Arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun"

Transkript

1 Dokumentation från konferensen 16 april 2015 Arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun

2 Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun, 2015 Redigering och formgivning: Åsa Sundström Foto omslag: Klosterparken, parkkontorets bildarkiv, Enköpings kommun Foto inlaga: Åsa Sundström 2

3 Arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning Dokumentation från konferensen med miniseminarier 16 april 2015 Med en allt tuffare arbetsmarknad där det är svårt för ungdomar att komma in är det extra svårt att tillgodose behoven av arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning. Det saknas kunskap om huvudmännens och andra myndigheters möjlighet att erbjuda sysselsättning och arbete. Detta har bland annat uppmärksammats av den lokala styrgruppen kring den statliga psykiatrisatningen (priosatsningen) men framförallt av de som direkt arbetar med klienter, kunder och arbetssökande. Konferensdagen skedde i samverkan med hjälp av statliga stimulansmedel priopengar för satsning med syfte att förbättra vård och omsorg för personer med psykisk ohälsa. Ett av satsningsområdena är sysselsättning och arbete. Under 2015 kommer staten att dela ut 844 miljoner till landets kommuner och landsting men det krävs prestationer för att få del av pengarna. Både i länet och i Enköpings kommun finns överenskommelser och handlingsplaner. Är du intresserad av att veta mer om kommunens planer? Kontakta i så fall Elisabeth Lannergård, socialförvaltningen, Enköpings kommun Telefon: e-post: eller Agnetha Resin Fredriksson, vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun Telefon: e-post: Inledning Solweig Eklund (S) socialnämndens ordförande i Enköpings kommun och styrelseledamot i Samordningsförbundet, Uppsala län. Utbildningens betydelse för individen går inte att nog understryka. Det är oerhört viktigt att det fungerar. Det är viktigt att alla elever slutför sin gymnasieutbildning. Vi behöver arbeta över förvaltningsgränserna för att utbildningen ska fungera så att alla får en bra start i livet. Att uppleva att man har möjlighet till delaktighet och påverkan ger ett bättre liv. Andra viktiga parametrar för upplevelsen av ett bra liv är att man har ett rikt språk och god hälsa. Unika elever unika möjligheter. Westerlundska gymnasier arbetar med både goda rutiner och individanpassade lösningar Amanda Hurst, biträdande rektor. Eleverna ska under sin tid hos oss dels tillägna sig kunskap dels bli vuxna, både själsligt och juridiskt. Vi behöver stötta dem i den processen, det är viktigt för alla barn men särskilt för de med funktionsnedsättningar. Vi gör det genom att upprätta goda rutiner och ta fram individuella lösningar. Hörnpelarna är coachande samtal, nätverk, struktur, ingång, introduktion, självständighet, motivation, tillit, självkänsla. Vi har elever med funktionsnedsättningar i olika verksamheter: i gymnasiesärskolan, vi har Fenix för barn med aspergerdiagnos, en grupp för elever med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) och så har vi elever med fysiska funktionsnedsättningar som går de nationella programmen. 3

4 Vi har många delar som stöttar elever med funktionsnedsättningar, bland annat läs- och skrivstudio, studio Fenix som är en lärstudio med stöd genom samtal, vi knyter kontakt med Arbetsförmedlingen, tränar på att ta bussen, handla och andra vardagliga sysslor. Vi har samarbete med bland annat elevhälsan, habilitering och LSS-verksamhet. Ungdomskonsulenterna och mentorerna håller fortlöpande relationsskapande samtal med elever för att stärka deras självförtroende och för att ge dem tillfälle att själva vara delaktiga i utformningen och planeringen av deras skolgång. Vi betonar att eleverna nu snart är vuxna vilket innebär ett stort eget ansvar. Studiebesök genomförs på arbetsförmedling och på andra arbetsplatser. Vi ordnar praktik och prao på arbetsplatser för de elever som har behov av detta. Inför detta sker samtal med ungdomskonsulent där man går igenom vad som är viktigt att komma ihåg på arbetsplatsen. Gymnasiesärskolan har ett individuellt program samt nationella program. Eleverna på det individuella programmet kommer från grundsärskolan samt träningsskolan, medan eleverna på de nationella programmen kommer från grundsärskolan samt särskoleintegrerade från grundskolan. Vi har utarbetade handlingsplaner för inskolning från grundskola samt utskolning till daglig verksamhet. Kontakten med respektive verksamhet startar redan under hösten. Varje elev får sin individuella in- eller utskolningsplan utifrån förutsättningar och behov som vi utarbetar tillsammans med avlämnande skola och daglig verksamhet. Vi är måna om att alla elever och även deras föräldrar ska känna sig trygga och redo inför sina nya utmaningar innan de börjar eller slutar hos oss. Enligt de nya direktiven i skollagen ska stödinsatserna nu inkluderas inom skolan i så hög grad som möjligt. Åtgärdsprogram ska inte upprättas för eleven utan för skolan. Forskning visar att stödet i skolan är avgörande för hur övergången till vuxenlivet blir. Det är viktigt att ständigt framhålla skolans roll för hur dessa ungdomar lyckas senare i livet. Det är viktigt för oss att ständigt påminna oss om hur viktigt arbetet på Westerlundska är och att man aldrig får tumma på kvaliteten av gymnasieutbildningen, speciellt inte för ungdomar med funktionsnedsättningar. Vad gör kommunen för avhopparna? Lasse Olsson, Arbetsmarknadsenheten Enköping. Elever som hopar av gymnasieskolan får en praktikplats tre dagar i veckan och läser de ämnen där de är svaga övriga två dagar. Vilka ämnen som är aktuella avgör skolan. Tanken är att de ska komma ifatt och kunna börja gymnasieskolan igen. De som inte vill fortsätta skolan, hemmasittarna, har vi samtal med för att skapa en relation. Vi följer ofta med dem till Arbetsförmedlingen för att skriva in dem. Dessa elever får praktik efter 90 dagar enligt arbetsförmedlingen regler. Det rör sig i Enköping om tre eller fyra elever per termin. Elvira & Elvis integrationsprojekt Svante Forslund och Marianne Ståhl, Integrationsenheten, Enköping. Elvira skapades som ett projekt 2013, fick mycket positiva resultat och har därför fortsatt. Deltagarna är kvinnor med invandrarbakgrund som bott länge i Sverige och som har försörjningsstöd. De har tidigare deltagit i svenska för invandrare (SFI) men har efter utbildningen inte använt språket. 33 kvinnor har varit med från starten och en tredjedel av dem har gått vidare till arbete eller studier. Syftet är att träna svenska i vardagen och att arbeta med deras resurser så att de tar nästa steg och ökar sina möjligheter till försörjning. Vi har språkträning genom praktiska aktiviteter så som systuga och matlagning där vi pratar hälsa och friskvård men framförallt försöker vi få dem att prata. Vi åker på studiebesök så att de ska få komma ut och besöka arbetsplatser, 4

5 vi har varit i riksdagen för att de ska se svensk politik och hur det fungerar på nära håll i syfte att öka deras engagemang och intresse för att rösta. Vi har anordnat cykelkurser och en kvinna fick tack vare att hon lärt sig cykla arbete inom hemtjänst, förutom hennes andra kvalifikationer var det så lite som fattades. Elvis startade 2014 med tio män och sedan tillkom tre. En av dem har fått arbete, en har startat företag, två har haft praktikplats och en har gått till AME. Deltagarna har stor okunskap om sina rättigheter och skyldigheter. Många av dem har gett upp och bitterheten är stor. Det finns också en hög grad av ohälsa i gruppen. Därför samverkar vi med upplevelseförvaltningens sektion idrott och hälsa för att engagera dem i fotbollsträning, simning och gym. Vi har hjälpt dem med körkortsundervisningens teoretiska del, genomfört samtal och gjort studiebesök. Vi har även arrangerat en del praktiskt arbete som odling och städning. Joar socias verksamhet: arbetsträning och arbetsrehabilitering Tommy Thun och Lars Fredrikson, socialförvaltningen, Enköpings kommun. Joar socia är socialförvaltningens enhet för arbetsträning och social rehabilitering som har funnits sedan Vi strävar efter att det ska vara så likt en vanlig arbetsplats som möjligt. Vi bedriver flera olika verksamheter som vedklyvning, hjälpmedelstransporter, leverans av fruktkorgar och bilrekonditionering. Det är positivt att det liknar riktiga arbeten, deltagarna känner att deras arbetsuppgifter gör nytta och att folk behöver dem. Vi konkurrerar inte med ordinarie arbeten, utan utför exempelvis rekonditionering i stort sett enbart på socialförvaltningens egna bilar. Om vår verksamhet hamnar i konkurrens med privata näringslivet lägger vi ner den delen. Av de 110 personer som var i kontakt med Joar socia under 2014 är personer avslutade och 20 har gått vidare till arbete eller studier. Vi samarbetar med vuxenpsykiatrin, Komvux, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och med socialförvaltningens övriga delar. Varje arbetsdag börjar med att deltagarna blåser i alkomätare. Är de påverkade försöker vi peppa dem att komma tillbaka dagen efter och frågar vad de ska göra när de kommer hem, om det har mat hemma och liknande frågor så att de känner att vi bryr oss om dem. Man blir aldrig avstängd mer än en dag. Syssloporten, gör man bara halsband där? Katarina Liljestrand, arbetsledare och Susanna Stålhand, resultatenhetschef, vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun. Sysselsättningen öppnade sin verksamhet 2007 efter Miltonutredningen som visade mycket stora brister i stödet till personer med psykisk funktionsnedsättning. Därför avsattes stimulansmedel i syfte att utveckla verksamheten till målgruppen. De verksamheter som drivs inom ramen för Sysselsättningen är; träffpunkten på Ågatan / Östra Ringgatan där man har aktiviteter, samvaro, teman, resor och Sommarro; Syssloporten med butik Pinglan, kök- och bakgrupp och en second hand; Kaptensgatan 19 med legoarbete, där deltagarna ägnar sig åt service, reparationsarbete och bilrekond; hjälpmedelslagret som bedriver service till vård- och omsorgsförvaltningen samt; stöd till extern sysselsättning. För att få delta i alla verksamheter (utom träffpunkten) krävs biståndsbeslut. 5

6 Daglig verksamhet i samarbete med arbetsgivare en möjlighet till utveckling Kerstin Giertta resultatenhetschef, vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun. Omnia daglig verksamhet är till för personer som har en utvecklingsstörning, autism, autismliknande tillstånd eller en hjärnskada. Adastra är en funktion inom Omnia med syfte att få ut personer i arbetslivet, individuellt eller i grupp. Det bygger helt på frivillighet, de som är med har ansökt. Verksamheten ska inte konkurrera med ordinarie företagsverksamhet. 160 personer är med och 60 av dem är placerade i verksamheter utanför den kommunala. Vi ser ett ökande antal beslut om daglig verksamhet på grund av fler diagnoser och en tuffare arbetsmarknad. Vi vill inte konservera dem hos oss utan tanken är att de ska vidare. Vi har dubblerat antalet praktikplatser sedan 2011 och har nu tre gånger fler lönebidragsanställda är genomsnittet av daglig verksamhet i Sverige. Vi har fyra specialiserade arbetsanpassare. Verksamheten styrs av tydliga krav i form av lagar och Socialstyrelsens enkät som genomförs varje år och som kontrollerar öppettider på sommaren, personalens fortbildning med flera kriterier. Vi har också förväntningar på oss från många håll: företagen har krav på att det arbete som utförs är bra, kundkrets och deltagare förväntar sig att det är kvalitet i verksamheten. Andra samarbetspartner vi har är gode män, habiliteringen, Försäkringskassan, gymnasieskolan med flera. Nyckeln till framgång hos Omnia är att vi har en tydlig arbetsmodell i kombination med en pedagogisk metod och en noggrann initial kartläggning. Bidragande är också att företagen i Enköping tar socialt ansvar. En annan viktig aspekt är att vi haft stort utrymme att självständigt utveckla verksamheten, inom givna ekonomiska ramar. Vi har också en ständig närvaro kring våra kunder. Hab-ersättning? Varför får inte alla lön för sitt arbete? Stefan Lundin, utvecklare vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun fick personer med utvecklingsstörning rätt till daglig verksamhet i Sverige. Då handlade det om ungefär hundra personer, idag är vi uppe i Landstinget betalade ersättning som motsvarade vad lunchen kostade och från början ingick resor i ersättningen. Detta gällde till 1980-talet då kommunerna tog över ansvaret för verksamheten. Det finns inget lagstöd för att kommunerna ska betala reseersättning, utan det är en kommunal angelägenhet.1995 slogs det fast att kommunen hade rätt att ta ut avgift för resor. I förarbetena till lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta stod att någon form av ersättning ska betalas ut, någon liknande formulering finns inte i förarbetena till socialtjänstlagen. Syftet med hab-ersättningen är enligt Landstingsförbundet att stimulera uthållighet, allmänna aktiviteter, prestationsförmågan och vara en så kallad flitpeng. Kommunförbundet har uttalat att det är en kommunal angelägenhet och att varje kommun får avgöra om de vill betala ersättning, det finns inget lagstöd för ett ska Skillnaden mellan arbete och sysselsättning där man får lön är om man står till arbetsmarknadens förfogande. Det gör inte personer som finns inom daglig verksamhet. Ersättning för utfört arbete ersätts per timme (cirka åtta kronor), hel- eller halvdag. Ersättningen är skattefri. Meningsfull sysselsättning kan vara allt från öppen social samvaro till strukturerad sysselsättning. Det finns krav på att den enskilde deltar i vissa moment och tider och att det är sysselsättning under arbetsliknande former. 6

7 För vem finns Samhall? Martin Axelson, distriktschef, Samhall. Samhall får statligt stöd eftersom arbetet våra kunder utför tar längre tid. När vi svarar på anbud så motsvarar det arbete som ett annat företag skulle utföra med en person krävs fyra personer från Samhall. Vi är Sveriges största serviceföretag med cirka medarbetare på 200 orter. Staten är ägare. Vi hör till distrikt Västerås, Enköping och Strängnäs. Allt överskott stannar i verksamheten. Arbetet utförs hos kunden, vi har inga egna lokaler. Samhalls uppdrag är att skapa meningsfulla utvecklande arbeten för personer med utvecklingsstörning. Det sker på marknadsmässiga villkor i konkurrens med andra företag. Det vi vill är att de ska sluta hos oss, det vill säga utvecklas genom sitt arbete och gå vidare. Processen ser ut så att de anställda matchas mot ett arbete. Vi gör övergångar och sedan avslutas anställningen. Arbetsförmedlingen väljer ut vilka som ska få arbete. Det går till den som mest behöver ett arbete, vi kan inte säga att nu behöver vi en fastighetsskötare. Eftersom vi inte kan anställa de vi behöver har vi också byggt upp en egen yrkesutbildning. Arbetet hos Samhall är som ett vanligt arbete förutom att man inte kan bli arbetslös. Läggs den arbetsplats där du är ner får du ett nytt arbete. Sex procent lämnar varje år. Personliga ombud Sebastian Zettergren och Ulrika Lundblad, personliga ombud, Enköping och Håbo Det finns 300 personliga ombud i Sverige och vi arbetar med vuxna som har psykisk ohälsa som gör att man har svårt att klara vardagen. Vi har ungefär 15 klienter var. Vi agerar utifrån den enskildes behov och står fria från myndigheter. Vi kan se till att samordna insatser och ska stödja klienternas återhämtningsprocess. Vi identifierar tillsammans med klienten dennes behov, vilket förutsätter att vi känner varandra. Som personliga ombud företräder vi klienterna, de bestämmer och vi stöttar deras resurser, vi gör med inte åt. Vi ska inge dem hopp och vara ett stöd i samspel. Vi blir kontaktade av myndigheter som har identifierat en person som behöver stöd, men vi bedriver även uppsökande verksamhet. Vi sysslar inte med behandling eller myndighetsutövning och vi har inte heller något dokumentationskrav. Däremot rapporterar vi systemfel, när vi upptäcker saker som inte fungerar. Kognitiva hjälpmedel som underlättar Erika Unosson, Habiliteringen, Landstinget Uppsala län. Kognition är hjärnans process och förmåga att ta in nya intryck. Det handlar om att ta emot, lagra och bearbeta information, utföra praktiska handlingar samt att kommunicera och interagera. Exempel på konsekvenser i vardagen vid sviktande kognition: svårt att komma ihåg svårt att komma igång och avsluta aktiviteter svårt att passa tider svårt med ordning och reda svårt med avslappning och ro, sömnsvårigheter svårt med relationer till andra ökan stressnivå annorlunda perception Ett kognitivt stöd kan vara en almanacka, en telefon eller glasögon. Det ska vara ett stöd i vardagen som ger begriplighet och ger mig kontroll över min situation och ger struktur. Övrig kognitiv hjälp är städhjälp, hemlevererade matkassar när banken hjälper till med att exempel- 7

8 vis göra en budget. För att det ska fungera behövs stödpersoner i olika miljöer, motiverande aktiviteter, introduktionstid och personlig delaktighet. Om man bor i Enköping och behöver hjälp vänder man sig till landstinget om man är under 21 år, över 21 år hör man till kommunen. Saraprojektet, samverkan mellan fyra myndigheter Ulrika Thoresten, socialförvaltningen, Enköpings kommun. Sara är ett samverkansprojekt med stöd av samordningsförbundet i Uppsala län som startade 2009 och därefter har förlängts flera gånger. Förkortningen står för Samordnad arbetslivsrehabilitering till arbete. Arbete är en så viktig del att ordet finns med två gånger redan i namnet. Vi vill få fram arbetsförmåga hos de vi möter, nå fram till deras inneboende förmåga. Vi vänder oss till personer som varit i utanförskap i mer än tio år. Den egna organisationens resurser ska vara uttömda, det händer inget och de försvinner från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 100 procent av dem har psykisk ohälsa. 60 procent av dem har dessutom fysiska åkommor som lett till sjukskrivning. Tillkommer gör olika sorters social problematik. 183 personer har varit inskrivna hos oss, 139 är nu utskrivna. Andelen som gått vidare till arbete, studier eller eget företag är 39,5 procent och andelen med ökad arbetsförmåga är 51 procent. Framgångsfaktorer är: hög grad av individanpassning, både vad gäller rehabilitering och arbetsträning. Vi möter upp i det som trots allt fungerar och leder dem vidare i de tankebanorna genom att ställa frågor som: Vad är du mest nöjd med? Vad har du gjort de senaste 24 timmarna som känns bra? Vi finns där, frågar och stöttar, coachande och lösningsfokuserat. Det leder till att de får en tillit både till oss och till sin egen förmåga. Vi ser helheten och bollar inte över till andra. Arbetsträningen bygger på individens önskemål. Vi har inga färdiga platser utan kontaktar företag enligt personernas önskemål. Vi finns också kvar efter utskrivning och följer upp. Samordning och stöd vid aktivitetsersättning, KUR-projektet Att stärka samverkan Ann-Marie Sandberg, Försäkringskassan Uppsala län. Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga kan beviljas tidigast i juli månad det år man fyller 19 och längst till månaden innan man fyller 30. Ersättningen utbetalas maximalt tre år i taget. I Enköping handlar det om 147 personer varav 11 är 19 år, 82 är år och 54 personer är år. Cirka 29 av dessa har förlängd skolgång, övriga nedsatt arbetsförmåga. Försäkringskassan identifierar vilka behov som finns för att man ska kunna gå vidare till arbete. Försäkringskassan ska samordna och utöva tillsyn över de insatser som behövs i rehabiliteringssamverkan. Möjlighet finns att få stöd och bibehållen ersättning under rehabiliteringsåtgärder, särskild ersättning för resor till aktiviteter eller arbetslivsinriktad rehabilitering. Man kan ha vilande ersättning om man börjar arbeta, fungerar det inte behöver man inte ansöka på nytt. Det är möjligt att prova att arbeta fem timmar i veckan utan att ersättningen dras in. För stöd vid aktivitetsersättning finns ett särskilt högriskskydd. Det går att delta i daglig sysselsättning utan att ersättningen påverkas. Vi kan skriva remiss till Saraprojektet och Enterprojektet som är Samordningsförbundets projekt för personer med aktivitetsersättning som pågår till november Kur vänder sig till Arbetsförmedlingen, kommun och landsting samt Försäkringskassan och erbjuder bidrag för att öka kunskap och samverkan. 8

9 IPS arbetscoacher Håkan Bergvall och Malin Lindborg, projektledare Uppsala kommun. IPS (Individual placement and support) är ett individanpassat stöd genom arbetscoacher som används i ett projekt i samarbete mellan Uppsala kommuns vård- och omsorgsförvaltning, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och landstinget i Uppsala län. Projektet implementeras i ordinarie verksamhet från och med Metoden är utvecklad för personer med psykiska diagnoser som schizofreni. Metoden är evidensbaserad och rekommenderad via nationella riktlinjer från Socialstyrelsen. Målet är arbete i öppen verksamhet och målgrupp är alla personer med psykiatrisk diagnos som har en egen vilja att arbeta och som bor i Uppsala kommun. Man ska vara år, drogfri, inte använda våld och inte ha beslut om sysselsättning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. När man skrivs in görs en kartläggning, man går på studiebesök och därefter påbörjas praktik, arbete eller studier med hjälp av en arbetscoach. Man börjar leta praktikplats redan efter en månad även om kartläggningen inte är klar. Vi stöttar på arbetsplatsen, både den som arbetar och arbetsgivaren. Vi följer även upp och finns med så länge individen vill. Det är ett stort intresse av att delta. Det tar tid att hitta rätt och krävs ofta flera arbetsplatser för att nå en anställning. Personerna som är hos oss är inskrivna hos Arbetsförmedlingen men behöver ofta vår hjälp för att fylla i aktivitetsrapporten. Arbetscoacherna stöttar även med annat som personerna kan behöva hjälp med för att komma igång att arbeta, som att ringa och väcka dem på morgonen. Vi stöttar även i kontakt med myndigheter. Arbetsförmedlingens uppdrag Djengiz Schagatay, Arbetsförmedlingen Enköping. Arbetsförmedlingen har resultatmål som redovisas varje månad. Ett av målen rör personer med funktionsnedsättning och där har siffrorna legat på plus hela tiden. Varje arbetsförmedlare har ansvar för registrerade arbetssökande. När en person med funktionsnedsättning kommer till oss bedömer vi personen utifrån de krav arbetslivet ställer, därefter kan insatser sättas in. En funktionshinderkod registreras i Arbetsförmedlingens system som innebär att de personer som har koden får ta del av vissa medel. Vi kan kompensera arbetsgivaren för den ekonomiska merkostnad det innebär att anställa en person med funktionsnedsättning. Ibland vill de ändå inte anställa dem, då kan vi inte hjälpa till. Det handlar ofta om att personerna behöver psykosocialt stöd. En fjärdedel av de arbetssökande har en funktionshinderkod. Vi har 12 personer i Enköping som arbetar med stödsamtal och coachning. 80 procent av de personer med funktionsnedsättning som arbetar i Enköping finns hos privata arbetsgivare. Endast 20 procent är offentligt anställda. Vi får inte utreda de arbetssökande. En svårighet i vårt arbete är att så många ungdomar är outredda. Några personer klarar bara arbeta 25 procent, dessa skulle vi inte kunna anställa om vi inte hade Samhall. 9

10 Kommunen, en arbetsgivare som alla andra Jonas Ahlström, HR-strateg, Enköpings kommun. Enköpings kommun har cirka anställda i 150 olika yrken. Vi tar samma ansvar som andra arbetsgivare för personer med funktionsnedsättning. Vårt arbetsgivarerbjudande lyder: Enköpings kommun är en arbetsplats för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället, samtidigt som du får chansen att utveckla ditt allra bästa jag. Antal anställningar av personer som har stöd är 112, det är fyra procent av det totala antalet anställda. I olika praktikformer finns cirka personer, då inkluderar vi prao, Adastra, Fas 1 3, L4h, arbetsmarknadsenheten, personer i praktikperioder under utbildning och unga jobb. Utmaningarna i samband med den målgrupp vi pratar om är att det behövs handledare, vi måste prioritera, vi ska kunna erbjuda praktik av god kvalitet, ha lämpliga lokaler, god arbetsmiljö. Vi har dessutom hundra egna medarbetare i rehabilitering och ökade professionella och ekonomiska krav på verksamheterna. Avslutning Solweig Sundblad (S), vård- och omsorgsnämndens ordförande, Enköpings kommun. Det har varit oerhört intressant att ta del av föreläsningarna idag. Den här dagen är startskottet för bättre samverkan för att stötta personer med funktionsnedsättning att komma ut till arbete och sysselsättning. Några sammanfattande reflektioner från dagen: Vi är många som gör ungefär lika saker, är det ett problem eller en möjlighet? Alla föreläsare pratade om individens förmåga och att alla har något att bidra med Tack för en fantastiskt lärorik dag! Agnetha Resin Fredriksson Många av föreläsarna beskrev sina verksamheter som sista instansen men samtidigt arbetade alla med att hitta vägar ut det yttersta målet är ett arbete som ger en inkomst Lösningen är individuella och flexibla lös ningar och möte mellan människor där samtalet har en mycket stor betydelse. 10

11 Mingelbilder från kaffe- och lunchpaus, och från Syssloportens försäljningbord 11

12

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015 Hur samhället i Sverige arbetar för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att få ett arbete Arbetsförmåga I Sverige så är de personer med funktionsnedsättning som har en arbetsförmåga inskrivna

Läs mer

2014-04-24. Misa Fridhemsplan. Markus, 31 år. När är man redo att arbeta?

2014-04-24. Misa Fridhemsplan. Markus, 31 år. När är man redo att arbeta? Misa Fridhemsplan Med rätt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Diagnoser/tillstånd/socialmedicinska arbetshinder: Psykoser, social fobi, schizofreni, personlighetsstörning, bipolära tillstånd,

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Datum 2010-08-09 Dnr 1001694. Ökad rekrytering i Region Skåne av personer med. psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden

Datum 2010-08-09 Dnr 1001694. Ökad rekrytering i Region Skåne av personer med. psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden 044-309 30 90 margot.nilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2010-08-09 Dnr 1001694 1 (6) Ökad rekrytering i av personer med psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden Ordförandens

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Bakgrund Centrala överenskommelsen År 2001 träffades en central överenskommelse om utveckling av introduktion för nyanlända

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Att plötsligt förlora jobbet, gå igenom en skilsmässa eller drabbas av någon annan kris kan få vem som helst att helt tappa fotfästet. Hamnar man utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång PROJEKTANSÖKAN Datum: Rev. 2011-08-11 dnr: 2011/11-SFV Projektbenämning Projektledare Projektägare Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Unga vuxna mellan studier och arbete vilket stöd finns för individen?

Unga vuxna mellan studier och arbete vilket stöd finns för individen? Unga vuxna mellan studier och arbete vilket stöd finns för individen? Workshop den 26 oktober 2015 Processledare och dokumentation Lena Rogeland 1 Inledning av Sophia Dahlgren Välfärden är idag uppdelad

Läs mer

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 Samverkande insatser från skola - till arbete - i arbete Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 ARBETSMARKNAD U N GA V U X N A M ED F U N KTION S HIN D ER s o

Läs mer

Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt

Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt Delrapport juni 2012 Sammanfattning Vägen in är ett kognitivt motiverande förstegsprojekt som vilar på naturunderstödd rehabilitering. Projektet

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också!

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också! Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet Välkommen du också! Välkommen till Misa Behöver du stöd för att ta dig fram i arbetslivet? Kanske är du anhörig till någon som behöver stöd eller handläggare

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-05-09 Dnr 72/2008-71 Ann Kristin Hasselsten Socialnämnden 2008-05-21 Åtgärder för arbetslösa bidragstagare Sammanfattning Socialnämnden ska utveckla verksamheten för arbetslösa bidragstagare

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Samordningsförbundet Horisont - upprinnelse Projekt JobbTorg (2009-2010, 1,5 år) - aktiva insatser från dag 1 när ungdom (18-24 år) söker försörjningsstöd Bild: ökat inflöde av unga utan fullständiga betyg

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20150331 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 12mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2015-01-31 Projekt för matchning

Läs mer

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av:

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Fullständig rapport med omslag kan beställas hos Länsstyrelsen,

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Tjänstedeklaration. för LSS-insatsen daglig verksamhet inom omsorgen om funktionshindrade i Vimmerby kommun

Tjänstedeklaration. för LSS-insatsen daglig verksamhet inom omsorgen om funktionshindrade i Vimmerby kommun Socialförvaltningen Tjänstedeklaration för LSS-insatsen daglig verksamhet inom omsorgen om funktionshindrade i Vimmerby kommun Foto: Ekbacken Beslutad av omsorgsnämnden 2011-06-16, 94 Övertagen av socialnämnden

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Ansökan till Finsam Lekeberg och Örebro.

Ansökan till Finsam Lekeberg och Örebro. Bilaga 1 Ansökan till Finsam Lekeberg och Örebro. 1 Sammanfattning av ansökan Regionpsykiatrin vill tillsammans med Activa ge personer med långvarig psykiatrisk behandling stöd mot arbete eller utbildning

Läs mer

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost Tillsammans är vi starka Med fokus på samarbete Vi verkar i ett sammanhang som är större än den enskilda kommunen. I Skåne Nordost identifierar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01 .~.._o...,.. ~:. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-04-01 s (29) 81 Projekt Sociala företag Dnr 2014/401 ~ 3 INLEDNING De sociala företagen erbjuder möjligheter

Läs mer

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete I Haninge kommun finns det c:a 1000 arbetslösa ungdomar, varav ungefär en tredjedel förekommer utanför den officiella statistiken. Den officiella statistiken visar att det finns ca 700 personer registrerade

Läs mer

Supported Employment Individual Placement and Support Metodbeskrivning

Supported Employment Individual Placement and Support Metodbeskrivning Supported Employment Individual Placement and Support Metodbeskrivning stockholm.se/alfa 2 (13) 3 (13) Innehåll Individual Placement and Support 4 Arbetsspecialistens roll 5 Alla som vill arbeta kan delta

Läs mer

Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten. ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv

Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten. ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv Med fokus på livet efter studenten Susanne Borg och Pia Ekman arbetar på olika sätt för att unga med funktionsnedsättning

Läs mer

PÅ LÄTTLÄST SVENSKA. Extra kraft DET HÄR ÄR SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD

PÅ LÄTTLÄST SVENSKA. Extra kraft DET HÄR ÄR SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Extra kraft DET HÄR ÄR SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD 1 Ibland behövs det extra kraft för att rätt person och rätt arbetsgivare ska hitta varandra och komma igång

Läs mer

Lägesrapport från Slussens IPS projekt 150101 150630

Lägesrapport från Slussens IPS projekt 150101 150630 Lägesrapport från Slussens IPS projekt 150101 150630 Organisation, styrning ledning samt förändringar våren 2014 Styrgruppen startade även 2015 utan representation från Landstinget. Under våren 2015 fick

Läs mer

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

Finansiell samordning exempel på hur samverkan får fler i arbete

Finansiell samordning exempel på hur samverkan får fler i arbete Ett FAKTABLAD från NNS maj 2011 Finansiell samordning exempel på hur samverkan får fler i arbete Finsam-lagen har gett Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landstingen och kommunerna unika möjligheter

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år Många gånger handlar det om okunskap. Om du väl kommer till en intervju och får visa att du är kapabel, och kan förklara att det idag finns hjälpmedel, tror jag att det många gånger kan överkomma oro och

Läs mer

Supported Employment. Bertil Johansson Vice President European Union for Supported Employment

Supported Employment. Bertil Johansson Vice President European Union for Supported Employment Supported Employment Bertil Johansson Vice President European Union for Supported Employment EUSE Bildades 1993 Underlätta utvecklingen Sprida kunskap om metoden Utbyte av information & kunskap En plattform

Läs mer

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Handläggare: Eric Andersson, Arbetsmarknadsenheten, AME Socialnämnden Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Organisation Jobbcentrum ingår i Socialnämndens Arbetsmarknadsenhet. Arbetsmarknadsenheten hör till

Läs mer

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige Bengt Eklund Arbetsförmedlingen Strategienheten Avdelningen Rehabilitering till arbete Supported Employment på Arbetsförmedlingen

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Vad gör de 1 år senare?

Vad gör de 1 år senare? Vad gör de år senare? En uppföljning av hur många deltagare som gått vidare till arbete eller studier år efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd. Undersökningsperiod hösten 005 samt våren 006 Ett samarbete

Läs mer

Unga arbetslösa. Från utanförskap till anställningsbara. Arbetsmarknaden. förändras gör du? Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011

Unga arbetslösa. Från utanförskap till anställningsbara. Arbetsmarknaden. förändras gör du? Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 Unga arbetslösa Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 KEY NOTE SPEAKER Ordförande, Riksdagens arbetsmarknadsutskott Tomas Tobé (m) PRAKTIKFALL FRÅN Jobba i Västerås Björn Nordén Temagruppen

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Försöksverksamheter i kommuner Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014 Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Program för att stödja och utveckla sociala företag!

Program för att stödja och utveckla sociala företag! Program för att stödja och utveckla sociala företag! Detta är SKOOPIs viktigaste krav till myndigheter och politiker på främst riksnivå, men även i kommunerna. De arbetsintegrerande sociala företagen måste

Läs mer

Projektansökan Samordningsförbundet för Nybro/Emmaboda 2014-01-01 2015-12-31

Projektansökan Samordningsförbundet för Nybro/Emmaboda 2014-01-01 2015-12-31 Projektansökan Samordningsförbundet för Nybro/Emmaboda 2014-01-01 2015-12-31 Projektnamn SAMBA Samarbeta, ansvara, motivera, bedöma, anpassa Projektägare Nybro kommun Genomförare: Individ- och familjeförvaltningarna

Läs mer

INFORMATIONSGUIDE. Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa

INFORMATIONSGUIDE. Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa VK300S v1.0 040416, Informationsguide psykiatrin INFORMATIONSGUIDE 1 (10) Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa Denna information är till för dig som har ett psykiskt funktionshinder och

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar

Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar 10 juni 2014 Välkomna Program Välkomna Peter Carpelan Avslutat ESF-projektet som implementerats Samverkan kring unga - Ungdomsteamet i

Läs mer

Vernissage. 17 december 2012 kl. 13.00 16.00. Sensus Möte Plan 9, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm

Vernissage. 17 december 2012 kl. 13.00 16.00. Sensus Möte Plan 9, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm Vernissage 17 december 2012 kl. 13.00 16.00 Sensus Möte Plan 9, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm Det pågår en strukturförändring inom svensk vård och social omsorg. För att svara upp mot de ökade krav

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Alla kan delta i samhället och arbetslivet med rätt stöd. Hur gör vi?

Alla kan delta i samhället och arbetslivet med rätt stöd. Hur gör vi? Alla kan delta i samhället och arbetslivet med rätt stöd. Hur gör vi? Vårt namn Metodutveckling Individuellt stöd Samhällsinriktning Arbetsinriktning 4 SL 2005-05-17 Fakta om Misa Startade 1994 i Järfälla

Läs mer

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth 2009-12-11 1(5) Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada Socialnämnden beslutade 2009-11-03 uppdra åt socialkontoret att sammanställa

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING, 2015. Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun. Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015

KVALITETSREDOVISNING, 2015. Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun. Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015 KVALITETSREDOVISNING, 2015 Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015 Lisa Svensson lisa.svensson@skolor.hagfors.se Kvalitetsredovisning, 2015 Riktlinjer Målen

Läs mer

bertil.johansson@s -activa.se febe.agren@s-activa.se

bertil.johansson@s -activa.se febe.agren@s-activa.se bertil.johansson@s -activa.se febe.agren@s-activa.se Actíva bildades 1989 i Örebro Actíva huvudmän är Örebro läns landsting Örebro kommun Actíva i hela Örebro län med kontor i: Örebro, Hallsberg, Karlskoga

Läs mer

Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D)

Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D) Stockholm 2015-06-10 Arbetsmarknadsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 111 21 Stockholm Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D) Bakgrunden till förslaget är regeringens beslut att tillsätta en särskild

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer

Vägledning för Elevhälsan

Vägledning för Elevhälsan Vägledning för Elevhälsan Med guide Ett elevärendes gång 1 Vägledning för Elevhälsan Följande skrift är en vägledning till Rektorer och Elevhälsoteam i elevhälsoarbetet. Skriften är en sammanfattning,

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb HANDIKAPP FÖRBUNDEN Sundbyberg 2015-06-22 Dnr.nr: A2015/ 881/A Vår referens: Mikael Klein/ Sofia Karlsson Arbetsmarknadsdepartementet Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb Handikappförbunden

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen.

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen. IFO/Omvårdnadsförvaltningen Arbetsförmedlingen Filipstad/Storfors/Kristinehamn Samordningsförbundet Samspelet Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering av sociala investeringar En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30 Jonas Huldt Payoff Utvärdering och Analys AB Kunskapens väg 6, 831 40

Läs mer

SAM Samordning för arbetsåtergång. Susanne Falk Kompetenscentrum för hälsa, KCH

SAM Samordning för arbetsåtergång. Susanne Falk Kompetenscentrum för hälsa, KCH SAM Samordning för arbetsåtergång Susanne Falk Kompetenscentrum för hälsa, KCH Projektets syfte ❿Det övergripande syftet är att genom samordning av insatser möjliggöra en effektiv arbetslivsinriktad rehabilitering

Läs mer

Konsten att organisera en arbetsmarknadsenhet. *Linda Jansson 2012 04 18 Tel 0303 33 00 00 linda.jansson@ale.se

Konsten att organisera en arbetsmarknadsenhet. *Linda Jansson 2012 04 18 Tel 0303 33 00 00 linda.jansson@ale.se Konsten att organisera en arbetsmarknadsenhet *Linda Jansson 2012 04 18 Tel 0303 33 00 00 linda.jansson@ale.se Bakgrund Omorganisation Januari 2011 o Arbetsmarknadsenheten (AME) Sektor Arbete, Trygghet

Läs mer

Erfarenheter från tre ungdomsprojekt Småland och Öarna Anna Isaksson 2013-11-15

Erfarenheter från tre ungdomsprojekt Småland och Öarna Anna Isaksson 2013-11-15 Erfarenheter från tre ungdomsprojekt Småland och Öarna Anna Isaksson 2013-11-15 Anna Isaksson Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och samhälle Lektor/forskare i sociologi Ännu ett projekt Samhällets

Läs mer

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Falu Kommun Socialförvaltningen LSS-sektionen Det här häftet visar olika vägar till stöd för Dej med funktionshinder.

Läs mer

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad Juli 2013 JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad JobbMalmö JobbMalmö är en verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad. Genom olika arbetsmarknadsinsatser

Läs mer

Samlar krafterna och anpassar insatserna för individens bästa

Samlar krafterna och anpassar insatserna för individens bästa KRUT Kartläggning Rehabilitering och Utveckling Tillsammans KREATIV UTVECKLING Samlar krafterna och anpassar insatserna för individens bästa Sjuhärads Samordningsförbund ansvarstagande tillsammans Förbundets

Läs mer

Valfrihet inom sysselsättning

Valfrihet inom sysselsättning Valfrihet inom sysselsättning Hjälp till sysselsättning Kommunen har ansvar för att ge hjälp till sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning som har betydande svårigheter i sin livsföring,

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2013

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2013 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2013 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

Supported employment. - vägen till arbetsgivarna? Lena Strindlund Sius-konsulent AF Linköping

Supported employment. - vägen till arbetsgivarna? Lena Strindlund Sius-konsulent AF Linköping Supported employment - vägen till arbetsgivarna? Lena Strindlund Sius-konsulent AF Linköping Supported Employment Växte fram i Nordamerika under 70-80-talen Personer med inlärningssvårigheter Alternativ

Läs mer

Grön Rehab natur, samverkan och psykologisk behandling

Grön Rehab natur, samverkan och psykologisk behandling Grön Rehab natur, samverkan och psykologisk behandling Nikodemus Enger, leg. psykolog ArbetsRehab Kompetenscentrum för arbetslivsinriktad rehabilitering Grön Rehab Förberedelse inför arbetslivsinriktad

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 1 2 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 Funktionshinder Funktionsnedsättning Funktionshinder(disability)

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Norrbottens läns landsting och Norrbottens 14 kommuner har sedan 2013/2014 gemensamma

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND 1 (5) Finsamförbundet ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND IDEBESKRIVNING Utgångspunkter Sedan den 1 februari 2011 har i form av socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum. För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum. För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010 Kompetensutveckling på För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010 Hej och varmt välkomna till! Vi hoppas och tror att denna föreläsningsserie ska upplevas som mycket givande för dig och dina kollegor.

Läs mer

http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3a706615&dswid=4913 Supported employment i en svensk kontext :

http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3a706615&dswid=4913 Supported employment i en svensk kontext : Kommentar angående min gamla statistik bild 13 ; det finns ingen nyare från SCB som är direkt jämförbar precis som Li Jansson nämnde i sin presentation. Johanna Gustafsson nämnda referenser http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3a757294&dswid=-2038

Läs mer

BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan

BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan Arbetsmarknadsförvaltningens enhet för arbete och kompetens och socialförvaltningens beroende- och vuxenenhet har för avsikt att gemensamt ansöka om medel från

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland

Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland - Vår utbildning är riktad till socialt utsatta personer med målet att de ska starta egna sociala företag och få en ny chans på arbetsmarkanden. Resultaten

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer