Policy för biståndsbedömning inom äldreomsorgen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Policy för biståndsbedömning inom äldreomsorgen."

Transkript

1 Sven-Erik Andersson Policy för biståndsbedömning inom äldreomsorgen. 1. Renodlad biståndsbedömning Socialtjänsten i Eslövs kommun har sedan 1995 en organisation inom äldre- och handikappomsorgen som innebär att man renodlar biståndsbedömningen på så sätt att särskilda biståndsbedömare arbetar med att endast bedöma och fatta beslut om biståndsinsatser enligt socialtjänstlagen. I dag arbetar fem personer med biståndsbedömning på heltid. En av dessa handlägger biståndsbedömningen avseende lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Viss gemensam policy har utvecklats sedan den nya organisationen startade, dock saknas en mer uttalad policy i form av ett policydokument. 2. Behovsbedömning Behovsbedömning och beslut om bistånd är grunden till i princip all verksamhet för äldre och handikappade från socialtjänsten. Bedömningen utgår från individen och socialtjänstlagens 6 och 19. Det krävs en allsidig utredning av individens förhållanden krav och önskemål. Behovsbedömningsprocessen ska fokusera på individens behov och inte på socialtjänstens insatser. Arbetsgången blir då följande: Vilket behov föreligger, hur ser aktuella förhållanden ut? Kan behovet tillgodoses på annat sätt än genom socialtjänsten? Vilka insatser kan socialtjänsten erbjuda för att stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv? Varje enskilt ärende förutsätter en individuell bedömning som utgår från den enskildes egna förutsättningar att själv klara sig. Den egna förmågan skall stöttas och tas tillvara. Policyn är att se som stöd/vägledning för detta arbete. Biståndsbedömarna samverkar vid behov med olika yrkeskategorier/specialister.

2 Hemvård I Eslövs kommun skall människor genom hemvården få hjälp med service och personlig omvårdnad. Hemvården skall stärka den enskildes resurser och skapa förutsättningar för ett gott liv i den ordinära bostaden. Den enskilde skall i samråd med personalen medverka i utformningen av stöd och hjälpinsatserna. Genom hemvården skall också positiva medmänskliga kontakter knytas. Överväganden om stöd och hjälpinsatser i det ordinära boendet skall alltid göras innan andra insatser övervägs. Särskilda boendeformer Socialtjänsten skall tillhandahålla särskilda boendeformer för äldre människor med behov av tillsyn, omvårdnad och vård dygnet runt. Äldre och handikappade som av olika anledningar inte klarar att leva i ordinärt boende, skall erbjudas möjlighet till särskilt boende. Särskilt boende kan dels vara stadigvarande dels tillfälligt. Korttidsboende är aktuellt vid tex. avlastning av anhöriga eller i samband med rehabilitering och utredning om återgång kan ske till ordinärt boende. I kommunens särskilda boendeformer erbjuds den enskilde en bra och funktionell bostad samt service, omvårdnad och medicinsk vård. Flyttningar mellan särskilda boenden kan endast bli aktuellt om ansökan kommer från den enskilde. Flyttning från särskilt boende kan bli aktuellt om mycket speciella medicinska skäl finns. Kärråkra har större kapacitet då det gäller sjuka/handikappade som är i behov av medicinsk kompetens.

3 3. Kriterier för biståndsbeslut Personlig omvårdnad Dusch -Gång-och/eller balanssvårigheter. -Nedsatt fysisk eller psykisk förmåga Övre toalett -Nedsatt rörelseförmåga i armar -Oförmögen till egna initiativ (vägledning, demens) Nedre toalett -Nedsatt rörelseförmåga -Oförmögen till egna initiativ (vägledning, demens) På-och avklädning -Nedsatt rörelseförmåga -Handräckning (visa och stödja vid påklädning) -Delvis på-och avklädning.oförmögen att till viss del klä/klä av sig ex.strumpor,knappar. Promenad -Att ej kunna förflytta sig utomhus utan levande stöd. -Att pga.psykiska orsaker sakna initiativförmåga att gå ut.behov av funktionsträning (bedömning av At) Städning -Nedsatt rörelseförmåga nedsatt syn. Behov av inomhusrollator eller rullstol. Där utöver At:s test utifrån taxionomiprogrammet. -Psykiska orsaker eller demenser. Handräckning och vägledning. Dammtorkning -Dammtorkning ingår inte i städning. -Vid speciella fall exempelvis allergi, astma, lungsjukdomar o.s.v. Tvätt -Saknar fysisk eller psykisk förmåga att tvätta -Behov av handräckning/stöd vid psykiska orsaker och demenser. Ledsagning -Att inte själv kunna redogöra för sin situation eller ta emot information. -Personer som ej kan lämnas ensamma pga.psykiska faktorer. -Personer som ej har någon närstående eller när behovet ej kan tillgodoses på annat sätt. Matdistribution -Klarar ej av att laga mat på grund av funktionshinder -Skall ej kunna köra bil. Trygghetslarm -Vid uttalan om otrygghet samt fallrisk. Då behovet av trygghet ej kan tillgodoses på annat sätt.

4 4. Hjälpbehovsbedömning/Funktionsbedömning Personlig omvårdnad 1.Dusch en gång per vecka. 2.Morgon-och/eller kvällshjälp med hygien. Dusch en gång per vecka. Klarar förflyttningar. 3.Hjälp eller stöd vid all hygien klarar delvis förflyttningar, delvis hjälp med av- och påklädning. 4.Hjälp vid alla förflyttningar, hjälp med all hygien samt påklädning. Äta och dricka 1.Daglig matdistribution. 2.Frukosthjälp samt daglig matdistribution. 3.+ kvällsmat (förbereda) 4.Vara behjälplig vid alla måltider. Rörelseförmåga 1.Förflyttar sig på egen hand med stöd/hjälp av käpp eller rollator. 2.Förflyttar sig inomhus med hjälp av rollator men kräver levande stöd vid utomhusförflyttningar. 3.Rullstolsburen,kan till viss del förflytta sig själv. Förflyttar sig med levande stöd såväl inne som ute. 4.Kräver hjälp vid alla förflyttningar. Kan inte gå. Hushållsarbete 1.Klarar inte städning. Behöver städhjälp varannan vecka. 2.Städ-och tvätthjälp. Daglig bäddning samt renbäddning. 3.Viss hjälp med dagliga hushållsgörmål ex. diska, tömma sopor. 4.Klarar inte städ/tvätt,bäddning samt övriga hushållsgöromål. Aktivitet/Socialt nätverk 1.Deltar dagligen i någon aktivitet. 2.Deltar minst en gång per vecka i någon aktivitet. 3.Deltar mer sällan än en gång per månad i någon aktivitet. 4.Deltar aldrig. Psykiskt tillstånd 1.Visar inga tecken på oro och otrygghet. 2.Har lätta eller tillfälliga problem med oro och otrygghet. 3.Har periodvis svåra problem med oro och otrygghet. 4.Har ständiga problem med svåra oros- och otrygghetskänslor. Kognitiv nedsättning 1.Fungerar i de flesta miljöer. De dagliga aktiviteterna störs/påverkas stundtals av glömska. 2.Reder sig själv men endast i välbekant miljö. 3.Behöver vägledning för att fungera till och med i välbekant miljö. Svarar adekvat på instruktioner. 4.Behöver, praktisk hjälp för att fungera. Kan inte handla enbart efter instruktioner.kan inte kommunicera verbalt på ett begripligt sätt.

5 Bostadsförhållanden 1.Lättillgänglig bostad. Anpassad med hiss. 2.Omodernt men lättillgängligt. 3.Trappor,ej hiss. Avskilt beläget. 4.Omodern och otillgänglig. 5.Beskrivning av insatser Hemvården Hemvården består av två delar dels sjukvårdande uppgifter dels hemtjänstinsatser. De sjukvårdande insatserna erhålls utifrån hälso- och sjukvårdslagen och här görs ingen biståndsbedömning. Insatserna kommer till stånd utifrån läkares och sjuksköterskas bedömning. Arbetsterapeuterna och sjukgymnasterna gör också insatser i rehabiliterande och förebyggande syfte enligt hälsosjukvårdslagen. Hemtjänstinsatser bedöms och beviljas av biståndsbedömare, här fattas beslut utifrån socialtjänstlagen och kommunens riktlinjer. Omvårdnads- och sjukvårdsinsatser prioriteras i förhållande till serviceinsatser (exempelvis städning ) om behov av prioritering föreligger. Hemvården svarar inte för insatser i vårdtagarens hem då vårdtagaren inte är hemma. (exempelvis rastning av husdjur, vattning av blommor ) Hemtjänst Eslövs kommun är enligt socialtjänstlagen skyldig att erbjuda tillfällig eller varaktig hjälp i hemmet åt de personer som är i behov av detta och inte klarar sig själv. Om behovet av insatser kan tillgodoses på annat sätt utgår ej insatser från kommunen. Hjälpen skall bidraga till att äldre sjuka och handikappade skall fungera så bra som möjligt i sin bostad. Hög ålder eller fysisk sjukdom ensamt berättigar inte automatiskt till insatser från kommunen. Insatserna utgår från principen hjälp till självhjälp. Hemtjänsten består av två delar: Social omsorg och hjälp eller stöd till nödvändiga praktiska uppgifter i hemmet. Hjälpen skall betraktas som hjälp till självhjälp och insatserna beror på : Hur mycket man själv klarar av. Om man kan få hjälp av make/sambo eller andra anhöriga/vänner Hjälpen kan utgå tillfälligt eller varaktigt beroende på behov. För insatserna betalar den enskilde utifrån av kommunfullmäktige fastställd taxa.

6 Social omsorg Personlig omsorg kan bestå av hjälp vid uppstigning och sänggående, toalettbesök, personlig hygien dusch hårvård av och påklädning, munhygien, rakning, nagelklippning på händer (fötter sköts av fotvården ). Duschning och bad kan erbjudas på kommunens servicehus då det inte går att utföra i bostaden. Mat Matdistribution kan erbjudas, färdiglagad mat levereras till bostaden. (se nedan). Vid behov kan man erhålla hjälp med dukning och att maten serveras samt hjälp med att äta. Tillagning av frukost, mellanmål och kvällsmat kan erbjudas i bostaden. Inköp Inköp sker via beställning över internet till Domus i Eslöv. Kommunens personal ombesörjer beställningen. Varorna levereras hem till den enskilde och om behov föreligger ställs in i kylskåp. Inköp förmedling av varor sker 1-2 gånger/vecka. Inköp kan också ske genom att personalen ombesörjer detta. Varorna köps in och om behov föreligger ställs in i kylskåp, max två normalkassar per inköp. Obs! endast i de områden där det inte finns möjlighet att handla via internet. Tvätt Tvätt utföres varannan vecka. Det som tvättas är personliga kläder, sänglinne, handdukar. Tvätten vikes, vid behov kan strykning av klädesplagg förekomma. Vid speciella behov kan tvätt ombesörjas oftare. Städning Städning utföres varannan eller var tredje vecka utifrån behov, vid speciella behov kan städning utföras oftare. Städningen omfattar två rum och kök hall och badrum. Fria ytor på golv våttorkas. Dammsugning sker alltid. Vid enstaka tillfällen kan lättare rengöring av skåpluckor fönsterkarmar o.s.v. utföras. Rengöring av kyl utföres två gånger om året. Dammtorkning beviljas utifrån följande: Då den enskilde lider av allergier överkänslighet lungsjukdomar o.s.v. dammtorkas fria ytor. Fönsterputsning utföres ej. Promenad Promenad i aktiverande syfte beviljas, max 2 gånger per vecka 30 min/tillfälle. Behov av rastning av husdjur kan föreligga. Det är önskvärt att de som har husdjur upplyser personalen om vem som kan rasta djuret om vårdtagaren hamnar på sjukhus. Ekonomi Huvudregeln är att den enskilde själv har hand om sin ekonomi, att betala räkningar, ta ut pengar o.s.v. Då den enskilde inte klarar detta på egen hand bör anhörig eller god man kontaktas för att handha ekonomin. Socialnämnden kan också till överförmyndarnämnden påtala behovet av god man. I de fall då hemtjänstens personal behöver hjälpa vårdtagaren med ekonomin skall fullmakt från vårdtagaren föreligga. I första hand skall då servicekonto på bank läggas upp, för att betala räkningar, fasta utgifter o.s.v. Hemtjänstens personal får ej ha tillgång till vårdtagarens kortkoder till bankomat eller dylikt. Uttag skall ske i bank med fullmakt från vårdtagaren.

7 Trygghetslarm Trygghetslarm kan beviljas till den som känner sig otrygg i sin bostad, eller då fallrisk föreligger. Förutsättning för beviljande av larm är att nyckel till bostaden lämnas. Matdistribution Färdiglagad mat kan erbjudas till den som inte på egen hand klarar av att laga sin mat. Visst funktionshinder måste föreligga. De som har den fysiska och psykiska förmågan men saknar kunskaperna för matlagning, skall hänvisas till studieförbundens matlagningskurser. Matdistribution kan beviljas under kortare tid tills kunskaperna inhämtats. Matdistribution omfattar varm mat på lunchen hel eller halv portion, kall kvällsmat. Avlösarservice Den som vårdar anhörig i hemmet kan få bistånd i form av avlösarservice. Biståndet innebär att den som vårdar skall kunna komma hemifrån en till två tillfällen per vecka för egna aktiviteter. Anhörigvård Att kommunen anställer någon anhörig som står för omvårdnaden är vid vissa tillfällen ett alternativ till hemtjänsten. De som vårdar en anhörig eller närstående har möjlighet att erhålla stöd och avlastning från socialtjänsten. Ledsagning Som huvudregel gäller att ledsagning till och från sjukvårdsinrättning endast i speciella fall beviljas. I samband med sjukresa ombesörjer taxipersonalen ledsagning till rätt klinik, och anmäler patienten där, sjukhusets personal tar sedan över. Övrig ledsagning se inköp och promenad ovan. Plats vid särskilt boende Innan plats vid särskilt boende kan beviljas skall först insatser i den egna bostaden prövas/övervägas. För att särskilt boende skall beviljas måste behov av stöd och tillsyn föreligga dygnet runt. Om det i samband med biståndsprövningen konstateras att plats ej finns att tillgå inom 3 månader så skall framställan avslås och besvärshänvisning lämnas. Hemtjänst/hemvård får då sättas in till dess att plats finns. Kvarboendeprincipen gäller vid de särskilda boendena. På samtliga särskilda boenden bor man med eget kontrakt (gäller ej Kärråkra) och ombesörjer hemförsäkring, tv- licens o.s.v själv. Lägenheten möbleras med egna möbler efter eget önskemål. Tillgänglighet för personalen måste dock gälla. Varje boende erhåller en i personal gruppen utsedd kontaktperson. Personal finns tillgänglig dygnet runt och insatserna utföres utifrån den enskildes behov. Sjuksköterska för den medicinska omvårdnaden finns tillgänglig dygnet runt. Följande särskilda boendeformer kan erbjudas: Servicelägenhet, självständigt boende i egen lägenhet. Särskilt boende på servicehus. Boende i egen lägenhet med tillgång till personal dygnet runt. Gruppboende speciellt inriktade för omvårdnad av personer med demenssjukdomar Sjukhemsplats, ett särskilt boende för människor med behov av medicinsk vård, exempelvis medicinskt färdigbehandlade och svårt sjuka.

8 Rehabiliteringsplats, ett tillfälligt boende, under en tidsbegränsad period, med omfattande omvårdnad och service. Undantagsvis kan boende och omvårdnad erbjudas i externa vårdformer. Trollsjögården Trollsjögården består av 70 särskilda boendeplatser/lägenheter, varav 16 lägenheter( två gruppboenden med vardera 8 platser) för personer med demenssjukdomar. Det finns två så kallade dubbletter för par. På demensboendena finns en högre personaltäthet och speciellt utbildad personal. På Trollsjögården finns cafe/ restaurang som dagligen erbjuder lunch och kaffeservering, det finns också ett biljardbord. Servicehuset erbjuder också hårvård och fotvård samt massagebad och bastu. Trollsjögården är beläget i en naturskön omgivning nära Trollsjön. Trollsjögårdens utbud riktar sig även till övriga pensionärer i kommunen och till allmänheten. Bergagården Bergagården har 45 särskilda boendeplatser/lägenheter. Enheten är integrerad i Berga bostadsområde i Eslöv. Hårvård och fotvård erbjudes genom att de som står för dessa insatser kommer till Bergagården. Massagebad erbjudes. Solhällan Solhällan omfattar 72 boendeplatser, och ligger vackert beläget i villabebyggelse. Tillgång till hårvård, fotvård och massagebad finns. Boendet erbjuder möjlighet till parboende. Gjutaregården Gjutaregården omfattar 38 särskilda boendeplatser. Servicehuset är beläget i stadsmiljö i centrum. Hårvård och fotvård erbjudes. På Gjutaregården finns en hydroterapianläggning/varmbad med avslappningsrum. Sjukgymnast finns anställd på avdelningen. Servicehuset erbjuder insynsskyddad trädgårdsanläggning, Sinnenas trädgård. Ölyckehemmet Ölyckehemmet erbjuder 37 särskilda boendeplatser varav nio lägenheter för personer med demenssjukdomar. På gruppboendet för demenssjuka råder en högre personaltäthet och tillgång till specialutbildad personal. Servicehuset är beläget i lantlig miljö i kommunens ytterområde. På Ölyckehemmet finns resturang, bibliotekshörna, fotvård och hårvård. Servicehuset har även biljardbord. Vård på Kärråkra Kärråkra är en enhet med 62 platser platser på demensavdelning som bedriver långtidsvård för personer med demenssjukdom, samt två platser för avlastning/växelvård - En avselning med 16 platser för renodlad kortvård, där man bedriver mobilisering/ rehabilitering med tillfällig intensiv medicinsk vård och framtidsplanering innan vårdtagarna flyttar tillbaks till sin bostad.

9 - Två avdelningar av genomgångskaraktär med inriktning på tillfälligt intensiv medicinsk vård, terminalvård, växelvård och boende i väntan på särskilt boende. Kvarboendeprincipen gäller inte på Kärråkra, förutom på demensavdelningens permanenta platser. Under vistelsetiden på Kärråkra kan man få hjälp förbereda inför eventuellt annat boende. Karidal Karidal består av lättillgängliga servicelägenheter. Personal finns inte tillgänglig på Karidal och hemvården servar och ger insatser utifrån beviljat behov. På Karidal finns cafe /restaurang biljardbord, föreningsverksamhet. Boende på Karidal som inte själv kan laga sin mat erhåller hjälp med ledsagning till och från restaurangen. Matdistribution kan förekomma om speciella behov föreligger. Dagrehab har sina lokaler på Karidal. Plats vid privata sjukhem Kommunen kan inte alla gånger anvisa plats vid de egna särskilda boendena. Kommunen köper därför platser vid privata institutioner från och till. Rutiner vid inflyttning till särskilt boende. Chefen för boendet, som har ledig plats, meddelar biståndsbedömarna när platsen är ledig. Chefen på Kärråkra anvisar plats på Kärråkra i samråd med biståndsbedömarna och med hänsynstagande till eventuellt betalningsansvar och behov av medicinsk omvårdnad. Biståndsbedömarnas uppgift Meddela det särskilda boendet vem som fått platsen/lägenheten. Meddela EBO angående kontrakt. Serviceplanen skall innehålla: Information om namn, personnummer, adress. Anhörigas namn och telefonnummer. Uppgift om kontakt skall tas med pensionären själv eller med anhörig i samband med inflyttning. Uppgift om var pensionären vistas för tillfället. Aktuellt hjälpbehov. De särskilda boendenas uppgifter: Ta kontakt med pensionären eller anhörig eller sjukvårdsinrättning. Lämna ut information, skriftligt och muntligt. Bestämma inflyttningsdatum. Lämna ut blanketter till inkomstuppgift och BTP. Meddela biståndsbedömaren från vilket datum kontraktet skall gälla. Sjuksköterskan på särskilda boenden tar kontakt med DSK/ läkare angående medicinska frågor och informerar även arbetsterapeuten. Se till att larm och andra hjälpmedel som inte behövs i det nya boendet återlämnas. Meddela patrull och arbetsterapeut detta.

