Manual PLATTSPIS SP5V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual PLATTSPIS SP5V"

Transkript

1 Manual PLATTSPIS SP5V

2 PLATTSPIS SP5V INNEHÅLL: 1 Utformning produkt 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Installation förberedelse inför användning 4 Användning spisen 5 Rengöring underhåll 6 Service transport Observera: Vänligen gå igenom denna bruksanvisning före användning. Förvara bruksanvisningen väl efter att ha läst den för vidare hänvisning. Spisen du köpt kanske inte helt stämmer överens med denna handbok. Tack för ditt köp våra produkter!

3 DEL 1: UTFORMNING OCH PRODUKTDELAR Spishäll artikellista : 2 Kontrollpanel Spishäll 2. Kontrollpanel 3. Ugnsluckans handtag 4. Lådlock 5. Stödben 6. Ugnslucka 7. Ugnsplåt 8. Ugnsgaller 9. Beröringsskydd 1. Belysning 11. Plattor typ "HiLight" 3 Ugnsluckans handtag 4 Lådlock 5 Stödben 6 Ugnslucka 7 Ugnsplåt Modell S 664 KV S 664 KV RF S 664 KV SV Storlek 6x6x9/93 6x6x9/93 6x6x9/93 8 Ugnsgaller 9 Beröringsskydd 1 Belysning 11 Spisplattor

4 2 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Den här utrustningen kan användas barn från åldern 8 år äldre, samt personer med nedsatta fysiska, nevrosensoriska eller mentala förmågor, samt människor med bristande erfarenhet kunskap om det är under översyn eller har fått instruktioner om hur utrustningen fungerar kan använda den samt förstå farorna kan uppkomma. Barn får inte leka med utrusningen. Rengöring underhåll ska inte utföras barn, utan översyn. VARNING: Utrustningen dess tillbehör blir varma vid användning. Var noga att inte vidröra värmeelement. Barn under 8 år ska hållas borta, såvida de inte är under övervakning. VARNING: Oövervakad matlagning inkluderar olja eller fett kan utgöra en brandfara. Släck ALDRIG en brand med vatten utan stäng utrustningen kväv sedan elden med antingen ett lock eller en filt. VARNING: Brandfara: förvara inte föremål på matlagningsytan. VARNING: Stäng genast utrustningen om ytan är sprucken, detta för att undvika risker för elchock. För spisar har lock ska alla rester lägsnas innan locket öppnas. Dessutom bör man vara noga med att spisytan får svalna innan man stänger locket. Utrustningen är inte sedd att köras med extern timer eller separata fjärrkontrollsystem. För att förhindra att utrustningen välter, måste stabiliseringsfästena installeras. Utrustningen blir varm vid användning. Var noga med att undvika att vidröra heta element inuti ugnen. Handtag används även under korta perioder kan bli mycket varma. Använd inte starkt repande rengörningsmedel eller metallskrapor för att rengöra ytorna efter de kan skrapa ytan, vilket kan resultera i att glaset spricker eller skadas på ytan. Använd inte ångrengöring för att rengöra utrustningen. VARNING: Säkerställ att utrustningen är stängd innan du ersätter lampan för att undvika möjliga elchocker. VARNING: Delar går att komma åt kan vara varma när man använder spisen eller grillar. Små barn ska hållas på stånd. Din utrustning är skapad i enlighet med alla de lokala internationella gällande standarder bestämmelser. Underhåll reparationsarbete får endast utföras godkända tekniker. Installation reparations -arbete utförts obehöriga tekniker kan innebära att du försätter dig i fara. Det är farligt att förändra eller ändra specifikationerna för utrustningen på något sätt.säkerställ att de lokala distributionsvärdena (gas, gastryck eller volttal frekvens) är kompatibla med justeringen gjorts på utrustningen. Justeringarna för utrustningen finns definierade på etiketten. VARNING: Den här utrustningen är endast utformad för att laga mat är sedd endast för inomhusbruk får inte användas i andra syften eller för andra ändamål så kommersiellt bruk eller i en kommersiell miljö eller för rumsuppvärmning. Försök inte att lyfta eller flytta utrustningen genom att dra i luckans handtag. Alla möjliga säkerhetsåtgärder har vidtagits för att du ska vara säker. Efter glaset kan spricka ska du vara noga att du inte skrapar ytan när du rengör den. Undvik att slå eller knacka på glaset med tillbehör. Säkerställ att elkabeln inte är vikt eller kläms vid installationen. Om elkabeln skadas måste den bytas ut tillverkaren, tjänsteleverantören eller likvärdigt kvalificerad person, för att undvika skador. Låt inte barn klättra på dörren eller sitta på den medan ugnen är öppen. Varning: risk för brand (R6a)

5 3 INSTALLATIONSFÖRESKRIFTER Använd inte utrustningen innan den är helt installerad.utrustningen måste installeras startas upp en godkänd tekniker. Tillverkaren är inte ansvarig för några skador kan uppkomma felaktig placering installation ej auktoriserade personer. När du packar upp utrustningen, säkerställ att den inte skadas under transport. Om det uppkommer en defekt; använd inte utrustningen kontakta en godkänd underhållstjänst omedelbart. Efter materialet används till förpackningen (nylon, häftklamrar, styroskum... med mera) kan skada barn ska allt förpackningsmaterial omhändertas plockas bort direkt. Skydda din utrustning mot väder vind. Exponera inte utrustningen för sol, regn snö, med mera. De omgivande materialen för utrustningen (skåpet) måste tåla en temperatur minst 1 C. Vid användning: När du först använder din ugn kommer den ge en viss doft från isoleringsmaterial värmeelementen. Därför bör du köra ugnen på maxtemperatur i 45 minuter, tom. Samtidigt behöver du vara noga med att ventilera omgivningen där utrustningen har installerats. Vid användning blir de yttre inre ytorna varma. Tag ett steg bakåt när du öppnar ugnsluckan efter het ånga kommer ut ur ugnen. Det kan finnas risk för brännskador. Placera inte lättantändliga eller brännbara material på eller nära enheten när den används. Använd alltid ugnshandske när du tar ut ställer in mat i ugnen. Lämna inte fasta eller flytande oljor kokande utan övervakning. De kan fatta eld om de blir extremt upphettade. Häll aldrig vatten på eld orsakats olja. Täck i det här fallet grytan eller stekpannan med ett lock för att kväva elden stäng spisen. Placera alltid grytorna i mitten kokytan, vrid handtagen så att grytorna ej kan slås omkull eller ryckas med. Om du inte använder utrustningen under en längre tid bör du dra ur kontakten. Behåll huvudströmbrytaren stängd. Säkerställ att kontrollvreden alltid är på (stop)-läge när den inte används. Plåtarna lutar när de dras ut. Var försiktig så du inte skvätter varma vätskor. När luckan eller lådan under ugnen är öppna, får de inte ha någon belastning. Du kan få utrustningen att bli obalanserad. Placera inte tunga saker, eller brännbara eller lättantändliga saker så (nylon, plastkassar, papper, trasor m.m.) i lådan. Detta inkluderar plasttillbehör till matlagningen (till exempel, handtag). Häng inte handdukar, disktrasor, eller kläder på utrustningen eller dess handtag. Under rengöring underhåll: Stäng allid utrustningen innan du utför åtgärder så rengöring eller underhåll. Du kan göra det efter att du stängt utrustningen eller stängt huvudströmmen. Ta inte bort kontrollvreden för att rengöra kontrollpanelen. FÖR ATT BIBEHÅLLA EFFEKTIVITETEN OCH SÄKERHETEN FÖR DIN UTRUSTNINING, REKOMMENDERAR VI ATT DU ALLTID ANVÄNDER ORIGINALRESERVDELAR OCH ATT DU ENDAST RINGER VÅRA GODKÄNDA SERVICESTÄLLEN.

6 INSTALLATION AV SPISEN Vissa faktorer bör iakttas vid installationen. Läs följande rekommendationer noggrant för att undvika att problem /eller farliga situationer uppstår. Spisen kan ställas bredvid en annan möbel såvida inte möbelns höjd överskrider spishällens höjd. Ställ inte spisen i direkt närheten kylen, brandfarliga material gardiner, vattentäta trasor, osv. lätt kan fatta eld. Det ska finnas ett fritt utrymme på minst 2 cm mellan spisens baksida väggen för luftcirkulationen. Innan Du börjar använda spisen. Rengör spisen med fuktig trasa eventuellt lite såpa eller milt diskmedel. Skölj torka torrt. Värm ugnen efter rengöringen med över undervärme till 25 i ca 3 minuter. Det os uppstår vid uppvärmningen är ofarligt, men bör ändå vädras ut. Spisen går att justera i höjdled med de justerbara fötterna. Spisen går även anpassa för 85 cm höjd genom att demontera den undre sockeln (flytta sedan över befintliga hjul fötter). ELEKTRISK ANSLUTNING OCH SÄKERHET Under den elektriska anslutningen bör du noggrant följa instruktionerna nedan. Det jordade uttaget bör sitta i närheten apparaten. Använd ingen förlängningssladd. Nätkabeln ska inte komma i kontakt med någon varm yta. Om nätkabeln är skadad ska du kontakta behörg elinstallatör. En dålig elektrisk anslutning kan skada din apparat. En sådan skada täcks inte garantin. Apparaten är sedd för V3 Volt. Elkabeln ska inte komma i kontakt med några varma delar utrustningen. Elkabeln ska inte komma i kontakt med några bakre delar utrustningen. Annars kan apparatens elkabel skadas. Detta kan orsaka en kortslutning. Tillverkaren åtar sig inget ansvar för skador eller förlust uppkommit vid vikelse från säkerhetsnormerna. Fast anslutning till elnätet ska utföras behörig elinstallatör. Elinstallationen måste utföras en behörig elinstallatör. Spisen är sedd endast för hushållsbruk. Vid felanvändning finns risk för skador.

7 ALLMÄNNA VARNINGAR OCH ÅTGÄRDER Din apparat har tillverkats enligt de säkerhetsanvisningar gäller för elektriska apparater. Underhålls- reparationsarbete får endast utföras en godkänd servicetekniker genomgått en utbildning hos tillverkaren. Installations- reparationsarbete utanför dessa ramar kan innebära allvarliga risker Dess yttre ytor blir varma under användning. Ugnens inre ytor samt värmekomponeneter ånga kommer ut är mycket varma. Även om apparaten stängs förblir dessa delar varma en viss tid. Rör inte vid de varma ytorna. Håll barn borta från spisen. Lämna inte spisen obevakad när du använder solida eller flytande oljor vid tillagning. De kan fatta eld vid kraftig värme. Häll aldrig vatten på lågor uppstår från olja. Täck över kastrullen eller stekpannan med dess lock för att kväva lågorna, stäng spisen. Spis- temperaturvreden måste justeras ugnens klocka måste programmeras inför tillagning i ugn. Annars kan spisen inte fungera. Lämna inga föremål på luckan eller lådan när den är utfälld. Du riskerar att skapa obalans eller att skada spisen. Placera inte tunga saker eller brandfarliga, brännbara varor (nylon, plastpåsar, papper, tyg etc.) i den nedre lådan. Skydda din utrusning mot väderomständigheter. Lämna den inte exponerad för sol, regn, snö m.m.

8 4 AV SPISEN ANVÄNDNING AV SPISEN ANVÄNDNING ANVÄNDNING AV SPISEN 4,1 ALLMÄNT UTSEENDE OCH TEKNISKA EGENSKAPER ALLMÄNT UTSEENDE OCH TEKNISKA EGENSKAPER 4,1 4,1 ALLMÄNT UTSEENDE OCH TEKNISKA EGENSKAPER UNDERVÄRME L 11 WATT ÖVERVÄRME U 12 WATT GRILL UNDERVÄRME L WATT UNDERVÄRME L 11 WATT SNABBSTART ÖVERVÄRME U 2 12 WATT WATT ÖVERVÄRME U 12 WATT GRILL 14 WATT GRILL 14 WATT SNABBSTART 2 WATT SNABBSTART 2 WATT 4,2 UTFORMNING OCH EGENSKAPER HOS PANELEN 4,2 UTFORMNING OCH EGENSKAPER HOS PANELEN 4,2 OCH PANELEN Ugnsfunktion, UTFORMNING OCH EGENSKAPER HOS PANELEN Strömbrytare Ugnstermostat Vänster främre zon Höger bakre zon Ugnsfunktion, Strömbrytare Ugnstermostat Vänster främre platta Höger bakre platta Ugnsfunktion, Strömbrytare Ugnstermostat Vänster främre zon Höger bakre zon Vänster bakre zon Vänster bakre platta Höger främre zon Höger främre platta ANVÄNDNING ANVÄNDNING AV AV VÄRMEPLA VÄRMEPLATTOR TT OR ANVÄNDNING AV VÄRMEPLATTOR Vänster bakre zon Höger främre zon Den 4.3 Spisen elektriska ANVÄNDNING styrs spishällen 7-gradsvred. AV styrs VÄRMEPLA 7-gradsvred. är den stängda TT OR är positionen. den stängda Lägen 1 positionen. - 6 där läge Lägen 6 är varmast. 1-6 där läge 6 är varmast. Den Spisen elektriska styrs 7-gradsvred. spishällen är styrs den stängda 7-gradsvred. positionen. är den stängda positionen. Lägen 1-6 där läge 6 är varmast. Lägen 1-6 där läge 6 är varmast. Värmeplattor Värmeplattor Värmeplattor

9 ALLMÄNNA VARNINGAR OCH ÅTGÄRDER När du använder elplattorna bör du se till att kastrullerna har en plan botten. Med kastruller en lämplig När storlek du använder botten elplattorna får du ut bör den du bästa se till effektiviteten att kastrullerna plattan. har en plan Du botten. bör inte Med använda kastruller små kastruller en lämplig storlek botten får du ut den bästa effektiviteten plattan. Du bör inte använda på de större små plattorna kastruller efter på de större du då plattorna förlorar efter värme du då därmed förlorar slösar värme energi. därmed slösar energi. RÄTT FEL FEL Rund kastrullbotten För liten kastrulldiameter FEL Kastrullens botten sitter fel Kontrollera att hällen är stängd, alltså att alla vreden är på när du är klar. Rör aldrig vid plattorna efter de fortfarande kan vara varma efter att de stängts. Låt inte barn komma i närheten. Rengör spishällen med en våt trasa efter användning. Om Kontrollera den är mycket att hällen smutsig är stängd, kan du använda alltså att vatten alla vreden med rengöringsmedel. är på när du är Värm klar. upp Rör under aldrig 5 vid plattorna minuter efter så de att fortfarande plattorna torkar. kan vara varma efter att de stängts. Låt inte barn komma i närheten. Två Rengör zoner spishällen I en. med en våt trasa efter användning. Om den är mycket smutsig kan du använda För vatten med använda rengöringsmedel. den största diametern Värm upp under den dubbla 5 minuter plattan så att sätter plattorna du vredet torkar. till " ". För aktivera vrider vredet ytterligare en gång enligt ovan Användning ugnens funktionsvred Med detta vred väljer du olika funktioner för ugnen. Funktionerna deras grader visas i följande tabell. Detaljerade instruktioner om deras användning kommer även att förklaras på kommande sidor. Ugnslampan tänds. Upptiningsfunktion. Varmluftsfunktion.

10 ANVÄNDNING AV UGNENS FUNKTIONSVRED 4. 4 Användning ugnens funktionsvred Med detta vred väljer du olika funktioner för ugnen. Funktionerna deras grader visas i följande tabell. Detaljerade instruktioner Med detta om vred deras väljer användning du olika funktioner kommer även för ugnen. att förklaras Funktionerna på kommande deras sidor. grader visas i följande tabell. Detaljerade instruktioner om deras användning kommer även att förklaras på kommande sidor. Ugnslampan tänds. Ugnslampan tänds. Upptiningsfunktion. Varmluftsfunktion. Varmluftsfunktion. Under- övervärmefunktion. Under- övervärmefunktion. Under- övervärme med fläktfunktion. Under- övervärme med fläktfunktion. Varmluftsfunktion med undervärme. Varmluftsfunktion med undervärme. Grillfunktion. Grillfunktion. Övervärme, grillfunktion Övervärme, grillfunktion Grillfunktion med fläkt. Steamclean. Steamclean.

11 ANVÄNDNING AV UGNENS FUNKTIONSVRED forts. Upptiningsfunktion (frostning) Upptiningsfunktion (frostning) Starta upptiningen genom att ställa in den frysta maten i ugnen ställ in vredet på motsvarande symbol. Denna funktion tillagar inte maten, den hjälper endast att tina upp den på kort tid. Ställ den frysta maten på ett galler på den tredje hyllan underifrån. Ställ en ugnspanna Starta upptiningen Upptiningsfunktion på lägsta nivån ugnen genom att (frostning) för att samla upp vattnet vid upptiningen. ställa in den frysta maten i ugnen ställ in vredet på motsvarande symbol. Starta Denna upptiningen funktion tillagar genom inte att maten, ställa in den den hjälper frysta endast maten i att ugnen tina upp ställ den in på vredet kort tid. på Ställ den frysta maten motsvarande på ett galler Under- på symbol. övervärmefunktion den tredje Denna hyllan underifrån. (statisk tillagar tillagning) inte Ställ maten, ugnspanna den hjälper ugnen endast för att tina samla upp upp vattnet vid den upptiningen. på kort tid. Ställ den frysta maten på ett galler på den tredje hyllan underifrån. Ställ en ugnspanna Denna funktion på lägsta är den nivån traditionella ugnen för funktionen att samla upp vattnet vid upptiningen. värmedelarna Upptiningsfunktion i ugnen på ett (frostning) jämnt sätt. Därmed blir maten jämnt gräddad. Du rekommenderas förvärma ugnen 1 minuter rekommenderad Starta upptiningen Under- övervärmefunktion tid. genom Denna att ställa in (statisk passar den frysta tillagning) bäst maten vid gräddning i ugnen kakor ställ in vredet på flarn, motsvarande gratäng,, symbol. lasagne, Denna pizza funktion m.m.. tillagar inte maten, den hjälper endast att tina upp Denna När den tillagningstiden på kort tid. Ställ den den traditionella frysta stänger maten funktionen du på ett ugnen galler på temperaturen den tredje hyllan underifrån. bryter Ställ en värmedelarna programmeringen. ugnspanna Under- övervärmefunktion på i lägsta ugnen Ta nivån ut på den ett ugnen jämnt tillagade (statisk för sätt. att maten, tillagning) Därmed samla ställ upp blir den maten vattnet på en jämnt vid säker upptiningen. gräddad. plats låt Du ugnsluckan rekommenderas stå öppen förvärma så att ugnen svalnar 1 minuter rekommenderad varm bör du akta tid. dig Denna för den funktion hålla passar barn borta. bäst vid gräddning kakor flarn, Denna gratäng, funktion Under-, lasagne, övervärmefunktion den pizza traditionella m.m.. (statisk, då värmen tillagning) sprids från de nedre övre värmedelarna i ugnen på När ett jämnt tillagningstiden Under- sätt. Därmed övervärme blir stänger maten med jämnt du fläktfunktion. gräddad. ugnen Du temperaturen rekommenderas bryter förvärma ugnen 1 minuter. Grädda maten funktion i en lämplig är den Ta ut traditionella form den tillagade enligt funktionen maten, rekommenderad ställ den på tid. en Denna säker plats funktion passar låt bäst vid gräddning programmeringen. Denna Den ugnsluckan värmedelarna värmen stå i öppen ugnen kommer så på att ett från ugnen jämnt lägre sätt. svalnar Därmed övre värmeelementen blir maten jämnt fördelas gräddad. i ugnen via kakor, sockerkaka, flarn, lasagne, pizza m.m. fläktmotorn varm Du rekommenderas bör du akta fläkten. dig förvärma den ugnen hålla 1 barn minuter borta. Ställ rekommenderad När in tillagningstiden temperaturvredet tid. Denna är över på funktion den stänger grad passar du rekommenderas bäst vid gräddning ugnen temperaturen i tillagningstabellen. kakor bryter Ställ programmeringen. funktionsvredet flarn, gratäng, Under-, lasagne, på motsvarande övervärme pizza m.m. med symbol,. fläktfunktion. ställ in tiden enligt tillagningsrekommendationerna När Ta ut tillagningstiden tillagade maten, är över ställ stänger den du förvärm på en ugnen säker ugnen plats i 1 temperaturen minuter låt ugnsluckan bryter stå öppen så att ugnen form Den programmeringen. svalnar värmen grädda ordentligt. kommer Ta i ut ugnen. den från tillagade Denna lägre funktion maten, övre ställ passar värmeelementen den mycket på en säker bra fördelas plats gräddning i ugnen låt via bakelser. fläktmotorn ugnsluckan Maten stå öppen fläkten. gräddas så att jämnt ugnen svalnar fint. Denna funktion lämpar sig vid gräddning en enda Ställ varm Efter in plåt. bör temperaturvredet du När ugnen akta tillagningen dig då är för väldigt den på är den klar varm grad hålla stänger bör barn du du rekommenderas akta borta. funktionsvredet dig för den i tillagningstabellen. samt hålla temperaturvredet. barn borta. Ställ in Avbryt funktionsvredet programmeringen på motsvarande ta ut symbol, maten ställ från in ugnen tiden för enligt att ställa den på en säker plats. Låt tillagningsrekommendationerna ugnsluckan Under- stå öppen övervärme för svalning med förvärm fläktfunktion.. Akta ugnen i 1 medan minuter den fortfarande är varm form håll barnen grädda borta. den i ugnen. Denna funktion passar mycket bra för gräddning bakelser. Den värmen Maten gräddas kommer jämnt från lägre fint. övre Denna värmeelementen funktion lämpar fördelas sig vid gräddning i ugnen via en enda fläktmotorn plåt. När tillagningen fläkten. är klar stänger du funktionsvredet samt temperaturvredet. Avbryt Ställ in Under- programmeringen temperaturvredet på övervärme den med ta fläktfunktion. ut grad maten från rekommenderas (Statisk ugnen för tillagning att ställa i tillagningstabellen. den med på fläkt) en säker Ställ plats. in Låt funktionsvredet ugnsluckan stå på motsvarande öppen för svalning symbol,. ställ Akta in ugnen tiden medan enligt den fortfarande är varm håll tillagningsrekommendationerna barnen borta. förvärm ugnen i 1 minuter form Den värmen grädda den kommer i ugnen. från Denna lägre funktion övre passar värmeelementen mycket bra fördelas gräddning i ugnen via fläktmotorn bakelser. Maten gräddas jämnt fint. Denna funktion lämpar sig vid gräddning en fläkten. enda plåt. När tillagningen är klar stänger du funktionsvredet samt temperaturvredet. Avbryt Ställ in programmeringen temperaturvredet på den ta ut grad maten från rekommenderas ugnen för att ställa i tillagningstabellen. den på en säker Ställ plats. in funktionsvredet på Låt ugnsluckan stå öppen för svalning. Akta ugnen medan den fortfarande är varm håll motsvarande barnen borta. symbol, ställ in tiden enligt tillagningsrekommendationerna förvärm ugnen i 1 minuter. Ställ in maten i en lämplig form grädda den i ugnen. Denna funktion passar mycket bra för gräddning bakelser. Maten gräddas jämnt fint. Denna funktion lämpar sig vid gräddning en enda plåt. När tillagningen är klar stänger du funktionsvredet samt temperaturvredet. Avbryt programmeringen ta ut maten från ugnen för att ställa den på en säker plats. Låt ugnsluckan stå öppen för svalning. Akta ugnen medan den fortfarande är varm håll barnen borta.

12 ANVÄNDNING AV UGNENS FUNKTIONSVRED forts. Varmluftsfunktion Energibesparing Vid användning elektriska spisar, ska man använda kastruller med plana bottn Varmluftsfunktionen sprider ugnens ett hetta kokkärl jämnt. Maten lämplig på storlek. Varmluftsfunktion Energibesparing alla hyllor gräddas jämnt med denna funktion. Med Vid användning ett lock minskar elektriska tillagningstiden. spisar, ska man använda kastruller med plana bottn Den övre delen ugnen blir inte varmare Minimera än mängden den nedre vätska delen. eller Ställ fett in för temperaturvredet att minska tillagningstiden. När vätskan b Varmluftsfunktionen sprider ugnens ett på Varmluftsfunktionen önskad grad sprider ställ in ugnens funktionsvredet hetta koka, hetta kokkärl jämnt. minska jämnt. på Maten symbolen temperaturinställningen. Maten lämplig på storlek. alla hyllor gräddas på alla hyllor för funktionen. gräddas jämnt Ställ Ugnsluckan jämnt med med in denna maten funktion. får i inte öppnas ofta under denna funktion. Med ett lock minskar tillagningstiden. lämplig form efter att ha förvärmt ugnen tillagningsperioden. Den övre delen ugnen blir blir inte inte varmare varmare Minimera i 1 än den än minuter. mängden nedre den nedre Denna vätska delen. Ställ delen. funktion eller in temperaturvredet Ställ fett in lämpar för temperaturvredet att minska sig speciellt tillagningstiden. När vätskan b på önskad grad på för önskad tillagning ställ in funktionsvredet grad flera ställ formar. på in funktionsvredet koka, minska Om du har två plåtar att grädda symbolen i ugnen 4. för 4. 4 funktionen. måste T illbehör på symbolen temperaturinställningen. du Ställ använda in används maten för funktionen. denna i i lämplig ugn form Ställ Ugnsluckan efter in maten får att ha förvärmt i inte öppnas ofta under lämplig ugnen i form Varmluftsfunktion 1 minuter. efter att Denna ha förvärmt funktion lämpar ugnen tillagningsperioden. Energibesparing funktion välja lämplig grad för maten ska gräddas. Utöver Vid användning sig i 1 Detta ugnsplåtarna, speciellt minuter. kräver för tillagning Denna elektriska extra ugnsgallret, funktion gräddningstid spisar, flera formar. lämpar ska medföljer jämfört man sig använda speciellt med spisen kastruller kan du använda med plana glasform bottn för tillagning flera formar. gräddningen att plåt. grädda Vanligtvis i gräddas kakformar, måste du inte speciella använda de två denna plåtarna ugnsplåtar funktion samtidigt. är välja Ta ugnsfasta lämplig därför grad ut den finns i handeln. Läs n Om Varmluftsfunktionen du har två plåtar sprider att grädda ugnens i ugnen 4. ett för plåt du ser är färdiggräddad den hetta 4. kokkärl 4 låt information måste Tjämnt. illbehör du Maten lämplig använda används den andra på storlek. vara ges alla denna i ugnen. hyllor i ugn tillverkaren funktion gräddas Efter jämnt det dessa välja med sker produkter. Om små formar anv denna lämplig maten funktion. grad ska för gräddas. maten Detta ska kräver gräddas. extra Utöver Med ett gräddningstid jämfört med gräddningen en plåt. Vanligtvis värmeöverföring mellan de två plåtarna du ställa Detta ugnsplåtarna, lock minskar tillagningstiden. under dessa kräver gräddningen på mitten extra ugnsgallret, gräddningstid medföljer dessa ugnsgallret. jämfört två plåtar Följande med spisen kan du använda glasform kan information måste iakttas för Den gräddningen kvaliteten gräddas övre inte delen bli de sämre två en plåtarna ugnen plåt. Vanligtvis än vid samtidigt. blir inte varmare gräddas kakformar, Minimera endast emaljformar. Ta plåt. därför än mängden Vid ut inte speciella den den gräddning Om plåt nedre vätska två maten plåtarna ugnsplåtar delen. eller du två ser samtidigt. Ställ fett plåtar är ska färdiggräddad tillagas in för temperaturvredet är att Ta ugnsfasta minska får du inte därför bättre täcker låt ut tillagningstiden. den finns i handeln. När vätskan Läs bn plåten helt, kommer från frys plåt på önskad resultat andra vara du grad genom i ugnen. ser är att Efter färdiggräddad ställ in funktionsvredet koka, byta plåtarnas det sker den plats. en omvärmeöverföring låt information minska plåten den på andra symbolen temperaturinställningen. Åtgärderna används vara ges efter mellan för i för ugnen. funktionen. tillverkaren tillagning att de samla två plåtarna Efter Ställ Ugnsluckan är upp likadana under köttsaft det in dessa gräddningen sker maten för under produkter. får i inte öppnas Om små ofta formar under anv alla grillning kan plåten deformer värmeöverföring lämplig form efter funktioner. dessa två plåtar Öppna kan mellan att ha ugnsluckan kvaliteten de förvärmt två bli sämre plåtarna ugnen du tillagningsperioden. ställa grund låt än den vid under i 1 dessa minuter. kallna endast den gräddningen på mitten Denna starka efter en plåt. att värmen. Vid ha gräddning funktion dessa ugnsgallret. ställt Plåten plåtarna två lämpar två återfår plåtar Följande sig plåtar på ett sin kan speciellt information måste iakttas för får säkert vanliga du bättre form när den kylts ned eft kvaliteten för tillagning bli sämre flera än formar. vid endast en emaljformar. ställe. resultat genom att byta plåtarnas plats. tillagningen. plåt. Vid gräddning Om maten Åtgärderna efter Detta tillagning är ett vanligt två plåtar ska tillagas är likadana fysiskt får du inte för alla fenomen bättre täcker plåten helt, kommer från frys funktioner. inträffar under värmeöverfö resultat Om du har genom två plåtar att byta att plåtarnas grädda i ugnen plats. om plåten 4 Öppna ugnsluckan låt den kallna efter Lämna Åtgärderna måste T illbehör används du använda att ha inte ställt plåten efter för används eller tillagning att denna samla i ugn på glasformen är funktion upp likadana köttsaft ett säkert ställe. på en kall för välja under plats alla grillning kan plåten deformer direkt efter tillagning i funktioner. lämplig grad Öppna för maten ugnsluckan ska gräddas. grund Utöver den låt den Detta ugnsplåtarna, inte kallna den kräver starka på kalla efter att extra värmen. ugnsgallret, våta ha gräddningstid ställt Plåten platser. plåtarna återfår medföljer Ställ den på jämfört ett sin på säkert vanliga med spisen form kan när du använda den kylts glasform ned eft en torr kökshandduk eller trasa så ställe. gräddningen en plåt. Vanligtvis gräddas tillagningen. kakformar, inte speciella Detta de två är plåtarna ugnsplåtar ett vanligt samtidigt. fysiskt är fenomen Ta ugnsfasta därför ut den inträffar finns under i handeln. värmeöverfö Läs n plåt Varmluftsfunktion du ser är färdiggräddad med undervärme. kyls Lämna den låt information ned den inte långsamt, andra plåten vara eller annars ges i ugnen. glasformen kan tillverkaren Efter glasformen på en det kall dessa spricka sker plats en produkter.. direkt efter Om tillagning små formar i glasform anv värmeöverföring mellan de två plåtarna den du ställa inte under på dessa gräddningen kalla på mitten våta platser. dessa ugnsgallret. Ställ två plåtar den Följande på kan en torr information kökshandduk måste eller iakttas trasa för så Denna kvaliteten funktion Varmluftsfunktion bli sämre är utmärkt än vid endast för med gräddning undervärme. en kyls emaljformar. plåt. ned Vid långsamt, pizza. gräddning Om Undervärmen maten annars två kan plåtar ska gräddar glasformen tillagas får du pizzadegen inte bättre spricka täcker. plåten helt, kommer från frys samtidigt resultat genom fläkten att byta sprider plåtarnas värmen plats. omjämnt plåten Åtgärderna i ugnen. används efter Ställ för tillagning in att temperaturen samla är upp likadana köttsaft till önskad för under alla grad grillning kan plåten deformer Denna funktioner. ställ in funktionsvredet på rätt symbol. Ställ även in tiden för tillagning förvärm Varmluftsfunktion funktion Öppna är med utmärkt ugnsluckan undervärme för gräddning grund låt den kallna pizza. den starka efter Undervärmen att värmen. ha ställt Plåten gräddar plåtarna återfår pizzadegen på ett sin säkert vanliga form när den kylts ned eft ugnen i 1 minuter. Denna funktion lämpar sig speciellt för tillagning en form. 5. H samtidigt ställe. fläkten sprider värmen tillagningen. jämnt i ugnen. Detta Ställ är ett in vanligt temperaturen fysiskt fenomen till önskad grad inträffar under värmeöverfö När tillagningen är klar stänger du funktionsvredet samt temperaturvredet. Avbryt 4. H programmeringen Denna ställ funktion in funktionsvredet är utmärkt ta för på ut gräddning rätt symbol. Lämna inte maten från ugnen pizza. Ställ plåten Undervärmen även eller in tiden glasformen för att ställa gräddar för tillagning på en den på pizzadegen kall en säker samtidigt förvärm plats direkt efter tillagning i glasform plats. Låt 3. H ugnen i 1 minuter. Denna funktion den lämpar inte sig på kalla speciellt för våta tillagning platser. Ställ en den form. på en torr kökshandduk eller trasa 5. så 2. H ugnsluckan fläkten sprider stå värmen öppen jämnt för svalning i ugnen. Ställ. Akta in temperaturen ugnen medan till önskad den fortfarande grad ställ är in varm funktionsvredet När tillagningen Varmluftsfunktion är klar stänger med du undervärme. kyls funktionsvredet ned långsamt, samt annars håll temperaturvredet. kan glasformen Avbryt spricka H programmeringen barnen på rätt symbol. borta. Ställ Varning: även ta in Max. ut tiden maten för termostatinställning tillagning från ugnen förvärm att 19 ställa ugnen C. den i 1 på minuter. en säker Denna plats. funktion Låt lämpar 3. H Denna ugnsluckan sig speciellt funktion för stå tillagning öppen är utmärkt för en svalning för form. gräddning 2. H. Akta ugnen pizza. medan Undervärmen den fortfarande gräddar pizzadegen är varm håll 1. H samtidigt barnen När tillagningen borta. fläkten Grillfunktion är Varning: sprider klar stänger Max. värmen du termostatinställning jämnt i ugnen. funktionsvredet samt 19 Ställ temperaturvredet. C. in temperaturen till önskad grad ställ in funktionsvredet på rätt symbol. Ställ även in tiden för tillagning Avbryt programmeringen förvärm ugnen ta ut i 1 maten minuter. från ugnen Denna för funktion att ställa lämpar den på en sig säker speciellt plats. för Låt tillagning ugnsluckan stå en öppen form. för. 5. H När Denna Var försiktig tillagningen funktion medans används ugnen till fortfarande att grilla. är För varm att grilla håll sätter barnen du borta. Grillfunktion är klar stänger du funktionsvredet samt in temperaturvredet. maten på grillen, Avbryt på högsta 4. H nivån. Du kan starta grillen efter att BARNLÅS ha placerat : För en att ugnsplåt öppna på ugnsluckan, 3:e nivån. Plåten skjut på plastdelen sidled, i riktning så 3. H programmeringen ta ut maten från ugnen för att ställa den på en säker plats. Låt tredje Varning: nivån Max. samlar termostatinställning upp all olja 19C. figuren droppar ovan från visar maten., samtidigt luckan öppnas. 2. H ugnsluckan Denna funktion stå öppen används för till svalning att grilla.. För Akta att ugnen grilla sätter medan du den in maten fortfarande på grillen, är varm på högsta håll 1. H barnen nivån. Du borta. kan starta Varning: grillen Max. efter termostatinställning att BARNLÅS ha placerat : För en 19 att ugnsplåt öppna C. på ugnsluckan, 3:e nivån. Plåten skjut på plastdelen sidled, i riktning så Ställ tredje in nivån ugnens samlar temperatur upp all olja funktionsvredet. figuren droppar ovan från visar Ställ maten. in, samtidigt maten i ugnen luckan efter öppnas. att förvärmt ugnen i 5 minuter. När Ställ tillagningen in ugnens Grillfunktion temperatur är klar stänger funktionsvredet. du funktionsvredet Ställ in samt maten temperaturvredet. i ugnen VARNING- efter Passa att Akta in förvärmt gallret ugnen till den motsvarande hyllan i ugnsöpp medan ugnen i den 5 minuter. fortfarande är varm håll barnen borta. tryck in den tills det tar stopp. Denna När Grillfunktion tillagningen funktion Varning: används är Max. klar stänger termostatinställning till att grilla. du För funktionsvredet att 19 grilla Csätter samt du in temperaturvredet. maten på grillen, VARNING- Passa Akta på högsta in gallret ugnen till den motsvarande hyllan i ugnsöpp medan nivån. Du den kan fortfarande starta grillen är varm efter att BARNLÅS håll ha placerat : För barnen borta. en att ugnsplåt öppna på ugnsluckan, 3:e nivån. Plåten skjut på plastdelen sidled, i riktning så tryck in den tills det tar stopp. tredje Denna nivån funktion Varning: samlar används Max. upp till termostatinställning all att olja grilla. figuren För droppar ovan att grilla 19 sätter från visar Cmaten., samtidigt luckan öppnas. du in maten på grillen, på högsta. Du kan starta grillen efter att ha placerat en ugnsplåt på 3:e. Plåten på tredje samlar upp all olja droppar från maten. Ställ in ugnens temperatur funktionsvredet. Ställ in maten i ugnen efter att förvärmt Ställ in ugnens temperatur funktionsvredet. Ställ in maten i ugnen efter att förvärmt ugnen i 5 minuter. ugnen i 5 minuter. När tillagningen är klar stänger du funktionsvredet samt temperaturvredet. Akta ugnen medan den När tillagningen är klar stänger du funktionsvredet samt temperaturvredet. Akta ugnen medan fortfarande den är fortfarande varm håll är barnen varm borta. VARNING- Passa in gallret till den motsvarande hyllan i ugnsöpp håll barnen borta. tryck in den tills det tar stopp. Varning: Max. Varning: termostatinställning Max. termostatinställning 19C. 19 C Övervärme, grillfunktion Borttagning ugnslucka Denna funktion används till att. För att grilla sätter du in maten på grillen, på högsta

13 ANVÄNDNING AV UGNENS FUNKTIONSVRED forts. Upptiningsfunktion (frostning) Starta upptiningen genom att ställa in den frysta maten i ugnen ställ in vredet på motsvarande Upptiningsfunktion symbol. (frostning) Denna funktion tillagar inte maten, den hjälper endast att tina upp den på kort tid. Ställ den frysta maten på ett galler på den tredje hyllan underifrån. Ställ en ugnspanna på lägsta nivån ugnen för att samla upp vattnet vid upptiningen. Starta upptiningen genom att ställa in den frysta maten i ugnen ställ in vredet på motsvarande symbol. Denna Upptiningsfunktion tillagar (frostning) inte maten, den hjälper endast att tina upp den på kort tid. Ställ den Under- övervärmefunktion (statisk tillagning) Starta frysta upptiningen maten på ett genom galler att på ställa den tredje in den hyllan frysta underifrån. maten i ugnen Ställ en ugnspanna ställ in vredet ugnen på för att samla motsvarande Denna upp vattnet funktion vid symbol. är upptiningen. den Denna traditionella funktion funktionen tillagar inte maten, den hjälper endast att tina upp den värmedelarna på kort tid. i ugnen Ställ den på frysta ett jämnt maten sätt. på Därmed ett galler blir på maten den tredje jämnt hyllan gräddad. underifrån. Ställ en ugnspanna Du rekommenderas på lägsta förvärma nivån ugnen ugnen för 1 att minuter samla upp vattnet vid upptiningen. rekommenderad Upptiningsfunktion tid. Denna funktion (frostning) passar bäst vid gräddning kakor flarn, gratäng,, lasagne, pizza m.m.. När Starta tillagningstiden upptiningen Under- övervärmefunktion genom att stänger ställa du in (statisk den ugnen frysta tillagning) maten temperaturen i ugnen ställ bryter in vredet på programmeringen. motsvarande symbol. Ta ut Denna den tillagade funktion maten, tillagar inte ställ maten, den på den säker hjälper plats endast att låt tina upp Denna ugnsluckan den på kort stå tid. öppen Ställ den den så traditionella frysta att ugnen maten funktionen svalnar på ett galler på den tredje hyllan underifrån. Ställ en värmedelarna varm ugnspanna Under- bör övervärmefunktion du på akta i lägsta ugnen dig för nivån på den ett ugnen jämnt (statisk hålla för sätt. att tillagning) barn Därmed samla borta. upp blir maten vattnet jämnt vid upptiningen. gräddad. Du rekommenderas förvärma ugnen 1 minuter rekommenderad Denna funktion Under- tid. Denna är den övervärme funktion traditionella med passar, fläktfunktion. bäst vid gräddning kakor då värmen sprids från de nedre övre värmedelarna i ugnen flarn, gratäng, Under-, lasagne, övervärmefunktion pizza m.m.. (statisk tillagning) När Den på ett tillagningstiden värmen jämnt sätt. kommer Därmed över från blir stänger maten lägre du jämnt övre ugnen gräddad.du värmeelementen temperaturen rekommenderas fördelas bryter i ugnen förvärma via ugnen 1 minuter. programmeringen. fläktmotorn Denna Grädda funktion maten i är fläkten. den Ta lämplig ut traditionella den form tillagade funktionen enligt maten, rekommenderad ställ den på en säker tid. Denna plats funktion låt passar bäst vid Ställ ugnsluckan värmedelarna gräddning temperaturvredet stå kakor, i öppen ugnen sockerkaka, så på på att ett den ugnen jämnt grad flarn,, sätt. svalnar Därmed lasagne, rekommenderas blir pizza. maten jämnt i tillagningstabellen. gräddad. Ställ in funktionsvredet varm Du rekommenderas bör du akta på dig motsvarande förvärma den ugnen symbol, hålla 1 barn minuter ställ borta. tiden enligt tillagningsrekommendationerna rekommenderad När tillagningstiden tid. Denna är över funktion stänger förvärm passar du bäst ugnen vid i gräddning 1 temperaturen minuter kakor bryter programmeringen. form flarn, Ta ut gratäng, Underden grädda tillagade, lasagne, den övervärme maten, i ugnen. pizza ställ m.m. Denna med den. fläktfunktion. på funktion en säker passar plats mycket låt bra ugnsluckan för gräddning stå öppen så att ugnen svalnar bakelser. När tillagningstiden Maten gräddas är över jämnt stänger du fint. Denna ugnen funktion temperaturen lämpar sig vid bryter gräddning en enda Den programmeringen. ordentligt. värmen plåt. När tillagningen Efter kommer Ta ut den ugnen från är tillagade klar lägre då stänger är väldigt maten, övre du varm ställ värmeelementen funktionsvredet den bör du på en vara säker försiktig fördelas samt plats temperaturvredet. i ugnen hålla låt via barn borta. Avbryt fläktmotorn ugnsluckan programmeringen stå öppen fläkten. så att ugnen ta ut maten svalnar från ugnen för att ställa den på en säker plats. Låt Ställ varm ugnsluckan in bör temperaturvredet du akta stå dig öppen för den på för den svalning grad hålla barn. Akta rekommenderas borta. ugnen medan i tillagningstabellen. den fortfarande är varm Ställ in funktionsvredet håll barnen borta. på motsvarande symbol, ställ in tiden enligt tillagningsrekommendationerna Under- övervärme med förvärm fläktfunktion. ugnen i 1 minuter form grädda den i ugnen. Denna funktion passar mycket bra för gräddning bakelser. Den värmen Maten gräddas kommer jämnt från lägre fint. övre Denna värmeelementen funktion lämpar fördelas sig vid gräddning i ugnen via en enda fläktmotorn plåt. När tillagningen fläkten. är klar stänger du funktionsvredet samt temperaturvredet. Avbryt Under- programmeringen övervärme med ta fläktfunktion ut maten från (Statisk ugnen för med att ställa fläkt) Ställ in temperaturvredet på den grad rekommenderas i tillagningstabellen. den på en säker Ställ plats. in Låt funktionsvredet ugnsluckan stå på motsvarande öppen för svalning symbol,. ställ Akta in ugnen tiden medan enligt den fortfarande är varm håll tillagningsrekommendationerna Värmen barnen borta. kommer från lägre förvärm övre värmeelementen ugnen i 1 minuter fördelas i ugnen via fläktmotorn fläkten. form grädda den i ugnen. Denna funktion passar mycket bra för gräddning bakelser. Ställ in temperaturvredet Maten gräddas jämnt på den grad fint. Denna rekommenderas funktion lämpar i tillagningstabellen. sig vid gräddning Ställ en in funktionsvredet enda på motsvarande plåt. När tillagningen symbol, ställ är klar in tiden stänger enligt du tillagningsrekommendationerna funktionsvredet samt temperaturvredet. förvärm ugnen i Avbryt programmeringen ta ut maten från ugnen för att ställa den på en säker plats. Låt 1 ugnsluckan minuter. Ställ stå in öppen maten för i en svalning lämplig. form Akta ugnen grädda medan den den i ugnen. fortfarande är varm håll barnen borta. Denna funktion passar mycket bra för gräddning bakelser. Maten gräddas jämnt fint. Denna funktion lämpar sig vid gräddning en enda plåt. När tillagningen är klar stänger du funktionsvredet samt temperaturvredet. Avbryt programmeringen ta ut maten från ugnen för att ställa den på en säker plats. Låt ugnsluckan stå öppen för svalning. Akta ugnen medan den fortfarande är varm håll barnen borta.

14 ENERGIBESPARING Vid användning elektriska spisar, ska man använda kastruller med plan botten. Välj ett kokkärl lämplig storlek. Med ett lock minskar tillagningstiden. Minimera mängden vätska eller fett för att minska tillagningstiden. När vätskan börjar koka, minska temperaturinställningen. Ugnsluckan får inte öppnas ofta under tillagningsperioden. funktion Energibesparing Vid användning elektriska spisar, ska man använda kastruller med plana bottnar. Välj Tillbehör används i ugn n sprider ugnens ett hetta kokkärl jämnt. Maten lämplig på storlek. alla hyllor gräddas jämnt med Med ett lock minskar tillagningstiden. ugnen blir inte varmare Minimera Utöver än ugnsplåtarna, mängden den nedre vätska delen. ugnsgallret, eller Ställ fett in för temperaturvredet att medföljer minska tillagningstiden. spisen kan du använda När vätskan glasformar, börjar kakformar, h ställ in funktionsvredet koka, minska speciella på ugnsplåtar symbolen temperaturinställningen. för funktionen. är ugnsfasta Ställ Ugnsluckan in maten får finns i inte öppnas ofta under i handeln. Läs noggrant den information att ha förvärmt ugnen tillagningsperioden. i 1 minuter. Denna funktion lämpar sig speciellt ra formar. ges tillverkaren dessa produkter. ar att grädda i ugnen Om måste T illbehör små formar du använda används används denna i ugn bör du funktion ställa dessa välja på mitten ugnsgallret. Följande information måste aten ska gräddas. Utöver Detta ugnsplåtarna, kräver extra ugnsgallret, gräddningstid medföljer jämfört med spisen kan du använda glasformar, plåt. Vanligtvis gräddas kakformar, iakttas för inte speciella emaljformar. de två plåtarna ugnsplåtar Om samtidigt. maten är Ta ugnsfasta ska därför tillagas ut den inte täcker finns i plåten handeln. helt, Läs kommer noggrant från frysen eller färdiggräddad den om låt information plåten den andra används vara ges för i ugnen. att samla tillverkaren Efter upp köttsaft det dessa sker under en produkter. grillning Om kan små plåten formar deformeras används bör på grund ellan de två plåtarna du ställa den under dessa starka gräddningen på mitten värmen. dessa ugnsgallret. två plåtar Följande kan information måste iakttas för e än vid endast en emaljformar. plåt. Vid gräddning Om maten två plåtar ska tillagas får du inte bättre täcker plåten helt, kommer från frysen eller byta plåtarnas plats. om Plåten plåten Åtgärderna återfår används sin efter vanliga för tillagning att samla form är när upp likadana den köttsaft kylts för under ned alla efter grillning tillagningen. kan plåten Detta deformeras är ett vanligt på fysiskt fenomen ugnsluckan grund låt den kallna den starka efter att värmen. ha ställt Plåten plåtarna återfår på ett sin säkert vanliga form när den kylts ned efter tillagningen. inträffar Detta under är ett värmeöverföring. vanligt fysiskt fenomen Ställ inte plåten inträffar eller glasformen under värmeöverföring. kallt direkt efter tillagning. Ställ Lämna glasformen inte plåten på en eller torr glasformen kökshandduk på eller en kall trasa plats så direkt att den efter kyls tillagning ned långsamt, i glasform. annars Ställ kan den spricka. den inte på kalla våta platser. Ställ den på en torr kökshandduk eller trasa så att den funktion med undervärme. kyls ned långsamt, annars kan glasformen spricka. utmärkt för gräddning pizza. Undervärmen gräddar pizzadegen ten sprider värmen jämnt i ugnen. Ställ in temperaturen till önskad grad svredet på rätt symbol. Ställ även in tiden för tillagning förvärm. Denna funktion lämpar sig speciellt för tillagning en form. klar stänger du funktionsvredet samt temperaturvredet. Avbryt ta ut maten från ugnen för att ställa den på en säker plats. Låt pen för svalning. Akta ugnen medan den fortfarande är varm håll rning: Max. termostatinställning 19 C. 5. Hylla 4. Hylla 3. Hylla 2. Hylla 1. Hylla on vänds till att grilla. För att grilla sätter du in maten på grillen, på högsta rta grillen efter att BARNLÅS ha placerat : För en att ugnsplåt öppna på ugnsluckan, 3:e nivån. Plåten skjut på plastdelen sidled, i riktning så r upp all olja figuren BARNLÅS droppar ovan från visar maten., samtidigt luckan öppnas. För att öppna ugnsluckan, skjut plastdelen sidled, i riktning så figuren ovan visar, samtidigt luckan öppnas. peratur funktionsvredet. Ställ in maten i ugnen efter att förvärmt klar stänger du funktionsvredet samt temperaturvredet. VARNING- Passa Akta in gallret ugnen till den motsvarande hyllan i ugnsöppningen nde är varm håll barnen borta. tryck in den tills det tar stopp. ax. termostatinställning 19 C e, grillfunktion Borttagning ugnslucka vänds till att. För att grilla sätter du in maten på grillen, på högsta rta grillen efter att ha placerat en ugnsplåt på 3:e hyllan. Plåten på ar upp all olja droppar från maten. mperatur funktionsvredet. Ställ in maten i ugnen efter att förvärmt

15 5 RENGÖRING Kontrollera att alla vred är stängda att spisen har hunnit kyla ned. Koppla ur apparaten. Använd endast rengöringsprodukter är sedda för spisar. Efter de kan skada ytorna bör du inte använda kalkmedel, frätande rengöringspulver, tjockt trådull eller hårda verktyg. Om vätska bränns på spisen kan emaljytorna skadas. Rengör därför alltid hällen efter matlagning. Rengöring insidan ugnen Koppla ur spisen innan du börjar. Insidan ugnen rengörs lämpligast när ugnen är varm. Torka med en mjuk trasa doppats i vatten blandat med tvål efter varje användning. Torka sedan en gång till med en våt trasa, torka. Du kan behöva använda ett flytande rengöringsmedel emellanåt för att rengöra grundligt. Rengör inte med torrt pulvermedel. Rengöring ugnsluckan Använd glasrengöringsmedel för att rengöra insidan utsidan. Skölj sedan med en torr trasa. Luckan kan dras ut för rengöringen bilden visar. Öppna luckan helt hållet. För metallstiftet genom hålen på bilden. Gör samma för båda järnen. Lyft upp luckan försiktigt dra den sedan försiktigt utåt. Luckan är helt lös. Sätt tillbaka den på plats i omvänd ordning. Rengör inte luckan när glasrutan är varm. Annars riskerar du att skada glasrutan. Kontakta ditt godkända serviceställe vid problem.

