Policy för biståndsbedömning inom äldreomsorgen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Policy för biståndsbedömning inom äldreomsorgen."

Transkript

1 Sven-Erik Andersson Policy för biståndsbedömning inom äldreomsorgen. 1. Renodlad biståndsbedömning Socialtjänsten i Eslövs kommun har sedan 1995 en organisation inom äldre- och handikappomsorgen som innebär att man renodlar biståndsbedömningen på så sätt att särskilda biståndsbedömare arbetar med att endast bedöma och fatta beslut om biståndsinsatser enligt socialtjänstlagen. I dag arbetar fem personer med biståndsbedömning på heltid. En av dessa handlägger biståndsbedömningen avseende lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Viss gemensam policy har utvecklats sedan den nya organisationen startade, dock saknas en mer uttalad policy i form av ett policydokument. 2. Behovsbedömning Behovsbedömning och beslut om bistånd är grunden till i princip all verksamhet för äldre och handikappade från socialtjänsten. Bedömningen utgår från individen och socialtjänstlagens 6 och 19. Det krävs en allsidig utredning av individens förhållanden krav och önskemål. Behovsbedömningsprocessen ska fokusera på individens behov och inte på socialtjänstens insatser. Arbetsgången blir då följande: Vilket behov föreligger, hur ser aktuella förhållanden ut? Kan behovet tillgodoses på annat sätt än genom socialtjänsten? Vilka insatser kan socialtjänsten erbjuda för att stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv? Varje enskilt ärende förutsätter en individuell bedömning som utgår från den enskildes egna förutsättningar att själv klara sig. Den egna förmågan skall stöttas och tas tillvara. Policyn är att se som stöd/vägledning för detta arbete. Biståndsbedömarna samverkar vid behov med olika yrkeskategorier/specialister.

2 Hemvård I Eslövs kommun skall människor genom hemvården få hjälp med service och personlig omvårdnad. Hemvården skall stärka den enskildes resurser och skapa förutsättningar för ett gott liv i den ordinära bostaden. Den enskilde skall i samråd med personalen medverka i utformningen av stöd och hjälpinsatserna. Genom hemvården skall också positiva medmänskliga kontakter knytas. Överväganden om stöd och hjälpinsatser i det ordinära boendet skall alltid göras innan andra insatser övervägs. Särskilda boendeformer Socialtjänsten skall tillhandahålla särskilda boendeformer för äldre människor med behov av tillsyn, omvårdnad och vård dygnet runt. Äldre och handikappade som av olika anledningar inte klarar att leva i ordinärt boende, skall erbjudas möjlighet till särskilt boende. Särskilt boende kan dels vara stadigvarande dels tillfälligt. Korttidsboende är aktuellt vid tex. avlastning av anhöriga eller i samband med rehabilitering och utredning om återgång kan ske till ordinärt boende. I kommunens särskilda boendeformer erbjuds den enskilde en bra och funktionell bostad samt service, omvårdnad och medicinsk vård. Flyttningar mellan särskilda boenden kan endast bli aktuellt om ansökan kommer från den enskilde. Flyttning från särskilt boende kan bli aktuellt om mycket speciella medicinska skäl finns. Kärråkra har större kapacitet då det gäller sjuka/handikappade som är i behov av medicinsk kompetens.

3 3. Kriterier för biståndsbeslut Personlig omvårdnad Dusch -Gång-och/eller balanssvårigheter. -Nedsatt fysisk eller psykisk förmåga Övre toalett -Nedsatt rörelseförmåga i armar -Oförmögen till egna initiativ (vägledning, demens) Nedre toalett -Nedsatt rörelseförmåga -Oförmögen till egna initiativ (vägledning, demens) På-och avklädning -Nedsatt rörelseförmåga -Handräckning (visa och stödja vid påklädning) -Delvis på-och avklädning.oförmögen att till viss del klä/klä av sig ex.strumpor,knappar. Promenad -Att ej kunna förflytta sig utomhus utan levande stöd. -Att pga.psykiska orsaker sakna initiativförmåga att gå ut.behov av funktionsträning (bedömning av At) Städning -Nedsatt rörelseförmåga nedsatt syn. Behov av inomhusrollator eller rullstol. Där utöver At:s test utifrån taxionomiprogrammet. -Psykiska orsaker eller demenser. Handräckning och vägledning. Dammtorkning -Dammtorkning ingår inte i städning. -Vid speciella fall exempelvis allergi, astma, lungsjukdomar o.s.v. Tvätt -Saknar fysisk eller psykisk förmåga att tvätta -Behov av handräckning/stöd vid psykiska orsaker och demenser. Ledsagning -Att inte själv kunna redogöra för sin situation eller ta emot information. -Personer som ej kan lämnas ensamma pga.psykiska faktorer. -Personer som ej har någon närstående eller när behovet ej kan tillgodoses på annat sätt. Matdistribution -Klarar ej av att laga mat på grund av funktionshinder -Skall ej kunna köra bil. Trygghetslarm -Vid uttalan om otrygghet samt fallrisk. Då behovet av trygghet ej kan tillgodoses på annat sätt.

4 4. Hjälpbehovsbedömning/Funktionsbedömning Personlig omvårdnad 1.Dusch en gång per vecka. 2.Morgon-och/eller kvällshjälp med hygien. Dusch en gång per vecka. Klarar förflyttningar. 3.Hjälp eller stöd vid all hygien klarar delvis förflyttningar, delvis hjälp med av- och påklädning. 4.Hjälp vid alla förflyttningar, hjälp med all hygien samt påklädning. Äta och dricka 1.Daglig matdistribution. 2.Frukosthjälp samt daglig matdistribution. 3.+ kvällsmat (förbereda) 4.Vara behjälplig vid alla måltider. Rörelseförmåga 1.Förflyttar sig på egen hand med stöd/hjälp av käpp eller rollator. 2.Förflyttar sig inomhus med hjälp av rollator men kräver levande stöd vid utomhusförflyttningar. 3.Rullstolsburen,kan till viss del förflytta sig själv. Förflyttar sig med levande stöd såväl inne som ute. 4.Kräver hjälp vid alla förflyttningar. Kan inte gå. Hushållsarbete 1.Klarar inte städning. Behöver städhjälp varannan vecka. 2.Städ-och tvätthjälp. Daglig bäddning samt renbäddning. 3.Viss hjälp med dagliga hushållsgörmål ex. diska, tömma sopor. 4.Klarar inte städ/tvätt,bäddning samt övriga hushållsgöromål. Aktivitet/Socialt nätverk 1.Deltar dagligen i någon aktivitet. 2.Deltar minst en gång per vecka i någon aktivitet. 3.Deltar mer sällan än en gång per månad i någon aktivitet. 4.Deltar aldrig. Psykiskt tillstånd 1.Visar inga tecken på oro och otrygghet. 2.Har lätta eller tillfälliga problem med oro och otrygghet. 3.Har periodvis svåra problem med oro och otrygghet. 4.Har ständiga problem med svåra oros- och otrygghetskänslor. Kognitiv nedsättning 1.Fungerar i de flesta miljöer. De dagliga aktiviteterna störs/påverkas stundtals av glömska. 2.Reder sig själv men endast i välbekant miljö. 3.Behöver vägledning för att fungera till och med i välbekant miljö. Svarar adekvat på instruktioner. 4.Behöver, praktisk hjälp för att fungera. Kan inte handla enbart efter instruktioner.kan inte kommunicera verbalt på ett begripligt sätt.

5 Bostadsförhållanden 1.Lättillgänglig bostad. Anpassad med hiss. 2.Omodernt men lättillgängligt. 3.Trappor,ej hiss. Avskilt beläget. 4.Omodern och otillgänglig. 5.Beskrivning av insatser Hemvården Hemvården består av två delar dels sjukvårdande uppgifter dels hemtjänstinsatser. De sjukvårdande insatserna erhålls utifrån hälso- och sjukvårdslagen och här görs ingen biståndsbedömning. Insatserna kommer till stånd utifrån läkares och sjuksköterskas bedömning. Arbetsterapeuterna och sjukgymnasterna gör också insatser i rehabiliterande och förebyggande syfte enligt hälsosjukvårdslagen. Hemtjänstinsatser bedöms och beviljas av biståndsbedömare, här fattas beslut utifrån socialtjänstlagen och kommunens riktlinjer. Omvårdnads- och sjukvårdsinsatser prioriteras i förhållande till serviceinsatser (exempelvis städning ) om behov av prioritering föreligger. Hemvården svarar inte för insatser i vårdtagarens hem då vårdtagaren inte är hemma. (exempelvis rastning av husdjur, vattning av blommor ) Hemtjänst Eslövs kommun är enligt socialtjänstlagen skyldig att erbjuda tillfällig eller varaktig hjälp i hemmet åt de personer som är i behov av detta och inte klarar sig själv. Om behovet av insatser kan tillgodoses på annat sätt utgår ej insatser från kommunen. Hjälpen skall bidraga till att äldre sjuka och handikappade skall fungera så bra som möjligt i sin bostad. Hög ålder eller fysisk sjukdom ensamt berättigar inte automatiskt till insatser från kommunen. Insatserna utgår från principen hjälp till självhjälp. Hemtjänsten består av två delar: Social omsorg och hjälp eller stöd till nödvändiga praktiska uppgifter i hemmet. Hjälpen skall betraktas som hjälp till självhjälp och insatserna beror på : Hur mycket man själv klarar av. Om man kan få hjälp av make/sambo eller andra anhöriga/vänner Hjälpen kan utgå tillfälligt eller varaktigt beroende på behov. För insatserna betalar den enskilde utifrån av kommunfullmäktige fastställd taxa.

6 Social omsorg Personlig omsorg kan bestå av hjälp vid uppstigning och sänggående, toalettbesök, personlig hygien dusch hårvård av och påklädning, munhygien, rakning, nagelklippning på händer (fötter sköts av fotvården ). Duschning och bad kan erbjudas på kommunens servicehus då det inte går att utföra i bostaden. Mat Matdistribution kan erbjudas, färdiglagad mat levereras till bostaden. (se nedan). Vid behov kan man erhålla hjälp med dukning och att maten serveras samt hjälp med att äta. Tillagning av frukost, mellanmål och kvällsmat kan erbjudas i bostaden. Inköp Inköp sker via beställning över internet till Domus i Eslöv. Kommunens personal ombesörjer beställningen. Varorna levereras hem till den enskilde och om behov föreligger ställs in i kylskåp. Inköp förmedling av varor sker 1-2 gånger/vecka. Inköp kan också ske genom att personalen ombesörjer detta. Varorna köps in och om behov föreligger ställs in i kylskåp, max två normalkassar per inköp. Obs! endast i de områden där det inte finns möjlighet att handla via internet. Tvätt Tvätt utföres varannan vecka. Det som tvättas är personliga kläder, sänglinne, handdukar. Tvätten vikes, vid behov kan strykning av klädesplagg förekomma. Vid speciella behov kan tvätt ombesörjas oftare. Städning Städning utföres varannan eller var tredje vecka utifrån behov, vid speciella behov kan städning utföras oftare. Städningen omfattar två rum och kök hall och badrum. Fria ytor på golv våttorkas. Dammsugning sker alltid. Vid enstaka tillfällen kan lättare rengöring av skåpluckor fönsterkarmar o.s.v. utföras. Rengöring av kyl utföres två gånger om året. Dammtorkning beviljas utifrån följande: Då den enskilde lider av allergier överkänslighet lungsjukdomar o.s.v. dammtorkas fria ytor. Fönsterputsning utföres ej. Promenad Promenad i aktiverande syfte beviljas, max 2 gånger per vecka 30 min/tillfälle. Behov av rastning av husdjur kan föreligga. Det är önskvärt att de som har husdjur upplyser personalen om vem som kan rasta djuret om vårdtagaren hamnar på sjukhus. Ekonomi Huvudregeln är att den enskilde själv har hand om sin ekonomi, att betala räkningar, ta ut pengar o.s.v. Då den enskilde inte klarar detta på egen hand bör anhörig eller god man kontaktas för att handha ekonomin. Socialnämnden kan också till överförmyndarnämnden påtala behovet av god man. I de fall då hemtjänstens personal behöver hjälpa vårdtagaren med ekonomin skall fullmakt från vårdtagaren föreligga. I första hand skall då servicekonto på bank läggas upp, för att betala räkningar, fasta utgifter o.s.v. Hemtjänstens personal får ej ha tillgång till vårdtagarens kortkoder till bankomat eller dylikt. Uttag skall ske i bank med fullmakt från vårdtagaren.

7 Trygghetslarm Trygghetslarm kan beviljas till den som känner sig otrygg i sin bostad, eller då fallrisk föreligger. Förutsättning för beviljande av larm är att nyckel till bostaden lämnas. Matdistribution Färdiglagad mat kan erbjudas till den som inte på egen hand klarar av att laga sin mat. Visst funktionshinder måste föreligga. De som har den fysiska och psykiska förmågan men saknar kunskaperna för matlagning, skall hänvisas till studieförbundens matlagningskurser. Matdistribution kan beviljas under kortare tid tills kunskaperna inhämtats. Matdistribution omfattar varm mat på lunchen hel eller halv portion, kall kvällsmat. Avlösarservice Den som vårdar anhörig i hemmet kan få bistånd i form av avlösarservice. Biståndet innebär att den som vårdar skall kunna komma hemifrån en till två tillfällen per vecka för egna aktiviteter. Anhörigvård Att kommunen anställer någon anhörig som står för omvårdnaden är vid vissa tillfällen ett alternativ till hemtjänsten. De som vårdar en anhörig eller närstående har möjlighet att erhålla stöd och avlastning från socialtjänsten. Ledsagning Som huvudregel gäller att ledsagning till och från sjukvårdsinrättning endast i speciella fall beviljas. I samband med sjukresa ombesörjer taxipersonalen ledsagning till rätt klinik, och anmäler patienten där, sjukhusets personal tar sedan över. Övrig ledsagning se inköp och promenad ovan. Plats vid särskilt boende Innan plats vid särskilt boende kan beviljas skall först insatser i den egna bostaden prövas/övervägas. För att särskilt boende skall beviljas måste behov av stöd och tillsyn föreligga dygnet runt. Om det i samband med biståndsprövningen konstateras att plats ej finns att tillgå inom 3 månader så skall framställan avslås och besvärshänvisning lämnas. Hemtjänst/hemvård får då sättas in till dess att plats finns. Kvarboendeprincipen gäller vid de särskilda boendena. På samtliga särskilda boenden bor man med eget kontrakt (gäller ej Kärråkra) och ombesörjer hemförsäkring, tv- licens o.s.v själv. Lägenheten möbleras med egna möbler efter eget önskemål. Tillgänglighet för personalen måste dock gälla. Varje boende erhåller en i personal gruppen utsedd kontaktperson. Personal finns tillgänglig dygnet runt och insatserna utföres utifrån den enskildes behov. Sjuksköterska för den medicinska omvårdnaden finns tillgänglig dygnet runt. Följande särskilda boendeformer kan erbjudas: Servicelägenhet, självständigt boende i egen lägenhet. Särskilt boende på servicehus. Boende i egen lägenhet med tillgång till personal dygnet runt. Gruppboende speciellt inriktade för omvårdnad av personer med demenssjukdomar Sjukhemsplats, ett särskilt boende för människor med behov av medicinsk vård, exempelvis medicinskt färdigbehandlade och svårt sjuka.

8 Rehabiliteringsplats, ett tillfälligt boende, under en tidsbegränsad period, med omfattande omvårdnad och service. Undantagsvis kan boende och omvårdnad erbjudas i externa vårdformer. Trollsjögården Trollsjögården består av 70 särskilda boendeplatser/lägenheter, varav 16 lägenheter( två gruppboenden med vardera 8 platser) för personer med demenssjukdomar. Det finns två så kallade dubbletter för par. På demensboendena finns en högre personaltäthet och speciellt utbildad personal. På Trollsjögården finns cafe/ restaurang som dagligen erbjuder lunch och kaffeservering, det finns också ett biljardbord. Servicehuset erbjuder också hårvård och fotvård samt massagebad och bastu. Trollsjögården är beläget i en naturskön omgivning nära Trollsjön. Trollsjögårdens utbud riktar sig även till övriga pensionärer i kommunen och till allmänheten. Bergagården Bergagården har 45 särskilda boendeplatser/lägenheter. Enheten är integrerad i Berga bostadsområde i Eslöv. Hårvård och fotvård erbjudes genom att de som står för dessa insatser kommer till Bergagården. Massagebad erbjudes. Solhällan Solhällan omfattar 72 boendeplatser, och ligger vackert beläget i villabebyggelse. Tillgång till hårvård, fotvård och massagebad finns. Boendet erbjuder möjlighet till parboende. Gjutaregården Gjutaregården omfattar 38 särskilda boendeplatser. Servicehuset är beläget i stadsmiljö i centrum. Hårvård och fotvård erbjudes. På Gjutaregården finns en hydroterapianläggning/varmbad med avslappningsrum. Sjukgymnast finns anställd på avdelningen. Servicehuset erbjuder insynsskyddad trädgårdsanläggning, Sinnenas trädgård. Ölyckehemmet Ölyckehemmet erbjuder 37 särskilda boendeplatser varav nio lägenheter för personer med demenssjukdomar. På gruppboendet för demenssjuka råder en högre personaltäthet och tillgång till specialutbildad personal. Servicehuset är beläget i lantlig miljö i kommunens ytterområde. På Ölyckehemmet finns resturang, bibliotekshörna, fotvård och hårvård. Servicehuset har även biljardbord. Vård på Kärråkra Kärråkra är en enhet med 62 platser platser på demensavdelning som bedriver långtidsvård för personer med demenssjukdom, samt två platser för avlastning/växelvård - En avselning med 16 platser för renodlad kortvård, där man bedriver mobilisering/ rehabilitering med tillfällig intensiv medicinsk vård och framtidsplanering innan vårdtagarna flyttar tillbaks till sin bostad.

9 - Två avdelningar av genomgångskaraktär med inriktning på tillfälligt intensiv medicinsk vård, terminalvård, växelvård och boende i väntan på särskilt boende. Kvarboendeprincipen gäller inte på Kärråkra, förutom på demensavdelningens permanenta platser. Under vistelsetiden på Kärråkra kan man få hjälp förbereda inför eventuellt annat boende. Karidal Karidal består av lättillgängliga servicelägenheter. Personal finns inte tillgänglig på Karidal och hemvården servar och ger insatser utifrån beviljat behov. På Karidal finns cafe /restaurang biljardbord, föreningsverksamhet. Boende på Karidal som inte själv kan laga sin mat erhåller hjälp med ledsagning till och från restaurangen. Matdistribution kan förekomma om speciella behov föreligger. Dagrehab har sina lokaler på Karidal. Plats vid privata sjukhem Kommunen kan inte alla gånger anvisa plats vid de egna särskilda boendena. Kommunen köper därför platser vid privata institutioner från och till. Rutiner vid inflyttning till särskilt boende. Chefen för boendet, som har ledig plats, meddelar biståndsbedömarna när platsen är ledig. Chefen på Kärråkra anvisar plats på Kärråkra i samråd med biståndsbedömarna och med hänsynstagande till eventuellt betalningsansvar och behov av medicinsk omvårdnad. Biståndsbedömarnas uppgift Meddela det särskilda boendet vem som fått platsen/lägenheten. Meddela EBO angående kontrakt. Serviceplanen skall innehålla: Information om namn, personnummer, adress. Anhörigas namn och telefonnummer. Uppgift om kontakt skall tas med pensionären själv eller med anhörig i samband med inflyttning. Uppgift om var pensionären vistas för tillfället. Aktuellt hjälpbehov. De särskilda boendenas uppgifter: Ta kontakt med pensionären eller anhörig eller sjukvårdsinrättning. Lämna ut information, skriftligt och muntligt. Bestämma inflyttningsdatum. Lämna ut blanketter till inkomstuppgift och BTP. Meddela biståndsbedömaren från vilket datum kontraktet skall gälla. Sjuksköterskan på särskilda boenden tar kontakt med DSK/ läkare angående medicinska frågor och informerar även arbetsterapeuten. Se till att larm och andra hjälpmedel som inte behövs i det nya boendet återlämnas. Meddela patrull och arbetsterapeut detta.

10 6. Arbetsmiljö Följande arbetsmiljöbedömning skall göras. Bostadens tillgänglighet Hur ser uppfarten till bostaden ut, är det framkomligt? Hur ser det ut med nycklar ytterbelysning? Hemmiljön Behövs grovstädning, sanering innan beviljat bistånd verkställes? Är hemmets inredning möblering på ett sådant sätt att insatserna kan utföras på ett säkert och tillfredsställande sätt? Är sophanteringen tillfredsställande? Hanteras riskavfall tillfredsställande, exempelvis injektionssprutor, rakblad o.s.v? Rengöringsartiklar/städredskap De rengöringsartiklar som skall användas måste vara miljövänliga. Städredskap skall vara av god kvalitet. Tvättmöjligheter Finns tillfredsställande möjligheter till att utföra maskintvätt? Psykisk arbetsmiljö Är personalens psykiska arbetsförhållanden i hemmet betryggande och tillfredsställande? Hur bedöms samarbetet med brukaren, våld och hot, husdjur, umgänge, gäster? Är arbetsmiljön tillfredsställande utifrån ensamarbete, behövs dubbelbemanning? Hjälpmedel Finns hjälpmedel som krävs för att tillgodose den personliga omvårdnaden? Dusch /bad toalettbesök Är duschutrymme/badrum tillfredsställande ur arbetsmiljösynpunkt, eller krävs duschning/bad utanför det egna hemmet? Går det att hjälpa vårdtagaren med toalettbesök? Generell bedömning Är övriga förhållanden generellt tillfredsställande? Om inte vilka ågärder skall vidtagas enligt överenskommelse med sökanden?

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende i Åstorps kommun Beslutat av Socialnämnden 2014-04-22, 66 Dnr 2014/110 2(15) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Tillhör process Handläggning och genomförandeprocess. Ansvarig för beslut om revideringar Myndighetschef/Funktionschef

Tillhör process Handläggning och genomförandeprocess. Ansvarig för beslut om revideringar Myndighetschef/Funktionschef Dokumenttyp Insatsbeskrivning Servicebostad LSS/SoL kommunalt utförande Beslutad av Myndighetschef/ Funktionschef Mottagare för information om revideringar Handläggare / Enhetschefer Tillhör process Handläggning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN 000 RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN Reviderad SN 98/080625 Reviderad SN 4/100127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 1 Biståndshandläggning 2 1.1 Kompetens 2 1.2 Handläggning av ärenden

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Socialförvaltningen Individ och familjeomsorgen Vingåkers kommun 20140313 Riktlinjer 140313.doc Innehållsförteckning Ordlista... 3

Läs mer

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Dnr VON13/126 Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Beslutade i Vård- och omsorgsnämnden 2014-02-06 Reviderade avgifter från 2015-01-01 enlig beslut i Vård- och

Läs mer

Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service

Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Reviderad 120427 Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Denna broschyr är utgiven av Socialnämnden i Melleruds kommun januari 2012. VIKTIGA TELEFONNUMMER: BISTÅNDSHANDLÄGGARE 0530-183 30 0530-183

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun 1 (27) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 111, 2006-09-11, 151, 2007-03-19, 42 med ändring i äldreomsorgsnämnden 2007-11-14, 133, 2009-05-11, 105, 2010-04-19, 57, 2010-12-14, 136, 2011-10-10, 195,

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN

VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN Reviderad 2015 05 1 VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN Att få leva så länge man lever Reviderad 2015 05 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Att ansöka om hjälp och stöd sid 3 Hemtjänst, trygghetslarm sid 4-6 Insatser

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer

Bli äldre i Eslövs kommun

Bli äldre i Eslövs kommun Bli äldre i Eslövs kommun 1 2 Omslagsbild: Aktivitetsgruppen Promenad med eller utan stavar testar frisbeegolf vid Trollsjön i Eslöv. Läs mer om gruppen på sidan 6. Innehåll Det ska vara bra att bli äldre

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre reviderad 2013 ISBN 978-91-7555-080-0 Artikelnummer 2013-7-1 Foto omslag Kentaroo Tryman/Johner, Jesper Molin/Bildarkivet, Elliot Elliot/Johnér Foto

Läs mer

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med Äldreomsorg i NYNÄSHAMN En guide till vad du kan få hjälp med Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Att ansöka om hjälp och stöd 3 Hemtjänst 4 Stöd 5 Färdtjänst 6 Särskilt boende 7 I hemmet 8 Tryggt

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun GUIDE till dig med funktionsnedsättning Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun Innehåll ARBETE & SYSSELSÄTTNING... 4 Information, stöd och bidrag genom Arbetsförmedlingen... 4 Resa till och från

Läs mer