En biståndshandläggares profession att vandra från rum till rum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En biståndshandläggares profession att vandra från rum till rum"

Transkript

1 En biståndshandläggares profession att vandra från rum till rum Rapport från en FoU-cirkel för biståndshandläggare inom äldreomsorgen Medverkande Annika Larsson Ann-Britt Lundin Eva Johansson Erja Mattson Margareta Olsson Pirjo Wågestrand Bittan Johansson Under ledning av Marie Albertsson Meddelandeserien 2005:4 FoU/Äldreomsorg

2 Innehållsförteckning sida 1. Bakgrund Inledning Cirkelns uppläggning och innehåll Presentation av deltagarna och de olika bidragen 4 2. Biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen eller enligt kommunens riktlinjer? 2.1 Inledning Syfte och frågeställningar Metod Resultat och analys Våra egna reflektioner 14 5

3 3. Tankar inför hembesöket Inledning Syftet Metod för arbetet och genomförandet Resultat och reflektioner Sammanfattning och reflektion Etiska dilemman i mötet med anhöriga erfarenheter och reflektioner från två biståndshandläggare 4.1 Inledning Syfte och tillvägagångssätt Frågeställningar Reflektion och diskussion 33 28

4 5. Samtalet Inledning Syfte Metod Beskrivning av ett möte Mina reaktioner på situationen Avslutande reflektioner Rollen som biståndshandläggare några teoretiska utgångspunkter Avslutande synpunkter på cirkelns innehåll och uppläggning 7.1 Inledning Sammanställning av den muntliga och skriftliga utvärderingen Referenser 56

5 Bilagor 1. Vinjettstudie 1 och 2 2. Utvärderingen av FoU-cirkel inom ramen för Region Halland

6 1 Bakgrund av Marie Albertsson 1.1 Inledning Inom ramen för Region Halland startade under 2004 en FoUcirkel för biståndshandläggare inom den kommunala äldreomsorgen. En biståndshandläggare inom äldreomsorgen handlägger bland annat ansökningar om hemtjänst och särskilt boende. Deltagarna i cirkeln var sju biståndshandläggare. De representerar fyra av Hallands läns sex kommuner. Samtliga deltagare känner varandra sedan tidigare då de ingår i ett nätverk med handläggare från hela Hallands län. Ledare för cirkeln var jag, Marie Albertsson som är adjunkt och doktorand i socialt arbete vid Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete vid Växjö universitet. Lena Agevall filosofie doktor i Statsvetenskap vid Växjö universitet har fungerat som bollplank åt mig men inte deltagit vid någon av cirkelns sammankomster. Mia Jormfeldt vid FoU/äldreomsorg Region Halland har ansvarat för samordning och informationsspridning. Syftet med cirkeln var att deltagarna utifrån ämnesområdet Handläggningsprocessen skulle få möjlighet att reflektera över och diskutera sin vardagliga praktik. En viktig utgångspunkt var att deltagarna skulle bidra med underlag till cirkeln genom egna exempel och erfarenheter. Varje deltagare förväntades också bidra med material till den rapport som planerades vara färdig under hösten I rapportens första kapitel redogörs först för cirkelns uppläggning och innehåll och sedan följer en presentation av cirkelns sju deltagare. Därefter följer fyra kapitel där cirkeldeltagarna presenterar sina bidrag. I kapitel sex sammanfattar jag de olika 1

7 bidragen utifrån några teoretiska utgångspunkter. Rapporten avslutas med ett kapitel där cirkeldeltagarnas uppfattningar om cirkelns innehåll beskrivs och diskuteras. 1.2 Cirkelns uppläggning och innehåll FoU-cirkeln pågick under januari september Cirkeldeltagarna träffades vid sju tillfällen samt vid ett extra tillfälle för avstämning av det som dokumenterats och för utvärdering. Varje tillfälle varade tre timmar och gruppen träffades varannan gång i Halmstad och varannan gång i Varberg. Första tillfället ägnades åt presentation, förväntningar, planering av arbetsmetoder och tema. Tema valdes för de tre första tillfällena. Innehållet i resterande tillfällen bestämdes inte utan deltagarna kom överens om att det skulle finnas utrymme för nya teman att växa fram efter hand. Gruppen accepterade också att bandspelare användes för att underlätta senare dokumentation. En överenskommelse gjordes att endast cirkeldeltagarna skulle ha tillgång till eventuella inspelningar. I de fall material från inspelningarna skulle användas i den slutliga rapporten skulle materialet vara avidentifierat och deltagarna ge sitt samtycke till att materialet användes. Även skriftliga underlag i form av deltagarnas egna beskrivningar skulle behandlas på samma sätt. Andra tillfället var temat Mötet och för att få fram deltagarnas egna erfarenheter fick varje cirkeldeltagare förbereda sig genom att dokumentera två beskrivningar av möten; ett som man uppfattade som lyckat och ett som misslyckat. Dessa beskrivningar skickades sedan ut till samtliga deltagare och bildade underlag för gruppens reflektioner och diskussioner. Tredje tillfället hade gruppen valt temat Anhöriga. Inför detta tema fick deltagarna i uppgift att genomföra en intervju med en 2

