Kallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse Föredragningslista 2015-04-13. Barn och utbildningsnämnden"

Transkript

1 Kallelse Föredragningslista 1(4) Sammanträde Barn och utbildningsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bäve 08:30 torsdagen den 23 april 2015 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg Pernilla Gustafsson Föredragningslista Föredragande 1. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering Dnr BUN 2668/76 I tur att justera: Anna-Malin Björk Joelsson (C) Beräknad tid: Onsdagen den 29 april Information Dnr BUN 2015/ Barn och utbildningsnämndens styrkort Förskolekön 3. Skolskjuts 4. Avstämning lokalprocess 08:30-09:30 Eleonore Lidman 11:00-11:30 Lena-Maria Vinberg 11:30-12:00 Lise-Lotte Bengtsson 15:00-16:00 Tony Andersson Lars-Göran Johansson

2 Kallelse Föredragningslista 2(4) Föredragningslista Föredragande 3. Information förvaltningschef Dnr BUN 2015/ Årshjul 2015 Information om revidering av årshjul Arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets rapport om Ramnerödsskolan 3. Inspektionsärenden 4. Linnéskolan 5. Rapport - Elevhälsan i Uddevalla kommun 6. Ciceron Assistent 10:00-10:30 Eleonore Lidman 10:30-11:00 Eleonore Lidman Eftermiddag Lise-Lotte Bengtsson Eftermiddag Hans-Lennart Schylberg Eftermiddag Hans-Lennart Schylberg Eftermiddag Pernilla Gustafsson 4. Information ordförande Dnr BUN 2015/ Skolriksdagen Beslutsärenden kl. 13:00 5. Medborgarförslag från Elisabeth Trouvé angående utbyggnad av Ljungskileskolans matsal Dnr BUN 2015/ Remiss från Kommunfullmäktige - Motion från Magnus Jacobsson (KD) om att utreda möjligheten att använda "tandläkarhuset" som skolbibliotek och klassrum på Ljungskileskolan Dnr BUN 2015/ Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden - Detaljplan för Kv Eol 2 Dnr BUN 2015/ Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden ang. Vindbruksplan 2015 Dnr BUN 2015/00216 Tony Andersson Tony Andersson Tony Andersson Tony Andersson

3 Kallelse Föredragningslista 3(4) Föredragningslista 9. Skolinspektionens remiss Dnr :841 Ansökan från Fridaskolorna AB om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Vänersborgs kommun fr.o.m. läsåret 2016/17 Dnr BUN 2015/ Skolinspektionens remiss Dnr :830 Ansökan från Thoren Innovation School AB om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Uddevalla kommun fr.o.m. läsåret 2016/17 Dnr BUN 2015/ Deloitte - Granskning av rutiner för barn och elever i behov av särskilt stöd Dnr BUN 2015/ Ernst & Young - Granskning av rektors roll som pedagogisk ledare Dnr BUN 2014/ Upphävande av beslut - Hemställan till Kommunfullmäktige om justerade regler vad gäller avgift för förskola och pedagogisk omsorg Dnr BUN 2015/ Hemställan till Kommunfullmäktige om beslut om justerade regler vad gäller avgift för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem samt om nya avgiftsnivåer för maxtaxa (indexering) Dnr BUN 2015/ Fastställande av styrkort Dnr BUN 2015/ Revidering av barn och utbildningsnämndens årshjul 2015 Dnr BUN 2014/ Upphörande av politisk referensgrupp inför bygget av nya Herrestadsskolan (Källdalsskolan) Dnr BUN 2014/ Val av representant i Elitidrottsgymnasiet - UEIG Dnr BUN 2015/ Val av politisk referensgrupp till kostenheten Dnr BUN 2015/ Anmälan av beslut fattade på nämndens vägnar Dnr BUN 2015/00002 Föredragande Mirsada Slijepcevic Mirsada Slijepcevic Lise-Lotte Bengtsson Hans-Lennart Schylberg Lise-Lotte Bengtsson Lise-Lotte Bengtsson Eleonore Lidman Eleonore Lidman Pernilla Gustafsson Pernilla Gustafsson Pernilla Gustafsson Pernilla Gustafsson

4 Kallelse Föredragningslista 4(4) Föredragningslista 21. Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 Skollagen - barn/elev som känner sig kränkta Dnr BUN 2015/00036 Föredragande Pernilla Gustafsson 22. Övriga frågor Dnr BUN 2669/62 Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till respektive gruppledare. Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande hygienartiklar.

5 Protokoll Barn och utbildningsnämnden Dnr 2668/76 1 Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering Sammanfattning Upprop förättas, justerande väljs och tid för justering bestäms. I tur att justera är Anna- Malin Björk Joelsson (C). Beräknad tid för justering är onsdagen den 29 april Beslut att välja Anna-Malin Björk Joelsson (C) till justerande samt att justeringen äger rum osdagen den 29 april Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

6 Protokoll Barn och utbildningsnämnden Dnr 2015/ Information Barn och utbildningsnämndens styrkort Förskolekön 3. Skolskjuts 4. Avstämning lokalprocess Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

7 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 1(1) Dnr BUN 2015/00013 Handläggare Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson Telefon Information Barn och utbildningsnämndens styrkort Förskolekön 3. Skolskjuts 4. Avstämning lokalprocess

8 Protokoll Barn och utbildningsnämnden Dnr 2015/ Information förvaltningschef Årshjul Information om revidering av årshjul Arbetsmiljö - Arbetsmiljöverkets rapport om Ramnerödsskolan 3. Inspektionsärenden 4. Linnéskolan 5. Rapport - Elevhälsan i Uddevalla kommun 6. Ciceron Assistent Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

9 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 1(1) Dnr BUN 2015/00014 Handläggare Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson Telefon Information förvaltningschef Årshjul 2015 Information om revidering av årshjul Arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets rapport om Ramnerödsskolan 3. Inspektionsärenden 4. Linnéskolan 5. Rapport - Elevhälsan i Uddevalla kommun 6. Ciceron Assistent

10 UDDEVALLA KOMMUN Barn och utbildning /Hans-Lennart Schylberg ÅRSHJUL - Planeringsöversikt - BUN 2015 Reviderat Grönt = Nytt, Rött = Bort => Uppföljning ekonomi och verksamhet => Planering ekonomi och verksamhet => Uppföljning enligt skollagens krav på huvudmannens systematiska kvalitetsarbete 2015 Typ Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Beslutsärenden Bokslut 2014 med verksamhetsberättelse Rapport arbetsmiljö Planeringsprocess, steg 1: Verksamhetsplan år med budget år 2016 inkl. investeringsbudget (inför budgetdialog) Styrkort Delårsrapport T1 Rapport arbetsmiljö Rapport arbetsmiljö Delårsrapport T2 Målnivåer KFstyrkort (beslut) Majoritetens presskonferens inför KS-beslut om budget Majoritetens presskonferens internbudget 2016 Verksamhetsplan år med budget år 2016 (beslut) Styrkort BUN - ev. justering (beslut) Internkontroll 2015 (rapport) Internkontroll 2016 (plan) Rapport arbetsmiljö Informationsärenden Bokslut med verksamhetsberättelse (delrapport) Verksamhetsberättelse (varje VC ning jan-febr Ekonomisk uppfölj- 15 min + tid för frågor) Brukarundersökning Controllerrapport Central Elevernas arbetsmiljö inklusive anmälda kränkningar till huvudmannen, ärenden från BEO och Skolinspektionen samt uppföljning och analys av det förebyggande arbetet (VC) Förslag anslagsbindningsnivåer Controllerrapport och Ekonomisk uppföljning jan-okt Uppföljning och Uppföljning och analys av analys av anmälda synpunkter genom kränkningar till kommunens huvudmannen, klagomålssystem ärenden från BEO samt genom egna och Skolinspektionen undersökningar (VC) (VC) Uppföljning och Avstämning analys av resultat lokalprocess och likvärdig (lokalplanerare) bedömning, samt förutsättningar för måluppfyllelse (VC) Uppföljning och Uppföljning och analys av arbetet analys av sjukfrånvaro och arbetet med elever i behov av särskilt stöd samt med handlingsplaner det förebyggande utifrån medarbetarundersökning (VC) och främjande arbetet, inklusive hur man arbetar inkluderande (VC Fsk, Gsk stödenhetschef) Uppföljning och analys av skolornas arbete med hållbar utveckling och EMAS (VC, miljösam-ordnare) Uppföljning av anmälda kränkningar till huvudmannen, ärenden från BEO och Skolinspektionen, samt beslut som fattas med stöd av 5 kap 7-8 samt Uppföljning och analys av resultat och likvärdig bedömning, samt förutsättningar för måluppfyllelse (VC) Uppföljning och och Uppföljning och analys av studie- analys av näringsriktigheten i skol- och yrkesvägledning (VC, SYV ) måltider samt huvudmannens mål om ekologiska livsmedel (Kostchef) Utbildning BUN Utbildning BUN Utbildning BUN Uppföljning och analys av verksamheternas arbete för likabehandling och förebygga trakasserier och kränkande behandling (VC) Kommunens aktivitetsansvar Arbetsmöten Utbildningsdagar Utbildningsdag: Förtroendevald i Uddevalla kommun Tisd 20 jan, , Oddevall Utbildningsdqg: Axel Danielsson - Inspiration och tankeställare 19 febr , HCB 12 mars 08:30-12:00 Skapa styrkort 18 mars 08:30-16:00 Skapa styrkort Utbildningsdag: Skolriksdagen, Intern BUN, 5 mars, april, Stockholm kl september 08:30-12:00 Verksamhetsplan år med budget år september 08:30-16:00 Lokalvandring Dialogforum föräldrarepresentanter 13 oktober Gemensam aktivitet BUN-Skolledning 1-2 oktober Utbildning i hållbar jämställdhet för ordinarie ledamöter

11 Skrivelse Barn och utbildning Dnr BUN 2015/ (6) Pågående ärenden myndigheter 2015 Skolinspektionen enskilda elever Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Begäran om Beslut att avsluta Yttrande yttrande ärendet 20 och BJ skickas Skolinspektionen :8743 Anmälan om skolsituationen för en grundskoleelev vid Sommarhemsskolan i Uddevalla kommun (BUN 2015/68) Skolinspektionen :6484 Anmälan om bristande pedagogiskt ledarskap vid Ramnerödsskolan i Uddevalla kommun (BUN 2015/96) Skolinspektionen :91 Anmälan om skolsituation för elever vid Uddevalla gymnasieskola, Östrabo Yrkes, i Uddevalla kommun (BUN 2015/84) Skolinspektionen : Anmälan om Skolsituationen för en elev vid Agnebergsgymnasiet i Uddevalla kommun BUN 2015/142) Skolinspektionen :7145 Anmälan om elevens rätt till stödinsatser samt skyldigheten att motverka kränkande Begäran om yttrande Begäran om yttrande Beslut att avsluta ärendet Beslut att avskriva ärendet Begäran om yttrande Yttrande och BJ skickas Yttrande och BJ skickas Yttrande och BJ skickas

12 Skrivelse Barn och utbildning 2(6) Dnr BUN 2015/00028 behandling vid Ljungskileskolan i Uddevalla kommun (BUN 2015/211) Barn och elevombudet enskilda elever Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Barn och elevombudet :1750 Anmälan om kränkande behandling vid Östrabo yrkes vid Uddevalla Gymnasieskola, Uddevalla kommun (BUN 2015/297) Skolväsendets överklagande nämnd Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Skolinspektionen riktad tillsyn Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Regelbunden yttrande skickas tillsyn av den fristående skolan Thoren Innovation School i Uddevalal kommun Skolinspektionen /8542 Regelbunden tillsyn av den fristående skolan Thoren Innovation School i Uddevalal kommun (BUN 2015/186) Skolinspektionen : Regelbunden tillsyn av den fristående skolan Uddevalla Praktiska Gymnasium (BUN 2015/94) Skolinspektionen kvalitetsgranskning Regelbunden tillsyn av den fristående skolan Uddevalla Praktiska Gymnasium yttrande skickas

13 Skrivelse Barn och utbildning 3(6) Dnr BUN 2015/00028 Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Skolinspektionen beslut friskolor Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Domstolar Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Arbetsmiljöverket Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Pågående ärenden från 2014 Skolinspektionen enskilda elever Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Skolinspektionen :3453 Anmälan om skolsituation för ett barn vid Skansens förskola (BUN 2014/418) Begäran om yttrande Yttrande och BJ skickas Kommunicering av anmälarens synpunkter på Beslut om föreläggande Yttrande och BJ skickas

14 Skrivelse Barn och utbildning 4(6) Dnr BUN 2015/00028 kommunens yttrande Kommunicering av anmälarens synpunkter på kommunens yttrande Kompletterande svar och BJ skickas Barn och elevombudet enskilda elever Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Skolväsendets överklagande nämnd Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Skolinspektionen riktad tillsyn Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Skolinspektionens riktade tillsyn :3777 (BUN2013:172) : Informationsbrev inkommit : kontaktuppgifter utskickade USB med efterfrågat material skickat -Alla enhetsbeslut inkomna -Alla enhetsbeslut har besvarats beslut om fortsatt uppföljning för enskilda enheter Yttrande och BJ skickas

15 Skrivelse Barn och utbildning 5(6) Dnr BUN 2015/00028 Skolinspektionen kvalitetsgranskning Skolinspektionens kvalitetsgranskning av distansutbildningen inom den kommunala vuxenutbildningen (BUN 2014/380) Huvudmannabeslut inkommit Svar på enhetsnivå och huvudmannanivå skickas beslut om föreläggande för enskilda enheter Kompletterande huvudmannasvar Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Förfrågan om Information till Redogörelse av uppgifter och information om huvudman och rektor utvecklingsområden skickas granskningen svar till Skolinspektionen Beslut om uppföljning och Verksamhetsrapport Skolinspektionen :2725 Granskning av matematik 3 C på Östrabo 1 BUN (2014/813) Informationsbrev Information inför kvalitetsgranskningen Skolinspektionen beslut friskolor Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling

16 Skrivelse Barn och utbildning 6(6) Dnr BUN 2015/00028 Domstolar Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Arbetsmiljöverket Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling

17 Protokoll Barn och utbildningsnämnden Dnr 2015/ Information ordförande Skolriksdagen Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

18 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 1(1) Dnr BUN 2015/00015 Handläggare Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson Telefon Information ordförande Skolriksdagen

19 Protokoll Barn och utbildningsnämnden Dnr 2015/ Medborgarförslag från Elisabeth Trouvé angående utbyggnad av Ljungskileskolans matsal Sammanfattning Elisabeth Trouvé, ordförande i Ljungskileskolan föräldraråd, har i medborgarförslag förordat att kommunen ökar kapaciteten i skolans matsal för att ge alla elever rätt förutsättningar att under ordnade former och rimlig tid på dagen äta lunch. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Elisabeth Trouvé KF beslut Förvaltningens tjänsteskrivelse Beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att bygga om Ljungskileskolans matsal och samtidigt ta i anspråk intilliggande lokal som använts som tandläkarmottagning. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

20 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 1(2) Dnr BUN 2015/00108 Handläggare Lokalplanerare Tony Andersson Telefon Medborgarförslag från Elisabeth Trouvé angående utbyggnad av Ljungskileskolans matsal Sammanfattning Elisabeth Trouvé, ordförande i Ljungskileskolan föräldraråd, har i medborgarförslag förordat att kommunen ökar kapaciteten i skolans matsal för att ge alla elever rätt förutsättningar att under ordnade former och rimlig tid på dagen äta lunch. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Elisabeth Trouvé KF beslut Förvaltningens tjänsteskrivelse Förslag till beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att bygga om Ljungskileskolans matsal och samtidigt ta i anspråk intilliggande lokal som använts som tandläkarmottagning. Ärendebeskrivning Elisabeth Trouvé, ordförande i Ljungskileskolan föräldraråd, har i medborgarförslag förordat att kommunen ökar kapaciteten i skolans matsal för att ge alla elever rätt förutsättningar att under ordnade former och rimlig tid på dagen äta lunch. Förvaltningen är medveten om förhållandena vid skolan och att matsalen idag utgör en begränsning i hur många elever skolan kan ta emot. Både svårigheterna att redan nu lägga schemat för elevernas lunch och behovet av att kunna öka skolans kapacitet att ta emot elever kräver att åtgärder vidtas. Det finns i förvaltningens förslag till investeringsbudget för 2016 upptaget medel för en ombyggnad för att öka matsalens kapacitet. För att klara skolans lokalbehov krävs att den närbelägna lokal som tandvåden lämnar, tas i anspråk. En beställning läggs under våren till tekniska kontoret att projektera ombyggnaden.

21 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 2(2) Dnr BUN 2015/00108 Hans-Lennart Schylberg Skolchef Tony Andersson Lokalplanerare Expediera till

22 Brev 1(1) Dnr BUN 2015/00108 Handläggare Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson Telefon Elisabeth Trouvé Flaggbergsvägen Ljungskile Inbjudan att närvara på barn och utbildningsnämndens sammanträde då Ditt medborgarförslag behandlas Barn och utbildningsnämnden har från kommunfullmäktige fått Ditt medborgarförslag angående utbyggnad av Ljungskileskolans matsal för beslut. Nämnden kommer att behandla ärendet på sitt nämndsammanträde den 23 april. Datum: 23 april 2015 Tid: Klockan 13:00 Plats: Stadshuset, plan 0 Sammanträdesrum Bäve Du är välkommen att närvara på sammanträdet. Med vänlig hälsning Barn och utbildning Pernilla Gustafsson Förvaltningssekreterare Barn och utbildning Postadress Uddevalla Besöksadress Stadshuset Varvsvägen 1 Telefon Fax E-post

23 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Dnr KS 2014/00580 Medborgarförslag från Elisabeth Trouvé angående utbyggnad av Ljungskileskolans matsal Beslut Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till barn och utbildningsnämnden att besluta i ärendet. Vid protokollet Annica Åberg Justerat Alf Gillberg, Rolf Jonsson, Evy Gahnström Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Annica Åberg Expedierat Barn och utbildningsnämnden Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

24 E-postformulär Medborgarförslagets ärende Utbyggnad av Ljungskileskolans skolrestaurang Ditt medborgarfrslag Utöka antalet platser i skolrestaurangen. Läs mer i Power Point som är skickad som fil. Ditt namn Elisabeth Trouvé Adress Flaggbergsvägen 30 Postnummer Ort Ljungskile E-post Sida 1

25 Medborgarförslag Utbyggnad av Ljungskileskolans skolrestaurang Inskickad av föräldrarådets ordförande Elisabeth Trouvé

26 Inledning Utdrag från Kostenhetens måltidspolicy, upprättad 12 juni 2014 Mat och måltider är centrala delar av våra liv, som njutning, källa till glädje, som mötesplatser och kulturbärare. Goda matvanor som grundläggs i tidig ålder har stor betydelse för hälsan och välbefinnandet för såväl barn som vuxna. En måltidspolicy säkerställer att hänsyn till folkhälsa och miljö utgör grunden för val av livsmedel och utformning av måltider. Syfte med måltidspolicyn Det primära syftet är att alla matgäster ska uppleva måltiderna i våra verksamheter som positiva, som ett tillfälle för social samvaro och avkoppling i en lugn och rofylld miljö. Att inom hela förvaltningen skapa ett gemensamt positivt synsätt på mat och måltider och dess möjligheter till inverkan på barn och ungdomars utveckling och hälsa. Måltider och miljö Måltiderna serveras på fasta tider med 3-4 timmars mellanrum. Måltiden ska ge ett avbrott i skoldagen och vara en möjlighet till återhämtning. Måltiderna bör schemaläggas på ett sådant sätt att alla elever får möjlighet att äta sin lunch i lugn och ro och utan tidspress. En bra schemaläggning av skollunchen är mycket viktig för en trivsam lunch och med antalet elever anpassat efter skolrestaurangen. Varje klass bör serveras lunch vid ungefär samma tidpunkt varje dag och tidigast kl Lunchen ska läggas upp på ett aptitretande sätt och serveras i en trevlig och lugn miljö.

27 Nulägesanalys av situationen för skolrestaurangen i Ljungskileskolan Det går 420 elever på Ljungskileskolan och det finns 178 platser i skolrestaurangen. Idag börjar barnen på Ljungskileskolan äta sin lunch 10:20 för att alla ska kunna äta lunch. Vissa elever har enbart 20 minuter på sig att ta mat och äta den. Frukosten serveras 07:20, barnen har fruktstund innan lunch och mellanmålet serveras mellan 14:00 och 15:00. Den befintliga skolrestaurangen är bullrig, ljudnivån från diskavdelningen är hög. Skolrestaurangen har ett dåligt logistiskt flöde. Alla barn måste passera borden där de andra barnen sitter och äter för att kunna hämta mat. Både disken för att ta mat och avdelningen för att lämna avfall och disk är placerad i motsatt riktning mot in och utgången vilket gör att barnen måste gå fram och tillbaka flera gånger runt de ätande barnen vilket skapar onödigt spring i den trånga lokalen. Maten måste hållas varm under en längre tid vilket inte är bra ur näringssynpunkt. Vi på föräldrarådet behandlar frågan om stressig och tidig lunch varje år. Många föräldrar berättar om att barnen kommer hem och säger att det är stressigt och bullrigt i skolrestaurangen. Elevrådet tar upp frågan om ljudnivå i skolrestaurangen med jämna mellanrum.

28 Varför gör inte skolan något? Det är tekniskt omöjligt att få alla elever att äta mellan 11:00-12:00 då det enbart finns 178 platser i matsalen och det går 420 elever på skolan. Rektorn Inga Ordqvist har påtalat att Ljungskileskolan har utrymmesbrist i skolrestaurangen i lokalinventeringen varje år. Antalet elever kommer att öka de närmaste åren. Den beräknade elevökningen rektorn har fått från kommunen ses nedan. Är detta beräknat på enbart födda barn? Är hänsyn tagen till inflyttning? Det planeras för många nybyggda bostäder i Ljungskile de närmaste åren! År Antalet elever/års kurs i Ljungskile skolan Förskoleklass Årskurs Årskurs Årskurs Årskurs Årskurs Årskurs Totalt antal elever

29 Barnen på Ljungskileskolan har rätt till: Att i enlighet till matpolicyn få en lugn och trevlig lunch under sina skoldagar. Att äta mellan 11:00-12:10 och att ha minst 30 minuter på sig att äta sin lunch. Att få maten jämt fördelad under dagen. Att skolrestaurangen är lugn och trivsam.

30 Förslag på åtgärd Matsalen bör byggas ut i en vinkel ifrån nuvarande matsal. Ljudabsorberande material bör sättas upp. Flödet ska ändras i restaurangen så att barnen kommer in och tar sin mat, sätter sig i lugn och ro och lämnar disken på sin väg ut. Om man bygger matsalen så att man kan dela upp den med vikdörrar kan man använda en del av lokalen till annan aktivitet när det inte serveras lunch.

31 Förslag på snabb tillfällig åtgärd Lokalen där musikundervisningen sker idag ligger i nära anslutning till skolrestaurangen och kan rymma cirka 70 matplatser tills skolrestaurangen byggs ut. Det behövs just nu 62 extra platser för att kunna klara målet att skolbarnen äter sin lunch mellan 11:00-12:10. I dag finns 178 matplatser i skolrestaurangen och för att möjliggöra vårt mål behöver vi hälften så många platser som det finns elever och personal. Maten kommer att behöva köras i vagnar från restaurangen till denna lokal. Nya bord, stolar, utskänkningsvagn, porslin med mera måste införskaffas. Det kommer även innebära att det behövs mer personal i skolrestaurangen. Allt detta ska man kunna använda sig av när den befintliga skolrestaurangen byggs ut. Vår uppfattning är att denna lösning ska kunna börja användas från vårterminen Detta ska absolut enbart ses som en tillfällig lösning då lokalen inte har några fönster. Hösten 2015 kommer folktandvårdens lokaler att bli lediga, de ligger inne på skolans område. Den lokalen passar ypperligt för musikundervisning. Musikundervisningen stör i dag annan verksamhet då den ligger i anslutning till klassrum. Om musikundervisningen kan flyttas till folktandvårdens gamla lokaler kommer även den individuella instrumentundervisningen kunna ske i samma byggnad. Idag hålls denna undervisning i en annan del av skolan. Den lokalen behövs till grupprum och arbetsrum för lärare.

32 Protokoll Barn och utbildningsnämnden Dnr 2015/ Remiss från Kommunfullmäktige - Motion från Magnus Jacobsson (KD) om att utreda möjligheten att använda "tandläkarhuset" som skolbibliotek och klassrum på Ljungskileskolan Sammanfattning Magnus Jacobsson yrkar i en motion att barn och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att använda tandläkarlokalen för skolans ändamål för att bl.a. lösa kapaciteten i skolans matsal. Beslutsunderlag Motion från Magnus Jacobsson (KD) Remiss från kommunfullmäktige Förvaltningens tjänsteskrivelse Beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att bygga om Ljungskileskolans matsal och samtidigt ta i anspråk intilliggande lokal som använts som tandläkarmottagning. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

33 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 1(2) Dnr BUN 2015/00252 Handläggare Skolchef Tony Andersson Telefon Remiss från Kommunfullmäktige - Motion från Magnus Jacobsson (KD) om att utreda möjligheten att använda "tandläkarhuset" som skolbibliotek och klassrum på Ljungskileskolan Sammanfattning Magnus Jacobsson yrkar i en motion att barn och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att använda tandläkarlokalen för skolans ändamål för att bl.a. lösa kapaciteten i skolans matsal. Beslutsunderlag Motion från Magnus Jacobsson (KD) Remiss från kommunfullmäktige Förvaltningens tjänsteskrivelse Förslag till beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att bygga om Ljungskileskolans matsal och samtidigt ta i anspråk intilliggande lokal som använts som tandläkarmottagning. Ärendebeskrivning Magnus Jacobsson yrkar i en motion att barn och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att använda tandläkarlokalen för skolans ändamål för att bl.a. lösa kapaciteten i skolans matsal. Förvaltningen är medveten om förhållandena vid skolan och att matsalen idag utgör en begränsning i hur många elever skolan kan ta emot. Både svårigheterna att redan nu lägga schemat för elevernas lunch och behovet av att kunna öka skolans kapacitet att ta emot elever kräver att åtgärder vidtas. Det finns i förvaltningens förslag till investeringsbudget för 2016 upptaget medel för en ombyggnad för att öka matsalens kapacitet. För att klara skolans lokalbehov krävs att den närbelägna lokal som tandvåden lämnar, tas i anspråk. En beställning läggs under våren till tekniska kontoret att projektera ombyggnaden. Hans-Lennart Schylberg Skolchef Tony Andersson Lokalplanerare

34 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 2(2) Dnr BUN 2015/00252 Expediera till

35 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Dnr KS 2015/00177 Motion från Magnus Jacobsson (KD) om att utreda möjligheten att använda tandläkarhuset som skolbibliotek och klassrum på Ljungskileskolan Beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till barn och utbildningsnämnden och till samhällsbyggnadsnämnden. Vid protokollet Annica Åberg Justerat Alf Gillberg, Ann-Charlott Gustafsson, Elving Andersson Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Annica Åberg Expedierat Barn och utbildningsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

36 Utred möjligheten att använda tandläkarhuset som skolbibliotek och klassrum på Ljungskileskolan Enligt uppgifter som vi först fick på ett medboragermöte i Ljungskile så ämnar tandläkaren flytta ut ifrån de lokaler som man har idag. Detta frigör en lokal som ligger bra till i förhållande till Ljungskileskolan. Samtidigt har vi problem med att matsalen är förliten samt att det fattas en del klassrum samt andra utrymmen för studier i mindre grupper. Vi anser därför att kommunfullmäktige skall updra till barn och utbildningsnämnden att utreda möjligheten att använda de gamla tandläkare lokalerna till ex skolbibliotek samt klassrum vilket gör att dagens biblotek kan användas för att bygga en större matsal samt nya studiemiljöer. - Vi yrkar på att kommunfullmäktige uppdrar åt Barn och utbildningsnämnden att utreda en möjlig användning av det gamla tandläkarhuset Magnus Jacobsson Gruppledare (KD)

37 Protokoll Barn och utbildningsnämnden Dnr 2015/ Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden - Detaljplan för Kv Eol 2 Sammanfattning Barn och utbildningsnämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter på det förslag som tagits fram rörande detaljplan för Kv Eol. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder på en central obebyggd tomt vid Brattgatan med ca 60 lägenheter samt ca 1000 m2 verksamhetsyta för kontor-/centrumändmål. Beslutsunderlag Samrådshandlingar Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad Beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att som svar på de samrådshandlingar som tagits fram rörande detaljplan Kv Eol 2, Uddevalla kommun översända förvaltningens tjänsteskrivelse daterad Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

.'. / C"/' Planbestämmelser . ' :-'" . '.,.. ",~,

.'. / C/' Planbestämmelser . ' :-' . '.,.. ,~, er (':\ /' ---, r /' :( / C"/'./ ':l /- /

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning, genomförandebeskrivning

SAMRÅDSHANDLING. Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning, genomförandebeskrivning Uppdragsnr: 10110416 1 (5) SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR TORSBY 1:345 M FL (INFO-CENTER) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN PLANBESKRIVNING Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning,

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

KYRKVIK 14:5 PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Samrådshandling. Lysekil, Lysekils kommun. Detaljplan för bostad. Upprättad 2011-03-22

KYRKVIK 14:5 PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Samrådshandling. Lysekil, Lysekils kommun. Detaljplan för bostad. Upprättad 2011-03-22 Kommunstyrelsen Detaljplan för bostad KYRKVIK 14:5 Lysekil, Lysekils kommun Dnr: LKS 11-100-214 Enkelt planförfarande Samrådshandling Upprättad 2011-03-22 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen hör följande

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-05-11. Barn och utbildningsnämnden

Kallelse Föredragningslista 2015-05-11. Barn och utbildningsnämnden Kallelse Föredragningslista 1(3) 2015-05-11 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bäve 08:30 torsdagen den 21 maj 2015 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg Pernilla Gustafsson

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

Norr 4:7, kv Kollegan (del av)

Norr 4:7, kv Kollegan (del av) PLANBESKRIVNING 2012-02-08 Antagen av BMN: 2012-04-25 Dnr: 11BMN124 Laga kraft: 2012-05-26 Handläggare: Sari Svedjeholm Norr 4:7, kv Kollegan (del av) Detaljplan för bostäder och centrum Gävle kommun,

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-06-02. Barn och utbildningsnämnden

Kallelse Föredragningslista 2015-06-02. Barn och utbildningsnämnden Kallelse Föredragningslista 13) 2015-06-02 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bäve 08:30 torsdagen den 11 juni 2015 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg Pernilla Gustafsson

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 1(6) UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 2012-02-01 DETALJPLAN för Kroksdal 1:170 Tjörns kommun - normalt planförfarande UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2011-02-16

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140326 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0358 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Läs mer

PLANBESKRIVNING Antagandehandling

PLANBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/7 PLANBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL. RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 2/7 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Tingsryd 1:51, Öresund 2 och Tingsmåla 2:5 samt Tingsryd 1:66 och Värmeverket 1 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03 Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436 LAEN 5 HOV, Växjö kommun Detaljplan för fler bostäder vid Hovslund. Växjöhem som är fastighetsägare vill bygga fler bostäder i anslutning

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015 TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen GRANSKNINGSHANDLING Planen antagen Laga kraft Genomförandetiden utgår BOKHANDLAREN 2 Töreboda tätort Töreboda kommun DETALJPLAN PLANBESKRIVNING Upprättad i juni 2015 1 INNEHÅLL

Läs mer

2013-09-17 Dnr: 2011-2660-211 1(13) ANTAGANDEHANDLING. DETALJPLAN för Ryd 1: 178 Ryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län.

2013-09-17 Dnr: 2011-2660-211 1(13) ANTAGANDEHANDLING. DETALJPLAN för Ryd 1: 178 Ryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. Emmy Wallmark 0477 442 23 emmy.wallmark@tingsryd.se 2013-09-17 Dnr: 2011-2660-211 1(13) ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för Ryd 1: 178 Ryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. PLANBESKRIVNING Planbeskrivningen

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM Uppdr. nr. 10081538 HAMMARÖ KOMMUN BÄRSTAD/GRÅBERG PLANOMRÅDE FÖR BOSTÄDER ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM FÖRHANDSKOPIA Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro BILAGA 4 2 HAMMARÖ KOMMUN

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar Tillägg till detaljplan fastställd 28 juli 1916, Kvarteret Kärnan Ändring av stadsplan för Vaggeryds Municipalsamhälle Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar För området

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-08-10. Barn och utbildningsnämnden

Kallelse Föredragningslista 2015-08-10. Barn och utbildningsnämnden Kallelse Föredragningslista 1(4) 2015-08-10 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden Plats och tid Rådhuset, Rådhussalen 08:30 torsdagen den 20 augusti 2015 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg Pernilla

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder PM Skanska Sverige AB Handläggare Cecilia Edmark Datum 2009-12-15 Vår referens/nr 131466.030 DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE STRÖMSTAD KOMMUN Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2011-11-14 Detaljplan för Kv. MOTORN m.m.. utmed Kristianstadsvägen i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta, förslag, med planbestämmelser

Läs mer

DETALJPLAN för kontor, Jörlanda pastorsexpedition

DETALJPLAN för kontor, Jörlanda pastorsexpedition Dnr 0212/05 Samrådshandling 2013-05-16 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN för kontor, Jörlanda pastorsexpedition i Jörlanda Stenungsunds kommun Västra Götalands län DETALJPLAN för kontor, Jörlanda pastorsexpedition

Läs mer

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Väduren 21 m.fl. Nässjö tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Dnr 2012-289 Antagen 2013-03-13 MBN 60 Laga kraft 2013-04-12 Inledning

Läs mer