BRUKARGUIDE FRÅN A TILL Ö. En vägledning till stöd, omsorg och service för äldre och anhöriga i Sigtuna kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKARGUIDE FRÅN A TILL Ö. En vägledning till stöd, omsorg och service för äldre och anhöriga i Sigtuna kommun"

Transkript

1 BRUKARGUIDE FRÅN A TILL Ö En vägledning till stöd, omsorg och service för äldre och anhöriga i Sigtuna kommun

2 Sigtuna kommun, socialförvaltningen och kommunala pensionärsrådet Foto omslag: Jeanette Sundin Reviderad ; Åke Roth; Bo Engberg; Martin Jägerbert; Martin Jägerbert; , Bo Engberg; Kerstin Söderström; Linus Rahm; Sara Rahm Pernold; Sara Rahm Pernold. 2

3 A Anhöriggrupp För dig som vårdar en anhörig eller närstående i hemmet finns det möjlighet att regelbundet träffa andra anhöriga i samma situation i så kallade anhöriggrupper. Grupperna initieras och leds av kommunens anhörigkonsulent. För mer information kontakta anhörigkonsulenten på telefon Anhörigkonsulent I Sigtuna kommun finns en anhörigkonsulent som har till uppgift att ge råd och stöd till dig som vårdar eller stödjer en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller som har funktionsnedsättning. För mer information kontakta anhörigkonsulenten på telefon Anhörigstöd Du som vårdar en anhörig eller närstående med någon form av funktionsnedsättning eller sjukdom har möjlighet att få stöd och avlastning av olika slag. Som anhörig kan du få avlösning i hemmet, någon att tala med, och möjlighet att träffa andra anhöriga i samma situation. För mer information kontakta anhörigkonsulenten på telefon Anpassade bostäder På Lönngränd i Sigtuna stad finns lägenheter som är anpassade för personer med funktionsnedsättning. Lägenheterna är till för dig som på grund av funktionsnedsättning eller liknande har svårigheter att bo kvar i din nuvarande bostad. Alla lägenheterna har ingång från markplanet. För mer information kontakta SigtunaHem på telefon Avgifter äldreomsorgen Det finns regler för hur mycket kommunerna får ta ut i avgift i äldreomsorgen för vård, omsorg och stöd enligt socialtjänstlagen. Avgifternas storlek beräknas efter en särskild taxa och grundar sig på din eller hushållets samtliga inkomster efter skatt inklusive bostadstillägg för pensionärer samt det prisbasbelopp som regeringen årligen bestämmer. För mer information kontakta avgiftshandläggaren på telefon (vx). Avlösning i hemmet Du som vårdar en närstående kan få kostnadsfri avlösning i hemmet i upp till max12 timmar per månad. Det innebär att en person från hemtjänsten kommer hem till dig och tillfälligt övertar ansvaret för din närstående. 3

4 B Bistånd Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som bor och vistas i kommunen får den hjälp och stöd de behöver. Bistånd är det begrepp som används för de olika hjälpinsatser som kan beviljas inom socialtjänsten och äldreomsorgen. Bistånd till dig som är äldre kan bland annat gälla personlig omvårdad och hjälp med städ och tvätt i hemmet, matdistribution, trygghetslarm, dagvård för personer med demenssjukdom, korttidsplan, och särskilt boende. Rätten till bistånd grundas på dina individuella behov. Biståndsansökan Du som är äldre och behöver vård och omsorg eller stöd i hemmet har möjlighet att ansöka om detta i form av bistånd. Ansökan ställs till: Myndighetsgruppen Äldreoch omsorgsnämnden. Du får ett skriftligt beslut om beviljas bistånd du eller om socialtjänsten helt eller delvis avslår din ansökan. Du har också rätt att få en motivering till beslutet, samt information om hur du kan gå tillväga för att överklaga beslutet. Biståndsbedömning Biståndsbedömning betyder prövning av ansökan om vård och omsorg av olika slag. En biståndshandläggare gör ett hembesök och utreder tillsammans med dig ditt behov av bistånd. Biståndshandläggare Biståndshandläggare utreder hjälpbehov och beslutar om och i vilken omfattning vård och omsorg ska beviljas i varje individuellt fall. Vilken biståndshandläggare som handlägger ditt ärende grundas på vilket område du bor inom. Boken kommer För dig som på grund av rörelsehinder, långvarig sjukdom eller annan liknande anledning har svårt att själv ta dig till biblioteket finns tjänsten Boken kommer. Det innebär att personal från Märsta bibliotek i Märsta kommer hem till dig med böcker på en avtalad tid. För dig som vill läsa eller lyssna på annat språk än svenska finns även böcker och talböcker på främmande språk. För att biblioteket ska komma hem till dig med böcker behöver du fylla i en blankett som kan beställas från biblioteket eller skrivas ut från bibliotekets hemsida: https://kulturportalen.sigtuna.se/web/arena/boken-kommer 4

5 För mer information kontakta Märsta bibliotek på telefon Bostadsanpassningsbidrag Du som har en funktionsnedsättning och behöver anpassa eller bygga om din bostad för att klara det dagliga livet kan ansöka hos kommunen om ett bostadsanpassningsbidrag. Bidraget är inte inkomstprövat och kan beviljas vid alla typer av bestående funktionsnedsättning. Bostadsanpassning kan göras både in- och utvändigt. Anpassning inomhus kan till exempel vara att ta bort trösklar, förändra badrum, installera lyftanordningar eller specialutrusta kök. Anpassning utomhus kan vara att bygga ramp eller räcke, hårdgöra gångvägar eller installera automatisk portöppnare. Ansökan ställs till kommunens stadsbyggnadskontor. Ansökningsblankett finns att hämta på stadsbyggnadskontoret. För mer information om bostadsanpassningsbidraget kontakta kommunens bostadsingenjör (vx). Bostadstillägg För dig som är pensionär finns ett ekonomiskt stöd till bostadskostnader. Stödet kan beviljas till dig som bor i såväl ordinärt som särskilt boende. Tillägget är inkomstprövat och handläggs av Försäkringskassan. För mer information kontakta Försäkringskassan på telefon D Dagverksamhet för personer med demenssjukdom Dagverksamhet för personer med demenssjukdom finns på Arhem och Ymers särskilda boenden. Målsättningen är att mildra och försena försämring av en diagnostiserad demenssjukdom. Det kan bidra till att ge en högre livskvalitet både till dig som är sjuk och till dina anhöriga. För att få delta i Arhem och Ymers dagverksamhet för personer med demenssjukdom krävs biståndsbeslut. F Finskt förvaltningsområde Sigtuna kommun är sedan 2010 finskt förvaltningsområde. Det innebär bland annat att kommunens finskspråkiga invånare har rätt att använda sig av det finska språket i sina kontakter, muntligen eller skriftligen, med kommunen. Invånarna har också rätt att få äldre- och barnomsorg helt eller delvis på finska. För mer information kontakta projektledare för finskt förvaltningsområde på telefon (vx). 5

6 Fixarjouren Du som är äldre kan få hjälp med enklare tjänster i hemmet, så som att byta glödlampor, proppar och batterier, sätta upp/ta ned tavlor, rullgardiner, gardiner, hämta eller bära upp/ned saker till/från vind, källare eller skåp. Du betalar ingen avgift för tjänsterna men får själv betala eventuellt material. Beställningar tas emot måndagar, onsdagar och torsdagar kl För beställning av tjänst ring Fixarjouren ringer då tillbaka till dig för att komma överens om en tid när de kan komma. Fotvård Fotvård är inte en kommunal uppgift. Normal fotvård sköts av privata kliniker. Medicinsk fotvård ansvarar landstinget för. För mer information kontakta 1177 Vårdguiden på telefon Färdtjänst Du som på grund av funktionsnedsättning har stora svårigheter att använda den vanliga kollektivtrafiken kan ansöka om kommunal färdtjänst. Om du beviljas kommunal färdtjänst kan du genomföra resor i hela Stockholms län. För att beviljas färdtjänst ska du vara folkbokförd i Stockholms län, samt ha en funktionsnedsättning som beräknas bestå minst 3 månader. Behovet av färdtjänst utreds av en färdtjänsthandläggare i kommunen, men beslut fattas av färdtjänsten i Stockholms läns landsting. För mer information kontakta färdtjänsthandläggaren på telefon (vx). För information om färdtjänst utanför Stockholms län, se Riksfärdtjänst. Förbehållsbelopp Förbehållsbelopp är det belopp du har rätt att ha kvar för personliga utgifter när skatt, bostadskostnad och omsorgsavgift är betalda. Om du efter att ha betalat dessa utgifter har kvar mindre än förbehållsbeloppet reduceras avgiften. För mer information kontakta avgiftshandläggaren på telefon (vx). Förtursgrundat boende för äldre eller funktionsnedsatta Inom Sigtunahem förmedlas bostäder efter ett poängsystem. Sigtunahem erbjuder extra bonuspoäng i bostadssystemet till dig som är 70 år och äldre, samt till dig som på grund av funktionsnedsättning inte kan bo kvar i din nuvarande bostad. Om du inte kan bo kvar krävs två läkarintyg som visar detta. Du måste själv bevaka lediga objekt via hemsidan eller med hjälp av kundservice. För mer information kontakta Sigtunahem på telefon (vx). Förvaltare Den som inte kan tillvara sina intressen, förstå vikten och konsekvenserna av sina handlingar till exempel ingå avtal och ta beslut i angelägna frågor, kan få en förvaltare. Den som får förvaltare mister i motsvarande mån sin egen rättshandlingsförmåga. Frågor om förvaltarskap handläggs av överförmyndaren och domstol på samma sätt som vid förordnandet av god man. 6

7 För mer information kontakta överförmyndaren på telefon (vx). Överförmyndaren är gemensam för Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner. G God man Den som inte på egen hand kan sköta sin ekonomi eller tillvara ta sina intressen kan få en god man. En god man ser till att räkningar betalas och hjälper till att bevaka den enskildes rätt samt i övrigt sörja för personen. Den enskilde kan ansöka själv om god man. Till god man förordnas vanligtvis lekmän. Det är tingsrätten som beslutar om god man ska beviljas och det är överförmyndaren som övervakar att godemannen fullgör sina skyldigheter. För mer information kontakta överförmyndaren på telefon (växel). Överförmyndaren är gemensam för Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner. H Hemsjukvård (sjukvård i hemmet) Sedan den 1 januari 2009 ansvarar Stockholms läns landsting för hemsjukvården. Din vårdcentral kan ge dig mer information. Hemtjänst (hjälp i hemmet) Du som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning har svårt att sköta hemmet och/eller din egen omvårdnad kan få hjälp från hemtjänsten. Hjälp ges dygnet runt till sådant som du inte klarar av på egen hand. Hjälpen kan innefatta städning, tvätt, inköp samt personlig omvårdnad. Hjälpen kan också omfatta trygghetslarm och matdistribution. För alla former av hjälpinsatser krävs biståndsbeslut. Hemtjänsten är indelad i sju områdesgrupper: Nattpatrullen, Lönngränd, Rosersberg, Sigtuna, Sätuna, Tingvalla och Valsta. Vilken grupp du tillhör grundas på vilket område du bor inom. Mer information finns på kommunens hemsida: Hälso-och sjukvårdslagen Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) reglerar all hälso-och sjukvård, oberoende av om den drivs i offentlig sektor (kommun/landsting) eller i privat verksamhet. I denna lag definieras begreppet hälso-och sjukvård, målen för denna samt vilka krav den ska uppfylla. Den beskriver också närmre landstingens respektive kommuners ansvar, samt innehåller vissa gemensamma bestämmelser för dessa vårdgivare. 7

8 Högkostnadsskydd Högkostnadsskyddet utgör den högsta avgift, exklusive mat, för insatser inom ramen för hemtjänst i ordinärt boende, trygghetslarm, omvårdnad i särskilt boende, dagverksamhet, kortvård och kommunal hälso- och sjukvård. För mer information kontakta avgiftshandläggaren på telefon (vx). Hörselnedsättning Hörselnedsättning är inte en kommunal uppgift utan sköts av landstinget. För mer information kontakta 1177 Vårdguiden på telefonnummer K Klagomål och synpunkter Klagomåls- och synpunktshanteringen är en viktig grundsten i socialförvaltningens kvalitetsarbete. En särskild blankett avsedd för klagomål och synpunkter finns därför i tillgänglig pappersformat i samtliga verksamheter. Det finns också ett formulär att ladda ner på kommunens hemsida som du hittar via länken: Om du inte får gehör för dina synpunkter kan du göra en anmälan till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, genom att ringa eller skriva och berätta vad du är missnöjd med. IVO granskar ärendet och om det finns skäl riktas kritik mot kommunen eller verksamheten. Kommunala pensionärsrådet (KPR) I Sigtuna kommun finns ett pensionärsråd som är ett referensorgan i frågor som gäller kommunens ålders-och förtidspensionärer. Pensionärsrådet ska bland annat bevaka och verka för att pensionärers frågor och intressen uppmärksammas i kommunen. I pensionärsrådet sitter sex representanter för pensionärsorganisationerna och fem politiker som är utsedda av kommunens nämnder. För mer information kontakta pensionärsrådets ordförande på telefon (vx). Kontaktperson Som brukare inom äldreomsorgen i Sigtuna kommun erbjuds du en kontaktperson som du kan vända dig till i olika frågor. Kontaktpersonen har ett övergripande ansvar för din omvårdnad och ska fungera som en länk mellan dig, dina anhöriga och övrig personal. Kontaktpersonen ansvarar också för att tillsammans med dig upprätta en genomförandeplan som följs upp regelbundet, och revideras vid behov. Korttidsplats Korttidsplats är en tidsbegränsad vistelse under en eller några veckor på ett särskilt boende. Korttidsplats kan erbjudas för att avlösa dig som vårdar en anhörig som har ett tillfälligt ökat omvårdnadsbehov. Korttidsplats kan även erbjudas till dig som efter vistelse på akutsjukhus behöver vård och omsorg på ett boende under en begränsad tidsperiod för att sedan kunna återgå till eget boende. 8

9 Ledsagning/ledsagarservice För dig som har en bestående eller tillfällig funktionsnedsättning finns möjlighet att få bistånd till ledsagarservice. Det innebär att du får stöd och hjälp att komma ut bland andra människor och delta i samhälls-, kultur- och fritidsaktiviteter. Ledsagning som bistånd omfattar normalt 1 2 gånger per månad upp till sex timmar per månad. Ledsagarservice vid resa till vårdcentral eller sjukhus kan även beviljas men bara om du inte klarar av att resa på egen hand med den service som normalt ges av transportören eller föraren. Ljudböcker Märsta bibliotek i Märsta lånar ut ljudböcker i CD-format. Ofta är böckerna inlästa av författaren själv eller kända skådespelare. Olika genrer såsom romaner, deckare, biografier finns representerade. Ljudböcker lånas som en vanlig bok och kan till skillnad från talböcker lånas av alla. För mer information kontakta Märsta bibliotek på telefon LOV- lag om valfrihetssystem Sigtuna kommun har infört ökad valfrihet för brukare inom hemtjänsten för tjänsterna städning, tvätt och inköp. Detta innebär att du välja det företag som ska utföra städ, tvätt och inköp. För mer information kontakta biståndshandläggare (kommunens växel hjälper dig att komma till rätt biståndshandläggare). M Matdistribution Du som har eget boende och svårt att själv sköta din mathållning kan få bistånd till matdistribution. För att kunna beviljas sådant bistånd måste du ha behov av matdistribution minst fyra dagar i veckan. Kylda matportioner levereras två gånger i veckan till din bostad. I måltiden ingår varmrätt, grönsaker och potatis, ris eller pasta. Du måste själv beställa och betala för maten. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) I Sigtuna kommun finns en Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) som har ett övergripande ansvar för den kommunala delen av den hälso- och sjukvård som bedrivs inom kommunens särskilda boenden, hemsjukvård samt handikapp-och socialpsykiatri. MAS har en oberoende ställning i förhållande till förvaltningen och ska säkerställa att vårdtagare inom kommunens ansvarsområde får en god och säker vård. 9

10 För mer information kontakta Medicinskt ansvarig sjuksköterska på telefon Mötesplatser I kommunen finns fyra olika mötesplatser: Café Vänpunkten på Södergatan 24, Café Träffpunkten på Prästängsvägen 1 i Sigtuna och Frejgården på Frejgatan Mötesplatserna drivs i samverkan mellan Väntjänsten, Anhörigföreningen, Sigtuna kommun, SigtunaHem med flera. För mer information kontakta anhörigkonsulenten på telefon O Omvårdnadsinsatser Du som har eget boende och svårt att sköta din egen omvårdnad kan få bistånd till omvårdnadsinsatser. De omvårdnadsinsatser som kommunen kan erbjuda är hjälp med hygien samt på-och avklädning, hjälp med mathållning och matdistribution, samt trygghetsbesök eller trygghetsringning. Ordinärt boende Inom äldreomsorgen i Sigtuna kommun skiljer vi mellan ordinärt boende och särskilt boende. Med ordinärt boende menas alla boendeformer som erbjuds och anskaffas på öppna bostadsmarknaden, så som hyresrätt, bostadsrätt eller äganderätt, och som därmed inte tillhandahålls genom biståndsbeslut. Äldre som har hemvård och bor kvar hemma har med andra ord ordinärt boende. Se även rubriken Särskilt boende. R Rehabilitering Rehabilitering är ett träningsprogram som sjukgymnasten ordinerar och som ska göras efter ett bestämt schema. Det kan till exempel vara träning efter en fraktur för att öka styrkan i benen och minska fallrisken. Rehabilitering är inte en kommunal uppgift utan sköts av landstinget. För mer information om rehabilitering kontakta Märsta Primärvård Rehab på telefon Riksfärdtjänst Du som har en stor och varaktigt funktionsnedsättning kan få ersättning för resor utanför länet. Ersättning gäller för resor då du på grund av din funktionsnedsättning måste resa med ledsagare eller använda ett färdsätt som är särskilt kostsamt. Riksfärdtjänst kan ske med tåg, flyg och andra allmänna kommunikationer samt med 10

11 färdtjänstfordon (personbilar och specialfordon). För att beviljas riksfärdtjänst ska din funktionsnedsättning beräknas vara i minst sex månader. För mer information kontakta färdtjänsthandläggaren på telefon S Serviceinsatser Du som har eget boende och svårt att sköta de dagliga sysslorna kan få bistånd till serviceinsatser. De serviceinsatser som kommunen kan erbjuda är promenader, städning, tvätt, inköp av dagligvaror, och ärenden till apotek. Personalen gör inköpen i närmaste dagligvarubutik/apotek. Sigtuna kommun har infört ökad valfrihet för brukare inom hemtjänsten för tjänsterna städning, tvätt och inköp. Detta innebär att du välja det företag som ska utföra städ, tvätt och inköp. Seniorboende Med seniorboende menas ordinärt boende som är avsett för personer över en viss ålder, till exempel personer över 55 år. En seniorbostad är i grunden en helt vanlig lägenhet i ett flerbostadshus. Upplåtelseformen kan vara hyresrätt eller bostadsrätt. Seniorbostäder är ofta särskilt anpassade för äldre, till exempel genom att det finns utrymme för rollator, rullstol eller andra hjälpmedel, samt genom att det ofta finns hiss från markplan. I flera seniorboenden finns även gemensamma utrymmen för samvaro. Kommunens bostadsbolag SigtunaHem har seniorboenden på flera ställen i kommunen. För mer information kontakta Sigtunahem på telefon (vx). Det kan även finnas privata bostadsföretag i kommunen som har seniorbostäder. Kontakta respektive företag för mer information. Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen är en av de lagar som styr äldreomsorgens verksamhet. I socialtjänstlagen finns bestämmelser både om dina rättigheter till ekonomiskt och socialt bistånd och om de skyldigheter som kommunerna har i förhållande till sina invånare. Frivillighet och självbestämmande är grunden för alla insatser som ges med stöd av socialtjänstlagen. Synnedsättning Synnedsättning är inte en kommunal uppgift utan sköts av landstinget eller privata kliniker. För mer information kontakta 1177 Vårdguiden på telefon

12 Särskilt boende Du som har ett omfattande och varaktig behov av hjälp, som inte kan tillgodoses av hemtjänst, kan ansöka om att få flytta till särskilt boende. Med omfattande hjälpbehov menas behov av hjälp dag, kväll, helg och normalt också natt. Behoven kan vara av både fysisk och psykisk karaktär. På särskilt boende ges alla hjälpinsatser som du behöver i det dagliga livet. Hälso-och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå ingår. Mer information om särskilt boende finns på kommunens hemsida: T Talböcker På Märsta bibliotek i Märsta finns en stor samling talböcker som är inlästa på kassett eller CD-rom. Till skillnad från ljudböcker, som kan lånas av vem som helst, får talböcker endast lånas av dig som har ett handikapp som gör att du inte kan läsa vanliga böcker, till exempel synskada, rörelsehinder, hörselskada eller långtidssjukdom. Talböcker finns även att låna på ett fyrtiotal utländska språk. För mer information kontakta Märsta bibliotek på telefon Tandvård (högkostnadsskydd) Tandvård är inte en kommunal uppgift utan sköts av landstinget eller privata tandvårdskliniker. I Sverige är det fri prissättning på tandvård. Det innebär att tandläkare och tandhygienister själva bestämmer priset på olika behandlingar. Från och med det år du fyller 65 år omfattas du av ett högkostnadsskydd för tandvård som handläggs av Försäkringskassan. För mer information kontakta Försäkringskassan telefon på Tandvårdsstöd Du som har ett varaktigt behov av omfattande vård och omsorgsinsatser har rätt till landstingets tandvårdsstöd som innefattar så kallad uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård. Med omfattande vård och omsorgsinsatser avses personlig omvårdnad under större delen av dygnet, det vill säga minst tre gånger per dygn samt tillsyn under natten. Med varaktigt menas behov som förväntas kvarstå minst ett år. Om du tillhör denna grupp och har kommunala insatser ska du få ett intyg för tandvårdsstöd från kommunen. Om du inte har några kommunala insatser, utan till exempel vårdas av en anhörig, utfärdas intyget istället av landstinget. För mer information kontakta din biståndshandläggare på telefon (vx) eller till landstingets tandvårdsenhet på telefon: Telefontid vardagar och

13 Tekniska hjälpmedel För dig som har någon form av funktionsnedsättning finns tekniska hjälpmedel så att vardagen fungerar bättre. Det kan till exempel handla om hjälpmedel på toaletten och i duschen eller en rullator eller rullstol för förflyttning. På särskilda boenden beviljas tekniska hjälpmedel av kommunens arbetsterapeuter. Har du behov av tekniska hjälpmedel i eget boende kan du ansöka om det hos Märsta Primärvård Rehab. En sjukgymnast och arbetsterapeut gör då en bedömning av dina behov. Utprovning av hjälpmedel sker i regel i hemmet. För mer information om tekniska hjälpmedel i ordinärt boende, kontakta Märsta Primärvårdsrehab på telefon (reception) måndag till fredag Tillsyn Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, har tillsynsansvar för äldreomsorgens verksamhet. Vilket innebär att de ansvarar för att se till att kommunerna fullgör sina skyldigheter i vården och omsorgen om äldre enligt hälso-och sjukvårdslagen och socialtjänstlagens bestämmelser. Syftet med tillsynen är att stärka äldres rätt till trygghet, säkerhet, samt vård och omsorg av god kvalitet. Om brister i vården eller omsorgen av äldre upptäcks riktas kritik mot ansvarig nämnd, vilket är äldre- och omsorgsnämnden i Sigtuna kommun. I vissa fall ställs även krav på åtgärder för att verksamheten ska få fortsätta. För mer information kontakta IVO på telefon (vx). Trygghetsboende Trygghetsboende är ett boende för de som känner att glappet mellan eget boende och dagens särskilda boende är stort. Trygghetsboende är till för personer över 70 år som vill ha ökad trygghet och gemenskap i anslutning till det egna hemmet utan prövning av kommunen. SigtunaHem har ett trygghetsboende på adressen Solbrinken och planerar för ytterligare trygghetsboende. För mer information kontakta Sigtunahem på telefon (vx). Det kan även finnas privata bostadsföretag i kommunen som har trygghetsboende. Kontakta respektive företag för mer information. Trygghetslarm För dig som behöver hjälp som inte går att planera i förväg finns trygghetslarm. Med trygghetslarm kan du kalla på hjälp dygnet runt när du behöver oplanerade hjälpinsatser. Larmet bärs vanligtvis i ett band runt handleden eller hängande runt halsen och det är du själv som måste påkalla hjälpen genom att trycka på larmknappen. Trygghetslarm kan du få som biståndsbeslut eller så kan du hyra ett trygghetslarm från kommunen. Väljer du att hyra ett larm från kommunen behöver du inte gå igenom en utredning- och prövningsprocess. I praktiken innebär det att du som upplever dig otrygg i ditt boende för en kortare eller längre tid kan hyra ett trygghetslarm av kommunen. Kostnaden för trygghetslarmet är detsamma som för de biståndbedömda trygghetslarmen. 13

14 V Vardagsträning På kommunens särskilda boenden ges vardagsträning för att den boende ska bibehålla sin rörlighet och koordinationsförmåga. Det kan vara små aktiviteter som att lägga upp benen i sängen själv eller bara spänna musklerna för att initiera en rörelse, att sitta på en stol utan armstöd eller sträcka sig efter ett föremål som ligger en bit ifrån. Värdegrund och värdighetsgarantier En gemensam värdegrund och värdighetsgarantier finns antagna under 2013 som gäller för äldre- och omsorgsnämndens alla verksamhetsområden. Värdegrunden har tagits fram i dialog mellan nämnden, medarbetare och intresseorganisationer inom äldre- och handikappomsorg. Värdighetsgarantierna garanterar bland annat att du blir bemött med respekt och att du får dina insatser planerade utifrån dina behov. Du kan lämna klagomål om du upplever att dessa garantier inte följs. Vi garanterar ett första samtal inom två veckor från det att vi fått kännedom om ditt klagomål. Väntjänst Föreningen för väntjänst i Sigtuna kommun är en frivillig verksamhet för dig som vill ha någon att prata med, få råd om vart du kan vända dig vid tillfälliga svårigheter, eller få sällskap vid promenader, högläsning, hjälp till apotek eller liknande. I väntjänsten ingår personer med varierande yrkesverksamhet som har intresse av att hjälpa och stödja en medmänniska. De har tystnadsplikt och hjälper dig utan ekonomisk ersättning. Väntjänsten i Märsta, telefon Telefontid: måndagar kl och torsdagar kl Väntjänsten i Sigtuna stad, telefon Telefontid: måndagar kl och torsdagar kl Ä Äldre- och omsorgsnämnden Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för service, omsorg och vård av äldre människor, samt för omsorg om funktionshindrade och stöd till psykiskt funktionshindrade. Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 14

15 Nämnden består av 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare som alla är politiskt tillsatta och utsedda av fullmäktige. Nämnden sammanträder normalt en gång i månaden. För mer information kontakta äldre- och omsorgsnämndens ordförande Gunilla Johansson på telefon (vx). Ö Överförmyndare Överförmyndaren är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Förmyndare, förvaltare eller god man är en ställföreträdare för någon som inte själv kan sköta sina angelägenheter. För mer information kontakta överförmyndaren på telefon (vx). Överförmyndaren är gemensam för Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner. Överklagan av beslut Du har rätt att överklaga om du fått avslag på en biståndsansökan. Överklagan skall ha inkommit till äldre- och omsorgsnämnden inom 3 veckor från den dag du fick beslutet. Ditt överklagande skickas vidare till Förvaltningsrätten om beslutsfattaren inte ändrar beslutet på det sätt du begärt. Socialtjänsten är skyldig att informera dig om hur du går tillväga för att överklaga. Du har också rätt att få hjälp av socialtjänsten att skriva ditt överklagande. För mer information kontakta din biståndshandläggare på telefon

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med Äldreomsorg i NYNÄSHAMN En guide till vad du kan få hjälp med Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Att ansöka om hjälp och stöd 3 Hemtjänst 4 Stöd 5 Färdtjänst 6 Särskilt boende 7 I hemmet 8 Tryggt

Läs mer

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg.

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vård och omsorg i Bengtsfors kommun En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vad säger socialtjänstlagen? 5 kap 4 Socialnämnden skall verka för att äldre människor

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning Individuell prövning Alla insatser inom äldreomsorgen prövas individuellt och utgår från dina specifika behov. Varje område har en biståndshandläggare som utreder dina behov vid hembesök och/eller vårdplanering.

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00

Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00 Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00 Information om vård och omsorg i Mora kommun Reviderad 2014-08-04 Socialförvaltningen Innehåll Sida Välkommen 3 Gången är följande

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre Stöd och omsorg för äldre Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre 2 Denna broschyr är uppdaterad 29 september 2014. Du kan också lyssna på informationen som finns på Umeå kommuns webbplats.

Läs mer

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun Trygghet och glädje hela livet Äldreomsorg i Karlskrona kommun Hej senior! I den här broschyren berättar vi om de olika insatser som Karlskrona kommun erbjuder dig som fyllt 65 år. Sveriges pensionärer

Läs mer

Äldreomsorgsverksamheten

Äldreomsorgsverksamheten Äldreomsorgsverksamheten Lagar Det två viktigaste lagarna som styr vård och omsorg är Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Socialtjänstlagen (SOL). Hälso- och sjukvårdslagen reglerar all verksamhet inom

Läs mer

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare.

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. Biståndshandläggare De personer som har hand om Din ansökan kallas för biståndshandläggare. Biståndshandläggaren

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen Omsorgsnämnden Omvårdnads- och serviceinsatser inom äldreomsorgen Antaget av Omsorgsnämnden 090526 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör

Läs mer

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012 1 INFORMATION OM Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård September 2012 2 HEMTJÄNST Den som av någon anledning har svårt att klara sig själv hemma kan ansöka om hemtjänst.

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedömningen

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Hemtjänst. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015

Hemtjänst. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015 Hemtjänst i Emmaboda kommun Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är hemtjänst? Vem kontaktar man för att ansöka om hemtjänst? Biståndshandläggaren utreder

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5.

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5. Antagen av Omsorgsnämnden 2011-03-02 Inledning Följande riktlinjer skall utgöra stöd och vägledning vid bedömning och beslut om beviljande av insatser avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) i

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

LOV. >> Gör dina egna val. - frihet att bestämma. Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten

LOV. >> Gör dina egna val. - frihet att bestämma. Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten LOV - frihet att bestämma >> Gör dina egna val Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten >> Nu införs Lagen om Valfrihetssystem (LOV) i hemtjänsten Det innebär att du själv väljer vem som ska utföra

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten 2012-01-16 Reviderad 2012-03-12 2012-05-30 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör en ansökan

Läs mer

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Innehållsförteckning Omsorg är vår uppgift 2 Grunden bistånd (hjälp) enligt socialtjänstlagen 3 Särskilt

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Hemtjänst Vem kan få hemtjänst? Funktionsnedsättning eller sjukdom kan göra att du behöver stöd och omsorg från andra för att leva ett bra liv i vardagen. Då kan du få

Läs mer

Uppsökande verksamhet bland äldre i Trollhättans kommun. Information om olika former av stöd inom äldreomsorgen. 1 2013-02-01

Uppsökande verksamhet bland äldre i Trollhättans kommun. Information om olika former av stöd inom äldreomsorgen. 1 2013-02-01 Uppsökande verksamhet bland äldre i Trollhättans kommun. Information om olika former av stöd inom äldreomsorgen. 1 2013-02-01 Stöd för äldre och funktionshindrade i Trollhättan Gemenskap, sysselsättning

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Avgifter för äldre- och handikappomsorg

Avgifter för äldre- och handikappomsorg Avgifter för äldre- och handikappomsorg Vad kostar hjälpen jag får? Maj 2004 FALKÖPINGS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN 2 Det stöd och den hjälp du kan få av äldre- och handikappomsorgen är behovsprövad. Kommunen

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende För dig som vill veta mer om Särskilt boende Innehåll Särskilt boende - så fungerar det... sidan 3 Så här söker du särskilt boende...sidan 3 Bo tillsammans...sidan 3 Så här fattas beslutet...sidan 4 Beslut...sidan

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration hemtjänst Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen anger vilka grundläggande kvalitetskrav

Läs mer

Hemtjänstinsatser och särskilt boende

Hemtjänstinsatser och särskilt boende Hemtjänstinsatser och särskilt boende i Svalövs kommun SVALÖVS KOMMUN Joan Wikander och Lotta Ekstrand hälsar välkommen till Åsgården i Kågeröd. Innehåll Stöd och hjälp i hemmet 3 Hemtjänst 4 Särskilt

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Avgifter. inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller till och med 31 december 2014. Socialförvaltningen

Avgifter. inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller till och med 31 december 2014. Socialförvaltningen Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Gäller till och med 31 december 2014 Socialförvaltningen Bakgrund Regeringens regler från 2002 innebär att ingen ska behöva betala så höga avgifter att de har

Läs mer

Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter innebär detta att du får betala full avgift enligt kommunens taxa.

Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter innebär detta att du får betala full avgift enligt kommunens taxa. Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) Hur mycket du betalar är individuellt och beror på din ekonomi. För att kunna göra en sådan bedömning behöver omsorgsförvaltningen veta vilka inkomster

Läs mer

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN 20 5 SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN Äldreenheten Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar. Innehåll Service till dig som är äldre

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder. Omsorgsavgifter 2015. För äldre och personer med funktionsnedsättning

Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder. Omsorgsavgifter 2015. För äldre och personer med funktionsnedsättning Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder Omsorgsavgifter 2015 För äldre och Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) Hur mycket du betalar är individuellt och

Läs mer

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Avgifter för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 juni 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad.

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad. Sida 1(5) Avgifter för hemtjänst i eget boende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom hemtjänsten. I denna skrift kan du läsa

Läs mer

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun falun.se/omvårdnadsförvaltningen Trygghet Inflytande Gott bemötande Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun Innehåll Anvisning av lägenhet...5 Att ansöka om och få lägenhet...4 Att bo i vård- och

Läs mer

INFORMATION OM VÅRD OCH ÄLDREOMSORGEN I ALINGSÅS KOMMUN

INFORMATION OM VÅRD OCH ÄLDREOMSORGEN I ALINGSÅS KOMMUN INFORMATION OM VÅRD OCH ÄLDREOMSORGEN I ALINGSÅS KOMMUN INNEHÅLL Att bo kvar hemma Trygghetsboende... Sidan 4 Hemtjänst... Sidan 5 Bostadsanpassning... Sidan 6 Färdtjänst/Riksfärdtjänst... Sidan 6 Träffpunkter

Läs mer

Hemtjänstinsatser och särskilt boende. i Svalövs kommun

Hemtjänstinsatser och särskilt boende. i Svalövs kommun Hemtjänstinsatser och särskilt boende i Svalövs kommun Joan Wikander och Lotta Ekstrand hälsar välkommen till Åsgården i Kågeröd. Innehåll Stöd och hjälp i hemmet 3 Hemtjänst 4 Särskilt boende 5 Ansöka

Läs mer

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor Information om avgifter inom äldreomsorg Riksdagen beslutade den 14 november

Läs mer

Till dig som stödjer någon i din omgivning

Till dig som stödjer någon i din omgivning Till dig som stödjer någon i din omgivning En presentation av stödinsatser som kan underlätta både för dig som är anhörig och för den du stödjer Köpings kommun, Vård & Omsorg Vi ger stöd när det behövs

Läs mer

Avgifter 2015. För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården

Avgifter 2015. För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården Avgifter 2015 För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården I Västerviks kommun finns en avgift för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm och

Läs mer

Omvårdnad och service

Omvårdnad och service Omvårdnad och service i hemtjänsten www.ronneby.se 1 Innehåll Hemtjänst detta erbjuds... 3 Avgifter för hemtjänst... 5 Betalningsperiod... 6 Avdrag på avgift... 6 Hemtjänstavgift för makar/sambos... 6

Läs mer

Hemtjänst. i Lessebo kommun

Hemtjänst. i Lessebo kommun Hemtjänst i Lessebo kommun Hemtjänst Hemtjänst är till för att du som har behov av stöd och omsorg ska klara dig i hemmet och kunna bo kvar. Hemtjänst innebär att omsorgspersonal från kommunen kommer och

Läs mer

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare Februari 2007 Hemtjänst, ledsagning, avlösning Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare 1. Hemtjänst 1.1 Kunddebiterad tid sid

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service insatser i Boxholms kommun Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015 och ersätter tidigare taxor 2 (8) Information om avgifter. Riksdagsbeslut reglerar vad kommunen

Läs mer

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Vård- och omsorgsnämndens ansvar enl reglemente från KF Hemtjänst Äldreboende inklusive demensboende och korttidsboende Dagverksamhet för dementa Gruppboende

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och personer med funktionsnedsättning tar kommunen ut avgifter. Kommunfullmäktige

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

AVGIFTER ÅR 2015. Avgifter gällande hemtjänst och hemsjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN

AVGIFTER ÅR 2015. Avgifter gällande hemtjänst och hemsjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN AVGIFTER ÅR 2015 Avgifter gällande hemtjänst och hemsjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Centrala begrepp är: förbehållsbelopp, minimibelopp, individuellt tillägg, avgiftsutrymme, inkomst, boende-kostnad, hemtjänst,

Läs mer

Information om taxor och avgifter

Information om taxor och avgifter Information om taxor och avgifter inom hemtjänsten i Nynäshamns kommun 2007 Den här broschyren beskriver avgifterna för hemtjänst, trygghetslarm, mat, dagvård och korttidsboende. I denna broschyr får

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

En samlad guide om tjänster och stöd för äldre i Karlskoga

En samlad guide om tjänster och stöd för äldre i Karlskoga office.microsoft.com stock.xchng En samlad guide om tjänster och stöd för äldre i Karlskoga www.karlskoga.se Vård och omsorg i Karlskoga syftar till att möjliggöra ett så självständigt och värdigt liv

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Vård- och omsorgstaxa

Vård- och omsorgstaxa Vård- och omsorgstaxa Gäller från och med 1:a januari 2015 1 Innehåll Förutsättningar vid beräkning av avgifter 3 Garanterad levnadsnivå Individuella tillägg på förbehållsbeloppet 4 Avdrag på förbehållsbeloppet

Läs mer

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN Avgifterna gäller fr.o.m. 1 januari 2012 Inledning I denna broschyr får Du information om kommunens avgifter

Läs mer

Uppgifter om aktuella pensioner och bostadstillägg hämtas direkt från Riksförsäkringsverket. Alla betalar hyres- och matkostnad, oavsett inkomst.

Uppgifter om aktuella pensioner och bostadstillägg hämtas direkt från Riksförsäkringsverket. Alla betalar hyres- och matkostnad, oavsett inkomst. Innehåll INLEDNING...3 AVGIFTSBERÄKNING...3 Förbehållsbeloppet...4 Rätt att överklaga...5 HEMTJÄNSTAVGIFT...6 Hemtjänstavgift (omvårdnad)...6 Serviceinsatser (städ, tvätt och inköp)...7 Mat...7 Utkörning

Läs mer

Socialförvaltningens grundsyn

Socialförvaltningens grundsyn Trygghetsboende Trygghetsboende Trygghetsboende erbjuder boende för dig med omfattande behov av vård, omsorg, stöd, service och en trygghetsskapande vardags miljö. Syftet är att kombinera ett självständigt

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015

Avgifter för vård och omsorg 2015 Avgifter för vård och omsorg 2015 Avgifter för vård och omsorg, 2015 I kommunen erbjuds en rad tjänster och insatser inom vård och omsorg. För insatserna tar kommunen ut en omsorgsavgift. Avgifterna för

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Innehåll Så söker du hjälp 3 En lag om rätten att leva som andra 4 Socialtjänstlagen

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

Information om taxor och avgifter

Information om taxor och avgifter Information om taxor och avgifter inom särskilt boende i Nynäshamns kommun 2007 Den här broschyren beskriver avgifterna för dig som bor med omsorg dygnet runt i s k särskilt boende. I denna broschyr får

Läs mer

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2015-01-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2015-01-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2015-01-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN Avgifterna gäller fr.o.m. 1 januari 2012 Inledning I denna broschyr får Du information om kommunens avgifter

Läs mer

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder Stöd till anhöriga hällefors, lindesberg, l jusnarsberg och nor a 1 I vårt samhälle

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) F 1.1 AVGIFTS- OCH TAXESYSTEM FÖR INSATSER INOM VERKSAMHETEN HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG FR.O.M. 2012-03-01 1. Inledning Kommunen får, enligt 8 kap Socialtjänstlagen (SoL), ta ut avgifter

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer