Detaljplan för HYTTEN 1 m.fl. fastigheter. Västra industriområdet, Centralorten Oskarshamns kommun. UTLÅTANDE efter samråd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för HYTTEN 1 m.fl. fastigheter. Västra industriområdet, Centralorten Oskarshamns kommun. UTLÅTANDE efter samråd"

Transkript

1 1 Detaljplan för HYTTEN 1 m.fl. fastigheter Västra industriområdet, Centralorten Oskarshamns kommun UTLÅTANDE efter samråd Samrådstid: Planen har handlagts med enkelt planförfarande. Samrådet har bedrivits med remissförfarande. Planen har skickats till berörda myndigheter samt sakägare enligt fastighetsförteckning. Detaljplanen har under samrådstiden funnits tillgänglig på samhällsbyggnadskontorets kart- och planavdelning samt på kommunens hemsida. SAMRÅDSYTTRANDE: Sammanfattning Länsstyrelsen (Yttrande bilägges) - Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning att genomförandet av planen inte bedöms innebära betydande miljöpåverkan. - Planförslaget bedöms inte aktualisera frågor som länsstyrelsen har att bevaka enligt 12 kap. 1 plan- och bygglagen (PBL). - Länsstyrelsen har tidigare anfört att ökad utfartstrafik mot Åsavägen måste bedömas restriktivt. I detta fall är alternativa utfarter inte möjliga varför den trafikökning som livsmedelsförsäljning medför måste accepteras. Banverket har i eget yttrande om hälsa och säkerhetsfrågor kopplade till järnvägen meddelat att man inte har några invändningar mot planförslaget. KART- OCH PLANAVDELNINGENS Kommentarer: - - Vägverket (Yttrande bilägges) - Vägverket är inte sakägare utan avger yttrande utifrån vårt sektorsansvar för trafiksäkerheten och i frågan om riksintresse. Ifrågasätter förfaringssättet med enkelt planförfarande eftersom intilliggande huvudgata är av riksintresse för vägar som förbinder kommunikationsanläggningar, E22 med hamnen. Vår bedömning är att man inte kan se på ett enskilt företag eller verksamhet utan en helhetsbedömning av hela transportstråket måste ligga till grund för beslut. - Detaljplanen föreslår samma användning som idag, dock utan begränsning att livsmedelsförsäljning inte får förekomma. I dagsläget är det oklart vilken typ av handel som kommer att inrymmas i fastigheten. Inga större trafikökningar förväntas på I-GATA:n för att livsmedelsförsäljning blir tillåten. Kommunen har tidigare gjort en trafikutredning för hela Åsavägen och i detta fall innebär planen en marginell trafikökning på en till Åsavägen anslutande industrigata. Länsstyrelsen har inte framfört synpunkter på att