16 p all olja figuren droppar ovan från visar maten., samtidigt luckan öppnas. atur funktionsvredet. Ställ in maten i ugnen efter att förvärmt stänger du funktionsvredet samt temperaturvredet. VARNING- Passa Akta in gallret ugnen till den motsvarande hyllan i ugnsöppningen är varm håll barnen borta. tryck in den tills det tar Övervärme, stopp. grillfunktion Borttagning ugnslucka. termostatinställning 19 C Denna funktion används till att. För att grilla sätter du in maten på grillen, på högsta hyllan. Du kan starta grillen efter att ha placerat en ugnsplåt på 3:e hyllan. Plåten på tredje hyllan samlar upp all olja droppar från maten. Borttagning ugnslucka Ställ in ugnens temperatur funktionsvredet. Ställ in maten i ugnen efter att förvärmt ugnen i 5 minuter. För att ta bort ugn När tillagningen är klar stänger du funktionsvredet samt temperaturvredet. Avbryt För att ta bort ugnslyckan gör följande: programmeringen ta ut maten från ugnen 1 för att ställa den på en säker plats. Akta Öppna ugnslu Öppna Övervärme, ugnsluckan grillfunktion (1). ugnen Borttagning medan den ugnslucka fortfarande är varm håll barnen borta. Fäll upp fästet Varning: Max. termostatinställning 19 C Denna Fäll upp funktion fästet används så mycket till att. det För går att (2). grilla sätter du in maten på grillen, på högsta hyllan. Du kan starta grillen efter att ha placerat en ugnsplåt på 3:e hyllan. Plåten på För att återmonte tredje För hyllan att återmontera samlar upp luckan all olja följ beskrivningen droppar från Grill i maten. omvänd med fläkt ordning. Hake omvänd ordning. Ställ in ugnens temperatur funktionsvredet. Ställ in maten i ugnen efter att förvärmt Fäste ugnen UPPMÄRKSAMMA i 5 minuter. att fästet ska vara Med positionerat denna funktion ordentligt får du i en motsvarande perfekt stekning För gångjärn att ta med bort se grillen ugnslyckan bild 2. övervärmen gör följande: tillsammans När tillagningen är klar stänger du funktionsvredet med fläkten. Denna samt temperaturvredet. funktion används också Avbryt programmeringen ta ut maten från ugnen 1 2till att grilla. För att grilla sätter du in maten på grillen, för att på ställa högsta den hyllan. på en Du säker kan starta plats. Akta Öppna grillen efter ugnsluckan att ha placerat (1). en ugnsplåt! på Uppmärksam 3:e grillfunktion ugnen Borttagning medan den fortfarande ugnsluckaär varm hyllan. håll Plåten barnen på borta. tredje hyllan samlar upp all Fäll olja upp fästet droppar så mycket från maten. positionerad orde det går (2). Varning: Max. termostatinställning Ställ 19 in ugnens C temperatur funktionsvredet. Ställ in maten i ugnen efter att förvärmt visas i bild 2 ds till att. För att grilla sätter du in maten på grillen, på högsta ugnen i 5 minuter. rillen efter att ha placerat en ugnsplåt på 3:e hyllan. Plåten på När tillagningen är klar stänger du funktionsvredet För att återmontera samt luckan temperaturvredet. följ beskrivningen Avbryt i pp all olja droppar från maten. Grill med fläkt programmeringen Hake ta ut maten från omvänd ugnen för ordning. att ställa den på en säker plats. Akta ratur funktionsvredet. Ställ in maten i ugnen efter att förvärmt ugnen medan den fortfarande Fäste är varm håll barnen borta. För att ta bort ugnslyckan gör följande: Med denna funktion får du en perfekt stekning med r stänger du funktionsvredet samt temperaturvredet. Avbryt Varning: grillen Max. övervärmen termostatinställning tillsammans 19 C med fläkten. ta ut maten från ugnen 1 Denna funktion används också för att ställa den på en säker plats. 2till Akta Öppna att grilla. ugnsluckan För att grilla (1). sätter du in maten 3 på grillen, på högsta hyllan. Du kan starta grillen tfarande är varm håll barnen borta. Steamclean-funktion efter att ha placerat en ugnsplåt! på Uppmärksamma 3:e att fästets fäste ska vara hyllan. Plåten på tredje hyllan samlar upp all Fäll olja upp fästet droppar så från mycket maten. det går (2). positionerad ordentligt i motsvarande gångjärn. termostatinställning 19 C Ställ in ugnens temperatur funktionsvredet. Ställ in maten i ugnen efter att förvärmt visas i bild 2. Ställ in ugnsfunktion termostat till funktionen. Häll ca 2 dl vatten i den ugnen i 5 minuter. Rengöring glaskeramikhäll medföljande För att återmontera minipannan luckan följ beskrivningen ställ den på ugnsbotten. i Rengöringen ska köras ca 2 När tillagningen t Rengöring Hake är klar stänger du funktionsvredet glaskeramikhäll omvänd ordning. samt temperaturvredet. Avbryt minuter programmeringen ta ut maten Fästefrån ugnen för att ställa den på en säker plats. Innan Akta du börjar rengöra måste du vänta tills keramikhällen ugnen medan den fortfarande är varm håll barnen borta. rengöringsmaterialet inte innehåller några partiklar ka r du en perfekt stekning med grillen övervärmen tillsammans nktion används också Innan 2till du Varning: att börjar Max. grilla. rengöra termostatinställning För att grilla måste sätter du vänta du in tills 19 maten keramikhällen C rengöringsmedel i kräm- eller flytande form. Glaskeramiky kallnat. Se till att rengöringsmaterialet inte yllan. Du kan starta innehåller grillen efter några att partiklar ha placerat en kan ugnsplåt skrapa! 3 på Uppmärksamma glaset. 3:e att fästets fäste vatten ska vara torkas med en mjuk trasa så att det inte finn Steamclean-funktion Använd rengöringsmedel i kräm- eller flytande form. e hyllan samlar upp all olja droppar från maten. positionerad ordentligt i motsvarande Söt gångjärn mat måste rengöras direkt efter dem har spillts innan ratur funktionsvredet. Glaskeramikytan Ställ in maten måste i ugnen rengöras efter med att kallt förvärmt visas vatten i bild 2. Stålprodukter ska inte användas vid rengöring då de kan s torkas med en mjuk trasa så att det inte finns Ställ in ugnsfunktion termostat till funktionen. Häll ca 2 dl vatten i den på ytan ska rengöras med en våt trasa. Färgändringar på något rengöringsmedel kvar. Söt mat Rengöring måste rengöras glaskeramikhäll direkt efter dem har spillts innan glaset hinner r stänger du medföljande funktionsvredet minipannan samt temperaturvredet. ställ den Avbryt på ugnsbotten. Rengöringen ska funktionen köras ca 2 livslängden glaskeramiken. ta ut maten från minuter kallna. ugnen för att ställa den på en säker Innan plats. du Akta Färgändringar orsakas att ytorna inte rengörs, erosi börjar rengöra måste du vänta tills keramikhällen kallnat. Se till att tfarande är varm håll barnen borta. att olämpliga rengöringsmedel använts. Akta så att du int Stålprodukter ska inte användas vid rengöringsmaterialet då de kan inte skada. innehåller några glaskanterna partiklar när kan du använder skrapa glaset. spaden. Använd. termostatinställning 19 C rengöringsmedel i kräm- eller flytande form. Glaskeramikytan måste rengöras med kallt 3 Damm på ytan ska rengöras med vatten våt trasa. torkas med en mjuk trasa 5,2 så SKÖTSELRÅD att det inte finns Byte något rengöringsmedel ugnslampan kvar. unktion Söt mat måste rengöras direkt efter dem har spillts innan glaset hinner kallna. Färgändringar på keramikytorna påverkar Stålprodukter inte funktionen ska inte användas livslängden vid rengöring Glödlampan glaskeramiken. då de ska kan vara skada på glaskeramikhällen. 23V, 25Watt, Typ. E14. Damm Innan lam ch termostat till funktionen. Häll ca 2 dl vatten i den Rengöring nnan ställ den Färgändringar glaskeramikhäll på ytan ska rengöras med en våt trasa. Färgändringar vara kall. på keramikytorna påverkar inte på ugnsbotten. orsakas Rengöringen att ytorna ska funktionen inte köras rengörs, ca 2 livslängden erosion orsakad glaskeramiken. kastruller att olämpliga rengöringsmedel använts. Akta så att du inte skrapar silikonet sitter på glaskanterna när du Innan du börjar rengöra måste du vänta Färgändringar tills keramikhällen orsakas kallnat. att ytorna Se till att inte rengörs, erosion orsakad kastruller rengöringsmaterialet använder spaden. inte innehåller några att olämpliga partiklar rengöringsmedel kan skrapa använts. glaset. Använd Akta så att du inte skrapar silikonet sitter på rengöringsmedel i kräm- eller flytande glaskanterna form. Glaskeramikytan när du använder måste spaden. rengöras med kallt vatten torkas med en mjuk trasa så att det inte finns något rengöringsmedel kvar. Söt mat måste rengöras direkt efter dem 5,2 SKÖTSELRÅD har spillts innan Byte glaset hinner ugnslampan kallna. Stålprodukter Byte ugnslampan ska inte användas vid rengöring då de kan skada glaskeramikhällen.. Damm Glödlampan ska vara på 23V, 25Watt, Typ E14. Innan lampan byts ska ugnen kopplas ur på ytan ska rengöras med en våt trasa. Färgändringar på keramikytorna påverkar inte vara kall. funktionen livslängden glaskeramiken. Glödlampan ska vara på 23V, 25 Watt, Typ E14. Färgändringar orsakas att ytorna inte rengörs, erosion orsakad kastruller att Innan olämpliga lampan rengöringsmedel byts ska ugnen använts. kopplas Akta ur så vara att du kall. inte skrapar silikonet sitter på glaskanterna när du använder spaden. 5,2 SKÖTSELRÅD Byte ugnslampan Glödlampan ska vara på 23V, 25Watt, Typ E14. Innan lampan byts ska ugnen kopplas ur vara kall.

17 6 SERVICE OCH TRANSPORT Om spisen inte fungerar: Spisen kan vara urkopplad, en säkring kan ha gått. För modeller med timer kanske inte klockan har ställts in. Om spisen inte värmer: Värmen får inte justeras med strömbrytaren för ugnens värmeelement. Om den inre belysningen inte tänds, måste elen kontrolleras. Kontrollera om lampan är trasig. Byt lampa om det behövs, enligt bruksanvisningens instruktioner. Tillagning (undervärmen-övervärmen gräddar inte jämnt): Kontrollera hyllplacering, tillagningstid värmevärden enligt bruksanvisningen. Om problemen kvarstår efter att du kontrollerat dessa punkter kontakta försäljningsstället. Transport Spara orignialemballaget använd det vid transport. Beakta transportinformationen på kartongen. Tejpa hällens övre delar, lock plattor på hällen. Lägg ett papper mellan det övre skyddet spishällen, täck det övre skyddet, tejpa det sedan mot spisens sidor. Tejpa kartong eller papper på insidan glaset i ugnen för att skydda det under transport. Tejpa även luckan mot sidorna. Om du inte har originalkartongen kvar: Vidta åtgärder för de yttre ytorna (glas målade ytor) för att skydda dem mot transportskador. Kassering KIN TM125V X4 2 kg 5x45x595 mm Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras hushållsfall. Den skall i stället överlämnas till passande återvinningsstation för återvinning elektrisk elektronisk utrustning. Genom att säkerställa att produktenyttras på ett lämpligt sätt bidrar du till förebyggandet potentiella negativa konsekvenser för miljön människans hälsa annars kan orsakas en olämplig fallshantering denna produkt. För mer detaljerad information om återvinningen denna produkt, var god kontakta ditt kommunala kontor, ditt sophanteringsbolag eller affären där du handlade produkten.

18 OSBY Vitvaror AB Torbornägen Helsingborg Tel SH5V E-H art

S 664 KV S 664 KV RF S 664 KV SV

S 664 KV S 664 KV RF S 664 KV SV S 664 KV S 664 KV RF S 664 KV SV Bästa kund, Vi strävar efter att erbjuda dig kvalitetsprodukter som överträffar dina förväntningar., Våra produkter tillverkas därför omsorgsfullt i moderna fabriker och

Läs mer

MANUAL HÄLLSPIS SH7V/SH7R.

MANUAL HÄLLSPIS SH7V/SH7R. MANUAL HÄLLSPIS SH7V/SH7R www.osbyvitvaror.se HÄLLSPIS HÄLLSPIS SH7V/SH7R SH6V INNEHÅLL: 1 Utformning och produkt 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Installation och förberedelse inför användning 4 Användning av

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

INNEHÅLL: Säkerhetsföreskrifter... 2 Beskrivning av apparaten... 5 Drift av apparaten... 6 ... 6 ... 6 ... 6 ... 6 ... 7 ... 7...

INNEHÅLL: Säkerhetsföreskrifter... 2 Beskrivning av apparaten... 5 Drift av apparaten... 6 ... 6 ... 6 ... 6 ... 6 ... 7 ... 7... IHI 560 INNEHÅLL: Säkerhetsföreskrifter... 2 Beskrivning av apparaten... 5 Drift av apparaten... 6 Slå på apparaten... 6 Stänga av apparaten... 6 Slå på kokplattorna... 6 Stäng av kokplattorna... 6 Stäng

Läs mer

Inbyggnadsugn. bruksanvisning. föreställ dig möjligheterna

Inbyggnadsugn. bruksanvisning. föreställ dig möjligheterna BF64-RIEN Inbyggnadsugn bruksanvisning föreställ dig möjligheterna Tack för att du har valt att köpa en produkt från Samsung. Registrera din produkt på adressen www.samsung.com/global/register Använda

Läs mer

Din manual SAMSUNG MW102P-S http://sv.yourpdfguides.com/dref/785630

Din manual SAMSUNG MW102P-S http://sv.yourpdfguides.com/dref/785630 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG MW102P-S. Du hittar svar på alla dina frågor i SAMSUNG MW102P-S instruktionsbok

Läs mer

MANUAL INBYGGNADSHÄLL IH5. www.osbyvitvaror.se

MANUAL INBYGGNADSHÄLL IH5. www.osbyvitvaror.se MANUAL INBYGGNADSHÄLL IH5 www.osbyvitvaror.se IH5 DRIFT OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR INNEHÅLL: BESKRIVNING AV SPISHÄLLEN SID 3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SID 4 INSTALLATION SID 6 Placera din inbyggda spishäll

Läs mer

SÄKERHETSANVISNINGAR CC9632

SÄKERHETSANVISNINGAR CC9632 CC9632 Kära kund, Tack för att du har valt den här valitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under mĺnga år framöver. Skandinavisk design

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K BRUKSANVISNING F150K F160K F170K Generella upplysningar Tack för inköpet av vår produkt. Denna köksfläkt är avsedd för att leda bort ånga och os från köket vid matlagning i hushåll. Fläkten kan användas

Läs mer

Välj rätt spis, häll och ugn

Välj rätt spis, häll och ugn Välj rätt spis, häll och ugn 1 Som alternativ till en hel spis kan du välja att köpa häll och ugn separat. Du kan då placera ugnen i en bekväm arbetshöjd. Spishällen kan antingen bestå av enskilda gjutjärnsplattor

Läs mer

Din manual DELONGHI EO 1837

Din manual DELONGHI EO 1837 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DELONGHI EO 1837. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

Din manual SMEG CX66EMS5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3534046

Din manual SMEG CX66EMS5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3534046 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG CX66EMS5. Du hittar svar på alla dina frågor i SMEG CX66EMS5 instruktionsbok (information,

Läs mer

BRUKSANVISNING EEH 600.0. i monteringanvisningar 07 22 88 FB

BRUKSANVISNING EEH 600.0. i monteringanvisningar 07 22 88 FB BRUKSANVISNING i monteringanvisningar EEH 600.0 07 22 88 FB För din information Läs noggrant igenom denna bruksanvisning. Den innehåller viktig information beträffande säkerhet, montering, användning och

Läs mer

Bruksanvisning. Bordsgrill. Stora värmeplattor. Svenska. Räfflat järn som ger fin grillyta Non-stick beläggning 2000W.

Bruksanvisning. Bordsgrill. Stora värmeplattor. Svenska. Räfflat järn som ger fin grillyta Non-stick beläggning 2000W. Bordsgrill Bruksanvisning Stora värmeplattor. Svenska Räfflat järn som ger fin grillyta Non-stick beläggning 2000W Modell: SL300 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs alla instruktioner och spara dem. Följ

Läs mer

K 5185 LS. Bruksanvisning

K 5185 LS. Bruksanvisning K 5185 LS Bruksanvisning Register INNAN DU BÖRJAR...2 Säkerhetsinstruktioner... 2 Rekommendationer... 3 Installation och uppstart av apparaten... 4 Innan du börjar använda apparaten... 4 FUNKTIONER OCH

Läs mer

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn.

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Bäste kund, Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Innan du använder ugnen, läs noggrant igenom denna guide som innehåller grundläggande information för riktig och säker

Läs mer

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING VATTENKOKARE BRUKSANVISNING MODELL: BKE1700 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda kokaren och spara den för framtida behov. SÄKERHET! 1. Läs anvisningarna före användning. 2. Kontrollera

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

För din säkerhet SVENSKA. Vägledning till användning av bruksanvisningen. När produkten används. Om installation, rengöring och underhåll

För din säkerhet SVENSKA. Vägledning till användning av bruksanvisningen. När produkten används. Om installation, rengöring och underhåll SVENSKA För din säkerhet Dessa varningar är till för allas säkerhet. Du MÅSTE läsa dem noggrant innan du installerar eller använder produkten. Det är mycket viktigt att bruksanvisningen hålls tillgänglig

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

CAMP STOVE. Får endast användas i väl ventilerade utrymmen. Model nr: CS-02

CAMP STOVE. Får endast användas i väl ventilerade utrymmen. Model nr: CS-02 08 0511 CAMP STOVE Model nr: CS-02 Viktigt: Läs dessa instruktioner noga innan användandet. Bekanta dig med utrustningen innan den ansluts till gasolflaskan. Spara denna manual för framtida referens. Får

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

BRUKSANVISNING Classic Trend

BRUKSANVISNING Classic Trend BRUKSANVISNING Classic Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I. Generella upplysningar II. Delar III. Tekniska data IV. Driftsvillkor V. Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer

Gasolspis CHEF. Monterings- och bruksanvisning

Gasolspis CHEF. Monterings- och bruksanvisning Gasolspis CHEF Monterings- och bruksanvisning Chef 50 x 60 Art.nr 340026 Chef 50 x 60 Art.nr 340028 Chef 60 x 60 Art.nr 340066 Chef 60 x 60 Art.nr 340068 Kära kund, Gratulerar till valet av denna spis

Läs mer

INBYGGNADSHÄLL CYLINDA Bruksanvisning

INBYGGNADSHÄLL CYLINDA Bruksanvisning INBYGGNADSHÄLL CYLINDA 10.61 Bruksanvisning Innehåll: Sidan Säkerhetsanvisningar... 4 Funktioner... 5 Tekniska data... 6 Drift... 6 Slå på hällen... 6 Slå på en värmekokzon... 6 Värmeinställning... 7 Matlagning

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

ELVISP BRUKSANVISNING

ELVISP BRUKSANVISNING ELVISP BRUKSANVISNING Modell: BBR1000 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda vispen och spara den för framtida behov. SÄKERHET! Tänk på att alltid sätta säkerheten främst när du använder

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

Spisguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Spisguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Spisguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Spisguide Vilken spis ska du välja? Naturligtvis är det utrymmet som är det första att ta hänsyn till. Vanligast bredd är 60 cm, men även andra

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

MANUAL INDUKTIONSHÄLL IDH5. www.osbyvitvaror.se

MANUAL INDUKTIONSHÄLL IDH5. www.osbyvitvaror.se MANUAL INDUKTIONSHÄLL IDH5 www.osbyvitvaror.se IDH5 DRIFT OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR INNEHÅLL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SID 4 BESKRIVNING AV SPISHÄLLEN SID 6 KOKPLATTA OCH KONTROLLPANEL FÖR PLATTOR SID 6

Läs mer

TR4110IP. Victoria 110 CM SPIS MED 3 UGNAR OCH INDUKTIONSHÄLL GRÄDDFÄRGAD ENERGIKLASS:A

TR4110IP. Victoria 110 CM SPIS MED 3 UGNAR OCH INDUKTIONSHÄLL GRÄDDFÄRGAD ENERGIKLASS:A 110 CM SPIS MED 3 UGNAR OCH INDUKTIONSHÄLL GRÄDDFÄRGAD ENERGIKLASS:A EAN13: 8017709195069 Induktionshäll med 5 zoner: Vänster bak: Ø 215 mm, 2300 W Vänster fram: 1300 W Mitten: Ø 265 mm, 2300 W Höger bak:

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

MANUAL INBYGGNADSUGN IU6V/ IU6R.

MANUAL INBYGGNADSUGN IU6V/ IU6R. MANUAL INBYGGNADSUGN IU6V/ IU6R www.osbyvitvaror.se IU6V DRIFT OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR INNEHÅLL: 1 PRESENTATION OCH PRODUKTMÅTT Sid 3 2 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Sid 4 3 INSTALLATION AV INBYGGD HÄLL Sid

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn Skyline 800

Användarmanual. Great Northern Popcorn Skyline 800 Användarmanual Great Northern Popcorn Skyline 800 För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our website.

Läs mer

Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS

Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS INNEHÅLL * Spisens tekniska data * Spisens delar * Viktigt att läsa innan spisen tas i bruk. * Nyttig information om spisens bruk. * Tända

Läs mer

bruksanvisning K 2185

bruksanvisning K 2185 bruksanvisning K 2185 Register INNAN DU BÖRJAR...2 Säkerhetsinstruktioner... 2 Rekommendationer... 3 Installation och uppstart av apparaten... 4 Innan du börjar använda apparaten... 4 FUNKTIONER OCH MÖJLIGHETER...5

Läs mer

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100 Riskokare 1,5L Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: RE100 INLEDNING Med din nya riskokare kan du nu koka det perfekta riset, på ett enkelt och problemfritt

Läs mer

BRUKSANVISNING KC 960.30. i monteringanvisningar 07 23 09 E 8

BRUKSANVISNING KC 960.30. i monteringanvisningar 07 23 09 E 8 BRUKSANVISNING i monteringanvisningar KC 960.30 07 23 09 E 8 För din information Läs noggrant igenom denna bruksanvisning. Den innehåller viktig information beträffande säkerhet, montering, användning

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

BRUKSANVISNING 6H-185AB 6H-185AN

BRUKSANVISNING 6H-185AB 6H-185AN BRUKSANVISNING 6H-185AB 6H-185AN 0 I 1 II 2 III IV IX 60 XII III 12:00 13:23 13:23 VI 60 13:25 00:60 V 13:25 14:00 60 13:25 18:00 14:30 3 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 VI 1º 2º 3.2.6 3.4 3.4.1 3.4.2

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL 1 och 2 ZONER s VINKYLARE Fristående och inbyggda 2009-09-01 Sid. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1- ÖVERSIKT...3 2- VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR...4 3- FÖRBEREDELSE & INSTALLATIONSANVISNINGAR...5

Läs mer

Bruksanvisning. Mjölkskummare

Bruksanvisning. Mjölkskummare Bruksanvisning Mjölkskummare 423008 SV Bruksanvisning och säkerhetsföreskrifter. Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant. Endast för hushållsbruk. g SVENSKA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs den här handboken

Läs mer

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Kyl/frys VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Kära kund! Gratulerar till ditt nya CYLINDA-skåp. Det är viktigt att du använder din maskin rätt och sörjer för normal

Läs mer

Popcornmaskin. Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt. Instruktionsmanual Engelska. Svenska.

Popcornmaskin. Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt. Instruktionsmanual Engelska. Svenska. Popcornmaskin Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: PN120 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs alla instruktioner och spara

Läs mer

GRANDE. GRANDE elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING LÄS ALLA ANVISNINGAR NOGGRANT, ÄVEN OM DU TROR ATT DU ÄR BEKANT MED DEN ELEKTRISKA GRILLEN OCH HUR DU SKA ANVÄNDA DEN. SÄKERHETSINFORMATION! VIKTIGA

Läs mer

A2PYID-6 100 CM OPERA SPIS MED DUBBELUGN (EN PYROLYTISK) OCH INDUKTIONSHÄLL, ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS: A STORA UGNEN - A LILLA UGNEN

A2PYID-6 100 CM OPERA SPIS MED DUBBELUGN (EN PYROLYTISK) OCH INDUKTIONSHÄLL, ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS: A STORA UGNEN - A LILLA UGNEN A2PYID-6 100 CM OPERA SPIS MED DUBBELUGN (EN PYROLYTISK) OCH INDUKTIONSHÄLL, ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS: A STORA UGNEN - A LILLA UGNEN EAN13: 8017709145804 Induktionshäll med 5 induktionszoner Vänster

Läs mer

WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283

WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283 V-ZUG Ltd Värmelåda WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283 Bruksanvisning Tack för att du valt att köpa en av våra produkter. Din ugn uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta

Läs mer

Wasserkocher 0,8l. Användarguide

Wasserkocher 0,8l. Användarguide Wasserkocher 0,8l sv Användarguide 42 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Denna apparat är inte avsedd att användas av barn under 8 år eller av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk

Läs mer

Bruksanvisning. Inbyggnadsugn SU6030

Bruksanvisning. Inbyggnadsugn SU6030 Bruksanvisning Inbyggnadsugn SU6030 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Produktbeskrivning 5 Innan maskinen används första gången _ 5 Daglig användning 5 Tillvalsfunktioner _ 6 Säkerhetsinformation

Läs mer

Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början

Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll

Innehållsförteckning. Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll SE Innehållsförteckning Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll MILJÖSKYDD Förpackningsmaterialen som används för denna apparat

Läs mer

TRYCKKOKARE Bruksanvisning

TRYCKKOKARE Bruksanvisning TRYCKKOKARE Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fördelar med din nya tryckkokare... 4 Säkerhetsinformation... 5 Beskrivning... 8 Använd tryckkokaren... 9 Rengöring och underhåll... 12 Vanliga frågor...

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

MINIBAR XC-30N, XC-30G, XC-38N, XC-38G. Installations- och användarmanual Översättning av tillverkarens originaldokumentation 5.6.

MINIBAR XC-30N, XC-30G, XC-38N, XC-38G. Installations- och användarmanual Översättning av tillverkarens originaldokumentation 5.6. MINIBAR XC-30N, XC-30G, XC-38N, XC-38G Installations- och användarmanual Översättning av tillverkarens originaldokumentation MG4242980, MG4242982, MG4242984, MG4242986 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt...3

Läs mer

HANDBOK SPISAR 90X60

HANDBOK SPISAR 90X60 HANDBOK SPISAR 90X60 TACK FÖR ATT DU VALDE VÅR PRODUKT. VI REKOMMENDERAR ATT DU LÄSER DENNA HANDBOK NOGGRANT. DEN INNEHÅLLER ALLA NÖDVÄNDIGA INSTRUKTIONER FÖR ATT SPISENS UTSEENDE OCH FUNKTIONELLA KVALITETER

Läs mer

Installations- och bruksanvisningar

Installations- och bruksanvisningar SOPPKITTEL ESK Installations- och bruksanvisningar 15.11.2010 Översättning av tillverkarens engelska anvisningar 4239100, 4239101 ALLMÄNT Läs noggrant anvisningarna i denna manual emedan den innehåller

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QC9511PX

Din manual HUSQVARNA QC9511PX Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HUSQVARNA QC9511PX. Du hittar svar på alla dina frågor i HUSQVARNA QC9511PX instruktionsbok

Läs mer

Barblandare METOS HBH650 CE MG Bruksanvisning Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta

Barblandare METOS HBH650 CE MG Bruksanvisning Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta Barblandare METOS HBH650 CE MG4117106 Bruksanvisning 07.08.2015 Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar

Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar Cerafit Fusion_MNL_R0_SV_140828.indd 1 Kära kund! Du har precis köpt en enastående kvalitetsprodukt, Cerafit Fusion-setet från Emerald Green Edition. Aluminium och

Läs mer

C92IPX8. classic 90 CM SPIS MED DUBBLA UGNAR,VARAV EN MED PYROLYS INDUKTIONSHÄLL ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS: A

C92IPX8. classic 90 CM SPIS MED DUBBLA UGNAR,VARAV EN MED PYROLYS INDUKTIONSHÄLL ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS: A C92IPX8 90 CM SPIS MED DUBBLA UGNAR,VARAV EN MED PYROLYS INDUKTIONSHÄLL ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS: A EAN13: 8017709150129 Induktionshäll med 5 induktionszoner Vänster bak: Ø 180 mm, 1850 W - Turbo 3000

Läs mer

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS.

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS. KR_EGG-COOKER_F_Mise en page // : PageC www.krups.com FR...................... P. EN..................... P. 8 DE..................... P. NL...................... P. DA..................... P. 8 SV......................

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

Installations- och användningsanvisningar

Installations- och användningsanvisningar ELSIS OCE 40 OCE Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTALLATIONSANVISNINGAR... 1 START... 1 FELSÖKNING... 1 UTBYTE AV FELAKTIGA KOONENTER... 1 ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL... 2 ANVÄNDNING...

Läs mer

BYTE AV GLÖDLAMPA ELLER LYSDIOD

BYTE AV GLÖDLAMPA ELLER LYSDIOD FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut produkten till elnätet. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet aktiverats: Håll knappen för larmavstängning nedtryckt. På vissa modeller

Läs mer

Anvisningar. 1 Anvisningar. 1.2 Denna bruksanvisning. 1.1 Hur man läser bruksanvisningen. 1.3 Apparatens syfte. 1.4 Allmänna säkerhetsföreskrifter

Anvisningar. 1 Anvisningar. 1.2 Denna bruksanvisning. 1.1 Hur man läser bruksanvisningen. 1.3 Apparatens syfte. 1.4 Allmänna säkerhetsföreskrifter Innehåll 1 Anvisningar 186 1.1 Hur man läser bruksanvisningen 186 1.2 Denna bruksanvisning 186 1.3 Apparatens syfte 186 1.4 Allmänna säkerhetsföreskrifter 186 1.5 Tillverkarens ansvar 187 1.6 Identifikationsdekal

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 VIKTIG INFORMATION INSTALLATION AV PRODUKTEN PRODUKTEN får endast användas när den har byggts in (monterats) korrekt. FÖLJ BIFOGADE separata monteringsanvisningar för att installera

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

Kolfilterfläkt Trinda ECe

Kolfilterfläkt Trinda ECe Kolfilterfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

Montering av glasskivor. Borttagning av glasskivor SE 02 SE 01

Montering av glasskivor. Borttagning av glasskivor SE 02 SE 01 Libretto d istruzioni Instruction manual Mode d emploi Gebrauchsanweisung Manual de instrucciones Instruções de instala ção Gebruiksaanwijzingen Bruksanvisning KTS75/KTS75C Montering av glasskivor Ta ut

Läs mer

SLOW COOKER Låghastighetskokare MODELL:SCR220

SLOW COOKER Låghastighetskokare MODELL:SCR220 SLOW COOKER Låghastighetskokare I MODELL:SCR220 Viktiga säkerhetsföreskrifter Läs den här handboken noga, innan du tar apparaten i bruk, då korrekt användning ger bästa resultat. Spara de här anvisningarna

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut apparaten till elnätet. På modeller med elektroniskt övervakningssystem

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

BRUKSANVISNING 2V-32TS

BRUKSANVISNING 2V-32TS BRUKSANVISNING 2V-32TS I 0 1,8 1,7 2,4 1,8 1,8 1,95 2,7 1,5 1,8 2,1 0,7 a b c 2,7 1,8 0,8 2 1,8 1,8 2,7 1,8 1,95 2,7 1,5 d e f 0,8 2 1,8 2,7 2,1 0,7 2,1 0,7 1,8 1,8 1,8 g h i 2,1 0,7 1,4 2,2 2,1 0,7 2,1

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING CHILI GASOLGRILL - 69003 DENNA GASOLGRILL ÄR ENBART AVSEDD FÖR UTOMHUSBRUK LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER GRILLEN 1 VIKTIGT: LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB VARNING Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN Bruksanvisning Endast för hushållsbruk ADESSO AB Denna slowjuicer är endast avsedd för hushållsbruk.

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer