DOM Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Michelin Nordic AB, Box Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM. 2012-04- 2 7 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Michelin Nordic AB, 556025-5266 Box 47175 100 74 Stockholm"

Transkript

1 KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 DOM Meddelad i Stockholm Sida l (14) Mål nr KLAGANDE Michelin Nordic AB, Box Stockholm MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 24 februari 2011 i mål nr och , se bilaga A SAKEN Inkomsttaxering (eftertaxering) och 2007 Skattetillägg Ersättning för kostnader KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Kammarrätten avslår överklagandet och yrkandet om ersättning för kostnader i kammarrätten. Dok.Id Postadress Box Stockholm Besöksadress Birger Jarls Torg 5 Telefon Telefax E-post: Expeditionstid måndag - fredag 09:00-16:00

2 KAMMARRATTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 DOM Sida 2 Mål nr YRKANDEN M.M. Michelin Nordic AB (bolaget) fullföljer sin talan och yrkar ersättning för kostnader i kammarrätten med kr exklusive mervärdesskatt. Skatteverket bestrider bifall till överklagandet och till yrkandet om ersättning för kostnader i kammarrätten. Bolaget anför till stöd för överklagandet bl.a. följande. Skatteverket har inte framfört några trovärdiga argument för att jämförelsen på nettomarginalnivå för Michelinkoncernens nordiska verksamhet ska avvisas. Skatteverkets hänvisning till "the separate entity approach" är irrelevant i sammanhanget. Skatteverkets jämförelse enligt nettomarginalmetoden för bolaget är felaktig då det isolerade resultatet för bolaget inte speglar de oberoende distributörernas funktioner och risker och då bolagets isolerade nettomarginal är resultatet av två koncerninterna transaktioner, dels inköpen av däcken och dels ersättningen till koncernbolagen i Norge, Danmark och Finland. Det är enbart på den svenska marknaden som bolaget utför samtliga försäljningsfunktioner. När det gäller försäljningen på den resterande nordiska marknaden kompletteras bolagets försäljningsfunktioner genom de lokala agentbolagens verksamheter. Det är endast sedan mitten av år 2003 som bolaget har sålt däck till kunderna på den resterande nordiska marknaden. En oberoende part som verkar på samma sätt som bolaget gör på den resterande nordiska marknaden skulle förvänta sig en lägre avkastning än en part som utför samtliga försäljningsfunktioner. Det går inte att jämföra bolagets resultat med de nordiska agentbolagens eftersom agentbolagen inte är oberoende företag. Att Skatteverket accepterar prissättningen mellan bolaget och agentbolagen innebär inte att agentbolagen blir oberoende och kan användas för att utvärdera andra transaktioner.

3 KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 DOM Sida 3 Målnr ll Michelinkoncernen har jämfört vilka marginaler oberoende distributörer redovisar och satt målet för prissättningen till en ersättning som motsvarar en marginal om ca 2 procent. Detta innebär dock inte någon garanti för att bolaget alltid ska uppnå detta mål. I den nordiska verksamheten utgör ingen enhet i sig en renodlad distributör. Bolaget agerar som distributör på den svenska marknaden. På övriga nordiska marknader agerar bolaget som huvudman åt agentbolagen, som i sin tur utför marknadsföringstjänster med målet att bolaget ska sälja mer på dessa marknader. Bolagets och agentbolagens funktioner fullgör tillsammans funktionen som en fullständig distributör. Hela den nordiska distributionsfunktionen har ersatts med 2 procent. Bolagen har sedan fördelat den ersättningen. Det mest tillförlitliga jämförelsemåttet för att avgöra om de koncerninterna inköpspriserna varit marknadsmässiga är att beräkna marginalerna för den nordiska verksamheten. På så vis elimineras den koncerninterna ersättningen från bolaget till agentbolagen. Att endast se till bolagets resultat är ingen framkomlig väg. Eftersom de marginaler som Skatteverket använder är resultatet av två koncerninterna transaktioner är jämförelsen otillåten enligt punkt 2.78 av OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (OECD:s riktlinjer). Michelinkoncernens interna policy har inte någon betydelse för bedömningen av om prissättningen varit marknadsmässig. Även en marginal som inte uppnår 2 procent kan vara armlängdsmässig. Även jämförelsen på bruttomarginalnivå, som är fullt godtagbar enligt OECD, visar att de koncerninterna inköpspriserna varit marknadsmässiga. OECD:s riktlinjer hänvisar specifikt till användandet av kompletterande metoder för att testa om prissättningen varit marknadsmässig. I bolagets fall är en jämförelse av bruttomarginaler lämpligare då den är fri från påverkan av andra koncerninterna transaktioner. Bolagets bruttomarginaler under åren uppgick till mellan 19,2 och 27,2 procent. För jämförelsebolagen uppgick bruttomarginalen till mellan 5,71 och 41,66 procent med en interkvartil på 13,55-25,94 procent och en median på 19,22 procent.

4 KAMMARRÄTTEN DOM Sida 4 I STOCKHOLM Avdelning 03 Mål nr Trots att förvaltningsrätten anger att försäljningsminskningen under år 2002 troligen var ett resultat av omorganisationen och därmed underförstått godtar att det låga resultatet detta år inte beror på för höga inköpspriser för däck inkluderar domstolen felaktigt detta år i jämförelsen utan att göra relevanta justeringar. Bolagets omorganisation inleddes under år 2001 och verksamheten i den nya nordiska modellens form påbörjades först i mitten av år Före omstruktureringen var bolaget ett tillverkande och säljande bolag. Alla fyra nordiska bolag var fullständiga distributörer. Omorganisationen innebar förflyttning av vissa nyckelpersoner, uppsägningar och nyanställningar. Omorganisationen resulterade i en väsentlig försälj ningsminskning och påverkade verksamheten högst väsentligt under såväl år 2001 som år Inkomståret 2002 ska därför inte beaktas. I vart fall ska resultatet från detta år justeras. Om resultatet justeras med bibehållna försäljningsnivåer från år 2001 blir nettomarginalen 1,53 procent i stället för -3,93 procent. Påfört skattetillägg ska undanröjas eftersom någon oriktig uppgift inte har lämnats. Frågans art i sig bör vidare medföra att skattetillägg inte ska påföras. Skatteverket anför till stöd för sin inställning bl.a. följande. Det framgår klart av koncernens interaprissättningsdokumentation att bolagets policy är att 2 procents vinstmarginal före skatt är armlängdsmässigt. Denna policy har enligt bolaget accepterats av skattemyndigheter världen över vid revisioner och i prissättningsbesked. Koncernen har enligt bolaget förbundit sig att följa 2 procent i vinstmarginal före skatt både formellt genom villkor 1 prissättningsbesked och informellt genom framställning till skattemyndigheter. Det sätt som koncernen har tillämpat 2-procentspolicyn på är att jämställa med ett avtal mellan två oberoende parter. En oberoende distributör skulle inte acceptera att inte få vad som avtalats. Det är således inte armlängdsmässigt om bolaget inte når upp till en vinstmarginal om 2 procent. Denna vinstmarginal har bekräftats vara armlängdsmässig i koncernens j ämförelsestudie. Skatteverkets databassökningar har också

5 KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 DOM Sida 5 Mål nr bekräftat att 2 procents vinstmarginal är armlängdsmässigt Om bolaget skulle ha ersatts på samma sätt som de nordiska agentbolagen, vilka inte säljer i eget namn och inte tar någon lagerrisk eller marknadsrisk, skulle bolaget ha redovisat en vinstmarginal före skatt om l,7 procent för de aktuella åren. Eftersom bolaget tar fler risker är det inte rimligt att bolaget fått sämre vinstmarginaler än om bolaget hade ersatts som agentbolagen. OECD:s riktlinjer utgår från varje enskilt företags transaktioner med koncernföretag. Det är därför på bolagsnivå som jämförelsen ska ske. Bolaget utför samtliga distributionsfunktioner i Sverige och är således, även sett isolerat, liksom jämförelsebolagen en distributör. Agentbolagen har utfört säljtjänster för bolagets räkning och för detta har bolaget erlagt en marknadsmässig ersättning. Dessa transaktioner har således prissatts på en armlängdsmässig nivå. Agentbolagen är egna juridiska personer och deras omsättning och resultat är inte desamma som bolagets omsättning och resultat. Det går inte att behandla alla nordiska bolag som ett bolag vid internprissättningen när det i själva verket är fråga om fristående juridiska personer. Om man räknar med agentbolagens vinster bortser man från hur koncernen har valt att organisera sin verksamhet. Transaktionerna och prissättningen mellan bolaget och agentbolagen är armlängdsmässiga vilket medför att det är bolagets koncerninterna inköp av däck som är felprissatta. Bolagets verksamhet var redan under år 2002 renodlad till försäljning och distribution. Bolaget hade inte någon tillverkning under år 2002 vilket bekräftas av att bolaget detta år endast haft obetydliga kostnader för råvaror och förnödenheter. Det finns därför inte skäl att anta att bolaget haft funktioner som på något avgörande sätt skiljer sig från företagen i jämförelsesrudien. Bolagets inköpspriser för däck har satts på samma sätt för hela år 2002 som under de efterföljande åren. Bolaget har inte burit några kostnader under år 2002 som är kopplade till den nedlagda tillverkningen. Bolaget har däremot redovisat en jämförelsestörande post om 24,7 mnkr detta år, som utgör kostnader för omstruktureringen av

6 KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 DOM Sida 6 Målnr ll distributionsfunktionen. Eftersom koncernens prissättningsmetod innebär att distributörer ersätts för extraordinära kostnader ska denna post egentligen tas med i beräkningen av resultatet för år 2002, vilket skulle medföra att bolaget skulle få ännu sämre vinstmarginal före skatt detta år. Dessutom har 2007 års resultat tagits med för att ytterligare kompensera för de lägre vinstmarginalerna åren före. Genom att ha med flera år i beräkningen fångas svängningar på marknaden upp. Bolaget har samma jämförelsebolag i bruttomarginaljämförelsen som i nettomarginaljämförelsen. Dessa bolag har valts ut för att vara jämförbara på nettomarginalnivå. En jämförelse på nettomarginalnivå är mindre känslig för skillnader mellan produkter och funktioner än en jämförelse på bruttomarginalnivå. Skillnader i de funktioner som utförs avspeglar sig ofta i varierande rörelsekostnader. Därför kan det förekomma ett brett spann av bruttomarginaler men fortfarande likartade nettomarginaler. För att en jämförelse på bruttomarginamivå ska kunna ske krävs således att rörelsekostnaderna är jämförbara. Bolagets genomsnittliga rörelsekostnader utgjorde 23,54 procent av omsättningen under åren Medianen i bolagets bruttomarginaljämförelse uppgår till 19,22 procent. Med en bruttomarginal på mediannivå skulle bolaget gå med förlust. Kammarrätten har den 13 mars 2012 hållit muntlig förhandling i målen. Bolaget har vid den muntliga förhandlingen anfört bl.a. följande. Skatteverket har bevisbördan för att inköpspriserna på däck inte är marknadsmässiga. Det är skillnad mellan att sätta priser och att testa priser. Priser sätts i förväg enligt en prissättningspolicy med målet att det ska resultera i ett armlängdsmässigt resultat. Utfallet, som kan ha påverkats av en lång rad faktorer som bolaget inte haft någon realistisk möjlighet att påverka eller förutse, blir känt långt senare. Det är först när bolaget kan göra en rimligt säker uppskattning av utfallet som det är dags att testa om utfallet blev armlängdsmässigt. Priserna kan sättas på vilket sätt som helst men

7 KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 DOM Sida? Målnr ll testningen måste ske med hjälp av någon av de metoder som anvisas i OECD:s riktlinjer. Ett pristest på bruttomarginalnivå, dvs. efter avdrag för kostnad sålda varor men före rörelsekostnader, visar att bolagets inköpspriser varit marknadsmässiga. Skatteverket anser sig ha uppfyllt bevisbördan genom att hänvisa till bolagets nettomarginal, men ett sådant test är oacceptabelt enligt OECD:s riktlinjer eftersom detta nyckeltal är beroende av andra kontrollerade transaktioner. Bolaget har eliminerat effekten av andra koncerninterna transaktioner genom att mäta den konsoliderade nordiska nettomarginalen. Hade bolaget bedrivit den övriga nordiska verksamheten i form av filialer i stället för genom agentbolagen hade hela det nordiska resultatet funnits med i bolagets resultaträkning. Då skulle bolaget ha redovisat samma nettomarginal som den konsoliderade nettomarginalen (2,2 procent), vilket innebär att nettomarginalen inte skulle ha ifrågasatts. En filialmodell hade inte inneburit mer funktioner och risker för bolaget. Den omorganisation som i sin helhet trädde i kraft under år 2003 resulterade i exceptionella organisatoriska svårigheter och ineffektivitet, bl.a. i form av förlust av nyckelkompetenser. Detta ledde till att resultatet för år 2002 sjönk kraftigt jämfört med såväl år 2001 som år I punkt 1.70 av OECD:s riktlinjer uttalas att verksamheter kan drabbas av verkliga förluster bl.a. på grund av ineffektivitet. Slutsatsen är således att år 2002 var ett exceptionellt år som inte är jämförbart med övriga år och därför ska undantas vid bedömningen av armlängdsmässig marginal. Skatteverket har vid den muntliga förhandlingen anfört bl.a. följande. Distributionsbolagen i koncernen har fullt ansvar i förhållande till de tillverkande bolagen i koncernen. Därmed har förhållandet mellan bolaget och de nordiska agentbolagen inte någon inverkan på förhållandet mellan bolaget och däcktillverkarna. Bolaget skulle kunna köpa in säljtjänsterna från ett oberoende bolag. Det går inte att bortse från hur koncernen har valt att organisera sig. Man kan inte jämföra med beskattningskonsekvenserna om bolaget haft filialer eftersom några filialer inte har funnits. Bolagets egna uppgifter om bruttomarginaler visar att bruttomarginalen för år 2002

8 KAMMARRÄTTEN DOM Sida 8 I STOCKHOLM Avdelning 03 Mål nr inte avviker exceptionellt från övriga år. Prissättningen detta år avviker inte från prissättningen efterföljande år. Skatteverket har justerat för den redovisade j ämförelsestörande posten för år 2002 om ca 25 mnkr trots att bolaget ersatts för dessa kostnader så att den egentligen borde räknas med. Dessutom har bolaget kompenserats genom att inkomståret 2007 tagits med i beräkningen. Om inte de kompenserande posterna tagits med skulle den genomsnittliga vinstmarginalen ha varit 0,17 procent i stället för 0,6 procent. Jämförelsebolagen har valts ut för att vara likvärdiga vid en jämförelse av nettomarginalen. En jämförelse av bruttomarginaler är känsligare för hur kostnader redovisas. Samma typ av kostnader kan i vissa bolag redovisas som kostnad för såld vara och i andra bolag som övriga rörelsekostnader. Kostnaderna måste ha redovisats på samma sätt i jämförelsebolagen. Det finns inte någon uppgift om hur kostnaderna har redovisats. Det går då inte att avgöra om jämförelsebolagen är jämförbara även på bruttonivå. Ett mål som sätts upp måste få genomslag. Andra bolag 1 Michelinkoncernen har förbundit sig att följa en vinstmarginal på 2 procent gentemot skattemyndigheter i andra länder. SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Allmänna utgångspunkter Bolaget verkar inom Michelinkoncernen som distributör för de nordiska länderna. Bolaget köper däck från andra koncernbolag och säljer dessa till externa kunder i de nordiska länderna. När det gäller verksamheten i Norge, Danmark och Finland bistår lokala koncernbolag (agentbolagen) i dessa länder med vissa säljtjänster, t.ex. marknadsföring, på sina respektive marknader. Grundfrågan i målen är om de priser bolaget har betalat för inköpen av däcken från koncernbolag i andra länder under inkomståren

9 KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 DOM Sida 9 Mål nr avviker från de priser som skulle ha avtalats mellan oberoende näringsidkare, och i så fall hur mycket. Skatteverket har den primära bevisbördan för att bolagets inköpspriser inte varit marknadsmässiga. Eftersom målen avseende års taxeringar gäller eftertaxering gäller ett förhöjt beviskrav för dessa år. Bolaget har i första hand använt nettomarginalmetoden för att fastställa armlängdsmässiga inköpspriser för däcken. Parterna är överens om att nettomarginalmetoden är en lämplig metod för att bedöma om bolagets inköpspriser är armlängdsmässiga. Som jämförelsematerial har bolaget använt en studie av ett antal oberoende däckdistributörers nettomarginaler. Skatteverket har därutöver hämtat in vissa uppgifter om jämförbara nettomarginaler från databaser. Vilken nettomarginalnivå är armlängdsmässig? Michelinkoncemen har vid internprissättningen av däcken haft som policy att priserna ska sättas så att nettomarginalen för distributionsföretagen inom koncernen ska uppgå till 2 procent. Bolaget menar att denna policy inte är en garanti för att det slutliga utfallet ska bli en nettomarginal på 2 procent och hävdar att en slutlig nettomarginal understigande 2 procent kan vara armlängdsmässig. Skatteverket hävdar dock att det slutliga utfallet måste bli en nettomarginal på 2 procent för att internprisema ska vara armlängdsmässiga. Skatteverket har inte anfört några invändningar mot bolagets jämförelsestudie i sig. Företagen i studien har haft nettomarginaler i intervallet -10, ,8 procent med en median på 2,5 procent och en interkvartil på 1,1-4,7 procent.

10 KAMMARRÄTTEN DOM Sida 10 I STOCKHOLM Avdelning 03 Mål nr Kammarrätten gör i denna del följande bedömning. Det är inte rimligt att hela intervallet i bolagets jämförelsestudie skulle vara armlängdsmässigt. Däremot är det inte uteslutet att nettomarginaler inom interkvartilspannet om 1,1-4,7 skulle kunna godtas. Iförevarandefall måste dock stor vikt läggas vid att Michelinkoncernen och bolaget vid internprissättningen haft uppfattningen att en nettomarginal på 2 procent är armlängdsmässig. Detta stöds också av bolagets egen jämförelsestudie. Denna nivå har även fastställts som armlängdsmässig mellan Michelinkoncernen och ett antal skattemyndigheter i andra länder. Kammarrätten finner att detta ger en mycket stark indikation på att en nettomarginal om 2 procent är en armlängdsmässig nivå. För bolagets del har det slutliga utfallet under flera år avvikit väsentligt från 2-procentsnivån trots att möjligheter till justering i efterhand funnits. Vad bolaget anfört och vad som i övrigt framkommit i målen ger enligt kammarrättens mening inte stöd för att priserna trots dessa avvikelser har varit armlängdsmässiga. Sammantaget finner kammarrätten att Skatteverket med erforderlig styrka visat att bolagets nettomarginal ska uppgå till 2 procent för att internprissättningen av däckinköpen ska anses vara armlängdsmässig. Ska koncernbolagen i Norge, Danmark och Finland inkluderas vid beräkningen av bolagets genomsnittliga nettomarginal? Vid bedömningen av om bolagets inköpspriser varit armlängdsmässiga har Skatteverket beräknat nettomarginalen endast med beaktande av bolagets omsättning och resultat. Bolaget hävdar dock att med hänsyn till hur Michelinkoncernens nordiska verksamhet har organiserats måste beräkningen av nettomarginalen, för att bli rättvisande, göras med beaktande av den samlade marginalen för bolaget och de tre övriga nordiska koncernbolagen.

11 KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 DOM Sida 11 Mål nr Det är en grundläggande princip i OECD:s riktlinjer att vid bedömningen av om internprissättningen i en koncern är förenlig med armlängdsprincipen måste varje bolag i koncernen behandlas som en separat enhet. Riktlinjerna anger sedan vilka metoder som kan användas för att fastställa det armlängdsmässiga priset. Kammarrätten delar Skatteverkets uppfattning att det inte kan bortses från att koncernen har valt att organisera den nordiska verksamheten i fyra separata juridiska personer i olika länder. Bolaget agerar som en fullständig distributör på den svenska marknaden. Även när det gäller försäljningen i de övriga nordiska länderna är det bolaget som köper in däcken och säljer dessa vidare till de externa kunderna. Agentbolagen i Norge, Danmark och Finland utför sedan vissa kompletterande säljtjänster i sina respektive länder. Agentbolagen har fått ersättning från bolaget för dessa säljtjänster. Det har inte framkommit att denna ersättning inte skulle vara armlängdsmässig. Kammarrätten finner mot bakgrund härav att det enbart är bolagets omsättning och resultat som ska användas vid beräkningen av nettomarginalen. Ska inkomståret 2002 inkluderas vid beräkningen av bolagets genomsnittliga nettomarginal? Skatteverket har beräknat bolagets genomsnittliga nettomarginal för inkomståren och mot bakgrund av detta höjt bolagets taxeringar taxeringsåren Bolaget menar att omorganisationen av den nordiska distributionsverksamheten medför att nettomarginalen för inkomståret 2002 inte ska räknas med i genomsnittet eller att den i vart fall ska justeras. Bolaget har haft verksamhet i Sverige sedan år Under åren bedrev bolaget även däcktillverkning. Bolaget har sålunda inte bedrivit någon däcktillverkning under år Före omorganisationen av

12 KAMMARRÄTTEN DOM Sida 12 I STOCKHOLM Avdelning 03 Mål nr den nordiska distributionsverksamheten distribuerade koncernbolagen i Sverige, Norge, Danmark och Finland däck till återförsäljare i sitt respektive land. Den nya organisationen där bolaget distribuerar däck till alla återförsäljare i Norden och de övriga nordiska koncernbolagen enbart tillhandahåller sälj tjänster i sitt respektive land genomfördes slutligen i mitten av år Koncernens däckförsäljning i de nordiska länderna har sålunda i den gamla organisationen under år 2002 och i början av år 2003 delats upp mellan de fyra nordiska koncernbolagen medan däckförsäljningen därefter i den nya organisationen i sin helhet redovisats som försäljningsintäkter i bolaget. Detta torde delvis förklara ökningen av den däckförsäljning som redovisats i bolaget vid en jämförelse mellan inkomståren 2002, 2003 och Den samlade nordiska däckförsäljningen har inte förändrats lika mycket alls under dessa år och kan snarast ses som naturliga svängningar i försäljningen som måste få slå igenom på den genomsnittliga nettomarginalen. Skatteverket har justerat beräkningen för år 2002 för den jämförelsestörande engångsposten om ca 24 mnkr för omstruktureringskostnader trots att så egentligen inte ska ske. Sammantaget finner kammarrätten att Skatteverket visat att skäl saknas för att bortse från år 2002 vid beräkningen av den genomsnittliga nettomarginalen. Bolagets genomsnittliga nettomarginal Med hänsyn till det anförda finner kammarrätten att Skatteverket haft fog för att beräkna bolagets genomsnittliga nettomarginal för inkomståren till 0,6 procent. Eftersom denna nettomarginal understiger den armlängdsmässiga nettomarginalen på 2,0 procent har de internpriser bolaget betalat för inköp av däcken vid en bedömning på nettomarginalnivå inte varit armlängdsmässiga.

13 KAMMARRÄTTEN DOM Sida 13 I STOCKHOLM Avdelning 03 Mål nr Jämförelse av bruttomarginaler Bolaget åberopar även en sammanställning av de studerade utomstående bolagens bruttomarginaler och hävdar att bolagets bruttomarginal ligger i nivå med jämförelsebolagens bruttomarginaler. Det föreligger i och för sig inte hinder mot att använda flera olika metoder för att bedöma om internpriserna i en koncern är armlängdsmässiga. I detta fall har det dock inte framkommit att bolagen i jämförelsestudien även lämpar sig för en jämförelse på bruttomarginalnivå. Eftersom olika bolag kan redovisa samma typ av kostnader på olika sätt krävs att det är utrett att kostnader redovisats på samma sätt i jämförelsebolagen som i bolaget för att jämförelse på bruttomarginalnivå ska kunna ske. Vad bolaget anfört i denna del föranleder inte någon annan bedömning än ovan. Förutsättningar för justering av bolagets inköpspriser på däck i enlighet med förvaltningsrättens dom föreligger därmed. Eftertaxering och skattetillägg Vad bolaget anfört i kammarrätten och vad som i övrigt framkommit i målen i dessa delar föranleder inte kammarrätten att göra någon annan bedömning än den förvaltningsrätten gjort. Ersättning för kostnader Bolaget har inte vunnit bifall till sin talan. Inte heller på någon annan av grunderna i 3 lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. finns det skäl att medge ersättning för kostnader utöver av förvaltningsrätten beviljad ersättning.

14 KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 DOM Sida 14 Mål nr Mot bakgrund av det ovan anförda ska bolagets överklagande avslås, liksom yrkandet om ersättning för kostnader i kammarrätten. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 3). Eriksson lagman ordförande Jonsson arrättsråd referent Cecilia Landelius kammarrättsråd Henrik Dahlén föredragande

15 '. " Sida l (17) FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM , , Skatteavdelningen Meddelad i , Oj Enhet 2. Stockholm KLAGANDE Michelin Nordic AB, Ombud Carsten Schoddél Michelin Nordic AB Box Stockholm MOTPART Skatteverket Stockholm Skatteverkets dnr /5481 m.fl. ÖVERKLAGAT BESLUT Skatteverkets omprövningsbeslut den 22 december 2008, bilaga l SAKEN Korrigering enligt 14 kap. 19 inkomstskattelagen (1999:1229), EL Inkomsttaxering (eftertaxering) och 2007 Skattetillägg Ersättning för kostnader enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. - ErsL DOMSLUT Förvaltningsrätten bifaller överklagandet delvis och förklarar att Michelin Nordic AB:s inköpspriser på däck ska korrigeras så att en genomsnittlig nettomarginal om 2,0 procent uppnås for vardera taxeringsåren Förvaltningsrätten avslår överklagandet i övrigt. Förvaltningsrätten medger Michelin Nordic AB ersättning för kostnader med kr. Dok.Id Postadress Stockholm Besöksadress Tegeluddsvägen 1 Telefon E-post: Telefax Expeditionstid måndag fredag 09:00-15:00

16 Sida2 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM ' I STOCKHOLM Skatteavdelningen BAKGRUND, YRKANDEN M.M. Skatteverket beslutade genom omprövning den 22 december 2008, såvitt här är aktuellt, att för taxeringsåren med stöd av korrigeringsregeln i 14 kap. 19 IL minska Michelin Nordic AB:s (bolagets) inköpspriser för däck med sammanlagt kr. Skatteverket påförde även bolaget skattetillägg. Skälen för beslutet framgår av bilaga l. Verket har, efter att beslutet överklagats, vid obligatorisk omprövning vidhållit sitt tidigare beslut.. Bolaget yrkar att Skatteverkets beslut ändras på så sätt att bolagets inkomst av näringsverksamhet inte korrigeras för inkomståren med anledning av s.k. felprissättning. Bolaget yrkar även att påförda skattetillägg i anledning av felprissättning undanröjs alternativt att bolagets befrias från dessa. Vidare yrkar bolaget ersättning för kostnader enligt ErsL med kr för 171 tirnmars arbete. Skatteverket medger att bolagets resultat för de aktuella åren sätts ned så att dess genomsnittliga nettomarginal för de aktuella åren uppgår till 2 procent samt vidhåller det överklagade beslutet i övrigt. Skatteverket bestrider att bolaget medges ersättning för kostnader då skäl härför inte föreligger. Verket vitsordar beloppet kr exkl moms såsom i och för sig skäligt om rätten skulle finna skäl för att medge ersättning. UTVECKLANDE AV TALAN Bolaget hänvisar till stöd för sin talan till vad som anförts hos Skatteverket och tillägger följande.

17 SidaS FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM I STOCKHOLM Skatteavdelningen Omstrukturering och organisation i Norden Bolagets låga resultat år 2002 har orsakats av ineffektivitet och svårigheter avseende försäljningen som hänfört sig till den ornstruktureringsfas som bolaget då befann sig i. Denna ineffektivitet visar sig tydligt i det redovisade försäljningstappet om 21 procent under år Bolaget har gått från ätt tillverka och distribuera däck till att endast distribuera däck fr.o.m. år 2003 och framåt Ur mtemprissätrningssynpunkt kan en tillverkares och en distributörs marginaler inte jämföras. Vidare bör inte heller ett företag som är under omstrukturering jämföras med ett företag som inte är det. Det är därför inte möjligt att göra ett intervall av marginalerna under år Att bolaget under år 2002 fortfarande fungerade som tillverkare kan enkelt visas genom art bolaget under detta år fortfarande hade inköpskostnader för råmaterial. Med en försäljning under år 2002 som motsvarar försäljningen under år 2001 skulle bolaget ha redovisat en vinstmarginal motsvarande 1,53 procent. Att Skatteverket inte tagit med den exceptionella posten under år 2002 i sina beräkningar betyder inte att ett företag under omstrukturering är jämförbart med företag som inte är det. Skatteverkets beräkningar av bolagets bruttovinstmarginal är felaktiga avseende år Bruttovinstmarginalen för år 2002 är vidare högre än för år 2000, 2006,2007 och 2008 och i paritet med bruttovinstmarginalen för år 2001 och Nedan redovisas bolagets bruttovinstrnarginaler för åren ' Omsättning (tkr) KSV (tkr) l Bruttovinst (tkr) Brattovinstmarginal 21,6% 20,9% 21,6% 22,9% 24,8%

18 FÖRVALTNINGSRÄTTEN I STOCKHOLM Skatteavdelningen DOM Sida Omsättning (tkr) KSV (tkr) Bruttovinst (tkr) Bruttovinstmarginal ,2% ,0% ,1% ,2% Dessa bruttovinstmarginaler är dock alla konsekvenser av intempriser. Ett korrekt tillvägagångssätt for att testa om prissättningen är marknadsmässig är att jämföra bolagets marginaler med jämförbara okontrollerade företag. De företag som tagits fram i jämförbarhetsanalysen har vägda bruttovinstmarginaler beräknade för åren inom intervallet 5,71 till 41,66 procent med interkvartilsintervallet 13,55 till 25,94 procent och medianen 19,22 procent. Företag med fel funktioner har tagits bort ur jämförelsestudien varför brutto vinstmarginalerna hos kvarvarande företag är jämförbara med bolagets. Verksamheten hos de nordiska agentbolagen är en integrerad del av den nordiska distributionsyerksamheten och inte ett komplement till denna. Förändringen till den nya strukturen påverkar inte det armlängdsmässiga priset för de nordiska bolagen. Bolaget antar inte att en oberoende "agent" skulle gå med på att bedriva sin verksamhet utan vinst utan att en "agenf' är berättigad till en del av den vinst som distributionsfunktionen ger upphov till. En del av den marginal om 2 procent som bolaget skulle tjäna om det utförde alla aktiviteter självt ska alltså tillkomma agenten istället för bolaget. Nivån på de belopp som ska tillkomma agentbolagen är inte föremål för diskussion i förevarande mål. Risker och tillgångar Skatteverket har inte gjort någon analys av huruvida företagen i jämförelsestudien bär risken för sin försäljning eller vinstnivå. Skatteverket kan därför inte hävda att bolaget och de oberoende distributörerna skiljer sig åt på den punkten.

19 ' Sida 5 FÖRVALT1NINGSRÄTTEN DOM I STOCKHOLM Skatteavdelningen.. Det har från år 2004 förekommit justeringar av bolagets resultat med hjälp av kreditnotor och fakturor. Under senare år har bolaget hamnat mycket nära 2,0 procent i nettomarginal. Den största delen av kompensationen har hamnat i Sverige. Kompensationen har inte eliminerat bolagets risk fullt ut. Det har alltså inte funnits någon garanti att en viss marginal ska uppnås. Enligt OECD:s riktlinjer utgör immateriella marknadsföringstiugångar sådana tillgångar som hänför sig till strategisk marknadsföring. Med strategisk marknadsföring avses sådan som stärker varumärket som helhet. För Michelin-koncernen utarbetas den största delen av marknadsföringen centralt Bolaget får detaljerade riktlinjer för hemsidan, färdiga reklamfilmer och broschyrer från moderbolaget som översätts av bolaget till svenska. Koncernens prissättningsmetodik ersätter bolaget för kostnader som skulle kunna tänkas bidra till varumärkets värde genom att bolaget ersätts på en nettonivå som är jämförbar med oberoende distributörer. Då en distributör far sina marknadsföringskostnader täckta ska denna inte ha en del av vinsten som är hänförlig till immateriella marknadsföringstillgångar. Nyckeln till att vara en framgångsrik distributör ligger i att ha kunskap om kunder och kundbeteende och att kunna använda denna kunskap för att maximera effektiviteten i sin organisation och försäljning. Detta är inte unikt för bolaget utan gäller alla företag som agerar som distributörer. Det faktum att bolaget funnits i Sverige sedan 1926 betyder inte att immateriella tillgångar upparbetats. Avkastning på kapital Avkastning på totalt kapital är inte ett relevant mått för bolaget i sin roll som distributör då det inte är bolagets tillgångsmassa som driver dess vinster utan försäljningen. I stället.är ett försäljningsbaserat mått mer lämpligt. I de fall då ett tillgångsbaserat mått är mest tillförlitligt ska vidare måttet

20 Sida 6 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM I STOCKHOLM Skatteavdelningen på rörelsetillgångar - inte totalatillgångar- användas eftersom beräkningen syftar till att hitta j ämförelsemått for rörelsen i samband med en transaktion. Ett tillgångsbaserat mått kan vara lämpligt för ett kapitalintensivt bolag. Det är dock ytterst tveksamt huruvida distributörer kan klassificeras som kapitalintensiva. Bolagets genomsnittliga andel anläggningstillgångar genom omsättning var endast 6 procent under perioden Bolagets genomsnittliga totala tillgångar genom omsättning, dvs. det mått som Skatteverket förespråkar, var vidare 40,4 procent under samma period. För detta mått är intervallet hos företagen i jämforelsestudien mellan 16 och 114 procent. Även bolagets andel anläggningstillgångar genom omsättning hamnar i nedre hälften av intervallet vid en jämförelse med företagen i jämförelsestudien. Detta visar att bolaget inte är kapitalintensivt och tyder på att det äger mindre tillgångar än företagen i jämförelsestudien. Detta indikerar, enligt Skatteverkets resonemang, att bolaget bör uppvisa en generellt lägre vinstmarginal än dessa företag. Bolagets avkastning på totalt kapital var 2,76 procent under inkomståren Samma mått för företagen i j ämförelsestudien under perioden (dvs. samma period som den ursprungliga jämförelseanalysen avser) var mellan -0,20 och 19 procent. Interkvartilen mötsvarade 1,93 till 9,69 procent och medianen 3,45 procent. Som synes är avkastningskravet för jämförbara distributörer väsentligt lägre än Skatteverket hypotetiska beräkning som resulterade i en avkastning motsvarande 13,2 procent. Övrigt En nettomarginal som understiger 2 procent, kan vara armlängdsmässig om den ryms inom ett armlängdsmässigt intervall. Varken OECD:s eller Skatteverkets riktlinjer anger att armlängdsmässiga priser måste rymmas inom interkvartilen. Det förekommer att företag konsekvent redovisar lägre re-

Det har i visst fall inte ansetts oskäligt att ta ut skattetillägg trots att tillägget uppgick till ett högt belopp.

Det har i visst fall inte ansetts oskäligt att ta ut skattetillägg trots att tillägget uppgick till ett högt belopp. HFD 2014 ref 24 Det har i visst fall inte ansetts oskäligt att ta ut skattetillägg trots att tillägget uppgick till ett högt belopp. Lagrum: 5 kap. 1 och 14 taxeringslagen (1990:324) Skatteverket beslutade

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 9 april 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART IKEA Investfast AB, 556409-4596 Box 700 343 81 Älmhult ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm 18 november 2009 KLAGANDE Lantmännen Agrovärme AB, 556229-5666 Box 5 561 21 Huskvarna MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr meddelad i Stockholm den 22 oktober 2008 KLAGANDE AA. MOTPART Skatteverket Solna

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr meddelad i Stockholm den 22 oktober 2008 KLAGANDE AA. MOTPART Skatteverket Solna 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 22 oktober 2008 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm dom den 7 augusti 2006 i mål nr 2739-06

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 12 oktober 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 17 november 2015 i

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 12 oktober 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART CPG Service & Security Norden AB, 556757-0626 Ombud: AA Concrete International

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 7 juni 2016 KLAGANDE Nobel Biocare Holding AB, 556619-5565 Ombud: Skattejuristerna Lennart Staberg och Pär Magnus Wiséen PwC 113 97 Stockholm

Läs mer

meddelad i Stockholm den 26 februari 2008 KLAGANDE M.C.R. Mobile Container Repair AB, 556236-1591 Indiska Oceanen 418 34 Göteborg

meddelad i Stockholm den 26 februari 2008 KLAGANDE M.C.R. Mobile Container Repair AB, 556236-1591 Indiska Oceanen 418 34 Göteborg 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 26 februari 2008 KLAGANDE M.C.R. Mobile Container Repair AB, 556236-1591 Indiska Oceanen 418 34 Göteborg MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 20 december 2013 SÖKANDE AA Ombud: Advokaterna Emine Lundkvist och Karl-Johan Nörklit Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Läs mer

DOM. Meddelad i Stockholm. KLAGANDE AB Sveriges Säkerställda Obligationer, Box Stockholm

DOM. Meddelad i Stockholm. KLAGANDE AB Sveriges Säkerställda Obligationer, Box Stockholm DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (9) Mål nr 7186 7190-15 KLAGANDE AB Sveriges Säkerställda Obligationer, 556645-9755 Box 27308 102 54 Stockholm MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 2 juli 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Stefan Lindh Advokatfirman Delphi Box 465 581 05 Linköping ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 5191-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FL Ombud och offentlig försvarare: Advokat PG SAKEN Grovt

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 20 oktober 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 6 mars 2013 i mål nr

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 2 mars 2009 i mål nr 425-08, se bilaga

Läs mer

4 kap. 9, 13, 14, 15, 16 och 19 taxeringslagen (1990:324) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 16 november 2016 följande dom (mål nr 24-16).

4 kap. 9, 13, 14, 15, 16 och 19 taxeringslagen (1990:324) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 16 november 2016 följande dom (mål nr 24-16). HFD 2016 ref. 73 Skatteverket kan inte inom ramen för en omprövning på begäran av den skattskyldige fatta ett beslut som i förhållande till såväl tidigare beslut som den skattskyldiges yrkanden är till

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Klövern AB Ombud: AA Deloitte AB Rehnsgatan 11 113 57 Stockholm Ombud: Advokat Börje

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 26 mars 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Emine Lundkvist Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 4 november 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB Ernst & Young AB Box 7850 103 99 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 16 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Zound Industries International AB, 556757-4610 Torsgatan 2 111 23 Stockholm

Läs mer

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 14 mars 2016 följande beslut (mål nr ).

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 14 mars 2016 följande beslut (mål nr ). HFD 2016 ref. 24 Kammarrätten har utan yrkande och till klagandens nackdel upphävt förvaltningsrättens dom i viss del. Kammarrättens avgörande har undanröjts med tillämpning av 29 förvaltningsprocesslagen.

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 28 juni 2010 KLAGANDE Diligentia AB, 556467-1641 Ombud: Advokat Nils Sköld Kilpatrick Stockton Advokat KB Box 5421 114 84 Stockholm MOTPART Skatteverket

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 3 december 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Elanders Sverige AB, 556262-1689 Box 137 435 23 Mölnlycke ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg

DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg Avdelning 3 DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg Sida 1 (7) KLAGANDE Guldmyran Bostadsrätt AB, 556618-8560 Ombud: Advokat David Kleist och advokat Mart Tamm Advokatfirman Vinge KB Box 11025 404 21 Göteborg

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 4885-13 I STOCKHOLM JJU1V1 Avdelning 05. 2013-12-03 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 4885-13 I STOCKHOLM JJU1V1 Avdelning 05. 2013-12-03 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 4885-13 JJU1V1 Avdelning 05. 2013-12-03 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Skatteverket MOTPART Christian Nissen Riisberg, 740516-5635 Engelbrektsgatan 19,4 tr 114 32

Läs mer

DOM 2012-02-09 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-02-09 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 2 DOM 2012-02-09 Meddelad i Stockholm Mål nr 5455-11 1 KLAGANDE Tu & Co AB, 556587-3717 Box 5082 102 42 Stockholm MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 31 mars 2017 KLAGANDE OCH MOTPART Skatteverket 171 94 Solna MOTPART OCH KLAGANDE SSK Arena Aktiebolag, 556669-9681 Box 26 151 21 Södertälje

Läs mer

HFD 2016 Ref kap. 1, 4 och 6 skattebetalningslagen (1997:483), 49 kap. 4, 5, 11 och 19 skatteförfarandelagen (2011:1244)

HFD 2016 Ref kap. 1, 4 och 6 skattebetalningslagen (1997:483), 49 kap. 4, 5, 11 och 19 skatteförfarandelagen (2011:1244) HFD 2016 Ref 63 HFD 2016 ref. 63 Fråga om underlaget för skattetillägg ska bestämmas med eller utan beaktande av ingående mervärdesskatt i vissa fall av felaktig redovisning av den utgående mervärdesskatten

Läs mer

KLAGANDE Omnia Läkemedel Aktiebolag, Järnvägsgatan Helsingborg

KLAGANDE Omnia Läkemedel Aktiebolag, Järnvägsgatan Helsingborg FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM 2016-03-17 Meddelad i Avdelning 32 Stockholm Mål nr 15821-15 KLAGANDE Omnia Läkemedel Aktiebolag, 556555-5108 -Järnvägsgatan 11 252 24 Helsingborg MOTPART Tandvårds- och läkemedelsformånsverket

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm Avdelning 03 BESLUT 2017-04-05 Meddelat i Stockholm Sida 1 (5) Mål nr 591-17 KLAGANDE A Ombud: Jur.kand. Neo Barstedt Stockholms Advokatteam AB Strandbergsgatan 61, 3 tr 112 51 Stockholm MOTPART Skatteverket

Läs mer

meddelad i Stockholm den 30 januari 2009 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm

meddelad i Stockholm den 30 januari 2009 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm REGERINGSRÄTTENS DOM 1(5) meddelad i Stockholm den 30 januari 2009 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud Advokaten Markus Lauri Legare Advokatbyrå AB Box 19080 104 32 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 28 maj 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 18 april 2013 i mål nr 6051-12

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 26 juni 2017 KLAGANDE Klimatkontroll Syd AB, 556336-4784 Ombud: Jur.kand. Raymond Nordin Morard Advokatfirman Wilensky & Partners HB Stora

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN Migrationsöverdomstolen Avdelning 04 BESLUT 2011-02-01 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 7568-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde genom substitution: ÖVERKLAGAT

Läs mer

Sida 1 (5) KAMMARRÄTTEN I Mål nr STOCKHOLM DOM Avdelning Meddelad i Stockholm

Sida 1 (5) KAMMARRÄTTEN I Mål nr STOCKHOLM DOM Avdelning Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) KAMMARRÄTTEN I Mål nr 1316-10 STOCKHOLM DOM Avdelning 5 2010-11-03 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Ink 2010 =11- O5 onr2ccy/s IC) ( Ombud: Förbundsjurist LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 9 oktober 2014 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Anna Romell Stenmark Advokatfirman Lindahl KB Box 1203 751 42 Uppsala MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

meddelad i Stockholm den 19 december 2008 KLAGANDE Cloetta Fazer AB, 556014-2357

meddelad i Stockholm den 19 december 2008 KLAGANDE Cloetta Fazer AB, 556014-2357 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 19 december 2008 KLAGANDE Cloetta Fazer AB, 556014-2357 Ombud: Lars Haraldsson Haraldsson Consulting AB Kvinnebyvägen 123 589 33 Linköping MOTPART Skatteverket

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 7 november 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART GLP Properties AB Ombud: Skattejurist Lennart Staberg Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM Mål nr

REGERINGSRÄTTENS DOM Mål nr 1 (8) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 8 oktober 2008 KLAGANDE AA Ombud: Advokaten Per Liljeborg Advokatfirman Bill Andréasson Norrmalmstorg 14 111 46 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 DOM 2016-09-08 Stockholm Mål nr P 2214-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-02-23 i mål nr P 6476-15, se

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 4533-12 KLAGANDE IMB Ombud och offentlig försvarare: Advokat CT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 05. DOM 2016-07-15 Meddelad i Stockholm Mål nr 4963-16 1 KLAGANDE Anna Hagström, 770518-0466 Ombud: Jessica Molin Assistans i Balans i Sverige AB S:t Eriksgatan 117 113 43 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 26 april 2013 KLAGANDE Tedelektro AB Ombud: AA KPMG Box 227 201 22 Malmö MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

DOM 2013-12-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-12-12 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 6 DOM 2013-12-12 Meddelad i Stockholm Mål nr 3686-13 1 KLAGANDE Robert Aschberg, 520319-0011 Ombud: Lars-Erik Olsson City Skatt Sverige AB Kungsgatan 14 652 24 Karlstad MOTPART Skatteverket

Läs mer

DOM 2011-04-13 Meddelad i Stockholm

DOM 2011-04-13 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 02 DOM 2011-04-13 Meddelad i Stockholm Mål nr 4841-10 1 KLAGANDE AA Ombud: Anders Simonsson Burenstam & Partners AB Nybrogatan 11 114 39 Stockholm MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT

Läs mer

HFD 2014 ref 40. Lagrum: 7 kap. 3 a och 1 kap. 9 mervärdesskattelagen (1994:200); artikel 80 i mervärdesskattedirektivet 2006/112/EG

HFD 2014 ref 40. Lagrum: 7 kap. 3 a och 1 kap. 9 mervärdesskattelagen (1994:200); artikel 80 i mervärdesskattedirektivet 2006/112/EG HFD 2014 ref 40 Bevisfrågor vid tillämpningen av bestämmelserna i 7 kap. 3 a mervärdesskattelagen om omvärdering av beskattningsunderlag vid omsättning av koncerninterna tjänster. Lagrum: 7 kap. 3 a och

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 28 juni 2011 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Hans Sundberg Advokatfirman Wagnsson Östra Storgatan 3 611 34 Nyköping MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN Migrationsöverdomstolen Avdelning 05 BESLUT 2014-01-27 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 8537-13 1 KLAGANDE MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 21 november 2012 KLAGANDE AB Oskar Jansson Plåt & Smide Ombud: Advokat Börje Leidhammar Wistrand Advokatbyrå Box 7543 103 93 Stockholm Stefan

Läs mer

DOM. Meddelad i Stockholm. Ombud: Advokaterna Sven-Åke Bergkvist och Maria Holme Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 1711 111 87 Stockholm

DOM. Meddelad i Stockholm. Ombud: Advokaterna Sven-Åke Bergkvist och Maria Holme Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 1711 111 87 Stockholm Avdelning 5 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (8) Mål nr 5044-15 KLAGANDE Skatteverket MOTPART AA Ombud: Advokaterna Sven-Åke Bergkvist och Maria Holme Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 1711 111 87

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 24 november 2010 KLAGANDE IVL Svenska Miljöinstitutet AB, 556116-2446 Ombud: AA SET Revisionsbyrå AB Box 1317 111 83 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

DOM 2015-10-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-10-28 Meddelad i Stockholm Avdelning 06. DOM 2015-10-28 Meddelad i Stockholm Sida 1 (6) Mål nr 5562-15 KLAGANDE Region Örebro län Box 1613 701 16 Örebro MOTPART AA Ombud: Johan Rosengren Hidros Denmark ApS Warfvinges väg 35 112

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 51

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 51 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 51 Målnummer: 422-01 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2004-06-14 Rubrik: Fråga om beslut om eftertaxering varit uppenbart oskäligt. Eftertaxering 1995 och 1996. Lagrum:

Läs mer

DOM 2015-02-04 Meddelad i Falun

DOM 2015-02-04 Meddelad i Falun Ellen Gräfnings Föredraganden DOM 2015-02-04 Meddelad i Falun Mål nr 2828-13 1 KLAGANDE Viljan Restaurang och Café AB, 556815-6086 Ombud: Victor Robertsson och Micha Velasco c/o Stiftelsen Den Nya Välfärden

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 18 oktober 2016 KLAGANDE Steinbrenner Nyberg & Ehlers Bageri AB, 556334-0560 Alfagatan 22 431 49 Mölndal MOTPART Skatteverket 171 94 Solna

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 6 mars 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 10 februari 2014 i mål

Läs mer

KLAGANDE Tommy Engman Sveriges Radio Västerbotten Box 299 931 23 Skellefteå. SAKEN Utlämnande av allmänna handlingar

KLAGANDE Tommy Engman Sveriges Radio Västerbotten Box 299 931 23 Skellefteå. SAKEN Utlämnande av allmänna handlingar .. KAMMARRÄTTEN STOCKHOLM Avdelning 01 I Sida l (3) Mål nr 8017-08 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Tommy Engman Sveriges Radio Västerbotten Box 299 931 23 Skellefteå ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arbetsförmedlingens

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr 1555 1556-08. meddelad i Stockholm den 28 november 2008. KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA.

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr 1555 1556-08. meddelad i Stockholm den 28 november 2008. KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA. 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 28 november 2008 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Göteborg dom den 20 december 2007 i mål

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 30 november 2016 KLAGANDE Hos Pelle Danielsson AB, 556383-8795 Ombud: Branschjurist Anna Sandborgh Visita Box 3546 103 69 Stockholm MOTPART

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 22 april 2016 KLAGANDE Byggteknik i Tystberga AB, 556854-8449 Ombud: Advokat David Björne Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB Box

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 november 2016 T 3638-15 KLAGANDE Skatteverket Ombud: MZ Rättsavdelningen 171 94 Solna MOTPART Gölab Handels AB i likvidation, 556672-8282

Läs mer

DOM. 2014-10-29 Meddelad i Stockholm. Ombud: Zina Karamyani RTFL - rätt till fullvärdigt liv AB Oxholmsgränd 1 127 48 Skärholmen ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

DOM. 2014-10-29 Meddelad i Stockholm. Ombud: Zina Karamyani RTFL - rätt till fullvärdigt liv AB Oxholmsgränd 1 127 48 Skärholmen ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 2014-10-29 Meddelad i Stockholm Mål nr 6331-13 KLAGANDE Ombud: Zina Karamyani RTFL - rätt till fullvärdigt liv AB Oxholmsgränd 1 127 48 Skärholmen MOTPART Försäkringskassan ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) Mål nr 1019 1022-08. meddelad i Stockholm den 28 november 2008 KLAGANDE AA. MOTPART Skatteverket 171 94 Solna

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) Mål nr 1019 1022-08. meddelad i Stockholm den 28 november 2008 KLAGANDE AA. MOTPART Skatteverket 171 94 Solna 1 (6) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 28 november 2008 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm dom den 19 december 2007 i mål nr 895-06,

Läs mer

BESLUT. Ombud och offentligt biträde: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid

BESLUT. Ombud och offentligt biträde: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 BESLUT Meddelat i Stockholm Sida 1 (5) Mål nr UM 6869-08 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Skåne län, migrationsdomstolen,

Läs mer

meddelad i Stockholm den 14 mars 2008 KLAGANDE Sölvesborg Energi och Vatten AB, 556055-8677 294 80 Sölvesborg SAKEN Inkomsttaxering 1995-2000

meddelad i Stockholm den 14 mars 2008 KLAGANDE Sölvesborg Energi och Vatten AB, 556055-8677 294 80 Sölvesborg SAKEN Inkomsttaxering 1995-2000 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM 416 420-03 meddelad i Stockholm den 14 mars 2008 KLAGANDE Sölvesborg Energi och Vatten AB, 556055-8677 294 80 Sölvesborg MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGADE AVGÖRANDEN

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 maj 2012 KLAGANDE Välfärden kök & kaffe AB Ombud: Pär Cronhult Box 5625 114 86 Stockholm MOTPART Malmö högskola 205 06 Malmö ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 20 oktober 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART ID Kommunikation AB, 556503-2926 Beijerskajen 12 A 211 19 Malmö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) Mål nr 4383-14 meddelat i Stockholm den 24 november 2014 KLAGANDE AA Ombud: Skattejurist Eva Y Nielsen Skattebetalarnas Servicebyrå AB Box 3319 103 66 Stockholm

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060205 DOM 2016-02-11 Stockholm Mål nr M 9309-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-10-06 i mål nr M 3582-15, se bilaga

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 6 december 2010 KLAGANDE Alfabeta Bokförlag AB, 556203-1525 Box 4284 102 66 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 oktober 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: BB LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM Meddelad i Karlstad. MOTPART Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Karlstad

DOM Meddelad i Karlstad. MOTPART Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Karlstad FÖRVALTNINGSRATTEN 2013-07-17 Meddelad i Karlstad Mål nr Sida 1 (6) SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 651 81 Karlstad KONKURRENSVERKET

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2005 ref. 58

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2005 ref. 58 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2005 ref. 58 Målnummer: 709-04 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2005-10-28 Rubrik: En skattskyldig som inte i rätt tid gett in självdeklaration har inte ansetts kunna eftertaxeras

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-02-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 3616-13 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Malmö, migrationsdomstolen, dom den 25 april 2013 i mål

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 14 februari 2014 SÖKANDE AA SAKEN Resning HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen avslår yrkandet om att

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 8 november 2016 KLAGANDE AA MOTPART Gävle kommun 801 84 Gävle ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls dom den 10 mars 2016 i mål

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 4 januari 2017 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Länstrafiken i Jämtlands län AB, 556437-0194 Ombud: Jur.kand. Rickard Gutenberg

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 23 december 2016 KLAGANDE Ragn-Sells Avfallsbehandling AB, 556076-8516 Ombud: Advokat Kristina Söderman Ahlford Advokatbyrå AB Box 1111

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 juni 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Jur. dr Urban Rydin LRF Konsult, Skattebyrån Box 565 201 25 Malmö ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060205 DOM 2013-01-28 Stockholm Mål nr P 5960-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-06-13 i mål nr P 108-12, se bilaga KLAGANDE Svenska Estate

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 16 juni 2011 KLAGANDE AA MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings beslut den 27

Läs mer

DOM 2010-04-14 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-04-14 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 5 2010-04-14 Meddelad i Stockholm Mål nr 1290-09, 1291-09 och 1292-09 1 KLAGANDE X AB Ombud: Jesper Öberg Ernst & Young AB Box 7850 103 99 Stockholm MOTPART Skatteverket

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 4 november 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB Ernst & Young AB Box 7850 103 99 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 9 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 8 april 2015 i mål nr 1213 1215-15, se bilaga

Läs mer

DOM 2014-12-12 Meddelad i Götebors

DOM 2014-12-12 Meddelad i Götebors KAMMARRATTEN I GÖTEBORG Avdelning l DOM 2014-12-12 Meddelad i Götebors Mål nr 7179-13 KLAGANDE AluFlex AB, 556367-4067 Lilla Garnisonsgatan 34 254 67 Helsingborg MOTPART Skatteverket Storföretagsskattekontoret

Läs mer

Mål nr 613541. Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm

Mål nr 613541. Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN T\r\ A /T D UIV1 Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 613541 Sida l (3) KLAGANDE Micha Velasco Box 5625 114 86 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arbetsförmedlingens beslut den 19

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 24 februari 2017 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Anders Wallin Box 2131 750 02 Uppsala MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box

Läs mer

meddelad i Stockholm den 26 januari 2009 Ombud: Advokaten Tom Johansson Advokatfirman Nilsson & Co Box 7761 103 96 Stockholm

meddelad i Stockholm den 26 januari 2009 Ombud: Advokaten Tom Johansson Advokatfirman Nilsson & Co Box 7761 103 96 Stockholm 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 26 januari 2009 KLAGANDE AA Ombud: Advokaten Tom Johansson Advokatfirman Nilsson & Co Box 7761 103 96 Stockholm MOTPART Malmö kommun Utbildningsnämnden

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 16 maj 2017 KLAGANDE Sveaskog Förvaltnings AB, 556016-9020 Ombud: AA och BB Skeppsbron Skatt 111 30 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 17 november 2014 KLAGANDE Königs Restaurang och Konsult AB, 556495-0524 Ombud: Chefsjurist Stefan Lundin Visita Box 3546 103 69 Stockholm

Läs mer

meddelad i Stockholm den 10 november 2008 MOTPART Euro Business Travel & Publishing AB, 556466-9454

meddelad i Stockholm den 10 november 2008 MOTPART Euro Business Travel & Publishing AB, 556466-9454 1 (6) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 10 november 2008 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Euro Business Travel & Publishing AB, 556466-9454 Ombud: Göran Alvemalm Grant Thornton Sweden

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 27 december 2016 KLAGANDE Höganäs kommun 263 82 Höganäs MOTPART AA Ombud: BB Frösunda Omsorg AB Box 1021 212 10 Malmö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 13 maj 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB och CC Ernst & Young AB Box 4279 203 14 Malmö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Lagrum: 4 kap. 13 1 studiestödslagen (1999:1395); artiklarna 18 och 21 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Lagrum: 4 kap. 13 1 studiestödslagen (1999:1395); artiklarna 18 och 21 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt HFD 2014 ref 52 Fråga om nedsättning av årsbelopp enligt 4 kap. 13 1 studiestödslagen då låntagaren bedriver studier i ett annat EU-land och där uppbär stöd motsvarande svenskt studiestöd. Lagrum: 4 kap.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 5 september 2012 KLAGANDE Bygeln Factoring AB Birger Jarlsgatan 41 A 111 45 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (7) KLAGANDE 1. 2. 3. 4. 5. Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 17 december 2014 KLAGANDE Bladängens Bygg & Service AB, 556653-9556 Bladängen 309 748 95 Örbyhus MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060209 DOM 2013-11-19 Stockholm Mål nr F 5627-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-05-23 i mål nr F 1430-13, se bilaga A KLAGANDE G S MOTPART

Läs mer

meddelad i Stockholm den 16 december 2008 Ombud för 1-2 Skattejuristen Jonas Sjulgård Skattebetalarnas Servicebyrå AB Box 3319 103 66 Stockholm

meddelad i Stockholm den 16 december 2008 Ombud för 1-2 Skattejuristen Jonas Sjulgård Skattebetalarnas Servicebyrå AB Box 3319 103 66 Stockholm 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 16 december 2008 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPARTER 1. AA 2. BB Ombud för 1-2 Skattejuristen Jonas Sjulgård Skattebetalarnas Servicebyrå AB

Läs mer