2 2 Innan planarbetet går vidare bör en risk- och sårbarhetsanalys för hela Åsavägen genomföras som stöd för fortsatt ställningstagande. Stena Metall AB Bromsen 4 (Yttrande bilägges) - Vi vänder oss bestämt emot etablering av livsmedelshandel enligt planen. En detaljplan som medger att livsmedelshandel placeras intill ett industriområde anser vi vara mycket olämplig. Användningsmöjligheterna för vår fastighet kan komma att begränsas högst avsevärt. Vidare är vi oroliga för att den nya infartens ökade trafik, kombinerat med korsande järnvägstrafik över Åsavägen, kan utgöra en säkerhetsrisk. Enligt PBL skall det vid utformningen av en detaljplan tas skälig hänsyn till befintliga bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden som kan inverka på planens genomförande. Det framgår inte hur den nya markanvändningen kan komma att begränsa vår verksamhet. Livsmedelshandel kan innebära krav på vår verksamhet. I behovsbedömningen analyseras inte vilka konsekvenserna kan bli för den planerade verksamheten på grund av störningar från vår verksamhet. Enligt Boverkets Allmänna råd erfordras ett skyddsavstånd av 500 meter för skrothantering till annan verksamhet. Uppenbarligen medger planförslaget att livsmedelshandel skulle hamna inom skyddsavståndet. Vi anser att gällande markanvändning för området bibehålles. Samhällsbyggnadskontoret bör överväga om det inte går att anlägga en ny kompletterande infart i det västra hörnet av fastigheten Hytten 1 för att avlasta den knutpunkt som uppstår där Åsavägen korsas av industrispår och intilliggande Industrigata. Befarar att planerad livsmedelshandel kan påverka en förnyad tillståndsprövning av vår verksamhet vid utökade eller ändrade hanteringsmängder. planen handlägges med enkelt planförfarande. Detaljplanen innebär enhetlig tillåten markanvändning inom fastigheten Hytten 1. För närvarande finns flera typer av handelsetableringar inom fastigheten, dock ej livsmedel. Ägaren till Hytten 1 vill ha möjlighet att hyra ut lokaler till livsmedelsförsäljning om sådan intressent kommer. En etablering av mindre livsmedelsbutik bedöms endast marginellt påverka trafiksituationen vid industrigatans anslutning till Åsavägen. I dagsläget är flera olika butiker lokaliserade till fastigheten. Enligt fastighetsägaren finns inte lokaler eller utvändiga ytor för parkering etc. för etablering av större livsmedelskedja. En mindre butik för livsmedelsförsäljning bedöms inte innebära restriktioner för Stena Metalls verksamhet. Samråd har skett med länsstyrelsen beträffande detaljplanen och upprättad behovsbedömning. Länsstyrelsen har inga synpunkter beträffande konsekvenser för närliggande verksamheter. Tyvärr kan inte alltid Boverkets råd beaktas. I detta fall finns redan industri och handel blandade inom ett industriområde och detta har accepterats. Åsavägen är av riksintresse för vägar som förbinder E22 med hamnen varför önskemål om nya väganslutningar skall behandlas mycket restriktivt. Ingen större livsmedelhandel planeras, eventuella framtida tillståndsansökningar får prövas då.

3 3 Döderhults Naturskyddsförening (Yttrande bilägges) - Avstyrker planförslaget med motiveringen att vi anser det felaktigt att lägga en livsmedelshall där det i princip inte finns några bostäder. För att nå affären krävs ökade bilresor vilket rimmar dåligt med ambitionen att minska kväveutsläppen. Kommunen bör planera för god service inom ett begränsat område dit man kan ta sig huvudsakligen med kollektivtrafik. Kommunens planer verkar baseras på olika entreprenörers önskemål och behov snarare än på en samlad bedömning av var det är lämpligt att förlägga t.ex. detaljhandel. Oskarshamns Handikappkommitté (Yttrande bilägges) - Tillgänglighetskraven skall efterföljas. Utformningen ska göras enligt Bygg ikapp handikapp, HIN 1 samt Alm 1. Räddningstjänsten - Inget att erinra under förutsättning att åtkomligheten för räddningstjänstens fordon i samband med utrymning och släckinsats till byggnaden säkerställs och att släckvatten säkerställs. Materialmännen, Håkan Carlsson Hytten 1 - Vill ha ny infart, avfart, till vår fastighet från Åsavägen för trafik västerifrån. Denna gata kan förlängas österut längs järnvägen till DHL via Gustafssons Maskinuthyrning, alternativt ansluta till Klämnavägen. - Vid korsningen Åsavägen Sandåsavägen behövs en rondell för att minska trafikproblemen. - Kommunen skall verka för att gynna en effektiv konkurrens inom handel. I detta fall vill fastighetsägaren ha en beredskap ifall intressent vill etablera mindre livsmedelsförsäljning inom fastigheten. Kollektivtrafiknätet kan alltid utökas. - Synpunkterna delges fastighetsägaren. - Skall beaktas. - Åsavägen är av riksintresse för vägar som förbinder E22 med hamnen varför önskemål om nya tomtinfarter och väganslutningar skall behandlas mycket restriktivt. - I dagsläget är det inte aktuellt att bygga rondell i korsningen Åsavägen Sandåsavägen. Vägverket har meddelat att man ej kommer att acceptera nya infarter eller utfarter längs Åsavägen då detta skulle äventyra riksintresset. Lantmäterimyndigheten Oskarshamn Energi AB Kommunstyrelsens arbetsutskott Tekniska kontoret - Ingen erinran.

4 4 Samhällsbyggnadskontorets kart- och planavdelning Bo Jonsson Planingenjör OBS! Samtliga inkomna synpunkter finns tillgängliga på kart- och planavdelningen.

5 5 REDOGÖRELSE från underrättelse, (extra betänketid) Berörda vilka ej blivit tillgodosedda har underrättats om resultat av samråd och givits två veckors extra betänketid. SYNPUNKTER Sammanfattning: Hytten 1 Hytten Fastigheter AB, Håkan Carlsson (Yttrande bilägges) 1. Konstigt att andra kan få både in- och utfarter. Var är rättvisan? Vi begär endast infart och begränsat livsmedelstillstånd. 2. Räddningstjänsten efterfrågar tillgänglighet inom kvarteret Hytten. 3. Länsstyrelsen tycker bara att utfarter mot Åsavägen skall bedömas restriktivt och att planen inte bedöms aktualisera frågor som länsstyrelsen har att bevaka. 4.Vägverket är inte sakägare varför deras yttrande inte är av intresse. 5. Ny infart bekostas helt av Hytten Vi vill köpa mark för den aktuella infarten, ca kvm. 7. Sunt förnuft måste råda när det gäller trafik och tillgänglighet för fastigheten Hytten Vi som vistas inom fastigheten känner till rådande förhållanden och ser stora fördelar med ny infart för yrkesmässig trafik och kunder. 9. Ny infart avlastar trafiken i Scaniakrysset, korsningen Åsavägen Sandåsavägen. 10. Naturskyddsföreningen talar om minskade kväveutsläpp vid onödig körning. 11. Roligt att lantmäteriet, Oskarshamn Energi, kommunstyrelsens arbetsutskott och tekniska kontoret ej har något att erinra mot våra planer. KART- OCH PLANAVDELNINGENS Kommentarer: 1. Varje ansökan prövas utifrån lämplighet och förutsättningar. I kart- och planavdelningens uppdrag ingår inte att pröva ny infart. 2. Räddningstjänsten har inget att erinra mot detaljplanen under förutsättning att deras fordon kommer fram och att släckvatten finnes. Räddningstjänstens fordon bedöms ha tillgäng-lighet. Stängsel utgör inget större hinder. 3. Länsstyrelsen har yttrat sig över föreliggande förslag till detaljplan som inte visar ytterligare ineller utfart mot Åsavägen. 4. Vägverket är inte sakägare i vanlig bemärkelse, men har sektorsansvar för trafiksäkerheten och ansvar när riksintresse för kommunikationer (Åsavägen) berörs. 5. Infart får inte anordnas från Åsavägen varför detta är ointressant. 6. Ej aktuellt enligt föreliggande förslag till detaljplan. 7. Tillgänglighet och trafiklösning fungerar inom fastigheten Hytten Vägverket accepterar ingen ny infart från Åsavägen. 9. Se kommentar punkt 8 ovan. 10. In- och utfartslösningar för Hytten 1 påverkar knappast kväveutsläpp. 11. Lantmäteriet, Oskarshamn Energi, kommunstyrelsens arbetsutskott och tekniska kontoret har yttrat sig över en detaljplan vars huvudsyfte är att tillåta livsmedelsförsäljning med bibehållen tillfart.

6 6 Stena Metall AB Bromsen 4 (Yttrande bilägges) - Vi har i yttrande redogjort för varför vi anser det mycket olämpligt med en livsmedelsetablering i närheten av vår verksamhet. Vi har även uttryckt vår oro för att den nya infartens ökade trafik, kombinerat med korsande järnvägstrafik över Åsavägen, kan utgöra en säkerhetsrisk. - I Kart- och planavdelningens kommentarer i utlåtande efter samråd, tar man inte våra synpunkter på allvar. - Motivet till att ändra tillåten markanvändning inom planområdet är klent motiverad. Om den föreslagna planändringen genomförs finns det inget som motsäger att en större livsmedelsetablering är möjlig i framtiden. - Kart- och planavdelningen anger att en mindre butik för livsmedelsförsäljning inte bedöms innebära några restriktioner för Stenas verksamhet, men det framgår inte hur denna bedömning gjorts. Det framgår inte heller om man i bedömningen har analyserat vilka konsekvenserna kan bli för den planerade verksamheten vad beträffar störningar från vår verksamhet. Vi efterfrågar dokumentation om hur bedömningarna har gjorts. - Stena Metall koncernen är nordens största återvinningsbolag och har med ett hundratal återvinningsanläggningar stor kunskap av hur vår verksamhet påverkar samhället i övrigt. Vår erfarenhet visar att det alltid är olyckligt att blanda olika kategorier av verksamhet, såsom i förslaget. - Kart- och planavdelningen gör bedömningen att trafiksituationen endast marginellt kommer att påverkas. Vi anser det uppenbart att om antalet parkeringsplatser utökas med 64 kommer trafiken i korsningen vid Åsavägen att öka med en relativt stor mängd fordon. - Enl. Miljöbalken kap 4 8 skall markområden som är särskilt lämpliga för avfallshantering skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra utnyttjandet. Vi anser att vår fastighet är särskilt lämplig för avfallshantering. - Stena Metalls yttrande dat har kommenterats i Utlåtande efter samråd. Ingen större trafikökning förväntas. Länsstyrelsen har i samrådsyttrande sagt att den trafikökning som förväntas från en livsmedelsetablering måste accepteras. - Stena Metalls synpunkter redovisas i utlåtande efter samråd vilket sedan utgör beslutsunderlag. - Kommunen vill verka för fri konkurrens på lika villkor varför livsmedelsförsäljning bör tillåtas inom fastigheten Hytten 1.. En större livsmedelsetablering är möjlig men föga trolig om detaljplanen ändras. - Samhällsbyggnadskontoret har gjort denna bedömning. Synpunkter om att Stena Metalls verksamhet skulle vara störande för närliggande näringsidkare har ej framförts till kommunen. - Inom Västra industriområdet finns många olika verksamheter. Detta är givetvis inte bra men måste accepteras inom ett utbyggt industriområde. - Om parkeringsytan disponeras enligt illustration på plankartan kommer antalet parkeringsplatser att öka med ca 10 platser. - Detta är fastighetsägarens bedömning.

7 7 - Vi anser att planförslaget skall ändras så att den nu gällande markanvändningen för området bibehålles. Föreslår också att samhällsbyggnadskontoret överväger om det inte går att planlägga en ny, kompletterande infart i det västra hörnet av fastigheten Hytten 1 som skulle kunna avlasta den knutpunkt som uppstår där Åsavägen korsas av industrispår med intilliggande infart till Hytten 1. - I förvaltningens uppdrag ingår att genom planändring pröva möjligheten till livsmedelsförsäljning inom fastigheten Hytten 1. Vägverket accepterar inte att nya infarter tillskapas längs Åsavägen då detta skulle äventyra riksintresset. Kart- och planavdelningen föreslår Samhällsbyggnadsnämnden att anta planen. Samhällsbyggnadskontorets kart- och planavdelning Bo Jonsson Planingenjör

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANPROGRAM FÖR DEL AV RUD

SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANPROGRAM FÖR DEL AV RUD GODKÄNNANDEHANDLING Planprogram för del av Rud Samrådsredogörelse 1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANPROGRAM FÖR DEL AV RUD Inledning Förslag till planprogram för del av Rud har upprättats den 12 juni 2013. Denna

Läs mer

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I Helsingborgs stad Höganäs kommun Ängelholms kommun med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Länsstyrelsen

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Detaljplan för del av området Nya Holmö

Detaljplan för del av området Nya Holmö Planbeskrivning Samrådshandling 2013-01-25 Detaljplan för del av området Nya Holmö Osby tätort, Osby kommun, Skåne län Planområdet på ett ortofoto taget 2010. DP 03/2012 SAMRÅD PÅGÅR 7-28 FEBRUARI 2013

Läs mer

Delges: De som. lämnat synpunkter UTLÅTANDE EFTER. ringar är. ning och. ningen.

Delges: De som. lämnat synpunkter UTLÅTANDE EFTER. ringar är. ning och. ningen. 1 Ingrid Legrell Crona Tel: 021-39 15 58 Utlåtande 2012-10-30, kompletteratt efter KS beslut 2012-11-21 Delges: De som lämnat synpunkter VÄSTERÅS ÖVERSIKTSPLAN 2026 med utblick mot 2050 UTLÅTANDE EFTER

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 UTLÅTANDE UTLÅTANDE... 1 INLEDNING... 1 PLANPROCESSEN... 1 Kompletteringar och ändringar av planförslaget... 2 MILJÖBEDÖMNINGSPROCESSEN... 6 Kompletteringar och ändringar

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

DOM 2015-04-15 Stockholm

DOM 2015-04-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060304 DOM 2015-04-15 Stockholm Mål nr P 1433-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-01-29 i mål nr P 2142-14,

Läs mer

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 Dokumenttitel: TRVÖK DokumentID: TDOK 2012:1151 Dokumenttyp: Anläggningsstyrning övergripande krav Version:

Läs mer

Rättstillämpning avseende huvudmannaskap i detaljplaner

Rättstillämpning avseende huvudmannaskap i detaljplaner L A N T M Ä T E R I E T 1 (12) PM Bilaga till LMV-rapport 2008:6 2009-02-03 Dnr 401-2009/335 Rättstillämpning avseende huvudmannaskap i detaljplaner 1. Bakgrund I regleringsbrevet för år 2008 erhöll Lantmäteriet,

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0 Rapport Planläggning av vägar och järnvägar Version 1.0 Dokumenttitel: Planläggning av vägar och järnvägar Version: 1.0 Diarienummer: TRV 2012/85426 Utgivningsdatum: 2014-09 Utgivare: Trafikverket Kontaktperson:

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

En effektivare planoch bygglovsprocess

En effektivare planoch bygglovsprocess En effektivare planoch bygglovsprocess Betänkande av Plangenomförandeutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

- M Ö J L I G H E T T I L L K O M P L E T T E R I N G -

- M Ö J L I G H E T T I L L K O M P L E T T E R I N G - - M Ö J L I G H E T T I L L K O M P L E T T E R I N G - Alternativ i programförslaget Programmet prövar fyra områden för bostadsbebyggelse. Dessa prövas vart för sig. De är lokaliserade geografiskt olika

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Redovisning av uppdrag 10 i Regleringsbrevet för Energimyndigheten 2012 Böcker och rapporter utgivna av

Läs mer

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län Program till detaljplan Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-28 Genomförda ändringar efter samråd Efter samrådet har följande ändringar genomförts

Läs mer

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras.

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:7 Dnr. KS 2012/0080-214 Detaljplan för Valsättra del I Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(9) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2011-05-03 Detaljplan för Blåboda, del av Skokloster 2:80 & 2:149 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

Kronobergs län. Handbok. Arbete på väg. Uppvidinge. Alvesta Växjö Lessebo. Ljungby. Älmhult. Markaryd. Tingsryd

Kronobergs län. Handbok. Arbete på väg. Uppvidinge. Alvesta Växjö Lessebo. Ljungby. Älmhult. Markaryd. Tingsryd Kronobergs län Handbok Arbete på väg Uppvidinge Ljungby Alvesta Växjö Lessebo Markaryd Älmhult Tingsryd Ett Stort Tack och Erkännande Denna handbok är från början framtagen av en arbetsgrupp från nedanstående

Läs mer