10 6. Arbetsmiljö Följande arbetsmiljöbedömning skall göras. Bostadens tillgänglighet Hur ser uppfarten till bostaden ut, är det framkomligt? Hur ser det ut med nycklar ytterbelysning? Hemmiljön Behövs grovstädning, sanering innan beviljat bistånd verkställes? Är hemmets inredning möblering på ett sådant sätt att insatserna kan utföras på ett säkert och tillfredsställande sätt? Är sophanteringen tillfredsställande? Hanteras riskavfall tillfredsställande, exempelvis injektionssprutor, rakblad o.s.v? Rengöringsartiklar/städredskap De rengöringsartiklar som skall användas måste vara miljövänliga. Städredskap skall vara av god kvalitet. Tvättmöjligheter Finns tillfredsställande möjligheter till att utföra maskintvätt? Psykisk arbetsmiljö Är personalens psykiska arbetsförhållanden i hemmet betryggande och tillfredsställande? Hur bedöms samarbetet med brukaren, våld och hot, husdjur, umgänge, gäster? Är arbetsmiljön tillfredsställande utifrån ensamarbete, behövs dubbelbemanning? Hjälpmedel Finns hjälpmedel som krävs för att tillgodose den personliga omvårdnaden? Dusch /bad toalettbesök Är duschutrymme/badrum tillfredsställande ur arbetsmiljösynpunkt, eller krävs duschning/bad utanför det egna hemmet? Går det att hjälpa vårdtagaren med toalettbesök? Generell bedömning Är övriga förhållanden generellt tillfredsställande? Om inte vilka ågärder skall vidtagas enligt överenskommelse med sökanden?

Bo hemma. i Kinda kommun

Bo hemma. i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun I den här broschyren kan du läsa om vilket stöd du kan söka från Kinda kommun om du behöver hjälp för att du ska kunna bo hemma vid sjukdom eller hög ålder.

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Stöd och hjälp i det egna boendet

Stöd och hjälp i det egna boendet Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Trygg hemgång Övriga insatser Stöd och hjälp i det egna boendet VI VILL GE äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda och trygga

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen Omsorgsnämnden Omvårdnads- och serviceinsatser inom äldreomsorgen Antaget av Omsorgsnämnden 090526 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5.

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5. Antagen av Omsorgsnämnden 2011-03-02 Inledning Följande riktlinjer skall utgöra stöd och vägledning vid bedömning och beslut om beviljande av insatser avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) i

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Omvårdnad och service

Omvårdnad och service Omvårdnad och service i hemtjänsten www.ronneby.se 1 Innehåll Hemtjänst detta erbjuds... 3 Avgifter för hemtjänst... 5 Betalningsperiod... 6 Avdrag på avgift... 6 Hemtjänstavgift för makar/sambos... 6

Läs mer

Omvårdnad och service

Omvårdnad och service Omvårdnad och service i hemtjänsten www.ronneby.se 1 Innehåll Hemtjänst detta erbjuds... 3 Avgifter för hemtjänst... 5 Betalningsperiod... 6 Avdrag på avgift... 6 Hemtjänstavgift för makar/sambos... 6

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten 2012-01-16 Reviderad 2012-03-12 2012-05-30 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör en ansökan

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1 Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för hemtjänst Hemtjänst 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Insatserna i hemtjänst, ledsagning och boendestöd inom omsorgen om äldre och funktionshindrade i Vimmerby kommun

Insatserna i hemtjänst, ledsagning och boendestöd inom omsorgen om äldre och funktionshindrade i Vimmerby kommun Socialförvaltningen Insatserna i hemtjänst, ledsagning och boendestöd inom omsorgen om äldre och funktionshindrade i Vimmerby kommun Tjänstedeklaration Antagna av omsorgsnämnden 2010-12-16, 133 Övertagna

Läs mer

Omvårdnad och service

Omvårdnad och service Omvårdnad och service i hemtjänsten www.ronneby.se 1 Innehåll Hemtjänst detta erbjuds... 3 Avgifter för hemtjänst... 5 Betalningsperiod... 6 Avdrag på avgift... 6 Hemtjänstavgift för makar/sambos... 6

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg.

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vård och omsorg i Bengtsfors kommun En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vad säger socialtjänstlagen? 5 kap 4 Socialnämnden skall verka för att äldre människor

Läs mer

Äldrenämndens riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen för äldre

Äldrenämndens riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen för äldre 2009-04-15 Äldrenämndens riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen för äldre Gällande fr.o.m. den 1 Maj 2009 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun INFORMATION Socia(qänsten Övertorned fj(ommun Telefonnummer och kontaktuppgifter Biståndshandläggare (telefontid 08.00-09.30) Birgitta Emanuelsson (personer födda dag 1-15) 0927-72156 Annica Lahti (personer

Läs mer

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) avseende äldreomsorg

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) avseende äldreomsorg 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-03-27 Vägledning vid handläggning av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) avseende äldreomsorg Definition och syfte med dokumentet Många kommuner har generella riktlinjer

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom hemvården i Åre kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom hemvården i Åre kommun Beslutad av: Socialnämnden Dokumentansvarig: Hemvårdschef Dokumenttyp: Riktlinje/Program Giltighetstid: Årligen Gäller från: 2010-11-01 Diarienr: Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Riktlinjer - kvalitetsnivåer

Riktlinjer - kvalitetsnivåer TANUMS KOMMUN Omsorgsförvaltningen Datum 110203 Vår referens 2011.0035-732 On Riktlinjer - kvalitetsnivåer Biståndshandläggning SoL - ÄO Antagna av Omsorgsnämnden 21 110224 Innehåll 1. RIKTLINJER KVALITETSNIVÅER

Läs mer

Töreboda kommuns riktlinjer för biståndsbedömning inom äldre- och handikappomsorg

Töreboda kommuns riktlinjer för biståndsbedömning inom äldre- och handikappomsorg TÖREBODA KOMMUN Vård och omsorg Socialnämnden 2010-02-23 Sidan 1 av 6 Töreboda kommuns riktlinjer för biståndsbedömning inom äldre- och handikappomsorg Giltighet fr. o. m 2010-04-01 Socialtjänstlagen 1

Läs mer

Hemvård i Åstorp kommun

Hemvård i Åstorp kommun För mer information kontakta: Kommunens biståndshandläggare tel: 042-643 29 / 042-641 35 Hemvården i Åstorp: Samordnare tel: 042-642 43 Områdeschef tel: 042-643 27 Hemvården Kvidinge: Samordnare tel: 0435-201

Läs mer

HEMTJÄNST i Årjängs kommun

HEMTJÄNST i Årjängs kommun Rev 140116 HEMTJÄNST i Årjängs kommun Innehållsförteckning Vad kan du ansöka om enligt Socialtjänstlagen... 3 Ingår i städning... 4 Ingår ej i städning... 4 För att vi skall kunna städa behövs... 5 Ingår

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Grundläggande utgångspunkter för rätten till bistånd 2 Dokumentation

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning 1 (6) Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Version 1 1 2 (6) Inledning Socialförvaltningens verksamheter ska genomsyras av den

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration hemtjänst Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen anger vilka grundläggande kvalitetskrav

Läs mer

Antagna av omsorgsnämnden , 133 Övertagna av socialnämnden

Antagna av omsorgsnämnden , 133 Övertagna av socialnämnden Antagna av omsorgsnämnden 2010-12-16, 133 Övertagna av socialnämnden 2012-09-01 Varför tjänstedeklarationer? Vi vill förtydliga vad våra olika tjänster innebär och vad du kan förvänta dig av oss. Vi beskriver

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp.

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Hemtjänst Vem kan få hemtjänst? Funktionsnedsättning eller sjukdom kan göra att du behöver stöd och omsorg från andra för att leva ett bra liv i vardagen. Då kan du få

Läs mer

Hemtjänst. i Kristianstads kommun

Hemtjänst. i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012 1 INFORMATION OM Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård September 2012 2 HEMTJÄNST Den som av någon anledning har svårt att klara sig själv hemma kan ansöka om hemtjänst.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN i Senast reviderad 2014-02-24 2 (8) HEMTJÄNST I VADSTENA KOMMUN Hemtjänst är en form av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), och ges till Dig som bor i ordinärt boende eller

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Hemtjänst. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015

Hemtjänst. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015 Hemtjänst i Emmaboda kommun Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är hemtjänst? Vem kontaktar man för att ansöka om hemtjänst? Biståndshandläggaren utreder

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

En vägledning för biståndshandläggning enligt SoL för vård- och omsorgstagare

En vägledning för biståndshandläggning enligt SoL för vård- och omsorgstagare En vägledning för biståndshandläggning enligt SoL för vård- och omsorgstagare Handläggare: Förvaltning: Avdelning: Datum: Elisabeth Widskog Socialförvaltningen Äldreomsorgsavdelningen 2013-03-27 socialnämnden

Läs mer

HEMTJÄNST. i Årjängs kommun

HEMTJÄNST. i Årjängs kommun HEMTJÄNST i Årjängs kommun 2012 Innehållsförteckning Vad kan du ansöka om enligt Socialtjänstlagen...3 Ingår i städning 4 Ingår ej i städning 4 För att vi skall kunna städa behövs..5 Ingår i klädvård 5

Läs mer

VÄGLEDANDE BESTÄMMELSER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN, VÅRD OCH OMSORG

VÄGLEDANDE BESTÄMMELSER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN, VÅRD OCH OMSORG Dals-Eds Kommun VÄGLEDANDE BESTÄMMELSER Socialnämnden 2012-10-16 reviderad 131217 (Dnr: 2012-000141.730) VÄGLEDANDE BESTÄMMELSER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN, VÅRD OCH OMSORG Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för tillämpningen av 2 kap. 3 SoL och 4 kap. 1 SoL

Riktlinjer för tillämpningen av 2 kap. 3 SoL och 4 kap. 1 SoL Handläggare Datum Ann-Christine Kittel-Olsson 2012-10-15 0480-45 29 04 Riktlinjer för tillämpningen av 2 kap. 3 SoL och 4 kap. 1 SoL Allmänt om riktlinjer Socialtjänstlagen är en ramlag som reglerar kommunens

Läs mer

Riktlinjer för bistånd enligt SoL inom sektor Vård och äldreomsorg i Kungälvs kommun

Riktlinjer för bistånd enligt SoL inom sektor Vård och äldreomsorg i Kungälvs kommun Biståndsenheten 2012-03-09 Riktlinjer för bistånd enligt SoL inom sektor Vård och äldreomsorg i Kungälvs kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen 2012-03-09 2012 ÄLDREOMSORG VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

Gruppboende och serviceboende

Gruppboende och serviceboende omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Gruppboende och serviceboende Vem kan få gruppboende eller serviceboende? Personer med psykisk funktionsnedsättning kan få lägenhet i gruppboende eller serviceboende. Omvårdnad

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

HEMTJÄNST I EMMABODA KOMMUN

HEMTJÄNST I EMMABODA KOMMUN HEMTJÄNST I EMMABODA KOMMUN Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad 2016-06-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är hemtjänst?... 2 Vem kontaktar man för att ansöka om hemtjänst?... 2 Biståndshandläggare

Läs mer

Kvalitetsstandard utförare

Kvalitetsstandard utförare Kvalitetsstandard utförare Hemtjänst 2009 09 23 Innehållsförteckning Övergripande...4 Målet med biståndet...4 Utförarens mål...4 För att uppnå kontinuitet...4 Larm...4 Vanligt förekommande insatser med

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Riktlinjer för bistånd inom Äldreomsorgen

Riktlinjer för bistånd inom Äldreomsorgen 1 (9) Fastställda av KS 2005-12-05 287 Reviderade av ÄON 2006-11-07 Dnr ÄON 06/236-730 Reviderade av ÄON 2007-01-18 Dnr ÄON 06-259-750 Reviderade av Socialförvaltningen 2008-02-27 Reviderade av ÄON 2009-02-12

Läs mer

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun falun.se/omvårdnadsförvaltningen Trygghet Inflytande Gott bemötande Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun Innehåll Anvisning av lägenhet...5 Att ansöka om och få lägenhet...4 Att bo i vård- och

Läs mer

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning Stöd & service För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMTJÄNST HEMTJÄNST...3 Ansökan, beslut Eget val av utförare... 4 Kontaktperson Avgift DAGVERKSAMHET...5 Ansökan, beslut

Läs mer

Omvårdnad Gävles korttidsenheter

Omvårdnad Gävles korttidsenheter Omvårdnad Gävles korttidsenheter OMVÅRDNAD GÄVLE Möjlighet till korttidsvistelse finns för dig som är i behov av en tillfällig plats efter till exempel sjukhusvistelse, i väntan på annat boende eller för

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2010-10-20 Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen avseende äldreomsorg Definition och syfte med dokumentet Många kommuner har generella riktlinjer för biståndsbedömning.

Läs mer

Service- och värdighetsgarantier

Service- och värdighetsgarantier 1(6) Service- och värdighetsgarantier Antagna av socialnämnden 2016-11-23 160 Vårt gemensamma mål Du som har kontakt med oss som arbetar inom Socialtjänsten i Mullsjö kommun ska möta en kunnig och vänlig

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Kungsholmens stadsdelsförvaltning Stöd till resultatstyrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-02-18 Handläggare Christina Egerbrandt Telefon: 08-508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde

Läs mer

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med Äldreomsorg i NYNÄSHAMN En guide till vad du kan få hjälp med Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Att ansöka om hjälp och stöd 3 Hemtjänst 4 Stöd 5 Färdtjänst 6 Särskilt boende 7 I hemmet 8 Tryggt

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje 2015-03-23 Särskilt boende SoL Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Diarienummer: VON 2015/00377 734 Antagen av vård- och omsorgsnämnden den 14 maj 2013 Riktlinjen

Läs mer

för ordinärt boende i Borgholms kommun

för ordinärt boende i Borgholms kommun Lagrum SoL Version 1 Ansvarig för dokumentet Socialchef Fastställd av Socialnämnd Datum 141022 Nästa revidering senast 151022 Diarienr 2014/103-732 SN Plats i Q:et Ekonomi Resursfördelningsmodell för ordinärt

Läs mer

Riktlinje Bistå ndshåndlå ggning

Riktlinje Bistå ndshåndlå ggning Ansvarig för rutin Ingela Holmström Ut Utfärdat 2016-08-29 Enheten för bistånd- och LSShandläggning Beslutad (av vem och datum) Verksamhetens ledningsgrupp, 2016-09-19 Uppdaterad och Giltig till och version

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av bistånd till hemtjänst och annan äldreomsorg enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för bedömning av bistånd till hemtjänst och annan äldreomsorg enligt socialtjänstlagen Socialförvaltningen Riktlinjer för bedömning av bistånd till hemtjänst och annan äldreomsorg enligt socialtjänstlagen 1. Hemtjänst Insatser från hemtjänsten ges för att underlätta för den enskilde i den

Läs mer

Ursprunglig ansökan Uppföljning av tillfällig utökning av hemtjänstinsatser.

Ursprunglig ansökan Uppföljning av tillfällig utökning av hemtjänstinsatser. EXEMPELUTREDNING HEMTJÄNST Läs hela utredningen men det som ligger till grund för genomförandeplanen börjar efter rubriken behov i den dagliga livsföringen. De livsområden som brukaren berörs av är de

Läs mer

Insatslista. Förflyttning (10 min/gång) Exempel på vad som kan innefattas: hjälp i och ur säng ändra kroppsläge

Insatslista. Förflyttning (10 min/gång) Exempel på vad som kan innefattas: hjälp i och ur säng ändra kroppsläge INSATSLISTA 2017-02-24 Ansvarig: Utfärdat av: Enhetschef Myndighetskontoret/äldre Berörda verksamheter: Hemtjänst i ordinärt boende Version: 3 2017-03-01 Insatslista Nya insatsbenämningar har utarbetats

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Schablontider i hemtjänst

Schablontider i hemtjänst Dokumenttyp Schablontider hemtjänst Dokumentansvarig Camilla Ryrstedt Beslutad av (datum och ) Omsorgsnämnden 2012-09-06 Gäller för Omsorgsnämnden Giltig fr o m 2012-09-06 Senast reviderad 2016-11-23 Bilaga

Läs mer

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Scandinav.se Foto Maria Carlsson Äldreomsorg i Borås Stad Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Du som är äldre ska ha möjlighet att leva ett gott liv var dag.

Läs mer

Riktlinjer för bedömning och utförande av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade

Riktlinjer för bedömning och utförande av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade Riktlinjer för bedömning och utförande av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade Antagna av socialnämnden 2009-04-07, 30 1 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 Syfte...

Läs mer

Insatser enligt Socialtjänstlagen

Insatser enligt Socialtjänstlagen SOCIAL- OCH OMSORGSKONTORET Myndigheten för personer med funktionsnedsättning Insatser enligt Socialtjänstlagen - för personer med funktionsnedsättning under 65 år Vem vänder sig insatserna till?... 3

Läs mer

Information om hemtjänsten

Information om hemtjänsten Information om hemtjänsten Hemtjänsten i Linköpings kommun Linköpings kommun erbjuder olika former av stöd och service inom hemtjänsten. Stödet syftar till att möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt,

Läs mer

Information om vårdbostad. Att bo i vårdbostad

Information om vårdbostad. Att bo i vårdbostad Information om vårdbostad Att bo i vårdbostad Att bo i vårdbostad Den här broschyren ger en kort beskrivning över de krav som äldrenämnden ställer på den vård och omsorg som bedrivs av både privata och

Läs mer

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende i Åstorps kommun Beslutat av Socialnämnden 2014-04-22, 66 Dnr 2014/110 2(15) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen

Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen 1 Rätt att bo tillsammans i särskilt boende I enlighet med socialtjänstlagen (SoL) 4 kapitlet 1 c har äldre människor som beviljas plats i

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärende enligt Socialtjänstlagen inom Hemvårdsförvaltningen

Riktlinjer för handläggning av ärende enligt Socialtjänstlagen inom Hemvårdsförvaltningen 2011-11-23 Riktlinjer för handläggning av ärende enligt Socialtjänstlagen inom Hemvårdsförvaltningen Vård och omsorg Halmstads kommun ska verka för att alla kommuninvånare som behöver vård och omsorg ska

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare Februari 2007 Hemtjänst, ledsagning, avlösning Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare 1. Hemtjänst 1.1 Kunddebiterad tid sid

Läs mer

Schabloner för hemtjänsten

Schabloner för hemtjänsten Lidingö 2016-09-29 Schabloner för hemtjänsten Biståndshandläggaren beslutar om insatser. Varje insats har en schablontid med ett spann, där det är schablontiden som styr ersättningen. Det är inte säkert

Läs mer

Information om hemtjänsten 2 (5) Datum

Information om hemtjänsten 2 (5) Datum 170901 Information om hemtjänsten 2 (5) Hemtjänst är till för att underlätta ditt dagliga liv och göra det möjligt för dig att bo kvar hemma under trygga förhållanden. Hemtjänstens insatser varierar från

Läs mer

Särskilt boende - SoL

Särskilt boende - SoL Särskilt boende - SoL Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Dnr VON-176/2013 003 Godkänd av ledningsgruppen 2013-04-08 Antagen av vård- och omsorgsnämnden den 14 maj 2013

Läs mer

Välkommen till Hesselgrenska

Välkommen till Hesselgrenska Välkommen till Hesselgrenska Hofors kommun 2009Rev juni 2014 Hesselgrenska är ett särskilt boende med inriktning mot demenssjuka. På Hesselgrenska arbetar vi efter målsättningen att skapa en lugn och trygg

Läs mer

Avgifter för äldre- och handikappomsorg

Avgifter för äldre- och handikappomsorg Avgifter för äldre- och handikappomsorg Vad kostar hjälpen jag får? Maj 2004 FALKÖPINGS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN 2 Det stöd och den hjälp du kan få av äldre- och handikappomsorgen är behovsprövad. Kommunen

Läs mer