RAPPORT OM HEMTJÄNST I HÖGSBY KOMMUN 2009 Samtal med 121 brukare/kunder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT OM HEMTJÄNST I HÖGSBY KOMMUN 2009 Samtal med 121 brukare/kunder"

Transkript

1 RAPPORT OM HEMTJÄNST I HÖGSBY KOMMUN 2009 Samtal med 121 brukare/kunder

2 Innehållsförteckning 1. Nationella uppdraget sid 3 2. Syfte och mål med utredningen sid 3 3. Metod sid 3 4. Redogörelse för svarsfrekvensen sid 3 5. Projektledarens sammanfattning och slutsatser sid 4 6. Personal och budget för hemtjänsten sid Hospitering och samtal med personal sid Förbättringsmöjligheter sid Enkätfrågor och kommentarer sid Bilaga 1: Brevet inför samtalet sid Bilaga 2: Enkätfrågor och diagram sid 25 2

3 RAPPORT HEMTJÄNST 2009 Nationella uppdraget Under 2008 gav Regeringen i uppdrag till Socialstyrelsen att göra årliga nationella brukarundersökningar i Sveriges samtliga kommuner och stadsdelar för att följa upp kvaliteten inom vården och omsorgen om äldre. Syfte och mål med utredningen Högsby kommun har gått vidare med Socialstyrelsens uppdrag genom att låta alla sina kunder/brukare inom hemtjänsten i en fördjupad och organiserad form komma till tals om vad de tycker om den hemtjänst som de har tillgång till. Resultatet av undersökningen blir på sikt också ett naturligt incitament i kommunens utvecklingsarbete med ständigt och systematiskt förbättringsarbete inom äldreomsorgen i samverkan med både personal och brukare. Metod De personer som bor i ordinärt boende och har beviljats hemtjänst från kommunen med minst en av insatserna i form av städning, personlig omsorg och/eller matdistribution har blivit erbjudna ett enskilt samtal med projektledaren. Ett personligt brev skickades till alla berörda. Därefter togs telefonkontakt med var och en inom en vecka, för att komma överens om en tid för samtalet. En nationell enkät med 10 frågor, med en skala från 1-10 har varit utgångspunkt för samtalet. Innehållet fokuserar kring information, bemötande, trygghet, inflytande, hjälpens omfattning och utförande och synpunkter på maten som levereras från kommunen. Samtalens längd varierade från 45 minuter till som längst 3 timmar. Redogörelse för svarsfrekvensen Totalt antal inplanerade besök var 126, varav 5 personer tackade nej. 15 personer valde att inte gradera på enkäten antingen beroende på att de har avslutat insatserna från kommunen eller så kan man eller vill man inte svara/gradera enkätfrågorna. Värdefulla synpunkter lämnades dock. I ett fall har närstående besvarat frågorna och 14 personer har haft någon stödperson/närstående med under samtalet, som också lämnat betydelsefulla synpunkter/kommentarer. Dessa har inte särbehandlats utan redovisas tillsammans med de övriga svaren. Vid besöket framkom att 6 personer hade slutat ta emot insatser från kommunen, men fanns kvar i kommunens register. Dessa omfattas också av resultat i redovisningen. 3

4 Projektledarens sammanfattning och slutsatser Resultatet av samtalen visar att enkätsvaren till viss del stämmer överens med den undersökning som är gjord på riksnivå. Man ger ett positivt omdöme om hemtjänsten som helhet. De allra flesta är mycket nöjda med bemötandet och hjälpen som ges. Man är mindre nöjd med informationen som ges när man byter personal. Oftast vet man inte vem av personalen som kommer eller när de ändrar tider för hjälpen. Man vill vara lojal mot personalen, vill dem inget illa, har uttryckts, men önskar ibland ett annat, bättre bemötande och engagemang. Detta gäller från både yngre, äldre och vikarierande personal. Man är i beroendeställning och man har lärt sig att man ska vara tacksam för hjälpen man får. Man vill inte säga något negativt, skyller då på organisationen istället. Flera av de jag besökt tycker inte om att bli kallade brukare, det upplevs som mycket negativt. De anser sig istället vara kunder de betalar för sina insatser och hjälpen de får. Man tycker inte bara det handlar om yrkesskicklighet för framgångsrikt arbete i hemtjänsten utan framförallt mer om att bygga upp goda relationer. Många påtalar att det är så olika kvalitet på hjälpen som ges. Personal städar, diskar och bäddar så olika. Önskemål har framförts om att personalen i vissa situationer borde veta något mer om sjukdomsbilden som finns hos respektive brukare/kund. Omorganisationen som genomfördes på försommaren, gör att vårdtagare och vårdare inte hunnit lära känna varandra. Personalen hittar inte i deras hemmiljö och vet inte hur man vill ha det. Man tycker fortfarande att det är väldigt många som kommer och att det skulle underlätta om man visste vem som kommer nästa gång och att de hittar i deras hem. Man ger som regel höga poängsiffror på enkätsvaren men fyller på med många synpunkter. De som klarar det mesta av sitt dagliga liv lämnar genomgående mer positiva omdömen om hemtjänsten både på enkäten och i kommentarerna. En orsak till att de med sämre hälsa är mindre positiva kan bero på allmänt missnöje över sin dåliga hälsa. Detta skapar bitterhet som sedan projiceras på tjänsterna man får utförda. Några få med minnessvikt eller demensdiagnos har själva svarat. Deras anhöriga har även haft synpunkter på hemtjänsten, till en del mer kritiska mot hjälpen. Detta har dock inte påverkat enkätpoängen utan endast medtagits under kommentarerna utom i ett fall, där det var den närstående som svarade på enkäten. Jag märkte i vissa fall av att man känner att man är i beroendeställning och rädda för att bli igenkända med sina uttalanden. Enkäten gjorde i början av samtalet att man var mera försiktig i det man sa, av rädsla att man skulle straffas efteråt eller att personalen skulle bli lidande. Önskemål är att hemtjänstpersonalen fokuserar på det man får göra istället för att hela tiden säga det får vi inte göra. Positivare attityd till jobbet önskas. Man upplever att det beror på inställningen till sitt arbete hur bemötandet är och hur man utför sina åligganden. Några få vill ta över och bestämma i hemmen de kommer till. Från flera jag pratat med har det framkommit att det är ett fåtal av personalen som gör att poängen dras ner på enkätskalan. Det gäller under nästan alla frågorna i enkäten. 4

5 Man är försiktig i sina uttalanden, men säger alla är inte passliga att arbeta med människor eller jag vill henne inget illa, men jag vill helst inte att hon kommer. Samtidigt är man mycket noga med att tala om att de allra flesta av personalen är jättebra. Hemtjänstpersonalen blir deras vänner, säger man. Inte sällan vet vårdtagaren/kunden/brukaren att hon/han har en kontaktperson eller vad kontaktpersonen har för uppgift. Flera av personalen påtalar även att de inte vet vem de är kontaktperson för längre. 5

6 Personal och budget för hemtjänsten 37 personer arbetar inom kommunens hemtjänst, fördelat på 30,4 årsarbetare. 10 kvinnor är mellan år, 25 kvinnor och 2 män är över 41 år. För övergripande arbetsuppgifter finns en ansvarig områdeschef och 1,0 personalassistent. I en kommundel, där ansvarsområdet är orterna Fagerhult och Grönskåra är hemtjänstpersonalen integrerad i Välengårdens äldreboende och utgår därifrån. Övrig hemtjänstpersonal i kommunen utgår från en gemensam lokal i Högsby centralort. De är organiserade i en stor grupp som sedan är uppdelade i 4 arbetsgrupper med 7 8 personal/grupp och ansvarar för resten av kommunområdet. I nattpatrullen ingår 6 personer, 2 personal/natt. De arbetar i hela kommunen och utgår från ett äldreboende i Högsby centralort. Av personalbudgeten avsätts 3,46 årsarbetare för hemtjänstsysslorna i Fagerhult och Grönskåra området. Under oktober 2009 finns ett sparbeting på 2,0 årsarbetare. I Grönskåra och Fagerhultsområdet görs en veckoplanering för hur besöken organiseras inom ansvarsområdet, medan man i övriga Högsby planerar dag för dag. All personal är kontaktperson för en eller flera vårdtagare med övergripande ansvar för anhörigkontakterna samt att upprätta målstyrda arbetsplaner. Kontaktpersonen ska även vara lyhörd för sina vårdtagares individuella behov av social service, stöd och omvårdnad. Budgeten för hemtjänsten 2009 är ca15 miljoner. Utslaget på varje kommuninvånare blir kostnaden ca 2600 kr. Hospitering och samtal med personal Jag har följt olika hemtjänstpersonal under fem tillfällen och gjort följande iakttagelser: Daglig planering av arbetsuppgifter tar mycket tid på morgonen och brukarna kan inte i förväg få veta vem som kommer. Ingen överrapportering sker utom i undantagsfall, exempelvis tidsbokningar, där personal ska vara ledsagare, slut på recept eller akut sjukdomshändelse. Man arbetar mycket utifrån sig själv som person, sin egen personlighet. Man har olika flexibilitet, tolerans, tålamod. Några i personalgruppen upplever att de får ta på sig mer arbetsuppgifter - ser till brukarens individuella behov och är mer flexibla. Andra känner sig mer stressade för de arbetsuppgifter som väntar, trots att tiden finns. De är mer känsliga för tidsåtgången, blir stressade, hinner inte lyssna till brukaren, och vill ibland ta över och bestämma mer på individnivå. Några tycker det är besvärligt att svara på larm, när man precis varit och ska tillbaka till brukaren efter ca en halvtimme. 6

7 En personalgrupp utgår från en gemensam byggnad, med 4 större spridda grupplokaler. Personalen märker redan att de har kommit längre ifrån varandra och grupperna har splittrats. Det är svårare att hjälpa varandra, kommunikationen har blivit sämre och man hade tidigare bättre inblick i varandras arbete. Den andra gruppen känner oro inför stundande organisationsförändring och personalminskning. Några av personalen i de olika grupperna träffas i en gemensam lokal där man äter och fikar tillsammans, medan några väljer att stanna kvar i sin egna grupplokal. Det är inte all personal som vill ta kontaktmannaansvar. Alla vet inte heller vem man är kontaktperson för längre. En speciell personalgrupp som ska arbeta mer mot de med minnessvikt - demensproblematik är uppstartad men är för närvarande inaktiv. Varför undrar flera? Personalen upplever att de lägger mycket tid i bilar och på vägen. Vissa dagar har man mer att göra, känner sig mer stressad och säger att man kan utgöra en trafikfara. De jag träffat trivs med jobbet och säger att man vill arbeta med människor. Vårdtagare har upplevt att fördelningen av arbetet sker som lottdragning där personal som kommit till vårdtagare uttryckt jag fick turlotten idag. Förbättringsmöjligheter: 1. Att personalen tillsammans med ledningen arbetar fram en gemensam plattform för vilka värderingar som ska genomsyra hemtjänsten i Högsby kommun och att all personal omfattas av denna. Det handlar till stor del om bemötande och attityder både mot brukare och kollegor. 2. Att värdegrunden kontinuerligt tas upp och diskuteras på personalkonferenserna. 3. Att skapa ett öppet klimat i personalgrupperna där man lyssnar på varandra och vågar prata om problem som väcker oro och ilska. Även viktigt lyfta det som är och fungerar bra, som man är stolt över. 4. Att lägga fast konkreta årliga mål för verksamheten som är mätbara, realistiska och accepterade i arbetsgrupperna samt att utveckla ett långsiktigt system för arbetsplanering. 5. Att politiken skapar en vägledande vision för Hemtjänsten i kommunen. 6. Att beskriva verksamhetsidén tydligt för både brukare och personal. Det här är hemtjänsten till för och detta är vårt uppdrag. 7. Att genomföra utbildningsinsatser och diskussion om lagar och regler tex. Lex Sara 8. Att öka kunskaperna för personalen om äldres sjukdomar. 9. Att fortsätta med uppsökande verksamhet. 10. Att bilda en fokusgrupp av brukare inom hemtjänsten. 11. Att kostenheten följer upp resultatet av fråga 10 om kosthållningen i kommunen. 12. Att bryta ner förbättringsmöjligheterna i konkreta mål och handlingsplaner. 7

8 ENKÄTFRÅGOR OCH KOMMENTARER Enkätfråga 1: Vad tycker Du om den information som Du får inom kommunens service i samband med Din första kontakt med kommunen och med kommunens biståndsbedömare Medel: 8,15 Brukarnas kommentarer: Anhörig som tog kontakten, vet inte. Länge sedan, kommer inte ihåg. Superbra biståndshandläggare, professionell, tar kontakt direkt. Ställt upp med hjälp. Bra från början, då endast städhjälp, handlade själv. 8

9 Enkätfråga 2: Vad tycker Du om den information som Du får ifrån kommunen i samband med Din hjälp ifrån vårdpersonalen vid exempelvis byte av personal, ändrade tider mm? Medel: 6,14 Brukarnas kommentarer: Det känns att man inte är överens i personalgruppen - Några är noga, ringer och meddelar ändringar. Andra ringer inte trots överenskommelse. Man kommer samma dag. Man känner sig utlämnad, önskar ibland ha kontakt med ansvarig. Tror man är bortglömd när de inte hör av sig och blir sena. Andra har gjort överenskommelser att det är ok att ändra inom bestämda tider. Det är många olika personal som kommer på olika tider. De byter tätt, svårt att inte veta vem som kommer. Man är oförberedd när ny personal kommer -önskar att man sa till dagen innan att ny kommer säger istället idag har vi ny med oss. Man önskar mer information om allting som kunderna/brukarna bör informeras om. De skulle ta mer ansvar och ta reda på vad som gäller. Tar reda på själv, frågar och får kontakter. Kan man be dem göra extra små saker? Vet inte vart man ska vända sig för frågor, känner sig utlämnad - önskar ett telefonnummer att använda för att få kontakt med ansvarig och för frågor. Vet inte att kontaktperson finns, eller vad kontaktpersonen ska göra. Hopplöst sedan det nya, de har ändrat på tiderna. Exempel: Kommer ibland så tidigt för att de annars måste köra så mycket, jag vill ligga lite längre. Skulle ha kommit på förmiddagen, kom inte förrän på eftermiddagen då jag skulle ha varit på kaffesammankomst. Stor anmärkning på att fel information och telefonnummer angivits. Fått ett brev gällande omorganisation. Får ingen information. Får ta det som det är, är nöjd ändå. Får hjälpen jag behöver. Det är rörigt, ett enda virrvarr har det blivit. En del är bristfälligt. De gamla som är vana och har lärt sig hur jag vill ha det, får jag inte ha kvar. Det ändras och dras in på personal istället för tvärtom. Byt som gubben och gumman! Det är synd om personalen nu. De kan inte för jag är i gruppen där och där. De är sena ibland, kör mat, men vet att de kommer. Önskemål att nya vikarier kan legitimera sig, det händer så mycket nu för tiden. 9

10 Enkätfråga 3: Hur blir Du bemött av personalen? Medel: 8,73 Brukarnas kommentarer: Beror på attityden till sitt arbete. Åldersskillnaden påverkar inte. Lärt känna varandra. De som varit med längst är bäst. De är mina vänner. Bra bemötande, även mot anhöriga. Gulligare kan de inte vara. Perfekta alla. Omtänksamma, Toppentjejer, Bussiga, Trevliga, Jättetrevliga. Alla är inte lika. De flesta är bra. En del värmer, känns tryggt. En del är extra bra, glada, pratsamma och djurvänliga. Det finns pärlor. Man får lära sig att tiga. Vill ingen illa, men en som jag helst inte vill ha. En säger det kan du göra själv. En slet av mig täcket och sa Nu ska vi duscha. En sa hon inte hade tid att putsa glasögonen, när jag bad henne. En vill bestämma över mitt personliga. En del går precis efter vad de får göra, exempel diskar kastrull men inte blötlagt glas. Kanske får vara tacksam att man får hjälpen? De är tanklösa ibland t ex. tänker inte på att den som inte ser har svårt att hitta i sitt hem när man flyttar på sakerna eller fyller soptunnan med tidningar så inte hushållssoporna får plats, En del är si och så, är skarpa och ska visa att de bestämmer. Enstaka som inte fungerar - hakar upp sig och hittar fel, kommer inte lika mycket nu, olycksfall med anställningen. De har sina bekymmer, det märks när de är ledsna och arga. Ibland är jag tacksam att de går. Tycker inte om en del som bara vill sitta och prata. En del är mycket trevliga. Det var bökigt i somras. Sommarvikarierna ska inte vara uppkäftiga och ifrågasätta, jag vill klara mig själv, men behöver hjälpen. Engagemang saknas. De lyssnar inte, dålig uppmärksamhet. Bristande internrapportering missat en tid pga. detta. 10

11 Enkätfråga 4: Känner Du dig trygg med hjälpen, att hjälpen ges av samma personer, att man vet vad du behöver hjälp med, att Du har möjligheter att vid behov få kontakt med personal? Medel: 8,00 Brukarnas kommentarer: Många olika personal, kan vara 18 till 20 olika, ändå bra jämfört med storstäderna. Inget att klaga på, får allt jag behöver. Gott att ha dem annars ginge det inte. Nöjd ändå, även om det är någon ny så går det bra. För många olika personal, främst på sommaren. Jag är vilsen, häromdan kom en pigg och glad från ett annat land, sen kom en annan ensam som inte kunde ett ord svenska, vet inte vem det var. Var oroligt när ny utländsk kom på kvällen första gången. Nedsatt hörsel gör det svårare när nya som inte kan språket kommer, vi har inte förstått varandra. Lite si så där, många olika människor. Vid fråga vem som kommer vet man inte, jag blir orolig, nervös av att inte veta. Litar inte alltid på att de är uppmärksamma. Svårare sedan senaste organisationsförändringen. De glömmer ge medicin ibland. Vet inte vem som är kontaktperson längre, de ändrar och ändrar. Det är inte personalens fel det är ledningsorganisationen. Mycket skiftningar, mycket spring. Många olika sorters människor att ta hänsyn till, 3 personalbyten på 5 år. Stor omställning. Mycket ombyte på personal. Jobbigt, en del inte varit på 2 veckor. Blir ingen samkontakt. Finns de jag haft från början, de ger mer trygghet, de kan mig och jag kan dem. Bara nya, varför får ingen gammal vara kvar, inte ens kontaktpersonen? Vet inte, föredrar någorlunda samma personer. Har avslutat hjälpinsatsen. De man trivs med och känner för, de andra besvärar man inte. Har en favorit. Trivs mer med vissa, mindre bra med andra. Önskemål att få välja personal, har förståelse för att det inte går. De unga tänker inte på hur det är att vara synskadad. Alla vet inte vad som ska göras, intern kommunikationsbrist många gånger. Främst vid helger kommer nya som jag måste tala om för vad de ska göra. Meddelar inte förseningar, viktigt att passa mattiderna för min sjukdom. Olika. Mycket kontakt med en del, dålig kontakt med en del. Kontakten har man medfödd. Synd om dem, märker att de har en vilja. 11

12 De äldre är mer som jag, de yngre är glada. De är bra var och en på sitt sätt. Tycker om lite lugnt och tyst, kan ibland säga ikväll är du trött. Vill ha hjälpen på förmiddagen. Får vänta så mycket. De kommer och går på sina tider. De ringer innan de kommer. Städningen görs olika bra, en del är slarviga. Man kommer alltid två, är det lag på det? Så länge telefon och trygghetslarm fungerar är jag trygg. Dålig organisation på sitt arbete, ser inte själva, den ena vet inte vad den andra gör. Mycket ombyte. Nattpersonalen är väldigt omtänksam. Enkätfråga 5: Får Du den hjälp Du behöver? Medel: 8,61 Brukarnas kommentarer: Ringer om de inte hinner. Önskemål: Kunde dammsuga sängarna någon gång. Kunna få hjälp med skåpsrengöring, blivit erbjuden att de skulle göra det svart. Kunna få något bänkskåp, under diskbänken och översta hyllorna rengjorda, har blivit stel och svårt komma ner på knä. Skönt när de vädrade sängkläderna. Skulle vilja ha sängen och madrassen genomgångna. Att de vattnade växterna. Önskar lite mer på morgnarna, en del gör det, ex bäddar sängen, byter lakan. Har förut haft en som hjälpte till lite extra. Vill klara mig själv, behöver mer, ex fönsterputsning. Svårt att inte få hjälp med fönstren. Önskar komplettering med fixarhjälp. Olika personer städar olika. En del dammsuger slarvigt. De tar inte av mattorna. Torkar runt mattorna. Olika städvanor, fått städat mitt i veckan, man städar till helgen. Nöjd med omfattningen, men inte utförandet, ex någon lägger överkastet i en hög annan viker ihop det. Skulle jag behöva mer kan jag bara säga till. Alltid fått det jag bett om. Som vi kommit överens om vad de får uträtta. Har en viss förmåga att säga ifrån vb. De som inte ska vara där drar ner graderingen på skalan. 12

13 Ev städhjälp, förut haft en personal som hjälpt till lite extra. Det är mycket som de inte får göra numera, en del kan ta ett tag, fast de inte får. Det får inte göra vad som helst och det vet jag ju, fönsterputsning tex. men tvätta mattorna får de, det har jag sett. De får inte göra så mycket som förr fönster, mattor och bakning. Svårt att inte få hjälp med fönstren. De är stressade för jämnan. Ibland glömmer de t.ex. plocka in disken eller att vattna blommorna. Svårt med tiden t.ex. vid toalettbesök. Säger hela tiden det får jag inte göra. Önskemål att man fokuserar på det man får göra istället. De ska spara och jag klarar mig att man inte kommer ut. Skulle vara mera tid till personlig omtanke hur har du det? Olika på personer - Alla vill inte. Har inte tid. Är för lite personal. En del kan och en del säger nej med en gång. Bra hjälp av de bra, dålig hjälp av de dåliga, kommer inte på larm. 13

14 Enkätfråga 6: Kan Du påverka när och hur Du får hjälpen? Medel: 6,97 Brukarnas kommentarer: Inte varit aktuellt. Aldrig försökt. Ingen erfarenhet. Vet inte, har inga speciella tider. Har inte så stora fordringar. Påverkar inte. Utgår från att det inte går för att det är bestämt. Har inte varit några som helst problem. Om de har tid, de försöker så gott de kan. De kan få larm och få ge sig iväg. Ytterst sällan säger det tillhör inte oss. Måste ta under dagen när de kan. Haft önskemål som inte gått att ändra. Förskjutit tiden en och en halv timme framåt, hela dagen går åt på att vänta. De kommer tidigare, vet inte om jag kan påverka det. De borde ringa när de har förhinder men det gör de inte. Svårt att hitta den som ska kontaktas - önskar en person att ringa till. Tycker inte om att de städar när jag äter. Svårt att få ledsagarhjälp. Tiderna är upplagda, skulle vilja klara mig mycket mer själv. Kan inte sitta och prata i fem minuter längre. Får var tacksam för det jag får. De lyssnar på mig, vet hur jag har det. De kommer på olika tider, kan inte ta mig för något för då kanske de kommer väntan och väntan. 14

15 Enkätfråga 7: Upplever du att personalen är kunnig? Medel: 8,20 Brukarnas kommentarer: Olika, en del är riktigt duktiga, några drar ner. En del kan det de behöver och en del är odugliga, inte åldersrelaterat. De jag har haft kontakt med har varit behändiga. Olika på personer. Bädda en säng kan de ju, diska lite och slänga omkring en mopp lite. De har ingen utbildning att skryta med. Tvivelaktigt. Varierar mellan olika personer. En tar förbi det hon kan. En dammade inte när hon skulle städa hur har de det hemma hos sig själva? Si och så med städningen, ibland städar de illa det är dammigt efter dem. De kan slarva, ex dammsuga runt stolarna i stället för att dra ut dem. En lade enbart på överkastet utan att bädda. De äldre hänger ut sängkläderna när jag duschar, de yngre lyfter på täcket. En lyssnar inte, trots att jag sagt det hon gör upplevs äckligt. Lyfter inte på duk, fotografi eller någonting. De gamla kan, de nya vet inte, får förevisa en del. De äldre är väldigt duktiga och förstående. En del är jätteduktiga, finns både och. De gamla som jag haft vet precis. Ny personal får sällan bredvidgång. Många är duktiga. De flesta är bra - man kan inte tycka om alla. Ett par vill inte lära sig utan gör det på sitt sätt, det gör ont. De allra flesta kan. Man får inte vara petig, när man inte kan göra det själv. De jag har nu är en bra grupp, de kan. Sommarpersonalen drar ner poängen. De yngre är inte så intresserade av de gamla. Den unga personalen är gulliga och pigga. Önskemål att de visste lite mer om specifika sjukdomar. Olika. Skolflickor som aldrig skött ett hem, aldrig lärt sig att bädda en säng. Kunde inte något från början, fick lära dem. Inte vikarierna som hoppar in. Ibland tycker jag de skulle gå på kurs, lära sig städa. Mycket småsaker som görs slarvigt. Kan inte räkna med att åringar kan och kommer ihåg allt. Vill att de rättar sig efter hur jag vill ha det. Alla kan inte läsa/följa instruktioner koka gröt eller välling tex, får välja frukost efter vilken personal som kommer. Rädd att de ska bli arga om jag säger ifrån. Tycker de skulle ha mer utbildning när de anställs. Håller med dem som jobbar ut med dem som skriver byt lite helt enkelt. De kan inte hinna. 15

16 Enkätfråga 8: Hur ser Du dina möjligheter att kunna få utrymme i den hjälp Du har, för att kunna prata med personalen i lugn och ro eller göra något annat som du vill eller har behov av? Medel: 6,90 Brukarnas kommentarer: Vet inte, har inte tänkt på det. Ingen insikt. Inte varit aktuellt. Inte provat. Inte aktuellt att prata i lugn och ro, ska i så fall betala för den tiden. Tror det kan bli bra. Önskvärt med någorlunda samma personer. Ny personal varje gång, jag känner de flesta, så det är inga problem. Olika, olika dagar. Vet inte vem jag ska prata med? Kan tex byta sängkläder och hoppa över något annat. Annorlunda med arbetsuppgifterna idag säger Det får du göra själv, jag ska inte göra sånt. En del har mer tid, tar sig mer tid. Hos en del, de är så olika människor. De kan sitta ner och fika ibland. En del hinner prata en kvart ibland. Pratar lite med dem man känner väl. Blev erbjuden bilutflykt vid ett tillfälle Trevlig överraskning. Allra bäst är att de sätter sig några minuter, då känner man sig behövd på något sätt. Det finns de som sätter sig, jag tänker varför hinner hon och inte de andra? Om jag är orolig, undrar över något, kan svaret bli det ordnar sig hur då när ingen gör det? Önskar vissa tillfällen kunna få ledsagning till kyrkogården, det är inte personalens fel att det inte går utan det är högre makter. Inte tid med något extra, fick förr följa med och handla, har varuhemsändning nu. Om jag inte orkar/vill gå ut- kan jag istället be om att exempelvis få hjälp med handtvätta en blus, stryka något, torka ur kylskåpet eller byta sängkläder? Matdistributionen sker i stressat tillstånd. Personalens dag är fulltecknad. De har inte så mycket tid, de springer så fort de kan. En enda har frågat - Är det något mer du behöver hjälp med? De gör alltid det jag ber om och pratar lite. Väljer vem jag ber, det finns de som har erbjudit sig göra trappromenader. De kan ta sig några minuter till frågor. En del, deras rutiner styr. De har så bråttom jämt. Stressande, för några som arbetar. Jag känner de flesta, de blir förstörda själva. Det dras in på personal hela tiden, deras tid är begränsad. Stressade. Rutinbundna, gör direkt städgöromål. 16

17 Roligt om de kunde stanna ett tag och prata med en. De hinner knappt sätta ner vad de ska. De har inte tid till att sitta och ta en kopp kaffe. Får prata under tiden som de arbetar. Tidigare kunde de sitta ner och ta en frukt. Blivit mer stressade och ska iväg till nästa. Inte tid som det är ordnat nu. Inte alla eftersom de är nya, de gamla visste att jag inte kommer ut. Kan inte begära de unga från skolan. Inte lätt att ha det jobbet de har Larm De får/har ingen ro. Aldrig nekat någonting. Blivit förvirrat med de olika nya grupperna, kommer folk från alla möjliga håll. Försöker med personalen som är bra, träskorna går inte att prata med. Enkätfråga 9 a: Hur nöjd är Du med hjälpen/omvårdnaden i sin helhet? Medel: 8,31 Brukarnas kommentarer: Begränsad erfarenhet, kan inte gradera. Vet inte för liten kontakt. Dåligt engagemang från några få. Slarv med noggrannheten drar ner poängen exempelvis att städa bakom sängen. De fuskar ibland. Några är riktigt goa och omtänksamma. Kan inte själv, får vara tacksam för det de gör. Går väl inte att få det bättre, det är låst. Tacksam att få hjälpen. Bra med larmet och att veta att de kommer. Nöjd till min natur. Ber jag dem, gör de vad som helst, exempel att ta bort löv som blåst in, annars inte för det är inte de som dragit in det. För det mesta nöjd. De är trevliga. Vill i synnerhet få tid till ute promenader men den mesta tiden går åt till förberedelser. Man får vara nöjd, de gör det de ska. Önskade fått ha de gamla kvar. Den hjälpen man får från kommunen kan man lägga i Emån. Får jag den vård jag ska ha är jag belåten och tacksam, jag är mer eller mindre besvärlig, mycket slarv förekommer. Nöjd med hemtjänsten, svårt få kontakt med någon som putsar fönster. 17

18 Enkätfråga 9 d: Hur tryggt känns det att bo kvar hemma med stöd ifrån hemtjänsten? Medel: 8,88 Brukarnas kommentarer: Många olika personal. De har så bråttom. Vill till Mogården, det är mitt önskemål. Vill till Välengården om jag blir sämre. Vill inte bo ensam om jag blir dålig. Har ingen att prata med. Vill egentligen inte bo här, otryggt i samhället och vid åskväder. Önskemål att palliativa vården byggs ut. Begränsad erfarenhet. Vet inte. Kan inte lita helt efter en incident. Vill inte härifrån, vill dö hemma. Tryggast få vara hemma så länge jag orkar, har larmet om det händer något. Så länge mina krafter står mig bi, kan hända mig något som gör mig beroende av medmänniska. De sitter mesta tiden i bilarna, de har så bråttom, så länge jag är som jag är, och inte är sämre är jag trygg. Är ett besök i alla fall. 18

19 Enkätfråga 10 a: Hur smakar maten som Du får hemlevererad av hemtjänsten? Medel: 7,12 Brukarnas kommentarer: Motsvarar dagens rätt på restaurant. Ätbar men inte som den man gör själv. Bättre när de utgick från Kvillgården, det var i mindre skala. Ibland halvkokta grönsaker. Önskar mera rårivna grönsaker. För lite grönsaker, ibland bara ärtor. Morötterna är halvkokta. Vill ha blandade grönsaker. Broccoli och andra grönsaker är ofta sönderkokta. För mycket mjölmat, vill ha husmanskost och rågbröd. Inte nöjd med pasta. En del är bra. Ytterst få gånger man är nöjd. Konstiga saker ibland, som rött rotmos, knappt ingen kål i kåldolmarna. Vid ett tillfälle fick jag endast makaroner och sås, inget mer. Konstiga efterrätter. Nyligen stod det köttfärs, var som en knöl som en knytnäve. Svårt med dietkost. Fryst lax var som sågspån, nysågat trä. Ingen köttvän. Fett pepparrotskött. Bara stuvningar. Raggerna flöt i olja och för lite fläsk. Skulle vilja få en hel köttbit någon gång, inte stuvat i sås. Jättegoda kroppkakor och köttbullar. Inget fel på maten. Endast raggmunk som är gott. Gott med kålpudding. Sås är gott. Jättegod i början. Blivit sämre. Inget att klaga på. Fint upplagt. Olika mat som man tycker mer eller mindre om. Saknar smaken på fisken. Varken sylt eller krydda på. Smaklös ibland. Vill ha mer salt ibland. Kan salta lite själv. Vällagad och bra. Praktiskt få det hemkört. I stort sett nöjd. Vi förlorar smaken själva, inte alltid det är fel på maten. Ibland är köttet hårt, inte riktigt färdigkokt. Steker aldrig köttet. Ofta samma mat, när man haft den i några år. Samma elände jämnt, nästan samma maträtter. Menyn kommer tillbaka var 5:e vecka, kunde skifta lite. Alltid soppor och knäckebröd på torsdagarna. Sopporna är värdelösa som ketchup. Sopporna är som vatten med 3-4 ärtor i en del dagar. Sopporna är relativt bra, inte alltid. Bad att få någon extra kroppkaka, fick nej. Provat. Är nästan vegetarian. En dag var maten varm och det var kotlettrad, det var gott. Kall mat ibland. 19

20 Enkätfråga 10 b: Vad tycker Du om storleken på portionerna? Medel: 8,60 Brukarnas kommentarer: För mycket potatis. För många potatisar 4 5 stycken. Räcker med 2 potatisar. Räcker till två dagar. Säger till om många potatisar. För lite kokta grönsaker, ofta några småbitar. Ibland inga grönsaker, får 3-4 morots bitar. För stora portioner, kan inte äta upp allt. Behövde få en halv portion, men det finns inte. Delar maten med djuren, katterna, fåglarna, hönsen, de får äta upp det som blir över. Räcker till två dagar. För lite när det är strömming och flundra får endast en. Önskat extra kroppkakor men fick inte. Mestadels för lite kött och fisk. Får en liten köttbit. Vill inte ha så mycket kött, lägger i frysen ibland. Kan gömma lite till dagen efter om jag inte orkar. Jämt kokt torsk, kunde steka den någon gång. Bra att ha lite till kvällen. För mycket sås. Saknar salladsdressing. Det som inte går att äta får man mängders mängder av. 20

Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013. 212 enkäter är utskickade 154 personer har svarat

Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013. 212 enkäter är utskickade 154 personer har svarat Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013 212 enkäter är utskickade 154 personer har svarat Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013 Totalt ligger svarsfrekvensen på 73% Svarsfrekvensen på fråga

Läs mer

Brukarundersökning 2012

Brukarundersökning 2012 Brukarundersökning 2012 Hemtjänsten i Håbo Uppdrag enligt verksamhetsplan Genomföra brukarundersökning årligen Höja svarsfrekvensen Målet att minst 90 % ska vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR. Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län. Meddelande 2005:17

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR. Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län. Meddelande 2005:17 LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län Meddelande 2005:17 Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län Utgiven av: Meddelande

Läs mer

Bilaga 1 Enkät till/intervju med boende

Bilaga 1 Enkät till/intervju med boende Kvalitetsuppföljning, Pilegården (juli 2010) Bilaga 1. 1(5) Bilaga 1 Enkät till/intervju med boende NKI (Nöjd-Kund-Index) NKI (Nöjd-Kund-Index) är ett sammanfattande mått på hur nöjda kunderna är med en

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-09-15 Susanne Bäckström, enhetschef Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(13) Intervjuer med boende Genomförande

Läs mer

Kvalitetsundersökning inom hemtjänsten i Vantör 2005

Kvalitetsundersökning inom hemtjänsten i Vantör 2005 Äldre- och handikappomsorgen V A N T Ö R S S T A D S D E L S F Ö R V A L T N I N G Sid 1 2005-11-23 Kvalitetsundersökning inom en i Vantör 2005 Enkätundersökning till i Vantör med insatser från Undersökning

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd En brukarundersökning genomförd mars 2013. Hultsfred Maj 2013 2 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes

Läs mer

Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis

Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis Gunnel 59 år är uppväxt i Fromheden och bor nu i hus i Norsjö. Hon är utbildad undersköterska

Läs mer

//: <',,..' -,-o- '2" z 7/ /alra./.2. r7,7 VIMMERBYKOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA. t00420

//: <',,..' -,-o- '2 z 7/ /alra./.2. r7,7 VIMMERBYKOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA. t00420 VIMMERBYKOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA t00420 Sammanställning resultat genomftirda enkäter till hemtjänsftagare 2010. Hemtjänsttagama fick göra bedömningar på en skala fran 1-5 på hur man upplever tjänstema

Läs mer

VIKTIGT SAMTAL. Fem nya värdighetsgarantier för dig som får hjälp i hemmet.

VIKTIGT SAMTAL. Fem nya värdighetsgarantier för dig som får hjälp i hemmet. VIKTIGT SAMTAL. Fem nya värdighetsgarantier för dig som får hjälp i hemmet. Du har rätt till ett värdigt liv. I socialtjänstlagen finns en nationell värdegrund som gäller för all äldreomsorg i hela Sverige.

Läs mer

Bilaga 1 Enkät till boende - resultat

Bilaga 1 Enkät till boende - resultat Kvalitetsuppföljning, Magnoliagården (2010-11-18) Bilaga 1. 1(5) Bilaga 1 Enkät till boende - resultat Urval På Magnoliagården finns åtta avdelningar, av dessa är fyra renodlade demensavdelningar. De boende

Läs mer

Eget val och brukares uppfattningar om kvalitet i hemtjänsten

Eget val och brukares uppfattningar om kvalitet i hemtjänsten Eget val och brukares uppfattningar om kvalitet i hemtjänsten En sammanfattning av utvärderingen av införandet av Eget val ur ett brukarperspektiv Bo Davidson Linköpings universitet och FoU-centrum Under

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2013-12-16 Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(11) Omvårdnadstjänster Genomförande och respons Undersökningen

Läs mer

Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt

Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt 1. Jag upplever att hemtjänstpersonalen är bra på att utföra den

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING INOM OMSORGEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014

BRUKARUNDERSÖKNING INOM OMSORGEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BRUKARUNDERSÖKNING INOM OMSORGEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Genomlysning av samtliga LSS-verksamheter samt boendestöd med undantag av daglig verksamhet Sammanställd juni 2014 Sammanfattning

Läs mer

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC INSTRUKTION Sid: 1 (7) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Utförarenheten 3 2015-04-27 Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Områdeschef område 3 (arbetsgrupp social dokumentation) 2 2014-12-02 Beslutande

Läs mer

Intervjuer med brukare inom Farsta Södra Hemtjänst och vid Edö servicehus

Intervjuer med brukare inom Farsta Södra Hemtjänst och vid Edö servicehus FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDREOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-11-27 Handläggare: Thomas Kultti Telefon: 08-508 19 101 Till Farsta stadsdelsnämnd 2009-01-22 Intervjuer med brukare

Läs mer

kost vård 1. Smakar maten bra? Besvarad av: 206 (98%) Ej besvarad av: 4 (2%) 1 Ja 185 (90%) 2 Nej 21 (10%)

kost vård 1. Smakar maten bra? Besvarad av: 206 (98%) Ej besvarad av: 4 (2%) 1 Ja 185 (90%) 2 Nej 21 (10%) kost vård 1. Smakar maten bra? Besvarad av: 206 (98%) Ej besvarad av: 4 (2%) 1 Ja 185 (90%) 2 Nej 21 (10%) Besvarad av: 24 (11%) Ej besvarad av: 186 (89%) "Fisken torr ibland" "Ibland mindre bra" "Tycker

Läs mer

Utredning med anledning av rapporterad brist i omsorg, brist i tillsyn enligt 24 b LSS (Lex Sarah)

Utredning med anledning av rapporterad brist i omsorg, brist i tillsyn enligt 24 b LSS (Lex Sarah) UTREDNING 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Utredning med anledning av rapporterad brist i omsorg, brist i tillsyn enligt 24 b LSS (Lex Sarah) Bakgrund Den 23 januari

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

Ökat socialt innehåll i vardagen

Ökat socialt innehåll i vardagen -3-111 -3-3 Tjänsteskrivelse Socialförvaltningen, vård och omsorg Ökat socialt innehåll i vardagen - Utvärdering av hur personal som deltagit i utvecklingsarbete om ökat socialt innehåll i vardagen uppfattar

Läs mer

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Hemtjänst Vem kan få hemtjänst? Funktionsnedsättning eller sjukdom kan göra att du behöver stöd och omsorg från andra för att leva ett bra liv i vardagen. Då kan du få

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012 Hjälp! Jag Linn gjorde illa hjälp! jag gjorde illa linn Text: Jo Salmson 2012 Bild: Veronica Isaksson 2012 Formgivare: Sandra Bergström Redaktör: Stina Zethraeus Repro: Allmedia Öresund AB, Malmö Typsnitt:

Läs mer

Resultatrapport. Järfälla Kommun Äldreomsorg

Resultatrapport. Järfälla Kommun Äldreomsorg Resultatrapport Järfälla Kommun Äldreomsorg Aktuell grupp: Total 2015-09-30 Information om undersökningen Järfälla kommun har en målsättning förbättra omsorgen. För att nå den målsättningen behöver man

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Kampen mot klockan - funderingsfrågor, diskussion om tid och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, Årskurs: 7-9 Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Upp och hoppa! hojtar mamma.

Läs mer

Konferensrum 2:2 Kommunalhuset Tumba

Konferensrum 2:2 Kommunalhuset Tumba 1 [7] Referens Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare Möte om hemtjänsten Dag och tid Torsdag 21 mars 2013 kl. 17 19 Plats Konferensrum 2:2 Kommunalhuset Tumba Mahria Persson Lövkvist, verksamhetschef

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

NKI - Särskilt boende 2012

NKI - Särskilt boende 2012 NKI Särskilt boende (boende) 2012 1(7) NKI - Särskilt boende 2012 Enkät till boende 1.1 Nöjd Kund Index Tabell 1.1 Färgformatering i tabellen: Genomsnitt mellan svarsalt 1 & 2 RÖD Genomsnitt mellan svarsalt

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone

Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone Gäller Fr o m 120101- tillsvidare 1 ALLMÄNT Rapporterna i IntraPhone utgör underlaget för avgifter till kunderna och ersättning till

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT (BILAGA 1) Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-07-02 Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(13) Intervjuer med deltagare Genomförande och respons

Läs mer

Exempel på genomförandeplan i hemtjänsten

Exempel på genomförandeplan i hemtjänsten Exempel på genomförandeplan i hemtjänsten Delaktighet Kunden har varit delaktig i upprättandet av genomförandeplanen Övriga deltagare Anna Andersson Kontaktman Lotta Svensson Dotter Utredning ICF-test2

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010

Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010 2010-09-23 Sidan 1 av 12 Socialförvaltningen Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010 Under våren 2010 genomfördes en brukarundersökning inom de särskilda

Läs mer

RAPPORT OM SÄRSKILT BOENDE I HÖGSBY KOMMUN 2009

RAPPORT OM SÄRSKILT BOENDE I HÖGSBY KOMMUN 2009 RAPPORT OM SÄRSKILT BOENDE I HÖGSBY KOMMUN 2009 Skrållan på Välengården Innehållsförteckning 1. Nationella uppdraget sid. 3 2. Metod sid. 3 3. Processen sid. 3 4. Boenden och personalresurser sid. 4 5.

Läs mer

Utvärdering APL frågor till praktikant

Utvärdering APL frågor till praktikant Utvärdering APL frågor till praktikant Jag studerar på A. Vård och Omsorgsprogrammet för 23 34,8 ungdomar åk 1 B. Vård och Omsorgsprogrammet för 0 0 ungdomar åk 2 C. Vård och Omsorgsprogrammet för 0 0

Läs mer

Stöd och hjälp i det egna boendet

Stöd och hjälp i det egna boendet Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Trygg hemgång Övriga insatser Stöd och hjälp i det egna boendet VI VILL GE äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda och trygga

Läs mer

Lenas mamma får en depression

Lenas mamma får en depression Lenas mamma får en depression Text och illustrationer: Elisabet Alphonce Lena bor med sin mamma och lillebror Johan på Tallstigen. Lena går i första klass och Johan går på förskolan om dagarna. Lena och

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Upplands- Bro kommun

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Upplands- Bro kommun Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Upplands- Bro kommun Rätt till privatliv och kroppslig integritet 1. Vi garanterar att Du har rätt till kroppslig integritet i samband den personliga omvårdnaden

Läs mer

Insatslista. Förflyttning (10 min/gång) Exempel på vad som kan innefattas: hjälp i och ur säng ändra kroppsläge

Insatslista. Förflyttning (10 min/gång) Exempel på vad som kan innefattas: hjälp i och ur säng ändra kroppsläge INSATSLISTA 2017-02-24 Ansvarig: Utfärdat av: Enhetschef Myndighetskontoret/äldre Berörda verksamheter: Hemtjänst i ordinärt boende Version: 3 2017-03-01 Insatslista Nya insatsbenämningar har utarbetats

Läs mer

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2015

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2015 SÄRSKILT BOENDE - 20 1 (1) VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden. Underlaget

Läs mer

värdighetsgarantier för dig som har stöd av äldreomsorgen i Botkyrka

värdighetsgarantier för dig som har stöd av äldreomsorgen i Botkyrka värdighetsgarantier för dig som har stöd av äldreomsorgen i Botkyrka värdighetsgarantier Från och med 2014 gäller värdighetsgarantier i Botkyrkas äldreomsorg. Garantierna är äldreomsorgens löften till

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Rapport 2015-04-25. Laga-matgaranti

Rapport 2015-04-25. Laga-matgaranti Rapport 2015-04-25 Laga-matgaranti Laga-mat-garanti Alla människor är olika, också när vi blir äldre. Varje människa ska bli bemött utifrån den hon är, och inte utifrån sitt födelseår. Att öka äldres självbestämmande

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Insatserna i hemtjänst, ledsagning och boendestöd inom omsorgen om äldre och funktionshindrade i Vimmerby kommun

Insatserna i hemtjänst, ledsagning och boendestöd inom omsorgen om äldre och funktionshindrade i Vimmerby kommun Socialförvaltningen Insatserna i hemtjänst, ledsagning och boendestöd inom omsorgen om äldre och funktionshindrade i Vimmerby kommun Tjänstedeklaration Antagna av omsorgsnämnden 2010-12-16, 133 Övertagna

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun Rätt till privatliv och kroppslig integritet 1. Vi garanterar att vi respekterar att bostaden tillhör Ditt privatliv Vi knackar eller ringer

Läs mer

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Bakgrund I ett av de mål som formulerades i Socialplanen framhölls vikten av att undersöka vad äldreomsorgens brukare tycker om de insatser som ges.

Läs mer

Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun

Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun Inledning Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen ligger till grund för lokalavärdighets - garantier i Järfälla kommun.

Läs mer

4 av 5 svarat= 80 % 8 av 10 svarat: 80 % Kön Kvinna 22 1 4 15 9 49% 51 Man 15 3 4 20 12 51% 54 Totalsumma: 105. svar ej i samma frekvens

4 av 5 svarat= 80 % 8 av 10 svarat: 80 % Kön Kvinna 22 1 4 15 9 49% 51 Man 15 3 4 20 12 51% 54 Totalsumma: 105. svar ej i samma frekvens 2007 års brukarundersökning socialpsykiatriska området. 12 frågor 37 av 66 56 % 4 av 5 80 % 8 av 10 svarat: 80 % 35 av 47 svar= 74% 22 av 24 92% 106 av 152 70 % svarsfrekvens Ålder 18-35 år 2 1 2 10 2

Läs mer

Formulär för BARN 10-12 år. Det är så klart helt frivilligt att vara med. Om du inte vill svara på frågorna så kan du lämna tillbaka enkäten.

Formulär för BARN 10-12 år. Det är så klart helt frivilligt att vara med. Om du inte vill svara på frågorna så kan du lämna tillbaka enkäten. A B I S Formulär för BARN 10-12 år Det är så klart helt frivilligt att vara med. Om du inte vill svara på frågorna så kan du lämna tillbaka enkäten. Om du svarar på frågorna får du hoppa över de frågor

Läs mer

Behandlingsguide Sov gott!

Behandlingsguide Sov gott! Behandlingsguide Sov gott! V älkommen till Primärvårdens gruppbehandling för sömnproblem! Denna behandling utgår från KBT kognitiv beteendeterapi, som är en behandlingsform som visat sig vara en effektiv

Läs mer

Utdelade enkäter 110 st Inkomna enkätsvar 62 st. 40% Jag svarade själv på enkäten Jag har fått hjälp att fylla i enkäten 60%

Utdelade enkäter 110 st Inkomna enkätsvar 62 st. 40% Jag svarade själv på enkäten Jag har fått hjälp att fylla i enkäten 60% Utdelade enkäter 110 st Inkomna enkätsvar 62 st 40% Jag svarade själv på enkäten Jag har fått hjälp att fylla i enkäten 60% Jag äter maten från kommunens matdistribution 5% 48% 27% 1 ggr/v 2-3 ggr/v 4-5

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Vad tycker du om din hemtjänst, år 2015?

Vad tycker du om din hemtjänst, år 2015? 1148547112 Vad tycker du om din hemtjänst, år 2015? Socialstyrelsens årliga frågeformulär till dig som har hemtjänst Alla äldre har rätt till en bra hemtjänst. För att kunna förbättra hemtjänsten vill

Läs mer

Kost & restaurang seniorenkät 2015

Kost & restaurang seniorenkät 2015 Jag är A kvinna 113 46,3% B man 126 51,6% C vill inte uppge 5 2,0% Respondenter 244 Vilken restaurang äter du på? A Björngården 21 8,6% B Karl-Johangårdarna 37 15,2% C Leopold 28 11,5% D Porfyren 39 16,0%

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Upprättande av genomförandeplan inom hemtjänsten

Upprättande av genomförandeplan inom hemtjänsten Rutin 1 (5) 2012-11-28 Upprättande av genomförandeplan inom hemtjänsten Nationell värdegrund I Socialtjänstlagen (SoL 2001:453) infördes den 1 januari 2011 en bestämmelse om en nationell värdegrund för

Läs mer

Om äldre människors rättigheter

Om äldre människors rättigheter Om äldre människors rättigheter Äldre människor är som alla andra människor Olika varandra med olika behov, erfarenheter, traditioner, intressen och smak. Men äldre kan vara mer sårbara än yngre. Sjukdom

Läs mer

Genomförandeplan Exempel på en genomförandeplan som utgår från exempelutredning

Genomförandeplan Exempel på en genomförandeplan som utgår från exempelutredning Genomförandeplan Exempel på en genomförandeplan som utgår från exempelutredning 1. Lärande och tillämpa kunskap, allmänna uppgifter och krav, kommunikation Att fatta beslut, stödjande/ tränande insats

Läs mer

Anvisningar Social dokumentation

Anvisningar Social dokumentation Anvisningar social dokumentation Senast uppdaterat: 2011-07-06 Socialförvaltningen Anvisningar Social dokumentation För äldre- och handikappomsorgens personal Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

PATRULLTID & PYJAMASBÖN

PATRULLTID & PYJAMASBÖN PATRULLTID & PYJAMASBÖN Till dig ledare Det viktigaste under lägret är kanske samlingen i den lilla gruppen/patrull? Här finns möjligheten att varje morgonen och kväll på ett särskilt sätt se varandra,

Läs mer

Kvalitetsundersökning inom Rågsveds Äldrecentrum 2005

Kvalitetsundersökning inom Rågsveds Äldrecentrum 2005 Äldre- och handikappomsorgen V A N T Ö R S S T A D S D E L S F Ö R V A L T N I N G Sid 1 Kvalitetsundersökning inom Rågsveds Äldrecentrum 2005 Enkätundersökning till boende inom Rågsveds Äldrecentrum,

Läs mer

Hjälp oss att utvecklas. - lämna dina synpunkter och klagomål

Hjälp oss att utvecklas. - lämna dina synpunkter och klagomål Hjälp oss att utvecklas - lämna dina synpunkter och klagomål Hjälp oss att utvecklas Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för att ge vård och omsorg till äldre och funktionshindrade. PartilleRehab,

Läs mer

Dialog Gott bemötande

Dialog Gott bemötande Socialtjänstlagen säger inget uttalat om gott bemötande. Däremot kan man se det som en grundläggande etisk, filosofisk och religiös princip. Detta avsnitt av studiecirkeln handlar om bemötande. Innan vi

Läs mer

Vårt arbete med brukarna

Vårt arbete med brukarna Kompletterande övning: Vårt arbete // Situationer i vardagen Dilemman och konfliktsituationer Samtalsledarmaterial Vårt arbete med brukarna Ditt sätt att bemöta brukarna Du arbetar hos pensionären Maria

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 3 1.2 Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål... 3 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson

KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson Denna enkät är ett referensexemplar. För mer information - se enkätens sista sida KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson 1. Ålder 2.

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Vardag Äldreboendet Björkgården

Vardag Äldreboendet Björkgården ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN CHRISTINA WAHLDÉN ORDLISTA Kapitel 2 tegel (sida 7, rad 5) bränd lera bråttom (sida 7, rad 8) inte mycket tid Kapitel 3 bingo (sida 10, rad 3) ett spel minne (sida 11, rad 7)

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012-11-07 Rosengård stadsdelsförvaltning Vård och omsorg Verksamhetsberättelse Teamarbete kring mat i Riddargårdens hemtjänstgrupp Riddargårdens hemtjänstgrupp består av sektionschefen, och med alla yrkeskategorier

Läs mer

Omsorgsförvaltningen Valfrihet i hemtjänsten i Ljusdals Kommun

Omsorgsförvaltningen Valfrihet i hemtjänsten i Ljusdals Kommun Omsorgsförvaltningen Valfrihet i hemtjänsten i Ljusdals Kommun Valfrihet i hemtjänst I Ljusdals kommun tillämpas sedan maj 2010 lagen om valfrihet LOV. Valfrihetssystemet innebär att du som är beviljad

Läs mer

Samtalsguide för att tydliggöra värdegrunden i planering av genomförandeplanen i Alingsås kommun

Samtalsguide för att tydliggöra värdegrunden i planering av genomförandeplanen i Alingsås kommun Samtalsguide för att tydliggöra värdegrunden i planering av genomförandeplanen i Alingsås kommun Det här är en samtalsguide som är tänkt att vara ett stöd till dig som kontaktperson vid planeringsamtal.

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

100 nya möjligheter. Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar

100 nya möjligheter. Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar 1 100 nya möjligheter Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar 2 100 nya möjligheter Januari 2013 december 2014 Tidsbegränsade anställningar under 6 månader Lön enligt kollektivavtal Projekt i samverkan

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Man blir ju trött av att jobba!

Man blir ju trött av att jobba! Förord Ni undrar säkert varför jag skriver en bok, och framför allt varför ni ska ödsla er tid och läsa den? Jag är ju som vilken mamma som helst. Jag arbetar, hämtar, lämnar, hjälper till med läxor, lagar

Läs mer

Målinriktade arbetsplaner

Målinriktade arbetsplaner Målinriktade arbetsplaner Rubrik: Målinriktad arbetsplan Personnummer: Namn: Klarar: Behov: Hjälpmedel: Datum: 2008-11-10 Kontaktperson: Klarar sin hygien med påminnelser. Värma sin mat i mikron. Behöver

Läs mer

Generationsmöten Tillfälle för lärande? En undersökning av projektet Seniorer i skolan

Generationsmöten Tillfälle för lärande? En undersökning av projektet Seniorer i skolan Generationsmöten Tillfälle för lärande? En undersökning av projektet Seniorer i skolan Emma Olsson Ida Persson Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation 2008-06-02 Inledning När

Läs mer

Din personalgrupp heter: telefon: Dina kontaktpersoner i gruppen är: Din sjuksköterska heter: och har telefon:

Din personalgrupp heter: telefon: Dina kontaktpersoner i gruppen är: Din sjuksköterska heter: och har telefon: Din personalgrupp heter: telefon: Dina kontaktpersoner i gruppen är: Din sjuksköterska heter: och har telefon: Kommunens handläggare telefontid mån fre, 08.00 09.30 0346 88 60 00 Telefonlista: Verksamhetschef,

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

Guide till bättre balans i livet.

Guide till bättre balans i livet. Guide till bättre balans i livet. En praktisk handledning för både arbetsgivare och anställda. Balans i livet kan betyda mycket. Hur ska vi alla kunna kombinera arbete med privatliv utan att det kostar

Läs mer

Vad tycker du om din hemtjänst, år 2015?

Vad tycker du om din hemtjänst, år 2015? 1148547112 Vad tycker du om din hemtjänst, år 2015? Socialstyrelsens årliga frågeformulär till dig som har hemtjänst Alla äldre har rätt till en bra hemtjänst. För att kunna förbättra hemtjänsten vill

Läs mer

Genomförandeplan Personlig omsorg

Genomförandeplan Personlig omsorg Fastställd 300 Vad ska göras Morgon Personlig hygien Klädsel Bäddning Diskning Sophantering När ska det göras Ca 8.30 Detta gör jag själv Jag går med min rollator bredvid dig till toaletten. Under tiden

Läs mer

Utvärdering 2012 - deltagare

Utvärdering 2012 - deltagare Utvärdering 12 - deltagare 145 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Det har varit kul för det är fina lokaler och bra utrustning.

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Socialförvaltningen Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Lokal värdighetsgaranti i Krokoms äldreomsorg Den 1 januari 2014 införs lokala värdighetsgarantier i Krokoms kommun. Värdighetsgarantierna

Läs mer

Resultatrapport. Järfälla Kommun Äldre och Handikappomsorg

Resultatrapport. Järfälla Kommun Äldre och Handikappomsorg Resultatrapport Järfälla Kommun Äldre och Handikappomsorg Aktuell grupp: Total 2015-10-30 Information om undersökningen Järfälla kommun har en målsättning förbättra omsorgen. För att nå den målsättningen

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

Hemtjänst Till dig som snart ska få socialt stöd och omsorg hemma

Hemtjänst Till dig som snart ska få socialt stöd och omsorg hemma Hemtjänst Till dig som snart ska få socialt stöd och omsorg hemma Skellefteå kommuns hemtjänst är till för dig som behöver socialt stöd och omsorg för att kunna bo kvar hemma. Att få hemtjänst för första

Läs mer