RAPPORT OM HEMTJÄNST I HÖGSBY KOMMUN 2009 Samtal med 121 brukare/kunder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT OM HEMTJÄNST I HÖGSBY KOMMUN 2009 Samtal med 121 brukare/kunder"

Transkript

1 RAPPORT OM HEMTJÄNST I HÖGSBY KOMMUN 2009 Samtal med 121 brukare/kunder

2 Innehållsförteckning 1. Nationella uppdraget sid 3 2. Syfte och mål med utredningen sid 3 3. Metod sid 3 4. Redogörelse för svarsfrekvensen sid 3 5. Projektledarens sammanfattning och slutsatser sid 4 6. Personal och budget för hemtjänsten sid Hospitering och samtal med personal sid Förbättringsmöjligheter sid Enkätfrågor och kommentarer sid Bilaga 1: Brevet inför samtalet sid Bilaga 2: Enkätfrågor och diagram sid 25 2

3 RAPPORT HEMTJÄNST 2009 Nationella uppdraget Under 2008 gav Regeringen i uppdrag till Socialstyrelsen att göra årliga nationella brukarundersökningar i Sveriges samtliga kommuner och stadsdelar för att följa upp kvaliteten inom vården och omsorgen om äldre. Syfte och mål med utredningen Högsby kommun har gått vidare med Socialstyrelsens uppdrag genom att låta alla sina kunder/brukare inom hemtjänsten i en fördjupad och organiserad form komma till tals om vad de tycker om den hemtjänst som de har tillgång till. Resultatet av undersökningen blir på sikt också ett naturligt incitament i kommunens utvecklingsarbete med ständigt och systematiskt förbättringsarbete inom äldreomsorgen i samverkan med både personal och brukare. Metod De personer som bor i ordinärt boende och har beviljats hemtjänst från kommunen med minst en av insatserna i form av städning, personlig omsorg och/eller matdistribution har blivit erbjudna ett enskilt samtal med projektledaren. Ett personligt brev skickades till alla berörda. Därefter togs telefonkontakt med var och en inom en vecka, för att komma överens om en tid för samtalet. En nationell enkät med 10 frågor, med en skala från 1-10 har varit utgångspunkt för samtalet. Innehållet fokuserar kring information, bemötande, trygghet, inflytande, hjälpens omfattning och utförande och synpunkter på maten som levereras från kommunen. Samtalens längd varierade från 45 minuter till som längst 3 timmar. Redogörelse för svarsfrekvensen Totalt antal inplanerade besök var 126, varav 5 personer tackade nej. 15 personer valde att inte gradera på enkäten antingen beroende på att de har avslutat insatserna från kommunen eller så kan man eller vill man inte svara/gradera enkätfrågorna. Värdefulla synpunkter lämnades dock. I ett fall har närstående besvarat frågorna och 14 personer har haft någon stödperson/närstående med under samtalet, som också lämnat betydelsefulla synpunkter/kommentarer. Dessa har inte särbehandlats utan redovisas tillsammans med de övriga svaren. Vid besöket framkom att 6 personer hade slutat ta emot insatser från kommunen, men fanns kvar i kommunens register. Dessa omfattas också av resultat i redovisningen. 3

4 Projektledarens sammanfattning och slutsatser Resultatet av samtalen visar att enkätsvaren till viss del stämmer överens med den undersökning som är gjord på riksnivå. Man ger ett positivt omdöme om hemtjänsten som helhet. De allra flesta är mycket nöjda med bemötandet och hjälpen som ges. Man är mindre nöjd med informationen som ges när man byter personal. Oftast vet man inte vem av personalen som kommer eller när de ändrar tider för hjälpen. Man vill vara lojal mot personalen, vill dem inget illa, har uttryckts, men önskar ibland ett annat, bättre bemötande och engagemang. Detta gäller från både yngre, äldre och vikarierande personal. Man är i beroendeställning och man har lärt sig att man ska vara tacksam för hjälpen man får. Man vill inte säga något negativt, skyller då på organisationen istället. Flera av de jag besökt tycker inte om att bli kallade brukare, det upplevs som mycket negativt. De anser sig istället vara kunder de betalar för sina insatser och hjälpen de får. Man tycker inte bara det handlar om yrkesskicklighet för framgångsrikt arbete i hemtjänsten utan framförallt mer om att bygga upp goda relationer. Många påtalar att det är så olika kvalitet på hjälpen som ges. Personal städar, diskar och bäddar så olika. Önskemål har framförts om att personalen i vissa situationer borde veta något mer om sjukdomsbilden som finns hos respektive brukare/kund. Omorganisationen som genomfördes på försommaren, gör att vårdtagare och vårdare inte hunnit lära känna varandra. Personalen hittar inte i deras hemmiljö och vet inte hur man vill ha det. Man tycker fortfarande att det är väldigt många som kommer och att det skulle underlätta om man visste vem som kommer nästa gång och att de hittar i deras hem. Man ger som regel höga poängsiffror på enkätsvaren men fyller på med många synpunkter. De som klarar det mesta av sitt dagliga liv lämnar genomgående mer positiva omdömen om hemtjänsten både på enkäten och i kommentarerna. En orsak till att de med sämre hälsa är mindre positiva kan bero på allmänt missnöje över sin dåliga hälsa. Detta skapar bitterhet som sedan projiceras på tjänsterna man får utförda. Några få med minnessvikt eller demensdiagnos har själva svarat. Deras anhöriga har även haft synpunkter på hemtjänsten, till en del mer kritiska mot hjälpen. Detta har dock inte påverkat enkätpoängen utan endast medtagits under kommentarerna utom i ett fall, där det var den närstående som svarade på enkäten. Jag märkte i vissa fall av att man känner att man är i beroendeställning och rädda för att bli igenkända med sina uttalanden. Enkäten gjorde i början av samtalet att man var mera försiktig i det man sa, av rädsla att man skulle straffas efteråt eller att personalen skulle bli lidande. Önskemål är att hemtjänstpersonalen fokuserar på det man får göra istället för att hela tiden säga det får vi inte göra. Positivare attityd till jobbet önskas. Man upplever att det beror på inställningen till sitt arbete hur bemötandet är och hur man utför sina åligganden. Några få vill ta över och bestämma i hemmen de kommer till. Från flera jag pratat med har det framkommit att det är ett fåtal av personalen som gör att poängen dras ner på enkätskalan. Det gäller under nästan alla frågorna i enkäten. 4

5 Man är försiktig i sina uttalanden, men säger alla är inte passliga att arbeta med människor eller jag vill henne inget illa, men jag vill helst inte att hon kommer. Samtidigt är man mycket noga med att tala om att de allra flesta av personalen är jättebra. Hemtjänstpersonalen blir deras vänner, säger man. Inte sällan vet vårdtagaren/kunden/brukaren att hon/han har en kontaktperson eller vad kontaktpersonen har för uppgift. Flera av personalen påtalar även att de inte vet vem de är kontaktperson för längre. 5

6 Personal och budget för hemtjänsten 37 personer arbetar inom kommunens hemtjänst, fördelat på 30,4 årsarbetare. 10 kvinnor är mellan år, 25 kvinnor och 2 män är över 41 år. För övergripande arbetsuppgifter finns en ansvarig områdeschef och 1,0 personalassistent. I en kommundel, där ansvarsområdet är orterna Fagerhult och Grönskåra är hemtjänstpersonalen integrerad i Välengårdens äldreboende och utgår därifrån. Övrig hemtjänstpersonal i kommunen utgår från en gemensam lokal i Högsby centralort. De är organiserade i en stor grupp som sedan är uppdelade i 4 arbetsgrupper med 7 8 personal/grupp och ansvarar för resten av kommunområdet. I nattpatrullen ingår 6 personer, 2 personal/natt. De arbetar i hela kommunen och utgår från ett äldreboende i Högsby centralort. Av personalbudgeten avsätts 3,46 årsarbetare för hemtjänstsysslorna i Fagerhult och Grönskåra området. Under oktober 2009 finns ett sparbeting på 2,0 årsarbetare. I Grönskåra och Fagerhultsområdet görs en veckoplanering för hur besöken organiseras inom ansvarsområdet, medan man i övriga Högsby planerar dag för dag. All personal är kontaktperson för en eller flera vårdtagare med övergripande ansvar för anhörigkontakterna samt att upprätta målstyrda arbetsplaner. Kontaktpersonen ska även vara lyhörd för sina vårdtagares individuella behov av social service, stöd och omvårdnad. Budgeten för hemtjänsten 2009 är ca15 miljoner. Utslaget på varje kommuninvånare blir kostnaden ca 2600 kr. Hospitering och samtal med personal Jag har följt olika hemtjänstpersonal under fem tillfällen och gjort följande iakttagelser: Daglig planering av arbetsuppgifter tar mycket tid på morgonen och brukarna kan inte i förväg få veta vem som kommer. Ingen överrapportering sker utom i undantagsfall, exempelvis tidsbokningar, där personal ska vara ledsagare, slut på recept eller akut sjukdomshändelse. Man arbetar mycket utifrån sig själv som person, sin egen personlighet. Man har olika flexibilitet, tolerans, tålamod. Några i personalgruppen upplever att de får ta på sig mer arbetsuppgifter - ser till brukarens individuella behov och är mer flexibla. Andra känner sig mer stressade för de arbetsuppgifter som väntar, trots att tiden finns. De är mer känsliga för tidsåtgången, blir stressade, hinner inte lyssna till brukaren, och vill ibland ta över och bestämma mer på individnivå. Några tycker det är besvärligt att svara på larm, när man precis varit och ska tillbaka till brukaren efter ca en halvtimme. 6

7 En personalgrupp utgår från en gemensam byggnad, med 4 större spridda grupplokaler. Personalen märker redan att de har kommit längre ifrån varandra och grupperna har splittrats. Det är svårare att hjälpa varandra, kommunikationen har blivit sämre och man hade tidigare bättre inblick i varandras arbete. Den andra gruppen känner oro inför stundande organisationsförändring och personalminskning. Några av personalen i de olika grupperna träffas i en gemensam lokal där man äter och fikar tillsammans, medan några väljer att stanna kvar i sin egna grupplokal. Det är inte all personal som vill ta kontaktmannaansvar. Alla vet inte heller vem man är kontaktperson för längre. En speciell personalgrupp som ska arbeta mer mot de med minnessvikt - demensproblematik är uppstartad men är för närvarande inaktiv. Varför undrar flera? Personalen upplever att de lägger mycket tid i bilar och på vägen. Vissa dagar har man mer att göra, känner sig mer stressad och säger att man kan utgöra en trafikfara. De jag träffat trivs med jobbet och säger att man vill arbeta med människor. Vårdtagare har upplevt att fördelningen av arbetet sker som lottdragning där personal som kommit till vårdtagare uttryckt jag fick turlotten idag. Förbättringsmöjligheter: 1. Att personalen tillsammans med ledningen arbetar fram en gemensam plattform för vilka värderingar som ska genomsyra hemtjänsten i Högsby kommun och att all personal omfattas av denna. Det handlar till stor del om bemötande och attityder både mot brukare och kollegor. 2. Att värdegrunden kontinuerligt tas upp och diskuteras på personalkonferenserna. 3. Att skapa ett öppet klimat i personalgrupperna där man lyssnar på varandra och vågar prata om problem som väcker oro och ilska. Även viktigt lyfta det som är och fungerar bra, som man är stolt över. 4. Att lägga fast konkreta årliga mål för verksamheten som är mätbara, realistiska och accepterade i arbetsgrupperna samt att utveckla ett långsiktigt system för arbetsplanering. 5. Att politiken skapar en vägledande vision för Hemtjänsten i kommunen. 6. Att beskriva verksamhetsidén tydligt för både brukare och personal. Det här är hemtjänsten till för och detta är vårt uppdrag. 7. Att genomföra utbildningsinsatser och diskussion om lagar och regler tex. Lex Sara 8. Att öka kunskaperna för personalen om äldres sjukdomar. 9. Att fortsätta med uppsökande verksamhet. 10. Att bilda en fokusgrupp av brukare inom hemtjänsten. 11. Att kostenheten följer upp resultatet av fråga 10 om kosthållningen i kommunen. 12. Att bryta ner förbättringsmöjligheterna i konkreta mål och handlingsplaner. 7

8 ENKÄTFRÅGOR OCH KOMMENTARER Enkätfråga 1: Vad tycker Du om den information som Du får inom kommunens service i samband med Din första kontakt med kommunen och med kommunens biståndsbedömare Medel: 8,15 Brukarnas kommentarer: Anhörig som tog kontakten, vet inte. Länge sedan, kommer inte ihåg. Superbra biståndshandläggare, professionell, tar kontakt direkt. Ställt upp med hjälp. Bra från början, då endast städhjälp, handlade själv. 8

9 Enkätfråga 2: Vad tycker Du om den information som Du får ifrån kommunen i samband med Din hjälp ifrån vårdpersonalen vid exempelvis byte av personal, ändrade tider mm? Medel: 6,14 Brukarnas kommentarer: Det känns att man inte är överens i personalgruppen - Några är noga, ringer och meddelar ändringar. Andra ringer inte trots överenskommelse. Man kommer samma dag. Man känner sig utlämnad, önskar ibland ha kontakt med ansvarig. Tror man är bortglömd när de inte hör av sig och blir sena. Andra har gjort överenskommelser att det är ok att ändra inom bestämda tider. Det är många olika personal som kommer på olika tider. De byter tätt, svårt att inte veta vem som kommer. Man är oförberedd när ny personal kommer -önskar att man sa till dagen innan att ny kommer säger istället idag har vi ny med oss. Man önskar mer information om allting som kunderna/brukarna bör informeras om. De skulle ta mer ansvar och ta reda på vad som gäller. Tar reda på själv, frågar och får kontakter. Kan man be dem göra extra små saker? Vet inte vart man ska vända sig för frågor, känner sig utlämnad - önskar ett telefonnummer att använda för att få kontakt med ansvarig och för frågor. Vet inte att kontaktperson finns, eller vad kontaktpersonen ska göra. Hopplöst sedan det nya, de har ändrat på tiderna. Exempel: Kommer ibland så tidigt för att de annars måste köra så mycket, jag vill ligga lite längre. Skulle ha kommit på förmiddagen, kom inte förrän på eftermiddagen då jag skulle ha varit på kaffesammankomst. Stor anmärkning på att fel information och telefonnummer angivits. Fått ett brev gällande omorganisation. Får ingen information. Får ta det som det är, är nöjd ändå. Får hjälpen jag behöver. Det är rörigt, ett enda virrvarr har det blivit. En del är bristfälligt. De gamla som är vana och har lärt sig hur jag vill ha det, får jag inte ha kvar. Det ändras och dras in på personal istället för tvärtom. Byt som gubben och gumman! Det är synd om personalen nu. De kan inte för jag är i gruppen där och där. De är sena ibland, kör mat, men vet att de kommer. Önskemål att nya vikarier kan legitimera sig, det händer så mycket nu för tiden. 9

10 Enkätfråga 3: Hur blir Du bemött av personalen? Medel: 8,73 Brukarnas kommentarer: Beror på attityden till sitt arbete. Åldersskillnaden påverkar inte. Lärt känna varandra. De som varit med längst är bäst. De är mina vänner. Bra bemötande, även mot anhöriga. Gulligare kan de inte vara. Perfekta alla. Omtänksamma, Toppentjejer, Bussiga, Trevliga, Jättetrevliga. Alla är inte lika. De flesta är bra. En del värmer, känns tryggt. En del är extra bra, glada, pratsamma och djurvänliga. Det finns pärlor. Man får lära sig att tiga. Vill ingen illa, men en som jag helst inte vill ha. En säger det kan du göra själv. En slet av mig täcket och sa Nu ska vi duscha. En sa hon inte hade tid att putsa glasögonen, när jag bad henne. En vill bestämma över mitt personliga. En del går precis efter vad de får göra, exempel diskar kastrull men inte blötlagt glas. Kanske får vara tacksam att man får hjälpen? De är tanklösa ibland t ex. tänker inte på att den som inte ser har svårt att hitta i sitt hem när man flyttar på sakerna eller fyller soptunnan med tidningar så inte hushållssoporna får plats, En del är si och så, är skarpa och ska visa att de bestämmer. Enstaka som inte fungerar - hakar upp sig och hittar fel, kommer inte lika mycket nu, olycksfall med anställningen. De har sina bekymmer, det märks när de är ledsna och arga. Ibland är jag tacksam att de går. Tycker inte om en del som bara vill sitta och prata. En del är mycket trevliga. Det var bökigt i somras. Sommarvikarierna ska inte vara uppkäftiga och ifrågasätta, jag vill klara mig själv, men behöver hjälpen. Engagemang saknas. De lyssnar inte, dålig uppmärksamhet. Bristande internrapportering missat en tid pga. detta. 10

11 Enkätfråga 4: Känner Du dig trygg med hjälpen, att hjälpen ges av samma personer, att man vet vad du behöver hjälp med, att Du har möjligheter att vid behov få kontakt med personal? Medel: 8,00 Brukarnas kommentarer: Många olika personal, kan vara 18 till 20 olika, ändå bra jämfört med storstäderna. Inget att klaga på, får allt jag behöver. Gott att ha dem annars ginge det inte. Nöjd ändå, även om det är någon ny så går det bra. För många olika personal, främst på sommaren. Jag är vilsen, häromdan kom en pigg och glad från ett annat land, sen kom en annan ensam som inte kunde ett ord svenska, vet inte vem det var. Var oroligt när ny utländsk kom på kvällen första gången. Nedsatt hörsel gör det svårare när nya som inte kan språket kommer, vi har inte förstått varandra. Lite si så där, många olika människor. Vid fråga vem som kommer vet man inte, jag blir orolig, nervös av att inte veta. Litar inte alltid på att de är uppmärksamma. Svårare sedan senaste organisationsförändringen. De glömmer ge medicin ibland. Vet inte vem som är kontaktperson längre, de ändrar och ändrar. Det är inte personalens fel det är ledningsorganisationen. Mycket skiftningar, mycket spring. Många olika sorters människor att ta hänsyn till, 3 personalbyten på 5 år. Stor omställning. Mycket ombyte på personal. Jobbigt, en del inte varit på 2 veckor. Blir ingen samkontakt. Finns de jag haft från början, de ger mer trygghet, de kan mig och jag kan dem. Bara nya, varför får ingen gammal vara kvar, inte ens kontaktpersonen? Vet inte, föredrar någorlunda samma personer. Har avslutat hjälpinsatsen. De man trivs med och känner för, de andra besvärar man inte. Har en favorit. Trivs mer med vissa, mindre bra med andra. Önskemål att få välja personal, har förståelse för att det inte går. De unga tänker inte på hur det är att vara synskadad. Alla vet inte vad som ska göras, intern kommunikationsbrist många gånger. Främst vid helger kommer nya som jag måste tala om för vad de ska göra. Meddelar inte förseningar, viktigt att passa mattiderna för min sjukdom. Olika. Mycket kontakt med en del, dålig kontakt med en del. Kontakten har man medfödd. Synd om dem, märker att de har en vilja. 11

12 De äldre är mer som jag, de yngre är glada. De är bra var och en på sitt sätt. Tycker om lite lugnt och tyst, kan ibland säga ikväll är du trött. Vill ha hjälpen på förmiddagen. Får vänta så mycket. De kommer och går på sina tider. De ringer innan de kommer. Städningen görs olika bra, en del är slarviga. Man kommer alltid två, är det lag på det? Så länge telefon och trygghetslarm fungerar är jag trygg. Dålig organisation på sitt arbete, ser inte själva, den ena vet inte vad den andra gör. Mycket ombyte. Nattpersonalen är väldigt omtänksam. Enkätfråga 5: Får Du den hjälp Du behöver? Medel: 8,61 Brukarnas kommentarer: Ringer om de inte hinner. Önskemål: Kunde dammsuga sängarna någon gång. Kunna få hjälp med skåpsrengöring, blivit erbjuden att de skulle göra det svart. Kunna få något bänkskåp, under diskbänken och översta hyllorna rengjorda, har blivit stel och svårt komma ner på knä. Skönt när de vädrade sängkläderna. Skulle vilja ha sängen och madrassen genomgångna. Att de vattnade växterna. Önskar lite mer på morgnarna, en del gör det, ex bäddar sängen, byter lakan. Har förut haft en som hjälpte till lite extra. Vill klara mig själv, behöver mer, ex fönsterputsning. Svårt att inte få hjälp med fönstren. Önskar komplettering med fixarhjälp. Olika personer städar olika. En del dammsuger slarvigt. De tar inte av mattorna. Torkar runt mattorna. Olika städvanor, fått städat mitt i veckan, man städar till helgen. Nöjd med omfattningen, men inte utförandet, ex någon lägger överkastet i en hög annan viker ihop det. Skulle jag behöva mer kan jag bara säga till. Alltid fått det jag bett om. Som vi kommit överens om vad de får uträtta. Har en viss förmåga att säga ifrån vb. De som inte ska vara där drar ner graderingen på skalan. 12

13 Ev städhjälp, förut haft en personal som hjälpt till lite extra. Det är mycket som de inte får göra numera, en del kan ta ett tag, fast de inte får. Det får inte göra vad som helst och det vet jag ju, fönsterputsning tex. men tvätta mattorna får de, det har jag sett. De får inte göra så mycket som förr fönster, mattor och bakning. Svårt att inte få hjälp med fönstren. De är stressade för jämnan. Ibland glömmer de t.ex. plocka in disken eller att vattna blommorna. Svårt med tiden t.ex. vid toalettbesök. Säger hela tiden det får jag inte göra. Önskemål att man fokuserar på det man får göra istället. De ska spara och jag klarar mig att man inte kommer ut. Skulle vara mera tid till personlig omtanke hur har du det? Olika på personer - Alla vill inte. Har inte tid. Är för lite personal. En del kan och en del säger nej med en gång. Bra hjälp av de bra, dålig hjälp av de dåliga, kommer inte på larm. 13

14 Enkätfråga 6: Kan Du påverka när och hur Du får hjälpen? Medel: 6,97 Brukarnas kommentarer: Inte varit aktuellt. Aldrig försökt. Ingen erfarenhet. Vet inte, har inga speciella tider. Har inte så stora fordringar. Påverkar inte. Utgår från att det inte går för att det är bestämt. Har inte varit några som helst problem. Om de har tid, de försöker så gott de kan. De kan få larm och få ge sig iväg. Ytterst sällan säger det tillhör inte oss. Måste ta under dagen när de kan. Haft önskemål som inte gått att ändra. Förskjutit tiden en och en halv timme framåt, hela dagen går åt på att vänta. De kommer tidigare, vet inte om jag kan påverka det. De borde ringa när de har förhinder men det gör de inte. Svårt att hitta den som ska kontaktas - önskar en person att ringa till. Tycker inte om att de städar när jag äter. Svårt att få ledsagarhjälp. Tiderna är upplagda, skulle vilja klara mig mycket mer själv. Kan inte sitta och prata i fem minuter längre. Får var tacksam för det jag får. De lyssnar på mig, vet hur jag har det. De kommer på olika tider, kan inte ta mig för något för då kanske de kommer väntan och väntan. 14

15 Enkätfråga 7: Upplever du att personalen är kunnig? Medel: 8,20 Brukarnas kommentarer: Olika, en del är riktigt duktiga, några drar ner. En del kan det de behöver och en del är odugliga, inte åldersrelaterat. De jag har haft kontakt med har varit behändiga. Olika på personer. Bädda en säng kan de ju, diska lite och slänga omkring en mopp lite. De har ingen utbildning att skryta med. Tvivelaktigt. Varierar mellan olika personer. En tar förbi det hon kan. En dammade inte när hon skulle städa hur har de det hemma hos sig själva? Si och så med städningen, ibland städar de illa det är dammigt efter dem. De kan slarva, ex dammsuga runt stolarna i stället för att dra ut dem. En lade enbart på överkastet utan att bädda. De äldre hänger ut sängkläderna när jag duschar, de yngre lyfter på täcket. En lyssnar inte, trots att jag sagt det hon gör upplevs äckligt. Lyfter inte på duk, fotografi eller någonting. De gamla kan, de nya vet inte, får förevisa en del. De äldre är väldigt duktiga och förstående. En del är jätteduktiga, finns både och. De gamla som jag haft vet precis. Ny personal får sällan bredvidgång. Många är duktiga. De flesta är bra - man kan inte tycka om alla. Ett par vill inte lära sig utan gör det på sitt sätt, det gör ont. De allra flesta kan. Man får inte vara petig, när man inte kan göra det själv. De jag har nu är en bra grupp, de kan. Sommarpersonalen drar ner poängen. De yngre är inte så intresserade av de gamla. Den unga personalen är gulliga och pigga. Önskemål att de visste lite mer om specifika sjukdomar. Olika. Skolflickor som aldrig skött ett hem, aldrig lärt sig att bädda en säng. Kunde inte något från början, fick lära dem. Inte vikarierna som hoppar in. Ibland tycker jag de skulle gå på kurs, lära sig städa. Mycket småsaker som görs slarvigt. Kan inte räkna med att åringar kan och kommer ihåg allt. Vill att de rättar sig efter hur jag vill ha det. Alla kan inte läsa/följa instruktioner koka gröt eller välling tex, får välja frukost efter vilken personal som kommer. Rädd att de ska bli arga om jag säger ifrån. Tycker de skulle ha mer utbildning när de anställs. Håller med dem som jobbar ut med dem som skriver byt lite helt enkelt. De kan inte hinna. 15

16 Enkätfråga 8: Hur ser Du dina möjligheter att kunna få utrymme i den hjälp Du har, för att kunna prata med personalen i lugn och ro eller göra något annat som du vill eller har behov av? Medel: 6,90 Brukarnas kommentarer: Vet inte, har inte tänkt på det. Ingen insikt. Inte varit aktuellt. Inte provat. Inte aktuellt att prata i lugn och ro, ska i så fall betala för den tiden. Tror det kan bli bra. Önskvärt med någorlunda samma personer. Ny personal varje gång, jag känner de flesta, så det är inga problem. Olika, olika dagar. Vet inte vem jag ska prata med? Kan tex byta sängkläder och hoppa över något annat. Annorlunda med arbetsuppgifterna idag säger Det får du göra själv, jag ska inte göra sånt. En del har mer tid, tar sig mer tid. Hos en del, de är så olika människor. De kan sitta ner och fika ibland. En del hinner prata en kvart ibland. Pratar lite med dem man känner väl. Blev erbjuden bilutflykt vid ett tillfälle Trevlig överraskning. Allra bäst är att de sätter sig några minuter, då känner man sig behövd på något sätt. Det finns de som sätter sig, jag tänker varför hinner hon och inte de andra? Om jag är orolig, undrar över något, kan svaret bli det ordnar sig hur då när ingen gör det? Önskar vissa tillfällen kunna få ledsagning till kyrkogården, det är inte personalens fel att det inte går utan det är högre makter. Inte tid med något extra, fick förr följa med och handla, har varuhemsändning nu. Om jag inte orkar/vill gå ut- kan jag istället be om att exempelvis få hjälp med handtvätta en blus, stryka något, torka ur kylskåpet eller byta sängkläder? Matdistributionen sker i stressat tillstånd. Personalens dag är fulltecknad. De har inte så mycket tid, de springer så fort de kan. En enda har frågat - Är det något mer du behöver hjälp med? De gör alltid det jag ber om och pratar lite. Väljer vem jag ber, det finns de som har erbjudit sig göra trappromenader. De kan ta sig några minuter till frågor. En del, deras rutiner styr. De har så bråttom jämt. Stressande, för några som arbetar. Jag känner de flesta, de blir förstörda själva. Det dras in på personal hela tiden, deras tid är begränsad. Stressade. Rutinbundna, gör direkt städgöromål. 16

17 Roligt om de kunde stanna ett tag och prata med en. De hinner knappt sätta ner vad de ska. De har inte tid till att sitta och ta en kopp kaffe. Får prata under tiden som de arbetar. Tidigare kunde de sitta ner och ta en frukt. Blivit mer stressade och ska iväg till nästa. Inte tid som det är ordnat nu. Inte alla eftersom de är nya, de gamla visste att jag inte kommer ut. Kan inte begära de unga från skolan. Inte lätt att ha det jobbet de har Larm De får/har ingen ro. Aldrig nekat någonting. Blivit förvirrat med de olika nya grupperna, kommer folk från alla möjliga håll. Försöker med personalen som är bra, träskorna går inte att prata med. Enkätfråga 9 a: Hur nöjd är Du med hjälpen/omvårdnaden i sin helhet? Medel: 8,31 Brukarnas kommentarer: Begränsad erfarenhet, kan inte gradera. Vet inte för liten kontakt. Dåligt engagemang från några få. Slarv med noggrannheten drar ner poängen exempelvis att städa bakom sängen. De fuskar ibland. Några är riktigt goa och omtänksamma. Kan inte själv, får vara tacksam för det de gör. Går väl inte att få det bättre, det är låst. Tacksam att få hjälpen. Bra med larmet och att veta att de kommer. Nöjd till min natur. Ber jag dem, gör de vad som helst, exempel att ta bort löv som blåst in, annars inte för det är inte de som dragit in det. För det mesta nöjd. De är trevliga. Vill i synnerhet få tid till ute promenader men den mesta tiden går åt till förberedelser. Man får vara nöjd, de gör det de ska. Önskade fått ha de gamla kvar. Den hjälpen man får från kommunen kan man lägga i Emån. Får jag den vård jag ska ha är jag belåten och tacksam, jag är mer eller mindre besvärlig, mycket slarv förekommer. Nöjd med hemtjänsten, svårt få kontakt med någon som putsar fönster. 17

18 Enkätfråga 9 d: Hur tryggt känns det att bo kvar hemma med stöd ifrån hemtjänsten? Medel: 8,88 Brukarnas kommentarer: Många olika personal. De har så bråttom. Vill till Mogården, det är mitt önskemål. Vill till Välengården om jag blir sämre. Vill inte bo ensam om jag blir dålig. Har ingen att prata med. Vill egentligen inte bo här, otryggt i samhället och vid åskväder. Önskemål att palliativa vården byggs ut. Begränsad erfarenhet. Vet inte. Kan inte lita helt efter en incident. Vill inte härifrån, vill dö hemma. Tryggast få vara hemma så länge jag orkar, har larmet om det händer något. Så länge mina krafter står mig bi, kan hända mig något som gör mig beroende av medmänniska. De sitter mesta tiden i bilarna, de har så bråttom, så länge jag är som jag är, och inte är sämre är jag trygg. Är ett besök i alla fall. 18

19 Enkätfråga 10 a: Hur smakar maten som Du får hemlevererad av hemtjänsten? Medel: 7,12 Brukarnas kommentarer: Motsvarar dagens rätt på restaurant. Ätbar men inte som den man gör själv. Bättre när de utgick från Kvillgården, det var i mindre skala. Ibland halvkokta grönsaker. Önskar mera rårivna grönsaker. För lite grönsaker, ibland bara ärtor. Morötterna är halvkokta. Vill ha blandade grönsaker. Broccoli och andra grönsaker är ofta sönderkokta. För mycket mjölmat, vill ha husmanskost och rågbröd. Inte nöjd med pasta. En del är bra. Ytterst få gånger man är nöjd. Konstiga saker ibland, som rött rotmos, knappt ingen kål i kåldolmarna. Vid ett tillfälle fick jag endast makaroner och sås, inget mer. Konstiga efterrätter. Nyligen stod det köttfärs, var som en knöl som en knytnäve. Svårt med dietkost. Fryst lax var som sågspån, nysågat trä. Ingen köttvän. Fett pepparrotskött. Bara stuvningar. Raggerna flöt i olja och för lite fläsk. Skulle vilja få en hel köttbit någon gång, inte stuvat i sås. Jättegoda kroppkakor och köttbullar. Inget fel på maten. Endast raggmunk som är gott. Gott med kålpudding. Sås är gott. Jättegod i början. Blivit sämre. Inget att klaga på. Fint upplagt. Olika mat som man tycker mer eller mindre om. Saknar smaken på fisken. Varken sylt eller krydda på. Smaklös ibland. Vill ha mer salt ibland. Kan salta lite själv. Vällagad och bra. Praktiskt få det hemkört. I stort sett nöjd. Vi förlorar smaken själva, inte alltid det är fel på maten. Ibland är köttet hårt, inte riktigt färdigkokt. Steker aldrig köttet. Ofta samma mat, när man haft den i några år. Samma elände jämnt, nästan samma maträtter. Menyn kommer tillbaka var 5:e vecka, kunde skifta lite. Alltid soppor och knäckebröd på torsdagarna. Sopporna är värdelösa som ketchup. Sopporna är som vatten med 3-4 ärtor i en del dagar. Sopporna är relativt bra, inte alltid. Bad att få någon extra kroppkaka, fick nej. Provat. Är nästan vegetarian. En dag var maten varm och det var kotlettrad, det var gott. Kall mat ibland. 19

20 Enkätfråga 10 b: Vad tycker Du om storleken på portionerna? Medel: 8,60 Brukarnas kommentarer: För mycket potatis. För många potatisar 4 5 stycken. Räcker med 2 potatisar. Räcker till två dagar. Säger till om många potatisar. För lite kokta grönsaker, ofta några småbitar. Ibland inga grönsaker, får 3-4 morots bitar. För stora portioner, kan inte äta upp allt. Behövde få en halv portion, men det finns inte. Delar maten med djuren, katterna, fåglarna, hönsen, de får äta upp det som blir över. Räcker till två dagar. För lite när det är strömming och flundra får endast en. Önskat extra kroppkakor men fick inte. Mestadels för lite kött och fisk. Får en liten köttbit. Vill inte ha så mycket kött, lägger i frysen ibland. Kan gömma lite till dagen efter om jag inte orkar. Jämt kokt torsk, kunde steka den någon gång. Bra att ha lite till kvällen. För mycket sås. Saknar salladsdressing. Det som inte går att äta får man mängders mängder av. 20

Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013. 212 enkäter är utskickade 154 personer har svarat

Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013. 212 enkäter är utskickade 154 personer har svarat Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013 212 enkäter är utskickade 154 personer har svarat Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013 Totalt ligger svarsfrekvensen på 73% Svarsfrekvensen på fråga

Läs mer

Brukarundersökning 2012

Brukarundersökning 2012 Brukarundersökning 2012 Hemtjänsten i Håbo Uppdrag enligt verksamhetsplan Genomföra brukarundersökning årligen Höja svarsfrekvensen Målet att minst 90 % ska vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar

Läs mer

Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis

Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis Gunnel 59 år är uppväxt i Fromheden och bor nu i hus i Norsjö. Hon är utbildad undersköterska

Läs mer

Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt

Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt 1. Jag upplever att hemtjänstpersonalen är bra på att utföra den

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Hemtjänst Vem kan få hemtjänst? Funktionsnedsättning eller sjukdom kan göra att du behöver stöd och omsorg från andra för att leva ett bra liv i vardagen. Då kan du få

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd En brukarundersökning genomförd mars 2013. Hultsfred Maj 2013 2 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes

Läs mer

RAPPORT OM MATDISTRIBUTION FÖR PERSONER MED HEMTJÄNST I HÖGSBY KOMMUN

RAPPORT OM MATDISTRIBUTION FÖR PERSONER MED HEMTJÄNST I HÖGSBY KOMMUN RAPPORT OM MATDISTRIBUTION FÖR PERSONER MED HEMTJÄNST I HÖGSBY KOMMUN 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid. 2 SYFTE sid. 3 NULÄGE sid. 3 METOD sid. 4 REDOGÖRELSE FÖR SVARSFREKVENSEN sid. 4 SAMMANFATTNING fungerar

Läs mer

Om äldre människors rättigheter

Om äldre människors rättigheter Om äldre människors rättigheter Äldre människor är som alla andra människor Olika varandra med olika behov, erfarenheter, traditioner, intressen och smak. Men äldre kan vara mer sårbara än yngre. Sjukdom

Läs mer

Hjälp oss att utvecklas. - lämna dina synpunkter och klagomål

Hjälp oss att utvecklas. - lämna dina synpunkter och klagomål Hjälp oss att utvecklas - lämna dina synpunkter och klagomål Hjälp oss att utvecklas Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för att ge vård och omsorg till äldre och funktionshindrade. PartilleRehab,

Läs mer

Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone

Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone Gäller Fr o m 120101- tillsvidare 1 ALLMÄNT Rapporterna i IntraPhone utgör underlaget för avgifter till kunderna och ersättning till

Läs mer

Exempel på genomförandeplan i hemtjänsten

Exempel på genomförandeplan i hemtjänsten Exempel på genomförandeplan i hemtjänsten Delaktighet Kunden har varit delaktig i upprättandet av genomförandeplanen Övriga deltagare Anna Andersson Kontaktman Lotta Svensson Dotter Utredning ICF-test2

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport KS-2014/665 Äldreombudsmannens årsrapport 2014 SAMMANFATTNING... 4 ÄLDREOMBUDSMANNENS UPPDRAG... 4 ANTAL ÄRENDEN... 4 MÖTEN MED ÄLDRE... 4 INKOMNA FRÅGOR 2014... 5 INKOMNA SYNPUNKTER 2014... 5 Huddinge

Läs mer

Pirjo - Norrmalms egen moder Theresa

Pirjo - Norrmalms egen moder Theresa Pirjo - Norrmalms egen moder Theresa Spåkulan är det enda som saknas. Det är vår första tanke när Pirjo Olander, med svart kajal runt ögonen och brokig sjalett på huvudet, välkomnar oss in i sitt mörka

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

Målinriktade arbetsplaner

Målinriktade arbetsplaner Målinriktade arbetsplaner Rubrik: Målinriktad arbetsplan Personnummer: Namn: Klarar: Behov: Hjälpmedel: Datum: 2008-11-10 Kontaktperson: Klarar sin hygien med påminnelser. Värma sin mat i mikron. Behöver

Läs mer

Insatserna i hemtjänst, ledsagning och boendestöd inom omsorgen om äldre och funktionshindrade i Vimmerby kommun

Insatserna i hemtjänst, ledsagning och boendestöd inom omsorgen om äldre och funktionshindrade i Vimmerby kommun Socialförvaltningen Insatserna i hemtjänst, ledsagning och boendestöd inom omsorgen om äldre och funktionshindrade i Vimmerby kommun Tjänstedeklaration Antagna av omsorgsnämnden 2010-12-16, 133 Övertagna

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer

Man blir ju trött av att jobba!

Man blir ju trött av att jobba! Förord Ni undrar säkert varför jag skriver en bok, och framför allt varför ni ska ödsla er tid och läsa den? Jag är ju som vilken mamma som helst. Jag arbetar, hämtar, lämnar, hjälper till med läxor, lagar

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 3 1.2 Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål... 3 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Socialförvaltningen Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Lokal värdighetsgaranti i Krokoms äldreomsorg Den 1 januari 2014 införs lokala värdighetsgarantier i Krokoms kommun. Värdighetsgarantierna

Läs mer

Handlings plan RoM projektet för : Stattutgatan 4, avd 6 Datum: 2010. Förbättringsområde Delmål/Mål Hur gör vi? Klart/när?

Handlings plan RoM projektet för : Stattutgatan 4, avd 6 Datum: 2010. Förbättringsområde Delmål/Mål Hur gör vi? Klart/när? Handlings plan RoM projektet för : Stattutgatan 4, avd 6 Datum: 2010 Förbättringsområde Delmål/Mål Hur gör vi? Klart/när? Resultat Ny arbetsordning Vardagsrehabilitering Gå till maten Förbättra personalens

Läs mer

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012 Hjälp! Jag Linn gjorde illa hjälp! jag gjorde illa linn Text: Jo Salmson 2012 Bild: Veronica Isaksson 2012 Formgivare: Sandra Bergström Redaktör: Stina Zethraeus Repro: Allmedia Öresund AB, Malmö Typsnitt:

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun Rätt till privatliv och kroppslig integritet 1. Vi garanterar att vi respekterar att bostaden tillhör Ditt privatliv Vi knackar eller ringer

Läs mer

Genomförandeplan Personlig omsorg

Genomförandeplan Personlig omsorg Fastställd 300 Vad ska göras Morgon Personlig hygien Klädsel Bäddning Diskning Sophantering När ska det göras Ca 8.30 Detta gör jag själv Jag går med min rollator bredvid dig till toaletten. Under tiden

Läs mer

Förskolorna Framtidsfolket AB

Förskolorna Framtidsfolket AB Vi önskar dig varmt välkommen till Förskolorna Framtidsfolket! Under inskolningen kommer vi att ha gott om tid till att lära känna varandra. Vi ser fram emot att få veta vad ditt barn tycker om och är

Läs mer

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Bakgrund I ett av de mål som formulerades i Socialplanen framhölls vikten av att undersöka vad äldreomsorgens brukare tycker om de insatser som ges.

Läs mer

HEMTJÄNST. i Årjängs kommun

HEMTJÄNST. i Årjängs kommun HEMTJÄNST i Årjängs kommun 2012 Innehållsförteckning Vad kan du ansöka om enligt Socialtjänstlagen...3 Ingår i städning 4 Ingår ej i städning 4 För att vi skall kunna städa behövs..5 Ingår i klädvård 5

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah)

Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) UTREDNING 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) Bakgrund

Läs mer

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund OMVÅRDNAD GÄVLE Lättläst Värdighetsgarantin vårt kvalitetslöfte till dig som kund Värdighetsgaranti Omvårdnadsnämnden i Gävle kommun beslutade om värdighetsgarantin den 19 december år 2012. Värdighetsgarantin

Läs mer

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC INSTRUKTION Sid: 1 (7) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Utförarenheten 3 2015-04-27 Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Områdeschef område 3 (arbetsgrupp social dokumentation) 2 2014-12-02 Beslutande

Läs mer

Bemötande Äldreomsorg

Bemötande Äldreomsorg Bemötande Äldreomsorg dig som har insatser inom äldreomsorgen. Det första mötet är ofta avgörande för att en relation ska ha förutsättningar att bli bra. Äldreomsorgens insatser ska vara individuellt anpassade

Läs mer

Kycklingfilé med äppleoch curryröra. vecka 22

Kycklingfilé med äppleoch curryröra. vecka 22 Kycklingfilé med äppleoch curryröra vecka 22 familj Kycklingfilé med äppleoch curryröra cirka 40 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2087 kj/501 kcal. Protein 44,3 g. Fett 13,4 g. Kolhydrater 45,9 g.

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen Omsorgsnämnden Omvårdnads- och serviceinsatser inom äldreomsorgen Antaget av Omsorgsnämnden 090526 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör

Läs mer

Kvalitetsmätning av de äldres mat

Kvalitetsmätning av de äldres mat Kvalitetsmätning av de äldres mat Äldreboenden och Lunchboxen Antagen av: KSSU den [Klicka här och skriv datum] Gemensam administration Utredningsenheten Christer Friberg Kjell-Åke Arvidsson 2005-11-15

Läs mer

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Antal kunder: 300 med insatser, ytterligare drygt 200 kunder med enbart larm. Personal: 36 rader, 18 östra och 18 västra. Just nu två

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

HEMTJÄNST i Årjängs kommun

HEMTJÄNST i Årjängs kommun Rev 140116 HEMTJÄNST i Årjängs kommun Innehållsförteckning Vad kan du ansöka om enligt Socialtjänstlagen... 3 Ingår i städning... 4 Ingår ej i städning... 4 För att vi skall kunna städa behövs... 5 Ingår

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Socialförvaltningen Hörby 2013-01-02 Kostenheten Eva Bramsvik Håkansson

Socialförvaltningen Hörby 2013-01-02 Kostenheten Eva Bramsvik Håkansson Socialförvaltningen Hörby 2013-01-02 Kostenheten Eva Bramsvik Håkansson MATPROJEKT: Berikad mat för äldre. Äldreomsorgen är en växande sektor och att den utgör en stor kostnad. Vi blir äldre och det medför

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Eksjö kommuns HEMTJÄNST Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Det trygga alternativet Vi lovar att du ska känna dig trygg med ditt val av Eksjö kommuns hemtjänst

Läs mer

LOV. >> Gör dina egna val. - frihet att bestämma. Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten

LOV. >> Gör dina egna val. - frihet att bestämma. Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten LOV - frihet att bestämma >> Gör dina egna val Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten >> Nu införs Lagen om Valfrihetssystem (LOV) i hemtjänsten Det innebär att du själv väljer vem som ska utföra

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Lenas mamma får en depression

Lenas mamma får en depression Lenas mamma får en depression Text och illustrationer: Elisabet Alphonce Lena bor med sin mamma och lillebror Johan på Tallstigen. Lena går i första klass och Johan går på förskolan om dagarna. Lena och

Läs mer

Här får du veta mer om portionsmaten

Här får du veta mer om portionsmaten Här får du veta mer om portionsmaten Håll dig frisk med bra mat Känner du dig fortfarande ganska pigg och aktiv och gillar att laga mat? Kanske märker du samtidigt att det ibland är svårt att få orken

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Hagalundsgruppen

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Hagalundsgruppen Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Hagalundsgruppen Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 3 1.2 Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål... 3 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Socialförvaltningen 1. Kvalitets- och servicegaranti inom äldreomsorgen gällande insatserna städning, tvätt/klädvård och inköp

Socialförvaltningen 1. Kvalitets- och servicegaranti inom äldreomsorgen gällande insatserna städning, tvätt/klädvård och inköp Socialförvaltningen 1 Kvalitets- och servicegaranti inom äldreomsorgen gällande insatserna städning, tvätt/klädvård och inköp KVALITETS- OCH SERVICEGARANTI INOM ÄLDREOMSORGEN 2 Våra grundläggande värderingar

Läs mer

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Copyright 2012, Marika Sjödell Ansvarig utgivare: Marika Sjödell Illustratör: Åsa Wrange Formgivare: Patrik Liski Framställt på vulkan.se

Läs mer

Konferensrum 2:2 Kommunalhuset Tumba

Konferensrum 2:2 Kommunalhuset Tumba 1 [7] Referens Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare Möte om hemtjänsten Dag och tid Torsdag 21 mars 2013 kl. 17 19 Plats Konferensrum 2:2 Kommunalhuset Tumba Mahria Persson Lövkvist, verksamhetschef

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende

Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende Toftaängen Detta är Fyrklövern! På Fyrklövern finns 16 platser avsedda för korttidsvård såsom rehabilitering, växelvård

Läs mer

Omvårdnad och service

Omvårdnad och service Omvårdnad och service i hemtjänsten www.ronneby.se 1 Innehåll Hemtjänst detta erbjuds... 3 Avgifter för hemtjänst... 5 Betalningsperiod... 6 Avdrag på avgift... 6 Hemtjänstavgift för makar/sambos... 6

Läs mer

Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad

Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad Enkätundersökning genomförd hösten 2009 Resultatet sammanställt mars 2010 Vård och omsorg Kvalitet och verksamhetsutveckling Helena Bertilsson Lena

Läs mer

Välkommen till. Vårlöken. Solvägen 35. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Vårlöken. Solvägen 35. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Vårlöken Solvägen 35 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Vårlöken Vårlöken ligger i Eslöv i närheten av Trollsjöparken, Solhällans vårdoch omsorgsboende och Tåbelunds vårdcentral. Busshållsplats

Läs mer

Obesvarad 0 0% Ack. svar 44 Vertikal procentberäkning Frågetyp: Endast ett svar Report filtered

Obesvarad 0 0% Ack. svar 44 Vertikal procentberäkning Frågetyp: Endast ett svar Report filtered Sibbebo Förskola 1 Vilken förskola går ditt barn på? Mariebo 0 0 Sibbebo 44 100 Obesvarad 0 0 Ack. svar 44 2 Vilken avdelning går ditt barn på? Gräshoppan 0 0 Nyckelpigan 0 0 Skalbaggen 0 0 Trollsländan

Läs mer

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Äldreomsorgen i Södertälje Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Vad kan vi hjälpa dig med? Hemtjänstens viktigaste uppgift är att göra det möjligt för dig att kunna bo kvar i din invanda

Läs mer

KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson

KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson Denna enkät är ett referensexemplar. För mer information - se enkätens sista sida KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson 1. Ålder 2.

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten

Eget val inom hemtjänsten BRUKARE Eget val inom hemtjänsten Hur du som brukare väljer utförare inom hemtjänsten 1 VALET ÄR DITT! Från och med hösten 2011 inför Falköpings kommun eget val av utförare inom hemtjänsten enligt Lagen

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5.

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5. Antagen av Omsorgsnämnden 2011-03-02 Inledning Följande riktlinjer skall utgöra stöd och vägledning vid bedömning och beslut om beviljande av insatser avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) i

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Vi tar uppdraget på allvar Hemtjänsten i Mörbylånga kommun har till uppgift att se till att du kan bo kvar hemma så länge som möjligt och känna dig trygg i ditt hem.

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

Pedagogens manus till BILDSPEL 2 Åk 6 KROPPEN OCH MAT

Pedagogens manus till BILDSPEL 2 Åk 6 KROPPEN OCH MAT Pedagogens manus till BILDSPEL 2 Åk 6 KROPPEN OCH MAT 1. Manus: Dagens bildspel handlar om kroppen och mat och dryck. Man brukar säga mätt och glad vilket stämmer ganska bra är vi mätta och otörstiga blir

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Välkommen till. Solhällan. Solvägen 37. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Solhällan. Solvägen 37. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Solhällan Solvägen 37 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Solhällan På Solhällan finns 48 lägenheter fördelat på fyra olika enheter. Hälften av lägenheterna ligger i markplan och andra hälften

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten 2012-01-16 Reviderad 2012-03-12 2012-05-30 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör en ansökan

Läs mer

Solgården vårdbostad och hemvård

Solgården vårdbostad och hemvård Solgården vårdbostad och hemvård Solgården vårdbostad och hemvård i Gemla Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hällebo (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hällebo (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hällebo (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Välkommen till särskilt boende på Blomstervägen

Välkommen till särskilt boende på Blomstervägen Välkommen till särskilt boende på Blomstervägen SÄRSKILT BOENDE FÖR PERSONER MED DEMENSSJUKDOM Gemensamt för särskilt boende är att det finns gemensam matsal och dagrum, höj - och sänkbar säng inklusive

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Ungefär hur många gånger har du haft någon form av kontakt med UM under de senaste 12 månaderna? Räkna även med telefonkontakt, brev, mail?

Ungefär hur många gånger har du haft någon form av kontakt med UM under de senaste 12 månaderna? Räkna även med telefonkontakt, brev, mail? FSUM Sammanställning av enkät för Västernorrland 2011-10-25 Jag är kön Antal Procent Tjej 172 91.5 Kille 16 8.5 Annat 0 0.0 Vet ej 0 0.0 Summa 188 100% 6 observationer saknar värde i variabel kön Hur fick

Läs mer

!"#$%&'($%)*$+)(#,-.+"-"/0.$+1%$)

!#$%&'($%)*$+)(#,-.+-/0.$+1%$) !"#$&#(#)*(+,-)$*./0)*)(*),,-1*&+231*4/0*##**04)54#.10/6#,.7480231*&+9#*1)#,1*:,)07,+**),,$+6$,)$*/5&4#60.)-#0);,1(140#9&1*12541*108012?8;)6601**:#9#*1)#,/5&16:#

Läs mer

AD/HD självskattningsskala för flickor

AD/HD självskattningsskala för flickor AD/HD självskattningsskala för flickor Använd för varje påstående någon av siffrorna nedan för att visa hur väl den känslan eller det beteendet stämmer in på dig. 0 = det är inte alls som jag; det händer

Läs mer

Din rätt till en värdig omsorg. Värdighetsgarantier i Kalmar kommun

Din rätt till en värdig omsorg. Värdighetsgarantier i Kalmar kommun Din rätt till en värdig omsorg Värdighetsgarantier i Kalmar kommun Bakgrund 2011 infördes en nationell värdegrund i socialtjänstlagen vilket innebär att äldre personer ska ges ökade möjligheter till inflytande

Läs mer

Omsorgsförvaltningen Valfrihet i hemtjänsten i Ljusdals Kommun

Omsorgsförvaltningen Valfrihet i hemtjänsten i Ljusdals Kommun Omsorgsförvaltningen Valfrihet i hemtjänsten i Ljusdals Kommun Valfrihet i hemtjänst I Ljusdals kommun tillämpas sedan maj 2010 lagen om valfrihet LOV. Valfrihetssystemet innebär att du som är beviljad

Läs mer

Att skapa trygghet i mötet med brukaren

Att skapa trygghet i mötet med brukaren NATIONELL VÄRDEGRUND Utbildning med Egon Rommedahl Att skapa trygghet i mötet med brukaren November 2014 Instruktioner till träff 2, Hösten 2014, Värdighetsgarantierna i Mölndal stad. Del 1 Att skapa trygghet

Läs mer

Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun

Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun - Redovisning av personalens uppfattning (8) November 8 Nora Wetzel Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Metod... 4 4 Redovisning av resultat...

Läs mer

Bra att veta om trygghetslarmet

Bra att veta om trygghetslarmet tt i M trygghetslarm Bra att veta om trygghetslarmet Ditt trygghetslarm kostar max kronor per månad. Hjälp är på plats hos dig inom en timme vid normala väderförhållanden om du har larmat. Vi gör en skriftlig

Läs mer