Arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun"

Transkript

1 Dokumentation från konferensen 16 april 2015 Arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun

2 Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun, 2015 Redigering och formgivning: Åsa Sundström Foto omslag: Klosterparken, parkkontorets bildarkiv, Enköpings kommun Foto inlaga: Åsa Sundström 2

3 Arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning Dokumentation från konferensen med miniseminarier 16 april 2015 Med en allt tuffare arbetsmarknad där det är svårt för ungdomar att komma in är det extra svårt att tillgodose behoven av arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning. Det saknas kunskap om huvudmännens och andra myndigheters möjlighet att erbjuda sysselsättning och arbete. Detta har bland annat uppmärksammats av den lokala styrgruppen kring den statliga psykiatrisatningen (priosatsningen) men framförallt av de som direkt arbetar med klienter, kunder och arbetssökande. Konferensdagen skedde i samverkan med hjälp av statliga stimulansmedel priopengar för satsning med syfte att förbättra vård och omsorg för personer med psykisk ohälsa. Ett av satsningsområdena är sysselsättning och arbete. Under 2015 kommer staten att dela ut 844 miljoner till landets kommuner och landsting men det krävs prestationer för att få del av pengarna. Både i länet och i Enköpings kommun finns överenskommelser och handlingsplaner. Är du intresserad av att veta mer om kommunens planer? Kontakta i så fall Elisabeth Lannergård, socialförvaltningen, Enköpings kommun Telefon: e-post: eller Agnetha Resin Fredriksson, vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun Telefon: e-post: Inledning Solweig Eklund (S) socialnämndens ordförande i Enköpings kommun och styrelseledamot i Samordningsförbundet, Uppsala län. Utbildningens betydelse för individen går inte att nog understryka. Det är oerhört viktigt att det fungerar. Det är viktigt att alla elever slutför sin gymnasieutbildning. Vi behöver arbeta över förvaltningsgränserna för att utbildningen ska fungera så att alla får en bra start i livet. Att uppleva att man har möjlighet till delaktighet och påverkan ger ett bättre liv. Andra viktiga parametrar för upplevelsen av ett bra liv är att man har ett rikt språk och god hälsa. Unika elever unika möjligheter. Westerlundska gymnasier arbetar med både goda rutiner och individanpassade lösningar Amanda Hurst, biträdande rektor. Eleverna ska under sin tid hos oss dels tillägna sig kunskap dels bli vuxna, både själsligt och juridiskt. Vi behöver stötta dem i den processen, det är viktigt för alla barn men särskilt för de med funktionsnedsättningar. Vi gör det genom att upprätta goda rutiner och ta fram individuella lösningar. Hörnpelarna är coachande samtal, nätverk, struktur, ingång, introduktion, självständighet, motivation, tillit, självkänsla. Vi har elever med funktionsnedsättningar i olika verksamheter: i gymnasiesärskolan, vi har Fenix för barn med aspergerdiagnos, en grupp för elever med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) och så har vi elever med fysiska funktionsnedsättningar som går de nationella programmen. 3

4 Vi har många delar som stöttar elever med funktionsnedsättningar, bland annat läs- och skrivstudio, studio Fenix som är en lärstudio med stöd genom samtal, vi knyter kontakt med Arbetsförmedlingen, tränar på att ta bussen, handla och andra vardagliga sysslor. Vi har samarbete med bland annat elevhälsan, habilitering och LSS-verksamhet. Ungdomskonsulenterna och mentorerna håller fortlöpande relationsskapande samtal med elever för att stärka deras självförtroende och för att ge dem tillfälle att själva vara delaktiga i utformningen och planeringen av deras skolgång. Vi betonar att eleverna nu snart är vuxna vilket innebär ett stort eget ansvar. Studiebesök genomförs på arbetsförmedling och på andra arbetsplatser. Vi ordnar praktik och prao på arbetsplatser för de elever som har behov av detta. Inför detta sker samtal med ungdomskonsulent där man går igenom vad som är viktigt att komma ihåg på arbetsplatsen. Gymnasiesärskolan har ett individuellt program samt nationella program. Eleverna på det individuella programmet kommer från grundsärskolan samt träningsskolan, medan eleverna på de nationella programmen kommer från grundsärskolan samt särskoleintegrerade från grundskolan. Vi har utarbetade handlingsplaner för inskolning från grundskola samt utskolning till daglig verksamhet. Kontakten med respektive verksamhet startar redan under hösten. Varje elev får sin individuella in- eller utskolningsplan utifrån förutsättningar och behov som vi utarbetar tillsammans med avlämnande skola och daglig verksamhet. Vi är måna om att alla elever och även deras föräldrar ska känna sig trygga och redo inför sina nya utmaningar innan de börjar eller slutar hos oss. Enligt de nya direktiven i skollagen ska stödinsatserna nu inkluderas inom skolan i så hög grad som möjligt. Åtgärdsprogram ska inte upprättas för eleven utan för skolan. Forskning visar att stödet i skolan är avgörande för hur övergången till vuxenlivet blir. Det är viktigt att ständigt framhålla skolans roll för hur dessa ungdomar lyckas senare i livet. Det är viktigt för oss att ständigt påminna oss om hur viktigt arbetet på Westerlundska är och att man aldrig får tumma på kvaliteten av gymnasieutbildningen, speciellt inte för ungdomar med funktionsnedsättningar. Vad gör kommunen för avhopparna? Lasse Olsson, Arbetsmarknadsenheten Enköping. Elever som hopar av gymnasieskolan får en praktikplats tre dagar i veckan och läser de ämnen där de är svaga övriga två dagar. Vilka ämnen som är aktuella avgör skolan. Tanken är att de ska komma ifatt och kunna börja gymnasieskolan igen. De som inte vill fortsätta skolan, hemmasittarna, har vi samtal med för att skapa en relation. Vi följer ofta med dem till Arbetsförmedlingen för att skriva in dem. Dessa elever får praktik efter 90 dagar enligt arbetsförmedlingen regler. Det rör sig i Enköping om tre eller fyra elever per termin. Elvira & Elvis integrationsprojekt Svante Forslund och Marianne Ståhl, Integrationsenheten, Enköping. Elvira skapades som ett projekt 2013, fick mycket positiva resultat och har därför fortsatt. Deltagarna är kvinnor med invandrarbakgrund som bott länge i Sverige och som har försörjningsstöd. De har tidigare deltagit i svenska för invandrare (SFI) men har efter utbildningen inte använt språket. 33 kvinnor har varit med från starten och en tredjedel av dem har gått vidare till arbete eller studier. Syftet är att träna svenska i vardagen och att arbeta med deras resurser så att de tar nästa steg och ökar sina möjligheter till försörjning. Vi har språkträning genom praktiska aktiviteter så som systuga och matlagning där vi pratar hälsa och friskvård men framförallt försöker vi få dem att prata. Vi åker på studiebesök så att de ska få komma ut och besöka arbetsplatser, 4

5 vi har varit i riksdagen för att de ska se svensk politik och hur det fungerar på nära håll i syfte att öka deras engagemang och intresse för att rösta. Vi har anordnat cykelkurser och en kvinna fick tack vare att hon lärt sig cykla arbete inom hemtjänst, förutom hennes andra kvalifikationer var det så lite som fattades. Elvis startade 2014 med tio män och sedan tillkom tre. En av dem har fått arbete, en har startat företag, två har haft praktikplats och en har gått till AME. Deltagarna har stor okunskap om sina rättigheter och skyldigheter. Många av dem har gett upp och bitterheten är stor. Det finns också en hög grad av ohälsa i gruppen. Därför samverkar vi med upplevelseförvaltningens sektion idrott och hälsa för att engagera dem i fotbollsträning, simning och gym. Vi har hjälpt dem med körkortsundervisningens teoretiska del, genomfört samtal och gjort studiebesök. Vi har även arrangerat en del praktiskt arbete som odling och städning. Joar socias verksamhet: arbetsträning och arbetsrehabilitering Tommy Thun och Lars Fredrikson, socialförvaltningen, Enköpings kommun. Joar socia är socialförvaltningens enhet för arbetsträning och social rehabilitering som har funnits sedan Vi strävar efter att det ska vara så likt en vanlig arbetsplats som möjligt. Vi bedriver flera olika verksamheter som vedklyvning, hjälpmedelstransporter, leverans av fruktkorgar och bilrekonditionering. Det är positivt att det liknar riktiga arbeten, deltagarna känner att deras arbetsuppgifter gör nytta och att folk behöver dem. Vi konkurrerar inte med ordinarie arbeten, utan utför exempelvis rekonditionering i stort sett enbart på socialförvaltningens egna bilar. Om vår verksamhet hamnar i konkurrens med privata näringslivet lägger vi ner den delen. Av de 110 personer som var i kontakt med Joar socia under 2014 är personer avslutade och 20 har gått vidare till arbete eller studier. Vi samarbetar med vuxenpsykiatrin, Komvux, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och med socialförvaltningens övriga delar. Varje arbetsdag börjar med att deltagarna blåser i alkomätare. Är de påverkade försöker vi peppa dem att komma tillbaka dagen efter och frågar vad de ska göra när de kommer hem, om det har mat hemma och liknande frågor så att de känner att vi bryr oss om dem. Man blir aldrig avstängd mer än en dag. Syssloporten, gör man bara halsband där? Katarina Liljestrand, arbetsledare och Susanna Stålhand, resultatenhetschef, vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun. Sysselsättningen öppnade sin verksamhet 2007 efter Miltonutredningen som visade mycket stora brister i stödet till personer med psykisk funktionsnedsättning. Därför avsattes stimulansmedel i syfte att utveckla verksamheten till målgruppen. De verksamheter som drivs inom ramen för Sysselsättningen är; träffpunkten på Ågatan / Östra Ringgatan där man har aktiviteter, samvaro, teman, resor och Sommarro; Syssloporten med butik Pinglan, kök- och bakgrupp och en second hand; Kaptensgatan 19 med legoarbete, där deltagarna ägnar sig åt service, reparationsarbete och bilrekond; hjälpmedelslagret som bedriver service till vård- och omsorgsförvaltningen samt; stöd till extern sysselsättning. För att få delta i alla verksamheter (utom träffpunkten) krävs biståndsbeslut. 5

6 Daglig verksamhet i samarbete med arbetsgivare en möjlighet till utveckling Kerstin Giertta resultatenhetschef, vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun. Omnia daglig verksamhet är till för personer som har en utvecklingsstörning, autism, autismliknande tillstånd eller en hjärnskada. Adastra är en funktion inom Omnia med syfte att få ut personer i arbetslivet, individuellt eller i grupp. Det bygger helt på frivillighet, de som är med har ansökt. Verksamheten ska inte konkurrera med ordinarie företagsverksamhet. 160 personer är med och 60 av dem är placerade i verksamheter utanför den kommunala. Vi ser ett ökande antal beslut om daglig verksamhet på grund av fler diagnoser och en tuffare arbetsmarknad. Vi vill inte konservera dem hos oss utan tanken är att de ska vidare. Vi har dubblerat antalet praktikplatser sedan 2011 och har nu tre gånger fler lönebidragsanställda är genomsnittet av daglig verksamhet i Sverige. Vi har fyra specialiserade arbetsanpassare. Verksamheten styrs av tydliga krav i form av lagar och Socialstyrelsens enkät som genomförs varje år och som kontrollerar öppettider på sommaren, personalens fortbildning med flera kriterier. Vi har också förväntningar på oss från många håll: företagen har krav på att det arbete som utförs är bra, kundkrets och deltagare förväntar sig att det är kvalitet i verksamheten. Andra samarbetspartner vi har är gode män, habiliteringen, Försäkringskassan, gymnasieskolan med flera. Nyckeln till framgång hos Omnia är att vi har en tydlig arbetsmodell i kombination med en pedagogisk metod och en noggrann initial kartläggning. Bidragande är också att företagen i Enköping tar socialt ansvar. En annan viktig aspekt är att vi haft stort utrymme att självständigt utveckla verksamheten, inom givna ekonomiska ramar. Vi har också en ständig närvaro kring våra kunder. Hab-ersättning? Varför får inte alla lön för sitt arbete? Stefan Lundin, utvecklare vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun fick personer med utvecklingsstörning rätt till daglig verksamhet i Sverige. Då handlade det om ungefär hundra personer, idag är vi uppe i Landstinget betalade ersättning som motsvarade vad lunchen kostade och från början ingick resor i ersättningen. Detta gällde till 1980-talet då kommunerna tog över ansvaret för verksamheten. Det finns inget lagstöd för att kommunerna ska betala reseersättning, utan det är en kommunal angelägenhet.1995 slogs det fast att kommunen hade rätt att ta ut avgift för resor. I förarbetena till lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta stod att någon form av ersättning ska betalas ut, någon liknande formulering finns inte i förarbetena till socialtjänstlagen. Syftet med hab-ersättningen är enligt Landstingsförbundet att stimulera uthållighet, allmänna aktiviteter, prestationsförmågan och vara en så kallad flitpeng. Kommunförbundet har uttalat att det är en kommunal angelägenhet och att varje kommun får avgöra om de vill betala ersättning, det finns inget lagstöd för ett ska Skillnaden mellan arbete och sysselsättning där man får lön är om man står till arbetsmarknadens förfogande. Det gör inte personer som finns inom daglig verksamhet. Ersättning för utfört arbete ersätts per timme (cirka åtta kronor), hel- eller halvdag. Ersättningen är skattefri. Meningsfull sysselsättning kan vara allt från öppen social samvaro till strukturerad sysselsättning. Det finns krav på att den enskilde deltar i vissa moment och tider och att det är sysselsättning under arbetsliknande former. 6

7 För vem finns Samhall? Martin Axelson, distriktschef, Samhall. Samhall får statligt stöd eftersom arbetet våra kunder utför tar längre tid. När vi svarar på anbud så motsvarar det arbete som ett annat företag skulle utföra med en person krävs fyra personer från Samhall. Vi är Sveriges största serviceföretag med cirka medarbetare på 200 orter. Staten är ägare. Vi hör till distrikt Västerås, Enköping och Strängnäs. Allt överskott stannar i verksamheten. Arbetet utförs hos kunden, vi har inga egna lokaler. Samhalls uppdrag är att skapa meningsfulla utvecklande arbeten för personer med utvecklingsstörning. Det sker på marknadsmässiga villkor i konkurrens med andra företag. Det vi vill är att de ska sluta hos oss, det vill säga utvecklas genom sitt arbete och gå vidare. Processen ser ut så att de anställda matchas mot ett arbete. Vi gör övergångar och sedan avslutas anställningen. Arbetsförmedlingen väljer ut vilka som ska få arbete. Det går till den som mest behöver ett arbete, vi kan inte säga att nu behöver vi en fastighetsskötare. Eftersom vi inte kan anställa de vi behöver har vi också byggt upp en egen yrkesutbildning. Arbetet hos Samhall är som ett vanligt arbete förutom att man inte kan bli arbetslös. Läggs den arbetsplats där du är ner får du ett nytt arbete. Sex procent lämnar varje år. Personliga ombud Sebastian Zettergren och Ulrika Lundblad, personliga ombud, Enköping och Håbo Det finns 300 personliga ombud i Sverige och vi arbetar med vuxna som har psykisk ohälsa som gör att man har svårt att klara vardagen. Vi har ungefär 15 klienter var. Vi agerar utifrån den enskildes behov och står fria från myndigheter. Vi kan se till att samordna insatser och ska stödja klienternas återhämtningsprocess. Vi identifierar tillsammans med klienten dennes behov, vilket förutsätter att vi känner varandra. Som personliga ombud företräder vi klienterna, de bestämmer och vi stöttar deras resurser, vi gör med inte åt. Vi ska inge dem hopp och vara ett stöd i samspel. Vi blir kontaktade av myndigheter som har identifierat en person som behöver stöd, men vi bedriver även uppsökande verksamhet. Vi sysslar inte med behandling eller myndighetsutövning och vi har inte heller något dokumentationskrav. Däremot rapporterar vi systemfel, när vi upptäcker saker som inte fungerar. Kognitiva hjälpmedel som underlättar Erika Unosson, Habiliteringen, Landstinget Uppsala län. Kognition är hjärnans process och förmåga att ta in nya intryck. Det handlar om att ta emot, lagra och bearbeta information, utföra praktiska handlingar samt att kommunicera och interagera. Exempel på konsekvenser i vardagen vid sviktande kognition: svårt att komma ihåg svårt att komma igång och avsluta aktiviteter svårt att passa tider svårt med ordning och reda svårt med avslappning och ro, sömnsvårigheter svårt med relationer till andra ökan stressnivå annorlunda perception Ett kognitivt stöd kan vara en almanacka, en telefon eller glasögon. Det ska vara ett stöd i vardagen som ger begriplighet och ger mig kontroll över min situation och ger struktur. Övrig kognitiv hjälp är städhjälp, hemlevererade matkassar när banken hjälper till med att exempel- 7

8 vis göra en budget. För att det ska fungera behövs stödpersoner i olika miljöer, motiverande aktiviteter, introduktionstid och personlig delaktighet. Om man bor i Enköping och behöver hjälp vänder man sig till landstinget om man är under 21 år, över 21 år hör man till kommunen. Saraprojektet, samverkan mellan fyra myndigheter Ulrika Thoresten, socialförvaltningen, Enköpings kommun. Sara är ett samverkansprojekt med stöd av samordningsförbundet i Uppsala län som startade 2009 och därefter har förlängts flera gånger. Förkortningen står för Samordnad arbetslivsrehabilitering till arbete. Arbete är en så viktig del att ordet finns med två gånger redan i namnet. Vi vill få fram arbetsförmåga hos de vi möter, nå fram till deras inneboende förmåga. Vi vänder oss till personer som varit i utanförskap i mer än tio år. Den egna organisationens resurser ska vara uttömda, det händer inget och de försvinner från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 100 procent av dem har psykisk ohälsa. 60 procent av dem har dessutom fysiska åkommor som lett till sjukskrivning. Tillkommer gör olika sorters social problematik. 183 personer har varit inskrivna hos oss, 139 är nu utskrivna. Andelen som gått vidare till arbete, studier eller eget företag är 39,5 procent och andelen med ökad arbetsförmåga är 51 procent. Framgångsfaktorer är: hög grad av individanpassning, både vad gäller rehabilitering och arbetsträning. Vi möter upp i det som trots allt fungerar och leder dem vidare i de tankebanorna genom att ställa frågor som: Vad är du mest nöjd med? Vad har du gjort de senaste 24 timmarna som känns bra? Vi finns där, frågar och stöttar, coachande och lösningsfokuserat. Det leder till att de får en tillit både till oss och till sin egen förmåga. Vi ser helheten och bollar inte över till andra. Arbetsträningen bygger på individens önskemål. Vi har inga färdiga platser utan kontaktar företag enligt personernas önskemål. Vi finns också kvar efter utskrivning och följer upp. Samordning och stöd vid aktivitetsersättning, KUR-projektet Att stärka samverkan Ann-Marie Sandberg, Försäkringskassan Uppsala län. Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga kan beviljas tidigast i juli månad det år man fyller 19 och längst till månaden innan man fyller 30. Ersättningen utbetalas maximalt tre år i taget. I Enköping handlar det om 147 personer varav 11 är 19 år, 82 är år och 54 personer är år. Cirka 29 av dessa har förlängd skolgång, övriga nedsatt arbetsförmåga. Försäkringskassan identifierar vilka behov som finns för att man ska kunna gå vidare till arbete. Försäkringskassan ska samordna och utöva tillsyn över de insatser som behövs i rehabiliteringssamverkan. Möjlighet finns att få stöd och bibehållen ersättning under rehabiliteringsåtgärder, särskild ersättning för resor till aktiviteter eller arbetslivsinriktad rehabilitering. Man kan ha vilande ersättning om man börjar arbeta, fungerar det inte behöver man inte ansöka på nytt. Det är möjligt att prova att arbeta fem timmar i veckan utan att ersättningen dras in. För stöd vid aktivitetsersättning finns ett särskilt högriskskydd. Det går att delta i daglig sysselsättning utan att ersättningen påverkas. Vi kan skriva remiss till Saraprojektet och Enterprojektet som är Samordningsförbundets projekt för personer med aktivitetsersättning som pågår till november Kur vänder sig till Arbetsförmedlingen, kommun och landsting samt Försäkringskassan och erbjuder bidrag för att öka kunskap och samverkan. 8

9 IPS arbetscoacher Håkan Bergvall och Malin Lindborg, projektledare Uppsala kommun. IPS (Individual placement and support) är ett individanpassat stöd genom arbetscoacher som används i ett projekt i samarbete mellan Uppsala kommuns vård- och omsorgsförvaltning, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och landstinget i Uppsala län. Projektet implementeras i ordinarie verksamhet från och med Metoden är utvecklad för personer med psykiska diagnoser som schizofreni. Metoden är evidensbaserad och rekommenderad via nationella riktlinjer från Socialstyrelsen. Målet är arbete i öppen verksamhet och målgrupp är alla personer med psykiatrisk diagnos som har en egen vilja att arbeta och som bor i Uppsala kommun. Man ska vara år, drogfri, inte använda våld och inte ha beslut om sysselsättning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. När man skrivs in görs en kartläggning, man går på studiebesök och därefter påbörjas praktik, arbete eller studier med hjälp av en arbetscoach. Man börjar leta praktikplats redan efter en månad även om kartläggningen inte är klar. Vi stöttar på arbetsplatsen, både den som arbetar och arbetsgivaren. Vi följer även upp och finns med så länge individen vill. Det är ett stort intresse av att delta. Det tar tid att hitta rätt och krävs ofta flera arbetsplatser för att nå en anställning. Personerna som är hos oss är inskrivna hos Arbetsförmedlingen men behöver ofta vår hjälp för att fylla i aktivitetsrapporten. Arbetscoacherna stöttar även med annat som personerna kan behöva hjälp med för att komma igång att arbeta, som att ringa och väcka dem på morgonen. Vi stöttar även i kontakt med myndigheter. Arbetsförmedlingens uppdrag Djengiz Schagatay, Arbetsförmedlingen Enköping. Arbetsförmedlingen har resultatmål som redovisas varje månad. Ett av målen rör personer med funktionsnedsättning och där har siffrorna legat på plus hela tiden. Varje arbetsförmedlare har ansvar för registrerade arbetssökande. När en person med funktionsnedsättning kommer till oss bedömer vi personen utifrån de krav arbetslivet ställer, därefter kan insatser sättas in. En funktionshinderkod registreras i Arbetsförmedlingens system som innebär att de personer som har koden får ta del av vissa medel. Vi kan kompensera arbetsgivaren för den ekonomiska merkostnad det innebär att anställa en person med funktionsnedsättning. Ibland vill de ändå inte anställa dem, då kan vi inte hjälpa till. Det handlar ofta om att personerna behöver psykosocialt stöd. En fjärdedel av de arbetssökande har en funktionshinderkod. Vi har 12 personer i Enköping som arbetar med stödsamtal och coachning. 80 procent av de personer med funktionsnedsättning som arbetar i Enköping finns hos privata arbetsgivare. Endast 20 procent är offentligt anställda. Vi får inte utreda de arbetssökande. En svårighet i vårt arbete är att så många ungdomar är outredda. Några personer klarar bara arbeta 25 procent, dessa skulle vi inte kunna anställa om vi inte hade Samhall. 9

10 Kommunen, en arbetsgivare som alla andra Jonas Ahlström, HR-strateg, Enköpings kommun. Enköpings kommun har cirka anställda i 150 olika yrken. Vi tar samma ansvar som andra arbetsgivare för personer med funktionsnedsättning. Vårt arbetsgivarerbjudande lyder: Enköpings kommun är en arbetsplats för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället, samtidigt som du får chansen att utveckla ditt allra bästa jag. Antal anställningar av personer som har stöd är 112, det är fyra procent av det totala antalet anställda. I olika praktikformer finns cirka personer, då inkluderar vi prao, Adastra, Fas 1 3, L4h, arbetsmarknadsenheten, personer i praktikperioder under utbildning och unga jobb. Utmaningarna i samband med den målgrupp vi pratar om är att det behövs handledare, vi måste prioritera, vi ska kunna erbjuda praktik av god kvalitet, ha lämpliga lokaler, god arbetsmiljö. Vi har dessutom hundra egna medarbetare i rehabilitering och ökade professionella och ekonomiska krav på verksamheterna. Avslutning Solweig Sundblad (S), vård- och omsorgsnämndens ordförande, Enköpings kommun. Det har varit oerhört intressant att ta del av föreläsningarna idag. Den här dagen är startskottet för bättre samverkan för att stötta personer med funktionsnedsättning att komma ut till arbete och sysselsättning. Några sammanfattande reflektioner från dagen: Vi är många som gör ungefär lika saker, är det ett problem eller en möjlighet? Alla föreläsare pratade om individens förmåga och att alla har något att bidra med Tack för en fantastiskt lärorik dag! Agnetha Resin Fredriksson Många av föreläsarna beskrev sina verksamheter som sista instansen men samtidigt arbetade alla med att hitta vägar ut det yttersta målet är ett arbete som ger en inkomst Lösningen är individuella och flexibla lös ningar och möte mellan människor där samtalet har en mycket stor betydelse. 10

11 Mingelbilder från kaffe- och lunchpaus, och från Syssloportens försäljningbord 11

12

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Passiv blir aktiv DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer 1 Text: Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Foto: Pia Schmidtbauer

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02 Dnr: 2012/385 145 Projektplan för En gemensam ingång Mora Kommun 2013-10-02 Sammanfattning Mora kommun har under de senaste åren gjort massiva satsningar på att motverka den ökade ungdomsarbetslösheten,

Läs mer

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service 20 U 2012:20 Dnr 2012/539-KSS-064 Vilka grupper är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering? Kartläggning av behovsgrupper i Västerås som

Läs mer

Rätt stöd till arbete

Rätt stöd till arbete Rätt stöd till arbete 1 Till dig som coachar andra till arbete 2014 Innehåll Inledning 3 Projektet Rätt stöd till arbete 4 Kommunens stöd till arbete 7 Modellkommuner 9 Hudiksvall 10 Kristinehamn 14 Partille

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning Vägledning för arbetsgivare ISBN 978-91-87169-04-5 Artikelnr 2012-2-17 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Scanpix/Lennart

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (16) Projektnamn Projekt arbetsliv Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projekt Arbetsliv var från början ett treårigt ESF

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

UNGA TILL ARBETE W18 24

UNGA TILL ARBETE W18 24 2010 2014 UNGA TILL ARBETE W18 24 >> Arbetslösheten tärde också på relationen med min pojkvän som jobbade som timvikarie. Till slut separerade vi och jag lämnade lägenheten. När jag började studera märkte

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Metodbeskrivning Jobbcentralen & Inkubator

Metodbeskrivning Jobbcentralen & Inkubator Metodbeskrivning Jobbcentralen & Inkubator Innehåll Jobbcentralen Bakgrund 4-7 Jobbcentralens utformning utifrån lokala behov 8-9 Strategi och organisation för Jobbcentralen 10-11 Metod - delprocesser

Läs mer

Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna.

Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna. Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna. 1 Förord Att ha ett arbete är ofta en viktig del i människors liv. Genom ett arbete får man till exempel möjlighet att känna delaktighet i

Läs mer

Unga i JOBB eller inga i jobb?

Unga i JOBB eller inga i jobb? Unga i JOBB eller inga i jobb? - Om projektet Unga i JOBB som riktades till unga arbetslösa Therese Bengtsson, Gabi Djordjevic, Lena Hedström, Sara Holmberg, Fahreta Rakanovic, Rebecca Svensson och Matz

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Svenska. SJU år tre fonder två europeiska temaår

Svenska. SJU år tre fonder två europeiska temaår Svenska ESF-Rådet Svenska ESF-rådet SJU år tre fonder två europeiska temaår sju år, tre fonder och två temaår 3 Sju år, tre fonder och två temaår 4 Tre perspektiv på Europeiska socialfonden 6 Europeiska

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET 10 ORSAKER TILL AVHOPP 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden Temagruppen

Läs mer

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:15 NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat

Läs mer

När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då?

När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då? När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då? Krysmyntha Sjödin och Sven Trygged FoU-Nordväst Besöksadress Internet c/o Sollentuna kommun Oppegårdsstråket 12 www.fou-nordvast.com

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

Plan för introduktionsprogram, revidering

Plan för introduktionsprogram, revidering KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Bylund Björn 2014-11-25 UAN-2014-0498 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Plan för introduktionsprogram, revidering Kontoret

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Meningsfull sysselsättning Om normalisering, delaktighet och identitetsskapande för personer med funktionsnedsättning.

Meningsfull sysselsättning Om normalisering, delaktighet och identitetsskapande för personer med funktionsnedsättning. Meningsfull sysselsättning Om normalisering, delaktighet och identitetsskapande för personer med funktionsnedsättning. Oscar Lagerstedt FoU-trainee Uppsats nr 14 Juni 2010 Förord Detta arbete är resultatet

Läs mer

Manual för att bedöma programtroheten för individanpassat stöd till arbete. enligt modellen Individual placement and support

Manual för att bedöma programtroheten för individanpassat stöd till arbete. enligt modellen Individual placement and support Manual för att bedöma programtroheten för individanpassat stöd till arbete enligt modellen Individual placement and support 2 Innehållsförteckning Introduktion till manualen 5 Genomgång av kriterierna

Läs mer

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun GUIDE till dig med funktionsnedsättning Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun Innehåll ARBETE & SYSSELSÄTTNING... 4 Information, stöd och bidrag genom Arbetsförmedlingen... 4 Resa till och från

Läs mer

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud Egen kraft egen makt En antologi om arbetet som personligt ombud ISBN 978-91-86301-63-7 Artikelnr 2009-12-16 Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, december 2009 Förord För att förbättra

Läs mer

INTEGRATION GENOM ARBETE

INTEGRATION GENOM ARBETE INTEGRATION GENOM ARBETE Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer INFORMATIONSHÄFTE OM PROJEKTET INTEGRATION GENOM ARBETE www.astorp.se INTEGRATION GENOM ARBETE Integration Genom

Läs mer