Befolkningsprognos för åren Kommunprognos. Sammanfattning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Befolkningsprognos för åren 2012-2016. Kommunprognos. Sammanfattning"

Transkript

1 1(7) Befolkningsprognos för åren Kommunprognos Sammanfattning Prognosen antar att de tre senaste årens mönster kan vara vägledande för hur utvecklingen blir de fem kommande åren. Befolkningsprognosen för Borås innebär en folkökning på i genomsnitt 967 personer per år. År 2016 förväntas kommunen ha invånare. Folkökningen som förväntas de närmaste fem åren är större än vad som förväntades för ett år sedan. Det är större positivt födelsenetto (fler födda än döda) än vad som förväntades för ett år sedan. Åldersgruppen under 18 år förväntas öka med personer (och öka sin andel av befolkningen), gruppen år beräknas öka med personer (men minska i andel av befolkningen). Gruppen 65 år och äldre förväntas öka med personer (och öka i andel av befolkningen). Det är fler pojkar än flickor såväl 2011som i prognosen för 2016, samt fler äldre damer än äldre herrar såväl 2011 som Det är fler män än kvinnor i yrkesverksam ålder såväl 2011 som i prognos för E-post:

2 2(7) Förutsättningar Osäkerheter Osäkerheten har ökat kring befolkningsprognoser rent generellt. Prognos innebär en väntad framtidsbild med dagens kunskap och kan betraktas som en kvalificerad gissning. Att se 5 år fram i tiden är osäkert. Prognosen räknas om en gång per år med färska fakta. Större förändringar kommer sällan överraskande på ett år och små förändringar får sällan drastiska konsekvenser på 5 års sikt. Denna prognos har i sitt underlag inte med några justeringar med anledning av ekonomiska konjunkturer, mellanstatliga konflikter, klimateffekter eller andra globala förändringar. Det finns inte några metoder att mäta hur just Borås skulle påverkas och på vilket sätt det i så fall skulle påverka inom en 5års-period på flyttningsantaganden, fertilitet eller dödlighet. Däremot kan en beskrivning av utgångsläget i Borås ge en bild om det finns behov av att omvärdera insatsvärdena. Utgångsläget i Borås Borås har haft en stabil årlig befolkningsökning under hela 2000-talet. Ökningen 2011 blev 812 personer, vilket motsvarar tillskott på 0,8%. Detta är samma nivå som året innan och en något högre nivå än Västra Götalands län, som ökade 0,7 %. Sedan år 2000 har Borås växt med över personer. Borås med sina drygt invånare blir allt mer nära sammanknutet med Göteborgs över invånare genom ökad aktivitet mellan de båda orternas invånare och verksamheter, vilka bla drar nytta av kommunikationerna mellan orterna på väg och järnväg, Landvetter flygplats som ligger mellan orterna och tillgången till Göteborgs hamn. Göteborgs Stad ökade sitt invånarantal med drygt personer (1,3 %) under år Göteborg tror i sin befolkningsprognos 2012 på ännu större befolkningsökning än i sin tidigare prognos. Ca invånare förväntas Göteborg öka per år under perioden Ett viktigt antagande för Göteborg är att inflyttningen fortsätter i ungefär samma takt som senaste åren. Borås dragningskraft som boplats hänger mycket ihop med omgivningen. Det pågår många samarbeten i regionen som kan stärka den stabila utvecklingen, bl a Vision Västra Götaland som ska stärka regionen genom gemensamma mål och åtgärder, och tillväxtprogram och forum med teman som t ex Det goda livet för alla? Göteborg konstaterar att staden växer så det knakar och bygger för att anpassa stadens trafik genom Västsvenska paketet. Näringslivet uppmärksammar bl a transporter, utbildning och mötesplatser som utvecklingskrafter. E-post:

3 3(7) Boråsarna kan inte låta bli att vara stolta över den ena utmärkelsen efter den andra i stort och smått bl a årets stadskärna Borås Stad fick 2011 bl a toppbetyg av kreditvärderingsföretag, utmärkelse för tillgänglighetsanpassning för personer med funktionsnedsättning och lättläst hemsida, ligger i framkant med mentorsavtal för nyutexaminerade lärare och har succé för gratisresor för pensionärer under lågtrafik. Borås är även inne i ett intensivt visionsarbete: Borås Högskolan i Borås fortsätter att utvecklas har högskolan över studenter, varav över 300 inresande utbytesstudenter och över 200 utresande utbytesstudenter. Högskolestudenter bidrar till att skapa framtidstro, aktivitet och kreativitet i Borås. Verksamheten finns mitt i centrum och högskolan verkar för de kvaliteter som fordras för de stora utmaningarna i en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Rektorn poängterar att forskningsresultat ska vara tillämpbara och utbildningen ska vara inriktad mot arbetslivet och forskningsresultat leda till förbättrad verksamhet inom näringsliv och offentlig verksamhet. Högskolan förväntas påverka hela stadens utveckling. Borås näringsliv har en stabil positiv utveckling. Industriområden i gynnsamma transportlägen är fortsatt attraktiva. Bl a Viareds industriområde fortsätter växa. Planering pågår för att förlänga rv27 med tvärförbindelse av södra och västra sidan av staden. Långsiktigt finns förväntningar på en snabbjärnväg, den s k Götalandsbanan. Över personer pendlar till arbete i Borås från andra kommuner (Ulricehamn, Mark och Göteborg toppar listan) och närmare pendlar från Borås till andra kommuner (Göteborg toppar listan med 28 % av de utpendlande år 2010). Den öppna arbetslösheten minskade från 4,5 % till 3,7 % mellan mars 2010 och mars En försiktig bedömning är att Borås får en fortsatt god balanserad ekonomisk utveckling närmaste åren. Troligen leder detta inflöde av arbetskraft även till ett fortsatt inflyttningsöverskott. Under 2011 flyttade personer till Borås ( från egna länet, från övriga Sverige och 911 från utlandet), medan flyttade från Borås (1 970 till egna länet, till övriga Sverige och 464 till utlandet). Invandring från andra länder påverkas av bl a mellanstatliga konflikter, inbördeskrig, klimateffekter, naturkatastrofer, olika länders välfärdsutveckling, svensk migrationspolitik, ekonomisk konjunktur, och behov av arbetskraft. Under år 2010 flyttade drygt 900 personer till Borås från utlandet (20 % av samtliga inflyttare till Borås). 460 personer flyttade till utlandet (12 % av samtliga utflyttare från Borås). Nationellt räknas med något lägre invandring och något högre utvandring kommande år. År 2012 väntas nationellt ett nettotillskott på , medan det år 2015 väntas ha minskat till I början av 2030-talet förväntas närmare en fjärdedel av befolkningen i åldern år vara utrikes födda. År 2011 var 19 % av boråsarna födda utrikes eller utländska medborgare. I åldersgruppen var 23 % utrikes födda eller utländska medborgare. Borås har en löpande överenskommelse med staten om ett mottagande av 150 flyktingar per år. Under år 2012 och 2013 väntas en något högre anhöriginvandring från vissa länder p g a lättnader i nationella regelverket. E-post:

4 4(7) Antaganden och insatsvärden Omvärldsanalysen präglar prognosens förutsättningar. Det sker avvägning av behovet att förändra prognosens insatsvärden som förväntat födelsetal per kvinna, dödsrisker, flyttrörelser mm. Bedömningen är att de tre senaste åren kan stå som modell för de kommande fem när det gäller antal och åldrar hos inflyttade och utflyttade. Nivån på dödsrisker behöver sällan ändras eftersom de kan ses i ett längre perspektiv. Åldersspecifika fruktsamheten väntas bli som de tre senaste åren. Fruktsamhetsindex kan kopplas till förändringarna i nationella förväntningar. Efter att dessa faktorer bedömts sker beräkningarna med utgångspunkt i senast kända befolkning i åldersklasser och kön. Startbefolkning Invånarna vid årsskiftet : blir ny startbefolkning i prognosen. Detta är 812 personer fler än startbefolkningen i förra årets prognos. Inflyttade och utflyttade Antal inflyttade och utflyttade åren har summerats och delats på tre år och värdet har därefter fått gälla för hela prognosperioden. Åldersfördelningen för de inflyttade och utflyttade antas vara samma som för de tre senaste åren. Här har utjämnade värden använts och får ligga till grund för hela prognosperioden. Fruktsamhet Antagande för fruktsamhet och åldersfördelning är utjämnade värden för I Borås var under denna period det s k summerade fruktsamhetstalet ca 1,9. Observerade värden för antal barn per kvinna har ökat de senaste tre åren. År 2009 var fruktsamhetstalet 1,86, år 2010 var det 1,93 och år 2011 var det 1,94. SCB s prognos antar att det under kommande år kommer att vara ett fruktsamhetstal på i genomsnitt 1,89 barn per kvinna i Sverige (1,94 i början av femårsperioden och 1,87 i slutet). Fruktsamhetsindex Borås fruktsamhetstal för åren står som index 100 och antas under åren sjunka något liksom i Statistiska Centralbyråns prognos för Sverige Dödlighet En nedgång i dödlighet antas nationellt ske de närmaste åren, vilket innebär en något ökad medellivslängd för både män och kvinnor. Index döda kvinnor 104 har satts som index för hela perioden. Detta innebär att kvinnor i Borås dött 4% mer än kvinnor i riket de senaste tre åren. Förhållandet mot riket förväntas vara lika de närmaste 5 åren. I rikets prognos räknas med en ökad medellivslängd på 3,3 år för kvinnor fram till 2060 (från 83,6 år 2011). Index döda män 101 har satts som index för hela perioden. Detta innebär att män i Borås dött 1 % mer än män i riket de senaste tre åren. Förhållandet mot riket förväntas vara lika de närmaste 5 åren. I rikets prognos räknas med en ökad medellivslängd på 5 år för män fram till 2060 (från 79,7 år 2011). E-post:

5 5(7) Översikt kring verkligt utfall några år bakåt, samt jämförelse mot förra årets prognos. Befolkningsförändringar År Folkmängd Födda Döda Födelsenetto Inflyttning Utflyttning Flyttnetto Folkökning jämfört med vad förra årets prognos beräknade Folkmängd efter ålder 2011 Ålder och äldre jämfört med vad förra årets prognos beräknade Totala folkmängden 2011 blev 32 personer färre än beräknat i förra årets prognos. Folkökning genom flyttnetto (inflyttning minus utflyttning) blev 2 personer färre än beräknat. Det blev 35 fler döda och 16 färre födda än beräknat. Jämfört med beräknat blev det 13 färre 0-åringar, 9 färre 1-5-åringar och 6 färre 6-åringar. Det blev 6 färre av 7-15-åringar, 71 fler åringar, 71 fler åringar än beräknat. Och det blev 26 fler åringar, 4 färre av invånare 85 år och äldre än beräknat. Träffsäkerheten för en kommun med invånare och ett stort (och ökande) flyttflöde kan trots ovanstående differenser betraktas som ganska god. Noteras bör också att ett enskilt år inte kan bedöma en 5-årsprognos träffsäkerhet. Det är stadigvarande tendenser som är mest viktiga att notera som t e x att födelsenettot långsamt ökat och har vänt från flerårigt negativt till flerårigt ökande positivt, samt att flyttnettot legat stadigt positivt under en längre period. E-post:

6 6(7) Prognos för Befolkningsförändringar i prognos År Folkmängd Födda Döda Födelsenetto Inflyttande Utflyttande Flyttningsnetto Folkökning Folkmängd i 10 åldersgrupper 2011 samt i prognos w Summa E-post:

7 7(7) Folkmängd i 3 åldersgrupper, antal 2011 och i prognos w Summa Folkmängd i 3 åldersgrupper, andel 2011 och i prognos , ,1 20,3 20, ,1 61,1 60,9 60,7 60,4 60,2 65-w 18,7 18,9 19,1 19,2 19,3 19,4 Summa Folkmängdens antal i 3 åldersgrupper per kön 2011 och prognos 2016 Ålder Kön Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa w Män Kvinnor Summa Summa Män Kvinnor Summa E-post:

8 Befolkningsprognos för åren Delområdesprognos Sammanfattning Stadsdel Väster förväntas öka invånarantalet med personer, Öster förväntas öka med 546 personer och Norr med personer. Alla kommundelar utom Dalsjöfors och Viskafors förväntas öka i invånarantal de närmaste 5 åren. Marginell förändring förväntas ske i Brämhult och Sandhult. Kommundelarna Centrum, Fristad, Sjöbo och Trandared förväntas få mellan 400 och 600 personers ökning. Norrby beräknas få ca 700 personer i ökning och Göta över 2000 fler personer. Nytt underlag Ny startbefolkning används, med respektive (323 st) prognosområdes invånare från fördelat på ettårsklasser, med avseende på kön, fertilitet, dödsrisker och erfarenhet om flyttrörelser. TYKO har använts för förväntad inflyttning i nybyggnation. Alla bostadsområden har en klassning i huvudsak för småhusområden, flerbostadshus hyresrätt eller bostadsrätt, byggperiod, tätort och icke tätort. Inga områden har klassats om i årets prognos. Vissa områden är dominerade av tex studentboende eller särskilt boende. Då förväntas inga barnfamiljer flytta in efter en utflytt, utan området förväntas få fortsatt boende av dessa katergorier. För två områden har restriktionen Ej avstämning/framskrivning tagits bort eftersom kategoriboende inte längre dominerade området. I underlaget ingår förväntad nybyggnation av olika typer av bostäder (större kända projekt, enskilda bygglov samt tomtmark till försäljning) på i genomsnitt 600 bostäder per år utslaget över prognosperioden, med en variation på som mest 932 och som minst 239 nya bostäder. Störst förväntad byggnation sker 2013 och minst Den beräknade effekten av nybyggnation ger främst ökat antal invånare i stadsdelen Väster och då främst i delområdena Göta och Norrby. Nybyggnationseffekten i Norr förväntas främst i delområdena Fristad och Centrum. I Öster förväntas nybyggnadseffekt främst i Trandared. Sammantaget ger byggnationseffekten ca personer, varav utgör barn under 7 år. Om beräknade projekt inte blir av eller flyttade i tid får detta klara konsekvenser för hur väl prognosen sen stämmer jämfört med hur verkligheten blir. Om tex inte de större projekt som planeras för kvarteren Nejlikan, Vitsippan, Solrosen eller på Södervallen och i Simonsland blir av, så skulle den förväntade befolkningsökningen tillfalla andra delområden. Byggeffekten kan betraktas som ganska stor och därmed blir prognosen osäker. Delområdesprognosen har stämts av och justerats ner mot kommunprognosen (se dokument Befolkningsprognos för åren Kommunprognos) eftersom summan av alla prognosområden ska bli samma summa som i kommunprognosen. Om ett område förväntas öka genom nybygge så justeras övriga prognosområden ner. Prognosens osäkerhet ökar ju längre in i framtiden man ser, liksom vid presentation på mindre geografiska områden eller små åldersintervall. E-post:

9 Prognosen för år 2011 (baserad på fakta 2010) hade följande utfall: Område (f d kommundelar) prognos utfall Skillnad Sjöbo Norrby Centrum Göta Trandared Brämhult Fristad Dalsjöfors Viskafors Sandhult på församling skrivna Ca & GA Restförda Summa För kommundel Sandhult, Sjöbo och Trandared hade prognosen bra överensstämmelse med hur utfallet blev. För kommundel Norrby och Göta överskattades utvecklingen med ca 100 personer och för den största kommundelen Centrum överskattades utvecklingen med 180 personer. Utvecklingen underskattades för kommundel Brämhult och Dalsjöfors med drygt 100 personer och för kommundel Viskafors och Fristad med knappt 100 personer. Den faktiska befolkningsutvecklingen i de olika delområdena var mellan 2010 och 2011 enligt följande: Område Förändring Sjöbo Norrby Centrum Göta Trandared Brämhult Fristad Dalsjöfors Viskafors Sandhult på församling skrivna Ca & GA Restförda Summa E-post:

10 Prognos över befolkningsutvecklingen i stadsdelarna för sex åldersgrupper (2011 är faktisk befolkning. GA och CA är skrivna på församling Gustav Adolf och Caroli.) Norr w Summa Väster w Summa Öster w Summa förs skriv GA CA w Summa Stadsdel Väster förväntas öka invånarantalet med personer, Öster förväntas öka med 546 personer och Norr med personer. E-post:

11 Prognos över befolkningsutveckling per delområde (f d kommundelsområden) Prognos förändring från 2011 fram till Brämhult Centrum Dalsjöfors Fristad Göta Norrby Sandhult Sjöbo Trandared Viskafors Alla kommundelar utom Dalsjöfors och Viskafors förväntas öka i invånarantal de närmaste 5 åren. Marginell förändring förväntas ske i Brämhult och Sandhult. Kommundelarna Centrum, Fristad, Sjöbo och Trandared förväntas få mellan 400 och 600 personers ökning. Norrby beräknas få ca 700 personer i ökning och Göta över 2000 fler personer. E-post:

12 Prognos per delområde (f d kommundelar) i 6 åldersklasser (2011 är faktiska siffror): Brämhult w Summa Centrum w Summa Göta w Summa Norrby w Summa E-post:

13 Sjöbo w Summa Trandared w Summa Dalsjöfors w Summa Fristad w Summa E-post:

14 Sandhult w Summa Viskafors w Summa förs skriv GA CA w Summa E-post:

Befolkningsprognos för åren 2013-2017. Kommunprognos. Sammanfattning

Befolkningsprognos för åren 2013-2017. Kommunprognos. Sammanfattning 1(7) Befolkningsprognos för åren 2013-2017 Kommunprognos Sammanfattning Prognosen antar att de tre senaste årens mönster kan vara vägledande för hur utvecklingen blir de fem kommande åren. Befolkningsprognosen

Läs mer

Befolkningsprognos för åren Kommunprognos. Sammanfattning

Befolkningsprognos för åren Kommunprognos. Sammanfattning 1(7) Befolkningsprognos för åren 2014-2018 Kommunprognos Sammanfattning Prognosen antar att de tre senaste årens mönster kan vara vägledande för hur utvecklingen blir de fem kommande åren. Befolkningsprognosen

Läs mer

Befolkningsprognos för åren Kommunprognos. Sammanfattning

Befolkningsprognos för åren Kommunprognos. Sammanfattning 1(5) Befolkningsprognos för åren 2011-2015 Kommunprognos Sammanfattning Prognos innebär en förväntad framtidsbild med dagens kunskap och kan betraktas som en kvalificerad gissning. Underlagssiffror för

Läs mer

Befolkningsprognos för åren 2010-2014. Kommunprognos. Sammanfattning

Befolkningsprognos för åren 2010-2014. Kommunprognos. Sammanfattning 1 Befolkningsprognos för åren 2010-2014 Kommunprognos Sammanfattning Prognos innebär en förväntad framtidsbild med dagens kunskap och kan betraktas som en kvalificerad gissning. Underlagssiffror för denna

Läs mer

Befolkningsprognos för åren Kommunprognos

Befolkningsprognos för åren Kommunprognos 1(10) Befolkningsprognos för åren 2017-2021 Kommunprognos Sammanfattning Fortsatt kommer årligen ca 1400 bäbisar att födas, ca 1000 begravningar ske. Det kommer att färdas iväg ca 4500 personers flyttlass

Läs mer

Fortsatt kommer årligen dryg 1000 bäbisar födas, 1000 begravningar ske och 5000 flyttlass packas upp för att passera in över kommungränsen.

Fortsatt kommer årligen dryg 1000 bäbisar födas, 1000 begravningar ske och 5000 flyttlass packas upp för att passera in över kommungränsen. 1(10) Befolkningsprognos för åren 2015-2019 Kommunprognos Sammanfattning Fortsatt kommer årligen dryg 1000 bäbisar födas, 1000 begravningar ske och 5000 flyttlass packas upp för att passera in över kommungränsen.

Läs mer

Befolkningsprognos för åren Kommunprognos

Befolkningsprognos för åren Kommunprognos 1(10) Befolkningsprognos för åren 2017-2021 Kommunprognos Sammanfattning Fortsatt kommer årligen ca 1400 bäbisar att födas, ca 1000 begravningar ske. Det kommer att färdas iväg ca 4500 personers flyttlass

Läs mer

Befolkningsprognos för åren Kommunprognos och Delområdesprognos

Befolkningsprognos för åren Kommunprognos och Delområdesprognos 1(18) Befolkningsprognos för åren 2016-2020 Kommunprognos och Delområdesprognos Sammanfattning Fortsatt kommer årligen mellan 1000 och 1500 bäbisar att födas, ca 1000 begravningar ske och 5000 flyttlass

Läs mer

Befolkningsprognos för åren Kommunprognos

Befolkningsprognos för åren Kommunprognos 1(10) Befolkningsprognos för åren 2018-2022 Kommunprognos Sammanfattning Förväntningen är att det årligen kommer födas ca 1300 bäbisar och ca 1000 begravningar ske varje år. Det kommer att färdas iväg

Läs mer

Befolkningsprognos för åren Kommunprognos

Befolkningsprognos för åren Kommunprognos 1(16) Befolkningsprognos för åren 2018-2022 Kommunprognos Sammanfattning Förväntningen är att det årligen kommer födas ca 1300 bäbisar och ca 1000 begravningar ske varje år. Det kommer att färdas iväg

Läs mer

Delområdesprognos

Delområdesprognos 1(7) Delområdesprognos 2019-2023 Sammanfattning Sex kommundelar förväntas öka i invånarantal de närmaste 5 åren, mest i Centrum, därnäst i Göta och Sjöbo, men också till viss del i Brämhult, Norrby och

Läs mer

Regional befolkningsprognos

Regional befolkningsprognos Regional befolkningsprognos Typ: Kommun Kod: 019200 Namn: Nynäshamn År: 2014-2034 Befolkningsprognos för Nynäshamns kommun gjort på SCB för period 2014-2034(bearbetat av Irina Martin) 1 Antal Personer

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2017 2050 Den årliga befolkningsprognosen för Uppsala kommun sträcker sig från innevarande år till och med år 2050. Kommunprognosen redogör för väntade befolkningsförändringar

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer

Befolkningsprognos BFP18A

Befolkningsprognos BFP18A R A PPORT Befolkningsprognos 018-08 BFP18A Innehåll Inledning... 4 Befolkningsförändringar 017... 5 Utfall 017 jämfört med prognos... 7 Prognos 018-08... 9 1. Vallentuna kommun... 9 1.1 Totalbefolkning

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Rapport Befolkningsprognos 2016-2025 2016-06-21 Ulricehamns kommun Kanslifunktion Moa Fredriksson Utredare Befolkningsprognos 2016-2025 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och antaganden... 5 Inflyttning

Läs mer

Befolkningsprognos BFP17A

Befolkningsprognos BFP17A R A PPORT Befolkningsprognos 017-07 BFP17A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 016... 4 Utfall 016 jämfört med prognos... 6 Prognos 017-07... 8 1. Vallentuna kommun... 8 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2016-2050 Ett prognostiserat positivt födelse- och flyttningsnetto ger fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun. Befolkningstillväxten uppskattas fram till och

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2016-2025 Vetlanda här växer människor och företag Sammanfattning Under de senaste fyra åren har befolkningen ökat med ungefär 950 personer, en årlig ökning på drygt 230 personer. Vetlanda

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2016-2025 NYNÄSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 2 Inledning Nynäshamns kommuns befolkningsförändring under 2015 i siffror Nynäshamns kommuns befolkningsstruktur Antaganden om födda

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2015-2024 Vetlanda här växer människor och företag Sammanfattning Under de senaste tre senaste åren har befolkningen i Vetlanda kommun ökat med cirka 580 personer, främst beroende på

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR KARLSKRONA KOMMUN

Läs mer

Befolkningsprognos BFP16A

Befolkningsprognos BFP16A R A PPORT Befolkningsprognos 016-06 BFP16A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 015... 4 Utfall 015 jämfört med prognos... 6 Prognos 016-06... 8 1. Vallentuna kommun... 8 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för analys och tillväxt Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se

Läs mer

Befolkningsprognos BFP15A

Befolkningsprognos BFP15A R A PPORT Befolkningsprognos 015-05 BFP15A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 014... 4 Utfall 014 jämfört med prognos... 5 Prognos 015-05... 6 1. Vallentuna kommun... 6 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se/befolkning BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR KARLSKRONA

Läs mer

Befolkningsprognos för Jönköpings kommun med utblick mot 2025

Befolkningsprognos för Jönköpings kommun med utblick mot 2025 Befolkningsprognos för Jönköpings kommun 2016-2019 med utblick mot 2025 STADSKONTORET AUGUSTI 2016 Stadskontorets utredningsenhet Utredare Kontakt Webbplats Andreas Zeidlitz andreas.zeidlitz@jonkoping.se

Läs mer

Befolkningsprognos Bodens kommun Totalprognos Delområdesprognos

Befolkningsprognos Bodens kommun Totalprognos Delområdesprognos Befolkningsprognos 2018-2025 Bodens kommun Totalprognos Delområdesprognos Kommunledningsförvaltningen Samhällsbyggnadskontoret Staffan Eriksson 2018-05-04 Innehållsförteckning Befolkningsprognos 2017 i

Läs mer

efolkningsprognos Kommunledningskontoret Utveckling Pirjo Kovalainen Mars 2004

efolkningsprognos Kommunledningskontoret Utveckling Pirjo Kovalainen Mars 2004 b efolkningsprognos 2004-2015 Kommunledningskontoret Utveckling Pirjo Kovalainen Mars 2004 Befolkningsprognos 2004-2015 Sammanfattning Inför framtagande av en ny kommunprognos har två huvudalternativ testats.

Läs mer

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 1(14) Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson asa.henriksson@molndal.se Sändlista: Lokalberedningen Lokalstyrgruppen Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 Ung socionomstudent år 2015. Studier av

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2018-2027 Postadress Besöksadress Telefon Fax/e-post Postgiro Bankgiro 136 81 Haninge Rudsjöterrassen 2 Växel: 08-606 70 00 08-606 81 40 1265-8 356-5975 haningekommun@haninge.se 2 Förord

Läs mer

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos 214-4-24 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 214/347-13 Kommunstyrelsen Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2015:2 2015-03-27 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2015-2024 Förväntad fortsatt folkmängdsökning under kommande tioårsperiod. födda barn förväntas fortsätta vara högt under

Läs mer

Folkmängd första kvartalet 2004

Folkmängd första kvartalet 2004 Folkmängd första kvartalet 2004 Borås Stads befolkning ökade med 154 personer under första kvartalet 2004 (jämfört med -6 personer första kvartalet 2003). Födelsenettot blev minus 25 (jämfört första kvartalet

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 213 233 Demografiska bakgrundsfakta 212 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 61 659 3 659 31 Födda 794 425 369 Döda 493 231 262 Inflyttade 4 39 2 225

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2015-2024 NYNÄSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 2 Inledning Nynäshamns kommuns befolkningsförändring under 2014 i siffror Nynäshamns kommuns befolkningsstruktur Antaganden om födda

Läs mer

FAKTA uppdaterad senast 22 april 2016

FAKTA uppdaterad senast 22 april 2016 FAKTA uppdaterad senast 22 april 216 Befolkningsprognos 216-225 Befolkning 215 och prognos 225 1+ år 9 år 8 år 7 år 6 år 5 år 4 år 3 år 2 år 1 år år 8 6 4 2 2 4 6 8 215 Kvinnor 215 Män 225 Män 225 Kvinnor

Läs mer

Antal födda barn förväntas fortsätta vara högt under kommande år, främst på grund av att fler kvinnor kommer i barnafödande ålder.

Antal födda barn förväntas fortsätta vara högt under kommande år, främst på grund av att fler kvinnor kommer i barnafödande ålder. FS 2016:3 2016-06-10 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2016-2025 Förväntad hög folkmängdsökning under kommande tioårsperiod, till del beroende på den rådande flyktingsituationen.

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 2018-2035 I Sundsvalls kommuns målbild för hållbar tillväxtstrategi, RIKARE från 2012 är ett av målen att Sundsvalls kommun ska ha över 100 000 invånare år 2021.

Läs mer

Befolkningsprognos för Hällefors kommun åren

Befolkningsprognos för Hällefors kommun åren 1(1) Befolkningsprognos för Hällefors kommun åren 219 239 Demografiska bakgrundsfakta 218 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 6 983 3 593 3 39 Födda 61 33 28 Döda 118 64 54 Inflyttade 5 269 231

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 217 227 Demografiska bakgrundsfakta 216 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 64 465 32 29 32 256 Födda 815 431 384 Döda 487 212 275 Inflyttade 5 533

Läs mer

Befolkningsprognos för Jönköpings kommun med utblick mot 2026

Befolkningsprognos för Jönköpings kommun med utblick mot 2026 Befolkningsprognos för Jönköpings kommun 2017-2020 med utblick mot 2026 STADSKONTORET AUGUSTI 2017 Stadskontorets utredningsenhet Utredare Kontakt Webbplats Andreas Zeidlitz andreas.zeidlitz@jonkoping.se

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2017:2 2017-04-28 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2017-2026 Förväntad hög befolkningstillväxt kommande tioårsperiod. Antal födda barn beräknas fortsätta vara högt under

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Christina Ripa Analytiker 044-309 32 73 christina.ripa@skane.se BILAGA Datum 2012-10-24 1 (5) Bilaga med Öresundsprognosens antaganden Prognoserna

Läs mer

Stor befolkningstillväxt väntar Göteborg

Stor befolkningstillväxt väntar Göteborg 2-21 Stor befolkningstillväxt väntar Göteborg men små förändringar i åldersstrukturen Baserat på den senaste årsstatistiken över befolkningen gör Stadskansliet varje år en ny befolkningsprognos för Göteborgs

Läs mer

Befolkningsprognos 2014

Befolkningsprognos 2014 KS14.707 2014-12-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1 Befolkningsförändring under 2013...

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN BEFOLKNINGS KALMAR KOMMUN 216-225 Befolkningsprognos för Kalmar kommun 216-225 Innehåll Prognosresultat... 3 Närmare 7 2 fler invånare i Kalmar kommun 225 jämfört med idag... 3 Befolkningsförändringar

Läs mer

RAPPORT. Befolkningsprognos för Danderyds kommun Analys & Strategi

RAPPORT. Befolkningsprognos för Danderyds kommun Analys & Strategi RAPPORT Befolkningsprognos för Danderyds kommun 2013-2022 2013-04-24 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer

Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun

Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun Kommunledningsförvaltningen Samhällsbyggnadskontoret Staffan Eriksson 218-5-24 Innehållsförteckning Befolkningsutveckling och befolkningsstruktur

Läs mer

Befolkningsprognos för Linköpings kommun Prognosantaganden

Befolkningsprognos för Linköpings kommun Prognosantaganden Linköpings kommun Analys & Utredning Erik Nygårds tel 013-20 62 87 21 mars 2019 1 Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2019-2028 Prognosantaganden Sammanfattning Kommunprognos 2019-2028 bygger på den

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 2017-2035 I Sundsvalls kommuns målbild för hållbar tillväxtstrategi, RIKARE från 2012 är ett av målen att Sundsvalls kommun ska ha över 100 000 invånare år 2021.

Läs mer

Befolkningsprognos för Svalövs kommun

Befolkningsprognos för Svalövs kommun Befolkningsprognos för Svalövs kommun 2017-2030 Bakgrund Befolkningsprognosen för Svalövs kommun tas årligen fram som ett underlagsmaterial för den kommunala planeringen. Fjolårets prognos Befolkningen

Läs mer

Befolkningsprognos för Jönköpings kommun med utblick mot 2027

Befolkningsprognos för Jönköpings kommun med utblick mot 2027 Befolkningsprognos för Jönköpings kommun 2018 2021 med utblick mot 2027 STADSKONTORET MAJ 2018 Stadskontorets utredningsenhet Utredare Kontakt Webbplats Andreas Zeidlitz andreas.zeidlitz@jonkoping.se 036-10

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2015-2024 Innehållsförteckning Inledning... 1 Befolkningsförändringar Strängnäs kommun år 2014... 2 Befolkningsförändring på församlingsnivå år 2014... 3 Prognosuppföljning... 6 Befolkningsutveckling,

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 218 228 Demografiska bakgrundsfakta 217 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 66 121 33 99 33 22 Födda 699 361 338 Döda 493 236 257 Inflyttade 6 43

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 215 225 Demografiska bakgrundsfakta 214 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 62 927 31 369 31 558 Födda 732 39 342 Döda 457 227 23 Inflyttade 5 158

Läs mer

Befolkningsprognos 2016

Befolkningsprognos 2016 KS16.712 2016-07-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Träffsäkerheten i prognosen... 5 2 Befolkningsförändringar och prognossäkerhet 6 2.1

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN 2015-2030. BAKGRUND: BEFOLKNINGSUTVECKLING 1990-2014 Befolkningen i har ökat med 4 010 personer under åren 1990-2014, eller i medeltal med 160 personer per år. År 2014

Läs mer

Befolkningsprognos Gislaved BEFOLKNINGSPROGNOS MED UTBLICK MOT 2030

Befolkningsprognos Gislaved BEFOLKNINGSPROGNOS MED UTBLICK MOT 2030 Befolkningsprognos Gislaved BEFOLKNINGSPROGNOS 2015 2025 MED UTBLICK MOT 2030 1 Jönköpings kommun, stadskontorets utredningsenhet, 2016-01-13 Utredare Lars Lundström Kontakt: www.jonkoping.se/statistik

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS

BEFOLKNINGSPROGNOS BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026 KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLL BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026... 3 Utvecklingen den senaste tioårsperioden... 3 Boendetäthet och byggandebehov... 3 Inflyttningen från övriga länet

Läs mer

Befolknings utveckling 2016

Befolknings utveckling 2016 Statistik och Analys Stadsledningskontoret Befolknings utveckling 216 Under 216 växte Göteborgs befolkning med 8 4 invånare. Det är den största folkökningen i absoluta tal i modern tid! Rekordmånga nya

Läs mer

BEFOLKNINGS- PROGNOS

BEFOLKNINGS- PROGNOS Budget och planer för år 2018-2022 2017-05-23 BEFOLKNINGS- PROGNOS 2017-2026 2 (6) Sektorn för samhällsbyggnad Zeljko Skakic BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR ÅREN 2017-2026 Bakgrund Befolkningsprognosen är en del

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2016-2040 Vetlanda här växer människor och företag Sammanfattning Under de senaste fyra åren har befolkningen ökat med ungefär 950 personer, en årlig ökning på drygt 230 personer. Vetlanda

Läs mer

Befolkningsprognos 2006-2030. Mariestads kommun. Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala

Befolkningsprognos 2006-2030. Mariestads kommun. Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala Befolkningsprognos 2006-2030 Mariestads kommun Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala 018-18 22 30 (tel) 018-18 22 33 (fax) info@ Statisticon.se http://www.statisticon.se Kontaktperson: David Sundén

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2018:2 2018-04-06 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2018-2027 Norrköpings folkmängd förväntas fortsätta öka kommande tioårsperiod. Antalet födda barn beräknas fortsätta vara

Läs mer

Befolkningsprognos Vä xjo kommun

Befolkningsprognos Vä xjo kommun Befolkningsprognos Vä xjo kommun 2016-2024 Avstämning befolkningsprognos 2015 Antaganden och ingångsvärden för prognos 2016 Metod Resultat befolkningsprognos 2016 Resonemang Sammanfattning Avstämning befolkningsprognos

Läs mer

Övergripande planering. Befolkningsprognos. Umeå kommun

Övergripande planering. Befolkningsprognos. Umeå kommun Övergripande planering Befolkningsprognos Umeå kommun 214 223 Utredningar och rapporter från Övergripande planering, nr 4 214 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Prognos för hela kommunen 4 3 Prognos

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala län år

Befolkningsprognos för Uppsala län år 1 (8) Rapport Handläggare Datum Sekretessklass Anders Bergquist 2017-10-24 Öppen Ansvarig/godkänd Dokumentnummer Revision Regiondirektör 1.0 Befolkningsprognos för Uppsala län år 2017-2040 Innehåll Inledning...

Läs mer

Befolkningsprognos för Svalövs kommun

Befolkningsprognos för Svalövs kommun Befolkningsprognos för Svalövs kommun 2016-2025 Bakgrund Befolkningsprognosen för Svalövs kommun tas årligen fram som ett underlagsmaterial för den kommunala planeringen. Fjolårets prognos Befolkningen

Läs mer

Befolkningsprognos för Norrköping

Befolkningsprognos för Norrköping 2012-04-03 FOKUS: STATISTIK Befolkningsprognos för Norrköping 2012-2021 Förväntad fortsatt folkmängdsökning under kommande tioårsperiod Antalet barn i förskoleålder förväntas vara relativt stabilt, med

Läs mer

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus Danderyds kommun PL-621 PL-622 PL-623 PL-624 PL-625 PL-626 PL-627 PL-628 PL-629 Enebyberg Danderyds K:a Mörby Centrum Danderyds Sjukhus Mörbyskogen Stocksund Ekeby-Ösby Djursholm Danderydsberg 1 Kommentarer

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 216-235 I Sundsvalls kommuns målbild för hållbar tillväxtstrategi, RIKARE från 212 är ett av målen att Sundsvalls kommun ska ha över 1 invånare 221. Enligt SCB:s

Läs mer

Befolkningsförändringar under 2014

Befolkningsförändringar under 2014 FS 215:1 215-2-19 FOKUS: STATISTIK Befolkningsförändringar under 214 Antalet invånare i Norrköping ökade under 214 med 1 534 personer till 135 283 invånare Antalet födda under året var 1 663 barn, 93 färre

Läs mer

Befolkningsutveckling under senare år i Svedala kommun - faktisk och prognos.

Befolkningsutveckling under senare år i Svedala kommun - faktisk och prognos. Befolkningsutveckling under senare år i Svedala kommun - faktisk och prognos. Befolkningsutveckling år 2016 i Svedala kommun - faktisk och prognos. Befolkningsförändringar år 2016 Befolkningen i Svedala

Läs mer

Befolkningsprognos Töreboda kommun. Statisticon AB Östra Ågatan Uppsala

Befolkningsprognos Töreboda kommun. Statisticon AB Östra Ågatan Uppsala Befolkningsprognos 2006-2030 Töreboda kommun Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala 018-18 22 30 (tel) 018-18 22 33 (fax) info@ Statisticon.se http://www.statisticon.se Kontaktperson: David Sundén

Läs mer

Gemensamma planeringsförutsättningar. Gällivare en arktisk småstad i världsklass. 4. Befolkning

Gemensamma planeringsförutsättningar. Gällivare en arktisk småstad i världsklass. 4. Befolkning Gemensamma planeringsförutsättningar 2018 Gällivare en arktisk småstad i världsklass 4. Befolkning 4. Befolkning 4.1 Inledning De historiska befolkningsuppgifterna är sammanställda av SCB. Samtliga befolkningsprognoser

Läs mer

Befolkningsprognos Ale kommun

Befolkningsprognos Ale kommun Befolkningsprognos 2019 2030 Ale kommun Sektor kommunstyrelsen Utvecklingsavdelningen 2019-04-08 Innehåll Sammanfattning av befolkningsprognosen 3 Tidigare prognos... 4 Bostadsbyggnation... 5 Prognosantaganden...

Läs mer

Befolkningsprognos Ale kommun. Sektor kommunstyrelsen Utvecklingsavdelningen

Befolkningsprognos Ale kommun. Sektor kommunstyrelsen Utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos 2019 2030 Ale kommun Sektor kommunstyrelsen Utvecklingsavdelningen 2019-04-08 1 Innehåll Sammanfattning av befolkningsprognosen 3 Tidigare prognos... 4 Bostadsbyggnation... 5 Prognosantaganden...

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR HÖRBY KOMMUN ENLIGT TVÅ ALTERNATIV.

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR HÖRBY KOMMUN ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR HÖRBY KOMMUN 2013-2030 ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. ÅLDERSGRUPP: TOTALT. 22 000 21 000 20 000 19 000 18 000 17 000 16 000 15 000 14 000 Kommunledningskontoret KAAB

Läs mer

Befolkningsprognos för Trollhättans kommun

Befolkningsprognos för Trollhättans kommun Befolkningsprognos för Trollhättans kommun 2018-2023 Kommunprognosen Sammanfattning av prognosresultaten Enligt 2018 års prognos beräknas befolkningen öka med 4 953 personer från årsskiftet 2017/2018 fram

Läs mer

Utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos för Umeå 2011 2020

Utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos för Umeå 2011 2020 Utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos för Umeå 211 22 1 (13) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 2, mars 211 INNEHÅLL Inledning 3 Metod 3 Resultat för kommunnivån 3 Fler äldre

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos 2010-01-19 Befolkningsprognos 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Befolkningsprognos 2010-2020 1 Sammanfattning Under 2008 minskade befolkningen med drygt 200 personer

Läs mer

Befolkningsprognos Va xjo kommun

Befolkningsprognos Va xjo kommun Befolkningsprognos Va xjo kommun 2015-2023 Avstämning befolkningsprognos 2014 Antaganden och ingångsvärden för prognos 2015 Metod Resultat befolkningsprognos 2015 Resonemang Sammanfattning Avstämning befolkningsprognos

Läs mer

Lunds kommuns befolkningsprognos 2018

Lunds kommuns befolkningsprognos 2018 Lunds kommuns befolkningsprognos 218 Sammanfattning Befolkningen förväntas öka med 2 86 personer 218 218 förväntas Lunds befolkning vara 123 36 invånare Lunds befolkningsökning 218 och de följande åren

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR LOMMA KOMMUN med utblick mot år 2030

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR LOMMA KOMMUN med utblick mot år 2030 BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR LOMMA KOMMUN 2016-2021 med utblick mot år 2030 Godkänt av Kommunstyrelsen 2016-04-30 Omslagsbilden visar barnaktivitet på Lomma centrumtorget. Fotograf: Jöran Lindkvist 2 Befolkningsprognos

Läs mer

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun.

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun. Befolkningsprognos 219-228 för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 219-228. Prognosen utgår från den

Läs mer

Befolkningsprognoser Stockholms län /2050

Befolkningsprognoser Stockholms län /2050 Befolkningsprognoser Stockholms län 2017 2026/2050 Alexandra Malm Lo Mildh Enheten för befolkningsstatistik facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb

Läs mer

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun och dess kommundelar.

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun och dess kommundelar. Befolkningsprognos 2018-2027 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 2018-2027.

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2017-02-21 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

Befolkningsprognos Malmö

Befolkningsprognos Malmö Rapport Befolkningsprognos Malmö 2013-2018 Vid frågor rörande befolkningsprognosen kontakta: Malmö stadskontor, Avdelningen för samhällsplanering Maria Kronogård maria.kronogard@malmo.se eller 040-34 17

Läs mer

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten Befolkningsprognos 213-233 Mora kommun Näringslivs- och utvecklingsenheten Sammanfattning Mora kommuns befolkning vid 213 års slut uppgick till 19998 personer med en befolkningsminskning på -84 personer.

Läs mer

Befolkning, sysselsättning och pendling

Befolkning, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 21-3-3 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda i Arboga jämfört med riket, index... 8 3.1.2 Fruktsamhet...

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR LOMMA KOMMUN med utblick mot år 2030

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR LOMMA KOMMUN med utblick mot år 2030 BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR LOMMA KOMMUN 2017-2022 med utblick mot år 2030 Omslagsbilden visar Hamntorget under Lommafesten 2016. Fotograf: Gladys Fuentes Befolkningsprognos för Lomma kommun 2017-2022 2 Befolkningsprognos

Läs mer

Kommentarer till excelfilen Validering av förra årets prognos för 2016 och det faktiska utfallet 2016 och justeringar i årets prognosantaganden

Kommentarer till excelfilen Validering av förra årets prognos för 2016 och det faktiska utfallet 2016 och justeringar i årets prognosantaganden Validering av Mölndals stads befolkningsprognoser för prognoserna 2016-2026 och 2017-2027 Åsa Kramér, analytiker E-post: asa.kramer@molndal.se Kommentarer till excelfilen Validering av förra årets prognos

Läs mer

Skånes befolkning 2013

Skånes befolkning 2013 EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING mars 214 Skånes befolkning 213 Vid årsskiftet 213/14 hade Skåne en befolkning på 1 274 69, vilket var en ökning på 1 981 personer under 213. Detta var en

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR LOMMA KOMMUN med utblick mot år 2030

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR LOMMA KOMMUN med utblick mot år 2030 BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR LOMMA KOMMUN 2018-2023 med utblick mot år 2030 Godkänd av kommunstyrelsen 2018-04-25 Omslagsbilden visar invigningen av planskildheten på Vinstorpsvägen 2017. Fotograf: Gladys Fuentes

Läs mer

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18)

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18) BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 1 (18) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm Telefon +46 (0)8 6956000 www.sweco.se S we c o S tra te g y AB Org.nr 556342-6559

Läs mer

RAPPORT. Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026. Analys & Strategi 2012-03-23

RAPPORT. Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026. Analys & Strategi 2012-03-23 RAPPORT Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026 2012-03-23 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer

Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2015-2024

Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2015-2024 Linköpings kommun Statistik & Utredningar 13 mars 2015 Jimmy Lindahl tel 013-20 61 76 Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2015-2024 20 000 15 000 10 000 5 000 Kommunprognos 2015-2024, befolkningsutveckling

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2018 2027 STENUNGSUND KOMMUN Rapport 2018-05-10 SWECO SOCIETY 2 STENUNGSUND KOMMUN SWECO Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Befolkningsutveckling 1970 2017... 6 2 Uppföljning

Läs mer