Att ta bort trösklarna till ett självständigt liv. Slutrapport från studien om nyttan och värdet av bostadsanpassningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att ta bort trösklarna till ett självständigt liv. Slutrapport från studien om nyttan och värdet av bostadsanpassningar"

Transkript

1 Att ta bort trösklarna till ett självständigt liv Slutrapport från studien om nyttan och värdet av bostadsanpassningar

2 FoU i Väst och författarna Första upplagan juni 2006 Layout: Infogruppen GR Tryckeri: PR-Offset, Mölndal ISBN: FoU i Väst Göteborgsregionens kommunalförbund Box 5073, Göteborg e-post:

3 Att ta bort trösklarna till ett självständigt liv Slutrapport från studien om nyttan och värdet av bostadsanpassningar Lisbeth Lindahl Rebecka Arman

4 4

5 Trappan färdig igår. Vilken lycka. Synd att min hund inte lever så vi kunde använt den båda. Nu kommer min man när han orkar utan allt detta besvär som var förut. Tack Göteborgs Stad och alla! Vi är mycket tacksamma över att ha fått den hjälp vi fått. Vår dotter hade troligtvis inte kunnat vara hemma så mycket eftersom vi inte hade orkat det fysiskt. Det är svårt att behöva flytta när man trivs och när man har en jobbig livssituation med barnet, i sig. Det är jätteviktigt att alla som behöver bostadsanpassning får det för det är ju ingen som vill anpassa sitt hus för skojs skull. Den dag man inte behöver t.ex. hissen längre så kan den ju återanvändas till någon annan som är i behov av den. Alla vill ju bo hemma så länge som möjligt. Några av dem som deltog i den här undersökningen, passade på att skriva en kommentar i den utskickade enkäten. Vi tog med två av dessa här. Den första kommentaren är skriven av en äldre kvinna som har fått en bostadsanpassning i form av en trapphiss. Hon använder den själv och när hennes man, som numera bor på ett äldreboende, kommer hem på besök kan han göra det utan de svårigheter som han hade innan med att ta sig upp med hjälp av trappklättrare. Tyvärr kunde deras hund inte få vara med om denna förändring. De tvingades avliva den i väntan på anpassningen, då kvinnan under en period var oförmögen att ta sig in och ut ur bostaden. Den andra kommentaren är skriven av en förälder till ett barn med funktionshinder. Den beskriver hur en bostadsanpassning kan underlätta i vardagen genom att minska fysiska belastningar för föräldrarna. Samtidigt påpekar föräldern att den bidrar till att barnet kan bo kvar hemma. Det senare är viktigt både för familjen och för samhället. De anpassningar som de fick rörde sig om trösklar, dörrbreddning, utomhusramp m m. För de läsare som är intresserade av att läsa fler övriga kommentarer har vi samlat dessa i bilaga 3. 5

6 6

7 Förord S yftet med lagen om bostadsanpassning är att ge personer med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Anpassningar av badrum, borttagning av trösklar, installation av spisvakter och hissar är exempel på åtgärder som förbättrar förutsättningarna till ett gott liv för dem som lever med funktionshinder. Enbart i Göteborgs Stad genomförs varje år cirka åtgärder i göteborgarnas hem. Grundläggande i allt kvalitetsarbete är identifiering och fastställande av tydliga och mätbara mål. Målstyrning förutsätter kunskap som är relevant och realistisk. Denna studie skall ses mot bakgrund av ett ökat kunskapsbehov av bostadsanpassningens effekter för brukarna. Genom de enkäter som besvarats ges en bild av hur brukarna upplever information, inflytande och om anpassningen har påverkat möjligheten att leva ett självständigt liv. Studien är den andra och sista rapporten i fullgörandet av Göteborgs Stads uppdrag att kartlägga bostadsanpassningsbidragets effekter utifrån fyra perspektiv: brukarnas, de anhörigas, personalens samt ett samhällsekonomiskt perspektiv. En första delrapport presenterades under Utöver fördjupad kunskap om den enskildes erfarenheter och upplevelser av bostadsanpassningar visar studien på intressanta strukturella samband för samhället i stort. De kommande årens kraftiga ökning av antalet och andelen äldre ställer stora krav på utformningen av våra befintliga och framtida bostäder och bostadsområden. Utöver uppfyllandet av tillgänglighetskrav i nyproduktion krävs riktade ombyggnationer av delar av det befintliga bostadsbeståndet. Även närmiljön och tillgången till service behöver tillgänglighetssäkras, för att bara nämna några exempel. De erfarenheter som förmedlas i studien ger stöd för ett mer övergripande och förebyggande arbete där tillgänglighetsfrågorna integreras tidigt i 7

8 den ordinarie samhällsplaneringen. Utmaningen för framtiden blir att fokusera på såväl individnivån som på den strukturella nivån. Båda nivåerna är beroende av varandra. Gun Skårman Chef för Boendeavdelningen på fastighetskontoret, Göteborgs Stad. Studien som vi med den här rapporten sätter punkt för, har varit en källa till både vånda och glädje, så som det brukar vara när något engagerar och berör. Vi har oroat oss för att de sökande inte skulle vilja fylla i enkäterna, att arbetet med distributionen av enkäterna skulle bli för arbetskrävande för vår samarbetspartner på bostadsanpassningsbyrån med mera. Men dessa farhågor har kommit på skam. Vi har fått mycket positiva gensvar i anslutning till studien. Vi har också mött människor på vägen som har visat intresse för frågan, vilket har gett oss kraft och energi att slutföra processen. Utforskandet tar i och för sig inte slut i och med färdigställandet av den här rapporten, för kunskaperna kommer förhoppningsvis att förvaltas och utvecklas vidare både av oss på FoU i Väst/GR och av andra. Som alltid är det många personer som är involverade på olika sätt för att en studie skall kunna genomföras och vi har inte utrymme nog för att tacka alla personligen. Ett särskilt tack vill vi ändå rikta till alla er som tog er tid att fylla i enkäterna. Tack också till Marie Aalto och Bell Andersson på fastighetskontoret som så noggrant distribuerade enkäterna. Tack Nellie och Max för att ni stansade in data. Och slutligen ett varmt tack till alla i referensgruppen 1, läsgrupperna och Leif Jahlenius (Föreningen kommunalt bostadsstöd) som har visat intresse och gett oss värdefulla kommentarer i olika stadier av processen. Rebecka Arman och Lisbeth Lindahl 1 För en förteckning över referensgruppen, se Arman & Lindahl,

9 Innehållsförteckning Förord... 7 Innehållsförteckning...9 Sammanfattning Kortfakta om BAB Begrepp och förkortningar Rapportens upplägg Bakgrund Vilka ansöker om bostadsanpassningsbidrag? Hur fungerar processen att ansöka om och få bostadsanpassning? Vilka bostadsanpassningar söks och varför? Vad ger bostadsanpassningsbidraget för effekter? Syfte och frågeställningar Metod Bostadsanpassningar för vuxna Vilka besvarade enkäten? Bostadsanpassningar för vuxna över 65 år Vad kännetecknar dem som ansöker om bostadsanpassningsbidrag? Hur fungerar processen att söka och få bostadsanpassning? Vilka hinder upplever de sökande när bostaden inte är anpassad? Vilka blir effekterna av bostadsanpassningarna? Kommentar

10 Jämförelser mellan yngre och äldre vuxna Kommentar Vad förklarar upplevelsen av minskade hinder i bostaden? Samband mellan typ av åtgärd och minskade hinder Vad förklarar upplevelsen av minskade hinder i bostaden? Kommentar Bostadsanpassningar för barn och ungdomar Vad kännetecknar deltagarna? Hur fungerar processen att söka och få bostadsanpassning? Vilka hinder upplever de sökande när bostaden inte är anpassad? Vilka blir effekterna av bostadsanpassningarna? Konklusioner för barn och ungdomar Diskussion Metoddiskussion Värdet och nyttan ur brukarnas perspektiv Värdet och nyttan för anhöriga och personal Värdet ur ett samhällsekonomiskt perspektiv Konklusioner Referenser Bilagor Rapporter från FoU i Väst/GR

11 Sammanfattning B ostadsanpassningsbidraget (BAB) är ett uttryck för samhällets mål att människor skall kunna bo i egen bostad, oavsett om man har funktionsnedsättningar eller inte. I Sverige beviljas BAB för drygt 800 miljoner per år och behovet verkar vara växande. Detta behov är ingalunda statiskt utan påverkas av en mängd faktorer, t ex byggnormer, byggstandarden i befintligt bostadsbestånd, andelen boende i villa/radhus, antalet äldre i befolkningen. På så sätt berör bostadsanpassningarna såväl handikapp- som äldre- och bostadspolitiken. Den här rapporten redogör för resultatet av en studie om bostadsanpassningarnas effekter i Göteborgs Stad. Studien pågick under 2004 och 2005 och syftade till att undersöka värdet och nyttan av bostadsanpassningar utifrån fyra perspektiv: brukarnas, de anhörigas, personalens (vårdbiträden/personliga assistenter) samt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. I den tidigare delrapporten från det här projektet, beskriver vi bostadsanpassningars nytta och värde utifrån samtliga fyra perspektiv (Arman & Lindahl, 2005). I korthet kom vi fram till att anpassningarna upplevdes som betydelsefulla för brukarna (de sökande), för att de innebar en ökad trygghet och säkerhet, personlig integritet, utveckling för barn m m. För de anhöriga bidrog anpassningarna till fysisk och psykisk avlastning och en ökad frihet. De anhöriga bestod av såväl föräldrar till barn med funktionshinder som äldre personer som var anhörigvårdare. För personalens del var anpassningarna viktiga ur arbetsmiljösynpunkt. Om hemmiljön inte var anpassad efter den boende, uppstod lätt fysiska belastningar. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv uppfattades bostadsanpassningar som en viktig förutsättning för kvarboende. Anpassningarna ansågs kunna förebygga kostnader i vården p.g.a. minskad fallrisk, brandrisk, belastningsskador etc. Sammantaget fann 11

12 vi att det fanns många positiva effekter av bostadsanpassningarna som inte kunde ersättas med andra åtgärder. I den här rapporten är fokus inställt framförallt på brukarna. Rapporten beskriver den andra delstudien som bygger på en enkätstudie med ett större antal sökande. Studien genomfördes för att följa upp resultaten från den första delstudien och för att undersöka hur pass generella dessa var. För att undersöka vilka hinder som personen upplevde i väntan på bostadsanpassningen, skickades den första enkäten ut innan denna var genomförd. Den andra enkäten skickades ut cirka två månader efter att anpassningen var klar. Tanken med detta upplägg var att få en tydlig före- och eftermätning. Det visade sig emellertid vara svårt att se en tydlig förändring mellan de två mätpunkterna. Upplevelserna gick i olika riktningar. Vi tror att det beror på svårigheterna att mäta upplevelser med kvantitativa mått. Utifrån resultatet av enkäterna, ser vi att de flesta som ansökte om BAB var över 65 år. Andelen äldre över 80 år var stor. Det var bara ett fåtal föräldrar till barn och ungdomar som ansökte om bidraget under de fem månader som undersökningen pågick. Med tanke på det, kan vi inte dra några generella slutsatser för de sökande under 18 år. Däremot har vi mer uppgifter om de vuxna. Ålderspensionärerna som utgjorde den stora gruppen sökande bestod till övervägande del av ensamstående kvinnor, med fler medicinska diagnoser, sämre upplevd hälsa och fler funktionsnedsättningar än genomsnittspersonen i samma åldersgrupp. Den största gruppen sökande bodde i hyreslägenhet och hade bott länge i sin nuvarande bostad. Det var bara ett fåtal av de äldre (över 65 år) som kunde tänka sig att flytta till särskilt boende, som ett alternativ till att bo kvar i en anpassad bostad. De flesta var nöjda med handläggningsprocessen och den information de hade fått. Men kommentarer vittnar om att det var många som tidigare inte kände till BAB. Vissa hade tvekat och väntat länge med att ansöka om BAB. Detta gäller de äldre i större utsträckning jämfört med de yngre (under 65 år). Anledningen var att de ville klara sig själva. För både yngre och äldre framstår arbetsterapeuterna som en nyckelgrupp, när det gäller inflytandet över anpassningen. Bland de äldre var det till och med vanligare att en arbetsterapeut hade tagit initiativ till anpassningen, än att det var den äldre personen själv. De sökande ansökte om och fick i genomsnitt två anpassningsåtgärder per person. De vanligaste typerna var duschanpassningar, trösklar och dörrautomatik. I väntan på anpassningen, upplevde de många hinder. De försökte kompensera för dessa med olika strategier, t ex genom personlig hjälp eller genom att minska sina krav på att kunna komma ut, duscha m m. De 12

13 upplevda hindren innan bostadsanpassningen, var fler än vad de ansökt om BAB för. Det är därför inte konstigt att samtliga hinder inte undanröjdes med anpassningen. De tydligaste effekterna var att anpassningarna underlättade förflyttningar i bostaden, förflyttningar in och ut ur bostaden och att klara den personliga hygienen. Konsekvenserna av anpassningarna märktes i form av ökad självständighet för dem som, innan anpassningen, hade upplevt sig som osjälvständiga p.g.a. hindren i bostaden. Denna upplevelse var vanligare bland de yngre vuxna. Andra konsekvenser visade sig genom ökad fysisk säkerhet och i viss mån, minskade känslomässiga besvär. Det som de flesta såg som nytta och värde med bostadsanpassningen var: trygghet, säkerhet, att kunna bo kvar hemma (65+) och att bli gladare (< 65 år). I en analys där olika faktorers bidrag till de minskade hindren undersöktes, framkom det att bostadsanpassningarna var den enskilt viktigaste faktorn som förklarade upplevelsen av minskade hinder. Denna analys visade dessutom att bostadsanpassningarna verkade ge en mer positiv effekt, för dem som var relativt självständiga i sin personliga ADL 2 sedan tidigare. Eftersom uppföljningen gjordes två månader efter att anpassningen var klar, kan effekterna visserligen ha visat sig på lite längre sikt för dem som var mer osjälvständiga. Trots att resultatet från bägge delstudierna visade att personlig hjälp var det viktigaste alternativet till bostadsanpassning, minskade inte behovet av hjälp efter anpassningen. Detta gällde både hjälp från hemtjänst/personlig assistent och från anhöriga och vänner. Detta är av intresse för de slutsatser som vi drog om samhällsekonomiska effekter i den första delstudien. I den studien antog vi att bostadsanpassningarna kunde minska behovet av hemtjänst/personlig assistans och hjälp av anhöriga. I rapporten förs ett resonemang kring vad dessa uteblivna effekter kan bero på. Våra slutsatser av studien i sin helhet, är ändå att bostadsanpassningarna undanröjer många hinder i bostäderna och är av stor betydelse för de sökande. Anpassningarna betyder också mycket för anhöriga och personal som arbetar i människors hemmiljö. De samhällsekonomiska effekterna av bostadsanpassningar är emellertid svåra att beräkna. I många fall handlar det om att förebygga skador och försämrad funktionsförmåga, vilket är fenomen som inte så lätt låter sig beräknas. Vi rekommenderar att en ytterligare studie genomförs utifrån hälsoekonomiska modeller. Det behövs också fortsatta studier om hur bostadsanpassningar görs i mindre kommuner än Göte- 2 Förklaring finns i avsnittet Begrepp och förkortningar. 13

14 borg, samt fler studier som undersöker betydelsen för familjer med barn och unga. Vi har några rekommendationer för de verksamheter som är involverade i bostadsanpassningsärenden: Det är viktigt att samverkan är god mellan arbetsterapeuter och handläggare av BAB, och att en kunskapsöverföring finns mellan dessa yrkesgrupper eftersom samarbetet är avgörande för besluten om bostadsanpassning. Det är viktigt för att säkra kvaliteten på de bostadsanpassningar som görs. Vi föreslår också att information om BAB sprids till en bredare allmänhet. Vårdcentraler och sjukhus är lämpliga informationsspridare. Det finns dessutom skäl att påverka personer som är tveksamma till att ansöka om BAB, så att de gör det i tid, eftersom effekterna av en anpassning försämras om de väntar för länge. Vi upprepar i denna slutrapport några av de slutsatser som vi drog redan efter delstudie 1. Behovet av BAB skulle minska om bostäderna byggdes på ett mer tillgängligt sätt från början (se begrepp som: Design för alla ). De individuella anpassningarna skulle även minska i antal om ökad tillgänglighet var en målsättning vid ombyggnationer. Dessutom skulle man från samhällets sida kunna påverka människor som närmar sig ålderdom, att flytta från bostäder som är svåra att använda när man är gammal. En ökad medvetenhet om vad som väntar en som äldre, kan bidra till att man själv tar initiativ till att flytta. En viktig förutsättning för att detta skall ske är förstås att det finns bostäder att tillgå i områden där man vill bo. Här har fastighetsägarna också ett stort ansvar. 14

15 Kortfakta om BAB Vad är BAB? BAB är ett bidrag som ges för att täcka skäliga kostnader för individuella anpassningar av bostäder. Personer med funktionshinder kan få bidrag genom kommunen för att göra bostaden funktionsduglig. För att få bidrag fordras intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig person. Den som äger sin bostad, är bostadsrättsinnehavare eller hyresgäst kan söka. För anpassning av hyres- och bostadsrättslägenhet krävs alltid fastighetsägarens godkännande. Beslut om BAB kan överklagas till i första instans länsrätten. Boverket är tillsynsmyndighet för BAB. Vilka handlägger BAB? I Göteborg handläggs BAB av bostadsanpassningsbyrån vid fastighetskontoret. Beslut fattas om ett bidrag. Den sökande kan själv välja utförare av anpassningen. I beslutet som skickas hem till den sökande, ges förslag på en/flera entreprenörer som den sökande kan anlita. Vad ges BAB för? BAB ges till fasta inventarier såsom: borttagande av trösklar, dörrbreddning, montering av stödhandtag, ramper, automatisk dörröppnare (med personlig fjärrstyrning), ledstänger/räcken, trapphiss/trapplyft, duschkabin/duschplats, automatisk toalett, förstärkt belysning, spisvakt, köksanpassning, hjälpmedelsförråd/rullstolsgarage, anpassning av altan/balkong och ibland större ombyggnader med t ex tillägg av nya rum till bostaden. Vad kostar BAB? Cirka 40 miljoner i Göteborgs Stad och 835 miljoner i Sverige, Det finns inget kostnadstak för bidraget, men kostnaderna skall vara skäliga för de aktuella åtgärderna. 15

16 Begrepp och förkortningar ADL P-ADL BAB Bostadsanpassningsbyrån FKBO Sökande Aktiviteter i det dagliga livet. Instrument som används för bedömning av grad av aktivitetsförmåga eller funktionsnivå Personlig ADL. De aktiviteter som ingår är t ex förmåga att klara förflyttningar, personlig hygien, övrig kroppsvård, toalettbesök, påklädning, äta/ dricka. (se Sonn m fl, 1995) Bostadsanpassningsbidrag Den grupp med handläggare inom fastighetskontoret i Göteborg som arbetar med BAB-ärenden Föreningen kommunalt bostadsstöd Det begrepp som handläggarna av BAB använder för att benämna personer som ansöker om bostadsanpassningsbidrag. Motsvarar i denna rapport begreppet brukare 16

17 Rapportens upplägg D en här rapporten beskriver brukarnas upplevelser av att vara i behov av och få bostadsanpassningar. Rapporten börjar med en kort bakgrund som utmynnar i studiens syfte och metod. Härefter beskrivs resultatet från delstudie två, uppdelat utifrån brukarnas ålder. Först redovisas resultatet för vuxna över 65 år som utgör den största gruppen deltagare i studien. Efter det beskrivs resultatet för vuxna i yrkesverksam ålder, en statistisk analys av sambanden i resultaten och sist resultatet för barn och ungdomar. Rapporten avslutas med en diskussion utifrån både delstudie ett och två. För den som är intresserad av att ta del av resultatet från den första delstudien hänvisar vi till en tidigare utgiven rapport (Arman & Lindahl, 2005). Svaren från dem som fick avslag på sin ansökan, har vi sammanfattat i bilaga 4. För att underlätta läsningen, har inte alla siffror tagits med i texten. För dem som är intresserade av statistiken, finns det tabeller i bilaga 2. För att ange storleksförhållanden har begrepp som de flesta eller flertalet använts, vilket betyder minst hälften av undersökningsgruppen. När uttrycket de allra flesta används är det minst 75 procent av gruppen som avses. 17

18 18

19 Bakgrund Den här rapporten sammanfattar resultatet från en studie som har genomförts på uppdrag av fastighetsnämnden i Göteborgs Stad (2003a). Syftet med studien var att undersöka effekter av bostadsanpassningsbidraget utifrån fyra perspektiv: brukarnas, de anhörigas, personalens och samhällsekonomiskt sett. En tidigare delrapport finns som redogör för resultat från samtliga fyra perspektiv (Arman & Lindahl, 2005). Den här rapporten ger i stället en fördjupad bild av brukarperspektivet. Sett ur ett historiskt perspektiv har bostadsanpassningar inte alltid uppfattats som en samhällelig angelägenhet. I dagens samhälle där kvarboendeprincipen är en stark norm, har bostadsanpassningar blivit allt viktigare, för att möjliggöra för äldre och funktionshindrade att kunna bo kvar hemma (Persson, 1997; Arman & Lindahl, 2005). Om vi blickar in i framtiden ser vi inte att behovet av anpassningar förväntas minska, utan snarare öka. Detta med tanke på att andelen äldre av befolkningen kommer att öka. Att det finns ett bidrag att söka för bostadsanpassningen är inte någon ny företeelse. Dagens bostadsanpassningsbidrag har sina rötter i det statliga bidrag för specialinredda lägenheter för rörelsehindrade som infördes på försök När det sen permanentades kom det att heta invalidbostadsbidrag (Boverket, 2000). En tydlig skillnad är att språkbruket och synsättet var ett annat då. Dagens lagstiftning använder mindre stigmatiserande begrepp och lagen om BAB tar sin utgångspunkt i den enskilda individens rätt att leva ett självständigt liv. Denna lag har till ändamål att genom bidrag till anpassning av bostäder ge personer med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Lagen om bostadsanpassningsbidrag, 1 19

20 Med funktionshinder avses både sådana som är medfödda och sådana som har uppkommit senare i livet på grund av sjukdom, olyckor eller medicinska besvär. Många äldre drabbas också av funktionsnedsättningar som en del av det normala åldrandet (Stuart Hamilton, 1994). Den stora majoriteten som ansöker om och får bostadsanpassning är just äldre människor. Med tanke på att andelen personer över åttio år kommer att öka kraftigt de närmaste tjugo till trettio åren, ställs det stora krav på landets kommuner att kunna tillgodose deras behov. Behovet av anpassade bostäder ökar också p.g.a. att antalet platser på äldreboenden har minskat (Socialstyrelsen, 2004) och de äldre förväntas bo kvar i sina ordinarie bostäder livet ut (Dahlin-Ivanoff, Nygren & Iwarsson, 2004). Men bostadsanpassningsbidraget berör inte enbart äldrepolitiken utan även handikapp- och bostadspolitiken. En viktig fråga i det sammanhanget är i vilken utsträckning det är bostäderna eller funktionshindren som utgör det främsta skälet till att det uppstår ett behov av anpassningar? Om man utgår från att handikapp uppstår i personens interaktion med sin miljö (Lawton & Nahemow, 1973; ICF, 2001) finns det skäl att studera i vilken utsträckning det är den fysiska miljön som skapar svårigheter för människor med funktionshinder. I sammanhanget är det intressant att nämna, att det pågår ett nationellt arbete kring att skapa en förbättrad tillgänglighet i alla offentliga miljöer såsom lokaler, trafiksystem m m. Målsättningen är att enkelt undanröjda hinder skall vara borttagna till år En liknande satsning saknas i fråga om bostadsmiljön och det har t o m konstaterats att tillgängligheten i nybyggnation försämrades under 1990-talet (Socialdepartementet, 2000). Bostäder som producerades efter att den nya plan- och bygglagen trädde i kraft, PBL 95, är ofta sämre än de som är byggda tidigare, vilket har medfört att en hel del onödiga åtgärder har behövt göras i efterhand med hjälp av BAB (Socialdepartementet, 2000; DHR, 2005b). Avsaknaden av hissar i flervåningshus är ett vanligt tillgänglighetsproblem. Men frågan är om begreppet tillgänglighet egentligen illustrerar brukarperspektivet. En arkitekt som undersökte pensionärers möjligheter till kvarboende i miljonprogrammets bostäder i Malmö, hävdar att begreppet tillgänglighet snarare beskriver ett utifrånperspektiv på problemet. De boende som saknar hiss vill snarare komma ifrån, än till. Utifrån den boendes perspektiv skulle svårigheterna att komma ut kanske bättre benämnas som frångänglighet (Persson, 1997). Även om de bostäder som byggdes skulle bli mer tillgängliga för alla, inklusive personer med olika slags funktionshinder, kommer det alltid att finnas ett behov av individuella anpassningar. Rätten att få sin bostad anpas- 20

21 sad är lagstadgad (Socialdepartementet, 1992). Den rättigheten har man om man av medicinska skäl är förhindrad att leva ett självständigt liv på grund av förhållanden i bostaden som inte kan lösas på annat sätt än att bostaden anpassas. De anpassningar som det är fråga om handlar om fysiska förändringar av mer permanent slag såsom borttagande av trösklar, installation av duschplatser m m. Det ges inga bidrag till andra saker som kan bidra till ökad självständighet såsom en tvättmaskin i lägenheten för en person som har svårt att komma fram till tvättstugan, även om det i vissa fall hade kunnat vara en både bättre och billigare lösning. Ur den enskilda individens perspektiv kan bostadsanpassningen vara en av flera tänkbara lösningar på de problem som uppstår i bostaden. Någon skulle kanske hellre vilja byta bostad om det var möjligt. Någon annan löser situationen med hjälp av närstående eller personal i stället för att anpassa bostaden, medan en tredje person inte söker bostadsanpassningsbidrag, utan bekostar förändringen själv med egna medel. Bostadsanpassningsbidraget är med andra ord inte en självklar lösning för alla individer med funktionshinder. Vilka ansöker om bostadsanpassningsbidrag? Det finns så vitt vi vet inga studier som handlar om vilka personer det är som ansöker om bostadsanpassningsbidrag. Är det lika ofta småhusägare som boende i lägenhet? Är det fler välutbildade som ansöker p.g.a. att de är mer välinformerade om sina rättigheter? Får äldre lika dyra anpassningar som yngre? Det här är bara några av de frågor man kan ställa sig ur ett rättviseperspektiv. Boverkets statistik ger endast svar ur ett administrativt planeringsperspektiv. Deras statistik redogör för jämförelser mellan hur mycket BAB de olika kommunerna betalar ut i relation till deras invånarantal. Att anpassa småhus är dyrare än att anpassa bostäder i flerbostadshus. Sett i riket som helhet utgjorde bidragen för anpassning av småhus 40% av det totala antalet beviljade bidrag, men så mycket som 58% av bidragskostnaderna. Men i Göteborg utgör småhusen en mindre andel av bostadsbeståndet (21%) vilket är ett typiskt storstadsfenomen. Andelen äldre i befolkningen påverkar också behovet av BAB. I Göteborg är andelen av befolkningen över 80 år (4,9%), snarlikt riksgenomsnittet. Boverkets statistik innehåller inte uppgifter om vilka personerna är som nås av bidraget (Boverket, 2004). 21

22 Hur fungerar processen att ansöka om och få bostadsanpassning? Det krävs kunskaper om vilken hjälp man kan söka från samhället, för att man skall få hjälp. Den moderna handikappolitiken bygger på ett aktörsperspektiv, där enskilda individer förväntas vara välinformerade och aktiva och själva ta initiativ till att ansöka om det de behöver (Socialdepartementet, 2000). Information om BAB sprids av handikapp- och pensionärsorganisationer (t ex DHR, 2005a; HSO, 2005), av kommuner (t ex Göteborgs Stad 3, 2005), och av vårdens aktörer. Trots det verkar kännedomen om bostadsanpassningsbidraget inte vara lika hög som kunskapen om t ex hjälpmedel. Det finns därför en risk för att människor som behöver denna hjälp, inte får den. En central fråga blir därför hur de sökande har fått information om bidraget? I en studie som genomfördes av rörelsehinderförbunden i femton kommuner, framkom det att de flesta hade fått informationen via vårdcentraler eller sjukhus och att de flesta ansåg att informationen var bra eller acceptabel (DHR, 2005b). Frågan om information handlar också om vad som sker i handläggningen av bostadsanpassningsärendena. I den tidigare delstudien fick vi varierande beskrivningar av hur de olika aktörerna som är involverade i dessa ärenden, agerade. Vissa brukare upplevde t ex att de förhindrades att ansöka om för många saker vid samma ansökningstillfälle, vilket strider mot den rätt som de sökande har att själva formulera sina önskemål. Det centrala i sammanhanget är om de sökande upplever en delaktighet i handläggningsprocessen eller inte. Om de inte är delaktiga finns det en risk för att den anpassning de får, blir mindre användbar än annars (Arman & Lindahl, 2005). Och även om vi inte vet hur vanligt det är, förekommer det att personer känner sig illa bemötta vid ansökan om en bostadsanpassning (Brusén, 2005). Kontakten med de olika aktörerna som medverkar i handläggningen och genomförandet är därför också en intressant fråga. Vilka bostadsanpassningar söks och varför? Den vanligaste typen av bostadsanpassning är tröskeljusteringar (Göteborgs Stad, 2003b) som ofta görs för att underlätta förflyttningar med rollator eller 3 Sök på bidrag m.m och därefter på bostadsanpassningsbidrag. Information finns även om man söker via och söker på Funktionshinder och sedan boende. Däremot finns inte informationen under äldreomsorg. Uppgifterna är hämtade

23 rullstol. Andra vanliga anpassningar handlar om anpassningar av badrum. Anpassningarna görs för att göra det möjligt för människor att kunna bo kvar i eget boende och där kunna klara sina grundläggande behov. Dessutom kan bidraget ges för habilitering, rehabilitering och långsiktig vård. En huvudsaklig intention med bidraget är att det skall underlätta ett självständigt liv i eget boende. Men det finns ingen exakt definition av vad som avses med begreppet självständigt liv, varken i lagen eller i den handbok som har getts ut av Boverket (2000). Boverket lyfter i stället fram kammarrättsdomar i handboken för BAB, som skall fungera som prejudikat för kommande handläggningsprinciper. Även om människor har gemensamma grundläggande behov, finns det individuella skillnader i hur dessa kommer till uttryck. Begreppet självständighet är centralt i lagen om BAB, men frågan är vilka anpassningar som beviljas för att nå den målsättningen? Upplevelsen av självständighet varierar mycket mellan personer och situationer. En person kan tycka att det är viktigt att klara sig själv för att uppleva sig som självständig, medan en annan upplever sig som självständig trots sitt beroende av andra. Begreppet självständighet kan inte heller användas på samma sätt för vuxna som för barn. När en anpassning görs för ett mindre barn, förväntas inte barnet bli självständigt av den. Anpassningen har då snarare betydelse för föräldrarna och en mer indirekt påverkan på barnet. I linje med det, kan bidraget också lämnas för att underlätta en utveckling mot självständighet, även om det inte står uttryckligen i den nuvarande lagstiftningen (Boverket, 2000). Bidrag kan lämnas för åtgärder som behövs för att underlätta en funktionshindrad persons utveckling mot ett självständigt liv i en egen bostad. Till skillnad från tidigare så står inte detta uttryckligen i den nuvarande lagen om bostadsanpassningsbidrag. I förarbetena uttalades dock att detta inte innebär någon saklig ändring. (Boverket, 2000 Handboken för BAB, kap 7.2) Den praxis som har utvecklats för att bedöma graden av självständighet utgår i mångt och mycket från arbetsterapeuters referensramar och skolbildning, eftersom det oftast är de som intygar om behovet av BAB. På så vis har självständighet kommit att associeras med förmågan att utföra så kallade aktiviteter i det dagliga livet. Ur ett psykologiskt perspektiv är det intressant att fråga sig hur dessa bedömningar svarar mot den subjektiva upplevelsen av självständighet. En annan fråga som handlar om behovsbedömningarna i praktiken, handlar om att behovet av anpassningen skall vara varaktigt, för att BAB skall beviljas. Frågan är hur länge en person skall förväntas leva, för att en dyrare anpassning skall sättas in? Finns det en risk för ålderism i dessa bedömning- 23

Vägen ut. - En delstudie om automatiska dörröppnare i ett pilotprojekt. Emil Holmsten 2012-01-11

Vägen ut. - En delstudie om automatiska dörröppnare i ett pilotprojekt. Emil Holmsten 2012-01-11 Vägen ut - En delstudie om automatiska dörröppnare i ett pilotprojekt Emil Holmsten 2012-01-11 V ä g e n u t 2 SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 SYFTE... 6 DEFINITIONER... 7 ÄLDRE MÄNNISKOR... 7 TILLGÄNGLIGHET...

Läs mer

Tillgänglighetsinventering

Tillgänglighetsinventering Tillgänglighetsinventering av bostäder vilka verktyg finns? Katarina Idegård, Joanna Fehler och Lisbeth Lindahl 1 2 Tillgänglighetsinventering av bostäder vilka verktyg finns? Katarina Idegård, Joanna

Läs mer

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO Äldres boende idag och i framtiden UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord Äldres livskvalitet är i hög utsträckning kopplad till boendet

Läs mer

Surfplattan öppnar en helt ny värld! Utvärdering av projekt esenior. Lisbeth Lindahl

Surfplattan öppnar en helt ny värld! Utvärdering av projekt esenior. Lisbeth Lindahl Surfplattan öppnar en helt ny värld! Utvärdering av projekt esenior Lisbeth Lindahl Rapport 1:2014 1 2 Surfplattan öppnar en helt ny värld! Utvärdering av projekt esenior Lisbeth Lindahl 3 Kvalitetskriterier

Läs mer

Mitt framtida boende

Mitt framtida boende FoU-Södertörns Skriftserie nr 103/11 Mitt framtida boende - tankar och funderingar från ungdomar med funktionsnedsättning. Charlotte Fagerstedt Förord Den här rapporten tar sin utgångspunkt i ungdomars

Läs mer

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Individuell plan på den enskildes villkor Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från

Läs mer

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB Ett gott liv Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB SAMMANFATTNING Den här rapporten innehåller resultatet av en enkätundersökning om

Läs mer

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga av Anna Werkelin

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

Trappan mellan kvarboende och flytt. Förutsättningar för äldre med rörelsehinder att bo kvar hemma

Trappan mellan kvarboende och flytt. Förutsättningar för äldre med rörelsehinder att bo kvar hemma Trappan mellan kvarboende och flytt Förutsättningar för äldre med rörelsehinder att bo kvar hemma Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter.

Läs mer

Bevilja och ta emot hjälp. Om biståndsbedömare och äldre i kommunal äldreomsorg

Bevilja och ta emot hjälp. Om biståndsbedömare och äldre i kommunal äldreomsorg Bevilja och ta emot hjälp Om biståndsbedömare och äldre i kommunal äldreomsorg 2 Bevilja och ta emot hjälp Om biståndsbedömare och äldre i kommunal äldreomsorg Monica Nordström Anna Dunér 3 FoU i Väst

Läs mer

Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid

Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

Att få vara den jag är trots allt

Att få vara den jag är trots allt Att få vara den jag är trots allt Om hälso- och sjukvård på ett äldreboende Anette Hansson Klevner Maria Karlsson Rapport 4:2004 Se hur jag sitter som en uppdragen eka. Här är jag lycklig. Tomas Tranströmer

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser En gemensam rapport från fem Länsstyrelser Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation antogs 1995 den s.k. psykiatrireformen. Denna reform syftar till att förbättra livsvillkoren

Läs mer

INNAN LEVDE JAG, NU EXISTERAR JAG

INNAN LEVDE JAG, NU EXISTERAR JAG INNAN LEVDE JAG, NU EXISTERAR JAG Effekter av bristande personlig assistans på livsföring och medborgarskap INNEHÅLL 4 RAPPORTENS BAKGRUND OCH SYFTE 10 KVALITATIV METOD VARFÖR DÅ? 12 RAPPORTENS METOD OCH

Läs mer

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten?

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:2 ISSN 1401-5129 FÖRORD Rapporten, Vem ska bestämma vad i hemtjänsten, handlar om olika aspekter

Läs mer

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Modell Modell för hemrehabilitering för Hemrehabilitering i i Strängnäs kommun kommun Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt

Läs mer

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 69:2011. Personkrets 3 och personlig assistans för barn enligt LSS. Forskning och utveckling inom Socialtjänsten

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 69:2011. Personkrets 3 och personlig assistans för barn enligt LSS. Forskning och utveckling inom Socialtjänsten Forskning och utveckling inom Socialtjänsten FoU Rapport 69:2011 Personkrets 3 och personlig assistans för barn enligt LSS Utveckling av utrednings- och bedömningsinstrument för LSS-handläggare Christina

Läs mer

Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén

Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén Man blir så glad när det går framåt - om familjernas situation och behov när barnet har ett funktionshinder och om samhällets insatser ur föräldrarnas perspektiv

Läs mer

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register Anhörigas situation R apport från Riks-Stroke RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register FÖRORD Det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke presenterar sedan 1996 årliga rapporter om den svenska strokevårdens

Läs mer

Det handlar också om tid och pengar

Det handlar också om tid och pengar Det handlar också om tid och pengar Anhörigomsorg, försörjning, lagar Ann-Britt Sand Kunskapsöversikt 2014:2 Förord Detta är den 18:e i en rad av kunskapsöversikter om anhörigfrågor som publiceras av Nationellt

Läs mer

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Kunddrivna tjänster för äldre Slutrapport Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Mars 2011 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

Hjälp, vård och omsorg till äldre närstående

Hjälp, vård och omsorg till äldre närstående LINKÖPINGS KOMMUN Omsorgsutskottet Hjälp, vård och omsorg till äldre närstående En enkätundersökning riktad till 4000 personer i Linköpings kommun. November 2000 2:a upplagan, januari 2001 Lars-Åke Gustafson

Läs mer

Tillgänglighet i Norden. Innehållsförteckning. Þórarinn Magnússon -1- Förord... 2. Tillgänglighet Inledning... 3

Tillgänglighet i Norden. Innehållsförteckning. Þórarinn Magnússon -1- Förord... 2. Tillgänglighet Inledning... 3 ÞÓRARINN MAGNÚSSON Innehållsförteckning Förord... 2 Tillgänglighet Inledning... 3 Situationen i de nordiska länderna... 5 - Sverige... 5 - Finland... 20 - Norge... 24 - Danmark... 30 Slutsatser... 38 Situationen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Kvarboende eller flyttning på äldre dagar en kunskapsöversikt

Kvarboende eller flyttning på äldre dagar en kunskapsöversikt Kvarboende eller flyttning på äldre dagar en kunskapsöversikt Kristina Larsson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2006:9 ISSN 1401-5129 Förord Den så kallade kvarboendeprincipen, det vill

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Margareta Ågren. en dag i taget. En rapport om livet vid 92 års ålder. Institutet för gerontologi Jönköping

Margareta Ågren. en dag i taget. En rapport om livet vid 92 års ålder. Institutet för gerontologi Jönköping Margareta Ågren en dag i taget En rapport om livet vid 92 års ålder Institutet för gerontologi Jönköping 2 FÖRORD Denna rapport beskriver vad livet i mycket hög ålder, och vägen dit, kan innebära. De som

Läs mer