Finansmarknaden tar nya tag - så minns vi 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansmarknaden tar nya tag - så minns vi 2011"

Transkript

1 december Finansmarknaden tar nya tag - så minns vi 2011 Illustratör: Robert Hilmersson Europas nya betalningslösningar Premiär för investeringssparkontot vd blir vice riksbankchef

2 2 Bankföreningens nyhetsbrev Nr 6 december 2011 Kära läsare, Årets sista nyhetsbrev speglar ett händelserikt En stor del av Bankföreningens resurser har under året ägnats åt diskussioner om behovet av och innehållet i nya regelverk. Antalet remisser med nya regelförslag nådde sin kulmen under våren då vi hade drygt 30 olika förslag att lämna synpunkter på. De viktigaste områdena för att skapa en stabil finansmarknad är kapitaltäckningsregelverket (CRD 4) och ett bättre krishanteringsramverk. CRD 4 förhandlas nu som bäst och det finns fortfarande såväl stora som små frågor som utestår. Krishanteringsramverket låter vänta på sig och kanske har det sin förklaring i att inga lösningar är enkla när det gäller att hitta samarbete över gränserna för att hantera banker med problem. En annan fråga som fått sin lösning under 2011 gäller enklare skatteregler vid sparande i värdepapper. Det så kallade Investeringssparkontot införs från den 1 januari 2012 och vi hoppas att det uppnår sitt syfte att sparande i aktier och fonder uppfattas som enklare. Många banker kommer redan vid årsskiftet att tillhandahålla denna nya produkt utan kostnad. Intresset från kunder är ännu svårt att bedöma. Om jag får önska något för 2012 så är det att tydliga steg tas för samarbete i Europa. Efter den mycket svåra situation som uppstått i eurosamarbetet behövs ett tydligare och starkare ledarskap som skapar förutsättningar att hantera gemensamma frågor på ett effektivt sätt. Sverige behöver dra sitt strå till stacken. God jul och gott nytt år! kerstin af Jochnick, vd Bankföreningen SBAB blir nummer 33 SBAB Bank är ny medlem i Bankföreningen sedan den 15 december. Bankföreningen har nu 33 medlemmar. Bankföreningen är en viktig remissinstans. Nu när regelverken blir allt fler och mer komplexa känns det viktigt att både delta och försöka påverka. Eftersom SBAB blev bank i våras är det naturligt att vi går med nu. Vi ser fram emot att delta i föreningens arbete, säger SBAB Banks chefsjurist Christine Ehnström. Först och främst behöver vi sätta oss in i hur föreningen arbetar och vilka kommittéer som kan vara aktuella för oss att delta i, säger hon. Kapitaltäckningsfrågorna är viktiga, men det finns andra frågor som och bra sätt som SBAB säkert vill engagera sig i. Det blir också en fråga för den nye vd:n Carl-Viggo Östlund när han tillträder under nästa år. EMF:s statistikkommitté leds av svensk Christian Nilsson från Svenska Bankföreningen har utsett till ny ordförande för European Mortgage Federations statistikkommitté. Kommittén består av deltagarländernas lokala specialister på bolånemarknad och ekonomisk utveckling i respektive land. Kommittén tar fram statistik och analyser på nationell nivå och bidrar till samarbete över gränserna. Kommitténs två viktigaste produkter är Hypostat (årsbok om bolånemarknaderna i Europa) och Quarterly Review (kvartalsstatistik om europeisk bolånemarknad). EMF är en europeisk branschorganisation som arbetar för och företräder bolåneprodukter i EU. EMF:s medlemmar är nationella branschorganisationer och individuella banker och bolåneinstitut. Svenska Bankföreningens nyhets brev kommer ut med 6 nummer om året. Det publiceras på i pdf-format och skickas även med e-post till prenumeranter. Svenska Bankföreningen, Box 7603, Stockholm Ansvarig utgivare: Kerstin af Jochnick Redaktion: Lena Barkman , Ellen Karlberg, Redaktörerna Form: Luxlucid Produktion: M Pacerek AB

3 Nyheter Bankföreningens nyhetsbrev Nr 6 Nr december 6 december Framtidens betalningslösningar tar form Under 2012 har betalningsområdet hög prioritet för Bankföreningen och dess avdelning för finansiell infrastruktur. Hittills har Europas banker fokuserat på teknik och säkerhet. Nu blir konkurrens- och konsumentfrågorna viktigare. Genom att delta i European Payments Council, EPC, vill Bankföreningen påverka utvecklingen av Europas gemensamma betalningslösningar. Konkurrensen från aktörer utanför banksektorn kommer att öka i framtiden säger Leif Trogen, chef för Bankföreningens avdelning för finansiell infrastruktur. Just nu pågår en dialog om konsument-, säkerhets- och konkurrensaspekter. Frågan ställs på sin spets när nya leverantörer av betaltjänster dyker upp. Vilken roll ska EPC spela när betalningarna blir mer mobila och görs i nya kanaler? SEPA, det gemensamma europeiska betalningsområdet, är EU-kommissionens angelägenhet då den finansiella rörligheten i Europa kan öka med ett sådant. EPC kan sägas vara banksektorns eget standardiseringsinstitut. Det bildades sommaren 2002 som ett självregleringsinitiativ. I början arbetade vi fram enkla och säkra betallösningar. Det var framgångsrikt, men med tiden har regleraren närmat sig. Den tekniska utvecklingen har tagit ett språng och dagens internetbaserade betallösningar, liksom kortlösningar, är självklara för kunderna. Dessa kärntjänster väntas fungera smärtfritt. I dag har EPC 74 medlemmar, men riktningen för framtiden är inte utstakad. European Banking Federation, European Savings Group samt European Corporate Banking Group, alla bankgrupperingar i Europa, diskuterar just nu EPC:s framtida roll och riktning. EPC har tagit fram europeiska standarder för konto-till-kontobetalningar, autogirobetalningar och korttjänster. Sådana kärntjänster fungerar i dag i Europa på ett effektivt och säkert sätt i ett banksystem med cirka deltagande banker. Men vad händer härnäst? Regleringen har kommit i fatt oss. Nu tittar vi främst på nya val av kanaler. Är det internet som ska bära framtidens e-handels- och mobila tjänster? Ska bankerna utveckla tjänster på egen hand eller tillsammans med externa affärspartners? Det är sådana frågor som är uppe på EPC:s agenda just nu, säger Leif Trogen. Betalningen är själva pulsen i banksystemet. Med ny teknik utsätts betalningsbenet för starkare konkurrens, vilket kan komma att påverka bankernas utbud av sparoch låneprodukter. När nya typer av aktörer för elektroniska betalningslösningar agerar som mellanhänder ställs saken på sin spets. Vi kan inte längre säkert veta vem vi gör affärer med, och det ser vi som ett problem, säger Leif Trogen. Framtidens modell kan bli att kunden kan lämna ut sina kunduppgifter till en mellanhand, men måste i så fall stå risken för att något går fel. Konsumentskyddet är mycket viktigt, då en av bankernas främsta uppgifter är att skydda insättarnas medel, säger Leif Trogen. Nytt på infrastrukturområdet Under 2012 kommer Bank - före ningen att arbeta med följande viktiga frågor: Dataclearingsystemet, ett system för konto-till-kontobetalningar som ägs av Bankföreningen. Föreningen har tecknat ett nytt Avtal för Drift av Dataclearingen med BGC. Avtalet träder i kraft den 1 januari Avtalet är femårigt och innebär också att en ny prismodell införs. Under 2011 beräknas 125 miljoner transaktioner bearbetas i systemet. Förutom att delta i EPC för att utveckla det gemensamma betalningsområdet SEPA kommer säkerhetskommittén att arbeta för ökad rapportering om hotbilder och bedrägerier till Bankföreningen. Finansiella sektorns privatoffentliga samverkansgrupp, FSPOS, arbetar för mer samarbete och ökad säkerhet och krisberedskap inom finansiell sektor. En strategisk plan för är på gång. Drift och förvaltning av e- faktura effektiviseras. De första stegen i en Handlingsplan för harmonisering av e-fakturatjänsterna genomförs Regeringens Digitala Agenda följs upp. Bankföreningen har för avsikt att ta fram en handlingsplan med betalningsstrategisk inriktning tillsammans med bankerna. Hur kan den svenska betalinfrastrukturen utvecklas på medellång sikt (3 5 år) Dataclearing, e-faktura, clearingoch kontonummerstruktur, liksom nya betalningsinitiativ och minskad kontantanvändning finns också med i programmet för 2012.

4 4 Bankföreningens nyhetsbrev Nr 6 december 2011 Årskrönika Ett år att minnas 2011 blev ett händelserikt år. För världen och för finansbranschen. Politiska världshändelser spädde på oron för ekonomisk avmattning i världsekonomin. Världens börser föll under stora delar av året. Då nationer vill undvika nya finansiella kriser, skydda konsumenternas intressen och se till att konkurrensen fungerar, kom flera nya regelverk och direktiv att sjösättas. Någon nyhetstorka på bankområdet var det inte. Här är Bankföreningens krönika över det gångna året. Vi ses igen 2012! Januari Förordningar om den nya europeiska tillsyns- och stabilitetsstrukturen började gälla. Premiär även för de nya tillsynsmyndigheterna EBA, ESMA och EIOPA samt systemriskrådet ESRB. Den arabiska våren började med att folket i Tunisien protesterade mot diktaturen och dålig levnadsstandard. Demokratirörelsen spred sig sedan till Egypten och andra länder i regionen. Bankföreningens principer för ansvarsfull kreditgivning började tillämpas. En låntagare bör amortera på sitt bolån på den del som ligger över 75 procent av marknadsvärdet. Den svenska bolånemarknaden fungerar väl och bankerna har en sund kreditgivning, som tar hänsyn till kundens återbetalningsförmåga, sa Bankföreningens vd Kerstin af Jochnick vid en utfrågning i finansutskottet. En ny konsumentkreditlag trädde i kraft. Förhandlingar om kommissionens förordningsförslag och ett slutdatum för det gemensamma betalningsområdet SEPA inleddes. Bankerna utarbetade rutiner för att samla in bedrägeristatistik. Februari Volvofinans Bank blev ny medlem i Bankföreningen. Finansinspektionen publicerade nya ersättningsregler. FI har lyssnat på branschen. Reglerna innebär bland annat att minst 40 procent av den rörliga Illustratör: Robert Hilmersson

5 Årskrönika Bankföreningens nyhetsbrev Nr 6 december ersättningen för vissa anställda ska skjutas upp att jämföra mot dagens nivå på 60 procent, sade Åsa Arffman, bankjurist på Bankföreningen. Mars Den 1 mars trädde Finansinspektionens nya ersättningsregler i kraft. Regeringen och Finansinspektionen kommunicerade att svenska banker bör ha högre kapitalkrav än de miniminivåer som anges i Basel III-överenskommelsen. En förstudie för mobila betalningar (person till person) övergick till att bli ett genomförandeprojekt hos BGC. Världsekonomin darrade till när Japan drabbades av en av världens kraftigaste jordbävningar med epicentrum 40 mil från Tokyo. Förutom ofattbara skador väckte den frågor om kärnkraftens säkerhet. April Kommissionen föreslog ett nytt bolånedirektiv. ASCB (Association of Swedish Covered Bond issuers) och emittenterna ordnade roadshow för svenska säkerställda obligationer i Tyskland och Frankrike. Den europeiska bankföreningens nya ordförande, Christian Clausen, ledde sitt första styrelsemöte i EBF. Var tredje privatperson tar emot e-fakturor. 47 miljoner e-fakturor ställdes ut till privatpersoner under 2010, vilket motsvarar 14 procent av alla betalningar via internetbank. Det visade en undersökning i branschen. Riksbanken presenterade nyheten att det blir Greta Garbo, Astrid Lindgren, Evert Taube, Birgit Nilsson och Ingmar Bergman som ska pryda landets nya och säkrare sedlar som ska tas i bruk Maj Marginalen Bank och OK-Q8 Bank blev medlemmar i Bankföreningen. Sparbanken Syd slöt samarbetsavtal med Bankföreningen Åtta av tio svenskar nöjda med sin bank. Det visade Synovates årliga undersökning på uppdrag av Bankföreningen. Förtroendet för bankerna är tillbaka på samma nivå som före tappet Efter Bankföreningens beslut började landets uttagsautomater rustas med en ny teknik som förhindrar kopiering av kortuppgifter, så kallad skimning. Dominique Strauss Kahn, kallad DSK, avgick som ordförande för internationella valutafonden IMF i samband med en misstänkt skandal. Tillträdde gjorde Christiane Lagarde. Juni Kommissionen utfärdade rekommendationer om att samtliga EU-medborgare ska ha rätt till ett bankkonto och grundläggande banktjänster.

6 6 Bankföreningens nyhetsbrev Nr 6 december 2011 Årskrönika Juli Nordea, SEB, Svenska Handelsbanken och Swedbank klarade med god marginal det stresstest som Europeiska bankmyndigheten (EBA) låtit göra. Lagförslaget om nya kapitaltäckningsregler, CRD IV, antogs av kommissionen. Greklands statsfinanser visade sig vara allt annat än stabila. Kan Grekland gå i konkurs? Det blev månadens fråga. Baselkommittén och Financial Stability Board inledde konsultationer om definitionen av globalt systemviktiga banker samt vilka krav som man bör ställa på dessa. Augusti Ratinginstitutet Standard & Poor s sänkte USA:s nationella kreditbetyg från AAA till AA+ sedan den amerikanska administrationen gjort för lite och för sent för att komma tillrätta med USA:s budget- och handelsunderskott. Bankföreningen tillsatte en ny arbetsgrupp: e-commerce Payments, en motsvarighet till den som finns inom European Payments Council. September Bankrånen under januari augusti minskade med 35 procent jämfört med året innan, och för tredje året i rad. Bankrånen nådde den lägsta nivån på 20 år mätt som antal rån per månad. Bankföreningen arrangerade mötet ETDF (European Trustee and Depositary Forum) för diskussion om frågor som rör förvaringsinstitut. Sir John Vickers kom med sin slutrapport om hur Storbritannien bör reformera sin banklagstiftning för att undvika framtida kriser. Kommissionen antog ett lagförslag om införandet av en transaktionsskatt på europeisk nivå. Nordic e-banking Security Summit genomfördes för tredje året i rad. Den europeiska bankmyndigheten EBA publicerade riktlinjer för intern kontroll. Nationella myndigheter ska implementera dessa senast den 31mars Förbättrade rutiner för lösenoch förtidslösen av bolån föreslogs av arbetsgruppen för effektivare hantering av bolån. Oktober Europeiska rådet enas om en återkapitaliseringsplan för europeiska banker som en del av ett helhetspaket för att lösa skuldkrisen. Kapitalnivåerna hos EU:s banker ska uppgå till minst 9 procent före juni I samråd med SWIFT startade Bankföreningen ett utvecklingsprojekt för att bygga upp ComSys, en ny databas för förvaltningen av bankdata som används vid routing av betalningar.

7 Årskrönika Bankföreningens nyhetsbrev Nr 6 december November Regeringen, Riksbanken och Finansinspektionen klargjorde vilka kapitalnivåer som ska gälla för de fyra största bankerna Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank. Från den 1 januari 2013 ska kapitalkravet vara10 procent av de riskvägda tillgångarna och 12 procent efter den 1 januari Riksbankens stabilitetsrapport visade på att de svenska bankerna är robusta med tillräckliga buffertar. Finanskoalitionen visade att enad kamp mot barnpornografi gett resultat. Polisen rapporterade att handeln med barnpornografiska bilder genom traditionella betaltjänster har minskat betydligt. Banksektorns utmaningar var rubriken på årets Bankmöte 2011, som behandlade den europeiska skuldkrisens påverkan på finansmarknaden. Vad får nya regler för effekter på bankerna och deras kunder? December Duon Merkozy blev ett begrepp. Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Frankrikes president Nicolas Sarkozy tog på sig rollen att ena ett splittrat Europa med ett nytt fördrag. Michel Barnier, kommissionär för den inre marknaden, meddelade att en högnivågrupp ska analysera om det är lämpligt för banker att sära på sin investment- och retailverksamhet. Rapporten kommer våren Bankföreningen och BGC tecknade ett femårigt avtal för drift av dataclearingen. Riksbanken pekar på att en kapitaltäckningsnivå på procent är lämpligt ur ett samhällsperspektiv. Rådet och Europaparlamentet nådde en politisk överenskommelse om förordningen om SEPA:s slutdatum. Vilken fråga blir het för dig 2012? Vi frågade fem av Bankföreningens experter med olika ansvarsområden om deras syn på framtiden. Ett europeiskt flerpartsforum för e-faktura bildades 2011 på initiativ av kommissionen i syfte att övervaka och samordna införandet av e-faktura inom EU som en del i den Digitala agendan Den europeiska standardiseringsorganisationen CEN väntas i februari 2012 slutföra arbetet med framtagande av ett standardiserat europeiskt ramverk för e-faktura. En viktig fråga 2012 är om och hur det europeiska flerpartsforumet och kommissionen avser att implementera ramverket. Johan Schmalholz, E-fakturakoordinator Mitt område är framför allt säkerställda obligationer. Inom det området skulle jag tro att den viktigaste frågan kommer att bli CRD IV och hur dessa obligationer kommer att bli behandlade inom det nyckeltal som ska tas fram för kortsiktig likviditet (LCR). Vi kommer även under 2012 att se mycket diskussioner om en ökad genomlysning av marknaden och behovet av att offentliggöra mer information till investerare. Det är kanske inte den största frågan för de svenska emittenterna, men en stor sak i resten av Europa. Jonny Sylvén, Senior Advisor Den viktigaste lagstiftningsfrågan på konsumentområdet blir det nya bolånedirektivet. Just nu pågår förhandlingarna kring direktivet för fullt i Bryssel. Det kan mycket väl bli så att direktivet röstas igenom i början av nästa år och i så fall går startskottet för den svenska implementeringsprocessen. Direktivförslaget innehåller bland annat regler kring kompetenskrav för personal, standardinformation i marknadsföring, förhandsinformation till konsumenter och krav på registrering av kreditförmedlare. Marie-Louise Ulfward, Bankjurist Vi bidrar till att utveckla regelverk för centrala betalsystem och standarder för gemensamma betaltjänster inom EPC och SEPA. En stor del av utvecklingen av betalningar sker i dag inom området e/m-payments, det vill säga olika betaltjänster för e-handel och mobila betalningar. Vi vill att framtida regler ska vara lätta att både förstå och följa för alla betalningsförmedlare. Under våren 2012 planerar vi för en workshop med betalningsstrategisk inriktning tillsammans med bankerna. Målet är en 3 5-årsplan för utveckling av den svenska betalinfrastrukturen. Anne Sundqvist, sakkunnig Betalningar och SEPA Flera centrala förslag på redovisningsområdet för bankerna är på gång från International Accounting Standards Board (IASB), bland annat standarden IAS 39 Finansiella instrument. Bankföreningen ser fram emot ett reviderat förslag om nedskrivning av anskaffningsvärderade finansiella tillgångar. Ett förslag om säkringsredovisning på portföljnivå, så kallade makrohedgar, väntar. Omfattande förändringar väntar för redovisning av leasingavtal för såväl leasetagare som leasegivare. Här kommer sannolikt ett s.k. re-exposure någon gång i april eller maj. Ett reviderat förslag om redovisning av försäkringsavtal väntas också första halvåret. Mats Stenhammar, Redovisningsexpert

8 8 Bankföreningens nyhetsbrev Nr 6 december 2011 Intervju Foto: Michael Steinberg Bred branscherfarenhet har gjort mig ödmjuk. I praktiken är det inte alltid så lätt att lösa vissa frågor, frågor som ser ut att vara enkla från en annan horisont.

9 Intervju Bankföreningens nyhetsbrev Nr 6 december Penningpolitiken nästa Kerstin af Jochnick tar med sig sitt branschkunnande till Riksbanken där hon blir vice riksbankschef vid årsskiftet. Bankföreningens avgående vd tror att dialog mellan branschens olika delar är bra för finanssektorns framtid. Jämfört med många andra länder har vi ett bra klimat i Sverige. Vi förstår varandra väl och ligger i många frågor ganska nära varandra i våra åsikter. I medierna framstår det ofta som väldigt stora meningsskiljaktigheter, men riktigt så illa är det inte i verkligheten, säger Kerstin af Jochnick, som är övertygad om att alla parter vill ha ett fungerande och stabilt ramverk. Inne på Kerstin af Jochnicks arbetsrum på Bankföreningen ligger blomdoften fortfarande tung när vårt reportageteam gör ett besök ett par dagar före tredje advent. Jag har fått många gratulationer och positiva kommentarer. Jag tror att många i branschen ser det som hedrande att en person från branschen kom i fråga för det här uppdraget, säger Kerstin Jochnick och flyttar på en blomvas för att vi ska få plats vid hennes besöksbord. Hon kan förstå att en del personer i branschen, och även medarbetare, gärna hade sett att hon stannat lite längre på sin nuvarande post. Men hon är nöjd med det arbete hon gjort för Bankföreningen och är övertygad om att den mer moderna organisation som nu finns på plats kommer att fungera väl framöver. Jag är stolt och glad över de för - ändringar som skett i Bankföreningen under min tid. Rekryteringen av en ny vd har inletts och jag är mån om att organisationen fortsätter att utvecklas. Mer modern organisation Förutsättningarna är goda, eftersom Kerstin af Jochnick drivit ett förändringsarbete i organisationen, såväl i styrelse som i ledning. Till exempel sitter vd:arna för de fem största bankerna i dag i styrelsen. Vi har också en strategi på plats och vi jobbar med att synas mer både i Sverige och internationellt. Därtill har vi startat projekt för att öka nyttan för alla våra medlemmar, säger Kerstin af Jochnick, som påminner om att Bankföreningens allra viktigaste uppgift är att skapa förtroende för bankerna och det finansiella systemet hos politiker, medier och allmänhet. Beskedet den 2 december om att Kerstin af Jochnick slutar efter två år som Bankföreningens vd för att i stället bli ledamot i Riksbankens direktion under de kommande sex åren kom ändå lite oväntat. Det var helt enkelt ett erbjudande som inte gick att motstå. Hur känns det då att gå in i en annan roll, tillbaka till statlig anställning i allmänhetens tjänst? Självklart är det en annan roll och något andra glasögon som jag kommer att ta på mig, säger Kerstin af Jochnick, som är ett levande Jag är stolt och glad över de förändringar som skett i Bankföreningen under min tid. exempel på vilken nytta en person som flyttar sig mellan olika roller och sektorer och tar med sig sin kompetens kan göra. Det sker ett erfarenhetsutbyte, helt klart. Och så blir den som byter roll mer ödmjuk när man förstår att det i praktiken inte alltid är så lätt att lösa vissa frågor, frågor som sett enkla ut från en annan horisont. Men är det inte stora skillnader mellan de privata intressena och det offentliga? Dialog en bra modell Genom att samarbeta kan man komma längre, det gäller reglering och tillsyn men även för att skapa en kultur i finansbranschen med värderingar som står i samklang med resten av samhället, anser hon. Att livet som ledamot i en centralbank kommer att vara lite mer påpassat, det är hon väl medveten om. Medierna kommer förstås att försöka placera henne i något fack. Antingen som stram, räntehöjande hök eller som en mer tillåtande, stimulanspolitisk och räntesänkande duva. Det är en publik roll att vara riksbanksledamot och jag får finna mig i att bli hårt granskad, säger Kerstin af Jochnick, som säger att hon ändå fått viss vana under sina år som avdelningschef på Finansinspektionen och som ordförande för CEBS, den europeiska banktillsynskommittén. Kerstin af Jochnick ersätter Svante Öberg som förste vice riksbankschef, och blir därmed den som i första hand kliver in när riksbankschefen Stefan Ingves får förhinder. Riksbankens direktion består av sex ledamöter som väljs för mandatperioder på fem eller sex år. Övriga ledamöter är riksbankschef Stefan Ingves samt vice riksbankscheferna Karolina Ekholm, Lars E.O. Svensson och Barbro Wickman-Parak. Per Jansson, som rekryterats internt från Riksbanken, börjar samtidigt som Kerstin af Jochnick. Kerstin af Jochnick har mycket goda kunskaper och en lång erfarenhet inom området finansiell stabilitet efter många års arbete på

10 10 Bankföreningens nyhetsbrev Nr 6 december 2011 Intervju Bankföreningen, Finansinspektionen och Riksbanken, skriver Riksbanken på sin webbplats. Så om du får beskriva vad finansiell stabilitet innebär, vad säger du då? Att vi behöver ha en finansmarknad med företag som är pålitliga och robusta och som har tillräckliga buffertar för att klara av kriser. Finansiell stabilitet kräver också harmoniserade ramverk och gott samarbete mellan länder. Krishantering behövs Det som är extra viktigt, men extra svårt, är att få en fungerande och gränsöverskridande krishantering på plats. Det är bristen på en sådan som är anledningen till att det alltjämt ställs olika krav på nationell nivå trots att bankernas affärer är gränsöverskridande. Kerstin af Jochnick bodde i London Under den perioden var hon ordförande i CEBS, kommittén för Europas tillsynsmyndigheter på bankområdet. Hon ansvarade för att samordna de europeiska tillsynsmyndigheternas verksamhet, som i takt med fler regleringar kommit att spela en allt viktigare roll. Erfarenheten från CEBS är till stor nytta nu när allt fler beslut fattas och detaljregleras på central nivå utan att ta vägen via ländernas egna tillsynsmyndigheter och lagstiftningsprocesser, säger Kerstin af Jochnick. Det är otroligt viktigt att vi är med och påverkar i ett tidigt skede, att vi talar om hur förslag påverkar oss. För när besluten väl har fattats är det svårt att göra något, säger Kerstin af Jochnick. Men vad hände då när det gäller EBA:s högre kapitalkrav på svenska banker som plötsligt drogs tillbaka? Vi skrev brev, och flera medlemsbanker tog själva kontakt med EBA och andra personer med inflytande över processen. Bankföreningen påpekade det orimliga i att vissa länder följde vissa äldre övergångsregler medan andra inte gjorde det. Vi påpekade också att kraven drabbar redan kapitalstarka banker på ett sätt som inte kan ha avsetts. Men att EBA ändrade sin metodik är resultatet av mångas insatser, säger Kerstin af Jochnick. Hur mycket kan lilla Sverige påverka i internationella sammanhang? Min erfarenhet är att vi kan påverka och att andra lyssnar så länge som vi gör en bra analys och kommer med goda argument. Det gäller främst i sakfrågor; när det kommer till stora skeenden, som förhandlingarna mellan Sarkozy och Merkel, blir det förstås lite annorlunda, säger hon. Vad önskar du dig i julklapp? Jag skulle gärna se en mycket tydligare handlingsplan för Europa och euron så att finansmarknadens förtroende kan återvinnas, säger Kerstin af Jochnick. Hur mycket internationellt samarbete har den svenska bankföreningen i dag? Vi har ökat samarbetet över gränserna väldigt mycket under de senaste åren. Jag har suttit med i Europeiska Bankföreningens styrelse, vi har ett nordiskt och ett baltiskt samarbete. Och när det gäller kapitaltäckningsdirektivet CRD IV har vi tagit fram ett gemensamt nordiskt positionspapper. Vi arbetar med våra gemensamma frågor för att tillsammans påverka opinionen. I dag är det regleringar som är på tapeten och då ska vi se till att det blir bra regleringar och EU-harmoniserade regler. Att en gränsöverskridande krishantering kommer på plats är väldigt viktigt. Att högre krav ställts på skandinaviska banker har för klarats av att den nuvarande hanteringen inte räcker. Men alla banker jobbar inte så mycket över gränserna. Hur ska mindre och mer lokala banker känna sig delaktiga i detta för branschen så viktiga arbete? Det är en av Bankföreningens utmaningar att agera för alla medlemmars räkning. Målet är att regleringarna ska fungera även hos de mindre instituten. I en medlemsenkät som vi gjorde i våras såg vi att de mindre medlemmarna efterfrågade mer information, så på senare tid har jag med viss regelbundenhet skickat ett vd-brev till alla företag, för att uppdatera medlemmarna om vad som är på gång, vilka vi har träffat och så vidare. Du är duktig på att få olika experter att dra åt samma håll. Vad är knepet? Det är viktigt att ge specialisterna möjlighet att förstå vilken roll de spelar för helheten, säger Kerstin af Jochnick, som talar om vikten av att sätta mål och arbeta för en gemensam kultur. Vi har många diskussioner, en stor delaktighet i ledningsgruppen och möten varje fredag med alla medarbetare så att alla vet vad som är på gång, säger Kerstin af Jochnick. Men snart är det dags att flytta till en nygammal arbetsplats. Du jobbade ju på Riksbanken tidigt i din karriär! Riksbanken är en fin arbetsplats och jag ser fram emot nya utmaningar. Text: Ellen Karlberg

11 Bankföreningens nyhetsbrev Nr 6 december Krishantering en dansk bubblare Den 1 januari 2012 tar Danmark över ordförandeklubban från Polen i EU:s råd. Förväntningarna är högt ställda, inte minst på finansmarknadsområdet. Men vad innebär egentligen det roterande ordförandeskapet och vad kan vi förvänta oss av danskarna under våren? Ordförandeskapet innebär kortfattat att ordförandelandet leder alla arbetsgruppsmöten som dagligen äger rum i rådsbyggnaderna Justius Lipsius och LEX i Bryssel. Det finns hundratals arbetsgrupper som omfattar alla EU:s politikområden, de danska delegaterna kommer alltså att leda dessa. Det är också Danmark som sammankallar till möten och bestämmer dagordningen på både tjänstemanna- och ministernivå. Ett undantag är utrikespolitiken, där det sedan Lissabonfördragets ikraftträdande är den europeiska utrikestjänsten som innehar ordförandeskapet. Liksom andra ordförandeskap kommer det danska att präglas av vilka lagförslag EU-kommissionen lägger på bordet, vad det föregående ordförandeskapet lämnar efter sig och vad som beslutas av Europeiska Rådet. En förändring i och med Lissabonfördraget var nämligen att det Europeiska Rådet blev en självständig institution med en permanent ordförande. Därmed är det Van Rompuy, och inte den danska premiärministern, som under våren bestämmer vilka frågor som ska avhandlas på EU:s toppmöten. På finansmarknadsområdet är konsumentfrågor prioriterade, men utrymmet för dessa frågor är begränsat när trycket på att göra framsteg i andra dossierer är stort. Bland de aktuella lagförslagen har i stället danskarna gjort klart att särskilt fokus ska ligga på CRD IV, MiFID, CRA III och MAD. Det kommande förslaget om krishantering är också prioriterat, men ses närmast som en bubblare då tidpunkten för dess offentliggörande är osäker. I slutänden avgörs danskarnas framgång av i vilken utsträckning förhandlingarna som rör dessa förslag leder till betydande framsteg. Att i så stor utsträckning som möjligt lägga de nationella ståndpunkterna åt sidan och i stället satsa på att vara god medlare mellan övriga medlemsländers åsikter brukar vara ett framgångsrecept. Förhandlingar med 27 intressenter är komplexa övningar och som ordförande är nyckeln att hitta medelpunkten mellan olika läger. En ordförande som tydligt Bland de aktuella lagförslagen har i stället danskarna gjort klart att särskilt fokus ska ligga på CRD IV, MiFID, CRA III och MAD. driver egna frågor tappar snart sin trovärdighet i denna process. Det är alltså mest en myt att ordförandeskapet är en möjlighet att främja egna intressen, även om det stämmer att ordförandelandet på marginalen avgör vad som ska prioriteras och framför allt vad som inte ska prioriteras. Det är också sant i de fall då ordförandelandets ståndpunkt sammanfaller med vad som kan anses vara EU27:s sammanvägda ståndpunkt. En ordförande släpper sannolikt heller inte de allra viktigaste nationella hjärtefrågorna i första taget. Men i övrigt bestäms en stor del av det som sker inom EU-politiken på andra håll än i huvudstaden i ordförandelandet. Nationaliteten hos ordförandelandet avspeglar sig dock också på Vår man i Bryssel Mårten Wierup ansvarig för Public Affairs på Bankföreningen, pendlar i sitt jobb mellan Stockholm och Bryssel. I Nyhetsbrevets krönika delar han regelbundet med sig av sina reflektioner kring vad som är på gång i korridorerna i EU-kvarteren. områden såsom kommunikation och organisation, frågor som kan vara nog så viktiga för alla som följer lagstiftningsprocessen från utsidan. Under våren lär vi sammanfattningsvis kunna förvänta oss ett effektivt, resultatinriktat och transparent ordförandeskap. I termer av substans är målet inställt på en allmän inriktning för CRD IV och CRA III samt politiska överenskommelser om eventuella kvarvarande dossierer såsom DGS, slutdatum för SEPA, EMIR och bolånedirektivet. MÅRTEN WIERUP

12 12 Bankföreningens nyhetsbrev Nr 6 december 2011 ISK en enklare sparform för alla Den 1 januari införs den nya sparformen investeringssparkonto, ISK. Tanken är att det ska bli enklare att äga aktier och värdepapper. Bland annat ska det bli lättare att deklarera genom att tillgångarna på kontot schablon beskattas. Poängen med investeringssparkontot är att kontoinnehavare kan handla med värdepapper och omplacera dessa utan att behöva redovisa varje kapitalvinst och kapitalförlust i självdeklarationen. Värdet på tillgångarna kommer årligen att schablonbeskattas, oavsett om man gör vinst eller förlust på tillgångarna. Inte heller beskattas ränta, utdelning eller annan avkastning som lämnas på de tillgångar som förvaras på kontot. Uttag av pengar från kontot kan göras helt fritt och de uttagna beloppen ska inte heller beskattas. Utgifter som avser tillgångar på ett investeringssparkonto är inte avdragsgilla. På investeringssparkontot kan man spara i följande värdepapper: finansiella instrument, exempelvis aktier, som handlas på en reglerad marknad (till exempel Stockholmsbörsen eller motsvarande marknad inom och utanför EES) finansiella instrument som handlas på en handelsplattform (MTF) inom EES andelar i investeringsfonder pengar (kontanter), även i utländsk valuta Reglerna om investeringssparkonto är ett parallellt system till dagens regler om kapitalbeskattning av värdepapper. Det innebär att investeraren själv väljer att öppna ett investeringssparkonto. Det går även bra att ha tillgångar på ett VP-konto/depå och samtidigt ha andra tillgångar på ett eller flera investeringssparkonton, med schablonbeskattning. Tillgångarna på investeringssparkontot omfattas av såväl insättningsgarantin som investerarskyddet. Skatten beräknas utifrån ett så kallat kapitalunderlag. Kapitalunderlaget är det genomsnittliga värdet av tillgångarna på kontot som beräknas vid fyra tillfällen under året och är summan av: 1. värdet av tillgångarna vid ingången av varje kvartal 2. belopp som betalats in till investeringssparkontot under året 3. värdet av finansiella instrument som förs över till investeringssparkontot av kontoinnehavaren under året och 4. värdet av finansiella instrument som förs över från någon annans investeringssparkonto under året. Kapitalunderlaget multipliceras med en räntefaktor, som är statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret. Resultatet blir den beräknade schablonintäkten, som kommer att förtryckas i din deklaration och tas upp som inkomst av kapital. Sådana inkomster beskattas med 30 procent skatt. Schablonintäkten kommer att finnas förtryckt i deklarationen. Det är den som tillhandahåller kontot, till exempel bank, värdepappersbolag eller liknande som räknar ut schablonintäkten och lämnar kontrolluppgift till Skatteverket. Källa: Skatteverket (www.skatteverket.se) Moms en ständig förhandlingsfråga Bankföreningen förstärker sin kompetens på skatteområdet. Den 23 januari börjar moms- och inkomstskatteexperten Ulrika Hansson, som ska driva skattefrågor som påverkar Bankföreningens medlemmar. Jag tycker om den politiska miljön och vill gärna arbeta för en organisation som bedriver lobbying, säger Ulrika Hansson, som har arbetat i en politisk miljö tidigare, bland annat under elva år på Finansdepartementet. Där har hon såväl deltagit i skatteutredningar som suttit ordförande i EU:s skattegrupp under det svenska ordförandeskapet. Hon tror att Bankföreningen kan påverk utvecklingen på skatteområdet både på egen hand och tillsammans med andra organisationer med liknande intressen. I min nya roll hoppas jag kunna fånga upp viktiga skattefrågor som påverkar finansbranschen och arbeta mot både departementet och EU. Eftersom vi påverkas av EU precis hela tiden är det viktigt att påverka på ett tidigt skede, säger Ulrika Hansson, som har en lång karriär inom skatteområdet. Med momsen som arbetsområde fick jag tillgång till världen. Det är väldigt spännande med den typen av skatt eftersom den påverkar både individer och företag i så hög grad, säger Ulrika Hansson, som påpekar att momsen är en harmoniserad skatt inom EU och att reglerna därför lätt kan diskuteras i gränsöverskridande forum. Men det sker ständigt en utveckling på området. Inom EU förekommer inte så mycket dubbelbeskattning när det gäller momsen. Däremot inför många länder utanför EU moms och då uppstår nya utmaningar. Det kan uppstå väldigt intressanta frågeställningar då olika länder har olika syn på när och var beskattningen ska ske. Att beskatta finansiella tjänster, som är rörliga globalt, kan sägas vara tekniskt svårt.

Anna Kinberg Batra. - styr finansutskottet i riksdagen

Anna Kinberg Batra. - styr finansutskottet i riksdagen april 2011 2 Anna Kinberg Batra - styr finansutskottet i riksdagen Foto: Lars Nyman Stora befogenheter för framtida finanskrishanterare Svenska säkerställda obligationer marknadsförs utomlands 2 Bankföreningens

Läs mer

Nya konsumtkreditlagen är här - skarp kritik mot Konsumentverkets allmänna råd

Nya konsumtkreditlagen är här - skarp kritik mot Konsumentverkets allmänna råd december 2010 6 Nya konsumtkreditlagen är här - skarp kritik mot Konsumentverkets allmänna råd Färdigt Basel III-paket Förslag till leasingredovisning sågas E-faktura ska höja EU:s tillväxt 2 Bankföreningens

Läs mer

MAJ 2013. driva bank i en utmanande tid. FOTO: Håkan Flank. svenskar får betala Transaktionsskatt Betalinfrastrukturen moderniseras

MAJ 2013. driva bank i en utmanande tid. FOTO: Håkan Flank. svenskar får betala Transaktionsskatt Betalinfrastrukturen moderniseras MAJ 2013 2 driva bank i en utmanande tid FOTO: Håkan Flank svenskar får betala Transaktionsskatt Betalinfrastrukturen moderniseras 2 Bankföreningens nyhetsbrev Nr 2 maj 2013 VD har ordet Idén om en skatt

Läs mer

Konsumenten i fokus KONSUMENT- SKYDD

Konsumenten i fokus KONSUMENT- SKYDD JUNI 2014 2 KONSUMENT- SKYDD Konsumenten i fokus Foto: Anna Rut Fridholm Sverige påverkar Europas gemensamma regelverk. Johanna Lybeck Lilja, statssekreterare och förhandlare, förklarar varför konsumentskyddet

Läs mer

DECEMBER 2013. Illustratör: Robert Hilmersson ÄNDRINGAR I RAMVERKET FÖR STIBOR TYDLIGARE INFORMATION OM BANKBYTE ÅRSKRÖNIKA

DECEMBER 2013. Illustratör: Robert Hilmersson ÄNDRINGAR I RAMVERKET FÖR STIBOR TYDLIGARE INFORMATION OM BANKBYTE ÅRSKRÖNIKA DECEMBER 2013 6 Illustratör: Robert Hilmersson ÄNDRINGAR I RAMVERKET FÖR STIBOR TYDLIGARE INFORMATION OM BANKBYTE ÅRSKRÖNIKA 2 BANKFÖRENINGENS NYHETSBREV NR 6 DECEMBER 2013 VD HAR ORDET Året lider mot

Läs mer

Pengar. är energi. Klas Eklund om MINUS- RÄNTAN. Per Bolund, finansmarknadsminister

Pengar. är energi. Klas Eklund om MINUS- RÄNTAN. Per Bolund, finansmarknadsminister 1MARS 2015 Pengar är energi Per Bolund, finansmarknadsminister Klas Eklund om MINUS- RÄNTAN Foto: Lars Nyman SVENSKA KRISFONDER BLAND DE STÖRSTA AMORTERINGSKRAVET IKRAFT UPPRUSTNING MOT PENNINGTVÄTT VD

Läs mer

Amortera mer. Men sen då?

Amortera mer. Men sen då? MARS 2014 1 Amortera mer. Men sen då? Strukturella problem löser vi inte på egen hand. Swedbanks vd Michael Wolf vill se en bred uppslutning kring bostadsmarknadens fortsatta utveckling och finansiering.

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Outsourcing på stark tillväxt

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Outsourcing på stark tillväxt Denna tematidning är en annons från NextMedia Framtidens Bank trender inom it, pengar och säkerhet Tillit och konkurrens på agendan Trots den svåra finanskrisen visar mätningar som gjorts under senhösten

Läs mer

Risker i det finansiella systemet 2012

Risker i det finansiella systemet 2012 Risker i det finansiella systemet 212 8 NOVEMBER 212 8 november 212 Dnr 12-122 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Risker för den finansiella stabiliteten 5 Risker för konsumenterna 5 FINANSINSPEKTIONENS

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Riksbanken är världens äldsta centralbank och vår verksamhet ska vara i takt med tiden och omvärlden. Riksbankschef Stefan Ingves

ÅRSREDOVISNING 2014. Riksbanken är världens äldsta centralbank och vår verksamhet ska vara i takt med tiden och omvärlden. Riksbankschef Stefan Ingves ÅRSREDOVISNING 2014 Riksbanken är världens äldsta centralbank och vår verksamhet ska vara i takt med tiden och omvärlden. Riksbankschef Stefan Ingves S V E R I G E S R I K S B A N K Väggur från 1770-talet.

Läs mer

Hon tar tag i de obekväma frågorna

Hon tar tag i de obekväma frågorna Nyheter Utgiven av FAR Årgång 38 Pris 60 kronor Nr 10 2012 INTERNREPRESENTATION Skatteverket förtydligar vad som gäller REDOVISNING K3 Frågor vid koncernredovisning REVISION debatt: kommunal revision måste

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden Konsumentskyddet på finansmarknaden 12 MAJ 2015 12 maj 2015 Dnr 15-6895 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 FI OCH KONSUMENTSKYDDET 4 Konsumenterna behöver skyddas 4 Flera steg för stärkt konsumentskydd 6 RÅDGIVNING

Läs mer

perfekt storm P2P Finans Nya affärsmodeller i digitaliserad finansbransch Det är lite av en Thomas von Koch, EQT

perfekt storm P2P Finans Nya affärsmodeller i digitaliserad finansbransch Det är lite av en Thomas von Koch, EQT En tidning från PwC för stora internationella företag och organisationer www.pwc.se 3-2014 Digital uppstickare: P2P Anders Nyrén om: Industrivärden, kvotering, konjunkturen och EU Nya affärsmodeller i

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden RAPPORT DEN 31 MAJ 2007 DNR 07-4828-000 2007 : 9 Konsumentskyddet på finansmarknaden INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 2 1. UTGÅNGSPUNKTER 6 1.1 Statens och konsumenternas ansvar 7 1.2 Flera myndigheter

Läs mer

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven

Läs mer

an olem an c oto: d F Årsredovisning 2011

an olem an c oto: d F Årsredovisning 2011 Foto: dan coleman Årsredovisning 2011 innehåll 20 år av utmaningar och möjligheter 3 Sammanfattning av FI:s kärnverksamhet och kostnader 5 Finansinspektionens mål, uppgifter och verksamhet i sammandrag

Läs mer

5 Möt Assar Lindbeck 85 ÅR MEN INGA PLANER PÅ ATT SLUTA ARBETA

5 Möt Assar Lindbeck 85 ÅR MEN INGA PLANER PÅ ATT SLUTA ARBETA EN TIDNING FRÅN KOMMUNINVEST #1 2015 5 Möt Assar Lindbeck 85 ÅR MEN INGA PLANER PÅ ATT SLUTA ARBETA FRÅGOR TILL EN FÖRNYARE Samverkan SAMARBETE ÖVER GRÄNSERNA ALLT VIKTIGARE Kommunanalys SÅ GÖR KOMMUNINVEST

Läs mer

Morgondagens arbetskraft

Morgondagens arbetskraft Nr 3 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Morgondagens arbetskraft Samtal med Peter Norman, finansmarknadsminister Anette Åkesson, ordförande i valberedningen för Kommuninvest ekonomisk

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS. Nummer 1 Maj 2011 BANK & FINANS FÖRBÄTTRA. mötet med kunden. Mobila banktjänster Regelverk BankID

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS. Nummer 1 Maj 2011 BANK & FINANS FÖRBÄTTRA. mötet med kunden. Mobila banktjänster Regelverk BankID ANNONS XXX HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS Nummer 1 Maj 2011 ANNONS BANK & FINANS EN SEKTOR I FÖRÄNDRING Viktiga kanaler är kundpaneler, chatt, bloggar och sociala medier FÖRBÄTTRA mötet med kunden Jonas

Läs mer

Risk- kapitalist. Nyheter inför bokslutet 2011. marie reinius vill förbättra ett skamfilat rykte. verkligt värde i hetluften

Risk- kapitalist. Nyheter inför bokslutet 2011. marie reinius vill förbättra ett skamfilat rykte. verkligt värde i hetluften Nyheter Utgiven av Far Årgång 36 37 Pris 60 kronor Nr 412 2010 2011 verkligt värde i hetluften kapitalbrist hindrar tillväxt i små bolag bedrägerier på alla plan i hq-affären Risk- Nyheter inför bokslutet

Läs mer

Allt måste inte ske vid 30

Allt måste inte ske vid 30 I KARRIÄREN / I LIVET NR 2 FEBRUARI 2014 UTGIVEN AV FAR ÅRGÅNG 40 PRIS 65 KRONOR Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se Allt måste inte ske vid 30 Mazars vd Marianne Sandén Ljungberg efterfrågar

Läs mer

årsredovisning 2013 Vi samarbetar internationellt för att stärka det finansiella systemet Stefan Ingves, riksbankschef

årsredovisning 2013 Vi samarbetar internationellt för att stärka det finansiella systemet Stefan Ingves, riksbankschef årsredovisning 2013 Vi samarbetar internationellt för att stärka det finansiella systemet Stefan Ingves, riksbankschef s v e r I g e s r I k s b a n k Inledning Förvaltningsberättelse Balans-och resultaträkning

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Det kom ju inte direkt som någon överraskning när nyheten om HQ-Banks fall häromdagen kablades ut i etern.

Det kom ju inte direkt som någon överraskning när nyheten om HQ-Banks fall häromdagen kablades ut i etern. 1 Innehåll 2. Redaktionen har ordet 3. Ledaren 4. Det händer i vår! 5. Läget? 6-7. Nya regler KUL 8-9. Rapport från... 10-18. Tema: Uppe på taket 19. Juridikhörnan 20-21. Forum myndighet 22. Svensk Inkasso

Läs mer

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem 2013-11-25 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 11-11528 och 12-4167 Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem Finansinspektionen

Läs mer

big 6bästa business magazine meyer kunden i fokus Europaprognos Så får du betalt i tid

big 6bästa business magazine meyer kunden i fokus Europaprognos Så får du betalt i tid Intrum Recepten som ger Telenor och Nordea både nöjda kunder och hög återbetalningsnivå kredithanteringsmagasinet från intrum justitia nr. 1 2011 magazine Europaprognos 2011 6bästa tipsen Så får du betalt

Läs mer

Krisen i euroområdet 99 frågor och svar

Krisen i euroområdet 99 frågor och svar Swedbank Analys Nr 3 4 april 2012 Krisen i euroområdet 99 frågor och svar Krisen i euroområdet 99 frågor och svar INFORMATION OM KRISEN I EUROOMRÅDET OCH DESS FÖLJDER PÅ VÅRA HEMMAMARKNADER Krisen i euroområdet

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer