Kallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse Föredragningslista 2015-04-13. Barn och utbildningsnämnden"

Transkript

1 Kallelse Föredragningslista 1(4) Sammanträde Barn och utbildningsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bäve 08:30 torsdagen den 23 april 2015 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg Pernilla Gustafsson Föredragningslista Föredragande 1. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering Dnr BUN 2668/76 I tur att justera: Anna-Malin Björk Joelsson (C) Beräknad tid: Onsdagen den 29 april Information Dnr BUN 2015/ Barn och utbildningsnämndens styrkort Förskolekön 3. Skolskjuts 4. Avstämning lokalprocess 08:30-09:30 Eleonore Lidman 11:00-11:30 Lena-Maria Vinberg 11:30-12:00 Lise-Lotte Bengtsson 15:00-16:00 Tony Andersson Lars-Göran Johansson

2 Kallelse Föredragningslista 2(4) Föredragningslista Föredragande 3. Information förvaltningschef Dnr BUN 2015/ Årshjul 2015 Information om revidering av årshjul Arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets rapport om Ramnerödsskolan 3. Inspektionsärenden 4. Linnéskolan 5. Rapport - Elevhälsan i Uddevalla kommun 6. Ciceron Assistent 10:00-10:30 Eleonore Lidman 10:30-11:00 Eleonore Lidman Eftermiddag Lise-Lotte Bengtsson Eftermiddag Hans-Lennart Schylberg Eftermiddag Hans-Lennart Schylberg Eftermiddag Pernilla Gustafsson 4. Information ordförande Dnr BUN 2015/ Skolriksdagen Beslutsärenden kl. 13:00 5. Medborgarförslag från Elisabeth Trouvé angående utbyggnad av Ljungskileskolans matsal Dnr BUN 2015/ Remiss från Kommunfullmäktige - Motion från Magnus Jacobsson (KD) om att utreda möjligheten att använda "tandläkarhuset" som skolbibliotek och klassrum på Ljungskileskolan Dnr BUN 2015/ Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden - Detaljplan för Kv Eol 2 Dnr BUN 2015/ Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden ang. Vindbruksplan 2015 Dnr BUN 2015/00216 Tony Andersson Tony Andersson Tony Andersson Tony Andersson

3 Kallelse Föredragningslista 3(4) Föredragningslista 9. Skolinspektionens remiss Dnr :841 Ansökan från Fridaskolorna AB om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Vänersborgs kommun fr.o.m. läsåret 2016/17 Dnr BUN 2015/ Skolinspektionens remiss Dnr :830 Ansökan från Thoren Innovation School AB om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Uddevalla kommun fr.o.m. läsåret 2016/17 Dnr BUN 2015/ Deloitte - Granskning av rutiner för barn och elever i behov av särskilt stöd Dnr BUN 2015/ Ernst & Young - Granskning av rektors roll som pedagogisk ledare Dnr BUN 2014/ Upphävande av beslut - Hemställan till Kommunfullmäktige om justerade regler vad gäller avgift för förskola och pedagogisk omsorg Dnr BUN 2015/ Hemställan till Kommunfullmäktige om beslut om justerade regler vad gäller avgift för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem samt om nya avgiftsnivåer för maxtaxa (indexering) Dnr BUN 2015/ Fastställande av styrkort Dnr BUN 2015/ Revidering av barn och utbildningsnämndens årshjul 2015 Dnr BUN 2014/ Upphörande av politisk referensgrupp inför bygget av nya Herrestadsskolan (Källdalsskolan) Dnr BUN 2014/ Val av representant i Elitidrottsgymnasiet - UEIG Dnr BUN 2015/ Val av politisk referensgrupp till kostenheten Dnr BUN 2015/ Anmälan av beslut fattade på nämndens vägnar Dnr BUN 2015/00002 Föredragande Mirsada Slijepcevic Mirsada Slijepcevic Lise-Lotte Bengtsson Hans-Lennart Schylberg Lise-Lotte Bengtsson Lise-Lotte Bengtsson Eleonore Lidman Eleonore Lidman Pernilla Gustafsson Pernilla Gustafsson Pernilla Gustafsson Pernilla Gustafsson

4 Kallelse Föredragningslista 4(4) Föredragningslista 21. Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 Skollagen - barn/elev som känner sig kränkta Dnr BUN 2015/00036 Föredragande Pernilla Gustafsson 22. Övriga frågor Dnr BUN 2669/62 Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till respektive gruppledare. Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande hygienartiklar.

5 Protokoll Barn och utbildningsnämnden Dnr 2668/76 1 Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering Sammanfattning Upprop förättas, justerande väljs och tid för justering bestäms. I tur att justera är Anna- Malin Björk Joelsson (C). Beräknad tid för justering är onsdagen den 29 april Beslut att välja Anna-Malin Björk Joelsson (C) till justerande samt att justeringen äger rum osdagen den 29 april Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

6 Protokoll Barn och utbildningsnämnden Dnr 2015/ Information Barn och utbildningsnämndens styrkort Förskolekön 3. Skolskjuts 4. Avstämning lokalprocess Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

7 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 1(1) Dnr BUN 2015/00013 Handläggare Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson Telefon Information Barn och utbildningsnämndens styrkort Förskolekön 3. Skolskjuts 4. Avstämning lokalprocess

8 Protokoll Barn och utbildningsnämnden Dnr 2015/ Information förvaltningschef Årshjul Information om revidering av årshjul Arbetsmiljö - Arbetsmiljöverkets rapport om Ramnerödsskolan 3. Inspektionsärenden 4. Linnéskolan 5. Rapport - Elevhälsan i Uddevalla kommun 6. Ciceron Assistent Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

9 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 1(1) Dnr BUN 2015/00014 Handläggare Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson Telefon Information förvaltningschef Årshjul 2015 Information om revidering av årshjul Arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets rapport om Ramnerödsskolan 3. Inspektionsärenden 4. Linnéskolan 5. Rapport - Elevhälsan i Uddevalla kommun 6. Ciceron Assistent

10 UDDEVALLA KOMMUN Barn och utbildning /Hans-Lennart Schylberg ÅRSHJUL - Planeringsöversikt - BUN 2015 Reviderat Grönt = Nytt, Rött = Bort => Uppföljning ekonomi och verksamhet => Planering ekonomi och verksamhet => Uppföljning enligt skollagens krav på huvudmannens systematiska kvalitetsarbete 2015 Typ Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Beslutsärenden Bokslut 2014 med verksamhetsberättelse Rapport arbetsmiljö Planeringsprocess, steg 1: Verksamhetsplan år med budget år 2016 inkl. investeringsbudget (inför budgetdialog) Styrkort Delårsrapport T1 Rapport arbetsmiljö Rapport arbetsmiljö Delårsrapport T2 Målnivåer KFstyrkort (beslut) Majoritetens presskonferens inför KS-beslut om budget Majoritetens presskonferens internbudget 2016 Verksamhetsplan år med budget år 2016 (beslut) Styrkort BUN - ev. justering (beslut) Internkontroll 2015 (rapport) Internkontroll 2016 (plan) Rapport arbetsmiljö Informationsärenden Bokslut med verksamhetsberättelse (delrapport) Verksamhetsberättelse (varje VC ning jan-febr Ekonomisk uppfölj- 15 min + tid för frågor) Brukarundersökning Controllerrapport Central Elevernas arbetsmiljö inklusive anmälda kränkningar till huvudmannen, ärenden från BEO och Skolinspektionen samt uppföljning och analys av det förebyggande arbetet (VC) Förslag anslagsbindningsnivåer Controllerrapport och Ekonomisk uppföljning jan-okt Uppföljning och Uppföljning och analys av analys av anmälda synpunkter genom kränkningar till kommunens huvudmannen, klagomålssystem ärenden från BEO samt genom egna och Skolinspektionen undersökningar (VC) (VC) Uppföljning och Avstämning analys av resultat lokalprocess och likvärdig (lokalplanerare) bedömning, samt förutsättningar för måluppfyllelse (VC) Uppföljning och Uppföljning och analys av arbetet analys av sjukfrånvaro och arbetet med elever i behov av särskilt stöd samt med handlingsplaner det förebyggande utifrån medarbetarundersökning (VC) och främjande arbetet, inklusive hur man arbetar inkluderande (VC Fsk, Gsk stödenhetschef) Uppföljning och analys av skolornas arbete med hållbar utveckling och EMAS (VC, miljösam-ordnare) Uppföljning av anmälda kränkningar till huvudmannen, ärenden från BEO och Skolinspektionen, samt beslut som fattas med stöd av 5 kap 7-8 samt Uppföljning och analys av resultat och likvärdig bedömning, samt förutsättningar för måluppfyllelse (VC) Uppföljning och och Uppföljning och analys av studie- analys av näringsriktigheten i skol- och yrkesvägledning (VC, SYV ) måltider samt huvudmannens mål om ekologiska livsmedel (Kostchef) Utbildning BUN Utbildning BUN Utbildning BUN Uppföljning och analys av verksamheternas arbete för likabehandling och förebygga trakasserier och kränkande behandling (VC) Kommunens aktivitetsansvar Arbetsmöten Utbildningsdagar Utbildningsdag: Förtroendevald i Uddevalla kommun Tisd 20 jan, , Oddevall Utbildningsdqg: Axel Danielsson - Inspiration och tankeställare 19 febr , HCB 12 mars 08:30-12:00 Skapa styrkort 18 mars 08:30-16:00 Skapa styrkort Utbildningsdag: Skolriksdagen, Intern BUN, 5 mars, april, Stockholm kl september 08:30-12:00 Verksamhetsplan år med budget år september 08:30-16:00 Lokalvandring Dialogforum föräldrarepresentanter 13 oktober Gemensam aktivitet BUN-Skolledning 1-2 oktober Utbildning i hållbar jämställdhet för ordinarie ledamöter

11 Skrivelse Barn och utbildning Dnr BUN 2015/ (6) Pågående ärenden myndigheter 2015 Skolinspektionen enskilda elever Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Begäran om Beslut att avsluta Yttrande yttrande ärendet 20 och BJ skickas Skolinspektionen :8743 Anmälan om skolsituationen för en grundskoleelev vid Sommarhemsskolan i Uddevalla kommun (BUN 2015/68) Skolinspektionen :6484 Anmälan om bristande pedagogiskt ledarskap vid Ramnerödsskolan i Uddevalla kommun (BUN 2015/96) Skolinspektionen :91 Anmälan om skolsituation för elever vid Uddevalla gymnasieskola, Östrabo Yrkes, i Uddevalla kommun (BUN 2015/84) Skolinspektionen : Anmälan om Skolsituationen för en elev vid Agnebergsgymnasiet i Uddevalla kommun BUN 2015/142) Skolinspektionen :7145 Anmälan om elevens rätt till stödinsatser samt skyldigheten att motverka kränkande Begäran om yttrande Begäran om yttrande Beslut att avsluta ärendet Beslut att avskriva ärendet Begäran om yttrande Yttrande och BJ skickas Yttrande och BJ skickas Yttrande och BJ skickas

12 Skrivelse Barn och utbildning 2(6) Dnr BUN 2015/00028 behandling vid Ljungskileskolan i Uddevalla kommun (BUN 2015/211) Barn och elevombudet enskilda elever Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Barn och elevombudet :1750 Anmälan om kränkande behandling vid Östrabo yrkes vid Uddevalla Gymnasieskola, Uddevalla kommun (BUN 2015/297) Skolväsendets överklagande nämnd Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Skolinspektionen riktad tillsyn Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Regelbunden yttrande skickas tillsyn av den fristående skolan Thoren Innovation School i Uddevalal kommun Skolinspektionen /8542 Regelbunden tillsyn av den fristående skolan Thoren Innovation School i Uddevalal kommun (BUN 2015/186) Skolinspektionen : Regelbunden tillsyn av den fristående skolan Uddevalla Praktiska Gymnasium (BUN 2015/94) Skolinspektionen kvalitetsgranskning Regelbunden tillsyn av den fristående skolan Uddevalla Praktiska Gymnasium yttrande skickas

13 Skrivelse Barn och utbildning 3(6) Dnr BUN 2015/00028 Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Skolinspektionen beslut friskolor Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Domstolar Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Arbetsmiljöverket Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Pågående ärenden från 2014 Skolinspektionen enskilda elever Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Skolinspektionen :3453 Anmälan om skolsituation för ett barn vid Skansens förskola (BUN 2014/418) Begäran om yttrande Yttrande och BJ skickas Kommunicering av anmälarens synpunkter på Beslut om föreläggande Yttrande och BJ skickas

14 Skrivelse Barn och utbildning 4(6) Dnr BUN 2015/00028 kommunens yttrande Kommunicering av anmälarens synpunkter på kommunens yttrande Kompletterande svar och BJ skickas Barn och elevombudet enskilda elever Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Skolväsendets överklagande nämnd Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Skolinspektionen riktad tillsyn Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Skolinspektionens riktade tillsyn :3777 (BUN2013:172) : Informationsbrev inkommit : kontaktuppgifter utskickade USB med efterfrågat material skickat -Alla enhetsbeslut inkomna -Alla enhetsbeslut har besvarats beslut om fortsatt uppföljning för enskilda enheter Yttrande och BJ skickas

15 Skrivelse Barn och utbildning 5(6) Dnr BUN 2015/00028 Skolinspektionen kvalitetsgranskning Skolinspektionens kvalitetsgranskning av distansutbildningen inom den kommunala vuxenutbildningen (BUN 2014/380) Huvudmannabeslut inkommit Svar på enhetsnivå och huvudmannanivå skickas beslut om föreläggande för enskilda enheter Kompletterande huvudmannasvar Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Förfrågan om Information till Redogörelse av uppgifter och information om huvudman och rektor utvecklingsområden skickas granskningen svar till Skolinspektionen Beslut om uppföljning och Verksamhetsrapport Skolinspektionen :2725 Granskning av matematik 3 C på Östrabo 1 BUN (2014/813) Informationsbrev Information inför kvalitetsgranskningen Skolinspektionen beslut friskolor Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling

16 Skrivelse Barn och utbildning 6(6) Dnr BUN 2015/00028 Domstolar Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Arbetsmiljöverket Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling

17 Protokoll Barn och utbildningsnämnden Dnr 2015/ Information ordförande Skolriksdagen Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

18 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 1(1) Dnr BUN 2015/00015 Handläggare Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson Telefon Information ordförande Skolriksdagen

19 Protokoll Barn och utbildningsnämnden Dnr 2015/ Medborgarförslag från Elisabeth Trouvé angående utbyggnad av Ljungskileskolans matsal Sammanfattning Elisabeth Trouvé, ordförande i Ljungskileskolan föräldraråd, har i medborgarförslag förordat att kommunen ökar kapaciteten i skolans matsal för att ge alla elever rätt förutsättningar att under ordnade former och rimlig tid på dagen äta lunch. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Elisabeth Trouvé KF beslut Förvaltningens tjänsteskrivelse Beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att bygga om Ljungskileskolans matsal och samtidigt ta i anspråk intilliggande lokal som använts som tandläkarmottagning. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

20 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 1(2) Dnr BUN 2015/00108 Handläggare Lokalplanerare Tony Andersson Telefon Medborgarförslag från Elisabeth Trouvé angående utbyggnad av Ljungskileskolans matsal Sammanfattning Elisabeth Trouvé, ordförande i Ljungskileskolan föräldraråd, har i medborgarförslag förordat att kommunen ökar kapaciteten i skolans matsal för att ge alla elever rätt förutsättningar att under ordnade former och rimlig tid på dagen äta lunch. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Elisabeth Trouvé KF beslut Förvaltningens tjänsteskrivelse Förslag till beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att bygga om Ljungskileskolans matsal och samtidigt ta i anspråk intilliggande lokal som använts som tandläkarmottagning. Ärendebeskrivning Elisabeth Trouvé, ordförande i Ljungskileskolan föräldraråd, har i medborgarförslag förordat att kommunen ökar kapaciteten i skolans matsal för att ge alla elever rätt förutsättningar att under ordnade former och rimlig tid på dagen äta lunch. Förvaltningen är medveten om förhållandena vid skolan och att matsalen idag utgör en begränsning i hur många elever skolan kan ta emot. Både svårigheterna att redan nu lägga schemat för elevernas lunch och behovet av att kunna öka skolans kapacitet att ta emot elever kräver att åtgärder vidtas. Det finns i förvaltningens förslag till investeringsbudget för 2016 upptaget medel för en ombyggnad för att öka matsalens kapacitet. För att klara skolans lokalbehov krävs att den närbelägna lokal som tandvåden lämnar, tas i anspråk. En beställning läggs under våren till tekniska kontoret att projektera ombyggnaden.

21 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 2(2) Dnr BUN 2015/00108 Hans-Lennart Schylberg Skolchef Tony Andersson Lokalplanerare Expediera till

22 Brev 1(1) Dnr BUN 2015/00108 Handläggare Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson Telefon Elisabeth Trouvé Flaggbergsvägen Ljungskile Inbjudan att närvara på barn och utbildningsnämndens sammanträde då Ditt medborgarförslag behandlas Barn och utbildningsnämnden har från kommunfullmäktige fått Ditt medborgarförslag angående utbyggnad av Ljungskileskolans matsal för beslut. Nämnden kommer att behandla ärendet på sitt nämndsammanträde den 23 april. Datum: 23 april 2015 Tid: Klockan 13:00 Plats: Stadshuset, plan 0 Sammanträdesrum Bäve Du är välkommen att närvara på sammanträdet. Med vänlig hälsning Barn och utbildning Pernilla Gustafsson Förvaltningssekreterare Barn och utbildning Postadress Uddevalla Besöksadress Stadshuset Varvsvägen 1 Telefon Fax E-post

23 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Dnr KS 2014/00580 Medborgarförslag från Elisabeth Trouvé angående utbyggnad av Ljungskileskolans matsal Beslut Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till barn och utbildningsnämnden att besluta i ärendet. Vid protokollet Annica Åberg Justerat Alf Gillberg, Rolf Jonsson, Evy Gahnström Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Annica Åberg Expedierat Barn och utbildningsnämnden Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

24 E-postformulär Medborgarförslagets ärende Utbyggnad av Ljungskileskolans skolrestaurang Ditt medborgarfrslag Utöka antalet platser i skolrestaurangen. Läs mer i Power Point som är skickad som fil. Ditt namn Elisabeth Trouvé Adress Flaggbergsvägen 30 Postnummer Ort Ljungskile E-post Sida 1

25 Medborgarförslag Utbyggnad av Ljungskileskolans skolrestaurang Inskickad av föräldrarådets ordförande Elisabeth Trouvé

26 Inledning Utdrag från Kostenhetens måltidspolicy, upprättad 12 juni 2014 Mat och måltider är centrala delar av våra liv, som njutning, källa till glädje, som mötesplatser och kulturbärare. Goda matvanor som grundläggs i tidig ålder har stor betydelse för hälsan och välbefinnandet för såväl barn som vuxna. En måltidspolicy säkerställer att hänsyn till folkhälsa och miljö utgör grunden för val av livsmedel och utformning av måltider. Syfte med måltidspolicyn Det primära syftet är att alla matgäster ska uppleva måltiderna i våra verksamheter som positiva, som ett tillfälle för social samvaro och avkoppling i en lugn och rofylld miljö. Att inom hela förvaltningen skapa ett gemensamt positivt synsätt på mat och måltider och dess möjligheter till inverkan på barn och ungdomars utveckling och hälsa. Måltider och miljö Måltiderna serveras på fasta tider med 3-4 timmars mellanrum. Måltiden ska ge ett avbrott i skoldagen och vara en möjlighet till återhämtning. Måltiderna bör schemaläggas på ett sådant sätt att alla elever får möjlighet att äta sin lunch i lugn och ro och utan tidspress. En bra schemaläggning av skollunchen är mycket viktig för en trivsam lunch och med antalet elever anpassat efter skolrestaurangen. Varje klass bör serveras lunch vid ungefär samma tidpunkt varje dag och tidigast kl Lunchen ska läggas upp på ett aptitretande sätt och serveras i en trevlig och lugn miljö.

27 Nulägesanalys av situationen för skolrestaurangen i Ljungskileskolan Det går 420 elever på Ljungskileskolan och det finns 178 platser i skolrestaurangen. Idag börjar barnen på Ljungskileskolan äta sin lunch 10:20 för att alla ska kunna äta lunch. Vissa elever har enbart 20 minuter på sig att ta mat och äta den. Frukosten serveras 07:20, barnen har fruktstund innan lunch och mellanmålet serveras mellan 14:00 och 15:00. Den befintliga skolrestaurangen är bullrig, ljudnivån från diskavdelningen är hög. Skolrestaurangen har ett dåligt logistiskt flöde. Alla barn måste passera borden där de andra barnen sitter och äter för att kunna hämta mat. Både disken för att ta mat och avdelningen för att lämna avfall och disk är placerad i motsatt riktning mot in och utgången vilket gör att barnen måste gå fram och tillbaka flera gånger runt de ätande barnen vilket skapar onödigt spring i den trånga lokalen. Maten måste hållas varm under en längre tid vilket inte är bra ur näringssynpunkt. Vi på föräldrarådet behandlar frågan om stressig och tidig lunch varje år. Många föräldrar berättar om att barnen kommer hem och säger att det är stressigt och bullrigt i skolrestaurangen. Elevrådet tar upp frågan om ljudnivå i skolrestaurangen med jämna mellanrum.

28 Varför gör inte skolan något? Det är tekniskt omöjligt att få alla elever att äta mellan 11:00-12:00 då det enbart finns 178 platser i matsalen och det går 420 elever på skolan. Rektorn Inga Ordqvist har påtalat att Ljungskileskolan har utrymmesbrist i skolrestaurangen i lokalinventeringen varje år. Antalet elever kommer att öka de närmaste åren. Den beräknade elevökningen rektorn har fått från kommunen ses nedan. Är detta beräknat på enbart födda barn? Är hänsyn tagen till inflyttning? Det planeras för många nybyggda bostäder i Ljungskile de närmaste åren! År Antalet elever/års kurs i Ljungskile skolan Förskoleklass Årskurs Årskurs Årskurs Årskurs Årskurs Årskurs Totalt antal elever

29 Barnen på Ljungskileskolan har rätt till: Att i enlighet till matpolicyn få en lugn och trevlig lunch under sina skoldagar. Att äta mellan 11:00-12:10 och att ha minst 30 minuter på sig att äta sin lunch. Att få maten jämt fördelad under dagen. Att skolrestaurangen är lugn och trivsam.

30 Förslag på åtgärd Matsalen bör byggas ut i en vinkel ifrån nuvarande matsal. Ljudabsorberande material bör sättas upp. Flödet ska ändras i restaurangen så att barnen kommer in och tar sin mat, sätter sig i lugn och ro och lämnar disken på sin väg ut. Om man bygger matsalen så att man kan dela upp den med vikdörrar kan man använda en del av lokalen till annan aktivitet när det inte serveras lunch.

31 Förslag på snabb tillfällig åtgärd Lokalen där musikundervisningen sker idag ligger i nära anslutning till skolrestaurangen och kan rymma cirka 70 matplatser tills skolrestaurangen byggs ut. Det behövs just nu 62 extra platser för att kunna klara målet att skolbarnen äter sin lunch mellan 11:00-12:10. I dag finns 178 matplatser i skolrestaurangen och för att möjliggöra vårt mål behöver vi hälften så många platser som det finns elever och personal. Maten kommer att behöva köras i vagnar från restaurangen till denna lokal. Nya bord, stolar, utskänkningsvagn, porslin med mera måste införskaffas. Det kommer även innebära att det behövs mer personal i skolrestaurangen. Allt detta ska man kunna använda sig av när den befintliga skolrestaurangen byggs ut. Vår uppfattning är att denna lösning ska kunna börja användas från vårterminen Detta ska absolut enbart ses som en tillfällig lösning då lokalen inte har några fönster. Hösten 2015 kommer folktandvårdens lokaler att bli lediga, de ligger inne på skolans område. Den lokalen passar ypperligt för musikundervisning. Musikundervisningen stör i dag annan verksamhet då den ligger i anslutning till klassrum. Om musikundervisningen kan flyttas till folktandvårdens gamla lokaler kommer även den individuella instrumentundervisningen kunna ske i samma byggnad. Idag hålls denna undervisning i en annan del av skolan. Den lokalen behövs till grupprum och arbetsrum för lärare.

32 Protokoll Barn och utbildningsnämnden Dnr 2015/ Remiss från Kommunfullmäktige - Motion från Magnus Jacobsson (KD) om att utreda möjligheten att använda "tandläkarhuset" som skolbibliotek och klassrum på Ljungskileskolan Sammanfattning Magnus Jacobsson yrkar i en motion att barn och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att använda tandläkarlokalen för skolans ändamål för att bl.a. lösa kapaciteten i skolans matsal. Beslutsunderlag Motion från Magnus Jacobsson (KD) Remiss från kommunfullmäktige Förvaltningens tjänsteskrivelse Beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att bygga om Ljungskileskolans matsal och samtidigt ta i anspråk intilliggande lokal som använts som tandläkarmottagning. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

33 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 1(2) Dnr BUN 2015/00252 Handläggare Skolchef Tony Andersson Telefon Remiss från Kommunfullmäktige - Motion från Magnus Jacobsson (KD) om att utreda möjligheten att använda "tandläkarhuset" som skolbibliotek och klassrum på Ljungskileskolan Sammanfattning Magnus Jacobsson yrkar i en motion att barn och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att använda tandläkarlokalen för skolans ändamål för att bl.a. lösa kapaciteten i skolans matsal. Beslutsunderlag Motion från Magnus Jacobsson (KD) Remiss från kommunfullmäktige Förvaltningens tjänsteskrivelse Förslag till beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att bygga om Ljungskileskolans matsal och samtidigt ta i anspråk intilliggande lokal som använts som tandläkarmottagning. Ärendebeskrivning Magnus Jacobsson yrkar i en motion att barn och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att använda tandläkarlokalen för skolans ändamål för att bl.a. lösa kapaciteten i skolans matsal. Förvaltningen är medveten om förhållandena vid skolan och att matsalen idag utgör en begränsning i hur många elever skolan kan ta emot. Både svårigheterna att redan nu lägga schemat för elevernas lunch och behovet av att kunna öka skolans kapacitet att ta emot elever kräver att åtgärder vidtas. Det finns i förvaltningens förslag till investeringsbudget för 2016 upptaget medel för en ombyggnad för att öka matsalens kapacitet. För att klara skolans lokalbehov krävs att den närbelägna lokal som tandvåden lämnar, tas i anspråk. En beställning läggs under våren till tekniska kontoret att projektera ombyggnaden. Hans-Lennart Schylberg Skolchef Tony Andersson Lokalplanerare

34 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 2(2) Dnr BUN 2015/00252 Expediera till

35 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Dnr KS 2015/00177 Motion från Magnus Jacobsson (KD) om att utreda möjligheten att använda tandläkarhuset som skolbibliotek och klassrum på Ljungskileskolan Beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till barn och utbildningsnämnden och till samhällsbyggnadsnämnden. Vid protokollet Annica Åberg Justerat Alf Gillberg, Ann-Charlott Gustafsson, Elving Andersson Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Annica Åberg Expedierat Barn och utbildningsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

36 Utred möjligheten att använda tandläkarhuset som skolbibliotek och klassrum på Ljungskileskolan Enligt uppgifter som vi först fick på ett medboragermöte i Ljungskile så ämnar tandläkaren flytta ut ifrån de lokaler som man har idag. Detta frigör en lokal som ligger bra till i förhållande till Ljungskileskolan. Samtidigt har vi problem med att matsalen är förliten samt att det fattas en del klassrum samt andra utrymmen för studier i mindre grupper. Vi anser därför att kommunfullmäktige skall updra till barn och utbildningsnämnden att utreda möjligheten att använda de gamla tandläkare lokalerna till ex skolbibliotek samt klassrum vilket gör att dagens biblotek kan användas för att bygga en större matsal samt nya studiemiljöer. - Vi yrkar på att kommunfullmäktige uppdrar åt Barn och utbildningsnämnden att utreda en möjlig användning av det gamla tandläkarhuset Magnus Jacobsson Gruppledare (KD)

37 Protokoll Barn och utbildningsnämnden Dnr 2015/ Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden - Detaljplan för Kv Eol 2 Sammanfattning Barn och utbildningsnämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter på det förslag som tagits fram rörande detaljplan för Kv Eol. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder på en central obebyggd tomt vid Brattgatan med ca 60 lägenheter samt ca 1000 m2 verksamhetsyta för kontor-/centrumändmål. Beslutsunderlag Samrådshandlingar Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad Beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att som svar på de samrådshandlingar som tagits fram rörande detaljplan Kv Eol 2, Uddevalla kommun översända förvaltningens tjänsteskrivelse daterad Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kallelse Föredragningslista 2015-03-10

Kallelse Föredragningslista 2015-03-10 Kallelse Föredragningslista 1(3) 2015-03-10 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden OBS! Plats och tid Rådhussalen, Rådhuset 08:30 torsdagen den 19 mars 2015 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg Pernilla

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad P16/09 Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Detaljplanens syfte är att ge Borås ett landmärke vid västra infarten till Borås i en höjd av 20-33 våningar.

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389)

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-09-08 Dnr KS/2014:389 Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç=

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= Diarienummer PLAN15/1 aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= m=i=^=k=ó==l=`=e===d=b=k=l=j=c= =o=^=k=a=b=_=b=p=h=o=f=s=k=f=k=d= OMNRJMSJNM= = p^joüape^kaifkd= Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN ANTAGANDEHANDLING GROSSBOL S:13, MYREN 7 samt delar av GROSSBOL 1:85, KLARÄLVSBANAN 1:2 och SVANEN 8 FORSHAGA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44 Stenungsunds kommun Antagandehandling Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Illustrationen visar ett av flera sätt att bebygga planområdet

Läs mer

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn PROGRAM Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn Diarienummer: 2010.0411 Objektnummer: 507 167 Datum: 2011-06-14 ver. 2011-07-07 Program

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 Dnr: SBK 2011/341 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Kajan 18 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 1 Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning 3

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad

DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad DP 1543 Detaljplan för Johannisbergss båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid Måndag 21 januari 2013 kl. 18:00. Plats. Gruppmöten Platser är bokade från 16.00. Fika finns från 17.00.

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid Måndag 21 januari 2013 kl. 18:00. Plats. Gruppmöten Platser är bokade från 16.00. Fika finns från 17.00. KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 21 januari 2013 kl. 18:00 Plats Prostgårdslagårn Torsby Gruppmöten Platser är bokade från 16.00. Fika finns från 17.00 Val av justerare Behörighet, upprop,

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling Detaljplan för del av Östra Förstaden 2:1 m.fl. (öster om kv. Almen) inom stadsdelen Östra Förstaden i Ystad tätort Ystads kommun, Skåne län Antagen av: SAMBN 2013-01-22, 10 Laga Kraft: 2013-02-19 Genomförandetiden

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Programområde S Samrådshandling 2009-06-01 Tsn 06.0318 Sammanfattning av detaljplaneprogrammet Detaljplaneprogrammet

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl, Centrum, Ängelholms kommun Planbeskrivning Antagandehandling Svenstorp Vejbystrand Magnarp Hjärnarp Barkåkra Ängelholm Munka Ljungby Höja Strövelstorp KRONO- SKOGEN

Läs mer

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun PÄ 29/2009 Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun Upprättad 2013-06-07 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007. Jan Kristoferson 031-315 14 21. Västra Götalands län. Mölndals stad. Bostäder

ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007. Jan Kristoferson 031-315 14 21. Västra Götalands län. Mölndals stad. Bostäder ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007 214 Jan Kristoferson Stadsbyggnadskontoret 031-315 14 21 Planområdet Detaljplan för Kvarnbyterrassen Fastigheten Trädgården 1:124 m.fl. Mölndals stad Västra Götalands län

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb Sunne kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad på uppdrag av Sunne kommun, 2013-10-28 PLANBESKRIVNING Beställare:

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Samrådshandling Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer