Visionsförslaget i stadens strategi;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Visionsförslaget i stadens strategi;"

Transkript

1

2 Föror ord Visionsförslaget i stadens strategi; Jakobstad 2015, säger att Jakobstad år 2015 skall vara den attraktiva industrioch trädgårdsstaden vid havet med landets bäst fungerande service i livets alla skeden på såväl svenska som finska. Staden torde vara den enda i Finland med så ambitiösa målsättningar gällande servicen. Visionen förpliktigar stadens anställda att arbete mot detta mål. Vi skall jobba för att staden verkligen har landets bäst fungerande service i livets alla skeden! Socialcentralens strategiförslag tar upp behovet av servr för invånarna. Informationen om serviceutbudet finns visserligen tillgängligt på stadens internetsidor, men många äldre har inte tillgång till denna möjlighet att få information. I åldringsvården, liksom i annan kommunal service, är efterfrågan på servicen alltid större än utbudet. Serviceutbudet styrs av lagstiftning och direktiv. Det är inte alltid möjligt att få den service man upplever att man har rätt att få. Antalet åldringar i Finland har ökat. De medel som kommunerna har för åldringsvården har tyvärr inte ökat i samma takt. Staten har tidigare under 90-talet sänkt sin andel av finansieringen av åldringsvården. De senaste åren har staten på nytt börjat öka sin andel av kostnaderna för kommunernas social- och hälsovård. Enligt regeringsprogrammet och de nationella utvecklingsprogrammen kommer staten de närmaste åren att satsa mera pengar på åldringsvården. Det är önskvärt att den statliga satsningen också syns i den kommunala ekonomin. Kommunerna har en skyldighet att öka anslagen för sin åldringsvård så att serviceutbudet och vårdkvaliteten förbättras. Äldrerådet i Jakobstad har gjort ett gott arbete med att ta fram De äldres serv i samarbete med socialcentralen. Guiden skall uppdateras med jämna mellanrum så att informationen alltid är aktuell. Broschyren skall ge information om serviceutbudet i staden för äldre. Förutom de stöd som gäller enbart åldringar finns också möjlighet till t.ex. utkomststöd om man har mycket låga inkomster. Broschyren ger sakkunnig information om serviceutbudet, men den viktigaste informationen är kontaktuppgifterna till dem som ansvarar för servicen. Kontakta ansvarspersonerna, vilka hjälper dig att utreda ditt personliga servicebehov. Peter Granholm socialdirektör Hannele Grankvist avdelningschef för serviceavdelningen

3 Innehållsför sförtec ecknin kning 1 Jakobstads infop opunkt nkt 5 2 Boendealt altern ernativ i Jakobstad Hyresbostäder 2.2 Serviceboende för äldre 2.3 Serviceboende i eget hem 3 Ändrin dringsarbet arbeten en i bostaden Maskiner och anordningar 3.2 Ombyggande av åldringars bostäder 3.3 Ombyggande av veteranernas bostäder 4 Instit titution utionsvår vård Björkbacka åldringshem och Solbacken 4.2 Bäddavdelningsvården 4.3 Folkhälsan Östanlids vårdhem 5 Kommu ommunalt servic iceboende 7 6 Privat ata a servic icepr eproduc oducent enter er Viivi & Wilhelm 6.2 Pietarkoti 6.3 Ahlbäckhemmet 6.4 Servicehemmet Rauhala 6.5 De gamlas hem 6.6 Mariahemmet 6.7 HötorgCentret Sida 7 Intresse sebev bevak akar are 8 Sida 8 Per erson sonlig lig hjälpar are 8 9 Folkpen lkpension ionsan anstalt alten en 8 10 Hemservic ice Alternativ till kommunal service 10.2 Annas Stuga 10.3 Hemsjukvård 10.4 Hjälpmedelsservice 11 Färdtjän dtjänst 9 12 Servic icelinj elinje V.I.P.I.P Stöd för närståendevår tåendevård Servic icec ecent enter er Socialomb alombud udsm sman Socialt stöd Tolktjän lktjänst Trygghets ghetstel elef efon Jakobstads sven ensk ska försam amlin ling Äldr drerådet Pen ensionär ionärsor sorgani anisationer ationer och h -förenin eningar ar Viktig iktiga a tel elef efonnummer 14

4 1 Jakob obstad ads infopunk opunkt Stadens koncentrerade INFOPUNKT erbjuder allmänheten en speciell plats och ett telefonnummer där man kan få råd om, till vilken förvaltningsenhet ett visst ärende hör, vem som sköter detta ärende och t.o.m. hjälp med att boka tid hos vederbörande. Infop opunkt nkten en vägleder stadsborna att hitta rätt bland stadens förvaltningsenheter och ämbetsverk bistår förvaltningsenheter i deras vardag och hjälper i rusningstider sköter om information till nyinflyttade stadsbor I Infop opunkt nkten finns stadens förvaltningsenheters broschyrer stadens förvaltningsenheters blanketter en PC med Internet anslutning för allmänheten en kopieringsmaskin och telefax Infop opunkt nkten har öppet pet må-fre kl må-fre kl , lö kl Adress: Köpmansgatan 12, Jakobstad. Tel , Fax , Byråchef, tel Informationssekreterare, tel Boendeal ealter erna nativ i Jakob obstad Åldrin drings- och handik andikap appbo pbostäder 2.1 Hyresbo bostäder Staden äger ca 640 hyresbostäder. Av dessa är ca 275 åldringsbostäder. Åldringsbostäderna finns främst i centrum och de övriga hyresbostäderna i utkanten av staden. Åldringsbostäderna består mest av enrummare och små tvårummare. På Castrénsgatan finns hyresbostäder för personer med funktionshinder (hiss och inva-wc). Kommunal hyresbostad ansöker man om via Bostadsbyrån, Strengbergsgatan 1, eller hos husets disponent. Från bostadsbyrån fås en förteckning över alla statsbelånade hyreshus och deras disponenter. Till ansökan bör bifogas skatteintyg och utredning över inkomster och förmögenhet. Ansökningsblanketter fås från bostadsbyrån, socialcentralen, infopunkten och internet. Tf. bostadssekreterare, tel , kanslist, tel Servic iceboende för äldr dre Björkbacka servicehem, Ida & Emil, Mjölvägen 1. Föreståndare, tel , bitr.föreståndare tel HötorgCentret, serviceboende, Rådhusg. 12. Verksamhetschef, tel Servic iceboende i eget et hem Serviceboende kan ordnas i eget hem för gravt handikappade personer enligt handikappservicelagen genom att man tillhandahåller hemservice och hemsjukvård eller en personlig hjälpare. Med serviceboendet eftersträvas att personen kan bo i eget hem så länge det är möjligt. 3 Ändringsarbet arbeten en i bostad aden en Med ändringsarbeten i bostaden och ersättande av redskap och anordningar som hör till den strävar man efter att möjliggöra åldringens och den handikappades boende i eget hem. Ändringsarbeten och anskaffande av redskap och anordningar görs enligt en personlig serviceplan, som baserar sig på kundens funktionsförmåga. En gravt handikappad person får ersättning för kostnader som orsakats av nödvändiga ändringsarbeten i bostaden och anskaffande av redskap och anordningar till den. Skäliga kostnader ersätts, om sökanden på grund av handikapp eller sjukdom nödvändigtvis är i behov

5 av dessa ändringar för att klara av sedvanliga livsfunktioner. Ofta förekommande ändringsarbeten är ändringar i badrum och kök, breddande av dörröppningar, avlägsnande av trösklar och byggande av ramper. Ersättning betalas inte för grundrenovering och sanering. Till ansökan skall bifogas utlåtande av läkare eller ergoterapeut. Ansökningarna skickas till Socialcentralen, ledande socialarbetare för handikappomsorgen, tel Mask skiner och anordnin dningar Ersättning för kostnader för anskaffning av maskiner och/eller anordningar kan betalas åt en handikappad, som på grund av sin sjukdom eller sitt handikapp behöver dem för att röra sig, kommunicera eller klara sig själv hemma eller i fritidsverksamhet. Närmare information ges av ledande socialarbetare för handikappomsorgen, tel Ombyggande av åldrin dringarn arnas bostäder En åldring kan under vissa förutsättningar få bidrag för ombyggnad av sin bostad. Bostadsbyrån beviljar reparationsunderstöd åt åldringar med mycket låga inkomster. Ansökningstiden är i allmänhet i mars. Åtgärderna skall vara sådana att åldringarna kan bo kvar längre i sina bostäder. Arbetena får inte påbörjas förrän reparationskonsulenten har granskat projektet och konstaterat behovet. Från bostadsbyrån kan man också ansöka om räntestöd för byggande och grundförbättring av egnahemshus. Räntestödet har ersatt de personliga aravalånen Ombyggande av vet eter eranern anernas bostäder Närmare uppgifter ges av: saneringsrådgivaren vid Centralförbundet för de gamlas väl ry, Vasa, tel , Institutio ionsvård 4.1 Björkbac acka a åldrin dringshem, servic icehemmet och Solbac acken, en, Mjölvägen en 1 På Björkbacka åldringshem bor sammanlagt ca pensionärer indelat på 4 vårdavdelningar, Solbacken (demensavdelningar) samt serviceboendet Ida & Emil. Rummen består av enkelrum som vid behov kan användas som dubletter. Vilken avdelning som blir aktuell vid inflyttningen styrs av de behov pensionären har. Vårdplaneringsgruppen bestämmer vem som beviljas plats, den mest behövande vid den aktuella tidpunkten får platsen. Vår målsättning är att upprätthålla pensionärernas egna resurser, respektera individualiteten och rätten till självbestämmande i samförstånd med pensionären, anhöriga, personalen och läkaren. Avgiften för vården på vårdsidan och Solbacken (långtids-/institutionsvård) utgörs av max. 80% av pensionärens inkomster, minst 80 euro bör lämna kvar för pensionärens eget bruk. Anhöriga kan ta hem sina egna för kortare och längre permissioner i samråd med personalen. Varje avdelning har en sjukskötare samt närvårdare och anstaltsbiträden. Hvc-läkare rondar vid Björkbacka och Solbacken en gång i veckan. Denna ordinerar mediciner och remitterar vid behov vidare. Solbacken finns i anslutning till Björkbacka. De tre avdelningarna erbjuder en trygg och lugn miljö för gravt dementa. Varje avdelning har en egen innergård som ger möjlighet att vistas utomhus. Avdelningarna har 9 platser/ avdelning, sammanlagt 27. Rummen är rymliga och ljusa med eget wc samt dusch. Solbacken har samma vårdideologi som Björkbacka vårdsidan. Personalen på Solbacken består liksom på Björkbacka av sjukskötare, närvårdare och anstaltsbiträden.

6 4.2 Bäddavdelningsvården Kållbyvägen 7, sköts av Jakobstadsnejdens hälsovårdscentral. Tel växel. Verksamheten på bäddavdelningen: Akut- och kortvård, intervallvård, rehabilitering, demensutredning, vård för livets slutskede, alkoholavgiftning och långvård. Remiss krävs. Vårdplaneringsgrupp Socialcentralen i samarbete med hälsovårdscentralen har en en vårdplaneringsgrupp. Vårdplaneringsgruppen planerar, besluter och beviljar vårdplats enligt klientens vårdbehov. Kontaktperson: socialarbetaren på bäddavd., tel Patientombudsman Patientombudsmannen informerar om patientens rättigheter och hjälper vid behov patienten med att göra en anmärkning, anföra klagan om vården eller med att fylla i en ansökan om ersättning för felbehandling. Patientombudsmannen, HVC, Kållbyvägen 7, tel Folkhälsan Östanlids vårdhem öppnades Sammanlagt 40 platser. På avdelningarna finns både 1 och 2 personers rum. För vården uppbärs långvårdsavgift. Mera information ger avdelningsskötarna, tel eller Komm mmunal unalt ser erviceb eboend oende Ida och Emil är stadens servicehem. Det finns vid Björkbacka åldringshem. Tidigare fungerade det som en vanlig vårdavdelning, efter grundrenoveringen ändrades den till en serviceavdelning med plats för 15 klienter i 2 våningar. Rummen består av enkel och dubbelrum, samtliga har eget wc. Pensionärerna är hyresgäster vid servicehemmet, de betalar hyra för sitt rum samt 15 m 2 av de allmänna utrymmena. Därtill betalar de en matavgift, bykavgift samt serviceavgift. Hyresbidrag och vårdbidrag kan sökas från FPA. Mediciner bekostar pensionären själv. Personalmängden är knappt hälften mindre än på vård/åldringshemssidan och därför krävs av pensionärerna på servicesidan egen initiativförmåga. Att pensionären klarar på- och avklädning, deltar i städande av det egna rummet är exempelvis önskvärt. Personalen består av både närvårdare och anstaltsbiträden. Eftersom personalens mängd är begränsad, är stödet av anhöriga viktigt. Speciellt pensionärernas bank-, apoteks- och andra anskaffningsärenden utanför servicehemmet är problematiska för personalen, eftersom de har ansvar för andra pensionärer samt arbetsuppgifter att sköta. 6 Privata a ser ervipr iproducen enter er I Jakobstad finns sju (7) privata serviceproducenter. 6.1 Viivi & Wilhelm demenshem, Castrénsg. 5 C. Innehavare Irma Otranen, tel Pietarkoti AY, Högbergsvägen 28. Innehavare Sauli och Pirjo Teppo, tel Ahlbäckhemmet, Staffansnäsvägen 20. Innehavare: Garantiföreningen för Ahlbäckhemmet, föreståndare, tel Servicehemmet Rauhala, Loveret 8. Innehavare: Palvelukoti Rauhalan kannatusyhdistys r.y., föreståndare, tel De gamlas hem, Kvarnbacksgatan 2. Innehavare: Svenska Fruntimmersföreningen i Jakobstad r.f., föreståndare, tel Mariahemmet, Ebba Braheesplanaden 11. Innehavare: Jakobstads svenska kyrkliga åldringshems syförening, föreståndare, tel HötorgCentret, Rådhusgatan 12. Innehavare: Jakobstads Åldringsvänner r.f., verksamhetschef, tel

7 7 Intre ressebev ebevakare Om en person inte mera är kapabel att sköta sina ärenden (t.ex. på grund av sjukdom eller demens), kan för denne utses intressebevakare. Intressebevakaren utses med beslut från tingsrätten eller magistraten och till ansökan skall alltid bifogas ett läkarintyg om ifrågavarande persons hälsotillstånd. Ansökan eller meddelande om persons behov av intressebevakning sänds till magistraten. Ytterligare information: Staden Jakobstad/ Intressebevakningen, Strengbergsgatan 1. Intressebevakare, tel , kanslist, tel Perso sonlig hjälpare Avsikten med att anställa en personlig hjälpare är att främja och upprätthålla en handikappad persons förmåga att klara sig på egen hand samt öka dennes möjligheter till aktiviteter och deltagande. En handikappad, som av en annan person behöver mycket hjälp med dagliga rutiner, har rätt att få personlig hjälpare. En personlig hjälpare behövs för att hjälpa den handikappade med hemmets vardagsrutiner samt aktiviteter och särintressen utanför hemmet. En personlig hjälpare står i anställningsförhållande till den handikappade personen. Därutöver kan kommunen instruera den handikappade arbetsgivaren. Kommunen ersätter helt eller delvis kostnaderna för anställande av en personlig hjälpare åt den handikappade. Uppgifter om ansökningsförfarandet ger ledande socialarbetare för handikappomsorgen, tel Folkp olkpen ensio sionsan anstal alten FPA, Jakobstads kontor, Köpmansgatan 4, PB 81, Jakobstad, öppet kl , ti kl , tel växel. 10 Hemser ervice Hemservice är en form av öppenvård vars målsättning är att främja självständigt boende för äldre, handikappade och andra hjälpbehövande, när den egna prestationsförmågan avtar. För att de äldre skall kunna bo kvar i sina hem så länge som möjligt, kan hemservice vara det som den äldre behöver. Hemservicen fungerar distriktsvis dygnet runt. Distrikt I (västra) och distrikt II (östra). Matservice för åldringar och handikappade kan också beställas från hemservicebyrån. Maten kommer från Björkbacka och körs hem till kunden. Beställning av matservice kan göras per tel /hemserviceledare. Tel. tider kl och Närmare upplysningar ger hemserviceledarna vid Hemservicebyrån, Storgatan 4. Tel.tider: och I distrikt: tel , II distrikt: tel , Kanslist, tel Alt ltern ernativ till kommu ommunal servic ice Folkhälsan har några hemvårdare i tjänst inom äldreomsorgen i Jakobstad. Städtjänst till priset av 15 euro/timme. Folkhälsans hemtjänst, tel eller Annas Stug uga Förmedling av hjälp Annas Stuga är ett tvåspråkigt hjälpcenter vars uppgift är att koordinera frivillig hjälp åt åldringar och handikappade. Målsättningen är att åstadkomma en bättre tillvaro för åldringar och handikappade så att de längre kan bo kvar i hemmet. Tjänsterna består t.ex. av: fungera som vän, lyssna och samtala hjälp med matuppköp eller andra ärenden

8 Städtjänst Hjälpverksamheten har utvecklats och kan nu också erbjuda städhjälp och snöskottning. städhjälp 10 euro/timme snöskottning 6 euro/gång Annas Stuga, Storgatan 4, tel , Kontoret är öppet vardagar kl Hemsjuk jukvår vård Hälsovårdscentralens hemsjukvård är läkarledd verksamhet som sker i patientens hem och riktar sig till behövande i alla åldrar. Sjukvård i hemmet ges till patient som av olika orsaker behöver vårdas i hemmiljö. Vårdbehovet bedöms av hemsjukvårdens personal. Målet är bästa möjliga hälsa och vård i trygg hemmiljö genom ett gott samarbete mellan patient, anhöriga, hemsjukvården och hemservice. Patienten skall ha möjlighet till god livskvalitet och att få bo kvar i sitt eget hem så länge som möjligt. Hemsjukvården arbetar dagligen kl Hembesöken är avgiftsbelagda. Avdelningsskötare för hemsjukvården, tel Hemsjukvårdens jourtelefon Hjälpmedelsser servic ice Hälsovårdscentralen svarar för hjälpmedelsutlåning på medicinska grunder. HVC/Tidsbeställning, tel kl Vid behov av hörapparat beställs tid till läkare vid Medicenter, tel Färdtjän tjänst Färdtjänst enligt handikappservicelagen beviljas till gravt handikappade. Som gravt handikappad anses en person som har särskilda svårigheter att röra sig och som inte kan anlita offentliga kollektivtrafikmedel. Vid behov kan den handikappade ta med sig en ledsagare. Färdtjänst enligt handikappservicelagen berättigar till 18 enkelresor per månad inom Jakobstad, Pedersöre och Larsmo. Färdtjänsten används för s.k. fritidsresor; uträttande av ärenden, deltagande i samhällelig verksamhet eller rekreation. Färdtjänsten beviljas inte för s.k. sjukhusresor, rehabilitering, laboratoriebesök o.dyl. För dessa resor kan ersättning sökas från Folkpensionsanstalten. Färdtjänst beviljas även i begränsad utsträckning enligt Socialvårdslagen. Läkarintyg bifogas till ansökan om färdtjänst, som riktas till Socialcentralen, PB 55, Jakobstad. Besöksadress: Storgatan 10. Närmare uppgifter ger ledande soc.arb. inom handikappomsorgen, tel eller handledaren inom äldre- och handikappomsorgen, tel Servicelinje elinje V.I.P.I.P. Enkel resa med Vippare-bussen: för vuxna 2,20 euro Bokningscentralen är öppen må - fre kl Tel. NovaCall

9 13 Stöd för närståend åendev evård Stöd för närståendevård kan beviljas en anhörig som tar hand om en åldring, handikappad eller sjuk person hemma. Vårdarvodets storlek påverkas endast av hur bindande och krävande vården är, d.v.s. någon ekonomisk prövning får inte förekomma. Stöd för närståendevård graderas i tre klasser på basen av vårdbehovet. Kontaktperson: handledaren inom äldre- och handikappomsorgen, tel Servicec ecen enter er Jakobstads Åldringsvänner r.f. handhar dagcenterverksamhet för stadens åldringar vid HötorgCentret, Hermangården. Här finns möjligheter till gemenskap med människor i samma ålder och/eller livssituation. Här erbjuds möjlighet till olika slags handarbets- och hobbyaktiviteter, spel, hjärngymnastik, sittdans och gymnastik, allsångstillfällen, andakter och mycket mer. Besökare har också möjlighet att bada bastu och få lite extra omvårdnad. Öppet mån-fre kl , tel Pensionärernas eget lunchställe vid Hötorg- Centret serverar lunch i trivsam miljö mån-fre kl , tel Socialomb mbud udsman an Socialombudsmannens uppgift är att informera om kundens rättigheter samt ge råd åt och handleda kunden för att främja och förverkliga hans rättigheter. Socialombudsman, Strengbergsgatan 1, tel kl Socialt stöd Att insjukna eller bli handikappad kan leda till en krissituation, som är svår att klara av ensam. Socialt stöd har konstaterats vara viktigt för att den drabbade skall kunna acceptera sjukdom och handikapp samt anpassa sig till situationen. Den enskilde har möjlighet att få stöd via många frivilligorganisationer. Information om frivilligorganisationer ger ledande socialarbetaren inom handikappomsorgen, tel Tolk olktjän tjänst Tolktjänster i enlighet med handikappservicelagen ordnas för svårt hörselskadad eller hörsel- och synskadad och person med talskada. Tolktjänster ordnas t.ex. på teckenspråk. Tolktjänsterna gäller arbete, studier, uträttande av ärenden o.s.v. Ytterligare information ger ledande socialarbetaren inom handikappomsorgen, tel Trygg gghet hetstelef elefon Alla stadens åldringar kan anhålla om trygghetstelefon. Kunden betalar installationsavgiften samt en månadshyra. Ansökan riktas till Hemservicebyrån, Storgatan 4, hemserviceledare, tel , tel.tid kl och Jakob obstad ads s sven enska ka församlin mling, g, Tel. el (Väx äxel) el) Gudstjänst i Jakobstads kyrka söndagar kl Pastorskansliet öppet må-fre , ti även , tel , Präst på kansliet, Ebba Braheesplanaden 2, må, ti, to, fre kl , ons Diakonissor, mottagning: Förs.centret må, ti, to, fre kl , tel Vestanlidgården, Bojv. 14, ti kl , tel Diakonissornas mobiltel.: Barbro Aho Helena Ekman Gullan Lind Karin Åstrand

10 20 Äldrerådet et I staden Jakobstad verkar ett Äldreråd, som utses för två år i sänder. Stadsstyrelsen väljer efter förslag från alla i staden hemmahörande pensionärs- och veteranföreningar till äldrerådet medlemmar och personliga ersättare för dessa samt utser en av de valda till ordförande. Äldrerådets uppgifter är: att årligen till stadsstyrelsen före budgetbehandlingen inkomma med förslag om åtgärder, som följande år bör vidtagas för den äldre befolkningens väl att fungera som ett remissorgan i frågor, som berör de äldre i samhället att befrämja samarbetet mellan myndigheter, åldringar och pensionärs-/veteranorganisationer att befrämja åldringarnas möjligheter att klara sig i det dagliga livet att påverka i planeringsfrågor att ordna den årligen återkommande nationella De äldres dag att i övrigt fungera som intressebevakare i åldringspolitiska frågor att driva veteranernas ärenden. Sekreteraren fungerar som kontaktperson för veteranärenden. Äldr drerådets ordin dinarie medlemm emmar under perioden : Bredbacka Ralf, ordförande tel Pensionärsgillet i Jakobstad r.f. Ahonen Tyyne tel Pietarsaaren Eläkeläiset r.y. Almqvist Sven tel Pensionärsklubben M r.f. Jaatinen Pirkko tel Eläkeliiton Pietarsaaren yhdistys r.y. Leskinen David tel Jakobstads Veteraner Nygård Bror tel Jaros Pensionärer r.f. Nygård Gun tel Willes pensionärsklubb r.f. Ojaniemi Mauno tel Pietarsaaren Eläkkeensaajat r.y. Sund Ingalill tel Pensionärsklubben Haldoy r.f. Östman Anita tel Pensionärsklubben Peko r.f. Stadsstyrelsens representant: Inkamo Raija-Leena tel Sekreterare: Ström Ulla, Socialcentralen tel

11 21 1 Pensio sionär närsor sorgani anisatio ioner -och föreningar Pensionärsgillet i Jakobstad r.f. Pensionärsklubben Haldoy r.f. Pensionärsklubben PEKO r.f. Pietarsaaren Eläkkeensaajat r.y. Pietarsaaren Eläkeläiset r.y. Pensionärsklubben M r.f. Eläkeliiton Pietarsaaren yhdistys r.y. Jaros Pensionärer r.f. Jakobstads Veteraner Willes Pensionärsklubb r.f Pensionärsföreningarna gör ett gott arbete och annonserar om sin verksamhet i lokalpressen. Nya medlemmar tas gärna emot. 22 Vik iktig iga telef elefonu nummer Allmänt lmänt nödnummer 112 A-kliniken Annas Stuga , Apoteket Bothnia Första , Medi Folkhälsan Östanlids vårdhem Avd. III Avd. IV FPA, Jakobstad, växel Församlingarna (svenska och finska) växel HVC, Kållbyvägen 7, östra, växel HVC, Herrholmsgatan 17, västra Jakobstads Infopunkt Jakobstads Rättshjälpsbyrå, växel Jakobstads Sjukhus, växel Akuten, dygnet runt Medicenter NovaCall, växel Socialcentralen Granholm Peter, soc.dir Grankvist Hannele, avd.chef för serviceavd Blomqvist Mona, led. soc.arb. för handikappomsorgen Södergård Linda, handl. inom äldre- o. handikappomsorgen Staden Jakobstad, växel Ula-Taxi V.I.P. Servicelinjen (Vippare) Vänjouren, fredag och lördagkväll kl

DE ÄLDRES SERVICEGUIDE Social- och hälsovårdsverket

DE ÄLDRES SERVICEGUIDE Social- och hälsovårdsverket DE ÄLDRES SERVICEGUIDE Social- och hälsovårdsverket 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ANSÖKAN OM BOENDEPLATS 4 Vårdplanering Placeringskoordinator 2. BOENDE 4 Hyresbostäder Kommunala serviceboende Björkbacka servicecenter,

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

F Ä R D T J Ä N S T Uppdaterad av KFG 89/12.11.2013

F Ä R D T J Ä N S T Uppdaterad av KFG 89/12.11.2013 F Ä R D T J Ä N S T Uppdaterad av KFG 89/12.11.2013 Innehållsförteckning Allmänt:... 1 Färdtjänst enligt socialvårdsförordningen... 1 Grunderna för beviljande:... 1 Ansökan om färdtjänst... 2 Kontaktpersoner...

Läs mer

Handikappservicelagen och aktuella frågor

Handikappservicelagen och aktuella frågor Handikappservicelagen och aktuella frågor Nykarleby handikappråd 11.11.2010 Johanna Lindholm för det finlandssvenska handikappområdet johanna.lindholm@juridisktombud.fi Tel. 09-43423626, 040-5196598 Om

Läs mer

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Socialarbete och familjeservice/handikappservice GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Långtidssjuka eller handikappade barn och unga under 18 år, samt utvecklingsstörda personer

Läs mer

Social trygghet för äldre

Social trygghet för äldre Social trygghet för äldre 2015 Information om den sociala tryggheten för äldre i Malax kommun. Malax kommun, socialkansliet, Malmgatan 5, 66100 Malax Hemservice och stödtjänster Kontaktpersoner: Hemserviceledare

Läs mer

Bo hemma. i Kinda kommun

Bo hemma. i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun I den här broschyren kan du läsa om vilket stöd du kan söka från Kinda kommun om du behöver hjälp för att du ska kunna bo hemma vid sjukdom eller hög ålder.

Läs mer

ANSÖKAN OM SERVICE ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN

ANSÖKAN OM SERVICE ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN 1 ANSÖKAN OM SERVICE ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN Ansökan inkom: Organ/ verksamhetsenhet Vasa stad Handikappservice Pb 241, Vörågatan 46 65100 Vasa Tel. 06 325 1111/ växel Personuppgifter Efternamn och

Läs mer

SJUNDEÅ KOMMUN. ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST enligt lagen om service och stöd p.g.a. handikapp. Ansökan har anlänt: 1 SÖKANDES UPPGIFTER

SJUNDEÅ KOMMUN. ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST enligt lagen om service och stöd p.g.a. handikapp. Ansökan har anlänt: 1 SÖKANDES UPPGIFTER 1(5) Ansökan har anlänt: Rätten till färdtjänst på grund av handikapp gäller personer som på grund av gravt handikapp har särskilda svårigheter att röra sig och som på grund av sitt handikapp eller sin

Läs mer

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FÖR PERSONLIG ASSISTANS

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FÖR PERSONLIG ASSISTANS Socialförvaltningen Handikappservice 1/5 ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FÖR PERSONLIG ASSISTANS A. SÖKANDENS GRUNDUPPGIFTER Släktnamn och förnamn Personbeteckning Yrke Adress Telefon hem Mobiltelefon Postnummer

Läs mer

Kriterier för stöd för närståendevård. för vård av vuxna 2015

Kriterier för stöd för närståendevård. för vård av vuxna 2015 Kriterier för stöd för närståendevård för vård av vuxna 2015 Godkänd av socialnämnden 13.5.2015 Stöd för närståendevård Närståendevård avser vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person,

Läs mer

Klientens ställning och

Klientens ställning och Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Lagen om klientens ställning och rättigheter kallas kort för klientlagen. Med klient menas den som ansöker om eller använder socialvård. Lagen gäller

Läs mer

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 4900 Nr 1241 Bilaga ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 1. Institutionsvård Vård som ordnas för en person är alltid institutionsvård då vården har ordnats

Läs mer

ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST

ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST Socialförvaltningen 1/7 ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST Handikappservice A. GRUNDUPPGIFTER Släktnamn och förnamn Adress Personbeteckning Postnummer och postort Tel. hem Tel. gsm Yrke Arbetsplats Jag är mantalsskriven

Läs mer

ÄLDREOMSORG 1.3.2015

ÄLDREOMSORG 1.3.2015 ÄLDREOMSORG 1.3.2015 ÄLDREOMSORG Verksamheten omfattar olika serviceformer vars syfte är att stöda hemmaboende äldre och handikappade så att de kan bo kvar i sin hemmiljö så länge det är ändamålsenligt

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015

Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015 Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015 Kaisa Kauppinen docent i socialpsykologi Helsingfors universitet Kauppinen inledde med att presentera sin aktuella forskning som behandlar de som

Läs mer

1. Inledning. Övergripande mål, enligt kvalitetsrekommendationen:

1. Inledning. Övergripande mål, enligt kvalitetsrekommendationen: 1. Inledning Eckerö kommun har en äldreomsorgsplan för 2010-2030 som fullmäktige har godkänt i januari 2010. Kvalitetsrekommendationen tjänster för äldre finns det önskemål om att alla kommuner skall ha

Läs mer

Kriterier för hemvården fr. o. m

Kriterier för hemvården fr. o. m Kriterier för hemvården fr. o. m 1.1 2017 Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite Kriterier för hemvården Funktionsförmåga Servicebehov Servicemängd Målsättning för servicen Serviceform

Läs mer

9.10.2012 ÄNDRINGSARBETEN I BOSTADEN ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN SAMT REDSKAP OCH ANORDNINGAR I BOSTADEN

9.10.2012 ÄNDRINGSARBETEN I BOSTADEN ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN SAMT REDSKAP OCH ANORDNINGAR I BOSTADEN PERMANENTA ANVISNINGAR 1 (5) ÄNDRINGSARBETEN I BOSTADEN ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN SAMT REDSKAP OCH ANORDNINGAR I BOSTADEN Gäller: fr.o.m. 1.11.2012 tills vidare 1. Allmänt om ändringsarbeten i bostaden

Läs mer

FÄRDTJÄNST FÖR GRAVT HANDIKAPPADE ANSÖKAN

FÄRDTJÄNST FÖR GRAVT HANDIKAPPADE ANSÖKAN Med stöd av handikappservicelagen kan färdtjänst och därtill hörande följeslagarservice ordnas för en person som har särskilda svårigheter att röra sig och som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom

Läs mer

GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH ANVISNINGAR

GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH ANVISNINGAR 1 (8) PERMANENTA ANVISNINGAR Stöd för närståendevård 7 VOND 13.6.2013 Bilaga 9, VOND 29.8.2013 106 Bilaga Dnr 649/5.12.2000/2013 GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH ANVISNINGAR Gäller:

Läs mer

Insatser enligt Socialtjänstlagen

Insatser enligt Socialtjänstlagen SOCIAL- OCH OMSORGSKONTORET Myndigheten för personer med funktionsnedsättning Insatser enligt Socialtjänstlagen - för personer med funktionsnedsättning under 65 år Vem vänder sig insatserna till?... 3

Läs mer

RP 154/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

RP 154/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e i lagen om skada, ådragen i militärtjänst Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e i lagen om skada, ådragen i militärtjänst PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Avgifter för äldre- och handikappomsorg

Avgifter för äldre- och handikappomsorg Avgifter för äldre- och handikappomsorg Vad kostar hjälpen jag får? Maj 2004 FALKÖPINGS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN 2 Det stöd och den hjälp du kan få av äldre- och handikappomsorgen är behovsprövad. Kommunen

Läs mer

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Juridiskt ombud Johanna Lindholm inledde kvällen med att berätta lite allmänt om hur den grundläggande socialvården och handikappservicen

Läs mer

Handikapp eller sjukdom. Hurdana svårigheter har ni att röra er (inomhus och utomhus? Hur lång sammanlagd sträcka orkar ni gå?

Handikapp eller sjukdom. Hurdana svårigheter har ni att röra er (inomhus och utomhus? Hur lång sammanlagd sträcka orkar ni gå? LAPPTRÄSK KOMMUN Socialbyrå Lappträskvägen 20 07800 Lappträsk tel. (019) 510 860 fax (019) 610 124 ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST Anlänt / 20 enligt socialskyddslagen SÖKANDE Efternamn och alla förnamn Personbeteckning

Läs mer

Välkommen. till Storören, korttidsplats och rehabilitering. Uppdaterad 2011-04-08. Design och layout: Marie-Louise Bescher

Välkommen. till Storören, korttidsplats och rehabilitering. Uppdaterad 2011-04-08. Design och layout: Marie-Louise Bescher Välkommen till Storören, korttidsplats och rehabilitering Uppdaterad 2011-04-08 Design och layout: Marie-Louise Bescher I 2000-talets Karlskrona skall äldreomsorgen präglas av valfrihet. Alla skall kunna

Läs mer

Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät

Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät Skede 1 Information om uppgiftslämnaren 1. Information om uppgiftslämnaren * 2. Tjänstebeteckning * 3. E-post * 4. Telefon *. Information om Kommunen/*Samkommunen

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

PERS NLIG ASSISTANS FÖR STÖRRE DELAKTIGHET OCH FLERE ALTERNATIV

PERS NLIG ASSISTANS FÖR STÖRRE DELAKTIGHET OCH FLERE ALTERNATIV PERS NLIG ASSISTANS FÖR STÖRRE DELAKTIGHET OCH FLERE ALTERNATIV :) VAD ÄR PERSONLIG ASSISTANS? Personlig assistans ordnas för personer med grav funktionsnedsättning som på grund av ett långvarigt handikapp

Läs mer

GRANKULLA STAD VETERANHANDLEDNING 2016

GRANKULLA STAD VETERANHANDLEDNING 2016 GRANKULLA STAD VETERANHANDLEDNING 2016 INNEHÅLL ÖVERSIKT SAMARBETE MELLAN STADEN OCH VETERANERNA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER A. Specialtjänster för krigsinvalider Rehabilitering Hälsokontroller Kommunala

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER. Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla

STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER. Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla Föreläsningens innehåll FPA Vårdbidrag Bostadsbidrag för pensionstagare Reseersättningar Färdtjänst Socialvårdslagen

Läs mer

Sjukhustjänster Katrinesjukhuset Avdelning 3

Sjukhustjänster Katrinesjukhuset Avdelning 3 Sjukhustjänster Katrinesjukhuset Avdelning 3 Anvisning desinficering av händerna ANVÄND HANDDESINFICERINGSMEDEL när ni kommer in i rummet innan ni går ut ur rummet i 2 pumpdoser av medlet kom ihåg att

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Tjänster inom funktionshinderområdet. Reumaförbundet 10.11.2014

Tjänster inom funktionshinderområdet. Reumaförbundet 10.11.2014 Tjänster inom funktionshinderområdet Reumaförbundet 10.11.2014 Innehåll Varför behöver jag en serviceplan? Vilken service kan jag få enligt handikappservicelagen och socialvårdslagen? Vad händer just nu

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Patientens rättigheter

Patientens rättigheter Beställning av broschyren: E-post: lahettamo@yliopistopaino.fi Fax: (09) 7010 2370 Yliopistopaino, expedition, PB 26, 00014 Helsingfors universitet 2005:5swe Minimibeställning 50 ex. Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

Närståendevårdarens ABC

Närståendevårdarens ABC Närståendevårdarens ABC Närståendevårdarna I Finland finns det ca 300 000 närståendevårdare. Utan dem skulle väldigt många fler stödet till både närståendevårdare och vårdta- ständigt strävar efter att

Läs mer

SOCIALSERVICE OCH HEMVÅRD

SOCIALSERVICE OCH HEMVÅRD GRANKULLA STAD SOCIALSERVICE OCH HEMVÅRD Social- och hälsovård 22.1.2010 Social- och hälsovård 1 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Målet för social- och hälsovården är att upprätthålla och främja kommuninvånarnas

Läs mer

Information om service för äldre personer. Hemserviceverksamhet Boendeservice Förmåner Understöd

Information om service för äldre personer. Hemserviceverksamhet Boendeservice Förmåner Understöd Information om service för äldre personer Hemserviceverksamhet Boendeservice Förmåner Understöd År 2016 Hemserviceverksamheten - Definition - Mål Med hemserviceverksamhet för äldre personer menas omvårdnad,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL psykiatriska avdelningen

VÄLKOMMEN TILL psykiatriska avdelningen VÄLKOMMEN TILL psykiatriska avdelningen PSYKIATRISKA KLINIKEN Psykiatriska avdelningen 01/2015 Ålands hälso och sjukvård PB 1055, AX 22111 Mariehamn Telefon: +358 (0)18 5355 info@ahs.ax, www.ahs.ax Välkommen

Läs mer

Färdtjänst (handikapp)

Färdtjänst (handikapp) Färdtjänst (handikapp) Färdtjänst enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp. Innehållsförteckning Allmänt...3 Riktlinjer för färdtjänst...4 Ansökan...5 Färdtjänstkortets betydelse och användning...

Läs mer

KRITERIER FÖR HEMVÅRDSTJÄNSTER I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR HEMVÅRDSTJÄNSTER I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR HEMVÅRDSTJÄNSTER I KIMITOÖNS KOMMUN Innehållsförteckning: 1. INLEDNING 2 2. HEMVÅRDENS TJÄNSTER 2 Hemvården erbjuder följande tjänster: 2 3. HUR HEMVÅRDEN INLEDS 2 Under det första hembesöket

Läs mer

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Stöd för närståendevård Antagen av kommunstyrelsen den 9 mars 2015 32. VAD INNEFATTAR STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD? Med närståendevård avses vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person som

Läs mer

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Innehåll Hälsa och rehabilitering 1 När du blir sjuk 2 Vem får stöd av FPA? 2 FPA-kortet

Läs mer

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning Hemstöd För dig med en psykisk funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMSTÖD...3 Ansökan Beslut Kontaktman Avgift SYSSELSÄTTNING...5 Avgift TRYGGHETSLARM... 6 Ansökan, beslut och avgift SÄRSKILT BOENDE... 7

Läs mer

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning?

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning? Handikappersättning Du som är över 19 år kan få handikappersätt ning om du behöver extra hjälp eller har extra kostnader på grund av varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning. Det är inte graden av nedsättning

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN/SERVICESEDELFÖRETAGAREN. Serviceproducentens namn: Adress: FO-nummer: Kontaktperson: Telefonnummer: E-postadress:

UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN/SERVICESEDELFÖRETAGAREN. Serviceproducentens namn: Adress: FO-nummer: Kontaktperson: Telefonnummer: E-postadress: 1 ANSÖKAN OM ATT BLI GODKÄND SOM SERVICESEDELPRODUCENT FÖR PERSONLIG ASSISTANS, STADEN JAKOBSTAD, SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVERKETS SAMARBETSOMRÅDE (Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby, Larsmo) Mottagare: Ankomstdatum:

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare.

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. Biståndshandläggare De personer som har hand om Din ansökan kallas för biståndshandläggare. Biståndshandläggaren

Läs mer

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun INFORMATION Socia(qänsten Övertorned fj(ommun Telefonnummer och kontaktuppgifter Biståndshandläggare (telefontid 08.00-09.30) Birgitta Emanuelsson (personer födda dag 1-15) 0927-72156 Annica Lahti (personer

Läs mer

Överföring av vissa tolktjänster till lanskapsregeringen/fpa

Överföring av vissa tolktjänster till lanskapsregeringen/fpa Datum Er referens 2009-10-28 S10/09/1/27 Kontaktperson Sigurd Lindvall Överföring av vissa tolktjänster till lanskapsregeringen/fpa Ålands landskapsregering har i ett beslut (Nr 159 S10), postat den 12.10.2009,

Läs mer

Stöd och hjälp i det egna boendet

Stöd och hjälp i det egna boendet Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Trygg hemgång Övriga insatser Stöd och hjälp i det egna boendet VI VILL GE äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda och trygga

Läs mer

Har man i samförstånd med er lagt upp målsättningarna i er vård- och serviceplan? tillräckligt för lite inte alls

Har man i samförstånd med er lagt upp målsättningarna i er vård- och serviceplan? tillräckligt för lite inte alls DELAKTIGHET I PLANERINGEN AV DEN EGNA VARDAGEN Har ni deltagit i uppgörandet av er vård- och serviceplan?, varför? Har man i samförstånd med er lagt upp målsättningarna i er vård- och serviceplan? Har

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

INFORMATION OM HEMSERVICE

INFORMATION OM HEMSERVICE INFORMATION OM HEMSERVICE Om hemservice Kommunen ska i enlighet med Socialvårdslag FFS (1982/710) 3 kap 17 ombesörja anordnandet av hemservice. Målsättningen med hemservice är att stöda klientens självständighet

Läs mer

Samarbetsområdets organisation. Stadsfullmäktige

Samarbetsområdets organisation. Stadsfullmäktige 11.5.2016 Samarbetsområdets organisation Stadsfullmäktige Stadsstyrelse Stadsdirektör Drätselkontoret Personalsektion Övervakningssektion Individsektion Social- och hälsovårdsnämnd Personalbyrån Årsverken

Läs mer

Ett stöd i livets alla skeden

Ett stöd i livets alla skeden Ett stöd i livets alla skeden Trygghet för alla Folkpensionsanstalten (FPA) sköter om grundtryggheten för dem som bor i Finland. Alla som bor i Finland är kunder hos FPA i något skede av livet. Även personer

Läs mer

Välkommen. till korttidsplats på Glimten

Välkommen. till korttidsplats på Glimten Välkommen till korttidsplats på Glimten Broschyren innehåller information, telefonnummer och praktiska upplysningar till dig som har fått korttidsplats på Glimten. Glimten är beläget på Östergården, våning

Läs mer

EKENÄS STAD 1 (7) TAMMISAAREN KAUPUNKI Social- och hälsovårdscentralen 12.8.2008 Sosiaali- ja terveyskeskus

EKENÄS STAD 1 (7) TAMMISAAREN KAUPUNKI Social- och hälsovårdscentralen 12.8.2008 Sosiaali- ja terveyskeskus EKENÄS STAD 1 (7) TAMMISAAREN KAUPUNKI Social- och hälsovårdscentralen Sosiaali- ja terveyskeskus AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR INOM EKENÄS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSCENTRAL FR.O.M. 1.9.2008. Där förändring föreslås

Läs mer

Service till pensionärer

Service till pensionärer Service till pensionärer KORSHOLMS KOMMUN BÄSTA PENSIONÄR I KORSHOLM Detta informationshäfte skall ge Dig nyttig information om socialcentralens verksamhet och om den service för pensionärer som finns

Läs mer

För dig som har en funktionsnedsättning. LSS-insatser. Enköpings kommun

För dig som har en funktionsnedsättning. LSS-insatser. Enköpings kommun För dig som har en funktionsnedsättning LSS-insatser Enköpings kommun Det här kan vi erbjuda dig som har en funktionsnedsättning I den här broschyren kan du läsa om alla insatser som kommunen har att erbjuda

Läs mer

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4)

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4) 1(4) för serviceboende Bakgrund Lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009) trädde i kraft 1.9.2009. Användningen av servicesedeln regleras också av lagen om klientavgifter inom social-

Läs mer

Servicesedel. nya alternativ inom socialservicen. Information om servicesedlar

Servicesedel. nya alternativ inom socialservicen. Information om servicesedlar Servicesedel nya alternativ inom socialservicen Information om servicesedlar 1 Servicesedel Användningen av servicesedlar innebär ett nytt sätt att ordna och erhålla stadens tjänster. Vid Helsingfors socialverk

Läs mer

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun Guide Information om äldreomsorg i Timrå kommun Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015

Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015 1 Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 1 1. INLEDNING sid 2 1.1 Allmänt sid 2 1.2 Styrande dokument sid 2 1.3 Värderingar, attityder och förhållningssätt sid 2 2. MÅLSÄTTNING

Läs mer

Ansökan om Riksfärdtjänst

Ansökan om Riksfärdtjänst ~ 1 ~ Information om Riksfärdtjänst Ansökan om Riksfärdtjänst Vi kan konstatera att resor med Riksfärdtjänst ska genomföras på det sätt som är billigast för kommunen med hänsyn taget till den sökandes

Läs mer

Anhörigstöd. Vård & Omsorg

Anhörigstöd. Vård & Omsorg Anhörigstöd Vård & Omsorg Stöd till dig som stödjer Anhöriga står för en mycket stor del av vården av närstående. Det kan gälla någon som blivit långvarigt sjuk, drabbats av psykisk eller fysisk funktionsnedsättning,

Läs mer

Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen

Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen 1 (5) Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen Från 1.1.2014 Upphäver Esbos verksamhetsföreskrifter av 1.10.2009 om färdtjänst enligt socialvårdslagen. Social- och hälsovårdsnämnden

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

Information om service för äldre personer. Hemserviceverksamhet Boendeservice Förmåner Understöd

Information om service för äldre personer. Hemserviceverksamhet Boendeservice Förmåner Understöd Information om service för äldre personer Hemserviceverksamhet Boendeservice Förmåner Understöd År 2017 Hemserviceverksamheten - Definition - Mål Med hemserviceverksamhet för äldre personer menas omvårdnad,

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om skada, ådragen i militärtjänst PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om skada, ådragen

Läs mer

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Stöd för närståendevård Vad är stöd för närståendevård? Förutsättningarna för stödet Vem kan vara närståendevårdare? Bedömning av vårdbehovet Vårdarvoden Lagstadgad ledighet Övriga tjänster Att ansöka

Läs mer

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Procedurbestämmelser Äldreomsorgslagen medförde inga subjektiva nya rättigheter

Läs mer

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar.

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Måndag 20 augusti 2012, kl 13.00 14.15 Plats: Högskolan Norra, Neptunigatan 17 Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl

Läs mer

GLÄNTAN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Malmgatan 13-15 777 31 Smedjebacken. www.smedjebacken.se

GLÄNTAN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Malmgatan 13-15 777 31 Smedjebacken. www.smedjebacken.se Telefonnummer: Enhetschef Katarina Lindström 0240-66 03 76 Äldre och handikappomsorgen Patientansvarig sjuksköterska Eva Olausson 0240-66 03 87 Biståndshandläggare: Karin Jonsson 0240-66 03 86 Jonas Ljus

Läs mer

MUNKBOGÅRDEN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Högstensgatan 3A 777 50 Smedjebacken. www.smedjebacken.se

MUNKBOGÅRDEN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Högstensgatan 3A 777 50 Smedjebacken. www.smedjebacken.se Telefonnummer: Enhetschef Ingegerd Eriksson 0240-66 03 41 Äldre och handikappomsorgen Patientansvarig sjuksköterska Rose-Marie Edström 0240-66 03 77 Biståndshandläggare: Karin Jonsson 0240-66 03 86 Jonas

Läs mer

Äldre- och Handikappomsorgen

Äldre- och Handikappomsorgen Äldre- och Handikappomsorgen i Haparanda Välkommen till Haparanda-Tornio Vi är den snabbast växande regionen i norra Sverige och Finland. Här finns 34 000 invånare och 1 900 företag. Tvillingstaden Tornio

Läs mer

SERVICEHANDLEDNINGSCENTER OCH STÖDTJÄNSTER

SERVICEHANDLEDNINGSCENTER OCH STÖDTJÄNSTER SERVICEHANDLEDNINGSCENTER OCH STÖDTJÄNSTER Äldreomsorgen i Karleby stad är indelad i tre olika organisationer. De är Stödtjänster och servicehandledning, Hemvård och Serviceboende, intensifierat serviceboende

Läs mer

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN Kriterier för beviljande av stöd för närståendevård och tillämpningsanvisningar inom äldreomsorgen. Stödet

Läs mer

Lag om särskild service med anledning av funktionshinder

Lag om särskild service med anledning av funktionshinder 1 utkast 19.5.2017 Lag om särskild service med anledning av funktionshinder 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att 1) uppnå likabehandling, delaktighet och deltagande i

Läs mer

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning Stöd & service För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMTJÄNST HEMTJÄNST...3 Ansökan, beslut Eget val av utförare... 4 Kontaktperson Avgift DAGVERKSAMHET...5 Ansökan, beslut

Läs mer

Stöd för närståendevård fr. o. m 01.01.2012

Stöd för närståendevård fr. o. m 01.01.2012 Stöd för närståendevård fr. o. m 01.01.2012 Godkänd av socialnämnden 8.11.2011/ 156 Reviderad av äldreomsorgschefen 13.04.2012/ 100 Allmänt Stödet för närståendevården är lagstadgat genom lagstiftning

Läs mer

SERVICEGUIDE FÖR SENIORER I KRONOBY KOMMUN

SERVICEGUIDE FÖR SENIORER I KRONOBY KOMMUN 1 SERVICEGUIDE FÖR SENIORER I KRONOBY KOMMUN Utgiven av äldre rådet 2013 3 INNEHÅLL HÄLSOSTATIONER... 5 Brådskande vård (kvällstid och veckoslut)... 7 Livshotande vård (ambulans)... 7 APOTEK... 7 SJUKHUS...

Läs mer

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HÄLSO-, SJUKVÅRD & REHABILITERING HÄLSO- & SJUKVÅRD OCH REHAB I FALKENBERGS KOMMUN KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING Syftet med denna broschyr är att ge en översikt över kommunens hälso-

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Äldre Direkt Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Telefon: 08-80 65 65 E-postadress: aldredirekt.service@stockholm.se Stockholms Trygghetsjour Om du har ett akut behov av vård och omsorg. Telefon

Läs mer

Hembesök som främjar de äldres välbefinnande

Hembesök som främjar de äldres välbefinnande Intervjublankett för hembesök som främjar välbefinnandet 1 (13) Hembesök som främjar de äldres välbefinnande Kommunens namn/kommunkod Klientnummer Namn Födelseår Kön kvinna man Adress Telefon E-post Samtycke

Läs mer

Datum 2010-04-19 Dnr 0902202. Sjukvårdande behandling utomlands. Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden föreslår Hälso- och sjukvårdsnämnden

Datum 2010-04-19 Dnr 0902202. Sjukvårdande behandling utomlands. Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden föreslår Hälso- och sjukvårdsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Ulla Mårtensson 044-309 41 21 ulla.martensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2010-04-19 Dnr 0902202 1 (4) Sjukvårdande behandling utomlands Ordförandens förslag föreslår

Läs mer

Kommunprodukter inom Äldreomsorgen Staden Jakobstad Social- och hälsovårdsverket 1.1.2013 - Kort version

Kommunprodukter inom Äldreomsorgen Staden Jakobstad Social- och hälsovårdsverket 1.1.2013 - Kort version Kommunprodukter inom Äldreomsorgen Staden Jakobstad Social- och hälsovårdsverket 1.1.2013 - Kort version 8.1.2013 I:\Datastöd\\2013\Kommunprodukter\Äldreomsorg\Äldreomsorg kommunprodukter kort version

Läs mer

Omsorg, vård och stöd. Information för teckenspråkiga döva och dövblinda

Omsorg, vård och stöd. Information för teckenspråkiga döva och dövblinda Omsorg, vård och stöd Information för teckenspråkiga döva och dövblinda 1 Omsorg, vård och stöd Den här broschyren är tänkt som en vägledning till vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad för dig som

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR SENIOR

TILL DIG SOM ÄR SENIOR TILL DIG SOM ÄR SENIOR SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 2016 Östansjö Folkets hus 2016, Foto: Ove Andersson DAGCENTRAL Kommunens dagcentraler är värdefulla mötesplatser där man dagligen kan äta

Läs mer

Anvisning till kunden: Stöd för närståendevård Innehåll 1 Syftet och vad som avses med stöd för närståendevård Arvoden för närståendevård...

Anvisning till kunden: Stöd för närståendevård Innehåll 1 Syftet och vad som avses med stöd för närståendevård Arvoden för närståendevård... Anvisning till kunden: Stöd för närståendevård Innehåll 1 Syftet och vad som avses med stöd för närståendevård... 1 2 Arvoden för närståendevård... 1 3 Utbetalning av vårdarvode...1 3.1 Grund för minskning

Läs mer

FALKÖPINGS KOMMUN Biståndsenheten. Lättläst Information om äldre- och handikappomsorgen. Socialförvaltningen. Socialförvaltningen 2004-04-15

FALKÖPINGS KOMMUN Biståndsenheten. Lättläst Information om äldre- och handikappomsorgen. Socialförvaltningen. Socialförvaltningen 2004-04-15 FALKÖPINGS KOMMUN Biståndsenheten 1 Lättläst Information om äldre- och handikappomsorgen Socialförvaltningen Socialförvaltningen 2004-04-15 2 Innehållsförteckning sidan Kommunens vision för hemvård...4

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2016-09-08 Innehåll Vem kan få hjälp och stöd enligt LSS Så här gör du för att ansöka Ledsagarservice

Läs mer