Pumpade Vattenkraftverk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pumpade Vattenkraftverk"

Transkript

1 Umeå Universitet Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Pumpade Vattenkraftverk Projekt inom kursen Energilagringsteknik C Anders Håkansson Anton Isaksson Krister Iremo Sammanfattning Energilagring är en nödvändighet i dagens samhälle. Lösningarna är många och olika områden kräver olika lagringssysytem. Denna rapport studerar principerna och möjligheterna med pumpade vattenkraftverk. De olika tekniska lösningar som finns i dagsläget är i stor utsträckning beroende av platsen för anläggningen men utveckling mot att minska beroendet av lämpliga platser sker. En av dessa tekniker bygger på underjordiska vattenlager. De ekonomiska aspekterna på energilagring är flera men den avgörande är variationen på elpriset. Detta fluktuerar under dygnet men är också säsongsberoende. I varma klimat med stort kylbehov under dagen är energilagring viktigare och mer lönsamt än i länder med Sveriges klimat. En annan anledning till att denna typ av energilagring inte längre förekommer i Sverige är att elproduktionen redan till stor del sker med vattenkraft som har fördelen av att vara lättreglerad. Lars Bäckström Åke Fransson

2 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Syfte och Metod... 3 Konstruktion och funktion... 3 Underjordisk undre reservoar... 4 Naturliga reservoarer... 6 Pumpade vattenkraftverk i kombination med sol- och vindkraft... 7 Lönsamhet för energilagring... 8 Pumpade vattenkraftverk i Sverige - Juktan... 9 Slutsats & Diskussion Referenser Bilaga - Övningsuppgift... 12

3 Bakgrund Behovet av energi varierar över dygnet med toppar på morgonen och sedan igen på kvällen. För att klara topparna i energibehovet skulle stora anläggningar krävas, alternativt behöver kraftverk drivna med dyra och/eller fossila bränslen startas upp. Istället kan man lagra energi på olika sätt för att använda när den behövs. Vattenkraftverk är ett bra exempel på detta. Stora vattenmassor kan lagras bakom dammar för att sedan släppas genom turbinen när energibehovet är större. Det gör att man slipper ändvända dyrare bränslen i kraftverk, där energiproduktionen dessutom ofta tar längre tid att starta upp, för att klara topparna. Variationen i energibehovet gör också att priset på energin varierar. När behovet är större krävs det att anläggningar som använder dyrare bränslen startas och priset på energin stiger följaktligen. Skillnaden i pris över tid gör att det går att utnyttja energi när den är billig och lagra den, för att ändvända när behovet och priset är högre. Energilagring är förenat med förluster, men är skillnaden i pris tillräckligt stor är det ändå lönsamt. Vid ett vattenkraftverk kan vatten pumpas från en lägre till en högre belägen bassäng när energipriset är lågt, och sedan, vid behov släppas genom turbinen. Konventionella pumpade vattenkraftverk använder två reservoarer som är vertikalt separerade. Det tekniska utförandet varierar; Som undre reservoar används översvämmade gruvgångar eller andra håligheter, floder eller hav. Om tillräcklig höjdskillnad saknas kan den övre reservoaren trycksättas. I Sverige finns i dag inga pumpade vattenkraftverk. En anledning till detta kan vara att det finns så pass mycket vattenkraft i Sverige att fördelar med snabb reglering inte uppväger investeringskostnader för pumpade verk 1. Pumpade vattenkraftverk användes först i Italien och Schweiz under 1890-talet och 1933 utvecklades tekniken med reversibla pumpar/turbiner och motorer/generatorer. Vidare utveckling med till exempel maskiner med variabel hastighet används numera för att öka verkningsgraden konstruerades det första havsvattenbaserade kraftverket i Japan. Oberoende av kapacitetsbehov kan pumpade vattenkraftverk vara ett alternativ till andra energilagringstekniker. Urladdningstiden för befintliga installationer spänner från några få timmar till flera dagar med en verkningsgrad på 50 % 85 % 1, 2. Pumpade vattenkraftverk svarar för ungefär 3 % av den globala produktionskapaciteten vilket motsvarar ungefär 90 GW 2. Detta gör tekniken till den mest använda för lagring och frekvensreglering i kraftnät trots att verken är dyra att konstruera och tar lång tid att bygga 2. Att tekniken används beror på dess enkelhet och att utförandet av anläggningarna går att variera i hög utsträckning; 2

4 Pumparna kan drivas med solkraft, vindkraft eller el någon annanstans ifrån. Som nämnts tidigare kan placeringen och utformningen av reservoarerna också variera 3. Syfte och Metod Litteraturstudien som ligger till grund för denna rapport syftar till att ge ökade kunskaper inom området energilagringsteknik med särskilt fokus på pumpade vattenkraftverk. Studiens omfattning begränsas till största del av den tid som tilldelats projektet. Frågeställningar som vi besvarar i texten är, bland andra: Varför har en del länder pumpade kraftverk? Vilken utveckling sker inom området? Pumpade energilager i Sverige; Juktan. Kan man öka andelen förnyelsebar energi m.h.a. pumpade vattenkraftverk? Konstruktion och funktion Ett pumpat vattenkraftverk kan, som nämnts tidigare, konstrueras på en mängd olika sätt. Den faktor som påverkar produktionen av energi ur lagret är fallhöjden enligt: P = ηmgh (1) där P är effekten, η är totala verkningsgraden hos alla ingående komponenter, m massflödet för det fallande vattnet, g är gravitationskonstanten och h är fallhöjden. På grund av detta begränsas antalet naturliga platser att anlägga pumpade vattenkraftverk på 3. Ett alternativ som blivit möjligt under senare tid är att anlägga underjordiska reservoarer. Dessa utgörs av antingen naturliga eller utgrävda hålrum under marken. Fördelarna med dessa är att miljöpåverkan blir mindre i jämförelse med anläggningar ovan jord samt att fallhöjden kan göras förhållandevis stor. Ett bergrum kan anläggas så att fallhöjden blir i storleksordningen 1500 m vilket ska jämföras med de cirka 300 m som är maximal fallhöjd i naturliga anläggningar. Med konstgjorda reservoarer ökar också antalet platser där kraftverk kan anläggas. Den största nackdelen är kostnaden för uppförandet som kan bli mycket hög beroende på djup och geologiska egenskaper hos berget. Berget måste uppfylla vissa kriterier för att lämpa sig för anläggning av reservoarer; Det måste vara förhållandevis homogent och kan inte bestå av lösa, sedimentära eller vulkaniska bergarter. Det får heller inte förekomma 3

5 seismisk aktivitet eller liknande. Trots dessa begränsningar är anläggningar av denna typ de som har störst potential 3. De pumpade vattenkraftverk som anlagts hittills har i de flesta fall anlagts på platser där naturliga reservoarer i form av högt belägna sjöar funnits tillgängliga. Den undre reservoaren utgörs i dessa fall av sjö-, flod- eller havsvatten. I de flesta av dessa fall krävs omfattande ombyggnationer vid anläggning av dammar samt förläggning av rörledningar vilket, precis som är fallet med reglering av älvar, i mångas ögon förfular miljön. Vattenkraftverk och pumpars förhållandevis höga verkningsgrader, samt att förlusterna av det lagrade vattnet genom avdunstning i viss mån uppvägs av regn, gör att lagrets totala verkningsgrad ligger på 50 % 85 % 1 2. Många andra energilagringstekniker har betydligt lägre verkningsgrad och prestandan sjunker inte speciellt mycket med tiden 2. Nedan följer en mer noggrann genomgång av de olika tekniska lösningar som används idag och som är under utveckling. Underjordisk undre reservoar En teknik för energilagring med pumpade vattenkraftverk som har utvecklats under senare tid, och fortsätter att utvecklas, är användningen av underjordiska reservoarer. I förekommande fall kan gruvgångar eller andra håligheter översvämmas men anläggningar byggs också med nyanlagda tunnelsystem som undre reservoar. En uppenbar fördel med att förlägga reservoaren under marken är att fallhöjden går att öka markant; I de flesta fall är fallhöjden under 1000 m men höjder upp mot 1500 m är möjliga 3. En annan fördel är att de platser som kan användas för liknande anläggningar är i det närmaste obegränsat. Anläggningarna blir endast 2-4 ha ovan mark och denna yta utgörs förutom anläggningens vitala delar såsom inoch utlopp samt ställverk av de faciliteter som krävs för att göra anläggningen säker samt i förekommande fall konstruktioner avsedda att skydda miljön och djurlivet i anslutning till anläggningen. Under mark upptar anläggningarna en yta av ungefär 40 ha. Tre anläggningar som använder tekniken med nedgrävda tunnlar har installerats eller är under uppförande i USA. I dessa ska pumparna drivas med vindkraft och för kraftproduktionen står 4 generatorer med en sammanlagd effekt på 1000 MW 4, se figur 1. Nattetid, då ett överskott av vindel finns tillgänglig 5 återförs vattnet till den övre reservoaren. Naturligtvis är tekniken också behäftad med problem och nackdelar; Investeringskostnaden är förhållandevis hög och omfattande geologiska undersökningar är 4

6 nödvändiga. Berggrunden måste möta krav på egenskaper som homogenitet, hållfasthet och genomsläpplighet för vatten. Anläggningar kan av naturliga skäl inte heller uppföras i områden med seismisk aktivitet. Undersökningar av miljökonsekvenser, ekonomisk hållbarhet och teknisk genomförbarhet måste också genomföras 3. De tekniska lösningarna är i sig inte komplicerade; Vid produktion av elektricitet tillåts vattenmassorna falla genom ledningar till generatorerna som alstrar elektriciteten som sedan skickas ut i elnätet. I exemplet från anläggningen i USA fylls de undre reservoarerna på 6 timmar. Under natten, då energibehovet och elpriset är som lägst, pumpas vattnet från den undre till den övre reservoaren. Pumparnas kapacitet räcker för att detta ska ske på 8 timmar 4. Figur 1 Ett system med nedgrävda tunnlar som undre reservoar 5

7 Figur 2 En datorsimulerad bild på den del av en anläggning med underjordiska reservoarer som ligger på markytan. I detta fall används en flod som övre reservoar. Naturliga reservoarer Att konstruera storskaliga pumpade vattenkraftverk är dyrt. Det beror dels på att dammarna som behövs är stora och dels på att kostnaden för generatorer och turbiner är hög. Kraftverkets effekt står i förhållande till vattenlagrets storlek, och därmed massflödet som kan upprätthållas, men även höjdskillnaden mellan övre och undre reservoar, enligt (1). Den nödvändiga höjdskillnaden kan inte ersättas av enbart större dammar. För att komma upp i samma effekt som en stor höjdskillnad ger behövs enorma mängder vatten, vilket blir ohållbart 6. Det gör att dammar inte kan byggas var som helst, utan lämpligen i bergiga områden där det är besvärligt, och därmed kostsamt att bygga. När en lämplig plats hittats, i bästa fall med sjöar som kan användas, annars får reservoarerna grävas fram, byggs en damm för att dämma upp vattnet. Ledningar mellan det övre lagret och turbinen och därifrån till det under lagret förläggs. Vattnet tas från den lägre reservoaren och pumpas upp till den övre då behovet av elektricitet är lågt. När sedan elbehovet är stort släpps vattnet ner genom turbinen som driver generatorn. De pumpade vattenkraftverken används alltså inte kontinuerligt för att producera el, utan för att möta toppar i behovet, eftersom vattenkraften är lätt att reglera och kan startas med en knapptryckning. Det gör att verk som använder dyrare fossila bränslen inte behöver startas då behovet ökar 1, 4, 5. 6

8 Finns det en tredje sjö som kontinuerligt fylls på, eller ett vattendrag mellan de två reservoarerna kan vattnet istället pumpas från den högre liggande vattenkällan till den övre dammen, för att sedan släppas ner till den lägst liggande reservoaren. På så sätt blir sträckan vattnet ska pumpas mindre än fallhöjden vilket självklart är positivt då mindre energi går åt till pumpningen och den totala verkningsgraden ökar. Figur 3 Vattenkraftverk med övre damm dit vatten pumpas för att användas när behov finns. Pumpade vattenkraftverk i kombination med sol- och vindkraft Oavsett vilken teknik som används för att pumpa vattnet till reservoaren bygger allt på att pumpningen sker då efterfrågan och följaktligen priset på elektricitet är lägre än då lagret töms. I dagsläget, och historiskt, är elpriset som lägst mellan midnatt och tidig morgon för att sedan stiga under förmiddagen. En pristopp infaller runt för att sedan falla något under eftermiddagen. Under kvällen stiger priset åter mot nästa topp som infaller mellan och , se figur 4. Dessa fluktuationer i pris är direkt kopplade till fluktuationer i konsumtionen. Anledningen till att priset är så högt under konsumtionstopparna är att kraftverk drivna med dyra bränslen i dagsläget startas upp för att möta efterfrågan. Samtidigt körs många anläggningar som till exempel kärnkraftverk kontinuerligt under dygnet på grund 7

