Arbetsmarknadsutsikterna för år 2002

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmarknadsutsikterna för år 2002"

Transkript

1 Ura 2001:9 ISSN Arbetsmarknadsutsikterna för år 2002 Katarina Berggren Torbjörn Israelsson Said Maroufkhani Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Rapporten ingår i serie Ura som utges av AMS Utredningsenhet

2 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2002 Innehållsförteckning Sid SAMMANFATTNING...1 UPPFÖLJNING AV TIDIGARE PROGNOSER...8 INTERNATIONELL ÖVERSIKT...10 SVENSK EKONOMI...13 EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT...26 SYSSELSÄTTNINGEN...30 NÄRINGSGRENAR...36 JORD- OCH SKOGSBRUK...36 INDUSTRI...38 BYGGNADSVERKSAMHET...47 PRIVATA TJÄNSTESEKTORN...51 OFFENTLIGA TJÄNSTER...61 UTBUDET AV ARBETSKRAFT...68 ARBETSLÖSHET...74 UNDERSYSSELSATTA...78 ARBETSMARKNADSPOLITISKA PROGRAM...80 REGIONAL UTVECKLING...91

3

4 1 Sammanfattning 2002 blir ett mellanår Nästa år räknar vi med att den starka sysselsättningsökningen under de senaste åren byts ut mot en blygsam ökning på endast personer. Det skall jämföras med att sysselsättningen ökar med personer mellan 2000 och 2001 enligt våra beräkningar. Sammantaget ökade således sysselsättningen med personer under perioden Vi räknar med att den svagare sysselsättningsökningen 2002 blir tillfällig och att regeringens sysselsättningsmål fortfarande är realistiskt att nå. Arbetslösheten ökar från 4 procent 2001 till 4,3 procent 2002 och antalet personer i arbetsmarknadspolitiska program beräknas båda åren till 2,5 procent av arbetskraften. Konjunkturen har dämpats men vänder upp nästa år Den svenska ekonomin har mattats av sedan förra prognosen, vilket helt beror på en försämrad global ekonomi. Den ekonomiska avmattningen bekräftas av den intervjuundersökning av nästan arbetsställen som genomfördes av Arbetsförmedlingen under september. Osäkerheten i undersökningen är dock större än normalt p.g.a. terroristdåden i USA som inträffade mitt i undersökningsperioden och till detta kommer följdverkningarna som ökat den globala osäkerheten. Förvisso har denna minskat något under den senaste tiden, bl.a. med beaktande av utvecklingen i Afghanistan. Undersökningen visar att det finns en starkt optimistisk grundton i näringslivet inför framtiden, men arbetsgivarna bedömer att efterfrågan på varor och tjänster förblir svag under de närmaste kvartalen. De räknar dock med en svag tillväxt, vilket indikerar att någon recession inte är i sikte. Därefter förväntar sig arbsgivarna att konjunkturen vänder upp, vilket gäller både den privata tjänstesektorn och industrin. Det är egentligen bara byggnadsverksamheten som visar en stor försiktighet inför nästa år. Det kan förefalla överraskande eftersom planerna för bostadsproduktionen är expansiva. Samtidigt råder dock en tillfällig avmattning inom anläggningssektorn, beroende på att effekterna av infrastrukturpropositionen slår igenom på nya projekt först Till detta kommer att efterfrågan på kommersiella lokaler dämpas. 1

5 2 Enligt våra beräkningar ökar BNP med 1,5 procent i år och med 1,4 procent nästa år. Den kalkylen inbegriper att BNP-tillväxten tar fart under loppet av 2002, vilket borgar för en god tillväxt Många arbetsgivare har fullt personalutnyttjande Vår undersökning visar också att många arbetsställen nyttjar sin personalstyrka fullt ut, vilket indikerar att arbetsgivarna redan vid små efterfrågeförändringar måste rekrytera arbetskraft. Det är dessutom ganska få arbetsställen som har stora lediga resurser bland sina anställda. Det finns också planer på att utöka antalet anställda vid många arbetsställen, vilket gäller nästan samtliga branscher men framför allt delar av tjänstesektorn. Industrin och jordbruket räknar dock med färre anställda nästa år, men det intressanta är att industrin bedömer att antalet anställda ökar i ett tvåårigt perspektiv. Det visar att industrin har en stark underliggande optimism. Den privata tjänstesektorn räknar med en svagt ökad sysselsättning under det närmaste året, men även inom den sektorn bedöms antalet anställda komma att öka rejält i ett tvåårigt perspektiv. Den sammantagna offentliga tjänstesektorn, dvs. både den med kommunal huvudman och den med privat huvudman, bedöms fortsätta att växa påtagligt avseende sysselsättningen. Vi räknar med att sysselsättningen sammantaget ökar med personer mellan 2000 och 2001 men att ökningen mellan 2001 och 2002 uppgår till endast personer. Arbetskraftsutbudet dämpas framöver Arbetskraftsutbudet dämpas rejält nästa år, dels beroende på att den demografiska förändringen ger ett allt mindre bidrag till tillväxten av arbetskraften dels genom att det blir betydligt lättare att fylla utbildningsplatserna inom det reguljära skolväsendet som en följd av dämpad efterfrågan på arbetskraft. Dock skall noteras att Kunskapslyftet fasas ut nästa år och därmed kommer att omfatta färre personer nästa år än i år. Däremot fortsätter utbyggnaden av högskolan och vi antar att alla utbildningsplatser där blir tillsatta. I år beräknas arbetskraften komma att öka med personer och nästa år med personer. Det innebär att vi inte räknar med någon kraftig ökning av arbetslösheten, utan den beräknas till 4 procent i år och till 4,3 procent nästa år. Denna arbetslöshetskalkyl bygger på att de arbetsmarknadspolitiska programmen omfattar nästan lika många personer 2002 som

6 3 Arbetslösheten drabbar svaga grupper Den ökning av arbetslösheten som förutses kommer i första hand att drabba individer med en svag ställning på arbetsmarknaden. Där finns äldre, invandrare och arbetshandikappade. Den gemensamma nämnaren är ofta kort skolutbildning, avsaknad av aktuella nätverk på arbetsmarknaden och avsaknad av erfoderlig kompetens i efterfrågade yrken. Under den närmaste tiden ökar också inflödet av personer som varslats om uppsägning. En del av de varslade kommer att ha svårigheter att hitta ett nytt arbete. De kan t.ex. bo i en region där arbetsmarknaden är kärv, de kan ha brister i sin utbildningsbakgrund, de kan vara drabbade av olika arbetsskador. Hittills märks avmattningen på arbetsmarknaden genom att framför allt tidsbegränsade anställningar minskar, vilket är en följd av att rekryteringarna blivit färre. Det har även blivit vanligare att inte förlänga tidsbegränsade anställningar, att övergången från korta jobb till fast anställning dämpats mm. Ungdomsarbetslösheten på väg upp Ungdomarnas arbetslöshet bedöms öka under prognosperioden, vilket är naturligt då en konjunkturavmattning främst drabbar de nytillträdande på arbetsmarknaden. Till detta kommer att ungdomar enligt turordningsreglerna drabbas i första hand när företagen genomför personalneddragningar och att många ungdomar får en tillfällig anställning när de rekryteras. Även under nästa år kommer dock ungdomarna att vara en eftertraktad grupp på arbetsmarknaden under förutsättning att de skaffat sig en gångbar utbildning och i ett lite längre tidsperspektiv är välutbildade ungdomar en bristvara. Det finns dock relativt många ungdomar som kommer att få det svårt att hitta en lösning på sina arbetsmarknadsproblem. Gemensamt för många av dem är att de har misslyckats i skolsystemet. Utbildningsbakgrunden är den enskilt viktigaste faktorn för ungdomars möjligheter att få ett arbete. De äldre vars sysselsättningsgrad ökat under de senaste året kommer att möta ökade svårigheter. När det blir lättare att rekrytera är äldre nämligen en grupp som ofta får det svårare i konkurrensen och äldre arbetslösa riskerar också alltid långa perioder av arbetslöshet. Det kan sammanhänga med åldersdiskriminering men också med att äldre kan ha halkat efter när det gäller kompetensutveckling. Kvinnornas arbetsmarknad bedöms komma att påverkas mindre av konjunkturavmattningen än männens, varvid männen i stor utsträckning kommer att stå för den ökade arbetslöshet som förutses. 3

7 4 Kraftigt ökade varsel om uppsägningar De ökade varslen i år har slagit ojämnt i landet och drabbat några branscher hårt. Hittills i år har personer varslats om uppsägning. Telekomindustrin har drabbats värst men t o m oktober har stora varsel även noterats från metallvaruindustrin, livsmedelsindustrin, IT-sektorn m.m. Det har resulterat i att regioner där dessa branscher är starkt företrädda rapporterar särskilt höga varseltal. Värst drabbade är Gävleborgs, Örebro, Blekinge och Gotlands län. Det sistnämnda länet har fått procent av sina industrisysselsatta varslade om uppsägning. Den svagare konjunkturen har också inneburit att inflödet av lediga platser till Arbetsförmedlingen dämpats. Under månaderna augusti till oktober har nyanmälda platser registrerats på Arbetsförmedlingen, en minskning med platser jämfört med motsvarande period i fjol. Industrin minskar antalet anställda Försvagningen inom exportindustrin fortsätter under de kommande kvartalen. Antalet anställda inom industrin minskar i år med drygt personer och nästa år med drygt personer. Det skall dock noteras att industrin står väl rustad för att möta en konjunkturuppgång när den kommer, och svensk industri är också bättre rustad att möta en konjunkturförsvagning än många andra OECD-länders. Det sammanhänger med att Sverige denna gång har få inhemska problem. Löneökningarna har varit måttfulla trots en god efterfrågan på arbetskraft och en god produktivitetstillväxt. Inflation och räntor är låga och staten har visat stora överskott i de offentliga finanserna. Riksbankens fristående ställning har ökat marknadens förtroende för att inflationen förblir låg. Till detta kommer en kraftig depreciering av den svenska kronan vilket ökat industrins och den privata tjänstesektorns konkurrenskraft. Dessutom har rekryteringsproblemen mildrats både på kollektivsidan och på tjänstemannasidan och den tendensen väntas bestå under prognosperioden. Det är dock viktigt att industrin inte slår sig till ro utan arbetar aktivt med att locka unga till området samt att ansvariga inom näringen satsar på att påverka ungdomar att skaffa sig kompetens och intresse för tekniska högskoleutbildningar och kvalificerade yrkesutbildningar. Görs inte det riskar området att få stora problem med arbetskraftförsörjningen på lite längre sikt. 4

8 5 Byggnadsföretagens optimism har dämpats Hushållens inkomster förstärks kraftigt under prognosperioden, vilket borgar för en god privat konsumtion och en växande efterfrågan på bostäder. Det senare gynnas också av att realräntenivån är låg. Trots det har näringsidkarna inom byggnadsverksamheten blivit alltmer försiktiga i sina framtidsbedömningar. Det gäller på både ett och två års sikt. Det beror på att många anläggningsarbeten försenats eller skjutits på framtiden samt att byggandet av kommersiella lokaler dämpats. Till detta kommer att nya projekt som härrör från höstens infrastrukturproposition bedöms starta från och med Däremot ökar underhållsarbetena med vägar redan nästa år. Vi räknar med att byggsysselsättningen endast ökar svagt under prognosperioden och att ökningen faller helt på husbyggarna. Tillväxten sker också endast i storstadsregioner och högskoleorter. Det betyder att de regionala skillnaderna inom branschen förblir stora eller t.o.m. ökar. Rekryteringsproblemen bedöms mildras något, men fortfarande är detta en bransch som står inför stora problem med arbetskraftsförsörjningen. Handeln försiktigt optimistisk Hushållens bedöms öka sin konsumtion trots att sparandet ökar. Det gynnar handeln och där är också optimismen inför framtiden stor hos de flesta näringsidkarna med undantag för bilförsäljarna. Handeln räknar trots detta med en ganska begränsad sysselsättningstillväxt vilket är en följd av att fler personalsnåla butiker tas i bruk. Optimismen är fortsatt stor inom uppdragsverksamheten och bland IT-konsulterna. Båda områdena tror att utvecklingen blir ganska svag under det närmaste halvåret men att den tar fart därefter. Detsamma gäller anställningsplanerna som är mycket optimistiska på två års sikt. Den s.k. ITkrisen är dock inte över och branschen får räkna med fortsatta problem och ytterligare varsel om uppsägningar och många konkurser är att vänta. Hittills har storstadsregionerna klarat sig bäst medan nedläggningar har skett i mindre och medelstora städer, vilket innebär att koncentrationen av IT-företag till storstadsregionerna ökat ytterligare. Även om bristen på arbetskraft dämpats rejält inom både IT-sektorn och övrig uppdragsverksamhet är den fortfarande stor och denna situation har också lett till ökade kompetenskrav. Hotell- och restaurangnäringen räknar med en viss avmattning men fortfarande är restaurangerna relativt positiva. Inom transport är bilden splitrad. Flygtrafiken är inne i en krisperiod och åkarna anser sig fortfarande diskriminerade av utländska konkurrenter som har bättre ekonomiska subsidier än svenska åkare. Kollektivtrafiken växer och där består svårigheterna i att rekrytera chaufförer. Sysselsätt- 5

9 6 ningen inom transport bedöms sammantaget komma att minska något under prognosperioden. Ökad offentlig sysselsättning Den offentliga sysselsättningen beräknas totalt öka med personer i år och med nästa år. Merparten av sysselsättningsökningen sker dock med hjälp av privat huvudman. Kommunernas ekonomiska situation har troligen varit lite sämre än vad vi antog våren 2001, men samtidigt alstrar de senaste årens krafiga uppgång av sysselsättningen ökade skatteintäkter och minskade kostnader för arbetslösheten. Till detta kommer ökade kommunala statsbidrag och en minskad löneskatt för kommunerna. Bristen på arbetskraft är dock mycket stor och drygt 90 procent av kommunerna har haft svårigheter att få tag på personal. Den situationen bedöms bestå under prognosperioden och berör områden inom skola, äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Sysselsättningen bedöms öka framför allt inom äldreomsorgen men också inom utbildningssystemet. Samtidigt räknar vi med att sysselsättningsminskningen inom barnomsorgen upphör. Bakgrunden är införandet av maxtaxa samt att minskningen av antalet barn är på väg att upphöra. Den statliga sysselsättningen väntas förbli i stort sett oförändrad under prognosperioden. Stora regionala skillnader består Den regionala utvecklingen har ändrat karaktär. Sysselsättningsökningen i Mälardalen har dämpats rejält och istället har sysselsättningen ökat i relativt hög takt i Skåne län och i Västra Götalands län. Det betyder dock att en stor del av den ökade sysselsättningen bedöms tillfalla storstadsregionerna även i år och det finns ingenting som talar för en ändring nästa år. Den kraftigaste sysselsättningstillväxten förväntas ske i Skåne även om ökningstakten dämpas. Sysselsättningen bedöms öka med ca 1 procent i Skåne län motsvarande personer. Även Västra Götaland väntas få en hygglig utveckling av sysselsättningen, dock klart under 1 procent eller knappt personer, medan tillväxten i Stockholm, relativt sett, bedöms bli svagare än i övriga storstadsregioner. Det sammanhänger med att länets tillväxtbranscher, dvs. IT-sektorn, media och telekomindustrin, drabbats av stagnation. Sammantaget ökar sysselsättningen med nästan personer i storstadsregionerna, d.v.s. mer än den sammantagna ökningen i landet. När det gäller övriga län i Syd- och Mellansverige bedöms sysselsättningen komma att minska i Södermanlands, Gotlands, Blekinge och Örebro län och öka i Hallands län. Övriga län får en i stort sett oförändrad 6

10 7 sysselsättning. När det gäller skogslänen finns en ganska god framtidstro i Dalarnas län och där bedöms sysselsättningen komma att öka något. Även Värmlands län har haft en god utveckling på arbetsmarknaden och framtidstron är stark, men under nästa år förutses sysselsättningen komma att bli oförändrad. Detsamma gäller för Västernorrlands och Norrbottens län. Minskad sysselsättning väntas i Jämtlands, Västerbottens och Gävleborgs län. Det skall dock framhållas att Västerbottens län har utvecklats starkast under hela konjunkturuppgången och att dämpningen nu sker från en hög nivå. Arbetslösheten bedöms öka i nästan alla län och samtidigt kommer de regionala skillnaderna att förbli stora. Nyckeltal Tusental personer Förändring Utfall Prognos Utfall Prognos Arbetskraften Sysselsatta Arbetslösa Procent av AK 8,0 6,5 5,6 4,7 4,0 4,3 0,0-1,5-0,9-0,9-0,7 +0,3 Arb.markn politiska program Procent av AK 4,5 4,1 3,3 2,6 2,5 2,5-0,2-0,4-0,8-0,7-0,1 0,0 Obalans i procent av AK 12,5 10,6 8,9 7,3 6,5 6,8-0,2-1,9-1,7-1,6-0,8 +0,3 7

11 8 Uppföljning av tidigare prognoser Prognoser om stark utveckling har infriats Arbetsmarknaden har efter 1997 utvecklats starkare än på många årtionden. Sysselsättningen har ökat kraftigare än under jämförbara högkonjunkturperioder under efterkrigstiden, vilket medfört en kraftig nedgång av arbetslösheten. Regeringens mål att sänka arbetslösheten under 4 procent uppnåddes under fjärde kvartalet Under loppet av år 2001 har allt tydligare tecken på försämring i arbetsmarknadsläget kunnat konstateras, vilket framför allt kommer att slå igenom på olika arbetsmarknadstal för år AMS förutsåg i höstprognosen 2000 en sysselsättningsökning på personer för år I vårprognosen reviderade vi upp talet till AMS har redan i ett tidigt skede varit mer optimistiska för innevarande år än vad många andra prognosmakare varit, vilket har visat sig ligga väl i linje med det utfall som vi nu kan konstatera när endast två månadsvärden återstår. Prognosen för arbetslösheten slog väl in I höstprognosen 2000 prognosticerade AMS att den öppna arbetslösheten skulle sjunka till 3,9 procent av arbetskraften. I vårprognosen i år reviderades talet till 4,0 procent. Av döma av utfallet för årets 10 första månader ser det ut som om vårprognosens bedömning kommer att slå in. Detta betyder även att vår bedömning avseende arbetskraftens ökning hamnar relativt nära utfallet. För år 2002 tvingas vi dock att göra en nedrevidering av den sysselsättningsökning som vi förutsåg i vårprognosen och analogt med detta har vi gjort en justering av arbetslöshetstalet uppåt. Konjunkturutvecklingen har blivit sämre än beräknat sedan föregående prognostillfälle och den har framför allt slagit igenom i marknadsbilden under hösten, i samband med den oro som uppstått efter terrorkrisen. 8

12 9 Prognoser över arbetslösheten enligt olika bedömare Nordbanken 4,1 6,7 8,9 7,2 7,3 8,4 6,7 6,1 5,0 3,9 Handelsbanken 5,0 6,5 8,1 7,4 8,2 7,6 7,5 5,7 4,8 3,8 Industriförbundet 4,5 6,9 8,0 7,0 8,0 8,0 6,8 6,1 4,9 4,1 TCO 4,0 8,2 8,8 7,3 7,9 7,7 6,9 5,4 4,2 3,9 LO 3,5 7,7 8,4 7,2 7,2 8,1 6,7 5,5 4,7 4,2 Finansdep 3,8 6,8 8,0 6,8 7,2 7,9 6,7 5,7 4,6 3,9 Konjunkturinst 3,5 6,5 8,0 7,4 7,5 8,3 6,7 5,9 4,7 3,9 OECD 4,1 7,1 8,8 7,7 7,3 7,4 7,3 6,2 4,8 4,1 AMS 5,0 8,4 8,3 7,2 8,1 8,4 6,6 5,8 4,9 4,0 Utfall 4,8 8,2 8,0 7,7 8,1 8,0 6,5 5,6 4,7 1 Lagda prognoser i början av resp. år. 2 Lagda prognoser fram till våren 1993 (omräknat till ny AKU-definition 1993). 9

