RUT -konstruktioner kring det nutida svenska avlönade hushållsarbetet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RUT -konstruktioner kring det nutida svenska avlönade hushållsarbetet"

Transkript

1 RUT -konstruktioner kring det nutida svenska avlönade hushållsarbetet - En diskursanalys av debattartiklar i Aftonbladet och Dagens Nyheter samt företagen Hemfrid och HomeMaids hemsidor. RUT Talking about Contemporary Swedish Paid Domestic Labor - A discourse analysis on debate articles from Aftonbladet and Dagens Nyheter and the companies Hemfrid and HomeMaids websites Hanna Hallgren Genusvetenskap Kandidatuppsats 15 hp VT-2015 Handledare: Kristin Järvstad

2 1 Sammanfattning Syftet är att undersöka konstruktioner kring avlönat hushållsarbete i 10 debattartiklar i Aftonbladet och Dagens Nyheter samt på företagshemsidorna Hemfrid och HomeMaid i förhållande till arbete, kön och etnicitet. Vidare undersöks hur jämställdhet och jämlikhet kan förstås. Materialurvalet är gjort med förhoppningen att visa en ideologisk och praktisk sida. Inledningsvis ges historisk bakgrund och sedan behandlas nutid och hur upptakten till det politiska beslutet angående Rut-avdraget sett ut. Två teoretiska utgångspunkter utifrån genusvetenskaplig och intersektionell kontext ges och sedan förklaras begreppen arbete, kön, etnicitet, jämställdhet och jämlikhet. Metoden är en kvalitativ textanalys med inspiration av diskursanalys. Här ligger fokus på språk och hur det skapar mening. Debattartiklarna talar om arbetet som både positivt och negativt utifrån arbetsmöjligheter och relationer mellan köpare och utförare. Så kallat manligt och kvinnligt arbete jämförs och en statusskillnad diskuteras. Etnicitet beskrivs utifrån jämförelsen av utföraren som invandrad kvinna och köparen som den vanliga människan, vilket kan ses skapa vi och dem. Jämställdhet och jämlikhet kopplas till lönearbete och makten att påverka sitt arbete. På hemsidorna ligger fokus på en servicebeskrivning och arbetet blir en kvinnlig domän där kvinnor återfinns i olika positioner, vilket kan sägas både återskapa och förnya synen på hushållsarbetet. Vidare är fokus på familjen med vit hudfärg, vilket kan ses vara företagens syn på hur potentiella köparna ser ut. Den invandrade kvinnan skildras utifrån en framgångsbeskrivning vilket skiljer sig från en så kallad eländesbeskrivning. Här ges sken av en jämställd och jämlik domän där ansvaret framförallt ligger på en kvinnans axlar. Nyckelord: Rut-avdrag, avlönat hushållsarbete, genus, arbete, etnicitet, jämställdhet, jämlikhet

3 2 Abstract The purpose of this paper is to examine the discussion about paid domestic labor in 10 debate articles from Aftonbladet and Dagens Nyheter and the companies Hemfrid and HomeMaids websites in relation to labor, gender and ethnicity. Furthermore it examines how gender equality and equality can be understood. The thesis intends to demonstrate an ideological and a practical side. A historical background and contemporary perspectives are given. Then theoretical aspects on gender and intersectionality are presented, and definitions on labor, gender, ethnicity, gender equality and equality are introduced. The method is a qualitative text analysis inspired by discourse analysis with focus on how language creates meaning. The result of the thesis shows how the debate articles discuss the paid domestic work as both positive and negative based on work opportunities and relationships between buyers and providers; in addition so-called male and female work is compared. Ethnicity is described based on the comparison of the performer as an immigrant woman and the buyer as a common person. Gender equality and equality are connected to paid work. On the websites the work is described as a feminized service where women are customers, workers and entrepreneurs, which can both restore and renew the perception of domestic work. Moreover, white families can be seen as the description of potential buyers. The immigrant woman is described as successful, which is different from so called negative descriptions. The companies describe a gender equal and equal domain where the responsibility lies on a woman's shoulders. Key words: paid domestic labor, gender, work, ethnicity, gender equality, equality

4 3 Innehållsförteckning 1. Inledning Syfte och frågeställningar Hushållsarbete historiskt och i nutid Historiskt perspektiv Det samtida Sverige Upptakt till skattereduktionen Terminologi Tidigare forskning Teoretiska utgångspunkter Genusvetenskaplig utgångspunkt Intersektionellt ramverk Begrepp Arbete Kön Etnicitet Jämställdhet och jämlikhet Metod Diskurs och tillvägagångssätt Materialurval och hantering Debattartiklar Hemsidor Analys av debattartiklar Beskrivning av debattartiklarna Arbete - att göra ett hederligt arbete eller herrskapsmentalitet? Kön (invandrade) kvinnor, blåställskarlar och entreprenörskvinnan Etnicitet - invandrarkvinnan och vanligt folk Jämställdhet och jämlikhet Sammanfattning Analys av hemsidor Beskrivning av Hemfrid Beskrivning av HomeMaid Arbete - servande och kollektivavtal Kön - kvinnornas domän? Etnicitet - den lyckade invandrarkvinnan Jämställdhet och jämlikhet Sammanfattning Resultat och slutdiskussion Likheter och skillnader mellan hemsidor och debattartiklar Resultat Referenser Empiriskt material - debattartiklar Empiriskt material - hemsidor Litteraturlista Elektroniska källor Bilagor... 45

5 4 1. Inledning Sverige har en könsuppdelad arbetsmarknad, en av de mest segregerade i Europa. Kvinnor och män återfinns i olika sektorer och kvinnodominerade branscher värderas lägre utifrån exempelvis lön (Vänje 2013:5). Feministisk forskning har ofta diskuterat det obetalda kvinnliga hushållsarbetet och dess konsekvenser på ojämlikhetsskapande praktiker (Freedman 2003:77ff). Men det är också viktigt att komma ihåg att det avlönade hushållsarbetet varit vanligt under många århundraden, ofta utfört av kvinnor i roller som exempelvis hembiträden, kokerskor och ammor. Under och 1980-talet minskade efterfrågan som en effekt av t.ex. utbyggnaden av ett offentligt välfärdssystem. En diskussion pågick om att avlönat hushållsarbete hörde till en svunnen tid. Tvärtom denna föreställning ses sedan 1990-talet en ökning som kan definieras som hushållsarbetets återkomst (Leppänen & Dahlberg 2012:5). Journalisten Rebecka Bohlins reportagebok De osynliga om Europas fattiga arbetarklass behandlar en nutida kontext där framförallt migrerande kvinnor förpassas till en servicesektor där löner och villkor kan ifrågasättas (2012:13). Samtidigt är förhoppningen att det så kallade Rut-avdraget ska verka för att personer som står utanför arbetsmarknaden får möjlighet till lönearbete (Finansdepartementet 2006:19). Oavsett vilket perspektiv en intar är faktum att allt fler personer ansöker om skatteavdrag för avlönat hushållsarbete (Skatteverket 2013). År 2013 ansökte över en halv miljon svenskar och antal företag närmade sig stycken (Skatteverket 2013:a & Skatteverket 2013:b). Samtidigt som branschen ökar har en debatt förts som kan sägas vara laddad då avlönat hushållsarbete sätter fokus på en rad feministiska och socialdemokratiska dilemman kring jämställdhet och jämlikhet mellan samhällsgrupper i termer av kön, klass och migrationsbakgrund (Gavanas & Calleman 2013:11). Även om det avlönade hushållsarbetet under senare år blivit mer legitimerat kvarstår faktum att arbetet fortsätter skapa diskussion om den svenska självbilden (ibid). I den här uppsatsen tar jag, efter en historisk tillbakablick, avstamp i en samtida svensk kontext. För att undersöka olika nutida diskurser angående avlönat hushållsarbete kommer jag för det första analysera debattartiklar i en dagstidning och en kvällstidning och för det andra utforska hur två företag som tillhandahåller städning beskriver verksamheten på sina hemsidor. Ett skäl för detta är att jag inte hittat någon undersökning som kombinerar hur avlönat hushållsarbete diskuteras i debattartiklar och framställs av företag. Förhoppningen är att visa två olika aspekter då debattartiklar kan sägas stå för en ideologisk sida medan företagshemsidorna handlar om ett praktiskt utförande. Med undersökningen har jag en

6 5 förhoppning att utöka förståelsen av samtida talordningar kring avlönat hushållsarbetet i en svensk kontext. 1.2 Syfte och frågeställningar Syftet är att undersöka konstruktioner kring avlönat hushållsarbete i ett antal debattartiklar i Aftonbladet och Dagens Nyheter samt på två företagshemsidor i förhållande till arbete, kön och etnicitet. Frågeställningarna är: - Hur konstrueras avlönat hushållsarbete utifrån begreppen arbete, kön och etnicitet i debattartiklarna och på företagens hemsidor? - Finns beskrivningar av jämställdhet och jämlikhet och hur ser dessa i sådana fall ut? Jag kommer fokusera på 10 debattartiklar i Aftonbladet och Dagens Nyheter under åren och angående Rut-företag kommer Hemfrid och HomeMaids hemsidor analyseras. I uppsatsen ligger fokus på arbete, kön och etnicitet då dessa är återkommande i tidigare forskning, teoribildning samt materialurval. Genom denna fokusering ställs exempelvis klass, ras, sexualitet, ålder och funktion i bakgrunden och förhoppningen är att fånga upp detta i begreppen jämställdhet och jämlikhet samt inta en intersektionell öppenhet för vad som uppenbarar sig i materialet under analysens gång. 2. Hushållsarbete historiskt och i nutid För att ge en samhällelig kontext kommer det avlönade hushållsarbetet kortfattat beskrivas utifrån historiskt perspektiv för att vidare sättas in i en svensk nutid i fråga om vilka som arbetar med avlönat hushållsarbete samt hur en politisk upptakt har behandlat det så kallade Rut-avdraget. 2.1 Historiskt perspektiv Anna Gavanas, socialantropolog & Catharina Calleman, professor i rättsvetenskap, beskriver hur unga kvinnor från glesbygden under början av 1900-talet arbetat inom hushåll då det ofta var enda försörjningssättet. När andra alternativ uppdagades tog utlandsfödda kvinnor över arbetet och efter andra världskriget skapade staten en lag som innebar att utländska kvinnor som kom till Sverige var tvungna att arbeta inom privata hem. Under 1970 och 80-talet

7 6 infördes föräldraledighet och förskolor vilket minskade efterfrågan på hushållsarbete. Under nästa årtionde började efterfrågan öka igen. Orsakerna var många, bland annat skedde nedskärningar i offentlig omsorg vilket krävde lösningar från privat håll och samtidigt ökade arbetskraftinvandringen till Sverige (2013:10). Gavanas & Calleman pekar på hur branschen alltid varit könad och ojämlik i fråga om klass. Vidare har avlönat hushållsarbete varit oreglerat i exempelvis arbetstid och lön, något som lett till låg status (s 9). En koppling kan göras till nutid där arbetet till stor del utförs av kvinnor som är födda utanför Sverige och som jobbar under osäkra arbetsförhållanden då regleringar och kollektivavtal ofta saknas. Men här finns även skillnader då dagens arbetare har egna bostäder och får betalt i pengar (Leppänen & Dahlberg 2012:8). Lena Gemzöe, docent i genusvetenskap, definierar hushållsarbete sammankopplat med den kvinnliga reproduktionen innefattande moderskap, barnafödande och sexualitet. Författaren menar att dammsugning och barnomsorg har lite gemensamt men att det tillfallit kvinnan. Vidare återfinns samma mönster utanför det svenska hemmets väggar då städ och omsorgsarbete utförs av majoriteten kvinnor (2002:109). Detta leder vidare till en beskrivning av ett samtida Sverige. 2.2 Det samtida Sverige Gavanas & Calleman beskriver en svensk nutid där det avlönade hushållsarbetet ökat kraftigt sedan Rut-avdraget infördes år 2007 utifrån en statlig förhoppning att komma ifrån en så kallad svart hushållssektor samt underlätta ett jämställt familjeliv. Författarna menar att talet om avlönat hushållsarbete har förändrats, från omodernt till något mer eller mindre självklart. Förklaringsfaktorer kan vara att ett behov skapats och förändrar människors uppfattningar vilket leder till förvandling i både arbete och familjeliv. Statistiskt sett är äldre personer, barnfamiljer och höginkomsttagare de som utnyttjar avdraget i störst utsträckning. Det finns många små och stora företag och här beskrivs hur offentlig och privat marknad allt mer går ihop (2013:13ff). Slutligen menar författarna att Rut är laddat eftersom det handlar om migration, kön och klass (s 7ff). Rapporten Vilka arbetar med vita hushållsnära tjänster behandlar utifrån en enkätstudie med 249 svarande från 86 företag vilka som arbetar inom den nutida svenska formella hushållbranschen inom företag med minst 5 anställda (Leppänen & Dahlberg 2012). Svaren visar att 8 av 10 utförare är kvinnor, medelåldern är 42 år och en femtedel är födda utanför Sverige (s 10ff). Hälften av de anställda arbetar heltid och cirka sju av tio har en fast anställning. Om en jämförelse görs med den svenska befolkningen som helhet återfinns fler tidsbegränsade och deltidsanställningar inom den undersökta branschen (s 12). Arbetsuppgifterna är könskodade där män och kvinnor utför olika arbetsuppgifter och de

8 7 som arbetar med hushållsarbete har många gånger inte sökt sig aktivt till branschen. Angående frågan hur respondenterna trivs visar sammanställningen att de flesta är nöjda och fördelarna sägs vara flexibilitet angående hur och när arbetet ska utföras samt trevliga kunder. Å andra sidan kan kundkontakter även höra till den negativa delen av arbetet. Andra aspekter är att det upplevs som fysiskt tungt, stressigt och belagt med låg samhällelig status. Författarna påpekar att upplevelsen av trivsel på arbetet påverkas av tidigare erfarenheter (s 23ff). Eftersom ovan beskrivna rapport är relativ liten kommer fler perspektiv angående vilka som arbetar med betalt hushållsarbete beskrivs i avsnittet tidigare forskning. 2.3 Upptakt till skattereduktionen Promemorian Skattelättnader för hushållstjänster är det politiska förslag som varit förebild för lagen om skattereduktion (Rut-avdrag) för arbete i hushåll vilket innebär 50 % mindre kostnad för arbete i hemmet med maxbelopp kronor per person och år. Med hushållsarbete menas arbete i närhet till det egna hemmet som rengöring, städning, tvätt, trädgårdsskötsel, snöskottning samt omsorg av äldre, barn och personer med funktionsnedsättning (Finansdepartementet 2006:2). Här ges exempel från Finland, Österrike, Frankrike och Belgien där samtliga infört statlig reduktion för avlönat hushållsarbete (s 12ff). Sammanfattningsvis är de främsta argumenten att främja högre sysselsättning på den betalda arbetsmarknaden, minska den informella arbetssektorn samt hjälpa kvinnor och män att kombinera familj och arbete. Här finns ekonomiskt fokus då argumenten lyder att de personer som köper städhjälp kan använda tiden till att arbeta mer och på så sätt göra ekonomin och samhället en tjänst. Här tilltalas specifikt kvinnor: om kvinnor ges bättre möjlighet att omfördela sin tid från hemarbete till marknadsarbete ökar deras möjlighet att få högre inkomster (s 19). Här finns även en förhoppning att personer med kort utbildning ska få ökade möjligheter att hitta ett arbete (s 27). Promemorian utgår från en samhällsbeskrivning där efterfrågan på tjänstearbete ständigt ökar. Det förklaras av ökade inkomster och högre välfärd (s 9). Frågan om vems välfärd och inkomst som ökar närmas dock inte. Gavanas påtalar exempelvis att ökad efterfrågan på tjänstearbete beror på nedmontering av välfärdssystemet (2010:10). Promemorian bidrar härmed till kontextuell förståelse av Rutavdraget där främsta argumenten är att öka den formella marknaden, underlätta för familjer samt hjälpa personer in på den reguljära arbetsmarknaden.

9 8 2.4 Terminologi Angående terminologi går det att hitta olika benämningar för hushållsarbete. Jag har valt bort termer som städhjälp och hushållsnära tjänster då det kan sägas handla om en beskrivning som osynliggör det faktum att det är arbete som utförs. Att tala om hjälp eller tjänst är att återskapa en bild av ett icke-arbete, något som även gjorts historiskt (Strollo 2013:24). Jag kommer utifrån genusvetaren Emma Strollo använda termen avlönat hushållsarbete (2013:28). Jag kommer också prata om Rut-avdrag och Rut-företag. Det första innebär avlönat hushållsarbetet som efter 2007 utförs med skatteavdrag (Skatteverket 2015). Den största delen av skatteavdraget handlar om städning i hemmet, exempelvis 93 % år 2010 (Leppänen & Dahlberg 2012:8). Därför kommer Rut-företagen representeras av två stycken som i första hand erbjuder städning. 3. Tidigare forskning Strollos avhandling Det städade folkhemmet: tyskfödda hembiträden i efterkrigstidens Sverige tar ett historiskt grepp med intervjuer av tyska kvinnor arbetande som hembiträden i svenska hem efter andra världskriget (2013). Författaren menar att tidigare forskning fokuserat på kvinnors oavlönade hemarbete och att det lett till osynliggörande av de kvinnor som lönearbetat inom hushåll. Genom att undersöka dåtid vill forskaren även försöka förklara nutida strukturer och arbetsvillkor inom hushållsbranschen. Strollo beskriver hur det är arbetsgivarens perspektiv som varit i fokus när det kommer till hushållsarbetets utformning. Ett exempel är den så kallade undantagslagen som innebar att utländska kvinnor som ville befinna sig i Sverige var tvungna att ta ett hushållsarbete. Här har kategorisering skett utifrån nation, klass och kön som vidare lett till exkludering och hiearkisering inom arbetsmarknaden då hushållsarbete haft sämre villkor i jämförelse med andra arbeten (s 20ff). Här har författaren sett kön, klass, nationalitet och ålder utifrån en så kallas intersektionell lins (s 26). Gavanas (2010) har författat rapporter som behandlar en nutida svensk kontext med fokus på avlönat hushållsarbete. Who cleans the welfare state?: migration, informalization, social exclusion and domestic services in Stockholm utgår från en intervjustudie där utförarna av arbetet får komma till tals. Gavanas argumenterar för hur det är omöjligt att särskilja formell och informell servicesektor då dessa integrerar med varandra En annan slutsats är att de

10 9 personer som jobbar inom branschen ofta är migranter som blir beroende av arbetsgivarens önskemål. Här ses en maktsymmetri där kön, sexualitet, ras och etnicitet samverkar. Vidare är Bland Rolexklockor och smutsiga trosor: om skattereduktion och segmentering på den svenska hushållstjänstemarknaden en rapport som diskuterar hur Rut-avdraget påverkar det avlönade hushållsarbetet (2011). Här har formella företag intervjuas angående hur arbetsvillkor och konkurrens från den informella marknaden har förändrats efter Rut-avdraget infördes år Här ses en förbättring i villkor samt att personer som tidigare haft svårigheter att hitta arbete börjat jobba inom branschen. Vidare påpekas kundfokus vilket innebär högre krav på arbetarna. Här menar Gavanas att sociala nätverk kan leda till både möjligheter i fråga om att hitta ett arbete, men även exkluderingar i fråga om utestängning från en formell sektor. Tänkbara effekter av skattesubventionen diskuteras också och en koppling görs till en nordamerikansk kontext där en så kallad segmentering återfinns (s 36ff). Emelie Mårtensson masteruppsats RUT-avdraget som (nyliberalt) jämställdhetsprojekt. En studie om kön, klass och etnicitet i den politiska diskursen för hushållstjänster i hemmet undersöker Rut-avdraget utifrån en intersektionell ansats där fokus ligger på hur politiskt material som motioner, propositioner och skrivelser skapar konstruktioner av kön, klass och etnicitet (2013:6). Vidare diskuteras en svensk jämställdhet och välfärdskontext. Mårtensson menar att Rut-avdraget kan ses gynna vissa kvinnor medan andra missgynnas (s 44ff). Utifrån en internationell kontext har den brittiska forskaren Bridget Anderson (2000) i boken Doing the Dirty Work?: The Global Politics of Domestic Labour undersökt hur ras och klass samverkar i det faktum att migrerade kvinnor arbetar med hushållsarbete i t.ex. norra delen av Europa. Anderson påtalar utmaningar i den jämlika självbilden som råder i delar av västvärlden. Här talas det om att tidigare feministisk forskning misslyckats med en problematisering kring vilka personer som utför det avlönade hushållsarbetet. Här krävs en kunskap om att den makt kvinnor har att påverka sina liv är sammankopplat med exempelvis klass och ras (2000:5). Anderson menar att det privata hemmet som arbetsplats skapar en ojämlik relation där utföraren av arbetet riskerar sakna auktoritet (s 25-26). Här tas medborgarskapet upp och hur det inverkar på de möjligheter utförarna har att påverka sin arbetssituation. Slutsatsen blir att arbetsvillkor påverkas av intersektionen av de migrerade kvinnornas relation till arbetsgivare och stat där en ojämlik maktrelation riskeras skapas (s 196). Paralleller kan dras till en svensk kontext utifrån Gavanas rapporter (2010 & 2011) och Strollos avhandling (2013) om det avlönade hushållsarbetet i talet om maktsymmetrier.

11 10 4. Teoretiska utgångspunkter Nedan presenteras teoretiska utgångspunkter och vidare behandlas de begrepp som förekommer i uppsatsen. Eftersom talet om det avlönade hushållsarbetet sker i svensk kontext ligger således fokus på forskning utifrån ett svenskt sammanhang. 4.1 Genusvetenskaplig utgångspunkt Nina Lykke, professor i genus och kultur, talar om det genusvetenskapliga fältet som en produkt av kritiska reflektioner och teoretiseringar beträffande betydelser av kön i en kritisk uppgörelse med könskonservativa könsuppfattningar (2009:59). Forskaren beskriver teori och metod som beståndsdelar sammankopplat med tid och rum. Här är en viktig utgångspunkt att den så kallade vetenskapen inte är universell. Istället bör en problematisering ske kring vad som räknas som allmängiltigt. Den traditionella forskningen ses i detta sken som vidmakthållande av vissa idéers privilegier och sanningsanspråk. Här kan den genusvetenskapliga forskningen med exempelvis fokus på poststrukturalism vara ett försök att låsa upp ensidiga föreställningar (s 14ff). Den situerade kunskapen bör uppmärksammas eftersom den vetenskapliga produktionen kan sägas vara baserad på en specifik syn på omvärlden. Det betyder att det inte går att framställa objektiva förklaringar då forskaren alltid är delaktig och tillför subjektiva värderingar. Lykke talar om medveten reflektion vilken erkänner att forskning och kunskap alltid sker i samband med en kroppslig situering (s 19ff). Vidare skriver Lykke om en poststrukturalistisk språkteoretisk tradition där språket sätts i centrum för hur exempelvis en förståelse för kön skapas och hur könsdikotomier kan undersökas för att på så sätt dekonstruera desamma. Här förstås kroppar vara könade på ickeessentialistiska grunder då det är konstruktioner som görs i mellanmänskliga reltioner (s 78). I den här uppsatsen kommer den situerade kunskapsförståelsen och den medvetna reflektionen kring denna vara central, liksom hur språket skapar en förståelse för hur vi ser på exempelvis kön. 4.2 Intersektionellt ramverk Paulina de los Reyes, docent i ekonomisk historia & Diana Mulinari, docent i sociologi, behandlar skapandet av ojämlika maktrelationer och detta kommer agera intersektionell ram för den här uppsatsen. Här ligger fokus på det intersektionella synsätt som, enligt de los Reyes & Mulinari, inom tidigare feministisk forskning inte fått tillräcklig plats. Här visas hur historia och rum är viktiga komponenter i förståelsen för ekonomi, politik, kultur och sociala

12 11 sammanhang (2005:7) Eftersom analyser enligt det intersektionella perspektivet inte kan reduceras till enstaka frågor behandlas intersektionen mellan kön, arbete och etnicitet. Fokus ligger på sammankoppling mellan individ och institutionella handlingar samt normer och rutiner. Politik och kunskap bör sättas under lupp där frågan är vilka föreställningar som är rådande vid en specifik tidpunkt och vad som händer om dessa utmanas (s 9ff). Strävan ligger vidare i att försöka se den så kallade verkligheten med nya ögon och ifrågasätta det förgivet tagna (s 23-24). Historikern Maria Vallström påpekar vikten att se vem som kategoriserar och att på förhand givna kategorier bör undvikas då kategorisering kan leda till att definiera någon som avvikande. Om forskaren däremot inte använder kategorier riskeras osynliggörande av underordning. Här krävs reflektion kring detta så kallade dilemma och medvetenhet om att kategoriseringar inte är förutsägbara och låsta samt vara medveten om att subjektspositioner innebär möjligheter inom vissa dominerande diskurser. Vidare är det viktigt att komma ihåg skillnaden mellan intern och extern kategorinsering då frågan är vem som definierar och definieras. Den interna kategoriseringen handlar om hur individen definierar sig själv medan den externa handlar om hur omgivningen ser på individen (2010:75). Jag kommer inspireras av Vallström och vara medveten om att kategorisering är en problematisk process där det är viktigt att komma ihåg vem som kategoriserar och vilket innehåll kategoriseringen fylls med. Ett exempel är hur det i debattartiklarna och på hemsidorna talas om arbete, kön och etnicitet och min uppgift blir att undvika reproducering av föreställda kategorier som riskerar reducera helhetsbilden av de människor som beskrivs. 5. Begrepp Nedan presenteras begreppen arbete, kön, etnicitet, jämställdhet och jämlikhet. Dessa förklaras var för sig men ses även utifrån intersektionell ansats som erkänner ett samband mellan dem. 5.1 Arbete Angående arbete kommer jag närma mig de los Reyes & Mulinaris definition:

13 12 Arbete är inget neutralt begrepp. Som den feministiska forskningen ofta har påpekat har den manliga normen styrt vad som betraktas som arbete och hur arbete ska organiseras och var arbetet ska utföras. Därmed har det arbete som utförs i hemmet, oftast av kvinnor och som inte avsett för marknaden, osynliggjorts och betraktas som icke-arbete, hushållssysslor m.m (2005:105). Jag utgår från att synen på arbete är historiskt skapat där arbetet kvinnor utfört varit lågt värderat. Här finns koppling till lönearbete och ekonomisk sfär då det är arbetet som utförs på marknaden som legitimerar individens vara. Antologin Arbete intersektionella perspektiv behandlar det nutida arbetslivet med utgångspunkt i klass, kön, etnicitet och sexualitet. Bokens syfte är att genom intersektionella perspektiv försöka närma sig en förståelse för maktstrukturer konstituerat i arbete. Rebecca Selberg, doktorand i sociologi, & Paula Mulinari, doktor i genusvetenskap och lektor i socialt arbete, utgår från att arbete har förvandlats men att ojämlikheten kvarstår. Arbetet förstås som centralt i individers liv där både ojämlikhet, inkludering, exkludering, diskriminering, status och motstånd skapas (2011:7ff). Historikern Ulla Wikander behandlar i boken Kvinnoarbete i Europa frågor om genus, makt och arbetsdelning med utgångspunkt i en europeisk historisk kontext. Här beskrivs lönearbete utifrån genusarbetsdelning och genuskontrakt. Det första handlar om den föränderliga sociala konstruktion som innebär att kvinnor och män utför olika slags arbete med olika slags status (2006:9f). Kontraktet handlar om outtalade mönster som återfinns i samhället och som legitimeras av institutioner, vetenskap och stat (s 13). Genom historisk undersökning kan koppling till nutid göras vilket kommer vara användbart i denna uppsats. 5.2 Kön Utifrån den australienska sociologen Raewyn Connell, som i boken Om genus för ett resonemang kring hur kroppar sätts i relation till sociala relationer och strukturer, intar jag en förståelse för kön och genus. Författaren menar att genus framförallt handlar om grupper och individers sociala relationsskapande som innefattar dikotomier, skillnader och paradoxer då genus är ett mönster i vår sociala ordning och i de dagliga aktiviteter eller praktiker som styrs av denna ordning (2003:21). Vidare får människokroppen en stor roll då samhället fokuserar på kroppen. En sammanfattning kan vara att genus handlar om väl inarbetade

14 13 föreställningar om skillnaderna mellan könen, i synnerhet de kroppsliga skillnaderna (s 43). Utifrån sociala mönster och strukturer talar Connell om hur det skapats och skapas idéer om skillnader utifrån manligt och kvinnligt kön och frågan är hur vi ska förstå kön och genus. Här ses ett komplext samband och forskaren menar att dessa två är svåra att hålla isär då den sociala förståelsen av kroppen och dess kön i sin tur påverkar vår kroppsliga föreställning, vilket kan ses som ett samband mellan det biologiska och det sociala (s 49). Här är ett exempel hur vetenskapen historiskt och i nutid skapar så kallade vetenskapliga fakta om skillnaderna mellan könen. En tolkning kan istället vara att det är så kallade genusattribut som är i fokus (s 49). Jag kommer använda Connells förståelse av genus och kön som komplex sammankoppling mellan det kroppsliga och socialt skapade relationsmönster. När jag använder begreppet kön är det med en medvetenhet om att det är nära förbundet med idéer om hur kvinnor och män är och gör. I denna uppsats förekommer främst begreppet kön och det sammankopplas till sociala strukturer som skapats historiskt. Eftersom det avlönade hushållsarbetet haft en kvinnlig kodning kommer fokus ligga på vilka olika typer av kvinnligheter som återfinns. Det leder vidare till ett annat användbart perspektiv, talet om kroppspolitiken. Statsvetaren Maud Eduards talar om kroppspolitik genom vilket jag kommer förstå nationen och hur den skapar olika förståelser av den kvinnliga kroppen (2007:14). Forskaren menar att kroppar tillskrivs olika sociala attribut som klass, sexualitet, ras/etnicitet, kön/genus, ålder, hälsa och utseende. I första fall ser Eduards den beköning som görs där så kallat kvinnligt och manligt hålls isär. Vidare ses hur det inom det kvinnliga skapas i särhållande praktiker utifrån exempelvis etnicitet (s 15). Frågan som bör ställas är hur nationens känsla av gemenskap skapas och på vilket sätt. Den svenska nationen står i fokus då den relaterar till könade kroppar på olika sätt under en historisk gång. Här finns exempel på hur den nationella gemenskapen skapas utifrån att kroppar kopplas till olika föreställningar och ges olika värden (s 34ff). Det kan sättas i relation till hur den svenske vite mannen blir en outtalad måttstock och således blir den som skyddar kvinnan från så kallade främmande män (s 69). Här ligger fokus på kvinnans politiska kropp där komplexa och dubbla innebörder används exempelvis i jämförelse med den så kallade goda svenska mannen. Det kan ställas mot andra kroppar som ses som avvikande eller hotande. I denna uppsats kommer Eduards förklaring av kroppar fyllda med politisk innebörd vara närvarande. Det blir intressant i koppling till hur politiska beslut kring avlönat hushållsarbete påverkar de kvinnliga kroppar som både historiskt och i nutid befinner sig inom denna sfär.

S C O R E STOCKHOLM CENTRE FOR ORGANIZATIONAL RESEARCH

S C O R E STOCKHOLM CENTRE FOR ORGANIZATIONAL RESEARCH S C O R E STOCKHOLM CENTRE FOR ORGANIZATIONAL RESEARCH Hushållstjänster en studie av reformen och marknaden för skattesubventionerade hushållstjänster i Sverige Malin Wreder och Ida Seing Hushållstjänster

Läs mer

Hur man gör en chef. En intervjustudie med sex manliga mellanchefer. Södertörns högskola Genusvetenskap

Hur man gör en chef. En intervjustudie med sex manliga mellanchefer. Södertörns högskola Genusvetenskap Södertörns högskola Genusvetenskap Hur man gör en chef En intervjustudie med sex manliga mellanchefer Uppsats PK VT 2005 Malin Emond och Malin Siegfelt Handledare: Sophie Linghag Sammanfattning Vi vill

Läs mer

I mörkret ser ingen vad som sker..

I mörkret ser ingen vad som sker.. Örebro universitet Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Sociologi I mörkret ser ingen vad som sker.. - En kvalitativ studie av kvinnors upplevelse av trygghet och otrygghet i staden.

Läs mer

Operation Chef. En studie om informella hinder till jämställdhet på ledande befattningar inom teknikbranschen

Operation Chef. En studie om informella hinder till jämställdhet på ledande befattningar inom teknikbranschen Operation Chef En studie om informella hinder till jämställdhet på ledande befattningar inom teknikbranschen Byrån mot diskriminering i Östergötland 2012 Byrån mot diskriminering Gamla Rådstugugatan 37

Läs mer

Statsvetenskapliga institutionen Lunds universitet VT 2006 Handledare: Y. Stubbergaard. Vi och Dem

Statsvetenskapliga institutionen Lunds universitet VT 2006 Handledare: Y. Stubbergaard. Vi och Dem Statsvetenskapliga institutionen STV004 Lunds universitet VT 2006 Handledare: Y. Stubbergaard Vi och Dem en studie beträffande identitetskonstruktionsprocesser hos invandrade män i samband med integrationen

Läs mer

Lilla genushäftet 2.0

Lilla genushäftet 2.0 Maria Hedlin Lilla genushäftet 2.0 Om genus och skolans jämställdhetsmål Uppdaterad och omarbetad version Maria Hedlin Lilla genushäftet 2.0 Om genus och skolans jämställdhetsmål Uppdaterad och omarbetad

Läs mer

Mikrolån en (o)möjlighet?

Mikrolån en (o)möjlighet? Lunds universitet Statsvetenskapliga institutionen STVA21 VT11 Handledare: Matilda Broman Mikrolån en (o)möjlighet? En kritisk studie av kvinnors möjlighet till empowerment genom mikrofinanser via mikrofinansinstitutet

Läs mer

Är pengar neutrala? En kritisk diskursanalys av bankers låneinformation till företagare

Är pengar neutrala? En kritisk diskursanalys av bankers låneinformation till företagare Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 10 poäng HT 2003 Är pengar neutrala? En kritisk diskursanalys av bankers låneinformation till företagare Författare: Sofia Franklin

Läs mer

KONSTRUKTIV NORMKRITIK. En rapport om normkritik i Europeiska socialfondens projekt

KONSTRUKTIV NORMKRITIK. En rapport om normkritik i Europeiska socialfondens projekt KONSTRUKTIV NORMKRITIK En rapport om normkritik i Europeiska socialfondens projekt NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella temagrupper, som

Läs mer

Vet ej. Jenny Sahlström och Carina Bildt. en studie av heteronormativitet i arbetslivet

Vet ej. Jenny Sahlström och Carina Bildt. en studie av heteronormativitet i arbetslivet Jenny Sahlström och Carina Bildt Vet ej en studie av heteronormativitet i arbetslivet arbetsliv i omvandling 2006:6 isbn 91-7045-788-3 issn 1404-8426 a Arbetslivsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum

Läs mer

Mångfald angår oss alla!

Mångfald angår oss alla! Uppsala Universitet Pedagogiska institutionen C-Uppsats HT 2002 Mångfald angår oss alla! En inblick i diskussionen om mångfald i arbetslivet Av Helena Aram Bettina Wiberg 1 Förord Det har varit jätteroligt

Läs mer

Krokben och utsträckta händer

Krokben och utsträckta händer Krokben och utsträckta händer Intersektionella perspektiv på makt en hjälp för dig att vässa ditt jämställdhetsarbete En skrift av Sandra Dahlén på uppdrag av Allt Om Jämställdhet. Ansvarig utgivare: Allt

Läs mer

Genusdimensioner i svensk kommunal planering och krishantering En forskningsöversikt

Genusdimensioner i svensk kommunal planering och krishantering En forskningsöversikt VTI rapport 677 Utgivningsår 2010 www.vti.se/publikationer Genusdimensioner i svensk kommunal planering och krishantering En forskningsöversikt Emmy Dahl Malin Henriksson Utgivare: Publikation: VTI rapport

Läs mer

Sverige inifrån Röster om etnisk diskriminering

Sverige inifrån Röster om etnisk diskriminering Sverige inifrån Röster om etnisk diskriminering Masoud Kamali Rapport av Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering Stockholm 2005 SOU 2005:69 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR Institutionen för samhällsvetenskap MÄNS VÅLD MOT KVINNOR UR ETT TEORETISKT PERSPEKTIV C-uppsats i statsvetenskap HT 2006 Ingrid Mårtensson Handledare: Lena Agevall Abstract The essay begins by asserting

Läs mer

Krokben och utsträckta händer

Krokben och utsträckta händer Krokben och utsträckta händer Intersektionella perspektiv på makt en hjälp för dig att vässa ditt jämställdhetsarbete 2:a upplagan En skrift av Sandra Dahlén på uppdrag av Allt Om Jämställdhet. 1 Krokben

Läs mer

Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy

Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy Malin Rönnblom, Umeå centrum för genusstudier, Umeå universitet September 2014 Förord från Jordbruksverket Jordbruksverket

Läs mer

Fakta om projekt En kritisk granskning av den vedertagna projektdiskursen

Fakta om projekt En kritisk granskning av den vedertagna projektdiskursen - Fakta om projekt En kritisk granskning av den vedertagna projektdiskursen Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp Maria Lindquist Lovisa Silfverberg Handledare: Elena Raviola Juni

Läs mer

Bortom Vi och Dom Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering

Bortom Vi och Dom Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering Bortom Vi och Dom Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering Redaktörer: Paulina de los Reyes & Masoud Kamali Rapport av Utredningen om makt, integration och strukturell

Läs mer

I Sverige gör vi så här

I Sverige gör vi så här Södertörns högskola Samhällsvetenskapliga institutionen Examensarbete 15 hp IMER VT 2013 Programmet för Internationell migration och etniska relationer I Sverige gör vi så här - En undersökning om svenska

Läs mer

Det är mig du ser först på parkbänkenen narrativ studie om kvinnor i missbruk ur ett relations- och genusperspektiv

Det är mig du ser först på parkbänkenen narrativ studie om kvinnor i missbruk ur ett relations- och genusperspektiv Det är mig du ser först på parkbänkenen narrativ studie om kvinnor i missbruk ur ett relations- och genusperspektiv SQ4562, Vetenskapligt arbete i socialt arbete, 15 hp Scientific Work in Social Work,

Läs mer

Mikrolån; skuldfälla eller framgångsaga? - En antropologisk utredning av mikrolån via Grameen Bank i Indien och Bangladesh

Mikrolån; skuldfälla eller framgångsaga? - En antropologisk utredning av mikrolån via Grameen Bank i Indien och Bangladesh SANK01 Kandidatuppsats VT 2013 Handledare: Ulf Johansson-Dahre AVDELNINGEN FÖR SOCIALANTROPOLGI SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN Mikrolån; skuldfälla eller framgångsaga? - En antropologisk utredning av mikrolån

Läs mer

Kan positiv särbehandling rättfärdigas?

Kan positiv särbehandling rättfärdigas? Lunds universitet Statsvetenskapliga institutionen STVK01/STVK11 HT07 Handledare: Björn Badersten Kan positiv särbehandling rättfärdigas? En normativ analys av etnisk kvotering till juristprogrammet vid

Läs mer

KÖNSSTRUKTURER I ORGANISATIONER

KÖNSSTRUKTURER I ORGANISATIONER KÖNSSTRUKTURER I ORGANISATIONER HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM EKONOMISKA FORSKNINGSINSTITUTET Adress: Sveavägen 65, Box 6501, 113 83 Stockholm. Tel. 08-736 90 00 EFI, Ekonomiska Forskningsinstitutet vid

Läs mer

Genomgångsboendet lösning eller problem?

Genomgångsboendet lösning eller problem? LUNDS UNIVERSITET Genomgångsboendet lösning eller problem? En kvalitativ studie om samarbete och samverkan omkring ett genomgångsboende Julia Kuzina & Elena Mejia VT 2012 Handledare: Annika Capelán Abstract

Läs mer

$OODOLNDROLND" HQSUREOHPDWLVHULQJDYEHJUHSSHWHWQLVNPnQJIDOGSnI\UDVYHQVND P\QGLJKHWHU

$OODOLNDROLND HQSUREOHPDWLVHULQJDYEHJUHSSHWHWQLVNPnQJIDOGSnI\UDVYHQVND P\QGLJKHWHU UPPSALA UNIVERSITET Sociologiska institutionen Sociologi AOP CD-uppsats Vt 2004 $OODOLNDROLND" HQSUREOHPDWLVHULQJDYEHJUHSSHWHWQLVNPnQJIDOGSnI\UDVYHQVND P\QGLJKHWHU Opponent: Niklas Åkerlind Handledare:

Läs mer

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun Kunskap Verktyg Medvetenhet Aktion Integrering av mångfald och jämställdhet En handbok för Sollefteå kommun Förord Förord Sollefteå kommun står inför en stor utmaning. Inom en tioårsperiod kommer en tredjedel

Läs mer

MAKT, EN FÖRUTSÄTTNING FÖR HJÄLP?

MAKT, EN FÖRUTSÄTTNING FÖR HJÄLP? Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Utbildningsprogram för socionomer Vt 2009 SQ4613 Examensarbete 15 poäng MAKT, EN FÖRUTSÄTTNING FÖR HJÄLP? psykiatrihandläggares maktposition gentemot

Läs mer

Kompetens inom hemtjänsten - kunskap förenat med känsla.

Kompetens inom hemtjänsten - kunskap förenat med känsla. Kompetens inom hemtjänsten - kunskap förenat med känsla. Johanna Hansson Socialhögskolan Lunds Universitet Magisteruppsats i socialt arbete, SOAM 01. Vt-12 Handledare: Staffan Blomberg Abstract Author:

Läs mer

Den ytliga kroppen och det djupa intresset

Den ytliga kroppen och det djupa intresset GÖTEBORGS UNIVERSITET Centrum för kulturstudier Den ytliga kroppen och det djupa intresset Teknik, manlighet och heterosexualitet bland datastudenter på Chalmers Andreas Ottemo C-uppsats Kulturstudier

Läs mer