Att ta bort trösklarna till ett självständigt liv. Slutrapport från studien om nyttan och värdet av bostadsanpassningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att ta bort trösklarna till ett självständigt liv. Slutrapport från studien om nyttan och värdet av bostadsanpassningar"

Transkript

1 Att ta bort trösklarna till ett självständigt liv Slutrapport från studien om nyttan och värdet av bostadsanpassningar

2 FoU i Väst och författarna Första upplagan juni 2006 Layout: Infogruppen GR Tryckeri: PR-Offset, Mölndal ISBN: FoU i Väst Göteborgsregionens kommunalförbund Box 5073, Göteborg e-post:

3 Att ta bort trösklarna till ett självständigt liv Slutrapport från studien om nyttan och värdet av bostadsanpassningar Lisbeth Lindahl Rebecka Arman

4 4

5 Trappan färdig igår. Vilken lycka. Synd att min hund inte lever så vi kunde använt den båda. Nu kommer min man när han orkar utan allt detta besvär som var förut. Tack Göteborgs Stad och alla! Vi är mycket tacksamma över att ha fått den hjälp vi fått. Vår dotter hade troligtvis inte kunnat vara hemma så mycket eftersom vi inte hade orkat det fysiskt. Det är svårt att behöva flytta när man trivs och när man har en jobbig livssituation med barnet, i sig. Det är jätteviktigt att alla som behöver bostadsanpassning får det för det är ju ingen som vill anpassa sitt hus för skojs skull. Den dag man inte behöver t.ex. hissen längre så kan den ju återanvändas till någon annan som är i behov av den. Alla vill ju bo hemma så länge som möjligt. Några av dem som deltog i den här undersökningen, passade på att skriva en kommentar i den utskickade enkäten. Vi tog med två av dessa här. Den första kommentaren är skriven av en äldre kvinna som har fått en bostadsanpassning i form av en trapphiss. Hon använder den själv och när hennes man, som numera bor på ett äldreboende, kommer hem på besök kan han göra det utan de svårigheter som han hade innan med att ta sig upp med hjälp av trappklättrare. Tyvärr kunde deras hund inte få vara med om denna förändring. De tvingades avliva den i väntan på anpassningen, då kvinnan under en period var oförmögen att ta sig in och ut ur bostaden. Den andra kommentaren är skriven av en förälder till ett barn med funktionshinder. Den beskriver hur en bostadsanpassning kan underlätta i vardagen genom att minska fysiska belastningar för föräldrarna. Samtidigt påpekar föräldern att den bidrar till att barnet kan bo kvar hemma. Det senare är viktigt både för familjen och för samhället. De anpassningar som de fick rörde sig om trösklar, dörrbreddning, utomhusramp m m. För de läsare som är intresserade av att läsa fler övriga kommentarer har vi samlat dessa i bilaga 3. 5

6 6

7 Förord S yftet med lagen om bostadsanpassning är att ge personer med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Anpassningar av badrum, borttagning av trösklar, installation av spisvakter och hissar är exempel på åtgärder som förbättrar förutsättningarna till ett gott liv för dem som lever med funktionshinder. Enbart i Göteborgs Stad genomförs varje år cirka åtgärder i göteborgarnas hem. Grundläggande i allt kvalitetsarbete är identifiering och fastställande av tydliga och mätbara mål. Målstyrning förutsätter kunskap som är relevant och realistisk. Denna studie skall ses mot bakgrund av ett ökat kunskapsbehov av bostadsanpassningens effekter för brukarna. Genom de enkäter som besvarats ges en bild av hur brukarna upplever information, inflytande och om anpassningen har påverkat möjligheten att leva ett självständigt liv. Studien är den andra och sista rapporten i fullgörandet av Göteborgs Stads uppdrag att kartlägga bostadsanpassningsbidragets effekter utifrån fyra perspektiv: brukarnas, de anhörigas, personalens samt ett samhällsekonomiskt perspektiv. En första delrapport presenterades under Utöver fördjupad kunskap om den enskildes erfarenheter och upplevelser av bostadsanpassningar visar studien på intressanta strukturella samband för samhället i stort. De kommande årens kraftiga ökning av antalet och andelen äldre ställer stora krav på utformningen av våra befintliga och framtida bostäder och bostadsområden. Utöver uppfyllandet av tillgänglighetskrav i nyproduktion krävs riktade ombyggnationer av delar av det befintliga bostadsbeståndet. Även närmiljön och tillgången till service behöver tillgänglighetssäkras, för att bara nämna några exempel. De erfarenheter som förmedlas i studien ger stöd för ett mer övergripande och förebyggande arbete där tillgänglighetsfrågorna integreras tidigt i 7

8 den ordinarie samhällsplaneringen. Utmaningen för framtiden blir att fokusera på såväl individnivån som på den strukturella nivån. Båda nivåerna är beroende av varandra. Gun Skårman Chef för Boendeavdelningen på fastighetskontoret, Göteborgs Stad. Studien som vi med den här rapporten sätter punkt för, har varit en källa till både vånda och glädje, så som det brukar vara när något engagerar och berör. Vi har oroat oss för att de sökande inte skulle vilja fylla i enkäterna, att arbetet med distributionen av enkäterna skulle bli för arbetskrävande för vår samarbetspartner på bostadsanpassningsbyrån med mera. Men dessa farhågor har kommit på skam. Vi har fått mycket positiva gensvar i anslutning till studien. Vi har också mött människor på vägen som har visat intresse för frågan, vilket har gett oss kraft och energi att slutföra processen. Utforskandet tar i och för sig inte slut i och med färdigställandet av den här rapporten, för kunskaperna kommer förhoppningsvis att förvaltas och utvecklas vidare både av oss på FoU i Väst/GR och av andra. Som alltid är det många personer som är involverade på olika sätt för att en studie skall kunna genomföras och vi har inte utrymme nog för att tacka alla personligen. Ett särskilt tack vill vi ändå rikta till alla er som tog er tid att fylla i enkäterna. Tack också till Marie Aalto och Bell Andersson på fastighetskontoret som så noggrant distribuerade enkäterna. Tack Nellie och Max för att ni stansade in data. Och slutligen ett varmt tack till alla i referensgruppen 1, läsgrupperna och Leif Jahlenius (Föreningen kommunalt bostadsstöd) som har visat intresse och gett oss värdefulla kommentarer i olika stadier av processen. Rebecka Arman och Lisbeth Lindahl 1 För en förteckning över referensgruppen, se Arman & Lindahl,

9 Innehållsförteckning Förord... 7 Innehållsförteckning...9 Sammanfattning Kortfakta om BAB Begrepp och förkortningar Rapportens upplägg Bakgrund Vilka ansöker om bostadsanpassningsbidrag? Hur fungerar processen att ansöka om och få bostadsanpassning? Vilka bostadsanpassningar söks och varför? Vad ger bostadsanpassningsbidraget för effekter? Syfte och frågeställningar Metod Bostadsanpassningar för vuxna Vilka besvarade enkäten? Bostadsanpassningar för vuxna över 65 år Vad kännetecknar dem som ansöker om bostadsanpassningsbidrag? Hur fungerar processen att söka och få bostadsanpassning? Vilka hinder upplever de sökande när bostaden inte är anpassad? Vilka blir effekterna av bostadsanpassningarna? Kommentar

10 Jämförelser mellan yngre och äldre vuxna Kommentar Vad förklarar upplevelsen av minskade hinder i bostaden? Samband mellan typ av åtgärd och minskade hinder Vad förklarar upplevelsen av minskade hinder i bostaden? Kommentar Bostadsanpassningar för barn och ungdomar Vad kännetecknar deltagarna? Hur fungerar processen att söka och få bostadsanpassning? Vilka hinder upplever de sökande när bostaden inte är anpassad? Vilka blir effekterna av bostadsanpassningarna? Konklusioner för barn och ungdomar Diskussion Metoddiskussion Värdet och nyttan ur brukarnas perspektiv Värdet och nyttan för anhöriga och personal Värdet ur ett samhällsekonomiskt perspektiv Konklusioner Referenser Bilagor Rapporter från FoU i Väst/GR

11 Sammanfattning B ostadsanpassningsbidraget (BAB) är ett uttryck för samhällets mål att människor skall kunna bo i egen bostad, oavsett om man har funktionsnedsättningar eller inte. I Sverige beviljas BAB för drygt 800 miljoner per år och behovet verkar vara växande. Detta behov är ingalunda statiskt utan påverkas av en mängd faktorer, t ex byggnormer, byggstandarden i befintligt bostadsbestånd, andelen boende i villa/radhus, antalet äldre i befolkningen. På så sätt berör bostadsanpassningarna såväl handikapp- som äldre- och bostadspolitiken. Den här rapporten redogör för resultatet av en studie om bostadsanpassningarnas effekter i Göteborgs Stad. Studien pågick under 2004 och 2005 och syftade till att undersöka värdet och nyttan av bostadsanpassningar utifrån fyra perspektiv: brukarnas, de anhörigas, personalens (vårdbiträden/personliga assistenter) samt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. I den tidigare delrapporten från det här projektet, beskriver vi bostadsanpassningars nytta och värde utifrån samtliga fyra perspektiv (Arman & Lindahl, 2005). I korthet kom vi fram till att anpassningarna upplevdes som betydelsefulla för brukarna (de sökande), för att de innebar en ökad trygghet och säkerhet, personlig integritet, utveckling för barn m m. För de anhöriga bidrog anpassningarna till fysisk och psykisk avlastning och en ökad frihet. De anhöriga bestod av såväl föräldrar till barn med funktionshinder som äldre personer som var anhörigvårdare. För personalens del var anpassningarna viktiga ur arbetsmiljösynpunkt. Om hemmiljön inte var anpassad efter den boende, uppstod lätt fysiska belastningar. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv uppfattades bostadsanpassningar som en viktig förutsättning för kvarboende. Anpassningarna ansågs kunna förebygga kostnader i vården p.g.a. minskad fallrisk, brandrisk, belastningsskador etc. Sammantaget fann 11

12 vi att det fanns många positiva effekter av bostadsanpassningarna som inte kunde ersättas med andra åtgärder. I den här rapporten är fokus inställt framförallt på brukarna. Rapporten beskriver den andra delstudien som bygger på en enkätstudie med ett större antal sökande. Studien genomfördes för att följa upp resultaten från den första delstudien och för att undersöka hur pass generella dessa var. För att undersöka vilka hinder som personen upplevde i väntan på bostadsanpassningen, skickades den första enkäten ut innan denna var genomförd. Den andra enkäten skickades ut cirka två månader efter att anpassningen var klar. Tanken med detta upplägg var att få en tydlig före- och eftermätning. Det visade sig emellertid vara svårt att se en tydlig förändring mellan de två mätpunkterna. Upplevelserna gick i olika riktningar. Vi tror att det beror på svårigheterna att mäta upplevelser med kvantitativa mått. Utifrån resultatet av enkäterna, ser vi att de flesta som ansökte om BAB var över 65 år. Andelen äldre över 80 år var stor. Det var bara ett fåtal föräldrar till barn och ungdomar som ansökte om bidraget under de fem månader som undersökningen pågick. Med tanke på det, kan vi inte dra några generella slutsatser för de sökande under 18 år. Däremot har vi mer uppgifter om de vuxna. Ålderspensionärerna som utgjorde den stora gruppen sökande bestod till övervägande del av ensamstående kvinnor, med fler medicinska diagnoser, sämre upplevd hälsa och fler funktionsnedsättningar än genomsnittspersonen i samma åldersgrupp. Den största gruppen sökande bodde i hyreslägenhet och hade bott länge i sin nuvarande bostad. Det var bara ett fåtal av de äldre (över 65 år) som kunde tänka sig att flytta till särskilt boende, som ett alternativ till att bo kvar i en anpassad bostad. De flesta var nöjda med handläggningsprocessen och den information de hade fått. Men kommentarer vittnar om att det var många som tidigare inte kände till BAB. Vissa hade tvekat och väntat länge med att ansöka om BAB. Detta gäller de äldre i större utsträckning jämfört med de yngre (under 65 år). Anledningen var att de ville klara sig själva. För både yngre och äldre framstår arbetsterapeuterna som en nyckelgrupp, när det gäller inflytandet över anpassningen. Bland de äldre var det till och med vanligare att en arbetsterapeut hade tagit initiativ till anpassningen, än att det var den äldre personen själv. De sökande ansökte om och fick i genomsnitt två anpassningsåtgärder per person. De vanligaste typerna var duschanpassningar, trösklar och dörrautomatik. I väntan på anpassningen, upplevde de många hinder. De försökte kompensera för dessa med olika strategier, t ex genom personlig hjälp eller genom att minska sina krav på att kunna komma ut, duscha m m. De 12

13 upplevda hindren innan bostadsanpassningen, var fler än vad de ansökt om BAB för. Det är därför inte konstigt att samtliga hinder inte undanröjdes med anpassningen. De tydligaste effekterna var att anpassningarna underlättade förflyttningar i bostaden, förflyttningar in och ut ur bostaden och att klara den personliga hygienen. Konsekvenserna av anpassningarna märktes i form av ökad självständighet för dem som, innan anpassningen, hade upplevt sig som osjälvständiga p.g.a. hindren i bostaden. Denna upplevelse var vanligare bland de yngre vuxna. Andra konsekvenser visade sig genom ökad fysisk säkerhet och i viss mån, minskade känslomässiga besvär. Det som de flesta såg som nytta och värde med bostadsanpassningen var: trygghet, säkerhet, att kunna bo kvar hemma (65+) och att bli gladare (< 65 år). I en analys där olika faktorers bidrag till de minskade hindren undersöktes, framkom det att bostadsanpassningarna var den enskilt viktigaste faktorn som förklarade upplevelsen av minskade hinder. Denna analys visade dessutom att bostadsanpassningarna verkade ge en mer positiv effekt, för dem som var relativt självständiga i sin personliga ADL 2 sedan tidigare. Eftersom uppföljningen gjordes två månader efter att anpassningen var klar, kan effekterna visserligen ha visat sig på lite längre sikt för dem som var mer osjälvständiga. Trots att resultatet från bägge delstudierna visade att personlig hjälp var det viktigaste alternativet till bostadsanpassning, minskade inte behovet av hjälp efter anpassningen. Detta gällde både hjälp från hemtjänst/personlig assistent och från anhöriga och vänner. Detta är av intresse för de slutsatser som vi drog om samhällsekonomiska effekter i den första delstudien. I den studien antog vi att bostadsanpassningarna kunde minska behovet av hemtjänst/personlig assistans och hjälp av anhöriga. I rapporten förs ett resonemang kring vad dessa uteblivna effekter kan bero på. Våra slutsatser av studien i sin helhet, är ändå att bostadsanpassningarna undanröjer många hinder i bostäderna och är av stor betydelse för de sökande. Anpassningarna betyder också mycket för anhöriga och personal som arbetar i människors hemmiljö. De samhällsekonomiska effekterna av bostadsanpassningar är emellertid svåra att beräkna. I många fall handlar det om att förebygga skador och försämrad funktionsförmåga, vilket är fenomen som inte så lätt låter sig beräknas. Vi rekommenderar att en ytterligare studie genomförs utifrån hälsoekonomiska modeller. Det behövs också fortsatta studier om hur bostadsanpassningar görs i mindre kommuner än Göte- 2 Förklaring finns i avsnittet Begrepp och förkortningar. 13

14 borg, samt fler studier som undersöker betydelsen för familjer med barn och unga. Vi har några rekommendationer för de verksamheter som är involverade i bostadsanpassningsärenden: Det är viktigt att samverkan är god mellan arbetsterapeuter och handläggare av BAB, och att en kunskapsöverföring finns mellan dessa yrkesgrupper eftersom samarbetet är avgörande för besluten om bostadsanpassning. Det är viktigt för att säkra kvaliteten på de bostadsanpassningar som görs. Vi föreslår också att information om BAB sprids till en bredare allmänhet. Vårdcentraler och sjukhus är lämpliga informationsspridare. Det finns dessutom skäl att påverka personer som är tveksamma till att ansöka om BAB, så att de gör det i tid, eftersom effekterna av en anpassning försämras om de väntar för länge. Vi upprepar i denna slutrapport några av de slutsatser som vi drog redan efter delstudie 1. Behovet av BAB skulle minska om bostäderna byggdes på ett mer tillgängligt sätt från början (se begrepp som: Design för alla ). De individuella anpassningarna skulle även minska i antal om ökad tillgänglighet var en målsättning vid ombyggnationer. Dessutom skulle man från samhällets sida kunna påverka människor som närmar sig ålderdom, att flytta från bostäder som är svåra att använda när man är gammal. En ökad medvetenhet om vad som väntar en som äldre, kan bidra till att man själv tar initiativ till att flytta. En viktig förutsättning för att detta skall ske är förstås att det finns bostäder att tillgå i områden där man vill bo. Här har fastighetsägarna också ett stort ansvar. 14

15 Kortfakta om BAB Vad är BAB? BAB är ett bidrag som ges för att täcka skäliga kostnader för individuella anpassningar av bostäder. Personer med funktionshinder kan få bidrag genom kommunen för att göra bostaden funktionsduglig. För att få bidrag fordras intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig person. Den som äger sin bostad, är bostadsrättsinnehavare eller hyresgäst kan söka. För anpassning av hyres- och bostadsrättslägenhet krävs alltid fastighetsägarens godkännande. Beslut om BAB kan överklagas till i första instans länsrätten. Boverket är tillsynsmyndighet för BAB. Vilka handlägger BAB? I Göteborg handläggs BAB av bostadsanpassningsbyrån vid fastighetskontoret. Beslut fattas om ett bidrag. Den sökande kan själv välja utförare av anpassningen. I beslutet som skickas hem till den sökande, ges förslag på en/flera entreprenörer som den sökande kan anlita. Vad ges BAB för? BAB ges till fasta inventarier såsom: borttagande av trösklar, dörrbreddning, montering av stödhandtag, ramper, automatisk dörröppnare (med personlig fjärrstyrning), ledstänger/räcken, trapphiss/trapplyft, duschkabin/duschplats, automatisk toalett, förstärkt belysning, spisvakt, köksanpassning, hjälpmedelsförråd/rullstolsgarage, anpassning av altan/balkong och ibland större ombyggnader med t ex tillägg av nya rum till bostaden. Vad kostar BAB? Cirka 40 miljoner i Göteborgs Stad och 835 miljoner i Sverige, Det finns inget kostnadstak för bidraget, men kostnaderna skall vara skäliga för de aktuella åtgärderna. 15

16 Begrepp och förkortningar ADL P-ADL BAB Bostadsanpassningsbyrån FKBO Sökande Aktiviteter i det dagliga livet. Instrument som används för bedömning av grad av aktivitetsförmåga eller funktionsnivå Personlig ADL. De aktiviteter som ingår är t ex förmåga att klara förflyttningar, personlig hygien, övrig kroppsvård, toalettbesök, påklädning, äta/ dricka. (se Sonn m fl, 1995) Bostadsanpassningsbidrag Den grupp med handläggare inom fastighetskontoret i Göteborg som arbetar med BAB-ärenden Föreningen kommunalt bostadsstöd Det begrepp som handläggarna av BAB använder för att benämna personer som ansöker om bostadsanpassningsbidrag. Motsvarar i denna rapport begreppet brukare 16

17 Rapportens upplägg D en här rapporten beskriver brukarnas upplevelser av att vara i behov av och få bostadsanpassningar. Rapporten börjar med en kort bakgrund som utmynnar i studiens syfte och metod. Härefter beskrivs resultatet från delstudie två, uppdelat utifrån brukarnas ålder. Först redovisas resultatet för vuxna över 65 år som utgör den största gruppen deltagare i studien. Efter det beskrivs resultatet för vuxna i yrkesverksam ålder, en statistisk analys av sambanden i resultaten och sist resultatet för barn och ungdomar. Rapporten avslutas med en diskussion utifrån både delstudie ett och två. För den som är intresserad av att ta del av resultatet från den första delstudien hänvisar vi till en tidigare utgiven rapport (Arman & Lindahl, 2005). Svaren från dem som fick avslag på sin ansökan, har vi sammanfattat i bilaga 4. För att underlätta läsningen, har inte alla siffror tagits med i texten. För dem som är intresserade av statistiken, finns det tabeller i bilaga 2. För att ange storleksförhållanden har begrepp som de flesta eller flertalet använts, vilket betyder minst hälften av undersökningsgruppen. När uttrycket de allra flesta används är det minst 75 procent av gruppen som avses. 17

18 18

19 Bakgrund Den här rapporten sammanfattar resultatet från en studie som har genomförts på uppdrag av fastighetsnämnden i Göteborgs Stad (2003a). Syftet med studien var att undersöka effekter av bostadsanpassningsbidraget utifrån fyra perspektiv: brukarnas, de anhörigas, personalens och samhällsekonomiskt sett. En tidigare delrapport finns som redogör för resultat från samtliga fyra perspektiv (Arman & Lindahl, 2005). Den här rapporten ger i stället en fördjupad bild av brukarperspektivet. Sett ur ett historiskt perspektiv har bostadsanpassningar inte alltid uppfattats som en samhällelig angelägenhet. I dagens samhälle där kvarboendeprincipen är en stark norm, har bostadsanpassningar blivit allt viktigare, för att möjliggöra för äldre och funktionshindrade att kunna bo kvar hemma (Persson, 1997; Arman & Lindahl, 2005). Om vi blickar in i framtiden ser vi inte att behovet av anpassningar förväntas minska, utan snarare öka. Detta med tanke på att andelen äldre av befolkningen kommer att öka. Att det finns ett bidrag att söka för bostadsanpassningen är inte någon ny företeelse. Dagens bostadsanpassningsbidrag har sina rötter i det statliga bidrag för specialinredda lägenheter för rörelsehindrade som infördes på försök När det sen permanentades kom det att heta invalidbostadsbidrag (Boverket, 2000). En tydlig skillnad är att språkbruket och synsättet var ett annat då. Dagens lagstiftning använder mindre stigmatiserande begrepp och lagen om BAB tar sin utgångspunkt i den enskilda individens rätt att leva ett självständigt liv. Denna lag har till ändamål att genom bidrag till anpassning av bostäder ge personer med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Lagen om bostadsanpassningsbidrag, 1 19

20 Med funktionshinder avses både sådana som är medfödda och sådana som har uppkommit senare i livet på grund av sjukdom, olyckor eller medicinska besvär. Många äldre drabbas också av funktionsnedsättningar som en del av det normala åldrandet (Stuart Hamilton, 1994). Den stora majoriteten som ansöker om och får bostadsanpassning är just äldre människor. Med tanke på att andelen personer över åttio år kommer att öka kraftigt de närmaste tjugo till trettio åren, ställs det stora krav på landets kommuner att kunna tillgodose deras behov. Behovet av anpassade bostäder ökar också p.g.a. att antalet platser på äldreboenden har minskat (Socialstyrelsen, 2004) och de äldre förväntas bo kvar i sina ordinarie bostäder livet ut (Dahlin-Ivanoff, Nygren & Iwarsson, 2004). Men bostadsanpassningsbidraget berör inte enbart äldrepolitiken utan även handikapp- och bostadspolitiken. En viktig fråga i det sammanhanget är i vilken utsträckning det är bostäderna eller funktionshindren som utgör det främsta skälet till att det uppstår ett behov av anpassningar? Om man utgår från att handikapp uppstår i personens interaktion med sin miljö (Lawton & Nahemow, 1973; ICF, 2001) finns det skäl att studera i vilken utsträckning det är den fysiska miljön som skapar svårigheter för människor med funktionshinder. I sammanhanget är det intressant att nämna, att det pågår ett nationellt arbete kring att skapa en förbättrad tillgänglighet i alla offentliga miljöer såsom lokaler, trafiksystem m m. Målsättningen är att enkelt undanröjda hinder skall vara borttagna till år En liknande satsning saknas i fråga om bostadsmiljön och det har t o m konstaterats att tillgängligheten i nybyggnation försämrades under 1990-talet (Socialdepartementet, 2000). Bostäder som producerades efter att den nya plan- och bygglagen trädde i kraft, PBL 95, är ofta sämre än de som är byggda tidigare, vilket har medfört att en hel del onödiga åtgärder har behövt göras i efterhand med hjälp av BAB (Socialdepartementet, 2000; DHR, 2005b). Avsaknaden av hissar i flervåningshus är ett vanligt tillgänglighetsproblem. Men frågan är om begreppet tillgänglighet egentligen illustrerar brukarperspektivet. En arkitekt som undersökte pensionärers möjligheter till kvarboende i miljonprogrammets bostäder i Malmö, hävdar att begreppet tillgänglighet snarare beskriver ett utifrånperspektiv på problemet. De boende som saknar hiss vill snarare komma ifrån, än till. Utifrån den boendes perspektiv skulle svårigheterna att komma ut kanske bättre benämnas som frångänglighet (Persson, 1997). Även om de bostäder som byggdes skulle bli mer tillgängliga för alla, inklusive personer med olika slags funktionshinder, kommer det alltid att finnas ett behov av individuella anpassningar. Rätten att få sin bostad anpas- 20

21 sad är lagstadgad (Socialdepartementet, 1992). Den rättigheten har man om man av medicinska skäl är förhindrad att leva ett självständigt liv på grund av förhållanden i bostaden som inte kan lösas på annat sätt än att bostaden anpassas. De anpassningar som det är fråga om handlar om fysiska förändringar av mer permanent slag såsom borttagande av trösklar, installation av duschplatser m m. Det ges inga bidrag till andra saker som kan bidra till ökad självständighet såsom en tvättmaskin i lägenheten för en person som har svårt att komma fram till tvättstugan, även om det i vissa fall hade kunnat vara en både bättre och billigare lösning. Ur den enskilda individens perspektiv kan bostadsanpassningen vara en av flera tänkbara lösningar på de problem som uppstår i bostaden. Någon skulle kanske hellre vilja byta bostad om det var möjligt. Någon annan löser situationen med hjälp av närstående eller personal i stället för att anpassa bostaden, medan en tredje person inte söker bostadsanpassningsbidrag, utan bekostar förändringen själv med egna medel. Bostadsanpassningsbidraget är med andra ord inte en självklar lösning för alla individer med funktionshinder. Vilka ansöker om bostadsanpassningsbidrag? Det finns så vitt vi vet inga studier som handlar om vilka personer det är som ansöker om bostadsanpassningsbidrag. Är det lika ofta småhusägare som boende i lägenhet? Är det fler välutbildade som ansöker p.g.a. att de är mer välinformerade om sina rättigheter? Får äldre lika dyra anpassningar som yngre? Det här är bara några av de frågor man kan ställa sig ur ett rättviseperspektiv. Boverkets statistik ger endast svar ur ett administrativt planeringsperspektiv. Deras statistik redogör för jämförelser mellan hur mycket BAB de olika kommunerna betalar ut i relation till deras invånarantal. Att anpassa småhus är dyrare än att anpassa bostäder i flerbostadshus. Sett i riket som helhet utgjorde bidragen för anpassning av småhus 40% av det totala antalet beviljade bidrag, men så mycket som 58% av bidragskostnaderna. Men i Göteborg utgör småhusen en mindre andel av bostadsbeståndet (21%) vilket är ett typiskt storstadsfenomen. Andelen äldre i befolkningen påverkar också behovet av BAB. I Göteborg är andelen av befolkningen över 80 år (4,9%), snarlikt riksgenomsnittet. Boverkets statistik innehåller inte uppgifter om vilka personerna är som nås av bidraget (Boverket, 2004). 21

22 Hur fungerar processen att ansöka om och få bostadsanpassning? Det krävs kunskaper om vilken hjälp man kan söka från samhället, för att man skall få hjälp. Den moderna handikappolitiken bygger på ett aktörsperspektiv, där enskilda individer förväntas vara välinformerade och aktiva och själva ta initiativ till att ansöka om det de behöver (Socialdepartementet, 2000). Information om BAB sprids av handikapp- och pensionärsorganisationer (t ex DHR, 2005a; HSO, 2005), av kommuner (t ex Göteborgs Stad 3, 2005), och av vårdens aktörer. Trots det verkar kännedomen om bostadsanpassningsbidraget inte vara lika hög som kunskapen om t ex hjälpmedel. Det finns därför en risk för att människor som behöver denna hjälp, inte får den. En central fråga blir därför hur de sökande har fått information om bidraget? I en studie som genomfördes av rörelsehinderförbunden i femton kommuner, framkom det att de flesta hade fått informationen via vårdcentraler eller sjukhus och att de flesta ansåg att informationen var bra eller acceptabel (DHR, 2005b). Frågan om information handlar också om vad som sker i handläggningen av bostadsanpassningsärendena. I den tidigare delstudien fick vi varierande beskrivningar av hur de olika aktörerna som är involverade i dessa ärenden, agerade. Vissa brukare upplevde t ex att de förhindrades att ansöka om för många saker vid samma ansökningstillfälle, vilket strider mot den rätt som de sökande har att själva formulera sina önskemål. Det centrala i sammanhanget är om de sökande upplever en delaktighet i handläggningsprocessen eller inte. Om de inte är delaktiga finns det en risk för att den anpassning de får, blir mindre användbar än annars (Arman & Lindahl, 2005). Och även om vi inte vet hur vanligt det är, förekommer det att personer känner sig illa bemötta vid ansökan om en bostadsanpassning (Brusén, 2005). Kontakten med de olika aktörerna som medverkar i handläggningen och genomförandet är därför också en intressant fråga. Vilka bostadsanpassningar söks och varför? Den vanligaste typen av bostadsanpassning är tröskeljusteringar (Göteborgs Stad, 2003b) som ofta görs för att underlätta förflyttningar med rollator eller 3 Sök på bidrag m.m och därefter på bostadsanpassningsbidrag. Information finns även om man söker via och söker på Funktionshinder och sedan boende. Däremot finns inte informationen under äldreomsorg. Uppgifterna är hämtade

23 rullstol. Andra vanliga anpassningar handlar om anpassningar av badrum. Anpassningarna görs för att göra det möjligt för människor att kunna bo kvar i eget boende och där kunna klara sina grundläggande behov. Dessutom kan bidraget ges för habilitering, rehabilitering och långsiktig vård. En huvudsaklig intention med bidraget är att det skall underlätta ett självständigt liv i eget boende. Men det finns ingen exakt definition av vad som avses med begreppet självständigt liv, varken i lagen eller i den handbok som har getts ut av Boverket (2000). Boverket lyfter i stället fram kammarrättsdomar i handboken för BAB, som skall fungera som prejudikat för kommande handläggningsprinciper. Även om människor har gemensamma grundläggande behov, finns det individuella skillnader i hur dessa kommer till uttryck. Begreppet självständighet är centralt i lagen om BAB, men frågan är vilka anpassningar som beviljas för att nå den målsättningen? Upplevelsen av självständighet varierar mycket mellan personer och situationer. En person kan tycka att det är viktigt att klara sig själv för att uppleva sig som självständig, medan en annan upplever sig som självständig trots sitt beroende av andra. Begreppet självständighet kan inte heller användas på samma sätt för vuxna som för barn. När en anpassning görs för ett mindre barn, förväntas inte barnet bli självständigt av den. Anpassningen har då snarare betydelse för föräldrarna och en mer indirekt påverkan på barnet. I linje med det, kan bidraget också lämnas för att underlätta en utveckling mot självständighet, även om det inte står uttryckligen i den nuvarande lagstiftningen (Boverket, 2000). Bidrag kan lämnas för åtgärder som behövs för att underlätta en funktionshindrad persons utveckling mot ett självständigt liv i en egen bostad. Till skillnad från tidigare så står inte detta uttryckligen i den nuvarande lagen om bostadsanpassningsbidrag. I förarbetena uttalades dock att detta inte innebär någon saklig ändring. (Boverket, 2000 Handboken för BAB, kap 7.2) Den praxis som har utvecklats för att bedöma graden av självständighet utgår i mångt och mycket från arbetsterapeuters referensramar och skolbildning, eftersom det oftast är de som intygar om behovet av BAB. På så vis har självständighet kommit att associeras med förmågan att utföra så kallade aktiviteter i det dagliga livet. Ur ett psykologiskt perspektiv är det intressant att fråga sig hur dessa bedömningar svarar mot den subjektiva upplevelsen av självständighet. En annan fråga som handlar om behovsbedömningarna i praktiken, handlar om att behovet av anpassningen skall vara varaktigt, för att BAB skall beviljas. Frågan är hur länge en person skall förväntas leva, för att en dyrare anpassning skall sättas in? Finns det en risk för ålderism i dessa bedömning- 23

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare.

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. Biståndshandläggare De personer som har hand om Din ansökan kallas för biståndshandläggare. Biståndshandläggaren

Läs mer

Bo hemma. i Kinda kommun

Bo hemma. i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun I den här broschyren kan du läsa om vilket stöd du kan söka från Kinda kommun om du behöver hjälp för att du ska kunna bo hemma vid sjukdom eller hög ålder.

Läs mer

BOSTADS- ANPASSNINGS- BIDRAG. Bild

BOSTADS- ANPASSNINGS- BIDRAG. Bild BOSTADS- ANPASSNINGS- BIDRAG Bild VAD ÄR BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG? Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag som en enskild person kan söka för att anpassa sin bostad. Syftet med bostadsanpassningsbidraget

Läs mer

Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag?

Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag? Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag? Bostadsanpassningsbidraget är ett ekonomiskt bidrag som du som har en bestående funktionsnedsättning kan söka för att anpassa din bostad. Du ansöker genom att

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR. Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län. Meddelande 2005:17

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR. Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län. Meddelande 2005:17 LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län Meddelande 2005:17 Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län Utgiven av: Meddelande

Läs mer

Om bostadsanpassning Viveka Lindström, Personskadeförbundet RTP 6 november 2012

Om bostadsanpassning Viveka Lindström, Personskadeförbundet RTP 6 november 2012 Om bostadsanpassning Viveka Lindström, Personskadeförbundet RTP 6 november 2012 Om projektet/verksamheten Film Webbsidan www.bostadscenter.se bostadsanpassningsbidrag, behovsguide Frågor Bostadscenter.se

Läs mer

Värdet av tillgänglighet

Värdet av tillgänglighet Värdet av tillgänglighet Fil dr., leg. psykolog Lisbeth Lindahl Folkets hus, Göteborg 2013-12-05 Bakgrund Johannes Grén, Formverkstan Gbg Framtida utmaning hur ska välfärden klaras? Andelen äldre ökar

Läs mer

Fastighetsbeteckning. Antal personer i hushållet

Fastighetsbeteckning. Antal personer i hushållet ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG ARJEPLOGS KOMMUN Datum Fastighetsbeteckning UPPGIFTER OM SÖKANDEN M.M Sökandes namn Sökandes adress Postnummer och postort Den funktionshindrande namn Sänds till Miljö-,

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

VAD ÄR BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG

VAD ÄR BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG VAD ÄR BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag som enskild person kan söka för att anpassa sin bostad (Lagen om bostadsanpassningsbidrag, 1992:1574). Bidraget är personligt

Läs mer

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. Lycksele kommun arbetar sedan 2009

Läs mer

Stöd och hjälp i det egna boendet

Stöd och hjälp i det egna boendet Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Trygg hemgång Övriga insatser Stöd och hjälp i det egna boendet VI VILL GE äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda och trygga

Läs mer

Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag?

Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag? Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag? Bostadsanpassningsbidraget är ett ekonomiskt bidrag som du som har en bestående funktionsnedsättning kan söka för att anpassa din bostad. Du ansöker genom att

Läs mer

När får jag mitt bistånd (V)?

När får jag mitt bistånd (V)? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR När får jag mitt bistånd (V)? Beslut och domar enligt SoL och LSS som inte har verkställts i Kalmar län 31 december 2004 Meddelande 2005:26 När får jag mitt bistånd

Läs mer

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. www.uppvidinge.se

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. www.uppvidinge.se Information om bidrag till Bostadsanpassning Vad är bostadsanpassningsbidrag? Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning. Med stöd av bostadsanpassningsbidrag

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av bostäder vilka verktyg finns?

Tillgänglighetsinventering av bostäder vilka verktyg finns? Tillgänglighetsinventering av bostäder vilka verktyg finns? 1 Tillgänglighetsinventering av bostäder vilka verktyg finns? En sammanställning och beskrivning av verktyg för att inventera tillgängligheten

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Kommittédirektiv En förbättrad bostadssituation för äldre Dir. 2014:44 Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på åtgärder som förbättrar

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

2. Nuvarande adress om annan än den där bidrag söks Postnummer och postort

2. Nuvarande adress om annan än den där bidrag söks Postnummer och postort Sänds till Fylls i av Stadsbyggnadskontoret STADSBYGGNADSKONTORET Ansökan om Fastighetsbeteckning bostadsanpassningsbidrag Bostadsanpassningsavdelningen Box 8314 104 20 Stockholm Tfn vxl 08-508 27 300

Läs mer

Varför flytta till en trygghetsbostad

Varför flytta till en trygghetsbostad Varför flytta till en trygghetsbostad och vad bidrar till tryggheten? Lisbeth Lindahl Seminarium Trygghetsboende ett samarbete mellan kommun och fastighetsägare 7 maj 2015 Bakgrund Andelen äldre ökar i

Läs mer

Bostadsanpassningsbidrag. orebro.se

Bostadsanpassningsbidrag. orebro.se Bostadsanpassningsbidrag. orebro.se Vad är bostadsanpassningsbidrag? Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag som enskild person kan söka för att anpassa sin bostad (Lagen om bostadsanpassningsbidrag,

Läs mer

ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG

ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG 1(7) ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Ansökan skickas till: Vadstena kommun, Individ- & familjeomsorgen, 592 80 Vadstena Fylls i av kommunen Fastighetsbeteckning Dnr Datum Ankomststämpel Personuppgifter

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453)

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453) HFD 2014 ref 5 En 94-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och ensamhet har ansökt om insats enligt socialtjänstlagen inför en flyttning till annan kommun. Fråga

Läs mer

Informationsbroschyr angående bostadsanpassning

Informationsbroschyr angående bostadsanpassning Informationsbroschyr angående bostadsanpassning Foto: Solveig Carlsson Ansökan om bostadsanpassningsbidrag i Olofströms Kommun. Serviceåtagande i samband med ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Vad gör

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

ANSÖKAN OM BOSTADsANPASSNINGS- BIDRAG

ANSÖKAN OM BOSTADsANPASSNINGS- BIDRAG ANSÖKAN OM BOSTADsANPASSNINGS- BIDRAG Handlingar som ska lämnas in till kommunen - Ett (1) exemplar av ansökan - Intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att åtgärderna är nödvändiga

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser

Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser en befolkningsstudie 2012 Susanna Dellans Lennarth Johansson Dagens presentation Bakgrund Omsorgens omfattning Omsorgens riktningar Omsorgens

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

BO STADS. anpassnings BIDRAG. Information från Socialförvaltningen i Örkelljunga kommun

BO STADS. anpassnings BIDRAG. Information från Socialförvaltningen i Örkelljunga kommun BO STADS anpassnings BIDRAG Information från Socialförvaltningen i Örkelljunga kommun Bostadsanpassningsbidrag Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag för anpassning av vissa åtgärder som behövs

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2016-09-08 Innehåll Vem kan få hjälp och stöd enligt LSS Så här gör du för att ansöka Ledsagarservice

Läs mer

PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför?

PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför? PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-03-21 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Teresia Widigs Ahlin teresia.widigs-ahlin@pts.se Bilaga 3 PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför?

Läs mer

Bidrag till bostadsanpassning

Bidrag till bostadsanpassning Bidrag till bostadsanpassning 1 2 Vad är bostadsanpassningsbidrag? Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag som en enskild person kan söka för att anpassa sin bostad. Syftet med bostadsanpassningsbidraget

Läs mer

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Foto: Anna Hahn von Dorsche, Sollentuna kommun www.sollentuna.se Innehållsförteckning Vård- och omsorgsnämnden och kontor Stöd i vardagen Lagen

Läs mer

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun Information om bidrag till Bostadsanpassning i Alvesta kommun Innehållsförteckning Vad är bostadsanpassningsbidrag?...1 Bostadsanpassning i korthet...1 Bostaden...2 Nybyggnad...2 Köp eller byte av bostad...2

Läs mer

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Beslut Datum 2012-01-13 Diarienummer 1363-1790/2011 NN Eskilstuna kommun 631 86 ESKILSTUNA Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Slutsatser 1. Boverket anser inte att handläggningstiden

Läs mer

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning 1 (6) Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Version 1 1 2 (6) Inledning Socialförvaltningens verksamheter ska genomsyras av den

Läs mer

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Sammanfattning av rapport av SPF Seniorerna och Hissförbundet, november 2015 LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Inledning Allt fler äldre bor i flerbostadshus med bristande tillgänglighet och riskerar att

Läs mer

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 1(2) Ansökan om bostadsanpassningsbidrag KOMMUNENS UPPGIFTER Diarienummer Kommunens stämpel Fastighetsbeteckning 1. Personuppgifter (den person ansökan avser) Förnamn: Efternamn: Personnummer: Adress:

Läs mer

Att resa i kollektivtrafiken med funktionsnedsättningar

Att resa i kollektivtrafiken med funktionsnedsättningar Att resa i kollektivtrafiken med funktionsnedsättningar vad görs för att det skall funka? Lisbeth Lindahl Mötesplats funktionshinder 12 nov 2008 Bakgrund Ingen ny fråga När kollektivtrafiken planeras skall

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Nyttan och värdet av bostadsanpassningar ur olika perspektiv. Delrapport 1

Nyttan och värdet av bostadsanpassningar ur olika perspektiv. Delrapport 1 Nyttan och värdet av bostadsanpassningar ur olika perspektiv Delrapport 1 FoU i Väst och författarna Första upplagan februari 2005 Layout: Infogruppen GR Tryckeri: InformTrycket AB, Göteborg ISBN: 91-89558-27-8

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att

Läs mer

Till dig som har fått ett avslag på din ansökan

Till dig som har fått ett avslag på din ansökan Till dig som har fått ett avslag på din ansökan Äldreomsorg i Hägersten-Liljeholmen Till dig som har fått ett avslag på din ansökan Du har fått denna information eftersom du har fått ett avslag på din

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Förslag till revidering av HANDLÄGGNINGSRUTINER FÖR ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG. Antagen av bygg- och miljönämnden 2012-02-21 7

Förslag till revidering av HANDLÄGGNINGSRUTINER FÖR ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG. Antagen av bygg- och miljönämnden 2012-02-21 7 Förslag till revidering av HANDLÄGGNINGSRUTINER FÖR ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Antagen av bygg- och miljönämnden 2012-02-21 7 Texten i dessa handläggningsrutiner för bostadsanpassningsbidrag följer

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN Granskning av bostadsanpassningsbidrag 2013-03-07 1. Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Syfte och avgränsning... 3 2.3 Revisionsfrågor...

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet Rapport 24:19 Hjälp i hemmet Vissa bistånds- och serviceinsatser inom äldre- och handikappsomsorgen i Västra Götalands län Inledning I förarbetena till den nya socialtjänstlagen (21:43), som trädde i kraft

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2015

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2015 SÄRSKILT BOENDE - 20 1 (1) VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden. Underlaget

Läs mer

Hur tror vi att seniorer vill bo i framtiden? Vad hindrar dem från att bo som de vill?

Hur tror vi att seniorer vill bo i framtiden? Vad hindrar dem från att bo som de vill? Hur tror vi att seniorer vill bo i framtiden? Vad hindrar dem från att bo som de vill? Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L) och utredare 2008 av äldreboenden För att veta hur vi ska gå framåt måste vi

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Alla personer med någon form av funktionsnedsättning som bor i Bräcke kommun skall

Läs mer

Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag Bidrag till anpassning av bostad regleras av Lag (SFS 1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag mm. På Boverkets hemsida finns en handbok som ingående beskriver hur bostadsanpassningsbidraget är uppbyggt.

Läs mer

Företeelsen Trygghetsboende. SeniorVärldskonferensen 2015-04-21,22 Göteborg Barbro Westerholm Riksdagsledamot (FP)

Företeelsen Trygghetsboende. SeniorVärldskonferensen 2015-04-21,22 Göteborg Barbro Westerholm Riksdagsledamot (FP) Företeelsen Trygghetsboende SeniorVärldskonferensen 2015-04-21,22 Göteborg Barbro Westerholm Riksdagsledamot (FP) Några fakta I dag lever vi ett kvarts sekel längre än för 100 år sedan Medellivslängden

Läs mer

Bostadsanpassningsbidrag i. Eslövs kommun

Bostadsanpassningsbidrag i. Eslövs kommun Bostadsanpassningsbidrag i Eslövs kommun Vad är bostadsanpassningsbidrag? Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag för att genom anpassning av bostäder ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till

Läs mer

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Bakgrund I ett av de mål som formulerades i Socialplanen framhölls vikten av att undersöka vad äldreomsorgens brukare tycker om de insatser som ges.

Läs mer

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26 SUNNE KOMMUN Tillgänglighetsplan för full delaktighet 2006 2010 Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-18, 26 Baserad på Nationell handlingsplan för handikappolitiken från patient till medborgare, plan för

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 februari 2012 KLAGANDE Socialnämnden i Trelleborgs kommun Box 63 231 21 Trelleborg MOTPART AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012 1 INFORMATION OM Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård September 2012 2 HEMTJÄNST Den som av någon anledning har svårt att klara sig själv hemma kan ansöka om hemtjänst.

Läs mer

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre LILLA EDETS KOMMUN KommunRehab Sjukgymnastik/Arbetsterapi En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre Nytt arbetssätt för att förbättra kvaliteten på rehabiliteringen riktat mot personer

Läs mer

Meddelandeblad. Trygghetslarm och befogenhetslagen. Befogenhetslagen

Meddelandeblad. Trygghetslarm och befogenhetslagen. Befogenhetslagen Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg av äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, avdelnings- och enhetschefer och biståndshandläggare.

Läs mer

Stödjande miljöer för en åldrande befolkning

Stödjande miljöer för en åldrande befolkning http://www.med.lu.se/case Stödjande miljöer för en åldrande befolkning PROFESSOR SUSANNE IWARSSON Om ålder Medellivslängden i Sverige: Män 78 år, kvinnor 84 år Återstående förväntade levnadsår vid 65

Läs mer

Individuell plan enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Individuell plan enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 2004-01-13 Individuell plan enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Inledning Denna lathund har Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna (FUB) och Riksföreningen

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från

Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från BILAGA 1 2009-10-19 Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från uppsökaren Helen Westergren Tyresö kommun har genomfört en uppsökande verksamhet bland personer 80 år och äldre i Tyresö, personer

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Granskning av handläggningen av bostadsanpassningsbidrag

Granskning av handläggningen av bostadsanpassningsbidrag Granskning av handläggningen av bostadsanpassningsbidrag Sölvesborgs kommun Fredrik Ottosson September 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Bakgrund...3 2.1. Revisionsfråga...3

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från tredje mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från tredje mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer

Vi blir också äldre 14 november 2013. Ida Kåhlin Doktorand, MScOT, Arbetsterapeut Linköpings universitet

Vi blir också äldre 14 november 2013. Ida Kåhlin Doktorand, MScOT, Arbetsterapeut Linköpings universitet Vi blir också äldre 14 november 2013 Ida Kåhlin Doktorand, MScOT, Arbetsterapeut Linköpings universitet Delaktig (även) på äldre dar - om delaktighet och åldrande bland personer med utvecklingsstörning

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med Äldreomsorg i NYNÄSHAMN En guide till vad du kan få hjälp med Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Att ansöka om hjälp och stöd 3 Hemtjänst 4 Stöd 5 Färdtjänst 6 Särskilt boende 7 I hemmet 8 Tryggt

Läs mer

Uppföljande intervjuer kring tillgänglighet, information och nöjdhet hösten 2009

Uppföljande intervjuer kring tillgänglighet, information och nöjdhet hösten 2009 2010-02-15 Ärendenr: Nf 60/2010 Handläggare: Annelie Fridman Sophia Greek Uppföljande intervjuer kring tillgänglighet, information och nöjdhet hösten 2009 Vård och Stöd Förvaltningen för funktionshindrare

Läs mer

Tillsyn enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag

Tillsyn enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Beslut Datum 2016-06-16 3.5.1 Diarienummer 3593/2015 NN Kävlinge kommun 244 80 Kävlinge Tillsyn enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Slutsatser 1. Boverket riktar inte någon kritik mot

Läs mer

BOSTADS- ANPASSNINGS- BIDRAG

BOSTADS- ANPASSNINGS- BIDRAG BOSTADS- ANPASSNINGS- BIDRAG 1 VEM GÖR VAD? Du som ansöker om bostadsanpassningsbidrag ska välja entreprenör, skriva avtal med och betala entreprenören när arbetet är klart. Det är ingen skillnad jämfört

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning Stöd & service För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMTJÄNST HEMTJÄNST...3 Ansökan, beslut Eget val av utförare... 4 Kontaktperson Avgift DAGVERKSAMHET...5 Ansökan, beslut

Läs mer

Uppdraget Delegationen skall ha i uppdrag att följa och analysera utvecklingen av boendefrågor för äldre både inom den ordinarie bostadsmarknaden

Uppdraget Delegationen skall ha i uppdrag att följa och analysera utvecklingen av boendefrågor för äldre både inom den ordinarie bostadsmarknaden Kommittédirektiv Delegationen för utveckling av bostäder och boende för äldre personer Dir. 2006:63 Beslut vid regeringssammanträde den 24 maj 2006. Sammanfattning av uppdraget En särskild delegation tillkallas

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Målgruppsutvärdering Colour of love

Målgruppsutvärdering Colour of love Målgruppsutvärdering Colour of love 2010 Inledning Under sommaren 2010 gjordes en målgruppsutvärdering av Colour of love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of loves målgrupp

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 14.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2015-01-01 och därefter. RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder Ulrica Melcher Familjeterapeut leg psykoterapeut & leg sjuksköterska FÖRE 21 ÅRS ÅLDER HAR VART 15:E BARN UPPLEVT ATT EN FÖRÄLDER FÅTT CANCER Varje år får 50

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

Trygghetsbostäder. - aspekter på vård och omsorg. Lisbeth Lindahl AIDAH. 12 september GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Trygghetsbostäder. - aspekter på vård och omsorg. Lisbeth Lindahl AIDAH. 12 september GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Trygghetsbostäder - aspekter på vård och omsorg Lisbeth Lindahl AIDAH 12 september 2016 Vad är trygghetsbostäder? Skiftande definitioner Funnits i ett tiotal år, lanserades nationellt 2008 av Äldreboendedelegationen

Läs mer

Flytt och tankar om flytt hos äldre

Flytt och tankar om flytt hos äldre www.med.lu.se/case Flytt och tankar om flytt hos äldre Marianne Granbom leg. arbetsterapeut, Dr. Med. Vet. LUNDS UNIVERSITET @MarianneGranbom Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE) Lunds

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer, SOU 2015:85, dnr N2015/06917/PUB

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer, SOU 2015:85, dnr N2015/06917/PUB 1 (5) Handläggare Datum Jonas Hagetoft 2016-02-25 Remissvar Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer, SOU 2015:85, dnr N2015/06917/PUB Hyresgästföreningen har beretts

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - boende är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Läs mer