DOM Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Michelin Nordic AB, Box Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM. 2012-04- 2 7 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Michelin Nordic AB, 556025-5266 Box 47175 100 74 Stockholm"

Transkript

1 KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 DOM Meddelad i Stockholm Sida l (14) Mål nr KLAGANDE Michelin Nordic AB, Box Stockholm MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 24 februari 2011 i mål nr och , se bilaga A SAKEN Inkomsttaxering (eftertaxering) och 2007 Skattetillägg Ersättning för kostnader KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Kammarrätten avslår överklagandet och yrkandet om ersättning för kostnader i kammarrätten. Dok.Id Postadress Box Stockholm Besöksadress Birger Jarls Torg 5 Telefon Telefax E-post: Expeditionstid måndag - fredag 09:00-16:00

2 KAMMARRATTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 DOM Sida 2 Mål nr YRKANDEN M.M. Michelin Nordic AB (bolaget) fullföljer sin talan och yrkar ersättning för kostnader i kammarrätten med kr exklusive mervärdesskatt. Skatteverket bestrider bifall till överklagandet och till yrkandet om ersättning för kostnader i kammarrätten. Bolaget anför till stöd för överklagandet bl.a. följande. Skatteverket har inte framfört några trovärdiga argument för att jämförelsen på nettomarginalnivå för Michelinkoncernens nordiska verksamhet ska avvisas. Skatteverkets hänvisning till "the separate entity approach" är irrelevant i sammanhanget. Skatteverkets jämförelse enligt nettomarginalmetoden för bolaget är felaktig då det isolerade resultatet för bolaget inte speglar de oberoende distributörernas funktioner och risker och då bolagets isolerade nettomarginal är resultatet av två koncerninterna transaktioner, dels inköpen av däcken och dels ersättningen till koncernbolagen i Norge, Danmark och Finland. Det är enbart på den svenska marknaden som bolaget utför samtliga försäljningsfunktioner. När det gäller försäljningen på den resterande nordiska marknaden kompletteras bolagets försäljningsfunktioner genom de lokala agentbolagens verksamheter. Det är endast sedan mitten av år 2003 som bolaget har sålt däck till kunderna på den resterande nordiska marknaden. En oberoende part som verkar på samma sätt som bolaget gör på den resterande nordiska marknaden skulle förvänta sig en lägre avkastning än en part som utför samtliga försäljningsfunktioner. Det går inte att jämföra bolagets resultat med de nordiska agentbolagens eftersom agentbolagen inte är oberoende företag. Att Skatteverket accepterar prissättningen mellan bolaget och agentbolagen innebär inte att agentbolagen blir oberoende och kan användas för att utvärdera andra transaktioner.

3 KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 DOM Sida 3 Målnr ll Michelinkoncernen har jämfört vilka marginaler oberoende distributörer redovisar och satt målet för prissättningen till en ersättning som motsvarar en marginal om ca 2 procent. Detta innebär dock inte någon garanti för att bolaget alltid ska uppnå detta mål. I den nordiska verksamheten utgör ingen enhet i sig en renodlad distributör. Bolaget agerar som distributör på den svenska marknaden. På övriga nordiska marknader agerar bolaget som huvudman åt agentbolagen, som i sin tur utför marknadsföringstjänster med målet att bolaget ska sälja mer på dessa marknader. Bolagets och agentbolagens funktioner fullgör tillsammans funktionen som en fullständig distributör. Hela den nordiska distributionsfunktionen har ersatts med 2 procent. Bolagen har sedan fördelat den ersättningen. Det mest tillförlitliga jämförelsemåttet för att avgöra om de koncerninterna inköpspriserna varit marknadsmässiga är att beräkna marginalerna för den nordiska verksamheten. På så vis elimineras den koncerninterna ersättningen från bolaget till agentbolagen. Att endast se till bolagets resultat är ingen framkomlig väg. Eftersom de marginaler som Skatteverket använder är resultatet av två koncerninterna transaktioner är jämförelsen otillåten enligt punkt 2.78 av OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (OECD:s riktlinjer). Michelinkoncernens interna policy har inte någon betydelse för bedömningen av om prissättningen varit marknadsmässig. Även en marginal som inte uppnår 2 procent kan vara armlängdsmässig. Även jämförelsen på bruttomarginalnivå, som är fullt godtagbar enligt OECD, visar att de koncerninterna inköpspriserna varit marknadsmässiga. OECD:s riktlinjer hänvisar specifikt till användandet av kompletterande metoder för att testa om prissättningen varit marknadsmässig. I bolagets fall är en jämförelse av bruttomarginaler lämpligare då den är fri från påverkan av andra koncerninterna transaktioner. Bolagets bruttomarginaler under åren uppgick till mellan 19,2 och 27,2 procent. För jämförelsebolagen uppgick bruttomarginalen till mellan 5,71 och 41,66 procent med en interkvartil på 13,55-25,94 procent och en median på 19,22 procent.

4 KAMMARRÄTTEN DOM Sida 4 I STOCKHOLM Avdelning 03 Mål nr Trots att förvaltningsrätten anger att försäljningsminskningen under år 2002 troligen var ett resultat av omorganisationen och därmed underförstått godtar att det låga resultatet detta år inte beror på för höga inköpspriser för däck inkluderar domstolen felaktigt detta år i jämförelsen utan att göra relevanta justeringar. Bolagets omorganisation inleddes under år 2001 och verksamheten i den nya nordiska modellens form påbörjades först i mitten av år Före omstruktureringen var bolaget ett tillverkande och säljande bolag. Alla fyra nordiska bolag var fullständiga distributörer. Omorganisationen innebar förflyttning av vissa nyckelpersoner, uppsägningar och nyanställningar. Omorganisationen resulterade i en väsentlig försälj ningsminskning och påverkade verksamheten högst väsentligt under såväl år 2001 som år Inkomståret 2002 ska därför inte beaktas. I vart fall ska resultatet från detta år justeras. Om resultatet justeras med bibehållna försäljningsnivåer från år 2001 blir nettomarginalen 1,53 procent i stället för -3,93 procent. Påfört skattetillägg ska undanröjas eftersom någon oriktig uppgift inte har lämnats. Frågans art i sig bör vidare medföra att skattetillägg inte ska påföras. Skatteverket anför till stöd för sin inställning bl.a. följande. Det framgår klart av koncernens interaprissättningsdokumentation att bolagets policy är att 2 procents vinstmarginal före skatt är armlängdsmässigt. Denna policy har enligt bolaget accepterats av skattemyndigheter världen över vid revisioner och i prissättningsbesked. Koncernen har enligt bolaget förbundit sig att följa 2 procent i vinstmarginal före skatt både formellt genom villkor 1 prissättningsbesked och informellt genom framställning till skattemyndigheter. Det sätt som koncernen har tillämpat 2-procentspolicyn på är att jämställa med ett avtal mellan två oberoende parter. En oberoende distributör skulle inte acceptera att inte få vad som avtalats. Det är således inte armlängdsmässigt om bolaget inte når upp till en vinstmarginal om 2 procent. Denna vinstmarginal har bekräftats vara armlängdsmässig i koncernens j ämförelsestudie. Skatteverkets databassökningar har också

5 KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 DOM Sida 5 Mål nr bekräftat att 2 procents vinstmarginal är armlängdsmässigt Om bolaget skulle ha ersatts på samma sätt som de nordiska agentbolagen, vilka inte säljer i eget namn och inte tar någon lagerrisk eller marknadsrisk, skulle bolaget ha redovisat en vinstmarginal före skatt om l,7 procent för de aktuella åren. Eftersom bolaget tar fler risker är det inte rimligt att bolaget fått sämre vinstmarginaler än om bolaget hade ersatts som agentbolagen. OECD:s riktlinjer utgår från varje enskilt företags transaktioner med koncernföretag. Det är därför på bolagsnivå som jämförelsen ska ske. Bolaget utför samtliga distributionsfunktioner i Sverige och är således, även sett isolerat, liksom jämförelsebolagen en distributör. Agentbolagen har utfört säljtjänster för bolagets räkning och för detta har bolaget erlagt en marknadsmässig ersättning. Dessa transaktioner har således prissatts på en armlängdsmässig nivå. Agentbolagen är egna juridiska personer och deras omsättning och resultat är inte desamma som bolagets omsättning och resultat. Det går inte att behandla alla nordiska bolag som ett bolag vid internprissättningen när det i själva verket är fråga om fristående juridiska personer. Om man räknar med agentbolagens vinster bortser man från hur koncernen har valt att organisera sin verksamhet. Transaktionerna och prissättningen mellan bolaget och agentbolagen är armlängdsmässiga vilket medför att det är bolagets koncerninterna inköp av däck som är felprissatta. Bolagets verksamhet var redan under år 2002 renodlad till försäljning och distribution. Bolaget hade inte någon tillverkning under år 2002 vilket bekräftas av att bolaget detta år endast haft obetydliga kostnader för råvaror och förnödenheter. Det finns därför inte skäl att anta att bolaget haft funktioner som på något avgörande sätt skiljer sig från företagen i jämförelsesrudien. Bolagets inköpspriser för däck har satts på samma sätt för hela år 2002 som under de efterföljande åren. Bolaget har inte burit några kostnader under år 2002 som är kopplade till den nedlagda tillverkningen. Bolaget har däremot redovisat en jämförelsestörande post om 24,7 mnkr detta år, som utgör kostnader för omstruktureringen av

6 KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 DOM Sida 6 Målnr ll distributionsfunktionen. Eftersom koncernens prissättningsmetod innebär att distributörer ersätts för extraordinära kostnader ska denna post egentligen tas med i beräkningen av resultatet för år 2002, vilket skulle medföra att bolaget skulle få ännu sämre vinstmarginal före skatt detta år. Dessutom har 2007 års resultat tagits med för att ytterligare kompensera för de lägre vinstmarginalerna åren före. Genom att ha med flera år i beräkningen fångas svängningar på marknaden upp. Bolaget har samma jämförelsebolag i bruttomarginaljämförelsen som i nettomarginaljämförelsen. Dessa bolag har valts ut för att vara jämförbara på nettomarginalnivå. En jämförelse på nettomarginalnivå är mindre känslig för skillnader mellan produkter och funktioner än en jämförelse på bruttomarginalnivå. Skillnader i de funktioner som utförs avspeglar sig ofta i varierande rörelsekostnader. Därför kan det förekomma ett brett spann av bruttomarginaler men fortfarande likartade nettomarginaler. För att en jämförelse på bruttomarginamivå ska kunna ske krävs således att rörelsekostnaderna är jämförbara. Bolagets genomsnittliga rörelsekostnader utgjorde 23,54 procent av omsättningen under åren Medianen i bolagets bruttomarginaljämförelse uppgår till 19,22 procent. Med en bruttomarginal på mediannivå skulle bolaget gå med förlust. Kammarrätten har den 13 mars 2012 hållit muntlig förhandling i målen. Bolaget har vid den muntliga förhandlingen anfört bl.a. följande. Skatteverket har bevisbördan för att inköpspriserna på däck inte är marknadsmässiga. Det är skillnad mellan att sätta priser och att testa priser. Priser sätts i förväg enligt en prissättningspolicy med målet att det ska resultera i ett armlängdsmässigt resultat. Utfallet, som kan ha påverkats av en lång rad faktorer som bolaget inte haft någon realistisk möjlighet att påverka eller förutse, blir känt långt senare. Det är först när bolaget kan göra en rimligt säker uppskattning av utfallet som det är dags att testa om utfallet blev armlängdsmässigt. Priserna kan sättas på vilket sätt som helst men

7 KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 DOM Sida? Målnr ll testningen måste ske med hjälp av någon av de metoder som anvisas i OECD:s riktlinjer. Ett pristest på bruttomarginalnivå, dvs. efter avdrag för kostnad sålda varor men före rörelsekostnader, visar att bolagets inköpspriser varit marknadsmässiga. Skatteverket anser sig ha uppfyllt bevisbördan genom att hänvisa till bolagets nettomarginal, men ett sådant test är oacceptabelt enligt OECD:s riktlinjer eftersom detta nyckeltal är beroende av andra kontrollerade transaktioner. Bolaget har eliminerat effekten av andra koncerninterna transaktioner genom att mäta den konsoliderade nordiska nettomarginalen. Hade bolaget bedrivit den övriga nordiska verksamheten i form av filialer i stället för genom agentbolagen hade hela det nordiska resultatet funnits med i bolagets resultaträkning. Då skulle bolaget ha redovisat samma nettomarginal som den konsoliderade nettomarginalen (2,2 procent), vilket innebär att nettomarginalen inte skulle ha ifrågasatts. En filialmodell hade inte inneburit mer funktioner och risker för bolaget. Den omorganisation som i sin helhet trädde i kraft under år 2003 resulterade i exceptionella organisatoriska svårigheter och ineffektivitet, bl.a. i form av förlust av nyckelkompetenser. Detta ledde till att resultatet för år 2002 sjönk kraftigt jämfört med såväl år 2001 som år I punkt 1.70 av OECD:s riktlinjer uttalas att verksamheter kan drabbas av verkliga förluster bl.a. på grund av ineffektivitet. Slutsatsen är således att år 2002 var ett exceptionellt år som inte är jämförbart med övriga år och därför ska undantas vid bedömningen av armlängdsmässig marginal. Skatteverket har vid den muntliga förhandlingen anfört bl.a. följande. Distributionsbolagen i koncernen har fullt ansvar i förhållande till de tillverkande bolagen i koncernen. Därmed har förhållandet mellan bolaget och de nordiska agentbolagen inte någon inverkan på förhållandet mellan bolaget och däcktillverkarna. Bolaget skulle kunna köpa in säljtjänsterna från ett oberoende bolag. Det går inte att bortse från hur koncernen har valt att organisera sig. Man kan inte jämföra med beskattningskonsekvenserna om bolaget haft filialer eftersom några filialer inte har funnits. Bolagets egna uppgifter om bruttomarginaler visar att bruttomarginalen för år 2002

8 KAMMARRÄTTEN DOM Sida 8 I STOCKHOLM Avdelning 03 Mål nr inte avviker exceptionellt från övriga år. Prissättningen detta år avviker inte från prissättningen efterföljande år. Skatteverket har justerat för den redovisade j ämförelsestörande posten för år 2002 om ca 25 mnkr trots att bolaget ersatts för dessa kostnader så att den egentligen borde räknas med. Dessutom har bolaget kompenserats genom att inkomståret 2007 tagits med i beräkningen. Om inte de kompenserande posterna tagits med skulle den genomsnittliga vinstmarginalen ha varit 0,17 procent i stället för 0,6 procent. Jämförelsebolagen har valts ut för att vara likvärdiga vid en jämförelse av nettomarginalen. En jämförelse av bruttomarginaler är känsligare för hur kostnader redovisas. Samma typ av kostnader kan i vissa bolag redovisas som kostnad för såld vara och i andra bolag som övriga rörelsekostnader. Kostnaderna måste ha redovisats på samma sätt i jämförelsebolagen. Det finns inte någon uppgift om hur kostnaderna har redovisats. Det går då inte att avgöra om jämförelsebolagen är jämförbara även på bruttonivå. Ett mål som sätts upp måste få genomslag. Andra bolag 1 Michelinkoncernen har förbundit sig att följa en vinstmarginal på 2 procent gentemot skattemyndigheter i andra länder. SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Allmänna utgångspunkter Bolaget verkar inom Michelinkoncernen som distributör för de nordiska länderna. Bolaget köper däck från andra koncernbolag och säljer dessa till externa kunder i de nordiska länderna. När det gäller verksamheten i Norge, Danmark och Finland bistår lokala koncernbolag (agentbolagen) i dessa länder med vissa säljtjänster, t.ex. marknadsföring, på sina respektive marknader. Grundfrågan i målen är om de priser bolaget har betalat för inköpen av däcken från koncernbolag i andra länder under inkomståren

9 KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 DOM Sida 9 Mål nr avviker från de priser som skulle ha avtalats mellan oberoende näringsidkare, och i så fall hur mycket. Skatteverket har den primära bevisbördan för att bolagets inköpspriser inte varit marknadsmässiga. Eftersom målen avseende års taxeringar gäller eftertaxering gäller ett förhöjt beviskrav för dessa år. Bolaget har i första hand använt nettomarginalmetoden för att fastställa armlängdsmässiga inköpspriser för däcken. Parterna är överens om att nettomarginalmetoden är en lämplig metod för att bedöma om bolagets inköpspriser är armlängdsmässiga. Som jämförelsematerial har bolaget använt en studie av ett antal oberoende däckdistributörers nettomarginaler. Skatteverket har därutöver hämtat in vissa uppgifter om jämförbara nettomarginaler från databaser. Vilken nettomarginalnivå är armlängdsmässig? Michelinkoncemen har vid internprissättningen av däcken haft som policy att priserna ska sättas så att nettomarginalen för distributionsföretagen inom koncernen ska uppgå till 2 procent. Bolaget menar att denna policy inte är en garanti för att det slutliga utfallet ska bli en nettomarginal på 2 procent och hävdar att en slutlig nettomarginal understigande 2 procent kan vara armlängdsmässig. Skatteverket hävdar dock att det slutliga utfallet måste bli en nettomarginal på 2 procent för att internprisema ska vara armlängdsmässiga. Skatteverket har inte anfört några invändningar mot bolagets jämförelsestudie i sig. Företagen i studien har haft nettomarginaler i intervallet -10, ,8 procent med en median på 2,5 procent och en interkvartil på 1,1-4,7 procent.

10 KAMMARRÄTTEN DOM Sida 10 I STOCKHOLM Avdelning 03 Mål nr Kammarrätten gör i denna del följande bedömning. Det är inte rimligt att hela intervallet i bolagets jämförelsestudie skulle vara armlängdsmässigt. Däremot är det inte uteslutet att nettomarginaler inom interkvartilspannet om 1,1-4,7 skulle kunna godtas. Iförevarandefall måste dock stor vikt läggas vid att Michelinkoncernen och bolaget vid internprissättningen haft uppfattningen att en nettomarginal på 2 procent är armlängdsmässig. Detta stöds också av bolagets egen jämförelsestudie. Denna nivå har även fastställts som armlängdsmässig mellan Michelinkoncernen och ett antal skattemyndigheter i andra länder. Kammarrätten finner att detta ger en mycket stark indikation på att en nettomarginal om 2 procent är en armlängdsmässig nivå. För bolagets del har det slutliga utfallet under flera år avvikit väsentligt från 2-procentsnivån trots att möjligheter till justering i efterhand funnits. Vad bolaget anfört och vad som i övrigt framkommit i målen ger enligt kammarrättens mening inte stöd för att priserna trots dessa avvikelser har varit armlängdsmässiga. Sammantaget finner kammarrätten att Skatteverket med erforderlig styrka visat att bolagets nettomarginal ska uppgå till 2 procent för att internprissättningen av däckinköpen ska anses vara armlängdsmässig. Ska koncernbolagen i Norge, Danmark och Finland inkluderas vid beräkningen av bolagets genomsnittliga nettomarginal? Vid bedömningen av om bolagets inköpspriser varit armlängdsmässiga har Skatteverket beräknat nettomarginalen endast med beaktande av bolagets omsättning och resultat. Bolaget hävdar dock att med hänsyn till hur Michelinkoncernens nordiska verksamhet har organiserats måste beräkningen av nettomarginalen, för att bli rättvisande, göras med beaktande av den samlade marginalen för bolaget och de tre övriga nordiska koncernbolagen.

11 KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 DOM Sida 11 Mål nr Det är en grundläggande princip i OECD:s riktlinjer att vid bedömningen av om internprissättningen i en koncern är förenlig med armlängdsprincipen måste varje bolag i koncernen behandlas som en separat enhet. Riktlinjerna anger sedan vilka metoder som kan användas för att fastställa det armlängdsmässiga priset. Kammarrätten delar Skatteverkets uppfattning att det inte kan bortses från att koncernen har valt att organisera den nordiska verksamheten i fyra separata juridiska personer i olika länder. Bolaget agerar som en fullständig distributör på den svenska marknaden. Även när det gäller försäljningen i de övriga nordiska länderna är det bolaget som köper in däcken och säljer dessa vidare till de externa kunderna. Agentbolagen i Norge, Danmark och Finland utför sedan vissa kompletterande säljtjänster i sina respektive länder. Agentbolagen har fått ersättning från bolaget för dessa säljtjänster. Det har inte framkommit att denna ersättning inte skulle vara armlängdsmässig. Kammarrätten finner mot bakgrund härav att det enbart är bolagets omsättning och resultat som ska användas vid beräkningen av nettomarginalen. Ska inkomståret 2002 inkluderas vid beräkningen av bolagets genomsnittliga nettomarginal? Skatteverket har beräknat bolagets genomsnittliga nettomarginal för inkomståren och mot bakgrund av detta höjt bolagets taxeringar taxeringsåren Bolaget menar att omorganisationen av den nordiska distributionsverksamheten medför att nettomarginalen för inkomståret 2002 inte ska räknas med i genomsnittet eller att den i vart fall ska justeras. Bolaget har haft verksamhet i Sverige sedan år Under åren bedrev bolaget även däcktillverkning. Bolaget har sålunda inte bedrivit någon däcktillverkning under år Före omorganisationen av

12 KAMMARRÄTTEN DOM Sida 12 I STOCKHOLM Avdelning 03 Mål nr den nordiska distributionsverksamheten distribuerade koncernbolagen i Sverige, Norge, Danmark och Finland däck till återförsäljare i sitt respektive land. Den nya organisationen där bolaget distribuerar däck till alla återförsäljare i Norden och de övriga nordiska koncernbolagen enbart tillhandahåller sälj tjänster i sitt respektive land genomfördes slutligen i mitten av år Koncernens däckförsäljning i de nordiska länderna har sålunda i den gamla organisationen under år 2002 och i början av år 2003 delats upp mellan de fyra nordiska koncernbolagen medan däckförsäljningen därefter i den nya organisationen i sin helhet redovisats som försäljningsintäkter i bolaget. Detta torde delvis förklara ökningen av den däckförsäljning som redovisats i bolaget vid en jämförelse mellan inkomståren 2002, 2003 och Den samlade nordiska däckförsäljningen har inte förändrats lika mycket alls under dessa år och kan snarast ses som naturliga svängningar i försäljningen som måste få slå igenom på den genomsnittliga nettomarginalen. Skatteverket har justerat beräkningen för år 2002 för den jämförelsestörande engångsposten om ca 24 mnkr för omstruktureringskostnader trots att så egentligen inte ska ske. Sammantaget finner kammarrätten att Skatteverket visat att skäl saknas för att bortse från år 2002 vid beräkningen av den genomsnittliga nettomarginalen. Bolagets genomsnittliga nettomarginal Med hänsyn till det anförda finner kammarrätten att Skatteverket haft fog för att beräkna bolagets genomsnittliga nettomarginal för inkomståren till 0,6 procent. Eftersom denna nettomarginal understiger den armlängdsmässiga nettomarginalen på 2,0 procent har de internpriser bolaget betalat för inköp av däcken vid en bedömning på nettomarginalnivå inte varit armlängdsmässiga.

13 KAMMARRÄTTEN DOM Sida 13 I STOCKHOLM Avdelning 03 Mål nr Jämförelse av bruttomarginaler Bolaget åberopar även en sammanställning av de studerade utomstående bolagens bruttomarginaler och hävdar att bolagets bruttomarginal ligger i nivå med jämförelsebolagens bruttomarginaler. Det föreligger i och för sig inte hinder mot att använda flera olika metoder för att bedöma om internpriserna i en koncern är armlängdsmässiga. I detta fall har det dock inte framkommit att bolagen i jämförelsestudien även lämpar sig för en jämförelse på bruttomarginalnivå. Eftersom olika bolag kan redovisa samma typ av kostnader på olika sätt krävs att det är utrett att kostnader redovisats på samma sätt i jämförelsebolagen som i bolaget för att jämförelse på bruttomarginalnivå ska kunna ske. Vad bolaget anfört i denna del föranleder inte någon annan bedömning än ovan. Förutsättningar för justering av bolagets inköpspriser på däck i enlighet med förvaltningsrättens dom föreligger därmed. Eftertaxering och skattetillägg Vad bolaget anfört i kammarrätten och vad som i övrigt framkommit i målen i dessa delar föranleder inte kammarrätten att göra någon annan bedömning än den förvaltningsrätten gjort. Ersättning för kostnader Bolaget har inte vunnit bifall till sin talan. Inte heller på någon annan av grunderna i 3 lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. finns det skäl att medge ersättning för kostnader utöver av förvaltningsrätten beviljad ersättning.

14 KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 DOM Sida 14 Mål nr Mot bakgrund av det ovan anförda ska bolagets överklagande avslås, liksom yrkandet om ersättning för kostnader i kammarrätten. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 3). Eriksson lagman ordförande Jonsson arrättsråd referent Cecilia Landelius kammarrättsråd Henrik Dahlén föredragande

15 '. " Sida l (17) FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM , , Skatteavdelningen Meddelad i , Oj Enhet 2. Stockholm KLAGANDE Michelin Nordic AB, Ombud Carsten Schoddél Michelin Nordic AB Box Stockholm MOTPART Skatteverket Stockholm Skatteverkets dnr /5481 m.fl. ÖVERKLAGAT BESLUT Skatteverkets omprövningsbeslut den 22 december 2008, bilaga l SAKEN Korrigering enligt 14 kap. 19 inkomstskattelagen (1999:1229), EL Inkomsttaxering (eftertaxering) och 2007 Skattetillägg Ersättning för kostnader enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. - ErsL DOMSLUT Förvaltningsrätten bifaller överklagandet delvis och förklarar att Michelin Nordic AB:s inköpspriser på däck ska korrigeras så att en genomsnittlig nettomarginal om 2,0 procent uppnås for vardera taxeringsåren Förvaltningsrätten avslår överklagandet i övrigt. Förvaltningsrätten medger Michelin Nordic AB ersättning för kostnader med kr. Dok.Id Postadress Stockholm Besöksadress Tegeluddsvägen 1 Telefon E-post: Telefax Expeditionstid måndag fredag 09:00-15:00

16 Sida2 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM ' I STOCKHOLM Skatteavdelningen BAKGRUND, YRKANDEN M.M. Skatteverket beslutade genom omprövning den 22 december 2008, såvitt här är aktuellt, att för taxeringsåren med stöd av korrigeringsregeln i 14 kap. 19 IL minska Michelin Nordic AB:s (bolagets) inköpspriser för däck med sammanlagt kr. Skatteverket påförde även bolaget skattetillägg. Skälen för beslutet framgår av bilaga l. Verket har, efter att beslutet överklagats, vid obligatorisk omprövning vidhållit sitt tidigare beslut.. Bolaget yrkar att Skatteverkets beslut ändras på så sätt att bolagets inkomst av näringsverksamhet inte korrigeras för inkomståren med anledning av s.k. felprissättning. Bolaget yrkar även att påförda skattetillägg i anledning av felprissättning undanröjs alternativt att bolagets befrias från dessa. Vidare yrkar bolaget ersättning för kostnader enligt ErsL med kr för 171 tirnmars arbete. Skatteverket medger att bolagets resultat för de aktuella åren sätts ned så att dess genomsnittliga nettomarginal för de aktuella åren uppgår till 2 procent samt vidhåller det överklagade beslutet i övrigt. Skatteverket bestrider att bolaget medges ersättning för kostnader då skäl härför inte föreligger. Verket vitsordar beloppet kr exkl moms såsom i och för sig skäligt om rätten skulle finna skäl för att medge ersättning. UTVECKLANDE AV TALAN Bolaget hänvisar till stöd för sin talan till vad som anförts hos Skatteverket och tillägger följande.

17 SidaS FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM I STOCKHOLM Skatteavdelningen Omstrukturering och organisation i Norden Bolagets låga resultat år 2002 har orsakats av ineffektivitet och svårigheter avseende försäljningen som hänfört sig till den ornstruktureringsfas som bolaget då befann sig i. Denna ineffektivitet visar sig tydligt i det redovisade försäljningstappet om 21 procent under år Bolaget har gått från ätt tillverka och distribuera däck till att endast distribuera däck fr.o.m. år 2003 och framåt Ur mtemprissätrningssynpunkt kan en tillverkares och en distributörs marginaler inte jämföras. Vidare bör inte heller ett företag som är under omstrukturering jämföras med ett företag som inte är det. Det är därför inte möjligt att göra ett intervall av marginalerna under år Att bolaget under år 2002 fortfarande fungerade som tillverkare kan enkelt visas genom art bolaget under detta år fortfarande hade inköpskostnader för råmaterial. Med en försäljning under år 2002 som motsvarar försäljningen under år 2001 skulle bolaget ha redovisat en vinstmarginal motsvarande 1,53 procent. Att Skatteverket inte tagit med den exceptionella posten under år 2002 i sina beräkningar betyder inte att ett företag under omstrukturering är jämförbart med företag som inte är det. Skatteverkets beräkningar av bolagets bruttovinstmarginal är felaktiga avseende år Bruttovinstmarginalen för år 2002 är vidare högre än för år 2000, 2006,2007 och 2008 och i paritet med bruttovinstmarginalen för år 2001 och Nedan redovisas bolagets bruttovinstrnarginaler för åren ' Omsättning (tkr) KSV (tkr) l Bruttovinst (tkr) Brattovinstmarginal 21,6% 20,9% 21,6% 22,9% 24,8%

18 FÖRVALTNINGSRÄTTEN I STOCKHOLM Skatteavdelningen DOM Sida Omsättning (tkr) KSV (tkr) Bruttovinst (tkr) Bruttovinstmarginal ,2% ,0% ,1% ,2% Dessa bruttovinstmarginaler är dock alla konsekvenser av intempriser. Ett korrekt tillvägagångssätt for att testa om prissättningen är marknadsmässig är att jämföra bolagets marginaler med jämförbara okontrollerade företag. De företag som tagits fram i jämförbarhetsanalysen har vägda bruttovinstmarginaler beräknade för åren inom intervallet 5,71 till 41,66 procent med interkvartilsintervallet 13,55 till 25,94 procent och medianen 19,22 procent. Företag med fel funktioner har tagits bort ur jämförelsestudien varför brutto vinstmarginalerna hos kvarvarande företag är jämförbara med bolagets. Verksamheten hos de nordiska agentbolagen är en integrerad del av den nordiska distributionsyerksamheten och inte ett komplement till denna. Förändringen till den nya strukturen påverkar inte det armlängdsmässiga priset för de nordiska bolagen. Bolaget antar inte att en oberoende "agent" skulle gå med på att bedriva sin verksamhet utan vinst utan att en "agenf' är berättigad till en del av den vinst som distributionsfunktionen ger upphov till. En del av den marginal om 2 procent som bolaget skulle tjäna om det utförde alla aktiviteter självt ska alltså tillkomma agenten istället för bolaget. Nivån på de belopp som ska tillkomma agentbolagen är inte föremål för diskussion i förevarande mål. Risker och tillgångar Skatteverket har inte gjort någon analys av huruvida företagen i jämförelsestudien bär risken för sin försäljning eller vinstnivå. Skatteverket kan därför inte hävda att bolaget och de oberoende distributörerna skiljer sig åt på den punkten.

19 ' Sida 5 FÖRVALT1NINGSRÄTTEN DOM I STOCKHOLM Skatteavdelningen.. Det har från år 2004 förekommit justeringar av bolagets resultat med hjälp av kreditnotor och fakturor. Under senare år har bolaget hamnat mycket nära 2,0 procent i nettomarginal. Den största delen av kompensationen har hamnat i Sverige. Kompensationen har inte eliminerat bolagets risk fullt ut. Det har alltså inte funnits någon garanti att en viss marginal ska uppnås. Enligt OECD:s riktlinjer utgör immateriella marknadsföringstiugångar sådana tillgångar som hänför sig till strategisk marknadsföring. Med strategisk marknadsföring avses sådan som stärker varumärket som helhet. För Michelin-koncernen utarbetas den största delen av marknadsföringen centralt Bolaget får detaljerade riktlinjer för hemsidan, färdiga reklamfilmer och broschyrer från moderbolaget som översätts av bolaget till svenska. Koncernens prissättningsmetodik ersätter bolaget för kostnader som skulle kunna tänkas bidra till varumärkets värde genom att bolaget ersätts på en nettonivå som är jämförbar med oberoende distributörer. Då en distributör far sina marknadsföringskostnader täckta ska denna inte ha en del av vinsten som är hänförlig till immateriella marknadsföringstillgångar. Nyckeln till att vara en framgångsrik distributör ligger i att ha kunskap om kunder och kundbeteende och att kunna använda denna kunskap för att maximera effektiviteten i sin organisation och försäljning. Detta är inte unikt för bolaget utan gäller alla företag som agerar som distributörer. Det faktum att bolaget funnits i Sverige sedan 1926 betyder inte att immateriella tillgångar upparbetats. Avkastning på kapital Avkastning på totalt kapital är inte ett relevant mått för bolaget i sin roll som distributör då det inte är bolagets tillgångsmassa som driver dess vinster utan försäljningen. I stället.är ett försäljningsbaserat mått mer lämpligt. I de fall då ett tillgångsbaserat mått är mest tillförlitligt ska vidare måttet

20 Sida 6 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM I STOCKHOLM Skatteavdelningen på rörelsetillgångar - inte totalatillgångar- användas eftersom beräkningen syftar till att hitta j ämförelsemått for rörelsen i samband med en transaktion. Ett tillgångsbaserat mått kan vara lämpligt för ett kapitalintensivt bolag. Det är dock ytterst tveksamt huruvida distributörer kan klassificeras som kapitalintensiva. Bolagets genomsnittliga andel anläggningstillgångar genom omsättning var endast 6 procent under perioden Bolagets genomsnittliga totala tillgångar genom omsättning, dvs. det mått som Skatteverket förespråkar, var vidare 40,4 procent under samma period. För detta mått är intervallet hos företagen i jämforelsestudien mellan 16 och 114 procent. Även bolagets andel anläggningstillgångar genom omsättning hamnar i nedre hälften av intervallet vid en jämförelse med företagen i jämförelsestudien. Detta visar att bolaget inte är kapitalintensivt och tyder på att det äger mindre tillgångar än företagen i jämförelsestudien. Detta indikerar, enligt Skatteverkets resonemang, att bolaget bör uppvisa en generellt lägre vinstmarginal än dessa företag. Bolagets avkastning på totalt kapital var 2,76 procent under inkomståren Samma mått för företagen i j ämförelsestudien under perioden (dvs. samma period som den ursprungliga jämförelseanalysen avser) var mellan -0,20 och 19 procent. Interkvartilen mötsvarade 1,93 till 9,69 procent och medianen 3,45 procent. Som synes är avkastningskravet för jämförbara distributörer väsentligt lägre än Skatteverket hypotetiska beräkning som resulterade i en avkastning motsvarande 13,2 procent. Övrigt En nettomarginal som understiger 2 procent, kan vara armlängdsmässig om den ryms inom ett armlängdsmässigt intervall. Varken OECD:s eller Skatteverkets riktlinjer anger att armlängdsmässiga priser måste rymmas inom interkvartilen. Det förekommer att företag konsekvent redovisar lägre re-

DOM 2014-05-06 Meddelad i Jönköping

DOM 2014-05-06 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN Avdelning 2 DOM 2014-05-06 Meddelad i Jönköping Mål nr 1946-13 1947-13 Sida l (10) KLAGANDE Skatteverket MOTPART VSM North America Finance AB, 556669-4617 c/o VSM GROUP AB 561 84 Huskvarna

Läs mer

9oP~9 Meddelad i Göteborg

9oP~9 Meddelad i Göteborg KAMMARRÄ TTEN I GÖTEBORG Avdelning l 9oP~9 Meddelad i Göteborg Sida 1 (13) Mål nr4168-4170-13 KLAGANDE Skatteverket Storföretagsskattekontoret, Göteborgsenheten 403 32 Göteborg MOTPART Nobel Biocare Holding

Läs mer

DOM -08- l 1. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE AB Geveko, 556024-6844 Box 2137 403 13 Göteborg

DOM -08- l 1. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE AB Geveko, 556024-6844 Box 2137 403 13 Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 2 DOM -08- l 1 Meddelad i Göteborg Sida l (3) Mål nr 624-14 KLAGANDE AB Geveko, 556024-6844 Box 2137 403 13 Göteborg MOTPART Skatteverket Storföretagsskattekontoret Göteborg

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 65

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 65 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 65 Målnummer: 7052-04 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2007-07-24 Rubrik: Ett bolag har medgivits befrielse från skattetillägg eftersom påföljden - skattetillägg

Läs mer

DOM 2014-11-10 Meddelad i Jönköping

DOM 2014-11-10 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 1 DOM 2014-11-10 Meddelad i Jönköping Mål nr 101-14 1 KLAGANDE Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna Ombud: Advokaterna Tobias Bengtsson och Jörgen Larsson

Läs mer

DOM 2010-12-09 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-12-09 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 02 2010-12-09 Meddelad i Stockholm Mål nr 628-10 och 630 32-10 1 KLAGANDE AA Ombud: Skattejurist Lennart Staberg PwC 113 97 Stockholm MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2014-11-10 Meddelad i Jönköping

DOM 2014-11-10 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 1 DOM 2014-11-10 Meddelad i Jönköping Mål nr 61-14 1 KLAGANDE Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna Ombud: Advokaterna Tobias Bengtsson och Jörgen Larsson

Läs mer

Oriktig uppgift vid påförande av skattetillägg en diskussion av omfattning, tillämpning och lämplighet av begreppet

Oriktig uppgift vid påförande av skattetillägg en diskussion av omfattning, tillämpning och lämplighet av begreppet JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Katarina Menzel Oriktig uppgift vid påförande av skattetillägg en diskussion av omfattning, tillämpning och lämplighet av begreppet Examensarbete 20 poäng Mats

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (11) meddelad i Stockholm den 21 november 2012 KLAGANDE AA Ombud: BB Skattebetalarnas Servicebyrå AB Box 3319 103 66 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 28 juni 2010 KLAGANDE Diligentia AB, 556467-1641 Ombud: Advokat Nils Sköld Kilpatrick Stockton Advokat KB Box 5421 114 84 Stockholm MOTPART Skatteverket

Läs mer

DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping

DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping Mål nr 8032-11 Enhet 1 1 KLAGANDE E.ON Elnät Stockholm AB, 556209-8599 205 09 Malmö Ombud Advokat Mikael Wärnsby Advokat Cecilia Kindgren-Bengtsson Advokat Madeleine

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2005:5 2005-02-09 Dnr A 3/04. ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 2004-03-02, dnr 498/2002, se bilaga (ej bilagd här)

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2005:5 2005-02-09 Dnr A 3/04. ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 2004-03-02, dnr 498/2002, se bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2005:5 2005-02-09 Dnr A 3/04 ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 2004-03-02, dnr 498/2002, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE VVS-Installatörerna, Box 17537, 118 91 STOCKHOLM

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad Processråden I. N. och G. W. SVARANDE mysafety AB, 556522-0612, Box 27142, 102 52 Stockholm

Läs mer

Omfördelning av ersättning vid avyttring av andelar i handelsoch kommanditbolag

Omfördelning av ersättning vid avyttring av andelar i handelsoch kommanditbolag SKATTENYTT 2008 159 Jari Burmeister Omfördelning av ersättning vid avyttring av andelar i handelsoch kommanditbolag Skatterättsnämnden tycks i ett under december 2007 avgjort förhandsbesked kommit fram

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 D 14 1 Inledning Sedan Revisorsnämnden (RN) tagit del av uppgifter i bl.a. media rörande ett aktiebolag, här benämnt elbolaget eller bolaget, beslutade myndigheten att ställa

Läs mer

Innehåll. 65 Ränta... 1

Innehåll. 65 Ränta... 1 Innehåll 65 Ränta... 1 65.1 Innehåll...1 65.2 Grunder för ränteberäkningen...2 65.2.1 Basränta...2 65.2.2 Kostnadsränta...3 65.3 Kostnadsränta på sent debiterad preliminär skatt...4 65.4 Kostnadsränta

Läs mer

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm Mål nr 2416-12 1 KLAGANDE Accountor Sverige AB med bifirma PBK Inkasso, 556452-3560 Ombud: Advokat Claes Månsson Brunnsgränd 4 111 30 Stockholm

Läs mer

Ränteförmån har inte påförts på belopp som beskattats som förbjudet lån.

Ränteförmån har inte påförts på belopp som beskattats som förbjudet lån. HFD 2015 ref 8 Ränteförmån har inte påförts på belopp som beskattats som förbjudet lån. Lagrum: 11 kap. 1 och 45 inkomstskattelagen (1999:1229) Under februari och mars 2009 betalade Labergo Invest AB ut

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 21 november 2012 KLAGANDE AB Oskar Jansson Plåt & Smide Ombud: Advokat Börje Leidhammar Wistrand Advokatbyrå Box 7543 103 93 Stockholm Stefan

Läs mer

DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping

DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping Mål nr 7977-11 Enhet 1 1 KLAGANDE SEVAB Nät AB, 556192-2856 Box 32 645 21 Strängnäs Ombud Advokat Torgny Wetterberg Advokat Kristoffer Ribbing Advokat Josefin Mallmin

Läs mer

Nya jämkningsmöjligheter av skattetillägg

Nya jämkningsmöjligheter av skattetillägg Institutionen för Rättsvetenskap Nya jämkningsmöjligheter av skattetillägg - En jämförande analys av befrielsegrunderna i taxeringslagen New possibilities for adjusting tax surcharges - A comparative analysis

Läs mer

DOM 2013-10-08 Stockholm

DOM 2013-10-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 02 Rotel 020104 DOM 2013-10-08 Stockholm Mål nr T 1912-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2013-01-28 i mål T 9515-11, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

Vem är Preben? Skönsbeskattning igen nu av oredovisade intäkter

Vem är Preben? Skönsbeskattning igen nu av oredovisade intäkter 151 JOHANNA HÅLLÉN Vem är Preben? Skönsbeskattning igen nu av oredovisade intäkter Det har i tidigare nummer av Skattenytt skrivits om skönsbeskattning av arbetsgivaravgifter i verksamheter med personalliggare

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 84

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 84 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 84 Målnummer: 3435-06 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2008-12-19 Rubrik: Lagrum: Ett dotterbolag har uttagsbeskattats för räntefri utlåning till sitt moderbolag

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 21 november 2012 KLAGANDE Haga Mark & Anläggning AB Masmovägen 21 B 143 32 Vårby MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Redovisning och beskattning av personaloptioner

Redovisning och beskattning av personaloptioner 442 SKATTENYTT 2008 Claes Norberg och Per Thorell Redovisning och beskattning av personaloptioner Av två domar i Regeringsrätten följer att företagens kostnader för personaloptioner numera är avdragsgilla

Läs mer

PÅ AKTIEÄGA. från moderbolag till dotterbolag. { skatt }

PÅ AKTIEÄGA. från moderbolag till dotterbolag. { skatt } { skatt } MARKNADSM PÅ AKTIEÄGA från moderbolag till dotterbolag VAD UTGÖR MARKNADSMÄSSIG RÄNTA PÅ AKTIEÄGARLÅN FRÅN ETT MODERBOLAG TILL ETT DOTTERBOLAG OCH VILKEN BETYDELSE FÖR RÄNTESÄTTNINGEN HAR DEN

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14 En revisor och hans arbetsgivare har träffat ett avtal med en konkurrensklausul. Enligt klausulen skulle revisorn under två år efter att anställningen hade upphört

Läs mer

DOM 2013-11-29 Stockholm

DOM 2013-11-29 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060208 DOM 2013-11-29 Stockholm Mål nr F 10282-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-10-25 i mål nr F 3025-08, se

Läs mer