Vilka webbsidor

idrottsförvaltningen - Idrottsförvaltningen Vilka webbsidor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download " idrottsförvaltningen - Idrottsförvaltningen Vilka webbsidor"

Transkript

1 <!DOCTYPE html PUBLIC -//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN > <html xmlns= xml:lang= sv lang= sv > <head> Ung livsstil <meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=utf-8 /> <title>idrottsförvaltningen - Idrottsförvaltningen</title> Nr 8, april 2009 <meta name= title content= Idrottsförvaltningen /> <meta name= keywords content= Stockholm, stadsövergripande, intranät /> <meta name= description content= Detta är förstasidan för det stadsövergripande Vilka webbsidor <besöker gymnasieelever i Stockholms stad? <meta name= modified content= /> <meta name= samverkansyta content= no /> <meta name= exclude_from_search content= no /> <meta name= exclude_content_from_search content= no /> <meta name= site_id content= 6582 /> <meta name= WT.ti content= Idrottsförvaltningen /> <meta name= WT.cg_n content= Idrottsförvaltningen /> <meta name= WT.cg_s content= /> <meta name= ss_cat content= Idrottsförvaltningen /> <meta name= ss_cat content= Innehåll;Webbsidor /> < <script type= text/javascript src= /PageUI/Scripts/GlobalVariables.aspx ></script> <script type= text/javascript src= /PageUI/Scripts/Base.js ></script> <script type= text/javascript src= /PageUI/Scripts/KeySubmit.js ></script> <script type= text/javascript src= /PageUI/Scripts/search.js ></script> <script type= text/javascript src= /PageUI/Scripts/jquery min.js ></script> <script type= text/javascript src= /PageUI/Scripts/jquery.cycle.all.js ></script> <script type= text/javascript src= /PageUI/Scripts/Site.js ></script> <script type= text/javascript src= /PageUI/Scripts/Util.js ></script> <!--<![endif]--> Stig Elofsson Hans Leis Linda Lengheden IDROTTSFÖRVALTNINGEN KULTURFÖRVALTNINGEN F O R S K N I N G E N

2 Vilka webbsidor besöker gymnasieelever i Stockholms stad? Av Stig Elofsson, Hans Leis och Linda Lengheden

3 Förord Forskningsenheten vid idrotts- och kulturförvaltningarna genomför kontinuerligt studier omkring Resursutnyttjande och effekter av offentligt driven eller understödd verksamhet på fritidsfältet. Studier om barn och ungdomars fritidsvanor och fritidspreferenser har genomförts sedan I studien, Ung livsstil, som genomförts hösten 2004 och våren 2005 i Stockholm, har vi vidgat perspektivet något och strävat efter att mer utförligt kunna beskriva och analysera ungdomars livsvillkor. I första hand står dock ungdomars situation och preferenser på fritidsområdet i centrum för vår studie. Ung livsstil är ett samarbetsprojekt mellan idrotts- och kulturförvaltningarna i Stockholms stad och institutionen för socialt arbete (Stig Elofsson) vid Stockholms universitet. Studierna om Ung livsstil har också genomförts tillsammans med Haninge kommun (åren 1998, 2004 och 2008), Helsingborgs stad (åren 2000, 2003 och 2006), Jönköpings kommun (1994, 1997, 2000, 2003 och 2006) och Lidingö stad (åren 2003 och 2007). Studierna i Jönköping och Helsingborg följs upp Även i Eskilstuna 2008 har studierna från 1985 och 1993 följts upp. Norrköpings kommun har under november/december 2008 också genomfört en ny studie tillsammans med oss. Våra tidigare studier i Norrköping har genomförts 1985, 1991 och Från projektet Ung livsstil har följande sju rapporter publicerats: Blomdahl/Elofsson, Elofsson, S, Elofsson, S, Claesson Nordin, Å, Claesson Nordin, Å, Sjöberg, J, Blomdahl/Elofsson, Vilka idrottsanläggningar vill ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på ? Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? Vill gymnasieungdomar att Stockholms stad skall satsa på träffpunkter? Deltar Stockholms barn och ungdomar i föreningslivet? God hälsa på lika villkor. Vad tycker pojkar och flickor är viktigt när de idrottar/motionerar på fritiden? jämförelse mellan de som inte är med i en idrottsförening, respektive med i en lagidrott eller en individuell idrott. Hur många motionerar/idrottar för lite och vilka är dom? -en studie av den unga befolkningen i Stockholm, Haninge, Helsingborg, Jönköping och Lidingö. Dessa och ytterligare rapporter som publicerats från forskningsenheten finns på adress: Studien om ung livsstil i Stockholm år 2005 i gymnasiet har under våren 2008 följt upp i Stockholm. Ansvariga för fältarbetet tillsammans med oss har Linda Lengheden och Hans Leis varit. Till dem framför vi vårt varma tack 1. Med denna rapport om Vilka webbsidor besöker gymnasieelever i Stockholms stad? fortsätter rapportering av Ung livsstilsstudien i gymnasiet 2008 i Stockholms stad. För 1 Leis och Lenghedens högskoleuppsats heter: Mer lika än olika?!- en studie av kulturvanor och preferenser på fem olika gymnasieprogram. Uppsatsen kommer att presenteras av vår forskningsenhet under våren 2009.

4 innehållet i den här skriften svarar docent Stig Elofsson tillsammans med Hans Leis och Linda Lengheden. Stockholm i april 2009 Ulf Blomdahl Forskningsledare Idrotts- och kulturförvaltningarna Stockholms stad Tel: 08/ E-post: Stig Elofsson Fil. Dr i statistik och docent i socialt arbete Institutionen för socialt arbete Stockholms universitet Tel: 08/ E-post: C författarna och forskningsenheten vid idrotts- och kulturförvaltningarna Omslagsbild: Christer Lind ISBN:

5 Inledning I den här undersökningen studerar vi gymnasieungdomars utnyttjande, användning av olika webbsidor. Liksom i så många andra sammanhang torde vuxenvärldens reaktioner mot barns, ungdomars användning av webb kunna ses utifrån två motpoler. Från ett perspektiv ses risker - användningen av webb leder till (eller kan i varje fall leda till) att ungdomar utnyttjas eller förleds till socialt mindre önskvärt beteende, ja kanske till socialt ej acceptabelt beteende. Samtidigt finns också företrädare som hävdar att webbanvändningen kan ge positiva resultat ökade möjligheter att skaffa information, att skapa nätverk och i förlängningen ökade möjligheter att påverka. En sökning på DNs, Svenska Dagbladets, Expressens och Aftonbladets arkiv ger en bild av bägge perspektiven även om artiklar med mer negativa perspektiv dominerar. Ser man till den negativa bilden finner man t ex följande rubriker: Flickor utnyttjade via nätet (SvD ) Ungdomar viker ut sig som aldrig förr (SvD ) Vuxenlöst nät kan leda unga fel (SvD ) Allt fler ungdomar köper knark på nätet (DN ) Äldre män finner offer på nätet (DN ) Unga män tappar spärrarna i nätpoker (DN ) Men det finns också positiva bilder även om artiklarna här är färre. I Datorn är den nya radion (DN ) tar man upp hur enkelt det kan vara att göra radio via webbradiostationer. Radioakademin gav våren 2006 stora radiopriset i kategorin Årets specialpris till Radio Seven med motiveringen Att den lilla stationen med glöd, engagemang och knappa resurser använt den nya tekniken för att skapa en kanal där ungdomar själva kan göra radio hemifrån. I artikeln Säg hej till Generation WE! (Aftonbladet ) refererar man till rapporten The me we generation: what business and politics must know about the next generation (Lindgren m fl, 2005). I rapporten beskrivs hur barn/ungdomar (här talar man om barn under 11 år) använder Internet för att skapa nätverk och hålla kontakt inte enbart i den närmaste omgivningen utan även globalt. Enligt denna studie är en 15-åring i Sverige och en 15-åring i Indien mer lika varandra än två 40-åringar i de båda länderna. Här kan man känna igen den inte ovanliga beskrivningen av generationsklyftor när det gäller IT-användning, en beskrivning som ofta dykt upp i andra sammanhang. Kanske skall man här gå tillbaka till talet då man också talade om generationsklyftor, men där ett flertal studier kunde visa på att kontakterna mellan vuxna och barn i de flesta fall var ganska goda (se t ex Bǿ, 1991; Andersson, 1982; SOU 1993:74; Elofsson, 2000). Nu är det självklart inte så att endera av dessa bilder är sanningen. Liksom i så många andra sammanhang finns det både positiva och negativa drag när det gäller ungdomars användning av webb. Det är inte heller möjligt att i den här undersökningen besvara denna fråga eftersom de frågor som ingår i enkäten endast ger svar på om gymnasieelever besöker olika webbsidor inte detaljer kring hur de utnyttjar dessa. Syftet med rapporten är alltså att få en bild av vilka webbsidor ungdomarna besöker och omfattningen av deras utnyttjande. I analyserna har vi inriktat oss på att också studera könsskillnader. Utgångspunkten har varit att kön påverkar användningen. Så hävdat t ex Dholakia m fl i Gender and Internet usage (Dholakia m fl, 2003) (som ingår i The Internet Encyclopedia). Medierådet finner också i sina studier av barns/ungdomars användning av och uppfattning om olika medier (den senaste från 2008) att det finns signifikanta skillnader 1

6 mellan pojkar och flickor. Totalt i åldersgruppen 9-16 år är det vanligare att flickor chattat, varit på sajter av typ Lunarstorm, gjort läxor eller skolarbeten, mejlat eller lagt ut egna texter och bilder. I motsats är det vanligare att pojkar tittat på klipp från t ex Youtube, spelat spel, laddat ned musik/film/spel etc eller sökt information om annat än skolarbete (Medierådet, 2008). Sammantaget är det vanligare att flickor använt Internet. 2

7 Tidigare forskning I en rapport från 2000 studeras mer allmänt i vilken utsträckning högstadie- och gymnasieelever 2 i Stockholms län utnyttat Internet och webb 1998 (Elofsson, 2000). Måtten på utnyttjande/användning bygger på två frågor som ingår i en enkät där man studerat ungdomarnas fritids- och livsituation. Dessa frågor var: Hur många gånger under de senaste 4 veckorna har du sysslat med följande på din fritid? Sökt på internet/kontaktat någon via internet Skrivit egna webbsidor till datorn (Svarsalternativ: 0, 1-2, 3-5, 6-10, mer än 10 gånger) I rapporten studeras, vid sidan av utnyttjandet allmänt, hur detta varierar med avseende på kön, skolstadium, elevernas familjesituation, föräldrars intresse och medverkan i kulturella aktiviteter som ungdomarna ägnar sig åt, socioekonomiska bakgrund, grad av invandraranknytning, medelbetyg samt engagemang i skolan. Resultaten visar att mer än hälften av eleverna sökt någon gång på Internet under de senaste fyra veckorna. Betydligt färre har skrivit egna webbsidor, ungefär en fjärdedel av pojkarna mot endast cirka fem procent bland flickorna. Skillnaderna mellan pojkar och flickor är stora till flickornas nackdel och kön är den variabel som ger kraftigast utslag av alla de studerade variablerna. Men det finns också ett mycket klart "klassperspektiv". Ungdomar från familjer med stora resurser, vars föräldrar är högutbildade, som har gjort kulturaktiviteter med föräldrar och som har höga betyg har ett mycket högre Internetutnyttjande än ungdomar som kan ses som deras motpol (lågutbildade föräldrar, ej gjort kulturaktiviteter med föräldrar, låga betyg). Det finns också en del tecken som tyder på att flera av dessa faktorer får större genomslag bland pojkar än bland flickor. Högre utbildning hos föräldrarna, att ha ägnat sig åt kultur med föräldrar och att ha höga medelbetyg tycks alltså innebära en betydligt kraftigare ökning av Internetanvändningen bland pojkar än bland flickor. Klasskillnader får alltså större genomslag bland pojkar än bland flickor, vilket innebär att det är pojkar med bra social bakgrund och bra skolsituation som framstår som den klara motpolen till flickor med mindre bra social bakgrund och dålig skolsituation. Jämförelser mellan dessa motpoler visar att Internetanvändningen 1998 är mer än dubbelt så hög i den förra gruppen som i den senare. De mycket tydliga klasskillnaderna får konsekvenser för ungdomar som bor med ensamstående föräldrar (främst då en ensamboende mamma) och ungdomar med invandrarbakgrund men dessa skillnader kan huvudsakligen förklaras av deras sociala situation. I debatten har ibland framförts tanken att invandrarungdomar dessutom drabbas av att de har en annan kulturell bakgrund (alltså ytterligare ett handikapp vid sidan deras av sämre sociala situation). Resultaten tyder knappast på att detta skulle gälla mer allmänt. Vi kan givetvis inte bortse från att detta mycket väl kan gälla för speciella invandrargrupper men man skall dock akta sig för att det skulle gälla mer allmänt för invandrarungdomarna. 2 Sammantaget omfattar materialet cirka 5700 högstadie- och 3000 gymnasieelever. Undersökningen har genomförts under skoltid. 3

8 Sökningar på såväl Libris som Google Scholar 3 tyder på att forskningen i övrigt kring ungdomars användning av webbsidor är begränsad. Libris ger här inga träffar, medan Google Scholar ger sammantaget 30 träffar varav 20 stycken gäller åren 2003 och framåt. Även om man breddar sökningen till att innefatta Internet mer allmänt blir utbytet ganska litet. Sökningen på LIBRIS ger här fyra träffar, nämligen: Nyström E (red). Möss och människor: exempel på bra IT-användning bland barn och ungdomar: delbetänkande. Stockholm: Ungdomens IT-råd, Ungdomens IT-råd. Mega-byte: Slutbetänkande. Stockholm: Ungdomens IT-råd, Thulin, E. Ungdomars användning av nya medier: konsekvenser för vardagslivets geografiska dimensioner. Göteborg: Göteborgs universitet: Handelshögskolan, Kulturgeografiska institutionen, Även via Danielsson M, Axelsson L. Ungdomars användning av nya medier: Ung kommunikation. Växjö: Växjö universitet: Lärarutbildningen, Även via Nyström och Thulin är i det här sammanhanget av mindre intresse medan de två övriga framstår som mer intressanta. Thulins rapport handlar om hur ungdomar använder olika former av informations- och kommunikations teknologi (dator, Internet, mobil och fast telefon) i sin vardag. Resultaten visar att gymnasieungdomarna i genomsnitt använder Internet ca 30 minuter per dag 4, men att användningen varierar kraftigt. En majoritet använde inte Internet alls. Ungdomar som ägnar mycket tid åt Internet använder denna i första hand till underhållning och förströelse. I rapporten presenteras ingen redovisning av utnyttjandet av Webbsidor mer specifikt. Ett stöd för att forskningen kring ungdomars Internetanvändning är begränsad ger Danielsons och Axelssons litteraturgenomgång från Syftet med deras litteratursammanställning var just att studera gymnasieelevers användning av bl. a. Internet. De drar följande slutsatser av sina sökningar Däremot vore det fel att påstå att fältet svämmar över av studier kring svenska ungdomars Internetanvändning. Ännu färre är studierna om svenska gymnasieelevers användning av Internet, som den här forskningsöversikten egentligen var tänkt att belysa. Antingen har tonvikten legat på barns och yngre tonåringars Internetanvändning eller har intresset för ålderns betydelse i sammanhanget varit tämligen begränsat. Danielson & Axelsson, 2007, s 11. Flanagin anger också i sin artikel från 2001 att trots att det gjorts ganska mycket empirisk forskning kring val och användning av nya medier vet man ganska lite om användningen av Internet och World Wide Webb (Flanagin m fl, 2001). Många av de studier som genomförts tar inte upp Internet. Detta ger en förklaring till att materialet från litteratursökningarna blir så litet. En fråga man måste ställa sig är om den avgränsning som vi gjort till Internet innebär att vi missar kunskap från närliggande forskningsområden. Danielsson & Axelsson knyter an till en bredare publikforskning och menar att man kan hämta en hel del information från denna. Detta styrks även av Flanagin och Metzgers studie kring individers användning av tre 3 Här kommer inte bara rapporter, studier utan också referenser, kommentarer till studier vilket gör att det blir ytterst arbetskrävande att få en hygglig överblick. T ex ger kombinationerna ungdomar och Internet respektive webb 307 respektive 30 träffar. Ser man efter årtal blir fördelningen följande År Internet Webb Här får sökningen därför mer ses som en utgångspunkt, vilken kan ge en uppfattning om vad det finns för forskning än ses som en fullständig forskningsgenomgång. 4 Resultaten bygger på en intensivstudie av 43 gymnasieungdomar som undersökts med hjälp av aktivitetsdagböcker. 4

9 internetfunktioner (att söka information, att lämna information och kommunikation) jämfört med mer traditionella medier. De anger att resultaten visar att Internet är en multidimensionell teknologi som i stor utsträckning används på liknande sätt som andra, mer traditionella medier. Av speciellt intresse är den koppling Danielsson & Axelsson gör till den bredare traditionen av publikforskning även om de menar att publikbegreppet kan vara något för begränsat (Danielsson, 2007). Begreppet för lätt tankarna till passiv konsumtion av medier. Internet innefattar detta men handlar också om mer aktiv produktion av texter. Trots detta torde man kunna göra en koppling till den mer traditionella publikforskningen där man kan se tre traditioner. Den strukturella utgår från medieindustrins kommersiella behov av uppskattningar av publikens storlek och demografiska sammansättning. Vid sidan av denna inriktning kan man inom en behavioristisk tradition se tre olika forskningsinriktningar. Den ena, effektforskningen, intresserar sig för vilka effekter medierna har på publiken, den andra, uses and gratifications, (en reaktion mot effektforskningen) inriktar sig mot frågan om vad publiken gör med medierna. Ur detta senare perspektiv ses alltså publiken som aktiva, målmedvetna nyttjare/användare. Den tredje traditionen, den sociokulturella, utgår från att medieanvändningen är en väsentlig del av vardagen och därigenom avspeglar sociokulturella förhållanden. Även om Internet är svårt att studera i detalj på grund av den snabba utvecklingen menar forskarna att material kring medieforskning och från publikforskning har en hel del att tillföra. Exempelvis kan resultat av en studie som företagits på olika chattkanaler utan svårighet överföras till webbcommunities, då det är nätbaserad interaktion som fenomen som studeras, inte chattkanaler i sig. Att en undersökning har några år på nacken är således inte detsamma som att den inte har något att säga. Danielson & Axelsson, 2007, s 14. Informationsteknologikommisionen (IT-kommisionen) konstaterar i sitt delbetänkande Vem använder Internet och till vad? att det finns många undersökningar om svenskarnas tillgång till och användning av IT men att dessa måste studeras med försiktighet (SOU, 2002:24). Många gånger är det otydligt vilken undersökningsgrupp det handlar om och i resultaten finns en tendens till en överskattning av IT-användningens omfattning. Jämförelser mellan olika studier blir svåra att göra därför att populationerna i allmänhet inte är jämförbara när det gäller ålder, ofta saknas uppgift om populationens storlek och frågorna är olika ställda. Ofta redovisas samband med kön, ålder, födelseland, utbildning, yrkesinriktning, inkomst osv, men utan förklaringar till hur mekanismerna bakom sambanden ser ut. Detta gör att det finns stor risk för att det kan röra sig om skensamband. Man finner över huvud taget få studier som närmare studerar orsakssamband. Ett problem är också att när en viss bild av ITanvändningen och dess orsaker en gång etablerats tenderar denna att befästas i den ena undersökningen efter den andra. Ser man till anslutning till internet studeras i allmänhet tillgång i hemmet, skolan och på arbetsplatsen vilket innebär att man missar tillgång via t ex bibliotek, föreningslokaler, grannar eller vänner. Speciellt mot bakgrund av att det finns tillgång via bibliotek är det inte omöjligt att man missar en del användare. 5

10 Ser man till de resultat IT-kommisionen redovisar var tillgång till internet högre i åldersgruppen år (74 %) än i andra åldersgrupper 5. När det gäller användning för olika ändamål redovisas inga siffror uppdelade efter ålder. SCB har även sedan 2000 genomfört undersökningar kring användning och tillgång till IT i företag och bland individer. Resultaten från 2008 visar att en stor del i åldersgruppen år (86%) använt Internet minst en gång per arbetsdag de senaste 3 månaderna. Få har aldrig använt Internet. Det finns en skillnad mellan män och kvinnor. Bland männen har 91%, bland kvinnorna 84% använt internet minst en gång. Det är också tydligt att Internetanvändningen är högst i denna åldersgrupp. I allmänhet behandlar undersökningar omfattning 6 och syftet 7 med användningen av Internet. De tillfrågade får i allmänhet besvara frågan om hur ofta de använder Internet och i vissa fall även under hur lång tid (mätt som genomsnittliga antal minuter per gång eller dag). Utfallet av undersökningarna pekar på höga andelar för informationssökning, elektronisk post och nyhetstjänster däremot låga andelar för spel/underhållning, chatta och nedladdning av musik. Man skall dock komma ihåg att detta gäller för befolkningen i sin helhet, ser man till ungdomsgrupper gäller detta knappast. De forskningsrapporter som vi funnit via Google Scholar får ses som exempel på vad det finns för forskning kring ungdomars Internetanvändning. De funna referenserna har även kompletterats med referenser från de funna artiklarna/rapporterna. De resultat som vi presenterar nedan skall i första hand ses som exempel på förekommande forskningsinriktningar som kan ha betydelse för fortsatt forskning kring ungdomars användning av webbsidor. Tiden har inte gett utrymme för att följa upp de teman, inriktningar som framträder och göra en mer omfattande, fyllig bild av hur forskningsläget ser ut i alla avseenden. Ser man till de rapporter vi plockat ut kan man här se följande teman/inriktningar. - Beskrivning av utnyttjande av Internet och andra medier. Här är det dock knappast intressant att ge en beskrivning av resultaten eftersom dessa, vid sidan av kulturella och tidsmässiga skillnader, i högsta grad påverkas av vilket område författarna studerar och hur de gjort indelning av Internetanvändning. Främst är detta av intresse för att få en bild av hur man delar in, klassificerar Internetanvändningen samt hur man ser på den (och utnyttjande av webbsidor) i relation till användning av andra medier. - Könsskillnader - Klass- och socialgruppsskillnader - Varför använder man webb (Internet)? - Vilka använder webb (Internet)? Här finns några rapporter som analyserar koppling till personlighetstyp Vi kommer nedan att ta upp en del artiklar som belyser dessa teman. De valda exemplen borde dock ge en bild av den forskning som bedrivs och i viss utsträckning en bild av det aktuella forskningsläget (i första hand har vi plockat fram artiklar/rapporter som publicerats 5 Uppgifterna har hämtats från Statistiska Centralbyråns undersökning av levnadsförhållanden (ULF) år Enligt denna hade 53% av befolkningen mellan tillgång till Internet. Närmast efter den yngsta åldersgruppen följde åldersgruppen år där 71% hade tillgång till Internet. l den statistik som SCB redovisar presenteras inte uppgifter för åldersgruppen separat däremot för åldersgruppen år. I denna grupp hade år % tillgång till Internet i hemmet. Fram till 2006 har denna andel ökat till 87%. Troligen har en liknade ökning även skett i åldersgruppen år. Tillgången till Internet är högre för pojkar (90% år 2006) än för flickor (84%). Könsskillnaderna har varit likartade sedan då man förde in denna fråga i undersökningarna. 6 Ett vanligt mått på omfattning är: Dagligen, Veckovis, Månadsvis, Sällan, Aldrig. 7 Vanliga alternativ för att ange syfte är: Söka information, Elektronisk post, Nyhetstjänster, Läsa tidningar/tidskrifter, Beställa varor och tjänster, Banktjänster, Kommunicera med offentlig sektor, Spel/underhållning, Delta i diskussionsgrupp, Chatta, Ladda ned musik. Ibland anges också alternativen: Spel, Förvärvsarbete, Hemkontoret (brev, bokföring etc), Utbildning/skola. 6

11 under senare tid). Nedan presenteras en kort sammanfattning speciellt av resultat som tar upp samband med kön och socialgrupp/-klass. Kön I ett avsnitt i The Internet Encyclopedia (Bidgoli, 2005) analyserar och diskuterar Dholakia m fl gender och Internetanvändning (Dholakia m fl, 2005). Här skall man dock notera att de diskuterar skillnader mellan män och kvinnor mer allmän inte specifikt könsskillnader bland ungdomar. De menar att kvinnor och män har olika kulturer, är specialiserade när det gäller användning av olika funktioner och har olika preferenser. Dessa olikheter interagerar med utformningen av internet som gör att män favoriseras när det gäller användning. De ger följande summering av könsskillnaderna: det finns en tydlig könsskillnad om man ser till proportionen män och kvinnor som använder Internet detta gap har minskat och t o m blivit omvänt totalt sett i USA och Canada om gapet studeras i termer av bredd and djup i nyttjandet kvarstår dock skillnader mellan män och kvinnor även i dessa länder där det är lika vanligt att män och kvinnor använder Internet, gäller att män utnyttjar detta mera (räknat i antal tillfällen och total tid) och de har också en bredare användning. Bland skälen till könsskillnaden anger författarna att Internet (med dess koppling till teknik) passar sämre med kultur och värderingar hos kvinnor. Kvinnor värderar discipliner som kräver hög intensitet av internet (science, engineering och teknologi) lägre och är mindre intresserade av att skaffa sig nödvändig skicklighet i ny teknologi. De värderar också denna lägre och är mer negativa till teknologi allmänt. Kvinnor ser i högre utsträckning risker med nya teknologier och har större aversioner mot att ta risker rent allmänt. Även kvinnors lägre löner och lägre utbildningsnivå kan inverka. Man tar också upp att män har en högre bredd när det gäller användning, de tenderar till att utnyttja flera användningsområden än vad kvinnor gör. Gross utgår i sin studie från en allmänt förekommande föreställning att kön kan förutsäga ungdomars användning av Internet, att det finns könsskillnader, t ex att pojkar är längre tid online, surfar och spelar våldsamma spel i högre utsträckning, medan flickor oftare chattar eller shoppar (Gross, 2004). Resultaten visar att detta antagande inte stämmer särskilt väl, pojkar och flickor är (i varje fall numera) mer lika än olika. Vid tolkningen av resultaten måste man ha i åtanke det urval av ungdomar som hon utgår från. Den studie hon genomfört har gjorts bland elever i årskurserna 7 och 10 i en offentlig skola från ett övre medleklassområde i en förort till Los Angeles 8. Det är ganska troligt att detta påverkar hennes resultat även när man ser till könsskillnader. Aslanidou (2008) konstaterar däremot i en studie av grekiska ungdomars Internetanvändning 9 att det fanns könsskillnader. Det var vanligare att pojkar använde internet för att söka efter bilder (images), att spela videospel och att se på film, medan det var vanligare att flickor sökte efter information för skoländamål. 8 Undersökningsgruppen innefattar 271 ungdomar från 7-de och 10-de klass i en public school. Resultaten bygger på dagligen redovisad internetanvändning (utifrån detaljerade loggar). 9 Studien omfattar 418 elever i åldersintervallet år från 17 skolor i Grekland. Urvalet av skolor har gjorts som ett stratifierat urval för att få med skolor från olika tätortområden (urban, semi-urban, rural areas). 7

12 Klass/sociala skillnader Ett antal forskare i Tyskland 10 Iske, Otto, Kutscher och Klein har speciellt inriktat sig mot att analysera klasskillnaderna när det gäller användningen av Internet och dess betydelse för informell utbildning (Iske m fl, 2005; Iske m fl, 2008; Otto m fl, 2005). Vi koncentrerar oss här till rapporten Social Inequality in the Virtual Space med Otto som första författare (Otto m fl, 2005). De båda andra rapporterna med dessa författare handlar i stor utsträckning kring att med utgångspunkt från de resultat som presenterats diskutera konsekvenser när det gäller informell utbildning. Undersökningsresultaten bygger på såväl kvantitativa som kvalitativa studier 11. Man drar här slutsatsen att socio-kulturella villkor i hög grad påverkar ungdomarnas användning. Speciellt har deras formella utbildning och den sociala miljö de lever i stor betydelse. Ungdomar med låg formell utbildning tenderar att använda mer stereotypa strategier. Vanligast besöker de endast chattsidor, oftast utan att registrera sig och många av dem har ingen egen . Författarna beskriver deras användning som instant use habit (Otto, 2005, sid 17). Bland svarande med högre formell utbildning finns tydliga indikationer till en större variation i användningen av Internet man använder flera olika former av Internet men chattar i mindre utsträckning. I denna grupp finner man mer självständighet när det gäller att använda nya och okända domäner och mer reflekterad användning. Det är också mer aktiva när det gäller att ge feed-back och att föra fram egna åsikter (Otto, 2005, sid 17). Även analysen av undersökningen från 1998 visar att klassbakgrund, socioekonomisk bakgrund har stor betydelse för högstadie- och gymnasieelevers internetutnyttjande (Elofsson, 2000). Starkast blir sambanden med föräldrars utbildningsnivå samt i vilken utsträckning man ägnat sig åt kulturaktiviteter med föräldrarna 12. Vid sidan av detta (alltså även efter kontroll för dessa variabler) framträder dock även tydliga, ibland nästan lika starka, direkta samband med familjens resurser. Ytterligare värt att notera är att det också, även efter kontroll för alla dessa variabler, framträder mycket tydliga samabnd med elevernas medelbetyg. Internetutnyttjandet är högre bland elever där föräldrarna har högre utbildning, där man i större utsträckning ägnat sig åt olika kulturella aktiviteter med föräldrarna och/eller där familjen har större resurser. Elever med högre medelbetyg, givet allt annat lika, utnyttjar också Internet mera. 10 Den empiriska forskningen har bedrivits vid The Centre of Competence for Informal Education (CCIE) vid pedagogiska fakulteten i Bielefeld universitet. 11 Resultaten bygger på tre typer av undersökningar, nämligen: strukturerade intervjuer och intervjuer med personer som håller på att surfa, en kvantitativ enkätundersökning samt en kvalitativ innehållsanalys av ett online forum. Den kvantitativa enkätundersökningen har genomförts i två vågor. Den första genomfördes I samband med International Radio Exhibition i Berlin september 1-3, Den andra på offentliga ungdomsinstitutioner hösten Se Otto, sid Föräldrars utbildningsnivå har mätts med frågan: Vilken utbildning har din pappa (mamma)? med indelningen Grundskola, 2-årigt gymnasium (t ex målare, barnskötare etc, handel och kontor), teoretiskt 3-årigt gymnasium (t ex natur-samhälle-teknisk-humanistisk), Högskole- eller universitetsutbildning. Som mått på föräldrarnas gemensamma utbildningsnivå används ett medelvärde där alternativen kodats från 1=grundskola till 4=högskola, universitet. Uppgifterna om kulturella aktiviteter med föräldrarna bygger på svaren från följande påståenden. Mina föräldrar har läst böcker för mig. Jag har tillsammans med mina föräldrar gått på teater Mina föräldrar har läst sagor för mig Jag och mina föräldrar har sjungit och/eller spelat instrument tillsammans Mina föräldrar och jag har gått på museer och utställningar tillsammans Mina föräldrar och jag har gått på bibliotek tillsammans Mina föräldrar och jag har målat och skapat tillsammans Som sammanfattande mått används medelvärdet med följande kodning av svarsalternativen: Aldrig=1, Några enstaka gånger=2, Ibland=3 samt Ofta=4. 8

Vem använder Internet och till vad? Spridning av Internet bland befolkningen

Vem använder Internet och till vad? Spridning av Internet bland befolkningen Vem använder Internet och till vad? Spridning av Internet bland befolkningen IT-kommissionens rapport 1/2002 1 IT-KOMMISSIONENS FÖRORD Studien Under 1990-talet har ett stort antal hushåll skaffat persondatorer

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 1 UNGDOMSSTYRELSEN är en statlig myndighet som verkar för att

Läs mer

En ny svensk kulturvaneundersökning: bakgrund, överväganden och förslag

En ny svensk kulturvaneundersökning: bakgrund, överväganden och förslag MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS En ny svensk kulturvaneundersökning: bakgrund, överväganden och förslag Promemoria 2015-04-15 Innehåll Förord...3 Sammanfattning...4 Bakgrund: uppdraget, kulturbegreppet och

Läs mer

OM LÄSNING MER ELLER MINDRE? EN KOMMENTERANDE JÄMFÖRELSE AV FEM LÄSVANESTUDIER

OM LÄSNING MER ELLER MINDRE? EN KOMMENTERANDE JÄMFÖRELSE AV FEM LÄSVANESTUDIER OM LÄSNING MER ELLER MINDRE? EN KOMMENTERANDE JÄMFÖRELSE AV FEM LÄSVANESTUDIER Statens kulturråd, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats:

Läs mer

Rapport 2009:7 R. Man ska bli lärare! Den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen beskrivning och analys

Rapport 2009:7 R. Man ska bli lärare! Den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen beskrivning och analys Rapport 2009:7 R Man ska bli lärare! Den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen beskrivning och analys Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Kunskaper i Svenska, Engelska och Matematik samt attityder till undervisningen i skolår 9

Kunskaper i Svenska, Engelska och Matematik samt attityder till undervisningen i skolår 9 Kunskaper i Svenska, Engelska och Matematik samt attityder till undervisningen i skolår 9 En jämförelse mellan waldorfelever och elever i den kommunala skolan Bo Dahlin Elisabet Langmann Cathrine Andersson

Läs mer

3 Ekonomiska och materiella resurser

3 Ekonomiska och materiella resurser 3 Ekonomiska och materiella resurser Jan O. Jonsson 3.1 Inledning Att ekonomiska resurser är centrala för individers levnadsförhållanden behöver man knappast argumentera för. En av anledningarna är förstås

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

de två kulturerna på internet

de två kulturerna på internet vinnova rapport vr 2009:11 de två kulturerna på internet En utmaning för företag, myndigheter och organisationer Huvudrapport Håkan selg Titel : De två kulturerna på Internet - En utmaning för företag,

Läs mer

WALDORFELEVER I HÖGRE UTBILDNING EN UPPFÖLJNINGSSTUDIE. Bo Dahlin Cathrine Andersson Elisabet Langmann. Projektet Waldorfskolor i Sverige Delrapport 1

WALDORFELEVER I HÖGRE UTBILDNING EN UPPFÖLJNINGSSTUDIE. Bo Dahlin Cathrine Andersson Elisabet Langmann. Projektet Waldorfskolor i Sverige Delrapport 1 WALDORFELEVER I HÖGRE UTBILDNING EN UPPFÖLJNINGSSTUDIE Bo Dahlin Cathrine Andersson Elisabet Langmann Projektet Waldorfskolor i Sverige Delrapport 1 Karlstads universitet Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2 Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna Monica Hanefors Nr: 2008: 2 Högskolan Dalarna, Kultur och Lärande, arbetsrapport nr 2008:2 ISBN 978-91-89020-74-0

Läs mer

Ungar & medier 2012/13. Fakta om barns och ungas användning och upplevelser av medier

Ungar & medier 2012/13. Fakta om barns och ungas användning och upplevelser av medier Ungar & medier / Fakta om barns och ungas användning och upplevelser av medier Innehåll Förord Inledning, bakgrund, metod och läsanvisning Sammanfattning. Är du pojke eller flicka?. Hur mycket fyller du

Läs mer

EXAMENSARBETE. Tar pojkar och flickor lika stort utrymme i klassrummet?

EXAMENSARBETE. Tar pojkar och flickor lika stort utrymme i klassrummet? EXAMENSARBETE 2006:037 Tar pojkar och flickor lika stort utrymme i klassrummet? En studie kring hur utrymmet fördelas mellan könen i ämnet biologi Maria Thurfjell Marie Viklund Luleå tekniska universitet

Läs mer

Stockholmsungdomars Internetanvändning

Stockholmsungdomars Internetanvändning TRITA-NA-D0008 CID-94, KTH, Stockholm, Sweden 2000 Stockholmsungdomars Internetanvändning Peter Petrov Peter Petrov Stockholmsungdomars Internetanvändning Report number: TRITA-NA-D0008, CID-94 ISSN number:

Läs mer

Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag

Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag Anders Lundström Anna Kremel FSF 2009:2 Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag Anna Kremel Anders Lundström Forum för småföretagsforskning

Läs mer

Småungar & medier 2015. Fakta om små barns användning och upplevelser av medier

Småungar & medier 2015. Fakta om små barns användning och upplevelser av medier Småungar & medier 0 Fakta om små barns användning och upplevelser av medier Småungar & medier 0 Fakta om små barns användning och upplevelser av medier Innehåll Förord Inledning, bakgrund, metod och läsanvisning

Läs mer

C-UPPSATS. Varför flytta hemifrån redan inför gymnasiet?

C-UPPSATS. Varför flytta hemifrån redan inför gymnasiet? C-UPPSATS 2010:158 Varför flytta hemifrån redan inför gymnasiet? - en kvalitativ studie av fem flickors val att flytta hemifrån inför gymnasiet Josefine Johansson Luleå tekniska universitet C-uppsats Sociologi

Läs mer

ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2014:2 BAKOM SIFFRORNA - unga som varken arbetade eller studerade 2000 2010 Susan Niknami och Lena Schröder Temagruppen Unga

Läs mer

Unga akademikers situation på arbetsmarknaden - en kvalitativ studie.

Unga akademikers situation på arbetsmarknaden - en kvalitativ studie. Mälardalens Högskola Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Välfärdsprogrammet Termin 6, VT 2006 Sociologi C, 10 poäng Unga akademikers situation på arbetsmarknaden - en kvalitativ studie. Författare:

Läs mer

Jag brukar jämföra källor med varandra.

Jag brukar jämföra källor med varandra. Estetisk-filosofiska fakulteten Annika Johansson Jag brukar jämföra källor med varandra. En studie i gymnasieelevers kritiska tänkande I usually compare sources with each other. A study in high school

Läs mer

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 NTU 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Nationella trygghetsundersökningen 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Spelade pappamånaden någon roll?

Spelade pappamånaden någon roll? ANALYSERAR 2002:14 Spelade pappamånaden någon roll? pappornas uttag av föräldrapenning I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

Har man gjort det själv så spelar man det

Har man gjort det själv så spelar man det Har man gjort det själv så spelar man det Lärarattityder kring spelprogrammering i gymnasieskolans grundläggande programmeringskurser Mikael Bergström 2012 Examensarbete, Avancerad nivå (yrkesexamen),

Läs mer

Låt oss tala om flickor

Låt oss tala om flickor Låt oss tala om flickor Låt oss tala om fl ickor Integrationsverkets rapportserie 2000:6 Integrationsverket, 2000 Tryck: Parajett AB, Sverige Integrationsverket Box 633 601 14 Norrköping ISSN 1404-5370

Läs mer

ANALYSERAR 2001:4. Vad får oss att arbeta fram till 65?

ANALYSERAR 2001:4. Vad får oss att arbeta fram till 65? ANALYSERAR 2001:4 Vad får oss att arbeta fram till 65? I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och forskningsarbete uppföljnings- och konferensverksamhet

Läs mer

Idrott, kön och genus EN KUNSKAPSÖVERSIKT

Idrott, kön och genus EN KUNSKAPSÖVERSIKT Idrott, kön och genus EN KUNSKAPSÖVERSIKT 2 Förord Den svenska idrottsrörelsen är med sina tre miljoner medlemmar och cirka 600 000 ideella ledare en viktig del av det svenska samhället. Under senare år

Läs mer

Man vill ha det lite jämställt sådär

Man vill ha det lite jämställt sådär Jenny Alsarve & Katarina Boye Man vill ha det lite jämställt sådär Planer för föräldraledighet och arbetsdelning bland blivande föräldrar Arbetsrapport 14 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Doing

Läs mer

Hade det inte kostat så mycket, hade det kanske varit enklare

Hade det inte kostat så mycket, hade det kanske varit enklare 1 Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och Samhälle Sociologi och Socialt Utvecklingsarbete C-uppsats Ht 2007 Handledare: Ann-Katrin Witt Examinator: Åke Nilsén Hade det inte kostat så mycket, hade

Läs mer