KVALIFICERAD FASTIGHETSFÖRVALTNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALIFICERAD FASTIGHETSFÖRVALTNING"

Transkript

1 BYGG & FASTIGHET Ett affärsområde inom STF U T B I L D N I N G S P R O G R A M STF KOMPETENSINFO NR 215/2010 KVALIFICERAD FASTIGHETSFÖRVALTNING Diplomkurs med tentamen BFAB Kunskap i samverkan Bakom BFAB står STF Ingenjörsutbildning AB samt Byggherrarna, Fastighetsägarna, Svenska Teknik & Desingföretagen och Sveriges Byggindustrier

2 Utvecklas i din yrkesroll och bli effektiv som förvaltare! Kvalificerad Fastighetsförvaltning är en heltäckande utbildning uppdelat på fem delkurser som ger dig kunskaper inom de viktigaste frågorna angående fastighetsförvaltning, detta med fördjupning inom juridik och ekonomi. Kursen är fastighetsbranschens utbildningsklassiker och har sedan 1990 haft över kursdeltagare från fler än 400 olika företag. Alla föreläsare som medverkar på kursen är handplockade från näringslivet vilket gör att innehållet är aktuellt. Detta tillsammans med att du som deltagare har chans att ställa frågor till föreläsare med stora kunskaper och erfarenheter inom sina respektive områden. Kursen ger dig även stora möjligheter till nätverkande med andra kursdeltagare och föreläsare, vilket kan skapa stor nytta i din framtida yrkesverksamhet. Under kursen varvas teori med praktiska gruppövningar och eget tänkande. Detta anser vi är de bästa förutsättningarna för att skapa ett långsiktigt lärande, där du som kursdeltagare enklare kan ta till dig nya kunskaper samt anpassa dessa till din egen verklighet samt vardag. Efter du genomfört hela kursen har du möjlighet till att skriva en tentamen. Denna tentamen är frivillig, men har kommit att bli uppskattad och högt värderad av både deltagare samt arbetsgivare. BFAB är certifierade enligt ISO 9001, vilket garanterar att vi arbetar aktivt med förändringar och utveckling av kursen. Detta sker i samråd med dig som kursdeltagare och din arbetsgivare samt med vår fastighetskommitté. Kursen vänder sig till dig som arbetar i fastighetsbranschen, oavsett om du är Vd, fastighetsekonom, fastighetsförvaltare, förvaltningsassistent eller kundansvarig. Oberoende av om du kommer ifrån ett offentligt eller ett privat företag samt vilken storlek det har. Du kan vara nyanställd i fastighetsbranschen och tidigare arbetat som t ex byggentreprenör, byggledare, projektledare eller beteendevetare. Det finns även kursdeltagare som tidigare arbetat inom försäljning, vård och omsorg. Kursen är även lämplig för dig som har erfarenhet och arbetet länge i branschen och vill uppdatera dina kunskaper på området. Helt enkelt vänder sig kursen till alla som vill vidareutveckla sig eller kanske ta ett steg vidare i karriären. Referensgrupp Som stöd för utveckling av kursen Kvalificerad Fastighetsförvaltning finns BFABs fastighetskommitté med följande medlemmar: Lennart Andersson, partner och styrelseordförande, Fasticon. Kicki Björklund, tekn. dr. Vd, Sigtunahem Jan Åke Henriksson, styrelsemedlem i Fryshuset. Liselott Nilsson, Vd, Telge Fastigheter. Jerker Nyblom, miljösamordnare Akademiska hus. Janne Svensson, Vd, ISS Facility Services AB. Ove Nordqvist, chef verksamhetsutveckling, Newsec Asset Management. Anders Nylander, Vd, Atrium Ljungberggruppen AB. Anette Sand,Vd, Fastighets AB Förvaltaren Katarina Wallin,Vd, Evidens BLW AB Magnus Nordberg, projektchef, Diligentia AB Mikael Burlin, Real Estate & Site Operations Manager, IBM Svenska AB utbildningsledning Karin Pettersson Mimmi Andersson BFAB BYGG OCH FASTIGHET Kungsbroplan 3A, Box 1080, Stockholm, tfn , fax , e-post: www. bfab.se

3 1 DELKURS Introduktion till fastighetsförvaltning Den första delkursen startar med lite övningar för att lära känna varandra. Sedan går vi in på fastighetsförvaltarens roll och hur ett företag ser på problemet med att behålla och skaffa kompetent personal. Dag två inleds med arbetsrätt och sedan åker vi till Kungsholmen för att först få en föreläsning om hur städerna uppkom och växte och sedan ta en promenad och titta på hur det ser ut i verkligheten. Dag tre ägnas åt styrning av olika fastighetsföretag samt förståelse för vad som påverkar och utvecklar en serviceverksamhet. FASTIGHETSBRANSCHENS KOMPETENSBEHOV med kompetent personal. Jahn Wahlbäck, Vd, Fasticon Anna-Lena Lehto, Uppsalahem ARBETSRÄTT gens personalvård. SÅ BYGGDES STADEN och 2000-talet och deras olika egenskaper. Jonas Ståhlnacke, Fastigo Cecilia Björk, arkitekt KVÄLLSPASS STYRNING I OLIKA TYPER AV FASTIGHETSFÖRETAG och lärdomar för framtiden. Genomgång av lönsamheten hos bostäder respektive lokaler. Kicki Björklund, Vd, Sigtunahem Genomförande 41 på Kristina Hotell & Konferens i Sigtuna oktober 2010 Främre raden Ulrika Backlund, Sankt Kors fastighets AB Karin Blaxmo, Melins Fastighetsförvaltning AB Ann Möller Persson, RI-Konsult i Höganäs AB Teresa Schatzl, Klövern AB Andra raden Lars Kérla, Västfastigheter - Västra Götalandsregionen Thomas Blomdahl, Jernhusen AB Per Larsson, ABB Fastighet AB Igor Borg, Fastighets AB Förvaltaren Ann Eriksson, Gyllenforsen Fastigheter KB Tredje raden Hans Jensen, Akademiska Hus Väst AB Bo Jabeskog, Domstolsverket Daniel Jonsson, Sankt Kors Fastighets AB Joakim Jauhiainen. Örebro Landsting Björn Kannenborg, Huge Fastigheter AB Fjärde raden Mats Nordqvist, Stensöbyggen AB Lars-Erik Berglund, Statens Fastighetsverk Ingela Eriksson, Masmästaren Dalarna AB Åsa Friis, Göteborgs Stads Parkerings AB Robert Johansson, Jernhusen AB

4 2 DELKURS Juridikens grunder, fastighets- och miljörätt Delkurs två går igenom de juridiska grunderna och du lär dig som kursdeltagare att hantera begrepp som äganderätt, panträtt, nyttjanderätt, fordringsrätt, förmånsrätt och preskription. Under kursen lär du dig hantera tvister och frågor som rör köp och försäljning av fastigheter, vad som ingår i ett köp och vad som rent juridiskt inte ingår. Frågor som handlar om när en fastighetsägare kan bli skadeståndsansvarig samt vad som händer om en hyresgäst går i konkurs kommer även att tas upp. Du kommer även få kunskaper om grunderna i miljöbalken och plan- och bygglagen. JURIDIKENS GRUNDER Allmänt om rättsordningen mm Allmän förmögenhetsrätt Avtalsrätt och fullmakt Fordringsförhållanden -preskription Processrätt Inledande om rättssystemet Specialprocess Allmänna domstolar Summarisk process Verkställighet Kvarstad Konkurs Ulrika Strömbom, advokat, Advokatbyrån Hellgren Linander KB FASTIGHETSRÄTT Jordabalkens bestämmelser om fast och lös egendom Samäganderättslagen Förköpslagen Tillståndslagen Förturslagen Tomträtt Expropriation Förvärv av fastighet Formkravet vid fastighetsöverlåtelse Lagfartsförfarandet Servitut Panträtt i fast egendom Säkerhet och hyresgästens obestånd Mats Ringkvist, Landahl Advokatbyrå KB FASTIGHETSÄGARENS AN- SVAR, MILJÖ-, PLAN- OCH BYGGLAGSTIFTNINGEN Plan- och bygglagen Miljöbalken Ansvar för tekniska installationer Annan lagstiftning som berör; Fastighetsägarens ansvar Ventilation Hissar Brand Skydd mot olyckor Allmänt skadeståndsansvar Granneansvar Viveca Dahlin, advokat, Vd, Landahl Advokatbyrå KB

5 3Hyresrätt Denna tredje delkursen behandlar alla viktiga avsnitt i hyreslagen och ger dig de nödvändiga praktiska kunskaperna för att förstå hyresrätten för både bostäder och lokaler. Kursen går bland annat in på vilka rättigheter samt skyldigheter du har som hyresvärd respektive hyresgäst, hyrestider och hyresförhållanden, uppsägningstider, besittningsskydd, kontraktsskrivning mm. DELKURS HYRESRÄTT Lagstiftning som berör hyresförhållanden Definitioner Hyresavtal Hyrestid hyresförhållande m m Uppsägningstider Delgivning av uppsägning Lägenhetens skick och hyresgästens rättigheter vid brister Bostadshyresgästens inflytande vid ombyggnad Regler om hyran i avtalet; indexreglering, fastighetsskatt m m Lägenhetens användning Värdens rätt till tillträde Återtagande av lägenhet HYRESRÄTT, FORTS Överlåtelse och andrahandsupplåtelse Förverkande Bostadshyresgästens besittningsskydd Bruksvärdesregeln Lokalhyresgästs besittningsskydd KVÄLLSPASS MED ERFARENHETSUTBYTE HYRESRÄTT, FORTS Kontraktskrivning M a r k n a d s h y r a jämförelseprövning Hyresnämnds yttrande och dess presumtionsverkan Skadestånd till lokalhyresgäst Utformning och effekt av uppsägning för lokal Uppskov Stefan Granstedt, Hyresjuridik AB Sune Sandström, Hyresnämnden i Västerås Carl Rydeman, Hyresnämnden i Sundsvall

6 4DELKURS Fastighetens ekonomi Fjärde delkursen handlar om fastighetsekonomi. Vi startar med att räkna på olika investeringskalkyler. Du lär dig se riskerna och ta höjd för räntor mm vid t ex om- och nybyggnationer. Vidare behandlar kursen lönsamhet, exploatering, marknadsvärden mm. Under denna delkurs kommer du själv att få ha med dig uppgifter som du får räkna på i enkla, geniala kalkylblad som en av föreläsarna tagit fram. INVESTERINGSBEDÖM- NING Introduktion till ett investeringstänkande Diskonterings- och kapitaliseringsteknik Nuvärde, annuitet, payoff, internränta Vanliga fel och fallgropar vid investeringsbedömningar Henrik Andersson, Handelshögskolan, Stockholm FASTIGHETSEKONOMI Fastighetsekonomi i praktiken Hur hänger nyckeltalen i fastighetsekonomi ihop? Ta pulsen på en fastighet genom att ta fram relevanta nyckeltal Värdering av fastigheter vad är din fastighet värd? Lönsamhetsberäkningar hur beräknas hyrestillägg? Anders Wensfelt, civilingenjör, Wefast AB KVÄLLSPASS FASTIGHETSFÖRVALTNING I PRAKTIKEN Fastighetsekonomi i praktiken Beslutsunderlag upprätta en betalningsanalys på 10 år Praktisk tillämpning på egna fastigheter (nyckeltal, värdering och betalningsanalys) Anders Wensfelt, civilingenjör Wefast AB Kurs och 3 är upplagda med teoriavsnitt och praktisk tillämpning då kurdeltagarna arbetar på egna datorer. Ta med egen dator och 3.

7 5 DELKURS Upphandlingsjuridik och företagets årsredovisning och skatter Femte och sista delkursen tar upp frågor rörande beskattning och den obligatoriska och frivilliga momsskyldigheten. Kursen behandlar också upphandlingar och vad man ska tänka på rent juridiskt när man arbetar och upprättar avtal med beställare, entreprenörer samt konsulter. Du får även grundläggande kunskaper i företagets årsredovisningar, vad denna ska innehålla samt hur de olika uppgifterna är kopplade till varandra. Eftermiddagen den sista kursdagen tar upp ett ämne som vi anser är högaktuellt och som bestäms från genomförande till genomförande. BESKATTNING Aktuella skattefrågor Fastighetstaxering Taxeringens betydelse Värdefaktorer som påverkar taxeringsvärdet Fastighetsskatt Skilda regler för bostäder och lokaler Nedsättning av fastighetsskatt Fastigheter i inkomstskattehänseende Avskrivningsreglerna Gränsdragning reparation och ombyggnad M o m s Obligatorisk skattskyldighet Frivillig skattskyldighet Uttagsbeskattning UPPHANDLING Byggentreprenader Allmänna Föreskrifter Totalentreprenader Generalentreprenader Konsultupphandlingar Pehr Jacobson, advokat, Hellgren Linander Advokatbyrå KB AVSLUTNINGSMIDDAG FASTIGHETSREDOVISNING Bokföringsskyldighet Externa krav på företagets årsredovisning Hur man läser en årsredovisning Balans- och resultaträkningen Ingemar Rindstig, auktoriserad revisor, Ernst & Young Real Estatel SAMMANFATTNING AV HELA KURSEN OCH DISKUS- SIONER KRING DESS OLIKA DELAR OCH INNEHÅLL. Ulla Werkell, Fastighetsägarna Britta Nordström, Ernst & Young Real Estatel

8 Praktiska upplysningar B SVERIGE vidare Kompetens PORTO BETALT PORTO PAYÉ ANMÄLAN Du är välkommen att göra din anmälan på vår hemsida, via bifogade svarskort, per telefax, post, e-post eller på telefon; Mimmi Andersson telefon , telefax e-post: stf.se KURSLOKAL Utbildningen sker i trivsam miljö utanför Stockholm. RUM & MÅLTIDER Kostnaden på kursgården för helpension är ca kr/tredagarskurs. Pris utan övernattning ca kr. Moms tillkommer. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar på kost och logi. UTBILDNINGSPROGRAM OCH TIDER Utbildningen omfattar totalt 15 kursdagar. Preliminära tider för respektive dagsprogram är kl Den första dagen i delkursen börjar vi kl Den sista dagen slutar vi kl Utbildningen avslutas med skriftlig tentamen för dem som önskar. Tid och plats meddelas senare. AVGIFTER exklusive moms (OBS! Inkluderar ej måltider och övernattning). Ovanstående priser gäller för kurser under Vi reserverar oss för prisjusteringar framöver. KURSAVGIFTERNA Kursavgifterna faktureras före kursstart. Betalningsvillkor: 30 dagar netto. FÖRHINDER / AVBOKNING Enligt branschens standardregler för avbokning debiteras 50% av kursavgiften vid avbokning 4-2 veckor före kursstart och 100% av kursavgiften vid avbokning 2-0 veckor före kursstart. Överlåt gärna din plats till en kollega. Rum och måltider måste bokas av minst en månad före respektive kursstart av kursdeltagaren direkt till kursgården. Därefter tar kursgården ut avbokningsavgift. JA TACK, jag anmäler mig till utbildningen KVALIFICERAD FASTIGHETSFÖRVALTNING April 2011 Oktober :42 November 2011 Mars :43 1 INTRODUKTION TILL FASTIGHETSFÖRVALTNING Stockholm april JURIDIKENS GRUNDER, FASTIGHETS- OCH MILJÖRÄTT Stockholm maj INTRODUKTION TILL FASTIGHETSFÖRVALTNING Stockholm 7 9 november JURIDIKENS GRUNDER, FASTIGHETS - OCH MILJÖRÄTT Stockholm 5 7 december 2011 Anmäl dig redan idag! 3 HYRESRÄTT Stockholm augusti FASTIGHETENS EKONOMI Stockholm september UPPHANDLINGSJURIDIK OCH FÖRETAGETS ÅRSREDOVISNING OCH SKATTER Stockholm oktober HYRESRÄTT Stockholm januari FASTIGHETENS EKONOMI Stockholm februari UPPHANDLINGSJURIDIK OCH FÖRETAGETS ÅRSREDOVISNING OCH SKATTER Stockholm mars 2012 Förnamn Efternamn Företagsnamn Befattning Avd Adress Postnummer Ort Ordernr/inköpsnr Telefon (dir) Mobiltelefon Org. nr. E-post: Faktureringsadress (om annan än ovan) Jag vill gärna ha kursinformation via min e-post STF Kompetensinfo ges ut av STF. Ansvarig utgivare: Astrid Westfeldt Corneman BFAB KUNGSBROPLAN 3A BOX STOCKHOLM TELEFON FAX

KURSER. PLUS Förvaltarutbildning. DIPLOMERAD FASTIGHETSFÖRVALTARE Utvecklas i din yrkesroll! Nästa utbildningsstart 2015. 24 mar VÅRSTART. www.plus.

KURSER. PLUS Förvaltarutbildning. DIPLOMERAD FASTIGHETSFÖRVALTARE Utvecklas i din yrkesroll! Nästa utbildningsstart 2015. 24 mar VÅRSTART. www.plus. KURSER PLUS Förvaltarutbildning DIPLOMERAD FASTIGHETSFÖRVALTARE Utvecklas i din yrkesroll! Nästa utbildningsstart 2015 24 mar VÅRSTART www.plus.se Vi startar ytterligare en kursomgång av vår populära Förvaltarutbildning

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Din partner för kompetensutveckling

STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Din partner för kompetensutveckling 2014 STF INGENJÖRSUTBILDNING AB Din partner för kompetensutveckling Arbetsmiljö, Bygg & fastighet, Energi, El, Industriteknik, IT/Telekom, Kvalitet, Miljö och Projektledning Det händer att jag får frågan

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010 s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag Innehåll Styrelse SABOs strategiska styrelseutbildning 4 Utbildning för ordförande och

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 sabo sprider kunskap 1

innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 sabo sprider kunskap 1 TRAINEE-program FASTIGHETSDAGAR SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 innehåller även alla våra trycksaker! ENERGIUTMANING KOMMUNIKATIONSDAGAR SABO I ALMEDALEN sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer:

Läs mer

KAPITELNAMN. 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90

KAPITELNAMN. 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90 KAPITELNAMN 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90 INNEHÅLL Innehåll Välkommen till FEI... 2 Kontrollera dina kunskaper... 4 Början till ett långvarigt förhållande... 6 Studera hos

Läs mer

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 2/2015

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 2/2015 MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 2/2015 VINNARNA I REKRYTERINGS TÄVLINGEN PRESENTERAS S. 10 11 Region Väst, Årsmöte och föredrag 13 Studiebesök Norra Kajen, Sundsvall Samuel Lindén

Läs mer

www.ucbs.se UC Business School Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar över 30 000 deltagare från näringsliv, bank och finans

www.ucbs.se UC Business School Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar över 30 000 deltagare från näringsliv, bank och finans www.ucbs.se UC Business School 2015 Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar över 30 000 deltagare från näringsliv, bank och finans 30 000 kollegor har redan gjort det! Nu är det väl din tur? Varsågod,

Läs mer

Bli bättre på bostadsrätt

Bli bättre på bostadsrätt Bli bättre på bostadsrätt Utbildningar 2012 Ur kursprogrammet Grundläggande ekonomi IT för styrelseledamöter Bättre kommunikation INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 BLI BÄTTRE PÅ BOSTADSRÄTT...2

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Karriärvägar inom redovisning

Karriärvägar inom redovisning Karriärvägar inom redovisning Grundläggande yrkesutbildning redovisning... 12 Karriärsteg 1 Redovisningskonsult företagarens högra hand... 4 Karriärsteg 2 Auktoriserad Redovisningskonsult branschens starkaste

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2013 MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION KREDIT&RISK PROJEKTLEDNING EKONOMI

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2013 MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION KREDIT&RISK PROJEKTLEDNING EKONOMI FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 201 MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION KREDIT&RISK PROJEKTLEDNING EKONOMI LEDARSKAP E E Nätverk HR E HR-chefens verktyg E Coaching

Läs mer

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Trafikbuller 2015 Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Ur innehållet Det senaste inom juridiken och aktuell praxis samt hur du på

Läs mer

www.ucbs.se UC Business School 2014-2015 Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar för näringsliv, bank och finans

www.ucbs.se UC Business School 2014-2015 Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar för näringsliv, bank och finans www.ucbs.se UC Business School 2014-2015 Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar för näringsliv, bank och finans Välkommen att vässa kunskaperna inför bättre tider! Konkurrensen är tuffare än någonsin.

Läs mer

Kurser och konsulttjänster

Kurser och konsulttjänster KPA 9061 985 10.05 Kurser och konsulttjänster hösten 2011 våren 2012 kurser seminarier informationsträffar konsulttjänster Innehåll KOMPETENSUTVECKLING MED KPA PENSION...3 FAST KURSUTBUD...4 KAP-KL grundkurs...6

Läs mer

Trycksaksnummer: 13673/2012-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB, Stockholm

Trycksaksnummer: 13673/2012-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB, Stockholm almedalen energisparkampanj SABO sprider kunskap ar & konferenser 2013 innehåller även alla våra trycksaker! studiebesök energikonferens trainee sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer: 13673/2012-12.1

Läs mer

EKONOMI E Certfikat Kredithantering

EKONOMI E Certfikat Kredithantering LEDARSKAP FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION KREDIT&RISK PROJEKTLEDNING EKONOMI E Certfikat Kredithantering E Kreditbedömning

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Utbildningar & konferenser 2014

Utbildningar & konferenser 2014 ar & konferenser 2014 Innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer: 13711/2013-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB,

Läs mer

Morgondagens Seniorboende

Morgondagens Seniorboende Morgondagens Seniorboende 8-9 november 2010 Stockholm Behov, Tillgänglighet, Flexibilitet Lyssna till 4 högintressanta Konferensen vänder sig till Morgondagens seniorer så vill 40-talisterna bo Vad innebär

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Kostnadsfria kurser för dig som är medlem i Ledarna Heldag 09.00-16.00 (om inget annat anges) Arbetsrätt Coaching Som chef har du skyldighet att följa gällande

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

För dig som vill avancera i karriären. KTH erbjuder fem fördjupande kurser för dig som arbetar med fastigheter

För dig som vill avancera i karriären. KTH erbjuder fem fördjupande kurser för dig som arbetar med fastigheter För dig som vill avancera i karriären KTH erbjuder fem fördjupande kurser för dig som arbetar med fastigheter Utveckla ditt fastighetsoch humankapital tillsammans med KTH! KTH har sedan slutet av 1980-talet

Läs mer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer Utbildningskatalog 2015 Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept 2014 Produktion: H-tryck, Markaryd. Oktober 2014. Offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept

Läs mer

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 5 2014 Pris 56 kr SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Möt Sandra Riise, VD för NARF, Norges motsvarighet till SRF. Sida 37 Koncernbidrag från dotterbolag till moderbolag

Läs mer

Bokföring & redovisning

Bokföring & redovisning FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2013 2014 Bokföring & redovisning ekonomistyrning företagsekonomi & analys juridik & skatt lon excel för ekonomer Utbildning på dina

Läs mer