Gymnasieskolors hemsidor på Internet samhällsinformation eller reklam?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gymnasieskolors hemsidor på Internet samhällsinformation eller reklam?"

Transkript

1 Gymnasieskolors hemsidor på Internet samhällsinformation eller reklam? En undersökning av gymnasieskolornas hemsidor inom Göteborgsregionen (GR). Maria Johannessen LAU690 Handledare: Jan Strid Examinator: Annika Bergström Rapportnummer:

2 Abstract Examensarbete inom lärarutbildningen Titel: Gymnasieskolors hemsidor på Internet samhällsinformation eller reklam? En undersökning av gymnasieskolornas hemsidor inom Göteborgsregionen (GR). Författare: Maria Johannessen Termin och år: Vt 2008 Kursansvarig institution: Sociologiska institutionen Handledare: Jan Strid Examinator: Annika Bergström Rapportnummer: Nyckelord: Gymnasieskolor, hemsidor, Internet, samhällsinformation, reklam, marknadsföring, Göteborgsregionen. Sammanfattning Syfte: Syftet med undersökningen är att undersöka hur gymnasieskolorna på sina hemsidor beskriver och marknadsför sin verksamhet. Huvudfråga: Vilken typ av information innehåller hemsidorna utifrån de behov och rekommendationer som finns när det gäller samhällsinformation samt profilering och marknadsföring av skolor som en del av offentlig verksamhet och utifrån skolans styrdokument? Jag vill med undersökningen också se om det finns skillnader i innehållet beroende på olika egenskaper hos skolorna som huvudmannaskap, regional ort, intagningspoäng och hemsidans tillverkare. Metod och material: Undersökningen är en kvantitativ innehållsanalys av gymnasieskolornas hemsidor inom Göteborgsregionen, GR. Samtliga hemsidor från gymnasieskolor inom GR har undersökts. Resultat: Undersökningen visar att finns stora brister innehållet på gymnasieskolornas hemsidor när det gäller att beskriva verksamheten och dess kvalitet. Det varierande innehållet gör det svårt för elever och föräldrar att hitta information och att jämföra olika utbildningsalternativ. Innehållet på gymnasieskolornas hemsidor är mer fokuserat på marknadsföring av skolan och locka de elever man vill ha, än att ge tydlig information som underlättar gymnasievalet. Friskolor använder mer utarbetade marknadsföringsstrategier än kommunala skolor, men metoderna skiljer sig åt. Resultatet visar också att kvinnor med svenskt utseende dominerar hemsidorna och att bilder på personer med utländskt utseende i stort sett saknas, liksom bilder på yrkesaktiviteter. Friskolor har oftare bilder på blonda flickor i studiesituationer på hemsidorna. Min undersökning visar att såväl fristående som kommunala gymnasieskolor inom GR lägger mest kraft på att utveckla marknadsföringsstrategier där målet är att få sökande elever gärna studiemotiverade och svenska. Betydelse för läraryrket: Att arbeta som lärare inom gymnasieskolan innebär stort ansvar med många arbetsuppgifter och är enbart ett pedagogiskt uppdrag. En uppgift som läraren kan arbeta med är att sammanställa och utforma material till skolans hemsida. Det är därför viktigt att vara medveten om den starka påverkansfaktor som hemsidan som medium utgör och vad det material som läggs ut på hemsidan kan få för konsekvenser.

3 Innehållsförteckning 1. INLEDNING BAKGRUND Offentlig sektor i förändring Skolreformer i den svenska gymnasieskolan Valfrihetens konsekvenser Kommunal skola och friskola finns det skillnader? TIDIGARE FORSKNING OCH TEORETISK ANKNYTNING Uppsatser om information och marknadsföring inom skolan Teorier om information och kommunikation Internet och hemsidor Samhällsinformation Samhällsinformation och ungdomar Ungdomar och Internet Skolans grundläggande värderingar och uppdrag Offentlig verksamhet och skola på Internet Profilering En marknadsorienterad skola Konkurrens och skolutveckling Skillnader i marknadsföringen kommunal skola och friskola Informationsbehov vid val av gymnasieskola Skolverkets krav på information Svenskt näringsliv råd om information Riktlinjer för information vid marknadsföring av gymnasieskolor Ungdomarnas val av gymnasieskola Sammanfattning av teoretisk anknytning SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR Undersökningens syfte Avgränsning Frågeställningar METOD OCH MATERIAL Val av metod Materialet Innehållsanalysens kategorier och variabler Det praktiska tillvägagångssättet Undersökningens kvalitet RESULTAT Överensstämmer hemsidornas innehåll utifrån riktlinjer och rekommendationer? Riktlinjer för information vid marknadsföring av gymnasieskolor Läroplanens grundläggande värderingar Finns det olikheter i hemsidornas innehåll? Finns det olikheter i hemsidornas innehåll beroende på huvudman? Finns det olikheter i hemsidornas innehåll beroende på om de ligger inom Göteborgs kommun eller i kommuner utanför? Finns det olikheter i hemsidornas innehåll beroende på hemsidans tillverkare?...46

4 6.2.4 Finns det olikheter i hemsidornas innehåll beroende på intagningspoäng? Överensstämmer hemsidornas innehåll utifrån modeller över elevernas gymnasieval? Lunds modell Sammanfattning av undersökningens resultat ANALYS OCH DISKUSSION Hemsidornas innehåll stora brister i väsentlig information Skolorna dåliga på att visa samarbete med andra verksamheter Information om kvalitet och resultat saknas Hemsidornas innehåll som samhällsinformation Hemsidornas innehåll som marknadsföring Hemsidornas innehåll befäster könsmönster Skillnader i regionen Olika intagningspoäng olika innehåll Skolor lockar genom att tillgodose elevernas intressen Avslutande diskussion REFERENSER...63 Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Kodschema Kodningsinstruktion Undersökningsenheter

5 1. Inledning Antal sökande elever till Göteborgsregionens gymnasieskolor minskar, men antalet gymnasieskolor har aldrig varit (GR-utbildning ). Under de senaste fem åren har antalet utbildningar närapå fördubblats (GP ). De kommunala skolorna tappar sökande medan intresset för de fristående skolorna i kommunen ökar; Göteborg är den kommun som har flest antal sökande till fristående skolor inom Göteborgsregionen (GP ; GR-utbildning ). Fler skolor ger valmöjligheter vilket har resulterat i en ökad konkurrens. För att få elever att söka till skolorna används olika typer av information och marknadsföring. Det gäller att berätta vem man är och vad man har att erbjuda. Detta sker bland annat genom olika typer av informationsmaterial, som till exempel broschyrer och via skolornas hemsidor. Gymnasieskolornas marknadsföring har kritiserats av bland annat utbildningsminister Jan Björklund som menar att skolorna marknadsför sådant som har med utbildningen att göra, till exempel erbjudanden om körkort och resor (SVD 2007). Kritiken har resulterat i att Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Friskolornas riksförbund tagit fram riktlinjer om vilken information som bör erbjudas vid marknadsföring av gymnasieskolor ( Marknadsföring av gymnasieutbildning). Enligt riktlinjerna är det viktigt att huvudbudskapet från skolorna till eleverna handlar om studiernas upplägg, genomförande och resultat. Internet är idag en etablerad kommunikationskanal och de flesta svenska gymnasieskolor använder hemsidor som kanal för information och marknadsföring. Frågan är vad det är för slags information som skolorna lyfter fram. Hur presenterar skolorna sin verksamhet på hemsidan och hur kan innehållet framstå utifrån ett besökarperspektiv? Skiljer sig hemsidornas innehåll åt mellan friskolor och kommunala skolor, beroende på var skolan finns geografiskt eller när det gäller nivån på antagningspoäng? Genom massmedierna skapar vi vår verklighetsbild (Dimbleby & Burton 1992:163ff). Gymnasieskolornas hemsidor kan därför enbart ses som bärare av information om skolan och dess verksamhet utan också som en förmedlare av normer och värderingar som påverkar hur vi uppfattar skolan och de människor som studerar och är verksamma där. Det är därför helt oviktigt att se hur innehållet faktiskt ser ut. 5

6 2. Bakgrund 2.1 Offentlig sektor i förändring Kommunikationsforskaren Bertil Flodin (1993:3ff) beskriver hur den offentliga sektorn genomgått stora förändringar under de senaste decennierna. Flodin redogör för hur samhällskommunikationens roll förändrats i takt med omvärldens utveckling. I början på talet var myndigheternas uppgift att ge medborgarna kunskap om vad som skedde i samhället. På 1980-talet började man ifrågasätta den offentliga sektorns stora kostnader och komplexa strukturer och detta blev inledningen på en era av förändringar. Service och tillgänglighet blev viktiga begrepp; samhällsinformationen skulle vara lättillgänglig och myndigheternas språk lätt att förstå. I slutet på 1980-talet startade decentraliseringen av den offentliga sektorn. Privatisering och besparingar ledde till ändrade arbetsformer där beställar-utföraremodellen blev vanlig. Profilering och marknadsföring blev därför en viktig del av den offentliga verksamheten. (Flodin 1993:3ff) 2.2 Skolreformer i den svenska gymnasieskolan Enligt Skolverkets information om gymnasieskolan ( ) är kommuner enligt lag skyldiga att erbjuda alla elever som avslutat grundskolan en gymnasieutbildning. Gymnasieskolan är avgiftsfri och frivillig. Den svenska gymnasieskolan skall ge grundläggande kunskaper för yrkes- och samhällsliv och för vidare studier. I Statskontorets rapport Vård, skola och omsorg - Vilken information behöver brukaren för att välja? (2007:19) beskrivs utvecklingen av den svenska skolan över tid. Under slutet av 1980-talet inleddes en reformering av den svenska skolan som resulterade i att ansvaret för skolan decentraliserades till kommunerna fick fristående skolor möjlighet att få statsbidrag i syfte att stimulera och öka mångfalden av utförare. Året därpå, 1992, infördes skolpengsreformen som innebar att de skolor som godkändes av Skolverket fick medel för verksamheten motsvarande 85 procent av kommunens genomsnittskostnader per elev. Reformerna öppnade möjligheten för etablering av friskolor. (Statskontoret 2007:19:71) Vad är då en friskola? Enligt Friskolornas Riksförbund ( ) är friskolor fristående skolor som drivs med en annan huvudman än kommunen eller landstinget. En friskola ska vara öppen för alla och alla som vill har rätt att gå i en av Skolverket godkänd friskola. De kan anordna samma program som de kommunala gymnasieskolorna. De fristående gymnasieskolorna är riksrekryterande; elever kan söka till dem oavsett om motsvarande utbildning finns i deras hemkommun (Statskontoret 2007:19:76). Om friskolan genom Skolverket är berättigad till kommunala bidrag är hemkommunen alltid skyldig att betala bidrag till skolan för varje elev som går där; bidraget grundas på kommunens egen skolpeng (Friskolornas Riksförbund ). Enligt Statskontoret (2007:19:80) har de elever som studerade vid fristående gymnasieskolor i landet närapå tredubblades mellan åren 2000 och I storstäder och förortskommuner är antalet elever i fristående gymnasieskolor störst (Statskontoret 2007:19:76). Enligt Skolverkets pressmeddelande ( ) var andelen elever i fristående gymnasieskolor i genomsnitt 17 procent under läsåret 6

7 2007/08. Storstäderna hade ett genomsnitt på 30 procent och förortskommunerna 26 procent. Syftet med de ovan nämnda reformerna har varit att skapa konkurrens mellan olika skolor för att på så sätt öka mångfalden, åstadkomma pedagogisk förnyelse och höja skolans kvalitet (Blomqvist & Rothstein 2000:163). Den svenska skolan, som tidigare var ett statligt system styrt utifrån centrala och enhetliga grundregler, har utvecklats till en decentraliserad och innehållsmässigt mångsidig verksamhet (Blomqvist & Rothstein 2000:161). Gymnasieskolan kan idag erbjuda många olika utbildningsvarianter, program och kurser för att tillgodose ungdomars specifika önskemål och ge eleverna allt individuella valmöjligheter (Gossas 2000:5). Förutsättningar för varje enskild elev att utforma utbildningen efter egna önskemål är därmed stora (Statskontoret 2007:19:78). Valfrihet inom skolan regleras i ett antal lagar; skollagen, kommunallagen och förordningen om fristående skolor som styr de juridiska villkoren för alternativa driftsformer (Statskontoret 2007:19:72). Förvaltningslagen, gymnasieförordningen, läroplaner och allmänna råd reglerar också skolans verksamhet (Statskontoret 2007:19:72). 2.3 Valfrihetens konsekvenser Det svenska utbildningssystemet har setts som ett medel för att skapa social jämlikhet, både på ett geografiskt som på ett individuellt plan (Lindbom 2007:13). Frågan är om de reformer skolan genomgått utvecklar skolan i den riktningen. Pedagogen Stefan Lund (2007) diskuterar i sin doktorsavhandling Marknad och medborgare elevers valhandlingar i gymnasieutbildningens grations- och differentieringsprocesser hur de skolreformer som genomförts utvecklat lokala utbildningsmarknader som står i kontrast till den tidigare centralt styrda gymnasieskolan. Lund visar hur gymnasieskolorna drivs in i en företrädesvis lokal konkurrenssituation där kampen om elevernas gymnasieval mynnar ut i olika profilerings- och marknadsföringsprinciper. Samtidigt kvarstår kravet att alla elever oberoende av intressen eller studieaspirationer ska uppnå vissa centralt uppsatta kunskapsmål. Valfriheten har inneburit att gymnasieskolorna profilerar sig; genom att skilja ut sig från mängden vill de tydliggöra och motivera varför eleverna ska välja en viss skola. Profileringen kan ur ett utbildningspolitiskt styrningsperspektiv ses som ett sätt att förbättra kvaliteten på gymnasieutbildningen. Enligt Lund blir istället konsekvensen att en allt större del av skolornas resurser koncentreras mot att profilera sig och allt mindre mot pedagogiska frågor; relationerna med omgivningen blir viktigare än det pedagogiska arbetet med eleverna. Syftet med gymnasieskolors profilering - att beskriva undervisningens innehåll och pedagogiska inriktning har fått ge vika för egennyttig marknadsföring där syftet är att roffa åt sig elever. (Lund 2007:100ff) Stefan Lund (2007) anser att det är den ökande konkurrensen som har gjort valmöjligheterna inom gymnasieskolan så många och elevernas behov. Den praktiska möjligheten för eleven att med framgång välja gymnasieskola beror på vilka resurser eleven har med sig. Elever med höga betyg, goda sociala kontaktnät och klar målsättning kan med hjälp av ett strategiskt handlande bevaka sina fördelar genom valfrihetens möjligheter. Lunds undersökning visar att valen av utbildning inom gymnasieskolan sker på olikartade grunder och att vissa elever missgynnas. (Lund 2007:100ff) 7

8 2.3.1 Kommunal skola och friskola finns det skillnader? Enligt skolverkets fakta om fristående skolor (2008) har kommunala gymnasieskolor högre lärartäthet och behöriga lärare än friskolorna. Enligt Skolverket har elever som går i friskolor oftare högre betyg än de elever som studerar på kommunala gymnasieskolor. Skolverkets rapport Fristående gymnasieskolor 1999 (1999) visar att av de elever som valde friskolor läsåret 1998/1999 var 57 procent flickor och 43 procent pojkar. 11 procent av eleverna hade utländsk bakgrund. Lund (2007:105ff) visar i sin undersökning att kommunala gymnasieskolor ofta tar ett gemensamt ansvar och erbjuder ett brett utbildningsutbud där nästan alla typer av nationella program och inriktningar finns representerade. Under de senare åren är det framför allt friskolor med allmän inriktning och traditionella undervisningsmetoder som startats till skillnad från det tidiga 1990-talet då de friskolor som startades oftast hade en speciell pedagogisk eller religiös inriktning (Lindbom 2007:16). Enligt Skolverkets pressmeddelande ( ) är det allt friskolor som ansöker om att få starta yrkesförberedande utbildningar, till exempel Naturbruk, El, Energi och Teknik. Tidigare år har ansökningar om att starta studieförberedande utbildningar i samhälls- och naturvetenskap varit vanligare. 8

9 3. Tidigare forskning och teoretisk anknytning Undersökningens övergripande syfte är att undersöka hur gymnasieskolorna på sina hemsidor beskriver och marknadsför sin verksamhet. I detta kapitel kommer jag att redogöra för de teorier som ligger till grund för mitt kommande resonemang kring undersökningens syfte och frågeställningar. 3.1 Uppsatser om information och marknadsföring inom skolan Forskning på högre nivå om innehållet på gymnasieskolors hemsidor har varit svårt att hitta. Detsamma gäller forskning om gymnasieskolornas marknadsföring. Det finns dock en del C- och D-uppsatser inom problemområdet. Ann-Louise Almlöf och Aron Berge (2008) har i sin C-uppsats gjort en kvalitativ textanalys av sex skolors reklambroschyrer. Deras slutsats är att skolorna genom sin information i broschyrerna på olika sätt försöker differentiera sig från varandra. Skolorna lyfter bland annat fram sina pedagogiska metoder som nydanande och effektiva, och att eleverna får möjlighet att utveckla sin livsstil. I C-uppsatsen Att sälja en skola - en multimodal analys av två gymnasieskolors informationsbroschyrer (Lundgren, Pirooz & Åber, Hedvig 2006) beskriver författarna hur gymnasieskolorna i Göteborg marknadsför sig. Frågor som undersöks är vad avsändarna tar upp och hur de försöker få läsaren att ta åt sig av informationen. Undersökningen granskar broschyrer från två skolor i Göteborgsregionen, en friskola och en kommunal skola. Resultatet visar att båda skolorna fokuserar på företeelser som ligger utanför själva undervisningen, till exempel stämningen på skolan, traditioner och idrott och hälsa. Båda skolorna vill utmärka sig och visa att de är speciella. Martin Humble (2007) redogör i sin C-uppsats Kampen om eleverna en studie kring en marknadsanpassad skola för den svenska skolan i ett marknadsperspektiv och ställer frågan om en marknadsanpassning av skolväsendet lett till ett närmande mellan offentligt ägda och privat ägda skolor. Humble har undersökt den Internetbaserade marknadsföringen av tio gymnasieskolor från fem kommuner. Resultatet visar att politiska omstruktureringar ökat marknadsinslaget i den svenska skolan, särskilt genom skolpengen som ges till de gymnasieskolor som elever väljer. Resultaten visar också att denna tävlan om eleverna sker med hjälp av reklam, både när det gäller kommunala skolor och friskolor. Slutsatsen är att det har skett en marknadsanpassning av skolan och att det går att tala om en svensk skolmarknad där offentliga som privata skolor tävlar om eleverna. C-uppsatsen Både dragplåster och skräckexempel - när skolor marknadsför sin näringssamverkan (Johnsson & Åkerhielm 2003) beskriver hur sex kommunala skolor i Stockholm använder samverkan med näringslivet i sin externa kommunikation. Undersökningen visar att skolorna saknar nedtecknade mål, strategier och planer för sin externa kommunikation. Skolorna i undersökningen har en bristande strategisk marknadsföringskompetens och detta utsätter dem för en rad risker. Författarna menar att kommunerna bör ta ett större ansvar för skolornas marknadsföring. 9

10 Bergbom & Hansson (2004) beskriver i C-uppsatsen Den kommunala skolan och en friskola sett ur ett marknadsföringsperspektiv vad som menas med marknadsföring inom skolan och hur den tillämpas. Författarna undersöker genom rvjuer om det finns marknadsföringsmässiga skillnader mellan den kommunala skolan och friskolan. Resultatet visar att den kommunala och den fristående skolan skiljer sig nämnvärt; skolorna använder sig av traditionell marknadsföring som broschyrer och information via Internet. Undersökningen visar dock att friskolorna oftare använder sig av marknadsföring än den kommunala skolan. Hur friskolor och kommunala grundskolor arbetar med att locka elever att söka till skolorna är en fråga som Jaldestad & Johansson (2005) ställer i D-uppsatsen Elevrekrytering till friskolor och kommunala skolor. I studien försöker de också ta reda på om det finns några skillnader mellan de olika skolornas sätt att dra till sig elever och vilken påverkan den nya konkurrenssituationen har haft. Undersökningen genomfördes bland annat med hjälp av enkätfrågor till 42 friskolor och 42 kommunala skolor. Resultatet visar ett tydligt konkurrensförhållande och att konkurrensen kommer att öka ytterligare i framtiden; en situation som tvingar skolorna att mer aktivt arbeta med elevrekrytering. 3.2 Teorier om information och kommunikation Kommunikationsforskarna Richard Dimbleby och Graeme Burton (1992:25ff) beskriver kommunikation som en process där information utväxlas och budskap förmedlas. Processen möjliggör utbyte av tankar, åsikter, information, upplevelser, känslor, attityder och trosföreställningar. För att människor ska kunna kommunicera behövs en kanal som kan förmedla budskapet mellan den som ger informationen och den som tar emot den. Begreppet information avser oftast en envägsprocess där budskapet går från sändare till mottagare. Enligt massmedieforskaren Denis McQuail (1994:248) kan information reducera osäkerhet, men om informationsmängden blir så stor att den är svår att hantera kan den istället bli till ett informationskaos. Begreppet kommunikation beskriver en dubbelriktad process där deltagarna har en ömsesidig dialog och utbyter information med varandra (Dimbleby & Burton 1992:27ff). I den här undersökningen ligger fokus på begreppet information. Masskommunikation innebär enligt massmedieforskaren Denis McQuail (1994:10ff) en enkelriktad linjär process, från sändare till mottagare, där meddelandet är allmänt och riktad till en stor publik. Mottagarna i en masskommunikationsprocess har ingen kontakt med, eller kunskap om, övriga mottagare av budskapet. McQuail menar att massmedier dels är en teknisk möjlighet till masskommunikation, dels en institution i samhället och en del av offentligheten. De är öppna för alla som sändare och mottagare och deltagandet i processen är frivilligt. Massmediernas uppgift är att hantera offentliga frågor i ett offentligt syfte. De producerar och sprider symboliskt innehåll. Massmedierna har enligt McQuail ett ansvar för hur de agerar emot samhället, vilket formuleras i lagar, regleringar och etiska regler. (McQuail 1994:10ff) Dimbleby & Burton (1992:153ff) beskriver hur massmedierna hjälper oss att få kunskap och skapa förståelse för omvärlden. Medier kommunicerar, öppet eller dolt, budskap om värderingar; därigenom skapar vi vår verklighetsbild. Denis McQuail (1994:327ff) beskriver mediernas effekter och hur medier genom sitt innehåll kan påverka kunskap, attityder och beteende hos mottagarna; effekter som kan vara planerade eller oplanerade av sända- 10

11 ren. En effekt är att människor identifierar sig med de personer och situationer som visas i medierna och imiterar stilar och beteenden (McQuail 1994:328ff, 380). Genom bilder på hur man bör vara och se ut påverkar också medierna barn och ungas socialisation; de tar till sig normer, värderingar och olika sociala roller (McQuail 1994:359ff). Medierna är därmed medskapare av vår sociala och kulturella identitet, vem och vad vi är. Visuell kommunikation, ofta fotografier, dominerar medierna i vår kultur och är enligt Dimbleby & Burton (1992:165ff) extra kraftfulla när det gäller att förmedla åsikter och att socialisera. Ungdomars kultur, kommunikation och sociala lärande domineras av starka visuella budskap (Hansson, Karlsson & Nordström 2006:147ff). Medierna är alltså med och skapar ungdomarnas världsbild i deras ständigt pågående identitetsarbete; de påverkar deras utveckling av sina kulturer och i ett längre perspektiv också deras sätt att konstruera samhället (Hansson, Karlsson & Nordström 1999:115). Bildens funktioner beror av sändarens avsikter och mål; bilder används ofta för reklam och marknadsföring eller för att sprida information (Nordström 1984:32ff). Dimbleby & Burton (1992:160ff) menar att marknadsföring är kommunikation, men att samma medier som används för kommunikation används i syfte att medvetet övertyga människor att tänka eller göra som sändaren vill. Reklam är ett språk med ett bestämt mål att sälja en produkt eller en tjänst (Hansson, Karlsson & Nordström 2006:95). Marknadsföring och reklam förmedlar attityder och ideal, och ungdomar är särskilt mottagliga för denna typ av påverkan (Konsumentverket ) Internet och hemsidor Internet är ett globalt nätverk utan ägare eller ledare där vem som helst kan ta del av eller producera information (Internet och medborgaren 1997). Internet kan beskrivas som ett decentraliserat kommunikationssystem; det fungerar som ett massmedium där budskapet kan sändas till många mottagare samtidigt och tas emot direkt eller lagras för att tas emot när det passar mottagarna (Poster 1995). Denna utveckling av informationsteknik har gjort information lättillgänglig och snabb, men samtidigt har konkurrensen mellan olika medier ökat och det blir allt svårare att få uppmärksamhet (Lindensjö & Lundgren 2000:175). Internets egenskaper innebär att information via hemsidor kräver mer aktivitet hos användarna än vid användning av traditionella medier (Radio- och TV-verket 2001:130). Ofta genom en enkelriktad process som att söka en nyhet på en tidnings webbplats, men också raktivt genom att den som använder hemsidan själv kan välja vilket innehåll man vill se genom sina handlingar. 3.3 Samhällsinformation Enligt Sveriges riksdag (Ds 1994:9:38) har samhällsinformation två huvuduppgifter; dels att göra medborgarna medvetna om sina rättigheter och skyldigheter, dels att ge medborgarna möjlighet att bilda egna åsikter och hävda sina intressen i den demokratiska processen. Samhällsinformation kan därmed ses som ett redskap för att minska osäkerhet och ge medborgarna de upplysningar de behöver. 11

12 Professor Kenneth Abrahamsson (1993:13ff) menar att medborgaren som kund förutsätter ett informationssystem som ger tillgång till tydlig information om innehåll, inriktning och kvalitet när det gäller samhällsservice. Enligt Abrahamsson bör det vara möjligt för medborgaren att bedöma kvalitet, servicenivå, värde och nytta inom offentlig service för att kunna göra faktiska val mellan privata och offentliga aktörer. Förändringar inom offentlig sektor, som exempelvis decentralisering, brukarinflytande, privatisering och större serviceutbud, ökar och förnyar informationsbehovet hos medborgarna. Detta behov ser olika ut beroende på medborgarnas resurser, vilka påverkas av social och etnisk bakgrund. (Abrahamsson 1993:13ff) Samhällsinformation och ungdomar Ungdomsstyrelsens rapport Delaktighet och information för ungdomar (2005:8:70ff) beskriver att hälften av de tillfrågade ungdomarna har några svårigheter att få den samhällsinformation de anser sig behöva. Enligt undersökningen är det främst unga kvinnor med utländsk bakgrund som tycker det är problematiskt att få tag på information; unga män med svensk bakgrund är de som tycker det är minst problematiskt. Den vanligaste informationskanalen för ungdomarna är media, Internet, det personliga nätverket, familj och vänner. Undersökningen visar några större skillnader mellan unga med svensk respektive utländsk bakgrund när det gäller användande av olika informationskanaler. Ungdomsstyrelsens rapport visar dock att det finns ett stort behov bland unga att få vägledning i all den information som de möter. De efterfrågar mer tydlig information och de behöver hjälp med att navigera, sålla och tolka bland all den information som finns för att veta vad som är pålitligt. De behöver hjälp med att bedöma vad som är korrekt information och hur de avgör om de behöver mer information. (Ungdomsstyrelsens rapport 2005:8:70ff) Ungdomar och Internet De flesta ungdomar har tillgång till en egen dator och Internet. Datorn används mest för att kommunicera, till exempel chatta, och för att söka information (Ungdomsstyrelsen 2005:8:70ff). Enligt Nordicoms undersökningar (2006) använder 77 procent av ungdomar år Internet en genomsnittlig dag och 88 procent en genomsnittlig vecka. Det finns inga geografiska skillnader i användningen av Internet; nyttjandet är lika stort om man bor i storstad, övriga städer eller på landsbygd (Unga & medier 2006:19). Den höga Internetanvändningen bland ungdomar har medverkat till att Internet blivit en marknadsföringskanal som ungdomarna snabbt tagit till sig (Konsumentverket ). 3.4 Skolans grundläggande värderingar och uppdrag Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom (SFS 1997:1212, kap 1, 2). Gymnasieskolans uppgift är att förbereda eleverna för ett demokratiskt samhällsliv, ett utvecklande arbetsliv och för vidare studier (Ds 1997:78). Skolans hela verksamhet ska arbeta för de grundläggande värden som anges i skollagen och i läroplanen och tydligt ta avstånd från motsatta värden, eftersom skolans 12

13 uppgift är att förmedla och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på (Lpf94). Sådana värden är bland annat kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter; Eleverna skall uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt (Skr 1997/98:176). Andra värden skolan ska förmedla är människolivets okränkbarhet, individens frihet och gritet, alla människors lika värde samt solidaritet med svaga och utsatta. Enligt läroplanen för frivilliga skolformer, Lpf94, ska skolan också arbeta för en hållbar utveckling och ge eleverna ett rnationellt perspektiv i undervisningen för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och förbereda eleverna för ett samhälle med allt tätare kontakter över nations- och kulturgränser (Lpf94). Styrdokumenten talar också om att skolan ska samverka med andra verksamheter i samhället och använda de kunskaper och erfarenheter som finns i till exempel näringslivet (Lpf94). Att ha ett bra samarbete med arbetslivet är enligt läroplanen viktigt för all gymnasial utbildning och särskilt för den yrkesförberedande utbildningens kvalitet. De grundläggande värden och allmänna mål som finns angivna i skollagen gäller även för fristående skolor, oavsett vilken inriktning eller profil skolan har. Värdegrunden och de allmänna målen skall genomsyra all verksamhet i skolan och begränsas till själva undervisningen (Prop 1995/96:200). Det är därmed rimligt att skolornas arbete med marknadsföring och information speglar styrdokumentens värderingar. För att förtydliga skolans ansvar när det gäller att garantera alla elevers trygghet i skolan ska alla skolor ha en likabehandlingsplan (Lag 2006:67 om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever). Diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning och funktionshinder är förbjudet i alla skolformer. Enligt lagen måste skolans likabehandlingsplan också innehålla målsättningar och åtgärder för att främja likabehandling och motverka diskriminering i sitt rekryteringsarbete av elever. 3.5 Offentlig verksamhet och skola på Internet Medborgarna är kommunens kunder. Kommunerna tillhandahåller tjänster inom skola, hemtjänst och äldreboende. Information om vilken kvalitet olika enheter har borde ses som en demokratisk rättighet och därför systematiskt redovisas via kommunens främsta skyltfönster, hemsidan. Det gör det sällan. (Fölster, Renstig & Westlin 2007:3). Offentliga tjänster levererade via hemsidor på Internet fick ett genombrott år 1996 (Skr 1998/99:2). WWW för offentlig information, ett projekt utfört av Toppledarforum (1996:9ff), har producerat en handbok Det offentliga Sverige på Internet 1996 med praktiska tips till förvaltningar som ska bygga upp en Internettjänst. Handboken inleds med en strategi och ett antal mål som formulerats för offentlig informationsspridning via Internet: o Brukarinformation/serviceinformation: Information gör det lättare för medborgarna att ta del av sina förmåner och rättigheter, uppfylla sina skyldigheter, samt upplysa om vart man vänder sig för att ta del av dessa och vilka regler som gäller. o Profilering: Information som lyfter fram förvaltningens särart, kompetens och verksamhetsidé. o Marknadsföring: Information som går ut på att aktivt marknadsföra de tjänster i för- 13

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

Perspektiv på skolan

Perspektiv på skolan Perspektiv på skolan Om skolan, pengarna och likvärdigheten Innehållsförteckning Inledning...4 Sammanfattande diskussion Hur kan skolans finansiering bli säker och likvärdig?... 5 Skolans resurser ska

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Specialpedagogisk verksamhet i en senmodern tid. Special education services in a late modern period

Specialpedagogisk verksamhet i en senmodern tid. Special education services in a late modern period Specialpedagogisk verksamhet i en senmodern tid En kritisk studie av gymnasieskolan och den specialpedagogiska praktikens sociala konsekvenser Special education services in a late modern period A critical

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Relationer och Samverkan - en förutsättning för grundskolans utveckling

Relationer och Samverkan - en förutsättning för grundskolans utveckling Marknadsakademien Kandidatuppsats VT 2002 Företagsekonomiska Institutionen Stockholms Universitet Relationer och Samverkan - en förutsättning för grundskolans utveckling Handledare: Richard Gatarski Uppsatsförfattare:

Läs mer

Ekonomiprogrammet 2011 vad och för vem?

Ekonomiprogrammet 2011 vad och för vem? Ekonomiprogrammet 2011 vad och för vem? - En textanalys av gymnasieskolors broschyrer Maria-Eva Bernengo och Kajsa Venström Institutionen för pedagogik och didaktik Examensarbete 15 hp Studie- och yrkesvägledning

Läs mer

Lärares kriterier vid val av skola

Lärares kriterier vid val av skola Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 10 poäng HT 2003 Lärares kriterier vid val av skola Hur ska den kommunala gymnasieskolan locka till sig lärare i framtiden? Författare:

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning.

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. Kvalitetsgranskning Rapport 2009:1 Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:1 Diarienummer 2008:350

Läs mer

En skola för alla en förändrad syn?

En skola för alla en förändrad syn? Rapport nr: 2012ht00314 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i Specialpedagogik, 15 hp inom Masterprogram i Utbildningsvetenskap Specialpedagogik En skola för alla

Läs mer

Decentralisering, skolval och fristående skolor: resultat och likvärdighet i svensk skola

Decentralisering, skolval och fristående skolor: resultat och likvärdighet i svensk skola Decentralisering, skolval och fristående skolor: resultat och likvärdighet i svensk skola Helena Holmlund Josefin Häggblom Erica Lindahl Sara Martinson Anna Sjögren Ulrika Vikman Björn Öckert RAPPORT 2014:25

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd i skolan. Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin

Barn i behov av särskilt stöd i skolan. Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin Barn i behov av särskilt stöd i skolan Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Regeringens skrivelse 1997/98:176

Regeringens skrivelse 1997/98:176 Regeringens skrivelse 1997/98:176 Lärandets verktyg nationellt program för IT i skolan Skr. 1997/98:176 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 28 maj 1998 Göran Persson Ylva

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning Unga s möjligheter att slutföra sin utbildning Förord Att få barn i unga år innebär ofta att skolgången avbryts, vilket kan medföra en högre risk för att hamna i ett långvarigt utanförskap. Vad kan då

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning Sammanfattning År 1992 var Nacka kommun först i landet med att införa ett kundvalssystem inom hemtjänsten. Det innebar att kunderna själva fick välja om de ville ha hemtjänsten utförd av den kommunala

Läs mer

Vad är kvalitet i förskolan?

Vad är kvalitet i förskolan? Institutionen för pedagogik Vad är kvalitet i förskolan? Intervjuundersökning av hur förskolans personal beskriver sin uppfattning av kvalitetsbegreppet Anna- Lena Karlsson & Birgitta Lindell Examensarbete

Läs mer

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Dnr U2014/5371/S Härmed redovisas uppdrag 37 i Skolverkets

Läs mer

Vem styr gymnasiemarknaden? En fallstudie om dimensioneringen av utbildningsplatser inom frisörbranschen

Vem styr gymnasiemarknaden? En fallstudie om dimensioneringen av utbildningsplatser inom frisörbranschen Vem styr gymnasiemarknaden? En fallstudie om dimensioneringen av utbildningsplatser inom frisörbranschen Marita Guttelvik Examensarbete inom Lärarprogrammet, 15hp 2011 Guttelvik, Marita (2011) Vem styr

Läs mer

Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET

Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET Vi vässar pennan Skolinspektion för kunskap och kvalitet 1 InnehåLLsFÖrteckning Förord 4 Bilden av sexårsuppdraget 7 Skolinspektionen har

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer