Rapport Hemtjänstens framtida uppdrag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport Hemtjänstens framtida uppdrag"

Transkript

1 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Jan Nilsson, utredare Vård- och omsorgsnämndens handling nr 37/2009 RAPPORT 1 (23) Dnr VON/2006: Rapport Hemtjänstens framtida uppdrag framtida uppdrag.doc

2 RAPPORT 2 (23) Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Bakgrund...6 Uppdraget för hemtjänsten...8 Framtida behovssituation...14 Omvärldsutveckling...16 Framtida kompetensbehov...20 Sammanfattande diskussion/bedömning...22

3 Sammanfattning Vård- och omsorgsnämndens handling nr 37/2009 RAPPORT 3 (23) Den översyn, som redovisas i denna rapport, härrör från ett av de uppdrag, som fanns i den fastställda äldreomsorgsplanen (år 2006). En arbetsgrupp inom hemtjänsten har bearbetat följande frågeställningar: Hur ser dagens uppdrag ut för hemtjänsten. Framtida behov att möta i hemtjänsten. Det framtida uppdraget för hemtjänsten. Utredningsarbetet har blivit fördröjt av olika skäl. Under tiden har det varit en utveckling inom hemtjänsten och därför skall rapporten skall ses som en lägesbeskrivning av dagens hemtjänst samt arbetsgruppens bedömning av den framtida utvecklingen för denna verksamhet. I stället för att vara en handlingsplan kan rapporten användas som underlag i kommande revidering av äldreomsorgsplan. Dagens uppdrag I detta avsnitt redovisas hur uppdraget för hemtjänsten fullgörs. Det beskrivs närmare i underavsnitt rörande styrning, handläggning, hemtjänstens uppgifter idag, utvecling av hemtjänstens uppdrag, brukarsynpunkter samt bedömning. Framtida behov Arbetsgruppen gör följande bedömning av framtida vårdbehov hos äldre i kommunen: Behovssituationen kommer att inträda långt upp i åldrarna, efter år fyllda. Med stigande ålder ökar sannolikheten för att drabbas av kroniska sjukdomar av olika slag och också av flera sjukdomar och funktionshinder samtidigt. Det kommer bland annat att handla om sammansatta behovsbilder multisjuka. Under de sista åren av sitt liv blir man beroende av insatser utifrån. Majoriteten av de som behöver stöd är kvinnor. Äldreomsorgen kommer att möta fler äldre med utländsk bakgrund. Ett ökat antal yngre personer finns i hemtjänsten. Denna utveckling kan bedömas fortsätta framöver. Förutom olika medicinska sjukdomar finns hos de yngre som är aktuella i hemtjänsten oftast olika alkoholrelaterade problem (missbruk, dubbeldiagnoser, alkoholrelaterade demenser) samt psykiska störningar. Även den palliativa vården kommer framöver att bli ett ökat inslag i hemtjänstens vardag I rapporten konstateras att faktorer som egen uppfattning om hälsa, egen livsstil och kontaktnät har betydelse för utvecklingen av äldres hälsa. I rapporten betonas även behovet och betydelsen av ett förebyggande arbete av skador i de äldres hem. Omvärldsutveckling I rapporten redovisas olika utvecklingstendenser som kommer att påverka kommunens hemtjänstverksamhet. Sådana faktorer är Hushållsnära tjänster Valfrihet inom äldreomsorgen

4 RAPPORT 4 (23) Utläggande av inköp och tvätt inom hemtjänsten på externa utförare Införande av TES Sammanhållen hemsjukvård Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbetssätt Införande av demensteam Utvecklingsarbete angående äldre utlandsföddas behov av hemtjänst Teknik vården Införande av salutogent synsätt i hemtjänsten Framtida kompetensbehov I betänkandet I den äldres tjänst. Äldreassistent - ett framtidsyrke (SOU 2008:126) föreslås att en lägsta nivå på kompetens för personal som arbetar med omsorg och vård för äldre ska fastläggas. Nivån ska vara nationellt likvärdig. I utredningen har man utgått från de äldres behov och formulerat de elva kraven inom följande kompetensområden; 1. Värdegrund, förhållningssätt och värderingsförmåga. 2. Kommunikation. 3. Lagar och regler. 4. Det friska (normala) åldrandet. 5. åldrandets sjukdomar. 6. Funktionsbevarande omsorg. 7. Emotionell och social omsorg. 8. Kroppsnära omsorg. 9. Måltid, kost och näring. 10. Omsorg och vård i livets slut. 11. Sjukvård Ett mål med yrkeskraven är att all omsorgspersonal ska ha grundläggande kompetens för sina arbetsuppgifter. Det yttersta målet är att öka kvaliteten och effektiviteten för de äldre. Utöver utredningens föreslagna kompetenskrav, som alla är viktiga områden, bedömer även arbetsgruppen behovet av kunskap om funktionshinder, psykiska sjukdomar och missbruksvård då det är problematik personalen möter i det dagliga arbetet. Ytterligare ett kompetensområde är teknikområdet. Då detta är ett område inom vård och omsorg där utvecklingen snabbt går framåt kommer det att kräva kunskaper hos personalen gällande teknik och tekniska hjälpmedel. Sammanfattande diskussion En tydlig utvecklingslinje, som på olika sätt har kommit till uttryck, är att det sker en avsmalning av hemtjänstens uppdrag i riktning mot att enbart ägna sig åt omvårdnadsarbete.

5 RAPPORT 5 (23) Ett annat tydligt skeende är att kommunen är beredd att öka inflytandet för brukaren över vilka insatser man skall få från hemtjänsten. Kommunen kommer att pröva möjligheten att öppna hemtjänstens verksamhet för externa aktörer vid sidan av egenregin. Under 2009 kommer förutsättningarna för ett valfrihetssystem att utredas. I samband med detta kommer även att utredas om införande av rambeslut. Både avsmalningen av hemtjänstens uppdrag samt ett ökat inflytande för burkarna kommer att ha stor påverkan på den egna verksamhetens omfattning och inriktning. Hemtjänsten kommer att ha behov av att utveckla sin verksamhet på olika sätt för kunna möta både brukarnas behov och konkurrens från externa utförare. Arbetsgruppen har diskuterat behovet av specialisering inom hemtjänsten för att kunna möta det alltmer mångfacetterade behovet av stöd hos målgruppen. Behovet av att klara av i vilken grad och i så fall hur specialisering skall genomföras i vår hemtjänst kommer att tillhöra en av de komponenter som måste klaras ut i samband med den utveckling av egenregin som måste genomföras. En annan tydlig utvecklingstendens är att hemtjänsten inte längre är bara en äldreomsorgsinsats utan riktar sig även till brukare utanför äldregruppen. Med tanke på ett ökat kvarboende kommer både äldregruppen och den yngre gruppen att öka i antal. Utifrån ovan skisserade utvecklingstendenser måste kompetensfrågorna för personalen beaktas framöver.

6 Bakgrund Vård- och omsorgsnämndens handling nr 37/2009 RAPPORT 6 (23) Den översyn, som redovisas i denna rapport, är ett av de uppdrag, som fanns i den av kommunfullmäktige fastställda äldreomsorgsplanen Utredningsarbetet har blivit fördröjt av olika skäl. Under tiden har det varit en utveckling inom hemtjänsten och därför ska rapporten skall ses som en lägesbeskrivning av dagens hemtjänst samt arbetsgruppens bedömning av den framtida utvecklingen för denna verksamhet. I stället för att vara en handlingsplan kan rapporten användas som underlag i kommande revidering av äldreomsorgsplan. Uppdraget I november 2006 beslutade vård- och omsorgsnämnden att fastställa direktiv för översynen. Följande frågor skulle belysas i översynen: Hur ser dagens uppdrag ut för hemtjänsten En beskrivning skall upprättas angående hur uppdraget ser ut för hemtjänsten idag för att ge en plattform för utformning av det framtida uppdraget. Framtida behov att möta i hemtjänsten Utredningen skall närmare analysera den framtida behovssituationen hos våra äldre i ett kvarboende. Utifrån denna analys skall en beskrivning upprättas angående de framtida behoven som hemtjänsten har att möta. Det framtida uppdraget Utifrån redovisning av dagens uppdrag och analys av framtida behov skall det framtida uppdraget för hemtjänsten beskrivas I denna beskrivning skall beaktas den i äldreomsorgsplanen framförda bedömningen om behovet av en renodling av uppdraget och därmed bortförande av vissa idag förekommande uppgifter. Arbetsmiljöaspekter skall beaktas i beskrivningen. Även en bedömning av framtida kompetens skall göras utifrån beskrivningen av det framtida uppdraget. Vid bedömningen av den framtida kompetensen skall samordning ske mot det utredningsarbete som kommer att göras i förvaltningen angående framtagandet av en övergripande kompetensförsörjningsplan. Organisation för arbetet Arbetsgrupp En arbetsgrupp med representanter från äldreomsorgens olika verksamheter har på äldreomsorgschefens uppdrag utfört översynen under åren I arbetsgruppen har följande personer ingått: Margareta Kanesund, områdeschef i hemtjänsten Anna Emanuelsson, områdeschef i hemtjänsten Pernilla Krantz, biståndshandläggare Kerstin Rosenlund, distriktssköterska Anna Karlsson, sjukgymnast Madeleine Kjellman, undersköterska

7 RAPPORT 7 (23) Britt-Marie Svedenberg (från och med 2008) Petra Stafveman, undersköterska (från och med 2008) Lina Österblom, områdeschef i hemtjänsten (från och med 2008 till och med mars 2009) Jan Nilsson, sekreterare i utredningsarbetet

8 Uppdraget för hemtjänsten Vård- och omsorgsnämndens handling nr 37/2009 RAPPORT 8 (23) Nedan ges en beskrivning av hur hemtjänstens uppdrag ser ut idag. Styrning av hemtjänsten Arbetsgruppen bedömer att äldreomsorgsplanens vision och verksamhetsidé ger följande tydliga styrsignaler beträffande uppdraget för hemtjänsten: De äldre skall ges förutsättningar att leva och bo självständigt Omvårdnad och omsorg skall erbjudas efter den enskildes behov, vara av god kvalitet och bygga på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Äldreomsorgen skall eftersträva att den enskilde känner sig trygg med den omvårdnad och omsorg som erbjuds och ge förutsättningar för att så långt möjligt kunna bo kvar i det egna hemmet. Andra styrdokument är riktlinjerna för handläggning av ärenden. I riktlinjerna regleras vilka insatser den enskilde kan få och hur ofta. Syftet med riktlinjerna är att de skall ge kommuninvånarna rättssäkerhet, vara ett stöd i handläggningen samt också kunna användas som information. Handläggning Efter biståndsbedömning och vårdplanering beslutas vilka insatser som skall genomföras hemma hos den enskilde. Det kan handla om insatser rörande omsorg och omvårdnad, sjukgymnastik och sjukvård. I samband med att insatsen skall utföras upprättas tillsammans med brukaren en genomförandeplan så att insatsen kan utföras utifrån den enskildes behov och förutsättningar. Individuella planer är upprättade för varje brukare men fortfarande pågår ett utvecklingsarbete beträffande utformning och uppföljning av planerna. Varje brukare erhåller en kontaktman hos personalen. En modell för teamträffar har arbetats fram och har successivt införts i hemtjänsten under hösten Teamträffen leds av områdesansvarig sjuksköterska. Hemtjänstpersonalen deltar i teamträffen tillsammans med områdeschef, biståndshandläggare och paramedicinare. Varje kontaktperson ansvarar för att ta upp aktuella frågor kring sin brukare. Under år 2008 gjordes en översyn av riktlinjerna i syfte att tydliggöra normer för handläggning och att brukare skall få rätt insats vid rätt tillfälle. Ett resultat av detta var att målstyrda tidsbegränsade beslut infördes. Ytterligare en åtgärd som har vidtagits för att effektivisera handläggningen är införande av vårdplaneringsteam som har givit en snabbare och mer breddad planering vid hemgång från sjukhuset. Detta har inneburit ett minimalt betalningsansvar. Med start hösten 2008 infördes ett IT-baserat planeringssystem med insatsregistrering inom hemtjänsten för att åstadkomma en bättre planering och uppföljning av resursnyttjandet. Införandet pågår.

9 RAPPORT 9 (23) Hemtjänstens uppgifter idag De uppgifter som hemtjänsten utför finns angivna i riktlinjerna och insatsbenämningar. Uppgifterna är följande: Telefontjänst Inköp Bank-, apoteks- och postärenden Tillsyn Morgon-, eftermiddags- och kvällshjälp Omvårdnad i olika former Matlagning/uppvärmning av mat Nattpatrull Städning Tvätt Hjälp till och i matsal Matdistribution Ledsagning Avlastning Delegerade sjukvårdsinsatser Hemsjukvård Andra uppgifter är Kontakt med anhöriga Bokningar av olika slag (t.ex. läkarbesök) Kontakt med hyresvärd Utveckling av hemtjänstens uppdrag Enligt verksamhetsidén skall äldreomsorgens insatser vara flexibla och erbjudas så att de stödjer och utvecklar den enskildes egen förmåga och oberoende och bidrar till den enskildes möjligheter till ett meningsfullt liv. I äldreomsorgsplanen redovisas den framtida verksamheten i två huvudområden, hemvård och särskilda boenden. Hemtjänsten utgör en av verksamheterna i hemvård. För hemtjänsten gjordes följande bedömningar och förslag: Vid ett ökat kvarboende kommer behovet av hemtjänst att öka och denna verksamhet kommer att växa i omfattning. Kompetensen inom verksamheten måste breddas och fördjupas för att på ett flexibelt sätt kunna stödja ett ökat kvarboende hos äldre med omfattande omsorgs-, omvårdnads- och sjukvårdsbehov. En specialisering behöver ske inom verksamheten för att man ska kunna möta mångfacetterade och omfattande omsorgs- omvårdnads- och sjukvårdsbehov. Hemtjänstens framtida uppdrag bör närmare analyseras och fastställas. Utvecklingen på ovanstående punkter har blivit följande: Någon ökning av antalet ärenden har inte inträffat I stället har antalet ärenden minskat i antal från 622 (2006) till 539 (2009). Däremot har antalet timmar per

10 RAPPORT 10 (23) ärende ökat från 25 (2006) till 28 (2009) vilket är ett mått på utökad vårdtyngd. Antalet HSL-ärenden fluktuerar mellan åren. Toppnoteringen var 2007 då antalet HSL-ärenden var 580. I januari 2009 hade antalet sjunkit till 554. Gruppens bedömning är att vårdtyngden i hemtjänstärendena kommer att öka framöver med tanke på ett ökat kvarboende. Personalen har under de senaste åren genomgått olika former av kompetensutveckling i hälsobefrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbetssätt, gymnasieutbildningar, handledning och studiecirklar. Utifrån förslag i planen har följande utveckling skett inom närliggande verksamheter inom hemvården: Rehabilitering Sedan 2006 finns inrättat ett team som ger riktad rehabilitering i hemmet till brukare som har en potential att återfå hälsa och funktioner och därmed kan förväntas minska sitt beroende av hemtjänst. Utbildningsinsatser angående ett rehabiliterande arbetssätt har genomförts med stöd av statliga stimulansmedel. Anhörigstödet har förstärkts. En plan för utveckling av dagverksamheten har antagits. En utökning har skett av platsantalet i korttidsboendet från 45 till 57. Målstyrd biståndsbedömning har införts. För personer 75 år och äldre och som bor i Katrineholms kommun har införts serviceinsatser utan biståndsprövning upp till 3 timmar per månad och familj. Sådana insatser är städning, tvätt/klädvård inköp eller annan serviceinsats. Fixarmalte finns etablerad sedan några år. Uppsökande verksamhet har genomförts. Fallförebyggande projekt och läkemedelsgenomgångar har haft sin betydelse för behovet av hemtjänst. Våren 2009 föreslog förvaltningen efter utredningsarbete att låta externa utförare hantera sådana arbetsuppgifter som inköp och tvätt, vilka idag utförs av hemtjänsten. Nämnden beslöt dock att ej för närvarande genomföra detta då valfrihet inom hemtjänsten utreds. Brukarsynpunkter Brukarundersökningar Nedan redovisas tre olika undersökningar beträffande brukarnas upplevelser av kvalitén inom hemtjänsten. Kvalitetsbarometer Vartannat år genomförs en kvalitetsbarometer i hemtjänsten. Barometern är en kvantitativ totalundersökning med datainsamling genom en skriftlig enkät. Målgruppen för undersökningen är personer med biståndsprövade insatser från hemtjänsten. Frågorna belyser tre huvudområden: hur upplever brukaren insatserna, bemötande från personalen samt trygghet och gemenskap med andra. Senast genomförd undersökning ägde rum hösten år frågeformuläret sändes ut till samtliga som hade hemtjänst i augusti år 2007, totalt 622 personer. Svars-

11 RAPPORT 11 (23) frekvensen blev 67 %. Nästa kvalitetsbarometer kommer att genomföras hösten år Följande resultat framkom: Insatserna Detta område omfattade 4 frågor. Höga nöjdhetssiffror fick bemötandet från biståndshandläggarna och att brukarna fick den hjälp som beviljats enligt biståndsbeslutet. Markerat lägre siffror framkom beträffande personalkontinuitet och om brukarna får meddelande i förväg om tidsavvikelser. Dessa två punkter tillhör förbättringsområden. Personalen Bemötandet från personalen och yrkeskunnighet har fått höga nöjdhetssiffror. Ett förbättringsområde är att bli mer duktig på att informera om vem som är kontaktperson inom personalen. 27 procent uppger att de inte vet vem som är deras kontaktpersonal. Trygghet och gemenskap med andra samt en meningsfull dag. Inom detta område har 7 frågor ställts. Någon närmare redovisning görs inte av svaren då frågorna på detta område inte direkt har att göra hur hemtjänsten fungerar. Helhetsomdömet Det sammanfattande helhetsomdömet för hemtjänsten är att 94 procent av de svarande uppger att de är nöjda med hemtjänstens insatser. Nationell brukarundersökning Socialstyrelsen har i uppdrag att göra årliga nationella brukarundersökningar för att ur brukares perspektiv följa upp kvalitén inom vården och omsorgen om äldre. En första enkät genomfördes år I Katrineholm har antalet svarande varit 254. Resultaten redovisas i i nöjdkundindex (NKI). Det är medelvärden som har redovisats både för vår kommun och samtliga kommuner. Högt NKI fås för hur nöjd brukaren är med sin insats, personalens bemötande, hjälpens omfattning och utförande samt vårdinsatser som hjälp med medicinering och såromläggning, rehabilitering och rörelseträning. Lägre NKI fås beträffande information (hur väl informeras brukaren om beviljad insats och om förändringar), inflytande (brukarens möjlighet att påverka sin insats), personalkontinuitet, social samvaro och aktiviteter samt maten. Mellannyckeln Katrineholms kommun har ingått i ett jämförelseprojekt (Mellannyckeln) kring hemtjänsten. I detta projekt har bland annat personalkontinuiteten jämförts mellan 10 kommuner. Enligt redovisningen är personalkontinuiteten 17 personal per brukare. För de andra kommunerna varierar genomsnittssiffrorna mellan personal per brukare. I vår kommun har våra brukare en jämförelsevis hög andel brukare med dubbelbemanning, som påverkar ovan redovisade genomsnittssiffror. De frågor som hemtjänsten främst har att arbeta vidare med är personalkontinuitet och dubbelbemanning. Rapporten visar att Katrineholm att har en förhållandevis hög dubbelbemanning.

12 RAPPORT 12 (23) Klagomålshantering En sammanställning angående klagomålshanteringen för åren visar att Antalet klagomål 2005 var 50 st, st, st och st. Under 2005 sändes klagomålsblanketten ut för kännedom till alla brukare i samband med förfrågan om avgiftsunderlag. Många kände sig tvungna att svara, vilket förklarar det stora antalet inkomna anmälningar. Merparten av klagomålen 2005 (30 st) uttrycker att man är nöjd med service och bemötande. Från år 2006 är det huvudsak bara klagomål som kommit in. Klagomålen rör i huvudsak bemötandefrågor, tidsåtgång för insatserna, kvaliteten i insatserna och för mycket personal kring brukarna. Bedömning Under 2008 gjordes en processkartläggning inom hemtjänsten i fyra distrikt med stöd av en extern konsult. Processerna för respektive område kartlades i detalj tillsammans med personal. Ett stort antal förbättringsförslag genererades. Parallellt med kartläggningen upprättades så kallade KPB (kostnad per brukare)- kalkyler både på insats- och brukarnivå. I konsultens analys framhölls följande förbättringsområden beträffande styrningen av hemtjänstverksamheten: En bättre modell för uppföljning av prestation och ekonomi. I rapporten efterlyses en modell där man kombinerar prestation med ekonomin för att förbättra informationen till personalen samt att ge personalen bättre möjligheter att påverka resultatet. En mer säker hantering av planeringen efterlyses. Ett administrativt it-planeringssystem är under införande vilket kommer att ge en mer effektiv och säker planering. Arbetsplanen. Arbetsplanen fungerar inte som tänkt. De anställda har inte tid att arbeta med den och saknar förståelse för den grundläggande tanken med den. Kontaktmannaskap och kontinuitet. I rapporten konstateras att riktlinjerna för kontaktmannaskap och kontinuitet behöver diskuteras och fastställas då de fungerar olika tillfredställande i verksamheten. Vårdplanering. Rutinen med vårdplanering fungerar olika mellan hemtjänstområdena. I ett av hemtjänstområdena fungerar den tillfredställande medan i andra områden finns det en frustration över att inte få/kunna medverka i vårdplanering i den mån som önskas. Det kan leda till informationsbrist. Detta indikerar på ett behov av att stämma av rutinen för vårdplanering. Initiering av nya brukare flödet mellan biståndshandläggare och hemtjänst. Det finns otydligheter i flödet vid initiering av nya brukare. Det finns även brister i personalens kunnande i dokumenthanteringssystemet Sofia Omfale vilket innebär en risk i processen. Flödet måste säkerställas och personalen utbildas i Sofia Omfale. Ledarskap. Synpunkter har framkommit från hemtjänstgrupperna på en utveckling av ledarskapet.

13 RAPPORT 13 (23) Chefen för hemtjänsten har nyligen i en skrivelse till nämnden rapporterat hur hemtjänstverksamheten arbetar med att utveckla ovanstående förbättringsområden. Arbetsgruppen gör dessutom följande bedömning: Schablontiderna för insatser enligt Socialtjänstlagen (SOL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är många gånger för knappa. En översyn skulle behöva göras av systemet. En uppföljning pågår av systemet med schablontider. Emellanåt förekommer gränsdragningsdiskussioner mot främst socialpsykiatrin men även personlig assistans. När det gäller samspelet med socialpsykiatrin så har riktlinjer nyligen antagits som skall skapa ordning och reda i vem som gör vad i respektive verksamhet. Även samspelet med landstinget kärvar emellanåt särskilt när det gäller utskrivningar från sjukhuset till egna hemmet och därmed underrättelser till hemtjänsten. Underrättelserna fungerar dock allt bättre och därmed upplevs samspelet med sjukvården mer friktionsfritt. När det gäller bedömningen av hur verksamheten fungerar kan ovannämnda kvalitetsundersökningar vara en källa att stödja sig på. Både i vår egen kvalitetsbarometer och socialstyrelsens brukarundersökning erhåller hemtjänstinsatserna och personalens bemötande höga nöjdhetssiffror. I båda undersökningarna erhåller personalkontinuitet, information till brukarna om insatserna samt möjligheter till inflytande för brukarna beträffande insatsernas omfattning och utformning lägre nöjdhetssiffror. Ovannämnda punkter tillhör förbättringsområden och behöver därför bearbetas och utvecklas.

14 Framtida behovssituation Vård- och omsorgsnämndens handling nr 37/2009 RAPPORT 14 (23) I detta avsnitt redovisas bedömningar kring den framtida behovssituationen hos den äldre befolkningen. Äldreomsorgsplanens bedömning I rapporten finns följande bedömning av framtida vårdbehov hos äldre i kommunen: Behovssituationen kommer att inträda långt upp i åldrarna, efter år fyllda. Med stigande ålder ökar sannolikheten för att drabbas av kroniska sjukdomar av olika slag och också av flera sjukdomar och funktionshinder samtidigt. Det kommer bland annat att handla om sammansatta behovsbilder multisjuka. Under de sista åren av sitt liv blir man beroende av insatser utifrån. Majoriteten av de som behöver stöd är kvinnor. Äldreomsorgen kommer att möta fler äldre med utländsk bakgrund. I rapporten konstateras att faktorer som egen uppfattning om hälsa, egen livsstil och kontaktnät har betydelse för utvecklingen av äldres hälsa. I rapporten betonas även behovet och betydelsen av ett förebyggande arbete av skador i de äldres hem. Arbetsgruppens bedömning Arbetsgruppens mening är att äldreomsorgsplanens bedömningar stämmer överens med gruppens bedömningar om den framtida behovssituationen hos våra äldre. Följande bild i punktform är vanlig hos de äldre som hemtjänsten möter: Medelåldern ca 85 år Följande sjukdomar är mest vanliga - demens - hjärtsvikt - artros - diabetes - stroke Kvinnorna är vanligast förekommande i hemtjänsten Arbetsgruppen har studerat statistik beträffande ärendeutvecklingen för åren (januari månad respektive år). Antalet ärenden har minskat i antal från 622 (2006) till 539 (2009). Däremot har antalet timmar per ärende ökat från 25 (2006) till 28 (2009) vilket är ett mått på utökad vårdtyngd. Antalet HSL-ärenden fluktuerar mellan åren. Toppnoteringen var 2007 då antalet HSL-ärenden var 580. I januari 2009 hade antalet sjunkit till 554. Gruppens bedömning är att vårdtyngden i hemtjänstärendena kommer att öka framöver med tanke på ett ökat kvarboende. Antalet tunga psykiatriärenden ökar. Det finns fastställda riktlinjer för hur dessa ärenden skall hanteras. Gemensamma möten förekommer också mellan hemtjänstens och socialpsykiatrins anställda beträffande dessa ärenden. De demenssjuka som bor hemma kan vara svåra att klara av för hemtjänsten. Det är problem med att de kan försvinna från sitt hem. Antalet demenssjuka kommer antagligen att öka framöver och då kommer även ökningar i eget boende. I detta

15 RAPPORT 15 (23) sammanhang är det bra att det finns en verksamhet som Nävergården som kan hjälpa till att strukturera dessa människors vardag. Nutritionsfrågorna behöver utvecklas och kunskapen öka för de anställda i hemtjänsten. Med stöd av stimulansmedel har nutritionsfrågorna i eget boende i eget boende utvecklats. Även informations- och utbildningsverksamhet till personalen har bedrivits. Antalet äldre äldre kan bedömas öka i antal framöver. Detta kommer antagligen leda till en ökad ensamhetsproblematik. Denna fråga är uppmärksammad i utredningen kring den framtida dagverksamheten. Ett ökat antal invandrare kommer hemtjänsten framöver att få möta i sin verksamhet. Detta kommer hos hemtjänsten att kräva en ökad kulturkompetens kring olika etniska grupper. Denna fråga är uppmärksammad i arbetet kring den framtida äldreomsorgen för äldre invandrare. Ett projekt är tillsatt för att utifrån invandrarrapportens intentioner utveckla hemtjänstens stöd till äldre invandrare. Ett särproblem som uppmärksammas här är att det palliativa teamet ej hanterar äldre invandrare utan det får hemtjänsten ta hand om. Ett ökat antal yngre personer finns i hemtjänsten. Denna utveckling kan bedömas fortsätta framöver. Förutom olika medicinska sjukdomar finns hos de yngre som är aktuella i hemtjänsten oftast olika alkoholrelaterade problem (missbruk, dubbeldiagnoser, alkoholrelaterade demenser) samt psykiska störningar. Även kring denna grupp behövs en kunskapsutveckling i hemtjänsten. Även den palliativa vården kommer framöver att bli ett ökat inslag i hemtjänstens vardag. Även i detta avseende behövs en kunskapspåfyllnad. Det kommer att bli ett ökat inslag av individuella lösningar och insatser utifrån brukarnas enskilda behov. Det salutogena arbetssättet, som är under införande i äldreomsorgen, kommer ytterligare att bädda för en sådan utveckling. Anhörigvårdarna gör stora insatser. Enligt gjorda uppskattningar står anhörigvårdarna för 70 % av behövliga insatser. I kommunen finns idag ett väl utvecklat stöd till de anhöriga som vårdar sina nära. Information om hemtjänstens uppdrag I arbetsgruppen har förts en diskussion om att hemtjänstens uppdrag skulle behöva tydliggöras och kommuniceras ut mot kommuninvånarna. Detta behov kommer att bli påtagligt om ett valfrihetssystem införs och en konkurrenssituation uppstår mot externa utförare. Någon form tjänstedeklaration skulle behöva upprättas som beskriver vad utbudet i hemtjänsten men också vilka krav som ställs på brukarna för att de skall kunna få hemtjänst. Arbetsgruppen bedömer att tjänstedeklarationer behöver utvecklas som en del i kvalitetsarbetet.

16 Omvärldsutveckling Vård- och omsorgsnämndens handling nr 37/2009 RAPPORT 16 (23) I arbetsgruppen har förts en diskussion om faktorer som är av betydelse för hemtjänstens framtida uppdrag. Nedan redovisas några utvecklingstendenser som kommer att påverka kommunens hemtjänstverksamhet. Hushållsnära tjänster Idag när enbart städhjälp beviljas så hänvisas till städfirmor för utförande. En viss konkurrens finns redan idag. Enligt gällande lagstiftning får kommun tillhandahålla att tillhandahålla hushållsnära tjänster åt äldre utan föregående individuell behovsprövning. Med hushållsnära tjänster avses tjänster av servicekaraktär i hemmet som städning, tvätt och liknande insatser som inte utgör personlig omvårdnad. För hushållsnära tjänster får kommunen ta ut skäliga avgifter enligt grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna får dock inte överstiga kommunens självkostnader. Numera finns en skattereduktion införd för fysiska personer som har haft utgifter för hushållsarbete. Det hushållsarbete som omfattas av skattereduktionen kan avse städarbete eller annat rengöringsarbete, vård av kläder och hemtextilier och tvätt vid tvättinrättning. Hushållsarbetet kan även avse omsorg, tillsyn och annan personlig hjälp till barn, funktionshindrade, personer med varaktig sjukdom och äldre. Även snöskottning och återkommande enklare trädgårdsskötsel av tomt eller trädgård kan omfattas. Hushållsarbetet skall i huvudsak vara utfört i eller i nära anslutning till bostaden. Skattereduktionen uppgår till 50 procent av ett underlag bestående av utgifter för sådana arbeten. Utgifterna skall avse arbete som utförts av någon som har F-skattsedel. Skattereduktionen får sammanlagt inte överstiga kronor per person och beskattningsår. När det gäller diskussionen om hushållsnära tjänster kan det bedömas att en alternativsektor kommer att växa fram vid sidan kommunens hemtjänst. Redan i dag finns tydliga ansatser kring detta i vår kommun där några städbolag är ute och saluför sig. Denna utveckling kommer ytterligare att förstärkas om kommunen inför valfrihet i hemtjänsten. Valfrihet inom äldreomsorgen Vid årsskiftet 2009 trädde en lag i kraft om fritt val inom äldre- och handikappomsorgen (LOV). Enligt lagen gäller den ökade valfriheten för vård, omsorg, stöd och service inklusive särskilt boende som ges till äldre och personer med funktionshinder enligt socialtjänstlagen. Utgångspunkten för lagen är att öka valfriheten och inflytandet för äldre och personer med funktionshinder. Avsikten är att det skall främja en mångfald av utförare, både i fråga om storlek och inriktning. Kommunen har beslutat att utreda förutsättningarna för ett införande av ett valfrihetssystem inom äldreomsorgen och mest troligt då inom hemtjänsten. Denna utredning kommer att genomföras under Ett politiskt beslut om ett eventuellt införande kommer att föreligga i början på år Om ett införande blir aktuellt så sker det troligen under hösten år Ett sådant införande kommer troligen att innebära fler utförare av hemtjänst förutom kommunens egenregi.

17 Översyn av inköps- och tvättrutiner Vård- och omsorgsnämndens handling nr 37/2009 RAPPORT 17 (23) På nämndens uppdrag har en översyn av inköps- och tvättrutiner inom hemtjänsten genomförts. Denna översyn arbetade fram en konsekvensanalys för att lägga ut inköpen på entreprenad samt ta fram ett förslag om en försöksverksamhet med inköp på entreprenad. Med tanke på den pågående utredningen angående ett införande av valfrihet inom hemtjänsten beslutade vård- och omsorgsnämnden att för närvarande ej genomföra nya inköps- och tvättrutiner inom hemtjänsten. Införande av TES (ett elektroniskt planeringssystem) Under genomfördes en test av ett elektroniskt planeringssystem i fyra hemtjänstgrupper. I ett av dessa områden prövades även insatsregistrering. Utifrån erfarenheterna av det genomförda testet så beslutades under 2008 så beslutades att TES planeringssystem och insatsregistrering successivt skulle införas i hemtjänsten för att få en optimalt och effektiv styrning. Införandet pågår för närvarande. Projektet sammanhållen hemsjukvård Projekt Tryggve Kommunerna och landstinget har tecknat ett avtal om kommunalisering och skatteväxling av hemsjukvården i ordinärt boende i Sörmlands län. Kommunaliseringen skall verkställas den 1 januari år För Katrineholms kommun får det inga effekter för hemsjukvården, då kommunen redan bedriver hemsjukvården på uppdrag av landstinget. Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbetssätt Sommaren 2007 startade projektet Gemensamt förhållningssätt - ur ett hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande perspektiv. Målet är att personal ska arbeta med ett hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande förhållningssätt och genom detta höja livskvalitén hos brukarna. En modell för Teamträff har tagits fram för att få ett gemensamt arbetssätt och för att öka samarbete och kommunikation inom hemtjänstgrupperna. Arbetsplanen har reviderats och ska nu kallas genomförandeplan. I den ska personalen tillsammans med brukaren konkret beskriva hur insatserna praktiskt ska genomföras utifrån beviljade insatser. All personal inom hemtjänsten har erbjudits att gå en studiecirkel som heter Aktivitet och självständighet, ett studiematerial om vardagsrehabilitering från FOU i väst. Vid fem tillfällen har arbetsgrupperna träffats för att diskutera aktuella fallbeskrivningar samt för att få ökad kunskap inom ämnet. Inom ramen för Kompetensstegen har personalen även erbjudits att gå en gymnasieutbildning Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbetssätt. Sedan starten hösten 2007 har 60 personer genomgått utbildningen. En fortsättning av kursen planeras till hösten 2009.

18 RAPPORT 18 (23) Den personal som deltagit i gymnasieutbildningen har erbjudits efterföljande processhandledning i syfte att få tid till reflektion, utveckla och stärka sig i sitt förhållningssätt. Demensteam Med stöd av statliga stimulansmedel till äldreomsorgen har startats ett mobilt team som ska åka hem till eget boende eller till särskilt boende, då problem uppstår med demenssjuka brukare och vars anhöriga eller personal har svårt att komma tillrätta med problemet. (beteendemässiga problem, aggressiva, skrikbeteenden) Mobila teamet ska kunna åka ut akut om det uppstår fara för brukarens hälsa eller fara för omgivnings hälsa. I de flesta fall ska ordinarie personal/team först genomfört en vårdplanering och dokumenterat vilka åtgärder de har vidtagit och resultaten av dessa, innan mobila teamet kopplas in. Äldre utlandsföddas behov av hemtjänst Utifrån ett uppdrag i äldreomsorgsplanen har en rapport upprättats angående äldre utlandsföddas behov av äldreomsorg. I rapporten redovisas en kartläggning och utifrån den redovisas en handlingsplan beträffande äldreomsorg till utlandsfödda äldre. Ett projektarbete pågår med att förverkliga handlingsplanen. Några av dessa punkter i handlingsplanen är : Ett särskilt utvecklingsarbete behöver bedrivas för att anpassa anhörigstödet till äldre utlandsfödda samt att göra anhörigstödet mer känt hos äldre utlandsfödda. Ett utvecklingsarbete bedrivs kring bildandet av ett mångfaldsteam inom äldreomsorgen. En generell utbildningssatsning behöver göras för att öka äldreomsorgspersonalens kunskaper kring etnisk kulturkompetens. Informationen till äldre utlandsfödda behöver utvecklas. Teknik i vården Med stöd av eu-medel pågår för närvarande ett medicintekniskt projekt på Lövåsen. I detta projekt handlar det om att identifiera teknik som stödjer äldre och bidrar till högre livskvalitet (ger den enskilde möjligheter till ett gott vardagsliv och goda förutsättningar för ett meningsfullt liv i gemenskap med andra). Framsteg i detta projekt kan givetvis komma att användas och få betydelse i hemtjänsten. Ett fortsättning på detta projekt är under uppstart. Det handlar om att i vården utveckla former för att fånga idéer och förslag från personalen hur tekniken i vården kan utvecklas. Detta projekt kommer att starta under våren 2010 och pågå ett år. Salutogent (hälsobefrämjande) arbetssätt En utvecklingsprocess pågår inom äldre angående införande av det salutogena synsättet. Detta kommer på sikt att påverka arbetssättet inom hemtjänsten.

19 Internetsökning Vård- och omsorgsnämndens handling nr 37/2009 RAPPORT 19 (23) Var och en i arbetsgruppen gjorde under hösten 2007 sökningar på internet angående den framtida hemtjänsten. Tanken med det insamlade materialet var att det skall ge en beskrivning angående utvecklingen i hemtjänsten sett ur ett riksperspektiv. Även om viss tid har gått så redovisas sökresultatet, då det ger en uppfattning om den spretiga utveckling, som har förekommit i riket angående hemtjänstens verksamhetsutveckling. Följande internetträffar redovisades: Det var ingen entydig utvecklingsbild som framkom utan spretig sådan, vilket framgår av nedanstående punkter. Ett antal träffar handlade om behovet av någon form av spetskompetens i hemtjänsten. Spetskompetensen rörde ofta demenssjukdomar, neurologiska sjukdomar, palliativ vård, psykiska störningar och missbruk. En vanlig form i de undersökta kommunerna var att organiserasig i tvärprofessionella team tillsammans med landstinget. Andra träffar handlade om en renodling av yrkesrollen som enbart omvårdnad och bortförande av serviceuppgifter och förenklade biståndsprövningar avseende servicetjänster Vid en rapportsökning på internet på träffades följande skrifter: - Aktuellt om äldreomsorgen, utgiven av Sveriges kommuner och landsting - Lägesrapport angående äldreomsorgen utgiven av socialstyrelsen - Rapport från socialstyrelsen angående Omsorg människor emellan en översikt av omsorgsgivande i den svenska befolkningen - Rapport från socialstyrelsen angående Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid - Rapport från socialstyrelsen angående Socialt arbete med äldre Förslag till kompetensbeskrivning inom äldreomsorg - Rapport från socialstyrelsen angående Framtidens anhörigomsorg Kommer de anhöriga vilja, kunna, orka ställa upp för de äldre i framtiden?

20 Framtida kompetensbehov Vård- och omsorgsnämndens handling nr 37/2009 RAPPORT 20 (23) För vår diskussion om framtida kompetensbehov inom hemtjänsten har en nyligen publicerad utredning 1 legat till grund. I betänkandet föreslås att en lägsta nivå på kompetens för personal som arbetar med omsorg och vård för äldre ska fastläggas. Nivån ska vara nationellt likvärdig. I utredningen har man utgått från de äldres behov och formulerat de elva kraven inom följande kompetensområden; 12. Värdegrund, förhållningssätt och värderingsförmåga. 13. Kommunikation. 14. Lagar och regler. 15. Det friska (normala) åldrandet. 16. åldrandets sjukdomar. 17. Funktionsbevarande omsorg. 18. Emotionell och social omsorg. 19. Kroppsnära omsorg. 20. Måltid, kost och näring. 21. Omsorg och vård i livets slut. 22. Sjukvård Ett mål med yrkeskraven är att all omsorgspersonal ska ha grundläggande kompetens för sina arbetsuppgifter. Det yttersta målet är att öka kvaliteten och effektiviteten för de äldre. Detta är nu ute på remiss men går förslaget igenom så står vi inför ett stort arbete med att ge personalen kompetensutveckling detta kan då ske både i form av validering och utbildning Några av dessa kompetenser vill vi särkilt lyfta fram. För att omsorgsbehovet hos brukaren inte ska öka mer än nödvändigt vill vi betona vikten av att personalen har ett hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande förhållningssätt. Vi ser att denna kompetens fångas i yrkeskraven Funktionsbevarande omsorg samt Emotionell och social omsorg. Allt fler äldre med omfattande omvårdnadsbehov kommer att behöva vård och omsorg i hemmet. För att klara detta behöver personalen ha kunskap om sjukvårdande insatser. Utöver utredningens föreslagna kompetenskrav, som alla är viktiga områden, ser vi även behovet av kunskap om funktionshinder, psykiska sjukdomar och missbruksvård då det är problematik personalen möter i det dagliga arbetet. Ytterligare ett kompetensområde är teknikområdet. Då detta är ett område inom vård och omsorg där utvecklingen snabbt går framåt kommer det att kräva kunskaper hos personalen gällande teknik och tekniska hjälpmedel. 1 Betänkandet I den äldres tjänst. Äldreassistent - ett framtidsyrke (SOU 2008:126)

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

(Antagen av socialnämnden den 21 november 2006) (Antagen av Kommunfullmäktige den 11 januari 2007)

(Antagen av socialnämnden den 21 november 2006) (Antagen av Kommunfullmäktige den 11 januari 2007) (Antagen av socialnämnden den 21 november 2006) (Antagen av Kommunfullmäktige den 11 januari 2007) INNEHÅLL Sida Inledning 3 Mål 3 Beskrivning av verksamheten 3 Befolkningsutveckling 4 Nationell handlingsplan

Läs mer

HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR. Godkända leverantörer i Kungälvs kommun

HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR. Godkända leverantörer i Kungälvs kommun HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR Godkända leverantörer i Kungälvs kommun Möjlighet att välja leverantör inom hemtjänsten Kungälvs kommun har ett valfrihetssystem inom hemtjänsten. Det innebär

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare 1. Allmänna förutsättningar Dessa anvisningar syftar till att vara ett hjälpmedel för beställare

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

för ordinärt boende i Borgholms kommun

för ordinärt boende i Borgholms kommun Lagrum SoL Version 1 Ansvarig för dokumentet Socialchef Fastställd av Socialnämnd Datum 141022 Nästa revidering senast 151022 Diarienr 2014/103-732 SN Plats i Q:et Ekonomi Resursfördelningsmodell för ordinärt

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Pernilla Edström, Göteborgsregionen Helena Mårdstam, Göteborgsregionen Anders Paulin, Fyrbodal Kerstin Sjöström, Skaraborg Yvonne Skogh

Läs mer

Gemensamt förhållningssätt - ur ett hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande perspektiv -En utvärdering

Gemensamt förhållningssätt - ur ett hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande perspektiv -En utvärdering VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tina Palm, projektledare SLUTRAPPORT 1 (35) VON/2008:56-027 Gemensamt förhållningssätt - ur ett hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande perspektiv -En utvärdering

Läs mer

Uppföljning av utförare inom hemtjänsten åren 2011-2012

Uppföljning av utförare inom hemtjänsten åren 2011-2012 UPPFÖLJNING 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson, utredare Uppföljning av utförare inom hemtjänsten åren 2011-2012 UPPFÖLJNING 2 (9) Bakgrund Kommunen införde ett valfrihetssystem för brukare i hemtjänsten

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011-2014 Vår vision Köpings kommuns insatser inom vård och omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Det ska kännas

Läs mer

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet Rapport 24:19 Hjälp i hemmet Vissa bistånds- och serviceinsatser inom äldre- och handikappsomsorgen i Västra Götalands län Inledning I förarbetena till den nya socialtjänstlagen (21:43), som trädde i kraft

Läs mer

Bakgrund. Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter på rapporten samt användning av rapportens resultat

Bakgrund. Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter på rapporten samt användning av rapportens resultat VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Kerstin Therus äldreomsorgschef Vård- och omsorgsnämndens handling nr 35/2008 TJÄNSTESKRIVELSE 2008-12-11 Dnr VON/2008:80-700 Analys samt handlings- och tidplan för jämförelseprojektet

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal 1 ( 7) Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal Innehåll Sida Om dokumentation 2 Individuell planering 2 Därför är dokumentation viktigt 2 Vi kan ta del av dokumentationen 2 Förberedelser

Läs mer

Utredning angående införande av ett valfrihetssystem inom äldreomsorgens hemtjänst

Utredning angående införande av ett valfrihetssystem inom äldreomsorgens hemtjänst UTREDNING 1 (29) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Jan Nilsson, utredare Dnr VON/2009:15-710 Utredning angående införande av ett valfrihetssystem inom äldreomsorgens hemtjänst hemtjänst Innehållsförteckning

Läs mer

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare Februari 2007 Hemtjänst, ledsagning, avlösning Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare 1. Hemtjänst 1.1 Kunddebiterad tid sid

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Äldreomsorgen 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förutsättningar för kvalitet 1 Viktig kvalitativ/kvantitativ information 2 Uppföljning av budgetenhetens utvecklingsplan: Äldreomsorg 3-4 Sammanfattning

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård 2012-01-18 Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård Bakgrund För att klargöra hur den kommunala hälso- och sjukvårdens organisation ska utformas har socialförvaltningen samarbetat

Läs mer

Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01)

Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01) Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01) 1. Allmänna förutsättningar Dessa anvisningar syftar till att vara ett hjälpmedel för beställare

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Äldreomsorgsverksamheten

Äldreomsorgsverksamheten Äldreomsorgsverksamheten Lagar Det två viktigaste lagarna som styr vård och omsorg är Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Socialtjänstlagen (SOL). Hälso- och sjukvårdslagen reglerar all verksamhet inom

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Kartläggning av äldre utlandsföddas behov av äldreomsorg

Kartläggning av äldre utlandsföddas behov av äldreomsorg KARTLÄGGNING - ÄLDRE UTLANDS- 1 (17) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Jan Nilsson, utredare Kartläggning av äldre utlandsföddas behov av äldreomsorg utlandsfödda.doc KARTLÄGGNING - ÄLDRE UTLANDS- 2 (17)

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Helsingborgs stad. 125 000 invånare. 3 300 invånare äldre än 85 år. 9 100 anställda (7 600 årsarbetare). Omsätter 5 miljarder kronor.

Helsingborgs stad. 125 000 invånare. 3 300 invånare äldre än 85 år. 9 100 anställda (7 600 årsarbetare). Omsätter 5 miljarder kronor. Helsingborgs stad 125 000 invånare. 3 300 invånare äldre än 85 år. 9 100 anställda (7 600 årsarbetare). Omsätter 5 miljarder kronor. Geografisk områdesorganisation fem områden. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Stadskontoret. Till vård- och omsorgsberedningen

Stadskontoret. Till vård- och omsorgsberedningen Handläggare Lisa Gunnefur Stadskontoret Till vård- och omsorgsberedningen Tjänsteutlåtande 2011-06-15 Ärende: KS-VOO-2010-00917 Slutrapport Helhetssyn i hemtjänsten Initierare: Stadskontoret Bakgrund En

Läs mer

Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah)

Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) UTREDNING 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) Bakgrund

Läs mer

Kontaktman inom äldreomsorg

Kontaktman inom äldreomsorg Kontaktman inom äldreomsorg Oktober 2004 Christina Julin Elizabeth Kisch Juvall 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. Sammanfattning 3 2. Process kontaktmannaskap 3 3. Syfte 3 4. Metod 3 5. Resultat av enkätundersökning

Läs mer

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen SIDAN 1 Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen Kundval- /valfrihetssystem Hemtjänst 1 januari 2002 Ledsagning och avlösning 1 januari 2002 Vård- och omsorgsboende 1

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND VÄRDIGHETSGARANTIER

ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND VÄRDIGHETSGARANTIER ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND VÄRDIGHETSGARANTIER ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND 1 januari 2011 infördes äldreomsorgens nationella värdegrund i Socialtjänstlagen (SoL). Socialtjänstens omsorg

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST LOV

VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST LOV VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST LOV Sidan 2 av 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UTREDNING - VALFRIHETSSYSTEM INOM ÄLDREOMSORGEN.. 3 1.1.1 Språkbruk... 3 1.2 LOV - Lagen om Valfrihetssystem... 3 1.2.1 Stimulansbidrag...

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 10 Sn 110 Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun Beslut Socialnämnden anser motionen som färdigbehandlad. Ärendebeskrivning

Läs mer

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun Kvalitetsuppföljning - Hemvården i Svalövs kommun Lagen om valfrihetssystem 2013-01-14 1 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND 2 2 SYFTE 2 3 METOD 2 4 MÅLGRUPP 3 5 RESULTAT 3 5.1 Styrkor 3 5.1.1 Systematiskt

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier

Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier - äldreomsorgens löfte till dig För att du som invånare ska veta vad du kan förvänta dig av oss har vi så kallade värdighetsgarantier för vissa av

Läs mer

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården 2014-05-27 Sov 197/2014 Uppdaterad 2015-06-24 Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården Beslutad av: Programdirektör Social välfärd Ansvarig för upprättande: Neutrala enheten Innehållsförteckning

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

Nedan kommenteras förslagen till regelverk område för område.

Nedan kommenteras förslagen till regelverk område för område. 2011-12- 14 Till Socialstyrelsen FSS yttrande till Socialstyrelsen över PM om förslag till föreskrifter om nämndens ansvar för bemanning i demensvården Föreningen Sveriges socialchefer (FSS) har erbjudits

Läs mer

Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun

Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun Socialförvaltningen Anhörigstöd Förslag Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Bergengrenska gården TELEFON: 0414-81 91 65 FAX: 0414-81 97

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

Värdegrund - att göra gott för den enskilde

Värdegrund - att göra gott för den enskilde Värdegrundsdokumentet är framarbetat av och för socialförvaltningen i Degerfors kommun, samt antaget av socialnämnden 2012-10-10. Text: Jeanette Karlsson och Sture Gustafsson. Illustrationer: Bo Qvist

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Eksjö kommuns HEMTJÄNST Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Det trygga alternativet Vi lovar att du ska känna dig trygg med ditt val av Eksjö kommuns hemtjänst

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 3 1.2 Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål... 3 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Värdegrund och lokala värdighetsgarantier i den svenska äldreomsorgen

Värdegrund och lokala värdighetsgarantier i den svenska äldreomsorgen Värdegrund och lokala värdighetsgarantier i den svenska äldreomsorgen Katarina Andersson, FD, institutionen för socialt arbete, Umeå universitet Konferens: skal vi have en värdighetsgaranti? Köpenhamn,

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Enligt SKL:s öppna jämförelser 2013 beviljas varje brukare i snitt 20 timmar hemtjänst per månad i Gagnefs kommun.

Enligt SKL:s öppna jämförelser 2013 beviljas varje brukare i snitt 20 timmar hemtjänst per månad i Gagnefs kommun. 0 Gagnefs kommun basfakta Befolkning: 10 023 personer (2013) Yta: 760 kvadratkilometer Andel över 65 år med hemtjänst var år 2006 7,2 %, år 2011 11,6 % och år 2013 var siffran 7,6 %. Idag är 164 personer

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Handikappomsorg 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förutsättningar för kvalitet 1-2 Åtgärder utifrån föregående års kvalitetsredovisning 2 Viktig kvalitativ/kvantitativ information 3 Uppföljning

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje 2015-03-23 Särskilt boende SoL Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Diarienummer: VON 2015/00377 734 Antagen av vård- och omsorgsnämnden den 14 maj 2013 Riktlinjen

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Din rätt till en värdig omsorg. Värdighetsgarantier i Kalmar kommun

Din rätt till en värdig omsorg. Värdighetsgarantier i Kalmar kommun Din rätt till en värdig omsorg Värdighetsgarantier i Kalmar kommun Bakgrund 2011 infördes en nationell värdegrund i socialtjänstlagen vilket innebär att äldre personer ska ges ökade möjligheter till inflytande

Läs mer

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning Individuell prövning Alla insatser inom äldreomsorgen prövas individuellt och utgår från dina specifika behov. Varje område har en biståndshandläggare som utreder dina behov vid hembesök och/eller vårdplanering.

Läs mer

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i september 2009. Fotograf Matz Arnström

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i september 2009. Fotograf Matz Arnström Eget val hemtjänsten Information utgiven i september 2009 Fotograf Matz Arnström i Karlskrona INNEHÅLLSFÖRTECKNING Eget val i hemtjänsten Sid 3-5 Vad ingår i de olika alternativen? Sid 6 Valbara hemtjänstalternativ

Läs mer

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. Lycksele kommun arbetar sedan 2009

Läs mer

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Hemtjänst Vem kan få hemtjänst? Funktionsnedsättning eller sjukdom kan göra att du behöver stöd och omsorg från andra för att leva ett bra liv i vardagen. Då kan du få

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Antal kunder: 300 med insatser, ytterligare drygt 200 kunder med enbart larm. Personal: 36 rader, 18 östra och 18 västra. Just nu två

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

Utredning om förutsättningarna att införa valfrihet enligt LOV inom daglig verksamhet

Utredning om förutsättningarna att införa valfrihet enligt LOV inom daglig verksamhet Dnr VON-2012-324 Dpl 31 sid 1 (5) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Biståndskontoret Tjänsteyttrande 2013-09-23 Susanne Göransson, 054-540 55 13 Susanne.goransson@karlstad.se Utredning om förutsättningarna

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Kvalitetsuppföljningsplan 2015

Kvalitetsuppföljningsplan 2015 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2014-11-04 Kvalitets- och utvärderingskontoret Dnr Än 2014-480 Mattias Bly Äldrenämnden Kvalitetsuppföljningsplan 2015 OMSORG- OCH ÄLDREFÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Äldrenämnden

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE I KARLSKRONA KOMMUN HANDIKAPPOMSORGEN I KARLSKRONA KOMMUN Den broschyr du håller framför dig ska ge en bild av Karlskrona kommuns insatser för funktionshindrade.

Läs mer

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering.

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Om du är äldre, långvarigt sjuk eller har funktionshinder kan du få stöd och hjälp i ditt eget hem. Vi på vårdbolaget TioHundra

Läs mer

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Äldreomsorgen i Södertälje Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Vad kan vi hjälpa dig med? Hemtjänstens viktigaste uppgift är att göra det möjligt för dig att kunna bo kvar i din invanda

Läs mer