INFORMATION OM HEMSERVICE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATION OM HEMSERVICE"

Transkript

1 INFORMATION OM HEMSERVICE

2 Om hemservice Kommunen ska i enlighet med Socialvårdslag FFS (1982/710) 3 kap 17 ombesörja anordnandet av hemservice. Målsättningen med hemservice är att stöda klientens självständighet och den kvarvarande funktionsförmågan samt hjälper att upprätthålla sociala relationer. Syftet med vård och omsorg som ges i hemmen samt stödtjänsterna är att hjälpa klienten att klara sig i sitt eget hem så länge som möjligt. Med hemservice förebyggs att klienten flyttas för tidigt till anstaltsvård. Hemservicen syftar till att säkerställa att hemmaboende klienter genom rådgivning och handledning, genom vård och ett rehabiliterande arbetsgrepp på bästa möjliga sätt får den vård, omsorg och omvårdnad de behöver, inom ramen för befintliga personalresurser. Hemservicens inledande Hemservicetjänster kan fås i situationer då hemmaboende försvårats p.g.a. hög ålder, sjukdom, handikapp eller annan orsak. Tjänster ges dygnet runt sju dagar i veckan. Klienter som behöver hemservicetjänster har ett klart behov om vård och omsorg. Klienter som behöver hjälp i mindre utsträckning (t.ex. städhjälp) styrs till privata tjänsteproducenter. Alla personer över 80år samt personer med gravt funktionshinder har rätt att få en bedömning av sitt behov av sociala tjänster inom en viss tid. I icke brådskande fall skall bedömningen göras inom 7 dygn efter begäran till kommunen, i brådskande fall skall den göras omedelbart. Bedömningsbesöket är avgiftsfritt. Hur bestäms innehållet i hemservicen? Behovsbedömningen skall göras så att klienten ges möjlighet att på ett ändamålsenligt sätt deltaga och påverka planeringen och genomförandet av den vård som skall lämnas (SocialvårdsF 5). Tillsammans med klienten och eventuellt anhöriga, som sköter klienten, upprättas en vård- och serviceplan om regelbunden hemservice. Under det första hembesöket beaktas och utvärderas Hur klienten klarar sig hemma med hänsyn till sitt hälso- respektive sjuktillstånd, sin fysiska och psykiska funktionsförmåga samt sociala situation. Hemmiljön och bostadsförhållandena Konstaterande av minnestörningar och hänvisning till undersökning Klientens nätverk och hjälpare i övrigt

3 Klientens hjälpbehov; hemservices- och omsorgstjänsterna, sjukvårdstjänster och stödtjänster planeras tillsammans. Behovet av hjälpmedel Behovet av ekonomisk bidrag: råd och bistånd med att ansöka om bidrag Med hemservice avses enligt 20 i socialvårdslagen fullgörande av eller bistånd vid fullgörandet av uppgifter eller funktioner som hör till boende, personlig skötsel och omvårdnad, samt därtill hörande normal och invand livsföring. Enligt 9 i socialvårdsförordningen ordnas hemvård i form av: 1. Hjälp i hemmet med arbete, personlig omvårdnad och stöd, vilket ges av personal till enskilda familjer. 2. Stödservice, såsom måltids-, klädvårds-, bad-, städ-, transport- eller följeslagarservice och tjänster som främjar socialt umgänge. Andra tjänster än hemservicen rekommenderas Hemservicen kan inte anta klienter som inte själva vill ha några tjänster, med aggressivt beteende som hotar den anställdas säkerhet eller som inte binder sig till samarbetet trots att de inser dess betydelse med tanke på sin vård. Ett undantag gör klienter med minnesproblem som inte nödvändigtvis inser sin egen situation. De som endast behöver städtjänster. Hemservicepersonalen hjälper inte heller med sånt som: Trädgårdsarbete, snöskottning, bära in ved Tvätta fönster Torka damm Torka ur köks- eller klädskåp Flytttningsstäd Storstädning, ex. städa vind eller liknande utrymmen Städning åt inneboende och vuxna barn Transport av klienten i egen bil Festarrangemang Att sköta och rasta sällskapsdjur Kriterierna för hänvisning vidare från hemservicen Alla kriterier uppfylls: Besöksbehovet är fler än 7/dygn, eller vården och omsorgen mera än 120 timmar/mån. Läget har kontrollerats av en läkare, som konstaterat att ingen medicinsk förbättring är att vänta. Ombyggnad av bostaden hjälper inte läget. Den berörda personen har ingen egen stödperson (anhörig, vän) som biträder vården. Vården kräver mestadels två personers insats.

4 Tjänsternas innehåll Hemservicens vård och omsorg utförs med ett rehabiliterande grepp så att klienten får hjälp med att utnyttja den egna funktionsförmågan och sin egen aktivitet. Vid hemservicens inledande görs det upp en skriftlig vård- och serviceplan som utvärderas när det sker ändringar i behovet eller minst en gång om året. Vårdplanen fungerar som grund för klientavgiften. Planen förvaras i en mapp på hemvårdskansliet. Hemservicebesöken statistikförs månatligen. Om klienten är starkt påverkad av rusmedel under hemservicebesöket, kontrolleras allmäntillståndet, vartefter personalen har rätt att avlägsna sig. Fortsätter situationen ständigt på samma sätt, görs en ny bedömning av klientens vård och behov av service. Av arbetarskyddsskäl får hemservicepersonal be klienter låta bli att röka under hembesök. Om det framkommer hälsofarliga omständigheter i hemmet, får personalen be arbetarskyddet om ett hembesök för att utvärdera hälsoriskerna i arbetet. Klienten eller närstående ska se till att sällskapsdjur inte beter sig hotande eller störande. För att säkerställa att arbetet är tillräckligt ergonomiskt för personalen förutsätts det att klienten tar emot sådana hjälpmedel som krävs i vården (bl.a. lyftanordning). Personlig hygien Till vården av den personliga hygienen hör att hjälpa klienten att tvätta sig, antingen i duschen eller i bastun (hemma eller på Rönngården) en gång i veckan. Därtill får klienten hjälp med den dagliga hygienen. Till den personliga hygienen hör också tandborstning och rengöring av protes, att smörja in huden, raka skägg, klippa naglar och hårläggning. Måltidsservice Måltidsservicen är avsedd för personer som inte själva kan ta sig ut att äta (på Rönngården) eller få sin dagliga mat tillredd. Om klienten inte själv kan tillreda sina måltider, beställs färdig mat från Rönngården, alternativt inhandlas färdigrätter från butiken. Maten levereras hem mot en avgift. Hemservicen tillreder enklare måltider (såsom gröt, makaroner, koka potatis) av särskilda skäl som förhandlas separat vid uträttande av vård- och serviceplan. Särskilda skäl kan till exempel vara medicinska skäl eller en särskilt svår ekonomisk situation.

5 Klädvård I samband med besöken tillreder hemservicen morgonmål, mellanmål och kvällsmat. Dessutom ser hemvården till att klienten intar tillräckligt med vätska samt värmer upp måltiderna. Tvätten tvättas i klientens eller i Rönngårdens maskin. I service ingår strykning och mangling av kläderna. Tvätt av mattor, gardiner och finare borddukar hänvisas till närstående eller till privata serviceproducenter. Klädtvätt för hand ingår inte i tjänsterna. Lakan och dynvar byts en gång i månaden eller vid behov. Hjälp med att handla och uträtta ärenden Uppköp av dagligvaror sköts högst två gånger i veckan, i första hand från en butik i närheten. Specialprodukter som klienten önskar sig får anhöriga eller andra i den närmaste kretsen ta hand om. Hemservicen tar hand om nödvändiga apoteksärenden om klienten inte kan sköta dem. Bankärenden eller motsvarande sköter primärt klienten själv, anhöriga eller klientens intressebevakare. För personer med minnesproblem anhålls om intressebevakare. Hemservicen sköter bankärenden endast i undantagsfall, enligt separat överenskommelse. Hjälp med att gå ut och följeslagarservice Hemservicen går ut med klienter när arbetsläget tillåter, beaktande att klienterna ska behandlas lika. En anställd vid hemservicen kan följa med på läkarbesök. För att underlätta planeringen, bör hemvården i god tid veta om följeslagare behöves. För övrigt bör följeslagarhjälp ordnas i första hand med hjälp av anhöriga eller någon i den närmaste kretsen. Lokalvård / städning Hemservicen ser till att hemmet hålls i ordning, om klienten inte själv är i stånd att göra det. Hemservicen tar hand om städning i syfte att upprätthålla en tillräcklig hygiennivå. Den dagliga lokalvården omfattar rengöring av bord och arbetsytor i köket. Disken diskas och soporna förs ut vid behov. Wc- och duschutrymmen kontrolleras dagligen och tvättas vid behov. Portativ, urinflaskor och slaskhinkar töms och tvättas i samband med besöken. De rum som klienten använder dagligen dammsugs en gång i månaden. Vid behov fukttorkas golven. Observera att klienten bör själv i mån av möjlighet aktivt delta i städningen, och.att ordentlig städmaterial och utrustning (dammsugare, mopp+hink, allrengöringsmedel, toalettborste samt medel för rengöring av toalettstolen) bör finnas för städarbete. För grundstädning hänvisas klienten till privata serviceproducenter, som även om behovet handlar enbart om städhjälp.

6 Avgifter Hemserviceavgifterna bestäms enligt tjänsternas omfattning*, personantalet i familjen samt hushållets bruttoinkomster (se tabell). Priset på regelbunden hemservice räknas utgående från procentandelar som överskrider de inkomstgränser som nämns i socialvårdsförordningen (indexjusteringar görs vartannat år) och i enlighet med hur ofta hemservicetjänsterna används. * Vårdbehov A; 1-3 besök/vecka Vårdbehov B; 4-7 besök/vecka Vårdbehov C; 8 eller fler besök/vecka Antal personer Över Vårdbehov A Vårdbehov B Vårdbehov C % 26% 35% % 16% 22% % 13% 18% % 11% 15% % 10% 13% % 8% 11% I bruttomånadsinkomsten räknas inte in det som är stadgat i Förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården / Avgifterna justeras i samband med att vård- och serviceplanen granskas när det sker ändringar i tiden som vården kräver eller minst vartannat år. Avgiften får inte överstiga kommunens kostnader för produktionen av tjänsten. För tillfällig hemservice, för personer med mindre hemservice än en gång/vecka tas ut en avgift om 7 /besök. Avgift för stödtjänster: Dusch på Rönngården med hjälp av hemservicen 5,00 Dusch i eget hem med hjälp av hemservicen 7,00 Användning av Rönngårdens bastu (utan hjälp) 1,70 Lunchportion från Rönngården 5,98 Transport av maten 0,50 Tvättservice i Rönngårdens maskin 1,15 Ytterligare information Förman för hemtjänsten, Linda Henriksson, tel Äldreomsorgsledare, Sanna Lindroos, tel

7

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende i Åstorps kommun Beslutat av Socialnämnden 2014-04-22, 66 Dnr 2014/110 2(15) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Dnr VON13/126 Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Beslutade i Vård- och omsorgsnämnden 2014-02-06 Reviderade avgifter från 2015-01-01 enlig beslut i Vård- och

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 160/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre samt lag om upphävande

Läs mer

1/2012. Hjälp i hemmet. Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors

1/2012. Hjälp i hemmet. Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors 1/2012 Hjälp i hemmet Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors Hjälp i hemmet Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors Bilaga Hemvårdens klientavgifter 1.1.2012 Redaktion Hemvårdens ledningsteam

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Projektrapporterna, som publicerats, finns i pdf-format på adressen www.aspa.fi.

Projektrapporterna, som publicerats, finns i pdf-format på adressen www.aspa.fi. Den allmännyttiga Boendeservicestiftelsen ASPA främjar nationellt på olika sätt möjligheterna för personer med funktionshinder och personer med psykisk ohälsa att leva ett självständigt och spontant liv.

Läs mer

Tillhör process Handläggning och genomförandeprocess. Ansvarig för beslut om revideringar Myndighetschef/Funktionschef

Tillhör process Handläggning och genomförandeprocess. Ansvarig för beslut om revideringar Myndighetschef/Funktionschef Dokumenttyp Insatsbeskrivning Servicebostad LSS/SoL kommunalt utförande Beslutad av Myndighetschef/ Funktionschef Mottagare för information om revideringar Handläggare / Enhetschefer Tillhör process Handläggning

Läs mer

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun 1 (27) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 111, 2006-09-11, 151, 2007-03-19, 42 med ändring i äldreomsorgsnämnden 2007-11-14, 133, 2009-05-11, 105, 2010-04-19, 57, 2010-12-14, 136, 2011-10-10, 195,

Läs mer

Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service

Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Reviderad 120427 Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Denna broschyr är utgiven av Socialnämnden i Melleruds kommun januari 2012. VIKTIGA TELEFONNUMMER: BISTÅNDSHANDLÄGGARE 0530-183 30 0530-183

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

Regler för ersättning av utförd tid

Regler för ersättning av utförd tid Regler för ersättning av utförd tid Tillämpningsregler för hur tid hos den enskilde ska registreras avseende hemtjänst, boendestöd, avlösarservice, avlösning och ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL),

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN 000 RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN Reviderad SN 98/080625 Reviderad SN 4/100127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 1 Biståndshandläggning 2 1.1 Kompetens 2 1.2 Handläggning av ärenden

Läs mer

KVALITETSREKOMMENDATION TJÄNSTER FÖR ÄLDRE

KVALITETSREKOMMENDATION TJÄNSTER FÖR ÄLDRE KVALITETSREKOMMENDATION TJÄNSTER FÖR ÄLDRE AUGUSTI 2010 SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGEN SOCIALVÅRDSBYRÅN Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Kvalitetsrekommendationens innehåll och uppbyggnad...6 Kvalitetsrekommendationen

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Socialförvaltningen Individ och familjeomsorgen Vingåkers kommun 20140313 Riktlinjer 140313.doc Innehållsförteckning Ordlista... 3

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för biståndsbeslut omvandlade till tid gällande serviceinsatser i hemtjänst

Tillämpningsanvisningar för biståndsbeslut omvandlade till tid gällande serviceinsatser i hemtjänst Tillämpningsanvisningar för biståndsbeslut omvandlade till tid gällande serviceinsatser i hemtjänst Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utgångspunkter... 4 Socialtjänstlagen rätt till bistånd... 4 Plan

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN

VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN Reviderad 2015 05 1 VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN Att få leva så länge man lever Reviderad 2015 05 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Att ansöka om hjälp och stöd sid 3 Hemtjänst, trygghetslarm sid 4-6 Insatser

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER. Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla

STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER. Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla Föreläsningens innehåll FPA Vårdbidrag Bostadsbidrag för pensionstagare Reseersättningar Färdtjänst Socialvårdslagen

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer