BRUKARGUIDE FRÅN A TILL Ö. En vägledning till stöd, omsorg och service för äldre och anhöriga i Sigtuna kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKARGUIDE FRÅN A TILL Ö. En vägledning till stöd, omsorg och service för äldre och anhöriga i Sigtuna kommun"

Transkript

1 BRUKARGUIDE FRÅN A TILL Ö En vägledning till stöd, omsorg och service för äldre och anhöriga i Sigtuna kommun

2 Sigtuna kommun, socialförvaltningen och kommunala pensionärsrådet Foto omslag: Jeanette Sundin Reviderad ; Åke Roth; Bo Engberg; Martin Jägerbert; Martin Jägerbert; , Bo Engberg; Kerstin Söderström; Linus Rahm; Sara Rahm Pernold; Sara Rahm Pernold. 2

3 A Anhöriggrupp För dig som vårdar en anhörig eller närstående i hemmet finns det möjlighet att regelbundet träffa andra anhöriga i samma situation i så kallade anhöriggrupper. Grupperna initieras och leds av kommunens anhörigkonsulent. För mer information kontakta anhörigkonsulenten på telefon Anhörigkonsulent I Sigtuna kommun finns en anhörigkonsulent som har till uppgift att ge råd och stöd till dig som vårdar eller stödjer en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller som har funktionsnedsättning. För mer information kontakta anhörigkonsulenten på telefon Anhörigstöd Du som vårdar en anhörig eller närstående med någon form av funktionsnedsättning eller sjukdom har möjlighet att få stöd och avlastning av olika slag. Som anhörig kan du få avlösning i hemmet, någon att tala med, och möjlighet att träffa andra anhöriga i samma situation. För mer information kontakta anhörigkonsulenten på telefon Anpassade bostäder På Lönngränd i Sigtuna stad finns lägenheter som är anpassade för personer med funktionsnedsättning. Lägenheterna är till för dig som på grund av funktionsnedsättning eller liknande har svårigheter att bo kvar i din nuvarande bostad. Alla lägenheterna har ingång från markplanet. För mer information kontakta SigtunaHem på telefon Avgifter äldreomsorgen Det finns regler för hur mycket kommunerna får ta ut i avgift i äldreomsorgen för vård, omsorg och stöd enligt socialtjänstlagen. Avgifternas storlek beräknas efter en särskild taxa och grundar sig på din eller hushållets samtliga inkomster efter skatt inklusive bostadstillägg för pensionärer samt det prisbasbelopp som regeringen årligen bestämmer. För mer information kontakta avgiftshandläggaren på telefon (vx). Avlösning i hemmet Du som vårdar en närstående kan få kostnadsfri avlösning i hemmet i upp till max12 timmar per månad. Det innebär att en person från hemtjänsten kommer hem till dig och tillfälligt övertar ansvaret för din närstående. 3

4 B Bistånd Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som bor och vistas i kommunen får den hjälp och stöd de behöver. Bistånd är det begrepp som används för de olika hjälpinsatser som kan beviljas inom socialtjänsten och äldreomsorgen. Bistånd till dig som är äldre kan bland annat gälla personlig omvårdad och hjälp med städ och tvätt i hemmet, matdistribution, trygghetslarm, dagvård för personer med demenssjukdom, korttidsplan, och särskilt boende. Rätten till bistånd grundas på dina individuella behov. Biståndsansökan Du som är äldre och behöver vård och omsorg eller stöd i hemmet har möjlighet att ansöka om detta i form av bistånd. Ansökan ställs till: Myndighetsgruppen Äldreoch omsorgsnämnden. Du får ett skriftligt beslut om beviljas bistånd du eller om socialtjänsten helt eller delvis avslår din ansökan. Du har också rätt att få en motivering till beslutet, samt information om hur du kan gå tillväga för att överklaga beslutet. Biståndsbedömning Biståndsbedömning betyder prövning av ansökan om vård och omsorg av olika slag. En biståndshandläggare gör ett hembesök och utreder tillsammans med dig ditt behov av bistånd. Biståndshandläggare Biståndshandläggare utreder hjälpbehov och beslutar om och i vilken omfattning vård och omsorg ska beviljas i varje individuellt fall. Vilken biståndshandläggare som handlägger ditt ärende grundas på vilket område du bor inom. Boken kommer För dig som på grund av rörelsehinder, långvarig sjukdom eller annan liknande anledning har svårt att själv ta dig till biblioteket finns tjänsten Boken kommer. Det innebär att personal från Märsta bibliotek i Märsta kommer hem till dig med böcker på en avtalad tid. För dig som vill läsa eller lyssna på annat språk än svenska finns även böcker och talböcker på främmande språk. För att biblioteket ska komma hem till dig med böcker behöver du fylla i en blankett som kan beställas från biblioteket eller skrivas ut från bibliotekets hemsida: https://kulturportalen.sigtuna.se/web/arena/boken-kommer 4

5 För mer information kontakta Märsta bibliotek på telefon Bostadsanpassningsbidrag Du som har en funktionsnedsättning och behöver anpassa eller bygga om din bostad för att klara det dagliga livet kan ansöka hos kommunen om ett bostadsanpassningsbidrag. Bidraget är inte inkomstprövat och kan beviljas vid alla typer av bestående funktionsnedsättning. Bostadsanpassning kan göras både in- och utvändigt. Anpassning inomhus kan till exempel vara att ta bort trösklar, förändra badrum, installera lyftanordningar eller specialutrusta kök. Anpassning utomhus kan vara att bygga ramp eller räcke, hårdgöra gångvägar eller installera automatisk portöppnare. Ansökan ställs till kommunens stadsbyggnadskontor. Ansökningsblankett finns att hämta på stadsbyggnadskontoret. För mer information om bostadsanpassningsbidraget kontakta kommunens bostadsingenjör (vx). Bostadstillägg För dig som är pensionär finns ett ekonomiskt stöd till bostadskostnader. Stödet kan beviljas till dig som bor i såväl ordinärt som särskilt boende. Tillägget är inkomstprövat och handläggs av Försäkringskassan. För mer information kontakta Försäkringskassan på telefon D Dagverksamhet för personer med demenssjukdom Dagverksamhet för personer med demenssjukdom finns på Arhem och Ymers särskilda boenden. Målsättningen är att mildra och försena försämring av en diagnostiserad demenssjukdom. Det kan bidra till att ge en högre livskvalitet både till dig som är sjuk och till dina anhöriga. För att få delta i Arhem och Ymers dagverksamhet för personer med demenssjukdom krävs biståndsbeslut. F Finskt förvaltningsområde Sigtuna kommun är sedan 2010 finskt förvaltningsområde. Det innebär bland annat att kommunens finskspråkiga invånare har rätt att använda sig av det finska språket i sina kontakter, muntligen eller skriftligen, med kommunen. Invånarna har också rätt att få äldre- och barnomsorg helt eller delvis på finska. För mer information kontakta projektledare för finskt förvaltningsområde på telefon (vx). 5

6 Fixarjouren Du som är äldre kan få hjälp med enklare tjänster i hemmet, så som att byta glödlampor, proppar och batterier, sätta upp/ta ned tavlor, rullgardiner, gardiner, hämta eller bära upp/ned saker till/från vind, källare eller skåp. Du betalar ingen avgift för tjänsterna men får själv betala eventuellt material. Beställningar tas emot måndagar, onsdagar och torsdagar kl För beställning av tjänst ring Fixarjouren ringer då tillbaka till dig för att komma överens om en tid när de kan komma. Fotvård Fotvård är inte en kommunal uppgift. Normal fotvård sköts av privata kliniker. Medicinsk fotvård ansvarar landstinget för. För mer information kontakta 1177 Vårdguiden på telefon Färdtjänst Du som på grund av funktionsnedsättning har stora svårigheter att använda den vanliga kollektivtrafiken kan ansöka om kommunal färdtjänst. Om du beviljas kommunal färdtjänst kan du genomföra resor i hela Stockholms län. För att beviljas färdtjänst ska du vara folkbokförd i Stockholms län, samt ha en funktionsnedsättning som beräknas bestå minst 3 månader. Behovet av färdtjänst utreds av en färdtjänsthandläggare i kommunen, men beslut fattas av färdtjänsten i Stockholms läns landsting. För mer information kontakta färdtjänsthandläggaren på telefon (vx). För information om färdtjänst utanför Stockholms län, se Riksfärdtjänst. Förbehållsbelopp Förbehållsbelopp är det belopp du har rätt att ha kvar för personliga utgifter när skatt, bostadskostnad och omsorgsavgift är betalda. Om du efter att ha betalat dessa utgifter har kvar mindre än förbehållsbeloppet reduceras avgiften. För mer information kontakta avgiftshandläggaren på telefon (vx). Förtursgrundat boende för äldre eller funktionsnedsatta Inom Sigtunahem förmedlas bostäder efter ett poängsystem. Sigtunahem erbjuder extra bonuspoäng i bostadssystemet till dig som är 70 år och äldre, samt till dig som på grund av funktionsnedsättning inte kan bo kvar i din nuvarande bostad. Om du inte kan bo kvar krävs två läkarintyg som visar detta. Du måste själv bevaka lediga objekt via hemsidan eller med hjälp av kundservice. För mer information kontakta Sigtunahem på telefon (vx). Förvaltare Den som inte kan tillvara sina intressen, förstå vikten och konsekvenserna av sina handlingar till exempel ingå avtal och ta beslut i angelägna frågor, kan få en förvaltare. Den som får förvaltare mister i motsvarande mån sin egen rättshandlingsförmåga. Frågor om förvaltarskap handläggs av överförmyndaren och domstol på samma sätt som vid förordnandet av god man. 6

7 För mer information kontakta överförmyndaren på telefon (vx). Överförmyndaren är gemensam för Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner. G God man Den som inte på egen hand kan sköta sin ekonomi eller tillvara ta sina intressen kan få en god man. En god man ser till att räkningar betalas och hjälper till att bevaka den enskildes rätt samt i övrigt sörja för personen. Den enskilde kan ansöka själv om god man. Till god man förordnas vanligtvis lekmän. Det är tingsrätten som beslutar om god man ska beviljas och det är överförmyndaren som övervakar att godemannen fullgör sina skyldigheter. För mer information kontakta överförmyndaren på telefon (växel). Överförmyndaren är gemensam för Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner. H Hemsjukvård (sjukvård i hemmet) Sedan den 1 januari 2009 ansvarar Stockholms läns landsting för hemsjukvården. Din vårdcentral kan ge dig mer information. Hemtjänst (hjälp i hemmet) Du som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning har svårt att sköta hemmet och/eller din egen omvårdnad kan få hjälp från hemtjänsten. Hjälp ges dygnet runt till sådant som du inte klarar av på egen hand. Hjälpen kan innefatta städning, tvätt, inköp samt personlig omvårdnad. Hjälpen kan också omfatta trygghetslarm och matdistribution. För alla former av hjälpinsatser krävs biståndsbeslut. Hemtjänsten är indelad i sju områdesgrupper: Nattpatrullen, Lönngränd, Rosersberg, Sigtuna, Sätuna, Tingvalla och Valsta. Vilken grupp du tillhör grundas på vilket område du bor inom. Mer information finns på kommunens hemsida: Hälso-och sjukvårdslagen Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) reglerar all hälso-och sjukvård, oberoende av om den drivs i offentlig sektor (kommun/landsting) eller i privat verksamhet. I denna lag definieras begreppet hälso-och sjukvård, målen för denna samt vilka krav den ska uppfylla. Den beskriver också närmre landstingens respektive kommuners ansvar, samt innehåller vissa gemensamma bestämmelser för dessa vårdgivare. 7

8 Högkostnadsskydd Högkostnadsskyddet utgör den högsta avgift, exklusive mat, för insatser inom ramen för hemtjänst i ordinärt boende, trygghetslarm, omvårdnad i särskilt boende, dagverksamhet, kortvård och kommunal hälso- och sjukvård. För mer information kontakta avgiftshandläggaren på telefon (vx). Hörselnedsättning Hörselnedsättning är inte en kommunal uppgift utan sköts av landstinget. För mer information kontakta 1177 Vårdguiden på telefonnummer K Klagomål och synpunkter Klagomåls- och synpunktshanteringen är en viktig grundsten i socialförvaltningens kvalitetsarbete. En särskild blankett avsedd för klagomål och synpunkter finns därför i tillgänglig pappersformat i samtliga verksamheter. Det finns också ett formulär att ladda ner på kommunens hemsida som du hittar via länken: Om du inte får gehör för dina synpunkter kan du göra en anmälan till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, genom att ringa eller skriva och berätta vad du är missnöjd med. IVO granskar ärendet och om det finns skäl riktas kritik mot kommunen eller verksamheten. Kommunala pensionärsrådet (KPR) I Sigtuna kommun finns ett pensionärsråd som är ett referensorgan i frågor som gäller kommunens ålders-och förtidspensionärer. Pensionärsrådet ska bland annat bevaka och verka för att pensionärers frågor och intressen uppmärksammas i kommunen. I pensionärsrådet sitter sex representanter för pensionärsorganisationerna och fem politiker som är utsedda av kommunens nämnder. För mer information kontakta pensionärsrådets ordförande på telefon (vx). Kontaktperson Som brukare inom äldreomsorgen i Sigtuna kommun erbjuds du en kontaktperson som du kan vända dig till i olika frågor. Kontaktpersonen har ett övergripande ansvar för din omvårdnad och ska fungera som en länk mellan dig, dina anhöriga och övrig personal. Kontaktpersonen ansvarar också för att tillsammans med dig upprätta en genomförandeplan som följs upp regelbundet, och revideras vid behov. Korttidsplats Korttidsplats är en tidsbegränsad vistelse under en eller några veckor på ett särskilt boende. Korttidsplats kan erbjudas för att avlösa dig som vårdar en anhörig som har ett tillfälligt ökat omvårdnadsbehov. Korttidsplats kan även erbjudas till dig som efter vistelse på akutsjukhus behöver vård och omsorg på ett boende under en begränsad tidsperiod för att sedan kunna återgå till eget boende. 8

9 Ledsagning/ledsagarservice För dig som har en bestående eller tillfällig funktionsnedsättning finns möjlighet att få bistånd till ledsagarservice. Det innebär att du får stöd och hjälp att komma ut bland andra människor och delta i samhälls-, kultur- och fritidsaktiviteter. Ledsagning som bistånd omfattar normalt 1 2 gånger per månad upp till sex timmar per månad. Ledsagarservice vid resa till vårdcentral eller sjukhus kan även beviljas men bara om du inte klarar av att resa på egen hand med den service som normalt ges av transportören eller föraren. Ljudböcker Märsta bibliotek i Märsta lånar ut ljudböcker i CD-format. Ofta är böckerna inlästa av författaren själv eller kända skådespelare. Olika genrer såsom romaner, deckare, biografier finns representerade. Ljudböcker lånas som en vanlig bok och kan till skillnad från talböcker lånas av alla. För mer information kontakta Märsta bibliotek på telefon LOV- lag om valfrihetssystem Sigtuna kommun har infört ökad valfrihet för brukare inom hemtjänsten för tjänsterna städning, tvätt och inköp. Detta innebär att du välja det företag som ska utföra städ, tvätt och inköp. För mer information kontakta biståndshandläggare (kommunens växel hjälper dig att komma till rätt biståndshandläggare). M Matdistribution Du som har eget boende och svårt att själv sköta din mathållning kan få bistånd till matdistribution. För att kunna beviljas sådant bistånd måste du ha behov av matdistribution minst fyra dagar i veckan. Kylda matportioner levereras två gånger i veckan till din bostad. I måltiden ingår varmrätt, grönsaker och potatis, ris eller pasta. Du måste själv beställa och betala för maten. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) I Sigtuna kommun finns en Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) som har ett övergripande ansvar för den kommunala delen av den hälso- och sjukvård som bedrivs inom kommunens särskilda boenden, hemsjukvård samt handikapp-och socialpsykiatri. MAS har en oberoende ställning i förhållande till förvaltningen och ska säkerställa att vårdtagare inom kommunens ansvarsområde får en god och säker vård. 9

10 För mer information kontakta Medicinskt ansvarig sjuksköterska på telefon Mötesplatser I kommunen finns fyra olika mötesplatser: Café Vänpunkten på Södergatan 24, Café Träffpunkten på Prästängsvägen 1 i Sigtuna och Frejgården på Frejgatan Mötesplatserna drivs i samverkan mellan Väntjänsten, Anhörigföreningen, Sigtuna kommun, SigtunaHem med flera. För mer information kontakta anhörigkonsulenten på telefon O Omvårdnadsinsatser Du som har eget boende och svårt att sköta din egen omvårdnad kan få bistånd till omvårdnadsinsatser. De omvårdnadsinsatser som kommunen kan erbjuda är hjälp med hygien samt på-och avklädning, hjälp med mathållning och matdistribution, samt trygghetsbesök eller trygghetsringning. Ordinärt boende Inom äldreomsorgen i Sigtuna kommun skiljer vi mellan ordinärt boende och särskilt boende. Med ordinärt boende menas alla boendeformer som erbjuds och anskaffas på öppna bostadsmarknaden, så som hyresrätt, bostadsrätt eller äganderätt, och som därmed inte tillhandahålls genom biståndsbeslut. Äldre som har hemvård och bor kvar hemma har med andra ord ordinärt boende. Se även rubriken Särskilt boende. R Rehabilitering Rehabilitering är ett träningsprogram som sjukgymnasten ordinerar och som ska göras efter ett bestämt schema. Det kan till exempel vara träning efter en fraktur för att öka styrkan i benen och minska fallrisken. Rehabilitering är inte en kommunal uppgift utan sköts av landstinget. För mer information om rehabilitering kontakta Märsta Primärvård Rehab på telefon Riksfärdtjänst Du som har en stor och varaktigt funktionsnedsättning kan få ersättning för resor utanför länet. Ersättning gäller för resor då du på grund av din funktionsnedsättning måste resa med ledsagare eller använda ett färdsätt som är särskilt kostsamt. Riksfärdtjänst kan ske med tåg, flyg och andra allmänna kommunikationer samt med 10

11 färdtjänstfordon (personbilar och specialfordon). För att beviljas riksfärdtjänst ska din funktionsnedsättning beräknas vara i minst sex månader. För mer information kontakta färdtjänsthandläggaren på telefon S Serviceinsatser Du som har eget boende och svårt att sköta de dagliga sysslorna kan få bistånd till serviceinsatser. De serviceinsatser som kommunen kan erbjuda är promenader, städning, tvätt, inköp av dagligvaror, och ärenden till apotek. Personalen gör inköpen i närmaste dagligvarubutik/apotek. Sigtuna kommun har infört ökad valfrihet för brukare inom hemtjänsten för tjänsterna städning, tvätt och inköp. Detta innebär att du välja det företag som ska utföra städ, tvätt och inköp. Seniorboende Med seniorboende menas ordinärt boende som är avsett för personer över en viss ålder, till exempel personer över 55 år. En seniorbostad är i grunden en helt vanlig lägenhet i ett flerbostadshus. Upplåtelseformen kan vara hyresrätt eller bostadsrätt. Seniorbostäder är ofta särskilt anpassade för äldre, till exempel genom att det finns utrymme för rollator, rullstol eller andra hjälpmedel, samt genom att det ofta finns hiss från markplan. I flera seniorboenden finns även gemensamma utrymmen för samvaro. Kommunens bostadsbolag SigtunaHem har seniorboenden på flera ställen i kommunen. För mer information kontakta Sigtunahem på telefon (vx). Det kan även finnas privata bostadsföretag i kommunen som har seniorbostäder. Kontakta respektive företag för mer information. Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen är en av de lagar som styr äldreomsorgens verksamhet. I socialtjänstlagen finns bestämmelser både om dina rättigheter till ekonomiskt och socialt bistånd och om de skyldigheter som kommunerna har i förhållande till sina invånare. Frivillighet och självbestämmande är grunden för alla insatser som ges med stöd av socialtjänstlagen. Synnedsättning Synnedsättning är inte en kommunal uppgift utan sköts av landstinget eller privata kliniker. För mer information kontakta 1177 Vårdguiden på telefon

12 Särskilt boende Du som har ett omfattande och varaktig behov av hjälp, som inte kan tillgodoses av hemtjänst, kan ansöka om att få flytta till särskilt boende. Med omfattande hjälpbehov menas behov av hjälp dag, kväll, helg och normalt också natt. Behoven kan vara av både fysisk och psykisk karaktär. På särskilt boende ges alla hjälpinsatser som du behöver i det dagliga livet. Hälso-och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå ingår. Mer information om särskilt boende finns på kommunens hemsida: T Talböcker På Märsta bibliotek i Märsta finns en stor samling talböcker som är inlästa på kassett eller CD-rom. Till skillnad från ljudböcker, som kan lånas av vem som helst, får talböcker endast lånas av dig som har ett handikapp som gör att du inte kan läsa vanliga böcker, till exempel synskada, rörelsehinder, hörselskada eller långtidssjukdom. Talböcker finns även att låna på ett fyrtiotal utländska språk. För mer information kontakta Märsta bibliotek på telefon Tandvård (högkostnadsskydd) Tandvård är inte en kommunal uppgift utan sköts av landstinget eller privata tandvårdskliniker. I Sverige är det fri prissättning på tandvård. Det innebär att tandläkare och tandhygienister själva bestämmer priset på olika behandlingar. Från och med det år du fyller 65 år omfattas du av ett högkostnadsskydd för tandvård som handläggs av Försäkringskassan. För mer information kontakta Försäkringskassan telefon på Tandvårdsstöd Du som har ett varaktigt behov av omfattande vård och omsorgsinsatser har rätt till landstingets tandvårdsstöd som innefattar så kallad uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård. Med omfattande vård och omsorgsinsatser avses personlig omvårdnad under större delen av dygnet, det vill säga minst tre gånger per dygn samt tillsyn under natten. Med varaktigt menas behov som förväntas kvarstå minst ett år. Om du tillhör denna grupp och har kommunala insatser ska du få ett intyg för tandvårdsstöd från kommunen. Om du inte har några kommunala insatser, utan till exempel vårdas av en anhörig, utfärdas intyget istället av landstinget. För mer information kontakta din biståndshandläggare på telefon (vx) eller till landstingets tandvårdsenhet på telefon: Telefontid vardagar och

13 Tekniska hjälpmedel För dig som har någon form av funktionsnedsättning finns tekniska hjälpmedel så att vardagen fungerar bättre. Det kan till exempel handla om hjälpmedel på toaletten och i duschen eller en rullator eller rullstol för förflyttning. På särskilda boenden beviljas tekniska hjälpmedel av kommunens arbetsterapeuter. Har du behov av tekniska hjälpmedel i eget boende kan du ansöka om det hos Märsta Primärvård Rehab. En sjukgymnast och arbetsterapeut gör då en bedömning av dina behov. Utprovning av hjälpmedel sker i regel i hemmet. För mer information om tekniska hjälpmedel i ordinärt boende, kontakta Märsta Primärvårdsrehab på telefon (reception) måndag till fredag Tillsyn Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, har tillsynsansvar för äldreomsorgens verksamhet. Vilket innebär att de ansvarar för att se till att kommunerna fullgör sina skyldigheter i vården och omsorgen om äldre enligt hälso-och sjukvårdslagen och socialtjänstlagens bestämmelser. Syftet med tillsynen är att stärka äldres rätt till trygghet, säkerhet, samt vård och omsorg av god kvalitet. Om brister i vården eller omsorgen av äldre upptäcks riktas kritik mot ansvarig nämnd, vilket är äldre- och omsorgsnämnden i Sigtuna kommun. I vissa fall ställs även krav på åtgärder för att verksamheten ska få fortsätta. För mer information kontakta IVO på telefon (vx). Trygghetsboende Trygghetsboende är ett boende för de som känner att glappet mellan eget boende och dagens särskilda boende är stort. Trygghetsboende är till för personer över 70 år som vill ha ökad trygghet och gemenskap i anslutning till det egna hemmet utan prövning av kommunen. SigtunaHem har ett trygghetsboende på adressen Solbrinken och planerar för ytterligare trygghetsboende. För mer information kontakta Sigtunahem på telefon (vx). Det kan även finnas privata bostadsföretag i kommunen som har trygghetsboende. Kontakta respektive företag för mer information. Trygghetslarm För dig som behöver hjälp som inte går att planera i förväg finns trygghetslarm. Med trygghetslarm kan du kalla på hjälp dygnet runt när du behöver oplanerade hjälpinsatser. Larmet bärs vanligtvis i ett band runt handleden eller hängande runt halsen och det är du själv som måste påkalla hjälpen genom att trycka på larmknappen. Trygghetslarm kan du få som biståndsbeslut eller så kan du hyra ett trygghetslarm från kommunen. Väljer du att hyra ett larm från kommunen behöver du inte gå igenom en utredning- och prövningsprocess. I praktiken innebär det att du som upplever dig otrygg i ditt boende för en kortare eller längre tid kan hyra ett trygghetslarm av kommunen. Kostnaden för trygghetslarmet är detsamma som för de biståndbedömda trygghetslarmen. 13

14 V Vardagsträning På kommunens särskilda boenden ges vardagsträning för att den boende ska bibehålla sin rörlighet och koordinationsförmåga. Det kan vara små aktiviteter som att lägga upp benen i sängen själv eller bara spänna musklerna för att initiera en rörelse, att sitta på en stol utan armstöd eller sträcka sig efter ett föremål som ligger en bit ifrån. Värdegrund och värdighetsgarantier En gemensam värdegrund och värdighetsgarantier finns antagna under 2013 som gäller för äldre- och omsorgsnämndens alla verksamhetsområden. Värdegrunden har tagits fram i dialog mellan nämnden, medarbetare och intresseorganisationer inom äldre- och handikappomsorg. Värdighetsgarantierna garanterar bland annat att du blir bemött med respekt och att du får dina insatser planerade utifrån dina behov. Du kan lämna klagomål om du upplever att dessa garantier inte följs. Vi garanterar ett första samtal inom två veckor från det att vi fått kännedom om ditt klagomål. Väntjänst Föreningen för väntjänst i Sigtuna kommun är en frivillig verksamhet för dig som vill ha någon att prata med, få råd om vart du kan vända dig vid tillfälliga svårigheter, eller få sällskap vid promenader, högläsning, hjälp till apotek eller liknande. I väntjänsten ingår personer med varierande yrkesverksamhet som har intresse av att hjälpa och stödja en medmänniska. De har tystnadsplikt och hjälper dig utan ekonomisk ersättning. Väntjänsten i Märsta, telefon Telefontid: måndagar kl och torsdagar kl Väntjänsten i Sigtuna stad, telefon Telefontid: måndagar kl och torsdagar kl Ä Äldre- och omsorgsnämnden Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för service, omsorg och vård av äldre människor, samt för omsorg om funktionshindrade och stöd till psykiskt funktionshindrade. Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 14

15 Nämnden består av 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare som alla är politiskt tillsatta och utsedda av fullmäktige. Nämnden sammanträder normalt en gång i månaden. För mer information kontakta äldre- och omsorgsnämndens ordförande Gunilla Johansson på telefon (vx). Ö Överförmyndare Överförmyndaren är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Förmyndare, förvaltare eller god man är en ställföreträdare för någon som inte själv kan sköta sina angelägenheter. För mer information kontakta överförmyndaren på telefon (vx). Överförmyndaren är gemensam för Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner. Överklagan av beslut Du har rätt att överklaga om du fått avslag på en biståndsansökan. Överklagan skall ha inkommit till äldre- och omsorgsnämnden inom 3 veckor från den dag du fick beslutet. Ditt överklagande skickas vidare till Förvaltningsrätten om beslutsfattaren inte ändrar beslutet på det sätt du begärt. Socialtjänsten är skyldig att informera dig om hur du går tillväga för att överklaga. Du har också rätt att få hjälp av socialtjänsten att skriva ditt överklagande. För mer information kontakta din biståndshandläggare på telefon

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre reviderad 2013 ISBN 978-91-7555-080-0 Artikelnummer 2013-7-1 Foto omslag Kentaroo Tryman/Johner, Jesper Molin/Bildarkivet, Elliot Elliot/Johnér Foto

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun GUIDE till dig med funktionsnedsättning Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun Innehåll ARBETE & SYSSELSÄTTNING... 4 Information, stöd och bidrag genom Arbetsförmedlingen... 4 Resa till och från

Läs mer

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun 1 (27) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 111, 2006-09-11, 151, 2007-03-19, 42 med ändring i äldreomsorgsnämnden 2007-11-14, 133, 2009-05-11, 105, 2010-04-19, 57, 2010-12-14, 136, 2011-10-10, 195,

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

Bli äldre i Eslövs kommun

Bli äldre i Eslövs kommun Bli äldre i Eslövs kommun 1 2 Omslagsbild: Aktivitetsgruppen Promenad med eller utan stavar testar frisbeegolf vid Trollsjön i Eslöv. Läs mer om gruppen på sidan 6. Innehåll Det ska vara bra att bli äldre

Läs mer

Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service

Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Reviderad 120427 Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Denna broschyr är utgiven av Socialnämnden i Melleruds kommun januari 2012. VIKTIGA TELEFONNUMMER: BISTÅNDSHANDLÄGGARE 0530-183 30 0530-183

Läs mer

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med Äldreomsorg i NYNÄSHAMN En guide till vad du kan få hjälp med Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Att ansöka om hjälp och stöd 3 Hemtjänst 4 Stöd 5 Färdtjänst 6 Särskilt boende 7 I hemmet 8 Tryggt

Läs mer

VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN

VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN Reviderad 2015 05 1 VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN Att få leva så länge man lever Reviderad 2015 05 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Att ansöka om hjälp och stöd sid 3 Hemtjänst, trygghetslarm sid 4-6 Insatser

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Socialtjänsten Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Denna broschyr ges ut av Umeå socialtjänst. Denna utgåva uppdaterades

Läs mer

Äldreomsorgen A-Ö 2010-2011. HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDelsFÖRVALTNING www.stockholm.se/h-l

Äldreomsorgen A-Ö 2010-2011. HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDelsFÖRVALTNING www.stockholm.se/h-l Äldreomsorgen A-Ö 2010-2011 HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDelsFÖRVALTNING www.stockholm.se/h-l äldreomsorgen A-ö, 2010 Äldreomsorgen i Hägersten-Liljeholmen vill med denna folder informera om hjälp, service

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Innehåll Så söker du hjälp 3 En lag om rätten att leva som andra 4 Socialtjänstlagen

Läs mer

Vård och omsorg i Enköpings kommun. en guide till dig som medborgare

Vård och omsorg i Enköpings kommun. en guide till dig som medborgare Vård och omsorg i Enköpings kommun en guide till dig som medborgare 2015 Copyright 2015 Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Andra upplagan 2015 Kopiera gärna men ange källa! Redaktör: Åsa

Läs mer

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Dnr VON13/126 Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Beslutade i Vård- och omsorgsnämnden 2014-02-06 Reviderade avgifter från 2015-01-01 enlig beslut i Vård- och

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Socialförvaltningen Individ och familjeomsorgen Vingåkers kommun 20140313 Riktlinjer 140313.doc Innehållsförteckning Ordlista... 3

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende i Åstorps kommun Beslutat av Socialnämnden 2014-04-22, 66 Dnr 2014/110 2(15) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Landstinget i Värmland 1 Innehåll Hälso- och sjukvård 4 Patientavgifter 7 Patientjournal

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Vart vänder jag mig?

Vart vänder jag mig? Vart vänder jag mig? Information om samhällets hjälpmöjligheter vid neurologisk sjukdom och skada Råd- och stödenheten på Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Denna skrift kan beställas

Läs mer

Vart art vänder jag mig? En guide för personer med funktionshinder och anhöriga i Tyresö

Vart art vänder jag mig? En guide för personer med funktionshinder och anhöriga i Tyresö Vart art vänder jag mig? En guide för personer med funktionshinder och anhöriga i Tyresö Text och layout: Gunnar Hagberg och Steve Johansson. Foto: Steve Johansson och Urban Kvarnefält. Tryck Edita 2007

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer