Rapport Hemtjänstens framtida uppdrag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport Hemtjänstens framtida uppdrag"

Transkript

1 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Jan Nilsson, utredare Vård- och omsorgsnämndens handling nr 37/2009 RAPPORT 1 (23) Dnr VON/2006: Rapport Hemtjänstens framtida uppdrag framtida uppdrag.doc

2 RAPPORT 2 (23) Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Bakgrund...6 Uppdraget för hemtjänsten...8 Framtida behovssituation...14 Omvärldsutveckling...16 Framtida kompetensbehov...20 Sammanfattande diskussion/bedömning...22

3 Sammanfattning Vård- och omsorgsnämndens handling nr 37/2009 RAPPORT 3 (23) Den översyn, som redovisas i denna rapport, härrör från ett av de uppdrag, som fanns i den fastställda äldreomsorgsplanen (år 2006). En arbetsgrupp inom hemtjänsten har bearbetat följande frågeställningar: Hur ser dagens uppdrag ut för hemtjänsten. Framtida behov att möta i hemtjänsten. Det framtida uppdraget för hemtjänsten. Utredningsarbetet har blivit fördröjt av olika skäl. Under tiden har det varit en utveckling inom hemtjänsten och därför skall rapporten skall ses som en lägesbeskrivning av dagens hemtjänst samt arbetsgruppens bedömning av den framtida utvecklingen för denna verksamhet. I stället för att vara en handlingsplan kan rapporten användas som underlag i kommande revidering av äldreomsorgsplan. Dagens uppdrag I detta avsnitt redovisas hur uppdraget för hemtjänsten fullgörs. Det beskrivs närmare i underavsnitt rörande styrning, handläggning, hemtjänstens uppgifter idag, utvecling av hemtjänstens uppdrag, brukarsynpunkter samt bedömning. Framtida behov Arbetsgruppen gör följande bedömning av framtida vårdbehov hos äldre i kommunen: Behovssituationen kommer att inträda långt upp i åldrarna, efter år fyllda. Med stigande ålder ökar sannolikheten för att drabbas av kroniska sjukdomar av olika slag och också av flera sjukdomar och funktionshinder samtidigt. Det kommer bland annat att handla om sammansatta behovsbilder multisjuka. Under de sista åren av sitt liv blir man beroende av insatser utifrån. Majoriteten av de som behöver stöd är kvinnor. Äldreomsorgen kommer att möta fler äldre med utländsk bakgrund. Ett ökat antal yngre personer finns i hemtjänsten. Denna utveckling kan bedömas fortsätta framöver. Förutom olika medicinska sjukdomar finns hos de yngre som är aktuella i hemtjänsten oftast olika alkoholrelaterade problem (missbruk, dubbeldiagnoser, alkoholrelaterade demenser) samt psykiska störningar. Även den palliativa vården kommer framöver att bli ett ökat inslag i hemtjänstens vardag I rapporten konstateras att faktorer som egen uppfattning om hälsa, egen livsstil och kontaktnät har betydelse för utvecklingen av äldres hälsa. I rapporten betonas även behovet och betydelsen av ett förebyggande arbete av skador i de äldres hem. Omvärldsutveckling I rapporten redovisas olika utvecklingstendenser som kommer att påverka kommunens hemtjänstverksamhet. Sådana faktorer är Hushållsnära tjänster Valfrihet inom äldreomsorgen

4 RAPPORT 4 (23) Utläggande av inköp och tvätt inom hemtjänsten på externa utförare Införande av TES Sammanhållen hemsjukvård Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbetssätt Införande av demensteam Utvecklingsarbete angående äldre utlandsföddas behov av hemtjänst Teknik vården Införande av salutogent synsätt i hemtjänsten Framtida kompetensbehov I betänkandet I den äldres tjänst. Äldreassistent - ett framtidsyrke (SOU 2008:126) föreslås att en lägsta nivå på kompetens för personal som arbetar med omsorg och vård för äldre ska fastläggas. Nivån ska vara nationellt likvärdig. I utredningen har man utgått från de äldres behov och formulerat de elva kraven inom följande kompetensområden; 1. Värdegrund, förhållningssätt och värderingsförmåga. 2. Kommunikation. 3. Lagar och regler. 4. Det friska (normala) åldrandet. 5. åldrandets sjukdomar. 6. Funktionsbevarande omsorg. 7. Emotionell och social omsorg. 8. Kroppsnära omsorg. 9. Måltid, kost och näring. 10. Omsorg och vård i livets slut. 11. Sjukvård Ett mål med yrkeskraven är att all omsorgspersonal ska ha grundläggande kompetens för sina arbetsuppgifter. Det yttersta målet är att öka kvaliteten och effektiviteten för de äldre. Utöver utredningens föreslagna kompetenskrav, som alla är viktiga områden, bedömer även arbetsgruppen behovet av kunskap om funktionshinder, psykiska sjukdomar och missbruksvård då det är problematik personalen möter i det dagliga arbetet. Ytterligare ett kompetensområde är teknikområdet. Då detta är ett område inom vård och omsorg där utvecklingen snabbt går framåt kommer det att kräva kunskaper hos personalen gällande teknik och tekniska hjälpmedel. Sammanfattande diskussion En tydlig utvecklingslinje, som på olika sätt har kommit till uttryck, är att det sker en avsmalning av hemtjänstens uppdrag i riktning mot att enbart ägna sig åt omvårdnadsarbete.

5 RAPPORT 5 (23) Ett annat tydligt skeende är att kommunen är beredd att öka inflytandet för brukaren över vilka insatser man skall få från hemtjänsten. Kommunen kommer att pröva möjligheten att öppna hemtjänstens verksamhet för externa aktörer vid sidan av egenregin. Under 2009 kommer förutsättningarna för ett valfrihetssystem att utredas. I samband med detta kommer även att utredas om införande av rambeslut. Både avsmalningen av hemtjänstens uppdrag samt ett ökat inflytande för burkarna kommer att ha stor påverkan på den egna verksamhetens omfattning och inriktning. Hemtjänsten kommer att ha behov av att utveckla sin verksamhet på olika sätt för kunna möta både brukarnas behov och konkurrens från externa utförare. Arbetsgruppen har diskuterat behovet av specialisering inom hemtjänsten för att kunna möta det alltmer mångfacetterade behovet av stöd hos målgruppen. Behovet av att klara av i vilken grad och i så fall hur specialisering skall genomföras i vår hemtjänst kommer att tillhöra en av de komponenter som måste klaras ut i samband med den utveckling av egenregin som måste genomföras. En annan tydlig utvecklingstendens är att hemtjänsten inte längre är bara en äldreomsorgsinsats utan riktar sig även till brukare utanför äldregruppen. Med tanke på ett ökat kvarboende kommer både äldregruppen och den yngre gruppen att öka i antal. Utifrån ovan skisserade utvecklingstendenser måste kompetensfrågorna för personalen beaktas framöver.

6 Bakgrund Vård- och omsorgsnämndens handling nr 37/2009 RAPPORT 6 (23) Den översyn, som redovisas i denna rapport, är ett av de uppdrag, som fanns i den av kommunfullmäktige fastställda äldreomsorgsplanen Utredningsarbetet har blivit fördröjt av olika skäl. Under tiden har det varit en utveckling inom hemtjänsten och därför ska rapporten skall ses som en lägesbeskrivning av dagens hemtjänst samt arbetsgruppens bedömning av den framtida utvecklingen för denna verksamhet. I stället för att vara en handlingsplan kan rapporten användas som underlag i kommande revidering av äldreomsorgsplan. Uppdraget I november 2006 beslutade vård- och omsorgsnämnden att fastställa direktiv för översynen. Följande frågor skulle belysas i översynen: Hur ser dagens uppdrag ut för hemtjänsten En beskrivning skall upprättas angående hur uppdraget ser ut för hemtjänsten idag för att ge en plattform för utformning av det framtida uppdraget. Framtida behov att möta i hemtjänsten Utredningen skall närmare analysera den framtida behovssituationen hos våra äldre i ett kvarboende. Utifrån denna analys skall en beskrivning upprättas angående de framtida behoven som hemtjänsten har att möta. Det framtida uppdraget Utifrån redovisning av dagens uppdrag och analys av framtida behov skall det framtida uppdraget för hemtjänsten beskrivas I denna beskrivning skall beaktas den i äldreomsorgsplanen framförda bedömningen om behovet av en renodling av uppdraget och därmed bortförande av vissa idag förekommande uppgifter. Arbetsmiljöaspekter skall beaktas i beskrivningen. Även en bedömning av framtida kompetens skall göras utifrån beskrivningen av det framtida uppdraget. Vid bedömningen av den framtida kompetensen skall samordning ske mot det utredningsarbete som kommer att göras i förvaltningen angående framtagandet av en övergripande kompetensförsörjningsplan. Organisation för arbetet Arbetsgrupp En arbetsgrupp med representanter från äldreomsorgens olika verksamheter har på äldreomsorgschefens uppdrag utfört översynen under åren I arbetsgruppen har följande personer ingått: Margareta Kanesund, områdeschef i hemtjänsten Anna Emanuelsson, områdeschef i hemtjänsten Pernilla Krantz, biståndshandläggare Kerstin Rosenlund, distriktssköterska Anna Karlsson, sjukgymnast Madeleine Kjellman, undersköterska

7 RAPPORT 7 (23) Britt-Marie Svedenberg (från och med 2008) Petra Stafveman, undersköterska (från och med 2008) Lina Österblom, områdeschef i hemtjänsten (från och med 2008 till och med mars 2009) Jan Nilsson, sekreterare i utredningsarbetet

8 Uppdraget för hemtjänsten Vård- och omsorgsnämndens handling nr 37/2009 RAPPORT 8 (23) Nedan ges en beskrivning av hur hemtjänstens uppdrag ser ut idag. Styrning av hemtjänsten Arbetsgruppen bedömer att äldreomsorgsplanens vision och verksamhetsidé ger följande tydliga styrsignaler beträffande uppdraget för hemtjänsten: De äldre skall ges förutsättningar att leva och bo självständigt Omvårdnad och omsorg skall erbjudas efter den enskildes behov, vara av god kvalitet och bygga på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Äldreomsorgen skall eftersträva att den enskilde känner sig trygg med den omvårdnad och omsorg som erbjuds och ge förutsättningar för att så långt möjligt kunna bo kvar i det egna hemmet. Andra styrdokument är riktlinjerna för handläggning av ärenden. I riktlinjerna regleras vilka insatser den enskilde kan få och hur ofta. Syftet med riktlinjerna är att de skall ge kommuninvånarna rättssäkerhet, vara ett stöd i handläggningen samt också kunna användas som information. Handläggning Efter biståndsbedömning och vårdplanering beslutas vilka insatser som skall genomföras hemma hos den enskilde. Det kan handla om insatser rörande omsorg och omvårdnad, sjukgymnastik och sjukvård. I samband med att insatsen skall utföras upprättas tillsammans med brukaren en genomförandeplan så att insatsen kan utföras utifrån den enskildes behov och förutsättningar. Individuella planer är upprättade för varje brukare men fortfarande pågår ett utvecklingsarbete beträffande utformning och uppföljning av planerna. Varje brukare erhåller en kontaktman hos personalen. En modell för teamträffar har arbetats fram och har successivt införts i hemtjänsten under hösten Teamträffen leds av områdesansvarig sjuksköterska. Hemtjänstpersonalen deltar i teamträffen tillsammans med områdeschef, biståndshandläggare och paramedicinare. Varje kontaktperson ansvarar för att ta upp aktuella frågor kring sin brukare. Under år 2008 gjordes en översyn av riktlinjerna i syfte att tydliggöra normer för handläggning och att brukare skall få rätt insats vid rätt tillfälle. Ett resultat av detta var att målstyrda tidsbegränsade beslut infördes. Ytterligare en åtgärd som har vidtagits för att effektivisera handläggningen är införande av vårdplaneringsteam som har givit en snabbare och mer breddad planering vid hemgång från sjukhuset. Detta har inneburit ett minimalt betalningsansvar. Med start hösten 2008 infördes ett IT-baserat planeringssystem med insatsregistrering inom hemtjänsten för att åstadkomma en bättre planering och uppföljning av resursnyttjandet. Införandet pågår.

9 RAPPORT 9 (23) Hemtjänstens uppgifter idag De uppgifter som hemtjänsten utför finns angivna i riktlinjerna och insatsbenämningar. Uppgifterna är följande: Telefontjänst Inköp Bank-, apoteks- och postärenden Tillsyn Morgon-, eftermiddags- och kvällshjälp Omvårdnad i olika former Matlagning/uppvärmning av mat Nattpatrull Städning Tvätt Hjälp till och i matsal Matdistribution Ledsagning Avlastning Delegerade sjukvårdsinsatser Hemsjukvård Andra uppgifter är Kontakt med anhöriga Bokningar av olika slag (t.ex. läkarbesök) Kontakt med hyresvärd Utveckling av hemtjänstens uppdrag Enligt verksamhetsidén skall äldreomsorgens insatser vara flexibla och erbjudas så att de stödjer och utvecklar den enskildes egen förmåga och oberoende och bidrar till den enskildes möjligheter till ett meningsfullt liv. I äldreomsorgsplanen redovisas den framtida verksamheten i två huvudområden, hemvård och särskilda boenden. Hemtjänsten utgör en av verksamheterna i hemvård. För hemtjänsten gjordes följande bedömningar och förslag: Vid ett ökat kvarboende kommer behovet av hemtjänst att öka och denna verksamhet kommer att växa i omfattning. Kompetensen inom verksamheten måste breddas och fördjupas för att på ett flexibelt sätt kunna stödja ett ökat kvarboende hos äldre med omfattande omsorgs-, omvårdnads- och sjukvårdsbehov. En specialisering behöver ske inom verksamheten för att man ska kunna möta mångfacetterade och omfattande omsorgs- omvårdnads- och sjukvårdsbehov. Hemtjänstens framtida uppdrag bör närmare analyseras och fastställas. Utvecklingen på ovanstående punkter har blivit följande: Någon ökning av antalet ärenden har inte inträffat I stället har antalet ärenden minskat i antal från 622 (2006) till 539 (2009). Däremot har antalet timmar per

10 RAPPORT 10 (23) ärende ökat från 25 (2006) till 28 (2009) vilket är ett mått på utökad vårdtyngd. Antalet HSL-ärenden fluktuerar mellan åren. Toppnoteringen var 2007 då antalet HSL-ärenden var 580. I januari 2009 hade antalet sjunkit till 554. Gruppens bedömning är att vårdtyngden i hemtjänstärendena kommer att öka framöver med tanke på ett ökat kvarboende. Personalen har under de senaste åren genomgått olika former av kompetensutveckling i hälsobefrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbetssätt, gymnasieutbildningar, handledning och studiecirklar. Utifrån förslag i planen har följande utveckling skett inom närliggande verksamheter inom hemvården: Rehabilitering Sedan 2006 finns inrättat ett team som ger riktad rehabilitering i hemmet till brukare som har en potential att återfå hälsa och funktioner och därmed kan förväntas minska sitt beroende av hemtjänst. Utbildningsinsatser angående ett rehabiliterande arbetssätt har genomförts med stöd av statliga stimulansmedel. Anhörigstödet har förstärkts. En plan för utveckling av dagverksamheten har antagits. En utökning har skett av platsantalet i korttidsboendet från 45 till 57. Målstyrd biståndsbedömning har införts. För personer 75 år och äldre och som bor i Katrineholms kommun har införts serviceinsatser utan biståndsprövning upp till 3 timmar per månad och familj. Sådana insatser är städning, tvätt/klädvård inköp eller annan serviceinsats. Fixarmalte finns etablerad sedan några år. Uppsökande verksamhet har genomförts. Fallförebyggande projekt och läkemedelsgenomgångar har haft sin betydelse för behovet av hemtjänst. Våren 2009 föreslog förvaltningen efter utredningsarbete att låta externa utförare hantera sådana arbetsuppgifter som inköp och tvätt, vilka idag utförs av hemtjänsten. Nämnden beslöt dock att ej för närvarande genomföra detta då valfrihet inom hemtjänsten utreds. Brukarsynpunkter Brukarundersökningar Nedan redovisas tre olika undersökningar beträffande brukarnas upplevelser av kvalitén inom hemtjänsten. Kvalitetsbarometer Vartannat år genomförs en kvalitetsbarometer i hemtjänsten. Barometern är en kvantitativ totalundersökning med datainsamling genom en skriftlig enkät. Målgruppen för undersökningen är personer med biståndsprövade insatser från hemtjänsten. Frågorna belyser tre huvudområden: hur upplever brukaren insatserna, bemötande från personalen samt trygghet och gemenskap med andra. Senast genomförd undersökning ägde rum hösten år frågeformuläret sändes ut till samtliga som hade hemtjänst i augusti år 2007, totalt 622 personer. Svars-

11 RAPPORT 11 (23) frekvensen blev 67 %. Nästa kvalitetsbarometer kommer att genomföras hösten år Följande resultat framkom: Insatserna Detta område omfattade 4 frågor. Höga nöjdhetssiffror fick bemötandet från biståndshandläggarna och att brukarna fick den hjälp som beviljats enligt biståndsbeslutet. Markerat lägre siffror framkom beträffande personalkontinuitet och om brukarna får meddelande i förväg om tidsavvikelser. Dessa två punkter tillhör förbättringsområden. Personalen Bemötandet från personalen och yrkeskunnighet har fått höga nöjdhetssiffror. Ett förbättringsområde är att bli mer duktig på att informera om vem som är kontaktperson inom personalen. 27 procent uppger att de inte vet vem som är deras kontaktpersonal. Trygghet och gemenskap med andra samt en meningsfull dag. Inom detta område har 7 frågor ställts. Någon närmare redovisning görs inte av svaren då frågorna på detta område inte direkt har att göra hur hemtjänsten fungerar. Helhetsomdömet Det sammanfattande helhetsomdömet för hemtjänsten är att 94 procent av de svarande uppger att de är nöjda med hemtjänstens insatser. Nationell brukarundersökning Socialstyrelsen har i uppdrag att göra årliga nationella brukarundersökningar för att ur brukares perspektiv följa upp kvalitén inom vården och omsorgen om äldre. En första enkät genomfördes år I Katrineholm har antalet svarande varit 254. Resultaten redovisas i i nöjdkundindex (NKI). Det är medelvärden som har redovisats både för vår kommun och samtliga kommuner. Högt NKI fås för hur nöjd brukaren är med sin insats, personalens bemötande, hjälpens omfattning och utförande samt vårdinsatser som hjälp med medicinering och såromläggning, rehabilitering och rörelseträning. Lägre NKI fås beträffande information (hur väl informeras brukaren om beviljad insats och om förändringar), inflytande (brukarens möjlighet att påverka sin insats), personalkontinuitet, social samvaro och aktiviteter samt maten. Mellannyckeln Katrineholms kommun har ingått i ett jämförelseprojekt (Mellannyckeln) kring hemtjänsten. I detta projekt har bland annat personalkontinuiteten jämförts mellan 10 kommuner. Enligt redovisningen är personalkontinuiteten 17 personal per brukare. För de andra kommunerna varierar genomsnittssiffrorna mellan personal per brukare. I vår kommun har våra brukare en jämförelsevis hög andel brukare med dubbelbemanning, som påverkar ovan redovisade genomsnittssiffror. De frågor som hemtjänsten främst har att arbeta vidare med är personalkontinuitet och dubbelbemanning. Rapporten visar att Katrineholm att har en förhållandevis hög dubbelbemanning.

12 RAPPORT 12 (23) Klagomålshantering En sammanställning angående klagomålshanteringen för åren visar att Antalet klagomål 2005 var 50 st, st, st och st. Under 2005 sändes klagomålsblanketten ut för kännedom till alla brukare i samband med förfrågan om avgiftsunderlag. Många kände sig tvungna att svara, vilket förklarar det stora antalet inkomna anmälningar. Merparten av klagomålen 2005 (30 st) uttrycker att man är nöjd med service och bemötande. Från år 2006 är det huvudsak bara klagomål som kommit in. Klagomålen rör i huvudsak bemötandefrågor, tidsåtgång för insatserna, kvaliteten i insatserna och för mycket personal kring brukarna. Bedömning Under 2008 gjordes en processkartläggning inom hemtjänsten i fyra distrikt med stöd av en extern konsult. Processerna för respektive område kartlades i detalj tillsammans med personal. Ett stort antal förbättringsförslag genererades. Parallellt med kartläggningen upprättades så kallade KPB (kostnad per brukare)- kalkyler både på insats- och brukarnivå. I konsultens analys framhölls följande förbättringsområden beträffande styrningen av hemtjänstverksamheten: En bättre modell för uppföljning av prestation och ekonomi. I rapporten efterlyses en modell där man kombinerar prestation med ekonomin för att förbättra informationen till personalen samt att ge personalen bättre möjligheter att påverka resultatet. En mer säker hantering av planeringen efterlyses. Ett administrativt it-planeringssystem är under införande vilket kommer att ge en mer effektiv och säker planering. Arbetsplanen. Arbetsplanen fungerar inte som tänkt. De anställda har inte tid att arbeta med den och saknar förståelse för den grundläggande tanken med den. Kontaktmannaskap och kontinuitet. I rapporten konstateras att riktlinjerna för kontaktmannaskap och kontinuitet behöver diskuteras och fastställas då de fungerar olika tillfredställande i verksamheten. Vårdplanering. Rutinen med vårdplanering fungerar olika mellan hemtjänstområdena. I ett av hemtjänstområdena fungerar den tillfredställande medan i andra områden finns det en frustration över att inte få/kunna medverka i vårdplanering i den mån som önskas. Det kan leda till informationsbrist. Detta indikerar på ett behov av att stämma av rutinen för vårdplanering. Initiering av nya brukare flödet mellan biståndshandläggare och hemtjänst. Det finns otydligheter i flödet vid initiering av nya brukare. Det finns även brister i personalens kunnande i dokumenthanteringssystemet Sofia Omfale vilket innebär en risk i processen. Flödet måste säkerställas och personalen utbildas i Sofia Omfale. Ledarskap. Synpunkter har framkommit från hemtjänstgrupperna på en utveckling av ledarskapet.

13 RAPPORT 13 (23) Chefen för hemtjänsten har nyligen i en skrivelse till nämnden rapporterat hur hemtjänstverksamheten arbetar med att utveckla ovanstående förbättringsområden. Arbetsgruppen gör dessutom följande bedömning: Schablontiderna för insatser enligt Socialtjänstlagen (SOL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är många gånger för knappa. En översyn skulle behöva göras av systemet. En uppföljning pågår av systemet med schablontider. Emellanåt förekommer gränsdragningsdiskussioner mot främst socialpsykiatrin men även personlig assistans. När det gäller samspelet med socialpsykiatrin så har riktlinjer nyligen antagits som skall skapa ordning och reda i vem som gör vad i respektive verksamhet. Även samspelet med landstinget kärvar emellanåt särskilt när det gäller utskrivningar från sjukhuset till egna hemmet och därmed underrättelser till hemtjänsten. Underrättelserna fungerar dock allt bättre och därmed upplevs samspelet med sjukvården mer friktionsfritt. När det gäller bedömningen av hur verksamheten fungerar kan ovannämnda kvalitetsundersökningar vara en källa att stödja sig på. Både i vår egen kvalitetsbarometer och socialstyrelsens brukarundersökning erhåller hemtjänstinsatserna och personalens bemötande höga nöjdhetssiffror. I båda undersökningarna erhåller personalkontinuitet, information till brukarna om insatserna samt möjligheter till inflytande för brukarna beträffande insatsernas omfattning och utformning lägre nöjdhetssiffror. Ovannämnda punkter tillhör förbättringsområden och behöver därför bearbetas och utvecklas.

14 Framtida behovssituation Vård- och omsorgsnämndens handling nr 37/2009 RAPPORT 14 (23) I detta avsnitt redovisas bedömningar kring den framtida behovssituationen hos den äldre befolkningen. Äldreomsorgsplanens bedömning I rapporten finns följande bedömning av framtida vårdbehov hos äldre i kommunen: Behovssituationen kommer att inträda långt upp i åldrarna, efter år fyllda. Med stigande ålder ökar sannolikheten för att drabbas av kroniska sjukdomar av olika slag och också av flera sjukdomar och funktionshinder samtidigt. Det kommer bland annat att handla om sammansatta behovsbilder multisjuka. Under de sista åren av sitt liv blir man beroende av insatser utifrån. Majoriteten av de som behöver stöd är kvinnor. Äldreomsorgen kommer att möta fler äldre med utländsk bakgrund. I rapporten konstateras att faktorer som egen uppfattning om hälsa, egen livsstil och kontaktnät har betydelse för utvecklingen av äldres hälsa. I rapporten betonas även behovet och betydelsen av ett förebyggande arbete av skador i de äldres hem. Arbetsgruppens bedömning Arbetsgruppens mening är att äldreomsorgsplanens bedömningar stämmer överens med gruppens bedömningar om den framtida behovssituationen hos våra äldre. Följande bild i punktform är vanlig hos de äldre som hemtjänsten möter: Medelåldern ca 85 år Följande sjukdomar är mest vanliga - demens - hjärtsvikt - artros - diabetes - stroke Kvinnorna är vanligast förekommande i hemtjänsten Arbetsgruppen har studerat statistik beträffande ärendeutvecklingen för åren (januari månad respektive år). Antalet ärenden har minskat i antal från 622 (2006) till 539 (2009). Däremot har antalet timmar per ärende ökat från 25 (2006) till 28 (2009) vilket är ett mått på utökad vårdtyngd. Antalet HSL-ärenden fluktuerar mellan åren. Toppnoteringen var 2007 då antalet HSL-ärenden var 580. I januari 2009 hade antalet sjunkit till 554. Gruppens bedömning är att vårdtyngden i hemtjänstärendena kommer att öka framöver med tanke på ett ökat kvarboende. Antalet tunga psykiatriärenden ökar. Det finns fastställda riktlinjer för hur dessa ärenden skall hanteras. Gemensamma möten förekommer också mellan hemtjänstens och socialpsykiatrins anställda beträffande dessa ärenden. De demenssjuka som bor hemma kan vara svåra att klara av för hemtjänsten. Det är problem med att de kan försvinna från sitt hem. Antalet demenssjuka kommer antagligen att öka framöver och då kommer även ökningar i eget boende. I detta

15 RAPPORT 15 (23) sammanhang är det bra att det finns en verksamhet som Nävergården som kan hjälpa till att strukturera dessa människors vardag. Nutritionsfrågorna behöver utvecklas och kunskapen öka för de anställda i hemtjänsten. Med stöd av stimulansmedel har nutritionsfrågorna i eget boende i eget boende utvecklats. Även informations- och utbildningsverksamhet till personalen har bedrivits. Antalet äldre äldre kan bedömas öka i antal framöver. Detta kommer antagligen leda till en ökad ensamhetsproblematik. Denna fråga är uppmärksammad i utredningen kring den framtida dagverksamheten. Ett ökat antal invandrare kommer hemtjänsten framöver att få möta i sin verksamhet. Detta kommer hos hemtjänsten att kräva en ökad kulturkompetens kring olika etniska grupper. Denna fråga är uppmärksammad i arbetet kring den framtida äldreomsorgen för äldre invandrare. Ett projekt är tillsatt för att utifrån invandrarrapportens intentioner utveckla hemtjänstens stöd till äldre invandrare. Ett särproblem som uppmärksammas här är att det palliativa teamet ej hanterar äldre invandrare utan det får hemtjänsten ta hand om. Ett ökat antal yngre personer finns i hemtjänsten. Denna utveckling kan bedömas fortsätta framöver. Förutom olika medicinska sjukdomar finns hos de yngre som är aktuella i hemtjänsten oftast olika alkoholrelaterade problem (missbruk, dubbeldiagnoser, alkoholrelaterade demenser) samt psykiska störningar. Även kring denna grupp behövs en kunskapsutveckling i hemtjänsten. Även den palliativa vården kommer framöver att bli ett ökat inslag i hemtjänstens vardag. Även i detta avseende behövs en kunskapspåfyllnad. Det kommer att bli ett ökat inslag av individuella lösningar och insatser utifrån brukarnas enskilda behov. Det salutogena arbetssättet, som är under införande i äldreomsorgen, kommer ytterligare att bädda för en sådan utveckling. Anhörigvårdarna gör stora insatser. Enligt gjorda uppskattningar står anhörigvårdarna för 70 % av behövliga insatser. I kommunen finns idag ett väl utvecklat stöd till de anhöriga som vårdar sina nära. Information om hemtjänstens uppdrag I arbetsgruppen har förts en diskussion om att hemtjänstens uppdrag skulle behöva tydliggöras och kommuniceras ut mot kommuninvånarna. Detta behov kommer att bli påtagligt om ett valfrihetssystem införs och en konkurrenssituation uppstår mot externa utförare. Någon form tjänstedeklaration skulle behöva upprättas som beskriver vad utbudet i hemtjänsten men också vilka krav som ställs på brukarna för att de skall kunna få hemtjänst. Arbetsgruppen bedömer att tjänstedeklarationer behöver utvecklas som en del i kvalitetsarbetet.

16 Omvärldsutveckling Vård- och omsorgsnämndens handling nr 37/2009 RAPPORT 16 (23) I arbetsgruppen har förts en diskussion om faktorer som är av betydelse för hemtjänstens framtida uppdrag. Nedan redovisas några utvecklingstendenser som kommer att påverka kommunens hemtjänstverksamhet. Hushållsnära tjänster Idag när enbart städhjälp beviljas så hänvisas till städfirmor för utförande. En viss konkurrens finns redan idag. Enligt gällande lagstiftning får kommun tillhandahålla att tillhandahålla hushållsnära tjänster åt äldre utan föregående individuell behovsprövning. Med hushållsnära tjänster avses tjänster av servicekaraktär i hemmet som städning, tvätt och liknande insatser som inte utgör personlig omvårdnad. För hushållsnära tjänster får kommunen ta ut skäliga avgifter enligt grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna får dock inte överstiga kommunens självkostnader. Numera finns en skattereduktion införd för fysiska personer som har haft utgifter för hushållsarbete. Det hushållsarbete som omfattas av skattereduktionen kan avse städarbete eller annat rengöringsarbete, vård av kläder och hemtextilier och tvätt vid tvättinrättning. Hushållsarbetet kan även avse omsorg, tillsyn och annan personlig hjälp till barn, funktionshindrade, personer med varaktig sjukdom och äldre. Även snöskottning och återkommande enklare trädgårdsskötsel av tomt eller trädgård kan omfattas. Hushållsarbetet skall i huvudsak vara utfört i eller i nära anslutning till bostaden. Skattereduktionen uppgår till 50 procent av ett underlag bestående av utgifter för sådana arbeten. Utgifterna skall avse arbete som utförts av någon som har F-skattsedel. Skattereduktionen får sammanlagt inte överstiga kronor per person och beskattningsår. När det gäller diskussionen om hushållsnära tjänster kan det bedömas att en alternativsektor kommer att växa fram vid sidan kommunens hemtjänst. Redan i dag finns tydliga ansatser kring detta i vår kommun där några städbolag är ute och saluför sig. Denna utveckling kommer ytterligare att förstärkas om kommunen inför valfrihet i hemtjänsten. Valfrihet inom äldreomsorgen Vid årsskiftet 2009 trädde en lag i kraft om fritt val inom äldre- och handikappomsorgen (LOV). Enligt lagen gäller den ökade valfriheten för vård, omsorg, stöd och service inklusive särskilt boende som ges till äldre och personer med funktionshinder enligt socialtjänstlagen. Utgångspunkten för lagen är att öka valfriheten och inflytandet för äldre och personer med funktionshinder. Avsikten är att det skall främja en mångfald av utförare, både i fråga om storlek och inriktning. Kommunen har beslutat att utreda förutsättningarna för ett införande av ett valfrihetssystem inom äldreomsorgen och mest troligt då inom hemtjänsten. Denna utredning kommer att genomföras under Ett politiskt beslut om ett eventuellt införande kommer att föreligga i början på år Om ett införande blir aktuellt så sker det troligen under hösten år Ett sådant införande kommer troligen att innebära fler utförare av hemtjänst förutom kommunens egenregi.

17 Översyn av inköps- och tvättrutiner Vård- och omsorgsnämndens handling nr 37/2009 RAPPORT 17 (23) På nämndens uppdrag har en översyn av inköps- och tvättrutiner inom hemtjänsten genomförts. Denna översyn arbetade fram en konsekvensanalys för att lägga ut inköpen på entreprenad samt ta fram ett förslag om en försöksverksamhet med inköp på entreprenad. Med tanke på den pågående utredningen angående ett införande av valfrihet inom hemtjänsten beslutade vård- och omsorgsnämnden att för närvarande ej genomföra nya inköps- och tvättrutiner inom hemtjänsten. Införande av TES (ett elektroniskt planeringssystem) Under genomfördes en test av ett elektroniskt planeringssystem i fyra hemtjänstgrupper. I ett av dessa områden prövades även insatsregistrering. Utifrån erfarenheterna av det genomförda testet så beslutades under 2008 så beslutades att TES planeringssystem och insatsregistrering successivt skulle införas i hemtjänsten för att få en optimalt och effektiv styrning. Införandet pågår för närvarande. Projektet sammanhållen hemsjukvård Projekt Tryggve Kommunerna och landstinget har tecknat ett avtal om kommunalisering och skatteväxling av hemsjukvården i ordinärt boende i Sörmlands län. Kommunaliseringen skall verkställas den 1 januari år För Katrineholms kommun får det inga effekter för hemsjukvården, då kommunen redan bedriver hemsjukvården på uppdrag av landstinget. Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbetssätt Sommaren 2007 startade projektet Gemensamt förhållningssätt - ur ett hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande perspektiv. Målet är att personal ska arbeta med ett hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande förhållningssätt och genom detta höja livskvalitén hos brukarna. En modell för Teamträff har tagits fram för att få ett gemensamt arbetssätt och för att öka samarbete och kommunikation inom hemtjänstgrupperna. Arbetsplanen har reviderats och ska nu kallas genomförandeplan. I den ska personalen tillsammans med brukaren konkret beskriva hur insatserna praktiskt ska genomföras utifrån beviljade insatser. All personal inom hemtjänsten har erbjudits att gå en studiecirkel som heter Aktivitet och självständighet, ett studiematerial om vardagsrehabilitering från FOU i väst. Vid fem tillfällen har arbetsgrupperna träffats för att diskutera aktuella fallbeskrivningar samt för att få ökad kunskap inom ämnet. Inom ramen för Kompetensstegen har personalen även erbjudits att gå en gymnasieutbildning Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbetssätt. Sedan starten hösten 2007 har 60 personer genomgått utbildningen. En fortsättning av kursen planeras till hösten 2009.

18 RAPPORT 18 (23) Den personal som deltagit i gymnasieutbildningen har erbjudits efterföljande processhandledning i syfte att få tid till reflektion, utveckla och stärka sig i sitt förhållningssätt. Demensteam Med stöd av statliga stimulansmedel till äldreomsorgen har startats ett mobilt team som ska åka hem till eget boende eller till särskilt boende, då problem uppstår med demenssjuka brukare och vars anhöriga eller personal har svårt att komma tillrätta med problemet. (beteendemässiga problem, aggressiva, skrikbeteenden) Mobila teamet ska kunna åka ut akut om det uppstår fara för brukarens hälsa eller fara för omgivnings hälsa. I de flesta fall ska ordinarie personal/team först genomfört en vårdplanering och dokumenterat vilka åtgärder de har vidtagit och resultaten av dessa, innan mobila teamet kopplas in. Äldre utlandsföddas behov av hemtjänst Utifrån ett uppdrag i äldreomsorgsplanen har en rapport upprättats angående äldre utlandsföddas behov av äldreomsorg. I rapporten redovisas en kartläggning och utifrån den redovisas en handlingsplan beträffande äldreomsorg till utlandsfödda äldre. Ett projektarbete pågår med att förverkliga handlingsplanen. Några av dessa punkter i handlingsplanen är : Ett särskilt utvecklingsarbete behöver bedrivas för att anpassa anhörigstödet till äldre utlandsfödda samt att göra anhörigstödet mer känt hos äldre utlandsfödda. Ett utvecklingsarbete bedrivs kring bildandet av ett mångfaldsteam inom äldreomsorgen. En generell utbildningssatsning behöver göras för att öka äldreomsorgspersonalens kunskaper kring etnisk kulturkompetens. Informationen till äldre utlandsfödda behöver utvecklas. Teknik i vården Med stöd av eu-medel pågår för närvarande ett medicintekniskt projekt på Lövåsen. I detta projekt handlar det om att identifiera teknik som stödjer äldre och bidrar till högre livskvalitet (ger den enskilde möjligheter till ett gott vardagsliv och goda förutsättningar för ett meningsfullt liv i gemenskap med andra). Framsteg i detta projekt kan givetvis komma att användas och få betydelse i hemtjänsten. Ett fortsättning på detta projekt är under uppstart. Det handlar om att i vården utveckla former för att fånga idéer och förslag från personalen hur tekniken i vården kan utvecklas. Detta projekt kommer att starta under våren 2010 och pågå ett år. Salutogent (hälsobefrämjande) arbetssätt En utvecklingsprocess pågår inom äldre angående införande av det salutogena synsättet. Detta kommer på sikt att påverka arbetssättet inom hemtjänsten.

19 Internetsökning Vård- och omsorgsnämndens handling nr 37/2009 RAPPORT 19 (23) Var och en i arbetsgruppen gjorde under hösten 2007 sökningar på internet angående den framtida hemtjänsten. Tanken med det insamlade materialet var att det skall ge en beskrivning angående utvecklingen i hemtjänsten sett ur ett riksperspektiv. Även om viss tid har gått så redovisas sökresultatet, då det ger en uppfattning om den spretiga utveckling, som har förekommit i riket angående hemtjänstens verksamhetsutveckling. Följande internetträffar redovisades: Det var ingen entydig utvecklingsbild som framkom utan spretig sådan, vilket framgår av nedanstående punkter. Ett antal träffar handlade om behovet av någon form av spetskompetens i hemtjänsten. Spetskompetensen rörde ofta demenssjukdomar, neurologiska sjukdomar, palliativ vård, psykiska störningar och missbruk. En vanlig form i de undersökta kommunerna var att organiserasig i tvärprofessionella team tillsammans med landstinget. Andra träffar handlade om en renodling av yrkesrollen som enbart omvårdnad och bortförande av serviceuppgifter och förenklade biståndsprövningar avseende servicetjänster Vid en rapportsökning på internet på träffades följande skrifter: - Aktuellt om äldreomsorgen, utgiven av Sveriges kommuner och landsting - Lägesrapport angående äldreomsorgen utgiven av socialstyrelsen - Rapport från socialstyrelsen angående Omsorg människor emellan en översikt av omsorgsgivande i den svenska befolkningen - Rapport från socialstyrelsen angående Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid - Rapport från socialstyrelsen angående Socialt arbete med äldre Förslag till kompetensbeskrivning inom äldreomsorg - Rapport från socialstyrelsen angående Framtidens anhörigomsorg Kommer de anhöriga vilja, kunna, orka ställa upp för de äldre i framtiden?

20 Framtida kompetensbehov Vård- och omsorgsnämndens handling nr 37/2009 RAPPORT 20 (23) För vår diskussion om framtida kompetensbehov inom hemtjänsten har en nyligen publicerad utredning 1 legat till grund. I betänkandet föreslås att en lägsta nivå på kompetens för personal som arbetar med omsorg och vård för äldre ska fastläggas. Nivån ska vara nationellt likvärdig. I utredningen har man utgått från de äldres behov och formulerat de elva kraven inom följande kompetensområden; 12. Värdegrund, förhållningssätt och värderingsförmåga. 13. Kommunikation. 14. Lagar och regler. 15. Det friska (normala) åldrandet. 16. åldrandets sjukdomar. 17. Funktionsbevarande omsorg. 18. Emotionell och social omsorg. 19. Kroppsnära omsorg. 20. Måltid, kost och näring. 21. Omsorg och vård i livets slut. 22. Sjukvård Ett mål med yrkeskraven är att all omsorgspersonal ska ha grundläggande kompetens för sina arbetsuppgifter. Det yttersta målet är att öka kvaliteten och effektiviteten för de äldre. Detta är nu ute på remiss men går förslaget igenom så står vi inför ett stort arbete med att ge personalen kompetensutveckling detta kan då ske både i form av validering och utbildning Några av dessa kompetenser vill vi särkilt lyfta fram. För att omsorgsbehovet hos brukaren inte ska öka mer än nödvändigt vill vi betona vikten av att personalen har ett hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande förhållningssätt. Vi ser att denna kompetens fångas i yrkeskraven Funktionsbevarande omsorg samt Emotionell och social omsorg. Allt fler äldre med omfattande omvårdnadsbehov kommer att behöva vård och omsorg i hemmet. För att klara detta behöver personalen ha kunskap om sjukvårdande insatser. Utöver utredningens föreslagna kompetenskrav, som alla är viktiga områden, ser vi även behovet av kunskap om funktionshinder, psykiska sjukdomar och missbruksvård då det är problematik personalen möter i det dagliga arbetet. Ytterligare ett kompetensområde är teknikområdet. Då detta är ett område inom vård och omsorg där utvecklingen snabbt går framåt kommer det att kräva kunskaper hos personalen gällande teknik och tekniska hjälpmedel. 1 Betänkandet I den äldres tjänst. Äldreassistent - ett framtidsyrke (SOU 2008:126)

Äldrenämndens. inriktningsmål

Äldrenämndens. inriktningsmål Äldrenämndens inriktningsmål Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Sid 3 Verksamhetsidé Sid 4-5 Vision Sid 6 Uppdrag Sid 7 Ekonomi Sid 8 Verksamhet Sid 9-11 Personal/Organisation Sid 12 Inledning

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

Slutrapport från översyn av äldre utlandsföddas behov av äldreomsorg samt utveckling av stödinsatser

Slutrapport från översyn av äldre utlandsföddas behov av äldreomsorg samt utveckling av stödinsatser VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Hannele Hassinen, projektledare SLUTRAPPORT 1 (8) Slutrapport från översyn av äldre utlandsföddas behov av äldreomsorg samt utveckling av stödinsatser Slutrapport Stimulansmedelprojekt

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

Hemvård i Åstorp kommun

Hemvård i Åstorp kommun För mer information kontakta: Kommunens biståndshandläggare tel: 042-643 29 / 042-641 35 Hemvården i Åstorp: Samordnare tel: 042-642 43 Områdeschef tel: 042-643 27 Hemvården Kvidinge: Samordnare tel: 0435-201

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Stimulansmedel inom demensområdet

Stimulansmedel inom demensområdet VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Stefan Ivarsson Projektledare Rapport Stimulansmedel 1 (6) Stimulansmedel inom demensområdet Katrineholms kommun 2 (6) Sammanfattning Demens är en av de vanligaste folksjukdomarna

Läs mer

Område Rehabilitering

Område Rehabilitering Redovisning av avslutade projekt och aktiviteter finansierade av statliga stimulansbidrag för utveckling av vården och omsorgen om äldre personer. Område Rehabilitering KomSam projektet Äldreenheten, Nacka

Läs mer

Tjänsteskrivelse 2013-10-28

Tjänsteskrivelse 2013-10-28 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum 2013-10-28 Vår referens Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag på modell för biståndsbeslut i tid gällande serviceinsatser

Läs mer

till vägledning för biståndsbedömning enligt SoL/äldreomsorg till vägledning för verkställighet, hemtjänst och särskilt boende inom äldreomsorgen

till vägledning för biståndsbedömning enligt SoL/äldreomsorg till vägledning för verkställighet, hemtjänst och särskilt boende inom äldreomsorgen Diarienummer: Mål, uppdrag och planer Bilaga 3 till vägledning för biståndsbedömning enligt SoL/äldreomsorg Salutogen vardagsrehabilitering Bilaga 2 till vägledning för verkställighet, hemtjänst och särskilt

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4.

ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4. ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4. Kommunens äldreomsorg styrs av ramar som utgörs av bland annat socialtjänstlagen, hälsosjukvårdslagen, ekonomiska förutsättningar och politiska mål.

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Yrkeskrav i äldreomsorg (S2007:12) I den äldres tjänst. Äldreassistent ett framtidsyrke förslag från utredningen om yrkeskrav i äldreomsorgen

Yrkeskrav i äldreomsorg (S2007:12) I den äldres tjänst. Äldreassistent ett framtidsyrke förslag från utredningen om yrkeskrav i äldreomsorgen I den äldres tjänst Äldreassistent ett framtidsyrke förslag från utredningen om yrkeskrav i äldreomsorgen Kompetensförsörjning genom validering och arbetsplatslärande, Göteborg den 25 november 2009 anita.berger@social.ministry.se

Läs mer

Verksamhetsmål för äldrenämnden

Verksamhetsmål för äldrenämnden Verksamhetsmål för äldrenämnden 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID INLEDNING 3 VERKSAMHETSIDÉ Vad gör nämnden och för vem 4 VISION Vad vill vi 6 MÅL Vad ska göras och vilka resultat ska uppnås

Läs mer

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde Verksamhetsplan2009-2011 för Bryggarens hemtjänstområde Reviderad 20110104 Till grund för enhetens verksamhet är Förvaltningen för omsorg och hälsas verksamhetsplan 2009-2011 Vision Vi är till för att

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016

verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016 MÅNGKULTURELL HEMTJÄNST I STOCKHOLM AB 2016-01-08 verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016 Mångkulturell Hemtjänst bedriver hemtjänst i Solna. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Norgegatan

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Budgetenhet Äldreomsorg 2012 ENHET/ BUDGETENHET Äldreomsorg TIDSPERIOD 2012 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Äldreomsorg/hälso- och sjukvård omfattar gemensam verksamhet,

Läs mer

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet Rapport 24:19 Hjälp i hemmet Vissa bistånds- och serviceinsatser inom äldre- och handikappsomsorgen i Västra Götalands län Inledning I förarbetena till den nya socialtjänstlagen (21:43), som trädde i kraft

Läs mer

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare Februari 2007 Hemtjänst, ledsagning, avlösning Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare 1. Hemtjänst 1.1 Kunddebiterad tid sid

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

Inbjudan till nätverksmöte kring Vård- och omsorgscollege

Inbjudan till nätverksmöte kring Vård- och omsorgscollege Inbjudan till nätverksmöte kring Vård- och omsorgscollege Datum: Onsdag 4 februari Tid: OBS ändrad tid! 08.30 12.00 Plats: GR, Gårdavägen 2, Göteborg Sammanträdesrum 135 Värden bjuder på fika 090123 Anmäl

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR. Godkända leverantörer i Kungälvs kommun

HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR. Godkända leverantörer i Kungälvs kommun HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR Godkända leverantörer i Kungälvs kommun Möjlighet att välja leverantör inom hemtjänsten Kungälvs kommun har ett valfrihetssystem inom hemtjänsten. Det innebär

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah)

Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) UTREDNING 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) Bakgrund

Läs mer

Bilaga 3b: Kvalitetsuppföljning LOV Checklista.

Bilaga 3b: Kvalitetsuppföljning LOV Checklista. Bilaga 3b: Kvalitetsuppföljning LOV Checklista. Område Krav Krav Uppföljning Kvalitet/planering och Entreprenören skall ha en årlig uppföljning verksamhetsplan där det beskrivs hur arbetet skall uppfylla

Läs mer

Nyhetsbrev Trygghetsteam

Nyhetsbrev Trygghetsteam Nyhetsbrev Trygghetsteam Utfärdad av: Marie-Louise Pilemalm, Sida 1 av 5 Innehållsförteckning 1 Start av Trygghetsteam... 3 2 Vilka ingår i Trygghetsteamet... 3 3 Bakgrund varför Trygghetsteam... 3 4 Målgrupp...

Läs mer

Uppföljning av Team trygg hemgång

Uppföljning av Team trygg hemgång Uppföljning av Team trygg hemgång Februari - september 2016 Handläggare: Hanna Henningsson Innehåll Bakgrund... 3 Effekter... 3 Inskrivning och vårdplanering... 3 Tillfälliga vistelser och betalningsansvar...

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG Information om Hemtjänst! Verksamheten utgår från att kommunmedborgaren ska erbjudas möjlighet till en fungerande vardag. Verksamheten vänder sig till äldre samt personer med

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Kungsholmens stadsdelsförvaltning Stöd till resultatstyrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-02-18 Handläggare Christina Egerbrandt Telefon: 08-508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde

Läs mer

Kriterierna gäller från 2012-01-01

Kriterierna gäller från 2012-01-01 Fastställt av Omsorgs- och utbildningsutskottet 2011-10-20 104 Kriterierna gäller från 2012-01-01 Följande kvalitetskriterier för hemtjänst i ordinärt boende i Östra Göinge kommun är antagna av kommunstyrelsens

Läs mer

Utveckling av hemtjänsten

Utveckling av hemtjänsten Bromma stadsdelsförvaltning Verksamhetsområde Äldreomsorg Tjänsteutlåtande Dnr 547-16-1.5.1 Sida 1 (5) SDN 2017-02-02 2016-12-05 Handläggare Susanne Brinkenberg Telefon: 08-508 06 320 Till Bromma stadsdelsnämnd

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN Senast gjord revidering: 12 10 15 Beslutet fattat av: Utförd av: Äldreomsorgsutskottet och IFO/LSS-utskottet Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 14 Eva Thimfors HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I

Läs mer

Personal i omsorg och vård för äldre

Personal i omsorg och vård för äldre Personal i omsorg och vård för äldre 185 000 undersköterskor och vårdbiträden Utgör 85 procent av personalen i omsorg och vård för äldre 4,4 procent av Sveriges totala arbetskraft Sveriges i särklass största

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst PLAN Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Lättläst Innehåll Inledning... 3 1. Du ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över din vardag... 5 2. Du

Läs mer

Kvalitetsdeklarationer för. Hemtjänst. i Varbergs kommun

Kvalitetsdeklarationer för. Hemtjänst. i Varbergs kommun Kvalitetsdeklarationer för Hemtjänst i Varbergs kommun Kort om kvalitetsdeklarationer Varbergs kommun ska vara en bra kommun att leva i. Ett av kommunens prioriterade mål är Bättre hälsa genom att inspirera

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare 1. Allmänna förutsättningar Dessa anvisningar syftar till att vara ett hjälpmedel för beställare

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör

Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör Utgångspunkter för eget val - Biståndsbeslutet utgör grunden för val av leverantör och beställning. - Valet är frivilligt.

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Kompetensutveckling under 2010 samt planering av 2011 års kompetensutveckling

Kompetensutveckling under 2010 samt planering av 2011 års kompetensutveckling VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Ingela Lövgren, utvecklingsledare Vård- och omsorgsnämndens handling nr 3/2011 KOMPETENSUTVECKLING 2010/2011 1 (6) VON/2009:60, 2010:114-027 Godkänd av vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar 1(8) LSS Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Hylte kommun Verksamhetstillsyn genomförd av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Hallands län och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet

Läs mer

(Antagen av socialnämnden den 21 november 2006) (Antagen av Kommunfullmäktige den 11 januari 2007)

(Antagen av socialnämnden den 21 november 2006) (Antagen av Kommunfullmäktige den 11 januari 2007) (Antagen av socialnämnden den 21 november 2006) (Antagen av Kommunfullmäktige den 11 januari 2007) INNEHÅLL Sida Inledning 3 Mål 3 Beskrivning av verksamheten 3 Befolkningsutveckling 4 Nationell handlingsplan

Läs mer

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011-2014 Vår vision Köpings kommuns insatser inom vård och omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Det ska kännas

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet

Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet Bakgrund Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i 5 kap. 10 Socialtjänstlagen. Den anger att socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

Projektplan STIL-Lindeprojektet 2011-10-01 2013-03-31

Projektplan STIL-Lindeprojektet 2011-10-01 2013-03-31 Vård och Omsorg 1. Bakgrund Projektplan STIL-Lindeprojektet 2011-10-01 2013-03-31 STIL som står för Stärkt kontaktmannaskap, Trygghet, Inflytande, Livskvalitet. STIL- Lindeprojektet har sin utgångspunkt

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Information vård och omsorg

Information vård och omsorg Information vård och omsorg Uppdrag ge äldre och andra i behov av stöd, vård och omsorg, en god omvårdnad och hälso- och sjukvård. förebyggande verksamhet och stöd till anhöriga. varje människa ska få

Läs mer

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå.

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska ha respekt för varandras uppdrag! Vilket innebär vi har förtroende

Läs mer

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp.

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Stöd och hjälp i det egna boendet

Stöd och hjälp i det egna boendet Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Trygg hemgång Övriga insatser Stöd och hjälp i det egna boendet VI VILL GE äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda och trygga

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Pernilla Edström, Göteborgsregionen Helena Mårdstam, Göteborgsregionen Anders Paulin, Fyrbodal Kerstin Sjöström, Skaraborg Yvonne Skogh

Läs mer

Rutin. Diarienummer: VON 2016/

Rutin. Diarienummer: VON 2016/ Rutin 2017-05-17 Ersättningsmodell för hemtjänst som utförs inom ramen för valfrihetssystem (LOV) i Norrköping - inklusive instruktioner för utförarnas registrering i Treserva och TES Diarienummer: VON

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Prioriteringsordning för AT/SG inom kommunens hemteam

Prioriteringsordning för AT/SG inom kommunens hemteam Prioriteringsordning för AT/SG inom kommunens hemteam Rehabilitering inom Östersunds kommun Vård- och omsorgsnämnden har sedan år 2000, genom utökning av resurser, prioriterat ett rehabiliterande arbetssätt

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer

Hemtjänst. i Kristianstads kommun

Hemtjänst. i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan Dnr 2013/ VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan Dnr 2013/ VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2014 Dnr 2013/0439 003 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2014 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2014

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun

Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun Socialförvaltningen Anhörigstöd Förslag Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Bergengrenska gården TELEFON: 0414-81 91 65 FAX: 0414-81 97

Läs mer

Kontaktman inom äldreomsorg

Kontaktman inom äldreomsorg Kontaktman inom äldreomsorg Oktober 2004 Christina Julin Elizabeth Kisch Juvall 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. Sammanfattning 3 2. Process kontaktmannaskap 3 3. Syfte 3 4. Metod 3 5. Resultat av enkätundersökning

Läs mer

Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för att utveckla äldreomsorgen

Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för att utveckla äldreomsorgen ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖR STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1( 6) 2009-03-20 Handläggare: Kjell O Jansson Telefon: 08-508 14 542 Marie Kelpe Telefon: 076-12 20 583 Till

Läs mer

Inledning - riktlinjer enligt biståndsbedömning SoL

Inledning - riktlinjer enligt biståndsbedömning SoL SOCIALFÖRVALTNINGEN RIKTLINJER DEL 1 REVIDERAD 2012-01-25 Inledning - riktlinjer enligt biståndsbedömning SoL INLEDNING Riktlinjer är ett hjälpmedel för personal inom kommunens socialtjänst, vid bedömning

Läs mer

Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01)

Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01) Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01) 1. Allmänna förutsättningar Dessa anvisningar syftar till att vara ett hjälpmedel för beställare

Läs mer

Verksamhetsplan för Hemvårdsområdet Hästen

Verksamhetsplan för Hemvårdsområdet Hästen Verksamhetsplan för Hemvårdsområdet Hästen Socialnämnden 2006-04-26 2 Verksamhetsplan för hemvården Hästen... 3 Uppdrag... 3 Värdegrund synsätt... 3 Respektfullt bemötande... 3 Engagemang... 3 Flexibilitet...

Läs mer

Ds 2017:12 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre

Ds 2017:12 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-06-09 Ert dnr: Sektionen för socialtjänst Greger Bengtsson Socialdepartementet 10333 STOCKHOLM Ds 2017:12 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre

Läs mer

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning 1 (6) Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Version 1 1 2 (6) Inledning Socialförvaltningens verksamheter ska genomsyras av den

Läs mer

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-03-07 62 Dokumentansvarig Anhörigsamordnare/BA Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 2 Regelverk...5

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN i Senast reviderad 2014-02-24 2 (8) HEMTJÄNST I VADSTENA KOMMUN Hemtjänst är en form av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), och ges till Dig som bor i ordinärt boende eller

Läs mer

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård 2012-01-18 Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård Bakgrund För att klargöra hur den kommunala hälso- och sjukvårdens organisation ska utformas har socialförvaltningen samarbetat

Läs mer

ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND VÄRDIGHETSGARANTIER

ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND VÄRDIGHETSGARANTIER ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND VÄRDIGHETSGARANTIER ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND 1 januari 2011 infördes äldreomsorgens nationella värdegrund i Socialtjänstlagen (SoL). Socialtjänstens omsorg

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

Helsingborgs stad. 125 000 invånare. 3 300 invånare äldre än 85 år. 9 100 anställda (7 600 årsarbetare). Omsätter 5 miljarder kronor.

Helsingborgs stad. 125 000 invånare. 3 300 invånare äldre än 85 år. 9 100 anställda (7 600 årsarbetare). Omsätter 5 miljarder kronor. Helsingborgs stad 125 000 invånare. 3 300 invånare äldre än 85 år. 9 100 anställda (7 600 årsarbetare). Omsätter 5 miljarder kronor. Geografisk områdesorganisation fem områden. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

Uppföljning palliativ vård

Uppföljning palliativ vård Revisionsrapport* Uppföljning palliativ vård Eskilstuna kommun Februari 2008 Kerstin Svensson, certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdraget...3 1.1 Bakgrund...3 1.2

Läs mer

för ordinärt boende i Borgholms kommun

för ordinärt boende i Borgholms kommun Lagrum SoL Version 1 Ansvarig för dokumentet Socialchef Fastställd av Socialnämnd Datum 141022 Nästa revidering senast 151022 Diarienr 2014/103-732 SN Plats i Q:et Ekonomi Resursfördelningsmodell för ordinärt

Läs mer