Exempelsvar Utvald del för offentliggörande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Exempelsvar Utvald del för offentliggörande"

Transkript

1 Exempelsvar Utvald del för offentliggörande FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen Tentamensdatum 3 juni 2014 Hjälpmedel: Svarssätt: Vid digital inlämning; dator inte uppkopplad mot internet Miniräknare Böcker t ex FARs Samlingsvolym redovisning, SRF Redovisning 2014, Reko Svensk standard för redovisningstjänster utgåva 2014 och övrig lämplig, valfri, litteratur Egna anteckningar, broschyrer i digitalt format eller i pappersformat etc. Externa kontakter är inte tillåtna, det vill säga uppkoppling mot internet, användning av mobiltelefoner eller samtal med kollega. OBS! Lyssna på musik via mobiltelefon är inte tillåtet, endast via Ipod eller dator. Svar avlämnas på fil (datorbaserat), denna sparas ner på USB och lämnas in. Svaren skall lämnas i en enda fil skriven i Word eller Excel (inte pdf). Svaren ska lämnas numrerade i den ordning som testet anger. Filen skall döpas till Förnamn_Efternamn_personnummer. ENDAST FÖDELSENUMMER (ÅÅMMDD) ska finnas på SAMTLIGA SVARSSIDOR; använd dig av sidhuvudet Svar kan även lämnas på papper, men du väljer antingen eller, det vill säga, antingen lämnas samtliga svar på fil(datorbaserat) eller annars lämnas samtliga svar på papper. Ange födelsenummer på varje papper (ÅÅMMDD) Om du väljer att inte besvara en fråga anger du det med en upplysning om att frågan inte besvarats. Poäng: Maximalt 100 poäng för godkänt resultat krävs 75 poäng Läs frågorna noggrant och hänvisa, där det efterfrågas i frågeställningen, till lagrum eller rekommendation, exempelvis ÅRL, norm eller Reko. Tänk på att vara tydlig i ditt svar, förklara hur du har tänkt. Formulera svar som korta, precisa uttryck eller i punktform. När svaren innefattar belopp är det tillåtet att avrunda till närmaste heltal. Examen ska lämnas in i sin helhet när du är klar. Du får inte ta med dig frågorna/bilagorna härifrån. Lycka till! Sida 1 av 12

2 Uppgift 1 Allmänna konsultfrågor 35 poäng Exempelsvar som gett full poäng. Fråga 1 Allmänna konsultfrågor (10 p) I Rekos ramverk del II punkt 8 anges bland annat att redovisningskonsultens egen dokumentation ska innehålla väsentlig information om uppdragets antagande. a) Hänvisa till lämplig Reko där du hittar information om hur uppdragets antagande ska gå till. (2p) Reko 310 Antagande och omprövning av uppdrag b) Ge fyra exempel på obligatoriska dokument, i antagandeprocessen, som alltid ska ingå i redovisningskonsultens egen dokumentation. (4p) Registreringsbevis Identitetskontroll av uppdragsgivaren och eventuell huvudman Uppdragsavtal med allmänna villkor och eventuella bilagor Uppdragsplanering c) Motivera varför antagandeprocessen och dess dokumentation är viktig för dig i praktiken i ditt fortsatta kundarbete. (4p) Det ska i efterhand gå att förstå förutsättningarna för uppdraget och de beslut som är tagna. Antagandeprocessen är viktig för att jag som konsult ska kunna genomföra mitt uppdrag utifrån kundens förväntningar och med rätt kvalitet. Vem ska göra vad och när? Vilken rapportering förväntar sig och har kunden nytta av? En tydlig dokumentation över vad konsulten har tagit på sig att utföra. Sida 2 av 12

