Regeländringar synpunkter på förslag från Regelkomiten. Ersättande av Ukl med unghundstest

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regeländringar synpunkter på förslag från Regelkomiten. Ersättande av Ukl med unghundstest"

Transkript

1 Regeländringar synpunkter på förslag från Regelkomiten. Att väldigt få(inga) förslag har inkommit torde tyda på att medlemmarna är Rätt nöjda med de regler vi har och tillämpningen av dom. Ersättande av Ukl med unghundstest SVK västerbottens svar Slopa förslaget och behåll nuvarande ukl med nuvarande regler. Motivering 1: Att ta bort en gammal provform och införa en ny är det verkligen att betrakta som en Regeländring? Är inte det mera en fråga om provformer som bör tas av fullmäktige? 2: När man nu har påbörjat en riktig utredning av de prov vi har haft i många årtionden så borde det vara mera logiskt att som direktiven säger, vara ytterst restriktiv med så stora förändringar som att ta bort en viktig provform som utgör årliga uppföljningar av våra raser (bla statistik i årsboken). Det måste vara bättre att vänta en period tills utredningen av nuvarande provform är utredd och resultaten analyserade ordentligt i lugn o ro. 3: Likheterna i regler för nuvarande ukl och unghundstestet är slående liksom de egenskaper som registreras med den stora och väsentliga skillnaden att ukl registrerar VAD hunden gjorde (ex försiktig avance, hög fart) vilket unghundstestet inte gör, så som avelsinstrument är unghundstestet mycket sämre. 4: Man talar om dom höga kraven i ukl? vår erfarenhet av ukl är att sedan sista regeländringen och domarkonferensen,så är våra domare väldigt toleranta med unghundarna som får göra väldigt stora och många misstag under dagen då hund inte bör uteslutas för eftergångar på fågel eller 4 fota vilt något som domarna överlag följer väldigt bra. När man ser till vatten o spår så är ju unghundstesten mycket svårare än dagens ukl. 5: SVK har under senare år gjort flera försök med tester utan meritering (mentalbeskrivningexteriörmönstring) men inget har gett ett ökat antal hundar till granskning, utan tvärtom, bara en liten del av den redan inbitna skaran ägare deltar, så en försöksperiod bör vara på sin plats, innan det gamla tas bort. 6: I direktiven står att idealprestationen skall beskrivas men i Unghundstesten så skall hunden beskrivas mot vad som är normalt för åldern? dvs inte i linje med direktiven.

2 Konsekvenser av förslaget. 1: Många unghundar kan inte ställas ut i jaktklass, då ett anlagstest inte är meriterande för Jaktklass,där certen delas ut. Vilket kommer att minska viljan hos många aktiva att ställa ut sin hund som ung, vilket är den tid som de flesta är som mest peppade att ställa ut, så konsekvensen blir senare utställnings debut för många = försenad koll på vad föräldradjuren lämnar extriört. Detta kommer att medföra att färre kommer att ställa ut sina hundar och det innebär starkt försämrad ekonomi för lokalavdelningarna. Även en sämre kontroll av vart den exteriöra aveln är på väg (avelsutvärdering) 2: Administrativt så innebär unghundstesten mycket mera jobb och domarkrävande liksom en hel del utbildning av samtliga domare och funktionärer /provledare. I stora delar av landet kommer det att vara närmast omöjligt att hitta marker för spår-vatten-fält som uppfyller dom specifika kraven som reglerna föreskriver med färre startmöjligheter som följd, speciellt då det inte kommer att gå att samköra som i dag med övriga klasser. Domartätheten måste ökas för att testet skall kunna genomföras,då vissa lokalavdelningar redan idag har stora problem att rekrytera domare till ordinarieprov, även provledare och funktionärer är redan idag hårt belastade. 3: PGA ovanstående konsekvenser så är vår tro att förslaget leder till minskat antal hundar som kommer till start i unghundstestet än dagens ukl. nåt som regel gruppen också verkar vara rädda för då man med hjälp av ålderspärr vill tvinga gamla intresserade hundägare att delta i testet trots att vi vet att i princip samtliga unghundar som vid något tillfälle som unghund startas i ökl även startas i ukl i dag. 4: Den viktiga egenskapsregistreringen som finns sedan många år blir förgäves och ersätts inte av någon liknande registrering då unghunstesten inte beskriver VAD hunden har gjort, så ett för uppfödarna viktigt avelsinstrument kommer att försvinna då ukl anses vara en mycket viktig klass bland uppfödarna, dock vill man som uppfödare även se att hunden varit dresserbar och mentalt klarat den dressyr som krävts utifrån hundens övriga anlag. 5: konverteringsreglerna för svensk hund som vill deltaga på prov i ukl i annat land måste omförhandlas med våra grannländer, om dom nu går att få till då unghundstestet inte utgår ifrån en idealprestation som alla andra regler utan en normal prestation utifrån hunden ålder. Förslag Förenkla bedömningen i ukl vatten och spår. Slopa kravet på en färdig apportdressyr för att kunna godkännas i bruksgrenarna, det viktiga är att vi får egenskapspoäng enl dagens system (Vattenpassion,simteknik, spårningsförmåga) i och med att man får dessa också är berättigad att starta på fält. Prisnivåer o dyl är en annan diskussion. Målet är att få fler unghundar bedömda på fält. Så att vi får samtliga egenskaper som vi mäter idag bedömda på fler unghundar. Slopa även kravet på fältapport i ukl. Dock skall hunden vid något av apport proven ha apporterat för att gå till ett 1:a pris.

