RAPPORT OM HEMTJÄNST I HÖGSBY KOMMUN 2009 Samtal med 121 brukare/kunder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT OM HEMTJÄNST I HÖGSBY KOMMUN 2009 Samtal med 121 brukare/kunder"

Transkript

1 RAPPORT OM HEMTJÄNST I HÖGSBY KOMMUN 2009 Samtal med 121 brukare/kunder

2 Innehållsförteckning 1. Nationella uppdraget sid 3 2. Syfte och mål med utredningen sid 3 3. Metod sid 3 4. Redogörelse för svarsfrekvensen sid 3 5. Projektledarens sammanfattning och slutsatser sid 4 6. Personal och budget för hemtjänsten sid Hospitering och samtal med personal sid Förbättringsmöjligheter sid Enkätfrågor och kommentarer sid Bilaga 1: Brevet inför samtalet sid Bilaga 2: Enkätfrågor och diagram sid 25 2

3 RAPPORT HEMTJÄNST 2009 Nationella uppdraget Under 2008 gav Regeringen i uppdrag till Socialstyrelsen att göra årliga nationella brukarundersökningar i Sveriges samtliga kommuner och stadsdelar för att följa upp kvaliteten inom vården och omsorgen om äldre. Syfte och mål med utredningen Högsby kommun har gått vidare med Socialstyrelsens uppdrag genom att låta alla sina kunder/brukare inom hemtjänsten i en fördjupad och organiserad form komma till tals om vad de tycker om den hemtjänst som de har tillgång till. Resultatet av undersökningen blir på sikt också ett naturligt incitament i kommunens utvecklingsarbete med ständigt och systematiskt förbättringsarbete inom äldreomsorgen i samverkan med både personal och brukare. Metod De personer som bor i ordinärt boende och har beviljats hemtjänst från kommunen med minst en av insatserna i form av städning, personlig omsorg och/eller matdistribution har blivit erbjudna ett enskilt samtal med projektledaren. Ett personligt brev skickades till alla berörda. Därefter togs telefonkontakt med var och en inom en vecka, för att komma överens om en tid för samtalet. En nationell enkät med 10 frågor, med en skala från 1-10 har varit utgångspunkt för samtalet. Innehållet fokuserar kring information, bemötande, trygghet, inflytande, hjälpens omfattning och utförande och synpunkter på maten som levereras från kommunen. Samtalens längd varierade från 45 minuter till som längst 3 timmar. Redogörelse för svarsfrekvensen Totalt antal inplanerade besök var 126, varav 5 personer tackade nej. 15 personer valde att inte gradera på enkäten antingen beroende på att de har avslutat insatserna från kommunen eller så kan man eller vill man inte svara/gradera enkätfrågorna. Värdefulla synpunkter lämnades dock. I ett fall har närstående besvarat frågorna och 14 personer har haft någon stödperson/närstående med under samtalet, som också lämnat betydelsefulla synpunkter/kommentarer. Dessa har inte särbehandlats utan redovisas tillsammans med de övriga svaren. Vid besöket framkom att 6 personer hade slutat ta emot insatser från kommunen, men fanns kvar i kommunens register. Dessa omfattas också av resultat i redovisningen. 3

4 Projektledarens sammanfattning och slutsatser Resultatet av samtalen visar att enkätsvaren till viss del stämmer överens med den undersökning som är gjord på riksnivå. Man ger ett positivt omdöme om hemtjänsten som helhet. De allra flesta är mycket nöjda med bemötandet och hjälpen som ges. Man är mindre nöjd med informationen som ges när man byter personal. Oftast vet man inte vem av personalen som kommer eller när de ändrar tider för hjälpen. Man vill vara lojal mot personalen, vill dem inget illa, har uttryckts, men önskar ibland ett annat, bättre bemötande och engagemang. Detta gäller från både yngre, äldre och vikarierande personal. Man är i beroendeställning och man har lärt sig att man ska vara tacksam för hjälpen man får. Man vill inte säga något negativt, skyller då på organisationen istället. Flera av de jag besökt tycker inte om att bli kallade brukare, det upplevs som mycket negativt. De anser sig istället vara kunder de betalar för sina insatser och hjälpen de får. Man tycker inte bara det handlar om yrkesskicklighet för framgångsrikt arbete i hemtjänsten utan framförallt mer om att bygga upp goda relationer. Många påtalar att det är så olika kvalitet på hjälpen som ges. Personal städar, diskar och bäddar så olika. Önskemål har framförts om att personalen i vissa situationer borde veta något mer om sjukdomsbilden som finns hos respektive brukare/kund. Omorganisationen som genomfördes på försommaren, gör att vårdtagare och vårdare inte hunnit lära känna varandra. Personalen hittar inte i deras hemmiljö och vet inte hur man vill ha det. Man tycker fortfarande att det är väldigt många som kommer och att det skulle underlätta om man visste vem som kommer nästa gång och att de hittar i deras hem. Man ger som regel höga poängsiffror på enkätsvaren men fyller på med många synpunkter. De som klarar det mesta av sitt dagliga liv lämnar genomgående mer positiva omdömen om hemtjänsten både på enkäten och i kommentarerna. En orsak till att de med sämre hälsa är mindre positiva kan bero på allmänt missnöje över sin dåliga hälsa. Detta skapar bitterhet som sedan projiceras på tjänsterna man får utförda. Några få med minnessvikt eller demensdiagnos har själva svarat. Deras anhöriga har även haft synpunkter på hemtjänsten, till en del mer kritiska mot hjälpen. Detta har dock inte påverkat enkätpoängen utan endast medtagits under kommentarerna utom i ett fall, där det var den närstående som svarade på enkäten. Jag märkte i vissa fall av att man känner att man är i beroendeställning och rädda för att bli igenkända med sina uttalanden. Enkäten gjorde i början av samtalet att man var mera försiktig i det man sa, av rädsla att man skulle straffas efteråt eller att personalen skulle bli lidande. Önskemål är att hemtjänstpersonalen fokuserar på det man får göra istället för att hela tiden säga det får vi inte göra. Positivare attityd till jobbet önskas. Man upplever att det beror på inställningen till sitt arbete hur bemötandet är och hur man utför sina åligganden. Några få vill ta över och bestämma i hemmen de kommer till. Från flera jag pratat med har det framkommit att det är ett fåtal av personalen som gör att poängen dras ner på enkätskalan. Det gäller under nästan alla frågorna i enkäten. 4

