Visionsförslaget i stadens strategi;

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Visionsförslaget i stadens strategi;"

Transkript

1

2 Föror ord Visionsförslaget i stadens strategi; Jakobstad 2015, säger att Jakobstad år 2015 skall vara den attraktiva industrioch trädgårdsstaden vid havet med landets bäst fungerande service i livets alla skeden på såväl svenska som finska. Staden torde vara den enda i Finland med så ambitiösa målsättningar gällande servicen. Visionen förpliktigar stadens anställda att arbete mot detta mål. Vi skall jobba för att staden verkligen har landets bäst fungerande service i livets alla skeden! Socialcentralens strategiförslag tar upp behovet av servr för invånarna. Informationen om serviceutbudet finns visserligen tillgängligt på stadens internetsidor, men många äldre har inte tillgång till denna möjlighet att få information. I åldringsvården, liksom i annan kommunal service, är efterfrågan på servicen alltid större än utbudet. Serviceutbudet styrs av lagstiftning och direktiv. Det är inte alltid möjligt att få den service man upplever att man har rätt att få. Antalet åldringar i Finland har ökat. De medel som kommunerna har för åldringsvården har tyvärr inte ökat i samma takt. Staten har tidigare under 90-talet sänkt sin andel av finansieringen av åldringsvården. De senaste åren har staten på nytt börjat öka sin andel av kostnaderna för kommunernas social- och hälsovård. Enligt regeringsprogrammet och de nationella utvecklingsprogrammen kommer staten de närmaste åren att satsa mera pengar på åldringsvården. Det är önskvärt att den statliga satsningen också syns i den kommunala ekonomin. Kommunerna har en skyldighet att öka anslagen för sin åldringsvård så att serviceutbudet och vårdkvaliteten förbättras. Äldrerådet i Jakobstad har gjort ett gott arbete med att ta fram De äldres serv i samarbete med socialcentralen. Guiden skall uppdateras med jämna mellanrum så att informationen alltid är aktuell. Broschyren skall ge information om serviceutbudet i staden för äldre. Förutom de stöd som gäller enbart åldringar finns också möjlighet till t.ex. utkomststöd om man har mycket låga inkomster. Broschyren ger sakkunnig information om serviceutbudet, men den viktigaste informationen är kontaktuppgifterna till dem som ansvarar för servicen. Kontakta ansvarspersonerna, vilka hjälper dig att utreda ditt personliga servicebehov. Peter Granholm socialdirektör Hannele Grankvist avdelningschef för serviceavdelningen

3 Innehållsför sförtec ecknin kning 1 Jakobstads infop opunkt nkt 5 2 Boendealt altern ernativ i Jakobstad Hyresbostäder 2.2 Serviceboende för äldre 2.3 Serviceboende i eget hem 3 Ändrin dringsarbet arbeten en i bostaden Maskiner och anordningar 3.2 Ombyggande av åldringars bostäder 3.3 Ombyggande av veteranernas bostäder 4 Instit titution utionsvår vård Björkbacka åldringshem och Solbacken 4.2 Bäddavdelningsvården 4.3 Folkhälsan Östanlids vårdhem 5 Kommu ommunalt servic iceboende 7 6 Privat ata a servic icepr eproduc oducent enter er Viivi & Wilhelm 6.2 Pietarkoti 6.3 Ahlbäckhemmet 6.4 Servicehemmet Rauhala 6.5 De gamlas hem 6.6 Mariahemmet 6.7 HötorgCentret Sida 7 Intresse sebev bevak akar are 8 Sida 8 Per erson sonlig lig hjälpar are 8 9 Folkpen lkpension ionsan anstalt alten en 8 10 Hemservic ice Alternativ till kommunal service 10.2 Annas Stuga 10.3 Hemsjukvård 10.4 Hjälpmedelsservice 11 Färdtjän dtjänst 9 12 Servic icelinj elinje V.I.P.I.P Stöd för närståendevår tåendevård Servic icec ecent enter er Socialomb alombud udsm sman Socialt stöd Tolktjän lktjänst Trygghets ghetstel elef efon Jakobstads sven ensk ska försam amlin ling Äldr drerådet Pen ensionär ionärsor sorgani anisationer ationer och h -förenin eningar ar Viktig iktiga a tel elef efonnummer 14

4 1 Jakob obstad ads infopunk opunkt Stadens koncentrerade INFOPUNKT erbjuder allmänheten en speciell plats och ett telefonnummer där man kan få råd om, till vilken förvaltningsenhet ett visst ärende hör, vem som sköter detta ärende och t.o.m. hjälp med att boka tid hos vederbörande. Infop opunkt nkten en vägleder stadsborna att hitta rätt bland stadens förvaltningsenheter och ämbetsverk bistår förvaltningsenheter i deras vardag och hjälper i rusningstider sköter om information till nyinflyttade stadsbor I Infop opunkt nkten finns stadens förvaltningsenheters broschyrer stadens förvaltningsenheters blanketter en PC med Internet anslutning för allmänheten en kopieringsmaskin och telefax Infop opunkt nkten har öppet pet må-fre kl må-fre kl , lö kl Adress: Köpmansgatan 12, Jakobstad. Tel , Fax , Byråchef, tel Informationssekreterare, tel Boendeal ealter erna nativ i Jakob obstad Åldrin drings- och handik andikap appbo pbostäder 2.1 Hyresbo bostäder Staden äger ca 640 hyresbostäder. Av dessa är ca 275 åldringsbostäder. Åldringsbostäderna finns främst i centrum och de övriga hyresbostäderna i utkanten av staden. Åldringsbostäderna består mest av enrummare och små tvårummare. På Castrénsgatan finns hyresbostäder för personer med funktionshinder (hiss och inva-wc). Kommunal hyresbostad ansöker man om via Bostadsbyrån, Strengbergsgatan 1, eller hos husets disponent. Från bostadsbyrån fås en förteckning över alla statsbelånade hyreshus och deras disponenter. Till ansökan bör bifogas skatteintyg och utredning över inkomster och förmögenhet. Ansökningsblanketter fås från bostadsbyrån, socialcentralen, infopunkten och internet. Tf. bostadssekreterare, tel , kanslist, tel Servic iceboende för äldr dre Björkbacka servicehem, Ida & Emil, Mjölvägen 1. Föreståndare, tel , bitr.föreståndare tel HötorgCentret, serviceboende, Rådhusg. 12. Verksamhetschef, tel Servic iceboende i eget et hem Serviceboende kan ordnas i eget hem för gravt handikappade personer enligt handikappservicelagen genom att man tillhandahåller hemservice och hemsjukvård eller en personlig hjälpare. Med serviceboendet eftersträvas att personen kan bo i eget hem så länge det är möjligt. 3 Ändringsarbet arbeten en i bostad aden en Med ändringsarbeten i bostaden och ersättande av redskap och anordningar som hör till den strävar man efter att möjliggöra åldringens och den handikappades boende i eget hem. Ändringsarbeten och anskaffande av redskap och anordningar görs enligt en personlig serviceplan, som baserar sig på kundens funktionsförmåga. En gravt handikappad person får ersättning för kostnader som orsakats av nödvändiga ändringsarbeten i bostaden och anskaffande av redskap och anordningar till den. Skäliga kostnader ersätts, om sökanden på grund av handikapp eller sjukdom nödvändigtvis är i behov

5 av dessa ändringar för att klara av sedvanliga livsfunktioner. Ofta förekommande ändringsarbeten är ändringar i badrum och kök, breddande av dörröppningar, avlägsnande av trösklar och byggande av ramper. Ersättning betalas inte för grundrenovering och sanering. Till ansökan skall bifogas utlåtande av läkare eller ergoterapeut. Ansökningarna skickas till Socialcentralen, ledande socialarbetare för handikappomsorgen, tel Mask skiner och anordnin dningar Ersättning för kostnader för anskaffning av maskiner och/eller anordningar kan betalas åt en handikappad, som på grund av sin sjukdom eller sitt handikapp behöver dem för att röra sig, kommunicera eller klara sig själv hemma eller i fritidsverksamhet. Närmare information ges av ledande socialarbetare för handikappomsorgen, tel Ombyggande av åldrin dringarn arnas bostäder En åldring kan under vissa förutsättningar få bidrag för ombyggnad av sin bostad. Bostadsbyrån beviljar reparationsunderstöd åt åldringar med mycket låga inkomster. Ansökningstiden är i allmänhet i mars. Åtgärderna skall vara sådana att åldringarna kan bo kvar längre i sina bostäder. Arbetena får inte påbörjas förrän reparationskonsulenten har granskat projektet och konstaterat behovet. Från bostadsbyrån kan man också ansöka om räntestöd för byggande och grundförbättring av egnahemshus. Räntestödet har ersatt de personliga aravalånen Ombyggande av vet eter eranern anernas bostäder Närmare uppgifter ges av: saneringsrådgivaren vid Centralförbundet för de gamlas väl ry, Vasa, tel , Institutio ionsvård 4.1 Björkbac acka a åldrin dringshem, servic icehemmet och Solbac acken, en, Mjölvägen en 1 På Björkbacka åldringshem bor sammanlagt ca pensionärer indelat på 4 vårdavdelningar, Solbacken (demensavdelningar) samt serviceboendet Ida & Emil. Rummen består av enkelrum som vid behov kan användas som dubletter. Vilken avdelning som blir aktuell vid inflyttningen styrs av de behov pensionären har. Vårdplaneringsgruppen bestämmer vem som beviljas plats, den mest behövande vid den aktuella tidpunkten får platsen. Vår målsättning är att upprätthålla pensionärernas egna resurser, respektera individualiteten och rätten till självbestämmande i samförstånd med pensionären, anhöriga, personalen och läkaren. Avgiften för vården på vårdsidan och Solbacken (långtids-/institutionsvård) utgörs av max. 80% av pensionärens inkomster, minst 80 euro bör lämna kvar för pensionärens eget bruk. Anhöriga kan ta hem sina egna för kortare och längre permissioner i samråd med personalen. Varje avdelning har en sjukskötare samt närvårdare och anstaltsbiträden. Hvc-läkare rondar vid Björkbacka och Solbacken en gång i veckan. Denna ordinerar mediciner och remitterar vid behov vidare. Solbacken finns i anslutning till Björkbacka. De tre avdelningarna erbjuder en trygg och lugn miljö för gravt dementa. Varje avdelning har en egen innergård som ger möjlighet att vistas utomhus. Avdelningarna har 9 platser/ avdelning, sammanlagt 27. Rummen är rymliga och ljusa med eget wc samt dusch. Solbacken har samma vårdideologi som Björkbacka vårdsidan. Personalen på Solbacken består liksom på Björkbacka av sjukskötare, närvårdare och anstaltsbiträden.

6 4.2 Bäddavdelningsvården Kållbyvägen 7, sköts av Jakobstadsnejdens hälsovårdscentral. Tel växel. Verksamheten på bäddavdelningen: Akut- och kortvård, intervallvård, rehabilitering, demensutredning, vård för livets slutskede, alkoholavgiftning och långvård. Remiss krävs. Vårdplaneringsgrupp Socialcentralen i samarbete med hälsovårdscentralen har en en vårdplaneringsgrupp. Vårdplaneringsgruppen planerar, besluter och beviljar vårdplats enligt klientens vårdbehov. Kontaktperson: socialarbetaren på bäddavd., tel Patientombudsman Patientombudsmannen informerar om patientens rättigheter och hjälper vid behov patienten med att göra en anmärkning, anföra klagan om vården eller med att fylla i en ansökan om ersättning för felbehandling. Patientombudsmannen, HVC, Kållbyvägen 7, tel Folkhälsan Östanlids vårdhem öppnades Sammanlagt 40 platser. På avdelningarna finns både 1 och 2 personers rum. För vården uppbärs långvårdsavgift. Mera information ger avdelningsskötarna, tel eller Komm mmunal unalt ser erviceb eboend oende Ida och Emil är stadens servicehem. Det finns vid Björkbacka åldringshem. Tidigare fungerade det som en vanlig vårdavdelning, efter grundrenoveringen ändrades den till en serviceavdelning med plats för 15 klienter i 2 våningar. Rummen består av enkel och dubbelrum, samtliga har eget wc. Pensionärerna är hyresgäster vid servicehemmet, de betalar hyra för sitt rum samt 15 m 2 av de allmänna utrymmena. Därtill betalar de en matavgift, bykavgift samt serviceavgift. Hyresbidrag och vårdbidrag kan sökas från FPA. Mediciner bekostar pensionären själv. Personalmängden är knappt hälften mindre än på vård/åldringshemssidan och därför krävs av pensionärerna på servicesidan egen initiativförmåga. Att pensionären klarar på- och avklädning, deltar i städande av det egna rummet är exempelvis önskvärt. Personalen består av både närvårdare och anstaltsbiträden. Eftersom personalens mängd är begränsad, är stödet av anhöriga viktigt. Speciellt pensionärernas bank-, apoteks- och andra anskaffningsärenden utanför servicehemmet är problematiska för personalen, eftersom de har ansvar för andra pensionärer samt arbetsuppgifter att sköta. 6 Privata a ser ervipr iproducen enter er I Jakobstad finns sju (7) privata serviceproducenter. 6.1 Viivi & Wilhelm demenshem, Castrénsg. 5 C. Innehavare Irma Otranen, tel Pietarkoti AY, Högbergsvägen 28. Innehavare Sauli och Pirjo Teppo, tel Ahlbäckhemmet, Staffansnäsvägen 20. Innehavare: Garantiföreningen för Ahlbäckhemmet, föreståndare, tel Servicehemmet Rauhala, Loveret 8. Innehavare: Palvelukoti Rauhalan kannatusyhdistys r.y., föreståndare, tel De gamlas hem, Kvarnbacksgatan 2. Innehavare: Svenska Fruntimmersföreningen i Jakobstad r.f., föreståndare, tel Mariahemmet, Ebba Braheesplanaden 11. Innehavare: Jakobstads svenska kyrkliga åldringshems syförening, föreståndare, tel HötorgCentret, Rådhusgatan 12. Innehavare: Jakobstads Åldringsvänner r.f., verksamhetschef, tel

7 7 Intre ressebev ebevakare Om en person inte mera är kapabel att sköta sina ärenden (t.ex. på grund av sjukdom eller demens), kan för denne utses intressebevakare. Intressebevakaren utses med beslut från tingsrätten eller magistraten och till ansökan skall alltid bifogas ett läkarintyg om ifrågavarande persons hälsotillstånd. Ansökan eller meddelande om persons behov av intressebevakning sänds till magistraten. Ytterligare information: Staden Jakobstad/ Intressebevakningen, Strengbergsgatan 1. Intressebevakare, tel , kanslist, tel Perso sonlig hjälpare Avsikten med att anställa en personlig hjälpare är att främja och upprätthålla en handikappad persons förmåga att klara sig på egen hand samt öka dennes möjligheter till aktiviteter och deltagande. En handikappad, som av en annan person behöver mycket hjälp med dagliga rutiner, har rätt att få personlig hjälpare. En personlig hjälpare behövs för att hjälpa den handikappade med hemmets vardagsrutiner samt aktiviteter och särintressen utanför hemmet. En personlig hjälpare står i anställningsförhållande till den handikappade personen. Därutöver kan kommunen instruera den handikappade arbetsgivaren. Kommunen ersätter helt eller delvis kostnaderna för anställande av en personlig hjälpare åt den handikappade. Uppgifter om ansökningsförfarandet ger ledande socialarbetare för handikappomsorgen, tel Folkp olkpen ensio sionsan anstal alten FPA, Jakobstads kontor, Köpmansgatan 4, PB 81, Jakobstad, öppet kl , ti kl , tel växel. 10 Hemser ervice Hemservice är en form av öppenvård vars målsättning är att främja självständigt boende för äldre, handikappade och andra hjälpbehövande, när den egna prestationsförmågan avtar. För att de äldre skall kunna bo kvar i sina hem så länge som möjligt, kan hemservice vara det som den äldre behöver. Hemservicen fungerar distriktsvis dygnet runt. Distrikt I (västra) och distrikt II (östra). Matservice för åldringar och handikappade kan också beställas från hemservicebyrån. Maten kommer från Björkbacka och körs hem till kunden. Beställning av matservice kan göras per tel /hemserviceledare. Tel. tider kl och Närmare upplysningar ger hemserviceledarna vid Hemservicebyrån, Storgatan 4. Tel.tider: och I distrikt: tel , II distrikt: tel , Kanslist, tel Alt ltern ernativ till kommu ommunal servic ice Folkhälsan har några hemvårdare i tjänst inom äldreomsorgen i Jakobstad. Städtjänst till priset av 15 euro/timme. Folkhälsans hemtjänst, tel eller Annas Stug uga Förmedling av hjälp Annas Stuga är ett tvåspråkigt hjälpcenter vars uppgift är att koordinera frivillig hjälp åt åldringar och handikappade. Målsättningen är att åstadkomma en bättre tillvaro för åldringar och handikappade så att de längre kan bo kvar i hemmet. Tjänsterna består t.ex. av: fungera som vän, lyssna och samtala hjälp med matuppköp eller andra ärenden

8 Städtjänst Hjälpverksamheten har utvecklats och kan nu också erbjuda städhjälp och snöskottning. städhjälp 10 euro/timme snöskottning 6 euro/gång Annas Stuga, Storgatan 4, tel , Kontoret är öppet vardagar kl Hemsjuk jukvår vård Hälsovårdscentralens hemsjukvård är läkarledd verksamhet som sker i patientens hem och riktar sig till behövande i alla åldrar. Sjukvård i hemmet ges till patient som av olika orsaker behöver vårdas i hemmiljö. Vårdbehovet bedöms av hemsjukvårdens personal. Målet är bästa möjliga hälsa och vård i trygg hemmiljö genom ett gott samarbete mellan patient, anhöriga, hemsjukvården och hemservice. Patienten skall ha möjlighet till god livskvalitet och att få bo kvar i sitt eget hem så länge som möjligt. Hemsjukvården arbetar dagligen kl Hembesöken är avgiftsbelagda. Avdelningsskötare för hemsjukvården, tel Hemsjukvårdens jourtelefon Hjälpmedelsser servic ice Hälsovårdscentralen svarar för hjälpmedelsutlåning på medicinska grunder. HVC/Tidsbeställning, tel kl Vid behov av hörapparat beställs tid till läkare vid Medicenter, tel Färdtjän tjänst Färdtjänst enligt handikappservicelagen beviljas till gravt handikappade. Som gravt handikappad anses en person som har särskilda svårigheter att röra sig och som inte kan anlita offentliga kollektivtrafikmedel. Vid behov kan den handikappade ta med sig en ledsagare. Färdtjänst enligt handikappservicelagen berättigar till 18 enkelresor per månad inom Jakobstad, Pedersöre och Larsmo. Färdtjänsten används för s.k. fritidsresor; uträttande av ärenden, deltagande i samhällelig verksamhet eller rekreation. Färdtjänsten beviljas inte för s.k. sjukhusresor, rehabilitering, laboratoriebesök o.dyl. För dessa resor kan ersättning sökas från Folkpensionsanstalten. Färdtjänst beviljas även i begränsad utsträckning enligt Socialvårdslagen. Läkarintyg bifogas till ansökan om färdtjänst, som riktas till Socialcentralen, PB 55, Jakobstad. Besöksadress: Storgatan 10. Närmare uppgifter ger ledande soc.arb. inom handikappomsorgen, tel eller handledaren inom äldre- och handikappomsorgen, tel Servicelinje elinje V.I.P.I.P. Enkel resa med Vippare-bussen: för vuxna 2,20 euro Bokningscentralen är öppen må - fre kl Tel. NovaCall

9 13 Stöd för närståend åendev evård Stöd för närståendevård kan beviljas en anhörig som tar hand om en åldring, handikappad eller sjuk person hemma. Vårdarvodets storlek påverkas endast av hur bindande och krävande vården är, d.v.s. någon ekonomisk prövning får inte förekomma. Stöd för närståendevård graderas i tre klasser på basen av vårdbehovet. Kontaktperson: handledaren inom äldre- och handikappomsorgen, tel Servicec ecen enter er Jakobstads Åldringsvänner r.f. handhar dagcenterverksamhet för stadens åldringar vid HötorgCentret, Hermangården. Här finns möjligheter till gemenskap med människor i samma ålder och/eller livssituation. Här erbjuds möjlighet till olika slags handarbets- och hobbyaktiviteter, spel, hjärngymnastik, sittdans och gymnastik, allsångstillfällen, andakter och mycket mer. Besökare har också möjlighet att bada bastu och få lite extra omvårdnad. Öppet mån-fre kl , tel Pensionärernas eget lunchställe vid Hötorg- Centret serverar lunch i trivsam miljö mån-fre kl , tel Socialomb mbud udsman an Socialombudsmannens uppgift är att informera om kundens rättigheter samt ge råd åt och handleda kunden för att främja och förverkliga hans rättigheter. Socialombudsman, Strengbergsgatan 1, tel kl Socialt stöd Att insjukna eller bli handikappad kan leda till en krissituation, som är svår att klara av ensam. Socialt stöd har konstaterats vara viktigt för att den drabbade skall kunna acceptera sjukdom och handikapp samt anpassa sig till situationen. Den enskilde har möjlighet att få stöd via många frivilligorganisationer. Information om frivilligorganisationer ger ledande socialarbetaren inom handikappomsorgen, tel Tolk olktjän tjänst Tolktjänster i enlighet med handikappservicelagen ordnas för svårt hörselskadad eller hörsel- och synskadad och person med talskada. Tolktjänster ordnas t.ex. på teckenspråk. Tolktjänsterna gäller arbete, studier, uträttande av ärenden o.s.v. Ytterligare information ger ledande socialarbetaren inom handikappomsorgen, tel Trygg gghet hetstelef elefon Alla stadens åldringar kan anhålla om trygghetstelefon. Kunden betalar installationsavgiften samt en månadshyra. Ansökan riktas till Hemservicebyrån, Storgatan 4, hemserviceledare, tel , tel.tid kl och Jakob obstad ads s sven enska ka församlin mling, g, Tel. el (Väx äxel) el) Gudstjänst i Jakobstads kyrka söndagar kl Pastorskansliet öppet må-fre , ti även , tel , Präst på kansliet, Ebba Braheesplanaden 2, må, ti, to, fre kl , ons Diakonissor, mottagning: Förs.centret må, ti, to, fre kl , tel Vestanlidgården, Bojv. 14, ti kl , tel Diakonissornas mobiltel.: Barbro Aho Helena Ekman Gullan Lind Karin Åstrand

10 20 Äldrerådet et I staden Jakobstad verkar ett Äldreråd, som utses för två år i sänder. Stadsstyrelsen väljer efter förslag från alla i staden hemmahörande pensionärs- och veteranföreningar till äldrerådet medlemmar och personliga ersättare för dessa samt utser en av de valda till ordförande. Äldrerådets uppgifter är: att årligen till stadsstyrelsen före budgetbehandlingen inkomma med förslag om åtgärder, som följande år bör vidtagas för den äldre befolkningens väl att fungera som ett remissorgan i frågor, som berör de äldre i samhället att befrämja samarbetet mellan myndigheter, åldringar och pensionärs-/veteranorganisationer att befrämja åldringarnas möjligheter att klara sig i det dagliga livet att påverka i planeringsfrågor att ordna den årligen återkommande nationella De äldres dag att i övrigt fungera som intressebevakare i åldringspolitiska frågor att driva veteranernas ärenden. Sekreteraren fungerar som kontaktperson för veteranärenden. Äldr drerådets ordin dinarie medlemm emmar under perioden : Bredbacka Ralf, ordförande tel Pensionärsgillet i Jakobstad r.f. Ahonen Tyyne tel Pietarsaaren Eläkeläiset r.y. Almqvist Sven tel Pensionärsklubben M r.f. Jaatinen Pirkko tel Eläkeliiton Pietarsaaren yhdistys r.y. Leskinen David tel Jakobstads Veteraner Nygård Bror tel Jaros Pensionärer r.f. Nygård Gun tel Willes pensionärsklubb r.f. Ojaniemi Mauno tel Pietarsaaren Eläkkeensaajat r.y. Sund Ingalill tel Pensionärsklubben Haldoy r.f. Östman Anita tel Pensionärsklubben Peko r.f. Stadsstyrelsens representant: Inkamo Raija-Leena tel Sekreterare: Ström Ulla, Socialcentralen tel

11 21 1 Pensio sionär närsor sorgani anisatio ioner -och föreningar Pensionärsgillet i Jakobstad r.f. Pensionärsklubben Haldoy r.f. Pensionärsklubben PEKO r.f. Pietarsaaren Eläkkeensaajat r.y. Pietarsaaren Eläkeläiset r.y. Pensionärsklubben M r.f. Eläkeliiton Pietarsaaren yhdistys r.y. Jaros Pensionärer r.f. Jakobstads Veteraner Willes Pensionärsklubb r.f Pensionärsföreningarna gör ett gott arbete och annonserar om sin verksamhet i lokalpressen. Nya medlemmar tas gärna emot. 22 Vik iktig iga telef elefonu nummer Allmänt lmänt nödnummer 112 A-kliniken Annas Stuga , Apoteket Bothnia Första , Medi Folkhälsan Östanlids vårdhem Avd. III Avd. IV FPA, Jakobstad, växel Församlingarna (svenska och finska) växel HVC, Kållbyvägen 7, östra, växel HVC, Herrholmsgatan 17, västra Jakobstads Infopunkt Jakobstads Rättshjälpsbyrå, växel Jakobstads Sjukhus, växel Akuten, dygnet runt Medicenter NovaCall, växel Socialcentralen Granholm Peter, soc.dir Grankvist Hannele, avd.chef för serviceavd Blomqvist Mona, led. soc.arb. för handikappomsorgen Södergård Linda, handl. inom äldre- o. handikappomsorgen Staden Jakobstad, växel Ula-Taxi V.I.P. Servicelinjen (Vippare) Vänjouren, fredag och lördagkväll kl

Ann-Marie Lindqvist. Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009

Ann-Marie Lindqvist. Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009 1 Ann-Marie Lindqvist Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009 Handikappservice i Svenskfinland - en förundersökning Ann-Marie Lindqvist: Handikappservice i Svenskfinland - en förundersökning

Läs mer

Projektrapporterna, som publicerats, finns i pdf-format på adressen www.aspa.fi.

Projektrapporterna, som publicerats, finns i pdf-format på adressen www.aspa.fi. Den allmännyttiga Boendeservicestiftelsen ASPA främjar nationellt på olika sätt möjligheterna för personer med funktionshinder och personer med psykisk ohälsa att leva ett självständigt och spontant liv.

Läs mer

Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020

Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020 GOD ÅLDERDOM I BORGÅ Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020 Stadsstyrelsen 28.6.2010 Innehåll 1 Sammandrag... 3 2 Inledning... 5 3 Invånarantal och prognoser... 6 4 Borgå stad och dess äldre invånare...

Läs mer

Serviceguide 2015 för svenskspråkiga äldre i Helsingfors. Vem hjälper?

Serviceguide 2015 för svenskspråkiga äldre i Helsingfors. Vem hjälper? Serviceguide 2015 för svenskspråkiga äldre i Helsingfors Vem hjälper? 1 Serviceguide 2015 för svenskspråkiga äldre i Helsingfors 2 Bästa läsare! Den äldre befolkningen har bättre hälsa och funktionsförmåga

Läs mer

BEHOVET AV ANSTALTS- OCH SERVICEBOENDE I KORSHOLM FRAM TILL ÅR 2025. Kartläggning och åtgärdsförslag

BEHOVET AV ANSTALTS- OCH SERVICEBOENDE I KORSHOLM FRAM TILL ÅR 2025. Kartläggning och åtgärdsförslag BEHOVET AV ANSTALTS- OCH SERVICEBOENDE I KORSHOLM FRAM TILL ÅR 2025 Kartläggning och åtgärdsförslag Korsholm, januari 2009 INNEHÅLL 1 INLEDNING... 2 1.1 Kartläggningens disposition och utgångspunkter...

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Vård och omsorg i Enköpings kommun. en guide till dig som medborgare

Vård och omsorg i Enköpings kommun. en guide till dig som medborgare Vård och omsorg i Enköpings kommun en guide till dig som medborgare 2015 Copyright 2015 Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Andra upplagan 2015 Kopiera gärna men ange källa! Redaktör: Åsa

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 160/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre samt lag om upphävande

Läs mer

Boendeguide för äldre

Boendeguide för äldre Sisältö Till läsaren... 3 Boendealternativ... 4 Självständigt boende... 4 Hyresbostad... 4 Bostadsrättsbostad... 5 Ägarboende... 5 Assisterat boende... 6 Privata senior- och servicehus... 6 Kommunala senior-

Läs mer

STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER. Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla

STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER. Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla Föreläsningens innehåll FPA Vårdbidrag Bostadsbidrag för pensionstagare Reseersättningar Färdtjänst Socialvårdslagen

Läs mer

Bli äldre i Eslövs kommun

Bli äldre i Eslövs kommun Bli äldre i Eslövs kommun 1 2 Omslagsbild: Aktivitetsgruppen Promenad med eller utan stavar testar frisbeegolf vid Trollsjön i Eslöv. Läs mer om gruppen på sidan 6. Innehåll Det ska vara bra att bli äldre

Läs mer

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun GUIDE till dig med funktionsnedsättning Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun Innehåll ARBETE & SYSSELSÄTTNING... 4 Information, stöd och bidrag genom Arbetsförmedlingen... 4 Resa till och från

Läs mer

Ärade veteran från våra krig!

Ärade veteran från våra krig! Ärade veteran från våra krig! Mars 2014 Detta infobrev berättar i alfabetisk ordning om service, som är avsedd för veteraner från våra krig. För att få förmånerna bör ni uppvisa frontmanna-, fronttjänst-

Läs mer

Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service

Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Reviderad 120427 Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Denna broschyr är utgiven av Socialnämnden i Melleruds kommun januari 2012. VIKTIGA TELEFONNUMMER: BISTÅNDSHANDLÄGGARE 0530-183 30 0530-183

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Socialtjänsten Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Denna broschyr ges ut av Umeå socialtjänst. Denna utgåva uppdaterades

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Grankulla stad INVANDRARGUIDE

Grankulla stad INVANDRARGUIDE Grankulla stad INVANDRARGUIDE TILL LÄSAREN Detta informationspaket för invandrare är avsett för dig som nyss flyttat till Grankulla. Uppgifterna i guiden motsvarar situationen 31.5.2006. Guiden ger dig

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Stöd och service. för dig som har ett psykiskt funktionshinder. Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka.

Stöd och service. för dig som har ett psykiskt funktionshinder. Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. Stöd och service för dig som har ett psykiskt funktionshinder Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. Människor med psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Vart art vänder jag mig? En guide för personer med funktionshinder och anhöriga i Tyresö

Vart art vänder jag mig? En guide för personer med funktionshinder och anhöriga i Tyresö Vart art vänder jag mig? En guide för personer med funktionshinder och anhöriga i Tyresö Text och layout: Gunnar Hagberg och Steve Johansson. Foto: Steve Johansson och Urban Kvarnefält. Tryck Edita 2007

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd

Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning Reviderad 2011 Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Illustrationer: Lennart Gustafsson Ansvarig handläggare: Ulla-Britt Blomquist

Läs mer

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Dnr VON13/126 Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Beslutade i Vård- och omsorgsnämnden 2014-02-06 Reviderade avgifter från 2015-01-01 enlig beslut i Vård- och

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Vart vänder jag mig?

Vart vänder jag mig? Vart vänder jag mig? Information om samhällets hjälpmöjligheter vid neurologisk sjukdom och skada Råd- och stödenheten på Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Denna skrift kan beställas

Läs mer