Föredragningslista. Föredragande 1(4) Kommunstyrelsen. Bäve, kl. Il :00 onsdagen den 26 augusti Ingemar Samuelsson.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föredragningslista. Föredragande 1(4) 2015-08-19. Kommunstyrelsen. Bäve, kl. Il :00 onsdagen den 26 augusti 2015. Ingemar Samuelsson."

Transkript

1 Kallelse Föredragningslista 1(4) Sammanträde Plats och lid Ordförande sekreterare Kommunstyrelsen Bäve, kl. Il :00 onsdagen den 26 augusti 2015 Ingemar Samuelsson Annica Åberg Föredragningslista Föredragande l. Upprop och val av justerande samt bestämmande av lid för justering Dnr KS 2705/47 2. Information om controllerrapporten Dnr KS 2754/65 3. Information om 30-års jubileum av mottagande av flyktingar i Uddevalla kommun Dnr KS 2775/23 4. Medborgarförslag från Ulf Wallin rörande alkoholservering i kommunala frilids och friskvårdsanläggningar Dnr KS 2015/00234 Magnus Södergren kl. Il :00-11:15 Kimnars 1-Ieydar, Fredrika Abrahamsson kl.ll:l5-11:30 Kl. 11:30 5. Motion från Carin Ramneskär (M) om att minska fallolyckor för äldre och för personer med olika funklionsnedsättningar Dnr KS 2015/ Motion från Carin Ramneskär (M) om att använda mer ny teknik inom omsorg och äldrevård Dnr KS 2015/ Mollon från Annelie Högberg (S) och Sonny Persson (S) angående fristad för förföljda journalister och författare/kulturarbetare i exil. Dnr KS 2014/ Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) om namnändring av gala/väg, till Gustaf B Thordens gala/väg Dnr KS 2015/ Anlagande av allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten gällande Palle Näbba Ulby Dnr KS 2015/00419

2 Kallelse Föredragningslista 2(4) Föredragningslista Föredragande 10. Antagande av detaljplan för del av fastigheten Källdal4:7, Kälidolsskolan/Nya Herrestadsskolan Dnr KS 2015/00466 Il. Justering av medlemsavgiften för 2015 samt indexuppräkning medlemsavgiften för 2016 gällande Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän Dnr KS 2015/00333 SamhUllsbyggnadsnämndens protokoll kommer efter 20/8 12. Markanvisningsavtal Facklan l Dnr KS 2015/ slutrapport från kommunstyrelsens hållbarhetsberedning med förslag om Inrättande av hållbarhetsberedning under kommunfullmäktige Dnr KS 2015/ Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning med anledning av inrättande av hållbarhetsberedning Dnr KS 2015/0041 O 15. Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015 gällande Kommuninvest ekonomisk förening Dm KS 2015/ Översyn av bolagspolicy och ägordirektiv för de kommunala bolagen Dnr KS 2014/ Socialnämndens begäran till kommunfullmäktige om utökning av 2015 års Investeringsbudget Dm KS 20 15/ Ombyggnad av Göteborgsvägen Dnr KS 2015/ Granskning av Trygg hemgång, revisionsrapport Dnr KS 2015/ Granskning av barn som far illa, revisionsrapport Dnr KS 2015/ Nämndernas fastställande av styrkort för Dnr KS 20 15/ Utredning gällande förutsättningar för vinteruteserveringar Dnr KS 2014/00519 Kompletterande handlingar från kommunledningskontor et kommer

3 Kallelse Föredragningslista 3(4) Föredragningslista Föredragande 23. Verksamhetsplan och budget 2016 för Fyrbodals kommunalförbund Dnr KS 2015/ Budget och verksamhetsplan för Tolkförmedling Väst Dnr KS 2015/ Vindbruksplan 2015 Dnr KS 2015/ Prövning enligt kommunallagen 6 kap l a, om verksamheten i de kommunala bolagen år 2014 varit förenlig med kommunala ändamål och befogenheter Dnr KS 2015/ Remiss från näringsdepartementet om kompletterande bestämmelser till EU förordningen om elektronisk identifiering Dnr KS 2015/ Undertecknande av handlingar inom kommunstyrelsen Dnr KS 2015/ Ansökan från Herrestads folketshusförening om finansiering av tillgänglighetsanpassning av toaletter Dnr KS 2015/ Samverkansavtal för gymnasieutbildning gällande Fritt Sök Dnr KS 2015/00450 Barn och utbildningsnämndens protokoll kommer efter 20/8 31. Omräkning av kommunbidrag 2016 tilllöpande pris Dnr KS 2015/ Information från kommundirektören Dnr KS 2015/ Information från kommunstyrelsens ordförande samt från Fyrbodal D nr KS 2015/ Redovisning av delegationsbeslut 2015 D nr KS 2015/ Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2015 Dnr KS 2015/00004

4 Kallelse Föredragningslista 4(4) Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare. Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande hygienartiklar.

5 Protokoll;~~;~~> 0 s>n \Ci 6 Samhällsbyggnadsnämnden Dnr SBN 2015/00035 Kommunstyrelsens remiss ang utredning gällande förutsättningar för vinteruteserveringar Sammanfattning På uppdrag av kommunstyrelsen, KS 2014/519, har tekniska kontoret tillsammans med bygglovsavdelningen och tillståndsenheten utrett förutsättningar för vinteruteserveringar inom Uddevalla kommun. Perioden för vinteruteserveringar i Uddevalla är l november- 31 mars. Förslag på regler för vinteruteserveringar är baserat på omvärdsanalys och sammanfattar tekniska nämndens och socialnämndens nuvarande bestämmelser respektive riktlinjer. Målet med utredningen är tillmötesgå Uddevallas restaurang- och cafeägare önskemål om att ha uteserveringar även under vintertid. Omvärldsanalysen visar att de få kommuner i landet som tillåter vinteruteserveringar ställer särskilda krav på dess utformning. De regler för vinteruteserveringar som vi, tjänstemannagruppen, föreslår nedan återspeglar i stort sett de övriga kommunernas krav. De föreslagna reglerna för vinteruteserveringar är följande: att anordningarna inte ska vara bygglovspliktiga, att dess mått inte får överstiga 15 kvadratmeter, att det ska finnas minst 2,5 meter för fri gångpassage, att vinteruteserveringar ska användas regelbundet. Varje ny ansökan om vinteruteservering ska bedömas individuellt. Markhyra för de verksamheter som kommer att välja att ha sina uteserveringar stående under hela vintern kommer att bli l,5 gånger högre än markhyra för sommartid. Förslaget blev presenterat för krögare och cafeägare vid ett möte Tekniska kontoret begärde in de deltagarnas skriiuiga synpunkter. Inga synpunkter på förslaget har kommit in. Beslutsunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse ; Kommunledningskontorets protokoll ; Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse ; Tekniska nämndens protokoll ; Tekniska kontorets tjänsteskrivelse O-l O; Bestämmelser om nyttjande av allmän plats, TN/2012:447; Riktlinjer och avgiftsystem vid tillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andrajästa alkoholdrycker samt försäljning av folköl, KF/ med ändring i socialnämnden den 19 september Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

6 Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden Forts. 149 Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förslag på regler för vinteruteserveringar inom Uddevalla kommun; att regler får vinteruteserveringar ska börja gälla från och med l november Vid protokollet Eva Thoi-Nordfeldt Justerat Gunilla Magnusson Eva Espling Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2015~04w21 Eva Thoi-Nordfcldt intygar Expedierat Tekniska kontoret KS Justerandes signatur Utdrags bestyrkand e

7 Tjänsteskrivelse Tekniska kontoret 1(3) Dnr SBN 2015/00035 Handläggare Teknisk samordnare Elena Tibblin Telefon Kommunstyrelsens remiss ang utredning gällande förutsättningar för vinteruteserveringar Sammonfattning På uppdrag av kommunstyrelsen, KS 2014/519, har tekniska kontoret tillsammans med bygglovsavdelningen och tillståndsenheten utrett förutsättningar för vinteruteserveringar inom Uddevalla kommun. Perioden för vinteruteserveringar i Uddevalla är l november-31 mars. Förslag på regler för vinteruteserveringar är baserat på omvärdsanalys och sammanfattar tekniska nämndens och socialnämndens nuvarande bestämmelser respektive riktlinjer. Målet med utredningen är tillmötesgå Uddevallas restaurang- och cafeägare önskemål om att ha uteserveringar även under vintertid. Omvärldsanalysen visar att de få kommuner i landet som tillåter vintemteserveringar ställer särskilda krav på dess utformning. De regler för vinteruteserveringar som vi, tjänstemannagruppen, föreslår nedan återspeglar i stort sett de övriga kommunernas krav. De föreslagna reglerna för vinteruteserveringar är följande: att anordningarna inte ska vara bygglovspliktiga, att dess mått inte får överstiga 15 kvadratmeter, att det ska finnas minst 2,5 meter för fi'i gångpassage, att vinternieserveringar ska användas regelbundet. V mje ny m1sökan om vinternieservering ska bedömas individuellt. Markhyra för de verksamheter som kommer att välja att ha sina uteserveringar stående under hela vintern kommer att bli l,5 gånger högre än markhyra för sommartid. Förslaget blev presenterat för krögare och cafeägare vid ett möte Tekniska kontoret begärde in de deltagarnas skriftliga synpunkter. Inga synpunkter på förslaget har kommit in. Beslutsunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse ; Kommunledningskontorets protokoll ; Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse ; Tekniskanämndens protokoll2014-ll ; Tekniska kontorets tjänsteskrivelse O; Bestämmelser om nyttjande av allmän plats, TN/2012:447; Riktlinjer och avgiftsystem vid tillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och m1drajästa alkoholdrycker samt försäljning av folköl, KF/ med ändring i socialnämnden den l 9 september

8 Tjänsteskrivelse Tekniska kontoret (3) Dnr SBN 2015/00035 Förslag 1111 beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förslag på regler för vinteruteserveringar inom Uddevalla kommun; att regler för vinteruteserveringar ska böda gälla från och med l november Ärendebeskrivning De gällande Bestämmelser om nyttjande av allmän plats, antagna , tillåter i regeln endast sommaruteserveringar. Under vintertid föreslås verksamheterna att få ställa upp sina uteserveringsmöbler under förutsättningen att snö inte finns på marken. Socialnämnden, i enlighet med sitt beslut från , tillåter servering av alkohol inom uteserveringsgränser året runt. För att sammanfatta dessa två beslut har tekniska kontoret begärt av kommunstyrelsen att få ett uppdrag att tillsammans med bygglovsavdelningen på miljö och stadsbyggnad och tillståndsenheten på socialtjänsten att utreda förutsättningar för vinteruteserveringar. Period för vinteruteserveringar inom Uddevalla kommun är l november-31 mars. Målet med utredningen är att tillmötesgå Uddevallas restaurang- och cafeägare önskemål om att ha sina uteserveringar även under vintertid och därmed att skapa förutsättningar för levande centrum vintertid. En tjänstemannagrupp som har gjort denna utredning föreslår följande regler för vinteruteserveringar inom Uddevalla kommun: l. Anordningar ska vara enkla och inte bygglovspliktiga. Varken golv eller staket med fåste i marken kommer att tillåtas. Uteserveringsmöbler ska ställas direkt på marken. Det är viktigt att tänka på att uteserveringen är en del av gatan och att den ska kunna snöröjas vid behov och att framkomligheten är god. 2. Vinteruteserverings mått får inte överstiga 15 kvadratmeter; 3. Det ska finnas minst 2,5 meter mellan vinteruteservering och körbana, för fri gångpassage. De uteserveringar som brukar stå på smala trottoarer eller på körbanor under sommartid kommer inte att beviljas för vinterperiod; 4. Uteserveringar under vintertid ska uppfylla samma krav på tillgänglighet som under sommartid. Det ska vara ett särskilt skydd på marschaller som ställs ut ibland vid ingångar till verksamheterna; 5. Vmje ny ansökan om vinteruteservering kommer att bedömas individuellt. Det är bland annat parkpersonal, som sköter vinterväghållning i centrala Uddevalla, som ska delta i den bedömningen; 6. Vinteruteserveringar ska användas regelbundet. Uteserveringar ska inte användas för förvaring av möbler. Vid utebliven användning under en vintersäsong kommer inte ansökan för nästa vinter att beviljas.

9 Tjänsteskrivelse Tekniska kontoret (3) Dnr SBN 2015/ Markhyra för vintertid, för de verksamheter som kommer att välja att ha sina uteserveringar stående under hela vintern, utan att plocka ner dem dagligen efter stängningsdags, kommer att bli l,5 gånger högre i jämförelsen med markhyra för sommartid. Detta är för att täcka kostnader för extra snöröjningsarbeten. De extra kostnaderna får inte vara en belastning för skattekollektivet 8. En viktig regel som krögarna ska tänka på är att vid servering av alkohol ska det alltid serveras mat. Den regeln gäller både utomhus och inomhus och året runt. 9. I övrigt ska det gälla samma regler för uteserveringar under vintertid som for uteserveringar under sommartid. Förslaget är baserat på omvärdsanalys. De få kommunerna i Jandet som tillåter vinteruteserveringar ställer liknande krav på sina kommuners vinteruteserveringar. Exempel på sådana kommuner är Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg. Förslaget har kommunicerats med restaurang- och cafeägarna vid ett sammanträde den 23 februari och de har givits tillfåll e att komma in med synpunkter på tjänstemannaförslaget Inga skriftliga synpunkter har kommit in. Patrik Petre Teknisk chef Martin Hollertz Gatu-och parkchef Elena Tibblin Teknisk samordnare Expediera till Kommunstyrelsen

10 tjafs Blad l luktlinjer OCH AVGIFTSSYSTEM VID TILLSTÅND FÖR SERVERING A V SPRITDRYCKER, VIN, STARKÖL OCH ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER SAMT FÖR FÖRSÄLJNING AV FOLKÖl" Antagna av kommunfullmäktige den 10 december 2002, 214, med ändring i socialnämnden den 8 januari , den 21 april , den 16 november och den 18 december , samt med ändring och tillägg i kommunfullmäktige den 14 januari och 8 december , den 9 mars och den II maj , samt med ändring i socialnämndenden 19 september Frän och med 20 Il-O 1-0 l har en ny alkohollag införts och kommunen är tillsynsmyndighet. I Uddevalla kommun är det Tillståndsenheten som ansvarar for alkohol frågor. Lagen ger kommunen rätt att vid tillståndsprövning som ett särskilt kriterium beakta om en servering kan befaras medt(ira olägenheter ifi åga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa. Alkohollagen ii r en social skyddslag som finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar och det är särskilt angelägel all regler finns som ger barn och unga skydd. En utgångspunkt för kommunen är att skyddet för människors hälsa går före f(ircwgsckonomiska eller näringspolitiska hänsyn. Bestämmelserna i 3 kap 5 ocl1 8 kap 20 berör båda ordning och nykterhet som skall råda där det säljs och serveras alkoholdrycker. Skaclor ska i möjligaste mån förhindras samt de som serverar alkohol se till att oordning och onykterhet undviks. I dessa riktlinjer anges vilka som har delegation på olika beslut. Med sektionschef avses sektionschefen pil Avdelningen förflirebyggande socialt arbete. Med arbetsutskott avses socialnämndens arbetsutskott. Ansökan om stadigavarande och tillfålligt serveringstillstånd Rättsregel Enligt 5 alkoholforordningen (20 l 0: 1636) skall kommunen fatta beslut i ett ärende om serveringstillstånd inom fyra månader från det att en fullständig ansökan har kommit in till kommunen. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet fi\r handläggningstiden torlängas med högst fyra månader. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut. Riktlinjer Punkt f Beslut om.<tadigvarande serverinkstillstånd till allmänheten tas inom 3 månaderfrån det att Ti!lståncl\ enherenfått in alla nödvändiga handlingarfrån den sökande.

11 ljafs Blad 4 Punk! J O Förji)rening gäller all innan!il/ställningen börjar. skall arrangören ha en känd medlemslist a, som ska lämnas in till Ti/lständsenhelen. För övriga sammanslutningar gäller at! arrangören skalllämna in en h\ ta över v;/ka gäster som ingaridet slulna sällskapet. Punkt J l,)'erveringslolwlen.får inte vara öppenför andra gäster under pågående tillsfällning än de som är upp/agna på gästlislan eller med!emslislan. Del fbrhal/ander all enlreavgifier tas u/ och alllokalen är öppenför nya gäster under liden lillstä!lningen påkår gör all serveringen bedrivs!il/ allmänhele n. Punkt J 2 Det är av stor vikt hur eventuell annonsering i massmedia eller liknande iir u(färmad. Annonsering som vänder sig till allmänheten är inte tilläten Punktl3 llllredd mat skall serveras vid /il/ställningen. Delegationsordning Beslut om tillfalligt serveringstillstånd till slutet sällskap Delegat A lkoho!handläggare Kryddning av snaps gättsregel Enligt 8 kap. 3 alkohollagen har den som har ett stadigvarande tillständ alt servera spri drycker, efter anmälan till kommunen, rätt att krydda spritdryck för servering som snaps i den egna serveringsrörelsen. Cateringverksamhet Rättsregel Enligt 8 kap. 4 alkohollagen kan ett cateringfl1retag som bedriver verksamhet for slutna sällskap erhålla ett stadigvarande servcringstillstånd. Riktlinjer Punkll4 Vm:je serveringstillfälle ska anmälas och godkännas av kommunen. Sanuna matutbud och eget kök som gällerfår restauranger ska gällafi.jr cateringföre tag. Punktl5 Serveringslokalen ska vara godkänd ur brandslikerhetssynpunkt. Delegationsordning Beslut om stadigvarande serveringstillstånd för cateringverksamhet till s)u!na sällskap avseende innehavare av bc11ntligt serveringstillstånd Delegat Alkoholhandläggare

12 Blad S Beslut om stadigvarande serveringstillständ Hir cateringverksamhet till slutna sällskap avseende sökande som ej innehur serveringstillstånd Arbetsutskott Provsmakning av alkoholhaltiga drycker Rättsregel Enligt 8 kap. 6 alkohollagen är anordnande av provsmakning av spritdrycker, vin, starköl eller andrajästa alkoholdrycker vid arrangemang riktade till allmänheten tilläten under Hirutsättning att: J. arrangören har ett stadigvarande serveringstillständ som omfattar de drycker som provsmakningen avser samt den lokal där provsmakning skall äga rum, eller 2. dc partihandlare som deltar, enskilt eller gemensamt, ansöker om och erhåller ett tillfalligt tillstånd Jlir provsmakning av de drycker som avses erbjudas. Tillståndshavare som avses i första stycket ska innan arrangemanget äger rum göra en anmälan till kommunen. Enligt 8 kap. 7 alkohollagen har den som tillverkar alkoholdrycker från råvaror som produceras på den egna gården och som har ett stadgivarande serveringstillstånd rätt att, eller anmälan till kommunen, vid tillverkningsstället erbjuda provsmakning av dc egenproducerade dryckerna. Om sådant tillstånd saknas, får tillverkaren erbjuda provsmakning av egentillverkade alkoholdrycker vid tillverkningsstället eller särskilt tillstånd Hlr provsmakning. Del~ationsordning Beslut om tillstånd Hlr provsmakning av alkoholdrycker Rumsservering på hotell Delegat Arbetsutskott Rättsregel Enligt 8 kap. 5 alkohollagen tar hotell som har restaurangverksamhet med serveringstillstånd i sina lokaler servera alkoholdrycker på hotellrum, så kallad rumsservering. Rumsserveringen begränsas inte av dc tider som anges i serveringstillståndet for restaurangen. Serveringsstället- köket Riillsregel Enligt8 kap. 15 ~ alkohollagen far stadigvarande serveringstillstånd meddelas till allmänheten om serveringsstället har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen

13 UaFS Blad 6 samt tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter. Ef\er klockan tar matutbudet begränsas till ett fatal enklare rätter. Serveringsstället- lokalen Rättsregel Enligt 8 kap J 5 alkohollagen och prop. 2009/10: J 25 ska serveringsstället ha ett tillräckligt antal sittplatser mr matgäster. En drinkbar skall enligt samma lagparagraf vara en mindre vhsentlig del av serveringsställets totala yta och vara inrättad i nära anslutning till matsalen. Enligt 8 kap. 16 ska dc lokaler som används f'ör servering till allmänheten eller Rir servering till slutna sällskap, av den som har stadigvarande serveringstil istånd, vara lämpliga ur brandsäkcrhetssynpunkt. Riktlinjer Punkt J 6 Vid tillständsprövningen ska sökanden redovisa vilken yta i lokalen s om är avsedd som bordsavdelning (matsal) och hur många si!lplatserj(ir matgäster denna on~fattar. Punkt J 7 För all drinkbarsavdelning sk11 anses vara en rnindre väsentlig del av serverings,vtä!let ska bordsavdeln;,1gen uppta den viisentliga delen av serveringslokalen eller erbjuda platsfor mins/ hä!fien a1 det antal personer lokalen är avsedd.fhr. PunktiR Reklam som är uppmanande, påträngande eller uppsökandefor att förmå någon att dricka alkoholför inteji;rekomma, del/a gäller ävenji!r interna reklamsändningar på hotell eller dylikt. Olägenheter av social, nykterhets- eller ordningsmässig art Rättsregel Enligt 8 kap J 7 alkohollagen får serveringstillständ vägras om serveringen kan befaras mcdfllra olägenheter i Ji åga om ordning och nykterhel eller särskild risk Jlir människors hälsa. En individuell bedömning skall alltid göras. Riktlinjer Punkt 19 Med olä!!,enheter menas bland annat all etablerin!!, av e/t serveringsställe med alkoholservering eller utökad räl! till serveringfi!r el/ befintligt server;,1gsställe ri,) kerar alt mel//bra samhå/leliga problem. Dessa kan vora av social, nykterhets- eller ordningsmössig art, Punkt 20 Särskild restriktivitet råder vid etahlerhtgar i renodlade bostadsområden, i när/w t av eller på idrottsanläggning och i speciell! utsatt o områden.

14 UaFS Blad 7 Punkt 2 J Särskild restriktivilet giiller ävenfor lokaler eller om räden som fj- ekventeras av en ungdom lip; publik Punkt 22 På många serveringsställenfinns behov av dörrw1kt, Kommunen ska av alkohol-poliiis/w skäl verkaför all endasr de som polismyndigheten harfi!rordnal som ordninp,svakrer ska användas. Serveringstider Fätisregcl Enligt 8 kap. 17 mil st e kommunen i vacie enskilt fall bedöma riskerna l1ir olägenhc1er i samband med en utsträckning av scrvcringstidcn. För att kunna göra en riktig bedömning av om det Jllreligger risk för alkoholrelaterade olägenheter eller inte är det nödvändigt at1 inhämta yttranden Mm polismyndigheten och Miljö- och stadsbyggnadsnt1mndcn. Enligt 8 kap. 19 beslutar kommunen under vilka tider alkoholdrycker får serveras. Vid bestämmande av tiden för servering ska särskilt beaktas vad som är angivet ovan. Om inte kommunen beslutar annat, 11\r servering av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker inte pilbörjas tidigare än kloekan Il.00 och inte pågå längre än till klockan O Serveringsstället skall vara utrymt senast 30 minuter e1\cr serveringstidens utgång. Definitioner: Serveringslid är den tid under vilken servering av mat och dryck 11\r pågå enligt tillståndet. Till exempel enligt normaltiden ~ All servering upphör senast vid serveringstidens slut och då stänger också kassan. Urrvmningsrid är de 30 minuter man har på sig alt utrymma servcringsslället. Under denna tid får ingen servering ske men gästerna får lov att exempelvis avsluta en mält id. Inte heller personal Gr lov att servera sig alkoholdrycker e1\er serveringstidens slut. Slängningslid betyder at1 lokalen ska vara utrymd det vill säga inga gäster eller icke tjänstgörande personal får iinnas kvar i lokalen. Endast personal som behövs för till exempel städning får då vara kvar i lokalen. Stiingningstiden infaller 30 minuter efter serveringstidens slut. Riktlinjer Punkt 23 Serveringsliden är normallmellan klockan J fi!ru/Om onsdag._fi-edag och lördag då serveringstiden kan.fiirlängas till kioc/wn Punk! 24 Ansökan om senare servering.-., tider på andra dagar än onsdagar,.fi-edagar och lördagar behandlas särskilt resrrikrivl eller avsläs om:

15 ljafs Blad 8 l. Polismyndigheten avstyrker serveringstiden med hänvisning till ordningsstörningar eller riskfår ordningsstörningar på servering.\ stället eller i dess närmaste omgivning. 2. Mi(jö- och stadsbyggnadsnämnden avstyrker serveringstiden med hänvisning till allnärboende u/sälls eller riskerar all utsättasfar störningarfy/m serveringsstället eller utsättsför störningar enbart genom serveringsställels läge i kombination rned sen serveringstid 3. Tillståndsenhelen vid en samlad bedömning av ärendet, finner all riskfiir olägenheter kan befaras. Punkt 25 Serveringstillstånd till klockan kan medges vid enslaka til(fällen. Punkt 26 Ansökan om serverinp,stillstånd e/i er klockan i renodlade bostadsområden behandlas särskilt restriktivt. Delegationsordning Beslut om utvidgning/ändring av serveringstillstånd till att gälla uteservering, alkoholsorti ment, tid under året, tid under dygnet sam! annan plats Beslut om servering senare tid än klockan O 1.00 Delegat sektionschef Arbetsutskott Uteservering Rättsregel Enligt 8 kapitlet 14 första stycket, alkohollagen, ska ett serveringstillstånd avse ett visst avgränsat utrymme, exempelvis en liteservering som finns i anslutning till servcringssttillet. Kommunen kan vid tillständsgivningen besluta om kortare serveringstider på en uteservering än inomhus. Vid ett beslut om serveringstillstånd kan kommunen iiven villkora tiderna för ntir uteserveringen ska vara utrymd. Anledning är att verksamheten inte får störa dem som bor i närheten av restaurangen. Om kommunen inte har villkorat tillståndet med en särskild utrymningstid for uteserveringen gäller serveringsstililets utrymningstid, det vill säga 30 minuter efter den serveringstid som gäller för serveringsstället i övrigt. Riktlinjer Punkt 27 Endas/ uteservering som är belägen i anslutning till, eller i omedelbar närhet av,,~jtj!va restaurangen och med god överblickharhet kan ges tillstånd.

16 UaFS Blad 9 Punkl28 U!eserveringen skall vara fysisk! avgränsadji'i:m kringliggande område. Denjur inle ulgöra hinderfi!r Irqfik eller gående. Punkt 29 Dispositionsrättfrån markägaren krävs. Punk! 30 Serveringsii/Iståndf/Jr uteservering kan bevi!jas året runt. Punkt 31 Serveringstiderför uteserverh1g kan hevi{ias i samma utsträckning som det :.;tadigvarande serveringstillståndet..dslqgationsordning Beslut om utvidgning/ändring av serveringstillstånd avseende uteservering Beslut om servering senare tid än klockan O J.00 Delegat sektionschef Arbetsutskott Teater- eller konsertlokal Rättsregel Enligt 8 kap l 5 alkohollagen får tillstånd meddelas for servering av vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck ("j spritdrycker) utan krav på all Jagad mat tillhandahålls i teater- eller konsertlokal Servering tar dock endast ske under pauser i föreställningen i foaje till teater eller konsertlokal Särskild restriktivitet skall iakttas vid ansökningar om pausservering i samband med utpräglade ungdomsevencmang. Riktlinjer Punkt 32 Serveringfår endast ske till den som kan uppvisa entrebi!iell. De lega t i o n so r d ni n g Se delegation fiir stadigvarande och tiiihilligt serveringstillstånd Festivaler och liknande tillställningar samt gemensam serveringsyta Rättsregel Enligt 8 kap. 2 alkohollagen kan ett serveringstillstånd meddelas för servering till allmänheten. Tillståndet kan avse en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfall e, en så kallat tillialligt serveringstillstånd. Enligt 8 kap. 14 alkohollagen, ges möjlighet för 1lera tillståndshavare att utnyttja ett gemensamt serveringsutrymme. Det innebär att ett särskilt tillstånd kan beviljas för att servera på samma yta. En förutsättning är att de som ansöker om gemensamt serveringsutrymme har ett eget serveringstill stånd. Särskilda villkor kan meddelas i samband med beslut om tillstånd fi.ir ett gemensamt serveringsutrymme.

17 llafs Blad l O Riktlinjer Punkt 33 Serveringstillsfimd bevi(jas inte dö verksamheten vänder sig till en ungdomlig publik. Punkt 34 S'ervering av spritcb:vcker medges endast undanlagsvis vid tilljd/lig servering till allmänheten. Punkt 35 Fn grum{forutsättningför tillstånd är all kravenfi ån övriga myndigheter är uppf.j!!lda och all rällen at/ disponera rnarken /((JJ'l s~yrkas, Punkt 36 Tillredd mat ska til/handahäl!as. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens tillständ.f()r hanteringen krävs. Punk! 37,)'ervering skall bedrivaspä en avgränsad servering,~yta där bordsplatserfinns som på en vanlig restaurang. Runt serveringsytan skallfinnas tydliga avgränsningar. Punkt 311 Det är viktigt all platsen eller lokalen är överblickbar och alf Tillständsenheten -uppställer villkor så all problem i rnöjligaste mån undviks. Punkt 39 S'en,eringstillständ av5;eende til?fg/iigt gemensamt serveringsutfj>mme k1.m ges även orn de permanenta serveringstillstånden l~/ ligger ianlutning till den tillfil/liga serveringsvtan. I sådanafall krävs ett til!fdlligt serveringstillstånd inom den gernensamma scrvering.~:vtan. Delegationsordning Beslut om tiiihilligt gemensamt serveringstill stånd, max 3 dagar Beslut om tillfalligt gemensamt serveringstil Istånd, mer än 3 dagar Delegat Alkoholhandläggare Arbetsutskott Krav på tillståndsbavaren/siikandcn ]Säl1s[egel Enligt 8 kap. 12 allwhollagcn far serveringstillstånd endast meddelas den som visar att han eller hon med hänsyn!iii sina personliga och ekonomiska fcirhållanden sa1,111 omständigheter i övrigt är lämplig allutöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med dc krav som ställs upp i alkohollagen Enligt 9 kap. J 4 alkohollagen ska bokföringen i tillståndspliktig rörelse vara så utformad att kontroll av verksamheten är möjlig. Den som bedriver rörelsen är skyldig alt pä begäran av en tillsynsmyndighet visa upp bokluringshandlingar Riktlinjer Punkt 40 Sökanden ska \i älv tillhandahålla de handlingar som krävs, for kunna utreda ansökan.

18 UaFS Blad 11 Punkt 41 Sökanden ska genom alf avlägga ett kunskapsprov hos Tillståmi~ enheten vis a att han eller hon har de kunskaper om alkohollagen och anslutandefdresk(fler som krävsfdr att på ettf?h:f[lttningsenligt säll utöva serverijtgsverksamhewn. Punk! 42 RestmJrangrapportför u/kohulrb)y:ker ska inlämnas till Tillståndsenheten vm:fe lir, av den som innehar stadigvorande servehngstillstånd Punk! 43 Fas/ och rörlig ri/1.\ynsavgifi ska erläggas i bö1.jan av varje år. Rörlig avmfl basera. ; pä omsälfningsunderlagfdrfdregående år. Punkt 44 Den personliga lämpligheten prövas bl. a. genorn kontakter med polis-, kronofägdc- och skatternyndigheten. Punk/45 Lokalerna skall vara godkända ut brandsiikerhetssynpunkt. Kommunens tillsynsverksamhet Rättsregel Enligt 9 kap. 2 alkohollagcn, har kommunen oeh polismyndigheten tillsyn över efterlevnaden av dc bestämmelser som gäller får servering av alkoholdrycker. Kommunen och polismyndigheten har ocksil tillsyn över detaljhandeln med f(llköl. Det framgår av Tillståndsenhetens tillsynsplan att det finns olika slags tillsyn, inre, yttre och samordnad. Riktlini.<:r Den inre tillsynen innebär att kommunen granskar om den som har serveringstillstånd f<ll'tfarande uppfyller alkohollagens krav pä personlig och ekonomisk Wmplighet. Kontrollen sker oha med hjälp av andra myndigheter som polisen, skatteverket och kronofogdemyndigheten. Inre tillsyn är administrativ. Yttre tillsyn innebär att kommunen besöker serveringsstället under pågående verksamhet, fi.ireträdcsvis under kvällar och nätter för att kontrollera att verksamhetens bedrivs i enlighetmed lagen. Tillsyn kan även ske samordnat d ä kommunen tillsammans med myndigheter som polisen, Miljö- och stadsbyggandsnämndcn, skatteverket och räddningstjänsten gör en gemensam tillsyn pil scrveringss!ället. Tillsyn kan leda till att en utredning inleds samt beslut om administrativ iitgärd/påhi lj d. Punk! 46 Tillständsenheten genon~lör yttre till.syn regelbundet, dock minst en gäng per är och serveringsställe

19 ljafs Blad 12 Punkt 47 Samordnad till.,}'n ska ske minst en gång per år med Mi!Jö- och.vradshyggnadsnämnden, skaffe-, kronofhgde- och polismyndigheten. eller vissa ov dessa myndigheter, samt annan rnyndighet sorn i. dft ansvar har att kontrollera lokalen eller verksamheten. Påfiil,jdcr Rättsregel Enligt 9 kap. 17 alkohol lagen, får kommunen meddela en innehavare av serveringstillstånd en erinran eller i allvarligare fall, eller vid upprepade övc11rädelscr, en varning om denne inte 1. uppfyller de krav som gällde for tillståndets meddelande, eller 2. följer de bestämmelser som gäller för servering enligt denna lag eller de villkor eller f<.ireskriftcr som meddelats med stöd av lagen. Enligt 8 kap. 18 alkohollagen ska kommunen återkalla ett serveringstillstånd om 1. tillståndet inte längre utnyt\jas, eller 2. det med tillståndshavarens vetskap har R:irekommit brottslig verksamhet på serveringsstället eller i anslutning till detta utan att tillståndshavaren har ingripit, eller 3. tillståndshavaren har brutit mol denna lag eller vad som i övrigt gäller!or tillståndet på ct1 sådantstitt at1 varning inte är en tillräckligt ingripande åtgärd, eller har tilldelats en eller flera varningar utan at1 de Jorhållandcn som loranlett varningen har rättats till. Enligt 9 kap. 18 alkohollagen får tillståndet för ett gemensamt serveringsutrymme återkallas, om det inte kan utredas vilken tillståndshavare som är ansvarig fiir en htindelse som ska foranleda återkallelse av serveringstillståndel. Delegationsordning Beslut om erinran Beslut om vm11ing Beslut om återkallelse av serveringstillständ Delegat sektionschef Arbetsutskott Socialnämnd

20 UaFS Blad 13 Beslut vid grova överträdelser(brädskande Hr! l) eller vid lcirfall vice ordlcirende Socialnämndens ordhirande Servering och f1i säljning av folköl Rättsregel Enligt 8 kap. 8 alkohollagen far servering av folköl, med dc inskränkningar som föreskrivs i denna lag, ske om verksamheten bedrivs i sådana lokaler eller andra utrymmen i byggnader eller transportmedel som l. ingår i anläggningar som är godkända enligt!dreskriflcr meddelade med stöd av 7 1 livsmedelslagen (2006:804) eller registrerade enligt Europaparlamentets och rådets forordning (ECi) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien, och 2. är avsedda mr stadigvarande verksamhet med livsmedel och där mat serveras samtidigt. Utan hinder av första stycket får folköl serveras i sådana fall som anges i J andra styck~t samt av den som innehar serveringstil istånd. Den som avser att bedriva servering av folköl ska anmäla verksamheten hos den kommun chir serveringen ska ske. Servering tar inte päbö1:jas innan anmälan har gjorts. Vad nu sagts gäller inte i fall som avses i l andra stycket eller den som har serveringstill stånd. Den som är anmälningsskyldig enligt tredje stycket ska utöva särskild kontroll, så kallad egenkontro Il, över serveringen. För egenkontrollen ska det finnas ett!or verksamheten Wmpligt program. Riktlinjer Punkt 48 Försäljning och serveringfår endast ske i, av Miljö- och stadsbyggnad\'1/ämnden, registrerad, livsmedels/oka/. Punkt49 J detaljhandeln eller på serveringsställetska detfinnas e/l brett utbud av mat eller matvaror och att.fdrsäljning av dessa varorfaktiskt sker. AVGJFTKR l Uddevalla har Kommunfullmäktige beslutat att tillståndsverksamheten skall vara helt självfinansierad. Avgiftssystemet avser täckning för kommunens kostnader i samband med tillständsgivning och tillsyn.

Ansökan om stadigavarande och tillfälligt serveringstillstånd

Ansökan om stadigavarande och tillfälligt serveringstillstånd Blad 1 RIKTLINJER OCH AVGIFTSSYSTEM VID TILLSTÅND FÖR SERVERING AV SPRITDRYCKER, VIN, STARKÖL OCH ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER SAMT FÖR FÖRSÄLJNING AV FOLKÖL Antagna av kommunfullmäktige den 10 december

Läs mer

BESTÄMMELSER OM NYTTJANDE AV ALLMÄN PLATS Antagna av tekniska nämnden den 24 januari 2013, 17

BESTÄMMELSER OM NYTTJANDE AV ALLMÄN PLATS Antagna av tekniska nämnden den 24 januari 2013, 17 Blad 1 BESTÄMMELSER OM NYTTJANDE AV ALLMÄN PLATS Antagna av tekniska nämnden den 24 januari 2013, 17 FÖRORD Dessa bestämmelser är för att underlätta för dig som söker tillstånd om nyttjande av allmän plats

Läs mer

Alkohollagen 2010:1622. Prop. 2009/10:125. Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare

Alkohollagen 2010:1622. Prop. 2009/10:125. Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare Alkohollagen 2010:1622 Prop. 2009/10:125 Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare Alkohollagen en skyddslag Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Skyddet för människors hälsa går före

Läs mer

BESTÄMMELSER OM NYTTJANDE AV ALLMÄN PLATS

BESTÄMMELSER OM NYTTJANDE AV ALLMÄN PLATS UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM NYTTJANDE AV ALLMÄN PLATS Antagna av tekniska nämnden den 24 januari 2013, 17 och reviderade av samhällsbyggnadsnämnden 16 april 2015, 149 Bestämmelser om nyttjande av allmän

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer

Riktlinjer för nyttjande av offentlig plats

Riktlinjer för nyttjande av offentlig plats . Riktlinjer för nyttjande av offentlig plats Staden ett attraktivt rum en plats för alla Antagna av kommunstyrelsen i Leksands kommun 2015-04-13 Innehållsförteckning Förord... 3 Offentlig plats... 4 Krav

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun RIKTLINJER Gäller från och med 2012-12-01 och tillsvidare Antaget av fullmäktige 2012-11-12 124 RIKTLINJER 1 Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering. Socialnämnden i Mullsjö

Riktlinjer för alkoholservering. Socialnämnden i Mullsjö Riktlinjer för alkoholservering Socialnämnden i Mullsjö Inledning Alkohollagen är en skyddslag. Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. En utgångspunkt för kommunerna är att skyddet

Läs mer

Tjänsteskrivelse TILLSTÅNDSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNAD

Tjänsteskrivelse TILLSTÅNDSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNAD Tjänsteskrivelse 1(6) Ulrika Söderlund 2011-09-05 Översyn av taxor och avgifter för ansöknings- och tillsynsavgifter avseende serveringstillstånd, folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel (Dnr SMN2011/277)

Läs mer

Riktlinjer för. Servering av alkohol

Riktlinjer för. Servering av alkohol Riktlinjer för Servering av alkohol Riktlinjer för servering av alkoholhaltiga drycker Serveringstillstånd Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska

Läs mer

Antagen av socialnämnden SN2012/0158

Antagen av socialnämnden SN2012/0158 RIKTLINJER FÖR SERVERINGS- TILLSTÅND I DANDERYD Antagen av socialnämnden 2012-12-17 SN2012/0158 1 Krogmiljön i Danderyd kan sammanfattas som angenäm och trevlig. Danderyds kommun kommer att arbeta för

Läs mer

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker 1 (8) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: SN 2012-05-02 Uppdateras: Riktlinjer för servering av alkoholdrycker Innehållsförteckning 1. Allmänt 2. Utredning och beslut om

Läs mer

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1(9) Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1 Allmänt Det är av stor vikt att kommunen har tydliga riktlinjer som redogör för gällande alkohollag (2010:1622) och anslutande föreskrifter samt

Läs mer

Information angående. serveringstillstånd

Information angående. serveringstillstånd Information angående serveringstillstånd Alkohollagstiftningen är i första hand en skyddslagstiftning som kommit till för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Därför får serveringstillstånd vägras

Läs mer

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd:

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: Sida 1 (5) ANVISNINGAR A2 TILLFÄLLIGT TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: 1. Tillfälligt tillstånd för servering

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING BOXHOLMS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING BOXHOLMS KOMMUN RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I BOXHOLMS KOMMUN Kf 81 20120924 Dnr 12.224.700 Sn 107 20120822 Dnr 12.018.750 Riktlinjer för alkoholservering i Boxholms kommun Alkohollagen (2010:1622), som är en skyddslag,

Läs mer

Översiktsbild ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER

Översiktsbild ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER Översiktsbild ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER En kort presentation från enheten för serveringstillstånd Lite historik 1467 Brännvinet

Läs mer

Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7.

Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7. Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7. 1 Attraktiv stad för alla En god och väl utformad stadsmiljö är viktig för upplevelsen

Läs mer

Tillsammans med ansökan skall den sökande bifoga:

Tillsammans med ansökan skall den sökande bifoga: 2009-04-16 Serveringstillstånd Tillstånd beviljas utifrån följande kriterier. Sökandens lämplighet (AL 7 kap 7 ) Serveringsställets lämplighet (AL 7 kap 8 ) Olägenheter ur alkoholpolitisk synpunkt (AL

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker

Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker STYRDOKUMENT 1(5) Beteckning Hälsa och omsorg Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 139 Dnr 859/99 Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker Tillstånd att tillsvidare servera alkoholdrycker till

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering 2012-2016

Riktlinjer för alkoholservering 2012-2016 1 2012-05-04 Son 2012/142 r för alkoholservering 2012-2016 Alkohollagen - en skyddslag Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar samt att skydda människors hälsa, tex. berusningsdrickande

Läs mer

Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND AV ALKOHOLDRYCKER

Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND AV ALKOHOLDRYCKER Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer tighetsdatum beteckning 859/99 1999-12-20 702 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND AV ALKOHOLDRYCKER TILLSTÅND ATT TILLSVIDARE SERVERA ALKOHOLDRYCKER TILL ALLMÄN-

Läs mer

Uteserveringar. Tillsammans skapar vi ett attraktivt Gävle!

Uteserveringar. Tillsammans skapar vi ett attraktivt Gävle! Samhällsbyggnad Gävle Uteserveringar i Gävle Så här ansöker du om tillstånd för uteservering på allmän platsmark Uteserveringar Idag är uteserveringar en given del av sommarstaden Gävle. Folklivet på våra

Läs mer

Krokoms kommun. Alkoholpolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2000-01-26 Ändringar i enlighet med ändringar i Alkohollagen Beslut 2010-02-23

Krokoms kommun. Alkoholpolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2000-01-26 Ändringar i enlighet med ändringar i Alkohollagen Beslut 2010-02-23 Krokoms kommun Alkoholpolicy Antagen av kommunstyrelsen 2000-01-26 Ändringar i enlighet med ändringar i Alkohollagen Beslut 2010-02-23 Policy antagen av Kommunstyrelsen Serveringsbestämmelser, allmänna

Läs mer

TAXA. för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Gäller fr.o.m.

TAXA. för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Gäller fr.o.m. TAXA för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Gäller fr.o.m. 2014-02-02 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-01-27, beslut KF 14 Allmänna

Läs mer

Översyn av ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen

Översyn av ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen 1 (6) Sociala nämndernas stab Urban Soneryd Telefon: 021-39 11 27 E-post: urban.soneryd@vasteras.se Individ- och familjenämnden Delges Kommunstyrelsen Översyn av ansöknings- och tillsynsavgifter enligt

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för kommunernas tillstånds- och tillsynsverksamhet inom alkoholområdet FEBRUARI VERSION 2

Nationella bedömningskriterier för kommunernas tillstånds- och tillsynsverksamhet inom alkoholområdet FEBRUARI VERSION 2 Nationella bedömningskriterier för kommunernas tillstånds- och tillsynsverksamhet inom alkoholområdet FEBRUARI 2015. VERSION 2 Nationella bedömningskriterier alkohol Nationella bedömningskriterier är ett

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Riktlinjer för alkoholservering ÖFS 2013:14 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 4:19 Dnr KS 2012/506-702 2013-14 Riktlinjer för alkoholservering v 4 13-05-20 13:15

Läs mer

RIKTLINJER SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER SERVERINGSTILLSTÅND 1(7) STYRDOKUMENT DATUM 2015-02-24 RIKTLINJER SERVERINGSTILLSTÅND 1. Allmänt 2005 fattades ett beslut av riksdagen om en nationell handlingsplan för det långsiktiga förebyggande arbetet för att minska

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun

RIKTLINJER. Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun RIKTLINJER Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun 2 Innehåll Bakgrund... 3 Mål... 3 Inledning... 4 Servering av alkoholdrycker... 4 Ansökan... 4 Serveringstillstånd... 4 Kunskapsprov...

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering. 2013-02-07, Dnr 2013/23-702. Antagna av Arbetsmarknads- och socialnämnden 2013-02-14, Asn 18

Riktlinjer för alkoholservering. 2013-02-07, Dnr 2013/23-702. Antagna av Arbetsmarknads- och socialnämnden 2013-02-14, Asn 18 1 för alkoholservering 2013-02-07, Dnr 2013/23-702 Antagna av Arbetsmarknads- och socialnämnden 2013-02-14, Asn 18 2 Innehåll Inledning... 3 Syfte och målsättning med kommunala riktlinjer... 3 Ansökan

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN 1(6) RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN ALKOHOLLAGEN Nya Alkohollagen gäller från och med den 1 januari 2011 och ersätter tidigare lagar om tillverkning av och handel med alkoholdrycker.

Läs mer

Råd och riktlinjer för uteserveringar. På offentlig plats inom Arboga stadskärna

Råd och riktlinjer för uteserveringar. På offentlig plats inom Arboga stadskärna Råd och riktlinjer för uteserveringar På offentlig plats inom Arboga stadskärna Antagen av Tekniska nämnden 2007-02-27 Tillägg och ändringar 2012 Projekt- och trafikavdelningen Innehåll Allmän inledning

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd för serveringstillstånd samt tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-20, 48, dnr KS 2012/79 Innehåll Inledning... 3 Handläggning vid ansökan... 3 Kommunens informationsskyldighet

Läs mer

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun alkoholtillstånd i Svalövs kommun, tillstånds- och tillsynsavgifter antagna av kommunfullmäktige 2014-01-27 Postadress 268 80 Svalöv Besöksadress Herrevadsgatan 10 Telefon 0418-47 50 00 Fax 0418-47 50

Läs mer

Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2015-03-31 Nämnden för arbete och välfärd Avgifter för och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) beslut Nämnden för arbete och välfärd beslutar att anta förslaget till nya er och hos kommunfullmäktige

Läs mer

Kävlinge kommun. Riktlinjer. SOCIALTJÄNSTEN 2013-08-20 Elisabeth Lindh

Kävlinge kommun. Riktlinjer. SOCIALTJÄNSTEN 2013-08-20 Elisabeth Lindh Kävlinge kommun SOCIALTJÄNSTEN 2013-08-20 Elisabeth Lindh för serveringstillstånd i Kävlinge kommun enligt alkohollagen (2010:1622) Bakgrund Kommunen skall enligt kap 8 9 Alkohollagen tillhandahålla information

Läs mer

Riktlinjer gällande serveringstillstånd

Riktlinjer gällande serveringstillstånd gällande serveringstillstånd enligt alkohollagen, riktlinjer enligt tobakslagen och riktlinjer enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel i Sunne kommun Bakgrund... 2 Ansökan och handläggning...

Läs mer

Riktlinjer för. Serveringstillstånd, Öl klass II, Tobaksförsäljning, Handel med receptfria läkemedel samt Tillsyn

Riktlinjer för. Serveringstillstånd, Öl klass II, Tobaksförsäljning, Handel med receptfria läkemedel samt Tillsyn för Serveringstillstånd, Öl klass II, Tobaksförsäljning, Handel med receptfria läkemedel samt Tillsyn na gäller fr.o.m. 2016-01-01 Beslut av miljö- och byggnadsnämnden den 18 december 2015, 217 Innehållsförteckning

Läs mer

2013-01-22. Härryda kommuns riktlinjer för alkoholservering

2013-01-22. Härryda kommuns riktlinjer för alkoholservering 2013-01-22 Härryda kommuns riktlinjer för alkoholservering 1 Innehållsförteckning Inledning 1.1 Bakgrund 3 3 2 Härryda kommuns riktlinjer för serveringstillstånd 3 2.1 Riktlinjer vid ansökan 4 2.1.1 Ansöknings-

Läs mer

Tillsyn enligt alkohollagen i Örebro kommun

Tillsyn enligt alkohollagen i Örebro kommun 1(6) Hanna Bergström Direkt: 010-224 86 02 hanna.bergstrom@lansstyrelsen.se Örebro kommun Socialnämnd Öster 701 35 Örebro Tillsyn enligt alkohollagen i Örebro kommun Beslut Länsstyrelsen har uppmärksammat

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJER SOCIALNÄMNDEN socialnämnden Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJE antas av socialnämnden Riktlinjer säkerställer riktigt agerande och god kvalitet i stadens arbete.

Läs mer

Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 2015-01-01--2018-12-31

Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 2015-01-01--2018-12-31 Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 2015-01-01--2018-12-31 1 (12) Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 1 Allmänt Alkohollagen (2010:1622) (i texten benämnd som AL) är en social skyddslagstiftning

Läs mer

Alkoholservering i Lessebo kommun. Riktlinjer för serveringstillstånd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-22 22

Alkoholservering i Lessebo kommun. Riktlinjer för serveringstillstånd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-22 22 Alkoholservering i Lessebo kommun Riktlinjer för serveringstillstånd Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-22 22 Inledning De kommunala riktlinjerna för alkoholservering utgår från alkohollagen och dess

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) M. 2.1 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I LOMMA KOMMUN 1. Bakgrund Ett huvudmål för svensk alkoholpolitik är att begränsa alkoholens skadeverkningar, till exempel överkonsumtion

Läs mer

Information om att ansöka om serveringstillstånd

Information om att ansöka om serveringstillstånd Information om att ansöka om serveringstillstånd Detta är en information framtagen av Vingåkers kommun 2013-08-01 för dig som vill veta mer om att ansöka om serveringstillstånd för alkoholhaltiga drycker.

Läs mer

ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Den här broschyren är tänkt som ett stöd för dig som är politiker/beslutsfattare i kommunen och har till uppgift att fatta beslut om serveringstillstånd enligt alkohollagen. Har du frågor eller vill beställa

Läs mer

Ansöknings- och tillsynsavgifter

Ansöknings- och tillsynsavgifter Styrdokument Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd samt tillsynsavgifter för folköl Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.08) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 250

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd, öl klass II, tobaksförsäljning samt tillsyn

Riktlinjer för serveringstillstånd, öl klass II, tobaksförsäljning samt tillsyn Antaget av Kommunstyrelsen 2016-01-27 34 Dnr 2015-000468 Riktlinjer för serveringstillstånd, öl klass II, tobaksförsäljning samt tillsyn Postadress: 447 80 Vårgårda Besöksadress: Kungsgatan 45 Vx: 0322-60

Läs mer

Uppsala kommuns riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen

Uppsala kommuns riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen 1(11) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Uppsala kommuns riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen Antagen vid nämndens sammanträde den 16 december 2015 Postadress: Uppsala kommun, Miljöförvaltningen

Läs mer

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen 1 ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM för servering av alkohol på näringsställen BAKGRUND Alkohollagen trädde i kraft 1995 01 01 och ersätter lagen om handel med drycker (LHD) och lagen om tillverkning av drycker

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Trosa kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Trosa kommun Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Trosa kommun Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Föreskrift Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-18, 82, Dnr KS 2014/67 Trosa kommun föreskriver följande

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN Styrdokument Dokumenttyp: Taxa Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2013-12-16 204 Ansvarig: Miljö- och byggchefen Revideras: Vid behov Följas upp: Årligen TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT

Läs mer

Version 1 (14) 4. (Texten ska i slutversion anpassas till kommunens grafiska profil.)

Version 1 (14) 4. (Texten ska i slutversion anpassas till kommunens grafiska profil.) Version 1 (1) Riktlinjer för serveringstillstånd (Texten ska i slutversion anpassas till kommunens grafiska profil.) Inledning De kommunala riktlinjerna för alkoholservering utgår från alkohollagen (SFS

Läs mer

Fråga oss dekal räkning

Fråga oss dekal räkning Du använder stadens mark för din uteservering. För att få göra det ska du följa villkoren här. Villkoren finns för att: alla ska kunna använda gator, trottoarer och torg på bästa sätt, även personer som

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 6.1 Sid 1 (13) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 212/2006/401 2007-12-01 Kf 2007-10-29 116 (kompl 15) 2015/306 2016-04-01 Kf 2016-03-21 18 Kf 2016-06-20 14,

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd Riktlinjer för serveringstillstånd avseende alkoholservering i Uppvidinge kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-26 15 Inledning De kommunala riktlinjerna för alkoholservering utgår från alkohollagen

Läs mer

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun alkoholtillstånd i Svalövs kommun, tillstånds- och tillsynsavgifter antagna av kommunfullmäktige 2014-01-27 Postadress 268 80 Svalöv Besöksadress Herrevadsgatan 10 Telefon 0418-47 50 00 Fax 0418-47 50

Läs mer

Beslut om revidering av Uppsala kommuns riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen

Beslut om revidering av Uppsala kommuns riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen 1(1) Datum MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Diarienummer 2014-06-25 2014-0173 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 25 juni 2014 Beslut om revidering av Uppsala kommuns riktlinjer för serveringstillstånd

Läs mer

Villkor för uteserveringar

Villkor för uteserveringar Villkor för uteserveringar Villkorsbilaga US 2015 Innehållsförteckning Du får inte bygga golv 2 Avgränsning (staket) 2 Allt ska få plats innanför avgränsningen 2 Rullstolar ska kunna komma in 3 Nödutgångar

Läs mer

Riktlinjer gällande serveringstillstånd enligt alkohollag (2010:1622) i Säffle kommun

Riktlinjer gällande serveringstillstånd enligt alkohollag (2010:1622) i Säffle kommun gällande serveringstillstånd enligt alkohollag (2010:1622) i Säffle kommun (Antagna av kommunfullmäktige 17 juni 2013, 90) Inledning Lagstiftaren anser att kommunerna ska ha tydliga och aktuella riktlinjer

Läs mer

Uteservering i Umeå kommun Information och riktlinjer om ansökan och utformning

Uteservering i Umeå kommun Information och riktlinjer om ansökan och utformning Uteservering i Umeå kommun Information och riktlinjer om ansökan och utformning Servera ute Uteserveringar är en viktig del av stadslivet i Umeå. Staden blir levande när människor umgås utomhus och du

Läs mer

RIKTLINJER Serveringstillstånd

RIKTLINJER Serveringstillstånd RIKTLINJER Datum 2015-10-23 Antagen av KS den 18 juni 2013 Reviderad datum Paragraf 1(13) Serveringstillstånd 2(13) För att stärka Grums vision år 2020 där Grums ska kännetecknas som en kommun som andas

Läs mer

Kvalitetskrav för uteserveringar

Kvalitetskrav för uteserveringar Kvalitetskrav för uteserveringar Teknik & Fastighet 1 INLEDNING 3 UTESERVERINGENS PLACERING, UTFORMNING OCH AVGRÄNSNING 3 UNDERLAG 3 PLACERING OCH AVGRÄNSNING 3 TILLGÄNGLIGHET 4 UTFORMNING 5 MÖBLER, PARASOLLER,

Läs mer

Uteserveringar. Råd och riktlinjer. Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14

Uteserveringar. Råd och riktlinjer. Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14 Uteserveringar Råd och riktlinjer Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14 Vi vill ha en vacker stadsmiljö Alla har ett gemensamt ansvar för att göra staden vacker. Det är viktigt att vi behandlar

Läs mer

Frågor och svar om alkohollagen, Nr 5

Frågor och svar om alkohollagen, Nr 5 www.fhi.se 2011-12-29 Dnr TILLS 2011/91 Frågor och svar om alkohollagen, Nr 5 Bjudregeln 3 kap. 9 på ett serveringsställe Fråga: Vilken åldersgräns gäller för bjudregeln på ett serveringsställe? Är det

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 (19)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 (19) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 (19) Socialnämndens arbetsutskott 2015-05-11 63 Ansökan om stadigvarande utökad serveringstid, Nya Våning 1 (SN 2015.081) Beslut Arbetsutskottet beslutar att

Läs mer

Riktlinjer för uteserveringar på gator, torg och andra allmänna platser Fastställd av kommunstyrelsen , 102

Riktlinjer för uteserveringar på gator, torg och andra allmänna platser Fastställd av kommunstyrelsen , 102 Författningssamling Riktlinjer för uteserveringar på gator, torg och andra allmänna platser Fastställd av kommunstyrelsen 2006-04-18, 102 RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR PÅ GATOR, TORG OCH ANDRA ALLMÄNNA

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn i Karlskoga kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn i Karlskoga kommun Tjänsteskrivelse 1(9) SN 2011.0035 Handläggare: Ulf Fogelberg Socialnämnden Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn i Karlskoga kommun Sammanfattning Sverige fick en ny alkohollag den 1 januari

Läs mer

Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd

Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd 2013-03-05 2(9) Sammanfattning Målsättningen med Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd är att skapa förutsättningar

Läs mer

Utformning för en tillgänglig och användbar utemiljö

Utformning för en tillgänglig och användbar utemiljö Riktlinjer för möblering av offentlig Utformning för en tillgänglig och användbar utemiljö plats inom Hallsbergs kommun Så här söker du tillstånd Du ansöker om tillstånd för uteservering/varustånd hos

Läs mer

Riktlinjer gällande serveringstillstånd enligt alkohollagen

Riktlinjer gällande serveringstillstånd enligt alkohollagen Dnr-2014-50.466 gällande serveringstillstånd enligt alkohollagen Fastställd av Miljö- och byggnämnden 2014-03-18, 25 Miljö- och byggförvaltningen Ansökan och handläggning Handläggningstider vid ansökan

Läs mer

Reglemente för serveringstillstånd m. m enligt alkohollagen i Filipstads kommun

Reglemente för serveringstillstånd m. m enligt alkohollagen i Filipstads kommun Reglemente för serveringstillstånd m. m enligt alkohollagen i Filipstads kommun Fastställd av Kommunstyrelsen 2014-10-29, 120 November 2014 2 (12) Innehåll Inledning.. 3 Syftet med kommunala riktlinjer..

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd Haparanda stad. Antagna av kommunstyrelsen 2013-02-11

Riktlinjer för serveringstillstånd Haparanda stad. Antagna av kommunstyrelsen 2013-02-11 Riktlinjer för serveringstillstånd Haparanda stad Antagna av kommunstyrelsen 2013-02-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 När behövs provsmaknings- eller serveringstillstånd? 3 ANSÖKAN OCH HANDLÄGGNING

Läs mer

I Mark Socialförvaltningen

I Mark Socialförvaltningen I Mark ALKOHOLSERVERING I MARK för serveringstillstånd Inledning Varje kommun beslutar om tillstånd för servering och provsmakning som sker i kommunen. Kommunen ska informera om alkohollagen (010:16),

Läs mer

Funderar du på en uteservering i år? Här finns information och kontaktuppgifter

Funderar du på en uteservering i år? Här finns information och kontaktuppgifter Funderar du på en uteservering i år? Här finns information och kontaktuppgifter Uteserveringar Sommartid blomstrar folklivet och man sitter gärna ute och äter eller dricker en kaffe. Uteserveringar lockar

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn ansvarsfull alkoholhantering i Vårgårda

Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn ansvarsfull alkoholhantering i Vårgårda Antaget av myndighetsnämnd Lärande och Omsorg 2013-03-12 32 Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn ansvarsfull alkoholhantering i Vårgårda 2(14) Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Alkohollagen

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd. Fastställda av kommunfullmäktige

Riktlinjer för serveringstillstånd. Fastställda av kommunfullmäktige Riktlinjer för serveringstillstånd Fastställda av kommunfullmäktige 2015-05-25 2 (16) Riktlinjer för serveringstillstånd Inledning Dessa riktlinjer är fastställda av kommunfullmäktige i Älmhults kommun

Läs mer

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg Guide och riktlinjer för uteserveringar i Falkenberg Denna guide och dessa riktlinjer är framtagna av Stadsbyggnadskontoret inom Falkenbergs kommun och antagna av Kommunstyrelsen 2015-02-03. Guide och

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för i Sollentuna kommun Antagna av fullmäktige 2012-12-12, 139 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Alkoholpolitiska mål... 2 3 Kommunens informationsskyldighet... 2 4 Ansökan... 2 5 Handläggning

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för alkoholservering Alkoholservering 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Uteserveringar i Ljungby kommun

Uteserveringar i Ljungby kommun www.ljungby.se Uteserveringar i Ljungby kommun Kaffehuset Gäller från: 2013-01-01 Gäller för: Uteserveringar i Ljungby kommun Fastställd av: Teknisk chef Utarbetad av: Planeringsavdelningen Revideras senast:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 (13) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, Plats och tid socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-11:40 ande S Kenneth Persson, ordförande Borlänge S Christina Knutsson, 85-86,

Läs mer

Handläggningsrutin för uteserveringar. Fastställd av Samhällsnämnden 2011-04-07 85

Handläggningsrutin för uteserveringar. Fastställd av Samhällsnämnden 2011-04-07 85 Handläggningsrutin för uteserveringar Fastställd av Samhällsnämnden 2011-04-07 85 UTESERVERING ELLER SOMMARVERANDA? Uteservering - Står direkt på marken (lägre uppbyggnader accepteras endast i undantagsfall

Läs mer

Härryda kommuns riktlinjer för alkoholservering

Härryda kommuns riktlinjer för alkoholservering 2015-04-14 Härryda kommuns riktlinjer för alkoholservering Fastställda av kommunfullmäktige 2015-06-15, 96 Innehållsförteckning Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 Härryda kommuns riktlinjer för serveringstillstånd

Läs mer

Utredning och beslut om serveringstillstånd. Sökandens lämplighet (alkohollagen 7 kap, 7)

Utredning och beslut om serveringstillstånd. Sökandens lämplighet (alkohollagen 7 kap, 7) Socialnämnden Policy för servering av alkoholdrycker i Härjedalens kommun fr o m 2002-01-01, antagen av kommunfullmäktige 2001-11-26, 105 Serveringsbestämmelser, allmänna överväganden Det övergripande

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN 1 Beslutad av Socialnämnden, den 2015-12-09, Dnr; SN/2015:272 113 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN Innehåll Alkohollagen 2 Ansökan 2-3 Remisser 3 Ansökningstid 3 Avgifter 3 Serveringslokalen

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd och öl klass II. Antaget i socialnämnden 2006-09-27 Dnr 06/soc 113

Riktlinjer för serveringstillstånd och öl klass II. Antaget i socialnämnden 2006-09-27 Dnr 06/soc 113 Riktlinjer för serveringstillstånd och öl klass II Antaget i socialnämnden 2006-09-27 Dnr 06/soc 113 1 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJ- HANDEL MED ÖL KLASS II, 2005-11-15 Ersätter tidigare

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering i Laholms kommun

Riktlinjer för alkoholservering i Laholms kommun RIKTLINJER 2014-02-27 DNR: 2013-000217 Riktlinjer för alkoholservering i Laholms kommun Laholms kommun Socialkontoret Postadress: 312 80 Laholm Besöksadress: Trädgårdsgatan 15 Växel: 0430-150 00 Fax: 0430-711

Läs mer

Uteserveringar och markupplåtelse. Regler, råd och rekommendationer

Uteserveringar och markupplåtelse. Regler, råd och rekommendationer Uteserveringar och markupplåtelse Regler, råd och rekommendationer Uteserveringar och upplåtelse av offentlig mark i Sotenäs Råd och rekommendationer Dessa riktlinjer sammanfattar de krav som Sotenäs kommun

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd Mariestads kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd Mariestads kommun Riktlinjer för serveringstillstånd Mariestads kommun Antaget av Socialnämnden Mariestad 2013-05-14 Reviderad 2014-09-16 Innehållsförteckning Förord...3 Inledning...4 Allmänna bestämmelser om försäljning...4

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd Riktlinjer för serveringstillstånd för Alvesta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2012-12-12 188 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Syfte... 2 2. När behövs ett serveringstillstånd?... 3 3. Ansökan

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Trosa kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Trosa kommun för Trosa kommun Antagen av kommunfullmäktige 1995-12-06, 163 Reviderad av kommunfullmäktige 1997-09-10, 132 Reviderad av kommunfullmäktige 2004-10-06, 74 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-18, 23

Läs mer

Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd. (AU 91) KS 2014-116

Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd. (AU 91) KS 2014-116 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-04-08 93 Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd. (AU 91) KS 2014-116 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Revidering av nämndens riktlinjer för serveringstillstånd

Revidering av nämndens riktlinjer för serveringstillstånd MILJÖFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Henrik Larsson 2015-11-27 MHN-TE 2015-247 018-727 50 19 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 16 december Revidering av nämndens riktlinjer

Läs mer

Policy och Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd

Policy och Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Västerviks Kommun Policy och Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2007-06-19, 141 med ändring 2011-01-25, 8 Innehåll SAMMANFATTNING 1 FÖRORD 2 INLEDNING 3 UTGÅNGSPUNKT

Läs mer

Justering av tillståndsavgifter enligt alkohollagen. (AU 401) KS 2013-426

Justering av tillståndsavgifter enligt alkohollagen. (AU 401) KS 2013-426 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 21 (AU 401) KS 2013-426 KF Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats

Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats RIKTLINJE 1(7) Tekniska förvaltningen Monica Söderlund monica.soderlund@kristinehamn.se Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats Dokumenttyp Riktlinje

Läs mer

Karlshamns kommuns riktlinjer för. - försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel

Karlshamns kommuns riktlinjer för. - försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel Karlshamns kommuns riktlinjer för - servering av alkohol - försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel Riktlinjerna är antagna av Kommunfullmäktige 2012-12-05, reviderade i Kommunstyrelsen 2014-10-21

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Mora kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Mora kommun Rev: KF 2007-06-18 47 Dnr: 956/95 003 1(5) Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Mora kommun Mora kommun föreskriver följande med stöd av 1 Förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och

Läs mer