13 10 Internationell översikt Den globala ekonomin är svag Aktiviteten i den globala ekonomin har avtagit kraftigt under hösten som en följd av bl.a. de allt sämre tiderna i USA. Dessutom har terrorristattacken den 11 september och dess följder drastiskt spätt på osäkerheten för framtiden, vilket ytterligare försvagat aktiviteten i världsekonomin. Det finns i skrivande stund inga tecken på att en förbättring är i sikte utan tvärtom pekar nästan alla indikatorer på att nedgången fortsätter och fördjupas. Förhoppningarna är dock att den globala konjunkturen förstärks nästa år, åtminstone under andra halvåret. Det har satts i sjön stora stimulanspaket genom sänkta räntor, sänkta skatter och andra transfereringar, vilka bör bidra till att stärka den ekonomiska utvecklingen under loppet av nästa år. Det allvarliga denna gång är att det inte finns någon region som motverkar konjunkturförsvagningen utan den ekonomiska aktiviteten försvagas i nästan alla länder, vilket riskerar att fördjupa och förlänga nedgången. Enda undantagen är Indien och Kina. Avmattningen i den amerikanska ekonomin har åtföljts av försvagad tillväxt i många asiatiska länder, EU-området och Latinamerika. Enligt vår bedömning finns inte mycket som talar för en kraftig konjunkturuppgång nästa år. Det mesta tyder på en svag återhämtning under loppet av nästa år, men det statistiska genomslaget på årsgenomsnitt sker först Investeringarna har fallit i USA Försvagningen i den amerikanska ekonomin har skett genom fallande investeringar inom framför allt informations- och kommunikationsteknologi (IKT) medan den privata konsumtionen förblivit relativt stark fram t.o.m. sommaren. Noteras kan även att bilförsäljningen ökade kraftigt under oktober, men den konfidensindikator som beskriver hushållens framtidstro har försvagats påtagligt under hösten. Under det tredje kvartalet har också den privata konsumtionen dämpats, vilket är oroande. Vänder inte den privata konsumtionen upp är risken för en recession 1 påtaglig och den amerikanska BNP minskade med 0,4 procent i årstakt mellan andra och tredje kvartalet. Det som talar för en fortsatt 1 Definitionen på recession är att BNP skall falla två kvartal i följd. Skulle BNP minska mellan det tredje och fjärde kvartalet i år betyder det att USA har hamnat i en recession enligt denna definition. 10

14 11 avmattning i den privata konsumtionen är fallande sysselsättning och ökad arbetslöshet, minskade förmögenhetsvärden mm. Det som talar emot är en kraftigt sänkt räntenivå och finanspolitiska stimulansåtgärder. För närvarande har den amerikanska styrräntan i år sänkts från 6,5 till rekordlåga 2 procent och ytterligare räntesänkningar kan inte uteslutas. Dessutom har Bush-administrationen föreslagit eller genomfört stora stimulanspaket. Exporten har fallit kraftigt, delvis som följd av en stark dollar, men det finns anledning att tro att dollarn deprecieras under det närmaste året vilket ökar konkurrenskraften hos industrin. Vi bedömer att BNP-tillväxten stannar på måttliga 1 procent i år och på 1,2 procent nästa år. Det innebär också att sysselsättningen fortsätter att försvagas och arbetslösheten stiger från 5,4 procent idag till lite över 6 procent. För ett år sedan uppgick arbetslösheten till 4 procent. Konjunkturen försvagas inom EU-området Även inom EU-området har konjunkturförsvagningen i första hand skett inom tillverkningsindustrin. Hushållens förhållandevis goda köplust har till viss del motverkat nedgången. Det kan bl.a. kopplas till att sysselsättningen legat på en hygglig nivå. Den kraftiga avmattningen i IKT-sektorn har haft en negativ inverkan på EU-området i allmänhet och på några mindre länder i synnerhet, såsom Nederländerna, Irland, Finland och Sverige. Under senvåren har allt fler tecken kommit på en avmattning i sysselsättningen särskilt i Frankrike och i Tyskland. Arbetslösheten har legat på en oförändrad nivå under de senaste månaderna och allt talar för att den stiger under hösten/vintern. Arbetslösheten uppgår till ca 7,6 i EU-området och till ca 8,3 procent i euroländerna vilket kan jämföras med 8,1 respektive 8,7 procent föra året. Utvecklingen på arbetsmarknaden framöver talar för att den privata konsumtionen riskerar att komma att bli svagare men å andra sidan stimuleras ekonomin genom skattesänkningar och sänkta räntor. ECB 2 har sänkt sin styrränta fyra gånger i år, från 4,75 procent till 3,25 procent. BNP-tillväxten i EU-området beräknas hamna på svaga 1,4 procent i år och på lite mer nästa år. Den ekonomiska utvecklingen i Tyskland oroar Utvecklingen i Tyskland oroar dels för landets egen skull dels för dess stora påverkan på andra länder inom EU-området och i synnerhet på Sverige eftersom detta är vår största exportmarknad. BNP-tillväxten i Tyskland uppskattas 2 Den europeiska centralbanken. 11

15 12 till svaga 0,8 procent i år och till 1,3 procent nästa år. Arbetslösheten är också hög eller närmare 8 procent vilket är något högre än för ett år sedan. Frankrike har klarat sig bättre och där beräknas BNP-tillväxten till 1,6 procent i år och till 1,7 procent nästa år. Arbetslösheten är fortfarande hög eller 8,5 procent vilket dock är klart lägre än för ett år sedan. Den spanska ekonomin står emot konjunkturförsvagningen bra och tillväxten bedöms till ca 2 procent både i år och nästa år. Arbetslösheten är fortfarande den högsta i EU-området eller 13 procent. Storbritannien står emot bra Även i den brittiska ekonomin dämpas industriproduktionen medan hushållen hållit i gång den ekonomiska aktiviteten. Det finns nu farhågor att köplusten hos britterna dämpas vilket skulle dra ned tillväxten påtagligt. Vi bedömer att BNPtillväxten stannar på ca 2 procent i år och på lite över 2 procent nästa år. Konjunkturuppbromsningen i Finland är mycket kraftig. I fjol uppgick BNP-ökningen till hela 5,7 procent men i år hamnar den kanske på blygsamma 0,6 procent. Nästa år kan tillväxten komma att bli något bättre eller drygt 1 procent. Den norska ekonomin har stramats åt genom penningpolitiken samtidigt som aktiviteten inom oljesektorn försvagats. Det har lett till att BNP-tillväxten beräknas till svaga 1 procent i år och lite mer nästa år. De danska hushållen har hållit hårt i plånboken och risken är att de också gör det framöver. Tillverkningsindustrin känner allt mer av den globala nedgången och det gör att BNP-tillväxten kan bli så lite som ca 1 procent. En viss återhämtning är trolig nästa år. Japan är sorgebarnet i OECD-området Den japanska ekonomin fortsätter sin kräftgång. Den globala nedgången har synliggjort landets underliggande problem och svagheter. Ekonomin är i en recession och priserna faller. Samtidigt har arbetslösheten stigit till en rekordnivå eller 5,3 procent. Det offentliga sparandet fortsätter att uppvisa stora underskott och både underskottet och statsskulden som är den högsta i OECD-området fortsätter att stiga. BNP fortsätter att falla i år och nästa år. Länderna i mindre Asien har drabbats hårt av raset inom ITK-sektorn, då dessa länder har en stor andel högteknologisk export. Sannolikt kommer den ekonomiska utvecklingen att förbli svag åtminstone en bit in på nästa år, varefter en förbättring kan tänkas ske. Kina och Indien utgör dock undantagen i världen och där fortsätter den starka ekonomiska utvecklingen. BNP-tillväxten beräknas av internationella bedömare till över 7 procent både i år och nästa år i Kina och till en bra bit över 5 procent i Indien. 12

16 13 Svensk ekonomi Vår bedömning av den svenska ekonomin bygger på följande antaganden: Den globala ekonomin förstärks något nästa år Inflationstakten går ned Kronan apprecieras mot dollarn och euron Råoljepriserna förblir ungefär på nuvarande nivå Riksbanken sänker styrräntan något De ingångna löneavtalen rivs inte upp Statens budget hålls under kontroll Utbildningsplatserna inom utbildningssystemet besätts i högre utsträckning än år 2001 Antalet personer i arbetsmarknadspolitiska program uppgår i år till personer och 2002 till personer Den svenska ekonomin är i grund och botten robust och skillnaderna i ekonomiska förutsättningar är stora jämfört med konjunkturdämpningar som inträffade under 1970-, och 1990-talen. Detta är väsentligt att beakta t.ex. i analyser avseende effekter på sysselsättning och arbetslöshet av de många varslen om uppsägning. Denna gång är den inhemska ekonomin stark och hela konjunkturförsvagningen är importerad från den svaga globala konjunkturen. Till skillnad mot tidigare konjunkturförsvagningar har inte ekonomin skadats av för höga löneökningar, stigande inflation, för hög privat konsumtion, överhettad arbetsmarknad osv. Istället har löneökningarna varit måttfulla, inflationen är förhållandevis låg, räntenivån har förblivit låg och de lediga resurserna på arbetsmarknaden varit förhållandevis stora. Vidare har den svenska kronan deprecierats påtagligt vilket förstärkt industrins konkurrenskraft och till detta kommer att förtroendet för den svenska ekonomiska politiken förstärkts genom att Riksbanken formellt fick en fristående ställning i mitten på 1990-talet. Det största inhemska orosmolnet är emellertid en ökad inflationstakt, men det mesta talar för att det är en temporär företeelse. Det finns också en oro att statens finanser kan komma att visa underskott, vilket inte skulle vara gynnsamt i 13

17 14 nuvarande läge. Vidare utgör bristen på arbetskraft fortfarande ett stort bekymmer inom många yrken, men den är inte generell utan främst koncentrerad till ett batteri av yrken som kräver högskoleutbildning. Däremot oroar den globala utvecklingen och det finns ännu inget tecken på att någon förbättring är i sikte. Djupet och längden på nuvarande konjunkturavmattning styrs alltså helt utifrån vad som händer med den globala konjunkturen. Sverige kommer dock att klara sig bättre än flertalet andra OECD-länder och EU-länder eftersom de inhemska ekonomiska faktorerna är starkare än i många andra länder. Det understryks också av att näringsidkarna uppvisar en stark underliggande optimism i vår intervjuundersökning av nästan arbetsställen som genomfördes av Arbetsförmedlingen under september månad. BNP-tillväxten blir svag under det närmaste året Tillväxten i den svenska ekonomin har varit mycket stark under de senaste åren, men en tydlig uppbromsning har skett under det första halvåret i år, enligt nationalräkenskaperna. Statistiken avseende aktiviteten i den svenska ekonomin indikerar att även tillväxten under det tredje kvartalet blir svag och allt talar för att den utvecklingen fortsätter under fjärde kvartalet. I år beräknar vi BNP-tillväxten till 1,5 procent vilket är lägre än vad vi förutsåg i förra prognosen. Nästa år bedöms tillväxten förbli svag under inledningen av året men vänder upp under andra halvåret. Trots det stannar BNP-tillväxten på måttfulla 1,4 procent som årsgenomsnitt enligt våra beräkningar. 14

18 15 Aktivitetsindex En sammanvägning av månadsvisa indikatorer Index 1995= Säsongrensade och trendade månadsvärden, fasta priser Den rapportering som sker avseende den svenska ekonomin ger allt oftare intrycket av att landet går in i en djup lågkonjunktur eller recession. Dessvärre finns ingen exakt definition av ordet lågkonjunktur men däremot för recession. BNP-tillväxten ska då minska i två kvartal i följd. Enligt våra beräkningar går inte ekonomin in i en recession utan tillväxten blir mycket måttfull under de tre närmaste kvartalen för att därefter öka. Det finns givetvis en icke försumbar risk att psykologiska effekter kommer att dämpa den inhemska efterfrågan genom dels ökad osäkerhet kring omvärldsutvecklingen, dels tät information om att landet befinner sig i en bekymmersam ekonomisk situation. Givetvis har risken för en recession ökat men för det krävs enligt vår bedömning en kraftigare avmattning i den globala ekonomin än vad som framkommer i skrivande stund. Ett sådant scenario är emellertid inte orealistiskt med tanke på att världsekonomin för närvarande balanserar på en slak lina. 15

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Ura 2009:1 ISBN 978-91-977809 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 Ura 2007:4 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 AMS Nicklas Andersson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer

Konjunkturläget Januari 2008

Konjunkturläget Januari 2008 Konjunkturläget Januari 8 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET JANUARI 8 KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och den internationella ekonomin samt bedriver forskning i anslutning

Läs mer

Fördel Sverige med hjälp av Europa

Fördel Sverige med hjälp av Europa Fördel Sverige med hjälp av Europa Unionen om konjunkturen - april 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Fördel Sverige - med hjälp av Europa... 2 Fortsatt återhämtning... 2 Unionens Branschbarometer

Läs mer

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 212 Ekonomiska utsikter hösten 212 Ekonomiska utsikter Hösten 212 Diagram 2:1 BNP-utveckling... 8 2:2 Offentlig sektors skuld i procent av BNP... 9 2:3 1 års statsobligationer... 9 2:4

Läs mer

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 2 Återvändarna Konjunkturvändningen skjuts framåt i Europa som inte hänger med i den försiktiga återhämtning som sker i USA och Japan. Svensk export och företagens

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Kronobergs län Prognos för arbetsmarknaden 2014 Text Ronnie Kihlman, Analysavdelningen Sida: 3 av 58 2013-12-12 Innehållsförteckning Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser...

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET APRIL 15 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Återhämtningen i euroområdet får fäste... 5 Starkare

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET NOVEMBER 2014 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Trög återhämtning i euroområdet... 5 Tillväxten

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Februari 211 Återhämtningen fortsätter brist på arbetskraft väntar Sammanfattning 1 Global ekonomi Den globala ekonomin står på stabilare grund, men skillnaderna mellan olika delar

Läs mer

ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 BRISTEN PÅ ARBETSKRAFT KVARSTÅR...7

ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 BRISTEN PÅ ARBETSKRAFT KVARSTÅR...7 2 Arbetsmarknadsutsikter för Kalmar län 2010 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 SAMMANFATTNING...3 ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 FAKTA OM PROGNOSEN...4 DEFINITIONER...4 SYSSELSÄTTNING

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook September Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009 Konjunktur och räntor Nummer mars 9 Sidan Långsam uppgång efter höstens ras Sidan Låg styrränta under lång tid Sidan Vändningen dröjer i USA Sidan 7 Ojämn återhämtning i svensk ekonomi Långsam uppgång

Läs mer

Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker

Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker Konjunktur&räntor SBABs KONJUNKTURBREV NR 3 JUNI 3 Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker för deflation, det vill säga fallande priser, präglar för närvarande de finansiella marknaderna. Att centralbankerna

Läs mer

Omvärldsanalys Rapport 2009:2

Omvärldsanalys Rapport 2009:2 Omvärldsanalys Rapport 2009:2 Arbetsgruppens förord Underlaget i denna rapport har tagits fram inom ramen för det arbete som bedrivits i Kronofogdens nätverksgrupp för omvärldsanalys. I gruppen har företrädare

Läs mer

Konjunktur laget Juni 2015

Konjunktur laget Juni 2015 Konjunktur laget Juni Konjunkturläget Juni KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN, BOX 36, 3 6 STOCKHOLM TEL: 8-53 59 INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 3-363, ISBN 978-9-863-6- Konjunkturinstitutet är en statlig

Läs mer

Konjunkturbarometern för den statliga sektorn

Konjunkturbarometern för den statliga sektorn Konjunkturbarometern för den statliga sektorn Sysselsättning och ekonomi hos de statliga myndigheterna en prognos för år 2009 Rapportserie 2008:6 Arbetsgivarverket Konjunkturbarometern för den statliga

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet:

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet: Sveriges ekonomi Statistiskt perspektiv Ur innehållet: Svag hushållskonsumtion gav högt sparande...sid 3 Den globala finanskrisen och den efter hand svagare utvecklingen även för den reala ekonomin får

Läs mer

De senaste rapporterna från ÅSUB

De senaste rapporterna från ÅSUB Rapport 2008:3 De senaste rapporterna från ÅSUB 2006:4 Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn våren 2006 2006:5 Kommunreform på Åland? En förstudie 2006:6 Konjunkturläget hösten 2006 2006:7 Ekonomisk

Läs mer

Tjänsteproduktionsindex Säsongrensade månadsuppgifter

Tjänsteproduktionsindex Säsongrensade månadsuppgifter Svag exportorderingång sid 5 Detaljhandeln ökar sid 7 SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Ras för tjänsteproduktionen Tjänsteproduktionsindex Säsongrensade månadsuppgifter Index

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys PÅ VÄG MOT ERM. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys PÅ VÄG MOT ERM. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook November Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

Byggindustri på högvarv

Byggindustri på högvarv Nr 1 215 25 februari Byggindustri på högvarv Motorn i svensk ekonomi hushållen får byggindustrin att gå upp i högvarv. Det är främst produktionen av nya bostäder som stiger snabbt, men uppgången på byggmarknaden

Läs mer

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län 2012 2 Arbetsmarknadsutsikter 2011-2012 för Västernorrlands län Innehållsförteckning Sida DEFINITIONER... 2 ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETSMARKNADSPROGNOSER...

Läs mer

ANFÖRANDE. Inledning om penningpolitiken

ANFÖRANDE. Inledning om penningpolitiken ANFÖRANDE DATUM: 2004-04-01 TALARE: PLATS: Riksbankschef Lars Heikensten Riksdagens finansutskott SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet:

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet: Sveriges ekonomi Statistiskt perspektiv Ur innehållet: BNP-fallet bromsades upp...sid 3 Den svenska konjunkturen var under andra kvartalet i år fortfarande präglad av det svaga internationella ekonomiska

Läs mer

Innehåll. SBAB n Box 27308 n 102 54 Stockholm n sbab.se

Innehåll. SBAB n Box 27308 n 102 54 Stockholm n sbab.se Konjunktur & räntor SBAB:s konjunkturbrev nr 4 n 14 augusti 2006 Konjunkturbrevet i korthet n Internationella konjunkturen robust men sårbar. n USA-ekonomin kyls av. Svår riskavvägning för Fed. n Konjunkturen

Läs mer

Penningpolitiskt protokoll

Penningpolitiskt protokoll Penningpolitiskt protokoll DECEMBER 1 Sammanfattning Vid det penningpolitiska mötet den 17 december beslutade Riksbankens direktion att sänka reporäntan med,5 procentenheter till 1, procent och att justera

Läs mer

Nordic Outlook. Jobless growth : Orsaker och konsekvenser EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA

Nordic Outlook. Jobless growth : Orsaker och konsekvenser EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA Nordic Outlook Jobless growth : Orsaker och konsekvenser Important your attention is drawn to the statement on the back cover of this report which affects your rights. FEBRUARI

Läs mer