DOM Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Michelin Nordic AB, Box Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM. 2012-04- 2 7 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Michelin Nordic AB, 556025-5266 Box 47175 100 74 Stockholm"

Transkript

1 KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 DOM Meddelad i Stockholm Sida l (14) Mål nr KLAGANDE Michelin Nordic AB, Box Stockholm MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 24 februari 2011 i mål nr och , se bilaga A SAKEN Inkomsttaxering (eftertaxering) och 2007 Skattetillägg Ersättning för kostnader KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Kammarrätten avslår överklagandet och yrkandet om ersättning för kostnader i kammarrätten. Dok.Id Postadress Box Stockholm Besöksadress Birger Jarls Torg 5 Telefon Telefax E-post: Expeditionstid måndag - fredag 09:00-16:00

2 KAMMARRATTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 DOM Sida 2 Mål nr YRKANDEN M.M. Michelin Nordic AB (bolaget) fullföljer sin talan och yrkar ersättning för kostnader i kammarrätten med kr exklusive mervärdesskatt. Skatteverket bestrider bifall till överklagandet och till yrkandet om ersättning för kostnader i kammarrätten. Bolaget anför till stöd för överklagandet bl.a. följande. Skatteverket har inte framfört några trovärdiga argument för att jämförelsen på nettomarginalnivå för Michelinkoncernens nordiska verksamhet ska avvisas. Skatteverkets hänvisning till "the separate entity approach" är irrelevant i sammanhanget. Skatteverkets jämförelse enligt nettomarginalmetoden för bolaget är felaktig då det isolerade resultatet för bolaget inte speglar de oberoende distributörernas funktioner och risker och då bolagets isolerade nettomarginal är resultatet av två koncerninterna transaktioner, dels inköpen av däcken och dels ersättningen till koncernbolagen i Norge, Danmark och Finland. Det är enbart på den svenska marknaden som bolaget utför samtliga försäljningsfunktioner. När det gäller försäljningen på den resterande nordiska marknaden kompletteras bolagets försäljningsfunktioner genom de lokala agentbolagens verksamheter. Det är endast sedan mitten av år 2003 som bolaget har sålt däck till kunderna på den resterande nordiska marknaden. En oberoende part som verkar på samma sätt som bolaget gör på den resterande nordiska marknaden skulle förvänta sig en lägre avkastning än en part som utför samtliga försäljningsfunktioner. Det går inte att jämföra bolagets resultat med de nordiska agentbolagens eftersom agentbolagen inte är oberoende företag. Att Skatteverket accepterar prissättningen mellan bolaget och agentbolagen innebär inte att agentbolagen blir oberoende och kan användas för att utvärdera andra transaktioner.

3 KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 DOM Sida 3 Målnr ll Michelinkoncernen har jämfört vilka marginaler oberoende distributörer redovisar och satt målet för prissättningen till en ersättning som motsvarar en marginal om ca 2 procent. Detta innebär dock inte någon garanti för att bolaget alltid ska uppnå detta mål. I den nordiska verksamheten utgör ingen enhet i sig en renodlad distributör. Bolaget agerar som distributör på den svenska marknaden. På övriga nordiska marknader agerar bolaget som huvudman åt agentbolagen, som i sin tur utför marknadsföringstjänster med målet att bolaget ska sälja mer på dessa marknader. Bolagets och agentbolagens funktioner fullgör tillsammans funktionen som en fullständig distributör. Hela den nordiska distributionsfunktionen har ersatts med 2 procent. Bolagen har sedan fördelat den ersättningen. Det mest tillförlitliga jämförelsemåttet för att avgöra om de koncerninterna inköpspriserna varit marknadsmässiga är att beräkna marginalerna för den nordiska verksamheten. På så vis elimineras den koncerninterna ersättningen från bolaget till agentbolagen. Att endast se till bolagets resultat är ingen framkomlig väg. Eftersom de marginaler som Skatteverket använder är resultatet av två koncerninterna transaktioner är jämförelsen otillåten enligt punkt 2.78 av OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (OECD:s riktlinjer). Michelinkoncernens interna policy har inte någon betydelse för bedömningen av om prissättningen varit marknadsmässig. Även en marginal som inte uppnår 2 procent kan vara armlängdsmässig. Även jämförelsen på bruttomarginalnivå, som är fullt godtagbar enligt OECD, visar att de koncerninterna inköpspriserna varit marknadsmässiga. OECD:s riktlinjer hänvisar specifikt till användandet av kompletterande metoder för att testa om prissättningen varit marknadsmässig. I bolagets fall är en jämförelse av bruttomarginaler lämpligare då den är fri från påverkan av andra koncerninterna transaktioner. Bolagets bruttomarginaler under åren uppgick till mellan 19,2 och 27,2 procent. För jämförelsebolagen uppgick bruttomarginalen till mellan 5,71 och 41,66 procent med en interkvartil på 13,55-25,94 procent och en median på 19,22 procent.

4 KAMMARRÄTTEN DOM Sida 4 I STOCKHOLM Avdelning 03 Mål nr Trots att förvaltningsrätten anger att försäljningsminskningen under år 2002 troligen var ett resultat av omorganisationen och därmed underförstått godtar att det låga resultatet detta år inte beror på för höga inköpspriser för däck inkluderar domstolen felaktigt detta år i jämförelsen utan att göra relevanta justeringar. Bolagets omorganisation inleddes under år 2001 och verksamheten i den nya nordiska modellens form påbörjades först i mitten av år Före omstruktureringen var bolaget ett tillverkande och säljande bolag. Alla fyra nordiska bolag var fullständiga distributörer. Omorganisationen innebar förflyttning av vissa nyckelpersoner, uppsägningar och nyanställningar. Omorganisationen resulterade i en väsentlig försälj ningsminskning och påverkade verksamheten högst väsentligt under såväl år 2001 som år Inkomståret 2002 ska därför inte beaktas. I vart fall ska resultatet från detta år justeras. Om resultatet justeras med bibehållna försäljningsnivåer från år 2001 blir nettomarginalen 1,53 procent i stället för -3,93 procent. Påfört skattetillägg ska undanröjas eftersom någon oriktig uppgift inte har lämnats. Frågans art i sig bör vidare medföra att skattetillägg inte ska påföras. Skatteverket anför till stöd för sin inställning bl.a. följande. Det framgår klart av koncernens interaprissättningsdokumentation att bolagets policy är att 2 procents vinstmarginal före skatt är armlängdsmässigt. Denna policy har enligt bolaget accepterats av skattemyndigheter världen över vid revisioner och i prissättningsbesked. Koncernen har enligt bolaget förbundit sig att följa 2 procent i vinstmarginal före skatt både formellt genom villkor 1 prissättningsbesked och informellt genom framställning till skattemyndigheter. Det sätt som koncernen har tillämpat 2-procentspolicyn på är att jämställa med ett avtal mellan två oberoende parter. En oberoende distributör skulle inte acceptera att inte få vad som avtalats. Det är således inte armlängdsmässigt om bolaget inte når upp till en vinstmarginal om 2 procent. Denna vinstmarginal har bekräftats vara armlängdsmässig i koncernens j ämförelsestudie. Skatteverkets databassökningar har också

5 KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 DOM Sida 5 Mål nr bekräftat att 2 procents vinstmarginal är armlängdsmässigt Om bolaget skulle ha ersatts på samma sätt som de nordiska agentbolagen, vilka inte säljer i eget namn och inte tar någon lagerrisk eller marknadsrisk, skulle bolaget ha redovisat en vinstmarginal före skatt om l,7 procent för de aktuella åren. Eftersom bolaget tar fler risker är det inte rimligt att bolaget fått sämre vinstmarginaler än om bolaget hade ersatts som agentbolagen. OECD:s riktlinjer utgår från varje enskilt företags transaktioner med koncernföretag. Det är därför på bolagsnivå som jämförelsen ska ske. Bolaget utför samtliga distributionsfunktioner i Sverige och är således, även sett isolerat, liksom jämförelsebolagen en distributör. Agentbolagen har utfört säljtjänster för bolagets räkning och för detta har bolaget erlagt en marknadsmässig ersättning. Dessa transaktioner har således prissatts på en armlängdsmässig nivå. Agentbolagen är egna juridiska personer och deras omsättning och resultat är inte desamma som bolagets omsättning och resultat. Det går inte att behandla alla nordiska bolag som ett bolag vid internprissättningen när det i själva verket är fråga om fristående juridiska personer. Om man räknar med agentbolagens vinster bortser man från hur koncernen har valt att organisera sin verksamhet. Transaktionerna och prissättningen mellan bolaget och agentbolagen är armlängdsmässiga vilket medför att det är bolagets koncerninterna inköp av däck som är felprissatta. Bolagets verksamhet var redan under år 2002 renodlad till försäljning och distribution. Bolaget hade inte någon tillverkning under år 2002 vilket bekräftas av att bolaget detta år endast haft obetydliga kostnader för råvaror och förnödenheter. Det finns därför inte skäl att anta att bolaget haft funktioner som på något avgörande sätt skiljer sig från företagen i jämförelsesrudien. Bolagets inköpspriser för däck har satts på samma sätt för hela år 2002 som under de efterföljande åren. Bolaget har inte burit några kostnader under år 2002 som är kopplade till den nedlagda tillverkningen. Bolaget har däremot redovisat en jämförelsestörande post om 24,7 mnkr detta år, som utgör kostnader för omstruktureringen av

6 KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 DOM Sida 6 Målnr ll distributionsfunktionen. Eftersom koncernens prissättningsmetod innebär att distributörer ersätts för extraordinära kostnader ska denna post egentligen tas med i beräkningen av resultatet för år 2002, vilket skulle medföra att bolaget skulle få ännu sämre vinstmarginal före skatt detta år. Dessutom har 2007 års resultat tagits med för att ytterligare kompensera för de lägre vinstmarginalerna åren före. Genom att ha med flera år i beräkningen fångas svängningar på marknaden upp. Bolaget har samma jämförelsebolag i bruttomarginaljämförelsen som i nettomarginaljämförelsen. Dessa bolag har valts ut för att vara jämförbara på nettomarginalnivå. En jämförelse på nettomarginalnivå är mindre känslig för skillnader mellan produkter och funktioner än en jämförelse på bruttomarginalnivå. Skillnader i de funktioner som utförs avspeglar sig ofta i varierande rörelsekostnader. Därför kan det förekomma ett brett spann av bruttomarginaler men fortfarande likartade nettomarginaler. För att en jämförelse på bruttomarginamivå ska kunna ske krävs således att rörelsekostnaderna är jämförbara. Bolagets genomsnittliga rörelsekostnader utgjorde 23,54 procent av omsättningen under åren Medianen i bolagets bruttomarginaljämförelse uppgår till 19,22 procent. Med en bruttomarginal på mediannivå skulle bolaget gå med förlust. Kammarrätten har den 13 mars 2012 hållit muntlig förhandling i målen. Bolaget har vid den muntliga förhandlingen anfört bl.a. följande. Skatteverket har bevisbördan för att inköpspriserna på däck inte är marknadsmässiga. Det är skillnad mellan att sätta priser och att testa priser. Priser sätts i förväg enligt en prissättningspolicy med målet att det ska resultera i ett armlängdsmässigt resultat. Utfallet, som kan ha påverkats av en lång rad faktorer som bolaget inte haft någon realistisk möjlighet att påverka eller förutse, blir känt långt senare. Det är först när bolaget kan göra en rimligt säker uppskattning av utfallet som det är dags att testa om utfallet blev armlängdsmässigt. Priserna kan sättas på vilket sätt som helst men

7 KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 DOM Sida? Målnr ll testningen måste ske med hjälp av någon av de metoder som anvisas i OECD:s riktlinjer. Ett pristest på bruttomarginalnivå, dvs. efter avdrag för kostnad sålda varor men före rörelsekostnader, visar att bolagets inköpspriser varit marknadsmässiga. Skatteverket anser sig ha uppfyllt bevisbördan genom att hänvisa till bolagets nettomarginal, men ett sådant test är oacceptabelt enligt OECD:s riktlinjer eftersom detta nyckeltal är beroende av andra kontrollerade transaktioner. Bolaget har eliminerat effekten av andra koncerninterna transaktioner genom att mäta den konsoliderade nordiska nettomarginalen. Hade bolaget bedrivit den övriga nordiska verksamheten i form av filialer i stället för genom agentbolagen hade hela det nordiska resultatet funnits med i bolagets resultaträkning. Då skulle bolaget ha redovisat samma nettomarginal som den konsoliderade nettomarginalen (2,2 procent), vilket innebär att nettomarginalen inte skulle ha ifrågasatts. En filialmodell hade inte inneburit mer funktioner och risker för bolaget. Den omorganisation som i sin helhet trädde i kraft under år 2003 resulterade i exceptionella organisatoriska svårigheter och ineffektivitet, bl.a. i form av förlust av nyckelkompetenser. Detta ledde till att resultatet för år 2002 sjönk kraftigt jämfört med såväl år 2001 som år I punkt 1.70 av OECD:s riktlinjer uttalas att verksamheter kan drabbas av verkliga förluster bl.a. på grund av ineffektivitet. Slutsatsen är således att år 2002 var ett exceptionellt år som inte är jämförbart med övriga år och därför ska undantas vid bedömningen av armlängdsmässig marginal. Skatteverket har vid den muntliga förhandlingen anfört bl.a. följande. Distributionsbolagen i koncernen har fullt ansvar i förhållande till de tillverkande bolagen i koncernen. Därmed har förhållandet mellan bolaget och de nordiska agentbolagen inte någon inverkan på förhållandet mellan bolaget och däcktillverkarna. Bolaget skulle kunna köpa in säljtjänsterna från ett oberoende bolag. Det går inte att bortse från hur koncernen har valt att organisera sig. Man kan inte jämföra med beskattningskonsekvenserna om bolaget haft filialer eftersom några filialer inte har funnits. Bolagets egna uppgifter om bruttomarginaler visar att bruttomarginalen för år 2002

8 KAMMARRÄTTEN DOM Sida 8 I STOCKHOLM Avdelning 03 Mål nr inte avviker exceptionellt från övriga år. Prissättningen detta år avviker inte från prissättningen efterföljande år. Skatteverket har justerat för den redovisade j ämförelsestörande posten för år 2002 om ca 25 mnkr trots att bolaget ersatts för dessa kostnader så att den egentligen borde räknas med. Dessutom har bolaget kompenserats genom att inkomståret 2007 tagits med i beräkningen. Om inte de kompenserande posterna tagits med skulle den genomsnittliga vinstmarginalen ha varit 0,17 procent i stället för 0,6 procent. Jämförelsebolagen har valts ut för att vara likvärdiga vid en jämförelse av nettomarginalen. En jämförelse av bruttomarginaler är känsligare för hur kostnader redovisas. Samma typ av kostnader kan i vissa bolag redovisas som kostnad för såld vara och i andra bolag som övriga rörelsekostnader. Kostnaderna måste ha redovisats på samma sätt i jämförelsebolagen. Det finns inte någon uppgift om hur kostnaderna har redovisats. Det går då inte att avgöra om jämförelsebolagen är jämförbara även på bruttonivå. Ett mål som sätts upp måste få genomslag. Andra bolag 1 Michelinkoncernen har förbundit sig att följa en vinstmarginal på 2 procent gentemot skattemyndigheter i andra länder. SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Allmänna utgångspunkter Bolaget verkar inom Michelinkoncernen som distributör för de nordiska länderna. Bolaget köper däck från andra koncernbolag och säljer dessa till externa kunder i de nordiska länderna. När det gäller verksamheten i Norge, Danmark och Finland bistår lokala koncernbolag (agentbolagen) i dessa länder med vissa säljtjänster, t.ex. marknadsföring, på sina respektive marknader. Grundfrågan i målen är om de priser bolaget har betalat för inköpen av däcken från koncernbolag i andra länder under inkomståren

9 KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 DOM Sida 9 Mål nr avviker från de priser som skulle ha avtalats mellan oberoende näringsidkare, och i så fall hur mycket. Skatteverket har den primära bevisbördan för att bolagets inköpspriser inte varit marknadsmässiga. Eftersom målen avseende års taxeringar gäller eftertaxering gäller ett förhöjt beviskrav för dessa år. Bolaget har i första hand använt nettomarginalmetoden för att fastställa armlängdsmässiga inköpspriser för däcken. Parterna är överens om att nettomarginalmetoden är en lämplig metod för att bedöma om bolagets inköpspriser är armlängdsmässiga. Som jämförelsematerial har bolaget använt en studie av ett antal oberoende däckdistributörers nettomarginaler. Skatteverket har därutöver hämtat in vissa uppgifter om jämförbara nettomarginaler från databaser. Vilken nettomarginalnivå är armlängdsmässig? Michelinkoncemen har vid internprissättningen av däcken haft som policy att priserna ska sättas så att nettomarginalen för distributionsföretagen inom koncernen ska uppgå till 2 procent. Bolaget menar att denna policy inte är en garanti för att det slutliga utfallet ska bli en nettomarginal på 2 procent och hävdar att en slutlig nettomarginal understigande 2 procent kan vara armlängdsmässig. Skatteverket hävdar dock att det slutliga utfallet måste bli en nettomarginal på 2 procent för att internprisema ska vara armlängdsmässiga. Skatteverket har inte anfört några invändningar mot bolagets jämförelsestudie i sig. Företagen i studien har haft nettomarginaler i intervallet -10, ,8 procent med en median på 2,5 procent och en interkvartil på 1,1-4,7 procent.

10 KAMMARRÄTTEN DOM Sida 10 I STOCKHOLM Avdelning 03 Mål nr Kammarrätten gör i denna del följande bedömning. Det är inte rimligt att hela intervallet i bolagets jämförelsestudie skulle vara armlängdsmässigt. Däremot är det inte uteslutet att nettomarginaler inom interkvartilspannet om 1,1-4,7 skulle kunna godtas. Iförevarandefall måste dock stor vikt läggas vid att Michelinkoncernen och bolaget vid internprissättningen haft uppfattningen att en nettomarginal på 2 procent är armlängdsmässig. Detta stöds också av bolagets egen jämförelsestudie. Denna nivå har även fastställts som armlängdsmässig mellan Michelinkoncernen och ett antal skattemyndigheter i andra länder. Kammarrätten finner att detta ger en mycket stark indikation på att en nettomarginal om 2 procent är en armlängdsmässig nivå. För bolagets del har det slutliga utfallet under flera år avvikit väsentligt från 2-procentsnivån trots att möjligheter till justering i efterhand funnits. Vad bolaget anfört och vad som i övrigt framkommit i målen ger enligt kammarrättens mening inte stöd för att priserna trots dessa avvikelser har varit armlängdsmässiga. Sammantaget finner kammarrätten att Skatteverket med erforderlig styrka visat att bolagets nettomarginal ska uppgå till 2 procent för att internprissättningen av däckinköpen ska anses vara armlängdsmässig. Ska koncernbolagen i Norge, Danmark och Finland inkluderas vid beräkningen av bolagets genomsnittliga nettomarginal? Vid bedömningen av om bolagets inköpspriser varit armlängdsmässiga har Skatteverket beräknat nettomarginalen endast med beaktande av bolagets omsättning och resultat. Bolaget hävdar dock att med hänsyn till hur Michelinkoncernens nordiska verksamhet har organiserats måste beräkningen av nettomarginalen, för att bli rättvisande, göras med beaktande av den samlade marginalen för bolaget och de tre övriga nordiska koncernbolagen.

11 KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 DOM Sida 11 Mål nr Det är en grundläggande princip i OECD:s riktlinjer att vid bedömningen av om internprissättningen i en koncern är förenlig med armlängdsprincipen måste varje bolag i koncernen behandlas som en separat enhet. Riktlinjerna anger sedan vilka metoder som kan användas för att fastställa det armlängdsmässiga priset. Kammarrätten delar Skatteverkets uppfattning att det inte kan bortses från att koncernen har valt att organisera den nordiska verksamheten i fyra separata juridiska personer i olika länder. Bolaget agerar som en fullständig distributör på den svenska marknaden. Även när det gäller försäljningen i de övriga nordiska länderna är det bolaget som köper in däcken och säljer dessa vidare till de externa kunderna. Agentbolagen i Norge, Danmark och Finland utför sedan vissa kompletterande säljtjänster i sina respektive länder. Agentbolagen har fått ersättning från bolaget för dessa säljtjänster. Det har inte framkommit att denna ersättning inte skulle vara armlängdsmässig. Kammarrätten finner mot bakgrund härav att det enbart är bolagets omsättning och resultat som ska användas vid beräkningen av nettomarginalen. Ska inkomståret 2002 inkluderas vid beräkningen av bolagets genomsnittliga nettomarginal? Skatteverket har beräknat bolagets genomsnittliga nettomarginal för inkomståren och mot bakgrund av detta höjt bolagets taxeringar taxeringsåren Bolaget menar att omorganisationen av den nordiska distributionsverksamheten medför att nettomarginalen för inkomståret 2002 inte ska räknas med i genomsnittet eller att den i vart fall ska justeras. Bolaget har haft verksamhet i Sverige sedan år Under åren bedrev bolaget även däcktillverkning. Bolaget har sålunda inte bedrivit någon däcktillverkning under år Före omorganisationen av

12 KAMMARRÄTTEN DOM Sida 12 I STOCKHOLM Avdelning 03 Mål nr den nordiska distributionsverksamheten distribuerade koncernbolagen i Sverige, Norge, Danmark och Finland däck till återförsäljare i sitt respektive land. Den nya organisationen där bolaget distribuerar däck till alla återförsäljare i Norden och de övriga nordiska koncernbolagen enbart tillhandahåller sälj tjänster i sitt respektive land genomfördes slutligen i mitten av år Koncernens däckförsäljning i de nordiska länderna har sålunda i den gamla organisationen under år 2002 och i början av år 2003 delats upp mellan de fyra nordiska koncernbolagen medan däckförsäljningen därefter i den nya organisationen i sin helhet redovisats som försäljningsintäkter i bolaget. Detta torde delvis förklara ökningen av den däckförsäljning som redovisats i bolaget vid en jämförelse mellan inkomståren 2002, 2003 och Den samlade nordiska däckförsäljningen har inte förändrats lika mycket alls under dessa år och kan snarast ses som naturliga svängningar i försäljningen som måste få slå igenom på den genomsnittliga nettomarginalen. Skatteverket har justerat beräkningen för år 2002 för den jämförelsestörande engångsposten om ca 24 mnkr för omstruktureringskostnader trots att så egentligen inte ska ske. Sammantaget finner kammarrätten att Skatteverket visat att skäl saknas för att bortse från år 2002 vid beräkningen av den genomsnittliga nettomarginalen. Bolagets genomsnittliga nettomarginal Med hänsyn till det anförda finner kammarrätten att Skatteverket haft fog för att beräkna bolagets genomsnittliga nettomarginal för inkomståren till 0,6 procent. Eftersom denna nettomarginal understiger den armlängdsmässiga nettomarginalen på 2,0 procent har de internpriser bolaget betalat för inköp av däcken vid en bedömning på nettomarginalnivå inte varit armlängdsmässiga.

13 KAMMARRÄTTEN DOM Sida 13 I STOCKHOLM Avdelning 03 Mål nr Jämförelse av bruttomarginaler Bolaget åberopar även en sammanställning av de studerade utomstående bolagens bruttomarginaler och hävdar att bolagets bruttomarginal ligger i nivå med jämförelsebolagens bruttomarginaler. Det föreligger i och för sig inte hinder mot att använda flera olika metoder för att bedöma om internpriserna i en koncern är armlängdsmässiga. I detta fall har det dock inte framkommit att bolagen i jämförelsestudien även lämpar sig för en jämförelse på bruttomarginalnivå. Eftersom olika bolag kan redovisa samma typ av kostnader på olika sätt krävs att det är utrett att kostnader redovisats på samma sätt i jämförelsebolagen som i bolaget för att jämförelse på bruttomarginalnivå ska kunna ske. Vad bolaget anfört i denna del föranleder inte någon annan bedömning än ovan. Förutsättningar för justering av bolagets inköpspriser på däck i enlighet med förvaltningsrättens dom föreligger därmed. Eftertaxering och skattetillägg Vad bolaget anfört i kammarrätten och vad som i övrigt framkommit i målen i dessa delar föranleder inte kammarrätten att göra någon annan bedömning än den förvaltningsrätten gjort. Ersättning för kostnader Bolaget har inte vunnit bifall till sin talan. Inte heller på någon annan av grunderna i 3 lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. finns det skäl att medge ersättning för kostnader utöver av förvaltningsrätten beviljad ersättning.

14 KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 DOM Sida 14 Mål nr Mot bakgrund av det ovan anförda ska bolagets överklagande avslås, liksom yrkandet om ersättning för kostnader i kammarrätten. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 3). Eriksson lagman ordförande Jonsson arrättsråd referent Cecilia Landelius kammarrättsråd Henrik Dahlén föredragande

15 '. " Sida l (17) FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM , , Skatteavdelningen Meddelad i , Oj Enhet 2. Stockholm KLAGANDE Michelin Nordic AB, Ombud Carsten Schoddél Michelin Nordic AB Box Stockholm MOTPART Skatteverket Stockholm Skatteverkets dnr /5481 m.fl. ÖVERKLAGAT BESLUT Skatteverkets omprövningsbeslut den 22 december 2008, bilaga l SAKEN Korrigering enligt 14 kap. 19 inkomstskattelagen (1999:1229), EL Inkomsttaxering (eftertaxering) och 2007 Skattetillägg Ersättning för kostnader enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. - ErsL DOMSLUT Förvaltningsrätten bifaller överklagandet delvis och förklarar att Michelin Nordic AB:s inköpspriser på däck ska korrigeras så att en genomsnittlig nettomarginal om 2,0 procent uppnås for vardera taxeringsåren Förvaltningsrätten avslår överklagandet i övrigt. Förvaltningsrätten medger Michelin Nordic AB ersättning för kostnader med kr. Dok.Id Postadress Stockholm Besöksadress Tegeluddsvägen 1 Telefon E-post: Telefax Expeditionstid måndag fredag 09:00-15:00

16 Sida2 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM ' I STOCKHOLM Skatteavdelningen BAKGRUND, YRKANDEN M.M. Skatteverket beslutade genom omprövning den 22 december 2008, såvitt här är aktuellt, att för taxeringsåren med stöd av korrigeringsregeln i 14 kap. 19 IL minska Michelin Nordic AB:s (bolagets) inköpspriser för däck med sammanlagt kr. Skatteverket påförde även bolaget skattetillägg. Skälen för beslutet framgår av bilaga l. Verket har, efter att beslutet överklagats, vid obligatorisk omprövning vidhållit sitt tidigare beslut.. Bolaget yrkar att Skatteverkets beslut ändras på så sätt att bolagets inkomst av näringsverksamhet inte korrigeras för inkomståren med anledning av s.k. felprissättning. Bolaget yrkar även att påförda skattetillägg i anledning av felprissättning undanröjs alternativt att bolagets befrias från dessa. Vidare yrkar bolaget ersättning för kostnader enligt ErsL med kr för 171 tirnmars arbete. Skatteverket medger att bolagets resultat för de aktuella åren sätts ned så att dess genomsnittliga nettomarginal för de aktuella åren uppgår till 2 procent samt vidhåller det överklagade beslutet i övrigt. Skatteverket bestrider att bolaget medges ersättning för kostnader då skäl härför inte föreligger. Verket vitsordar beloppet kr exkl moms såsom i och för sig skäligt om rätten skulle finna skäl för att medge ersättning. UTVECKLANDE AV TALAN Bolaget hänvisar till stöd för sin talan till vad som anförts hos Skatteverket och tillägger följande.

17 SidaS FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM I STOCKHOLM Skatteavdelningen Omstrukturering och organisation i Norden Bolagets låga resultat år 2002 har orsakats av ineffektivitet och svårigheter avseende försäljningen som hänfört sig till den ornstruktureringsfas som bolaget då befann sig i. Denna ineffektivitet visar sig tydligt i det redovisade försäljningstappet om 21 procent under år Bolaget har gått från ätt tillverka och distribuera däck till att endast distribuera däck fr.o.m. år 2003 och framåt Ur mtemprissätrningssynpunkt kan en tillverkares och en distributörs marginaler inte jämföras. Vidare bör inte heller ett företag som är under omstrukturering jämföras med ett företag som inte är det. Det är därför inte möjligt att göra ett intervall av marginalerna under år Att bolaget under år 2002 fortfarande fungerade som tillverkare kan enkelt visas genom art bolaget under detta år fortfarande hade inköpskostnader för råmaterial. Med en försäljning under år 2002 som motsvarar försäljningen under år 2001 skulle bolaget ha redovisat en vinstmarginal motsvarande 1,53 procent. Att Skatteverket inte tagit med den exceptionella posten under år 2002 i sina beräkningar betyder inte att ett företag under omstrukturering är jämförbart med företag som inte är det. Skatteverkets beräkningar av bolagets bruttovinstmarginal är felaktiga avseende år Bruttovinstmarginalen för år 2002 är vidare högre än för år 2000, 2006,2007 och 2008 och i paritet med bruttovinstmarginalen för år 2001 och Nedan redovisas bolagets bruttovinstrnarginaler för åren ' Omsättning (tkr) KSV (tkr) l Bruttovinst (tkr) Brattovinstmarginal 21,6% 20,9% 21,6% 22,9% 24,8%

18 FÖRVALTNINGSRÄTTEN I STOCKHOLM Skatteavdelningen DOM Sida Omsättning (tkr) KSV (tkr) Bruttovinst (tkr) Bruttovinstmarginal ,2% ,0% ,1% ,2% Dessa bruttovinstmarginaler är dock alla konsekvenser av intempriser. Ett korrekt tillvägagångssätt for att testa om prissättningen är marknadsmässig är att jämföra bolagets marginaler med jämförbara okontrollerade företag. De företag som tagits fram i jämförbarhetsanalysen har vägda bruttovinstmarginaler beräknade för åren inom intervallet 5,71 till 41,66 procent med interkvartilsintervallet 13,55 till 25,94 procent och medianen 19,22 procent. Företag med fel funktioner har tagits bort ur jämförelsestudien varför brutto vinstmarginalerna hos kvarvarande företag är jämförbara med bolagets. Verksamheten hos de nordiska agentbolagen är en integrerad del av den nordiska distributionsyerksamheten och inte ett komplement till denna. Förändringen till den nya strukturen påverkar inte det armlängdsmässiga priset för de nordiska bolagen. Bolaget antar inte att en oberoende "agent" skulle gå med på att bedriva sin verksamhet utan vinst utan att en "agenf' är berättigad till en del av den vinst som distributionsfunktionen ger upphov till. En del av den marginal om 2 procent som bolaget skulle tjäna om det utförde alla aktiviteter självt ska alltså tillkomma agenten istället för bolaget. Nivån på de belopp som ska tillkomma agentbolagen är inte föremål för diskussion i förevarande mål. Risker och tillgångar Skatteverket har inte gjort någon analys av huruvida företagen i jämförelsestudien bär risken för sin försäljning eller vinstnivå. Skatteverket kan därför inte hävda att bolaget och de oberoende distributörerna skiljer sig åt på den punkten.

19 ' Sida 5 FÖRVALT1NINGSRÄTTEN DOM I STOCKHOLM Skatteavdelningen.. Det har från år 2004 förekommit justeringar av bolagets resultat med hjälp av kreditnotor och fakturor. Under senare år har bolaget hamnat mycket nära 2,0 procent i nettomarginal. Den största delen av kompensationen har hamnat i Sverige. Kompensationen har inte eliminerat bolagets risk fullt ut. Det har alltså inte funnits någon garanti att en viss marginal ska uppnås. Enligt OECD:s riktlinjer utgör immateriella marknadsföringstiugångar sådana tillgångar som hänför sig till strategisk marknadsföring. Med strategisk marknadsföring avses sådan som stärker varumärket som helhet. För Michelin-koncernen utarbetas den största delen av marknadsföringen centralt Bolaget får detaljerade riktlinjer för hemsidan, färdiga reklamfilmer och broschyrer från moderbolaget som översätts av bolaget till svenska. Koncernens prissättningsmetodik ersätter bolaget för kostnader som skulle kunna tänkas bidra till varumärkets värde genom att bolaget ersätts på en nettonivå som är jämförbar med oberoende distributörer. Då en distributör far sina marknadsföringskostnader täckta ska denna inte ha en del av vinsten som är hänförlig till immateriella marknadsföringstillgångar. Nyckeln till att vara en framgångsrik distributör ligger i att ha kunskap om kunder och kundbeteende och att kunna använda denna kunskap för att maximera effektiviteten i sin organisation och försäljning. Detta är inte unikt för bolaget utan gäller alla företag som agerar som distributörer. Det faktum att bolaget funnits i Sverige sedan 1926 betyder inte att immateriella tillgångar upparbetats. Avkastning på kapital Avkastning på totalt kapital är inte ett relevant mått för bolaget i sin roll som distributör då det inte är bolagets tillgångsmassa som driver dess vinster utan försäljningen. I stället.är ett försäljningsbaserat mått mer lämpligt. I de fall då ett tillgångsbaserat mått är mest tillförlitligt ska vidare måttet

20 Sida 6 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM I STOCKHOLM Skatteavdelningen på rörelsetillgångar - inte totalatillgångar- användas eftersom beräkningen syftar till att hitta j ämförelsemått for rörelsen i samband med en transaktion. Ett tillgångsbaserat mått kan vara lämpligt för ett kapitalintensivt bolag. Det är dock ytterst tveksamt huruvida distributörer kan klassificeras som kapitalintensiva. Bolagets genomsnittliga andel anläggningstillgångar genom omsättning var endast 6 procent under perioden Bolagets genomsnittliga totala tillgångar genom omsättning, dvs. det mått som Skatteverket förespråkar, var vidare 40,4 procent under samma period. För detta mått är intervallet hos företagen i jämforelsestudien mellan 16 och 114 procent. Även bolagets andel anläggningstillgångar genom omsättning hamnar i nedre hälften av intervallet vid en jämförelse med företagen i jämförelsestudien. Detta visar att bolaget inte är kapitalintensivt och tyder på att det äger mindre tillgångar än företagen i jämförelsestudien. Detta indikerar, enligt Skatteverkets resonemang, att bolaget bör uppvisa en generellt lägre vinstmarginal än dessa företag. Bolagets avkastning på totalt kapital var 2,76 procent under inkomståren Samma mått för företagen i j ämförelsestudien under perioden (dvs. samma period som den ursprungliga jämförelseanalysen avser) var mellan -0,20 och 19 procent. Interkvartilen mötsvarade 1,93 till 9,69 procent och medianen 3,45 procent. Som synes är avkastningskravet för jämförbara distributörer väsentligt lägre än Skatteverket hypotetiska beräkning som resulterade i en avkastning motsvarande 13,2 procent. Övrigt En nettomarginal som understiger 2 procent, kan vara armlängdsmässig om den ryms inom ett armlängdsmässigt intervall. Varken OECD:s eller Skatteverkets riktlinjer anger att armlängdsmässiga priser måste rymmas inom interkvartilen. Det förekommer att företag konsekvent redovisar lägre re-

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 9 april 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART IKEA Investfast AB, 556409-4596 Box 700 343 81 Älmhult ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

meddelad i Stockholm den 26 februari 2008 KLAGANDE M.C.R. Mobile Container Repair AB, 556236-1591 Indiska Oceanen 418 34 Göteborg

meddelad i Stockholm den 26 februari 2008 KLAGANDE M.C.R. Mobile Container Repair AB, 556236-1591 Indiska Oceanen 418 34 Göteborg 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 26 februari 2008 KLAGANDE M.C.R. Mobile Container Repair AB, 556236-1591 Indiska Oceanen 418 34 Göteborg MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 20 december 2013 SÖKANDE AA Ombud: Advokaterna Emine Lundkvist och Karl-Johan Nörklit Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 5191-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FL Ombud och offentlig försvarare: Advokat PG SAKEN Grovt

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 20 oktober 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 6 mars 2013 i mål nr

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 26 mars 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Emine Lundkvist Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Läs mer

DOM 2012-02-09 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-02-09 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 2 DOM 2012-02-09 Meddelad i Stockholm Mål nr 5455-11 1 KLAGANDE Tu & Co AB, 556587-3717 Box 5082 102 42 Stockholm MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Klövern AB Ombud: AA Deloitte AB Rehnsgatan 11 113 57 Stockholm Ombud: Advokat Börje

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 28 juni 2010 KLAGANDE Diligentia AB, 556467-1641 Ombud: Advokat Nils Sköld Kilpatrick Stockton Advokat KB Box 5421 114 84 Stockholm MOTPART Skatteverket

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 2 mars 2009 i mål nr 425-08, se bilaga

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 16 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Zound Industries International AB, 556757-4610 Torsgatan 2 111 23 Stockholm

Läs mer

DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg

DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg Avdelning 3 DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg Sida 1 (7) KLAGANDE Guldmyran Bostadsrätt AB, 556618-8560 Ombud: Advokat David Kleist och advokat Mart Tamm Advokatfirman Vinge KB Box 11025 404 21 Göteborg

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 28 maj 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 18 april 2013 i mål nr 6051-12

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 21 november 2012 KLAGANDE AB Oskar Jansson Plåt & Smide Ombud: Advokat Börje Leidhammar Wistrand Advokatbyrå Box 7543 103 93 Stockholm Stefan

Läs mer

HFD 2014 ref 40. Lagrum: 7 kap. 3 a och 1 kap. 9 mervärdesskattelagen (1994:200); artikel 80 i mervärdesskattedirektivet 2006/112/EG

HFD 2014 ref 40. Lagrum: 7 kap. 3 a och 1 kap. 9 mervärdesskattelagen (1994:200); artikel 80 i mervärdesskattedirektivet 2006/112/EG HFD 2014 ref 40 Bevisfrågor vid tillämpningen av bestämmelserna i 7 kap. 3 a mervärdesskattelagen om omvärdering av beskattningsunderlag vid omsättning av koncerninterna tjänster. Lagrum: 7 kap. 3 a och

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 7 november 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART GLP Properties AB Ombud: Skattejurist Lennart Staberg Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

meddelad i Stockholm den 30 januari 2009 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm

meddelad i Stockholm den 30 januari 2009 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm REGERINGSRÄTTENS DOM 1(5) meddelad i Stockholm den 30 januari 2009 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud Advokaten Markus Lauri Legare Advokatbyrå AB Box 19080 104 32 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 9 oktober 2014 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Anna Romell Stenmark Advokatfirman Lindahl KB Box 1203 751 42 Uppsala MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 26 april 2013 KLAGANDE Tedelektro AB Ombud: AA KPMG Box 227 201 22 Malmö MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 4533-12 KLAGANDE IMB Ombud och offentlig försvarare: Advokat CT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) Mål nr 1019 1022-08. meddelad i Stockholm den 28 november 2008 KLAGANDE AA. MOTPART Skatteverket 171 94 Solna

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) Mål nr 1019 1022-08. meddelad i Stockholm den 28 november 2008 KLAGANDE AA. MOTPART Skatteverket 171 94 Solna 1 (6) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 28 november 2008 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm dom den 19 december 2007 i mål nr 895-06,

Läs mer

DOM 2014-12-12 Meddelad i Götebors

DOM 2014-12-12 Meddelad i Götebors KAMMARRATTEN I GÖTEBORG Avdelning l DOM 2014-12-12 Meddelad i Götebors Mål nr 7179-13 KLAGANDE AluFlex AB, 556367-4067 Lilla Garnisonsgatan 34 254 67 Helsingborg MOTPART Skatteverket Storföretagsskattekontoret

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 6 mars 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 10 februari 2014 i mål

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 26 juni 2014 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Gunnar Johansson och jur. kand. Christofer Morales Advokatfirma DLA Nordic KB Box 7315 103 90 Stockholm

Läs mer

DOM. 2014-10-29 Meddelad i Stockholm. Ombud: Zina Karamyani RTFL - rätt till fullvärdigt liv AB Oxholmsgränd 1 127 48 Skärholmen ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

DOM. 2014-10-29 Meddelad i Stockholm. Ombud: Zina Karamyani RTFL - rätt till fullvärdigt liv AB Oxholmsgränd 1 127 48 Skärholmen ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 2014-10-29 Meddelad i Stockholm Mål nr 6331-13 KLAGANDE Ombud: Zina Karamyani RTFL - rätt till fullvärdigt liv AB Oxholmsgränd 1 127 48 Skärholmen MOTPART Försäkringskassan ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

DOM 2015-02-04 Meddelad i Falun

DOM 2015-02-04 Meddelad i Falun Ellen Gräfnings Föredraganden DOM 2015-02-04 Meddelad i Falun Mål nr 2828-13 1 KLAGANDE Viljan Restaurang och Café AB, 556815-6086 Ombud: Victor Robertsson och Micha Velasco c/o Stiftelsen Den Nya Välfärden

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 maj 2012 KLAGANDE Välfärden kök & kaffe AB Ombud: Pär Cronhult Box 5625 114 86 Stockholm MOTPART Malmö högskola 205 06 Malmö ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 16 juni 2011 KLAGANDE AA MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings beslut den 27

Läs mer

Lagrum: 4 kap. 13 1 studiestödslagen (1999:1395); artiklarna 18 och 21 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Lagrum: 4 kap. 13 1 studiestödslagen (1999:1395); artiklarna 18 och 21 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt HFD 2014 ref 52 Fråga om nedsättning av årsbelopp enligt 4 kap. 13 1 studiestödslagen då låntagaren bedriver studier i ett annat EU-land och där uppbär stöd motsvarande svenskt studiestöd. Lagrum: 4 kap.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 14 februari 2014 SÖKANDE AA SAKEN Resning HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen avslår yrkandet om att

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 21 november 2012 KLAGANDE Haga Mark & Anläggning AB Masmovägen 21 B 143 32 Vårby MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 9 april 2009 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Lennart Wingqvist Birger Jarlsgatan 2 114 34 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 23 juni 2011 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 27 januari 2010 i mål

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 mars 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: BB Unionen Olof Palmes gata 17 105 32 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM -08- l 1. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE AB Geveko, 556024-6844 Box 2137 403 13 Göteborg

DOM -08- l 1. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE AB Geveko, 556024-6844 Box 2137 403 13 Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 2 DOM -08- l 1 Meddelad i Göteborg Sida l (3) Mål nr 624-14 KLAGANDE AB Geveko, 556024-6844 Box 2137 403 13 Göteborg MOTPART Skatteverket Storföretagsskattekontoret Göteborg

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 13 maj 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB och CC Ernst & Young AB Box 4279 203 14 Malmö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 juni 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Jur. dr Urban Rydin LRF Konsult, Skattebyrån Box 565 201 25 Malmö ÖVERKLAGAT

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 december 2010 KLAGANDE AA Ombud: Chefjurist Pär Cronhult Jur. kand. Micha Velasco Box 5625 114 86 Stockholm MOTPART Årjängs kommun Box 906 672 29

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) Mål nr 4383-14 meddelat i Stockholm den 24 november 2014 KLAGANDE AA Ombud: Skattejurist Eva Y Nielsen Skattebetalarnas Servicebyrå AB Box 3319 103 66 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 17 december 2014 KLAGANDE Bladängens Bygg & Service AB, 556653-9556 Bladängen 309 748 95 Örbyhus MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT

Läs mer

Mål nr 613541. Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm

Mål nr 613541. Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN T\r\ A /T D UIV1 Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 613541 Sida l (3) KLAGANDE Micha Velasco Box 5625 114 86 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arbetsförmedlingens beslut den 19

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 27 mars 2009 KLAGANDE TietoEnator Sverige AB, 556052-7466 Ombud: Anders Lilja Ernst & Young AB Box 7850 103 99 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94

Läs mer

DOM 2011-02-28 Stockholm

DOM 2011-02-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0110 DOM Stockholm Mål nr T 3073-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2010-03-16 i mål nr T 1419-09, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM Mål nr 554-13 1(4) meddelad i Stockholm den l juli 2013 KLAGANDE Carl-Erik Holmqvist Ombud: Advokaterna Karl-Johan Nörklit och Lynda Ondrasek Olofsson Setterwalls Advokatbyrå

Läs mer

DOM 2014-06-04 Stockholm

DOM 2014-06-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060210 DOM 2014-06-04 Stockholm Mål nr F 9297-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-09-23 i mål nr F 2100-13, se bilaga A KLAGANDE R L

Läs mer

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 2012-05-29 Meddelad i Stockholm Mål nr 6068-11 KLAGANDE MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE F örvaltningsrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 23 juni 2011 KLAGANDE Sjönära Tommy Carlberg AB, 556558-7895 Box 11 185 21 Vaxholm MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Sveriges Utbildningsradio AB 105 10 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens

Läs mer

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Avdelning 02 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Mål nr 2802-15 1 KLAGANDE Jonas Alsgren Nyhetsbolaget Sverige 115 79 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Folktandvården Stockholms län AB:s beslut den 11 mars 2015,

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 juni 2009 KLAGANDE Bilförsäljning i Påarp AB, 556579-0150 Ombud: Jur. kand. Lars Nilsson BDO Nordic Skattekonsulter Helsingborg AB Drottninggatan

Läs mer

DOM. 2014-11-14 Meddelad i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 25 februari 2014 i mål nr 3757-14, se bilaga A

DOM. 2014-11-14 Meddelad i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 25 februari 2014 i mål nr 3757-14, se bilaga A KAMMARRÄTTEN Avdelning 05 2014-11-14 Meddelad i Stockholm Mål nr 3349-14 KLAGANDE M Ombud: Advokat Emma Dyren C J Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114 36 Stockholm MOTPART Försäkringskassan ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 17 november 2014 KLAGANDE Königs Restaurang och Konsult AB, 556495-0524 Ombud: Chefsjurist Stefan Lundin Visita Box 3546 103 69 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 18 oktober 2012 KLAGANDE AA Ombud: BB BDO Helsingborg Skatt AB Drottninggatan 72 A 252 21 Helsingborg MOTPART Skatteverket 171 94 Solna

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 18 maj 2009 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 11 augusti 2008 i mål nr 6313-07, se

Läs mer

Ränteförmån har inte påförts på belopp som beskattats som förbjudet lån.

Ränteförmån har inte påförts på belopp som beskattats som förbjudet lån. HFD 2015 ref 8 Ränteförmån har inte påförts på belopp som beskattats som förbjudet lån. Lagrum: 11 kap. 1 och 45 inkomstskattelagen (1999:1229) Under februari och mars 2009 betalade Labergo Invest AB ut

Läs mer

DOM. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm. Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro

DOM. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm. Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 05. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Mål nr 2292-13 KLAGANDE c Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART Barn- och ungdomsnämnden i Uppsala

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelad i Stockholm den 9 juni 2015 SÖKANDE AA SAKEN Resning HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökningen om resning.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 15 december 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Cuthof Tobacco AB, 556551-2216 Ombud: AA Advokatfirman Fylgia KB Box 55555 102

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 6 december 2010 KLAGANDE Alfabeta Bokförlag AB, 556203-1525 Box 4284 102 66 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 15 februari 2013 KLAGANDE Frölunda El & Tele AB Ombud: Advokat Kaisa Adlercreutz och advokat Joel Gustafsson MAQS Law Firm Advokatbyrå AB

Läs mer

DOM 2012-07-04 Stockholm

DOM 2012-07-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060207 DOM 2012-07-04 Stockholm Mål nr M 3321-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-03-21 i mål nr M 3518-11, se

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 24 november 2010 KLAGANDE IVL Svenska Miljöinstitutet AB, 556116-2446 Ombud: AA SET Revisionsbyrå AB Box 1317 111 83 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm 23 juni 2011 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 21 juni 2010 i mål nr 66-10,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (8) meddelat i Stockholm den 26 september 2013 KLAGANDE Effektiv Måleri i Mölndal AB, 556475-9917 Ombud: Advokat Jimmy Carnelind MAQS Law Firm Box 11918 404 39 Göteborg

Läs mer

DOM 2012-09-27 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-09-27 Meddelad i Göteborg DOM 2012-09-27 Meddelad i Göteborg Mål nr 7193-11 Enhet 2:5 1 KLAGANDE Aktiebolaget SKF, 556007-3495 415 50 Göteborg MOTPART Skatteverket Storföretagsregionen 403 32 Göteborg ÖVERKLAGAT BESLUT Skatteverkets

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 7 juni 2013 KLAGANDE 1. Alvesta kommun 2. Lessebo kommun 3. Ljungby kommun 4. Markaryds kommun 5. Regionförbundet Södra Småland 6. Tingsryds

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 26 februari 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Aller Media AB, 556002-8325 251 85 Helsingborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS. Mål nr 988-09. meddelad i Stockholm den 28 juni 2010

REGERINGSRÄTTENS. Mål nr 988-09. meddelad i Stockholm den 28 juni 2010 REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 28 juni 2010 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Chefsjurist Jonas Anderberg Mäklarsamfundet Juridik Box 1487 171 28 Solna ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2012-11-19 Stockholm

DOM 2012-11-19 Stockholm SVEA HOVRÄTT 060208 DOM 2012-11-19 Stockholm Mål nr F 5456-12 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-05-23 i mål nr F 196-12, se bilaga A KLAGANDE M L

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 23 juni 2011 KLAGANDE AA Ombud: BB MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 8 oktober 2009

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 7 april 2014 KLAGANDE Bostadsrättsföreningen Hansa Corner, 769609-6184 Ombud: AA och BB PricewaterhouseCoopers AB Box 4009 211 31 Malmö

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 21 mars 2014 KLAGANDE HSB Bostadsrättsförening Ektorpshöjden i Nacka, 769607-4256 Ombud: AA HSB Stockholm 112 84 Stockholm MOTPART Skatteverket

Läs mer

DOM 2015-09-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-09-18 Meddelad i Stockholm Avdelning 03 2015-09-18 Meddelad i Stockholm Mål nr 6017-15 1 KLAGANDE Siwertell AB Ombud: Advokat Matti Scheffer och jur.kand. Glenn Nyström Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB Box 5421 114 84 Stockholm

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Åsa Nordström Regionjurist 044-3093061 Asa.K.Nordstrom@skane.se YTTRANDE Datum 2015-08-25 Dnr 1501744 1 (5) Förvaltningsrätten i Malmö Domare 104 Box 4522 203 20 Malmö Laglighetsprövning

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 27 september 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 16 oktober 2009 i mål nr 6799-09,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 28 april 2015 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 3 februari 2014

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 27 februari 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB SET Konsulter KB Järnvägsgatan 7 252 24 Helsingborg ÖVERKLAGAT

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 3 februari 2009 KLAGANDE Orana AB, 556353-3966 Ombud: Advokat Johan Sterner Advokatfirman Berggren & Stoltz KB Box 260 851 04 Sundsvall MOTPART Skatteverket

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 5 oktober 2012 KLAGANDE AA Ombud: BB Deloitte AB 113 79 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGADE AVGÖRANDEN Kammarrätten

Läs mer

DOM 2012-11-05 Meddelad i Jönköping

DOM 2012-11-05 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 2 2012-11-05 Meddelad i Jönköping Sida 1 (4) Mål nr 2466-12 KLAGANDE N. Sundin Dockstavarvet AB, 556193-6138 Varvsvägen 1 870 33 Docksta Ombud: Advokat Anders Olofsson

Läs mer

DOM 2014-03-04 Stockholm

DOM 2014-03-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060201 DOM 2014-03-04 Stockholm Mål nr F 5477-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-05-16 i mål nr F 1038-13, se bilaga KLAGANDE Naturvårdsverket

Läs mer

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun

DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun Oskar Viström förvaltningsrättsnotarie DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun Mål nr 2734-14 1 SÖKANDE Peab Sverige AB, 556099-9202 Margretetorpsvägen 260 92 Förslöv MOTPARTER 1. Gavlefastigheter Gävle kommun

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 juli 2010 KLAGANDE 1. AA 2. BB Ombud för båda: Advokaterna Pär Abrahamson och Mats Engstrand Advokatfirman Delphi AB Stora Nygatan 64 211 37 Malmö

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 januari 2015 T 407-13 KLAGANDE Secora Sverige AB, 556707-8976 Strandbergsgatan 61 112 51 Stockholm Ombud: Advokat HDK och advokat TS

Läs mer

DOM 2014-06-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-06-18 Meddelad i Stockholm FÖRVALTNINGSRÄTTEN I STOCKHOLM Enhet 3 DOM 2014-06-18 Meddelad i Stockholm Mål nr 6801-14 K L A G A N D E S t o c k h o l ms ma r k n a d e r A B, 5 5 6 8 0 5-5 9 0 8 M ö r b y d a l e n 3 0 1 8 2 5 2

Läs mer

Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm

Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Anders Johansson Aftonbladet, Rättsredaktionen Blekholmsgatan 18 105 18 Stockholm

Läs mer

DOM. 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm. Ombud: Förbundsjurist Unionen, Juridiska och fårsäkringssektionen l 05 32 Stockholm

DOM. 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm. Ombud: Förbundsjurist Unionen, Juridiska och fårsäkringssektionen l 05 32 Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 DOM 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm Sida l (7) Mål nr 3538-13 f A F /Inspektion"" fdlr arbets! Os hl!ttfl.!t>i! k r l ng en KLAGANDE Ink 2014-07- O 1 Dn r Ombud: Förbundsjurist

Läs mer

DOM 2012-12-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-12-06 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 2 DOM 2012-12-06 Meddelad i Stockholm Mål nr 4252-11 4253-11 1 KLAGANDE Attendo AB, 556714-2145 Vendevägen 85 A 182 91 Danderyd Ombud: Henrik Borelius och Tomas Björksiöö Adress

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (11) meddelad i Stockholm den 21 november 2012 KLAGANDE AA Ombud: BB Skattebetalarnas Servicebyrå AB Box 3319 103 66 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT

Läs mer

Lagrum: 3 kap. 2 första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring; 40 kap. 2 inkomstskattelagen (1999:1229)

Lagrum: 3 kap. 2 första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring; 40 kap. 2 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 3 Ett skattemässigt underskott av näringsverksamhet som kvarstår från föregående beskattningsår ska inte påverka beräkningen av sjukpenninggrundande inkomst. Lagrum: 3 kap. 2 första stycket

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 28 augusti 2012 KLAGANDE Föreningen Gnarpsviljan c/o AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 5 november 2014 KLAGANDE OCH MOTPART Skatteverket 171 94 Solna MOTPART OCH KLAGANDE AB Segulah, 556488-6736 Ombud: AA och BB Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

DOM 2013-10-15 Stockholm

DOM 2013-10-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060107 DOM 2013-10-15 Stockholm Mål nr M 2748-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-28 i mål nr M 398-12, se bilaga

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 2 oktober 2013 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA Ombud: BB Unionens juridiska och

Läs mer

Fråga om en oriktig uppgift har medfört att ett taxeringsbeslut blivit felaktigt.

Fråga om en oriktig uppgift har medfört att ett taxeringsbeslut blivit felaktigt. HFD 2013 ref 51 Fråga om en oriktig uppgift har medfört att ett taxeringsbeslut blivit felaktigt. Lagrum: 4 kap. 16 och 18 taxeringslagen (1990:324) Skattemyndigheten beslutade vid omprövning den 12 december

Läs mer

DOM 2015-07-01 Stockholm

DOM 2015-07-01 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060306 DOM 2015-07-01 Stockholm Mål nr F 2578-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-02-27 i mål nr F 1613-14, se

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2011-03-09 i mål nr T 3930-10, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE BrilliantSmile Nordic AB, Styrgången

Läs mer