På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 november 2015, kl Kaffe serveras från kl. 08.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 november 2015, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08."

Transkript

1 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 11 november 2015, kl Kaffe serveras från kl Plats Ärenden Rådhussalen, Rådhuset i Karlshamn Se bifogad föredragningslista och bilagor REGION BLEKINGE Christina Mattisson ordförande Andréa Hellsberg sekreterare Region Blekinge Valhallavägen Karlskrona Tel Fax E-post Org.nr Bankgiro

2 Regionstyrelsen Dagordning Tid Onsdagen den 11 november 2015, kl Plats Rådhuset, Karlshamn Dagordning: Beslutsärenden 1. Val av justerare 2. Godkännande av föredragningslistan 3. Delårsrapport per den 31 augusti 2015 bilaga 4. Budget- & planeringsprocess förändring av tidsplan bilaga 5. Återrapportering intern kontrollplan 2015 bilaga 6. Svar på revisionsrapport; Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning bilaga 7. Priser och produkter i kollektivtrafiken 2016 bilaga 8. Svar på remitterade yrkanden angående Taxor och regler i kollektivtrafiken bilaga 9. Svar på motion; Bilda en skärgårdsstiftelse i Blekinge bilaga 10. Projekt; RapID Growth for EArly Stages (IDEA) Acceleration bilaga (Blekinge Business Incubator AB) 11. Inkomna motioner & medborgarförslag - Inkommen motion bilaga 12. Informationsärende - Ung Företagsamhet 13. Delegationsbeslut bilaga Anmälningsärenden - Protokoll utvecklings-au, Protokoll utvecklings-au, Protokoll trafiknämnden, Protokoll kultur- och fritidsnämnden, Protokoll kultur- och fritidsnämnden, Beslut trafiknämnden; Sammanträdesplan för Beslut kultur- och fritidsnämnden; Revidering Blekinges regionala kulturplan Beslut kultur- och fritidsnämnden; Sammanträdesplan Anmälan av kontaktperson för uppdrag om regionala tillväxtprojekt - Beslut LSAU; Kontaktpersoner till samrådsgruppen för regionbildning - Beslut KF Sölvesborg; Val av ersättare i regionstyrelsen - Länsstyrelsen; Samrådsskrivelse angående förslag om att SLU:s verksamhet i Karlskrona flyttas till Lysekil

3 - Region Halland; Beslut avs medlemskap i Regionsamverkan Sydsverige - Sydsvensk Entreprenörfond; Protokoll styrelsemöte Strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinge; Korrigering av protokoll från sammanträde nr 2 ( /23) - Regeringsbeslut; Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2015 avs Tillväxtverket inom uo 19 Regional tillväxt och uo 24 Näringsliv (kopia) - Regeringsbeslut; Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2015 avs länsstyrelserna (kopia) - Regeringsbeslut; Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2015 avs Riksantikvarieämbetet (kopia) - Regeringsbeslut; Uppdrag att analysera torvutvinningens klimat- och miljöpåverkan (kopia) - Regeringsbeslut; Uppdrag att utarbeta och tillhandahålla ett utbildningsprogram inom bredbandsområdet (kopia) - Regeringsbeslut; Ändrad sammansättning av Övervakningskommittén för det nationella regionalfondsprogrammet för programperioden (kopia) - Regeringsbeslut; Ändrad sammansättning av Övervakningskommittén för de åtta regionala strukturfondsprogrammen för programperioden (kopia)

4 Förslag till beslut Regionstyrelsen Dnr Jonas Nordsten Delårsbokslut per den 31 augusti 2015 Delårsbokslutet per 31 augusti ska dels ge en bild över hur mål och medel utvecklats så här långt och också uppmärksamma eventuella avvikelser. Det ska också ge en prognos och bedömning för helåret. Delårsbokslutet har strukturerats på följande sätt: Beskrivning av uppdraget Beskrivning av de mål som finns verksamhetsmål och finansiella mål Utvärdering av måluppfyllelse Beskrivning av vad som har gjorts för att fullfölja uppdraget och uppnå de beslutade målen Ekonomisk sammanställning med kommentarer och analyser Region Blekinge redovisar för perioden januari augusti ett överskott på 17,7 (18,0) mnkr vilket främst består av Trafiknämndens (15,5 mnkr) och Kultur- och Fritidsnämndens (2,9 mnkr) överskott. Helårsprognosen visar på ett överskott för Region Blekinge på ca 9,9 mnkr. Samtliga verksamheter förutom Regional utveckling bedöms hålla sig inom eller under budgeterade medel. Helårsprognosen för Regional utveckling visar ett underskott på 0,5 mnkr. Bedömningen är att de finansiella målen som fastställts kommer att uppnås. Det är svårt att göra en bedömning avseende uppfyllelsen av verksamhetsmålen då flertalet av dessa är långsiktiga mål. Arbetsutskottet har behandlat ärendet. Beslutsunderlag Delårsbokslut per inkl bilagor Revisorernas granskningsrapport och utlåtande avseende delårsrapport 2015 Protokoll kultur- och fritidsnämnden, Protokoll trafiknämnden, Förslag till beslut, daterat Arbetsutskottets beslut, Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta att godkänna delårsbokslut per 31 augusti 2015 med ett resultat på 17,7 mnkr att överlämna delårsbokslutet per den 31 augusti 2015 till revisorerna att överlämna delårsbokslutet till Region Blekinges medlemmar för kännedom Expedieras: Revisorerna Blekinges kommuner och landstinget Akten Region Blekinge Valhallavägen Karlskrona Tel Fax E-post Org.nr Bankgiro

5 Delårsbokslut 31 augusti 2015

6 Delårsbokslut 31 augusti 2015 Region Blekinge Dnr: Bilaga: Beviljade- och avslutade projekt regionala tillväxtmedel 2015 t.o.m Version: C inför regionstyrelsen 11 november /malfar 2

7 Innehållsförteckning Inledning... 4 Region Blekinges uppdrag... 5 Regionstyrelsen (Regional utveckling)... 7 Uppdrag... 7 Prioriterade områden... 7 Ett expansivt näringsliv... 7 Ett starkt innovationsklimat... 8 God kompetensförsörjning... 8 Ett miljö-, energi och klimatsmart näringsliv... 9 En attraktiv livsmiljö och hållbart transportsystem... 9 Ett attraktivt esamhälle gällande digital infrastruktur och tjänsteutbud Horisontella perspektiv Kultur- och fritidsnämnden Uppdrag Blekinges regionala kulturplan Mål och indikatorer Barn och Unga Tillgänglighet Samverkan Delaktighet Internationalisering Trafiknämnden Uppdrag Regionalt trafikförsörjningsprogram för Blekinge Mål och indikatorer Resandeutveckling Klimat- och miljömål Ekonomimål Kvalitetsmål Mål kundfokus Restidsmål Mål priser och biljetter Tillgänglighetsmål Hållbar utveckling internt Region Blekinge Medarbetare Lärande och kompetensutveckling Jämställdhet Medarbetarnyckeltal Intern kommunikation Ekonomi Inledning Ekonomiska förutsättningar Regionstyrelsen/Regional utveckling Kultur- och fritidsnämnden Trafiknämnden Resultat Analys av resultatet Balanskravsutredning Intäkter och intressentbidrag Kostnader Helårsprognos Verksamhetsmål och finansiering

8 Inledning Delårsbokslut per 31 augusti avseende åtta månader, ska dels ge en bild över hur mål och medel utvecklats så här långt och också uppmärksamma eventuella avvikelser. Det ska också ge en prognos och bedömning för helåret. Med anledning av en ny mandatperiod har året inletts med att strukturera det politiska arbetet. Region Blekinges nya styrelse har konstituerats med efterföljande val och nomineringar till ett antal nämnder och styrelser liksom till Region Blekinges olika samverkansforum. Som en följd av ny mandatperiod fattas även beslut om budget och verksamhetsplan för 2015 vid Regionstyrelsens första ordinarie möte. I normalfallet när det inte är valår tas dessa beslut i juni månad före budgetåret. Även villkorsbrev och bemyndiganderam för regionalt tillväxtanslag har fastslagits under inledningen av året. Budget för 2015 följer i stort den inriktning som lades under Avisering om återställning av regionalt tillväxtanslag dvs att särskilt konjunkturstödjande medel med 5 mkr har fullföljts dock kvarstår bemyndiganderamen till 55 mkr. Stor osäkerhet rådde under inledningen av året om tidpunkter och ramverk för de nya EUprogrammen. Inte minst när det gäller strukturfonderna och dess medfinansiering från nationell nivå då budgetläget för den nya regeringen var osäkert. Strukturfonderna med europeiska regionalfonden liksom socialfonden kunde sedermera öppnas under våren och Strukturfondspartnerskapet kunde göra viktiga prioriteringar avseende utvecklingsprojekt för Blekinge och Skåne. Landsbygdsprogram liksom program för Södra Östersjön och Östersjöprogrammet har dock ännu inte haft några beslutsmöten. Dessa program är en viktig finansieringskälla för genomförandet av Blekingestrategins insatsområden. Stort fokus har lagts på socialfonden och det särskilda sysselsättningsinitiativet för ungdomar, för att möjliggöra ytterligare åtgärder med inriktning på att minska ungdomsarbetslösheten, som bland annat riktats till Skåne och Blekinge. Under våren kunde en gemensam ansökan från Blekinge lämnas in som fick positivt mottagande vilket innebär att projektet Blekinges unga lyfter med en omslutning på 56 mkr (varav 35 mkr från ESF) kan startas under året. Inom ramen för Regionalfonden har positiva beslut fattats avseende strategisk satsning med koppling till Blekinges digitala agenda, e-hälsa avseende projekt Sicaht (center for applied health technology). Även aktörer med centrala projekt kopplade till Blekingestrategin och Blekinges innovationsstrategi har beviljats medel inom ramen för europeiska regionalfonden. Den största satsningen och prioriteringen inom regionalfonden är fortsatt satsning på riskkapitalfond, en så kallad revolverande fond för Skåne-Blekinge. 100 mkr prioriterades för Almi Invest fond Syd vid partnerskapets första möte. Inom insatsområde ökad tillgänglighet och bredband beslutades om en satsning för att stärka bredbandsutbyggnaden i Blekinge och Skåne, i ett gemensamt projekt Fiber åt alla som beviljats 11,5 mnkr i EU-medel exklusive medfinansiering. Detta projekt ligger också i linje med regeringens uppdrag till regionalt tillväxtansvariga, om bredbandskoordinatorer i samtliga län. Ett uppdrag som samordnas via Post- och telestyrelsen och blir ett viktigt komplement till övrig infrastruktur- och transportplanering med koppling till insatsområde tillgänglighet i Blekingestrategin. Även för verksamhetsområde kultur- och fritid har osäkerheten avseende det nationella budgetläget fått effekter och som en följd också neddragningar av kulturanslag. Den initiala neddragningen på 245 tkr jämfört med 2014 års anslag har under året delvis återställts med 198 tkr. Det totala anslaget för 2015 är således lägre än 2014 års anslag. Med en nyligen antagen kulturplan för Blekinge med höga mål och ambitioner blir detta kännbart och en dialog kommer att tas på det regionala planet för att se över möjligheterna att klara verksamhetsmålen för kulturplansperioden. En kraftsamling sker också med koppling till Blekingestrategin och satsning inför årets Blekingedag med fokus på Kulturens roll för regional utveckling. 4

9 För verksamhetsområde trafik följer inledningen av året mål och planering. Däremot har diskussionerna om framtida sträckning av höghastighetsjärnväg och kommande Sverigeförhandling inneburit diskussioner om Blekinges förhandlingsposition både vad gäller Kust-till kust banan men även att åtgärdsvalsstudien som inleds för Skåne även ska omfatta Blekinge och Blekinge kustbana. Processen med ett nytt Trafikförsörjningsprogram ( ) har inletts vilket kommer att samla upp pågående processer som kan påverka framtida kollektivtrafiktrafik och transportflöden i Blekinge. Med en ny regering i Sverige har diskussionen om den statliga och regionala styrningen och indelningen återupptagits. En Länsindelningskommitté har tillsatts som har uppdraget att lämna ett betänkande med förslag om väsentligt färre regioner och län, före Inom ramen för det sydsvenska samarbetet, Sydsvensk regionbildning ideell förening har det funktionella samarbetet utvecklats. I den ideella föreningen tidigare Sydsvensk regionbildning ideell förening, har beslut fattats om förändring av stadgar och namn, till Regionsamverkan Sydsverige. I detta samarbete kommer också Halland och Jönköping att ingå från I samband med beslut om förändring av stadgar och utvecklat funktionellt samarbete fattas även beslut om att avveckla nätverket SydSam. Regionstyrelsen har under de inledande månaderna också fattat beslut om strategiska inriktningar både avseende kompetensförsörjning och Blekinge som innovativ region genom att anta en kompetenförsörjningsstrategi och en innovationsstrategi för Blekinge med koppling till Blekinges regionala utvecklingsstrategi Blekingestrategin. Inom ramen för innovationsstrategin lyfts ett antal styrkeområden för innovation och näringslivsutveckling fram. Glädjande besked lämnades också från försvarsministern i samband med ett Blekingebesök under våren, om satsningar inom Kockums och maritim teknik, vilket är ett av flera områden som lyfts fram. Under våren har även medlemsdialogen med koppling till den långsiktiga budget- och planeringsprocessen (2016 ff) avslutats. Beslut om budgetdirektiv har sedan följt som ger mål och riktning inför rambudgeten inför som fattades i juni. I juni besökte Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, Blekinge. Besöket handlade om Blekinges utveckling och om BTHs framtid med högskolans betydelse för utvecklingen. På inbjudan av regionråd Christina Mattisson och landshövding Berit Andnor Bylund besökte infrastrukturminister Anna Johansson Blekinge i augusti. Vid besöket diskuterades Blekinges strategiska läge och regionens betydelse för Sveriges allt större handel med Centraleuropa, östra Europa och Asien. Region Blekinges uppdrag Region Blekinges uppdrag är att göra utveckling möjlig och att arbeta för ett attraktivt Blekinge. Formellt är Region Blekinge ett samverkansorgan med det samlade politiska ansvaret för Blekinges utveckling. Medlemmar är Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg och Olofströms kommun samt Landstinget Blekinge. Region Blekinge har uppdrag dels från medlemmarna, dels från staten. Vårt främsta verktyg är samverkan; genom att underlätta för aktörer att vara på samma arenor och samla gemensamma krafter når vi längre med målet att Blekinge ska utvecklas hållbart. Allt vi gör ska genomsyras av de horisontella perspektiven: samverkan, hållbarhet, jämställdhet, mångfald och internationalisering. Vi är regional kollektivtrafikmyndighet och har även det operativa ansvaret för Blekinges kollektivtrafik. Vi har ett strategiskt kulturuppdrag och driver operativa kulturverksamheter. Region Blekinge ska ta tillvara Blekinges intressen i följande frågor: näringslivsutveckling innovation och forskning utbildning och kompetensförsörjning sysselsättning och arbetsmarknad 5

10 fysisk och digital infrastruktur, transporter, kollektivtrafik och översiktlig planering miljö, energi och klimat internationellt samarbete regionalt samarbete kultur och fördelning av regionala kulturanslag turism landsbygdsutveckling. I uppdraget ingår att bevaka kunskapsutvecklingen och vad som händer i omvärlden såväl regionalt nationellt som inom EU för de verksamhetsområden vi har i uppgift att arbeta med. Med utgångspunkt i de strategier och planer som vi tagit fram i bred samverkan fördelar vi regionala och statliga medel till initiativ som bidrar till att Blekinge utvecklas. Sveriges tillväxt är summan av den tillväxt vi skapar i regionerna. Varje region har sina drivkrafter som måste stimuleras. I Blekinge är det Region Blekinge som har i uppdrag från staten att ta bästa vara på Blekinges möjligheter genom att: Ta fram och driva genomförandet av en utvecklingsstrategi för länet Blekingestrategin. Besluta om regionala tillväxtmedel. Samordna och följa upp utvecklingsinsatser. Ta fram en kulturplan och hantera statliga kulturmedel enligt den så kallade kultursamverkansmodellen. Planera och prioritera infrastrukturen bland annat genom upprättande av länsplaner för regional infrastruktur. I egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet ta fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram för att sörja för god kollektivtrafik och goda kommunikationer. Ett av Region Blekinges övergripande uppdrag är att ta fram och följa upp den regionala utvecklingsstrategin (RUS) för Blekinge. Strategin har till uppgift att ange Blekinges gemensamma färdriktning där vi tillvaratar Blekinges unika förutsättningar, grundat i de styrkor och utmaningar som finns just här. Strategin ska samordna aktörers verksamhet så att det gemensamma resultatet verkar för Blekinges långsiktiga utveckling. På regional nivå fungerar Blekingestrategin som ett styrverktyg av Blekinges regionala satsningar och kopplar samman den lokala nivån med regional, nationell och EUnivå. Blekingestrategin är indelad i fyra insatsområden: Bilden av attraktiva Blekinge Livskvalitet Arbetsliv Tillgänglighet Bilden av attraktiva Blekinge varumärket Blekinge Blekingestrategin Blekinge har goda förutsättningar att vara en både nationellt och internationellt attraktiv och konkurrenskraftig region. Varumärket Blekinge, eller Bilden av attraktiva Blekinge, byggs kring tre styrkor: Blekinges geografiska läge. Blekinge har ett strategiskt läge nära växande marknader i det nya, öppna Europa. Blekinges kust och skärgård. Ett unikt kustlandskap och en orörd skärgård ger stora möjligheter för den som söker rekreation eller havsnära miljöer att arbeta och leva i. Kreativitet och innovationsförmåga. I Blekinge finns en kreativitet och ett innovationsklimat som präglar allt från industri och kultur till landsbygdsutveckling. 6

11 För att etablera en naturlig motor för att utveckla Blekinges varumärke ska vi ta tillvara besöksnäringen genom att engagera de människor som är involverade i besöksnäringen som drivkraft för att göra varumärket Blekinge känt. I arbetet med Blekingestrategin fortsätter förankringen av Bilden av Blekinge. Varumärket Blekinge utvecklas inom flera områden, bland annat genom det nya marknadsbolaget VisitBlekinge AB. Det finns också koppling till området kompetens- och arbetskraftsförsörjning samt investeringsfrämjande insatser. Indikatorer: Blekinges attraktionskraft ska öka. Attityder tar lång tid att förändra och arbetet fortsätter. Attraktionsindex planeras att mätas 2018 nästa gång. Det här har vi gjort: Under året har en förstudie avseende kustnära cykelled avslutats. Slutsatserna är intressanta och det finns ett brett intresse av att finna intressenter och finansiering för en fortsättning. Försäljning av licenser för att bli en diplomerad värd fortsätter. Cirka 1000 personer har genomgått den datorbaserade utbildningen. Två evenemangsmätningar har genomförts: Sveden Rock och Östersjöfestivalen. Sweden Rock har en total turistekonomisk omsättning på 110 miljoner och Östersjöfestivalen 44 miljoner. Regionstyrelsen (Regional utveckling) Regionstyrelsen är det beslutande organ som leder och samordnar Region Blekinges arbete för att driva utvecklingen i Blekinge. Regionstyrelsen beslutar om de strategiska målen för Blekinge i den regionala utvecklingsstrategin Attraktiva Blekinge Blekingestrategin Styrelsen är även regional kollektivtrafikmyndighet och beslutar om regionala tillväxtmedel och övergripande program och planer för Blekinges utveckling. Regionstyrelsen har två nämnder: kultur- och fritidsnämnden och trafiknämnden. Dessa bereder ärenden till regionstyrelsen och fattar beslut enligt reglemente för respektive nämnd. Uppdrag Centralt i uppdraget är att genomföra Region Blekinges strategiska utvecklings- och samverkansuppdrag genom att samordna strategier och insatser. Kopplat till uppdraget drivs också strategiska projekt kopplade till Blekinge. Vi arbetar aktivt inom samtliga insatsområden i den regionala utvecklingsstrategin Attraktiva Blekinge Blekinge-strategin och följer upp vad som görs för att strategin ska bli verklighet. Den nya Blekingestrategin och det faktum att vi 2014 gått in i en ny programperiod för struktur- och regionalfond, landsbygdsprogram och södra Östersjöprogrammet har ökat kravet på en flexibel och kvalitetssäker organisation inom verksamheten regional utveckling och projektkontoret som driver frågorna som hanterar rådgivning och administration av regionala tillväxtmedel, strukturfonder, nationella fonder, EU-fonder och program. Prioriterade områden Genomförandet av Blekingestrategins insatsområde Arbetsliv och Tillgänglighet är grunden för prioriteringar Genom strategiska dokument och handlingsplaner för bland annat innovation och förnyelse, kompetensförsörjning, besöksnäring, länstransportplan, regional digital agenda, hållbarhet, jämställdhetsintegrerad tillväxt och tillgänglighet har tydligare prioriteringar gjorts för respektive område. Ett expansivt näringsliv Diskussioner har inletts tillsammans med medlemmarna för att hitta en regional plattform för samverkan avseende investeringsfrämjande i Blekinge, bland annat genom att inleda en process tillsammans med Business Sweden för att på sikt också teckna avtal. 7

12 Etableringsstrategi En ansökan av regionala tillväxtmedel har tagits fram för att initiera investeringsfrämjande verksamhet i Blekinge. Avsikten är att etablera en långsiktig verksamhet där Region Blekinge är länken mellan den lokala och den nationella nivån i ett proaktivt arbete för att attrahera företagsetableringar till Blekinge. Almi Invest Syd, Skåne-Blekinge är den enskilt största satsningen inom regionalfonden Skåne- Blekinge programmet. Fonden löper från och är en uppföljning av tidigare riskkapitalfond Sydsvensk entreprenörfond AB ( ). Fonden är en av åtta fonder inom Almi Invest i Sverige och är en s.k. revolverande fond. Detta innebär att satsningar/investeringar genom ägarkapital i små och medelstora tillväxtbolag i Skåne och Blekinge också ska ge avkastning och återflöde till fonden. Fonden omfattar 200 mkr varav 100 mkr från ERUF. Ett starkt innovationsklimat Efter remiss har Regionstyrelsen under inledningen av året processat en innovationsstrategi för Blekinge. Strategin kommer att bli vägledande för prioriteringar till stöd för Blekinges innovationssystem inom ramen för bland annat regionala tillväxtmedel. Ett antal beslut har fattats i denna riktning till exempel medfinansiering av Blekinge Business inkubator och den kommande satsningen på Almi Invest fond Syd. Inom Region Blekinges organisation prövas även en fortsatt satsning på klusterutveckling och Blekinges intäktsbas. Även här krävs extern finansiering för genomförande. Ett antal projekt inom europeiska regionalfonden kommer att följas upp. Indikator: Blekinges förnyelseförmåga och kreativa klimat mäts med innovationsindex. Den senaste mätningen gjordes Ny mätning planeras till Innovationsstafetten Region Blekinge anordnade tillsammans med SKL och i samarbete med Länsstyrelsen, Landstinget och Blekinges fem kommuner en dag som handlade om att höja kunskapen om innovationer i offentlig verksamhet och visa på hur man i sin roll som ledare kan skapa goda förutsättningar för innovation. Region Blekinge var en av 10 offentliga organisationer som fick möjligheten att delta i Innovationsstafetten som genomfördes av SKL (Sveriges kommuner och landsting) och regionen i samarbete med Vinnova. Ett hundratal ledare i offentlig verksamhet deltog under dagen. SICAHT Region Blekinge driver projektet SICAHT, ett tillväxtprojekt inom Digital Hälsa som syftar till att stimulera ICT-företagen i Skåne och Blekinge till att börja utveckla produkter och tjänster inom hälso- och sjukvårdsområdet. SICAHT arbetar utmaningsdrivet, vilket innebär att projektet genomför behovsinventeringar inom olika områden i hälso- och sjukvårdssektorn; inom olika enheter på Landstinget i Blekinge och inom Region Skåne, inom kommunernas hälso- och sjukvårdsenheter och inom äldreförvaltningarna och genom att följa och intervjua olika patientgrupper. SICAHT letar efter behov eller problem som kan lösas med digitala tjänster och produkter som har kommersiell potential. Dessa behov presenteras för ICT-företag i Skåne och Blekinge med ambitionen att företagen ska starta innovationsprocesser som ska resultera i nya produkter eller tjänster. God kompetensförsörjning En kompetensförsörjningsstrategi har tagits fram och beslutats. Strategin innehåller många mål och beskriver också aktörers roll och ansvar för att uppnå målen. Region Blekinges roll är att samordna och stödja insatser. Kompetensplattformsuppdraget är också ett nationellt uppdrag som finansieras genom särskilda medel från tillväxtverket som medfinansieras med regionalt tillväxtanslag. Målen följs upp genom det kompetensråd som är inrättat från aktörerna. 8

13 Blekinge intensifierar samverkan mot ungdomsarbetslösheten Region Blekinge har ett särskilt uppdrag avseende handlingsplanen för halverad ungdomsarbetslöshet. Inom ramen för planen genomförs ett antal projekt varav projektet Blekinges unga lyfter samordnas och drivs genom region Blekinge och medfinansieras av europeiska regionalfonden med 35 mnkr. Projektvolymen uppgår till 56 mnkr för perioden I samarbete med Arbetsförmedlingen har nu alla kommuner i Blekinge slagit upp portarna till egna Navigatorcentrum. Upplägget där alla Blekinges unga erbjuds en lokal väg in till arbetsmarknad och stödsystem i alla fem kommuner kallar parterna för Blekingemodellen. Regeringen har tagit ställning för ökad nationell samverkan med lokala aktörer genom en uppmaning till Sveriges kommuner och Arbetsförmedlingen att träffa lokala överenskommelser kring genomförandet av arbetsmarknadspolitiken. Ambitionen från Blekinges parter är att skriva ett gemensamt avtal för hela Blekinge med gemensamt fokus på behoven hos arbetslösa unga i alla Blekinges kommuner. I augusti låg ungdomsarbetslösheten i Blekinge på 23,8 % av den registerbaserade arbetskraften en minskning med 1,7%*). Störst var minskningen i Olofström och Sölvesborg med 5,5 % respektive 3,1%*).*) Källa: Arbetsförmedlingen augusti augusti 2015 En särskild satsning har inletts inom ramen för samverkan Småland-Blekinge med fokus på arbetskraftsförsörjning och internationella studenter vid lärosäten Blekinge och Småland. Ambitionen är att också stärka Blekinges position avseende insatser med finansiering av europeiska socialfonden för genomförande av strategin och för att uppnå mål i enlighet med kompetensplattformsuppdraget. Ett miljö-, energi och klimatsmart näringsliv Inriktning och genomförande sker bland annat genom klimatsamverkan Blekinge och energikontor sydost där Blekinges kommuner och Region Blekinge är medlemmar tillsammans med Region och kommuner i Kronoberg och Kalmar. Initiativ till ett antal projekt har tagits för genomförande. Mål och inriktning anges i klimatstrategin för Blekinge som samordnas av Länsstyrelsen i Blekinge. En attraktiv livsmiljö och hållbart transportsystem Länstransportplanen för Blekinge antogs under 2014 och fokus under inledningen av året har varit att följa upp genomförandet som sker genom Trafikverket. Med koppling till transportplaneringen och ny plan från har vi på uppdrag av Sydsvensk regionbildning ideell förening intensifierat arbetet med en gemensam systemanalys för våra fyra regioner. Syftet är att utveckla kunskap om gemensamma sydsvenska frågor för att skapa samsyn om mål och inriktningar som underlag för nationella beslutsorgan inför den nya planeringsperioden. Det första steget i arbetet som omfattar beskrivning och analys av nuläge, behov och utmaningar är klart. I nästa steg ska dialoger föras och slutsatser dras, för att som en del i arbetet, utmynna i ett positionspapper till inriktningsplaneringen. Under inledningen av året har fokus lagts på Blekinges position till kommande samhällsbyggnadsprojekt i form av höghastighetsjärnväg i Sverige och kommande Sverigeförhandlingar. Initiativ har tagits till samordning av nyttoanalyser i Blekinge samt att åtgärdsvalsstudie för Skåne även ska omfatta Blekinge Kustbana genom Blekinge. Insatser sker också för att samordna och stödja processen kopplat till Kust till kust-banan och samverkan i Sydost mellan bl. a Karlskrona, Kalmar, Älmhult och Växjö inom nätverk Höghastighetsbanan som bildats tidigt under året. 9

14 En intensiv process har fortsatt under inledningen av året för att färdigställa ett nytt trafikförsörjningsprogram ( ) då regionstyrelsen också är kollektivtrafikmyndighet. Med anledning av bland annat diskussionerna kopplat till Sverigeförhandlingarna har tidpunkten för beslut om remiss flyttats fram till efter sommaren. En förstudie för kustnära cykelled, med bakgrund i en motion som regionstyrelsen biföll, har avslutats och presenterats för Regionstyrelsen med slutsatsen att en kustnära cykelled i Blekinge är intressant inte minst med tanke på besöksnäringen. Nästa steg är att se över möjligheterna till finansiering. Region Blekinge har tillsammans med länsstyrelsen, Boverket och Tillväxtverket tagit initiativ till projektet Strukturbild Blekinge. Ambitionen på sikt är en samverkansplattform för regional spatial planering. Även på nationell nivå pågår ett utredningsarbete inom ramen för bostadsplaneringskommittén med inriktning på stärkt regional samordning i planeringsfrågor bland annat med koppling till regioners attraktivitet. Bostadsförsörjningskommittén lämnade sitt betänkande, En ny regional planering ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) under året vilken nu är ute på bred remiss. Ett attraktivt esamhälle gällande digital infrastruktur och tjänsteutbud Blekinges regionala digitala agenda samordnas genom NetPort Science Park. Signatärsgruppen har stärkts under året bland annat genom att samtliga kommunstyrelseordförande nu finns med i Signatärsgruppen. Regeringen har konstaterat att det finns ett behov av att effektivisera det regionala arbetet med utbyggnaden av bredband. Man har beslutat att införa/erbjuda regionala bredbandskoordinatorer hos den aktör som har det regionala utvecklingsansvaret. I vårt län är det Region Blekinge. Vi har därför annonserat om en sådan tjänst och är nu i slutfasen av en rekrytering. Bredbandskoordinatorn kommer att i en strategisk roll samordna arbetet som bedrivs i kommunerna, på länsstyrelsen bl. a utifrån den regionala digitala agendan och även samverka med grannregionerna. Horisontella perspektiv Samverkan, hållbarhet, jämställdhet, mångfald och internationalisering är horisontella perspektiv som ska genomsyra alla verksamhetsområden i Blekingestrategin. Mål: Integrera horisontella perspektiv i Region Blekinges verksamhet och i de regionala utvecklingsinsatser Region Blekinge medverkar till. Det här har vi gjort: Region Blekinge har tagit fram och implementerat en ny ansökningsblankett samt handledning för regionala tillväxtmedel, där de horisontella perspektiven integreras igenom hela projektansökan. De ska belysas i såväl bakgrunden av projektbeskrivningen som i genomförande och uppföljningen. Under 2015 har ett antal aktiviteter inletts för att stärka de horisontella perspektiven bland annat utbildning inom hållbarhet för samtliga medarbetare se avsnitt 6. För att uppnå en utveckling och förändring av befintliga strukturer behöver vi jobba parallellt med insatser både internt, med Region Blekinges egna rutiner och processer, och externt inom olika samhällssektorer. Samverkan Att stärka samverkan inom och utanför regionen är Region Blekinges främsta verktyg för att nå framgång med Blekingestrategin. Det finns strategiska samverkansforum på nationell nivå, liksom interregionalt och i Blekinge. Det kan bestå av samverkan mellan medlemmarna, men också med andra aktörer, som högskola, näringsliv och myndigheter såsom regionalt forum för tillväxt, kompetens- och kultursamverkansplattformar. 10

15 På nationell nivå har under inledningen av mandatperioden nationellt forum utvecklats både på den politiska nivån liksom på tjänstemannanivå Forum för regional tillväxt och attraktionskraft med koppling till nationella strategier och uppdrag. I Sydsverige har samverkan som inleddes med ideella föreningen för regionbildning i Sydsverige utvecklats till ett funktionellt samarbete inom en rad strategiska frågor bl.a. systemanalys för infrastruktur liksom kollektivtrafik och taxor. Den ideella föreningen har med anledning av förändrat uppdrag och inriktning lagt förslag till nya stadgar och nytt namn, Regionsamverkan Sydsverige ideell förening, att gälla från Det här har vi gjort: I samband med att Sverige fick en ny regering 2014 har en revidering av den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft inletts. I enlighet med strategin har ett nationellt forum inrättats för politiker respektive tjänstemän, för samverkan i riktning mot strategins mål. Forumet leds av Näringsdepartementet och i forumet ingår företrädare för regionalt tillväxtansvariga tillsammans med SKL (Sveriges kommuner och landsting), tillväxtverket och andra departement och myndigheter med koppling till regional tillväxt. På regional nivå har ledningen för det nya partnerskapet för strukturfonderna utsetts. Partnerskapet har gjort prioriteringar för den nya strukturfondsperioden Småland-Blekinges samarbete kring vårt gemensamma representationskontor i Bryssel har utvecklats. Efter att regionkommuner har bildats i Jönköping och Kronoberg har även landstingen i dessa regioner gått in i samarbetet. Regionalt har beslut fattats om att inrätta ett innovationsråd för att stärka arbete och förankring kopplat till Blekinges innovationsstrategi. Internationalisering Utifrån Region Blekinges internationella översikt hantera fyra huvudprocesser: Bevaka och påverka EU-policy och territoriella EU-program Lärande kring Internationella projekt och EU-program Utveckla nätverk kring projekt och kunskap om tematiska EU-program Främja aktörer i regionen genom information och rådgivning. Det här har vi gjort: Informationsinsatser kring den nya programperioden och aktuella utlysningar med tyngdpunkt på Södra östersjöprogrammet har genomförts inom ramen för Blekinges EU-nätverk. En sammanställning över gemensamma projektinitiativ har tagits fram för översikt och samordning inför kommande utlysningar. Även den inom ramen för Blekinges EU-nätverk. Ett gemensamt inspel till horisont-2020 inom ramen för Småland Blekinges gemensamma brysselsamverkan har lämnats in. Även verksamhetsinriktning och länsspecifika dokument som ska ligga till grund för det fortsatta samarbetet har tagits fram i samverkan med övriga medlemsorganisationer. Genom deltagande i styrelsemöte för Euroregion Baltic har fortsatta prioriteringar av gemensamma utmaningar diskuterats tillsammans med övriga regionala politiska ledare inom Södra östersjöområdet. Processen med att ta fram en ny Översikt för internationalisering som horisontellt perspektiv i genomförandet av Blekingestrategin har initierats med ett förslag till disposition inför Under våren har förberedelser gjorts för ansökningar till årets utlysningar för de territoriella programmen inom områdena transport, besöksnäring och maritim säkerhet. 11

16 Jämställdhet Jämställdhet är en viktig tillväxtfråga som ska genomsyra alla satsningar, både de som Region Blekinge driver och de som Region Blekinge är med och finansierar. Det här har vi gjort: Två pilotföretag inom mansdominerad sektor har fördjupat sin verksamhetsutveckling med jämställdhet som verktyg för att öka lönsamheten. Företagen har nu identifierat den utmaning som de vill arbeta vidare med för att stärka företagen på längre sikt. Avslutande workshop med företagen sker i september. Under våren presenterades en kartläggning och analys, där vi utifrån ett jämställdhetsperspektiv har undersökt vilka strukturella hinder som finns för att erbjuda alla gymnasieelever samma möjlighet att starta UF-företag, oavsett vilken skola man går i eller var man bor. Vi har även utrett behovet av att komplettera den befintliga strukturen i det företagsfrämjande systemet, i form av inkubatorverksamhet, med stöd som har fokus på entreprenören och inte affärsidén. Detta med fokus på besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar, en bransch där många kvinnor verkar och som har stor potential att utvecklas i Blekinge. Vi har arbetat i nära samverkan med Ung Företagsamhet och Blekinge Business Incubator och tillsammans identifierat hinder, möjligheter och aktiviteter kopplat till ovanstående. Utifrån dessa utmaningar har vi bjudit in till två träffar som riktar sig till målgruppen beslutsfattare inom skolväsendet för att ta del av goda exempel kring hur andra regioner har lyckats erbjuda UF för alla gymnasielever och hur eleverna upplever sitt UF år. Vi lyssnade bland annat till UF-Halland som menar att UF är en rättighetsfråga för våra ungdomar, samt Vision on water som gått från UF till AB. Kopplat till kartläggningen för inkubatorn har vi bjudit in till en utvecklingsdag för att tillsammans med företagsfrämjare utveckla en affärsutvecklingsmodell anpassat för KKN (Kreativa och Kulturella näringar). Vi har bjudit in till en grundutbildning i social hållbarhet med fokus på jämställdhet. Utbildningen riktar sig till Region Blekinge och våra samarbetspartners. Vi har även haft en fördjupad dag utifrån projektkontorets uppdrag och vår nya ansökningsblankett med de horisontella perspektiven integrerade igenom hela sansökan. Syftet med dagen var att stärka vår rådgivning, kvalitetssäkra våra bedömningskriterier samt ta fram ett verktyg för uppföljning av de regionala tillväxtmedlen, utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Hållbarhet Hållbar utveckling är en förutsättning för vår välfärd. Omställningen av vårt samhälle till att bli långsiktigt hållbart är en väldig utmaning, men det ger också nya affärsmöjligheter. Hållbarhetens tre dimensioner; social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet måste beaktas vid allt som görs av Region Blekinge samt i allt som Region Blekinge är med och finansierar. Det här har vi gjort: Arbetet med att driva på arbetet för genomförande av de regionala målen i Klimat och energistrategin har fortsatt genom samverkan i Klimatsamverkan Blekinge, bland annat genom utställningen med klimatsmarta tips som togs fram under 2014 och som nu vandrar runt i kommunernas, länsstyrelsens och landstingets lokaler. Regionen har samverkat i olika projekt utifrån strategins åtgärdsplan, t ex Samlastningscentral i Blekinge och Vindkraftens möjligheter i Blekinge. Ett seminarium om utmaningar och möjligheter för havsbaserad vindkraft anordnades i februari för att ge information och ökad kunskap om vad en storskalig etablering kommer att innebära. I samverkan med bl a Energikontor sydost planeras ett seminarium om solel och elmarknaden som en del att skynda på övergången till fossilfri elproduktion. Samverkan i folkhälsoarbetet har resulterat i ett förslag till gemensam folkhälsopolicy för hela regionen. Alla medlemmar har fattat ett politiskt beslut om policyn och arbetet har sedan fortsatt i den länsövergripande arbetsgruppen i enlighet med den antagna policyn. En folkhälsodag anordnades i maj för politiker och ledande tjänstemän inom området då bl a prioriteringar utifrån folkhälsopolicyn diskuterades. 12

17 Hållbarhetsforum Blekinge har haft arbetsmöte med diskussioner om hur det fortsatta arbetet ska ske. Medverkan i olika samverkansinitiativ har skett, t ex Energiklustret, ett företagsnätverk med energi som en fokusfråga, Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge, ett samarbete för att effektivisera miljötillsyn, miljömålsarbetet där en temadag om kemikaliers miljöpåverkan planeras till hösten 2015, målgrupp är skolor och offentlig verksamhet Därtill samverkan och arbete med Region Skåne och energikontoren i Skåne och Sydost för att ta fram olika projektansökningar inom energi och transportområdena i den nya programperioden. Kultur- och fritidsnämnden Uppdrag Kultur- och fritidsnämnden har i uppdrag att främja, utveckla och göra kultur och fritid tillgänglig för alla i Blekinge. I Attraktiva Blekinge Blekingestrategin spelar kultur och fritid en viktig roll för ökad livskvalitet och attraktionskraft. Nämnden ansvarar för Region Blekinges verksamhet inom kultur- och fritidsområdet samt för de institutioner inom området för vilka Region Blekinge är huvudman. I ansvarsområdet ingår att verkställa regionstyrelsens fastställda kulturplan. Nämnden fördelar statsbidrag och regionala bidrag (landstinget) till de regionala kultur- och fritidsinstitutionerna i Blekinge, liksom för stödinsatser till folkbildning och ungdomsverksamhet i Blekinge. Kulturnämnden tar fram den regionala kulturplanen för Blekinge. Inom området fritid samarbetar vi med den regionala folkbildningen, idrottsrörelsen samt ungdomsorganisationer. Bidrag fördelas både som driftstöd och projektmedel. Blekinges regionala kulturplan Blekinge har en regional kulturplan som beskriver riktlinjerna för hur kulturen i regionen ska utvecklas och bedrivas i Blekinge enligt den så kallade kultursamverkanmodellen. Kulturplanen omfattar tre år men är ett levande dokument som utvecklas, kompletteras och fördjupas varje år. Målsättningen är att tillsammans med Blekinges kulturaktörer uppfylla kulturplanens viljeinriktningar samt att i samarbete med Blekinges idrottsförbund stödja, företräda och leda idrotts- och fritidsverksamheten i Blekinge. Mål och indikatorer Kulturkansliet träffar de regionala verksamheterna två gånger per år för samtal och uppföljning, därutöver redovisar samtliga regionala aktörer resultat i den gemensamma Kulturdatabasen för föregående år vilket sammanställs och redovisas i maj. Nedanstående beskrivning av aktiviteter gäller de verksamheter som finns under Region Blekinges förvaltning. ( Musik i Blekinge, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, Slöjd i Blekinge och Dans i Sydost. Barn och Unga Blekinge ska vara ledande i Sverige på kultur för och med barn och unga. Indikatorer: Antal barn och unga/år som besökt kulturverksamheter med regionalt bidrag Antalet besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Inom verksamhetsområde Kultur redovisar varje verksamhet med regionalt bidrag sina resultat under vt 2016 för året 2015 i Kulturdatabasen. 13

18 Måluppfyllelse: En tydlig bild på hur verksamheterna utvecklas och uppfyller målen kan inte ges förrän under våren 2016, då samtliga verksamheter har redovisat 2015 års resultat i kulturdatabasen. Dock kan konstateras att det görs mycket insatser för våra barn och unga och inga signaler finns i dagsläget på att indikatorerna inte ska uppvisa positiva resultat. Det här har vi gjort: Att vara ledande i Kultur för barn och unga är ett högt ställt mål, men icke desto mindre en stjärna att sikta mot. I Blekinge garanterar vi med hjälp av Blekingemodellen att alla barn och unga får minst två scenkonstupplevelser per år i sin förskole/ skolmiljö, detta i samarbete med Riksteatern Blekinge och Musik i Blekinge. Genom denna modell är vi bland de bästa i landet på att garantera konstupplevelser för barn och unga. För att bli riktigt spetsiga behöver vi dock växla upp vår modell för att inom denna också kunna erbjuda garanterade upplevelser inom andra konstområden. Våra verksamheter har ständigt ett tydligt fokus mot målgruppen Barn och unga och har under perioden fortsatt arbetet med att stimulera barn och unga till skapande och delaktighet i aktiviteter och arrangemang, såsom läger, workshops, återkommande aktiviteter och publika arrangemang. En viktig uppgift som det arbetas med är att på olika sätt stärka våra arrangörsled att gynna unga och också att öka antalet unga som är delaktiga i urvalsprocesser etc. Våra verksamheter arbetar också med aktiv omvärldsbevakning och erbjudande av olika kompetensutvecklingsinsatser för att kunna stimulera sin egen verksamhet men också sina underparter/samarbetsparter till fortsatt utveckling av verksamheterna. Exempel på detta är kompetensutveckling inom det digitala området för att stärka verksamheternas tilltal till de unga t.ex inom våra kommunbibliotek. Att tillsammans med olika samarbetspartners nå fler barn och unga för ökad delaktighet är ett viktigt område där våra verksamheter jobbar med olika medel för att få detta till stånd. För att nämna ett par exempel samarbetar Biblioteksutveckling med SISU i ett läsfrämjande projekt. Dans i Sydost anordnar streetdansläger för ungdomar och Slöjd i Blekinge samarbetar tex med Blekinge läns Museum i anordnandet av slöjdklubbar där barnens eget skapande är i fokus. Musik i Blekinge har genomfört särskilda arrangörsutbildningar för unga och även haft workshops i samband med Musik Direkt. Våra verksamheter arbetar dels operativt, men i än högre grad konsultativt inom ramen för Skapande Skola. Regionen är också sammankallande för ett regionalt Skapande skola nätverk. I mars hölls en kompetenshöjande konferens inom ramen för Skapande skola där Bla Anne Bamford tillsammans med flera andra intressanta föreläsare deltog. Projektet Broar till historien fortskrider i samarbete med Kulturarv Östergötland runt skapandet av ett digitalt pedagogiskt verktyg och en mötesplats för kulturarvsaktörer och skola, Verktyget publiceras under hösten Tillgänglighet Kulturen i Blekinge ska bli tillgänglig digitalt samt ska delaktighet och eget skapande vara ledord. Indikatorer: Uppfyllande av mål för kulturen i Regionala digitala agendan. Uppföljning av de regionala institutionernas tillgänglighetsplaner. Inom verksamhetsområde Kultur redovisar varje verksamhet med regionalt bidrag sina verksamhetssiffror under vt 2016 för året 2015 I Kulturdatabasen. 14

19 Måluppfyllelse: En tydlig bild på hur verksamheterna utvecklas och uppfyller målen kan inte ges förrän under våren 2016, då samtliga verksamheter har redovisat 2015 års resultat i kulturdatabasen. Dock kan konstateras att vårt fokus på att vara tillgängliga i hela länet har gjort att fler aktiviteter förläggs utspritt i våra fem kommuner. Mycket arbete kan fortsatt göras på att utveckla vår digitala arena, men insatser görs. För att komma vidare i detta krävs mycket kompetensutveckling för länets kulturaktörer och också tillskott av resurser ett arbete som vi nu har fokus på. Det här har vi gjort: Alla verksamheter har tillgänglighetsplaner. I arbetet med den Regionala digitala agendan har Biblioteksutveckling tillsammans med Karlshamns kommun utvecklat en maker space arena, vars erfarenheter ska ligga till grund för fortsatt utveckling i länet. Kompetensutvecklingsinsatser inom området tillgänglighet har anordnats inom området digital tillgänglighet och utveckling av webbplatser. Samt en konferens angående Nationella minoriteter. Verksamheterna har fokus på att vara tillgängliga med verksamhet i hela Blekinge och har därför erbjudit en mängd olika aktiviteter utplacerade i länets samtliga kommuner, ex musikarrangemang, slöjdcafeér etc. Planering för den verksamhetsövergripande gemensamma aktiviteten Festival Spezial har påbörjats, och specifika projekt är i gång ex inom Kultur i vården och kultur och hälsa, (musik och dans) Verksamheterna har under året skapat en mängd nya nätverk och varit deltagare i en mängd olika samarrangemang med andra kulturaktörer. För våra aktiva kulturskapare är Musik i Blekinge den största arbetsgivaren i länet för våra professionella musiker och Slöjd i Blekinge har i samarbete med Blekinge Museum under årets första halvår gett våra konsthantverkare möjlighet att visa och sälja sina alster i Museets butik. Samverkan Samverkan och gränsöverskridande samarbeten ska vara basen i utvecklingen av Blekinges kulturliv. Indikatorer: Uppföljning genom den årliga kvalitativa redovisningen i Kulturdatabasen. Måluppfyllelse: Att samverka är basen i vår verksamhet och anledningen till att vi kan erbjuda och utveckla ett aktivt kulturliv. Samverkan sker över olika nivåer inom samtliga verksamheter dagligen. En tydlig bild på hur samtliga regionala verksamheter som får stöd av oss samverkar med varandra och därigenom uppfyller målen kan inte ges förrän under våren 2016, då samtliga verksamheter har redovisat 2015 års resultat i kulturdatabasen. Att samverkan sker i hög grad är dock redan säkerställt. Det här har vi gjort: Vår största samverkansarena är den kommunala, här sker samarbeten i form av chefsnätverk, samt andra tjänstemannanätverk som tillsammans identifierar gemensamma behov och genomför aktiviteter exempelvis Visitutbildning för Kulturtjänstepersoner. I kommunerna sker samarbeten med stora och små kulturarrangörer och också erbjudande av kompetenshöjande insatser i samband med detta. Här sker samarbete kring kulturarrangemangsutveckling, här kan nämnas Berättarfestivalen som från och med 2016 blir en gemensam kulturfestival för länets samtliga kommuner. Här förläggs operativa aktiviteter i samverkan mellan kommunala arrangörer och regionala verksamheter 15

20 exempelvis slöjdcaféer. Musik i Blekinge har tillsammans med arrangörsföreningar i kommunerna genomfört 65 konserter. De regionala verksamheterna verkar också som kompetenscentrum i särskilda frågor ex inom dans, musik och bibliotek. Inom de regionala kulturverksamheterna ansvarar Kultur och fritid för att en mötesplattform finns för verksamhetscheferna till samtal och diskussioner kring gemensamma frågor och utvecklingsmöjligheter. Kultur och fritid verkar också över de regionala gränserna dels genom vårt sedan länge etablerade samarbete med Kalmar och Kronoberg där vi tillsammans äger och utvecklar gemensamma verksamheter. I detta sammanhang träffas både tjänstemannaorganisationen och den politiska organisationen regelbundet. Vi har också utvecklat ett samarbete med Region Skåne samt Halland. Detta i syfte att delge varandra kompetens och bjuda in varandra till kompetenshöjande insatser, men också genom operativa samarbeten, här planeras närmast ett samarbete kring utvecklingen av den professionella dansen i vår region. Kultur och fritid finns också med som samarbetspartner på den nationella arenan. Här kan nämnas att vi under våren deltagit i Reglabs serie angående kultur och kreativa näringar (KKN) för att kunna utveckla och sätta fokus på denna fråga utifrån ett nationellt och regionalt perspektiv på bästa sätt. Kultur och fritid deltar även i många andra nationella sammanhang för att sätta Blekinge på kartan samt att genom dessa hämta inspiration och kunskap till Blekinge. Vi medverkar som delarrangörer vid nationella konferenser, i år har vi haft ett KKN möte, i samverkan med REGLAB förlagt till Blekinge samt att vi också i samband med Blekingesömsutställningen var delarrangörer när Riksföreningen för handvävning hade sitt riksmöte förlagt till Blekinge. Biblioteksutveckling har tät kontakt med Kungliga biblioteket och Kultur och fritids kansli för en kontinuerlig dialog med Statens Kulturråd. I det interna arbetet inom Region Blekinge har vi med nya strukturer stärkt samarbetet mellan kulturen och besöksnäringen. Delaktighet Alla i Blekinge ska ha samma möjlighet till att ta del av våra gemensamma resurser för att uppleva och skapa kultur. Indikatorer: Uppfyllande av de regionala institutionernas planer för jämställdhet och mångfald. Uppföljning av projektmedel och produktionsstöd, fördelning över konst- och kulturområden samt fördelning över geografi. Hittills har vi fördelat följande medel: PRODUKTIONSSTÖD Blekinge Karlskrona Ronneby Karlshamn Olofström Sölvesborg TOTAL Textilhantverk 1 1 Konst 1 1 Teater 1 1 Musik TOTAL

21 PROJEKTMEDEL Blekinge Karlskrona Ronneby Karlshamn Olofström Sölvesborg TOTAL Film 1 1 Fritid 2 2 Teater Dans Konst 1 1 TOTAL Måluppfyllelse: En tydlig bild av hur samtliga regionala verksamheter som får stöd av oss är aktiva inom målområdet Delaktighet och därigenom uppfyller målen kan inte ges förrän under våren 2016, då samtliga verksamheter har redovisat 2015 års resultat i kulturdatabasen. Dock kan det konstateras att många aktiviteter och kompetenshöjande insatser redan har gjorts inom området. Det här har vi gjort: Kronoberg, Kalmar och Blekinge arbetar tillsammans när det gäller att erbjuda konferenser för kompetensutveckling inom olika områden. Under våren arrangerade Kalmar en konferens angående HBTQ-frågor där våra verksamhetschefer deltog. I maj arrangerade vi i Blekinge en konferens angående kompetens kring nationella minoriteter. Biblioteksutveckling arrangerade en konferens angående e-medierna. Våra verksamheter har arrangerat ett antal aktiviteter för att bidra till målet att alla ska ha möjlighet att uppleva kultur och arbetat med att nå nya publikgrupper. Ex har Musik i Blekinge samarbetat med en mångkulturell arrangörsförening, Dans i Sydost har arrangerat streetdanceläger, battles och workshops. Dansen är ett bra sätt att nå nya målgrupper eftersom dans är ett eget språk. Dansen har också mer och mer uppmärksammats som verktyg för att arbeta med hälsofrämjande åtgärder och Dans i sydost är delaktiga i två av dessa projekt. Biblioteksutveckling har tillsammans med kommunbiblioteken arbetat fram en struktur för hur man bör arbeta med mångspråksverksamheten, samt påbörjat arbetet med att hitta formerna kring ett E-labb. I arbetet med att nå nya målgrupper har Slöjd i Blekinge samarbetat med föreningen Grupp 39 i Ronneby samt erbjudit aktiviteter för deltagarna på Blekinge Folkhögskolas etableringskurs. Internationalisering Verka för ökat samarbete i södra Östersjöregionen. Indikatorer: Antal kontakter, programaktiviteter eller föreställningar i annat land. Måluppfyllelse: En tydlig bild över hur samtliga regionala verksamheter som får stöd av oss har ökat sitt samarbete med aktörer i södra Östersjön kan inte ges förrän under våren 2016, då samtliga verksamheter har redovisat 2015 års resultat i kulturdatabasen. Det här har vi gjort: Musik i Blekinge varit delaktiga i arrangemanget BIBA som är ett samarbete mellan Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Karlskrona kommun och Musik i Blekinge/Region Blekinge. BIBA besöks av deltagare ifrån hela Europa. 17

22 Musik i Blekinge har också för 15:e året i rad arrangerat Blekinge JAZZ AND WORLD i samarbete med Blekinge folkhögskola. Dans i Sydost är medlemmar i Dansnät Sverige och genom detta får Blekinge tillgång till de internationella professionella gästspel som arrangeras och som erbjuds Blekinges publik. Slöjd i Blekinge har varit aktiva i projektet Baltic Sea Inter Culture, Folk and tradition Övriga initiativ som Kultur och fritid uppmuntrar är en EU ansökan där erfarenheterna från Art Line projektet ska tas till vara, här är Ronneby kommun projektägare, samt en ansökan till Kreativa Europa som är en fortsättning på Art and technology arbetet, här är NET Port projektägare. Trafiknämnden Uppdrag Trafiknämnden har i uppdrag att bidra till goda resmöjligheter inom länet samt till och från Blekinge genom att driva och utveckla den skattefinansierade kollektivtrafiken i Blekinge. Detta görs genom att handla upp, verkställa och marknadsföra den upphandlade kollektivtrafiken som huvudsakligen drivs under varumärket Blekingetrafiken. Trafiknämnden är också tillståndsmyndighet för färdtjänsten i Blekinge. Trafiknämnden driver strategi- och utvecklingsfrågor som rör kollektivtrafiken i Blekinge i samklang med kommunernas fysiska planering, omgivande län och övrig samhällsplanering. Kollektivtrafiken är viktig för att genomföra de övergripande målen i trafikförsörjningsprogrammet, vilket är ett av verktygen i arbetet med att uppfylla Blekingestrategins mål. Trafiknämnden bereder trafikförsörjningsprogrammet som beslutas av regionstyrelsen. Detta innehåller mål och riktlinjer för planeringen av kollektivtrafiken under de närmaste åren och för utvecklingen på sikt. Regionalt trafikförsörjningsprogram för Blekinge Trafikförsörjningsprogrammet är ett program som på ett övergripande sätt visar hur man från ett politiskt perspektiv önskar att kollektivtrafiken utvecklas under kommande år med koppling till strategiska dokument för Blekinges utveckling. Vilken ambitionsnivå skall gälla och vad vill vi uppnå med kollektivtrafiken? Vidare framgår det av programmet hur kollektivtrafiken skall utvecklas för att stödja den regionala utvecklingen. I dokumentet finns tydliga mål och klara indikatorer på hur trafiken ska utvecklas i och mellan de angränsande länen samt hur kollektivtrafiken ska bidra till samhällsutvecklingen. Programmet innehåller följande punkter: behovet av kollektivtrafik i länet samt till angränsande län mål för kollektivtrafiken både trafik som myndigheten anser skall finnas på grundval av allmän trafikplikt och som bedöms kunna utföras på kommersiell grund kollektivtrafikens betydelse för att uppnå miljömålen åtgärder och mål för tillgänglighetsanpassning av kollektivtrafiken viktiga bytespunkter i det regionala kollektivtrafiksystemet omfattningen av färdtjänst och riksfärdtjänst Utöver vårt arbete med att uppfylla målen i gällande trafikförsörjningsprogram, vilket redovisas nedan, har beredningen av remissförslag till nytt trafikförsörjningsprogram avslutats och trafiknämnden överlämnade detsamma till regionstyrelsen inför dess möte i september. Ytterligare aktiviteter planeras under hösten för att fortsätta dialogen. Dessutom har kontanter tagits bort som betalningsmedel ombord på buss och tåg samtidigt som möjlighet till betalning med bankkort ombord på buss införts. Detta har medfört en ökad ombudsförsäljning med 40 %. 18

23 Mål och indikatorer Resandeutveckling Det övergripande målet är att fördubbla resandet till 2030 jämfört med Nedan redovisas de delmål som finns % % % Indikatorer: Resandeutvecklingen sammanställs och redovisas kvartalsvis. Det mål som gäller för år 2015 i trafikförsörjningsprogrammet är resor. Måluppfyllelse: Resandeutvecklingen utvecklas inte i takt med planerna, prognosen för 2015 är 8,4 miljoner resor. Det här har vi gjort: Sommaren har präglats av extra insatser vid olika evenemang i länet med trafik och personlig närvaro för kunddialog och biljettförsäljning. En särskild sommarbuss har trafikerat kustvägen mellan Kristianopel och Torhamn. Busstrafik har inrättats mellan Ronneby resecentrum och Påtorp. I skärgården har Hasslö åter trafikerats med ettårskontrakt och upphandlingen av åretrunttrafik med båt till Sturkö har avslutats efter överprövning och godkännande i förvaltningsdomstolen. Upphandling av serviceresor har avslutats och avtal tecknats. Klimat- och miljömål Busstrafiken ska i huvudsak, efter genomförd upphandling, drivas med ett miljöanpassat bränsle. Indikator: Uppföljning av utsläpp och användning av fossilfritt drivmedel sker genom ett miljöledningssystem och genom årlig uppföljning av våra trafikavtal. Måluppfyllelse: Busstrafiken drivs, i enlighet med det nya bussavtalet som började gälla hösten 2014, i huvudsak med ett miljöanpassat bränsle. Målet är uppfyllt. Uppföljning sker fortlöpande i vårt miljöledningssystem FRIDA. Det här har vi gjort: Fakturakopior från leverantör avseende upphandlad busstrafik erhålls och granskas fortlöpande för att säkerställa att fossilfritt bränsle används. Ekonomimål Under perioden för verksamhetsplanen ser vi ingen möjlighet att öka kostnadstäckningsgraden om priserna i kollektivtrafiken ska hålla samma nivå eller lägre än den allmänna prisutvecklingen och vi samtidigt ska genomföra stora trafiksatsningar. Indikator: Kostnadstäckningsgraden beräknas och redovisas varje år. Måluppfyllelse: Kostnadstäckningsgraden redovisas i årsredovisningen. Det prognosticerade överskottet indikerar dock att kostnadstäckningsgraden inte har försämrats. Det här har vi gjort: Vid trafikstarten i augusti genomfördes ett antal förändringar i trafiken för att utnyttja resurserna bättre. Lågt belagda linjer och turer ersattes med nya trafiklösningar. 19

24 Kvalitetsmål I Verksamhetsplanen föreslås ett stort antal åtgärder för att kollektivtrafiken ska upplevas som attraktiv och ha en hög standard. Att arbeta för en högre kvalité är ett ständigt pågående arbete som genomsyrar hela verksamheten. Att våra kunder alltid ska få svar på de frågor och ärenden de skickar till oss är självklart. Indikatorer: Kundundersökningar i tåg och busstrafiken genomförs årligen. Tidhållningen mäts kontinuerligt sammanställning och redovisning sker varje år. Måluppfyllelse: Kundundersökning för våra resenärer och mätning av tidhållningen redovisas i årsredovisningen. De undersökningar som har gjorts indikerar att målet kommer att uppnås. Det här har vi gjort: Under perioden har det varit fokus på att förbättra punktligheten i busstrafiken. Åtgärder har vidtagits som kommer att ge resultat under hösten. Mål kundfokus Hela vår verksamhet har kunden och kundens behov och önskemål som utgångspunkt. Vi arbetar för ett ökat resande och då finns naturligtvis kunden i fokus i allt som görs. Det är av yttersta vikt att varumärket Blekingetrafiken står för bra kollektivtrafik. Indikator: Mätning av nöjdkundindex, Svensk Kollektivtrafiks undersökning Kollektivtrafikbarometern. Mäts och redovisas årligen. Måluppfyllelse: Med kunder menas svarspersoner som reser med Blekingetrafiken minst en gång i månaden. Svaren är ackumulerade över en tolvmånadersperiod för att årets olika säsonger och trafikförändringarna som hör därtill inte ska påverka utfallet. Under de gångna månaderna under 2015, januari till augusti, har små men positiva förändringar skett avseende kundnöjdheten. Av de tillfrågade kunderna är fler och fler sammanfattningsvis nöjda med Blekingetrafiken, samtidigt som allt färre svarar att de är missnöjda. Samtligt som det är positivt att andelen missnöjda resenärer minskar utgör de som ställer sig i mitten, de som är varken nöjda eller missnöjda, en betydande del av kunderna. Deras behov är svårare att tillgodose då de antingen inte är engagerade i sin resa eller inte är säkra på vad mer de önskar av resan och Blekingetrafiken. Utmaningen blir att nå även dessa kunders åsikter för att vi ska kunna förbättra upplevelsen för våra kunder ytterligare. 20

25 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kundnöjdhet rullande 12 69% 70% 26% 26% 5% 4% jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 Nöjd Varken eller Missnöjd Kundnöjdhet augusti (rullande 12) 26% 4% 70% Nöjd Varken eller Missnöjd Utfallet för perioden januari augusti indikerar att målet kommer att uppnås. Restidsmål Under planperioden för verksamhetsplanen ska Blekingetrafiken arbeta med att sänka restiderna i den regionala busstrafiken mellan Ronneby/Karlshamn/Växjö samt Karlskrona-Kalmar. I den lokala busstrafiken ska kollektivtrafikens konkurrenskraft stärkas i förhållande till bilen. Indikator: Restidskvoter ska mätas i den regionala busstrafiken samt på ett antal utvalda stråk i den lokala busstrafiken. Redovisning sker årligen. Måluppfyllelse: Redovisning av restidskvoter i den regionala och på ett antal utvalda stråk i den lokala busstrafiken görs i årsredovisningen. Inga mätningar har genomförts under perioden vilket innebär att det inte går att göra någon prognos för måluppfyllelsen. Det här har vi gjort: Fokus på restider under perioden har som beskrivits ovan främst varit på punktlighet i kollektivtrafiken. I kommande projekt avseende exempelvis stadsmiljöavtal fokuseras på bättre framkomlighet och förkortade restider. Mål priser och biljetter Enkelheten i prisstrukturen är viktig och vi ska arbeta för enklare och färre produkter. Vi ska ha en marknadsmässig prissättning som innebär att kunder upplever att resan känns prisvärd. Indikator: Mätning av prisvärdhet, Svensk Kollektivtrafiks undersökning Kollektivtrafikbarometern. Måluppfyllelse prisvärdhet I Kollektivtrafikbarometern ställs intervjupersonerna inför påståendet: Det är prisvärt att resa med Blekingetrafiken. Av Blekingetrafikens kunder instämmer 49 % med detta påstående, en ökning med två procentenheter sedan början på året. Andelen som ställer sig i mitten, samt de som tar avstånd har minskat med en procentenhet vardera. 21

26 60% 50% 47% Prisvärdhet rullande 12 49% Prisvärdhet augusti (rullande 12) 40% 34% 33% 18% 30% 20% 19% 18% 49% 10% 33% 0% jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 Instämmer Varken eller Tar avstånd Instämmer Varken eller Tar avstånd Utfallet för perioden januari augusti indikerar att målet kommer att uppnås. Tillgänglighetsmål Blekingetrafiken har kommit långt i arbetet med att tillgänglighetsanpassa våra hållplatser. Ett fåtal hållplatser med fler än 20 resande per dag är inte tillgänglighetsanpassade. Efter att den senaste upphandlingen av ny busstrafik genomförts kommer samtliga fordon vara tillgänglighetsanpassade. Indikator: Antalet hållplatser med fler än 20 resenärer som inte är tillgänglighetsanpassade redovisas årligen. Måluppfyllelse: Av 129 hållplatser med fler än 20 resenärer är inte 32 tillgänglighetsanpassade, vilket motsvarar ca 20 %. Detta är ett långsiktigt mål och bedömningen är att målet på sikt kommer att uppfyllas. Det här har vi gjort: Arbetet med tillgänglighetsanpassning av hållplatserna är ständigt pågående i dialog med väghållaren, i vårt fall våra medlemmar och Trafikverket, som finansierar och ansvarar för anpassningen. En hållplats anses tillgänglighetsanpassad först när alla lägen vid en hållplats är tillgänglighetsanpassade. Hittills i år har hållplats Ekeberg tillgänglighetsanpassats. Under hösten fortsätter arbetet med följande hållplatser: Kungsmarken, Karlskrona(sammanslagning av två hållplatser) Strandgatan, Ronneby Sjukhuset huvudentré, Karlshamn Hästaryd, Mörrum Kungsvägen, Mörrum Hästtorget, Sölvesborg Norje Havsbad, Sölvesborg Sweden rock, Sölvesborg Norjebro, Sölvesborg Pukavik, Sölvesborg Rosenhill, Olofström Utöver detta har 31 bänkar i väderskydd bytts till tillgänglighetsanpassade bänkar med resningshandtag och 8 hållplatser har fått eller kommer att få cykelställ. 22

27 Hållbar utveckling internt Region Blekinge Region Blekinges interna miljöarbete ska utvecklas och Region Blekinge ska vara en föregångare i arbetet för hållbar utveckling. I arbetet för ett attraktivt Blekinge ska en långsiktigt hållbar utveckling vara ett horisontellt perspektiv och en ledstjärna - både i det regionala utvecklingsarbetet och internt. Mål: Leasade tjänstefordon ska vara fossilbränslefria senast juni En resvaneundersökning ska genomföras för all personal. (Upplysning: Detta är ett mål i klimat o energistrategin för 2014) Antalet beslut där hållbarhetsbedömningar genomförts enligt de fyra hållbarhetskriterierna ska öka. Ett ledningssystem för hållbar utveckling i ska införas för organisationen. Måluppfyllelse: Måluppfyllelsen avseende leasade tjänstefordon påverkas av de avtal som Region Blekinge är bundna till. Utbyte till fossilbränslefria fordon planeras till den tidpunkt då respektive avtal upphör. Målet är inte uppnått. Prognosen för året är att något fordon kommer att vara fossilbränslefritt. Det kommer inte att genomföras någon resvaneundersökning under året. Målet är inte uppnått. Prognosen är att målet kommer att uppfyllas på sikt. Målet att antalet beslut där hållbarhetsbedömningar genomförts ska öka är ett långsiktigt mål där det inte har gjorts någon utvärdering under perioden. Ett utvecklingsarbete pågår för att bestämma metod och fastställa vilka kriterier som ska gälla för att ett beslut ska betraktas som hållbart. Prognosen är att målet kommer att uppfyllas på sikt. Det kommer inte att införas något ledningssystem för hållbar utveckling under Målet är inte uppnått. Prognosen är att målet kommer att uppfyllas på sikt. Det här har vi gjort: En utbildning om hållbar utveckling har genomförts för all personal, dels en grundutbildning för alla, dels en fördjupad utbildning för ett antal utvalda nyckelpersoner. Vad gäller ledningssystem för hållbar utveckling planeras ett arbete påbörjas inom Musik i Blekinge under hösten 2015 för att göra hållbara event. En uppföljning av tjänsteresor har genomförts och diskuterats internt. För tjänsteresor med kollektivtrafik finns reskassa (rabattkort). Två elcyklar har köpts in för nära tjänsteresor. Region Blekinge har åtagit sig att vara delaktig i arbetet med vissa av åtgärderna i de regionala miljömålen och arbetet i den länsgemensamma arbetsgruppen har fortsatt. I samverkan ordnas ett seminarium om giftfri miljö under hösten. Även arbetet i Klimatsamverkan Blekinge har fortsatt i samverkan med länsstyrelsen, kommunerna, näringslivet och Energikontor Sydost där arbetet med klimat- och energistrategins åtgärdsprogram fortsätter i olika temagrupper. Arbetet har under året fokuserat på transporter. Medarbetare I en kunskapsintensiv organisation som Region Blekinge är medarbetarna den viktigaste tillgången. Antal anställda 31/ Region Blekinge totalt varav kvinnor varav män

28 Lärande och kompetensutveckling Ett kontinuerligt lärande och kompetensutveckling för medarbetarna är en självklar förutsättning för en kunskapsintensiv organisation som Region Blekinge. I budgeten finns årligen avsatta medel för att detta ska kunna verkställas. Mål: Samtliga medarbetare ska delta i minst en kompetensutvecklingsinsats varje år. Mått: Antal medarbetare som deltagit i minst en kompetensutvecklingsinsats varje år. Måluppfyllelse: Uppföljning av antalet medarbetare som deltagit i minst en kompetensutvecklingsinsats kommer att ske under slutet av Bedömningen är att målet kommer att uppfyllas. Det här har vi gjort: Utifrån de utvecklingssamtal som genomfördes under 2014 pågår planering av att samordna vissa gemensamma kompetensinsatser. Detta gäller de områden som flera delar av verksamheten har efterfrågat kompetenshöjning inom. Nya utvecklingssamtal där kompetensbehoven är en del av innehållet planeras att genomföras under hösten Förutom de kompetensinsatser som planeras per individ har även Region Blekinge erbjudit samtliga medarbetare, i varierad omfattning, att delta i arbetet med att ta fram kärnvärden. Vi har dessutom anordnat utbildningsinsatser för alla medarbetare inom det horisontella perspektivet Hållbar utveckling. Fördjupningskurser inom området samt kurser inom social hållbarhet kommer att genomförs under hösten Jämställdhet Region Blekinge ska vara en attraktiv arbetsplats som främjar kvinnor och mäns lika rätt i fråga om arbete, anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Målet är att få igång ett fortlöpande arbete med jämställdhetsfrågor som ska beröra alla medarbetare och som ska leda till att jämställdhetsfrågor hanteras som en löpande del av verksamheten. (Utdrag ur jämställdhetsplanen). Mål: Uppföljning av de handlingsplaner som togs fram i samband med uppföljning av jämställdhetsplan Mått: Antal uppföljda handlingsplaner. Mål: Revidering av nuvarande jämställdhetsplan ska genomföras under Mått: Status reviderad jämställdhetsplan vid utgången av Måluppfyllelse: Arbetet med uppföljning av jämställdhetsplanen som påbörjades 2014 slutfördes och antogs i samverkansgruppen i april I maj genomfördes den första uppföljningen av de reviderade målen. Målet är uppnått. Arbetet med att revidera den nuvarande jämställdhetsplanen från grunden är inplanerad att påbörjas under hösten Prognosen är att målet kommer att uppfyllas. Det här har vi gjort: Arbetet med jämställdhet har gett gott resultat det senaste året då det nu, i stort sett, jobbar lika många kvinnor som män på Region Blekinge. Detta är något som vi aktivt har arbetat med vid nyrekrytering. Medarbetarnyckeltal Utvecklingssamtal/Lönesamtal Samtliga medarbetare har rätt till utvecklingssamtal och lönesamtal med närmaste chef 1 gång/år. Mål: Alla anställda som är i tjänst vid genomförandet av utvecklingssamtal och lönesamtal ska erbjudas dessa. 24

29 Mått: Alla anställda som är i tjänst vid genomförandet av utvecklingssamtal och lönesamtal som erbjudits löneutvecklingssamtal och lönesamtal. Måluppfyllelse: Samtliga medarbetade på Region Blekinge har blivit erbjudna ett lönesamtal under 2015, detta gäller även föräldraledig- och sjukskriven personal. Ställningstagandet att alla ska erbjudas ett lönesamtal står inskrivet i arbetsgivarens lönepolitik. Utvecklingssamtalen är inplanerade till hösten. Målet är delvis uppfyllt. Prognosen är att målet kommer att uppfyllas. Frisknärvaro Mål: Minst 80 % av medarbetarna ska helst inte ha några eller som mest 5 sjukfrånvarodagar per år Mått: Andel medarbetare som har 5 sjukfrånvarodagar eller färre per år. Måluppfyllelse 88 anställda av 107 möjliga (82,24 %) har 5 sjukfrånvarodagar eller färre under perioden Målet är uppfyllt per 31 augusti. Måluppfyllelse på helårsbasis går inte att prognosticera. Lönekartläggning Lönekartläggningar ska ske fortlöpande och kommer att genomföras även Detta för att säkerställa att inga orimliga löneskillnader finns med hänsyn till kompetens, kön med mera. Mål: Genomföra lönekartläggning och ta fram ett underlag inför löneförhandlingar utifrån denna Mått: Genomförd lönekartläggning med åtgärdsplan för eventuella löneskillnader som inte är rimliga utifrån kompetens och kön. Måluppfyllelse: Arbetet med lönekartläggning som påbörjades hösten 2014 slutfördes under mars Resultatet kommer att åtgärdas och följas upp under året. Underlaget har även använts som en del av förberedelserna och uppföljningen av årets löneöversyn. Målet är uppnått. Intern kommunikation Under 2014 startades en process för att utveckla Region Blekinges organisationskultur genom att ta fram kärnvärden som ska genomsyra hela organisationen. Mål: Under 2015 formulera och implementera kärnvärdena. Mått: Mätmetoder kommer att tas fram under processen gång Måluppfyllelse: Region Blekinges vision och kärnvärden är formulerade och kommunicerades till medarbetarna på en workshop 11 maj I juni hölls en workshop med Region Blekinges chefer för att förankra kärnvärdesprocessen i ledarskapet. Arbetet kommer att fortsätta under hösten. En intern processledningsgrupp finns som stöd i processen. Processen kommer att fortsätta under hösten. Ett verktyg för att mäta hur det går är valt och kommer att implementeras under hösten. Målet att formulera kärnvärden är uppnått. Målet att implementera kärnvärdena är en längre process och bedömningen är att målet på sikt kommer att uppnås. Ekonomi Inledning Delårsbokslutet omfattar en sammanställd redovisning d.v.s. Blekingetrafiken AB ingår tillsammans med Region Blekinge där de interna mellanhavandena mellan Region Blekinge och Blekingetrafiken AB är eliminerade. Inkråmsöverlåtelsen för Blekingetrafiken AB genomfördes successivt under 2014 och är i princip avslutad. Arbete har påbörjats med att skriva ned bolagets aktiekapital till kr och därmed återbetala kr till Region Blekinge. 25

30 Ekonomiska förutsättningar Region Blekinge bedriver sin verksamhet under de tre huvudsakliga områdena Regional utveckling, kultur- och fritid samt kollektivtrafik. Varje verksamhet har sin egen finansieringsmodell vilket skapar olika förutsättningar och utmaningar. Regionstyrelsen/Regional utveckling Verksamheten finansieras till stor del av projektintäkter men även av medlemsbidrag s.k. basfinansiering, statliga bidrag och en mindre del övriga intäkter. Under de senaste åren har fler statliga uppdrag tillkommit utan någon medföljande ekonomisk kompensation för att administrera och arbeta med dessa uppdrag. Denna trend tenderar att hålla i sig. Uppdragen måste därför utföras inom befintliga ramar. Verksamheten är således underfinansierad vilket under flera år hanterats genom ett av regionala tillväxtmedel finansierat projekt benämnt Nationellt uppdrag. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens verksamhet finansieras i princip helt av regionalt och statligt stöd som tillsammans budgeterats till 57,3 mnkr. Utöver detta har det budgeterats regionala kulturintäkter med 3,2 mnkr och övriga intäkter, vilket innefattar medlemsintäkter, projektintäkter samt övriga kulturintäkter, med 3,7 mnkr. Kultur- och fritidsnämnden har det strategiska ansvaret för att den av regionstyrelsen beslutade kulturplanen för åren verkställs. För att kunna genomföra de utvecklingsområden som beskrivs i kulturplanen har Kultur- och fritidsnämnden identifierat ett behov av utökade resurser motsvarande 3,8 mnkr per år. Detta gäller satsningarna inom bildkonst och form, dans, utveckling av kulturskaparnas villkor samt utveckling av de insatser som finns beskrivna i Blekinges Regionala Digitala agenda (ReDa). Landstinget har i sin budgetberedning anslagit ytterligare 1,0 mnkr inför budgetåret 2016 vilket innebär att det identifierade behovet därefter uppgår till 2,8 mnkr per år. Trafiknämnden Trafiknämndens verksamhet finansieras till stor del av medlemsbidrag men i denna verksamhet finns också betydande trafikintäkter främst avseende biljettförsäljning. Verksamheten arbetar med att utveckla kollektivtrafiken enligt målen i trafikförsörjningsprogrammet. Det övergripande målet i trafikförsörjningsprogrammet är ett fördubblat resande till 2030 jämfört med På sikt innebär detta mål att betydande resurser måste tillföras denna verksamhet vilket till stor del måste finansieras via medlemsbidrag. Resultat Region Blekinge redovisar för perioden januari augusti 2015 ett överskott på 17,7 (18,0) mnkr. Resultatet (mnkr) fördelar sig på de olika verksamheterna enligt nedan RS, RSAU, revision 0,3-0,3 Trafiknämnd 15,5 19,1 Kultur- och fritidsnämnd 2,9 0,1 Regionstyrelsen/Regional utveckling -0,6-0,7 Ledningsstöd och administration -0,4-0,2 Summa 17,7 18,0 26

31 Analys av resultatet Samtliga verksamheter har en budget i balans som innebär att intäkterna och kostnaderna uppgår till samma belopp. Detta innebär att periodens resultat motsvarar avvikelsen från en rakt periodiserad budget. RS, RSAU och revision uppvisar ett positivt resultat på 0,3 mnkr. Det är främst arvodeskostnaderna som understiger budgeterade kostnader. Trafiknämnden uppvisar ett överskott på 15,5 mnkr. Detta har flera orsaker såsom lägre index för bastrafik buss, ej genomförda satsningar, kostnader för tungt underhåll väntas öka under hösten samt att två vakanser finns på personalsidan. Vakanserna leder i sin tur till att utvecklingsinsatser inte går att genomföra i den takt som planerats vilket leder till lägre övriga kostnader. Kultur- och fritidsnämnden uppvisar ett positivt resultat på 2,9 mnkr. De statliga intäkterna är högre än budget eftersom staten återställt en del av det minskade stödet inom kultursamverkansmodellen för 2015, med cirka 0,2 mnkr. Periodens kostnader är lägre än budgeten. Den främsta förklaringen till detta är periodiseringseffekter samt eftersläpning av utbetalning av projektstöd. Regionstyrelsen/Regional utveckling uppvisar ett underskott på 0,6 mnkr vilket främst förklaras av underskott i vissa projekt beroende på ej godkända kostnader bl.a. till följd av fel upphandlingsförfarande. Ledningsstöd och administration uppvisar ett negativt resultat på 0,4 mnkr. Underskottet beror främst på kvardröjande effekter av den organisationsförändring som genomfördes den 1 februari samt på förstärkningar på IT-enheten. Balanskravsutredning En balanskravsutredning är upprättad per 31 augusti Region Blekinge beräknas inte ha några underskott att återställa vid årets slut. Balanskravsutredning per Mnkr Periodens prognosticerade resultat 9,9 Realisationsvinster 0,0 Synnerliga skäl 0,0 Prognosticerat balanskravsresultat ,9* * Hänsyn är inte tagen till återbetalning av Trafiknämndens överskott som prognosticeras till 9,9 mnkr. Intäkter och intressentbidrag Verksamhetens intäkter och intressentbidrag uppgår sammanlagt till 390,5 (321,4) mnkr varav 180,0 (175,2) mnkr avser intäkter och 210,5 (146,2) mnkr avser intressentbidrag. Intäkterna härrör till stor del från kollektivtrafikverksamheten men det kommer även betydande intäkter från kulturverksamheten och projektverksamheten. Intäkterna (mnkr) fördelar sig enligt nedanstående diagram. 27

32 1,1 1% 44,7 25% 117,2 65% 17,1 9% Kultur- och fritidsnämnden Trafiknämnden Regionstyrelsen/Regional utveckling Övrig verksamhet Kultur och Fritidsnämndens intäkter består i princip helt av regionalt och statligt stöd där utfallet uppgår till sammanlagt 38,4 mnkr. Regionala kulturintäkter uppgår till 2,1 mnkr och övriga intäkter till 4,1 mnkr, vilket innefattar projektintäkter samt övriga kulturintäkter såsom intäkter vid konsertarrangemang. Regionstyrelsen/Regional utvecklings intäkter består främst av projektintäkter samt en mindre del övriga intäkter. Trafiknämndens intäkter består till övervägande del av intäkter från biljettförsäljning men även av bl.a. intäkter för tåghyra, ersättning för produktion åt andra och ersättning för utförd skolskjutstrafik. Intäkterna avseende Övrig verksamhet avser främst projektintäkter och ersättning för sålda tjänster. Intressentbidragen (mnkr) fördelar sig enligt nedanstående diagram. 10,8 5% 1,3 1% 198,4 94% Medlemsbidrag, basfinansiering Statliga bidrag Medlemsbidrag, kollektivtrafik 28

33 Kostnader De totala kostnaderna för perioden uppgår till 372,8 (347,2) mnkr. Kostnaderna (mnkr) fördelar sig enligt nedanstående diagram. 10,0 3% 42,2 11% 22,1 6% 298,6 80% Kultur- och fritidsnämnden Trafiknämnden Regionstyrelsen/Regional utveckling Övrig verksamhet Kultur- och fritidsnämndens kostnader består till största del av utbetalningar till kulturinstitutioner, folkbildning och ungdomsstöd, idrottsstöd, kulturföreningar samt övriga kulturstöd på 38,8 mnkr. Resterande kostnader är verksamhets-, personal- samt nämndskostnader. Kostnaderna för Regionstyrelsen/Regional utveckling består av personalkostnader på 10,1 mnkr, utbetalning till partners avseende erhållna projektbidrag där Region Blekinge är lead partner på 6,9 mnkr och övriga verksamhetskostnader på 5,1 mnkr. Trafiknämndens kostnader består till övervägande del av direkta trafikkostnader som t.ex. ersättning till trafikoperatörer, hyra och underhåll av tåg. Denna kostnad uppgår till 246,4 mnkr. Kapitalkostnaderna för de fyra tåg som ägs av Region Blekinge uppgår till 12,4 mnkr. Personalkostnaderna uppgår till 13,8 mnkr. Övriga kostnader uppgår till 26,0 mnkr och avser förutom kostnader för utveckling av trafiken främst alla med trafiken förenade uppgifter såsom bl.a. marknadsföring, information, biljettförsäljning, hantering av hållplatser. Kostnaderna för den övriga verksamheten består främst av personalkostnader och kostnader för den politiska organisationen och revision (exkl. kultur- och fritidsnämnden och trafiknämnden) på 2,4 mnkr. Region Blekinges sammanlagda personalkostnader uppgår till 44,2 (45,2) mnkr. Helårsprognos Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget på 9,9 mnkr vilket främst kan hänföras till Trafiknämndens verksamhet. Hänsyn är inte tagen till återbetalning av Trafiknämndens överskott. Helårsprognosen för RS, RSAU och revision visar ett överskott på 0,3 mnkr. Kultur- och fritidsnämndens prognos för helåret bedöms uppgå till 0,0 mnkr. 29

34 Intäkterna bedöms bli 1,2 mnkr högre än budget vilket delvis förklaras av att staten återställt en del av det minskade stödet inom kultursamverkansmodellen för 2015, med cirka 0,2 mkr. Övriga intäkter är högre på grund av att de inte har budgeterats. Kostnaderna bedöms bli 1,2 mnkr högre än budget vilket motsvarar intäktsökningen. Helårsprognosen för Regionstyrelsen/Regional utveckling visar ett underskott på 0,5 mnkr vilket främst förklaras av underskott i vissa projekt beroende på ej godkända kostnader bl.a. till följd av fel upphandlingsförfarande. Intäkterna bedöms överstiga budget med 17,4 mnkr. Projektet SICAHT godkändes efter budgeten upprättades och är av den anledningen inte med i budgetbeloppet. Intäkterna och kostnaderna bedöms öka med 1,3 mnkr i denna del. Den del av erhållna bidrag i projekt där Region Blekinge är lead partner som ska betalas ut till andra partners i projektet budgeteras netto men redovisas brutto i utfallet. Intäkterna och kostnaderna bedöms öka med 16,6 mnkr i denna del. Lägre intäkter på 0,5 mnkr förväntas beroende på ej godkända projektkostnader bl.a. till följd av fel upphandlingsförfarande. Trafiknämndens prognos för helåret visar en positiv avvikelse mot budget på 9,9 mnkr. Intäkter bedöms understiga budget med 9,3 mnkr. Främsta anledningen till detta är lägre biljettintäkter än förväntat främst beroende på att alla satsningar inte genomförts och att resandet inte ökat i den takt som förväntas jämfört med fördubblingsmålet. Även intäkterna avseende uppdragstrafiken, läsårskort, produktionsersättning för tågtrafik åt andra län och tåghyra bedöms avvika negativt mot budget. Kostnaderna bedöms understiga budget med 19,2 mnkr. De direkta trafikkostnaderna förväntas bli 16,4 mnkr lägre än budget vilket främst kan hänföras till bastrafik buss och förklaras av ej genomförda satsningar, överskott avseende expressbussar, lägre index samt lägre kostnader för uppdragstrafik (se även intäkter ovan). Andra förklaringar till den positiva avvikelsen avseende trafikkostnaderna är lägre kostnader för underhåll av tåg, tågersättande busstrafik och tåghyra. Även personalkostnader, övriga kostnader och finansiella kostnader bedöms understiga budget emedan avskrivningarna bedöms överstiga budget. Helårsprognosen för Ledningsstöd och administration visar ett överskott på 0,2 mnkr. Verksamhetsmål och finansiering Finansiella mål budget Kollektivtrafiken skall planeras så att en kostnadseffektiv trafik erhålls jämfört med andra län och genomsnitt för riket. Kostnadstäckningen för länets kollektivtrafik var år 2013 ca 50 %. För riket var kostnadstäckningsgraden ca 50 % (enligt trafikförsörjningsprogrammet). Kommentar: Kostnadstäckningsgraden för länets kollektivtrafik var år %. Det finns inga färskare siffror eftersom kostnadstäckningsgraden redovisas årsvis. Överskottet i trafikverksamheten indikerar dock att kostnadstäckningsgraden inte har försämrats vilket innebär att prognosen är att målet kommer att uppfyllas. 2. Alla investeringar som görs i inventarier, datorer mm. ska finansieras inom den löpande verksamheten, dvs. av internt tillförda medel som motsvaras av resultat och årets avskrivningar(ingen skuldsättning). Upptagande av lån får ske till trafikinvesteringar enligt förbundsordningen. Kommentar: Internt tillförda medel uppgår vid delårsbokslutet till 28,8 mnkr. Periodens investeringar uppgår till 1,0 mnkr vilket understiger intern tillförda medel. Målet är uppnått per 31 augusti Investeringsprognosen och resultatprognosen indikerar att målet kommer att uppnås på helårsbasis. 3. Ingen skuldsättning ska ske utöver utnyttjande av checkkredit (vid tillfällig likviditetsbrist). Detta gäller exkl. trafikinvesteringar enligt ovan. 30

35 Kommentar: Region Blekinge har inte upptagit några nya lån under perioden. Målet är uppnått per 31 augusti Det finns inga planer på eller indikationer på att skuldsättningen ska öka vilket innebär att bedömningen är målet kommer att uppnås på helårsbasis. 4. Likviditet. Text från budgetpropositionen Utgiftsområde 19: den regionala tillväxtpolitiken utgör huvuddelen i det nationella uppdraget. Anslaget 1:1 regionala tillväxtåtgärder för regional och central projektverksamhet 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden utgör de ekonomiska resurserna för att genomföra politiken. Region Blekinge bedriver för närvarande drygt 30 projekt som projektägare eller Lead Partner. Detta innebär en stor belastning på likviditeten på grund av att utbetalning av EU-medel eller Regionala tillväxtmedel sker i efterskott, efter rekvisition av pengar. Kommentar: Region Blekinge har per kortfristiga fordringar och likvida medel uppgående till 118,4 mnkr och kortfristiga skulder uppgående till 105,7 mnkr vilket innebär att likviditeten uppgår till 112%. Målet är uppnått per 31 augusti Bedömningen är att målet kommer att uppfyllas även på helårsbasis. 5. Räntekostnader som uppstår är ingen godkänd kostnad utan måste snabbt täckas av Region Blekinges medlemsintäkter. Ambitionen är att så snabbt som möjligt rekvirera medel löpande för att minimera räntekostnaden. Användandet av medlemsavgiften för att finansiera räntekostnaden kan ses som en möjlighet att öka den externa finansieringen. Kommentar: Periodens finansiella kostnader uppgår till 4,9 mnkr och avser i princip uteslutande räntekostnader på tidigare upptagna lån avseende tåginvesteringar. Målet är uppnått per 31 augusti Inga nya lån är planerade under 2015 vilket innebär att bedömningen är att målet kommer att uppfyllas på helårsbasis. 31

36 RESULTATRÄKNING (TKR) Delårsbokslut Region Blekinge per inkl. Blekingetrafiken AB Sammanställd redovisning Region Blekinge Blekingetrafiken AB Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Verksamhetens intäkter Not Verksamhetens kostnader Not 2, Avskrivningar Not VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Intressentbidrag Not RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER Finansiella intäkter Not Finansiella kostnader Not RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner Not Skatt på årets resultat PERIODENS RESULTAT Resultaträkning 32

37 Balansräkning Delårsbokslut Region Blekinge per inkl. Blekingetrafiken AB Sammanställd redovisning Region Blekinge Blekingetrafiken AB BALANSRÄKNING Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Not Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Not Kassa och bank Not Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Not Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Not Kortfristiga skulder Pensionsskuld och pensionsavsättning Not Övriga kortfristiga skulder Not Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER PERIODENS RESULTAT

38 Driftredovisning Region Blekinge inkl. Blekingetrafiken AB DRIFTREDOVISNING (TKR) Bokslut Bokslut Prognos Budget Intäkter RS, RSAU, revision Trafiknämnd Kultur- och fritidsnämnd Regional utveckling Ledningsstöd och administration Summa intäkter Kostnader RS, RSAU, revision Trafiknämnd Kultur- och fritidsnämnd Regional utveckling Ledningsstöd och administration Summa Resultat RS, RSAU, revision Trafiknämnd Kultur- och fritidsnämnd Regional utveckling Ledningsstöd och administration Summa * 0 * Hänsyn inte tagen till återbetalning av Trafiknämndens överskott som prognosticeras till 9,9 mnkr. Investeringsredovisning Region Blekinge inkl. Blekingetrafiken AB INVESTERINGSREDOVISNING (TKR) Bokslut Bokslut Prognos Budget Trafikinvesteringar 458, , , ,0 - Upprustning tåg 267,2 0,0 430,0 - Hållplatsutrustning 153,6 138,0 450,0 - Biljettmaskinutrustning 38, ,0 400,0 - Övriga trafikinvesteringar 0,0 365,0 100,0 Övriga investeringar 548, ,1 630,0 409,6 IT-system, licenser, webb 548,3 826,3 630,0 Datorer 0,0 157,4 0,0 Inventarier, övrigt 0,0 393,4 0,0 Summa 1 007, , , ,6 34

39 Redovisningsprinciper Delårsbokslutet har upprättats enligt kommunal redovisningslag (1996:614), RKR:S rekommendation 22 och i enlighet med god redovisningssed. Att lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed följs innebär bl.a. att: Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras Region Blekinge och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits till de belopp de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärdet. Periodisering Periodisering har skett för att ge en rättvisande bild av regionens resultat och finansiella ställning för den aktuella perioden. Det innebär att utgifter kostnadsförts den period då förbrukning skett och inkomster intäktsförs den period som intäkten genererats. Konsekvensprincipen, väsentlighetsprincipen och försiktighetsprincipen, vilka i viss mån modifierar huvudprincipen, tillämpas i förekommande fall. Gränsen för periodisering går vid ett halvt basbelopp. Pensionsskuld I Pensionsskuld redovisas hela pensionsskulden enligt KPA:s beräkning efter reduktion för tillgångarna i pensionsstiftelsen. Fordringar Fordringar är upptagna med de belopp vilka de efter individuell prövning beräknas inflyta. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Anläggningstillgångar övertogs från Blekingetrafiken AB under 2014 till ett värde av 169,7 mnkr genom inkråmsöverlåtelse. Komponentavskrivning har införts från och med Samtliga anläggningstillgångar förutom tågfordon bedöms bestå av en komponent. Tågfordonen har delats upp i de tre komponenterna vagnkorg, drivlina och inredning. Vagnkorg och drivlina skrivs av på 13 år och inredning skrivs av på 3 år. Införandet av komponentavskrivning innebär att resultatet för perioden är ca 370 tkr lägre än det hade varit med den tidigare avskrivningsmodellen. Avskrivningstiden för trafkinvesteringar är 3-13 år. Avskrivningstiden för övriga inventarier är 5 år och datorer 3 år. Inga försäljningar eller utrangeringar har gjorts under årets första åtta månader. Finansiella anläggningstillgångar Region Blekinge köpte samtliga aktier i Blekingetrafiken AB till nominellt värde, 3 mnkr, per Aktierna är eliminerade i den sammanställda balansräkningen. Aktier är tecknade i E22 AB till ett nominellt värde om 20 tkr, Region Blekinge har dessutom tillskjutit ett ovillkorat aktieägartillskott till bolaget om 980 tkr. Följande aktier är övertagna från Blekingetrafiken AB; Samtrafiken i Sverige AB 30 tkr, Kust till Kust AB 15 tkr, Öresundståg AB 120 tkr och AB Transitio tkr. Sammanställd redovisning Den sammanställda redovisningen visar Region Blekinges verksamhet inklusive Blekingetrafiken AB. Redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering, i detta fall 100% då det är ett helägt dotterbolag. Därefter har de interna mellanhavandena tagits bort och obeskattade reserver har till alla delar räknats som eget kapital. 35

40 NOTER TILL RESULTATRÄKNING (TKR) Not 1 Verksamhetens intäkter Not 2 Verksamhetens kostnader Not 3 Kostnader politisk organisation Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Regionstyrelsen inkl. AU o RS-ordförande Kultur- och fritidsnämnden Trafiknämnden Revisorer inkl. revisionsprojekt Till styrelsens förfogande S:a politiska kostnader Not 4 Avskrivningar Sammanställd redovisning Region Blekinge Blekingetrafiken Avskrivningar maskiner, inventarier o programvaror Noter Verksamhetens intäkter enligt driftredovisning varav finansiella intäkter o jämförelsestörande post varav intressentbidrag varav bokslutsdispositioner Verksamhetens intäkter enligt resultaträkningen Verksamhetens kostnader enligt driftredovsning varav avskrivningar varav finansiella kostnader Verksamhetens kostnader enligt resultaträkningen

41 NOTER TILL RESULTATRÄKNING (TKR) FORTS. Not 5 Intressentbidrag Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut M edlemsbidrag kollektivtrafik inkl. myndighet M edlemsbidrag regionalt uppdrag Statsanslag 32:1 och Sekr. regionalfonden Not 6 Finansiella intäkter Övriga ränteintäkter Valutakursvinster Not 7 Finansiella kostnader Not 8 Bokslutsdispositioner Sammanställd redovisning Region Blekinge Blekingetrafiken Ränteintäkter bank Räntekostnader bank Övriga räntekostnader Upplösning av obeskattade reserver

42 Sammanställd redovisning Region Blekinge Blekingetrafiken NOTER TILL BALANSRÄKNING (TKR) Not 9 Materiella anläggningstillgångar Inventarier Ingående anskaffningsvärde Periodens/årets anskaffning Inkråmsöverlåtelse Erhållna bidrag mot investering Periodens/årets försäljning/utrangering Utgående anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Årets försäljning/utrangering Inkråmsöverlåtelse Utgående avskrivningar Utgående balans Not 10 Finansiella anläggningstillgångar Aktier i E22 AB Aktier Blekingetrafiken AB Aktier i intresseföretag avs. Blekingetrafiken Utgående bokfört värde Not 11 Kortfristiga fordringar Kundfordringar Inkråmsöverlåtelse Diverse fordringar Momsfordran Lokalhyror Avslut projekt Övriga poster Summa

43 Sammanställd redovisning Region Blekinge Blekingetrafiken NOTER TILL BALANSRÄKNING (TKR) Not 12 Likvida medel (Beviljad checkkredit kr) Kassa Bank Summa Not 13 Eget kapital Ingående eget kapital Årets resultat Summa Not 14 Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut Summa Not 15 Pensionsskuld och pensionsavsättning Total skuld enligt KPA Beräkning Avsatt till pensionsstiftelsen Underskott i pensionsstiftelsen Avsättning i BR Utgående balans Not 16 Övriga kortfristiga skulder Leverantörsskulder Inkråmsöverlåtelse Semesterlöner Upplupna sociala avgifter semesterlöner Särskild löneskatt pensionskostnader Moms Innehållen källskatt Sociala avgifter Avräkning pensionsförsäkringsbolag Övriga kortfrisitiga skulder

44 Kraft att vilja. Tillsammans är det möjligt. Vi inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker Blekinge i Sverige och Europa. Tillsammans med våra medlemmar Blekinges kommuner och landsting arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i vår region. Region Blekinge, Valhallavägen 1, Karlskrona Tel E-post 40

45 Bilagor till delårsbokslut Region Blekinge Beviljade projekt regionala tillväxtmedel 2015 t.o.m Avslutade projekt regionala tillväxtmedel 2015 t.o.m Region Blekinge Valhallavägen 1 SE Karlskrona Tel Fax E-post Org.nr Bankgiro

46 Beviljade projekt Regionala tillväxtmedel t.o.m Projektnamn Projektägare Beslutat belopp Idrotten i Blekinge kan mer fas 2 Eumedfinansiering RUS-åtgärd SISU kr Bilden av Attraktiva Blekinge Listerkraft Mjällby AIF kr Bilden av Attraktiva Blekinge Förstudie kulturmässa Kristianopel Förstudie Offensiv destinationsutveckling Evenemangsmätning Sweden Rock Karlskrona kommun kr Bilden av Attraktiva Blekinge Karlskrona kommun kr Bilden av Attraktiva Blekinge Region Blekinge kr Bilden av Attraktiva Blekinge Utredning om mobilitetskontor Långsiktig hållbar utveckling av BHA Hållbar kommun- och region utveckling E-hälsa Utveckling för Blekinge Energikontor sydost kr Livskvalitet BHA Ideell kr föreninge Livskvalitet BTH kr Livskvalitet Karlskrona kommun kr Livskvalitet CLUK III NetPort kr Arbetsliv Studentregion Blekinge Blekinge Tekniska Högskola kr Arbetsliv Utvecklad Region Blekinge kr Arbetsliv kompetensförsörjning i Blekinge Rapid Growth for Early BBI kr Arbetsliv Stages SICAHT Region Blekinge kr kr Arbetsliv SBTP NetPort kr Arbetsliv ALMI Invest Syd Fond II Almi invest kr kr Arbetsliv Till Havs! Havsbaserad Sölvesborgs kr Arbetsliv vindkraftsmöjligheter kommun Blekingedagen 2015 Region Blekinge kr Arbetsliv Grow International Southern Invest in Skåne kr kr Sweden Arbetsliv TechTank Bas Olofströms kr kr Näringsliv AB Arbetsliv Samverkan för halverad Region Blekinge kr ungdomsarbetslöshet Arbetsliv Art & Technology NetPort kr Arbetsliv Business Ronneby Ronneby kommun kr kr Arbetsliv Blekinge i Sverigeförhandlingarna Region Blekinge kr Tillgänglighet 2

47 TenTacle Region Blekinge kr kr Tillgänglighet Fiber till alla Region Skåne kr kr Tillgänglighet Järnvägsutredning för Karlshamns hamn kr Sydostlänken Tillgänglighet AGERA - samverkan för Karlshamns kr kr tillväxt kommun Tillgänglighet BEA-App Region Blekinge kr kr Tillgänglighet Regional systemanalys Region Skåne kr Tillgänglighet Summa finansiering totalt kr kr Fördelning insatsområde Blekingestrategin kr kr kr kr kr kr kr kr kr 0 kr 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 4,04% 5,71% 78,67% 11,58% 3

48 Regionala projekt CLUK III Projektägare: NetPort Syfte: CLUK Centrum för livsmedelsutveckling i Karlshamn är en aktör som hjälper stora och små företag att testa och utveckla nya livsmedelsprodukter. Karlshamns kommun har tidigare varit projektägare för de två tidigare projekten men ägarskapet har numera övergått till NetPort Science Park AB. En stor del av tiden i de tidigare projekten har ägnats åt små företag som inte har samma betalningsförmåga som större företag vilket resulterat i att den förväntade intäktsökningen uteblivit. Samarbete har därför inletts med SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik, som är Sveriges största livsmedelsinstitut. SIK har 120 stycken intressentföretag under sitt paraply och genom sitt internationella nätverk kan det i framtiden skapas möjligheter för en större intäkt till CLUK. Avtal finns redan med ett företag som kommer att köpa tjänster för kronor under projektperioden. Projektets övergripande mål är att stötta livsmedelsföretag i utveckling och förädling av livsmedel samt bidra till att stimulera och möjliggöra expansion inom livsmedelsområdet Medfinansiering: kronor StudentRegion Blekinge Projektägare: Blekinge Tekniska Högskola Syfte: Verksamheten har tidigare fått stöd under åren med kr per år. Aktiviteterna har fokuserat på att stödja kontakter mellan studenter och näringslivet. Ett antal studentundersökningar har visat att studenterna har ett stort intresse av att komma i kontakt med näringslivet under studietiden. Detta gäller även högskolans internationella studenter som förutom kontakter med näringslivet även efterfrågar kontakt med föreningar, offentliga 4

49 myndigheter, kommuner m.m. Många internationella studenter läser tekniska program på mastersnivå och kan då bli en betydande resurs i näringslivet. Förutom kontakter med näringslivet har även aktiviteterna omfattat kontakter med det civila samhället då det är viktigt att även fokusera på studenterna trivs och inte hoppar av studierna. OECD-rapporten visar på vikten av att studenterna stannar kvar efter avslutade studier för att regionen inte ska drabbas av brain-drain. Projektets syfte är att studenterna ska etablera sig i regionen och på så sätt gagna det regionala kompetensförsörjningsbehovet och tillfredsställa behovet i näringslivet. Målet är att Blekinge ska vara en attraktiv studentregion med god samverkan med näringslivet och samhället Medfinansiering: kronor Utvecklad kompetensförsörjning i Blekinge Projektägare: Region Blekinge Syfte: Syftet med projektet är att öka samverkan och den regionala handlingskraften i Blekinges kompetensförsörjningsarbete genom att utveckla tydliga strukturer, mål och arbetssätt för kompetensplattformen samt utveckla fungerande arbetssätt för systematiskt lärande och analysarbete. Utgångspunkten är att ett gemensamt arbete med en kompetensförsörjningsstrategi och tillhörande handlingsplaner är till nytta för de enskilda aktörerna och för det regionala tillväxtarbetet, liksom att det stärker bilden av den nytta samverkan regionalt på kompetensförsörjningsområdet bidrar till. Projektet möter de utmaningar Blekinge står inför på kompetensförsörjningsområdet och verkar för stärkt kompetensförsörjning samt en attraktiv och inkluderande arbetsmarknad. Därmed bidrar projektet till att uppnå det övergripande målet för Blekinges kompetensförsörjning till 2020 som anges i Blekingestrategin, vilket ligger i linje med målsättningarna i Europa 2020 Medfinansiering: kronor SICAHT tillväxt för Blekinge inom Digital Hälsa Projektägare: Region Blekinge Syfte: I Blekinges näringsliv har det under de senaste 20 åren byggts upp betydande spetskompetens inom ICT (Information Communication Technology), främst inom mobil teknologi, kompetens som skulle kunna användas för att utveckla produkter och tjänster inom hälso- och sjukvårdsområdet. Därför tog BTH, Landstinget i Blekinge och Region Blekinge 2013 initiativ till en satsning på att skapa stabila förutsättningar för ett kontinuerligt flöde av nya teknikbaserade tjänster och produkter och därmed också nya och växande företag med livskraftiga affärsmöjligheter. Under 2013 lades grunden till en innovationsplattform, som fick namnet SICAHT, med syfte att fungera som en motor och gränsgångare mellan näringslivet, akademin och behovsägare. Femton ICT-företag skrev på en avsiktsförklaring om deltagande, ett tiotal forskare inom BTH samt medarbetare inom Landstinget deltog på aktiviteter som SICAHT arrangerade. Året därpå, 2014, skapades ett fortsättningsprojekt, med de tre ursprungliga initiativtagarna som finansiärer samt med stöd även från ERUF (Europeiska Regionala Utvecklingsfonden). Detta projekt syftar till att skapa stabila förutsättningar för ett kontinuerligt flöde av nya produkter och tjänster samt nya och växande företag inom området Hälsa och teknik. Samarbete kommer att ske med Region Skånes innovationsorganisation för att öka inflödet av behov/problem till medlemsföretagen i Blekinge. 5

50 Förutsättningen för att driva projektet i sin helhet är att ERUF beviljar medel under sommaren I annat fall kommer projektet att avslutas år Region Blekinge går in som projektägare men under våren skall det undersöka om någon annan organisation kan ta över projektägareskapet i samband med ett eventuellt beviljande av medel från ERUF. Medfinansiering: kronor RapID Growth for EArly Stages (IDEA)Projektägare: Syfte: Blekinge Business Incubator (BBI) har tidigare fått stöd för sin verksamhet. Verksamheten har nått bra resultat och några exempel på att företag som börjat sin bana på BBI är följande: ett bolag har en vinst överstigande 30 MSK, ett bolag är värderat över 50 MSK, fyra bolag har omsatt ackumulerat över 50 MSK, c:a 75 bolag är eller har passerat inkubatorsprocessen och c:a 230 personer arbetar idag i dessa bolag/avknoppningar. BBI har vid den senaste rankingen av inkubatorer i Sverige avancerat från plats tio till plats nio. Detta projekt har ett antal fokusområden som bedöms vara extra viktiga. Nedläggningen av BTH Innovation kommer troligtvis innebära ett ökat inflöde av tidiga idéer vilket har inneburit att tankar förs om att indela inkubatorverksamheten i en del för en förinkubator. Detta för att förhindra att idéer inte förverkligas. Ett annat område som kommer att vara i fokus är internationalisering där BBI börjat initiera kontakter med företag i Silicon Valley. Vidare pågår arbetet med att utveckla den del av BBI som är inriktad mot spel, Gameport i Karlshamn, för att fler företag ska kunna skapas Medfinansiering: kronor Idrotten I Blekinge kan mer fas 2 Projektägare: SISU Syfte: Projektägaren har genomfört en förstudie som ligger till grund för denna ansökan. Idrotten är en stor aktör inom den sociala ekonomin där antalet sysselsatta uppgår till cirka årsarbeten. Föreningarna arrangerar flera evenemang där det kommer besökare från andra delar av Sverige. Syftet med projektet är att utveckla dessa arrangemang för att de ska bli en stark aktör i Blekinges ambitioner att öka besöksnäringen. Målet är att ta fram en samlad bild av alla idrottsarrangemang under 2015 och utveckla samarbetet mellan aktörerna för att sprida erfarenhet och kompetens. Under 2015 arrangerar KA 2 - ungdoms-sm i friidrott, Rödeby Cross ungdoms-sm i motocross, Sölvesborgs GIF regionalt och nationellt ungdomsläger, Olofströms ridklubb nationella tävlingar m.m. Dessa arrangemang kan utvecklas till att få fler deltagare/besökare och därmed en ökad intäkt till besöksnäringen. Projektet syftar även till att skapa två nya funktioner, Evenemangsutvecklare och Koordinator. Dessa ska vara klubbarna behjälpliga när de ska arrangera sina evenemang. Samarbete kommer även att ske med Gdynia Sport Center och fotbollsklubben ARKA för att utveckla de internationella insatserna. Under 2015 kommer även en översyn av andra finansieringskällor att ske för att verksamheten skall kunna fortgå efter avslutad projektperiod, t.ex. Leader Sydost, ESF, ERUF, Södra Östersjöprogrammet Medfinansiering: kronor SBTP - Training for young talents Projektägare: NetPort Syfte: SBTP är ett av fem projekt i flagship Baltic Training Programme vars syfte är att stödja internationalisering och entreprenörskap inom yrkesutbildningen. Syfte med projektet är att erbjuda unga talanger att utveckla sin kompetens och sitt entreprenörskap cross-border tillsammans med företag från ett annat land. SPTP-modellen ska stimulera till internationella samarbeten för att utveckla affärsidéer tillsammans med aktörer från annat land inom samma bransch. Målet är att ta fram ett strategiskt dokument med metoder för fortsatt arbete, se över 6

51 förutsättningar för en ansökan inom Erasmus Young Entrepreneurs samt inom Erasmus strategiska allianser. Medfinansiering: kronor Utredning om mobilitetskontor Projektägare: Energikontor Sydost Syfte: Energikontor sydost har drivit regionala mobilitetskontor i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län i två perioder under Kontoren har samlat aktörer i länen och hanterat frågor om klimatåtgärder inom transportsektorn. Detta projekt syftar till att utifrån de regionala behoven utreda vad ett mobilitetskontor ska innehålla samt hur det ska organiseras och finansieras. Medfinansiering: kronor Blekinge i Sverigeförhandlingen Projektägare: Region Blekinge Syfte: Sverigeförhandlingen arbetar med att skapa landets första höghastighetsjärnväg mellan Stockholm - Göteborg - Malmö. Satsningen ska leda till ökat bostadsbyggande och tillväxt i regioner och kommuner längs den nya järnvägen. Regionförbund och kommuner i sydöstra Sverige samverkar under namnet Nätverket Höghastighetsbanan i syfte att få höghastighetsjärnvägen lokaliserad i en östlig sträckning. Region Blekinge ska tillsammans med länsstyrelsen och kommunerna i Blekinge redovisa och samordna de samhällsnyttor som kan bidra till Sverigeförhandlingens målsättning, där byggnation av bostäder utgör ett centralt inslag. Syftet med projektet är att dels att medfinansiera den åtgärdsvalsstudie för Blekinge kust-bana som Trafikverket svarar för och dels ta fram det underlag som Sverigeförhandlingen efterfrågar. Nyttoanalyser ska redovisas senast 31 juli 2015 och annat underlag ska sam-ordnat i länet och i Nätverket Höghastighetsbanan kunna redovisas för Sverigeförhandlingen under Medfinansiering: kronor ehälsa utveckling för Blekinge län Projektägare: Karlskrona kommun Syfte: Behovet av stöd och hjälp för äldre ökar och förändras allteftersom vi får en högre andel av äldre personer i Blekinge. Detta ställer allt högre krav på socialtjänsten i kommunerna och för att kunna behålla dagens nivå på service krävs en förändring i att använda ny teknik som ett verktyg och hjälpmedel. Projektet syftar till att göra socialtjänst och vård effektivare och mer tillgänglig. Målet är att skapa nytta för invånare/brukare, personal och beslutsfattare. Samarbete kommer att ske med projektet SICAHT för att se om viss teknik som tas fram i det projektet kan införas och testas i Blekinge län. Medfinansiering: kronor Almi Invest Syd Fond II Projektägare: Almi Invest Syfte: Som ett led i att överbrygga gapet mellan behov och tillgång på kapital till företag i framför allt tidiga skeden har Almi via sitt riskkapitalbolag Almi Invest bedrivit riskkapitalverksamhet sedan Verksamheten har utgjorts av åtta regionala riskkapitalbolag inom den föregående strukturfondsperioden För Skåne och Blekinge var huvudmannen för fonden Innovationsbron som 2012/2013 fusionerades med Almi och Almi Invest. Fonderna uppgår befintlig fonder till 1,2 miljarder och är huvudsakligen finansierade av europeiska regionala utvecklingsfonden, för Sydsvensk entreprenörsfond AB finansiera 50 % av ERUF (Europeiska Regionala Utvecklingsfonden), 35 % av Innovationsbron/Almi och tillväxtverket och 15 % av regionala aktörer. 7

52 Almi och Almi Invest har genom dialog med regionala och nationella parter under 2014 undersökt och förankrat intresset för att fortsätta satsningen i kommande ERUF-period och strukturfondspartnerskapet har i programmeringsarbetet för den regionala handlingsplanen prioriterat medel för denna satsning. Den övergripande målsättningen för satsningen är att Bidra till långsiktig regional tillväxt genom företag som växer i omsättning och sysselsättning Revolvera och skapa avkastning på investeringskapitalet och följdinvestera i befintliga portföljbolag eller investera i nya bolag i regionen Medfinansiering: kronor för år 2015 (samt kr för år och för år 2018) Förstudie kulturmässa Kristianopel Projektägare: Karlskrona kommun Syfte: Karlskrona kommun har tidigare genomfört projekt med inriktning att sammanföra näringsidkare i Kristianopel med omnejd. Utifrån detta arbete har det framkommit önskemål att anordna en kulturmässa med syfte att skapa ett annorlunda event där stad möter landsbygd och där kulturen möter näringslivet. Syftet är att undersöka möjligheterna att skapa en branschöverskridande mötesplats och skyltfönster för kultur, teknik, företagande och mångfald. Medfinansiering: kronor TENTacle Projektägare: Region Blekinge Syfte: EU:s transportpolitik ska på ett samordnat sätt underlätta för utveckling av infrastruktur, anpassa transporter till ökad hållbarhet samt stärka den gemensamma konkurrenskraften genom att främja kompatibiliteten av nationella transportsystem. Som samordningsverktyg har man valt att använda så kallade stamnätskorridorer (Core Network Corridors) I Sverige går korridoren mellan Stockholm och Öresund samt från Göteborg till Öresund. Till utbyggnaden och anpassningen av stamnätskorridorerna har det öronmärkts finansiella medel som finns tillgängliga fram till år Stamnätskorridor bedöms ha stor potential att stimulera tillväxt och sammanhållning i Östersjöregionen. Medfinansiering: kronor Till Havs! Havsbaserad vindkraftsmöjligheter i Blekinge Projektägare: Sölvesborgs kommun Syfte: Den planerade utbyggnaden av havsbaserad vindkraft i Hanöbukten innebär nya affärsmöjligheter för regionala företagen och möjligheter till utveckling och tillväxt. För de regionala företagen är detta en ny bransch vilket gör att det finns behov av stöd för att knyta kontakter och för att kvalificera sig som leverantörer och framgångsrikt konkurrera i kommande upphandlingar. Medfinansiering: kronor Tillväxtprogram för Blekinges SME Projektägare: ALMI Syfte: Almi vill genom projektet rikta sig till målgrupperna unga företag, 2-6 år gamla samt etablerade företag, anställda som har tillväxtambitioner. Genomförandet bygger på en modell som arbetats fram och prövats av Almi Östergötland och Linköpings Universitet med mycket goda resultat. Projektet kommer att erbjuda företagen ett tillväxtrådgivningsprogram som består av fyra olika erbjudanden. TUFF (Tillväxtrådgivning till unga företag), TRIM (Tillväxtrådgivning till etablerade företag), Skuggstyrelser och Lönsamhetsstyrning. 8

53 Satsningen görs nationellt inom Almi koncernen och Almi Blekinge kommer att delta i ett erfarenhetsutbyte mellan regionerna i syfte att skapa ett lärande och för att kontinuerligt höja kvaliteten i arbetet. Medfinansiering: kronor Långsiktig hållbar utveckling av Blekinge Health Arena Projektägare: Blekinge Health Arena ideell förening Syfte: Blekinge Health Arena ideell förening bildades under Föreningen har som övergripande uppgift att skapa en långsiktig infrastruktur som stödjer, stimulerar och utvecklar ett kunskapscentrum för idrotten, företagande, kompetensutveckling samt innovation och forskning inom idrott, fysisk aktivitet och hälsa - allt i syfte att bidra till folkhälsoarbetet och fler långtidsfriska människor i Blekinge. Ett arbete har initierats för att vidareutveckla konceptet. Ett förslag har arbetats fram med tre tydliga fokusområden. Under hösten 2015 kommer arbetet att utveckla former för hur verksamheten inom varje område ska bedrivas och organiseras samt koppla detta till tydliga uppföljningsbara mål. Detta för att engagera rätt organisationer och personer i respektive utvecklingsprocess. De tre fokusområdena, som är testlabb, folkhälsoforum samt innovation, forskning och företagsutveckling, ska även på ett tydligt sätt samverka med varandra. En nyckel är att varje fokusområde i sina planer och mål även har fokus på gemensamma synergier Medfinansiering: kronor Blekingedagen 2015 Projektägare: Region Blekinge Syfte: Blekingedagen 2014 syftar till att vara en arena och en mötesplats där Blekinges utveckling står i fokus. Temat under Blekingedagen 2014 är konkreta insatser som sker inom Blekingestrategin. Syftet är att ett erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna av projekt inom Blekingestrategins insatsområden skall ske. Medfinansiering: kronor Fiber till alla Projektägare: Region Skåne Syfte: Sverige har valt att låta bredbandsutbyggnaden ske på marknadsmässiga villkor. Periodvis har statliga bidrag skjutits till för att stimulera utbyggnaden. I täta områden kommer utbyggnaden att klaras av marknaden men på landsbygd och småorter kommer inte det att ske någon utbyggnad på marknadsmässiga villkor. Därför har det inom landsbygdsprogrammet avsatts medel för detta ändamål. Det krävs dock ett stort arbete för att kommuner, byalag, företagarföreningar m.m. ska mäkta skapa förutsättningar för utbyggnad i alla områden och i den takt som krävs. Region Skåne, Region Blekinge, Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge har därför enats om att söka medel för att öka kommunernas bredbandsmognad, höja ambitions- och aktivitetsnivån i byalag, fiberföreningar m.fl. samt utveckla metoderför att påverka hushålls och företag efterfrågan på bredband via fiber. Medfinansiering: kronor Grow International Southern Sweden Projektägare: Invest in Skåne Syfte: De kluster som ska ingå i aktiviteterna har alla en naturlig koppling till varandra genom de företag de arbetar med. Livsmedels- och förpackningsindustrin är nära samman kopplade och projektet tar sin utgångpunkt i målgruppsföretagens behov av internationalisering. Regionala 9

54 företag har en möjlighet och behöver också öka sin internationalisering och indirekt sin export. Packbridge, Livsmedelsakademin, IUC Skåne och CLUK har tillsammans huvudansvar för att förbereda företagen inför steget ut på internationell marknad. Medfinansiering: kronor Järnvägsutredning för Sydostlänken, Karlshamn - Älmhult Projektägare: Karlshamns hamn Syfte: Projektet har omfattat järnvägsutredning med efterföljande arbete inom Sydostlänken intressenterna som stått för halva kostnaden för järnvägsutredningen, budgeterat till 12 mkr. Regionstyrelsen beslöt 2011 att anvisa kronor ur de regionala tillväxtmedlen för år 2011 samt att delegera till regiondirektören att fatta beslut om medfinansiering av projektet med för år Ett underskott efter avslutad järnvägsutredning 2013 på kr för Sydostlänkenintressenterna samt för arbete under 2014 på kr, d.v.s. totalt kr, fördelas procentuellt utifrån storleken på det bidrag som respektive part har gått in med i projektet. Region Blekinges del av underskottet är kr Medfinansiering: kronor AGERA samverkan för tillväxt Projektägare: Karlshamns kommun Syfte: Karlshamns kommun har tidigare bedrivit projektet ELÖV vars mål var att utveckla en samverkansform mellan Karlshamn, Ronneby och Olofström i syfte att ta tillvara de regionala fördelarna med nya flöden och kopplingen till i första hand förbindelser mot Baltikum, Ryssland och Kina. I den efteranalys som genomfördes kunde kommunen konstatera att området för samverkan var för litet och att samverkan över länsgränser krävs för att skapa effektiva och hållbara logistiklösningar. Detta projekts syfte är att utveckla en metod för länsövergripande samverkan inom i första hand logistik men även att kartlägga kompetensbehov kring effektiv flödeshantering och infrastruktur. Medfinansiering: kronor Listerkraft Projektägare: Mjällby AIF Syfte: Projektets syfte är att undersöka/etablera ett affärsnätverk mellan MAIF, Malmö FF, IFK Kristianstad och Karlskrona HK och deras samverkanföretag. En ny modell för affärer och nya kontaktytor mellan idrott och näringsliv i Blekinge ska utvecklas. Målsättningen är att genomföra nätverksträffar med 100 företag i respektive företagsnätverk samt att etablera ett transnationellt samarbete med fotbollsklubben Arkka i Gdynia i Polen. I förstudien ska också en projektplan för ett genomförandeprojekt i Regionalfonden utvecklas. Medfinansiering: kronor D Förstudie Offensiv destinationsutveckling - Kustvägen Sydost/Östra skärgården Projektägare: Karlskrona kommun Syfte: Projektet syftar till att ta fram ett underlag för ett genomförandeprojekt där målet är att vidareutveckla en destination som med strategiskt utvecklingsarbete ger förutsättningar för att bo och driva företag i området och som ger kvalitetsupplevelser för besökare. Det övergripande målet är att ta fram förslag på potentiell affärsidé för området och skapa en gemensam vision för kommun och lokala aktörer. Exempel på delmål är att genomföra en 10

55 marknadsundersökning, att identifiera och kvalitetssäkra ett antal besöksmål samt att kartlägga möjligheterna till produkt- och affärsutveckling på temat Underbara vatten. Medfinansiering: kronor Techtank Bas Projektägare: Olofströms Näringsliv AB Syfte: Projektet inriktar sig på de 50-talet teknikföretag med ca anställda i Blekinge, nordöstra Skåne och södra Småland som har en avancerad teknisk förmåga och tillväxtpotential men som inte på egen hand klarar att stärka sin konkurrenskraft på den regionala, nationella och internationella marknaden och inom nya branscher. Nu vill man bygga vidare på den samverkan mellan företagen och de medverkande offentliga aktörerna som skapades i ett tidigare projekt Entreprenörskap i Olofström. Genom Techtank Bas vill företagen utveckla ett kluster med en gemensam långsiktig agenda och tillsammans med FoU- och innovationsaktörer genomföra aktiviteter som bidrar till att stärka deras konkurrenskraft. Det handlar om ökad export, nya marknader, ny teknik, material och processer, bättre struktur för kompetensförsörjning och ökad samverkan. Klusterinitiativet inriktar sig främst på de företag som har sin spjutspetskompetens inom bearbetning eller sammansättning av material. Det övergripande målet med Techtank Bas är att skapa fler arbetstillfällen och bidra till en hållbar regional tillväxt i Skåne och Blekinge. Aktiviteterna bygger på de behov som företagen har identifierat och bygger på regionens styrkeområden, vilket säkerställs genom ett strategiråd med representanter för regionens företag och aktörer Medfinansiering: kronor Samverkan för halverad ungdomsarbetslöshet Projektägare: Region Blekinge Syfte: Region Blekinge har i och med blekingeaktörernas initiativ till en kraftsamling mot ungdomsarbetslösheten i länet fått en roll som samverkansledare med fokus på arbetsmarknadsfrågor för unga. I Samverkan för halverad ungdomsarbetslöshet utvecklas kunskap och samverkan mellan aktörer på lokal, regional och nationell nivå. Kunskapsutvecklingen sker genom deltagande i REGLAB:s lärprojekt Ung Region, kartläggning och synliggörande av befintliga insatser samt genom en gemensam studieresa för projektets parter. I samverkansarbetet analyseras vilka insatser blekingeaktörerna bör prioritera. Projektet kommer även i samverkan genomföra arbetet med att ta fram lokala överenskommelser mellan Blekinges fem kommuner och Arbetsförmedlingen. I arbetet med de lokala överenskommelserna kommer samverkan nationellt att förstärkas genom samarbete med regeringens Delegation för unga till arbete, Dua. Medfinansiering: kronor BEA-APP Projektägare: Region Blekinge Syfte: BEA-APP tar sig utmaningar inom fysisk planering kopplat till omställning mot ett hållbart energisystem. Utmaningar kan vara planering av vindkraftparker, lagring av energi, utbyggnad av smarta elnät som tillåter hushåll att både köpa och sälja el, utbyggnad av solenergianläggningar eller motsättningar i intressen kopplade till vattenkraft. Genom att analysera befintliga strategier (bl.a. Blekinges klimat- och energistrategi) kommer projektet att bidra till att övervinna dessa 11

56 utmaningar och bidra till en ökad produktion och en hållbar användning av förnybar energi i Blekinge och Östersjöregionen. Projektet kommer att föra samman aktörer som ansvarar för fysisk planering och planeringen av förnybar energi, för att gemensamt optimera, testa och implementera aktiviteter för fysisk planering kopplat till förnybar energi. Ett konkret fall är konsekvenserna av planerad havsbaserad vindkraft på landbaserad fysisk planering (industri, boende, vägar etc.). Medfinansiering: kronor Hållbar kommun- och regionutveckling Projektägare: Blekinge Tekniska Högskola Syfte: Idag finns ingen utvecklad metodik för hur myndigheter och politiska organisationer ska kunna veta om fattade beslut går mot hållbarhet. Projektets syfte är att tillsammans med kommuner och regioner i Sverige testa och vidareutveckla en strategisk modell för hållbarhet. Den övergripande målsättningen i projektet är att hjälpa kommuner och regioner att gå mot hållbar utveckling. Medfinansiering: kronor Regional systemanalysprojektägare: Region Skåne Syfte: Den ideella föreningen Sydsvensk regionbildning har till uppgift att ta fram underlag inför en eventuell ansökan om bildandet av en ny gemensam region från Den politiska styrgruppen för infrastruktur har fått i uppdrag att under 2014 inleda gemensamma förberedelser mellan Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar län, Region Kronoberg och Region Skåne, inför kommande planeringsomgång inom infrastrukturområdet. En gemensam systemanalys ska tas fram som underlag för vår planering av infrastrukturen som även ska utgöra underlag för förhållandet till ny stambana för höghastighetståg. Ana-lysens syfte är att med ett samlat kunskapsunderlag utveckla en samsyn för övergripande mål och utvecklingsinriktningar. Utifrån detta ta fram en samlad sydsvensk prioritering som underlag för statliga beslutsorgan. Medfinansiering: kronor Art and Technology Projektägare: Netport Science Park AB Syfte: Projektet Art and Technology syftar till att skapa tillväxt och nya jobb i Blekinge genom att föra in kreativitet, kunskap och passion från internationella konstnärer, designer och forskare med företag i Blekinge. Målet är att tio internationella konstnärer ska samarbete med 20 olika företag i Blekinge, där hållbar produktutveckling och innovationer står i fokus. Projektet kommer även att arbeta för ett vidgat internationellt samarbete och långsiktig utveckling med Blekinge som geografisk plats för utbildning, utveckling och samverkan. Medfinansiering: kronor Evenemangsmätning Sweden Rock Projektägare: Region Blekinge Syfte: Projektets syfte är att kartlägga vilka direkta effekter Sweden Rock får för Sölvesborgs kommun och indirekt för Blekinge och även norra Skåne. Med kunskapen om vilka besökare som kommer till evenemanget får Region Blekinge kunskap om varifrån besökaren kommer ifrån, vilket kön, hur mycket pengar som spenderas m.m. Med den kunskapen kan åtgärder vidtas för att förändra evenemanget om det krävs. Här finns även möjlighet att ta fram riktade besökspaket för att gynna besöksnäringen i hela Blekinge. Resultatet kommer även att bli föremål för diskussioner mellan besöksnäringen, kommuner, Region Blekinge och andra berörda Medfinansiering: kronor 12

57 Business Ronneby Projektägare: Ronneby kommun Syfte: Förutsättningarna för näringslivet förändras i accelererande takt. Det ställer stora krav på anpassningsförmåga och i ännu högre grad vad gäller förutseende. Att förändringstakten blir allt högre har ett starkt samband med den tekniska utvecklingen, ökat tjänste- och kunskapsinnehåll samt den globala ekonomins kontinuerliga sökande efter att vinna nya konkurrensfördelar. Detta gäller för den nationella nivån, men gör sig även i hög grad gällande på regional- och lokalnivå. De tillverkande företagen är särskilt utsatta för den globala konkurrensen. OECD-studien OECD Territorial Reviews Småland-Blekinge som genomfördes i Småland Blekinge 2011 pekar på att avsaknaden av tekniskt intensiva industrier och kunskapsbaserade företag och bristen på kvalificerad arbetskraft är två besläktade faktorer som begränsar Småland-Blekinges konkurrenskraft och tillväxtmöjligheter. För att förbättra förutsättningarna behöver regionens kommuner bli bättre på att arbeta för att de lokala företagen ska moderniseras och diversifieras. Ronneby kommun har en viktig roll att spela i det regionala utvecklingsarbetet genom smart specialisering mot de områden där kommunen idag är framgångsrik. Dessa kan innebära en viktig draghjälp till Blekinges tillväxt samt i bilandet av en framtida regional science park. Syftet med projektet är att förstärka koordinationen mellan näringslivsstöttande verksamheter lokalt och regionalt med målsättningen att stärka nytt och befintligt företagande samt möjliggöra för företag att etablera sig i Blekinge Medfinansiering: kronor 13

58 Avslutade projekt Regionala tillväxtmedel t.o.m BASIC Folk & Tradition DNR Projektägare: Folk Practice Academy Syfte: Med hjälp av traditionskonst ska projektet lyfta fram aktiviteter, skapande upplevelser, kreativa näringar både i ett lokalt och i ett internationellt sammanhang. Erfarenheter från tidigare projekt visar att för att kunna skapa långsiktiga kopplingar till internationellt arbete krävs det både kunskap och djup förståelse för lokala uttryck. Därför ska aktiviteter förankras och genomföras i hela länet. Tillsammans kan man då lyfta fram olika behov och perspektiv och låta regionen som en enhet dra nytta av och bidra till utvecklingsarbetet. Resultat: Det har skapats ett närverk/plattform mellan Blekinge, Suwalki (Polen) och Viljandimaa (Estland) med ett aktivt kulturliv i fokus. Det har anordnats tre konferenser, två av dem tillsammans med Krusznia (ideell organisation i Polen), museer, kommuner, slöjdorganisationer, musiker och hantverkare. Den tredje fokuserade på ungdomars behov. Man har även enats om att ta fortsätta samarbetet där Folk Practice Academy, Kruznia, Estonian Traditional Music Center, Linneuniversitetet, Region Blekinge samt företaget You Us and Them skall ingå. Projektomslutning: kr Medfinansiering: kr (återfört 0 kr). Investera i invandrarkvinnor Export/Import DNR Projektägare: Almi Blekinge Syfte: Projektet syftar till att stimulera fler kvinnor med utländsk bakgrund till att starta och utveckla företag i Blekinge. Då det av olika skäl ofta är svårare att nå denna målgrupp kräver det riktade insatser som idag inte görs inom Almis befintliga rådgivning. Projektet ska också bidra till att öka andelen företagare med utländsk bakgrund som exporterar eller importerar, samt att dra nytta av dessa företagares kompetens och kontaktnät för att främja svensk export Resultat: Insatserna i projektet har riktat sig till personer med utländska bakgrund och har fokuserats på att vägleda, ge råd och stöd. Totalt har 160 personer (40m/120k) varit involverade i projektet och 37 (24m/13K) företag har skapats. Resultatet är över det estimerade i ansökan där beräkningen var 15 (5m/10k) företag. Projektomslutning: kr Medfinansiering: kr (återfört kr). Blekinge Health Arena DNR Projektägare: Karlskrona kommun Syfte: Syftet är att öka tillväxten i Blekinge genom att skapa en innovationsmiljö för entreprenörer, forskare och företag för att få fram nya innovativa tjänster och produkter inom idrott- och hälsoturismbranschen samt en plattform för att skapa idrott- och hälsoturismpaket som ska locka hit besökare från Sverige, Norden och Södra Östersjöområdet 14

59 Resultat: Projektägaren har tillsammans med andra aktörer skapat paketeringar för olika grupper. Bl.a. har man lyckats att locka landslagen för handboll och rodd till Blekinge. Många elitidrottslag i södra Sverige kommer till arenan för att nyttja testbeden (bl.a. Kalmar FF, Helsingborgs IF, Växjö Lakers, Mjällby AIF). Internationalle grupper har också involverats i projektet. Samarbete har skett med Stena Line för att locka cykelturister till Karlskrona, tre gånger har det anordnas Karlskrona Bike Marathon med 150 cyklister vid varje tillfälle. Enligt ansökan skulle cirka 20 besökspaket tas fram men i samråd med partners beslutade man att det kunde bli otydligt för besökarna varmed man kom överens om att minska antalet besökspaket. Det togs slutligen fram tre besökspaket. Man kan även se att projektägaren var optimistiska vad gäller antalet företag och arbetstillfällen som skulle skapas. Målet var 50 arbetstillfällen och 30 företag men enligt slutrapporten har inte något av de två målen uppfyllts. Resultatet är noll på bägge. Projektomslutning: kr Medfinansiering: kr (återfört kr). Framtidssatsning i Blekinge intäktsbas DNR Projektägare: Region Blekinge Syfte: Projektet Framtidssatsning i Blekinge intäktsbas 1 är ett av fem delprojekt inom det sammanhållande projektet Framtidssatsning i Blekinge Intäktsbas. Detta projekt syftar till att koordinera och få en samverkan mellan övriga projekt. Projektet syftar även till att genomföra utvärdering och uppföljning av de övriga delprojekten Resultat: Projektets syfte att koordinera övriga delprojekt har uppfyllts genom att anordna projektgruppsmöten, workshops samt seminarier för de fem delprojekten. Projektomslutning: kr Medfinansiering: kr (återfört 0 kr). Idrotten kan mer fas 1 DNR Projektägare: SISU Syfte: Blekinge har en stor potential att öka antalet besökare och har i utvecklingsstrategin för besöksnäringen satt som mål att öka omsättningen inom denna näring från två miljarder till fyra miljarder. Projektets syfte är att skapa engagemang och kunskap för en stor satsning på idrottsevenemang i Blekinge och genom det bli en stark aktör i Blekinges ambitioner att öka besöksnäringen till Resultat: Projektet har kartlagt och analyserat arrangemang i fem idrottsföreningar. Därefter har varje idrottsförening tagit fram en utvecklingsplan för befintliga och nya arrangemang som man vill genomföra. KA 2 IF kommer under 2015 att arrangera ungdoms SM i Karlskrona och har även planer på att utveckla Blodomloppet som motions- och tävlingsarrangemang i samverkan med bl.a. Gdynia Sport Center i Polen. HK Karlskrona kommer att utveckla event i samband med matcher i SHL. De undersöker även att genomför en ungdomsturnering och en större damhockeyturnering på elitnivå. 15

60 Mjällby AIF har planer på att utveckla sin ungdomsturnering: Mjällby AIF har under projekttiden träffat Gdynia Sportcenter och ungdomsfotbollsklubben Arka i Gdynia. Här finns det planer på att börja med ett utbyte mellan föreningarna. Rödeby Crossklubb kommer att arrangera ungdoms SM i motorcross och har ambitioner att arrangera SM för seniorer i framtiden. Sölvesborgs Goif har ambitioner att skapa mötesplats för ungdomar i Sölvesborg. Här finns planer på att utveckla lägerverksamhet för barn och ungdomar med inriktning på idrott och hälsa i samverkan med Sölvesborgs kommun. I projektet har projektägaren bl.a. även kartlagt och analyserat nya arrangemangsutveckling och erbjuda matchningsmodeller som är arbetslösa. Projektomslutning: kr Medfinansiering: kr (återfört 0 kr). Green Charge DNR Projektägare: Blekinge Tekniska Högskola Syfte: GreenCharge Sydost är ett treårigt projekt och en kraftsamling i samverkan mellan företag, kommuner, landsting, länsstyrelser, regioner och regionförbund i Blekinge och Småland som syftar till att skapa en hållbar introduktion av elfordon och elladdinfrastruktur Resultat: I början av 2014 fanns det ca 250 elbilar i projektregionen och alltför få uppkopplade laddstolpar. Därför genomförde projektägaren i mars och april 2014 Sveriges hittills största roadshow för elfordon som besökte Norge och Danmark och samtliga 24 projektkommuner i syfte att påskynda utvecklingen. Kommunuppföljningen, energideklarationerna och en utredning över lämplig omfattning och placering av snabbladdare var viktiga komponenter i roadshowens informationspaket. I slutet av december 2014 fanns det mer än 350 elfordon i projektregionen och det totala projektmålet för detta och kompletterande projekt på 300 elfordon hade därmed överträffats. Under hösten 2013 och under hela 2014 har arbetet tagits upp igen i leverantörsgrupperna för laddinfrastruktur, bilar och energi. Speciellt fokus har legat på att påskynda kommunernas inköp av rätt sorts intelligenta laddstolpar och att få dem inkopplade i CGIs IT-system CiMS. Projektomslutning: kr Medfinansiering: kr (återfört 0 kr). ELÖV DNR Projektägare: Karlshamns kommun Syfte: Skapa en samverkan mellan Karlshamn, Ronneby och Olofström för etableringar knutna till östvästliga transportflöden samt skapa en industri- och logistikpark i anslutning till Karlshamns Hamn i första hand knutna till transportflöden i öst-västlig riktning. Projektets syfte är även att kunna möjliggöra etableringar inom området inom kategorierna transporttjänster, logistiktjänster, varuförädling, livsmedel, energi och process Resultat: Projektet har uppfyllt målet att ta fram en plattform och organisation för det fortsatta arbetet inom logistiketableringar i västra Blekinge. Genom bildandet av Logistik Karlshamn har en plattform för logistik och transport skapats. Logistik Karlshamn har efter projektets slut bemannats med en heltidstjänst och ingår i avdelning för Tillväxt och utveckling på Karlshamns kommun. 16

61 Däremot har inte målet att skapa tillväxt genom etableringar uppfyllts. Man har konstaterat att fem etableringar under projekttiden var för optimistiskt men att detta är något som kommer att ske i framtiden. Projektomslutning: kr Medfinansiering: kr (återfört kr). Ett smakligare och mer upplevelserikt Blekinge DNR Projektägare: SmakUpplevelse Blekinge Syfte: Att via en paraplyorganisation engagera och organisera mat- och upplevelseentrepre-nörer i hela Blekinge, ta tillvara på idéer och förslag, önskemål om kompetenshöjning, förmedla kurser, seminarier mm samt vara en organisation för gemensam marknads-föring och därigenom kunna bidra till upplevelsepaketering samt stora och små evenemang allt i akt och mening att stärka entreprenörskapet i Blekinge Resultat: Det har anordnats många aktiviteter inom projektet bl.a. samarbetsmöten för restauranger och producenter, arrangerat tillfälliga saluhallar för gemensam försäljningsyta, arrangerat marknadsföringskurser och deltagit i värdskapskurs. Samarbete har skett med Blekinge Arkipelag, Leader Småland, Högskolan i Kristianstad, CLUK, Eldrimner m.fl. Aktiviteterna har inneburit att fler företag har tillkommit under projektets genomförande. Från början var 18 företag involverade men i slutet deltog 63 företag i aktiviteterna. Dessutom har 15 företag skapats under projekttiden. Projektomslutning: kr Medfinansiering: kr (återfört 0 kr). Ung och grön DNR Projektägare: LRF Syfte: Skapa en samverkansmodell för aktörer med vilja att utveckla landsbygdsföretagandet i Blekinge. Stimulera till nyföretagande och bidra till att marknadens aktörer för mäkleri, affärsrådgivning och bankväsende tillsammans med unga finner former, metoder och arenor för hur man kan komma in i företagande via arrenden, generations eller ägarskiften och på sikt ta över företaget Resultat: Projektet har skapat ett ökat intresse för landsbygdens frågor och även fått ungdomar intresserade av att skapa företag på landsbygden. Deltagarna har fått kunskap och inspiration för ett ökat entreprenörskap inom de gröna näringarna. Det har även varit inspirationsmöten för ungdomar där företagare på landsbygden har ställt upp som förebilder och ambassadörer. Projektomslutning: kr Medfinansiering: kr (återfört kr). Jordnära affärer DNR Projektägare: Blekinge Tekniska Högskola Syfte: Syftet med projektet är att stödja befintliga verkstadsföretag i utvecklingen av nya affärskoncept. Projektet låter företag från tillverkningsindustrin utveckla affärsmöjligheter som 17

62 kan uppstå genom att implementera nya affärsmodeller och IT-lösningar vilka bygger på Internet of Things respektive Things on Internet Resultat: Projektet har uppnått mål om antal genomförda projekt och antalet nystartade företag. Målet för medverkande företag har överskridits med god marginal. Vad gäller indikatorn antal nya arbetstillfällen och bevarade arbetstillfällen är dessa osäkra och svårbedömda. Tidigare erfarenheter visar att dessa effekter kommer på längre sikt. Projekt som startade 2006 med resultat noll anställda har senare gett resultat på 12 anställda. Under projekttiden har 13 PoC-projekt genomförts vilket resulterat i två nystartade företag, 6 nya arbetstillfällen. Man har även gjort en beräkning på cirka 25 bevarade arbetstillfällen. Projektomslutning: kr Medfinansiering: kr (återfört kr). Green Action DNR Projektägare: Länsbygderådet Blekinge Syfte: Projektet syftar till att få till ett samhällsengagemang bland ungdomar i Blekinge. Föreningen Green Teens har under flera år lyckats att engagera ungdomar (främst på landsbygden) och skapat ett intresse för att utveckla sin hembygd. Länsbygderådet har tagit del av deras verksamhet och anser att deras arbete gör stor nytta på landsbygden och främjar en positiv utveckling för att fler ungdomar stannar kvar i Blekinge och marknadsföra Blekinge som en framåtsträvande region med stora möjligheter för ungdomar Resultat: Föreningen Green Teens har fungerat som ett nätverk för ungdomar med miljöengagemang och gröna idéer. Genom projektet har även ett nytt koncept för att stödja olika former av socialt entreprenörskap skapats i form av Young Innovation HUB. Under våren 2014 genomfördes en inspirationsturné och genom workshopen Take Action utbildades ca 800 ungdomar i socialt entreprenörskap. Genom skolturnén har 500 elever coachats. Som avslutning på projektet arrangerades Young Innovation Camp där tio unga entreprenörer träffades och delgav sedan sina idéer för några idéänglar. Projektomslutning: kr Medfinansiering: kr (återfört 0 kr). Integrerad innovationsverksamhet in real life DNR Projektägare: Blekinge Tekniska Högskola Syfte: Projektet Integrerad Innovationsverksamhet in real life är ett av fem delprojekt inom det sammanhållande projektet Framtidssatsning i Blekinge Intäktsbas. Projektet har som mål att utve3ckla och praktiskt testa samverkanserbjudande mot små och medelstora företag. Det handlar om att skapa ett differentierat innovations- och utvecklingsinriktat erbjudante till regionens företag på olika sätt (t.ex. projektbaserade utbildningsmoment, verksamhetsförlagd utbildning eller praktik i BTH Innovations Proof-of-Concept verksamhet) mobiliserar studenterna som utvecklingsresurs för regionens företag och bidrar till att sprida den kunskap som produceras inom BTH Resultat: Under projektet har tre samverkanserbjudande utvecklats och implementerats. Samverkans webben är ett instrument dels för att via webben presentera de olika möjligheter till 18

63 samverkan som BTH kan erbjuda, dels en enkel väg för personer och organisationer att komma i kontakt och hitta rätt bland högskolans resurser.. Två innovationsinriktade kurser har genomförts där elever har fungerat som resurser för att hantera frågeställningar kopplade till olika företags utvecklingsverksamhet utvecklats och testats. Utvecklingsarbetet har baserats på en inventering av erfarenheterna av liknande verksamhet inom BTH såväl som några andra lärosäten i Sverige och Norden, varvid den i Finland utvecklade Demola-modellen särskilt skall framhållas. Under projekttiden har även en modell eller metodik för hur uppsökande verksamhet kan bedrivas utvecklats. Projektomslutning: kr Medfinansiering: kr (återfört kr). Industriell gränsgångare DNR Projektägare: Tech NetWork Syfte: Projektet är ett av fem delprojekt inom det sammanhållande projektet Framtidssatsning i Blekinge Intäktsbas. Projektet har som mål att utveckla och praktiskt testa samverkanserbjudande mot små och medelstora företag. Det handlar om att skapa ett differentierat innovations- och utvecklingsinriktat erbjudante till regionens företag på olika sätt (t.ex. projektbaserade utbildningsmoment, verksamhetsförlagd utbildning eller praktik i BTH Innovations Proof-of- Concept verksamhet) mobiliserar studenterna som utvecklingsresurs för regionens företag och bidrar till att sprida den kunskap som produceras inom BTH Offentliga upphandlingar och ESS/MAX IV bevaka, förmedla och stödja företagens arbete kring ESS och MAX IV men också lokaliseraupphandlingar samt etablera internationella kontakter med forskningsinfrastruktur som t-ex. CERN och ITER. Komposit och vattenskärning Medverka till ökad samverkan mellan dessa två branscher för att lokalisera gemensamma synergieffekter som företagen tillsammans kan utveckla och marknadsföra. Resultat: Vindkraft och offshore - Ett samarbete med SP (Science Partner) Borås har påbörjats. Det är tolv företag och Tech Network som är deltagare i projektet OffshoreVäst. Samarbetet syftar till att klustra, informera och stödja tillverknings- och serviceföretag i Blekinge och Västra Götaland. Genom klusterbildning mellan nätverken har det skapats affärer mellan företag från de olika regionerna. Offentliga upphandlingar och ESS/MAX IV Under projekttiden har möten med cirka 30 potentiella upphandlande tillverkningsföretag i regionen skett. En genomgång på över 250 offentliga upphandlingar har skickats vidare till företag i regionen. Under hösten 2013 har en kommunikationsplattform startats upp där det publiceras upphandlingar som berör det tio största forskningsanläggningarna i Europa. Komposit och vetenskärning Fem företagsbesök till vattenskärningslabbet har genomförts. Detta har bl.a. resulterat i att nya innovationer har implementerats i tillverkningsprocessen hos företagen. Projektomslutning: kr Medfinansiering: kr (återfört 0 kr). 19

64 Art & Technology DNR Projektägare: Syfte: Projektet syftar till att konstnärer tillsammans med teknikföretag att samarbeta med målet att skapa nya idéer, nya produkter samt nå nya marknader. Samarbetet ska utmynna i en kreativ process som ska skapa något helt nytt och som i förlängningen ska utveckla såväl företagen som konstnärerna samt ytterligare sätta regionen på kartan som en innovativ miljö där kultur och teknik möts. Resultat: Projektet har erbjudit en ny form av internationella samarbeten mellan teknikföretag och konstnärer/innovatörer/forskare. Två nya nätverk har etablerats, Kuldiga i Lettland sam ett Artist-in-Recidence nätverk under ledning av Zaragoza i Spanien. Totalt har 36 konstnärer/innovatörer/forskare deltagit i projektet. En internationell diabas-workshop har genomförts samt tre öppet hus tillfällen då allmänheten bjöds in. Två utvidgade produktutvecklingsprocesser har genomförts i samarbete med tillverkningsföretag i Blekinge. Andra organisationer/företag som deltagit är IUC Olofström, Swedish Waterjet Lab i Ronneby, Cefur i Ronneby, Zaarstone i Vilshult, Stans och Press i Vilshult/Ronneby samt Tre D mekaniska i Vilshult. Projektomslutning: kr Medfinansiering: kr (återfört kr). SICAHT DNR Projektägare: Blekinge Tekniska Högskola Syfte: Att skapa förutsättningar för ett kontinuerligt flöde av nya teknikbaserade produkter och tjänster d.v.s. en öppen innovationsplattform samt nya och växande företag med livskraftiga affärsmöjligheter. Projektet ska utveckla en tydlig eller flera tydliga modeller för hur idéer kommer in i produktionssystemet, hur de tas vidare och förädlas, till att det kommer innovationer ur systemet Resultat: Under projektet iden har projektet genomfört fyra större behovsidentifieringsprocesser med behovsägare inom området dessutom har tre mindre behovsscanningar genomförts. Dessa insatser har lett till att projektet har identifierat ett sextiotal behov vilka kan tillgodoses med digitala lösningar. Dessa behov har presenterats för SICAHT:s trettio medlemsföretag. Ett tiotal företag har valt att gå vidare i SICAHT:s innovationsprocess och för närvarande är sex innovationsprocesser igång där tio företag lägger ner tid och resurser för att utveckla lösningar. Insatserna har medverkat till att förstärka och fördjupa samarbetet mellan aktörerna inom området. Landstinget Blekinges engagemang och medverkan har utvecklats och man kan även se att medverkan från det privata näringslivet har breddats. Projektomslutning: kr Medfinansiering: kr (återfört kr). 20

65 Förstudie förebygga skolavhopp DNR Projektägare: Region Blekinge Syfte: Ett av huvudmålen i Europa 2020-strategin är att minska andelen elever som lämnar skolan i förtid till under tio procent. Detta projekt syftar till att genomföra en förstudie och utifrån denna förstudie ta fram åtgärdsplaner för att minska avhoppen i gymnasieskolan. Varje kommun ska utse en kontaktperson som ansvarar för att ta fram kommunal statistik Resultat: Projektet har uppfyllt sitt mål då varje kommun har påbörjat arbetet med att föra en åtgärdsplan för varje skola. Det finns utvecklingsområden som skolorna kan påbörja direkt som t.ex. frånvarouppföljning som är lika för alla. Det finns även åtgärder som kräver mer resurser som t.ex. tillsättning av en coach. Styrgruppen kommer att följa upp arbetet med åtgärdsplaner och målet är att under 2016 starta upp ett större projekt inom detta område. Projektomslutning: kr Medfinansiering: kr (återfört kr). Förstudie Test av eldriven buss DNR Projektägare: Region Blekinge Syfte: Inom kollektivtrafiken finns en stor potential att minska utsläpp samtidigt som ett minskat bilresande kan påverka miljön positivt. Projektet syftar till att få svar om en eventuell framtida satsning i batteridrivna bussar är genomförbar och då med koppling till miljö, ekonomi och driftsäkerhet Resultat: Målet har varit att öka kunskapen om fördelar och brister med att trafikera reguljär linjetrafik med bussar som drivs med el som lagras i batteri i fordonen. Många svar har erhållits i projektet och även i samarbete med motsvarande projekt på andra orter. BTH kommer att komplettera resultaten genom sitt projekt Green Charge. Karlskrona kommun har som finansiär av busstrafiken fått information inför kommande strategiska val. Projektomslutning: kr Medfinansiering: kr (återfört 0 kr). Kartläggning e-sport DNR Projektägare: NetPort Syfte: E-sport är en snabbt växande sysselsättning bland ungdomar i Sverige som lockar till sig miljonpublik när matcher sänds online. Det finns aktörer i Blekinge som både skapar esportspel och aktivt deltar i detta expansiva område. Projektets syfte är att kartlägga och inventera esportsmarknaden i Blekinge. Resultat: Projektet har kartlagt e-sportare i Blekinge och har lokaliserat problem och samlat in behov från e-sportare. Ett problem under projektet var att få tag på företag som sponsrar men utifrån intervjuer har man fått kunskap om att det finns företag och även en del privata initiativ som sponsrar vid tävlingar. En större rapport har lämnats där det redovisas förslag på hur arbetet kan fortskrida för att utveckla e-sporten Blekinge Projektomslutning: kr Medfinansiering: kr (återfört 0 kr). 21

66 Vindkraftens möjligheter i Blekinge DNR Projektägare: Sölvesborgs kommun Syfte: Projektet syftar till att utveckla havsbaserad vindkrafts möjligheter för näringslivet i Blekinge och skapa en arena/mötesplats för aktörer och intressenter kring utvecklingen av havsbaserad vindkraft runt Östersjön. Målet är att samla både näringsliv och offentlig sektor kring utvecklingsfrågor kopplat till havsbaserade vindkraft. Målet är även att skapa ett arrangemang som lockar ca fyrtio deltagare från såväl Sverige som övriga Östersjöländer Resultat: Projekt har samlat näringslivet och offentlig sektor kring utvecklingsfrågor kopplat till havsbaserad vindkraft. Ett stort arrangemang har genomförts som lockat ett 40-tal deltagare från Sverige och övriga Östersjöländer. Projektet har genomförts i samarbete med Tech Network och Energikontor Sydost. Projektomslutning: kr Medfinansiering: kr (återfört 54 kr). Blekingedagen 2014 DNR Projektägare: Region Blekinge Syfte: Blekingedagen 2014 syftar till att vara en arena och en mötesplats där Blekinges utveckling står i fokus. Temat under Blekingedagen 2014 är konkreta insatser som sker inom Blekingestrategin. Syftet är att ett erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna av projekt inom Blekingestrategins insatsområden skall ske. Resultat: Temat under Blekingedagen 2014 var att kommunerna skulle visa upp några konkreta insatser om sker inom Blekingestrategin med fokus på hållbar utveckling. Olofströmshus beskrev ett projekt där boende engagerats att skapa odlingar och sociala ytor i anslutning till bostadshusen. Sölvesborgs kommun informerade om arbetet med att skapa förutsättningar för vindkraftsutbyggnaden i Hanöbukten. Karlshamns kommun beskrev arbetet med att planera stadsutveckling med betoning på 5-minuterstaden. Ronneby kommun redogjorde för arbetet med ett hållbart byggande. Karlskrona kommun berättade om arbetet med Navigatorcentrum och ungdomslotsar för att stödja ungdomar ut ur arbetslösheten och slutligen berättade Landstinget Blekinge om arbetet med länets folkhälsopolicy. Totalt deltog 200 personer på Blekingedagen. Projektomslutning: kr Medfinansiering: kr (återfört 820 kr). Entreprenörskap och företagande DNR Projektägare: Ung Företagsamhet i Blekinge Syfte: att genomföra en nollmätning i Skåne och Blekinge för att t ex få svar på hur stor andel fd. UF-företagare som blir egna företagare i framtiden att utifrån ovan mätning utveckla verksamheten för att öka andelen som blir egna företagare att öka elever, lärares och personalens kontaktnät via olika kanaler att testa och förstå metoden proof of concept, vilken är en etablerad och välbeprövad metod för att utveckla IT baserade tjänster och produkter på Blekinge Tekniska Högskola via BTH Innovation. 22

67 att initiera arbetet med Business Without Borders UF-företagare gör affärer med andra UFföretagare i andra Europeiska länder att ska öka medvetenheten kring begreppet entreprenörskap via samtal, möten och aktiviteter. att kvalitetssäkra verksamheten ekonomiskt och konceptmässigt för framtiden Resultat: Under projekttiden har inte antalet UF-företagare ökat i samma takt som i andra regioner så därför kommer fokus i framtiden att ligga på att analysera vilka strukturella, personliga och övriga hinder som finns. För att öka intresset för UF-företagande startade ett samarbete med BTH (Proof-of Concept) men tiden för UF-företagande är för kort för att kunna nyttja denna modell. Samarbete har skett med EWB (Enterprise without Borders) för att se hur man arbetar med UFföretag i andra länder. Dessa erfarenhet kommer att tas med i det framtida arbetet. Det strategiska arbetet har utvecklats under perioden. Entreprenörskap finns med i kurser/ämnen för gymnasiet och i grundskolan vilket gör att UF:s närvaro i skolan är viktig. Under projektperioden har 260 UFföretag varit igång och antalet lärare/skolledare som deltagit i kompetensträffar/kompetensutveckling har överstigit personer. Projektomslutning: kr Medfinansiering: kr (återfört 0 kr). Hållbarhetsforum Blekinge 2014 DNR Projektägare: Blekinge Tekniska Högskola Syfte: Hållbarhetsforum 2014 syftar till att stimulera företag, myndigheter och akademi att arbete med hållbar utveckling. Målet för projektet är att öka medvetenheten om hur företag och organisationer arbetar med hållbar utveckling genom att visa upp goda exempel på hållbarhetsarbete. Projektet genomförs i samverkan mellan Region Blekinge, Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona kommun, Karlshamns kommun, Olofströms kommun, Landstinget Blekinge, Länsstyrelsen i Blekinge samt Blekinge Arkipelag Resultat: Utifrån målet har såväl undersökning och konferens genomförts där företag, myndigheter och högskolan deltagit i samtal, diskussioner och workshops. Utifrån dessa insatser kan man konstatera att både medvetenheten för hållbar utveckling och samarbetet mellan deltagande aktörer har ökat. På sikt kommer detta troligtvis leda till att en strategisk plan för att växla upp hållbarhetsarbetet i Blekinge så att större nytta kan komma från de projekt och aktiviteter som pågår i Blekinge. Projektomslutning: kr Medfinansiering: kr (återfört kr). Förstudie kustnära cykelled DNR Projektägare: Region Blekinge Syfte: Det finns ett uttalat regionalt värde i att på sikt åstadkomma en kustnära cykelled genom Blekinge som kopplas ihop med Sydostleden. En sådan led skulle förstärka bilden av attraktiva Blekinge och främja ökad turism. Cykelturismen har länge varit stor i Europa men är nu också under utveckling i Sverige. Potentialen för fler besökare både från den svenska och utländska marknaden bedöms vara stor. Ett första steg i en sådan cykelled är att genomföra en förstudie Resultat: Förstudien har genomförts som planerat. Förstudien visar att det är möjligt att skapa en nationell cykelled med hög attraktionskraft. En kustnära turismcykelled gör det möjligt att ta del 23

68 av länets styrkor, Blekinge Skärgård, Cykelleden är även ett miljövänligt sätt att stärka länets besöksnäring och landsbygdsutveckling. Projektomslutning: kr Medfinansiering: kr (återfört 0 kr). CELA II DNR Projektägare: Ronneby kommun Syfte: Att höja den digitala kompetensen för att ta tillvara och skapa nya förutsättningar för ökad tillväxt, säkrare vård och attraktiv skola i regionen. Resultat: CELA har i sitt arbete att få fler att arbeta nätbaserat och dra nytta av alla verktyg som nätet erbjuder, träffat drygt 200 företag, 150 organisationer och över deltagare i de aktiviteter som genomförts. CELA har under projektperioden blivit en väletablerad aktör i Blekinge kring digitalt lärande. Samverkan har skett med andra projekt exempelvis: Digidel 2013 som är ett nationellt initiativ med målet att minska det digitala utanförskapet, CEFUR, Wellnetwork, Förstudie E-labb (en av insatserna i Cesam Blekinge m.fl. Projektomslutning: kr Medfinansiering: kr (återfört kr). Kompetensinitiativet DNR Projektägare: Olofströms Näringsliv AB Syfte: I regionen Blekinge/nordöstra Skåne/södra Småland finns idag företag med basen inom teknik/tillverkande industri. Många av dem behöver öka sitt kunnande och sin kompetens för att fortsätta vara konkurrenskraftiga på marknaden och bidra till tillväxt i regionen. För att bättre kunna identifiera företagens kompetensbehov och mäkla kompetensutveckling till dessa behöver det utvecklas en organiserad struktur för samverkan med ett strategiskt förhållningssätt. Projektet kommer att involvera representanter från ett flertal offentliga företrädare och företag i regionen. Ett nära samarbete med Region Blekinges kompetensplattform kommer också vara prioriterat. Möjliga samverkansformer kommer att undersökas genom workshops och benchmarking med andra regioner Resultat: En lämplig modell för fortsatt samverkan har tagits fram i bred samverkan med deltagande företag och organisationer. Kompetenssamverkan kommer att ske inom ramen för TechTank som är ett klusterinitiativ som via projektet har bildats och förverkligats. Därmed finns det en gemensam agenda där klusterutveckling, affärsutveckling, teknikutveckling och kompetensutveckling ingår. Under perioden har ett samarbete skett med olika företag som t.ex. Karlskrona Företags och hantverksförening, Industrigruppen i Karlskrona, Tech Network och NetPort. Det har även varit ett stort engagemang i olika forum såsom Kompetensrådet, Leansamverkan Syd, DELTA m.fl. Samarbete sker även med Blutsam där det finns fördelar att agera tillsammans. TEC Kronoberg har också visat intresse för samarbete. Projektomslutning: kr Medfinansiering: kr (återfört kr). 24

69 Handla i Olofström och Blekinge DNR Projektägare: Olofströms kommun Syfte: Olofströms kommun var med i förstudien för projektet Attraktionskraft handel i Blekinge, men har därefter valt att stå utanför projektet med hänvisning till att de saknar handelsförening som kan engagera sig i de frågor som rör genomförandet. Avsaknaden av en kraft som kan driva gemensamma frågor är påtaglig. Det krävs resurser för att såväl utveckla och marknadsföra befintligt utbud som att identifiera behov och stimulera etableringar som leder till ett bättre och bredare utbud av varor och tjänster. Även utveckling av evenemang kräver resurser och samordning. Det är en utmaning att formera aktörerna på ett sådant sätt att handel och service i Olofström utvecklas de närmaste åren. Den senaste tiden har ett ökat intresse för att driva gemensamma frågor kunna konstateras i Olofström. Detta intresse kan nu utvecklas ytterligare under en förstudie och en samverkan med det pågående projektet Attraktionskraft handel i Blekinge kan leda till att alla kommuner i Blekinge engageras i ett det gemensamma projektet. Dessutom finns förutsättningar under förstudien att organisera en bestående samverkan mellan aktörerna i Olofström centrum. Resultat: När projektet startade fanns det ingen organiserad verksamhet för att utveckla centrumhandeln i Olofström. Efter projektets slut deltar 52 företag i handelsutvecklingen, 25 företag bidrar med finansiering av gemensamma marknadsinsatser, ett handelsråd med representanter från handel och fastighetsägare har bildats där det diskuteras olika utvecklingsfrågor och det har även bildats ett Citybolag med resurser att driva operativa gemensamma frågor. Flera nya butiksetableringar har skett och det finns idag handlingsplaner, aktivitetsplaner, en egen tidning samt funktioner för gemensamma marknadsföringsinsatser. Projektomslutning: kr Medfinansiering: kr (återfört 0 kr). Regional innovationsstruktur DNR Projektägare: Region Blekinge Syfte: Verksamheten i detta projekt skall leda till ett samlat innovationsarbete, baserat på en regional innovationsstrategi. Det ska finnas ett tydligt stödsystem, där alla aktörer inklusive näringslivet själva är medvetna om sina respektive roller, och där alla klusterinitiativ vet vilket stöd som finns att tillgå i olika utvecklingsfaser. Tydliga prioriteringar för vilka branscher som är regionens styrkor kommer att tas fram enligt tanken om smart specialisering i linje med Europa 2020 Resultat: En innovationsstrategi har tagits fram vilket innebär ett tydligare regionalt ledarskap när det gäller innovationsfrågorna genom samordning, prioritering av resurser och fokus. Ett innovationsråd kommer att bildas på initiativ från regionala politiken. Remissupplagan av strategin lanserades på en innovationsdag anordnad av Region Blekinge. Innovationsdagen samlade cirka 70 aktörer från bl.a. Region Blekinge, kommuner, kluster/företagsnätverk, ALMI, BBI, Kreativum, BTH och NetPort. Projektomslutning: kr Medfinansiering: kr (återfört kr). 25

70 Expansivt Nätverk DNR Projektägare: Karlshamns kommun Syfte: Syftet med projektet är att öka tillväxten hos de deltagande företagen genom att skapa ett nätverk/mötesplats där företagarna kan träffas och utbyta erfarenheter och nätverk med varandra, där det ska finnas möjlighet för företagen att hitta nya gemensamma affärsidéer samt att företagarna får ny kunskap som bidrar till att företagen utvecklar sina verksamheter Resultat: Målet mer projektet var att 20 företag skulle delta i aktiviteterna men några som anmält sitt intresse valde senare att avstå varmed 16 företag deltog. Vidare genomfördes sex företagsträffar. Det har nu bildats ett nätverk som har potential att leva vidare. Projektomslutning: kr Medfinansiering: kr (återfört 0 kr). Genomförande besöksstrategi DNR Projektägare: Region Blekinge Syfte: IT blir mer mobilt och anpassat efter konsumenterna och därmed ökar också förväntningarna på snabbare data med smarta verktyg. Detta har säkerställts genom att investera i informationsoch bokningsplattformen Uppgiften är nu att föra den information som finns på plattformen till en strategisk tillgång och skapa fördelar genom att rikta marknadsaktiviteter och erbjuda bokningsbara produkter så att det är möjligt att nå lönsamma resultat för besöksnäringen. Resultat: Från att projektet startade har antalet digitala bokningar ökat med 45 %. Målet med 50 nya produktägare har uppnåtts men det är lite svårare att mäta 200 nya bokningsbara produkter. Orsaken till att detta är att produkter kan vara tillgängliga under en kort period så beroende på när mätningen sker kan detta variera. Totalt har 80 företag deltagit i projektet. Projektomslutning: kr Medfinansiering: kr (återfört kr). 26

71 Förstudie Kulturhistoria Ronneby DNR Projektägare: Ronneby kommun Syfte: Ronneby har förutsättning som ett kompletterande historiskt besöksmål som speglar tiden innan grundandet av Karlshamn och örlogsstaden Karlskrona. Det nationellt uppmärksammade skeppsvraket Gribshunden som knyter an till Blekinges maritima historia och Guldgubbarna i Västra Vång ger dessa förutsättningar. Projektet syftar till att genom en förstudie undersöka förutsättningarna och framarbeta en långsiktig vision och handlingsplan för Ronneby med omnejd som ett kulturhistoriskt besöksmål. Resultat: Förstudien har tagit fram en nulägesanalys för de aktuella besöksmålen och hur behoven ser ut för att kunna utveckla de historiska besöksmålen till gagn för besöksnäringen. Tillsammans med de organisationer och privata aktörer som ingått i förstudien har det framarbetats en vision och handlingsplan för det fortsatta arbetet. Samverkansgrupper mellan Länsstyrelsen i Blekinge, Blekinge Museum, Ronneby kommun och samhällsföreningar har tagit fram ett förslag angående skyltsystem. Det finns även nära kontakt med Blekinge Arkipelag som borgar för ett framtida samverkan inom detta område. Projektomslutning: kr Medfinansiering: kr (återfört kr). 27

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84 Förslag till beslut Regionstyrelsen Dnr Jonas Nordsten Planerings- och budgetprocess Regionstyrelsen fastställde en ny generell tidplan för planerings- och budgetprocessen. Enligt den nya processen ska det genomföras besök hos respektive medlem under oktober 2015 och beslut om budget och verksamhetsplan för åren ska fattas av regionstyrelsen i juni Regionstyrelsen antog en remissversion av Trafikförsörjningsprogram för Blekinge Remisser i ärendet ska ha inkommit senast Ovanstående förutsättningar för med sig att den gällande planerings och budgetprocessen ej harmonierar tidsmässigt med processen kring Trafikförsörjningsprogrammet. En förskjutning framåt i tiden avseende arbetet med budget och verksamhetsplan är önskvärd för att på så sätt anpassa processen till det pågående arbetet med Trafikförsörjningsprogrammet. Arbetsutskottet har behandlat ärendet. Beslutsunderlag Tidplan för budget och verksamhetsplan Förslag till beslut, daterat Arbetsutskottets beslut, Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta att fastställa tidplan för budget och verksamhetsplan enligt förslag Expedieras: Akten Region Blekinge Valhallavägen Karlskrona Tel Fax E-post Org.nr Bankgiro

85 Tidplan för budget och verksamhetsplan December 2015 Region Blekinge förbereder förankringsarbetet med utgång från delårsbokslut, prognoser och andra kända faktorer. Januari 2016 Förankring med medlemmarna på tjänstemannanivå Februari 2016 Besök hos medlemmarna, intern politisk förankring hos respektive medlem, återkoppling till kommunchefsgruppen. Mars 2016 Framtagning av tjänstemannaförslag (innehåll) Budget 2017, prognos , presentation för RB:s ledningsgrupp. Mars 2016 Bearbetning av de synpunkter som framkommit i dialogmöten etc. April/Maj 2016 Förslag till budget tas fram på tjänstemannanivå. Politisk förankring i RSAU och nämnder. Juni 2016 Medlemsdialog slutförd, budgetdokument och verksamhetsplan sammanställs inför beslut i RSAU och RS Juni 2016 Utkast presenteras i RSAU Augusti 2016 Beslut i RSAU avseende budget och verksamhetsplan September 2016 Beslut i RS avseende budget och verksamhetsplan.

86 Förslag till beslut REGIONSTYRELSEN Dnr Handläggare Jonas Nordsten Avrapportering interna kontrollplaner Vid regionstyrelsens sammanträde den 22 april , beslutades om intern kontrollplan för Internkontrollplanen är upprättad enligt gällande internkontrollreglemente (beslutat RS ). Avrapportering sker en (1) gång per år för de flesta kontrollmoment men kontrollerna avseende Intäktssäkring och Fattade beslut ska avrapporteras tre (3) gånger per år. Med tanke på att beslutet om internkontrollplanen kom i april 2015 kommer det i år bara att bli två avrapporteringar avseende dessa kontrollmoment. Nämnderna har ansvaret för den interna kontrollen inom respektive nämnd. Intäktssäkring Avstämning av intäkterna görs alltid i samband med delårs- och årsboksluten. Vi har även ett bra stöd i vårt affärssystem Visma för avtalsfakturering. Slutsats: Internkontrollen är god. Fattade beslut Det finns bevakningslistor för regionstyrelsen, Trafiknämnden och Kultur- och Fritidsnämnden avseende beslut som ej ännu genomförts. Dessa listor följs upp och uppdateras löpande. Samtliga protokoll har gåtts igenom och stämts av mot respektive bevakningslista. Inga avvikelser upptäcktes. Slutsats: Internkontrollen är god. Arbetsutskottet har behandlat ärendet. Beslutsunderlag Internkontrollplan 2015 Förslag till beslut, daterat Arbetsutskottets beslut, Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta att godkänna den första avrapporteringen av internkontrollplaner för 2015 Expedieras: Ekonomi Akten Region Blekinge Ronnebygatan Karlskrona Tel Fax E-post Org.nr Bankgiro

87 Intern kontrollplan 2015 Med hjälp av en intern kontrollplan dokumenteras arbetet med intern kontroll. Av internkontrollplanen ska framgå vad som kontrolleras, vem som ansvarar för att kontrollen görs samt hur ofta och med vilken metod kontrollen görs. När kontrollen är utförd ska kontrollansvarig intyga med datum och namnteckning att kontrollmomentet är utfört samt ange till vem och när en skriftlig rapportering av resultatet har gjorts. *VO-chef = verksamhetsområdeschef Granskning utförd (datum, Rapportering utförd (datum, Väsentlighets- Rapporteras och risk- Process/rutin/system Kontrollmoment Kontrollansvar namn) Kontrollmetod Kontrollfrekvens namn) bedömning till 1. Inköp/avtal Följs ingångna avtal Kanslichef Stickprov 1 gång/år Regionstyrelse enligt regionens upphandlingspolicy? 3 gånger/år Regionstyrelse 2. Intäktssäkring Sker fakturering enligt avtal och överenskommelser? 3. Resepolicy Genomförs tjänsteresor inom regionen enligt resepolicyn? 4. Fattade beslut Att beslut som fattats följs upp 5. Regionala projektmedel Sker återrapportering av avslutade projekt enligt regelverket? 6. Arbetsmiljö Genomförs arbetsplatsträffar i enlighet med samverkansavtalet? Kanslichef Uppföljning av ingångna avtal och överenskommelser Respektive VOchef* Kanslichef Granskning av samtliga fattade beslut under perioden VO-chef* för regional utveckling VO-chef* Uppföljning i samverkansgrupp Stickprov 1 gång/år Regionstyrelse 3 gånger/år Regionstyrelse Urval av projekt 1 gång/år Regionstyrelse 1 gång/år Regionstyrelse

88 Förslag till beslut REGIONSTYRELSEN Dnr Ingrid Ljungqvist Svar på Revisionsrapport Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Region Blekinges revisorer har granskat rubricerat ämne och lämnat revisionsrapport. Region Blekinge har uppdrag dels från medlemmarna (kommunerna och landstinget), dels från staten via Näringsdepartement och Tillväxtverket. Det statliga uppdraget innehåller bl a att ta fram och följa upp en regional utvecklingsstrategi Blekingestrategin. Detta är ett mångfacetterat uppdrag där Region Blekinge inte är ensam spelare utan många aktörer i Blekinge bidrar till att förverkliga detta uppdrag. För att hantera uppdragen förfogar Region Blekinge över medel som benämns regionala tillväxtmedel (1:1-medel). Region Blekinges uppdrag kopplas samman i verksamhetsplan och budget. Av rapporten framgår på sid 5, sista stycket att ordförande, vice ordförande tillsammans med regiondirektören har infört medlemsdialoger. Detta stämmer inte, det är regionstyrelsen som fattat beslut om att införa detta i samband med beslut om budget- och planeringsprocessen. I rapporten på sid 7 framgår revisorernas förslag till förbättringsområden för att förbättra styrningen och uppföljningen. Flera av dessa avser hur vi sätter mål, koppling mål och resurser samt uppföljning av dessa mål. Detta arbetas kontinuerligt med för att förbättras, i budget 2016 har detta ytterligare förbättrats och utvecklats. Avseende uppföljning av Regionala utvecklingsstrategier, finns ett särskilt uppdrag lämnat till Statskontoret om uppföljning av anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt. I revisionsrapporten saknas uppdraget från den nationella nivån näringsdepartementet genom villkorsbeslut. Dessa villkorsbeslut kommer runt årsskiftet,(slutet på gammalt budgetår eller innevarande budgetår), vilket innebär att det är svårt att arbeta in budget- och verksamhetsmässigt, t ex kompetensplattform, jämställdhet mm. Dessutom lämnas uppdrag löpande under verksamhetsåret som till viss del är finansierat. Vidare anser revisorerna att det behövs en tydligare strategi över hur regionstyrelsen ska säkerställa andra aktörers bidrag till Blekingestrategins måluppfyllelse samt uppföljning av detta. Region Blekinge söker och arbetar metodiskt med samverkan i alla former. Detta fungerar inte på nationell nivå i alla delar. Detta konstateras av näringsdepartementets egen analys av myndighetssverige, där myndigheter också väljer att inte medverka i olika sammanhang. Arbetsutskottet har behandlat ärendet. Region Blekinge Valhallavägen Karlskrona Tel Fax E-post Org.nr Bankgiro

89 Förslag till beslut Beslutsunderlag Förslag till beslut daterat Missiv målstyrning, lekmannarevisorerna, daterat Revisionsrapport Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Arbetsutskottets beslut, Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta att härmed anse revisionsrapport målstyrning enligt god ekonomisk hushållning besvarad Expedieras: Region Blekinges revisorer PwC Akten Region Blekinge Valhallavägen Karlskrona Tel Fax E-post Org.nr Bankgiro

90

91 Revisionsrapport Pär Sturesson Certifierad kommunal revisor Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Region Blekinge Augusti 2015

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 juni 2015, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 juni 2015, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2015-06-01 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 10 juni 2015, kl 09.00 Kaffe serveras från kl.

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona

Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona Kultur och fritidsnämnden Föredragningslista Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona Dagordning Mötets öppnande Justerare Föregående

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 171-186 Tid: 2015-11-02, kl 13:00-15:30 Plats: Regionens Hus, sal A 181 RJL2015 /1943 Internationell policy Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE Bakgrund och utgångspunkter Kulturnämndens internationella strategi utgår ifrån Policy för Region Skånes

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Handlingsplan för besöksnäringen

Handlingsplan för besöksnäringen 2016-12-07 15RK2154 Regional utveckling Handlingsplan för besöksnäringen 2017-2020 En strategi för besöksnäringen i södra Småland 2013-2020 har tagits fram genom aktiv samverkan mellan Regionförbundet

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012 Regional kulturpolitik - Värmland Karlstad 5 mars 2012 Region Värmland Ett regionalt kommunförbund för regional utveckling, tillväxtfrågor samt kultur och folkbildning i Värmland. Huvudmän är Värmlands

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun HANDLINGSPLAN 1(9) Kommunledningsförvaltningen Åsa Askerskär, 0550-882 29 asa.askerskar@kristinehamn.se Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Handlingsplan för EU-och internationellt i

Läs mer

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Strategikarta 2015 Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014 Medborgarperspektivet Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Antalet besök/år till kulturverksamheter med regionala

Läs mer

Blekingestrategin Uppföljning - Blekingedagen 2015

Blekingestrategin Uppföljning - Blekingedagen 2015 Blekingestrategin Uppföljning - Blekingedagen 2015 Blekingestrategin är Blekinges strategi för regionens utveckling. Den har tagits fram av Region Blekinge, på uppdrag av regeringen, tillsammans med Blekinges

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013

VERKSAMHETSPLAN 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 STUNS Verksamhetsplan 2013 1(6) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2013 1. STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Regionalfonden Småland och Öarna Aktuellt programgenomförande Oskarshamn. Henrik Blomberg

Regionalfonden Småland och Öarna Aktuellt programgenomförande Oskarshamn. Henrik Blomberg Regionalfonden Småland och Öarna 2014-2020 Aktuellt programgenomförande 2017-03-23 Oskarshamn Henrik Blomberg Resultat Utlysning 2017:1 Utlysningsperiod 12 december 2017 13 mars 2017 Samtliga insatsområden

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet Information Nationella Regionalfondsprogrammet 1 1 Regionalfonden 2014-2020 Nio program i Sverige 6 2 3 4 5 Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-03-15 Ansvarig: Annelie Krell Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 Bakgrund och utgångspunkter... 3 Inriktning... 4 1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 december 2013 kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 december 2013 kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2013-12-03 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 11 december 2013 kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN REGION ATT VÄXA I OCH LÄNGTA TILL 2 REGIONFÖRBUNDETS UPPDRAG 3. Vad behöver göras? ett övergripande styrdokument 4

VÄLKOMMEN TILL EN REGION ATT VÄXA I OCH LÄNGTA TILL 2 REGIONFÖRBUNDETS UPPDRAG 3. Vad behöver göras? ett övergripande styrdokument 4 D.Nr 2011-105 Antagen av Regionförbundet Jämtlands läns styrelse 24/2 2010 REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN VERKSAMHETSPLAN VÄLKOMMEN TILL EN REGION ATT VÄXA I OCH LÄNGTA TILL 2 REGIONFÖRBUNDETS UPPDRAG 3

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 Sveriges Kommuner och Landsting Är en intresse- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Preliminärt förslag Strukturfonderna 2014-2020 Socialfonden (ESF) och regionala utvecklingsfonden

Läs mer

2015-xx-xx. Skåne läns landsting JA Hedlunds väg Kristianstad. m.fl. 1 bilaga

2015-xx-xx. Skåne läns landsting JA Hedlunds väg Kristianstad. m.fl. 1 bilaga Regeringsbeslut IV xx Näringsdepartementet 2015-xx-xx N2014/xxxx/RT Ev ärenden att skriva av Se Bilaga 1 Regional tillväxt och EU:s sammanhållningspolitik Ina Berggård Tel 54447 Skåne läns landsting JA

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-08-20 Bilaga projektbeskrivning Ansökan till Statens kulturråd om regionala utvecklingsmedel www.kulturplankronoberg.se Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-2014 Projektets

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:150 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Fastställande av riktlinjer för landstingets internationella arbete Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingsdirektören

Läs mer

Region Kalmar län bildas genom att Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter förenas i en ny gemensam organisation.

Region Kalmar län bildas genom att Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter förenas i en ny gemensam organisation. Region Kalmar län Landstingsfullmäktige och Regionförbundets styrelse har beslutat att man har för avsikt att bilda regionkommun i Kalmar län från och med 2019. Region Kalmar län bildas genom att Landstingets

Läs mer

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 2015-05-27 1(6) Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 1. Sammanfattning Region Örebro län bildades 1 januari 2015. Regionbildningen syftar till att skapa en samlad demokratisk organisation

Läs mer

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Region Blekinge 2014-12-15 Catharina Rosenquist 0455-305029 Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser

Läs mer

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna!

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna! Lanseringskonferens av EU:s fonder Välkomna! Strukturfondspartnerskap Ordförande Kommuner och Landsting (tio) Arbetsmarknadens organisationer (fem) Länsstyrelser (tre) Arbetsförmedling/Försäkringskassa

Läs mer

Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens län (Ds 2013:13)

Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens län (Ds 2013:13) YTTRANDE 1 (5) s.registrator@regeringskansliet.se s.sfo@regeringskansliet.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM S2013/2054/SFÖ Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens

Läs mer

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet. DAGORDNING Datum 2016-01-28 1 (6) Sammanträde i kulturnämnden Ledamöter och ersättare i kulturnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2016-02-05 kl. 09.00 Plats: Arkitektskolan, Sölvegatan 24, Lund 1. Val

Läs mer

Handlingsplan 2016 med utblickar för 2017 och 2018

Handlingsplan 2016 med utblickar för 2017 och 2018 Regionsamverkan Sydsverige Handlingsplan 2016 med utblickar för 2017 och 2018 www.regionsamverkan.se beslutad av representantskapet 17 mars 2016 1 (7) INNEHÅLL 1. Övergripande syfte och målsättning med

Läs mer

Förbundets ändamål. Förbundets uppgifter

Förbundets ändamål. Förbundets uppgifter Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KF 111, 2010-09-06, Reviderad: KF 118, 2011-09-05, KF 86 2012-06-18 Förbundsordning för Region Blekinge Region

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun Antagna XXX-XX-XX Tyresö kommun / 2015-04-15 2 (6) Innehållsförteckning 1 Inriktning... 3 2 Prioriterade områden... 3 2.1 Utveckling av kommunens

Läs mer

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms)

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 1 Turismkonsumtionen ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca 170 000 sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 2 Besöksnäringen inte en bransch utan

Läs mer

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Anna Olofsson, Enhetschef Regional Tillväxt, Politikens inriktning Jämställdhetsperspektivet Aktörer och regeringens styrning Ansvaret för regionalt

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

Strategi för innovation GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Strategi för innovation GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Strategi för innovation GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte... 3 2. Tillämpning... 3 3. Definition... 4 3.1 Avgränsningar... 4 3.2 Beroenden till andra processerv... 4 4. Nuläge... 4

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020 Sara Persson, Region Skåne 1 Vad är strukturfonderna? EU-perspektiv - Ekonomiska styrmedel för

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-11-06 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor bestående

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 14 februari 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Klusterutveckling Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Samverkan kring kluster 4Kluster för Innovation och Tillväxt VINNOVA och Tillväxtverket 4Kluster för Regional Utveckling Region Dalarna 4Lärprojektet

Läs mer

Regional lärandeplan för strukturfonderna i Stockholmsregionen

Regional lärandeplan för strukturfonderna i Stockholmsregionen Regional lärandeplan för strukturfonderna 2014-2020 i Stockholmsregionen 2 (7) Innehåll 1. Utgångspunkter... 3 1.1 Syftet med lärandeplanen... 4 1.2 Regional kontext... 4 2. En lärandeplan i tre delar

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Remissvar- Regional indelning tre nya län, SOU 2016:48

Remissvar- Regional indelning tre nya län, SOU 2016:48 Region Jönköpings län Remissvar- Regional indelning tre nya län, SOU 2016:48 Region Jönköpings län (RJL) har getts möjlighet att yttra sig över remissen Regional indelning tre nya län. Regionen har tagit

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2015-2017 RIKSTEATERN KRONOBERG (RK) Inledning Riksteaterns vision: Scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse - för alla överallt. (kongressbeslut 2011) Övergripande uppdrag för

Läs mer

Regional tillväxtpolitik allas ansvar?

Regional tillväxtpolitik allas ansvar? Regional tillväxtpolitik allas ansvar? Anna Olofsson, Enheten för Regional tillväxt, Från regionalpolitik till en regional tillväxtpolitik 1995 - Regionalpolitikens mål: att skapa förutsättningar för hållbar

Läs mer

Regionalt utvecklingskapital Vad består vårt utvecklingskapital av och hur ser det ut i andra regioner?

Regionalt utvecklingskapital Vad består vårt utvecklingskapital av och hur ser det ut i andra regioner? Regionalt utvecklingskapital Vad består vårt utvecklingskapital av och hur ser det ut i andra regioner? Utbildningsdag 20 oktober 2016 Hans Nylund Avdelningen för regional utveckling Norrbottens läns landsting

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020

2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 Innehåll Planen som verktyg... 3 Framtagande av Planen... 4 Samarbetsparter... 4 Lokala

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Regional utveckling med fokus på integration

Regional utveckling med fokus på integration Regional utveckling med fokus på integration David Norman 2015-01-01 Verksamhetsövergång från Regionförbundet och Länsstyrelsen. Region Gävleborg är nu regionalt utvecklingsansvarig. Lagen (2010:630) om

Läs mer

Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017

Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 Dnr 13/0293 2013-10-02 Helen Hägglund Tel. 0470-72 47 37 Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 Ärendet Regional kulturplan för Kronobergs län

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman En smak av EU 2015 Lena Johansson-Skeri Anneli Norman 1 Dagens program Vad gör vi på Tillväxtverket? Vad är ett EU-projekt? Vad är ett regionalfondsprojekt? Hur ansöker man om stöd från regionalfonden?

Läs mer

Svar till indelningskommittén

Svar till indelningskommittén 1 Bakgrund Indelningskommitté och samverkansgrupp träffats 21 oktober Kommittén presenterade då sitt arbete. Diskussion om kriterier Skriftlig återkoppling inför nästa möte den 20 december Landstingsstyrelsen

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer

Regionstyrelsens sammanträde den 7 november i Karlshamn

Regionstyrelsens sammanträde den 7 november i Karlshamn Dagordning A B C Regionstyrelsens sammanträde den 7 november i Karlshamn Information Övrigt 1 Tid och plats Onsdagen den 24 oktober 2012 kl. 09.00-12.10 på Region Blekinge, Ronnebygatan 2, Karlskrona Närvarande

Läs mer