3 Åldersgräns Ökl Slopa förslaget om min 18 månader för start och behåll dagens min 10 månader. Motivering Om hunden är mogen att startas på prov/test så spelar det för hunden ingen roll om den bedöms enligt ukl /unghundstest eller Ökl regler, lika så bör alla onödiga administrativa regler för att hindra deltagande, undvikas.vilket också direktiven säger och att då införa en administrativ regel för att hindra medlemmar att delta på aktivitet man vill delta på för att tvinga densamma till(unghundstest) nått man inte är intresserad av kan inte vara vettigt. Släpobjekt Ekl Slopa förslaget och använd nuvarande regler i Ekl spår. Motivering Räv är redan i dag ett stort problem på många håll att få tag i tillräcklig mängd och av trevlig användbar kvalite inom 3-7 kg för både träning och prov och mycket svårare blir det med en inskränkning till 5-7 kg. Man skriver att räven finns i överflöd men med en marginal på 2 kg så är det enligt vår mening inget överflöd ex så sköt DJ 11 rävar varav endast 2st mellan 5-7 kg. Konsekvenser av förslaget. Administrativt svårare för både klubben och medlemmarna att få tag på apportvilt för träning och prov. Troligen färre startande hundar i Ekl dock inte pga dåliga hundar utan bristen på apportvilt att träna med så man låter bli att träna och starta med risk för att det smittar även till påhakande kamrater så vi missar hundar till start i både ukl och ökl med. Förslaget har ingen avelsmässig vinst alls.

4 Jaktbart vilt Slopa förslaget. Behåll nuvarande skrivning. Motivering/konsekvenser av förslaget Föreslagen skrivning skulle innebära att stånd för ex mås/trut kråka kaja råka björktrast liksom sent på säsongen matade fastfrusna änder i bäckar, gäss/änder efter stränderna liksom mink mård mårdhund etc blir godkända vilt dvs många viltslag som normalt inte jagas med stående hund. Dessutom innebär rimligen föreslagen skrivning att fågel inte behöver flyga utan bara vara rest dvs liksom haren minken mårdhunden etc få skjutas springandes på marken när den löper undan och kan ses så att hunden verkligen har viljan och precisionen att få fågeln på vingar behöver inte testas, hur testar man tex lugn i viltsituation på en mink som springer in i hålet eller mården i trädet?. Då minst 95% av våra rasers jaktliga arbeten som stående fågelhund sker på dom sedan tidigare godkända fåglarna så bör också hundarna provas på just dessa fåglar då den testas som stående hund och inget annat, förslaget skulle dessutom ge domarna en massa mera bekymmer då diverse vilt och jobb då dom ev skall godkännas i diverse konstlade och lustiga situationer med en massa diskussioner och mindre smickrande prat om olika hundars och markers prov som följd med en massa nervärderade resultat o misstroende mot SVKs prov i slutändan. Allround delen får vi testa på annat sätt där det är relevant tex tillåta dagens skrivning på ekl spår med en massa olika viltslag som godkända och delen där våra hundar används före skott dvs div stöt jakts moment bör lösas som regelgruppen skriver via samarbetsavtal för redan befintliga prov i andra klubbar (jägareförbundet waktelklubben etc). Egenskapsbeskrivning Slopa förslaget. Behåll nuvarade system. Motivering/Konsekvenser av förslaget Tanken är god men när man registrerar en egenskap och skall använda den i avelsarbetet så är det ett måste att man testar så man får ett resultat med så hög arvbarhet som möjligt vilket alltid är svårigheten. Om man som förslaget säger blandar OLIKA egenskaper (avance/intesisteten i avansen och precision) och dessutom blandar 4 olika beskrivningar 3 ( 1 villig 2ej precis & 3 försiktig 4 precis) på samma siffra så kan man inte få ett användbart arvbarhets värde. Dessutom så blir systemet oanvändbart för uppfödarna som inte kan veta om hunden varit frisk men oprecis eller lite trög men precis. Det känns som regelgruppen gjort tankevurpan att tänka i banor att rangordna olika egenskaper jaktligt i stället för att i sifferform beskriva vad hunden gjort och då helst i intensitets skala för enklare statistik

5 användning. Viktigt att veta om vårt system, är att domare skall döma hunden prismässigt efter helhetsintrycket ur jaktlig synpunkt, men med egenskapsbeskrivningen bara beskriva Vad hunden gjort/hur den uppträtt i vissa moment som extra precis hjälp i avelsarbetet. Om man vill ha in precisionen i bedömningen vilket är en god tanke så måste den friställas som en egen egenskap. Viltfinnarförmågan Slopa förslaget. Motivering/konsikvenser av förslaget Svk har ju tidigare registrerat viltfinnarförmågan men slutat då man inte klarade av att mäta det på ett användbart sätt. När man läser regelgruppens förslag funderar man om den överhuvudtaget är insatt i hur dagens system ser ut? Det man försöker få till med förslaget finns ju redan registrerat sedan många år dvs antal stånd,antal stöt, antal blindstånd,så ståndfrekvensen är ju mao redan i dag lätt att räkna ut för varje hund och nått AR tidigare räknade ut och meddelade intresserade tikägare via mail och som många uppfödare börjat använda sig av själva sedan det kom ut på Internet då tyvärr AK idag inte har viljan att nyttja informationen, men som sagt den finns redan så det handlar bara om information. Att nyttja ANTAL funna/stötta fåglar som parameter är inte möjligt då skillnaden i fågeltäthet på våra prov är alldeles för stor under 2009 hade tex 40% på Långtora 3 eller fler chanser på fågel och 71% minst 2 chanser, samma siffror för Gällivare var min 3 chanser =2% min 2 chanser =15%, på Långtora hade 19% min 3 stånd och 43% min 2 stånd, för Gällivare 2% min 3 stånd och 9% min 2 stånd, så förutsättningarna att nyttja antal fåglar som grund för viltfinnarförmågan är inte möjligt, vi vill med detta inte nervärdera någon provplats utan bara visa på skillnader i yttre förutsättningar som omöjligör förslagets förutsättningar att lyckas. Så att få fram en helt rättvisande siffra för viltfinnarförmågan är och kommer att vara omöjligt däremot vore det troligen helt möjligt för en datakunnig att med hjälp av dagens redan registrerade stånd, stötar, provtillfälle och domar nr samt provtid räkna ut en rätt korrekt siffra då man bör kunna jämföra hunden mot samtliga hundar i samma grupp vid samtliga prov redan med dagens registrerade information och en del datajobb om vi vill. Förslaget innehåller dessutom rena brister som att en hund med 1 stånd och 1 stöt inte har någon siffra som passar. Så förslaget är helt överflödigt och utan chans att lyckas då provorten påverkar allt för mycket pga skillnaderna i fågeltäthet, troligen skulle man hamna på högre arvbarhetsvärden för provorten än för individerna.

6

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb.

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. 1 Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. Motiv för guiden Mål med guiden Börja i underlagen Rekryteringssituationen Kontrollerad Okontrollerad Bra självprövning Rekryteringsdokumentet

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 8. TEMA: Hard Sell the Right Way

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 8. TEMA: Hard Sell the Right Way ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 8 Hard Sell The Right Way BIG 3 CLOSING TECHNIQUES TEMA: Hard Sell the Right Way AFFLUENCE 8 Affluence [ıæflʊəns]: Sudden peaks of income En

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Uppdaterad version - 5 jan 2009. ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Under de senaste åren har frågan om ett medlemskap för SSRK blivit allt mera aktuell. SSRK:s högsta beslutande organ, Fullmäktige, gav 2008 styrelsen

Läs mer

Lycka till med din valp och välkommen till oss i Svenska Irländsk Setterklubben! Styrelsen för SISK

Lycka till med din valp och välkommen till oss i Svenska Irländsk Setterklubben! Styrelsen för SISK IRLÄNDSK SETTER, röd respektive röd & vit setter Tips och råd till den nyblivne ägaren av irländsk setter Innehållsförteckning: Inledning Vad är en irländsk setter? SISK Utvecklingsperioder Fostran Vardagsskötsel

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

1. Motion att SÖIBF skall ge bättre support till föreningarna på IDA, och på tider då ideellt arbetande personer ute i föreningarnas arbetar med IDA

1. Motion att SÖIBF skall ge bättre support till föreningarna på IDA, och på tider då ideellt arbetande personer ute i föreningarnas arbetar med IDA 4 st motioner till SÖIBF ordförandekonferens. Plus 2 st punkter att ta upp till diskussion 1. Motion att SÖIBF skall ge bättre support till föreningarna på IDA, och på tider då ideellt arbetande personer

Läs mer

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE KONSTEN ATT FÅ MÅNGA OCH NÖJDA KUNDER Jens Collskog Fortnox 2009 Text: Jens Collskog Illustrationer: www.illustrationsbolaget.se Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB BLI VÄRLDENS BÄSTA

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Talängslan något vi inte kan blunda för

Talängslan något vi inte kan blunda för Hjälp dina elever och studenter att behärska sin ängslan för att tala inför publik. av Ulrika Axelsson Talängslan något vi inte kan blunda för JAG FÅR PANIK och börjar svettas, blir röd i ansiktet och

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

Ett företag lever på lånad tid 2007

Ett företag lever på lånad tid 2007 Ett företag lever För även under trevliga tider kan katastrofen lura bakom hörnet i form av oförutsedda händelser du inte trott kunde inträffa eller ens visste existerade. Jag tänker på myndighetsingripande

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Studerande föräldrars studiesociala situation

Studerande föräldrars studiesociala situation Studerande föräldrars studiesociala situation Emma Mattsson Umeå Studentkår Maj 2011 Bakgrund Projektet Studenter med barn finns med i verksamhetsplanen för 2010/11 och har legat på den studiesociala presidalens

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Undersökning av inaktiva studenter på fristående distanskurser Oktober-november 2011

Undersökning av inaktiva studenter på fristående distanskurser Oktober-november 2011 Bilaga 1 Undersökning av inaktiva studenter på fristående distanskurser Oktober-november 2011 Författare: Alastair Creelman Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Metod 3 3 Resultat och diskussion 4 3.1 Fråga 1, Varför

Läs mer

Har hört att man kan köpa en liten lampa att sätta i vägguttaget, är det en bra idé. Grannen är rätt sur på oss.

Har hört att man kan köpa en liten lampa att sätta i vägguttaget, är det en bra idé. Grannen är rätt sur på oss. Jag har en tibetansk terrier som är 10 månader. Jag undrar hur jag ska göra för att han inte ska sticka iväg, jag vill kunna ha han lös ute. Jag ska snart ut till min stuga över påsken och vill då kunna

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn

Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn Åtgärder för aggressiva/trotsiga små barn Ett samverkansprojekt mellan barnpsykiatri och skola Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn Varje gång barnet gör på ett visst sätt

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Magnus Nilselid, VD SpeedLedger Se till att det blir roligare att driva företag! Jag har drivit småföretag vid två olika tillfällen och tvärtemot vad

Läs mer

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3. Fråga 4. Fråga 5. Fråga 6. Varför föreslår styrelsen att Laholms GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Högre seminarium 27/4-15 Anna Maria Hellborg

Högre seminarium 27/4-15 Anna Maria Hellborg Högre seminarium 27/4-15 Anna Maria Hellborg Det här är början på ett kapitel om SOK som i nuläget nästan enbart baseras på en intervju. Vad jag vill ha hjälp med är upplägget samt vad som saknas/är överflödigt

Läs mer

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE 2003:7 Att leva i en familj med ekonomiska svårigheter Lina Lundström Oktober 2003 ISSN 0357-735X Innehållsförteckning 1 INLEDNING 2 1.1 Finland 2 1.2 Sverige 3 1.3 Syfte-frågeställningar

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer