Konsumentrapporten 2013 läget för Sveriges konsumenter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsumentrapporten 2013 läget för Sveriges konsumenter"

Transkript

1 Konsumentrapporten 2013 läget för Sveriges konsumenter

2 Konsumentverket 2013 Rapport 2013:8 Projektledare: Johan Jarelin Form: Spenat Reklambyrå Illustrationer: Annika Carlsson och Marilyn Produktionsbolag Tryck: E-print Stockholm april 2013 Upplaga: ex

3 Förord Det är en utmaning att vara konsument Telefon-, tv- och internettjänster erbjuds i kluriga kombinationer. Barnen, huset och bilen ska försäkras så att rätt hjälp finns till hands när det gäller. Att förstå priset på köksrenoveringen och bilreparationen kräver i princip fackkunskap. Samtidigt ska vardagsinköp av mat och kläder klaras av utan att hushållskassan sinar och den som samtidigt vill ta hänsyn till etik och miljö har ytterligare en utmaning. På Konsumentverket söker vi ständigt nya vägar i arbetet för konsumenterna i Sverige. Vi granskar avtalsvillkor och marknadsföring, vi samtalar med och ställer krav på branscher och företag. Med information och utbildning hjälper vi konsumenter att göra medvetna val och att undvika oseriösa erbjudanden eller farliga produkter. För att göra effektiva insatser måste vi ha både bred och djup kunskap om konsumentvardagen. För nästan 70 år sedan bildades Hemmens Forskningsinstitut som med dagens ögon måste ses som en ganska begränsad verksamhet. Då handlade det främst om att kartlägga hushållsarbete. Sedan dess har mycket hänt. Idag är konsumtion ur olika perspektiv föremål för forskning på flera lärosäten och kommersiella aktörer publicerar regelbundna trendanalyser och konsumtionsrapporter. Ett aktivt kunskapsbyggande har länge varit prioriterat på Konsumentverket. Med Konsumentrapporten 2013 tar vi ytterligare ett steg. Den ger en unik bild av hur konsumenter upplever sina möjligheter att förstå, välja och agera på över 45 marknader. Vi tror att fler än vi själva har nytta av den kunskap som presenteras, både företag som vill bli konsumentvänligare och konsumenter som vill lära mer är ett jubileumsår för Konsumentverket. I 40 år har vi arbetat för konsumenternas bästa. Konsumentrapporten ska bli årligt återkommande och jag ser primärpublikationen som en jubileumsgåva till oss alla som är intresserade av konsumentfrågor. Gunnar Larsson Generaldirektör och Konsumentombudsman

4 Innehållsförteckning Sammanfattningar och ordlista...5 Sammanfattning...6 Summary in English...8 Ordlista...10 Inledning...11 Varför en Konsumentrapport?...12 Läsguide till kartläggningen...19 Kartläggningens delar...20 Konsumenters förutsättningar på olika marknader...23 Konsumentmarknadsindex...24 Transparens...30 Tillit...32 Valmöjligheter...34 Agerande...36 Misslyckade val...39 Marknaders hushållsekonomiska betydelse...45 Sammanvägda resultat...49 Avslutning...55 Bilaga: Fakta om KMU...59

5 Sammanfattningar och ordlista

6 Sammanfattning Konsumentrapporten 2013 är den första i sitt slag och resultatet av ett regeringsuppdrag till Konsumentverket. Syftet är att uppmärksamma marknader som skapar problem för konsumenter och beskriva viktiga förutsättningar för konsumenterna när de ska agera. Konsumentrapporten 2013 ger samtidigt Konsumentverket ett bra underlag för prioriteringar så att verksamheten kan göra största möjliga nytta. Det är också Konsumentverkets ambition att med utgångspunkt från Konsumentrapporten ta initiativ till dialog med branscher och andra myndigheter. Underlaget till rapporten utgörs till stor del av konsumenters egna upplevelser av hur lätt eller svårt det är att vara konsument på 45 olika marknader. Det har vi tagit reda på med hjälp av det vi kallar Konsumentmarknadsundersökningen (kmu). Resultaten ger en jämförande bild av hur det exempelvis är att köpa en resa, en bil, att anlita en bilverkstad eller hantverkare. Jämförelsen görs utifrån faktorer som tillgång till information, hur utbudet ser ut och hur mycket konsumenterna litar på att det finns lagar som skyddar dem från att bli lurade. Processen för att identifiera de mest problematiska marknaderna innehåller fyra steg: 1. Konsumenternas förutsättningar på olika marknader Konsumenternas värdering av marknaderna redovisas i ett Konsumentmarknadsindex (kmi) utifrån fyra faktorer: Transparens Tillit Valmöjligheter Agerande 2. Misslyckade val Ibland blir konsumenter missnöjda med sina val. Hur vanligt det är har kartlagts dels genom frågor om konsumenters egen känsla av behovsuppfyllelse och missnöje, dels genom att analysera klagomålsstatisktik från konsumentvägledning, myndigheter och konsumentbyråer. 3. Marknadernas hushållsekonomiska betydelse Det kan vara extra angeläget att åtgärda problem på marknader där hushållen spenderar mycket pengar. Här kartläggs marknader där hushållen endera lägger en stor del av sina pengar totalt sett, eller där enskilda köp innebär en stor utgift. 4. Sammanvägning av resultat Resultaten från stegen 1 3 vägs samman till en bedömning av vilka marknader som totalt sett är de mest problematiska för konsumenterna. Problemfyllda konsumentmarknader De flesta marknader har både styrkor och svagheter. Positiv rankning utifrån valmöjligheter betyder inte självklart att betygen blir höga när det kommer till frågor om tillit till reklam eller försäljare. Det finns också marknader som utmärker sig genom att återkomma på många bottenlistor oavsett om det handlar om klagomål, möjligheter att jämföra produkter, förtroende för företagen eller bredd på utbudet. De marknader som bedöms innebära allra störst problem för konsumenterna är följande: Konsumentmarknader med mest problem enligt Konsumentverkets sammanvägda bedömning (med de mest problematiska överst) Telekommunikationstjänster (abonnemang för internet, tv samt fast och mobil telefoni) Försäkringar (liv-, hem- och fordonsförsäkring) Bank- och finanstjänster (investering/pension, privatlån/krediter, bolån och lönekonto) Tågresor och lokal kollektivtrafik El Hantverkstjänster Bilverkstäder Fastighetsmäklare Kläder och skor Begagnade bilar Resultaten bygger till största delen på en webbpanelundersökning som Konsumentverket lät göra hösten 2012, den s.k. Konsumentmarknadsundersökningen (KMU). Telekommunikation Telekomsektorn är generellt sett sämre än genomsnittet för alla aspekter av kmi, men utmärker sig som särskilt problematisk för att den är så komplex. Klagomålen till bland annat konsumentvägledning är också omfattande. Försäkringar Konsumenternas försäkringsbyrå får många klagomål som gäller försäkringar. Många tycker inte att de fått 6

7 det de behövde. Denna marknad visar sig framförallt vara problematisk när det gäller transparens. Liv- och hemförsäkringar bedöms som mest problematiska. Bank och finans Bank- och finansmarknaden får liknande resultat som försäkringsmarknaden när det gäller andelen konsumenter som blir besvikna för att de inte fick vad de behövde. Alla fyra delmarknader inom bank- och finanstjänster hamnar bland de elva sämst rankade utifrån den aspekten. Investerings- och pensionstjänster upplevs som minst transparenta. Tåg och kollektivtrafik Att marknaderna för tåg och kollektivtrafik får så dåligt resultat i kmi beror i hög utsträckning på att valmöjligheterna är få när det gäller återförsäljare och möjliga resor. El I jämförelse med andra bedöms marknaden för el vara svår att förstå och tilliten till försäljarna är låg. Klagomålen är inte så vanliga, men missnöjet är relativt stort och behovsuppfyllelsen upplevs som låg. Hantverkstjänster Utifrån resultaten här i Konsumentrapporten är det i första hand komplexiteten och svårigheterna att jämföra olika hantverkare som gör att denna marknad upplevs som problematisk. Bilverkstäder Bilverkstäder visar sig enligt konsumenternas bedömning vara svåra att jämföra. Valmöjligheterna ses också som begränsade. Dessutom är klagomål relativt vanliga. Fastighetsmäklare På marknaden för fastighetsmäklartjänster visar det sig att en jämförelsevis stor andel konsumenter blir rejält missnöjda och många tycker inte att tjänsten uppfyllde deras behov. Även i kmi får marknaden en relativt låg värdering, främst beroende på hög komplexitet och svårighet att jämföra produkter. Kläder och skor Köp av kläder och skor har stor påverkan på hushållsekonomin och har lägst kmi av alla varumarknader. Problemen handlar om att konsumenterna handlar utan att vara särskilt förberedda eller välinformerade impulsköp är vanligt. Mängden klagomål är också relativt stor på denna marknad. Konsumentpolitiska utmaningar och möjligheter Konsumentpolitiska åtgärder kan bidra till att konsumenternas behov och företagens utbud möts på ett bättre sätt. Resultaten i rapporten pekar framförallt på behov av förbättringar generellt när det gäller aspekterna oberoende information, produktjämförelser samt tillit till företagen. Sett till mer specifika marknader finns utmaningarna i första hand inom de som pekas ut som de mest problematiska, med tonvikt på telekommunikation, försäkringar, el samt bank- och finanstjänster. Konsumenternas möjligheter Konsumentrapporten fokuserar på problem för konsumenterna, men på åtskilliga marknader upplevs förutsättningarna på det hela taget som goda och behoven uppfylls i hög grad. Konsumenter kan i hög grad själva påverka om deras köp blir lyckade och det finns områden där de i dag inte utnyttjar sina möjligheter till fullo. En möjlighet för konsumenterna är att bli bättre på att göra val som uppfyller de egna behoven, bland annat genom att använda tillgänglig information och att kritiskt granska de erbjudanden som företagen ger. En andra möjlighet är att spara pengar genom att aktivt söka efter de mest prisvärda alternativen och att regelbundet se över sina tidigare val. Möjligheter för företagen Konsumentrapporten kan visa på möjligheter för företag att förbättra konsumenternas förutsättningar och därigenom bli mer attraktiva. I vissa fall kan det kanske vara lämpligt med samlade branschinitiativ för att lyfta en hel bransch. Konsumentrapportens användning i dag och i framtiden Det här är den första utgåvan av Konsumentrapporten och avsikten är att den ska bli årligt återkommande. På sikt får vi jämförande resultat och kan se förändringar över tid. Rapporten är beställd av regeringen och Konsumentverket ser rapporten som ett viktigt kunskapsunderlag i sin verksamhet. Vi hoppas att den även kan vara till nytta för företag, intresserade konsumenter och andra aktörer. Begagnad bil Köp av begagnad bil resulterar i många klagomål. Marknaden ligger i topp bland tvisterna i Allmänna reklamationsnämnden och näst högst i statistiken från konsumentvägledningen. Här handlar det enskilda köpet om stora pengar, så motivationen att driva sin fråga om man är missnöjd blir av naturliga skäl stor. 7

8 Summary in English The Swedish Consumer Report 2013 (Konsumentrapporten) is the first of its kind for the Swedish Consumer Agency and was commissioned by the Government. Our objective is to highlight markets that create problems for consumers and describe the most important conditions that enable consumers to act. The report also provides a robust evidence base for the Swedish Consumer Agency when determining priorities so that the work carried out by the agency will yield the greatest benefit. It is also the Consumer Agency s ambition to initiate dialogue with branch organisations and other governmental agencies based on the findings of this report. This report is primarily based on consumer perceptions of how easy or difficult it is to be a consumer in 45 markets. We have investigated consumer perceptions using a specifically designed survey the so-called Consumer Market Survey (kmu). The results provide a comparative picture of consumer experiences across a wide range of markets; for example when buying a holiday, taking a car to be fixed or when hiring a tradesman. The comparison is made on the basis of factors such as access to information, choice and the extent to which consumers have trust in the laws that protect them from being cheated. The process of identifying the most problematic markets has four stages: 1. Consumer conditions in different markets Consumer ratings of 45 markets based on four factors of a purchase are described using the Consumer Markets Index (kmi). The four factors are transparency, trust, choice and consumer behaviour. 2. Unsuccessful purchases Sometimes consumers are dissatisfied with their purchases. We have studied how common this is by asking consumers about their own sense of purchase fulfilment and level of satisfaction, as well as by reviewing registered complaints from consumer organisations and governmental agencies. 3. The economic importance of markets It is of particular interest to address problems within markets where households spend a lot of their money. This stage identifies markets where households either spend a significant amount or where individual purchases are considered a major expense. 4. Weighing up the results Results from stages 1 3 are weighed up in order to assess which markets are the most problematic for consumers overall. Problematic consumer markets Most markets have both their strengths and weaknesses. Of course, a positive assessment of the level of choice within a market does not imply that the trustworthiness of advertising and marketing is high. There are also markets that characterise themselves by their low ranking scores in several areas whether it concerns formal complaints, the ease of comparing products, trustworthiness of businesses or the range and choice available. The markets judged to pose the most problems for consumers are the following: The most problematic consumer markets according to the Consumer Agency s combined assessment (the most problematic markets are shown first in the list) Telecommunications services (internet, television, landline and mobile contracts) Insurance (life, home and vehicle insurance) Banking and financial services (investments/pensions, personal loans/credit, mortgages and current accounts) Travel by rail and local public transport Electricity Tradesmen Vehicle maintenance services Estate agents Clothing and footwear Second-hand cars The results are largely based on an internet survey carried out by the Swedish Consumer Agency during autumn 2012, the so-called Consumer Market Survey (KMU). Telecommunications The telecom sector performs generally lower than the average on all aspects of kmi; the market stands out as being particularly problematic due to its perceived complexity. Formal complaints to consumer organisations, such as consumer advisors, are also extensive. 8

9 Insurance The Swedish Consumers Insurance Bureau receives many complaints about insurance policies. Many consumers find that their insurance policy was not in accordance with their needs. This market proves to be particularly problematic in terms of transparency. Life and home insurance are perceived as particularly problematic for consumers. Banking and finance Banking and financial markets receive similar results to those of the insurance market regarding the proportion of consumers who are disappointed because their purchase did not fulfil their needs. All four sub-markets included within this group of services are among the eleven worst ranked markets based on this aspect. In regards to transparency, investment and pension services are seen to be underperforming. Trains and public transport Rail and public transport services receive a low kmi value. This is largely due to the perceived lack of choice in the market in regard to the purchasing of tickets as well as the actual journeys available. Electricity Compared to other markets, the electricity market is difficult to understand and the trustworthiness of companies is low. Although formal complaints are not so common, discontent is relatively high and the fulfilment of needs is rated as low. Tradesmen Based on the results of this report, this market is perceived as problematic due primarily to the complexity of the market and the difficulty of comparing services between tradesmen. Vehicle maintenance services Consumers perceived it to be difficult to compare the service offered by different garages. Choice within the market is also seen as limited. In addition, formal complaints are relatively common. Estate agents The market for estate agents reveals that a comparatively large proportion of consumers are very dissatisfied with the services provided, many do not feel that the service received fulfilled their needs. Estate agent s kmi ranking is also low, mainly due to the perceived high complexity of the market and difficulty in comparing services. Clothing and footwear Buying clothes and shoes has a major impact on household finances; the market also receives the lowest kmi value among goods markets. The problem is that consumers shop without being particularly prepared or well informed impulse purchases are common. The number of formal complaints is also relatively high in this market. Second-hand cars The purchase of second-hand cars results in many formal complaints. The market has the highest number of disputes registered at the National Board for Consumer Disputes, and takes second place among the complaints registered by consumer advisors. The purchase of a second-hand car can be expensive; therefore it is natural for the consumer to be highly motivated to pursue their case if they are dissatisfied. Opportunities for consumer policy The effective use of consumer policy can lead to an improved pairing of consumer needs with that which is provided by business. This report highlights the need for general improvements regarding access to unbiased product information and comparisons, as well as the need to restore trust in business. When it comes to specific markets the main challenges concern the markets for telecommunications services, insurance, electricity and banking/ financial services. Opportunities for consumers The Consumer Report focuses on problems experienced by consumers. However, in a wide range of markets consumers perceive conditions on the whole to be good and their needs are met to a great extent. Consumers themselves can have a great impact on whether their purchases are a success or not, there are also areas where they currently do not make the most of the opportunities available to them. An opportunity for consumers is to learn how to make choices that better reflect their needs. For example, by using the information currently available and by being critically aware of special offers from businesses. Another opportunity is to save money by actively looking for the best offers and regularly reviewing current contracts. Opportunities for business The Consumer Report highlights opportunities for businesses to improve consumer conditions, thereby also becoming more attractive to consumers. In some cases a combined initiative by both the public and private sectors may be needed to improve an entire branch. The Swedish Consumer Report today and in the future This is the first edition of the Swedish Consumer Report and our intention is to make it an annual publication. We will soon be able to compare results over time and observe any changes; we regard the report as an important knowledge base for our activities. We hope that it will also be of use for businesses, interested consumers and other stakeholders. 9

10 Ordlista KMU kmu är en förkortning av konsumentmarknadsundersökningen. Undersökningen är det huvudsakliga underlaget till Konsumentrapporten och har utformats av Konsumentverket. KMI kmi är en förkortning av konsumentmarknadsindex. Detta index har Konsumentverket skapat specifikt för Konsumentrapporten. Det bygger på konsumenters egna värderingar och upplevelser av ett specifikt och nyligen genomfört köptillfälle. kmi beräknas som genomsnittet av resultaten från åtta specifika frågor ur undersökningen kmu. Marknad Med en marknad menar vi i denna rapport företag, butiker, försäljare etc. som tillhandahåller de produkter (varor och tjänster) som marknadens namn anger. Till exempel marknaden för kläder och skor. Definitionen av marknaderna görs i huvudsak utifrån ett internationellt vedertaget klassificeringssystem: Classification of Individual Consumption According to Purpose (coicop). Segment Marknaderna som ingår i kmu är grupperade så att likartade marknader hamnar tillsammans. Dessa grupper kallar vi segment. Indelning i segment används i vissa fall när vi redovisar resultat. Konsumtion I Konsumentrapporten används begreppet konsumtion i en relativt snäv bemärkelse. Här handlar det om att göra val och köp på olika marknader. I andra sammanhang kan konsumtion som begrepp omfatta betydligt mer, till exempel hur man använder produkter. Produkt Produkter används som samlingsbegrepp för varor och tjänster. Problematisk marknad I Konsumentrapporten bedöms marknader vara problematiska eller inte utifrån: konsumenternas förutsättningar (de fyra faktorerna) när de ska göra sina val och sina köp i vilken utsträckning konsumenternas val blir misslyckade hur ekonomiskt betydelsefull marknaden är för hushållen. Problematiska marknader är alltså sådana som antingen ger både dåliga förutsättningar och i hög grad ger upphov till misslyckade val, eller något av dessa. Har marknaden dessutom stor hushållsekonomisk betydelse bedöms den som ännu mer problematisk. Konsument Med konsument menar vi en privatperson som köper något av en näringsidkare (ett företag). Det innebär till exempel att problem i samband med köp av en begagnad bil från en annan privatperson inte inkluderas i Konsumentrapporten. 10

11 inledning 11

12 Varför en Konsumentrapport? Alla konsumerar. De flesta gör ett köp i någon form nästan varje dag. Ibland är det lustfyllt men emellanåt känns konsumtionen snarare misslyckad. Viktiga köpbeslut ska tas utifrån erbjudanden som är svåra att förstå. Nya varor och tjänster dyker upp, ofta i komplicerade kombinationer. Förändrade faser i livet ställer nya krav och upplevda eller faktiska behov ska hanteras inom en begränsad hushållsekonomi. Konsumentrapporten ger en aktuell bild av konsumenters situation. Alla bilder av verkligheten har samtidigt sina begränsningar. Tidigare har Konsumentverkets bild av konsumenters situation i hög grad baserats på klagomålsstatistik och anmälningar om överträdelser av konsumentskyddande lagstiftning. Med den här rapporten vill vi belysa även andra faktorer som påverkar konsumentens förutsättningar. I och med detta har vi breddat bilden av konsumenters situation, men vi är medvetna om att vi fortfarande inte kan göra anspråk på att ge en heltäckande bild. I Konsumentrapporten har vi valt att utgå från olika marknader i beskrivningen av hur lätt eller svårt det är att vara konsument. En fördel med det är att rapporten utöver sin översiktliga bild kan bidra till att identifiera marknader där djupare kunskap behövs. Konsumentrapporten är resultatet av en konkret beställning till Konsumentverket från regeringen. För att kvalitetssäkra rapportens innehåll har vi samrått med Konsumentverkets vetenskapliga råd och insynsråd. Vi har också inhämtat värdefulla synpunkter från en rad myndigheter, branschföreträdare och andra aktörer. Konsumentverket har sedan bearbetat materialet med utgångspunkt från de synpunkter vi fått. Hur handlar konsumenter? Vi har utformat rapporten utifrån det huvudsakliga syftet att uppmärksamma vilka marknader som är mest problematiska och vilka olika förutsättningar som är viktiga när konsumenterna ska agera. Enbart det faktum att konsumentproblem uppmärksammas kan innebära att frågorna kommer på agendan både bland företag, konsumenter, konsumentorganisationer och i politiska sammanhang. Många problem kan lösas på egen hand av konsumenterna och företagen, helt enkelt genom att de agerar på nya sätt. Det är naturligtvis smidigare än politiska eller juridiska ingripanden. Samtidigt har vi själva inom Konsumentverket sett behov av bredare kunskapsunderlag för våra prioriteringar. Det kan, som vi nämnde ovan, till exempel handla om att utifrån resultaten i Konsumentrapporten välja ut marknader för fördjupade studier, där förslag på åtgärder presenteras. Ett annat exempel är prioriteringar av insatser för tillsyn och information. Det är också Konsumentverkets ambition att ta initiativ till dialog med branscher och myndigheter med utgångspunkt från Konsumentrapporten. Konsumentmarknaderna i ett samhällsperspektiv Privat konsumtion utgör en stor del av Sveriges bruttonationalprodukt och bidrar inte bara till samhällets tillväxt, utan påverkar förutom hushållen även företagens och de statliga myndigheternas verksamhet. För att en marknad ska fungera väl krävs att utbud och efterfrågan kan mötas på ett optimalt sätt. En central del av de nationalekonomiska teorierna handlar därför om hur resurser ska användas så effektivt som möjligt. Det gäller såväl företag på mikroplanet och det nationella planet som länders handel med varandra. En effektiv fördelning av resurser kan bara uppnås om kunniga och välinformerade konsumenter ger rätt signaler till företag på en konkurrensutsatt marknad. I verkligheten är däremot inte alla konsumenter rustade för att axla denna aktiva roll. Det är här som konsument- och konkurrenspolitiska initiativ från samhällets sida kommer in för att uppnå en ökad marknadseffektivitet och samhällsnytta. En väl fungerande konsumentmarknad kännetecknas bland annat av faktiska möjligheter att välja mellan olika produkter och det som kan beskrivas som transparens, det vill säga tillgång till information som gör det möjligt att jämföra produkterna och förstå vad som ingår i köpet. Dessutom måste konsumenterna känna tillit, alltså att de kan lita på informationen och att de blir bra behandlade 12

13 om det uppstår problem. Tillit kan uppnås genom förtroendefullt agerande från marknadens aktörer och ett effektivt konsumentskydd. eu:s strategi för konsumentpolitik beskriver hur en hållbar ekonomi som gynnar alla och skapar en resurseffektiv tillväxt kan uppnås om starka och medvetna konsumenter är aktiva på marknaden. I strategin beskrivs vad som behöver göras för att: konsumenterna ska få makt och inflytande så att deras förtroende ökar konsumentintresset ska tas hänsyn till i all eu-politik det befintliga konsumentskyddet ska bli ännu starkare. Syftet med strategin är att bidra till att Europa målen om en innovativ och hållbar tillväxt för alla nås. Särskild tonvikt läggs vid att lösa konsumentproblem inom livsmedelskedjan, energi, transport samt digitala och finansiella tjänster. Samtidigt är strategin inriktad på att få fram mer ingående vetenskapliga fakta om konsumenters beteende och om de aspekter på hälsa, säkerhet och hållbarhet, som de måste tänka på i sina val. Ett delat ansvar För att konsumenternas möjligheter och behov ska uppfyllas på bästa sätt krävs en hel del när det gäller företagens age rande samt övergripande marknadsrättsliga och konsumentskyddande regler från samhällets sida. Samtidigt är det svårt att komma ifrån behovet av att konsumenterna gör vissa ansträngningar för att deras konsumtionsval ska falla väl ut. I arbetet för att åtgärda konsumenters problem bör vissa lösningar hamna på företagen, vissa på konsumenterna och vissa på olika samhällsinstitutioner (regering/riksdag, myndigheter, kommuner med flera). Några exempel: Företagen Tillhandahålla korrekt och lättillgänglig information om produkternas egenskaper och pris, samt om andra konsumentaspekter (ångerrätt med mera) Marknadsföra sig och sina produkter på ett sätt som inte är vilseledande eller överrumplande Följa konsumentskyddande regelverk, till exempel när det gäller reklamationer, ångerrätt med mera. 13

14 Konsumenterna Inhämta tillräcklig information för att göra så välgrundade konsumtionsval som det är möjligt/rimligt Skaffa kunskap om sina rättigheter och skyldigheter som konsument Vara aktiva. Att hålla fast vid en och samma leverantör eller produkt innebär en risk att gå miste om nya möjligheter som dykt upp på marknaden. Det val som var förmånligt för ett tag sedan kanske inte är det nu. Samhällsinstitutioner (riksdag, regering, myndigheter, kommuner etc.) Bevaka att företagen följer konsumentskyddande och konkurrensskyddande regelverk Vara pådrivande gentemot företagen för att ge goda konsumentförutsättningar även utöver befintligt regelverk Vid behov utveckla det konsumentskyddande regelverket Tillhandahålla oberoende information till konsumenter, samt stöd i de fall det uppstår problem Tillhandahålla enkel och effektiv tvistlösningsmöjlighet. Konsumtionens utveckling Hushållens konsumtion ökar. Under tioårsperioden ökade konsumtionsvolymen med 26 procent mätt i fasta priser. Det innebär att hushållen i Sverige handlade 26 procent mer eller dyrare varor och tjänster 2011 jämfört med Priserna ökade under samma tid med i genomsnitt med 17 procent. Hushållens konsumtion förändras långsamt och nya mönster kan vara svåra att urskilja från ett år till ett annat. Några trender som dock går att urskilja är att hushållen lägger en allt mindre del av sina pengar på mat och boende. Bostaden är fortfarande det största utgiftsområdet men framför allt har lägre räntekostnader spelat en roll i att kostnaderna minskar. Sjunkande livsmedelspriser som följd av bland annat ökad import, stärkt konkurrens och effektiviseringar i detaljhandeln är den främsta förklaringen till att matens andel av hushållsbudgeten minskar. Samtidigt lägger hushållen allt mer pengar på restaurangbesök liksom på varor och tjänster inom området kommunikation, till exempel telefoni, samt på gruppen övriga tjänster där personlig service och samhällsservice ingår. Konsumentverkets mål: Medvetna och säkra konsumenter Den största delen av Konsumentrapporten redovisar problem utifrån situationen på olika marknader. Samtidigt finns det en rad angelägna, problematiska och oseriösa företeelser som orsakar bekymmer för konsumenter, men som inte låter sig beskrivas enbart utifrån marknadsfokus. Det kan handla om metoder och kanaler för försäljning eller hur väl företagen följer konsumentskyddslagstiftning. De marknader som i denna rapport synliggörs som problematiska utgör därmed bara en del av grunden för Konsumentverkets prioriteringar. Tillsynsåtgärder och informationsinsatser är två av Konsumentverkets huvudsakliga uppgifter och det arbetet styrs även av problem som är marknadsoberoende. 14

15 Inte minst när det gäller Konsumentverkets tillsynsroll kan ett sådant perspektiv skilja sig från den bild vi presenterar i rapporten. Tillsynsrollen handlar huvudsakligen om att bevaka att företagen följer konsumentskyddande lagstiftning och den undersökning som är huvudsakligt underlag för Konsumentrapporten fångar betydligt fler aspekter än vad som regleras i sådan lagstiftning. Dessutom kan överträdelser av konsumentskyddande lagstiftning visserligen drabba ett stort antal konsumenter, låt säga ett par hundra eller några tusen, men det är fortfarande alldeles för få för att ge utslag när vi undersöker ett urval ur hela befolkningen. Det innebär att sådana konkreta konsumentproblem på en marknad inte kommer att synas i vår undersökning, men det kan ändå vara mycket motiverat med tillsynsinsatser. Det är först när en stor andel av samtliga konsumenter på en marknad drabbas som vi kommer att se utslag i våra undersökningar. Här beskriver vi några områden som är centrala och ges företräde i vårt arbete, men som inte framträder så tydligt i Konsumentmarknadsundersökningen. Försäljningskanal: Telefonförsäljning Antalet anmälningar mot telefonförsäljning har ökat drastiskt under senare år, inom vissa områden handlar det om en flerdubbling på ett par år. Ungefär var sjätte anmälan till Konsumentverket 2012 rörde försäljning via telefon. Sett utifrån tillsynsansvaret är det alltså motiverat med insatser mot dessa problem. Telefonabonnemang, premiepensionsrådgivning, elabonnemang och kosttillskott är några områden som utmärker sig. Inte sällan handlar det om fall där konsumenter som bara vill ha information hamnar i ett kostsamt avtal, men problemen handlar också om: Negativ avtalsbindning (konsumenten har inte beställt en produkt eller uttryckligen tackat ja till ett avtal) Bristfällig information om, eller nekad, ångerrätt Avtal presenteras som gratisavtal, men är ändå ibland förenade med höga kostnader Systematiskt utnyttjande av vissa målgrupper, till exempel äldre. Försäljningskanal: E-handel Många konsumenter får felaktig information om sina rättigheter när de handlar via internet. Konsumentverkets granskning hösten 2012 av över 400 svenska e-handelsföretag visar att nästan hälften har brister i informationen om ångerrätten. Konsekvensen kan bli att konsumenter behåller varor de inte vill ha trots att de har 14 dagar på sig att dra sig ur köpet (ångerrätt). En undersökning inom eu visar att många konsumenter avstår från e-handel på grund av att de känner bristande tillit. Det har sin orsak i flera olika faktorer, där osäkerhet om vilket konsumentskydd som gäller är en viktig faktor. Därför är det motiverat med tillsyn på den punkten. En undersökning som Konsumentverket genomförde i december 2012 visade också att konsumenter i mindre utsträckning bedömde att de kände till sina rättigheter när de handlar via internet än när de handlar i butik. Snabblån Det senaste året har Konsumentverket varnat 15 företag för att de slarvar med kreditprövningen, det vill säga att de inte tillräckligt noga kontrollerar att låntagaren kan betala tillbaka lånet. När kreditföretag lånar ut pengar alltför lättvindigt, ibland till flera tusen procents ränta, ökar risken för att personer som redan befinner sig i en ekonomiskt utsatt situation också fastnar i en skuldfälla. Antalet ärenden hos Kronofogden med obetalda snabblån ökade 2012 med 62 procent och andelen unga låntagare ökar. Det innebär att snabblånen riskerar att vara en väg in i överskuldsättning, vilket är ett motiv för att agera i detta fall. Som en följd av detta är kreditmarknaden ett av de områden som Konsumentverket har störst fokus på. Falska hälsopåståenden och oskäliga avtalsvillkor Olika former av kosttillskott och bantningsmedel orsakar allt oftare problem för konsumenter. Det handlar både om att det saknas vetenskapligt stöd för de påstådda effekterna och att kunderna luras av erbjudanden som ofta visar sig resultera i en dyr prenumeration. Marknadsföringen inom området är därför ett prioriterat fokusområde för Konsumentverket. Köp här! Köp Fler! Exempel på förbjudna köpuppmaningar till barn. Marknadsföring till barn Det ställs särskilda krav på reklam som riktar sig till barn, eftersom barn kan vara mindre kritiska och mer mottagliga för exempelvis överdrivna löften. Trots det utsätts barn för aggressiv marknadsföring och påträngande köpuppmaningar, inte minst på internet. I en viktig principdom har Marknadsdomstolen nyligen förbjudit spelcommunityn Stardoll att fortsätta med sina direkta köpuppmaningar till minderåriga. Att barn ska slippa påträngande och olämplig reklam och inte luras in i avtal är en fortsatt prioriterad fråga för Konsumentverket. Automatisk förlängning av avtal Konsumentverket har de senaste åren fått in mängder av anmälningar från personer vars avtal förlängts efter att 15

16 de missat att tacka nej till förlängning. Metoden används inom flera branscher: s.k. spärrtjänster (vid borttappade nycklar, kreditkort etc), dejtingsajter och försäljning av kosttillskott med flera. Konsumentombudsmannen har biträtt en kvinna som automatiskt bands vid ytterligare ett års avtal på det gym där hon tränade. Domen från Högsta Domstolen slår fast att näringsidkaren i normalfallet måste påminna om att avtalet förlängs om inte konsumenten säger upp det. Domen är viktig för många konsumenter som hamnat i långa och dyra avtal efter att inledningsvis bara ha tecknat sig för ett förmånligt erbjudande under en kort period. Farliga barnvagnar Barnvagnar är den konsumentprodukt som Konsumentverket får flest anmälningar om när det gäller säkerhetsbrister. En barnvagn måste gå att lita på och olyckor kan få mycket allvarliga konsekvenser. Vi är aktivt engagerade inom eu för att skapa bra standarder och har nyligen förbjudit försäljning av en vagn som inte klarade säkerhetskraven. Konsumentrapporten 2013 och kommande år Konsumentrapporten ska bli årligt återkommande för att kontinuerligt presentera en bild av konsumenternas situation. Samtidigt utgör den underlag för val av fördjupade studier som till kommande år kan leda till konkreta förslag på förbättringar inom angelägna områden. Fördjupningen kan fokusera på en utpekad marknad, men kan också väljas med andra utgångspunkter exempelvis en säljmetod eller en specifik konsumentgrupp. Parallellt med denna rapport publicerar Konsumentverket en fördjupad analys av marknaden för hantverkstjänster, inklusive förslag på åtgärder. Rapporten heter Marknaden för hantverkstjänster fördjupad analys och förslag på åtgärder och finns att ladda ner på Konsumentverkets webbplats. I kommande års konsumentrapporter kan vi jämföra resultat med tidigare år och på så sätt visa på förändringar över tid. En schematisk bild av den planerade processen visas i figuren nedan: Att välja områden för fördjupade studier är bara ett exempel på hur vi kan använda Konsumentrapporten. Den ska också vara ett underlag för våra prioriteringar och planering av verksamheten på kort och längre sikt, samt för dialogen med myndigheter och företag. Konsumentmarknadsundersökningen (KMU) Det huvudsakliga underlaget för denna rapport utgörs av det som Konsumentverket valt att kalla Konsumentmarknadsundersökningen (kmu). kmu ger jämförbara konsumentbedömningar på 45 utvalda konsumentmarknader, som tillsammans svarar för en majoritet av hushållens utgifter. Resultaten i kmu baseras på konsumenternas egna värderingar av hur ett köp på en viss marknad upplevs, till exempel när det gäller tillit till försäljare och möjlighet att jämföra produkter. Förutom specifik redovisning av hur konsumenterna besvarat 16 frågor som ställs om respektive marknad, så redovisas resultatet även som ett index. Det kallas Konsumentmarknadsindex (kmi) och är en sammanvägning av åtta utvalda frågor. Samtliga svar i undersökningen har inhämtats via Norstats slumpmässigt telefonrekryterade och riksrepresentativa online-panel (så kallade Guldpanel). Webbundersökningen genomfördes hösten 2012 och omfattade 500 personer på var och en av de utvalda marknaderna. I varje undersökt marknad är målpopulationen privatpersoner i den svenska allmänheten, mellan 18 och 75 år, som nyligen har köpt, anlitat eller tecknat avtal för en vara eller tjänst. Sammanlagt genomfördes bedömningar för de 45 utvalda marknaderna. De 45 marknaderna är främst valda för att de speglar både de vanligaste och de viktigaste inköpsområdena för privatpersoner i Sverige. Definitionen av marknaderna görs i huvudsak utifrån ett internationellt vedertaget klassificeringssystem; Classification of Individual Consumption According to Purpose (coicop). Aspekter som vi tog hänsyn till vid valet av de 45 marknaderna var klagomålsstatistik, den ekonomiska betydelsen för hushållen samt marknadens komplexitet. Några exempel på konsumentmarknader som inte ingår är alkohol, tobak, hyra för boende och post Marknaden för hantverkstjänster väljs ut för fördjupad studie till 2013 Konsumentrapport med kartläggning av 45 konsumentmarknader Konsumentrapport med kartläggning av 45 konsumentmarknader Konsumentrapport med kartläggning av 45 konsumentmarknader Fördjupningsrapport: Hantverkstjänster Fördjupningsrapport: Väljs utifrån resultat i kartläggningen 2013 Fördjupningsrapport: Väljs utifrån resultat i kartläggningen

17 I tabellen på nästa sida är de 45 kmu-marknaderna först grupperade i varor respektive tjänster och sedan indelade i ett antal segment där marknader av likartad karaktär har samlats. I många fall råder inga tveksamheter om vad en marknad omfattar, men i vissa fall ges en precisering eller några exempel för att illustrera vilka typer av varor/tjänster som ingår. Den kmu som genomfördes 2012 omfattar även åtta tillläggsmarknader som valts utifrån att de uppmärksammats som problematiska under året eller att det har skett förändringar på marknaden. De åtta tilläggsmarknaderna är: Naturläkemedel (ginseng, echinacea, fiskolja) Reservdelar till bilen Internetdejtning (internetdejtningtjänster) Barnförsäkring Matkassar (hemleverans av en färdigpackad kasse med mat och recept) Städhjälp (av städfirma) Sjuk-/Olycksfallsförsäkring Sparkonto (ett konto med ränta där konsumenten har fria uttag, är bunden till en viss tid eller har begränsningar i antalet uttag) De resultat som presenteras i Konsumentrapporten och som kommer från kmu har ingen källhänvisning. För alla övriga resultat finns källan specifikt angiven. Mer detaljer kring kmu beskrivs sist i denna rapport. Den som vill ha ännu mer fördjupning kring resultatet och genomförandet för kmu kan även läsa rapporten Underlag till Konsumentrapporten 2013 (Konsumentverket rapport 2013:9). Fördjupningsmaterial I arbetet med Konsumentrapporten 2013 har ett omfattande underlag tagits fram. Det samlade materialet är uppdelat i fyra olika rapporter: Denna huvudrapport: Konsumentrapporten 2013 (Konsumentverket rapport 2013:8). En underlagsrapport till huvudrapporten med en utförlig beskrivning av det material som har använts för att kartlägga konsumentproblem på olika marknader: Underlag till Konsumentrapporten 2013 (Konsumentverket rapport 2013:9). En fördjupad analys av marknaden för hantverkstjänster som beskriver konsumenternas situation på denna marknad, lyfter fram de viktigaste problemen och möjligheterna samt föreslår åtgärder som enligt Konsumentverkets bedömning behöver vidtas: Marknaden för hantverkstjänster fördjupad analys och förslag på åtgärder (Konsumentverket rapport 2013:6). En underlagsrapport som redovisar två av de undersökningar som använts för att genomföra den fördjupade analysen av marknaden för hantverkstjänster: Underlag till fördjupad analys av marknaden för hantverkstjänster resultat från två undersökningar (Konsumentverket rapport 2013:7). 17

18 De 45 KMU-marknaderna grupperade i varor och tjänster samt indelade i segment VAROR Dagligvaror Frukt/Grönsaker Kött (t.ex. kött, charkuterivaror) Bröd/Spannmålsprodukter (t.ex. bröd, flingor, ris, pasta) Mejeriprodukter (t.ex. mjölk, smör, ost) Alkoholfria drycker Böcker/Tidningar (t.ex. böcker, tidskrifter, dagstidningar) Hygienprodukter (t.ex. toalettartiklar, kosmetika, parfymer, rakapparater) Fordonsbränsle (t.ex. bensin, diesel, etanol) Kläder/Skor Kläder/Skor Sällanköpsvaror Möbler/Inredning Hemelektronik (t.ex. tv/datorer och tillbehör, läsplatta/mobil/ smartphone, musikspelare, kamera, spelkonsol) Mindre hushållsapparater (t.ex. kaffeapparater, strykjärn) Fritidsartiklar (t.ex. sportutrustning, leksaker, sällskapsspel) Underhållsredskap (underhållsredskap för hus eller trädgård, t.ex. verktyg, målarfärg, staket, gräsklippare) Vitvaror (t.ex. diskmaskin, tvättmaskin, spis) Fordon Ny bil Begagnad bil (från en auktoriserad återförsäljare) Läkemedel/Glasögon Receptfria läkemedel Glasögon/Linser TJÄNSTER Bank- och finanstjänster Lönekonto (t.ex. konto med kontokort, banktjänster via telefon/internet) Investering/Pension (fonder, värdepapper eller tecknat privat pensionssparande eller investeringar) Bolån Privatlån/Krediter (privatlån (exklusive bolån), krediter eller kreditkort) Telekommunikation Fast telefoni Mobiltelefoni Internet (internetuppkoppling) Tv-abonnemang (omfattas inte tv-kanaler som betalas för via tv-avgiften) El El Transporttjänster Buss/Spårvagn/Tunnelbana (resor) Tåg (resor) Flyg (reguljära flygresor, endast flygresa) Biluthyrning Fritidstjänster Semesterboende (t.ex. hotell, stuga, camping i Sverige) Paket-/Charterresor (en resa inom eller utanför Sverige där både transport och boende/upplevelse ingick) Restaurang/Café/Bar Sport-/Fritidsaktiviteter (t.ex. gym, sportklubbar, simning, skidåkning; inte sportevenemang där man är åskådare; inte aktiviteter med ideella föreningar) Kultur/ Underhållning (t.ex. konserter, festival, sportevenemang, bio, nöjespark, lekland) Försäkringar Hemförsäkring Fordonsförsäkring Livförsäkring (privat) Övriga tjänster Kroppsvårdstjänster (t.ex. frisör, skönhetsbehandling, spa) Bilverkstad Hantverkare (t.ex. snickare, VVS, elektriker, målare, golvläggare) Juridisk tjänst/bokföring (t.ex. notarie, revisorer, advokat, bokförare) Fastighetsmäklare 18

19 Läsguide till kartläggningen 19

20 Kartläggningens delar Utgångspunkten för Konsumentrapporten är som tidigare nämnts att försöka ringa in marknader med olika former av konsumentproblem. Processen för att välja ut de mest problematiska marknaderna innehåller fyra delar. Processen illustreras på detta uppslag. 1. Konsumenters förutsättningar på olika marknader Analysen av konsumenters förutsättningar inför ett köp har gjorts utifrån fyra faktorer: transparens, tillit, valmöjligheter och agerande. Under var och en av dessa faktorer speglar vi förutsättningarna i form av ett antal aspekter. Utöver resultat från kmu har vi bland aspekterna även plockat in resultat från andra källor för att bredda bilden. Som en samlad bild av konsumenters förutsättningar utifrån de fyra faktorerna redovisar vi resultat i form av ett index som vi kallar konsumentmarknadsindex (kmi). De aspekter som ingår i beräkningen av indexet är markerade i listorna under varje faktor. TRansparens Möjligheten att hitta och använda information för att kunna göra val på goda grunder. Förståelse (KMI) Oberoende information (KMI) Produktjämförelser (KMI) Komplexitet (KMI) Rättigheter valmöjligheter Konsumentens möjlighet att välja bland varor och tjänster hos olika försäljare. Upplevd möjlighet att kunna byta leverantör Konkurrens (KMI) Utbud (KMI) KMI Tillit Att kunna lita på avsändare av information och att känna sig trygg med att det rättsliga skyddet fungerar om något går fel. Tillit till försäljare (KMI) Tillit till reklam Tillit till konsumentskyddet Anmälningar till Konsumentverket agerande Hur konsumenter själva kan påverka genom medvetna och aktiva val. Informationsnivå (KMI) Prismedvetenhet Impulsköp Byten av leverantör 20

Rapport 2015:5 Underlag till Konsumentrapporten 2015

Rapport 2015:5 Underlag till Konsumentrapporten 2015 Rapport 2015:5 Underlag till Konsumentrapporten 2015 2015:5 Underlag till Konsumentrapporten 2015 Konsumentverket 2015 Utredare: Johan Jarelin (projektledare) och Hannah Hall Förord Den här rapporten är,

Läs mer

Underlag till Konsumentrapporten 2013

Underlag till Konsumentrapporten 2013 Rapport 2013:9 Underlag till Konsumentrapporten 2013 2013:9 Underlag till Konsumentrapporten 2013 Konsumentverket 2013 Utredare: Johan Jarelin (projektledare), Ingrid Eriksson, Hannah Hall, Ulrika Mollstedt,

Läs mer

Konsumentrapporten 2014 Läget för Sveriges konsumenter

Konsumentrapporten 2014 Läget för Sveriges konsumenter Konsumentrapporten 2014 Läget för Sveriges konsumenter 1 Konsumentverket 2014 Rapport 2010:9 Projektledare: Carl Magnus Berglund Form: Sturm & Drang Illustration: Annika Carlsson Tryck: Elanders Falköping

Läs mer

Underlag till Konsumentrapporten 2014

Underlag till Konsumentrapporten 2014 Rapport 2014:10 Underlag till Konsumentrapporten 2014 2014:10 Underlag till Konsumentrapporten 2014 Konsumentverket 2014 Utredare: Carl Magnus Berglund (projektledare) och Hannah Hall Förord Den här rapporten

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

KONSUMENTRAPPORTEN 2015 Läget för Sveriges konsumenter

KONSUMENTRAPPORTEN 2015 Läget för Sveriges konsumenter KONSUMENTRAPPORTEN 2015 Läget för Sveriges konsumenter Konsumentverket 2015 Rapport 2015:4 Projektledare: Johan Jarelin Illustration: Annika Carlsson Tryck: Universitetstryckeriet, Karlstad, 2015 Upplaga:

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Incitament för effektivitet och kvalitet

Incitament för effektivitet och kvalitet Incitament för effektivitet och kvalitet Trafikanalys 20 april 2012 Björn Hasselgren Arkitektur och samhällsbyggnad Vägar och järnvägar - historien Transportinfrastrukturens utveckling Offentlig sektor

Läs mer

Försäkringsrörelsens själ

Försäkringsrörelsens själ Försäkringsrörelsens själ Diskussion 1 Försäkringens själ Grundläggande försäkringsrörelserätt 20 oktober 2015 Föreläsare Daniel Eriksson Produktdirektör Folksam daniel.e.eriksson@folksam.se Vad är försäkring?

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Drivkrafter hinder mervärde

Drivkrafter hinder mervärde 2013 03 06 Ulf Hedbjörk Universitets och högskolerådet Internationell mobilitet Drivkrafter hinder mervärde Ny myndighet: Universitets och högskolerådet HSV VHS YH UHR IPK KRUS Tre studier från UHR under

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

2014-09-26 Stockholm

2014-09-26 Stockholm 2014-09-26 Stockholm E-handel till nya nivåer 2014-05-05 Prognos för 2014: 42,5 miljarder kronor 50 42,5 40 30 20 10 4,9 6,8 9 14,3 17,7 20,4 22,1 25 27,7 31,6 37 0 15 procent tillväxt under Q2 25% 20%

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Schyssta Pengar. Strategi för finansiella tjänster

Schyssta Pengar. Strategi för finansiella tjänster Schyssta Pengar Strategi för finansiella tjänster Bakgrund 1985 beslöt Sveriges Riksbank att avreglera den svenska kreditmarknaden. Det innebar bland annat att bankerna i princip fick låna ut obegränsat

Läs mer

E V - C E R T I F I K AT: VA R F Ö R A N V Ä N D A D E N S TA R K A S T E S S L AUTENTISERINGSPROCESS?

E V - C E R T I F I K AT: VA R F Ö R A N V Ä N D A D E N S TA R K A S T E S S L AUTENTISERINGSPROCESS? E V - C E R T I F I K AT: VA R F Ö R A N V Ä N D A D E N S TA R K A S T E S S L AUTENTISERINGSPROCESS? D i n t a l a r e i d a g J o n a t h a n A g e r i u s W e b S e c u r i t y C o n s u l t a n t

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Ikoner för att illustrera de relevanta informationskategorierna Driftskompatibilitet. Näringsidkarens namn. Internetanslutning

Ikoner för att illustrera de relevanta informationskategorierna Driftskompatibilitet. Näringsidkarens namn. Internetanslutning Ikoner för att illustrera de relevanta informationskategorierna Driftskompatibilitet Leverantör Näringsidkarens namn Maskin- och programvara i Funktion Pris Språk Internetanslutning Pris Längd Geografiska

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

E-handel i Norden Q3 2014

E-handel i Norden Q3 2014 E-handel i Norden Q3 2014 TEMA: E-JULHANDELN Nordisk e-handel till ett värde av 34,5 miljarder SEK FÖRORD De nordiska konsumenterna uppskattar att de under det tredje kvartalet har e-handlat till ett värde

Läs mer

1. En konsument är en person som förbrukar varor och tjänster. 2. Ordet ekonomi betyder hushållning dvs att man hushåller med sina resurser.

1. En konsument är en person som förbrukar varor och tjänster. 2. Ordet ekonomi betyder hushållning dvs att man hushåller med sina resurser. 1. En konsument är en person som förbrukar varor och tjänster. 2. Ordet ekonomi betyder hushållning dvs att man hushåller med sina resurser. 3. Budget är en plan över inkomster och utgifter. Det kan t.ex

Läs mer

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon 1/25 Incidenthantering Leif Nixon 2/25 SPOTIFY Important Notice to Our Users /25 May 27th, 2014 15:00 by Oskar Stål, CTO, Spotify We ve become aware of some unauthorized access to our systems and internal

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Informationsinsatser om biogas som fordonsbränsle i Västerås 610416 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen Telefon

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem Kungliga Tekniska Högskolan

Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem Kungliga Tekniska Högskolan Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem Kungliga Tekniska Högskolan Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem

Läs mer

Hög tillväxt, låg Riksbank. Andreas Wallström Oktober 2015

Hög tillväxt, låg Riksbank. Andreas Wallström Oktober 2015 Hög tillväxt, låg Riksbank Andreas Wallström Oktober 2015 Global översikt BNP-tillväxt 2014 2015E 2016E 2017E Världen 3,4 3,1 3,5 3,3 USA 2,4 2,5 2,8 2,5 Euroområdet 0,9 1,3 1,6 1,5 UK 3,0 2,6 2,4 2,2

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Nöjda och trygga kunder konsumentinformation inom försäkring

Nöjda och trygga kunder konsumentinformation inom försäkring Särtryck ur Svensk Försäkrings rapportserie 2013:2 Nöjda och trygga kunder konsumentinformation inom försäkring En sammanfattning Denna sammanfattning utgör ett särtryck ur rapporten Nöjda och trygga kunder

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF - Are you searching for Ikea Sverige Books? Now, you will be happy that at this time Ikea Sverige PDF is available at our online library.

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Vägval i ett allt mer komplext affärsklimat

Vägval i ett allt mer komplext affärsklimat Vägval i ett allt mer komplext affärsklimat 1 Vägval i ett allt mer komplext affärsklimat Utdrag från den internationella undersökningen Confronting Complexity. Analys av svenska marknaden. kpmg.se Komplexitet

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel för 34 miljarder SEK under första kvartalet FÖRORD Värdet av nordiska konsumenters e-handel under första kvartalet 2014 uppgick till cirka 34 miljarder

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24 We love what we do Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Östersund Örebro Västerås Stockholm Vasa Click to edit Master subtitle style Click to edit Master subtitle style 3 Click

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA JON HAAG VD, NINE AB NINE JOBBAR MED HELHETEN AV VARUMÄRKESUTVECKLING OFFERING PARTNERSHIP OR PROCESS SUPPORT Visuailizing future concepts

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag Företagens anseende i Sverige 2011 Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag 1 TNS SIFOs Anseendeindex 2011 Denna rapport innehållet Fakta om studien och kontaktuppgifter

Läs mer

En undersökning om samhällsservice i tätort

En undersökning om samhällsservice i tätort En undersökning om samhällsservice i tätort och på landsbygden d 20-204 Service för en fungerande vardag En god samhällsservice behövs för att få vardagen att fungera där man bor. TNS Sifo har på uppdrag

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2010 AUDIT TAX ADVISORY Inledning KPMG har genomfört en studie av de incitamentsprogram som föreslagits i svenska börsbolag under

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF - Are you searching for Ta Ner Manen Books? Now, you will be happy that at this time Ta Ner Manen PDF is available at our online library.

Läs mer

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete.

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete. Agila kontrakt Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete DevLin, 2014 Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se http://blog.crisp.se/mattiasskarin mattias.skarin@crisp.se Copyright

Läs mer

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Results from group discussions and interactive session Chalmers, Göteborg 2015-03-03 Barriärer för spridning Regelverken är komplicerade och

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

Utbildning av entreprenörer en viktig del vid kvalitetssäkring av små avlopp UPONOR ACADEMY

Utbildning av entreprenörer en viktig del vid kvalitetssäkring av små avlopp UPONOR ACADEMY Utbildning av entreprenörer en viktig del vid kvalitetssäkring av små avlopp UPONOR ACADEMY Av: Marika Hållander, Uponor Infrastruktur marika.hallander@uponor.com INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 5

Läs mer

Kommunernas konsumentvägledning

Kommunernas konsumentvägledning Rapport 2014:2 Kommunernas konsumentvägledning En lägesrapport 2014 2014:2 Kommunernas konsumentvägledning En lägesrapport 2014 Konsumentverket 2014 Ansvarig handläggare: Helena Olofsson Innehållsförteckning

Läs mer

Hållbart företagande / CSR

Hållbart företagande / CSR Hållbart företagande / CSR Energinätverk Sverige Stockholm 15 okt 2014 Maria Blechingberg, Esam Dagens ämne: CSR CSR betyder Corporate Social Responsibility och står för vad företagen har för ansvar i

Läs mer

John Holmberg. Hållbar utveckling. Välbefinnande i framtiden. Välbefinnande idag. Ekonomisk. Ekogisk. Social

John Holmberg. Hållbar utveckling. Välbefinnande i framtiden. Välbefinnande idag. Ekonomisk. Ekogisk. Social NAS John Holmberg Klimatomställningen och det goda livet Konferensen: Arena hållbar stad, Göteborg, 6 nov John Holmberg Professor i fysisk resursteori och vicerektor vid Chalmers Ekogisk Social Ekonomisk

Läs mer