Sensys Traffic(SENS.ST) I väntan på grönt ljus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sensys Traffic(SENS.ST) I väntan på grönt ljus"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 14 april 2009 Sammanfattning Sensys Traffic(SENS.ST) I väntan på grönt ljus Sensys Traffic säljer radarutrustning för övervakning av trafik. Med draghjälp från en växande marknad och ökad acceptans för fartkameror väntas Sensys växa i snabb takt under kommande år. En större order från Mellanöstern är dock fortfarande ett osäkerhetsmoment. Leverans skulle ge grönt ljus för aktien och en positiv kurseffekt. I vårt basscenario är aktien attraktivt värderad enligt vår DCF-modell. Vi tycker även att aktien erbjuder bra risk/reward där utfallet kan bli betydligt bättre än vad vi räknat med. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Small Cap 553 MSEK IT Johan Frilund Peter Svensson Redeye Rating (0-10 poäng) ISIN: SE ID: 793 Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Investeringsläge 7,0 poäng 8,0 poäng 5,0 poäng 6,0 poäng 5,0 poäng Nyckeltal p 2010p Omsättning, MSEK Tillväxt 1 126% -65% 98% 30% 25% EBITDA EBITDA-marginal 43% -8% 22% 27% 31% EBIT EBIT-marginal 43% -8% 22% 27% 31% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 31% -4% 16% 20% 23% VPA 0,26-0,01 0,10 0,16 0,22 VPA just 0,26-0,01 0,10 0,16 0,22 P/E just 9,8-222,7 26,6 16,5 11,6 P/S 3,0 8,6 4,4 3,4 2,7 EV/S 2,6 7,2 3,9 3,0 2,4 EV/EBITDA just 6,0-87,7 18,2 11,2 7,8 Fakta Aktiekurs (SEK) 2,6 Antal aktier (milj) 215,9 Börsvärde (MSEK) 553 Nettokassa (MSEK) 55 Free float (%) 88,0 Dagl oms. ( 000) 500 Analytiker: Jan Glevén Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorerna oberoende av enstaka händelser och finansiell situation viktas med 1,5x då dessa faktorer anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Investeringsläge De faktorerna som utgör bedömning av investeringsläge är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers och 5) oupptäckt aktie. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers och oupptäckt aktie viktas med 0.5x. 2

3 Sensys Traffic Sensys Traffic affärsidé är att utveckla och sälja radarsensorer och utrustning för trafikövervakning till bil- och järnvägstrafik. Målet är att bli ledande inom området avancerade trafiklösningar. Bolaget har idag produkter och lösningar som kan tillämpas inom flera olika områden, men de viktigaste är hastighets- och rödljuskontroll. Samtliga system utgår emellertid ifrån radarsensorn som är den tekniska kärnkompetensen i bolaget. De två produkter som hittills har stått för i stort sett hela försäljningen är så kallade fart- och rödljuskameror. Fartkameran på bilden intill känns igen från de svenska vägarna. Rödljuskameran ser för övrigt likadan ut, men är annorlunda utrustad och programmerad. De allra flesta kameror som levererats är fasta installationer, men produkterna finns också som mobila enheter. Sensys har även ett varningssystem i sin produktflora som används inom vägarbeten och andre låghastighetszoner. Radarn har lång räckvidd och varnar när fordon närmar sig. Varningssystemet säljs vanligen som en flerpartsaffär. Sensys teknik kan även användas inom ett flertal andra områden som inte har med trafiköverträdelser att göra. Dels finns möjlighet till identifiering av specifika fordon, både genom nummerplåtläsning och genom dess radarsignatur. Möjlighet finns även att räkna ut medelhastighet över viss sträcka och föra statistik över trafikflöden. Något kommersiellt genombrott för dessa användningsområden har ännu inte kommit. Enstaka system har levererats för utvärdering till ett par kunder och bolaget förutser inte heller några större affärer inom de närmaste åren. Möjligheter med nya produkter Inom området järnväg tror däremot Sensys att det finns möjligheter. Radarsensorn används för att övervaka strömavtagare som sköter kontakten mellan tåget och elledningarna. Dessa slits och skadas även vid normal drift och kan i värsta fall dra ned kontaktledningarna. Detta leder till störningar i tågtrafiken vilket i sin tur orsakar extrakostnader för reparation. Utveckling och utvärdering har skett tillsammans med svenska Banverket som nu har köpt 10 stycken system. Under fjolåret köpte även Norge och Finland system för egen utvärdering. Här finns en möjlighet för bolaget att skapa ett nytt affärsområde. Vad vi från bolagets historia vet är att Sensys redan för flera år sedan bedömde att denna produkt skulle få sitt kommersiella genombrott. 3

4 Viktig hemmamarknad Sensys Traffic grundades 1982 under namnet Trafikanalys AB fick de uppdraget att utveckla delar av ett nytt hastighetskontrollsystem till den svenska polismyndigheten. Relationen med både Polisen och svenska Vägverket har sedan dess sannolikt varit helt avgörande för Sensys då de har fått ett antal utvecklingsuppdrag och successivt graderat upp systemen. Som referens till internationella kunder så har de svenska myndigheterna med all sannolikhet också varit nödvändiga. USA svår marknad 1996 byter bolaget namn till Sensys Traffic AB (Sensys). Den första affären utanför Sverige gjordes i USA 1998, följt av Finland och Dubai. Under 2001 väljer bolaget att börsnoteras och gör även en rekonstruktion efter en misslyckad USA satsning där verksamheten avvecklades. En ny affärsmodell växer fram och bolaget börjar sälja via distributörer på den internationella marknaden. Nya marknader tillkommer successivt däribland flera länder i mellan östern. Den viktigaste marknaden förblir alltjämt den svenska. Genombrottet kommer under 2005 då bolaget vinner en upphandling med Polisen för leverans av 700 system. Sammanlagt har cirka 1000 fartkameror sålts och levererats till den svenska marknaden. Internationellt så har ungefär lika många enheter sålts, fördelat på något fler rödljus- än fartkameror. I Sverige är rödljuskameror inte tillåtna, ännu. Under 2007 råkar bolaget ut för ett bakslag. Sensys gick miste om en order i Holland på grund av en regelmiss. Trafiksystemreglerna i Holland är baserade på en äldre radarteknik än den som Sensys använder vilket medförde att affären inte kunde genomföras som det var tänkt från början. Sensys: Historisk utveckling (MSEK) Omsättning 8,4 9,1 15,7 14,1 14,8 181,4 64,3 126,9 Tillväxt % 8,6% 72,9% -10,0% 5,0% 1124,8% -64,6% 97,4% EBIT -40,7-11,4-10,5-8,6-13,9 77,3-5,3 27,3 Källa: Sensys Traffic Årsredovisning 4

5 Mellanöstern en andra hemmamarknad Trafiksäkerhet prioriterat i Mellanöstern De prioriterade marknaderna är sedan några år tillbaka; Europa, Mellanöstern och Asien. Viss försäljning sker även löpande till USA och Australien. De viktigaste länderna utanför Sverige har varit Saudi Arabien och Dubai som har stått för omkring 90 procent av exporten. Från Dubai har Sensys fått ett antal affärer genom åren. Från den första leveransen till dess att de gjorde en affär av dignitet tog det emellertid cirka 3 år. Denna relation banade dock vägen för det stora kontraktet i Saudi Arabien som bolaget fick under Affären omfattar 500 fart- och rödljuskameror och togs tillsammans med spanska Telvent som är en av deras partners. Ordervärdet uppgår till 177 MSEK och är bolagets enskilt största affär hittills. Övriga länder på kundlistan som har gjort mer än någon enstaka beställning är; Kina, Taiwan, Libanon och Malta. På de mer närliggande marknaderna i Norden och i Kontinentaleuropa har Sensys däremot inte lyckats. I flera av dessa länder har lokala leverantörer prioriterats genom de specifikationer som myndigheterna har haft i sina upphandlingar. I viss mån upplever bolaget att detta håller på att förändras vilket gör att marknaderna öppnas upp. Fördelning geografisk marknad 5% 5% Sverige och Mellanöstern dominerande marknader för Sensys 45% 45% Sverige Mellan Östern Övriga Europa Övriga Världen Källa: Sensys delårsrapport 5

6 Tuff börsdebut Ny affärsmodell växer fram Aktien noterades på Stockholmsbörsen i januari Tidpunkten för börsnoteringen visade sig vara mycket olycklig. Leveransmålet för 2001 nåddes inte och bolaget fick likviditetsbrist under hösten. Dotterbolaget i USA avyttrades då och hela verksamheten ändrade inriktning från att själva bygga system till att erbjuda radarsensorer till etablerade systemintegratörer. Sensys övergav då också tankarna på att bygga upp en stor marknadsorganisation och beslutade istället att arbeta genom distributörer. Sedan flera år tillbaka levereras återigen kompletta system. Däremot så har bolaget varit fortsatt återhållsamma med att bygga upp den egna marknadsorganisationen. Mindre teknikfokus, mer kundorientering Avancerad teknik i framkant Funktion viktig från start Radarsensorn har sitt ursprung i försvarskoncernen Saab där den utvecklades för stridsflygplanet Viggen. Som många andra framgångsrika teknikföretag så har Sensys successivt gått från att vara teknikfokuserade till att bli allt mer marknadsinriktade. Sensys radarteknologi är med all sannolikhet avsevärt mer avancerad än konkurrenternas. Det är dock inte alltid avgörande för framgång på marknaden. I vissa länder har det till och med varit ett hinder eftersom enbart äldre teknologi har godkänts av myndigheterna (exempelvis Holland). Bolaget har under senare år alltmer tagit fasta på vilken kundnytta deras system kan skapa. Själva syftet med trafikövervakningen kan variera mellan olika länder och beroende på var systemet installeras. Som exempel kan nämnas att de hastighetskameror som finns i Sverige främst har till syfte att verka avskräckande och därmed preventivt. I vissa andra länder så är förhållandet i princip det omvända. Så var fallet i den senaste affären i Saudi Arabien, som skulle ha levererats i slutet av Där ville slutkunden ändra på specifikationen för att öka tidiga intäkter från böter. Där ligger således en rent finansiell kalkyl bakom beslutet att installera hastighetsövervakningen. Då måste förväntade intäkter i form av fortkörningsböter ställas mot kostnaderna. Sannolikt finns även andra syften från myndigheternas sida; färre olyckor, mindre miljöpåverkan etc. Men eftersom det i vissa länder är privata företag som får uppdragen att sätta upp och driva övervakningen mot att de får del av intäkterna, så finns naturligtvis ett incitament att bötfälla så många som möjligt. För Sensys del gäller det att kunna anpassa systemen till alla dessa aspekter som användarna kan tänkas lägga på trafikövervakningen i det aktuella fallet. För många av dessa aktörer i Mellanöstern handlar det om att kalkylen relativt snabbt går att räkna hem vilket den också gör. I många fall handlar det om en pay-back tid på 3 månader. Då intäkterna är störst i början av en period med nyuppsatta kameror är det naturligt att en beställare vill att dessa ska vara intrimmade och klara vid leverans. 6

7 Slimmad organisation All tillverkning sker hos kontraktstillverkare vilket gör att Sensys egen organisation är förhållandevis liten. Bolaget har cirka 40 anställda. Drygt hälften av dessa arbetar med vidareutveckling av systemen. På marknadssidan arbetar bara 6 personer eftersom säljarbetet huvudsakligen sköts av partners och agenter. Mot bakgrund av marknadsförutsättningarna; global marknad och projektbaserade affärer med långa säljcykler, så har de förmodligen valt helt rätt strategi. Bolaget tvingas förvisso att dela med sig av intäkterna till sina partners, men alternativet hade varit höga fasta kostnader och orimligt stor variation i resultatet över tiden. De tre senaste åren har situationen varit så. Rätt marknadsstrategi Utan partners på marknadssidan hade Sensys säkert inte kommit i närheten av vissa affärer eftersom kunderna i många fall gör upphandlingar som innefattar större åtaganden än bara det som bolaget kan leverera. Beträffande outsourcing av tillverkningen så har det definitivt inte varit något hinder för att uppnå god lönsamhet. Bruttomarginalerna har under de senaste tre åren legat över 50 procent. Sensys anlitar två olika kontrakttillverkare och kan därigenom jämföra kostnader och säkerställa att det finns kapacitet när så krävs. Spritt ägande och ny ledning Inget behov av kapital För ett relativt litet bolag som Sensys så är ägarbilden mycket spridd. Den andel som sitter på fasta händer är uppskattningsvis procent. Det finns en tydlig huvudägare i Sten K Johnson som genom sitt bolag Tibia Konsult äger 8 procent av aktierna. Sten K Johnson har varit engagerad sedan 1998 då ägandet låg inom Midway Holding. Eftersom bolaget inte förefaller ha något kapitalbehov så bedömer vi emellertid inte att det spridda ägandet är något problem. En synnerligen positiv aspekt är att samtliga personer i ledning och styrelse är aktieägare. Jan Bengtsson är fjärde största ägare i bolaget med 2,3 procent av röster och kapital och som suttit i styrelsen sedan På grund av ägarbilden så representerar styrelsen dock inte mer än knappt 15 procent av det totala antalet aktier. Nedan visas styrelsens innehav i tusental. Aktieinnehav Styrelsen Sensys Aktier Optioner Totalt Ordf Peter Svensson Jan Johanssson Jan Bengtsson Anders Norling Ivan Rylander Källa: Redeye Research 7

8 Ny erfaren VD kan ge lyft Få falska överträdelser med Sensys produkt Under 2008 fick Sensys en ny VD då Johan Frilund tillträdde. Han kommer senast från Flextronics där han ansvarade för den europeiska verksamheten inom telekomsegmentet. Han har tidigare arbetat med ett till Sensys angränsande marknadssegment, automatiska vägtullar. Under åren var Johan Frilund på olika befattningar inom Saab Combitech Traffic AB som numera ingår i österrikiska Kapsch TrafficCom. Johan Frilund har även erfarenhet från de asiatiska marknaderna. VD har även både aktier och optioner i bolaget som totalt uppgår till stycken vara 50o 000 är optioner. Mycket talar för fler kameror i trafiken Sensys erbjuder marknaden produkter som identifierar trafiköverträdelser, minskar miljöutsläppen och minskar förseningar inom tågtrafiken. Bolagets produkter fyller en viktig funktion då dessa effektivt sänker hastigheten på vägarna, minimerar rödljuskörningar och minskar antalet trafikolyckor. Den teknologi som ligger till grund för produkterna utgörs av en radar. Det stationära fartkamerasystemet är uppbyggt med en radarenhet som kan se fordon i flera filer upp mot 150 meter bort. Om fordonet överträder den bestämda hastighetsgränsen tas en bild. Hastigheten bestäms med hjälp av dopplereffekt och som sedan verifieras av mätning av sträckan delat med den tid som fordonet färdas på sträckan. Några ingrepp i vägbanan behövs inte. En mobil version finns även för samma ändamål. Fördelen med produkten är att den uppvisad god driftsäkerhet, har en automatiserad lösning och kräver ett minimalt underhåll jämfört med konkurrenter. Det som även talar för Sensys produkt är att det skett få falska överträdelser. Överträdelse av rödljus är även ett stort problem vilket medför risk för kollisioner. Inom detta område används samma teknik som inom fartkamerorna. När ett fordon närmar sig ett rödljus med hög fart tas en bild som identifierar om ett fordon passerar stopplinjen under rödljus. Två bilder tas dels ett som visar fordonet före stopplinjen och ett efter. Fordonet identifieras med nummerplåt eller föraridentifiering. Stor och växande marknad Ett flertal organisationer jobbar aktivt med att öka säkerheten på vägarna. Globala organisationer som WHO och FN är i allra högsta grad delaktiga (UN Road Safety Collaboration). Dessa båda organisationer inledde ett samarbete 2004 som ska leda till förbättrad säkerhet på vägarna. Olycksorsaker utgörs av infrastrukturen, den mänskliga faktorn och fordonet. En av de faktorer som identifierats utgöra stor risk för skador är farten. Med lägre farter framstår sannolikheten för att exempelvis gångtrafikanter ska överleva som betydande vid lägre farter (30 km/h). Globalt problem får ökat intresse Det är tydligt att Sensys produkter löser ett globalt problem. Tillväxten i marknaden har också under flera år varit mycket hög på procent. Rödljus- och hastighetsövervakning är enbart värt 2,5 miljarder kronor. De 8

9 största marknaderna utgör Europa, Mellanöstern & Afrika vilka är de huvudmarknader som Sensys valt att fokusera på. Sensys har gjort bedömningen att utbyggnad av hastighetskameror kommer att öka. Viktiga marknader för fortsatt tillväxt är fortsatt Sverige och länder i Mellanöstern. Europa och Asien väntas växa kommande år Marknad för trafikövervakning 36% 9% 6% 14% 3% 32% Asien Amerika Övriga Världen Norden Mellanöstern & Afrika Europa Källa: Konkurrenssituation Sensys stöter på ett antal konkurrenter på olika marknader och vilka preferenser som ett land har för trafikövervakning kan variera. Sänkta hastigheter har vunnit acceptans för att öka trafiksäkerheten. Så även automatisk hastighetsövervakning där trafikanter är övervägande positiva enligt undersökningar gjorda av Trafiksäkerhetsverket. Samtidigt finns en utbredd acceptans för variabla hastighetsgränser. Det finns alternativa lösningar att lösa samma problem som Sensys gör med sina produkter där exempelvis elektroniska skyltar ökar i omfattning. Försök pågår även med skyltar som varnar för när vilt närmar sig vägen. Variabla hastighetsgränser används även i större utsträckning vilken tar hänsyn till väglag, antal bilar och siktförhållanden. Sensys möter konkurrens på flera håll Konkurrent översikt Företag Omsättning (Mkr ) Redflex 600 Robot 500 Vitronic 310 Sagem 300 Gatso 220 PIPS 180 Sensys 110 Källa: Sensys presentationsmaterial 9

10 Redflex är starka i USA En stark konkurrent är Redflex som är noterat på den australienska börsen. Bolaget är marknadsledande och har stora delar av den amerikanska marknaden. Under fjolåret uppgick bolagets intäkter till närmare 90 miljoner australiensiska dollar. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 32 australiensiska dollar vilket ger en hög rörelsemarginal på över 35 procent. Sedan 2006 har bolaget ökat både intäkter och rörelseresultat varje år. Bolaget lägger ned 3,5 procent av försäljningen på utveckling vilket bolaget anser är fullt tillräckligt för att ligga i framkant av teknikutvecklingen. Den installationsbas som bolaget har byggt upp ökade med 18 procent under 2008 enbart på den amerikanska marknaden där bolaget är marknadsledare. Över en 5 års period har tillväxttaken legat på 47 procent. Redflex största konkurrenter på den amerikanska marknaden utgörs av ATS, ATC och Nestor. Redflex utsikter för det brutna räkenskapsåret 2008/2009 är positiva. Vinsten före skatt väntas öka med 40 procent. Under 2009 räknar Redflex med att kunna installera 440 nya system enbart på den amerikanska marknaden. Redflex levererar främst rödljuskameror. Bolaget räknar med att tillväxten kommer att uppgå till runt 25 procent under kommande år. Tyska Robot Visual Systems utgör en viktig konkurrent. Bolaget ingår i ett större konglomerat (Jenoptik) under segmentet Traffic Solutions. Tekniken för Robot skiljer sig från Sensys då det krävs sensorer på vägarna för att kunna mäta upp den uppkomna hastigheten på fordonet. Några specifika uppgifter om den finansiella utvecklingen redovisar inte Jenoptik. Gatso har starkt fäste i Holland och England Gatsometer är ett holländskt bolag som även de specialiserat sig på fartkameror. Bolaget är familjeägt och funnits sedan slutet på 50-talet men syftet var då att mäta höga hastigheter då grundaren var rallyförare. Den utrustning som bolaget idag säljer på de viktigaste marknaderna är till för att få ned hastigheterna. Bolaget har påvisat att vägar utan fartkameror leder till att hastigheterna överskrids av procent av förarna. När det finns fartkameror på plats sjunker andelen till 2,5 procent. Bolaget påpekar även att det är främst under den första tiden när kamerorna är upp som antalet fortkörare är stort för att sedan successivt minska i takt med att förarna blir vana med kamerorna. Vitronic är ett tyskt företag med flera verksamhetsdelar där bildsystem utgör kärnan. Inom trafikövervakning finns system både för fart och rödljus. Vitronics fartkameror kallas PoliScan. Där tekniken bygger på en laser (Light Detection And Ranging). Övervakning kan ske simultant på flera filer vilket är en fördel då fordon kör parallellt. Poliscan ska även ge exakt mätning vid så kallade dead corners och tekniken fungerar väl i tunnelsystem. Andra fördelar med systemet ska vara att kalibrering i samband med installation inte är nödvändig. I produktutbudet finns både mobila och fasta system. Vitronic har även ett biltullssystem som fungerar på många filer. Det finns även en rad andra bolag som gränsar till Sensys vilka är franska Sagem och PIPS Technology. PIPS huvudområde är identifiering av 10

11 nummerskyltar (ANPR). PIPS hemmahörande i Storbritannien finns idag i amerikansk ägo då bolaget köptes upp av Federal Signal Corporation. Stark finansiell ställning Långa affärsrelationer talar för Sensys Sensys fick sitt kommersiella genombrott 2006 då en större leverans av fartkameror gjordes till Vägverket. Omsättningen ökade kraftig och stora förväntningar byggdes upp på bolaget som inte kunde leva upp till dessa blev istället ett mellanår för bolaget. Omsättningen sjönk från 181 miljoner kronor till 64 miljoner kronor. Trots en kraftigt lägre omsättning klarade bolaget att redovisa en hög bruttomarginal även under Sensys gjorde dock en förlust på 5,3 miljoner. Under 2008 ljusnade det åter för Sensys. Omsättningen ökade och tog sig åter över 100 miljonersvallen. Rörelseresultatet förbättrades även och en vinst på 27,3 miljoner kronor gjordes i rörelsen. Omsättningen som uppgick till 126,9 miljoner kronor bestod till största del av befintliga kunder (90 miljoner kronor). Det är tydligt att branschen präglas av långa affärsrelationer något som Sensys främst har i Sverige och Mellanöstern. Sensys är skuldfritt Bolagets kostnader har även under de senaste tre åren varit relativt konstanta. Både under 2007 och 2008 uppgick dessa till 40 miljoner kronor. Vi ser inte att kostnaderna under de kommande åren kommer att öka dramatiskt då dessa i hög utsträckning är fasta. Med nuvarande struktur kan bolaget omsätta upp mot miljoner utan att kostnader behöver öka i någon högre utsträckning. Således kommer detta leda till att rörelsemarginalen väntas öka under förutsättning att bruttoresultatet ökar vilket vi har gjort. Bolagets bruttomarginal har under de senaste åren varit stabil och legat mellan 54 och 60 procent. Dessa kostnader är direkta och hamnar på kontrakttillverkarna. Finansiell Ställning Likvida medel Eget Kapital Soliditet Omsättnings tillgångar Räntebärande skulder 0 0 Källa: delårsrapporter Sensys Traffic Sensys Traffic har en god finansiell ställning. Några räntebärande lån har inte bolaget som istället besitter en nettokassa på 55 miljoner kronor. Bolagets långsiktiga betalningsförmåga bedömer vi som mycket god. Bolaget har en soliditet på 48 procent. Då ligger även en förskottsbetalning 11

12 med på 106,5 miljoner kronor vilket bidrar till att minska soliditeten. Exklusive förskottsfakturering från Telvent ökar soliditeten till 87. Sensys leveranser till Saudiarabien väntas ske under Hög andel utdelning Bolaget har tidigare varit mycket restriktiv med utdelningar. Detta trots att bolagets finansiella ställning tillåter att utdelning sker till ägarna. Under 2008 har Sensys emellertid beslutat att en utdelning på 5 öre ska ske. Det medför att drygt 50 procent av vinsten delas ut vilket framstår som en generös utdelningspolitik. Vi har dock i våra prognoser räknat med att drygt 30 procent av vinsten kommer att delas ut. Prognoser I detta avsnitt redogör vi för våra egna försäljnings- och vinstprognoser som ligger till grund för vår värdering. Vi tar även upp ett antal händelser som skulle kunna påverka Sensys positivt och negativt framöver. Sensys är väl positionerat för fortsatt tillväxt under En god orderstock på 150 miljoner kronor ska levereras under Vi har i våra prognoser räknat med att försäljningen ökar med 30 procent jämfört med Under 2009 väntas flera avgörande upphandlingar vilket kan medföra att orderstocken fylls på ytterligare. Sensys är en liten spelare på den europeiska marknaden. Under 2009 och framöver finns det dock gott om länder som skulle kunna blir nya kunder till Sensys. England, Portugal och Frankrike utgör några av de länder där Sensys inväntar godkännande. Händelserik period väntas Vi anser inte att den order från Saudi Arabien som är förskjuten utgör någon större osäkerhet. Utav kontraktet på 177 miljoner kronor har 24 miljoner fakturerats under Förskjutningen beror på tidigare levererade system ska uppgraderas för att öka prestandan i systemet. För bolagets del sker även aktiviteter på andra marknader däribland i Asien vilket kan leda till fler order under året. Åren efter 2009 är svårare att lägga prognos på. Långa ledtider och förskjutningar kan leda till att dessa hamnar ojämnt i kalenderskiften samt att bolaget prioriterar större upphandlingar. Fakturering från nya kunder väntas ligga på ungefär samma nivå som under fjolårets då den uppgick till 90 miljoner kronor. 12

13 Kraftig marknadstillväxt Marknaden är i stark tillväxt och väntas växa med procent per år. Bakgrunden är att trafiksäkerhet utgör växande problem. Det finns samhällsekonomiska vinster på att öka resurserna för trafiksäkerhet vilket talar för att den höga tillväxttaken väntas kunna hålla i sig. Vi har i våra prognoser inte tagit någon hänsyn till den rådande konjunkturmönstret då vi gjort bedömningen att bolaget inte påverkas i någon större utsträckning. Infrastruktursatsningar tenderar istället att öka under perioder med låg tillväxt. Från bolaget framgår inte heller några särskilda åtgärder för att parera eventuell påverkan av en svagare tillväxt. Sensys: Prognoser SEKm 2007 Q1'08 Q2'08 Q3'08 Q4' p 2010p 2011p Omsättning 64,2 1,4 16,3 52,8 74,1 126,9 165,0 206,2 257,8 Bruttoresultat 35,5-0,8 10,2 27,7 40,6 68,3 92,4 113,4 141,8 EBIT -8,6-8,6 1,1 2,4 24,9 27,3 44,5 63,9 77,3 VPA Tillväxt % -64,6% -89,1% -39,9% 143,3% 2864,0% 97,7% 30,0% 25,0% 25,0% Bruttomarginal 55,2% nm 62,6% 52,5% 54,8% 53,8% 56,0% 55,0% 55,0% EBIT-marginal -13,5% nm 6,7% 4,5% 33,6% 21,5% 27,0% 31,0% 30,0% VPA tillväxt (YoY) nm Källa: Redeye Research Värdering Riskpremietillägg för småbolag Genom att använda våra prognoser från föregående kapitel och diskontera de framtida kassaflödena med en vägd kapitalkostnad (WACC) får vi fram ett aktievärde på Sensys. Bolaget har inga skulder varmed en bedömning av avkastningskrav på eget kapital endast blir aktuell. Här har vi valt att ta hänsyn till att bolaget är ett småbolag varmed ett riskpremietillägg erfordras. Bolag med börsvärden på upp mot 100 miljoner kronor ges ett tillägg på 3,9 procent utöver den marknadsrisk som gäller generellt på den svenska aktiemarknaden. Historiskt har denna legat på 4,5 procent men har ökat under turbulensen på aktiemarknaden. För mindre bolag är likviditeten i aktien inte lika hög vilket medför ökad marknadsrisk. Vi har valt att sätta en hög marknadsrisk på aktien vilket ska återspegla dessa förhållanden. Samtidigt har vi valt att ta viss hänsyn till att bolaget är skuldfritt vilket inte borde vara en belastning. Kapitalkostnader för bolag med räntebärande skulder är lägre och i det här fallet har vi valt att ta hänsyn till detta. Vi har därför valt att använda oss av en WACC på 12,2 procent. De parametrar som ligger till grund för vår DCF-modell visas i nedanstående tabell. DCF Antaganden Värden % WACC 12,2% Beta 1,0 Riskfri Ränta 3,2% Marknadsrisk Premie 9,0% Källa: Redeye Research 13

14 Tabellen nedan visar vår värdering av aktien utifrån våra prognoser. Vi har i vårt scenario räknat med att bolaget kommer att möta sitt tillväxtmål. Utifrån vår modell är värdet på aktien 3,1 kronor per aktie. Om bolaget klarar att leverera mer än vad vi har prognostiserat ökar värdet på aktien. Bolaget har inte satt några lönsamhetsmål och rörelsemarginalen har också varierat varför vårt värde ska ses som ett konservativt värde på aktien. Konservativt värde på aktien DCF värde per aktie Per aktie Total Tillgångar 0,3 71,0 Räntebärande skulder 0,0 0,0 DCF ,3 71,8 DCF ,6 129,5 DCF ,4 292,9 NOPLAT 2021: 129,6 Value (EOY): 393,1 Total 3,1 673,2 Källa: Redeye Research Valet av WACC får en relativt stor påverkan varmed vi valt att göra en känslighetsanalys med hänsyn tagen till marginal och WACC. Bolagets lönsamhet är mycket svår att prognostisera och får stort utslag på värdet av aktien. Som framkommer i modellen varierar värdet kraftigt mellan de olika ingångsvärdena. Stor uppsida med ökad lönsamhet Känslighetsanalys DCF-värde EBIT-marginal 10% 20% 30% WACC 11,0% 2,7 3,2 4,0 12,0% 2,5 2,9 3,6 13,0% 2,3 2,7 3,2 Källa: Redeye Research Bra risk/reward i aktien Modellen visar olika värden på aktiekursen med en förändrad lönsamhet från 2011 och framåt. Tar vi även hänsyn till varierande avkastningskrav påverkas även värdet. Enligt våra prognoser och våra värden för vårt basscenario anser vi att värdet per aktie torde ligga inom det rödmarkerade området. Med en förbättrad rörelsemarginal och ett lägre avkastningskrav ser vi potential i aktien på över 50 procent. I ett tänkt scenario med ökad prispress och lägre tillväxt ser vi en nedsida på 30 procent. Utifrån vår avkastnings modell med hänsyn tagen till förväntad framtid rörelsemarginal anser vi att aktien erbjuder bra risk/reward. 14

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte BOLAGSANALYS 26 november 2008 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte Biolin visar kraftig tillväxt och ett positivt resultat före avskrivning under det tredje kvartalet. En mer renodlad verksamhet

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk

Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk BOLAGSANALYS 21 november 2008 Sammanfattning Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk Tilgin annonserade i går att de säljer den kraftigt förlustbringade verksamheten inom IPTV till IPTV-konkurrenten

Läs mer

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras BOLAGSANALYS 1 juli 2009 Sammanfattning Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras Med stora investeringar i GPV under 2008 och i Storrun i år är Borevind fullinvesterade till årsskiftet. År 2010

Läs mer

Bahnhof AB (BAHNb.ST)

Bahnhof AB (BAHNb.ST) BOLAGSANALYS 20 april 2009 Sammanfattning Bahnhof AB (BAHNb.ST) Lönsam tillväxtoperatör Bahnhof är en operatör som fokuserar på tre affärsområden. Det största området innefattar internetanslutningar och

Läs mer

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken BOLAGSANALYS 21 juli 2013 Sammanfattning Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken Arise hade ett vindmässigt bra kvartal och elproduktionen blev något bättre än planerat. Vindkraftdriftens EBITDA i Q2 steg

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar BOLAGSANALYS 25 februari 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar Det ekonomiska utfallet i Q4-rapporten är svårtolkat då det innehåller stora säsongseffekter och engångsposter.

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer BOLAGSANALYS 27 maj 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer Intäkter om 227 MSEK och EBITDA på 25 MSEK prickade våra prognoser. Säsongsvariationer i Opus Bilprovning påverkade

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842 BOLAGSANALYS 31 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stark försäljning i Q2 11 AllTeles Q2-rapport visade på mycket bra försäljningstillväxt (31%) och stabilt kassaflöde (+12 MSEK). Intäkterna

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7%

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7% BOLAGSANALYS 12 november 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Höga kostnader men bra tillväxt AllTeles Q3-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (71%) och stabilt kassaflöde (+6,5 MSEK).

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829 BOLAGSANALYS 17 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Mycket intressant Venteloförvärv AllTele annonserade i början av augusti ett mycket stort förvärv i Ventelo. Bolaget omsätter cirka 300 MSEK

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU BOLAGSANALYS 26 april 2012 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU Rapporten för det första kvartalet var relativt odramatisk. Rapporten föregicks av kvartalets stora nyhet, den

Läs mer

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare BOLAGSANALYS 25 juni 2013 Sammanfattning GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare GuldAdam har som affärsidé att köpa begagnade ädelmetaller, främst guld, men även platina och silver, för att sedan sälja

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 april 2015 Sammanfattning (SENS.ST) Hög lönsamhet under radarn Sensys Q1-rapport med 54,3 MSEK i intäkter och 31,6 procents EBIT-marginal var i linje med förväntningarna

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 augusti 2015 Sammanfattning Sensys Gatso Group (SENS.ST) Nya marknadsettan går ut hårt Sensys Gatso Group (f.d. Sensys Traffic), som bolaget numera heter, har

Läs mer

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram BOLAGSANALYS 24 september 2012 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med huvudinriktning mot guld. Under 2011 och 2012 har prospekteringen

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 mars 2015 Sammanfattning Cortus Energy (COEN.ST) Avgörande år för Cortus Cortus är nu på god väg att kommersialisera sin unika förgasningsteknik för biobränslen.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 11 maj 2015 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Osäkert läge Prevas rapport för det första kvartalet 2015 var klart under vår förväntan, störst avvikelse var lönsamheten

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 6 maj 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Ser fram emot kvothöjning Q1 var ett vindmässigt normal och starkt kvartal som gav en EBITDA från Vindkraftdriften om

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 12 maj 2015 Sammanfattning Avega Group (AVEGB.ST) Ett effektivare Avega motiverar en uppvärdering Avega rapporterade ett resultat och försäljning under det första

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 12 november 2014 Sammanfattning (ENEA.ST) Vinstrekord - nu även med tillväxt Intäkter och rörelsemarginal uppgick till 105 MSEK respektive 23 procent, vilket var

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning (IVSO.ST) Skalbarheten visar sig i 27 % EBIT EBIT på 17,1 MSEK blev 6 MSEK bättre än vår prognos tack vare en oväntat stark bruttomarginal,

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 7 januari 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Drar fram som en väghyvel Denna analysuppdatering gäller ännu en Prexisionorder. Den tredje till antalet, inkommen precis

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning Genovis (Genob.st) Q4 andas viss optimism Under hösten 2014 gick aktien ned på grund av fallande försäljning. Genovis tappade kraft

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 16 mars 2015 Sammanfattning Hansa Medical (HMED.ST) Stegar vidare på egen hand Hansa Medical har varit en kursraket på börsen i år. En del av uppgången kan förklaras

Läs mer