5 Man är försiktig i sina uttalanden, men säger alla är inte passliga att arbeta med människor eller jag vill henne inget illa, men jag vill helst inte att hon kommer. Samtidigt är man mycket noga med att tala om att de allra flesta av personalen är jättebra. Hemtjänstpersonalen blir deras vänner, säger man. Inte sällan vet vårdtagaren/kunden/brukaren att hon/han har en kontaktperson eller vad kontaktpersonen har för uppgift. Flera av personalen påtalar även att de inte vet vem de är kontaktperson för längre. 5

6 Personal och budget för hemtjänsten 37 personer arbetar inom kommunens hemtjänst, fördelat på 30,4 årsarbetare. 10 kvinnor är mellan år, 25 kvinnor och 2 män är över 41 år. För övergripande arbetsuppgifter finns en ansvarig områdeschef och 1,0 personalassistent. I en kommundel, där ansvarsområdet är orterna Fagerhult och Grönskåra är hemtjänstpersonalen integrerad i Välengårdens äldreboende och utgår därifrån. Övrig hemtjänstpersonal i kommunen utgår från en gemensam lokal i Högsby centralort. De är organiserade i en stor grupp som sedan är uppdelade i 4 arbetsgrupper med 7 8 personal/grupp och ansvarar för resten av kommunområdet. I nattpatrullen ingår 6 personer, 2 personal/natt. De arbetar i hela kommunen och utgår från ett äldreboende i Högsby centralort. Av personalbudgeten avsätts 3,46 årsarbetare för hemtjänstsysslorna i Fagerhult och Grönskåra området. Under oktober 2009 finns ett sparbeting på 2,0 årsarbetare. I Grönskåra och Fagerhultsområdet görs en veckoplanering för hur besöken organiseras inom ansvarsområdet, medan man i övriga Högsby planerar dag för dag. All personal är kontaktperson för en eller flera vårdtagare med övergripande ansvar för anhörigkontakterna samt att upprätta målstyrda arbetsplaner. Kontaktpersonen ska även vara lyhörd för sina vårdtagares individuella behov av social service, stöd och omvårdnad. Budgeten för hemtjänsten 2009 är ca15 miljoner. Utslaget på varje kommuninvånare blir kostnaden ca 2600 kr. Hospitering och samtal med personal Jag har följt olika hemtjänstpersonal under fem tillfällen och gjort följande iakttagelser: Daglig planering av arbetsuppgifter tar mycket tid på morgonen och brukarna kan inte i förväg få veta vem som kommer. Ingen överrapportering sker utom i undantagsfall, exempelvis tidsbokningar, där personal ska vara ledsagare, slut på recept eller akut sjukdomshändelse. Man arbetar mycket utifrån sig själv som person, sin egen personlighet. Man har olika flexibilitet, tolerans, tålamod. Några i personalgruppen upplever att de får ta på sig mer arbetsuppgifter - ser till brukarens individuella behov och är mer flexibla. Andra känner sig mer stressade för de arbetsuppgifter som väntar, trots att tiden finns. De är mer känsliga för tidsåtgången, blir stressade, hinner inte lyssna till brukaren, och vill ibland ta över och bestämma mer på individnivå. Några tycker det är besvärligt att svara på larm, när man precis varit och ska tillbaka till brukaren efter ca en halvtimme. 6

7 En personalgrupp utgår från en gemensam byggnad, med 4 större spridda grupplokaler. Personalen märker redan att de har kommit längre ifrån varandra och grupperna har splittrats. Det är svårare att hjälpa varandra, kommunikationen har blivit sämre och man hade tidigare bättre inblick i varandras arbete. Den andra gruppen känner oro inför stundande organisationsförändring och personalminskning. Några av personalen i de olika grupperna träffas i en gemensam lokal där man äter och fikar tillsammans, medan några väljer att stanna kvar i sin egna grupplokal. Det är inte all personal som vill ta kontaktmannaansvar. Alla vet inte heller vem man är kontaktperson för längre. En speciell personalgrupp som ska arbeta mer mot de med minnessvikt - demensproblematik är uppstartad men är för närvarande inaktiv. Varför undrar flera? Personalen upplever att de lägger mycket tid i bilar och på vägen. Vissa dagar har man mer att göra, känner sig mer stressad och säger att man kan utgöra en trafikfara. De jag träffat trivs med jobbet och säger att man vill arbeta med människor. Vårdtagare har upplevt att fördelningen av arbetet sker som lottdragning där personal som kommit till vårdtagare uttryckt jag fick turlotten idag. Förbättringsmöjligheter: 1. Att personalen tillsammans med ledningen arbetar fram en gemensam plattform för vilka värderingar som ska genomsyra hemtjänsten i Högsby kommun och att all personal omfattas av denna. Det handlar till stor del om bemötande och attityder både mot brukare och kollegor. 2. Att värdegrunden kontinuerligt tas upp och diskuteras på personalkonferenserna. 3. Att skapa ett öppet klimat i personalgrupperna där man lyssnar på varandra och vågar prata om problem som väcker oro och ilska. Även viktigt lyfta det som är och fungerar bra, som man är stolt över. 4. Att lägga fast konkreta årliga mål för verksamheten som är mätbara, realistiska och accepterade i arbetsgrupperna samt att utveckla ett långsiktigt system för arbetsplanering. 5. Att politiken skapar en vägledande vision för Hemtjänsten i kommunen. 6. Att beskriva verksamhetsidén tydligt för både brukare och personal. Det här är hemtjänsten till för och detta är vårt uppdrag. 7. Att genomföra utbildningsinsatser och diskussion om lagar och regler tex. Lex Sara 8. Att öka kunskaperna för personalen om äldres sjukdomar. 9. Att fortsätta med uppsökande verksamhet. 10. Att bilda en fokusgrupp av brukare inom hemtjänsten. 11. Att kostenheten följer upp resultatet av fråga 10 om kosthållningen i kommunen. 12. Att bryta ner förbättringsmöjligheterna i konkreta mål och handlingsplaner. 7

8 ENKÄTFRÅGOR OCH KOMMENTARER Enkätfråga 1: Vad tycker Du om den information som Du får inom kommunens service i samband med Din första kontakt med kommunen och med kommunens biståndsbedömare Medel: 8,15 Brukarnas kommentarer: Anhörig som tog kontakten, vet inte. Länge sedan, kommer inte ihåg. Superbra biståndshandläggare, professionell, tar kontakt direkt. Ställt upp med hjälp. Bra från början, då endast städhjälp, handlade själv. 8

9 Enkätfråga 2: Vad tycker Du om den information som Du får ifrån kommunen i samband med Din hjälp ifrån vårdpersonalen vid exempelvis byte av personal, ändrade tider mm? Medel: 6,14 Brukarnas kommentarer: Det känns att man inte är överens i personalgruppen - Några är noga, ringer och meddelar ändringar. Andra ringer inte trots överenskommelse. Man kommer samma dag. Man känner sig utlämnad, önskar ibland ha kontakt med ansvarig. Tror man är bortglömd när de inte hör av sig och blir sena. Andra har gjort överenskommelser att det är ok att ändra inom bestämda tider. Det är många olika personal som kommer på olika tider. De byter tätt, svårt att inte veta vem som kommer. Man är oförberedd när ny personal kommer -önskar att man sa till dagen innan att ny kommer säger istället idag har vi ny med oss. Man önskar mer information om allting som kunderna/brukarna bör informeras om. De skulle ta mer ansvar och ta reda på vad som gäller. Tar reda på själv, frågar och får kontakter. Kan man be dem göra extra små saker? Vet inte vart man ska vända sig för frågor, känner sig utlämnad - önskar ett telefonnummer att använda för att få kontakt med ansvarig och för frågor. Vet inte att kontaktperson finns, eller vad kontaktpersonen ska göra. Hopplöst sedan det nya, de har ändrat på tiderna. Exempel: Kommer ibland så tidigt för att de annars måste köra så mycket, jag vill ligga lite längre. Skulle ha kommit på förmiddagen, kom inte förrän på eftermiddagen då jag skulle ha varit på kaffesammankomst. Stor anmärkning på att fel information och telefonnummer angivits. Fått ett brev gällande omorganisation. Får ingen information. Får ta det som det är, är nöjd ändå. Får hjälpen jag behöver. Det är rörigt, ett enda virrvarr har det blivit. En del är bristfälligt. De gamla som är vana och har lärt sig hur jag vill ha det, får jag inte ha kvar. Det ändras och dras in på personal istället för tvärtom. Byt som gubben och gumman! Det är synd om personalen nu. De kan inte för jag är i gruppen där och där. De är sena ibland, kör mat, men vet att de kommer. Önskemål att nya vikarier kan legitimera sig, det händer så mycket nu för tiden. 9

10 Enkätfråga 3: Hur blir Du bemött av personalen? Medel: 8,73 Brukarnas kommentarer: Beror på attityden till sitt arbete. Åldersskillnaden påverkar inte. Lärt känna varandra. De som varit med längst är bäst. De är mina vänner. Bra bemötande, även mot anhöriga. Gulligare kan de inte vara. Perfekta alla. Omtänksamma, Toppentjejer, Bussiga, Trevliga, Jättetrevliga. Alla är inte lika. De flesta är bra. En del värmer, känns tryggt. En del är extra bra, glada, pratsamma och djurvänliga. Det finns pärlor. Man får lära sig att tiga. Vill ingen illa, men en som jag helst inte vill ha. En säger det kan du göra själv. En slet av mig täcket och sa Nu ska vi duscha. En sa hon inte hade tid att putsa glasögonen, när jag bad henne. En vill bestämma över mitt personliga. En del går precis efter vad de får göra, exempel diskar kastrull men inte blötlagt glas. Kanske får vara tacksam att man får hjälpen? De är tanklösa ibland t ex. tänker inte på att den som inte ser har svårt att hitta i sitt hem när man flyttar på sakerna eller fyller soptunnan med tidningar så inte hushållssoporna får plats, En del är si och så, är skarpa och ska visa att de bestämmer. Enstaka som inte fungerar - hakar upp sig och hittar fel, kommer inte lika mycket nu, olycksfall med anställningen. De har sina bekymmer, det märks när de är ledsna och arga. Ibland är jag tacksam att de går. Tycker inte om en del som bara vill sitta och prata. En del är mycket trevliga. Det var bökigt i somras. Sommarvikarierna ska inte vara uppkäftiga och ifrågasätta, jag vill klara mig själv, men behöver hjälpen. Engagemang saknas. De lyssnar inte, dålig uppmärksamhet. Bristande internrapportering missat en tid pga. detta. 10

11 Enkätfråga 4: Känner Du dig trygg med hjälpen, att hjälpen ges av samma personer, att man vet vad du behöver hjälp med, att Du har möjligheter att vid behov få kontakt med personal? Medel: 8,00 Brukarnas kommentarer: Många olika personal, kan vara 18 till 20 olika, ändå bra jämfört med storstäderna. Inget att klaga på, får allt jag behöver. Gott att ha dem annars ginge det inte. Nöjd ändå, även om det är någon ny så går det bra. För många olika personal, främst på sommaren. Jag är vilsen, häromdan kom en pigg och glad från ett annat land, sen kom en annan ensam som inte kunde ett ord svenska, vet inte vem det var. Var oroligt när ny utländsk kom på kvällen första gången. Nedsatt hörsel gör det svårare när nya som inte kan språket kommer, vi har inte förstått varandra. Lite si så där, många olika människor. Vid fråga vem som kommer vet man inte, jag blir orolig, nervös av att inte veta. Litar inte alltid på att de är uppmärksamma. Svårare sedan senaste organisationsförändringen. De glömmer ge medicin ibland. Vet inte vem som är kontaktperson längre, de ändrar och ändrar. Det är inte personalens fel det är ledningsorganisationen. Mycket skiftningar, mycket spring. Många olika sorters människor att ta hänsyn till, 3 personalbyten på 5 år. Stor omställning. Mycket ombyte på personal. Jobbigt, en del inte varit på 2 veckor. Blir ingen samkontakt. Finns de jag haft från början, de ger mer trygghet, de kan mig och jag kan dem. Bara nya, varför får ingen gammal vara kvar, inte ens kontaktpersonen? Vet inte, föredrar någorlunda samma personer. Har avslutat hjälpinsatsen. De man trivs med och känner för, de andra besvärar man inte. Har en favorit. Trivs mer med vissa, mindre bra med andra. Önskemål att få välja personal, har förståelse för att det inte går. De unga tänker inte på hur det är att vara synskadad. Alla vet inte vad som ska göras, intern kommunikationsbrist många gånger. Främst vid helger kommer nya som jag måste tala om för vad de ska göra. Meddelar inte förseningar, viktigt att passa mattiderna för min sjukdom. Olika. Mycket kontakt med en del, dålig kontakt med en del. Kontakten har man medfödd. Synd om dem, märker att de har en vilja. 11

12 De äldre är mer som jag, de yngre är glada. De är bra var och en på sitt sätt. Tycker om lite lugnt och tyst, kan ibland säga ikväll är du trött. Vill ha hjälpen på förmiddagen. Får vänta så mycket. De kommer och går på sina tider. De ringer innan de kommer. Städningen görs olika bra, en del är slarviga. Man kommer alltid två, är det lag på det? Så länge telefon och trygghetslarm fungerar är jag trygg. Dålig organisation på sitt arbete, ser inte själva, den ena vet inte vad den andra gör. Mycket ombyte. Nattpersonalen är väldigt omtänksam. Enkätfråga 5: Får Du den hjälp Du behöver? Medel: 8,61 Brukarnas kommentarer: Ringer om de inte hinner. Önskemål: Kunde dammsuga sängarna någon gång. Kunna få hjälp med skåpsrengöring, blivit erbjuden att de skulle göra det svart. Kunna få något bänkskåp, under diskbänken och översta hyllorna rengjorda, har blivit stel och svårt komma ner på knä. Skönt när de vädrade sängkläderna. Skulle vilja ha sängen och madrassen genomgångna. Att de vattnade växterna. Önskar lite mer på morgnarna, en del gör det, ex bäddar sängen, byter lakan. Har förut haft en som hjälpte till lite extra. Vill klara mig själv, behöver mer, ex fönsterputsning. Svårt att inte få hjälp med fönstren. Önskar komplettering med fixarhjälp. Olika personer städar olika. En del dammsuger slarvigt. De tar inte av mattorna. Torkar runt mattorna. Olika städvanor, fått städat mitt i veckan, man städar till helgen. Nöjd med omfattningen, men inte utförandet, ex någon lägger överkastet i en hög annan viker ihop det. Skulle jag behöva mer kan jag bara säga till. Alltid fått det jag bett om. Som vi kommit överens om vad de får uträtta. Har en viss förmåga att säga ifrån vb. De som inte ska vara där drar ner graderingen på skalan. 12

13 Ev städhjälp, förut haft en personal som hjälpt till lite extra. Det är mycket som de inte får göra numera, en del kan ta ett tag, fast de inte får. Det får inte göra vad som helst och det vet jag ju, fönsterputsning tex. men tvätta mattorna får de, det har jag sett. De får inte göra så mycket som förr fönster, mattor och bakning. Svårt att inte få hjälp med fönstren. De är stressade för jämnan. Ibland glömmer de t.ex. plocka in disken eller att vattna blommorna. Svårt med tiden t.ex. vid toalettbesök. Säger hela tiden det får jag inte göra. Önskemål att man fokuserar på det man får göra istället. De ska spara och jag klarar mig att man inte kommer ut. Skulle vara mera tid till personlig omtanke hur har du det? Olika på personer - Alla vill inte. Har inte tid. Är för lite personal. En del kan och en del säger nej med en gång. Bra hjälp av de bra, dålig hjälp av de dåliga, kommer inte på larm. 13

14 Enkätfråga 6: Kan Du påverka när och hur Du får hjälpen? Medel: 6,97 Brukarnas kommentarer: Inte varit aktuellt. Aldrig försökt. Ingen erfarenhet. Vet inte, har inga speciella tider. Har inte så stora fordringar. Påverkar inte. Utgår från att det inte går för att det är bestämt. Har inte varit några som helst problem. Om de har tid, de försöker så gott de kan. De kan få larm och få ge sig iväg. Ytterst sällan säger det tillhör inte oss. Måste ta under dagen när de kan. Haft önskemål som inte gått att ändra. Förskjutit tiden en och en halv timme framåt, hela dagen går åt på att vänta. De kommer tidigare, vet inte om jag kan påverka det. De borde ringa när de har förhinder men det gör de inte. Svårt att hitta den som ska kontaktas - önskar en person att ringa till. Tycker inte om att de städar när jag äter. Svårt att få ledsagarhjälp. Tiderna är upplagda, skulle vilja klara mig mycket mer själv. Kan inte sitta och prata i fem minuter längre. Får var tacksam för det jag får. De lyssnar på mig, vet hur jag har det. De kommer på olika tider, kan inte ta mig för något för då kanske de kommer väntan och väntan. 14

15 Enkätfråga 7: Upplever du att personalen är kunnig? Medel: 8,20 Brukarnas kommentarer: Olika, en del är riktigt duktiga, några drar ner. En del kan det de behöver och en del är odugliga, inte åldersrelaterat. De jag har haft kontakt med har varit behändiga. Olika på personer. Bädda en säng kan de ju, diska lite och slänga omkring en mopp lite. De har ingen utbildning att skryta med. Tvivelaktigt. Varierar mellan olika personer. En tar förbi det hon kan. En dammade inte när hon skulle städa hur har de det hemma hos sig själva? Si och så med städningen, ibland städar de illa det är dammigt efter dem. De kan slarva, ex dammsuga runt stolarna i stället för att dra ut dem. En lade enbart på överkastet utan att bädda. De äldre hänger ut sängkläderna när jag duschar, de yngre lyfter på täcket. En lyssnar inte, trots att jag sagt det hon gör upplevs äckligt. Lyfter inte på duk, fotografi eller någonting. De gamla kan, de nya vet inte, får förevisa en del. De äldre är väldigt duktiga och förstående. En del är jätteduktiga, finns både och. De gamla som jag haft vet precis. Ny personal får sällan bredvidgång. Många är duktiga. De flesta är bra - man kan inte tycka om alla. Ett par vill inte lära sig utan gör det på sitt sätt, det gör ont. De allra flesta kan. Man får inte vara petig, när man inte kan göra det själv. De jag har nu är en bra grupp, de kan. Sommarpersonalen drar ner poängen. De yngre är inte så intresserade av de gamla. Den unga personalen är gulliga och pigga. Önskemål att de visste lite mer om specifika sjukdomar. Olika. Skolflickor som aldrig skött ett hem, aldrig lärt sig att bädda en säng. Kunde inte något från början, fick lära dem. Inte vikarierna som hoppar in. Ibland tycker jag de skulle gå på kurs, lära sig städa. Mycket småsaker som görs slarvigt. Kan inte räkna med att åringar kan och kommer ihåg allt. Vill att de rättar sig efter hur jag vill ha det. Alla kan inte läsa/följa instruktioner koka gröt eller välling tex, får välja frukost efter vilken personal som kommer. Rädd att de ska bli arga om jag säger ifrån. Tycker de skulle ha mer utbildning när de anställs. Håller med dem som jobbar ut med dem som skriver byt lite helt enkelt. De kan inte hinna. 15

16 Enkätfråga 8: Hur ser Du dina möjligheter att kunna få utrymme i den hjälp Du har, för att kunna prata med personalen i lugn och ro eller göra något annat som du vill eller har behov av? Medel: 6,90 Brukarnas kommentarer: Vet inte, har inte tänkt på det. Ingen insikt. Inte varit aktuellt. Inte provat. Inte aktuellt att prata i lugn och ro, ska i så fall betala för den tiden. Tror det kan bli bra. Önskvärt med någorlunda samma personer. Ny personal varje gång, jag känner de flesta, så det är inga problem. Olika, olika dagar. Vet inte vem jag ska prata med? Kan tex byta sängkläder och hoppa över något annat. Annorlunda med arbetsuppgifterna idag säger Det får du göra själv, jag ska inte göra sånt. En del har mer tid, tar sig mer tid. Hos en del, de är så olika människor. De kan sitta ner och fika ibland. En del hinner prata en kvart ibland. Pratar lite med dem man känner väl. Blev erbjuden bilutflykt vid ett tillfälle Trevlig överraskning. Allra bäst är att de sätter sig några minuter, då känner man sig behövd på något sätt. Det finns de som sätter sig, jag tänker varför hinner hon och inte de andra? Om jag är orolig, undrar över något, kan svaret bli det ordnar sig hur då när ingen gör det? Önskar vissa tillfällen kunna få ledsagning till kyrkogården, det är inte personalens fel att det inte går utan det är högre makter. Inte tid med något extra, fick förr följa med och handla, har varuhemsändning nu. Om jag inte orkar/vill gå ut- kan jag istället be om att exempelvis få hjälp med handtvätta en blus, stryka något, torka ur kylskåpet eller byta sängkläder? Matdistributionen sker i stressat tillstånd. Personalens dag är fulltecknad. De har inte så mycket tid, de springer så fort de kan. En enda har frågat - Är det något mer du behöver hjälp med? De gör alltid det jag ber om och pratar lite. Väljer vem jag ber, det finns de som har erbjudit sig göra trappromenader. De kan ta sig några minuter till frågor. En del, deras rutiner styr. De har så bråttom jämt. Stressande, för några som arbetar. Jag känner de flesta, de blir förstörda själva. Det dras in på personal hela tiden, deras tid är begränsad. Stressade. Rutinbundna, gör direkt städgöromål. 16

17 Roligt om de kunde stanna ett tag och prata med en. De hinner knappt sätta ner vad de ska. De har inte tid till att sitta och ta en kopp kaffe. Får prata under tiden som de arbetar. Tidigare kunde de sitta ner och ta en frukt. Blivit mer stressade och ska iväg till nästa. Inte tid som det är ordnat nu. Inte alla eftersom de är nya, de gamla visste att jag inte kommer ut. Kan inte begära de unga från skolan. Inte lätt att ha det jobbet de har Larm De får/har ingen ro. Aldrig nekat någonting. Blivit förvirrat med de olika nya grupperna, kommer folk från alla möjliga håll. Försöker med personalen som är bra, träskorna går inte att prata med. Enkätfråga 9 a: Hur nöjd är Du med hjälpen/omvårdnaden i sin helhet? Medel: 8,31 Brukarnas kommentarer: Begränsad erfarenhet, kan inte gradera. Vet inte för liten kontakt. Dåligt engagemang från några få. Slarv med noggrannheten drar ner poängen exempelvis att städa bakom sängen. De fuskar ibland. Några är riktigt goa och omtänksamma. Kan inte själv, får vara tacksam för det de gör. Går väl inte att få det bättre, det är låst. Tacksam att få hjälpen. Bra med larmet och att veta att de kommer. Nöjd till min natur. Ber jag dem, gör de vad som helst, exempel att ta bort löv som blåst in, annars inte för det är inte de som dragit in det. För det mesta nöjd. De är trevliga. Vill i synnerhet få tid till ute promenader men den mesta tiden går åt till förberedelser. Man får vara nöjd, de gör det de ska. Önskade fått ha de gamla kvar. Den hjälpen man får från kommunen kan man lägga i Emån. Får jag den vård jag ska ha är jag belåten och tacksam, jag är mer eller mindre besvärlig, mycket slarv förekommer. Nöjd med hemtjänsten, svårt få kontakt med någon som putsar fönster. 17

18 Enkätfråga 9 d: Hur tryggt känns det att bo kvar hemma med stöd ifrån hemtjänsten? Medel: 8,88 Brukarnas kommentarer: Många olika personal. De har så bråttom. Vill till Mogården, det är mitt önskemål. Vill till Välengården om jag blir sämre. Vill inte bo ensam om jag blir dålig. Har ingen att prata med. Vill egentligen inte bo här, otryggt i samhället och vid åskväder. Önskemål att palliativa vården byggs ut. Begränsad erfarenhet. Vet inte. Kan inte lita helt efter en incident. Vill inte härifrån, vill dö hemma. Tryggast få vara hemma så länge jag orkar, har larmet om det händer något. Så länge mina krafter står mig bi, kan hända mig något som gör mig beroende av medmänniska. De sitter mesta tiden i bilarna, de har så bråttom, så länge jag är som jag är, och inte är sämre är jag trygg. Är ett besök i alla fall. 18

19 Enkätfråga 10 a: Hur smakar maten som Du får hemlevererad av hemtjänsten? Medel: 7,12 Brukarnas kommentarer: Motsvarar dagens rätt på restaurant. Ätbar men inte som den man gör själv. Bättre när de utgick från Kvillgården, det var i mindre skala. Ibland halvkokta grönsaker. Önskar mera rårivna grönsaker. För lite grönsaker, ibland bara ärtor. Morötterna är halvkokta. Vill ha blandade grönsaker. Broccoli och andra grönsaker är ofta sönderkokta. För mycket mjölmat, vill ha husmanskost och rågbröd. Inte nöjd med pasta. En del är bra. Ytterst få gånger man är nöjd. Konstiga saker ibland, som rött rotmos, knappt ingen kål i kåldolmarna. Vid ett tillfälle fick jag endast makaroner och sås, inget mer. Konstiga efterrätter. Nyligen stod det köttfärs, var som en knöl som en knytnäve. Svårt med dietkost. Fryst lax var som sågspån, nysågat trä. Ingen köttvän. Fett pepparrotskött. Bara stuvningar. Raggerna flöt i olja och för lite fläsk. Skulle vilja få en hel köttbit någon gång, inte stuvat i sås. Jättegoda kroppkakor och köttbullar. Inget fel på maten. Endast raggmunk som är gott. Gott med kålpudding. Sås är gott. Jättegod i början. Blivit sämre. Inget att klaga på. Fint upplagt. Olika mat som man tycker mer eller mindre om. Saknar smaken på fisken. Varken sylt eller krydda på. Smaklös ibland. Vill ha mer salt ibland. Kan salta lite själv. Vällagad och bra. Praktiskt få det hemkört. I stort sett nöjd. Vi förlorar smaken själva, inte alltid det är fel på maten. Ibland är köttet hårt, inte riktigt färdigkokt. Steker aldrig köttet. Ofta samma mat, när man haft den i några år. Samma elände jämnt, nästan samma maträtter. Menyn kommer tillbaka var 5:e vecka, kunde skifta lite. Alltid soppor och knäckebröd på torsdagarna. Sopporna är värdelösa som ketchup. Sopporna är som vatten med 3-4 ärtor i en del dagar. Sopporna är relativt bra, inte alltid. Bad att få någon extra kroppkaka, fick nej. Provat. Är nästan vegetarian. En dag var maten varm och det var kotlettrad, det var gott. Kall mat ibland. 19

20 Enkätfråga 10 b: Vad tycker Du om storleken på portionerna? Medel: 8,60 Brukarnas kommentarer: För mycket potatis. För många potatisar 4 5 stycken. Räcker med 2 potatisar. Räcker till två dagar. Säger till om många potatisar. För lite kokta grönsaker, ofta några småbitar. Ibland inga grönsaker, får 3-4 morots bitar. För stora portioner, kan inte äta upp allt. Behövde få en halv portion, men det finns inte. Delar maten med djuren, katterna, fåglarna, hönsen, de får äta upp det som blir över. Räcker till två dagar. För lite när det är strömming och flundra får endast en. Önskat extra kroppkakor men fick inte. Mestadels för lite kött och fisk. Får en liten köttbit. Vill inte ha så mycket kött, lägger i frysen ibland. Kan gömma lite till dagen efter om jag inte orkar. Jämt kokt torsk, kunde steka den någon gång. Bra att ha lite till kvällen. För mycket sås. Saknar salladsdressing. Det som inte går att äta får man mängders mängder av. 20

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst mel Blomberg Mymmel Blomberg FoU SocialCentrum Region Halland FoU-verksamheten på Region

Läs mer

Omsorg när du blir gammal - från ord till handling

Omsorg när du blir gammal - från ord till handling Omsorg när du blir gammal - från ord till handling En äldreomsorg i världsklass? Om vägen dit. Rapport från dialogseminarier i Stockholms stads äldreomsorg hösten 2008/2009 Sven Erik Wånell, Äldrecentrum

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent 1 Pep Talk Att vara personlig assistent Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, www.bengtelmen.com, mail@bengtelmen.com Att arbeta 2 som personlig assistent INLEDNING

Läs mer

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Ulrika

Läs mer

Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg?

Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg? Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg? Mirnesa Beganovic Arbetsrapport 17:2014 FoU Centrum för Vård, Omsorg och Socialt arbete Kommunerna i Linköping, Kinda, Mjölby, Motala, Ydre och Åtvidaberg

Läs mer

Att få vara den jag är trots allt

Att få vara den jag är trots allt Att få vara den jag är trots allt Om hälso- och sjukvård på ett äldreboende Anette Hansson Klevner Maria Karlsson Rapport 4:2004 Se hur jag sitter som en uppdragen eka. Här är jag lycklig. Tomas Tranströmer

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

EXAMENSARBETE. Vilket inflytande har den äldre över sin tillvaro vid hjälp- och stödinsatser

EXAMENSARBETE. Vilket inflytande har den äldre över sin tillvaro vid hjälp- och stödinsatser EXAMENSARBETE 2005:06 HV Vilket inflytande har den äldre över sin tillvaro vid hjälp- och stödinsatser Catharina Emmoth, Eva Sirugo Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Sociala omsorgsprogrammet

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer

Vad vill du ha hjälp med idag?

Vad vill du ha hjälp med idag? FoU-rapport Vad vill du ha hjälp med idag? - utvärdering av Projekt Personlig Service vid Gräshagens hemtjänst Tove Persson FoU-rapport 2008:2 ÄO Äldreomsorg och äldrevård Förord Luppen kunskapscentrum

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

En kopp kaffe och ett samtal

En kopp kaffe och ett samtal En kopp kaffe och ett samtal Om att ha hemtjänst tankar och synpunkter Mymmel Blomberg ISBN 10: 91 631 9942 4 ISBN 13: 978 91 631 9942 4 Halmstad 2007 Text, foto och layout: Mymmel Blomberg Region Halland

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

Ett komplement till studiematerialet Aktivitet och självständighet - för personal på särskilt boende

Ett komplement till studiematerialet Aktivitet och självständighet - för personal på särskilt boende Ett komplement till studiematerialet Aktivitet och självständighet - för personal på särskilt boende Ni som arbetar med vårdtagarna har svaren, det gäller bara att hjälpas åt för att få fram dem. Förord

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

Utvärdering av ett nytt trygghetslarm i Sigtuna kommun

Utvärdering av ett nytt trygghetslarm i Sigtuna kommun Utvärdering av ett nytt trygghetslarm i Sigtuna kommun September 2009 Håkan Uvhagen och Malin Svanberg FOU äldre norr FOU äldre norr FOU äldre norr är en samägd forsknings- och utvecklingsenhet där de

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Äldreomsorgskontoret Slutrapport Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Projektet genomfördes under tiden april 2007-februari

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare

Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare 2011 Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare Tove Ahner Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning Arthur Henningson, Consider AB Augusti 2011 2 INLEDNING Hässelby-Vällingby

Läs mer

Goda exempel på hälsofrämjande förhållningssätt

Goda exempel på hälsofrämjande förhållningssätt på hälsofrämjande förhållningssätt Med individen i centrum utgår vi från det goda och skapar en känsla av sammanhang. Tillvaron blir begriplig, hanterbar och meningsfull. Inledning Äldreomsorgen i Katrineholms

Läs mer

Rutiner i vardagen varför då?

Rutiner i vardagen varför då? Rutiner i vardagen varför då? E behöver bli påmind om att ta sin medicin. A om att gå och lägga sig. Y bröt ihop över växande högar på jobbet och fick hjälp med att strukturera sitt arbete. Behoven hos

Läs mer

Beslut och rutiner för palliativ vård

Beslut och rutiner för palliativ vård Malmö stad Malmö FoU-enhet för äldre Beslut och rutiner för palliativ vård Fallstudier på särskilda boenden i Malmö Dubravka Gladoic Kostevski VÅRD I LIVETS SLUTSKEDE ISSN 1650-9765 ISBN 91-974307-4-9

Läs mer

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com)

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) Från utmattning till balans - ett befrielsearbete i vardagen olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) ord före Följande text är ett försök att sammanfatta mina erfarenheter från hundratals möten med individer

Läs mer