Översyn av föreskrifter för nationalparker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översyn av föreskrifter för nationalparker"

Transkript

1 SKRIVELSE Ärendenr: NV Översyn av föreskrifter för nationalparker Redovisning av ett regeringsuppdrag (RB 2012) Rättad version Se sid 12 och19 samt tabell 2

2 Innehåll 1 INLEDNING BAKGRUND UPPDRAGET TOLKNING AV UPPDRAGET REDOVISNING GENOMFÖRANDE PLANERING OCH RIKTLINJER LÄNSSTYRELSERNAS ÖVERSYN REMISSER ÅTERSTÅENDE ARBETE RESULTAT AV ÖVERSYNEN GENERELLA UTGÅNGSPUNKTER FÖR ÄNDRINGAR RESULTAT FÖR RESPEKTIVE NATIONALPARK ANALYS AV ÄNDRINGAR I FÖRESKRIFTERNA ANDRA RESULTAT AV ÖVERSYNEN SAMMANFATTANDE ANALYS KONSEKVENSER AV FÖRESKRIFTSÄNDRINGARNA FRILUFTSLIV OCH NATURTURISM I NATIONALPARKERNA VI TILLGÄNGLIGGÖR NATIONALPARKERNA FÖR NATURTURISM OCH FRILUFTSLIV VÄGLEDNING FÖR ORGANISERAT FRILUFTSLIV I SKYDDADE OMRÅDEN UPPFÖLJNING OCH FRAMTIDA UTVECKLING BILAGOR... 37

3 Sammanfattning Naturvårdsverket har tillsammans med länsstyrelserna genomfört en översyn av föreskrifterna för våra nationalparker. Uppdraget från regeringen var att se över föreskrifterna för landets nationalparker, bl.a. i syfte att möjliggöra kommersiell 2. De nationalparker som haft förbud mot eller tillståndsplikt för kommersiell har ingått i översynen. Av Sveriges totalt 29 nationalparker har 16 omfattats av översynen, se tabellen nedan. De nya föreskrifterna träder i kraft den 1 januari Tabell 1. Nationalparker som omfattats av översynen, här listade från norr till söder. Vadvetjåkka nationalpark Abisko nationalpark Pieljekaise nationalpark Haparanda skärgårds nationalpark Sonfjällets nationalpark Töfsingdalens nationalpark Färnebofjärdens nationalpark Garphyttans nationalpark Ängsö nationalpark Gotska Sandöns nationalpark Tresticklans nationalpark Djurö nationalpark Norra Kvills nationalpark Blå Jungfruns nationalpark Stenshuvuds nationalpark Dalby Söderskogs nationalpark Utöver dessa har Björnlandets nationalparks föreskrifter setts över, men arbetet med dessa kommer att slutföras i samband med utvidgning av nationalparken. Övriga nationalparker har antingen haft relativt nya föreskrifter utan förbud eller tillståndsplikt för kommersiell, eller föreskrifter som kommer att revideras i annan ordning. Syftet med projektet har varit att möjliggöra naturturism i nationalparkerna och att se över om det fanns, och i så fall ta bort, onödiga hinder för friluftslivet. Bestämmelser som rör möjligheterna för kommersiell har setts över, och alla förbud mot kommersiell har tagits bort. Dessutom har alla generella tillståndskrav för kommersiell tagits bort. För fyra nationalparker finns nu istället tillståndskrav för organiserade aktiviteter vid upprepade tillfällen eller för stora grupper, eller aktiviteter förlagda utanför stigar och leder, samt för idrottsevenemang. Naturvårdsverket och länsstyrelserna har i översynen likställt all organiserad. Den eventuella skada eller störning som en grupp ger upphov till bedöms inte bero på om aktiviteten är kommersiell eller inte. Inför dessa ändringar har avvägningar gjorts med utgångspunkt från risken för skada respektive risken att syftet med nationalparken inte skulle uppfyllas. Risken för skador i nationalparken i samband med utövande av friluftsliv är dessutom normalt sett liten. 2 hämtad

4 Även andra bestämmelser som rör friluftslivet och möjligheter till naturturism har setts över, till exempel bestämmelser om tältning och eldning. I flera nationalparker öppnas för möjligheten att övernatta. Det kommer nu att bli tillåtet att tälta på anvisad plats i följande nationalparker: Ängsö, Djurö, Garphyttan och Stenshuvud. På Blå Jungfrun blir det möjligt att övernatta i vindskydd. Det blir även tillåtet att elda på anvisad plats i flera parker. Bestämmelserna för cykling och ridning har även setts över. Vi har gjort bedömningen att det är möjligt att lätta på förbudet mot ridning i ett antal nationalparker. I Haparanda skärgårds, Pieljekaise, Vadvetjåkka och Töfsingdalens nationalparker blir ridning nu generellt tillåten. I Garphyttans nationalpark blir ridning på vägar tillåten och i Tresticklans nationalpark tar vi bort förbudet mot ridning och ersätter det med tillståndsplikt. Vi bedömer att cykling generellt är svårare än ridning att förena med annat friluftsliv. Cykling i terrängen har dessutom ökat mycket sedan nu gällande föreskrifter beslutades och Naturvårdsverket har därför gjort bedömningen att vi behöver införa bestämmelser om cykling i Blå Jungfruns, Garphyttans, Gotska Sandöns och Stenshuvuds nationalparker. Dessa förändringar av bestämmelserna bedöms bidra till att besök och upplevelser i nationalparkerna underlättas för enskilda och grupper, samtidigt som syftet med nationalparkerna värnas. En av Naturvårdsverkets viktigaste uppgifter är att göra den finaste naturen vi har våra nationalparker tillgänglig för besökare. För att främja friluftsliv och naturturism behövs därför fler åtgärder än en översyn av föreskrifterna. Inom Naturvårdsverket pågår ett omfattande arbete med åtgärder för att få fler besökare till våra skyddade områden i allmänhet, och våra nationalparker i synnerhet. Här kan nämnas en vägledning för organiserad i skyddade områden, varumärkesarbete för nationalparkerna, en ny webbplats för Sveriges nationalparker (sverigesnationalparker.se), och ett entréprojekt, som innebär att nya entréer har byggts och kommer att byggas i nationalparkerna. I översynen har även justeringar gjorts av andra bestämmelser, för att göra dem mer enhetliga för olika nationalparker, eller så att de överensstämmer med aktuella förhållanden. Dessutom har föreskrifterna kompletterats med de bestämmelser som vi har bedömt behövs för att syftet med skyddet ska kunna uppnås, till exempel förbud mot vindkraftverk, master, skogsbruk och täkt. Naturvårdsverket har beslutat om nya föreskrifter för elva nationalparker. För de återstående fem har det inte varit möjligt att fullt ut genomföra dialogen med berörda samebyar, och verket har därför beslutat om ändrade föreskrifter för dessa parker. För dessa fem nationalparker ändrar vi nu bara det som är mest centralt för organiserad/kommersiell, men avser att besluta om nya föreskrifter för dem när dialogerna med samebyarna är helt genomförda.

5 1 Inledning 1.1 Bakgrund Regeringen vill främja besöksnäringen, bland annat naturturism, samt regional utveckling, och har i det sammanhanget gett Naturvårdsverket i uppdrag att se över förbud mot kommersiell, och andra hinder för friluftsliv och naturturism, i föreskrifterna för våra nationalparker. Naturturism är ett sätt att väcka människors intresse för naturen och därmed skapa en ökad acceptans för natur- och miljövård 3. I friluftspropositionen nämns bland annat att naturturism har stor betydelse för hälsa, rekreation och regional utveckling 4. I friluftspropositionen har tio mätbara mål 5 för friluftslivet arbetats fram, till exempel skyddade områden är en tillgång för friluftslivet och friluftslivet bidrar till landsbygdsutveckling och regional tillväxt. Friluftspolitiken pekar på vilken betydelse skyddade områden har för utövandet av friluftsliv och betydelsen av friluftsliv i organiserad form för dem som inte har så stor erfarenhet av att vistas i naturen. En nationell strategi för svensk besöksnäring har arbetats fram av Svensk Turism och beskriver en förväntad utveckling av turistnäringen till att bli en av Sveriges basnäringar genom en ökning av antalet besök och antalet sysselsatta fram till år Rätt genomförd kan naturturism vara ett sätt att både få ökad miljömedvetenhet och regional utveckling, och samtidigt bidra till en grönare tillväxt. Naturvårdsverket har utformat en nationalparksidentitet genom ett nytt varumärke Sveriges nationalparker, Sveriges mest skyddsvärda natur. Budskapet är att genom att öka antalet besök i Sveriges nationalparker kan vi öka kunskapen om skyddad natur och dess betydelse, och därigenom öka opinionen för behovet av naturvård 7. Dessutom arbetar Naturvårdsverket aktivt med att förbättra besöksanordningarna i nationalparkerna, bland annat med ett entréprojekt, som syftar till att förbättra tillgängligheten och samtidigt implementera nationalparksidentiteten i befintliga och nya nationalparker. En ny webbsida ökar möjligheterna att hitta den information som besökare behöver: 3 Enligt professor Peter Fredman, forskningsinstitutet ETOUR, omfattar naturturism människors aktiviteter när de vistas i naturområden utanför sin vanliga omgivning. 4 Friluftsliv är enligt SFS 2010:2008 vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling. 5 Regeringens skrivelse 2012/13:51 Mål för friluftslivspolitiken Läs mer om varumärkesstrategin för Sveriges nationalparker på 1

6 1.2 Uppdraget I regleringsbrevet för 2012 fick Naturvårdsverket i uppdrag att se över föreskrifter för nationalparker med följande lydelse: Naturvårdsverket ska se över föreskrifterna för landets nationalparker, bl.a. i syfte att möjliggöra kommersiell. Arbetet ska ske i samråd med berörda länsstyrelser. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 15 juni Tolkning av uppdraget Utgångspunkter för översynen Huvudsyftet med översynen har varit att undanröja onödiga hinder för friluftsliv och möjliggöra naturturism i våra nationalparker, detta utan att syftet med inrättandet av nationalparken äventyras. Främst har vi sett över förbud mot kommersiell, men även andra bestämmelser som kan hämma friluftsliv och naturturism har setts över. Naturvårdsverket har också valt att modernisera föreskrifterna genom att anpassa formuleringar till dagens förhållanden, samt reviderat några bestämmelser som har mist sin aktualitet. En strävan har också varit att ha enhetliga bestämmelser för flera eller alla nationalparker där det är möjligt och rimligt. Det måste dock alltid tas hänsyn till att förhållandena i de berörda nationalparkerna skiljer sig åt. De ändrade föreskrifterna kan komma att generera behov av att revidera skötselplanerna för de berörda nationalparkerna. Revidering av skötselplaner har inte ingått i arbetet, men översynen har inneburit att vi har blivit medvetna om behovet av att revidera många av skötselplanerna. Även de nya föreskrifterna innebär i några fall behov revidering. Vi bedömer dock att detta måste bli ett arbete på längre sikt Avgränsningar nationalparker som berörs För nedanstående 16 nationalparker i sammanlagt tio län har nya eller ändrade föreskrifter tagits fram och beslutats. Parkerna är sorterade efter vilken länsstyrelse som förvaltar dem. Listan inleds med det nordligaste länet och avslutas med det sydligaste. Norrbottens län Jämtlands län Dalarnas län Gävleborgs län Vadvetjåkka, Abisko, Pieljekaise, och Haparanda skärgårds nationalparker Sonfjällets nationalpark Töfsingdalens nationalpark Färnebofjärdens nationalpark 2

7 Örebro län Stockholms län Gotlands län Västra Götalands län Kalmar län Skåne län Garphyttans nationalpark Ängsö nationalpark Gotska Sandöns nationalpark Tresticklans och Djurö nationalparker Norra Kvills och Blå Jungfruns nationalparker Stenshuvuds och Dalby Söderskogs nationalparker Föreskrifterna för dessa 16 nationalparker har innehållit förbud mot, eller tillståndsplikt för kommersiell. Även Björnlandets nationalpark ingick till en början i översynen, och ett förslag till ändrade föreskrifter har tagits fram av länsstyrelsen i Västerbottens län. Dock pågår en process för utvidgning av denna nationalpark, varför slutförandet av föreskrifterna för Björnlandets nationalpark istället hanteras inom detta arbete.. Ytterligare några nationalparker har haft förbud mot eller tillståndsplikt för kommersiell. När uppdraget gavs, pågick redan processer för att se över dessa föreskrifter, varför de inte har hanterats inom uppdraget. För Tyresta nationalpark hade ett arbete med att se över föreskrifter och skötselplan för både nationalpark och naturreservat redan påbörjats. Ett förslag till ändrade föreskrifter finns och har varit ute på remiss. Avsikten är att Naturvårdsverket ska besluta om föreskrifterna för Tyresta nationalpark under Översynen av dessa föreskrifter hanteras alltså utanför detta projekt. För de fyra nationalparkerna som ingår i Laponia: Sarek, Padjelanta/Badjelánnda, Muddus/Muttos, Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke finns nya föreskrifter, beslutade av Naturvårdsverket den 31 oktober Processen för detta var redan långt framskriden när denna översyn startade, och hanterades därför utanför uppdraget. Sju andra nationalparkers föreskrifter innehåller inget förbud mot kommersiell, och har därför inte omfattats av översynen. Däremot har det varit av stort intresse för projektet att ta del av erfarenheter vad gäller organiserad från dessa nationalparker. Det gäller: Västernorrlands län Gävleborgs län Dalarnas län Västra Götalands län Örebro och Västra Götalands län Jönköpings län Skåne län Skuleskogens nationalpark Hamra nationalpark Fulufjällets nationalpark Kosterhavets nationalpark Tivedens nationalpark Store Mosse nationalpark Söderåsens nationalpark 3

8 1.4 Redovisning Regeringsuppdraget redovisas genom denna skrivelse samt de nya eller ändrade föreskrifterna för 16 nationalparker. Även en sammanställning med generella remissynpunkter ingår i redovisningen. Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari Dessutom publicerar Naturvårdsverket på sin webbplats konsekvensanalyser för alla nationalparker och sammanställningar av remissynpunkter samt hur Naturvårdsverket har hanterat dessa. Se 4

9 2 Genomförande 2.1 Planering och riktlinjer Uppdraget om översyn av föreskrifter för nationalparkerna gavs till Naturvårdsverket i regleringsbrevet för Översynen skulle genomföras i samråd med länsstyrelserna. I regleringsbrevet angavs också att 5 miljoner kronor skulle användas till arbetet med översynen under I regleringsbrevet för 2013 tilldelades ytterligare 5 miljoner kronor för genomförandet 9. Medlen har använts till länsstyrelsernas och Naturvårdsverkets arbete. Under våren 2012 planerades och bemannades projektet. För att säkerställa kommunikationen gentemot länen och få inspel ur deras synvinkel deltog en representant för länsstyrelserna i styrgruppen. Riktlinjer för översynen togs fram i samarbete med berörda länsstyrelser. För att ta del av erfarenheter från övriga nationalparker, vad gäller hantering av kommersiell och organiserad, genomfördes en enkät rörande dessa parker. Ett uppstartsmöte med länsstyrelserna hölls i juni Då diskuterades bland annat riktlinjer, enkätresultat och fördelning av årets medel. 2.2 Länsstyrelsernas översyn Under hösten 2012 påbörjade länsstyrelserna sin översyn. Några rekryterade ny personal till uppgiften. Naturvårdsverket organiserade ett arbetsmöte i oktober 2012, då konsekvensanalysen diskuterades. Även olika formuleringar som kunde vara alternativ till förbud för kommersiell i föreskrifterna ventilerades. Under våren 2013 var arbetet för länsstyrelserna intensivt, med lokala samråd och dialog med Naturvårdsverket om formuleringar och möjligheten att göra bestämmelserna mer enhetliga för olika nationalparker. Naturvårdsverket såg även över vissa andra bestämmelser och passade på att göra föreskrifterna mer enhetliga och moderna. Stockholms län genomförde en agrarhistorisk utredning på Ängsö för att ha ett bra underlag för att anvisa platser som lämpar sig för tältning i nationalparken 10. Den 31 maj 2013 redovisade länen sina förslag till ändrade föreskrifter och konsekvensanalyser till Naturvårdsverket. 8 hämtad hämtad Naturvårdsverkets dnr NV

10 2.3 Remisser Under sommaren 2013 genomfördes en intern remiss inom Naturvårdsverket, och förslagen från länen bearbetades i dialog med länsstyrelserna, så att liknande nationalparkers föreskrifter gjordes så enhetliga som det ansågs rimligt. Under hösten 2013 och fram till februari 2014 skickades föreskrifter för 16 nationalparker ut på remiss. Alla sakägare och andra remissinstanser, bland annat de som länsstyrelserna haft samråd med, fick remissen via e-post eller brev. Remisshandlingarna publicerades dessutom på webben ( Sverige/Regeringsuppdrag/Nationalparksforeskrifter/ ). För varje remiss som publicerades skickades information till kommunikatörer och kontaktpersoner vid alla berörda länsstyrelser. Under vårvintern 2014 sammanställdes synpunkterna för respektive nationalpark, samt de generella synpunkter som inkommit. Synpunkterna bedömdes av Naturvårdsverket, och en slutlig version av nya föreskrifter togs fram i dialog med berörd länsstyrelse. Med några berörda samebyar och andra berörda aktörer hölls enskilda möten. Många intressenter har haft synpunkter på förslagen, både positiva och negativa. Arbetet har rönt stort intresse, och sammanlagt har 510 remissvar inkommit. Naturvårdsverket fattade beslut om de nya respektive ändrade föreskrifterna den 12 juni 2014, och de träder i kraft den 1 januari Återstående arbete Naturvårdsverket bedömer att ändringarna av föreskrifterna bör anmälas till EUkommissionen enligt tjänstedirektivet. Bedömningen har gjorts efter samråd med Kommerskollegium. Vi avser att anmäla föreskrifterna så snart som möjligt efter beslut. Anmälan enligt tjänstedirektivet påverkar dock inte möjligheten att fatta beslut eller ikraftträdandet. De nya och ändrade föreskrifterna träder i kraft den 1 januari Naturvårdsverket har beslutat om nya föreskrifter för elva nationalparker. För de återstående fem har vi inte haft möjlighet att fullt ut genomföra dialogen med berörda samebyar, och har därför beslutat om ändrade föreskrifter för dessa parker. För dessa ändrar vi nu bara det som är mest centralt för organiserad/kommersiell, men avser att besluta om nya föreskrifter när dessa dialoger är helt genomförda. 6

11 3 Resultat av översynen 3.1 Generella utgångspunkter för ändringar Det främsta syftet med översynen har varit att se över onödiga hinder för kommersiell, såsom naturturism, men också se över onödiga hinder för friluftslivet i stort. Här redovisas de generella avvägningar som gjorts, uppdelat på bestämmelser som rör organiserad eller kommersiell, andra bestämmelser som är särskilt viktiga för friluftslivet, samt övriga bestämmelser. Föreskriftsändringar för de enskilda nationalparkerna sammanfattas därefter, följt av sammanställningar av ändringarna. För att se alla ändringar i detalj hänvisas till de befintliga föreskrifterna 11 och de nu beslutade föreskrifterna 12 som kommer att träda i kraft den 1 januari Organiserad och kommersiell i föreskrifterna Alla nationalparker som ingått i översynen har haft förbud mot eller tillståndsplikt för kommersiell. Naturvårdsverket gör bedömningen att det inte är relevant för påverkan på syftet med nationalparken eller eventuella skador huruvida en bedrivs i kommersiellt syfte eller inte. Tillsammans med förvaltarna har vi, utifrån de specifika förutsättningarna för varje nationalpark, gjort en bedömning av behovet av att reglera olika former av organiserad. Förutsättningarna skiljer sig åt vad gäller antalet besökare (från cirka 500 till per år). Anläggningar för besökare varierar från i princip inga alls till väl utbyggda. Storleken på nationalparkerna varierar från 36 till cirka hektar. Övriga bestämmelser i föreskrifterna, som i olika grad reglerar vad man får göra och inte, skiljer sig också åt mellan parkerna. Vår utgångspunkt har varit att förhålla oss till organiserad på samma sätt i alla nationalparker. Beroende på de olika förutsättningarna blir behovet av att reglera organiserad ändå olika stort i olika nationalparker. En konsekvens av ovanstående blir att all organiserad, inklusive ideella föreningar och skolor, blir föremål för reglering om man väljer att reglera organiserad. Detta blir en naturlig konsekvens om man tar sin utgångspunkt i den skada som en kan orsaka. Det innebär samtidigt att de grupper som idag kan besöka nationalparkerna utan tillstånd, kommer att behöva söka tillstånd innan de kan göra ett besök om de uppfyller kriterierna för tillståndsplikten. Detta 11 hämtad

12 skulle alltså få konsekvenser för dessa grupper i form av ökad administration och framförhållning. Avsikten med en reglering är emellertid inte att begränsa friluftslivet i nationalparkerna, utan att få möjlighet att styra er som kan medföra skada eller störning, eller som på annat sätt inte är förenliga med syftet med parken. Friluftslivet är ett av syftena med inrättandet av nationalparker, och ska därför inte hindras om det inte behövs. Det har varit en utmaning att göra avvägningar mellan dessa två aspekter i utformningen av föreskrifterna. Naturvårdsverket har fått in många synpunkter på om, och i så fall hur kommersiell/organiserad bör regleras. Synpunkterna sammanfaller i vissa fall med de bedömningar vi har gjort, i andra fall inte. Vissa aktörer vill reglera organiserad, andra tycker inte att det behövs någon reglering alls. Utifrån förutsättningarna i de berörda nationalparkerna har vi gjort bedömningen att behovet av att i någon form reglera organiserad i många fall är litet. Anledningarna till detta är främst följande: Förvaltarna ser inga eller mycket begränsade problem kopplade till organiserade besök idag. Antalet besökare i relation till storleken på nationalparken är i de flesta nationalparkerna lågt. Det finns väl utbyggda anläggningar och anordningar som tål högre besökstryck. Det finns goda möjligheter att komplettera med ytterligare anläggningar och anordningar om behov uppstår. Huvuddelen av besökarna, uppskattningsvis minst %, är ickeorganiserade, varför behovet av att reglera just organiserade besök är litet. Om problem uppstår bedömer vi att man uppnår ett bättre resultat genom information, kommunikation, kanalisering och ökad tillsyn än genom föreskrifter. Det är möjligt att ändra föreskrifterna om behovet uppstår. I fyra av nationalparkerna har vi trots allt bedömt att det kan vara relevant med en tillståndsplikt för någon form av organiserad. Vår bedömning baserar sig främst på att behovet av att reglera organiserad är större i de nationalparker där tältning och eldning, men även cykling och/eller ridning är tillåten. Särskilt där tältning är tillåten finns risk för att grupper slår läger under lång tid, vilket kan skapa problem gentemot övriga besökare, och även risk för slitage. Därför har vi infört tillståndsplikt för viss organiserad i dessa nationalparker. Utifrån de specifika förutsättningarna har vi använt följande faktorer i utformningen av bestämmelserna: 8

13 Storleken på gruppen. Risken för skada och störning bedöms öka med ökande gruppstorlek. Hur många gånger per år respektive arrangör/aktör genomför ett arrangemang i respektive nationalpark. En aktör som genomför en aktivitet upprepade gånger på samma plats eller i samma område kan orsaka skada eller slitage men även genom sin upprepade närvaro störa och eventuellt utestänga andra besökare från dessa platser. Om aktiviteten genomförs på markerade leder, stigar och platser eller inte. Markerade leder, stigar och platser har gjorts i ordning för besökare och här finns normalt sett även anläggningar och anordningar för att ta emot besökare. Vi bedömer därför att aktiviteter som genomförs här normalt sett ska kunna genomföras utan tillståndsplikt. Om en idrottstävling eller ett idrottsarrangemang som genomförs i enlighet med övriga föreskrifter kan påverka området negativt. Vi bedömer att idrottstävlingar och idrottsarrangemang i första hand kan påverka upplevelsen för andra besökare negativt, men om det rör sig om stora arrangemang kan de också orsaka skada eller slitage. Därför bedömer vi att detta kan behöva regleras, särskilt för de parker där det inte finns någon bestämmelse som reglerar organiserad specifikt Övriga förutsättningar för friluftsliv När det gäller föreskrifterna har vi sett över dessa för att få enhetliga bestämmelser som ser till att syftet med respektive nationalpark uppnås, men inte är mer långtgående än vad som behövs för att uppfylla detta syfte. Detta har inneburit ändrade formuleringar för ett stort antal bestämmelser, men också att vi har lättat på bestämmelserna främst för tältning och eldning i flera nationalparker, eftersom detta är aktiviteter som är viktiga för många som vill bedriva friluftsliv. Även bestämmelserna för ridning och cykling har setts över. Dessutom tillåter vi i de flesta nationalparker bär- och matsvampplockning för eget behov, samt att personer med nedsatt rörelseförmåga får framföra eldriven rullstol eller permobil Övriga föreskriftsändringar De föreskrifter för berörda nationalparker som gäller för närvarande är mestadels från mitten och slutet av 1980-talet. De är på flera sätt inte tidsenliga och ändamålsenliga. Till exempel saknas förbud mot skogsbruk, täkt och uppförande av master och vindkraftverk i många av föreskrifterna. För att på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt skydda nationalparkerna från åtgärder och er som kan medföra skada och påverka syftet negativt, har vi därför kompletterat föreskrifterna med förbud mot bland annat ovanstående. 9

14 3.2 Resultat för respektive nationalpark I detta avsnitt presenteras för varje nationalpark vilka ändringar som genomförts i föreskrifterna. Nationalparkerna har sorterats efter var i landet de ligger med den nordligaste nationalparken först, och den sydligaste sist Vadvetjåkka nationalpark BESKRIVNING AV NATIONALPARKEN Vadvetjåkka nationalpark är cirka hektar stor och utgörs av ett högnordiskt fjällandskap med främst kalfjällsområden som övergår i fjällbjörkskogar, samt ett fågelrikt deltaområde. Det finns inga statliga leder eller anläggningar i parken, däremot går en sommarled från Kopparåsen till parken. En hängbro går över Vuolip Njuorajávris utlopp vid södra parkgränsen. Nationalparken är en av landets minst besökta med cirka 500 besökare per år. ORGANISERAD VERKSAMHET I nationalparken är såväl tältning, eldning, ridning som cykling tillåten enligt gällande föreskrifter. Området är dessutom viktigt för berörd sameby. Sammantaget gör vi bedömningen att det finns skäl att reglera organiserad. Vi har därför infört tillståndsplikt för att genomföra organiserade turer eller andra organiserade aktiviteter fler än tre gånger per år, eller med fler än 35 deltagare. ÖVRIGA BESTÄMMELSER Tältning, eldning och cykling blir fortsatt tillåtet. Dessutom tillåter vi ridning. Hundspann med fler än fyra hundar blir tillståndspliktigt Abisko nationalpark BESKRIVNING AV NATIONALPARKEN Abisko nationalpark är cirka hektar stor och utgörs av ett i huvudsak opåverkat högnordiskt fjällandskap. Nationalparken är välbesökt och har uppskattningsvis cirka besökare per år. De allra flesta besökare anländer till nationalparken via turiststationen och kommer med bil, buss eller tåg. De flesta vandrar längs Kungsleden eller åker med linbanan upp på berget Nuolja. De flesta besökarna håller sig alltså på befintliga leder, stigar och anordningar. ORGANISERAD VERKSAMHET Nationalparken utnyttjas för såväl oorganiserad som organiserad besöks. Ett relativt stort antal naturturismföretag använder nationalparken för sin. Även flera idrottstävlingar berör årligen området. Vi bedömer dessutom att antalet besökare och naturturismföretag sannolikt kommer att öka. Tältning och 10

15 eldning är enligt gällande föreskrifter tillåtet på anvisad plats. Användning av friluftskök är dock tillåten överallt. Området är dessutom mycket viktigt för berörd sameby. Sammantaget gör vi bedömningen att det finns skäl att reglera organiserad. Vi har därför infört tillståndsplikt för att genomföra organiserade turer eller andra organiserade aktiviteter fler än tre gånger per år, eller med fler än 35 deltagare, samt för att genomföra idrottstävlingar eller idrottsarrangemang. ÖVRIGA BESTÄMMELSER Förvaltaren bedömer att risken för slitage och störning är så stor att vi har valt att behålla förbudet mot att tälta annat än på anvisad plats. Dessutom införs av samma anledning förbud mot att elda annat än på anvisad plats. Det blir fortsatt tillåtet att cykla i nationalparken, och förbudet mot ridning behålls. Hundspann med fler än fyra hundar blir tillståndspliktigt Pieljekaise nationalpark BESKRIVNING AV NATIONALPARKEN Pieljekaise nationalpark är cirka hektar stor och omfattar lågfjällsterräng och ett stort antal småsjöar, fjällbjörkskog, glaciärer, myrar och kalfjäll. Nationalparken har cirka besökare per år. Kungsleden går igenom området och vi bedömer att de flesta besökare går längs leden. ORGANISERAD VERKSAMHET I nationalparken tillåts såväl tältning, eldning, ridning som cykling enligt gällande föreskrifter. Området är dessutom mycket viktigt för berörd sameby. Sammantaget gör vi bedömningen att det finns skäl att reglera organiserad. Vi har därför infört tillståndsplikt för att genomföra organiserade turer eller andra organiserade aktiviteter fler än tre gånger per år, eller med fler än 35 deltagare. ÖVRIGA BESTÄMMELSER Tältning, eldning och cykling blir fortsatt tillåtet. Dessutom tillåter vi ridning. Hundspann med fler än fyra hundar blir tillståndspliktigt Haparanda skärgårds nationalpark BESKRIVNING AV NATIONALPARKEN Haparanda skärgårds nationalpark är cirka hektar stor och utgörs av ett unikt skärgårdslandskap bestående av ett marint område och en samling unga moränöar i Bottenviken. Nationalparken har cirka besökare per år. Idag bedrivs båtturtrafik med guidning till Sandskär tre dagar i veckan mellan juni och augusti, samt en tur per säsong mellan Luleå och Sandskär. Det finns även tre övernattnings- 11

16 stugor, samt ytterligare en stuga för uthyrning på Sandskär. Ett antal fritidshus finns i det gamla fiskeläget. Både stugboende och ett antal övriga gäster besöker ön företrädesvis med egen båt. Besökare till nationalparken rör sig på de befintliga stigar och leder som finns i området samt besöker fiskeläge och badstränder. ORGANISERAD VERKSAMHET 13 Nationalparken är relativt välutnyttjad av organiserade besökare, som främst tar sig till nationalparken med båt. Övriga bestämmelser i föreskrifterna som omfattar reglering av bland annat tältning, eldning, ridning och cykling gör att vi bedömer att behovet av att reglera organiserad generellt är litet. Utifrån ovan beskrivna förhållanden gör vi bedömningen att det inte finns något behov av att reglera organiserad, förutom idrottstävlingar och idrottsarrangemang. ÖVRIGA BESTÄMMELSER Förvaltaren bedömer att risken för slitage och störning är så stor att vi har valt att behålla förbudet att tälta och elda annat än på anvisad plats. Det blir dock tillåtet att använda friluftskök i nationalparken. Det blir fortsatt tillåtet att cykla i nationalparken. Nytt är att även ridning tillåts. För att minska risken för störning på växt- och djurlivet samt friluftslivet förbjuder vi framförande av vattenskoter Sonfjällets nationalpark BESKRIVNING AV NATIONALPARKEN Nationalparken omfattar hektar och utgörs av glesa lavrika tallhedar, men här finns också naturskogsartade granskogar. Ovanför den hedartade fjällbjörkskogen breder fjällhedarna ut sig och övergår högre upp i blockhav. Nationalparken har uppskattningsvis cirka besökare per år. Bedömningen är att besökarna framför allt är privatpersoner i mindre grupper och att nationalparken har en relativt stor andel utländska turister. Leder och anordningar för besökare är koncentrerade till de norra och centrala delarna av nationalparken. I de södra delarna är tillgängligheten för besökare mindre tillrättalagd på grund av områdets betydelse för björnstammen i området. Sonfjället är känt för sina goda möjligheter till björnspaning i nationalparkens södra delar. 13 Stycket är rättat , så att det stämmer med beslutade föreskrifter. Endast idrottstävlingar och idrottsarrangemang regleras. 12

17 ORGANISERAD VERKSAMHET I nationalparken är såväl tältning, eldning som cykling tillåten. Dessutom finns en etablerad naturturism främst inriktad på björnspaning. Området är samtidigt mycket viktigt för berörd sameby. Sammantaget gör vi bedömningen att det finns skäl att reglera organiserad. Vi har därför infört tillståndsplikt för att genomföra organiserade turer eller andra organiserade aktiviteter fler än tre gånger per år, eller med fler än 35 deltagare utanför anvisade stigar, anläggningar och platser. För att minska risken för omfattande läger har vi dessutom infört tillståndsplikt för idrottstävlingar och idrottsarrangemang, samt för organiserade turer eller aktiviteter som innebär övernattning mer än en natt i följd på samma plats. ÖVRIGA BESTÄMMELSER Tältning, eldning och cykling blir fortsatt tillåtet Töfsingdalens nationalpark BESKRIVNING AV NATIONALPARKEN Töfsingdalens nationalpark är cirka 1590 hektar stor. Nationalparken är helt omsluten av Långfjällets naturreservat och närmaste bilväg återfinns sju kilometers vandring bort. Parken ingår i ett dödisområde som består av ytterst svårframkomlig, storblockig moränmark. Naturtyperna består huvudsakligen av gles tallskog på den blockiga marken. Högre upp på sluttningarna breder fjällbjörkskogen ut sig och på toppen av Hovden finns kalfjäll. I Töfsingåns dalgång växer grov granskog med frodig undervegetation och allra närmast Töfsingån och Storån utgörs trädvegetationen av lövträd, såsom björk, rönn, sälg och hägg. Inga stigar, leder eller anläggningar finns i nationalparken, annat än en led en kort sträcka igenom nationalparkens nordöstra del. Däremot finns det flera anlagda tält- och eldplatser i Långfjällets naturreservat i direkt anslutning till nationalparken. ORGANISERAD VERKSAMHET Övriga bestämmelser i föreskrifterna som omfattar reglering av bland annat tältning, eldning, ridning och cykling gör att vi bedömer att behovet av att reglera organiserad generellt är litet. Utifrån ovan beskrivna förhållanden gör vi bedömningen att det inte finns något behov av att reglera organiserad, förutom idrottstävlingar och idrottsarrangemang. ÖVRIGA BESTÄMMELSER På grund av det höga besökstrycket framför allt från fiskare i berörda sjöar och vattendrag, inför vi förbud mot tältning och eldning inom 600 meter från Töfsingen liksom från sjöar och vattendrag från och med Storån uppströms till Hävlingen. Vi 13

18 bedömer att detta inte innebär någon stor inskränkning för friluftslivet, i och med att det finns goda möjligheter till tältning och eldning i Långfjällets naturreservat i direkt anslutning till nationalparken. Utöver detta tillåts ridning Färnebofjärdens nationalpark BESKRIVNING AV NATIONALPARKEN Färnebofjärdens nationalpark är en del av nedre Dalälven och dess omgivningar och är cirka hektar stor. Nationalparken med omnejd har cirka besökare per år, räknat på besöksnätter, sålda fiskekort med mera inför bildandet av nationalparken. Besöksräkning pågår för att få mer exakta siffror för besökare till själva nationalparken. Parken har flera entréer och ett antal markerade leder och stigar. Vår bedömning är att de flesta besökare tar sig in i parken via någon av entréerna och i huvudsak använder befintliga leder och stigar vid sitt besök. Dessutom besöks nationalparken av kanotister och båtfolk, vars besök oftast börjar vid de hamnar och sjösättningsplatser som finns i och utanför nationalparken. ORGANISERAD VERKSAMHET Övriga bestämmelser i föreskrifterna som omfattar reglering av bland annat tältning, eldning, ridning och cykling gör att vi bedömer att behovet av att reglera organiserad generellt är litet. Utifrån ovan beskrivna förhållanden gör vi bedömningen att det inte finns något behov av att reglera organiserad, förutom idrottstävlingar och idrottsarrangemang. ÖVRIGA BESTÄMMELSER För att minska risken för störning på växt- och djurliv samt friluftslivet förbjuder vi framförande av vattenskoter. Det tidigare förbudet mot vattenskidåkning kompletteras med förbud mot användande av wakeboard och liknande. Dessutom inför vi en zonering/differentiering av hastighetsgränsen för båttrafik, från en generell begränsning på 12 knop till en differentiering där 7 knop gäller i större delen av nationalparken. Längs vissa sträckor gäller 12 eller 20 knop. Dessutom förbjuds start och landning med luftfartyg. För att komma till rätta med de problem som för stora populationer av bäver och vildsvin kan orsaka, tillåts allmän jakt på dessa arter under samma tid som jakt på älg och rådjur är tillåten i nationalparken. De fågelskyddsområden som inrättades vid nationalparkens bildande, i första hand för att skydda häckningar av vitryggig hackspett och havsörn tas bort eftersom vi bedömer att de inte längre fyller sitt syfte. Det finns inte längre några häckande par av vitryggig hackspett i något av områdena med tillträdesförbud. För havsörn bedöms behovet av tillträdesförbud ha minskat generellt, och de havsörnar som häckar i nationalparken gör det numera företrädesvis på andra ställen än där det är till- 14

19 trädesförbud. Som ett komplement har vi dock gjort det möjligt för förvaltaren att inrätta tillfälliga mindre områden med tillträdesförbud för att kunna skapa ostördhet kring häckningar eller andra störningskänsliga områden. Den möjliga tiden för dessa tillträdesförbud utökas till 1 januari 31 juli för att anpassas till berörda arter Garphyttans nationalpark BESKRIVNING AV NATIONALPARKEN Garphyttans nationalpark omfattar 111 hektar och är genom sin litenhet och sitt syfte att bevara ett äldre odlingslandskap, avvikande jämfört med andra svenska nationalparker. Nationalparken har uppskattningsvis besökare årligen. Det finns ett väl utbyggt system av både leder och stigar samt övriga anläggningar och anordningar. Huvuddelen av besökarna tar sig in i nationalparken via entrén och håller sig på befintliga leder och stigar vid sitt besök. ORGANISERAD VERKSAMHET Bestämmelser i föreskrifterna, som omfattar reglering av bland annat tältning, eldning, ridning och cykling, gör att vi bedömer att behovet av att reglera organiserad generellt är litet. Utifrån ovan beskrivna förhållanden gör vi bedömningen att det inte finns något behov av att reglera organiserad, förutom idrottstävlingar och idrottsarrangemang. ÖVRIGA BESTÄMMELSER Förbuden mot tältning och eldning tas bort och det blir tillåtet med tältning och eldning på anvisad plats. Ridning och cykling tillåts på bilväg eller anvisad parkeringsplats, men förbjuds i övriga nationalparken, eftersom vi gör bedömningen att ridning eller cykling på lederna i nationalparken inte går att förena med övrigt friluftsliv på ett bra sätt. Lederna utgörs huvudsakligen av relativt smala stigar och vi bedömer att risken för konflikter med andra besökare är för stor. Eftersom nationalparken är så liten, är även möjligheterna att anlägga speciella rid- eller cykelstigar begränsade Ängsö nationalpark BESKRIVNING AV NATIONALPARKEN Ängsö nationalpark är cirka 190 hektar stor och utgörs av ett äldre odlingslandskap med slåtterängar och naturbetesmarker, med en rik flora och ett rikt fågelliv. Stora delar utgörs även av kulturpåverkad skog. Nationalparken har cirka besökare per år. Huvuddelen av besökarna anländer till hamnen i områdets södra del och håller sig i huvudsak på befintliga leder och stigar vid sitt besök. 15

20 ORGANISERAD VERKSAMHET Bestämmelser i föreskrifterna som omfattar reglering av bland annat tältning, eldning, ridning och cykling gör att vi bedömer att behovet av att reglera organiserad generellt är litet. Utifrån ovan beskrivna förhållanden gör vi bedömningen att det inte finns något behov av att reglera organiserad, förutom idrottstävlingar och idrottsarrangemang. ÖVRIGA BESTÄMMELSER Förbudet mot tältning tas bort och det blir möjligt att tälta på anvisad plats. Om fler än tio personer vill tälta tillsammans eller om man vill tälta mer än två nätter i följd krävs dock samråd med länsstyrelsen. Eldning och grillning tillåts på anvisade platser och användning av friluftskök blir tillåtet i hela nationalparken. Cykling tillåts i nationalparken. Vattenskoteråkning kan störa fågellivet och friluftslivet och förbjuds därför. För att göra det möjligt att anlägga en ny stig som binder ihop befintliga stigar och tillgängliggör en ny del av nationalparken minskas storleken på fågelskyddsområdet. För att göra nationalparken tillgänglig för fler förbjuds förtöjning av båt för längre tid än två dygn vid samma plats Gotska Sandöns nationalpark BESKRIVNING AV NATIONALPARKEN Gotska Sandöns nationalpark är en av Östersjöns mest isolerade öar och omfattar 4465 hektar varav 3638 hektar landareal. Nationalparken har cirka besökare per år av vilka cirka 500 anländer med egen båt. Det är endast tillåtet att övernatta på den anvisade platsen för tältning eller i stugor på öns norra del. Besökarna genererar cirka gästnätter i nationalparkens stugor och tältplats. Besökarna rör sig huvudsakligen på öns norra del, och på de stigar och leder som finns på ön i övrigt. ORGANISERAD VERKSAMHET Bestämmelser i föreskrifterna som omfattar reglering av bland annat tältning, eldning och cykling gör att vi bedömer att behovet av att reglera organiserad generellt är litet. Utifrån ovan beskrivna förhållanden gör vi bedömningen att det inte finns något behov av att reglera organiserad, förutom idrottstävlingar och idrotts arrangemang, samt tillståndsplikt för passagerartrafik med fartyg till och från nationalparken. Det finns en övre gräns för hur många som kan övernatta på den anvisade platsen i nationalparken. Därför bedömer vi att det är viktigt att länsstyrelsen kan ha kontroll på antalet besökare som anländer till ön. En tillståndsplikt för passagerartrafik ligger därmed i linje med syftet för nationalparken och ger möjlighet för länsstyrelsen att ställa villkor för passagerartrafiken. 16

21 ÖVRIGA BESTÄMMELSER Vattenskoterkörning förbjuds, förutom för att nå land kortast möjliga sträcka från nationalparksgränsen. Cykling tillåts, men endast på befintliga stigar och vägar, för att minimera riskerna för slitage. Förbudet att övernatta längre tid än sju dygn tas bort eftersom vi bedömer att det inte längre fyller något syfte. Det blir inte längre tillåtet att fiska med handredskap, vilket innebär att fiske blir helt förbjudet i nationalparken Tresticklans nationalpark BESKRIVNING AV NATIONALPARKEN Tresticklans nationalpark är med sina hektar ett av södra Sveriges största opåverkade barrskogsområden. Nationalparken har cirka besökare per år. Huvuddelen av besökarna tar sig in i parken via någon av entréerna och håller sig på befintliga leder och stigar vid sitt besök. ORGANISERAD VERKSAMHET Bestämmelser i föreskrifterna, som omfattar reglering av bland annat tältning, eldning, ridning och cykling, gör att vi bedömer att behovet av att reglera organiserad generellt är litet. Utifrån ovan beskrivna förhållanden gör vi bedömningen att det inte finns något behov av att reglera organiserad, förutom idrottstävlingar och idrottsarrangemang. ÖVRIGA BESTÄMMELSER Tältning blir fortsatt tillåtet. För att förhindra läger med eventuella negativa konsekvenser på naturmiljön och störning på annat friluftsliv har vi infört tillståndsplikt för organiserade turer eller andra organiserade aktiviteter som innebär övernattning mer än två nätter i följd på samma plats. Eldning inklusive grillning blir fortsatt förbjudet och användning av friluftskök fortsatt tillåtet. Cykling blir fortsatt förbjudet eftersom vi bedömer att det är svårt att kombinera med övrigt friluftsliv. Däremot bedömer vi att ridning under vissa förhållanden kan tillåtas. Förbudet tas bort och istället införs tillståndsplikt för ridning Djurö nationalpark BESKRIVNING AV NATIONALPARKEN Djurö nationalpark omfattar hektar, varav 315 hektar landareal, och är en stor och väl sammanhållen, relativt opåverkad sötvattensskärgård. Antalet besökare är svårräknat, men nationalparken har uppskattningsvis cirka besö- 17

22 kare årligen. Några reguljära båtturer finns inte till Djurö i dagsläget utan de flesta besökare som kommer till nationalparken gör det med egen båt. Nationalparken har fyra entréer. På Djurö som är huvudön finns dessutom anlagda stigar och leder. Vi bedömer att de flesta besökare antingen besöker huvudön och håller sig kring entrén och på de befintliga stigarna och lederna, eller besöker någon av de andra entréerna och landstiger för korta besök och övernattar huvudsakligen på sin båt. Eftersom det dessutom finns möjlighet att hyra hus på huvudön utgörs en del av besökarna av hyresgäster som stannar en längre tid. ORGANISERAD VERKSAMHET Bestämmelser i föreskrifterna reglerar bland annat tältning, eldning, ridning och cykling. Vi gör bedömningen att nationalparken på grund av sitt geografiska läge troligen inte kommer att få någon stor ökning av besökare. Sammantaget gör vi bedömningen att behovet av att reglera organiserad är litet. Utifrån ovan beskrivna förhållanden gör vi bedömningen att det inte finns något behov av att reglera organiserad, förutom idrottstävlingar och idrottsarrangemang. ÖVRIGA BESTÄMMELSER Tältning tillåts i hela området förutom vid gräsmarken mitt på Djurö. Vi bedömer att detta kan göras utan större risk för skada eller slitage. För att förhindra eventuella problem med läger och liknande blir det dessutom förbjudet att tälta eller sätta upp vindskydd eller liknande anordning mer än två dygn på samma plats. Eldning förbjuds fortfarande annat än på anvisad plats, dock blir användning av grill och friluftskök tillåten. Cykling blir fortsatt tillåten. För att minska risken för störning på växt- och djurliv samt friluftslivet förbjuder vi att vattenskoter, vattenskidor, wakeboard eller liknande används inom nationalparken Norra Kvills nationalpark BESKRIVNING AV NATIONALPARKEN Norra Kvills nationalpark utgörs främst av barrnaturskog i kuperad och blockrik terräng, och omfattar cirka 111 hektar. Nationalparken har cirka besökare årligen, varav uppskattningsvis cirka 70 % utgörs av utländska turister, främst från Danmark, Tyskland och Holland. Det finns en markerad led från entrén in i nationalparken som de allra flesta besökare använder vid sitt besök. ORGANISERAD VERKSAMHET Övriga bestämmelser i föreskrifterna som omfattar reglering av bland annat tältning, eldning, ridning och cykling gör att vi bedömer att behovet av att reglera organiserad generellt är litet. 18

23 Utifrån ovan beskrivna förhållanden gör vi bedömningen att det inte finns något behov av att reglera organiserad, förutom idrottstävlingar och idrottsarrangemang. ÖVRIGA BESTÄMMELSER Vi har behållit förbuden mot tältning, eldning, cykling och ridning. Vi gör bedömningen att nationalparken är för liten och för välbesökt för att tältning och eldning ska kunna tillåtas. Det är dock möjligt att tälta och elda på en anlagd tältplats vid entrén, precis utanför nationalparken. Vi bedömer att ridning eller cykling på lederna i nationalparken inte går att förena med övrigt friluftsliv på ett bra sätt. Lederna utgörs huvudsakligen av relativt smala stigar och vi bedömer att risken för konflikter med andra besökare är för stor. Eftersom nationalparken är så liten är även möjligheterna att anlägga speciella rid- eller cykelstigar begränsade. Vidare förbjuds användning av motorbåtar, vattenskotrar och andra motordrivna farkoster inom nationalparken samt att starta eller landa med luftfartyg Blå Jungfruns nationalpark BESKRIVNING AV NATIONALPARKEN Blå Jungfruns nationalpark omfattar cirka 190 hektar, av vilka själva ön utgör cirka 67 hektar. Nationalparken har cirka 3000 besökare per år. De flesta besökare tar sig till ön med de turbåtar som körs dagligen från slutet av juni till slutet av augusti och mer oregelbundet under för- och eftersäsong. Det finns en markerad led som de flesta besökare använder. ORGANISERAD VERKSAMHET 14 Utifrån de aktuella förhållandena gör vi bedömningen att det finns behov av att införa samrådsplikt för organiserad, och dessutom införa tillståndsplikt för idrottstävlingar och idrottsarrangemang. Bestämmelser i föreskrifterna som omfattar reglering av bland annat tältning, eldning och cykling gör också att vi bedömer att behovet av att reglera organiserad är litet. ÖVRIGA BESTÄMMELSER Det ska bli möjligt att övernatta en natt på anvisad plats under perioden 20 juni 20 augusti genom att förvaltaren avser att bygga en plattform för övernattning. 14 Stycket är rättat , så att det stämmer med beslutade föreskrifter. Samråd införs för organiserad och tillståndsplikt för idrottstävlingar och idrottsarrangemang. 19

24 Däremot behålls förbudet mot tältning eftersom vi bedömer att det inte är möjligt att hitta någon lämplig plats för tältning i nationalparken. För att minska risken för negativ påverkan från båttrafiken införs hastighetsbegränsning till 8 knop för motorbåt, vattenskoter eller annan motordriven farkost. Vi tillåter användning av friluftskök i anslutning till den plats som är anvisad för övernattning. Cykling förbjuds eftersom den inte är möjlig att förena med övrigt friluftsliv. Det blir inte längre tillåtet att fiska med handredskap, vilket innebär att fiske blir helt förbjudet i nationalparken Stenshuvuds nationalpark BESKRIVNING AV NATIONALPARKEN Stenshuvuds nationalpark bildar den sydostliga avslutningen på Linderödsåsen och täcks till större delen av ädellövskogar. Nationalparken är en av landets mest välbesökta och har uppskattningsvis besökare per år. Det finns ett väl utbyggt system av leder och stigar samt övriga anläggningar och anordningar. Huvuddelen av besökarna tar sig in i parken via någon av entréerna och håller sig på befintliga leder och stigar samt besöker badstranden. ORGANISERAD VERKSAMHET Bestämmelser i föreskrifterna som omfattar reglering av bland annat tältning, eldning, ridning och cykling gör att vi bedömer att behovet av att reglera organiserad generellt är litet. Utifrån ovan beskrivna förhållanden gör vi bedömningen att det inte finns något behov av att reglera organiserad, förutom idrottstävlingar och idrottsarrangemang. ÖVRIGA BESTÄMMELSER Vi har tagit bort förbudet mot tältning och tillåter istället tältning på anvisad plats. Cykling förbjuds, och förbudet mot ridning behålls, eftersom vi gör bedömningen att ridning eller cykling på lederna i nationalparken inte går att förena med övrigt friluftsliv på ett bra sätt. Lederna utgörs huvudsakligen av relativt smala stigar och vi bedömer att risken för konflikter med andra besökare är för stor. Eftersom nationalparken är så liten, är även möjligheterna att anlägga speciella rid- eller cykelstigar begränsade. Naturvårdsverket gör i samråd med länsstyrelsen därför bedömningen att ridning eller cykling inte går att kombinera med nationalparkens syfte. Hastighetsbegränsning till 5 knop införs för motorbåt, vattenskoter eller annan motordriven farkost. Vi gör bedömningen att det är rimligt att ha en hastighetsgräns för motordrivna farkoster på 5 knop för att minska störningar på växt- och djurlivet samt för andra besökare. 20

Store Mosse, Jönköpings län

Store Mosse, Jönköpings län Sida 1 av 6 Store Mosse, Jönköpings län Store Mosse ligger på småländska höglandet och är det största svenska myrområdet söder om Lappland. Den väldiga myren breder ut sig över tiotusen hektar och bildar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i nationalparksförordningen (1987:938); SFS 2009:729 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 17 juni 2009. Regeringen föreskriver 1 i fråga om

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Norra Kvills nationalpark

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Norra Kvills nationalpark Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Norra Kvills nationalpark Författningsförslag Med stöd av 4 första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver Naturvårdsverket följande.

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om Gotska Sandöns nationalpark; beslutade den 12 juni 2014. Utkom från trycket den 24 juni 2014 Med stöd av 4 första

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om Björnlandets nationalpark; beslutade den 20 april 2017. NFS 2017:4 Utkom från trycket den 4 maj 2017 Med stöd av 4

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om Gotska Sandöns nationalpark; beslutade den 12 juni 2014. NFS 2014:7 Utkom från trycket den 24 juni 2014 Med stöd av

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om Ängsö nationalpark; beslutade den 12 juni 2014. NFS 2014:10 Utkom från trycket den 24 juni 2014 Med stöd av 4 första

Läs mer

Ordningsföreskrifter i naturreservat. Björn Carlberg Enheten för naturvård Länsstyrelsen Stockholm

Ordningsföreskrifter i naturreservat. Björn Carlberg Enheten för naturvård Länsstyrelsen Stockholm Ordningsföreskrifter i naturreservat Björn Carlberg Enheten för naturvård Länsstyrelsen Stockholm Kort om naturreservat Vanligaste skyddsformen för natur 4 000 i Sverige och 280 i Stockholms län Länsstyrelse

Läs mer

Översyn av föreskrifter för Gotska Sandöns nationalpark - konsekvensanalys

Översyn av föreskrifter för Gotska Sandöns nationalpark - konsekvensanalys Myndighet 2013-12-16 Naturvårdsverket Diarienummer NV-04872-13 Översyn av föreskrifter för Gotska Sandöns nationalpark - konsekvensanalys A Allmänt 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Inom

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Tresticklans nationalpark

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Tresticklans nationalpark Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Tresticklans nationalpark Författningsförslag Med stöd av 4 första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver Naturvårdsverket följande.

Läs mer

Översyn av föreskrifter för Sonfjällets nationalpark - konsekvensanalys

Översyn av föreskrifter för Sonfjällets nationalpark - konsekvensanalys Naturvårdsverket 2013-11-19 Diarienummer NV-04894-13 Översyn av föreskrifter för Sonfjällets nationalpark - konsekvensanalys A Allmänt 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Inom landets nationalparker

Läs mer

Friluftsliv och naturturism i skyddad natur. Tips, råd och regler för organiserad verksamhet

Friluftsliv och naturturism i skyddad natur. Tips, råd och regler för organiserad verksamhet Friluftsliv och naturturism i skyddad natur Tips, råd och regler för organiserad verksamhet Naturpärlor för fler med friluftsliv och naturturism Naturturismföretag, ideella organisationer och skolor erbjuder

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Färnebofjärdens nationalpark

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Färnebofjärdens nationalpark Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Färnebofjärdens nationalpark Författningsförslag Med stöd av 4 första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver Naturvårdsverket följande.

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter för Store Mosse nationalpark; beslutade den 8 oktober 2015 NFS 2015:8 Utkom från trycket den 30 oktober 2015 Med stöd

Läs mer

Översyn av föreskrifter för Ängsö nationalpark - konsekvensanalys

Översyn av föreskrifter för Ängsö nationalpark - konsekvensanalys Naturvårdsverket 2013-10-23 Diarienummer NV-04879-13 Översyn av föreskrifter för Ängsö nationalpark - konsekvensanalys A Allmänt 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Inom landets nationalparker

Läs mer

Översyn av föreskrifter för Tivedens nationalpark konsekvensanalys

Översyn av föreskrifter för Tivedens nationalpark konsekvensanalys Naturvårdsverket 2015-07-30 Diarienummer NV-8544-12 Översyn av föreskrifter för Tivedens nationalpark konsekvensanalys A Allmänt 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Förutsättningarna i Tivedens

Läs mer

Så bildas en nationalpark

Så bildas en nationalpark Så bildas en nationalpark 1. ABISKO 2. STORA SJÖFALLET STUOR MUORKKE 3. SAREK 4. PIELJEKAISE 5. SONFJÄLLET 6. HAMRA 7. ÄNGSÖ 8. GARPHYTTAN 9. GOTSKA SANDÖN 10. DALBY SÖDERSKOG 11. VADVETJÅKKA 12. BLÅ JUNGFRUN

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter för ÅSNENS nationalpark

Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter för ÅSNENS nationalpark Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter för ÅSNENS nationalpark Författningsförslag Med stöd av 4 första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreslår Naturvårdsverket följande. Nuvarande regler

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter för Fulufjällets nationalpark; NFS 2002:21 Utkom från trycket den 26 juli 2002 beslutade den 22 maj 2002. Med stöd av

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Pieljekaise nationalpark

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Pieljekaise nationalpark Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Pieljekaise nationalpark Författningsförslag Med stöd av 4 första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver Naturvårdsverket följande.

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Stenshuvuds nationalpark

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Stenshuvuds nationalpark Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Stenshuvuds nationalpark Författningsförslag Med stöd av 4 första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver Naturvårdsverket följande.

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Gotska Sandöns nationalpark

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Gotska Sandöns nationalpark Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Gotska Sandöns nationalpark Författningsförslag Med stöd av 4 första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver Naturvårdsverket följande.

Läs mer

Översyn av föreskrifter för Tresticklans nationalpark - konsekvensanalys

Översyn av föreskrifter för Tresticklans nationalpark - konsekvensanalys Myndighet 2014-02-11 Naturvårdsverket Diarienummer NV-04892-13 Översyn av föreskrifter för Tresticklans nationalpark - konsekvensanalys A Allmänt 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Inom

Läs mer

Översyn av föreskrifter för Stenshuvuds nationalpark - konsekvensanalys

Översyn av föreskrifter för Stenshuvuds nationalpark - konsekvensanalys Naturvårdsverket 2013-11-19 Diarienummer NV-04888-13 Översyn av föreskrifter för Stenshuvuds nationalpark - konsekvensanalys A Allmänt 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Inom landets nationalparker

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om Djurö nationalpark; beslutade den 12 juni 2014. NFS 2014:17 Utkom från trycket den 24 juni 2014 Med stöd av 4 första

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om Färnebofjärdens nationalpark; beslutade den 12 juni 2014. NFS 2014:16 Utkom från trycket den 24 juni 2014 Med stöd

Läs mer

Översyn av föreskrifter för Garphyttans nationalpark - konsekvensanalys

Översyn av föreskrifter för Garphyttans nationalpark - konsekvensanalys Naturvårdsverket 2013-11-13 Diarienummer NV-04874-13 Översyn av föreskrifter för Garphyttans nationalpark - konsekvensanalys A Allmänt 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Inom landets nationalparker

Läs mer

Översyn av föreskrifter för Vadvetjåkka nationalpark - konsekvensanalys

Översyn av föreskrifter för Vadvetjåkka nationalpark - konsekvensanalys Myndighet 2014-01-27 Naturvårdsverket Diarienummer NV-04877-13 Översyn av föreskrifter för Vadvetjåkka nationalpark - konsekvensanalys A Allmänt 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Inom

Läs mer

Allemansrätten SVENSKA

Allemansrätten SVENSKA SVENSKA Allemansrätten Foto: Johnér/Hans Bonnevier Inte störa inte förstöra det är huvudregeln i allemansrätten. Den tillåter inte vad som helst. Läs här vad som gäller om allemansrätten. Miljöbalken ställer

Läs mer

Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön

Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön 349:37 Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön Antaget av Kommunfullmäktige 2014-08-14 Gäller fr o m 2014-08-14 Föreskrifter Inskränkning i rätten att använda

Läs mer

Sammanfattning remissvar till Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Tresticklans nationalpark

Sammanfattning remissvar till Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Tresticklans nationalpark Sammanfattning remissvar till Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Tresticklans nationalpark Paragraf/Punkt föreslagen lydelse Framförda synpunkter/remissvar Åtgärd/Naturvårdsverkets

Läs mer

Sida MINNESANTECKNINGAR 1(5) Datum 2013-12-03. Naturvård

Sida MINNESANTECKNINGAR 1(5) Datum 2013-12-03. Naturvård MINNESANTECKNINGAR 1(5) Naturvård Minnesanteckningar från möte om ändrat förslag till jaktföreskrifter i planerat naturreservat Klarälvsdeltat Länsstyrelsen bjöd in till information och diskussion kring

Läs mer

Länsnaturträff. Helsingborg 5 oktober Malin Andersson Friluftslivssamordnare

Länsnaturträff. Helsingborg 5 oktober Malin Andersson Friluftslivssamordnare Länsnaturträff Helsingborg 5 oktober 2016 Malin Andersson Friluftslivssamordnare Friluftslivspolitiken & friluftsmålen Länsstyrelsens uppdrag Ledinventering Riksintresse Friluftsliv Vad är friluftsliv?

Läs mer

Översyn av föreskrifter för Haparanda skärgårds nationalpark - konsekvensanalys

Översyn av föreskrifter för Haparanda skärgårds nationalpark - konsekvensanalys Myndighet 2014-01-27 Naturvårdsverket Diarienummer NV-04875-13 Översyn av föreskrifter för Haparanda skärgårds nationalpark - konsekvensanalys A Allmänt 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

Läs mer

Inkomna remisser januari december 2013

Inkomna remisser januari december 2013 Inkomna remisser januari december 2013 1. Länsstyrelsen i Stockholms län Remiss av förslag till beslut om utvidgat strandskydd för Nacka kommun (511-39835-2012) 2. Länsstyrelsen i Stockholms län Remiss

Läs mer

Allemansrätten paddling

Allemansrätten paddling Allemansrätten paddling Inte störa inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Allemansrätten är en fantastisk möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Allemansrätten gäller både på land och

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter för nationalparkerna/ suoddjimpárkajda Muddus/Muttos, Padjelanta/ Badjelánnda, Sarek och Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke;

Läs mer

Beslut för Älvsjöskogens naturreservat 11 (18)

Beslut för Älvsjöskogens naturreservat 11 (18) 11 (18) C. Föreskrifter med stöd av miljöbalken 7 kap. 30 om rätten att färdas och vistas inom naturreservatet. Utöver vad som gäller i lagar, förordningar och lokala föreskrifter, föreligger förbud enligt

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om Haparanda skärgårds nationalpark; beslutade den 12 juni 2014. NFS 2014:15 Utkom från trycket den 24 juni 2014 Med

Läs mer

Översyn av föreskrifter för Norra Kvills nationalpark - konsekvensanalys

Översyn av föreskrifter för Norra Kvills nationalpark - konsekvensanalys Myndighet 2013-12-11 Naturvårdsverket Diarienummer NV-04870-13 Översyn av föreskrifter för Norra Kvills nationalpark - konsekvensanalys A Allmänt 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Inom

Läs mer

Översyn av föreskrifter för Färnebofjärdens nationalpark - konsekvensanalys

Översyn av föreskrifter för Färnebofjärdens nationalpark - konsekvensanalys Myndighet 2014-02-06 Naturvårdsverket Diarienummer NV-04871-13 Översyn av föreskrifter för Färnebofjärdens nationalpark - konsekvensanalys A Allmänt 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Inom

Läs mer

Allemansrätten en unik möjlighet

Allemansrätten en unik möjlighet 1 Allemansrätten en unik möjlighet Inte störa inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Allemansrätten är en fantastisk möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Du använder dig av allemansrätten

Läs mer

Remiss om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2009:5 om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken

Remiss om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2009:5 om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken 1(5) Remiss om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2009:5 om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Sammanställning av remissvar Totalt inkom 27 svar på remissen. Inga synpunkter Länsstyrelsen

Läs mer

Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog

Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen, Box 110 93, 161 11

Läs mer

Allemansrätten SVENSKA

Allemansrätten SVENSKA SVENSKA Allemansrätten Foto: Johnér/Hans Bonnevier Inte störa inte förstöra det är huvudregeln i allemansrätten. Den tillåter inte vad som helst. Läs här vad som gäller om allemansrätten. Miljöbalken ställer

Läs mer

RIKSINTRESSE FÖR FRILUFTSLIVET. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

RIKSINTRESSE FÖR FRILUFTSLIVET. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency RIKSINTRESSE FÖR FRILUFTSLIVET Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-30 1 Syfte RU 201-2014 Resultat av revidering Samråd MKB Beslut nya och reviderade områden Naturvårdsverket

Läs mer

Naturvårdsverket STOCKHOLM

Naturvårdsverket STOCKHOLM r REGERINGEN Regeringsbeslut 1 :9 2012-12-20 M2012/3437/Nm Miljödepartementet Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM Uppdrag att göra en utvärdering och översyn av utfall och tillämpning av de nya strandskyddsreglerna

Läs mer

Konsekvensutredning av ändring av föreskrifter för Tyresta nationalpark

Konsekvensutredning av ändring av föreskrifter för Tyresta nationalpark 1(10) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Björn-Axel Beier Tel: 010-698 15 39 bjorn-axel.beier @naturvardsverket.se PM 2015-12-18 Ärendenr: NV-l1759-11 Se sändlista Konsekvensutredning

Läs mer

Översyn av föreskrifter för Djurö nationalpark - konsekvensanalys

Översyn av föreskrifter för Djurö nationalpark - konsekvensanalys Myndighet 2014-02-10 Naturvårdsverket Diarienummer NV-04891-13 Översyn av föreskrifter för Djurö nationalpark - konsekvensanalys A Allmänt 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Inom landets

Läs mer

MYLLRET I DEN GAMLA SKOGEN

MYLLRET I DEN GAMLA SKOGEN MYLLRET I DEN GAMLA SKOGEN En urskog eller gammelskog har växt upp av sig själv och skapar sin egen ordning. Träd får bli urgamla och när de dör trillar de omkull, ibland huller om buller. Så såg skogarna

Läs mer

KONSEKVENSBESKRIVNING FÖR RENNÄRINGEN

KONSEKVENSBESKRIVNING FÖR RENNÄRINGEN 1 DETALJPLAN KAPPRUET SAMRÅDSHANDLING KONSEKVENSBESKRIVNING FÖR RENNÄRINGEN Detaljplan för del av MESSLINGEN 3:134 KAPPRUET MESSLINGEN HÄRJEDALENS KOMMUN JÄMTLANDS LÄN Planer och bestämmelser Föreslagna

Läs mer

Ert Dnr: NV Vårt Dnr: 2014/0080 Naturvårdsverket Att: registrator

Ert Dnr: NV Vårt Dnr: 2014/0080 Naturvårdsverket Att: registrator 2014-04-14 Ert Dnr: NV-04871-13 Vårt Dnr: 2014/0080 Naturvårdsverket Att: registrator Naturskyddsföreningens samlade synpunkter på förslagen till ändrade föreskrifter för nationalparkerna, inklusive några

Läs mer

Översyn av föreskrifter för Dalby Söderskogs nationalpark - konsekvensanalys

Översyn av föreskrifter för Dalby Söderskogs nationalpark - konsekvensanalys Naturvårdsverket 2013-11-19 Diarienummer NV-04890-13 Översyn av föreskrifter för Dalby Söderskogs nationalpark - konsekvensanalys A Allmänt 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Inom landets

Läs mer

Terrängkörningsförordning (1978:594)

Terrängkörningsförordning (1978:594) Start Dokument & lagar Terrängkörningsförordning (1978:594) Terrängkörningsförordning (1978:594) Svensk författningssamling 1978:594 t.o.m. SFS 2014:1237 SFS nr: 1978:594 Departement/myndighet: Miljö-

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken Att Christina Frimodig Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Stockholm 2011-11-17 Ert dnr: NV-00636-11 Vårt dnr: 214/2011 Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Läs mer

BILAGOR A. Översiktskarta B. Avgränsning, information och anläggningar

BILAGOR A. Översiktskarta B. Avgränsning, information och anläggningar 1 (7) SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET LUOBBALHEDEN Detta dokument är en bilaga till länsstyrelsens beslut om Naturreservatet Luobbalheden i Piteå kommun revidering av gräns och föreskrifter. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Ängsö nationalpark

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Ängsö nationalpark Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Ängsö nationalpark Författningsförslag Med stöd av 4 första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver Naturvårdsverket följande. Inom

Läs mer

ALLEMANSRÄTTEN BÅDE TILL GLÄDJE OCH FÖRTRET

ALLEMANSRÄTTEN BÅDE TILL GLÄDJE OCH FÖRTRET ALLEMANSRÄTTEN BÅDE TILL GLÄDJE OCH FÖRTRET Regional tankesmedja för friluftsliv i Västra Götalands län 9 november Sanja Kuruzovic Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2017-11-21 1

Läs mer

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Abisko nationalpark

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Abisko nationalpark 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Stefan Henriksson Tel: 010-698 13 40 stefan.henriksson @naturvardsverket.se REMISS 2014-01-27 Ärendenr: NV-04878-13 Se sändlista Remiss av förslag till ändrade

Läs mer

Sammanfattning remissvar till Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Djurö nationalpark

Sammanfattning remissvar till Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Djurö nationalpark Sammanfattning remissvar till Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Djurö nationalpark Paragraf/Punkt föreslagen lydelse Framförda synpunkter/remissvar Åtgärd/Naturvårdsverkets kommentar

Läs mer

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Stenshuvuds nationalpark

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Stenshuvuds nationalpark 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Stefan Henriksson Tel: 010-698 13 40 stefan.henriksson @naturvardsverket.se REMISS 2013-11-19 Ärendenr: NV-04888-13 Se sändlista Remiss av förslag till ändrade

Läs mer

Naturreservatet Pipmossens domänreservat

Naturreservatet Pipmossens domänreservat Naturreservatet Pipmossens domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR PIPMOSSENS DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska

Läs mer

Ändrad ordningsföreskrift för naturreservatet Västra Kullaberg i Höganäs kommun

Ändrad ordningsföreskrift för naturreservatet Västra Kullaberg i Höganäs kommun BESLUT 1(4) Enligt sändlista Kontaktperson Miljöavdelningen Naturskyddsenheten Christer Persson 010-224 15 68 skane@lansstyrelsen.se. Ändrad ordningsföreskrift för naturreservatet Västra Kullaberg i Höganäs

Läs mer

3 rennäringsförordningen (1993:384) har följande lydelse. Det föreslås att 3 rennäringsförordningen ska ha följande lydelse.

3 rennäringsförordningen (1993:384) har följande lydelse. Det föreslås att 3 rennäringsförordningen ska ha följande lydelse. Promemoria 2015-12-04 N2015/08441/RS Näringsdepartementet Rättssekretariatet Ändring i rennäringsförordningen Förslag 3 rennäringsförordningen (1993:384) har följande lydelse. 3 Rätt till sådan småviltsjakt

Läs mer

Bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken

Bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken FÖRSLAG TILL BESLUT 1 (6) Datum Vår beteckning 2009-06-02 2009-001066 Handläggare: Peter Klintberg Tel: 0226-645047 E-post: peter.klintberg@avesta.se Er beteckning Bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken

Läs mer

Översyn av föreskrifter för Abisko nationalpark - konsekvensanalys

Översyn av föreskrifter för Abisko nationalpark - konsekvensanalys Myndighet 2014-01-27 Naturvårdsverket Diarienummer NV-04878-13 Översyn av föreskrifter för Abisko nationalpark - konsekvensanalys A Allmänt 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Inom landets

Läs mer

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Dalby Söderskogs nationalpark

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Dalby Söderskogs nationalpark 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Stefan Henriksson Tel: 010-698 13 40 stefan.henriksson @naturvardsverket.se REMISS 2013-11-19 Ärendenr: NV-04890-13 Se sändlista Remiss av förslag till ändrade

Läs mer

Allemansrätten en unik möjlighet

Allemansrätten en unik möjlighet Allemansrätten en unik möjlighet Felix Oppenheim/Folio 1 Allemansrätten Sime/Folio Inte störa inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Allemansrätten är en fantastisk möjlighet för alla att röra

Läs mer

ORGANISERAT FRILUFTSLIV I SKYDDAD NATUR

ORGANISERAT FRILUFTSLIV I SKYDDAD NATUR ORGANISERAT FRILUFTSLIV I SKYDDAD NATUR 2 November 2015 Ulrika Karlsson Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-11-06 1 Innehåll Hållbart organiserat friluftsliv och naturturism vad

Läs mer

Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN

Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN 2211 Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN 2013-10-07 435-122-13 1(2) Föreningen Gotlands Fornvänner (Gotlands Museum) Väte hembygdsförening Riksantikvarieämbetet Region Gotland, Samhällsbyggnadsförvaltningen Konsekvensutredning

Läs mer

Remissvar angående Miljömål i nya perspektiv (SOU 2009:83).

Remissvar angående Miljömål i nya perspektiv (SOU 2009:83). Hägersten 2009-11-17 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Remissvar angående Miljömål i nya perspektiv (SOU 2009:83). Inledning Utredningens förslag ger miljömålssystemet ett tydligare internationellt perspektiv.

Läs mer

en guide till vår Finaste natur

en guide till vår Finaste natur SVEriges 29 nationalparker en guide till vår Finaste natur Upptäck sveriges nationalparker Nationalpark är det finaste ett naturområde kan bli. Tillsammans bildar Sveriges nationalparker en storslagen

Läs mer

Mer kvalitetsturism i Sveriges nationalparker

Mer kvalitetsturism i Sveriges nationalparker Mer kvalitetsturism i Sveriges nationalparker Remissvar på förslag till nya föreskrifter för Tivedens nationalpark Ärendenummer NV-08544-12. Ekoturismföreningen vill framföra följande synpunkter på förslaget

Läs mer

KLARÄLVSDELTAT FANTASTISKT FRILUFTSLIV PÅ PROMENADAVSTÅND

KLARÄLVSDELTAT FANTASTISKT FRILUFTSLIV PÅ PROMENADAVSTÅND KLARÄLVSDELTAT FANTASTISKT FRILUFTSLIV PÅ PROMENADAVSTÅND OM KLARÄLVSDELTAT Klarälvsdeltat är Sveriges största aktiva delta nedanför fjällkedjan. Mellan Karlstad och Hammarö ligger en stor oexploaterad

Läs mer

Friluftsliv för alla. Vad är friluftsliv? Hur ser befolkningens friluftsvanor ut? Friluftsliv och politik

Friluftsliv för alla. Vad är friluftsliv? Hur ser befolkningens friluftsvanor ut? Friluftsliv och politik Friluftsliv för alla Vad är friluftsliv? Hur ser befolkningens friluftsvanor ut? Friluftsliv och politik Vad är friluftsliv? vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser

Läs mer

Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB

Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB Kort om Enetjärn Natur Start 2001 Ekologkonsult > 20 medarbetare (biologer, jägm, miljövetare, disputerade)

Läs mer

NATURRESERVAT I VÄRMLANDS LÄN NIKLASDALS LÖVSKOG

NATURRESERVAT I VÄRMLANDS LÄN NIKLASDALS LÖVSKOG NATURRESERVAT I VÄRMLANDS LÄN NIKLASDALS LÖVSKOG OM NIKLASDALS LÖVSKOG Naturreservatet Niklasdals lövskog består av 12 hektar lövskog med höga naturvärden. I reservatet finns en vandringsled, rastplatser,

Läs mer

Enkätintervjuer sommaren 2012

Enkätintervjuer sommaren 2012 Enkätintervjuer sommaren 2012 Positionstema Alla framgångsrika destinationer väcker tydliga och positiva associationer hos sina målgrupper: Doft +Associationer =Uppsala nyrostat kaffe + kulturhistoria

Läs mer

Remiss av Organiserat friluftsliv och naturturism i skyddad natur - vägledning för förvaltare

Remiss av Organiserat friluftsliv och naturturism i skyddad natur - vägledning för förvaltare 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY VERKET Uh-ika Karlsson Tel: 010-698 14 89 uh-ika.karlsson @naturvardsverket. se REMISS 2014-10-31 Ärendenr: NV- 06433-11 Remiss av Organiserat friluftsliv och

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige

Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige Regeringsbeslut I:5 2015-02-05 M2015/684/Nm Miljö- och energidepartementet Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

Boverket och riksintressena. Otto Ryding

Boverket och riksintressena. Otto Ryding Boverket och riksintressena Otto Ryding Boverkets roll Allmän uppsikt över hushållningen med mark- och vattenområden Uppsikt över hushållningen med mark- och vattenområden enligt 4 kap. MB Verka för samordning

Läs mer

Lustigkulle domänreservat

Lustigkulle domänreservat Lustigkulle domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR LUSTIGKULLE DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska göras senast om

Läs mer

SKOG OCH UNGDOM OCH ALLEMANSRÄTTEN. - Inte störa, inte förstöra -

SKOG OCH UNGDOM OCH ALLEMANSRÄTTEN. - Inte störa, inte förstöra - SKOG OCH UNGDOM OCH ALLEMANSRÄTTEN - Inte störa, inte förstöra - SKOG OCH UNGDOM OCH ALLEMANSRÄTTEN Allemansrätten är mycket betydelsefull för Skog och Ungdoms verksamhet. Den ger oss möjlighet att kunna

Läs mer

Förord. Syfte med skötseln av området. Generella råd och riktlinjer

Förord. Syfte med skötseln av området. Generella råd och riktlinjer Detaljplan för Kristineberg 1:39 och del av Kristineberg 1:1, Gunnarsö semesterby Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av Samhällsbyggnadskontoret maj 2013, reviderad januari 2014 Bilaga: SKÖTSELPLAN

Läs mer

LANTBRUK ARNAS R IK SFÖR BUND LRF Skåne

LANTBRUK ARNAS R IK SFÖR BUND LRF Skåne LANTBRUK ARNAS R IK SFÖR BUND 2014-12-05 Dnr 511-9757-2012, 1284 511-9749-2012, 1278 511-9771-2012, 1290 511-9747-2012, 1272 Länsstyrelsen i Skåne Miljöavdelningen Karin Emanuelsson 205 15 Malmö Angående

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [8] Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och kommer att

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Skåne

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Skåne LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND 2015-10-26 Dnr 511-9754-2012, 1293 511-9789-2012, 1257 511-9745-2012, 1256 Länsstyrelsen i Skåne Miljöavdelningen Karin Emanuelsson 205 15 Malmö Angående förslag till beslut avseende

Läs mer

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett.

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett. ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett Länsstyrelsens noteringar Ankomststämpel Diarienummer Allmänna uppgifter

Läs mer

Skuleberget. Endagsbesökaren är troligtvis mer förberedd och har planerat en rutt att vandra eller tänker spendera en dag på. plats för.

Skuleberget. Endagsbesökaren är troligtvis mer förberedd och har planerat en rutt att vandra eller tänker spendera en dag på. plats för. informationsplatser vid E4:an Köpmanholmen Gärden Näske Skulesjön Skule NORRA ENTRÉN VÄSTRA ENTRÉN SKULESKOGENS NATIONALPARK gen sko kule till S inje båtl E4 Östersjön Slåttdalsskrevan Ingången till Skuleskogen

Läs mer

Strandskydd och boende vid stranden. Foto: Jana Andersson

Strandskydd och boende vid stranden. Foto: Jana Andersson Strandskydd och boende vid stranden Foto: Jana Andersson Vad är strandskydd? Sveriges stränder är en naturtillgång av mycket stort värde. Stränderna längs sjöar och vattendrag, liksom stränderna längs

Läs mer

SVERIGES 29 NATIONALPARKER EN GUIDE TILL VÅR FINASTE NATUR

SVERIGES 29 NATIONALPARKER EN GUIDE TILL VÅR FINASTE NATUR SVERIGES 29 NATIONALPARKER EN GUIDE TILL VÅR FINASTE NATUR UPPTÄCK SVERIGES NATIONALPARKER Nationalpark är det finaste ett naturområde kan bli. Tillsammans bildar Sveriges nationalparker en storslagen

Läs mer

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Norra Kvills nationalpark

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Norra Kvills nationalpark 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Stefan Henriksson Tel: 010-698 13 40 stefan.henriksson @naturvardsverket.se REMISS 2013-12-12 Ärendenr: NV-04870-13 Se sändlista Remiss av förslag till ändrade

Läs mer

Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2008

Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2008 Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2008 Foto: Måns Hjernquist 2 Innehåll 1. INLEDNING...4 2. METOD...4 2.1. ORGANISATION...4 3. RESULTAT...5 Versioner Rapporten är skriven av Viltskadecenter

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [10] 2011-12-02 Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och

Läs mer

Strandskyddsreglerna på en kvart Eveline Savik och Johanna Ersborg Jurister på Strandskyddsdelegationens kansli. Arenakonferens den 12 juni 2014

Strandskyddsreglerna på en kvart Eveline Savik och Johanna Ersborg Jurister på Strandskyddsdelegationens kansli. Arenakonferens den 12 juni 2014 Strandskyddsreglerna på en kvart Eveline Savik och Johanna Ersborg Jurister på Strandskyddsdelegationens kansli Arenakonferens den 12 juni 2014 Strandskyddsreglerna i korthet 7 kap. miljöbalken Historik

Läs mer

turism fakta Turismen i Fulufjällets nationalpark Forskning om Peter Fredman Lisa Hörnsten

turism fakta Turismen i Fulufjällets nationalpark Forskning om Peter Fredman Lisa Hörnsten fakta turism AKTUELL FORSKNING VID ETOUR Lisa Hörnsten Lisa Hörnsten är programledare för området Natur- och kulturturism på ETOUR och doktor i skogshushållning. Lisas egen forskning fokuserar på naturturism,

Läs mer

Terrängkörningsförordning (1978:594)

Terrängkörningsförordning (1978:594) Skatter m.m./vägtrafikförfattningar m.m. 1 Körning på barmark 1 [9021] När ärenden eller åtgärder inte kan utföras på något annat lämpligt sätt får trots 1 [9001] första stycket 1 terrängkörningslagen

Läs mer

NORRA KVILL SMÅLÄNDSK TROLLSKOG

NORRA KVILL SMÅLÄNDSK TROLLSKOG NORRA KVILL SMÅLÄNDSK TROLLSKOG SKOGSGRYNING Det är tidig morgon. Ett sömnigt dis skymtar mellan trädstammarna när jag börjar min vandring genom skogen. Allt är stilla. Tystnaden är slående, en lyx som

Läs mer