Turbinkretspump system Kraftvärmeverket i Borås Turbine pump circuit system Kraftvärmeverket in Borås

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Turbinkretspump system Kraftvärmeverket i Borås Turbine pump circuit system Kraftvärmeverket in Borås"

Transkript

1 Turbinkretspump system Kraftvärmeverket i Borås Turbine pump circuit system Kraftvärmeverket in Borås Thorbjörn Gustafsson Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och ingår som ett obligatoriskt moment i Högskoleingenjörsexamen i Elkraft och Värme, 180 högskolepoäng Nr 1/009

2 Turbinkretspump system - Kraftvärmeverket i Borås Turbine pump circuit system - Kraftvärmeverket i Borås Kandidatuppsats examensarbete Ämneskategori: Teknik Högskolan i Borås Institutionen Ingenjörshögskolan BORÅS Telefon Examinator: Handledare: Handledare: Uppdragsgivare: Leif Näslund Leif Näslund Anders Gunnarsson, Dalkia Dalkia FM AB Datum: Nyckelord: Energibesparing

3 Sammanfattning Rya kraftvärmeverk i Borås producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el. Anläggningen ägs av Borås energi och Miljö AB och drivs av Dalkia Facilities Management AB. Fjärrvärmeproduktionen uppgår till ca 650 MWh per år. Huvuddelen av fjärrvärmen kommer från Ryaverket. Fjärrvärmenätet är för närvarande 1 mil långt och innehåller ca m 3 vatten. För att kunna få en bra värmeväxling mot fjärrvärmevattnet finns det ett par tvillingpumpar, turbinkretspumpar, som används som returpumpar. För att öka trycket igenom värmeväxlarna på kraftverket används turbinkretspumpar. Framför allt när flödet är över 000 m 3 h -1 och under sommartid då återkylning används för få bättre miljövärden på pannorna. I den här undersökningen har mätvärden hämtats från Cactus driftdator och elpriser från Nordpools elspotmarknad. All data har lagts in i ett Excel-dokument. I Excel har inhämtade uppgifter bearbetats så den bortstrypta effekten över förträngningsventilerna AV5 och AV30 räknats fram. Då pumparna, som är parallellkopplade går med ett fixt varvtal regleras trycket men hjälp av förträngningsventilerna K51AV5 och AV30. Den här rapporten visar att under de timmar AV5 och AV30 som pumparna var igång stryps energi motsvarande 590 MWh bort. Samma mängd energi kostade under samma tid SEK på Nordpools elspotmarknad. 3

4 Summary The Rya power plant in Borås produces district heating, district cooling and electricity. The plant is owned by Borås Energi och Miljö AB and is run by Dalkia Facility Management AB. In order to get the best heat exchange from the district hot water a pair of twin pumps and a turbine circuit pump are used as return pumps. Turbine circuit pumps are used to increase the pressure through the heat exchangers at the power plant. The pumps are in use when the flow is over 000 m 3 h -1 and during the summer when re-cooling is used to improve the effectivens of the heat boilers. Since the pumps, that are parallel connected, rotating at a fixed rate per minute, the pressure is regulated with regulating valves. This report shows that during the 4,300 hours that the pumps where in use, energy corresponding to 590 MWh was wasted. The same amount of energy cost during the same period of time SEK on Nordpool s electricity spot market elspotsmarket. 4

5 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Summary Inledning Turbinkretssystemet Pumpens styrning Funktion Pumparna Turbinkretspumparna Pumpar Motor Fjärrvärmesystemet innanför KVV Pumpeffekter Effektberäkning Bortstrypt effekt Pump CP Pump CP Totalt Utfall Utfall av 4 olika driftlägen med pump CP05 i drift med pump CP06 i drift med återkylning och pump CP05 i drift säsongens kallaste dag och CP06 i drift Beräkningsmodellen Excel Framtiden Resultat Turbinkretspump CP Turbinkretspump CP Totala energiförlusten Diskussion Referenslista... 6 Bilaga 1 Bilaga Bilaga 3 Bilaga 4 Specifikation JMW-Pump Provningskurvblad JMW-Pump Fj nät Ryaverket Cactusbild Fj Turbinkretspumpar Cactusbild 5

6 1. Inledning Examensarbetet har utförts i samarbete med Dalkia Facilities Management AB och ingår i utbildningen till Högskoleingenjör inom Elkraft och Värmeteknik vid Ingenjörshögskolan i Borås. Dalkia Facilities Management AB driver, på uppdrag från Borås Energi och Miljö AB, Rya kraftvärmeverk. Borås Energi och Miljö AB är ett kommunalt bolag som har ansvaret för produktion och distribution av fjärrvärme och fjärrkyla inom Borås stad. Även el produceras på Ryaverket, distributionen av el ansvarar ett annat kommunalt bolag, Borås Energi Nät AB. Ryaverket i Borås, som tillhör Borås Energi och Miljö AB, förser Borås stad med fjärrvärme, fjärrkyla och el. Fjärrvärmeproduktionen uppgår till ca 650 MWh per år. Huvuddelen av fjärrvärmen kommer från Ryaverket. Fjärrvärmenätet är för närvarande 1 mil långt och innehåller ca m 3 vatten. En utbyggnad till Dalsjöfors är under projektering. Det blir två skilda nät där värmeöverföringen sker genom växling. Dalsjöforsnätet blir 11 km och ca 500 m 3 vatten. Utgående temperatur ligger mellan C beroende på utetemperaturen och värmebehovet i Borås stad. Returvattnets temperatur ligger mellan C. Flödet på vattnet varierar från 500 m 3 /h under sommaren till m 3 /h vintertid, men flödet visar stora variationer även under olika tider på dygnet. Flödet och temperaturen styrs av samma kriterier. Anläggningen är byggd 1965 och tog i drift Stora delar av anläggningen är från mitten av 60-talet. Inkommande fjärrvärme vatten har en ungefärlig temperatur på C, vattnet passerar genom två returpumpar och en by-pass ventil. Returpumparna har inte varit drift sedan början av 000-talet. Istället används två stycken returkretspumpar för att öka trycket innan värmeväxling sker. Dessa pumpar är parallellkopplade och försedda med varsin luftstyrd förträngningsventil. Behovet att öka trycket sker vid flöde som är 000 m 3 /h och högre, samt om behov av återkylning av fjärrvärmevattnet föreligger. Då pumparna har ett fixt varvtal innebär det energiförluster överventilerna. Mätperioden sträckte sig från till Den bortstrypta energin uppmätes under mätperioden till 590 MWh till en kostnad av SEK. Reglering av förträngningsventilerna sker via kontrollrummets datorer som använder Cactus övervakningssystem. Då pumparna har ett bestämt varvtal måste reglering ske via strypning, nackdelen med detta system är att den effekt som stryps bort blir till en förlust. Skulle man där emot ha ett varvtalsstyrt system försvinner den förlusten. Manövrering av pumparna skulle ske på ett mycket enklare sätt. Enligt referens [1] och []. Turbinkretssystemet Turbinkretspumparnas funktion är att kompensera internt tryckfall vid höga flöden samt att möjliggöra cirkulation genom återkylarna. Växlarna består av två seriekopplade turbiner G med 50 MW värmeeffekt och 5 MW eleffekt. Turbin G1 har en effekt på 60 MW värme och 0 MW eleffekt. I serie med dessa finns två parallellkopplade värmeväxlare, 4 Bar och 10 bar med en effekt på 0 och 40 MW samt en elpanna för spetslast. Vid flöden över 000 m 3 /h räcker framledningspumparna inte till, startas turbinkretspumparna. Under den varma årstiden när det är överkapacitet på värmeproduktionen återkyls framledningen för att möjliggöra drift av bägge avfallspannorna. Då räcker trycket i returledningen inte till för att driva flödet igenom återkylarna körs turbinkretspumparna. Pumparna startas från kontrollrummet på 6

7 kraftverket (KVV) via driftdatorns program Cactus. Enligt referens [1] Figur.1 Cactusbild över fjärrvärmenätet innanför kraftverkets väggar. Vattnets huvudflöde igenom Kraftvärmeverket..1 Pumpens styrning Eftersom motorn har ett bestämt varvtal startas pumpen alltid mot stängd ventil, detta för att undvika tryckstötar i systemet som i värsta fall kan utlösa hela kraftverket. När pumpen har startat öppnas en luftstyrd ventil, också den från kontrollrummet, tills en önskad tryckökning har uppnåtts. Detta sker när ventilen har öppnat så ett tryck på maximalt 11,7 Bar har uppnåtts. I detta läge har ventil öppnat till max 80 % men medelvärdet på öppningen är 45 %. Enligt referens [1] och [] 7

8 Figur. Tryckluftsstyrd förträngningsventil K51 AV30 Resten stryps bort och blir då en förlust. Motorn är en asynkron, och effekten fås fram enligt följande samband: P =UI 3 cosϕ (.1) Där U=500 V och cos ρ = 0, 87 samt I= motsvarar strömmätning som har hämtats ifrån Cactus driftdator. Värdet från strömmätningen är väldigt osäker då en kalibrering inte har gjorts på länge. Pumparna är tänkt att skiftas varje månad när de är driftsatta. CP05 är i drift vid ojämn månad och följaktligen då CP06 vid jämn månad. Enligt referens []. Funktion Turbinkretspumparnas funktion är att kompensera för internt tryckfall innan värmeväxlare när flödet överstiger 000 m 3 /h. Samt för återkylning finns under sommarsäsongen för att kunna elda två avfallspannor samtidigt med bibehållna miljövärden. Turbinkretspump CP 5 och CP 6 är parallellkopplade med varsin tryckluftstyrd förträngningsventil, K51AV 5-AV 30. Det finns ingen varvtalsreglering av pumparna, utan pumpmotorn går på sitt maximala varvtal. När flödet understiger 000 m 3/ h och ingen återkylning behövs står bägge pumparna stilla, med en ventil helt strypt och den andra helt öppen. När pumparna skall startas sker det med den som har stängd ventil, för att förhindra en tryckstöt i systemet, vilket kan medföra att pumparna löser ut. Tryckluftsventilen öppnas försiktigt via Cactussystemet i driftdatorn i kontrollrummet. När flödestrycket hamnat omkring 9,4 10,3 Bar har pumpen nått sitt arbetsområde. Dock har ventilen endast öppnat till % resten effekten blir då en förlust. Enligt referens [1] 8

9 Figur.3 Fjärrvärmeflödet igenom KVV från till Pumparna Pumparna är av typen centrifugalpump, med typbeteckning JMW P-70. Tillverkad av Jönköping Mekaniska Werkstäder och levererad till dåvarande Borås stads elverk Kapaciteten på pumparna är enligt specifikationen från leverantören l/h och en uppfodringshöjd med 5,9 meter (vilket ger 70 l/s och en uppfodringshöjd 5,9 meter) varvtalet är satt till 980 rpm. Diameter för inkommande och utgående medium är 400 mm. Pumparna är placerade i turbinkällaren på kraftvärmeverket i Borås. Mätpunkterna visar det verkliga värdet vilket innebär att verkningsgraden är med i mätvärdena som redovisas i denna rapport. 9

10 Figur 3.1 Cactusbild över turbinkretspumparna 3.1 Turbinkretspumparna Pumpar Bägge pumparna är av typen centrifugalpump av fabrikatet JMW, med en kapacitet av l/m och en uppfodringshöjd av 5,9 mvp. Varvtalet är 980 rpm för bägge pumparna. Verkningsgraden för pumpen vid flödet 300 m 3 /h är enligt pumpkurvan η=87%. Den maximala verkningsgraden är η=88% vid flödet 0 m 3 /h. Densiteten är framtagen i ett kurva som står i proportion till temperatur och densitet. Gravitationskonstanten g är satt till 9,81 m/s. De övriga värden som används i Excel uträkningen är verkliga värden, vilket innebär att verkningsgraden redan är inräknad i mätvärdena. Den tidsperiod som mätningen har utförts är mellan kl och kl

11 Figur 3. Turbinkretspump CP Motor Motorn som driver pumpen är en ASEA 3~fas asynkron med en effekt på 370 kw. Varvtalet är 980 rpm vilket ger att motorn är 6-polig. Motorn matas från ett av 10 kv-ställverken som finns i anslutning till kraftverket. Figur 3.3 Motor till turbinkretspump CP 6 Strömmätning kan ske från kontrollrummet med hjälp av Cactussystemet. 11

12 Figur 3.4 Pumpmotoreffekt CP05 Figur 3.5 Pumpmotoreffekt CP06 Ovanstående diagram visar hur turbinkretspumparna har gått under mätåret. Diagrammet visar hur pumparna har växlats mot varandra. Cp05 har även i drift under sommartiden, det beror på att återkylning har behövts för att inte minska pannornas miljövärden vid låglast. 1

13 4. Fjärrvärmesystemet innanför KVV 4.1 Pumpeffekter Pumparna har enligt märkdata maximal verkningsgrad en flödeskapacitet på 59 m 3 /h och en uppfodringshöjd på 5,9 m enligt tillverkarens specifikationer. Vilket enligt pumpkurvan ger följande förhållande: Flödet Flödet - 0,001 Flödet + 4,4698 = Tryckökning över pump Flödet är satt i m 3 /h i specifikationen och hämtas från det timvärde som pumpen är igång. Det värdet har inte gjorts om till grundenheten m 3 /s. Tryckökningen som sker är alltför stor och måste regleras ner. Effekten över förträngningsventil K51AV5-30 räknas enligt följande förhållande: ΔP = Q ΔH 5 10 (4.1) Där H står för följande samband: ΔH = H + H + H efter före tryckökning (4.) Den här undersökningen har de verkliga värdena används, då ingår verkningsgraden per automatik. Mätvärdet för flödet är satt i m 3 /h och måste göras om till m 3 /s Trycket i Cactus är i Bar och görs om till Pascal, vilket i sambandet betecknas p: 5 Bar 10 = p (4.3) Förhållandet ser då ut som följer: P Q 3600 ( p p p ) efterpump = 3 förepump 10 tryckökning 10 5 P Q 3600 ( p p p ) 10 = efterpump förepump tryckökning (4.4) 4. Effektberäkning Den effekt som blir bortstrypt fås fram genom att mäta tryckfallet över förträngningsventilerna K51AV5 respektive K51AV30. Genom följande samband fås den strypta effekten fram: 13

14 P Q 3600 ( p p p ) 10 = efterpump förepump tryckökning (4.5) Där p förepump, p efterpump och p trycköknng är trycket i bar före respektive efter turbinkretspumparna. Eftersom pumparna endast körs när flödet är över 000 m 3 /h samt under sommartid när återkylning krävs för att kunna köra pannorna på minlast med bibehållna miljövärden. Detta förfarande används för att elda med det bränsle som har den bästa ekonomin. Avfallspannorna eldas under hela sommaren, med vissa uppehåll under våren och hösten pga. revision. Pannorna genomgår revision två gånger per år och det gemensamma bränsleinmatningssystemet en gång per år. Densiteten i ovanstående samband är beroende av fjärrvärmevattnets temperatur. För att få fram värde i beräkningarna, har tabellvärden för vattnets densitet respektive temperatur matas in i ett Excel dokument. I detta dokument har ett diagram gjorts baserat på de inmatade värdena och en trendlinje ritats in med en ekvation. Sambandet redovisas längre fram i rapporten. Den tidsperiod som mätningen har utförts är mellan kl och kl Bortstrypt effekt Pump CP05 Under mätperioden har pump CP05 gått 1 41 h. Då strömmätningen är en osäkerhetsfaktor när det gäller strömstyrkan, det enda som med säkerhet gått att utläsa är om motorn har varit igång eller inte. Energiförlusten över ventil K51AV5 under samma tid var 170 kwh. Mätvärdena är per timme under året som mätningen har genomförts, detta samband har används i Excelberäkningen som ligger till grund för denna rapport. För att få fram antalet drifttimmar har en villkorssats används. När strömförbrukningen visar ett värde returneras en 1, visar värdet 0 ampere ger detta att 0 i drifttimmar. =OM(Pumpmotoreffekten>0;1;0) (4.6) 14

15 Figur 4.1 Drifttimmar CP05 Figur 4. Motoreffekt pumpmotor CP05 Med den totala bortstrypta energin över ventil AV5 under mätperioden enligt sambandet: 15

16 P Q 3600 ( p p p ) 10 = efterpump förepump tryckökning (4.7) Tryckmätningen i Cactus är satt i Bar och för att korrigeras till pascal multipliceras mätvärdet med 10 5 för att få det till pascal. Gravitationskonstanten g är satt till 9,81 m/s. Densiteten i ovanstående samband är beroende av fjärrvärmevattnets temperatur. För att få fram värde i beräkningarna, har tabellvärden för vattnets densitet respektive temperatur matas in i ett Excel dokument. I detta dokument har ett diagram gjorts baserat på de inmatade värdena och en trendlinje ritats in med en utritad ekvation. Följande andragrads ekvation ger densitetsvärdet: Densitet = 0,0043 Temp 0,036 Temp , (4.8) Figur 4.3 Effektförlust över K51AV Pump CP06 Under mätperioden har pump CP06 gått 890 h. Då strömmätningen är en osäkerhetsfaktor när det gäller strömstyrkan, det enda som med säkerhet gått att utläsa är om motorn har varit igång eller inte. Energiförlusten över ventil K51AV30 under samma tid var kwh. Mätvärdena är per timme under året som mätningen har genomförts, detta samband har används i Excelberäkningen som ligger till grund för denna rapport. För att få fram antalet drifttimmar har en villkorssats används. När strömförbrukningen visar ett värde returneras en 1, visar värdet 0 ampere ger detta att 0 i drifttimmar. =OM(Pumpmotoreffekten>0;1;0) (4.9) 16

17 Figur 4.4 Drifttimmar CP06 Figur 4.5 Pumpmotor effekt Med den totala bortstrypta effekten under mätperioden enligt sambandet: P Q 3600 ( p p p ) 10 = efterpump förepump tryckökning (4.10) Tryckmätningen i Cactus är satt i Bar och för att korrigeras till meter multipliceras mätvärdet med 10,, för att få det till meter. Gravitationskonstanten g är satt till 9,81 ms -. Densiteten i 17

18 ovanstående samband är beroende av fjärrvärmevattnets temperatur. För att få fram värde i beräkningarna, har tabellvärden för vattnets densitet respektive temperatur matas in i ett Excel dokument. I detta dokument har ett diagram gjorts baserat på de inmatade värdena och en trendlinje ritats in med en utritad ekvation. Följande andragrads ekvation ger densitetsvärdet: Densitet = 0,0043 Temp 0,036 Temp , (4.11) Figur 4.6 Pumpeffekt för pump CP06 Med den totala bortstrypta effekten under mätperioden enligt sambandet: P Q 3600 ( p p p ) 10 = efterpump förepump tryckökning (4.1) 4.4 Totalt Med differensen av de bägge pumparnas effekt och den bortstrypta effekten blir resultatet 595 MWh under mätåret till en kostnad av SEK 5. Utfall 5.1 Utfall av 4 olika driftlägen med pump CP05 i drift Kl 0:00 en fredagskväll. Förutsättningarna är följande, en utetemperatur på 4 C. Flödet ligger på 45 m 3 /h. Utgående effekt från KVV är 113,9 MW, turbinkretspump CP06 är i drift vid detta tillfälle. 18

19 När pumpen är i drift ger den, med ett flöde på 45 m 3 /h, en tryckökning med 3,4 bar merparten av ökningen stryps bort med hjälp av ventil K51AV5. Trycket innan pumpen är 8,3 bar och med pumpens tryckökning på 3,4 bar blir den totala ökningen 11,7 bar. Det trycket är så högt att det löser ut turbinkretspumparna. Förträngningsventil K51AV5 är öppen till 4 % vilket ger 9,5 bar. Vattnets temperatur i det här fallet är 4 C vilket ger en densitet på 993 Kg/m 3. Resten har då strypts bort och blir då en förlust. Förlusteffekten blir då enligt följande samband: P Q 3600 ( p p p ) 10 = efterpump förepump tryckökning (5.1) ( 9,50 8,30 3,41) 10 = 149 kw Uträkningen visar av den strypta effekten 149 kw som blir en ren förlust. I och med att det här värdet är ett genomsnittligt timvärde så innebär det att det blir en effekt med enheten kwh. Med ett genomsnittligt veckospotpris på 18,45 SEK/MWh är energiförlusten i pengar 3,55 SEK. Enligt följande samband: ,45 = 3 3,55SEK med pump CP06 i drift Kl 0:00. En onsdag natt. Förutsättningarna är följande, en utetemperatur på -1,8 C. Flödet ligger på 449 m 3 /h. Utgående effekt från KVV är 106,0 MW, turbinkretspump CP06 är i drift vid detta tillfälle. När pumpen är i drift ger den, med ett flöde på 449 m 3 /h, en tryckökning med 3,4 bar merparten av ökningen stryps bort med hjälp av ventil K51AV30. Trycket innan pumpen är 8, bar och med pumpens tryckökning på 3,4 bar blir den totala ökningen 11,6 bar. Det trycket är så högt att det löser ut turbinkretspumparna. Anledningen till att pumparna löser är att kondenskärlen och värmeväxlarna inte är klassade för tryck över 11,3 bar. Förträngningsventil K51AV30 är öppen till 40 % vilket ger 9,1 bar. Vattnets temperatur i det här fallet är 45 C vilket ger 990, Kg/m 3. Resten har då strypts bort och blir då en förlust. Förlusteffekten blir då enligt följande samband: P Q 3600 ( p p p ) 10 = efterpump förepump tryckökning (5.) ( 9,1 8,0 3,39) 10 = 168 kw 19

20 Uträkningen visar av den strypta effekten 168 kw som blir en ren förlust. I och med att det här värdet är ett genomsnittligt timvärde så innebär det att det blir en effekt med enheten kwh. Med ett genomsnittligt veckospotpris på 1,13 SEK/MWh är energiförlusten i pengar 36,67 SEK. Enligt följande samband: ,13 = 3 36,67 SEK med återkylning och pump CP05 i drift Kl 15:00. En lördag eftermiddag. Förutsättningarna är följande, en utetemperatur på 30,4 C. Flödet ligger på 711 m 3 /h. Utgående effekt från KVV är 1,7 MW, turbinkretspump CP05 är i drift vid detta tillfälle. Att turbinkretspumpen ligger med i det fallet beror på att en del av flödet skall gå via återkylare. Med tryckökningen tvingas ett delflöde tillbaka igenom återkylaren till en punkt innan turbinkretspumparna. Det för att klara miljövärden vid låglast. Se flödet i bild När pumpen är i drift ger den, med ett flöde på 711 m 3 /h, en tryckökning med 3,95 bar merparten av ökningen stryps bort med hjälp av ventil K51AV5. Trycket innan pumpen är 9, bar och med pumpens tryckökning på 3,95 bar blir den totala ökningen 13, bar. Det trycket är så högt att det löser ut turbinkretspumparna. Anledningen till att pumparna löser är att kondenskärlen och värmeväxlarna inte är klassade för tryck över 11,3 bar. Förträngningsventil K51AV5 är öppen till 10 % vilket ger 9,47 bar. Vattnets temperatur i det här fallet är 6 C vilket ger 98, Kg/m 3. Resten har då strypts bort och blir då en förlust. Förlusteffekten blir då enligt följande samband: P Q 3600 ( p p p ) 10 = efterpump förepump tryckökning (5.3) ( 9,47 9, 3,95) 10 = 7, 66 kw Uträkningen visar av den strypta effekten 7,66 kw som blir en ren förlust. I och med att det här värdet är ett genomsnittligt timvärde så innebär det att det blir en effekt med enheten kwh. Med ett genomsnittligt veckospotpris på 1,83 SEK/MWh är energiförlusten i pengar 15,46 SEK. Enligt följande samband: 7,66 1,83 = 15,46 SEK

21 Figur 5.1 Vattnets huvudflöde igenom Kraftvärmeverket med CP06 och återkylning 61 i drift säsongens kallaste dag och CP06 i drift Kl 06:00. En tidig onsdagsmorgon. Förutsättningarna är följande, en utetemperatur på -7,6 C. Flödet ligger på 400 m 3 /h. Utgående effekt från KVV är 145,7 MW, turbinkretspump CP05 är i drift vid detta tillfälle. När pumpen är i drift ger den, med ett flöde på 400 m3/h, en tryckökning med 3,43 bar merparten av ökningen stryps bort med hjälp av ventil K51AV5. Trycket innan pumpen är 7,9 bar och med pumpens tryckökning på 3,43 bar blir den totala ökningen 13,1 bar. Det trycket är så högt att det löser ut turbinkretspumparna. Förträngningsventil K51AV5 är öppen till 54 % vilket ger 9,6 bar. Vattnets temperatur i det här fallet är 54 C vilket ger 986,4 Kg/m 3. Resten har då strypts bort och blir då en förlust. Förlusteffekten blir då enligt följande samband: P Q 3600 ( p p p ) 10 = efterpump förepump tryckökning (5.4) ( 9,6 7,90 3,43) 10 = 114, 0 kw 1

22 Uträkningen visar av den strypta effekten 114,0 kw som blir en ren förlust. I och med att det här värdet är ett genomsnittligt timvärde så innebär det att det blir en effekt med enheten kwh. Med ett genomsnittligt veckospotpris på 410,15 SEK/MWh är energiförlusten i pengar 46,84 SEK. Enligt följande samband: 114, ,15 = 3 46,84 SEK 6. Beräkningsmodellen 6.1 Excel Mätvärdena har hämtats från Cactus i driftdatorn som finns i kontrollrummet på KVV samt från Nordpools hemsida. Värdena har förts över till en Excel-fil där sedan beräkningsmodellen har gjorts. Den programmeringen som har använts i den här undersökningen vanliga räkneoperationen och villkorssatser samt en andra och tredjegrads ekvation. För att få en så bra undersökning som möjligt har följande mätvärden hämtas in: Flödet igenom KVV Tryck före turbinkretspumparna Trycket efter turbinkretspumparna Motorström K51CP05 Läge ventil K51AV5 Motorström K51CP06 Läge ventil K51AV30 Temperatur retur fjärrvärmevattnet Utomhus temperatur Utgående effekt KVV Effekt återkylning Nordpools genomsnittliga veckopriser under

23 Alla värden är per timma för hela året utom Nordpools elpriser som är genomsnittliga veckopriser. Där värdet för ström I hämtas från driftdatorn. Att få fram antalet drifttimmar används en omfunktion, som ger 1 när pumpmotorn är i drift, annars 0. Omfunktionen är en enkel Excelsats: =OM(Pumpeffekten>0;1;0) Då strömvärdet är en osäker variabel har det endast används som en indikering att pumpen har varit i drift. Övriga värden så som tryck, flöde och temperatur har mätare kalibrerats med jämna mellanrum. Eftersom det är de värden som man styr verket och fjärrvärmeflödet med. Är pumpen i drift genererar det en 1 i annat fall genererar det 0. För att beräkna tryckökningen i systemet när pumpen är driftsatt används ytterligare en villkorssats. I den villkorssatsen ingår en tredjegrads ekvation som beräknar tryckökningen i pumpen. Ekvationen fås genom att mata in flöde och tryck i Excel och göra ett diagram. En trendlinje läggs in i diagrammet och låta programmet skriva ut ekvationen för den linjen. Ekvationen sätts in i en villkorssatts som är beroende på flödet och drifttimmar enligt följande samband: =OM(Drifttimmar<1;0; -0, *(Flödet)^3 + 0, *(Flödet)^ - 0,001*(Flödet) + 4,4698) Svaret ger om pumpen är i drift, vad tryckökningen. Det svaret läggs ihop med mätvärdet av returtrycket vilket ger totaltrycket innan förträngningsventil K51AV5 respektive 30. Energiförlusten över förträngningsventilerna K AV5-30 beräknas med hjälp av en villkorssats som innehåller en beräkning av förlusten över förträngningsventilen om pumpen är drift: =OM(Drifttimmar>0;((Densitet*(Flödet/3600)*9,81*(((Tryck efter pump -Tryck ökning - Tryck innan pump )*-1)*10,))/10^3);0) Svaret delas med för att få rätt enhet på effektförlusten, kw. Då alla värdena är per timma under ett år summeras de ihop till årsförlusten av energin. Resultatet blir energiförlusten i kwh. Kostnaden är intressant i detta läget och genomsnitts priset per vecka har hämtats från Nordpools elspots prislista. Summan av energiförlusten över ventil K51 AV5-30 adderas och delas med 1000 för att få enheten MWh. Den summan multipliceras med Nordpools spotpris enligt följande samband: =((Energiförlust AV5+ Energiförlust AV30)/1000)*elpriset Den totala summan på energiförlusten blir enligt beräkningen SEK. 3

24 7. Framtiden Nästa år kommer ackumulatortanken vara klar för att kopplas ihop med nätet i anslutning till Ryaverket. Vilket kommer att påverka sättet att köra verkets flis och avfallspannor, och det blir lättare att hålla jämn värme ut på nätet. Med att lagra värme går det att hjälpa till vid köldtoppar. Då minskar behovet att spetslastalternativ så som värmepump, HVCB och HVCH. Inte att förglömma elpanna. I det här läget så kommer turbinkretspumparnas motorer bytas ut mot frekvensstyrda motorer. Vilket kan vara en bra lösning då kraftverket kommer att vara kvar i på Rya i många år till. Avfalls pannorna kommer att vara i drift i minst 50 år till. Ett nytt, biomasseldat kraftverk, planeras att bygga omkring år 013. Hur den inkopplingen kommer att se ut är osäkert idag, men naturligtvis så kommer det att påverka Ryaverket. Framtiden ter sig väldigt spännande för Borås energiförsörjning och målet att bli en fossilfri stad. 8. Resultat 8.1 Turbinkretspump CP05 Under mätperioden kl13:00 till kl 1:00 har det visat att turbinkretspump CP05 har gått i 1 41 h. Den energi som stryps bort i ventil K51AV5 har beräknats till 170 MWh, motsvarande el kostar under samma år SEK. Elpriset är hämtat från Nordpool elspotprislista. 8. Turbinkretspump CP06 Under mätperioden kl13:00 till kl 1:00 har det visat att turbinkretspump CP06 har gått i 890 h. Den energi som stryps bort i ventil K51AV30 har beräknats till 46 MWh, motsvarande el kostar under samma år SEK. Elpriset är hämtat från Nordpool elspotprislista. 8.3 Totala energiförlusten Den totala mängden energi som försvinner i förträngningsventilerna K51AV5-30 motsvarar 595 MWh till en kostnad av SEK. Kostnaden blir ungefärlig då endast Nordpools genomsnittliga prislista har varit tillgänglig. Men den ger en bra bild över hur mycket motsvarande elenergi skulle kosta. Den energin som stryps bort försvinner som värme, ett dyrt sätt att värma vatten på. 9. Diskussion Då elförbrukningen är en osäker variabel i denna rapport, men en kvalificerad gissning är att det är ungefär 990 MWh till en ungefärlig kostnad av SEK. Den spekulationen är byggd på den energin som tryckökningen efter pumpen ger. Motorns verkningsgrad har i detta fall antagits till 0,9. Effekten som var beräkningen grundar sig på är följande samband: P Q 3600 ( ) 10 = p trycköknin g 4 (9.1)

25 Och det faktum av pumparna har en total drifttid av h. Med ett genomsnitts effekt 0,18 MW per timme de är i drift. En överslagsräkning ger, med en genomsnittlig verkningsgrad på 0,85 för pumparna, att: 0,18 0,85 = 0,1MW Med elmotorns verkningsgrad, som antas vara 0,9: 0,1 = 0,3 MW 0,9 Då är effekten som går till elmotorn uppskattad till 0,3 MW genomsnittligt. Med antalet drifttimmar på år, h, fås en uppskattad förbrukning 990 MWh. Med en genomsnittlig kostnad av 300 SEK/MWh blir den uppskattade kostnaden för pumparnas drift SEK under året SEK Det här är bara en uppskattad kostnad som bara ger en liten fingervisning om förbrukning och kostnad. När denna rapport gjordes var det osäkert om ackumulatortanken skulle byggas. Men Borås kommunfullmäktige har gett klartecken till byggstart och bygget är nu i full gång. Inkoppling av en ackumulatortank kommer att ändra körsättet av turbinkretspumparna. Från att i dag endast köras när behov finns så kommer driften av turbinkretspumparna köras kontinuerligt med frekvensstyrning. När det biomasseldade kraftverket, som planeras till år 013, kommer att tas i drift kommer det också att påverka körsättet för Ryaverket. Men på vilket sätt är omöjligt att se i dag. Målet att Borås stad ska vara en fossilbränslefri stad är en spännande realitet inom en snar framtid. 5

Energibesparingar vid måleriet hos Arvin Meritor.

Energibesparingar vid måleriet hos Arvin Meritor. Examensarbete 15 Högskolepoäng Energibesparingar vid måleriet hos Arvin Meritor. Daniel Erixon Joakim Östergaard Driftteknikerutbildningen Örebro vårterminen 2008 Examinator: Tore Käck Handledare: Roland

Läs mer

Made in Sweden. Solvärme i kombination med fjärrvärme

Made in Sweden. Solvärme i kombination med fjärrvärme Made in Sweden Solvärme i kombination med fjärrvärme Inkoppling av solvärme mot fjärrvärme Hur värmen tas till vara på i undercentralen finns det en rad olika lösningar på beroende på omständigheterna

Läs mer

Jämförelse av Solhybrider

Jämförelse av Solhybrider Jämförelse av Solhybrider Uppföljning Oskar Jonsson & Axel Nord 2014-08-19 1 Inledning Denna rapport är beställd av Energirevisor Per Wickman som i ett utvecklingarbete forskar kring hur man kan ta fram

Läs mer

Projektuppgift i Simulering Optimering av System. Simulering av kraftvärmeverk med olika bränslen.

Projektuppgift i Simulering Optimering av System. Simulering av kraftvärmeverk med olika bränslen. Projektuppgift i Simulering Optimering av System Simulering av kraftvärmeverk med olika bränslen. Projektuppgift inom kursen Simulering Optimering av System D, 5 poäng Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik

Läs mer

Räkneövning/Exempel på tentafrågor

Räkneövning/Exempel på tentafrågor Räkneövning/Exempel på tentafrågor Att lösa problem Ni får en formelsamling Huvudsaken är inte att ni kan komma ihåg en viss den utan att ni kan använda den. Det finns vissa frågor som inte kräver att

Läs mer

MICATRONE Effektväljare MVP 3000 för ekonomisk optimering av panncentraler från 1 till 50 MW En intelligent investering med hög avkastning

MICATRONE Effektväljare MVP 3000 för ekonomisk optimering av panncentraler från 1 till 50 MW En intelligent investering med hög avkastning MICATRONE Effektväljare MVP 3000 för ekonomisk optimering av panncentraler från 1 till 50 MW En intelligent investering med hög avkastning Fem huvudfunktioner för bästa driftsekonomi 1. 2. Ger larm vid

Läs mer

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart.

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. Nu sänker vi temperaturen i göteborg Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. 1 Allt för Göteborg Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. För att uttrycka det lite

Läs mer

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19 Uppföljning energieffektivisering A Lind Maskin AB 2013-10-19 Peter Eriksson, ProjTek, Älvsbyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Beskrivning av företaget... 3 Lokaler... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp

Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp 1 (12) Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB0121 Tentamen ges för: En1 Tentamensdatum: 2012-05-31 Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består av två delar, den ena med

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR REINVESTERING I ETT NYTT KRAFTVÄRMEVERK, AVLOPPSRENINGSVERK OCH BIOGASANLÄGGNING

FRÅGOR OCH SVAR REINVESTERING I ETT NYTT KRAFTVÄRMEVERK, AVLOPPSRENINGSVERK OCH BIOGASANLÄGGNING FRÅGOR OCH SVAR REINVESTERING I ETT NYTT KRAFTVÄRMEVERK, AVLOPPSRENINGSVERK OCH BIOGASANLÄGGNING LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR MILJÖLÖSNING - EN REINVESTERING FÖR NÄSTA GENERATION»» Infrastrukturen för värme, el

Läs mer

Mätning och utvärdering av borrhålsvärmeväxlare Distribuerad Termisk Respons Test och uppföljning av bergvärmepumpsinstallationer i Hålludden

Mätning och utvärdering av borrhålsvärmeväxlare Distribuerad Termisk Respons Test och uppföljning av bergvärmepumpsinstallationer i Hålludden Mätning och utvärdering av borrhålsvärmeväxlare Distribuerad Termisk Respons Test och uppföljning av bergvärmepumpsinstallationer i Hålludden Författare: José Acuna, KTH Energiteknik December, 2011 Innehåll

Läs mer

Energioptimering i hydrauliksystem. www.projekthydraulik.se

Energioptimering i hydrauliksystem. www.projekthydraulik.se Energioptimering i hydrauliksystem Energi användning inom hydraulikområdet Nätverk Hydraulik AUH Två av varandra oberoende nätverk ställde sig frågan. Hur mycket.? Installerad effekt finns det Utnyttjas

Läs mer

Integrerat system för energi ur avfall i Göteborg Energisession 2008 Christer Lundgren, Renova. Utbyggnad av Renovas avfallskraftvärmeverk.

Integrerat system för energi ur avfall i Göteborg Energisession 2008 Christer Lundgren, Renova. Utbyggnad av Renovas avfallskraftvärmeverk. Integrerat system för energi ur avfall i Göteborg Energisession 2008 Christer Lundgren, Renova Utbyggnad av Renovas avfallskraftvärmeverk i Sävenäs Klimatpåverkan från Renovas avfallssystem En grov jämförelse

Läs mer

ERMATHERM CT värmeåtervinning från kammar- och kanaltorkar för förvärmning av uteluft till STELA bandtork. Patent SE 532 586.

ERMATHERM CT värmeåtervinning från kammar- och kanaltorkar för förvärmning av uteluft till STELA bandtork. Patent SE 532 586. 2012-08-23 S. 1/4 ERMATHERM AB Solbacksvägen 20, S-147 41 Tumba, Sweden, Tel. +46(0)8-530 68 950, +46(0)70-770 65 72 eero.erma@ermatherm.se, www.ermatherm.com Org.nr. 556539-9945 Bankgiro: 5258-9884 ERMATHERM

Läs mer

Tycker du om att spara?

Tycker du om att spara? E.ON Försäljning Tycker du om att spara? Då har vi rätt prismodell för dig. Jag kan inte direkt påverka mitt pris när jag snålar eftersom åtgärderna först slår igenom om några år. Du vet väl vilken fin

Läs mer

Lönsamhetsberäkning för småskalig biodiesel CHP

Lönsamhetsberäkning för småskalig biodiesel CHP Inledning Lönsamhetsberäkning för småskalig biodiesel CHP I förstudie kommer lönsamhetsberäkningar att göras för ett biodieselaggregat som har möjlighet att producera både el och värme hädanefter CHP.

Läs mer

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat 2012-04-28 Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat VX VX VX Rickard Berg 2 Innehåll Inledning 3 Värmepump 3 Värmepumps exempel 4 Ventilationsaggregat 4 Ventilations exempel 4 Fastighet exempel 5 Total

Läs mer

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa UMEÅ UNIVERSITET 2007-05-29 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa Oskar Lundström Victoria Karlsson Sammanfattning Denna uppgift gick ut på

Läs mer

Facit/Lösningsförslag till Tentamen (TEN1) TSFS11 Energitekniska System. 23:e Aug, 2014, kl. 14.00-18.00

Facit/Lösningsförslag till Tentamen (TEN1) TSFS11 Energitekniska System. 23:e Aug, 2014, kl. 14.00-18.00 ISY/Fordonssystem Facit/Lösningsförslag till Tentamen (TEN1) TSFS11 Energitekniska System 23:e Aug, 2014, kl. 14.00-18.00 OBS: Endast vissa lösningar är kompletta Tillåtna hjälpmedel: TeFyMa, Beta Mathematics

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Tariffrapport 2009 Fjärrvärme DoA. Torsås Fjärrvärmenät AB

Tariffrapport 2009 Fjärrvärme DoA. Torsås Fjärrvärmenät AB Tariffrapport 2009 Fjärrvärme DoA Torsås Fjärrvärmenät AB 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Torsås Fjärrvärmenät Ort/orter FVD20012 Torsås Prisområdesnamn FVD20013 Kontaktperson

Läs mer

Ventilations- och uppvärmningssystem, 7,5 högskolepoäng

Ventilations- och uppvärmningssystem, 7,5 högskolepoäng Ventilations- och uppvärmningssystem, 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB0121 Tentamen ges för: By2 Tentamensdatum: 2013-06-03 1 (11) Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består av två delar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI BilBilaga Bilaga till föreskrift 4/07 RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI Gällande ny- till- och ombyggnad inom Fortifikationsverket Bilaga till föreskrift 4/07 Riktlinjer för Klimat och Energi 2 av 0 Innehållsförteckning

Läs mer

Vindkraft, innehåll presentation

Vindkraft, innehåll presentation Vindkraft. Vindkraft, innehåll presentation Vad är vindkraft? Vad är el? Energiläget i Sverige och mål Typer av verk Projektering Byggnation Äga Planerade etableringar i Sverige Projektgarantis erbjudande

Läs mer

Kopplingsprinciper för anslutning av värmepump mot fjärrvärmecentral

Kopplingsprinciper för anslutning av värmepump mot fjärrvärmecentral 1 (5) Kopplingsprinciper för anslutning av värmepump mot fjärrvärmecentral Oavsett kopplingsprincip skall en installation av värmepump mot fjärrvärmecentral alltid granskas och godkännas av Södertörns

Läs mer

Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad. Jessica Benson & Oskar Räftegård Karlstad 2014-09-30

Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad. Jessica Benson & Oskar Räftegård Karlstad 2014-09-30 Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad Jessica Benson & Oskar Räftegård SP Karlstad 2014-09-30 Grundläggande om geoenergi Byggnadens värmebehov Fastighetsgräns KÖPT ENERGI Användning Återvinning Behov Energiförlust

Läs mer

(11) UTLÄGGNINGSSKRIFT

(11) UTLÄGGNINGSSKRIFT SVERIGE (11) UTLÄGGNINGSSKRIFT (51) Internationell klass 7203513-2 F24d 3/10 (44) Anifikan utlagd och 74-12-23 Publicerings- 372 620 utlfiggningsskriften nummer publicarad (411 Ansäkan 7 3 " 0 9-1 8 allmänt

Läs mer

Elektriska Drivsystem Laboration 4 FREKVENSOMRIKTARE

Elektriska Drivsystem Laboration 4 FREKVENSOMRIKTARE Elektriska Drivsystem Laboration 4 FREKVENSOMRIKTARE Laborant: Datum: Medlaborant: Godkänd: Teori: Alfredsson, Elkraft, Kap 5 Förberedelseuppgifter Asynkronmotorn vi skall köra har märkdata 1,1 kw, 1410

Läs mer

Energieffektiv vattenrening

Energieffektiv vattenrening Energieffektiv vattenrening Gustaf Olsson Lunds Tekniska Högskola Världsvattendagen Stockholm 21 mars 2014 Energi i vattenoperationer 1-3 % av den globala el-energin används för att producera, behandla

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden 1 Inledning Det här är en vägledning för hur fjärrvärmebranschen ska beräkna lokala miljövärden för resursanvändning, klimatpåverkan

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-24 4P06815-04 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-24 4P06815-04 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp. Kontaktperson Mathias Johansson 2014-11-24 4P06815-04 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Skånska Byggvaror AB Box 22238 250 24 HELSINGBORG Mätning av energiförbrukning hos utespa

Läs mer

------------------------------------------------------------------------------------------------------- Personnummer:

------------------------------------------------------------------------------------------------------- Personnummer: ENERGITEKNIK II 7,5 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen 41N05B En2 Namn: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

1 Kostnader till följd av verkningsgradsförluster

1 Kostnader till följd av verkningsgradsförluster SvK1000, v3.3, 2014-03-26 Svenska kraftnät balansansvarsavtal@svk.se 2015-09-16 2015/1058 EGELDOKUMENT egler för prisberäkning av budpris för FC-N och FC-D Detta regeldokument beskriver metoder för att

Läs mer

Bilaga 4. Bränslebehov och värmeproduktion under 2005

Bilaga 4. Bränslebehov och värmeproduktion under 2005 Bilaga 4. Bränslebehov och värmeproduktion under 2005 Data från 2005 redovisas med beräkningar gällande förbrukade bränslen i kraftvärmeverket (KVV) för värmeproduktion och det totala bränslebehovet. Värden

Läs mer

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 32 Ansvarig: Kaj Forsberg kaj.forsberg@ei.se Veckan i korthet En ökande elanvändning bidrog till att spotpriserna i Sverige och övriga Norden steg märkbart under den gångna

Läs mer

Energikartläggning/analys Varför?

Energikartläggning/analys Varför? Energikartläggning/analys Varför? Genom att kartlägga energianvändningen får man kunskap om hur energisystemet ser ut i verksamheten. En ökad kompetens leder till bättre kontroll på de energiflöden som

Läs mer

Avrinning. Avrinning

Avrinning. Avrinning Avrinning Avrinning När nederbörden nått marken kommer den att söka söka sig till allt lägre liggande nivåer. Först bildas små rännilar och som efterhand växer till bäckar och åar. När dessa små vattendrag

Läs mer

Applikationsexempel för Styrning av solfångare

Applikationsexempel för Styrning av solfångare Applikationsexempel för Styrning av solfångare Document title Document Identity 4655-015-01 Valid for Firmare version IMSE WebMaster Pro 1.09 Date 06-04-09 Webpages version 1.09 Abelko Innovation info@abelko.se

Läs mer

Slutrapport av projektet moment och varvtalsstyrning av vindkraftverk

Slutrapport av projektet moment och varvtalsstyrning av vindkraftverk Slutrapport av projektet moment och varvtalsstyrning av vindkraftverk Torbjörn Thiringer Juli 2005 STEM projektnummer: 21450-1 STEM diarienummer: 5210-2003-03864 Institutionen för Energi och Miljö, Chalmers

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

Grundläggande energibegrepp

Grundläggande energibegrepp Grundläggande energibegrepp 1 Behov 2 Tillförsel 3 Distribution 4 Vad är energi? Försök att göra en illustration av Energi. Hur skulle den se ut? Kanske solen eller. 5 Vad är energi? Energi används som

Läs mer

Högeffektiv värmeåtervinning med CO2

Högeffektiv värmeåtervinning med CO2 Högeffektiv värmeåtervinning med CO2 Marknadsandelen för kylsystem med transkritiskt CO 2 har ökat på senare år. Sedan 2007 har marknaden i Danmark rört sig bort från konventionella kylsystem med HFC eller

Läs mer

Celsius - konkurrenskraftig och hållbar fjärrvärme och fjärrkyla till Europas städer.

Celsius - konkurrenskraftig och hållbar fjärrvärme och fjärrkyla till Europas städer. Celsius - konkurrenskraftig och hållbar fjärrvärme och fjärrkyla till Europas städer. GAME Dagen 2014 Klimatneutral konsumentmarknad 9 Oktober, Chalmers Jonas Cognell, Göteborg Energi AB Senior Program

Läs mer

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 OBS! Innan du börjar mäta med ditt nya instrument läs kapitel 6. Grundinställningar (Set). Vid leverans är k2-faktor aktiv. SWEMA AB Pepparvägen 27 123 56

Läs mer

Jämförelse av ventilsystems dynamiska egenskaper

Jämförelse av ventilsystems dynamiska egenskaper Jämförelse av ventilsystems dynamiska egenskaper Bo R. ndersson Fluida och Mekatroniska System, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköping, Sverige E-mail: bo.andersson@liu.se Sammanfattning

Läs mer

Motordrifter 2014-12-08. Motorer (pumpar) Stödprocess. Peter Karlsson. Allmän motorkunskap

Motordrifter 2014-12-08. Motorer (pumpar) Stödprocess. Peter Karlsson. Allmän motorkunskap Effektiv energianvändning Hur når vi dit? Motorer (pumpar) Stödprocess Peter Karlsson Motordrifter Allmän motorkunskap Ny klassning av verkningsgrader: IEC60034-30, IE1, IE2, IE3 Ca 65 % av industrins

Läs mer

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna.

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Kunskapstest: Energikällorna. Rätt svar står skrivet i orange. 1. Alla använder ordet energi, men inom naturvetenskapen används en definition, dvs. en tydlig förklaring.

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering

Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering i Kristineheds kraftvärmeverk Sammanfattning Åtgärden syftar till att effektivisera

Läs mer

Energiförsörjning Storsjö Strand

Energiförsörjning Storsjö Strand Farzad Mohseni, Sweco Energuide Stockholm 2012-05-23 Energiförsörjning Storsjö Strand 1 Sustainergy Energieffektivisering Energiplaner, klimatstrategier m.m. åt kommuner/län/regioner Energitillförsel ur

Läs mer

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 1 DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 2 2. SYSTEMBESKRIVNING GOLVVÄRMESYSTEMET Golvvärmesystemet består av en värmekälla som värmer vatten till radiatorer och golvvärme, vattentemperaturen

Läs mer

Fjärrvärmefakturan 2012 fjärrvärme flexibel

Fjärrvärmefakturan 2012 fjärrvärme flexibel den nya Fjärrvärmefakturan 2012 fjärrvärme flexibel Du har nu fått den första fakturan med ditt valda fjärrvärmeabonnemang. Vi hoppas att denna broschyr ska ge bra stöd och förståelse för de nya begreppen

Läs mer

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1.

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1. Solar cells 2.0 Inledning Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1. Figure 2.1 Utrustning som används i experiment E2. Utrustningslista (se Fig. 2.1): A, B: Två solceller C: Svart plastlåda

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-04-11 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 15, år 2014 vecka 15, år 2014 2 (18) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,1 procentenheter och

Läs mer

V = Flöde. dpt = Totaltryckökning

V = Flöde. dpt = Totaltryckökning + respektive - Om fläkttypen föregås av ett + tecken i urvalslistan så ligger arbetspunkten utanför fläktens rekommenderade, optimala arbetsområde. Om möjligt välj en större fläktstorlek. Om fläkttypen

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-03-07 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 10, år 2014 vecka 10, år 2014 2 (18) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,0 procentenheter och

Läs mer

E.ON Värme Sverige AB i Örebroregionen

E.ON Värme Sverige AB i Örebroregionen E.ON Värme Sverige AB i Örebroregionen Presentation 2012 Fjärrvärme i Västra Svealand I regionområde Västra Svealand bedriver E.ON Värme verksamhet i sex fjärrvärmenät Verksamheten i Örebro/Kumla/Hallsberg

Läs mer

Tryckluft Varför tryckluft?

Tryckluft Varför tryckluft? Varför tryckluft? Enkelt att distrubiera och ansluta Små verktyg med mycket kraft Ger ej upphov till gnistor (explosiva miljöer) Användning Maskinstyrningar sproduktion 100 % 5 % 20 40 % 1 Kolvkompressor

Läs mer

WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING

WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING Energin i vinden som blåser, vattnet som strömmar, eller i solens strålar, måste omvandlas till en mera användbar form innan vi kan använda den. Tyvärr finns

Läs mer

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Fjärrvärme och Fjärrkyla Fjärrvärme och Fjärrkyla hej jag heter Linus Nilsson och jag går första året på el och energiprogrammet på Kaplanskolan. I den har boken kommer jag förklara hur fjärrvärme och fjärrkyla fungerar. Innehålsförteckning:

Läs mer

Ribe Samfällighetsförening. Värme- och vattenförbrukning

Ribe Samfällighetsförening. Värme- och vattenförbrukning Ribe Samfällighetsförening Värme- och vattenförbrukning Värme- och vattenleverans Ribe samfällighetens system för värme och vatten består av en fjärrvärmecentral och ett ledningssystem med mätare för vatten

Läs mer

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta Värt att veta Om man tidigare har haft en oljepanna, varmvattenberedare, elpanna, eller den gamla typen av fjärrvärmecentral så får man nu en ny och modern varmvattenreglering. Och för att detta ska fungera

Läs mer

20 04-11-17 /120 02-0 9-05 /1

20 04-11-17 /120 02-0 9-05 /1 20 04-11-17 /120 02-0 9-05 /1 Optimalt system för energi ur avfall i Göteborg Utbyggnad av Jonas Axner, Renova AB Renovas avfallskraft- värmeverk i Sävenäs Sävenäs AKVV Omvärld Teknik / begränsningar Åtgärder

Läs mer

Exempel på tillämpningar med energibesparing Av: Mats Bäckström 2010-03-26

Exempel på tillämpningar med energibesparing Av: Mats Bäckström 2010-03-26 Exempel på tillämpningar med energibesparing Av: Mats Bäckström 2010-03-26 Begränsa returtemperaturen Genom att tillfälligt sänka värmeventilen så sänks fjärrvärmecentralens returtemperatur. Det går tex

Läs mer

Lönsam effektivisering av Katrineholms fjärrvärmesystem

Lönsam effektivisering av Katrineholms fjärrvärmesystem Lönsam effektivisering av Anna Axelsson Tekniska verken i Linköping Kraftvärmeverket i Katrineholm 1 Tekniska verken i Linköping Kraftvärmeverket i Katrineholm Systemeffektivisering Metod och resultat

Läs mer

Tentamen i : Värme- och ventilationsteknik Kod/Linje: MTM437. Totala antalet uppgifter: 5 st Datum: 030115

Tentamen i : Värme- och ventilationsteknik Kod/Linje: MTM437. Totala antalet uppgifter: 5 st Datum: 030115 Tentamen i : Värme- och ventilationsteknik Kod/Linje: MTM437 Totala antalet uppgifter: 5 st Datum: 030115 Examinator/Tfn: Lars Westerlund 1223 Skrivtid: 9.00-15.00 Jourhavande lärare/tfn: Lars Westerlund

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Thomas Hall 2013-05-07 KSN-2012-0584

Handläggare Datum Diarienummer Thomas Hall 2013-05-07 KSN-2012-0584 KS 6 22 MAJ 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Thomas Hall 2013-05-07 KSN-2012-0584 Kommunstyrelsen Gasturbin för reservkraft Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Fjärrkyla med hjälp av överskottsvärme Ilkka Salo

Fjärrkyla med hjälp av överskottsvärme Ilkka Salo Fjärrkyla med hjälp av överskottsvärme Ilkka Salo Konventionella kylsystem för byggnader förbrukar inte bara stora mängder elektrisk energi, utan använder dessutom köldmedier av typ HFC/HCFC mera kända

Läs mer

Projektarbete MTM 431

Projektarbete MTM 431 Projektarbete MTM 431 VINDKRAFT Teori: Funktion, Hur mycket energi kan utvinnas vid olika vindhastigheter?, turbintyper Statistik; Vindförhållanden i Sverige. Variation över året, även sett på Sverige

Läs mer

Förstudie över utbyggnad av vattenkraftverk

Förstudie över utbyggnad av vattenkraftverk Projektrapport för miniprojektet Förstudie över utbyggnad av vattenkraftverk : Förstudie över utbyggnad av vattenkraftverk Beställare: E.ON Projektgrupp: Fredrik Kühn, Ragnar Björkén, Mikael Granholm,

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-14 4P06815-01 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-14 4P06815-01 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp. Kontaktperson Mathias Johansson 2014-11-14 4P06815-01 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Skånska Byggvaror AB Box 22238 250 24 HELSINGBORG Mätning av energiförbrukning hos utespa

Läs mer

Hörneborgsverket i Örnsköldsvik. Från biobränsle till el, ånga och värme

Hörneborgsverket i Örnsköldsvik. Från biobränsle till el, ånga och värme Hörneborgsverket i Örnsköldsvik Från biobränsle till el, ånga och värme HÖRNEBORGSVERKET: Ett nytt landmärke i Örnsköldsvik Det kraftvärmeverk som Övik Energi just nu bygger i Hörneborg är något som alla

Läs mer

LKAB:s värmesystem i Kiruna

LKAB:s värmesystem i Kiruna LKAB:s värmesystem i Kiruna Nulägesbeskrivning & framtidsvisioner Stefan Lahti Civilingenjörsprogrammet i energiteknik vid Umeå universitets tekniska högskola. (löpnr. som tilldelas) Sammanfattning Luossavaara

Läs mer

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB081B Tentamen ges för: By2 Tentamensdatum: 2012-01-10 Tid: 14.00 18.00 1 (17) Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling

Läs mer

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning Användning AVPL används på primärsidan på värmeväxlare i mindre anläggningar typ en- eller tvåfamiljshus. Regulatorn kan

Läs mer

Vår handläggare Projektnummer Datum Status Sida Jörgen Wallin 090131-Brf Bergakungen-JW-01 2012-08-08 V.1.0 Sida 1(12)

Vår handläggare Projektnummer Datum Status Sida Jörgen Wallin 090131-Brf Bergakungen-JW-01 2012-08-08 V.1.0 Sida 1(12) Jörgen Wallin 090131-Brf Bergakungen-JW-01 2012-08-08 V.1.0 Sida 1(12) Objektsinformation Kundnamn Objekt Adress Yta Brf Bergakungen Sicklaön 92:3, Sicklaön 93:1 samt Sicklaön 94:1 Becksjudarvägen 31-39(byggnad

Läs mer

Användarhandledning. 2013 ver 1 2013-05-21. Energiberäkningar 1.0 Beta. Rolf Löfbom. www.lofbom.se

Användarhandledning. 2013 ver 1 2013-05-21. Energiberäkningar 1.0 Beta. Rolf Löfbom. www.lofbom.se Användarhandledning Energiberäkningar 1.0 Beta Rolf Löfbom 2013 ver 1 2013-05-21 www.lofbom.se Innehållsförteckning 1. Allmänt om Energiberäkningar 1.0 Beta... 3 1.1 Allmänt... 3 2. Dialogrutor... 4 2.1

Läs mer

Sänkning av fjärrvärmetemperaturen för ökad elverkningsgrad Johan Dyrlind

Sänkning av fjärrvärmetemperaturen för ökad elverkningsgrad Johan Dyrlind Sänkning av fjärrvärmetemperaturen för ökad elverkningsgrad Johan Dyrlind Civilingenjörsprogrammet i energiteknik vid Umeå universitets Tekniska högskola. Vårterminen 2012 (löpnr. som tilldelas) Sammanfattning

Läs mer

Naturskyddsföreningen 2014-04-24

Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Agenda Profu - Överblick avfall och energi Bristaverket - Teknik och miljö Ragnsells - Restprodukter Vår idé om ett energisystem baserat på återvinning och förnybart Diskussion

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

Kommentar till prisexempel

Kommentar till prisexempel Kommentar till prisexempel En redovisning av kostnader är svårt och bör därför inte presenteras utan man har tillfälle till kommentarer. Priserna på energi varierar ofta och förutsättningarna är olika

Läs mer

Tentamen i Kemisk reaktionsteknik för Kf3, K3 (KKR 100) Onsdag den 22 augusti 2012 kl 8:30-13:30 i V. Examinator: Bitr. Prof.

Tentamen i Kemisk reaktionsteknik för Kf3, K3 (KKR 100) Onsdag den 22 augusti 2012 kl 8:30-13:30 i V. Examinator: Bitr. Prof. Tentamen i Kemisk reaktionsteknik för Kf3, K3 (KKR 100) Onsdag den 22 augusti 2012 kl 8:30-13:30 i V Examinator: Bitr. Prof. Louise Olsson Louise Olsson (031-722 4390) kommer att besöka tentamenslokalen

Läs mer

Låg elanvändning och en stark hydrologisk balans bidrog till fortsatt låga svenska spotpriser för årstiden under veckan som gick.

Låg elanvändning och en stark hydrologisk balans bidrog till fortsatt låga svenska spotpriser för årstiden under veckan som gick. 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 31 Ansvarig: Håkan Östberg hakan.ostberg@ei.se Veckan i korthet Låg elanvändning och en stark hydrologisk balans bidrog till fortsatt låga svenska spotpriser för årstiden

Läs mer

Energianalys. Lokstallet Vansbro

Energianalys. Lokstallet Vansbro Energianalys Lokstallet Vansbro Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande

Läs mer

Öppen Fjärrvärme för livsmedelsbranschen i Stockholm

Öppen Fjärrvärme för livsmedelsbranschen i Stockholm Öppen Fjärrvärme för livsmedelsbranschen i Stockholm Från pilotprojekt till skalbar modell 5 juni 2013 kl. 9:00-9:20 1 Mål för Öppen Fjärrvärme Utveckling av en lönsam, effektiv och välfungerande affärsmodell

Läs mer

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan...

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... Värmepumpar av Joakim Isaksson, Tomas Svensson Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... I denna avhandling om värmepumpar har vi tänkt att besvara följande frågor: Hur fungerar

Läs mer

Falu Energi & Vatten

Falu Energi & Vatten Falu Energi & Vatten Ägarstruktur Falu Kommun Falu Stadshus AB Falu Förvaltnings AB Kopparstaden AB Lugnet i Falun AB Lennheden Vatten AB (50%) Dala Vind AB (5,8%) Dala Vindkraft Ekonomisk Förening (15

Läs mer

Mätning av effekt och beräkning av energiförbrukning hos ett ute spa.

Mätning av effekt och beräkning av energiförbrukning hos ett ute spa. Kontaktperson Mathias Johansson 2015-06-16 5P03129-02 rev. 1 1 (4) Energi och bioekonomi 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Nordiska Kvalitetspooler AB Box 22 818 03 FORSBACKA Energimätning på utespa

Läs mer

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 Höj temperaturen med 70 C Inverter LUFT/VATTEN INVERTER 70 C Mitsubishi Electrics nya, energieffektiva högtempererande

Läs mer

Optimal råvaruinsats och utnyttjandegrad i energikombinat

Optimal råvaruinsats och utnyttjandegrad i energikombinat Optimal råvaruinsats och utnyttjandegrad i energikombinat Jennie Rodin WSP Process Panndagarna 01, Örnsköldsvik WSP Process S.E.P. Scandinavian Energy Project WSP Process Consulting 1 Upplägg 1. Energikombinatstudie

Läs mer

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft.

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Svensktillverkad CE50 CE65 Svensktillverkad frånluftsvärmepump med världsunik lösning utnyttjar idag energin

Läs mer

Passivhusförskola Skogslunden

Passivhusförskola Skogslunden 1(14) Uppföljning År 1 2011-10-26 Passivhusförskola Skogslunden Inledning Förskolan Skogslunden är byggt som ett passivhus. Denna rapport redovisar mätningar för energiförbrukningen i Skogslunden under

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 24 h 3 IVT/Elektro Standard 66, 48 IVT/AutoTerm 22 IVT IVT ELEKTRO STANDARD ELEKTRO STANDARD Nyckel extra villkor och utgångar 951645 Jan- IVT 66,48,22 i 951645 1 IVT Industrier

Läs mer

Elförsörjning med hjälp av solceller

Elförsörjning med hjälp av solceller Elförsörjning med hjälp av solceller Av: Hanna Kober 9B Datum: 2010-05-20 Handledare: Olle & Pernilla 1 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Bakgrund sid 3 Syfte/Frågeställning sid 3 Metod sid 3 Resultat

Läs mer

Kövarningssystem på E6 Göteborg

Kövarningssystem på E6 Göteborg TI notat 12 23 TI notat 12-23 Kövarningssystem på E6 Göteborg Analys av parameterinställningar Författare FoU-enhet Projektnummer 4489 Projektnamn Uppdragsgivare Urban Björketun Arne Carlsson Mohammad-Reza

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2013-12-13 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 50, år 2013 vecka 50, år 2013 2 (19) Sammanfattning Fyllnadsgraden i Sveriges vattenmagasin är 67,4 procent i slutet av vecka

Läs mer