8 eller en grupp av anhöriga som de tidigare inte haft kontakt med i sitt arbete. Syftet med intervjun var att få lite nya perspektiv på anhörigrollen. Fjärde tillfället var temat Bedömning och beslut. Vid detta tillfälle prövades Vinjettmetoden (Jegerby, 1999) genom att deltagarna fick besvara två vinjetter som handlade om bedömningssituationer. Vid den efterföljande diskussionen jämfördes svaren avseende likheter och olikheter. Femte tillfället ägnades åt de olika deltagarnas bidrag till den kommande rapporten. Fyra olika intresseområden skisserades. Två deltagare ville reflektera över hur man som biståndshandläggare förberedde sig inför ett hembesök som ofta är ett ovisst möte. Två ville testa Vinjettmetoden med fokus på lokala riktlinjer genom att konstruera och presentera vinjetter för kollegor i länet. En deltagare valde att reflektera över hur samtalet kan gestalta sig vid ett uppföljningsbesök som för den äldre kan uppfattas som hotfullt möte då denne är rädd för att tidigare erhållen insats ska dras in. Två deltagare ville reflektera över etiska dilemman/konflikter i mötet med anhöriga. Sjätte tillfället var temat Etiska dilemman. Här fick en artikel av Lena Agevall (2000), om organiseringens betydelse för den etiska medvetenheten vara underlag för gruppens reflektioner och diskussioner. Tid ägnades också åt vars och ens eget arbete. Sjunde tillfället ägnades åt deltagarnas olika bidrag till rapporten. Åttonde tillfället diskuterades manuset till den slutliga rapporten. Det gjordes även en muntlig och skriftlig utvärdering av FoUcirkeln. Resultatet av utvärderingen presenteras i rapportens sista kapitel. Vid detta tillfälle deltog även Mia Jormfeldt från FoU/äldreomsorg Region Halland. 3

9 1.3 Presentation av deltagarna och de olika bidragen Annika Larsson och Ann-Britt Lundin arbetar som biståndshandläggare i Kungsbacka kommun. De presenterar i sitt bidrag hur de använt vinjettmetoden för att kunna jämföra hur olika handläggare i länet förhåller sig till och använder kommunala riktlinjer vid utredningar och beslut om hemtjänst. Eva Johansson och Erja Mattson har sina tjänster som biståndshandläggare i Halmstad kommun. I sitt bidrag fokuserar de på hembesöket som arbetsmetod vid handläggning av biståndsärenden. Margareta Olsson och Pirjo Wågestrand är verksamma som biståndhandläggare i Varbergs kommun. De har i sitt bidrag reflekterat över egna och övriga cirkeldeltagares erfarenheter från möten med anhöriga. Detta med bland annat stöd av de texter som skrevs inför tillfälle tre. Bittan Johansson som är biståndhandläggare i Laholms kommun har i sitt bidrag reflekterat över de texter cirkeldeltagarna skrev till andra cirkeltillfället om lyckade och misslyckade möten och samtalet som arbetsmetod. 4

10 2. Biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen eller enligt kommunens riktlinjer? av Annika Larsson & Ann-Britt Lundin 2.1 Inledning Vi är två biståndshandläggare inom äldreomsorgen i Kungsbacka kommun, som när vi i cirkeln samtalat kring ämnet Biståndsbedömning, har upptäckt att det finns ett centralt dilemma som berör oss alla i vårt arbete som handläggare. Som grund och rättesnöre för vårt arbete har vi Socialtjänstlagen (SFS 2 001:453) som säger att det är den enskilda människans individuella behov, och möjligheter att få dessa behov tillgodosedda (4 kap.1 ), som skall ligga till grund för vår bedömning och våra beslut. Samtidigt har våra kommuner under senare år tagit fram alltfler riktlinjer för att ange vilken hjälp eller vilka tjänster man utför alternativt ej utför. Vi blev intresserade av att försöka ta reda på om och i så fall hur dessa riktlinjer påverkar oss i vår bedömning av människors hjälpbehov och i vårt beslutsfattande. 2.2 Syfte och frågeställningar Syftet med vårt arbete i FoU-cirkeln har varit att identifiera och belysa olika problemområden och dilemman i biståndshandläggarens arbete som myndighetsutövare och beslutsfattare. Med stöd av sin kompetens, som innefattas av hans eller hennes samlade livserfarenhet, teoretisk kunskap och praktikerkunskap, skall biståndshandläggaren kunna identifiera och bedöma enskilda människors behov av hjälp. Dessa bedömningar och beslut avgör vilka insatser hjälpsökande människor beviljas för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 5

11 Syftet med denna studie är att försöka belysa om och i så fall hur kommunala riktlinjer påverkar en biståndshandläggares sätt att se och tolka enskilda människors behov och, som en följd därav, då också påverkar beslutet i den handläggningsprocess som startar när en enskild människa ansöker om bistånd från äldreomsorgen. Våra frågeställningar är: - Påverkar kommunala riktlinjer en handläggares sätt att uppfatta och tolka människors individuella behov och påverkar de bedömningen av vad som är en skälig levnadsnivå? - Fattar biståndshandläggaren beslut om bistånd utifrån enskilda människors verkliga behov eller efter kommunens riktlinjer? 2.3 Metod För att få svar på våra frågor har vi använt oss av den så kallade Vinjettmetoden (Jegerby 1999). Det är en mätmetod som används vid studier av människors bedömningar och värderingar inom skilda sakområden. Tekniskt innebär den att en respondent ställs inför en kort historia (vinjett) som beskriver en person, en situation eller ett skeende som försetts med karakteristika som forskaren kommit fram till är viktiga och avgörande i en val- eller bedömningssituation. Beskrivningen skall vara konkret och verklighetsnära för att uppfattas som trovärdig av respondenten. På denna historia följer ett antal frågor/påståenden att ta ställning till. Vi har i två olika vinjetter beskrivit den aktuella situationen för en person som ansöker om bistånd genom kommunens äldreomsorg (Bilaga 1). Efter varje beskrivning/vinjett följde fyra frågor/uppgifter som vi önskade få besvarade. Frågorna handlade om hur ansökan uppfattas, bedömning av behov, beslutsalternativ samt motivering av taget beslut. Vinjetterna har delats ut till två, 6

12 av oss okända, biståndshandläggare i vardera Laholm, Halmstad, Falkenberg och Varbergs kommuner samt till två av våra kollegor i Kungsbacka. Efter noggrann genomläsning har svaren sammanställts i tabellform och sedan analyserats för att hitta eventuella mönster som skulle kunna besvara våra frågeställningar. 2.4 Resultat och analys Vi delade ut våra två vinjetter till totalt tio biståndshandläggare och fick tillbaka svar från nio av dem. Vi har tillsammans läst igenom svaren och därefter sammanställt dem (tabell 1 och 2) för att lättare kunna göra jämförelser och om möjligt hitta ett mönster som skulle kunna ge svar på våra frågor. För att ingen skall kunna identifiera vem som lämnat respektive svar, har vi i tabellen använt en bokstav för varje kommun istället för att skriva ut kommunens namn. Eftersom våra frågeställningar handlar om hur kommunala riktlinjer kan påverka vårt sätt att uppfatta och tolka människors individuella behov och därmed även vårt sätt att besluta om bistånd, har vi noga tagit del av de kommunala riktlinjer som finns i de fem aktuella kommunerna; Städning - fyra kommuner (A, C, D, och E) har som norm att bevilja städning av två rum och kök var fjortonde dag medan en kommun (B) beviljar städning av två rum och kök var tredje vecka. Fönsterputsning - en kommun (A) anger i sina riktlinjer att fönsterputsning utföres en gång per kvartal, en kommun (C) utför fönsterputsning två gånger per år, två kommuner (B och E) anger att man ej utför fönsterputsning alls och en kommun (D) har inte preciserat fönsterputsning i sina riktlinjer. 7

13 Tvätt/Klädvård - två av kommunerna (B och C) beviljar tvätt/klädvård en gång per vecka, två kommuner (D och E) utför denna hjälp en gång var fjortonde dag och en kommun (A) har inte angett i sina riktlinjer hur ofta denna insats utföres men anger istället att man ej utför någon vittvätt utan istället erbjuder bäddpaket (en uppsättning sängkläder + lakan). Inköp - två kommuner (B och D) beviljar inköp en gång per vecka i närliggande affär. Två kommuner (C och E) hjälper till att faxa/beställa varor för hemkörning, och en kommun (A) har inte angivit några speciella riktlinjer för inköp. 8

14 Tabell 1, Vinjett 1, Maj och Erik Johansson Kommun Ansöker om Har behov av Beslut Motivering A 1 Städning, inköp. Städning och inköp. Bostadsanpassning, utevistelse. Beviljar städning av 2 rum, kök, hall 1 gång/14:e dag. Inköp 1 gång/vecka. Avlastning för maken så att han orkar ge övrig hjälp. A 2 Städning, fönsterputsning inköp. Bostadsanpassning (ramp). Fönsterputsning. Avslag Beviljar ej hemtjänst. Hjälp att kontakta arbetsterapeut ang. hjälpmedel och bostadsanpassning. Förslag privat fönsterputsning. För övrigt hjälpmedel + bostadsanpassning B 1 Städning, inköp, fönstertvätt. Städning, inköp. Bostadsanpassning (trapphiss) Dagcentral för socialt umgänge. Avslår fönsterputs, städning av extra badrum. Beviljar städning av 3 rum, kök, badrum var 3: e vecka. Inköp 1 gång/vecka. Enligt kommunens riktlinjer. Trapphiss för att istället komma ut. B 2 Städning, inköp, fönsterputsning. Städning, inköp, fönsterputsning. Avslår fönsterputsning. Beviljar städning var 3:e vecka av 3 rum och kök, badrum, hall. Inköp 1 gång/vecka Enligt kommunens riktlinjer. Uppmanar att överklaga avslag. 9

15 C 1 Städning, inköp. Städning, tyngre veckoinköp. Beviljar städning var 14:e dag av 3 rum och kök. Inköp/faxa lista till affär 1 gång/vecka. Underlätta möjligheten till kvarboende i egna hemmet. C 2 D 1 Hjälp med förflyttning nedför/uppför trappor. Hjälp med aktivering /sysselsättning. Städning,fönstertvätt, inköp. Inköp tyngre dagligvaror, Städning inkl. fönsterputsning. Behov i enlighet med ansökan. Behov i enlighet med ansökan. Beviljar städning var 14:e dag. Fönsterputsning 2 ggr./år. Hjälp att beställa/faxa dagligvaror. Hjälp med förflyttningar i trappan. Hjälp vid aktivering. Beviljar inköp tyngre dagligvaror 1 gång/vecka. Städning av 2 rum, kök, badrum 1 gång/14:e dag. Putsning av perspektivfönster. För välbefinnande, harmoni och skälig levnadsnivå. Samt avlastning för maken p.g.a. hans hälsobild. Behoven framgår tydligt. D 2 E 1 Städning, fönsterputsning, vissa inköp. Städning av 5 rum, 2 badrum, 1 tvättstuga. Fönsterputsning och inköp. Städning, vissa inköp. Behov av att komma ut. Bostadsanpassning. Städning, inköp. Dagvård/ sysselsättning. Bostadsanpassning/ram Avslår fönsterputsning. Beviljar inköp en gång/vecka, städning 1 gång/14 dag av 2 sovrum, toaletter, kök. Vardagsrummet delas upp på två tillfällen. Avslår städning av bottenvåning samt inköp. Beviljar städning av 2 sovrum, vardagsrum, kök, badrum /toalett 1 gång var 14:e dag. Fönsterputsning kan ombesörjas av privat firma. Förslag hemkörning mat. F.ö enligt kommunens riktlinjer. Sysselsättning/ aktivering före fönsterputs. 10

16 Tabell 2, Vinjett 2, Dagny Svensson Kommun Ansöker om Har behov av Beslut Motivering A 1 A 2 B 1 Städning av 3 rum och kök varje vecka eller oftare, inköp, tvätt/hänga tvätt. Städning av 3 rum och kök 1 gång/vecka. Städning av 3 rum och kök 1 gång/vecka. Städning, inköp, hänga tvätt. Dammsugning. Städning av 3 rum och kök 1 gång var 3:e vecka, dammsugning av köket varje vecka. Beviljar städning av 2 rum och kök var 14: e dag, inköp 1 gång/vecka, hjälp att hänga tvätt 1 gång/vecka. Avslår städning av 3 rum och kök. Beviljar dammsugning, torka golv, damning 1 gång var 14:e dag. Avslår städning av 3 rum och kök varje vecka. Beviljar städning av 3 rum o kök var 3:e vecka, samt dammsugning av kök 1 gång/vecka. Enligt kommunens riktlinjer. Sonen bör göra egen ansökan om hemtjänst Enligt kommunens riktlinjer. Möjlighet till stöd och hjälp för sonen. Enligt kommunens riktlinjer. B 2 Städning, eventuellt inköp och tvätt/hänga tvätt. Hjälp med städning, inköp, tvätt/hänga tvätt. Beviljar städning 1 gång/14: e dag av 2 sovrum, kök, hall, vardagsrum och badrum, inköp 1 gång/vecka, tvätt/hänga tvätt 1 gång/vecka. Varken Dagny eller dottern orkar att utföra de beviljade insatserna. Dagnys krafter går till att stötta sonen. 11

17 C 1 Städning av 3 rum och kök 1 gång/vecka. Städning av 2 rum och kök 1 gång/14: e dag. Avslår städning av 3 rum och kök 1 gång/vecka. Beviljar städning av 2 rum o kök 1 gång var 14: e dag. Skälig levnadsnivå. Hemtjänsten kan ej ta ansvar för sonens fåglar. C 2 Städning av 3 rum och kök 1 gång/vecka. Enbart städhjälp enl. ansökan. (övrigt bistånd från anhöriga) Beviljar städning 1 gång/vecka. Skälig levnadsnivå. För övrigt hjälp från anhöriga. D 1 Städning av tre rum och kök 1 gång/vecka. Städ; framförallt golvvård, rengöring toalett + svåråtkomliga ställen. Avslår städning av 3 rum och kök 1 gång/vecka. Beviljar städning av kök 1 gång/vecka, 2 rum och toalett 1 gång var 14: e dag. Enligt kommunens riktlinjer. D 2 E 1 Städning av tre rum och kök 1 gång/vecka. Städning av 3 rum och kök 1 gång/vecka eller oftare. Städning Hjälp med städning. ( stöta på sonen att städa köket + sitt rum.) Avslår städning av 3 rum och kök 1 g./vecka. Beviljar städning av 2 rum och kök 1 gång/14: e dag. Alternera med 3: e rummet. Avslår städning av sonens rum + städning av 2 rum och kök 1 gång/vecka. Beviljar städning av sovrum, vardagsrum, kök 1 gång/14: e dag. Sonen bör puffas på att ta fram dammsugaren. Skälig levnadsnivå enligt kommunens riktlinjer. Sonen bör stöttas att hjälpa till med städ av sitt rum. 12

18 Ansökan På vår förfrågan om vilka hjälpinsatser man anser att den enskilde ansöker om, har vi fått skiftande svar. Vissa respondenter har lagt till insatser i den sökandes ansökan och beviljat dessa exempelvis förflyttning, sysselsättning (tabell 1) och hänga tvätt (tabell 2). Andra insatser som finns i ansökan har vissa respondenter uteslutit. Exempelvis man nämner inte att ansökan gäller fönsterputs trots att det tydligt framgår av vinjetten att den sökande ansöker om detta (tabell 1: A1 och C1). Här går det inte att förklara biståndshandläggarens handläggning av vinjettfallet genom att hänvisa till att denne styrs av kommunens riktlinjer då båda dessa kommuners riktlinjer anger att fönsterputsning utförs ett par gånger per år. Behov På frågan om vilka behov man anser att den enskilde har, har i några fall biståndshandläggaren sett behov som ligger utanför ansökan exempelvis utevistelse, bostadsanpassning, dagvård och sysselsättning (tabell 1). I andra fall finns en insats med i beskrivningen av hur biståndshandläggaren uppfattar vad den sökande ansöker om, exempelvis hjälp med fönsterputs, men samma insats nämns inte då man beskriver vad den enskilde har behov av (tabell 1). I ett par av dessa fall avslås ansökan om fönsterputs med hänvisning till kommunens riktlinjer. Andra biståndshandläggare ser behov men beviljar ej hela eller delar av insatsen med hänvisning till kommunens riktlinjer (tabell 1 och 2). Beslut och motivering I flera fall motiverar respondenterna avslagsbeslut genom att hänvisa till kommunens riktlinjer (tabell 1 och 2). Inom en och samma kommun kan besluten se helt olika ut. Olikheterna handlar om att några handläggare går utanför respektive kommuns rikt- 13

19 linjer, andra inte. Till exempel inom en kommun där riktlinjerna anger städning var tredje vecka, kan en handläggare bevilja städning var fjortonde dag och en annan var tredje vecka (tabell 2). Ett annat exempel på skillnader i bedömningar är att inom en och samma kommun kan en handläggare ge avslag på städning, en annan handläggare bevilja. 2.5 Våra egna reflektioner Vi tror att handläggarens livserfarenhet, bakgrund, värderingar, praktikerkunskap och hur mycket hon vågar lita på sin egen kompetens, spelar stor roll i hennes bedömningar. Kan det vara så att skillnaden mellan mindre och mer erfarna handläggare är att den mindre erfarna litar till de regler och instruktioner hon får tillgång till. Hon tillämpar dem generellt. Efterhand som hon blir mer avancerad påverkas hennes beslutsbeteende av vad hon har lärt sig känna igen och erfara. Som kompetent utövare väljer biståndshandläggare att allt mer arbeta med mål, planer och professionella bedömningar. En viktig skillnad mellan de mindre och mer erfarna skulle kunna vara hur de ser på sitt ansvar. Den mindre erfarnes ansvar handlar kanske om i vilken utsträckning hon följt regler och principer, medan den kompetente utövarens ansvar handlar om ifall hon engagerat sig eller inte (Westlund, 2001). 14

20 3. Tankar inför hembesöket Av Eva Johansson & Erja Mattson 3.1 Inledning Vi är två biståndshandläggare från Halmstad kommun som fick idén till vårt arbete genom vårt nuvarande arbetssätt som innebär att vi gör hembesök som en ren rutin. Att göra hembesök är en vana för oss och oftast är det ingen som ifrågasätter detta. Genom FoU-cirkeln har vi fått möjlighet att titta närmare på Hembesöket. Kommunerna har fått ett allt större ansvar för att ta reda på vilka behov som kommuninnevånarna har. Detta för att på ett adekvat sätt möta deras behov. I flödet av sökande skall förvaltningarna få ut sin information på bästa sätt till sina kommuninvånare. Utöver detta skall kommunerna fortlöpande följa upp och utvärdera sin verksamhet. Socialtjänstlagen (SFS 2 001:453) och Förvaltningslagen (SFS 1 986:223) 1 talar om att vi skall på ett korrekt sätt informera och skyndsamt handlägga våra ärenden. Frågan är hur bra vi inom äldreomsorgen är på att förstå de biståndssökandes behov och önskemål? Vad vill den sökande själv, vad tycker denne om att vi gör besök i bostaden? Vilken information önskar man före och vid hembesöket? Vad vet man om äldreomsorgen och varifrån har den sökande fått information? Är informationen den som man vill ha och är den levererad på ett tillfredställande sätt? Som biståndshandläggare skapar man sig en bild av den blivande vårdtagaren innan hembesöket och vi har frågat oss hur det påverkar oss i vårt arbete. Är vi tillräckligt mottagliga för vad den sökande frågar efter? Är bilden till hinder i arbetet och stämmer den med hur det blev i verkligheten det vill säga i mötet? Vi var även nyfikna på ifall de sökandes behov 1 Förvaltningslagen är omtryckt 2003:246 15

21 ändrats eller håller på att ändras vad gäller ovanstående frågetecken och om hembesökets vara eller icke vara. 3.2 Syftet Syftet med vårt utvecklingsarbete har varit att hitta metoder och samla erfarenheter för att hembesök och utredning skall bli så bra som möjligt samt att få en inblick i vilken information de sökande önskar och vid vilken tidpunkt i kontakten. Syftet var också att öka vårdtagarnas inflytande över utskick av information. Ett annat syfte var att själva stanna upp och fundera på våra förberedelser och tankar inför hembesöket med nya vårdtagare. 3.3 Metod för arbetet och genomförandet Undersökningen avser endast nya sökande, vilket innebär de som tar sin första kontakt med Hemvårdsförvaltningen. De fyra personer som ingår i undersökningen har fått information om syfte och genomförande vid första telefonkontakten. Till dessa fyra skickade vi efter samtycke ett brev med frågor som de skulle fundera på tills det överenskomna hembesöket. Kontakten har i två av fallen skett via döttrar. Vid hembesöket gick vi gemensamt igenom frågorna med den sökande. Dokumentation fördes även av oss själva efter den första telefonkontakten om hur vi hade uppfattat vad den eventuelle blivande vårdtagaren ville ansöka om och vad vi trodde att de visste om äldreomsorgen i stort. Detta för att sedan jämföra med svaren från den sökande. Våra frågor till oss själva inför hembesöket var följande: Framkommer det redan vid telefonsamtalet vad den sökande vill ansöka om? 16

22 Efter telefonsamtalet före hembesöket: Skriv ner egna tankar/känslor om situationen. Mental och praktisk uppladdning. Vad gör vi inför ett hembesök? Vad tror vi att vårdtagaren vet om äldreomsorgen? Våra frågor till den sökande var följande: Hur fick ni kontakt med Hemvårdsförvaltningen? Hur upplevde ni den första kontakten (telefonsamtalet) med mig (biståndshandläggaren)? Vad funderar ni på inför hembesöket? Vad tycker ni om att jag kommer hem till er i din bostad? Vad vet ni om den hjälp man kan få från kommunen? 3.4 Resultat och reflektioner Biståndshandläggning ur biståndhandläggarens perspektiv Första telefonsamtalet I ett av fallen framkom direkt vid telefonsamtalet vad den sökande ville ansöka om. Personen i fråga tog själv kontakt med biståndshandläggaren och kunde klart tala om vad hon ville ansöka om hjälp med. I två av ärendena var det en anhörig som tog kontakten. I ett av fallen var det en distriktssköterska som aktualiserade ärendet till biståndshandläggare som i sin tur kontaktade den sökande. Vid det samtalet framkommer att den sökande inte alls vet vad den skulle ansöka om utan att detta bara förmedlats av distriktssköterskan. Kvinnan kände sig därför helt oförbered på samtalet. Erbjudande gavs om möjligheten att genom ett personligt besök av biståndshandläggare få information i 17

23 hemmet eller via utskick om hemtjänst. Detta tyckte hon var synd för tänk om jag som biståndshandläggare blev besviken i fall hon och hennes make inte önskade någon hjälp i hemmet. Hon undrade ifall de måste ansöka om något överhuvudtaget. Hon tyckte också att det var slöseri av min dag och tid som biståndshandläggare ifall det nu inte blev något. Hon talade om att de i nuläget inte ville ha något besök då hon tyckte att det fungerade bra som det var. Hon erhöll telefonnummer till biståndsenheten och återkom efter ett par dagar då hon ville ha ett hembesök och information om hemtjänsten. För det kunde ju tänkas att de ville ansöka om något i framtiden bara det inte var till besvär. Vad som framkommit är att då den sökande själv tar kontakt så verkar det som om de är mer förberedda på samtalet och kan uttrycka sitt hjälpbehov mer precist, samtalet blir mer genomtänkt och enklare för bägge parter. Den sökande har inte lämnat åt någon annan att bestämma över en eventuell ansökan och tar själv makten över sitt val av information på ett helt annat sätt än vid de fallen där en anhörig tagit kontakten. Vid de samtal där en anhörig tagit kontakt är det svårare som biståndshandläggare att avgöra vems önskemål det är att vårdtagaren ska få hjälp. Likadant kan det bli med samtal som exempelvis en distriktsköterska har förmedlat kontakten till. Många äldre kanske ser upp till en sköterska som en auktoritet och vågar inte ifrågasätta varför man behöver kontakt med en biståndshandläggare. Dessa samtal blir svåra även för biståndshandläggaren då man får försöka få fram vad eller vem som egentligen vill något och samtidigt inte vara för påträngande med frågor för att kunna ha en bra kontakt även i framtiden. Mental och praktisk uppladdning inför hembesöket Efter att man har fått den första kontakten per telefon och bokningen är avklarad så stannar man upp en stund och funderar på vad detta kommer att innebära och vad det var de egentligen ville. 18

24 Den bedömning som man gör vid nya ärenden är att avsätta tid för hembesöket i sin kalender och någonstans på vägen kan man känna av hur lång tid det kan ta på ett ungefär. Den tysta kunskapen gör också att man i vissa ärenden kan ana att det exempelvis inte kommer att bli någon ansökan om insatser utan enbart information. Vad man också gör som biståndshandläggare är att försöka få med sig lämplig information om den egna verksamheten utifrån det som man talat om i telefon. Informationen kan t ex gälla avgifter, fritidsverksamhet, boende, dagvård med mera. Precis som man gör en bedömning av hur lång tid som behöver bokas kan man också ha en aning om hur hembesöket kommer att bli utifrån hur många som skall medverka vid det. Ofta får man frågan från den sökande om det går bra att en eller flera av barnen, grannar, goda vänner eller ett par av varje får medverka, vilket naturligtvis går bra. Beroende på antalet medverkande så blir den mentala uppladdningen större eller mindre. Det kan ha att göra med erfarenhet av hur en granne kan uppleva hemtjänsten som något mycket negativt. Att då försöka bygga upp ett förtroende från den blivande vårdtagaren och balansera det med grannens/dotterns negativa bild kan kräva sin biståndshandläggare. Situationen är oftast enligt vår erfarenhet den motsatta där alla inblandade är positiva till den hjälp som kan erhållas. Det allra bästa mötet blir det oftast när den sökande är själv eller tillsammans med en eller ett mindre antal anhöriga som låter den det gäller komma till tals. Så inför besöket gör man en bedömning om tidsåtgång, plockar med sig rätt informationsmaterial och genom magiskt tänkande bildar sig en uppfattning om vem/vilka man egentligen kommer att möta. Enligt Nilsson & Waldemarsson (1990) är social varseblivning ett sätt som får oss att skapa mening och sammanhang i vår uppfattning om världen och skapas direkt om det inte finns till hands. Detta kommer att styra innehåll och utformning av det man säger, gör och tolkar. Utifrån ett telefonsamtal med en okänd blivande sökande skapar man sig en bild av 19

25 denne och tolkar, tar ställning och gör förutsägelser omedvetet och väldigt snabbt. Vinsten är enligt Nilsson & Waldemarsson (1990) att man hinner tolka intrycken utan att överbelasta nervsystemet. Kostnaden är en begränsad uppfattning om personen och genom att använda sig av färdiga tolkningsmallar riskerar man att missa det som faktiskt finns där Biståndshandläggning ur vårdtagarens perspektiv Före hembesöket vad vet vårdtagaren om äldreomsorgen? En av de sökande talar om att hon inte vet så mycket om vår verksamhet, dock framkommer vid telefonkontakten att hon vet om att vi gör hembesök för att se hur vårdtagarna bor samt att det finns en avgift för hjälpen. En annan sa att en granne till dem haft hemtjänst och att det då hade kommit väldigt, väldigt unga töser och vad skulle de kunna göra. Nej, skulle man enligt kvinnan ha hemtjänst skulle man i så fall ha en äldre hemsamarit. Hon undrade vidare vad vårdbiträdena fick göra för något när de väl var hemma hos folk, enligt henne verkade det då inte vara någonting. Hon hade fått bilden klar av sin granne vad hemtjänst var för någonting. Hon tyckte vidare att; Man vill ju i så fall ha ordentlig hjälp när man behöver det. Vid två av bokningarna var det döttrar som bokade hembesöket och en av dem visste att modern inte tidigare hade kommit i kontakt med Hemvårdsförvaltningen. Den andra dottern talade om att varken hon eller hennes moder visste speciellt mycket om vår verksamhet eller vad man kan ansöka om. Ett par av de sökande hade/har haft anhöriga, grannar och goda vänner som bott i äldreboende samt haft hemtjänst. Några hade själva besökt ett servicehus/äldreboende och där träffat de boende och via dem fått information om äldreomsorgen i kommunen. Det som man också 20

Bevilja och ta emot hjälp. Om biståndsbedömare och äldre i kommunal äldreomsorg

Bevilja och ta emot hjälp. Om biståndsbedömare och äldre i kommunal äldreomsorg Bevilja och ta emot hjälp Om biståndsbedömare och äldre i kommunal äldreomsorg 2 Bevilja och ta emot hjälp Om biståndsbedömare och äldre i kommunal äldreomsorg Monica Nordström Anna Dunér 3 FoU i Väst

Läs mer

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Elisabet Näsman Sociologiska institutionen Uppsala Universitet 2012 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Sammanfattning

Läs mer

EXAMENSARBETE. Vilket inflytande har den äldre över sin tillvaro vid hjälp- och stödinsatser

EXAMENSARBETE. Vilket inflytande har den äldre över sin tillvaro vid hjälp- och stödinsatser EXAMENSARBETE 2005:06 HV Vilket inflytande har den äldre över sin tillvaro vid hjälp- och stödinsatser Catharina Emmoth, Eva Sirugo Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Sociala omsorgsprogrammet

Läs mer

hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010

hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010 hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010 trygghetslarm omsorgsinsatser matdistribution servicemenyer nattpatruller kundval fixarservice anhörigstöd

Läs mer

Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg?

Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg? Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg? Mirnesa Beganovic Arbetsrapport 17:2014 FoU Centrum för Vård, Omsorg och Socialt arbete Kommunerna i Linköping, Kinda, Mjölby, Motala, Ydre och Åtvidaberg

Läs mer

Salutogent synsätt i handläggningsprocessen En studie av biståndshandläggningen i Södertälje kommun

Salutogent synsätt i handläggningsprocessen En studie av biståndshandläggningen i Södertälje kommun Salutogent synsätt i handläggningsprocessen En studie av biståndshandläggningen i Södertälje kommun Palle Storm Åsa Pettersson Nestor FoU-center ägs gemensamt av Haninge, Nynäshamn, Södertälje, Tyresö

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

Rollen som biståndshandläggare. Lena Fröjdlund-Göransson

Rollen som biståndshandläggare. Lena Fröjdlund-Göransson Rollen som biståndshandläggare Lena Fröjdlund-Göransson FoU-trainee Uppsats nr 13 December 2009 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie som genomförts av Lena Fröjdlund-Göransson, planeringssekreterare

Läs mer

Att ta makten och ansvaret

Att ta makten och ansvaret Rapportserien Att ta makten och ansvaret för sin utredning Om ett utvecklingsprojekt kring biståndshandläggningen i Västernorrland Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2008:5 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-28-1

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov

BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov Dialogseminarier med biståndshandläggare och deras chefer i Stockholms stad Eva Norman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:13

Läs mer

Att få vara den jag är trots allt

Att få vara den jag är trots allt Att få vara den jag är trots allt Om hälso- och sjukvård på ett äldreboende Anette Hansson Klevner Maria Karlsson Rapport 4:2004 Se hur jag sitter som en uppdragen eka. Här är jag lycklig. Tomas Tranströmer

Läs mer

Att utreda i vardagsmiljö eller När man skär upp kanellängden

Att utreda i vardagsmiljö eller När man skär upp kanellängden FoU-Södertörn skriftserie nr 42/05 Att utreda i vardagsmiljö eller När man skär upp kanellängden En studie av metodfrågor i en utredningslägenhet Ingrid Johansson ISSN 1403-8358 1 Sammanfattning Då det

Läs mer

TERAPI SOM ANHÖRIGSTÖD

TERAPI SOM ANHÖRIGSTÖD TERAPI SOM ANHÖRIGSTÖD Fördjupat anhörigstöd - Stöd till anhöriga på Östermalm vars närstående flyttat till vård och omsorgsboende Eva Norman Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Rapport från FoU-Jämt 2006:1

Rapport från FoU-Jämt 2006:1 F O U J ä m t Rapport från FoU-Jämt 2006:1 Vardagsrehabiliteringens roll inom kommunens hemtjänst Maritha Månsson Ann Nordholm Lena Andersson Annelie Mikaelsson Ulla Ekman Förord Rehabiliteringsinsatser

Läs mer

Familjehemsplacerade barns umgänge med sina föräldrar. ur familjehemmets perspektiv

Familjehemsplacerade barns umgänge med sina föräldrar. ur familjehemmets perspektiv Göteborgs Universitet Institutionen för socialt arbete Familjeterapeuterna Korsvägen AB Fortbildning för familjehemssekreterare Med fokus på handledning av familjehem B-uppsats Familjehemsplacerade barns

Läs mer

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten?

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:2 ISSN 1401-5129 FÖRORD Rapporten, Vem ska bestämma vad i hemtjänsten, handlar om olika aspekter

Läs mer

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser En gemensam rapport från fem Länsstyrelser Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation antogs 1995 den s.k. psykiatrireformen. Denna reform syftar till att förbättra livsvillkoren

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Utredning och uppföljning i samarbete med klienten

Utredning och uppföljning i samarbete med klienten Stockholm stad Socialtjänstförvaltningen Enheten för hemlösa - Stödteam för män Utredning och uppföljning i samarbete med klienten Rapport från ett tvåårigt projekt med stöd av Länsstyrelsen i Stockholms

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

Vad vill du ha hjälp med idag?

Vad vill du ha hjälp med idag? FoU-rapport Vad vill du ha hjälp med idag? - utvärdering av Projekt Personlig Service vid Gräshagens hemtjänst Tove Persson FoU-rapport 2008:2 ÄO Äldreomsorg och äldrevård Förord Luppen kunskapscentrum

Läs mer

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten FoU-Södertörns skriftserie nr 89/10 Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten - en studie om hur dessa insatser avslutas Sini Teng Förord Kontaktperson tillhör en av de vanligaste insatserna inom

Läs mer