9 av långa start- och stopptider. Vindkraftverk å andra sidan producerar energi närhelst det blåser, på samma sätt som solkraft bara kan utnyttjas när det är solsken; helt oberoende av behov och helt omöjligt att kontrollera. Det medför att sol- och vindkraft inte bör stå för en allt för stor del av elproduktionen. Eftersom svängningarna i nätet skulle bli stora i fall då det blåser mindre eller solen går i moln. Samhällen med relativt litet energibehov och gott om t.ex. vindkraft kan alltså inte utnyttja den fullt ut. Energilagring i allmänhet kan användas för att jämna ut produktionskurvan. Om till exempel ett pumpat vattenkraftverk anläggs i anslutning till en vindkraftspark kan den energi som alstras nattetid lagras som potentiell energi för att brukas under de tider på dygnet då produktionskapaciteten inte är tillräcklig. Elproduktionen är då inte lika känslig för förändringar i vindförhållanden och det går att bygga fler vindkraftverk utan att riskera stabiliteten i nätet. Liknande resonemang kan användas för solkraft 9. Lönsamhet för energilagring Resonemangen kring lönsamheten bygger, förenklat, på att verkningsgraden i energilagret överstiger elprisets procentuella prisskillnad mellan upp- och urladdning. Tas kapitalkostnader, anläggningskostnader och vinstkrav med i beräkningarna måste verkningsgraden eller prisdifferensen vara än högre. I Sverige, och även internationellt, är elpriset dessutom säsongsberoende; Under vinterhalvåret, då uppvärmningsbehovet är stort under hela dygnet medan behovet av kyla är obefintligt, är energibehovet under dygnet relativt konstant. Detta medför att det inte uppstår någon överproduktion under natten och följaktligen minskar prisdifferensen mellan dygnets timmar. Under den varma årstiden är förhållandet det motsatta; Mitt på dagen är behovet av komfortkyla som störst för att sedan minska till ett minimum under natten samtidigt som värmebehovet är väldigt litet under hela dygnet. Slutsatsen blir att energilagring är mer effektiv och lönsam i länder med varmare klimat än Sverige. De värden på verkningsgraden i verkliga eller simulerade system av denna typ som finns tillgängliga varierar i stor utsträckning 2, 7, från cirka 50 % till cirka 80 %, vilket gör det svårt att uppskatta verkningsgraden hos ett godtyckligt pumpat vattenkraftverk. 8

10 Medelpris under en vecka Pris [EUR/MWh] Tid på dygnet Pumpade vattenkraftverk i Sverige - Juktan I Sverige har vi haft ett större pumpat vattenkraftverk. Byggt vid Blaiksjön i västerbotten. Vatten pumpades från Storjuktan (412 möh.) till Blaiksjön (627 möh) och vid elproduktion släpptes vattnet ner till Storuman (362 möh). Överskottsenergi användes under nätter och helger för att pumpa upp vattnet och el genererades sedan under dagen. Anläggningen gav dock inget energitillskott trots att uppfordringshöjden var lägre än fallhöjden. Detta beroende på förlusterna vid pumpning och transporterna i rören 10. Däremot gav det tillskott på 140 GWh/år till de andra vattenkraftverken som ligger längs Umeälven. Den totala energiproduktionen i Umeälven uppgår till ca 8,4 TWh/år 11. Tillskottet var alltså i sammanhanget relativt litet. När elmarknaden avreglerades ansågs det inte lönsamt att driva anläggningen som pumpat kraftverk utan en ny ledning sprängdes upp 1996 mellan Storjuktan och Storuman. Anläggningen drivs idag som ett konventionellt verk. Möjligheten att konvertera tillbaka till pumpat kraftverk finns dock 10. 9

11 Slutsats & Diskussion Pumpade vattenkraftverk kräver ett bra läge. Det krävs höjdskillnader, även om det finns en del tekniker för att komma runt detta, till exempel genom att använda underjordiska vattenlager. Elmarknadens utformning har betydelse för lönsamhet och konkurrenskraft. Hur elen i landet produceras har också betydelse; I Sverige, med förhållandevis stor andel vattenkraft, är behovet mindre av denna typ av energilagring då vattenkraften är lätt att reglera. Därför har en del länder fler pumpade kraftverk än andra. Någon satsning på pumpade verk behövs alltså inte i Sverige för att kunna reglera bättre. Vattenkraftverket i Juktan bedömdes inte vara tillräckligt lönsamt efter avregleringen av elmarknaden och har konverterats till ett konventionellt verk. Utveckling sker främst för att optimera pumpning respektive elproduktion samt för att kunna bygga vattenkraftverk på platser där det tidigare varit svårt, med hjälp av underjordiska lagerrum. Andelen förnyelsebar energi kan i några sammanhang ökas om de kombineras med pumpade vattenkraftsverk, eller annan energilagring. Öar med god tillgång till vindkraft kan lagra energi för att sedan användas när det blåser mindre. Utan lagring kan inte vindkraften utnyttjas hur mycket som helst eftersom det ger stora svängningar på elnätet om det slutar blåsa. 10