3 Fråga 2 Allmänna konsultfrågor (3 p) I din redovisningsbyrå har ni ett löneserviceuppdrag för Reklambyrån Kommanditbolag. Du är kundansvarig och uppdraget avser löneberedning för ett tjugotal tjänstemän, framtagande och utskick av lönespecifikationer, framtagande av bokföringsunderlag och underlag till skattedeklarationen. Uppdraget flyter på bra och kunden är nöjd. I samband med årsskiftet efterfrågar kunden en bokslutsrapport. - Kan du lämna bokslutsrapport? Redogör kort för ditt svar till Reklambyrån om vilka förutsättningar som gäller för att bokslutsrapport ska lämnas och hänvisa i ditt svar till Reko. Nej, i detta fall hade jag inte ett uppdrag som omfattade biträde med att sammanställa ett årsbokslut alternativt årsredovisning. Bokslutsrapporten kan endast lämnas av mig som auktoriserad redovisningskonsult när jag har ett uppdrag som omfattar detta. Reko 670 Bokslutrapport. Fråga 4 Allmänna konsultfrågor (6 p) Du blir kontaktad av en kvinna som har hunduppfödning, hon driver enskild näringsverksamhet sedan många år. Du känner till henne sedan tidigare och uppfattar henne som seriös och trevlig. Hon har blivit rekommenderad att kontakta dig och frågar dig nu om du kan hjälpa henne att bokföra samt deklarera årsvis. Hon är mån om att det ska bli billigt och vill därför att du bokar upp en dag februari nästa år för detta arbete. Hon berättar att det är god ordning och att hon har ett separat bankkonto för firman. På kontot sätts pengar in vid valpförsäljningar och uttag görs för firmans kostnader. Inbetalningar till bankkontot görs direkt av valpköpare eller av henne själv vid kontanta betalningar. a) Ge exempel på frågeställningar som du behöver fånga upp i ditt första möte med kunden? (2 p) Hur hanteras bokföringen idag? Information om verksamhetens omfattning? Hur sköts kontanthanteringen? b) Finns det särskilda regler för löpande bokföring i detta fall? (2 p) JA. BFL 5 kap 2. Kontanta in och utbetalningar ska bokföras senast påföljande arbetsdag. Andra affärshändelser ska bokföras så snart det kan ske. Om hon har en omsättning på mindre än en miljon kronor per räkenskapsår och det normalt förekommer högst 50 verifikationer med högst 250 affärshändelser kan bokföringen senareläggas till 60 dagar efter utgången av det räkenskapsår då affärshändelsen inträffade. BFNAR 2013:2 Bokföring 3.8. c) Redogör för de svar du lämnar till kunden med hänvisning till god redovisningssed och till Reko. (2 p) Sida 3 av 12

4 Jag kan hjälpa dig att bokföra och deklarera årsvis under förutsättning att din verksamhet inte är större än att det är förenligt med god redovisningssed att senarelägga bokföringen till 60 dagar efter utgången av räkenskapsåret. För dina kontanta in och utbetalningar gäller dock att de behöver bokföras senast påföljande arbetsdag. Vi kan tillsammans se till att lägga upp rutiner kring detta så du kan göra det själv. Du ska också komma ihåg att om du väljer att senarelägga bokföringen så ska verifikationerna i avvaktan på bokföring hållas ordnade (BFNAR 2013:2 Bokföring 3.5). Reko 150 Skyldighet att ta hänsyn till lagar och regler. Sida 4 av 12

5 Uppgift 2 Case: Designboden AB 35 poäng Detta case är tänkt som en normal uppdragssituation. Tänk på att lösa frågorna på ett bra och strukturerat sätt så att det tydligt framgår hur du som auktoriserad redovisningskonsult har agerat. Tips är att först gå igenom materialet, sedan löser du en fråga i taget. Svaret ska vara kort och tydligt. Tänk Reko och god redovisningssed. Bakgrundinformation Designboden är en klädbutik som har funnits i familjen Grönwalls ägo i drygt 10 år. Starten kom när Lennart var på en resa i Spanien och upptäckte att man där kunde köpa billiga kläder. Man hyrde därför en lokal, i Sverige, och öppnade en butik med herrkläder som importerades från Spanien. Lennart äger samtliga aktier i Designboden AB, där han också är styrelseledamot, hans fru Eva är styrelsesuppleant. Verksamheten med kläder utvecklades positivt och i samband med att man fick agenturen för två stora spanska märken för fem år sedan började man också sälja damkläder. Bolaget var tidigare en VVS firma som Lennart hade drivit och som hade gått med stora underskott, så det fanns förlustavdrag som kunde utnyttjas. Utvecklingen har i stort varit positiv över åren med stigande omsättning, och i samband med att man fick agenturen började också dottern Inger i butiken, och dessutom började man sälja vidare vissa kläder till butiker i andra städer för att utnyttja agenturen bättre. Kombinationen av butik och agentur har varit positiv och man beslöt därför att vara med på en klädmässa under hösten 2013 för att hitta nya återförsäljare. Mässan var kostsam (faktura för mässplatsmonter har kommit 98 tkr, exklusiv moms) och gav inte det resultat man hade förväntat sig på grund av att man ansett att platsen för monter inte var tillräckligt bra. Man har därför inte bokfört eller betalat denna faktura och diskuterar med mässarrangören om en eventuell rabatt. Konkurrensen har blivit hårdare så det är inte längre lika lätt att få ut samma marginaler som förr. Detta är negativt för företagets finanser och man behöver därför hjälp av dig med en plan för fortsättningen. Du har haft kunden i två år och har som vanligt planerat en genomgång med kunden för att gå igenom förslaget till bokslut, , innan det fastställs. Vid detta möte framkommer följande information: En återförsäljare har fått problem med sin ekonomi, där Designboden AB har en kundfordran på 80 tkr (inklusive moms). Designboden AB har skickat en påminnelse, men kunden har nu meddelat att de inte kan betala. Någon förlikning med mässarrangören har ännu inte skett och mässfakturan är ännu ej bokförd. Lennart vill absolut inte betala hela fakturan eftersom han hävdar att skulle blivit utlovad en rabatt om inte mässan medförde en viss omsättning. Sida 5 av 12

6 Lennart fyller 50 år 2014 och har strax innan balansdagen tagit ut 50 tkr från företagets checkkonto för att göra en resa. I nuläget ingår detta i posten kortfristiga fordringar. Inget underlag finns mer än att uttaget syns på kontot och Lennarts tanke är att senare skulle kunna göras om till utdelning. Damkläder är modekänsliga och minskar snabbt i värde. Lagrets bedömda nettoförsäljningsvärde är därför 4 % lägre än inventerat anskaffningsvärde. Lennart har hört talas om någon schablonregel när det gäller inkurans och undrar hur den fungerar. Framtidsplaner Lennart har hittat en mera central lokal som blivit ledig, och detta är där man hade velat vara från början. Den nya lokalen är större och skulle ge en bättre exponering av damkläderna, men det kräver samtidigt en renovering på 350 tkr och ger en högre hyra per år på 80 tkr. Dessutom skulle man behöva en extra anställd, vilket även skulle kunna ge Lennart ökade möjligheter att arbeta mera med återförsäljare. Nedan finner du avstämda resultat och balansräkningar för Designboden för de senaste åren inklusive förslaget till bokslutet K2 (BFNAR 2008:1) har valts som normering för bokslutet och årsredovisningens upprättande. Fråga 1 Bokslutsgenomgång (27 p) Kommentera informationen som framkommit vid mötet samt den totala påverkan på bokslutet och årsredovisningen och redogör för hur och varför du kan behöva justera bokslutet på grund av dessa faktorer, samt konsekvenserna av eventuella justeringar. Här vill vi ha resonemang, eventuell påverkan på bolagets resultat och ställning (visa med egna beräkningar hur det du totalt noterat medför eventuell påverkan på resultatet), samt övrigt som påverkar presentationen i årsredovisningen. Kommentera också hur du agerar mot kunden. Hänvisa även till vilka redovisningsregler, eller vilken punkt i allmänna råd, som styr respektive justering. Fråga 2 Rådgivning framtidsplaner(8 p) Ange fyra viktiga punkter inför rådgivningen till hur Designboden AB ska gå vidare inför nästa år? Presentera din analys och ditt resonemang. Sida 6 av 12

7 Sida 7 av 12

8 Sida 8 av 12

9 Fråga 1 Bokslutsgenomgång: Kundfordran ska reserveras, beloppsmässig utan moms. Detta är en befarad kundförlust och ska inte tas upp till ett högre belopp än vad som beräknas inflyta. BFNAR 2008: Kostnaden för den misslyckade mässan ska bokföras även om skulden är tvistig. BFNAR 2008: En otillåten värdeöverföring har skett genom det uttag som Lennart benämner utdelning. Pengar har tagits ut som inte skulle tas ut och jag rekommenderar därför Lennart att genast betala tillbaka dessa. ABL 17 kap. SKV kommer att bedöma uttaget som ett s.k. förbjudet lån till närstående. Lagret ska tas upp till det lägsta av nettoförsäljningsvärdet eller anskaffningsvärdet. (ÅRL 4 kap 9 ) Med andra ord måste lagret skrivas ner med 4 % som är Lennarts bedömda nettoförsäljningsvärde. Schablonregeln som Lennart har hört talas om säger att varulagret får tas upp till 97 % av anskaffningsvärdet under förutsättning att nettoförsäljningsvärdet inte är lägre (BFNAR 2008:1 12.5). Detta ger sammantaget dessa effekter på bolagets resultat och eget kapital (i tkr). Årets resultat före justeringar 157 Reservering kundfordran 64 Mässa 98 Nedskrivning varulager 250 Årets resultat efter justeringar 569 Bundet EK 100 Balanserat resultat 264 Årets resultat (efter justeringar) 569 EK efter justeringar 205 Eftersom det finns skäl att anta att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet så ska styrelsen genast upprätta en kontrollbalansräkning enligt ABL 25 kap 13. Jag som konsult påtalar detta genom att göra en rapportering av väsentliga händelser enligt Reko 640. I årsredovisningens förvaltningsberättelse under rubriken Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret ska det anges om bolaget har upprättat eller är skyldig att upprätta en kontrollbalansräkning (BFNAR 2008:1 5:2). Fråga 2 Rådgivning Framtidsplaner Frågan ger 8p som max, varje kommentar ger 2 poäng. Riskabelt att expandera till en ny lokal och nyanställa i detta läge med ansträngd ekonomi och negativ trend för lönsamheten, där bruttomarginalen har sjunkit från 27% till 25% de senaste 2 åren. Det vore lämpligt att kunna särredovisa herrkläder, damkläder samt försäljningen till andra butiker för att kunna analysera var bakgrunden till marginalsänkningen har uppstått. Om man kunnat hålla marginalen på 27% även för 2013 skulle vinsten ha Sida 9 av 12

10 varit 337 tkr större och frågan om kontrollbalansplikt inte förelegat. Detta är därför ett viktigt område att analyser, och att förhindra ytterligare försämringar för En budget måste upprättas för att se hur mycket intäktsökning det skulle krävas för att täcka merkostnader för expansion, samt hur likviditeten kommer att utvecklas både i nuläget och vid expansion. I dessa diskussioner ryms även frågor om personalstyrkan, prissättning och sortimentsval för framtiden. Expansion och förändringar av sortiment mm kommer att kräva finansiering. Det är därför lämpligt att förekomma genom att kontakta banken och diskutera igenom tänkbara planer mot bakgrund av den budget man upprättat, för att klargöra vilka alternativ som är möjliga att finansiera och därmed intressanta att diskutera vidare. En plan för nästa kontrollstämma måste överenskommas för att avvärja risken för det personliga ansvaret och tvångslikvidation. Den budget som upprättats måste därför även ingå i det formaliabeslut som krävs för att följa ABL. Sida 10 av 12

11 Uppgift 3 Moms 15 poäng Fråga 2 Moms personbil (7 p) a) Normalt får momsen inte dras av när man köper ett fordon som i momssammanhang räknas som personbil (avdragsförbud). Men det finns undantag från denna huvudregel. Ge två exempel när ingående moms får dras av vid inköp av personbil? (4 p) (2 exempel räcker för full poäng) Inköp av personbil som är avsedd för: återförsäljning i bilhandel, uthyrning i uthyrningsverksamhet persontransporter i taxirörelse transporter av avlidna i begravningsverksamhet körkortsutbildning b) Vad gäller i momshänseende för tillval (till exempel lack, taklucka) respektive extrautrustning (till exempel takbox, vinterdäck) som förvärvas i samband med köp av ny personbil till en momspliktig verksamhet som inte omfattas av undantagsregeln i fråga a). (3 p) b) Olika tillval som görs i samband med ett bilköp anses utgöra en del av anskaffningskostnaden för bilen och omfattas därför av avdragsförbudet för personbilar. Bedriver företaget momspliktig verksamhet får momsen lyftas på extrautrustning. Sida 11 av 12

12 Uppgift 4 Skatt 15 poäng Fråga 1 Fåmansaktiebolag (8 p) När en delägare i ett fåmansföretag räknar ut sitt gränsbelopp för kapitalbeskattad utdelning finns möjlighet att lägga ett lönebaserat utrymme till omkostnadsbeloppet för aktierna. a) Vad är det grundläggande kravet för att en aktiv delägare i ett fåmansföretag ska få beräkna årets gränsbelopp? Hänvisa till lagrum där detta regleras. (2 p) a) Årets gränsbelopp får bara beräknas av den som äger andelen vid beskattningsårets ingång. 57 kap st inkomstskattelagen. b) Om ovanstående villkor är uppfyllt, vad krävs för att delägaren ska få lägga ett lönebaserat utrymme till sitt omkostnadsbelopp för aktierna vid beräkning av gränsbeloppet? (2 p) b) Andelsägaren äger andelar i företaget som motsvarar minst fyra procent av kapitalet i företaget samt att andelsägaren själv eller någon närstående under året före beskattningsåret från företaget och dess dotterföretag fått sådan kontant ersättning som sammanlagt inte understiger det lägsta av sex inkomstbasbelopp med tillägg för fem procent av den sammanlagda kontanta ersättningen i företaget och i dess dotterföretag, och 10 inkomstbasbelopp. c) Vilka ersättningar ingår vid beräkning av det lönebaserade utrymmet och hur beräknas det lönebaserade utrymmet under 2014? (4 p) c) Löneunderlaget beräknas på sådan kontant ersättning som betalats ut till delägaren eller närstående kalenderåret före det år som utdelningen utbetalas, tex för utdelning som betalas ut 2014, beskattas 2015, beräknas löneunderlag på utbetalda löner år Även löner från dotterföretag får räknas in. Från och med inkomståret 2014 är det 50 % av de kontanta lönerna som utgör det lönebaserade utrymmet som du får lägga till vid beräkningen av gränsbeloppet. Det lönebaserade utrymmet för dig som delägare får däremot inte bli större än 50 gånger den egna kontanta lönen eller den kontanta lön som en närstående erhållit under 2013 från företaget eller något dotterföretag till företaget. Sida 12 av 12

FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 15 april 2015

FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 15 april 2015 Exempelsvar Utvald del för offentliggörande FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 15 april 2015 Hjälpmedel: Svarssätt: Vid digital inlämning; dator inte uppkopplad mot internet Miniräknare Böcker t ex

Läs mer

Rättningsmall utvald del för offentliggörande

Rättningsmall utvald del för offentliggörande Rättningsmall utvald del för offentliggörande FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 24 februari 2014 Tentamensdatum 26 november 2013 Hjälpmedel: Svarssätt: Poäng: Reko-boken 2013, FARs Samlingsvolym

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut 2010-11-18 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2010:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning...

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 16 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2007 taxeringsår 2008 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmansföretag och till dig

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del I. Maj 2004. Revisorsnämnden

REVISORSEXAMEN Del I. Maj 2004. Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Del I Maj 2004 Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 24-25 maj 2004 Skrivtid: 2 x 4 timmar, varav 4 timmar för del I Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt med andra

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 15 Skatteregler för delägare i fåmansföretag INKOMSTÅR 2006 TAXERINGSÅR 2007 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående till delägare.

Läs mer

Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation är inte tillåten.

Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation är inte tillåten. 1 FAR AKADEMIS KUNSKAPSTEST 4 DECEMBER 2014 KL. 10.00 17.00 Hjälpmedel: Svarssätt: Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 21 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2012 taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2011 Del 2 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kortfattad information 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar 2014 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2013 deklaration 2014 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Fråga 1 Kan jag lämna en bokslutsrapport om kunden inte har undertecknat uppdragsavtalet?

Fråga 1 Kan jag lämna en bokslutsrapport om kunden inte har undertecknat uppdragsavtalet? Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om förutsättningar för bokslutsrapport Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har

Läs mer

Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan med utförliga instruktioner. V 2.1

Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan med utförliga instruktioner. V 2.1 1480 Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan med utförliga instruktioner. V 2.1 1310 1314 2010 2012 1214 1215 1216 1217 1012 1014 1016 Innehållsförteckning IDROTTENS REDOVISNING Definitioner

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2014 Del 2 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kortfattad information 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2 Bokföring, bokslut och deklaration Del 2 Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2008 Innehållsförteckning Introduktion 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3 Nyheter bokslut för samtliga

Läs mer

Koll på nya löneunderlagsreglerna? Samarbeta i molnet med din redovisningsbyrå Avdrag för lokal i egna bostaden Okej att bokföra året därpå?

Koll på nya löneunderlagsreglerna? Samarbeta i molnet med din redovisningsbyrå Avdrag för lokal i egna bostaden Okej att bokföra året därpå? Kundtidning från Björn Lundén Information AB Koll på nya löneunderlagsreglerna? Samarbeta i molnet med din redovisningsbyrå Avdrag för lokal i egna bostaden Okej att bokföra året därpå? Du och jag i det

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2 Bokföring, bokslut och deklaration Del 2 Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2009 Innehållsförteckning Introduktion 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3 Förenklat årsbokslut eller

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering SKV 418 utgåva 28 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via verksamt.se Broschyren vänder sig till dig

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks. Kräver vinst före bolagsskatt för 2012

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks. Kräver vinst före bolagsskatt för 2012 Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks Låt aktiebolaget med kalenderår som räkenskapsår sätta av till tantiem i årsredovisningen

Läs mer