Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS"

Transkript

1 Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS Nätverket LUFSA: Alingsås Falköping Lidköping Lilla Edet Ulricehamn Vårgårda Nätverket är en del av Jämförelseprojektet Ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Rådet för främjande av Kommunala Analyser (rka) och Finansdepartementet 1

2 Sveriges Kommuner och Landsting Stockholm. Besök Hornsgatan 20 Tfn Fax Upplysningar om rapportens innehåll lämnas av: Alingsås kommun Charlotte Karlsson Falköpings kommun Eva Holmlind Lidköpings kommun Kurth Johansson Lilla Edets kommun Helena Grimm Ulricehamns kommun Daniel Levisson Vårgårdas kommun Jenny Andersson Produktion: Sveriges Kommuner och Landsting 2

3 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Bakgrund och inledning... 6 Metod och avgränsning... 8 Bakgrundsdata Väntetid Trettiosex bedömningar Kvalitetsbild i boende Effektivitetsmått för boende Kvalitetsbild i daglig verksamhet Effektivitetsmått för daglig verksamhet Personlig assistans Brukarens egen kostnad för daglig verksamhet Informationsgivning Goda exempel BILAGA

4 Sammanfattning Den här rapporten handlar om kvalitet och kostnader för kommunens verksamheter för personer som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, det så kallade LSS -området. Rapporten rör sex kommuner i Västra Götalandsregionen. Kommunerna bildar ett nätverk, kallat LUFSA, som ingår i det nationella Jämförelseprojektet. Nätverket leds av Sveriges Kommuner och Landsting i samverkan med Rådet för främjande av Kommunal Analys (RKA). Kommunerna som deltar i nätverket är Alingsås, Falköping, Lidköping, Lilla Edet, Ulricehamn och Vårgårda. Tillsammans har de drygt invånare. Det primära syftet med projektet är att ta fram effektiva arbetsmodeller där jämförelser mellan kommuner och nätverk leder till praktiska förbättringar i verksamheterna. Detta är LUFSA:s andra undersökningsområde. Det första handlade om kommunernas äldreomsorg. Nätverket har jämfört brukarnas väntetider, likhetsgrad i biståndsbedömningar, kvalitetsbilder för boende och daglig verksamhet. Effektivitetsmått (kvalitet i förhållande till kostnader), personlig assistans, brukarnas egna kostnader för daglig verksamhet och informationsgivning. I rapporten beskrivs också beräkningsgrunder för utjämningsbidrag, och goda exempel från kommunernas verksamheter, begreppsdefinitioner finns i bilagan. Väntetider Vid jämförelse av brukarens väntetider mellan ansökan beslut och verkställighet visade det sig bland annat att förstagångsansökningar inte tog längre tid än övriga och att nästan samtliga kommuner klarade ansökan på mindre än tre månader. Att få kontaktperson visade sig vara ett större problem. Även brukarens väntan på beslut tog lång tid. Korttidsvistelse klarade kommunerna ofta inom 1,5 månad. När det gäller att erbjuda boende med särskild service för vuxna överskrider merparten av kommunerna de 90 dagar som ses som en gräns för vad som är rimligt. Medeltiden för ansökan till erbjudande ligger för nätverket LUFSA på närmare 170 dagar. I den dagliga verksamheten syns tydligt att de större kommunerna inte har samma problem som de mindre när det gäller att kunna erbjuda plats för dem som önskar. Bedömningar Utifrån sex fallbeskrivningar lät kommunerna handläggarna bedöma om personerna i fråga skulle få sitt sökta bistånd eller ej. Resultatet visar på stor överensstämmelse i bedömningarna mellan kommunerna. Vårgårda avviker mest med enbart bifall till de fiktiva personernas ansökningar. 4

5 Kvalitetsbilder Projektledarna intervjuade chefer på boenden och dagliga verksamheter för att jämföra de kvalitetsnivåer som kommunerna erbjuder sina brukare. Kommunernas respektive resultat är förvånansvärt jämna och goda för nätverket som helhet och alldeles särskilt för Falköping och Lilla Edet som har nästan 90 % positiva svar. Sammanfattningsvis ger kvalitetsindikatorerna höga poäng för samtliga kommuner, med undantag när det gäller indikatorerna för hot och våld mellan brukare respektive möjligheten för brukaren att bli sambo. Där har kommunerna genomgående låga poäng. När det gäller möjligheterna att bli sambo finns stora skillnader mellan kommunerna. I Falköping har brukarna störst möjlighet till sammanboende. Möjligheten för brukarna att kunna ha sällskapsdjur hemma hos sig ser också olika ut i kommunerna. När det gäller daglig verksamhet är servicenivåerna lägre och poängnivån varierar mer om man jämför med särskilt boende, men poängen ligger ändå relativt högt. I Alingsås, Falköping och Lidköping finns möjlighet till sysselsättning även sommartid. En brist är att det inte på alla enheter finns möjlighet för brukarna att påverka den dagliga verksamheten genom brukarråd. Ett annat förbättringsområde för kommunerna är även här att förebygga hot och våld mellan brukare. I alla kommunerna, förutom Alingsås och Lidköping, erbjuds friskvårdsaktiviteter på arbetstid. Samverkan mellan kommunerna och den öppna arbetsmarknaden varierar mellan kommunerna. Det är få brukare som har gått till den öppna arbetsmarknaden. Goda exempel i kommunernas verksamheter beskrivs sist i rapporten. Effektivitetsmått Här redovisas förhållandet mellan kvalitetsnivåer och kommunens kostnader. Falköping är den kommun som utmärker sig med lägst kostnader per boende samtidigt som de, jämte Lilla Edet, har den högsta kvalitetspoängen. Lilla Edet är däremot den kommun som har högst kostnader per boende. Kommunernas kostnader kan dock variera mycket beroende på de boendes vårdbehov, andel av olika servicenivå i boendet med mera. Falköping behåller det goda sambandet mellan kvalitet och ekonomi även för daglig verksamhet. Falköping får därmed ses som en intressant kommun där man verkar kunna kombinera god kvalitet i verksamheterna med relativt låga kostnader. Några andra resultat.. Mellan 40 till 67 procent av brukarna i nätverket har kommunen som utförare. En brukare kan betala från 0 kronor (lilla Edet) till 37 kronor (Vårgårda) per dag för daglig verksamhet. När nätverket jämfört sina webbsidor får Falköping mycket goda resultat. 5

6 Bakgrund och inledning Nätverket LUFSA består av kommunerna Alingsås, Falköping, Lidköping, Lilla Edet, Ulricehamn och Vårgårda. Kommunerna ligger i Västra Götalandsregionen och har sammanlagt drygt invånare. Nätverket är ett av de ca 30 nätverk som ingår i det nationella Jämförelseprojektet som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Rådet för främjande av Kommunala Analyser (RKA). Projektet finansieras av Finansdepartementet. Varför Jämförelseprojekt? Det primära syftet med projektet är att ta fram effektiva arbetsmodeller där jämförelser i olika nätverk leder till praktiska förbättringar i verksamheterna. Inriktningen är att försöka finna sambandet mellan kostnader och kvalitet. Det är också en uttalad ambition att skapa en arbetskultur där kontinuerliga jämförelser blir ett bestående inslag i kommunernas arbete med att förbättra sina verksamheter. För att lyckas med detta bygger projektets arbetsmetod på kommunernas egen kraft och kreativitet. Organisation för hållbar utveckling och lärande Nätverken har en styrgrupp där varje deltagande kommunledning finns representerad. Projektledarna är ofta ekonomer eller utvecklings- och kvalitetsansvariga och arbetar nära verksamhetskunniga kollegor. Projektteamen har på så sätt en förankring både i kommunledning och i verksamhet. Nätverksformen i sig skapar arenor som ger möjlighet till gemensam dialog och lärande. Projektorganisationen ger på det sättet förutsättningar för ett hållbart utvecklingsarbete i kommunerna. Rapport Syftet med rapporten är att ur ett brukar- och medborgarperspektiv ge underlag, tips och erfarenheter som kan förbättra kvaliteten i kommunernas verksamheter. Med hjälp av rapporten ska man kunna bedöma kvaliteten på arbetet i den egna kommunen och sätta den i förhållande till kostnaderna samt kunna jämföra med andra kommuners resultatbild. Goda exempel ska lyftas fram och bli en inspirationskälla för andra. Läsanvisning Varje mått har ett eget kapitel med följande underrubriker: Utgångspunkt och beskrivning En kortfattad motivering lämnas till varför nätverket valt att jämföra resultat för området. Här presenteras också hur mätningen genomförts. 6

7 Resultat De deltagande kommunernas resultat från mätningen presenteras och jämförs. Det görs ofta i form av en färgsatt tabell eller diagram för att förtydliga och underlätta tolkningen av resultatet. Kommentar Slutligen ges en kort kommentar till de presenterade resultaten. Kommentaren syftar både till att sammanfatta och att förklara eventuella avvikelser. Här görs däremot inte några analyser. Rapporten överlämnar till varje kommun att själv analysera sin resultatbild. Tack! Vi vill till sist tacka alla er som deltagit i mätningar och sammanställningar av denna rapport. Utan er medverkan och ert engagemang hade den här rapporten inte blivit till. Vi hoppas också att rapporten kan bli ett användbart verktyg för det egna kvalitets- och förbättringsarbetet. 7

8 Metod och avgränsning Omsorgen om de funktionsnedsatta som omfattas av lagen om särskild service i vissa fall, LSS, organiseras på olika sätt utifrån kommunernas olika förutsättningar vilket i viss mån kommer att avspeglas i rapporten. Det är inte möjligt att ta fram en sann och heltäckande bild av omsorgens kvalitet genom en undersökning av det här slaget. Måtten och jämförelserna visar bara på några av de skillnader som finns mellan kommunerna. Mätperioderna för de olika måtten har varit 2008 och/eller Oftast kan vi bara redovisa mätningar från ett av åren. Det gör att resultaten får ses som en ögonblicksbild av verksamheten under just den aktuella mätperioden. För att kunna se trender och tendenser krävs att vi kan följa resultaten under en längre mätperiod. Projektets vägledande riktlinjer för ett lyckat jämförelsearbete. Vi ska undvika att ta fram en ny sifferskog. Ett par enkla och mer eller mindre givna mått ska ges uppmärksamhet. Vi ska ta fram kvalitetsmått. I första hand ska detta ske utifrån ett kommunlednings- eller medborgarperspektiv och inte ett professionellt perspektiv. Fokus ska vara att hitta de goda exemplen. Dessa exempel ska lyftas fram och andra kommuner ska ges tillfälle att plocka idéer till den egna verksamheten. Sambandet mellan kostnader/resurser och kvalitet ska belysas. Syftet är att se om det finns ett direkt samband mellan hög kostnad och hög kvalitet. Förklaringar till skillnader överlämnas till respektive kommun att analysera. Det är omöjligt att ta fram en helt sann och heltäckande bild av verksamhetens kvalitet med ett par mått. Måtten ska ses som indikatorer på att det finns skillnader i kvalitet. Dessa skillnader kan sedan ges olika förklaringar. 8

9 Styrgruppen för Jämförelseprojektet LUFSA:s nätverk träffades för andra gången, våren 2009, för att välja nytt undersökningsområde för nätverket. Styrgruppen valde LSS - området. När nätverket mätt boendet har en avgränsning gjorts till bostad med särskild service för vuxna. De kommuner som har så kallad annan särskild anpassad bostad har exkluderat dessa från både servicenivåer och effektivitetsmått. Följande områden har undersökts: Inom LSS Väntetider Bedömning av några typfall personlig assistans Bostad med särskild service för vuxna Servicenivå effektivitetsmått Daglig verksamhet servicenivå effektivitetsmått brukarens egen kostnad Informationsgivning om omsorg om funktionsnedsatta. Kommunens hemsida Datainsamling Respektive kommun har hämtat statistik och uppgifter från centrala dataregister, lokal dokumentation och verksamheternas ekonomi har granskats och intervjuer har genomförts med chefer och medarbetare inom LSS området. För att respektera sekretess och integritetsskydd har bara den personal som haft behörighet gjort granskningarna. Etiska riktlinjer har varit vägledande i de undersökningsarbete som rört brukarens dokumentation och personliga uppgifter. Kommunens informationsgivning har mätts av externa utförare. 9

10 Bakgrundsdata För att lättare kunna tolka kommunernas olika resultat är det värdefullt att förstå något av de olika betingelser som råder i respektive kommun. Vi har därför valt att börja rapporten med lite bakgrundsfakta. Alingsås Falköping Lidköping Lilla Edet Ulricehamn Vårgårda Antal Invånare Antal med LSS insatser Antal som bor i bostad med särskild service Antal med insats daglig verksamhet Antal brukare med fler än 2 insatser Vi har i rapporten tittat på boende för vuxna och daglig verksamhet därför redovisar diagrammet gruppen över 20 år. Procent Andel av brukarna som är 20 år eller äldre 40 Alingsås Falköping Lidköping Lilla Edet Ulricehamn Vårgårda 10

11 Promille Andel av befolkningen med LSS-insats 0 Alingsås Falköping Lidköping Lilla Edet Ulricehamn Vårgårda Andel av befolkningen som bor i bostad med särskild service Promille Alingsås Falköping Lidköping Lilla Edet Ulricehamn Vårgårda Andel av befolkningen med insats daglig verksamhet Promille Alingsås Falköping Lidköping Lilla Edet Ulricehamn Vårgårda 11

12 Procent Andel brukare med fler än två insatser 0 Alingsås Falköping Lidköping Lilla Edet Ulricehamn Vårgårda Alingsås kommun Landstinget, som tidigare var huvudman för verksamheten (särskilda omsorgerna), hade många verksamheter lokaliserade till Alingsås kommun. Detta kommer, under en längre övergångsperiod, att innebära ett fortsatt högt antal individer med insatser. Alingsås kommun har också en gymnasiesärskola, vilket innebär en viss inflyttning av yngre personer med funktionshinder, då gymnasiesärskolans geografiska lokalisering blir framtida etableringsort för många personer med funktionshinder. Falköpings kommun Den 1 januari 1996 blev kommunerna i Skaraborg huvudman för omsorgerna om psykiskt utvecklingsstörda. Falköping fick då överta driftsansvaret för två gruppbostäder som betraktats som Länsresurs för personer med särskilda behov, autism och psykiatri. Falköping har tidigare haft en omfattande psykiatrisjukvård i landstingets regi. Ungefär samtidigt som omsorgerna kommunaliserades genomfördes även den s.k. psykädelreformen, vilken medförde att kommunen fick ansvaret för personer med psykiatriska funktionsnedsättningar. Lidköpings kommun Lidköping har ingen tidigare vårdhemstradition. Däremot är staden en inflyttningskommun inom LSS vilket betyder att andelen funktionshindrade är hög, skillnaden motsvarar plus 33 personer per invånare. De senaste åren har hälften av nyproducerade platser i gruppbostad beviljats personer från annan kommun, främst från kringliggande kommuner. En del av förklaringen är att flera som går sin gymnasiesärskola i Lidköping stannar kvar efter avslutad skola en annan kan vara att små kommuner runt omkring har ett mindre utbud än Lidköping. 12

13 Lilla Edets kommun Lilla Edets kommun har haft en lång tradition av att köpa boende och daglig verksamhet från Solhaga by, som är ett privat alternativ inom LSS. Kommunen har sedan införandet av utjämningssystemet för LSS valt, att starta upp egna verksamheter inom boende och daglig verksamhet. Solhaga by, som fram till 2007 drevs som familjeföretag, öppnade sin verksamhet I dagsläget finns där boendestöd för ca 60 personer samt daglig verksamhet. Närmare 25 kommuner och/eller stadsdelar i och kring Göteborg i Västra Götalands län har avtal med Solhaga by. Totalkostnader och utjämningssystemets effekter för LSS, år 2008 Alingsås Falköping Lidköping Lilla Edet Ulricehamn Vårgårda Kostnad per invånare, totalt LSS Utjämningsbidrag per invånare Utjämningsavgift per invånare Summa kostnad per invånare inklusive utjämningsbidr ag/avgift Kommentar En kommuns kostnader för LSS-insatser kan skilja sig mycket åt beroende på antalet personer boende i kommunen, som har sådana funktionshinder att de är berättigade till insats med stöd av lagen. Spridningen är här inte jämn över landet. Orsakerna till detta har ofta en historisk förklaring. Kommuner som tidigare haft vårdinrättningar som avvecklats har en större andel vårdtagare som bor kvar i kommunen. Kommuner som har gymnasiesärskolor kan få en större andel som efter skolan vill vara kvar i kommunen. Spridningen är även anledningen till det nationella utjämningssystemet för LSS-kostnader. Kostnadsutjämningssystemet för LSS bygger idag på tre faktorer: kommunens folkmängd, standardkostnaden (den nationella genomsnittskostnaden för LSS-insatser), och personalkostnadsindex. Personalkostnadsindex ska utjämna för olika stort behov av personalinsatser. 13

14 Utjämningsbidraget/avgiften utgörs av skillnaden mellan rikets standardkostnad per invånare och den standardkostnad varje kommun får per invånare om kommunens olika LSS-insatser multipliceras med den riksgenomsnittliga kostnaden för varje insats och sedan fördelas per invånare. Kommuner med flera insatser än riksgenomsnittet och med genomsnittlig eller högre personalinsats får bidrag ur systemet. Medan kommuner med färre insatser och genomsnittliga eller lägre personalinsatser än snittet får betala utjämningsavgift. Motivet för kostnadsutjämning är att alla kommuner efter utjämning skall ha likvärdiga ekonomiska förutsättningar för att bedriva den kommunala verksamheten, oavsett om man av historiska skäl eller ej, är belastad med fler personer som har behov av stöd än riket i övrigt, se ovan. Observera att utjämningssystemet inte har för avsikt att utjämna för olika effektivitet eller olika politiska ambitioner utan enbart för skillnaderna i hjälpbehov per kommun. Det utjämningssystem som finns för LSSkostnader jämnar till viss del ut dessa skillnader men inte fullt ut. 14

15 Väntetid Utgångspunkt och bakgrund Väntetid är för de flesta av insatserna inom LSS - lagstiftningen en kvalitetsfråga. För vissa av insatserna föreligger sällan några större problem vad gäller väntetiden medan det för andra kan finnas betydligt större problem vilket gör att det tar riktigt lång tid att komma till en lösning. I LUFSA har vi valt att fokusera på 4 insatser som i vissa av våra kommuner utgör problemområden, nämligen kontaktperson, korttidsvistelse, särskilt boende för vuxna och daglig verksamhet. Eftersom gruppen antar att förstagångsansökningar tar längre tid än kommande utredningar har samtliga kommuner också mätt förstagångsansökningar för sig. Förutsättningarna kan skilja sig åt i kommunerna både vad gäller hur lång tid själva handläggningstiden tar och hur lång tid det sedan tar till att man de facto har något att erbjuda, så har båda dessa tidsrymder mätts. Tiden från ansökan till beslut mäter den kapacitet som kommunen har när det gäller handläggningen och tiden från ansökan till erbjudande mäter vilken kapacitet som finns i kommunen när det gäller att fylla det faktiska behovet av ett visst stöd. 15

16 Resultat Mätningen nedan avser de 5 senaste förstagångsansökningarna från var och en av kommunerna. Tidsperioden sträcker sig från februari 2009 och fram till oktober Anledningen till att förstagångsansökningar redovisas enskilt är att vi misstänkte att dessa tog längre tid än de ansökningar som kommer därefter. Vid första bedömningen ska fastslås både vilken personkrets som sökanden tillhör och rimligheten i det önskemål personen har. Ofta behövs kompletteringar vilket skulle kunna ge en längre handläggningstid än vid efterföljande ärenden. Det som framkom visade tvärtom på att dessa ärenden inte tog längre tid än övriga och att samtliga kommuner klarade de förstagångsansökningar som ingick i den här studien på mindre än tre månader. När det gäller kontaktperson och övriga insatser som redovisas nedan är det de fem senast inkomna ansökningarna som redovisas. Det kan vara både förstagångsansökningar och senare ansökningar med i dessa. För en del av insatserna i underlaget går tidsperioden tillbaka ända till 2006 men slutar liksom ovanstående i september/oktober

17 Kontaktpersoner utgör ett problem för flera av kommunerna, ofta även när det gäller själva tiden från ansökan till beslut vilket är något förvånande. Att det kan ta längre tid från ansökan till erbjudande är mer förutsägbart då det gäller att hitta personer som kanske inte finns i organisationen och som brukaren trivs med. Korttidsvistelse är inte något större problem för kommunerna. Alingsås sticker dock ut när det gäller tiden från ansökan till själva erbjudandet liksom Lidköping har mycket korta tider för både handläggning och tid till erbjudande. 17

18 När det gäller att erbjuda boende med särskild service för vuxna överskrider merparten av kommunerna de 90 dagar som ses som en gräns för vad som är rimligt. Medeltiden för ansökan erbjudande ligger för nätverket LUFSA på närmare 170 dagar. I den dagliga verksamheten kan anas att de större kommunerna inte har riktigt samma problem som de mindre när det gäller att kunna erbjuda plats för dem som önskar. Tiden för handläggning till beslut är ungefär densamma utom för Lilla Edets kommun. 18

19 Kommentar För Alingsås och Ulricehamns del saknas möjligheten att redovisa data för erbjudande. I figurerna ovan presenterar dessa kommuner istället verkställighet. Antalet nya ansökningar när det gäller boende med särskild service för vuxna och daglig verksamhet i Lilla Edets kommun är så få att det endast är de 3 senaste som tas upp på grund av att de som kom in dessförinnan är så gamla att de inte speglar den nuvarande verksamheten. I underlaget till tabellerna ingår också oavslutade fall för flera av kommunerna. Det handlar då om ansökningar som har kommit in och biståndsbedömts men som ännu inte har kunnat avslutas genom ett faktiskt erbjudande. Vi har räknat dessa fall till dags dato men det innebär i praktiken att väntetiden från ansökan till erbjudande förlängs ytterligare i förhållande till vad som visas i diagrammen. Både när det gäller korttidsvistelse och kontaktperson utmärker sig Alingsås genom relativt korta handläggningstider men väldigt lång tid innan besluten kan verkställas i ett erbjudande. Lidköping sticker däremot ut i alla jämförda mätningar utom förstagångsansökningar genom att vara den kommun med absolut kortast handläggningstid och kortast väntetid till erbjudande. 19

20 Trettiosex bedömningar Utgångspunkt och Bakgrund När det gäller ansökan om insatser enligt LSS ville nätverket pröva om det är någon skillnad på beslut beroende var man bor. Nätverket har använt sig av verkliga ansökningar som avidentifierats. Biståndshandläggare i varje kommun har utifrån fallen fått göra bedömningar om sökt insats ska beviljas eller ej. Här lämnas en kort beskrivning av respektive typfall. Fallen i sin helhet finns i rapportbilagan. LASSE berör barns behov. Lasse är 6 år och bor med sin mamma och 3 syskon. Lasse har diagnosen autism. Mamman vill ha hjälp och stöd för att orka och hinna med de äldre barnen. Familjen har tidigare haft stödfamilj och familjepedagog enligt SoL. KERSTIN ansöker om ledsagarservice. Hon har en lindrig utvecklingsstörning och tillhör personkrets 1. Hon bor i egen lägenhet och har en anställning med lönebidrag. Kerstin har på grund av sin utvecklingsstörning svårt att klara en resa på egen hand då hon har svårt att hantera pengar samt orientera sig i främmande miljöer. Hon har redan ledsagning 5 tim per månad samt kontaktperson, även stöd från hemvård med städ, tvätt och inköp. Hon ansöker om tillfällig utökning av ledsagarservice till två tillfällen, dels en resa till Liseberg och dels en resa på Göta Kanal. LISA ansöker om daglig verksamhet. Hon är 21 år och bor med sina föräldrar. Hon har diagnosen infantil autism. Hon har idag insatser som korttidstillsyn, korttidsvistelse samt är inskriven i vuxenhabiliteringen. Hade tidigare även kontaktperson. Lisa ansöker om daglig verksamhet när hon gått ur skolan ANNELI ansöker om bostad med särskild service. Hon har en måttlig utvecklingsstörning och tillhör personkrets 1. Anneli bor med sina föräldrar, går på daglig verksamhet varje dag. Hon har en kontaktperson och God man. Enligt kontaktpersonen är hemsituationen ohållbar. KURTH ansöker om personlig assistans. Kurth har en MS-diagnos och tillhör personkrets 3 FYS. Han är gift och bor på landsbygden. Idag har han hjälp med personligt utformat stöd samt städ enligt SoL. Kurth behöver hjälp med personlig hygien, av- och påklädning samt städhjälp. 20

21 KARIN ansöker om personlig assistans nattetid för timmar som inte kan täckas av LASS. Hon har en progredierande neurologisk sjukdom. Hon är väldigt orolig nattetid och har sömnsvårigheter och behöver någon som är där och kan lugna henne. Försäkringskassan har bedömt behovet av assistans nattetid med 2tim 15 min jour/natt samt 15 min/natt för toalettbesök. Resultat Gul ruta markerar att handläggarna anser sig sakna tillräcklig information för att kunna ange ett beslut. Lasse Kerstin Lisa Anneli Kurth Karin Alingsås Falköping Lidköping Lilla Edet Ulricehamn Vårgårda Bifall Bifall Bifall Avslag Bifall Bifall Avslag Bifall Bifall Bifall Bifall Bifall Bifall Bifall Bifall Bifall Bifall Bifall Bifall Bifall Bifall Bifall Bifall Bifall Bifall Avslag Avslag Avslag Avslag Avslag Bifall Kommentar Tabellen ovan visar på relativt små skillnader i hur kommunerna beviljar insatser. I samtliga fall upplever handläggarna att det är svårt att göra en rättvis bedömning enbart utifrån skriftlig information. Tabellen visar ändå på en rättssäkerhet när det gäller beviljade insatser oavsett var man bor. I fallen Lisa och Anneli har samtliga kommuner bedömt lika. När det gäller Lasse har handläggarna i de flesta kommuner kommenterat att de skulle vilja ha mer information för att bevilja insats, några av kommunernas handläggare har valt att avstå från beslut, därav gul ruta i färgtabellen ovan. I fallet Kerstin har två kommuner valt att ge avslag. I fallet Karin är det endast i Vårgårda som insatsen beviljas. Bortser man från de kommuner som har avstått från beslut så ger Alingsås och Lilla Edet flest avslag. Vårgårda bifaller insatser i samtliga fall. 21

22 Kvalitetsbild i boende Utgångspunkt och beskrivning Intervjufrågorna som berör kvalitetsnivåer ställs i varje kommun till respektive ansvarig chef/ledare för verksamheterna. Svaren från de olika verksamheterna/grupperna omräknas till en gemensam procentsats per kommun och fråga. Poängen ger en färg enligt skalan här nedanför. Resultat 0 % 0 Poäng 1-25 % 1 Poäng % 2 Poäng % 3 Poäng % 4 Poäng 100 % 5 Poäng Alingsås Falköping Lidköping Lilla Edet Ulricehamn Vårgårda Antal enheter Kvalitetsindikatorer 1. Hur stor andel av tillsvidareanställda har relevant utbildning? 2. Har alla personer en fullvärdig lägenhet? se Boverkets definition 3. Erbjuds alla som önskar en egen, individuellt anpassad, kultur/ fritidsaktivitet, varje vecka? 4. Får de boende själva bestämma vilken mat de ska äta 5. Får den som vill äta sin mat i den egna lägenheten?

23 6. Finns det allmänna kommunikationer (buss, tåg eller liknande) inom 500 meters avstånd från bostaden? Förekommer våld eller hot om våld mellan brukare? 8. Är det möjligt att ha sällskapsdjur i lägenheten? Får gäster sova över? Är det möjligt att bli sambo? 11. Finns tillgång till gemensamhetslokal på boendet? 12. Har alla boende som önskar en genomförandeplan? 13. Har alla boende en kontaktman på boendet? Summa poäng (max 65) poäng 58 poäng 53 poäng 58 poäng 54 poäng 55 poäng Andel av maxpoäng 85% 89% 82% 89% 83% 85% Kommentar Kommunernas respektive resultat är förvånansvärt jämna och goda. Är frågeställningarna för snälla? Slår de in öppna dörrar? Det verkar som nätverkets generella kvalitetsnivå ligger över mätningens förväntade nivå. Mycket positivt resultat för nätverket som helhet och alldeles särskilt positivt för Falköping och Lilla Edet som har nästan 90 % positiva svar. Sammanfattningsvis ger kvalitetsindikatorerna höga poäng för samtliga kommuner, med undantag när det gäller indikatorerna hot och våld mellan brukare och möjligheten att bli sambo. Där har kommunerna genomgående låga poäng. Ett gemensamt förbättringsområde är att arbeta förebyggande med hot och våld mellan brukare. Kanske kan också en brukarundersökning ge ytterligare information utifrån brukarens perspektiv. 23

24 När det gäller möjligheterna att bli sambo finns stora skillnader mellan kommunerna. I Falköping har brukarna störst möjlighet till sammanboende, medan det i Vårgårda inte ges den möjligheten. Varför? Tänkbara orsaker kan vara utrymmesskäl på grund av att lägenheterna är för små? Det kan säkert också finnas fler och andra orsaker? Möjligheten att ha sällskapsdjur i lägenheten är en indikator som skiljer kommunerna något åt. En orsak till skillnaden är att boendet inte ställts inför brukarens önskemål att ha eget husdjur. En annan orsak kan vara att det är svårt att ha vissa djur på grund av allergiproblem hos brukare och personal eller brukarens möjlighet att själv ta ansvar för sitt djur. 24

25 Effektivitetsmått för boende Utgångspunkt och beskrivning Utgångspunkten för kostnad per brukare är den statistik som kommunerna lämnat in till SCB avseende räkenskapsåret 2008 (RS). Vissa justeringar är gjorda efter genomgång av skillnader mellan inrapporteringen i de olika kommunerna, för att få en bättre jämförelse mellan kostnaderna. De kommuner som har s.k. annan särskilt anpassade bostad har exkluderat dessa från kostnaderna då de inte inryms inom definitionen boende med särskild service för vuxna i den här rapporten. Vi ställer här kostnaden per boende i relation till den kvalitetspoäng varje kommun fått i mätningen av servicenivå. Färgmarkering i tabellen anger Högsta tal Lägsta tal Resultat Alingsås Falköping Lidköping Lilla Edet Ulricehamn Vårgårda Rikssnitt Kostnad per boende Kvalitetspoäng Kostnad per boende och kvalitetspoäng Andel köpta platser 10 % 0 % 0 % 38 % 2 % 0 % Andel i gruppbostad 46 % 79 % 83 % 67 % 49 % 100 % Andel i servicebostad 54 % 21 % 17 % 33 % 51 % 0 % 25

Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS

Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS 2009 12 08 Nätverket LUFSA: Alingsås Falköping Lidköping Lilla Edet Ulricehamn Vårgårda Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om tio olika insatser

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Alla personer med någon form av funktionsnedsättning som bor i Bräcke kommun skall

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Foto: Anna Hahn von Dorsche, Sollentuna kommun www.sollentuna.se Innehållsförteckning Vård- och omsorgsnämnden och kontor Stöd i vardagen Lagen

Läs mer

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS Historiska tillbakablickar 1944 kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS LSS 5 Verksamhetens mål och allmänna inriktning Främja

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade I denna broschyr skriver vi om den hjälp du kan få enligt lagen som heter LSS det vill säga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på 1 FALU KOMMUN KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET 2009-01-29 Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på Slutbetänkande av LSS-kommittén SOU 2008:77 Möjlighet att leva som andra, Ny lag om stöd och service

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom.

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom. För vem? För att omfattas av lagen måste man tillhöra en viss personkrets, alla funktionshindrade omfattas alltså inte av LSS. Med hjälp av medicinskt underlag gör LSS-handläggaren bedömning av om man

Läs mer

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Innehåll 1. Beskrivning av utjämningssystemet för LSS... 4 1.1 Bakgrund och syfte... 4 1.2 Beräkning av utfallet i LSS-utjämningen... 5 1.3 Historik... 6 Förfrågningar

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Vad är LSS? LSS-lagen är en rättighetslag om stöd och service till vissa

Läs mer

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun INFORMATION Socia(qänsten Övertorned fj(ommun Telefonnummer och kontaktuppgifter Biståndshandläggare (telefontid 08.00-09.30) Birgitta Emanuelsson (personer födda dag 1-15) 0927-72156 Annica Lahti (personer

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 Principer i LSS 5 Verksamhet ska: Främja jämlikhet i levnadsvillkor Främja full delaktighet i samhällslivet Målet är: Få

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS Det finns en lag som säger att personer med funktionsnedsättning kan få särskilt stöd och service. Lagen heter LSS, som är ett kortare namn för Lagen om stöd och service till

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning Stöd till dig som har en funktionsnedsättning norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun 1 Stöd för ett självständigt liv Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att vissa delar av livet är svåra

Läs mer

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre!

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre! Socialförvaltningen Insatsen bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av

Läs mer

Här kan du läsa om LSS

Här kan du läsa om LSS Här kan du läsa om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Det handlar om människor som behöver allt det som alla andra behöver, fast på sitt eget särskilda sätt Vad är LSS? LSS är en

Läs mer

Riktlinjer för insatser enligt LSS

Riktlinjer för insatser enligt LSS Riktlinjer för insatser enligt LSS Antagna av Omsorgsnämnden den 17 december 2008 128 Här presenteras besluts- och stödenhetens riktlinjer avseende insatser enligt lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE I KARLSKRONA KOMMUN HANDIKAPPOMSORGEN I KARLSKRONA KOMMUN Den broschyr du håller framför dig ska ge en bild av Karlskrona kommuns insatser för funktionshindrade.

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

LSS. Lättläst version

LSS. Lättläst version LSS Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor som har en stor funktionsnedsättning hela livet eller

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2010-01-19 Socialförvaltningen Handikappomsorgen LÄTT-LÄST LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS finns för att: Göra det lättare för dig med funktionshinder att göra saker som

Läs mer

1. Framtida behov av bostad med särskild service

1. Framtida behov av bostad med särskild service VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2013-02-12 DNR SN 2012.207 TONY HULTHÉN SID 1/1 UTREDARE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Framtida behov av bostad med särskild service Förslag till beslut

Läs mer

Råd och stöd. Handikappreformen 1994: Tillägg till HSL(3b, 18b ) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Råd och stöd. Handikappreformen 1994: Tillägg till HSL(3b, 18b ) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Råd och stöd Handikappreformen 1994: Tillägg till HSL(3b, 18b ) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Personkrets LSS Utvecklingsstörda personer och personer med autism eller autismliknande

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet

Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet Du kan hjälpa och stödja Som kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet kan du hjälpa och stödja personer med funktionsnedsättningar så att de kan leva

Läs mer

Vad kan vi erbjuda inom ramen för LSS? LSS-insatser. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vad kan vi erbjuda inom ramen för LSS? LSS-insatser. Vård- och omsorgsförvaltningen Vad kan vi erbjuda inom ramen för LSS? LSS-insatser Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun 2013. Formgivning: Elin Hjelm LSS: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller

Läs mer

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Tillsynsenheten Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Omsorgskonsulent Tillhör Tillsynsenheten Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer

Läs mer

Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS

Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS Verksamheten Funktionsnedsättning Stöd och Service (FuSS) enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) FuSS-verksamhetens

Läs mer

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth 2009-12-11 1(5) Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada Socialnämnden beslutade 2009-11-03 uppdra åt socialkontoret att sammanställa

Läs mer

Lättläst om LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lättläst om LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Lättläst om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem kan ansöka? I lagboken står det vilka personer som kan få stöd och hjälp enligt LSS. 1. Personer med utvecklingsstörning, autism

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

Foto: Janne Hasselqvist, Vimmerby kommun

Foto: Janne Hasselqvist, Vimmerby kommun Foto: Janne Hasselqvist, Vimmerby kommun Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp för att så långt som det är möjligt kunna leva som andra. När dina behov av tillsyn, trygghet och omsorg

Läs mer

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen.

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen. 20130101 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras av landstinget.

Läs mer

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert Personlig assistans Nordiskt seminarium 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm Ulla Clevnert Personlig assistans enligt 9 2 LSS Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader

Läs mer

Information om LSS-insatser

Information om LSS-insatser Sölvesborgs kommun Omsorgsverksamheten Information om LSS-insatser INFORMATION OM LSS-INSATSER I SÖLVESBORGS KOMMUN Det är LSS-handläggaren som bedömer personkrets-tillhörighet samt vilka insatser som

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst Introduktion LSS betyder Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda

Läs mer

Lättläst LSS för vuxna

Lättläst LSS för vuxna Stöd för dig som har en funktionsnedsättning och är mellan 18 och 65 år Lättläst LSS för vuxna Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS lagen Det finns en lag som heter Lagen om stöd

Läs mer

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22 OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Utbildning socialnämnden 2015-01-22 Administrativa enheten Administration Bemanningspool Biståndshandläggare LSS, SoL o färdtjänst, 5,0 tjänst OoF Avd chef Utvecklingsenhet

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2016-09-08 Innehåll Vem kan få hjälp och stöd enligt LSS Så här gör du för att ansöka Ledsagarservice

Läs mer

Antagen av omsorgsnämnden 2011-06-16, 90 Enligt beslut 2012-09-01 gäller vägledningen även för den socialnämnd som bildades detta datum

Antagen av omsorgsnämnden 2011-06-16, 90 Enligt beslut 2012-09-01 gäller vägledningen även för den socialnämnd som bildades detta datum Antagen av omsorgsnämnden 2011-06-16, 90 Enligt beslut 2012-09-01 gäller vägledningen även för den socialnämnd som bildades detta datum Vägledning för insatser enligt lag om stöd och service till vissa

Läs mer

Insatser enligt Socialtjänstlagen

Insatser enligt Socialtjänstlagen SOCIAL- OCH OMSORGSKONTORET Myndigheten för personer med funktionsnedsättning Insatser enligt Socialtjänstlagen - för personer med funktionsnedsättning under 65 år Vem vänder sig insatserna till?... 3

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Personlig assistans leva som alla andra Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Vissa kriterier måste vara uppfyllda för att man ska

Läs mer

funktionsnedsättning

funktionsnedsättning Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Information om insatser enligt LSS 2(14) Innehållsförteckning Att söka hjälpinsatser 3 LSS och insatserna 4 Råd och stöd 5 Personlig assistans 6

Läs mer