12 Referenser Electricity Storage Association (2009) 3. Ibrahim Dincer och Marc A. Rosen. (2002) Thermal Energy Storage Systems and Applications 4. Kraemer, S. (2009) Pump Hydro Underground to Store Wind Power. Clean Energy, sep Khatibi, M Jazaeri, M ; (2008) An Analysis for Increasing the Penetration of Renewable Energies by Optimal Sizing of Pumped-Storage Power Plants Katsaprakakis, D.A. et al. (2008) Pumped storage systems introduction in isolated power production systems 8. Nord Pool (2010) 9. C. Bueno, J.A. Carta (2004) Wind powered pumped hydro storage systems a means of increasing the penetration of renewable energy in the Canary Islands

13 Bilaga - Övningsuppgift Skulle det löna sig att med ett pumpat kraftverk i Sverige? Förslag till lösning huruvida det skulle det löna sig att med ett pumpat kraftverk i Sverige. Det enda pumpade kraftverket som funnits i Sverige är Juktan 10, som byggdes om till konventionellt vattenkraftverk Turbineffekt max 335 MW Effektförbrukning på pumpaxel, max 255 MW Beräknad tid från beredskapsläge (stillestånd med stängd ventil i turbininlopp, stängd ventil i Storjuktangrenen och öppen ventil i Storumangrenen) till/tid för återgång till beredskapsläge: generering med full effekt ca 1,5 min/ca 7,5 min pumpning ca 16 min/ca 5,5 min Pumpning från Storjuktan till Blaiksjön Max uppfordringshöjd 237 m (vid volymström 95 m³/s) Min uppfordringshöjd 213 m (vid volymström 111 m³/s) Generering från Blaiksjön till Storuman Max nettofallhöjd 270 m (vid volymström 99 m³/s) Min nettofallhöjd 247 m (vid volymström 140 m³/s) Vi räknar på svenska elpriser från Nordpool 8 under en vecka, i vårt fall under perioden 1-7e mars 2010, tabell 1. Från data i tabellen har vi skapat en figur med ett medelvärde för varje klockslag, figur 1. För att kunna köra turbinen 3 h på max effekt alltså 3 h*335 MW = 1005 MWh måste man pumpa 4 h * 255 MW = 1020 MWh. Eftersom starten av pumpen är något långsammare än starten av turbinen från beredskap till max effekt samt att vi räknar på max effekt enbart kan detta approximeras till 3 respektive 4 timmar. Medelpriset för de tre timmar med högst pris är 83,07 euro/mwh (motsvarar tiderna ) och motsvarande lägsta pris för fyra är 73,44 euro/mwh ( ). För att få en lönsamhet måste lagringen och förlusterna i samband med denna vara mindre än skillnaden mellan priset när man pumpar in vatten i lagret jämfört med när man kör turbinen för att skicka ut el igen. Effektiviteten i ett pumpat kraftverk (kraftverks- och styrelektronik ej inräknat) ligger mellan 70 % och 85 % 2. Varje dygn köper vi in 1005 MWh el under de billigare 4 timmarna för euro/mwh och sedan säljer vi den mängd vi köpte multiplicerat med verkningsgraden som får representera förlusterna för lagret från effekt vid pumpning till uteffekt från turbin under de dyraste 3 timmarna. Kostnaden för att köpa in elen blir (73,44 euro/mwh * 1005 MWh) euro. Med den bättre verkningsgraden på 85 % skulle vi kunna lagra och sedan producera 0,85 * 1005 MWh = 854 MWh för att sälja för 854 MWh * 83,07 euro/mwh = 70942, en förlust på 2865 euro/dygn % verkningsgrad skulle krävas med de antaganden och förenklingar vi gjort för att undvika förlust med de prisvariationer som rådde under den här perioden i Sverige. 12

14 Tabell 1. Pris [Euro/MWh] för varje timme under första veckan i mars 2010 Timmar Pris [EUR/MWh] Mars 1a mars 2a 3e 4e 5e 6e 7e Medelpris 1 73,98 71,13 74,61 78,67 74,92 79,14 78,98 75, ,98 68,14 71,86 78,06 74,84 79,09 76,82 74, ,45 67,84 70,62 76,92 74,57 78,45 75,44 73, ,9 68,5 71,51 76,96 75,32 78,29 74,56 73, ,61 74,71 76,66 78,02 76,9 78,69 74,78 76, ,57 76,29 78,23 76,96 75,07 74,58 69,84 75, ,15 77,16 76,99 77,01 76,57 73,17 69,87 75, ,77 80,98 79,4 80,58 79, ,52 79, , ,78 82,51 83,99 76,46 72,22 82, ,19 85,06 82,16 81,7 82,08 77,95 73,87 82, ,36 83,87 79,24 79,66 79,99 77,52 73,98 80, ,68 82,24 78,9 78,66 78,87 75,99 73,64 79, ,1 82,71 78,25 77,61 76,91 74,31 72,88 77, ,17 84,1 78,94 76,42 76,72 73,14 69,44 77, ,75 81,84 77,72 75,4 75,29 72,52 67,09 75, ,19 81,15 77,28 75,68 73,41 72,79 67,95 75, ,62 79,05 76,65 75,58 73,97 73,77 71,02 75, ,64 85,73 84,25 79,09 76,91 79,01 74,49 81, ,9 92,4 87,42 81,96 79,09 80,53 77,92 85, ,39 85,9 80,44 76,24 79,54 77,82 81, ,75 81,03 78,34 77,35 74,16 78,12 76,17 77, ,53 80,99 80,98 78,28 73,6 76,94 75,08 77, ,76 76,36 78,17 75,88 71,93 77,22 72,13 75, ,97 71, ,56 70,91 77,37 66,23 71, Medelpris per klockslag under ett dygn Pris [EUR/MWh] Tid på dygnet Figur 1. Medelpriset per klockslag från 1:a till 7:e mars

15 Saker man skulle kunna fördjupa sig i och som påverkar resultatet är till exempel: Att vattnet som pumpas inte kan pumpas flera gånger eftersom pumpningen sker från Storjuktan till Blaiksjön medan genereringen sker från Blaiksjön till Storuman. Att optimering av drifttider skulle kunna vara annorlunda om man inkluderar de kostnader som är förenade med start och stop av pump och turbin. Anläggningskostnader och övriga kostnader för drift och personal samt kapitalkostnader minskar vinstmarginalerna. För att göra scenariot mera verkligt måste man sätta upp en tidsplan så att man kan räkna in investeringskostnaderna på låt säga år. En analys av initialkostnader kan se ut som i tabell 2. Det här gäller ett PSS (Pumped Storage System) projekt på Rhodos och Kreta [Katsaprakakis, D.A. et al. (2008) Pumped storage systems introduction in isolated power production systems. Renewable Energy, 33(3), p , Mar 2008]. Tabell 2. Analys av initiala investeringskostnader för PSS Hydro turbines and generators ( /MW) 500, Pumps and motors ( /MW) 400, Transformer ( /MW) 20, Tubes Material cost ( /kg) 0.60 Digging cost ( /m3) 5.00 Installation cost (% of the material cost) 15 Reservoirs ( /m3) 2.00 Roads construction ( /km) 30, Utility net connection ( /km) 40, Ground purchase ( ) 100, House construction ( ) 80, Secondary electromechanical equipment ( ) 300, Consultants fees ( ) 300, Several other costs ( ) 200, Att optimera tiden man pumpar och tiderna man genererar ström över längre period än ett dygn. Till exempel är priserna väldigt olika från dag till dag. Om man jämför måndagen den 1 mars med samma veckodag en vecka senare inser man att det skulle kunna löna sig att köra turbinen under större delen av 1:a mars för att sedan fylla på reservoaren igen den 8:e (se figur 2). Här måste man ta hänsyn till storleken på reservoarer också. Ju större reservoar ju mer an man planera och anpassa sin körning. 14

16 Priser under olika veckodagar Pris [Euro/MWh] Mån 1/ Mån 8/ Tid på dygnet Figur 2. Prisjämförelse av elpriset 2 på varandra följande måndagar [2]. 15

Energilagring för företag i Finland

Energilagring för företag i Finland Energilagring för företag i Finland Jacob Andrén Anton Hodell Figur 1 PHES (Barnhart m.fl., 2013) Kandidatexamensarbete KTH Skolan för industriell teknik och management Energiteknik EGI-2014 SE-100 44

Läs mer

Småskalig Vattenkraft. Anna Ranmarker

Småskalig Vattenkraft. Anna Ranmarker ISRN LUTMDN/TMHP 07/5159 SE ISSN 0282-1990 Småskalig Vattenkraft Anna Ranmarker Thesis for the Degree of Master of Science Division of Efficient Energy Systems Department of Energy Sciences Faculty of

Läs mer

Behovet av snabbreglerad elkraft

Behovet av snabbreglerad elkraft Lunds Universitet Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Energivetenskaper MVKN10 Energitransporter Behovet av snabbreglerad elkraft Författare: Axel Andell Hansén Christian Kempe Handledare: Svend

Läs mer

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Harald Klomp Uppsala Engineering Partner Första utgåva 2014-05-05 Uppdaterat 2014-05-07 Innehållsförteckning

Läs mer

System som gör det möjligt för privata hushåll att leverera el från solceller

System som gör det möjligt för privata hushåll att leverera el från solceller Energitransporter MKVN10 Lunds tekniska högskola 2011-10-03 System som gör det möjligt för privata hushåll att leverera el från solceller Maria Olsson W07 Sandra Leksell W07 1 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

LÖSNINGAR PÅ LAGER. Energilagringstekniken och framtidens hållbara energiförsörjning FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE

LÖSNINGAR PÅ LAGER. Energilagringstekniken och framtidens hållbara energiförsörjning FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2012:02 LÖSNINGAR PÅ LAGER Energilagringstekniken och framtidens hållbara energiförsörjning Titel: Lösningar på lager - Energilagringstekniken

Läs mer

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Version 1.0 Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 2015 02 02 1 Innehållsförteckning

Läs mer

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Avsedd för Energimarknaden Dokumenttyp Rapport Datum September, 2014 ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Datum September 2014 Utförd av Godkänd av Christian Haeger, Fredrik Larsson, Rickard Dahlgren

Läs mer

Vindkraft. till lands och till sjöss EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA

Vindkraft. till lands och till sjöss EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Vindkraft till lands och till sjöss EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Innehåll Sammanfattning.......................................1 Vindkraften ett värdefullt komplement....................2

Läs mer

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige En studie om kraftsystemets balansering Version 3. Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 213

Läs mer

Vad avgör ett vattenkraftverks betydelse för elsystemet

Vad avgör ett vattenkraftverks betydelse för elsystemet Vad avgör ett vattenkraftverks betydelse för elsystemet Underlag till nationell strategi för åtgärder inom vattenkraften ER 2014:12 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige En studie om behovet av reglerkraft Version 2. Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 213 3

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives Analysera effekten av olika förändringar i regelverk, rollfördelning och marknadsmodeller som kan bidra till att utnyttja möjligheterna till efterfrågefl exibilitet bättre

Läs mer

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Innehåll 1. Inledning 3 2. Sammanfattning 4 3. Direktiv och arbetssätt

Läs mer

Hur produceras elekricitet i Sverige och till vilken kostnad? Energikunskap 10 p. Fall 2

Hur produceras elekricitet i Sverige och till vilken kostnad? Energikunskap 10 p. Fall 2 Hur produceras elekricitet i Sverige och till vilken kostnad? Energikunskap 10 p. Fall 2 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-04-08 stefanajohansson@yahoo.se Sammanfattning Lägst produktionskostnad

Läs mer

RAPPORT. Kyl- och värmesystem för sportanläggning Ett projektarbete i kursen TMPM01 vid Linköpings Universitet

RAPPORT. Kyl- och värmesystem för sportanläggning Ett projektarbete i kursen TMPM01 vid Linköpings Universitet RAPPORT Kyl- och värmesystem för sportanläggning Ett projektarbete i kursen TMPM01 vid Linköpings Universitet 2013-12-13 Ett arbete av: Jakob Agrell, student vid Linköpings Universitet Stefan Blomqvist,

Läs mer

Lönsamhetspotentialen för egenproducerad energi till livsmedelslokaler

Lönsamhetspotentialen för egenproducerad energi till livsmedelslokaler Lönsamhetspotentialen för egenproducerad energi till livsmedelslokaler Nätverket BeLivs är ett ledande nätverk som skapar värde, ökar kunskapen och verkar för energieffektivisering i livsmedelslokaler.

Läs mer

Svensk vindkraft 215 miljarder senare

Svensk vindkraft 215 miljarder senare Svensk vindkraft 215 miljarder senare Per Nilsson OKTOBER 2011 TIMBRO Wind is not a bad technology. It s just a lot more limited than people thought in the past. Lars Christian Lilleholt, energipolitisk

Läs mer

Geotermisk energi. - ett projektarbete inom energiteknik (FYP030) Bengt Cederblad, Stefan Saxin, Sebastian Skoog

Geotermisk energi. - ett projektarbete inom energiteknik (FYP030) Bengt Cederblad, Stefan Saxin, Sebastian Skoog Geotermisk energi - ett projektarbete inom energiteknik (FYP030) Bengt Cederblad, Stefan Saxin, Sebastian Skoog Göteborgs Universitet, 2005 Introduktion...3 Geotermisk energi idag...3 Den geotermiska gradienten...3

Läs mer

Betalningsmodeller för det svenska elnätet

Betalningsmodeller för det svenska elnätet Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats (15 hp) - STS Betalningsmodeller för det svenska elnätet Vilken modell kommer att fungera bäst för konsumenten? Av: Tomas Björlin-Svozil, Daniel Pogosjan

Läs mer

Lönsamhetsanalys av tekniker för utökad elproduktion i kraftvärme

Lönsamhetsanalys av tekniker för utökad elproduktion i kraftvärme UPTEC STS 12 018 Examensarbete 30 hp Juni 2012 Lönsamhetsanalys av tekniker för utökad elproduktion i kraftvärme Med hänsyn till elprisets variationer Lovisa Jönsson Amelie Parrow Abstract Lönsamhetsanalys

Läs mer

fjärrvärmecentral och frånluftsvärmepump i kombination rapport 2012:11

fjärrvärmecentral och frånluftsvärmepump i kombination rapport 2012:11 fjärrvärmecentral och frånluftsvärmepump i kombination rapport 2012:11 FJÄRRVÄRMECENTRAL OCH FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP I KOMBINATION ANNA BOSS ISBN 978-91-7381-092-0 2012 Svensk Fjärrvärme AB FÖRORD I samband

Läs mer

12 Naturliga värmekällor

12 Naturliga värmekällor 12 Naturliga värmekällor I naturen finns en rad olika värmekällor som kan utnyttjas för att producera värme. Exempel på dessa är värme från ytvatten, grundvatten, jordvärme och bergvärme. I detta kapitel

Läs mer

Vindkraft. Sammanfattning

Vindkraft. Sammanfattning Av: Petter Dyverfeldt och Tomas Westin Vindkraft Sammanfattning Människan har under alla tider utnyttjat vinden som kraft. Från 1271 f.kr. finns en beskrivning från främre Orienten av ett vindkraftverk

Läs mer

absorptionsmaskiner för kyloch värmeproduktion i energisystem med avfallsförbränning

absorptionsmaskiner för kyloch värmeproduktion i energisystem med avfallsförbränning absorptionsmaskiner för kyloch värmeproduktion i energisystem med avfallsförbränning Examensarbete utfört vid KTH Kemiteknik institutionen för Energiprocesser av Maria Brorsson Forskning och Utveckling

Läs mer

Vindkraft i skog. Produktionsförutsättningar och externa faktorer. Markus Rönnqvist, Stockholm 2008 -- 1 --

Vindkraft i skog. Produktionsförutsättningar och externa faktorer. Markus Rönnqvist, Stockholm 2008 -- 1 -- Vindkraft i skog Produktionsförutsättningar och externa faktorer Markus Rönnqvist, Stockholm 2008 -- 1 -- Sammanfattning År 2002 sattes ett planeringsmål upp för att öka andelen förnyelsebar energi i Sverige.

Läs mer

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån?

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån? Framtidens Energi Var kommer den komma ifrån? Innehåll Inledning:... 2 Energi... 3 Elektricitet... 4 Vindkraft... 5 Historik... 5 Funktion och delar:... 6 Byggnad, plats och kostnad:... 7 Hur bygger man

Läs mer

Produktionskostnads -bedömning för vindkraft i Sverige ER 2014:16

Produktionskostnads -bedömning för vindkraft i Sverige ER 2014:16 Produktionskostnads -bedömning för vindkraft i Sverige ER 2014:16 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET. Tillämpad fysik och elektronik. Energilagringsteknik C, 5p

UMEÅ UNIVERSITET. Tillämpad fysik och elektronik. Energilagringsteknik C, 5p UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Energilagringsteknik C, 5p AV: Magnus Berglund Martin Skogfält Tomas Tengnér 2008-03-18 ClimateWell lanserar en produkt som bygger på att värme lagras in

Läs mer