Budget Flerårsplan Dannemora gruva, Storrymningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2009. Flerårsplan 2010-2012. Dannemora gruva, Storrymningen"

Transkript

1 Budget 2009 Flerårsplan Dannemora gruva, Storrymningen Enligt beslut i Kommunfullmäktige den 9 december 2008

2 2

3 Innehållsförteckning Sid Organisation och övergripande kommentarer 4-5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Organisation 5 Förvaltningsplan 6-14 Omvärldsanalys 6 Finansiell analys 7 God ekonomisk hushållning 7 Skatte- och bidragsprognos 9 Driftbudget 2009, Budgetflyttningar mellan förvaltningar 10 Driftbudgetens flerårsplan , Förändringar 10 Investeringsbudget 2009, Planerade större projekt 10 Investeringsplan Sammanställning nämndernas driftbudget 11 Sammanställning nämndernas investeringsbudget 12 Resultatbudget 13 Kassaflödesanalys 13 Balansbudget 14 Verksamhetsplan Kommunstyrelsen, Kommunkansli 15 Kommunstyrelsen, IT-kontor 17 Kommunstyrelsen, Ekonomikontor 19 Kommunstyrelsen, Personalkontor 21 Kommunstyrelsen, Arbetsmarknadskontor 22 Kommunstyrelsen, Referens- och beredningsgrupp Slutförvar 24 Lokala säkerhetsnämnden 25 Byggnadsnämnden 26 Fritidsnämnden 28 Kulturnämnden 32 Tekniska nämnden 35 VA-verksamhet 38 Renhållnings-verksamhet 40 Barn- och utbildningsnämnden 42 Socialnämnden 48 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 55 3

4 Organisation och övergripande kommentarer Kommunstyrelsens ordförande har ordet Mörka moln på himlen javisst men också stora förändringsmöjligheter. För närvarande är det ytterst turbulent när det gäller de finansiella marknaderna och förväntningar på ekonomisk tillväxt i hela världen. Detta påverkar den offentliga ekonomin direkt. Kommunen har inga andra intäkter än det som det samlade folkhushållet Sverige producerar och säljer. Vi är helt beroende av hur vårt lands ekonomi utvecklas. Östhammars kommun har heller inga egna ekonomiska källor att ta av. I skrivande stund lägger vi sista handen vid budgeten och överlämnar den till kommunfullmäktige för beslut. Våra förtroendeuppdrag som politiker är att tillsammans med den stab av professionella yrkespersoner som finns, göra de nödvändiga prioriteringarna mellan de stora behov som finns i kommunens olika verksamheter. I budgeten får samtliga förvaltningar ett rationaliseringskrav på 0,6 % för år 2009, bland annat beroende på att våra intäkter minskar från och med 2009 och framåt. Den fördelning som finns mellan olika verksamheter är baserad på många års erfarenheter. Om vi tillför pengar till en verksamhet så måste detta alltid balanseras mot en annan, eller mot det egna resultatet. Nämnderna är nu djupt engagerade i ett arbete för att formulera tydliga och mätbara verksamhetsmål, något som revisorerna länge efterfrågat. Detta kommer att skapa ännu bättre underlag för de framtida prioriteringar kommunfullmäktige vill göra mellan de olika kommunala verksamheterna. Östhammars kommun ekonomi påverkas till stor del av förändringar i omvärlden som vi inte själva rår över. Det är därför av yttersta vikt att vi har god kontroll över våra kostnader samt har ordentliga marginaler för oförutsedda händelser och förändringar. Vi baserar vår budget på ett omfattande analys- och prognosmaterial som Sveriges kommuner och landsting (SKL) bistår oss med. Östhammars kommun har haft relativt stora överskott , mycket tack vare god kostnadskontroll och högkonjunktur. Även i år pekar prognoser på att vi kommer att få ett substantiellt överskott. Överskotten har nästan uteslutande gått till att finansiera stora och nödvändiga investeringar, bl.a. Olandsskolans om- och tillbyggnad, vilket medfört att kommunen inte behövt ta några nya lån för detta. Detta är god ekonomisk hushållning, vilket gjort att kommunens skuldsättning är jämförelsevis liten ser ut att bli ett sämre ekonomiskt år än tidigare prognostiserat och utsikterna för 2009 och 2010 pekar mot en betydlig nedgång i ekonomin. Prognoserna för resultatet för 2008 års verksamhet pekar på att budget och resultat blir ungefär lika d.v.s. ett överskott på ca 14 Mkr. Den senaste tidens prognoser visar att kommunens finanser försämras med ca 25 Mkr 2009 jämfört med vårens tidiga prognoser. För att ändå ha en liten marginal kvar krävs effektivisering av samtliga verksamheter och anpassning av kostnaderna till intäkterna. Det är viktigt att vi i vårt politiska uppdrag aldrig förlorar fokus på ständiga förbättringar. Vårt målmedvetna arbete kommer att ge fler resultat framöver, bland annat; Tjänsteåtaganden för de flesta verksamheter under 2009 Marknadsplaner för konkurrensutsättning av kommunens egna verksamheter under 2009 för samtliga nämnder Upphandling av nya utförare i flera viktiga verksamheter Införande av Lagen om Valfrihet (LOV) i äldreomsorgen under 2009 Förbättrat ledarskap och kvalitetsutveckling i skolan Tydliga verksamhetsmål för verksamheten. Vi är övertygade om att kommunens förtroendevalda, anställda och kommunmedborgarna har förståelse för det svåra uppdrag vi har, att på ett solidariskt och rättvist sätt prioritera olika kommunala välfärdstjänster. Dina synpunkter är värdefulla och vi hoppas att Du på olika sätt engagerar Dig i dessa frågor. Östhammar Jacob Spangenberg (c) ordf. kommunstyrelsen 4

5 Organisation och övergripande kommentarer Organisation Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Valnämnd Överförmyndare Revision Räddningstjänsten Norduppland Dannemora Gruvfastigheter AB Hargs Hamn AB Stiftelsen Östhammarshem ÖNAB Kommunledningskontoret Kommunchef Stab Arbetsmarknadskontoret Trafiknämnden Tekniska nämnden Socialnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Kulturnämnden Personalkontoret Ekonomikontoret IT-kontoret Kommunkansliet Tekniska förvaltningen Socialförvaltningen Miljökontoret Kulturförvaltningen Fritidsnämnden Fritidsförvaltningen Byggnadsnämnden Byggnadsnämndskontoret Barn- och utbildningsnämnden Barn-och utbildningsförvaltningen 5

6 Förvaltningsplan Förvaltningsplan Omvärldsanalys Samhällsekonomisk utveckling och situation Sveriges Kommuner och Landsting räknar med en betydande försvagning av världskonjunkturen det närmaste året. Efterfrågan försvagas snabbt även i Sverige och tillväxten väntas bli lägre än på länge. Utvecklingen på finansmarknaderna är ytterst osäker och de reala effekterna på den globala ekonomin är fortfarande oklara. Den globala finans- och konjunkturoron har hittills sänkt tillförsikten i både näringslivet och hos konsumenter. Mycket pekar på att den svenska konjunkturen snabbt försvagas. Industrins exportorderingång har dämpats och hushållens förväntningar om både sin egen och Sveriges ekonomi är mycket dystra. Svag export, låg privat konsumtion, färre investeringar och negativt bidrag från lagerinvesteringar leder till låg tillväxt under nästa år. BNP väntas öka med 0,8 procent 2009 och under perioden kommer den svenska ekonomin att befinna sig i lågkonjunktur. En försämring av arbetsmarknadsläget väntas under hösten 2008 och sysselsättningen minskar under nästa år. En svagare arbetsmarknad leder sannolikt till långsammare löneökningar Samtidigt väntas inflationen falla tillbaka, främst på grund av långsammare ökningstakt på livsmedels- och råvarupriser. Detta ger visst utrymme för riksbanken att sänka styrräntan ytterligare. Även kommunsektorn berörs av den försvagade tillväxten. Ökningen av det kommunala skatteunderlaget dämpas av den svagare sysselsättningen, men skattebasen hålls uppe genom beskattningsbara transfereringar, bland annat arbetslöshetsersättningen. Medan sysselsättningen i näringslivet väntas minska 2009 kommer jobben inom den kommunala sektorn att fortsätta öka, vilket innebär att kommuner och landsting bidrar till att motverka konjunkturnedgången. Sverige står väl rustat att möta konjunkturnedgången. Trots avmattning och en expansiv finanspolitik klarar sig de offentliga finanserna väl. Det finansiella sparandet försvagas, men tack vare ett varaktigt överskott i statens finanser klaras saldomålet med marginal under perioden Förutom en allmän återhämtning av den globala konjunkturen, bidrar den svagare svenska kronan och en mer expansiv penningpolitik till en vändning i konjunkturen under Det svenska konjunkturläget stärks successivt och tillväxten blir hög. Skatteunderlagets utveckling Regeringen förutser en ökning av det kommunala skatteunderlaget med 26,2 procent under perioden Det är ca en procentenhet mer än vad Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) prognostiserar. Det är relativt stor skillnad mellan förbundets och regeringens skatteunderlagsprognoser för 2008 och Skillnaderna beror till stor del på att förbundet räknar med en snabbare avkylning av arbetsmarknaden under hösten och större sysselsättningsminskning nästa år. Även lönerna ökar långsammare enligt förbundets bedömning. Skillnaden förklaras sannolikt delvis av att regeringens prognos färdigställdes innan oron på de finansiella marknaderna accelererade i slutet av september. Skillnaderna jämfört med Ekonomistyrningsverkets (ESV) prognos är också relativt stora. Ekonomistyrningsverkets beräkningar är baserade på samhällsekonomiska förutsättningar som utarbetades av Konjunkturinstitutets i augusti. Dessa visar på en mer positiv konjunkturbild än förbundets, med starkare arbetsmarknad samt större prisoch löneökningar. SKL beräknar att skatteunderlaget ökar med 3,2% 2009, 3,9 % 2010 och 4,7 % Ekonomikontoret har använt 4,7 % även för Kommunalekonomisk utjämning Den statliga kommunalekonomiska utjämningen garanterar kommunerna 115 procent av medelskattekraften. Räcker inte anslagets nivå att finansiera den garanterade nivån justeras detta genom att kommunerna själva får betala en regleringsavgift. Överstiger anslagets nivå den garanterade nivån betalar staten ut ett regleringsbidrag. Inom ramen för anslaget finansieras även de av regeringen föreslagna regleringar som berör kommunerna. Den största enskilda regleringen avser särskilt förhöjt grundavdrag för de sämst ställda pensionärerna. Den minskade kommunala intäkten regleras mot anslaget för kommunalekonomisk utjämning genom en ökning med lika stort belopp som intäktsminskningen. Riktade bidrag Totalt 1,2 mdkr i riktat statsbidrag för yrkesutbildning inom gymnasial vuxenutbildning Totalt 2,7 mdkr i riktat statsbidrag till kommuner och landsting för att förstärka den psykiatriska vården och omsorgen Totalt 600 mkr i riktat statsbidrag införs för särskild fortbildningssatsning med inriktning mot förskolan. Befolkningsutvecklingen har befolkningen minskat. Bidragande orsaker är födelseunderskott och nettoutflyttning. Under 2007 är minskningen inte så stor främst beroende av ökad inflyttning beräknas en folkökning. Befolkningen bedöms vara personer den 1 november Därefter beräknas antalet invånare till under planperioden 6

7 Förvaltningsplan Tabell: Befolkningsförändringar (1 november är det datum som avgör nästkommande års nivå inom skatte- och utjämningssystemen) År 30 juni 1 nov Förändring 1 november året innan (081030) (prognos) (prognos) (prognos) (prognos) (prognos) 0 Känslighetsanalys En kommun påverkas givetvis många gånger av händelser utanför dess egen kontroll. Ett sätt att göra detta tydligt är att upprätta en känslighetsanalys som visar hur olika förändringar påverkar kommunens finansiella situation. I tabellen nedan redovisas hur ett antal faktorer påverkar kommunens resultat. Händelseförändring Kostn/intäkt (mkr) Ränteförändring med 1 % +/- 1,8 Löneförändring med 1% +/- 7,5 Bruttokostnadsförändring 1% +/- 12,3 Socialbidragsförändring 10% +/- 1,3 100 kommuninnevånare +/- 4,5 Förändrad utdebitering 1 kr. +/- 38,0 10 årsarbetare +/- 4,3 I tabellen ovan framgår bland annat att varje procents löneökning innebär en kostnad för kommunen på ca 7,5 mkr. Vidare framgår det att en procents ökning av bruttokostnaderna medför en kostnad på ca 12,3 mkr. En skatteintäktsökning med 1 krona ger ca 38 mkr och en ökad befolkning med 100 personer ger 4,5 mkr i ökade intäkter. Tabellen visar med tydlighet att ovanstående exempel på förändringar kan få en avgörande betydelse för kommunens ekonomi. Därför är det viktigt att upprätthålla en finansiell beredskap på såväl kort som lång sikt. Finansiell analys (resultatbudget 2009) Analysen skall ses som en sammanfattning av kommunens finansiella ställning och utveckling. Den bygger på samma finansiella analysmodell som används i övriga delar i årsredovisningen, nämligen perspektiven resultat kapacitet och risk kontroll. Resultat kapacitet Under 2009 beräknas Östhammars kommuns löpande driftsverksamhet exklusive avskrivningar och finansnetto ta i anspråk 94,1 % av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. Avskrivningarnas andel beräknas bli 4,6 % och finansnettot beräknas ta i anspråk 0,5 %. Tillsammans beräknas de löpande nettokostnaderna ta i anspråk 99,2 % av kommunens skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. Det innebär att kommunen har 0,8 % lägre kostnader än intäkter under året och ett positivt resultat på 8,2 mkr eller +0,8 % av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning vilket är lägre än uppsatt resultatmål om 2 %. Kommunens räntenettokostnader bedöms fortsatt vara relativt låga. Räntenettot budgeteras till 4,5 mkr vilket är lika med budget Soliditeten inklusive samtliga pensionsförpliktelser som anger hur stor del av kommunens totala tillgångar som har finansierat med eget kapital uppgår till 0 %, vilket ej når upp till det finansiella målet om att soliditeten skall öka med 2 procent. Soliditeten visar kommunens ekonomiska styrka på lång sikt, till skillnad från likviditetsmåtten som visar betalningsberedskap på kort sikt. Kommunens långfristiga skulder budgeteras till 120,3 mkr vilket är en ökning med 25,7 mkr jämfört med delårsbokslut Ökningen beror på höga investeringsnivåer. Risk kontroll Kassalikviditet är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsberedskap. Vid 100 % täcks de kortfristiga skulderna av likvida medel och kortfristiga fordringar. Kommunens likviditet i form av kassalikviditet beräknas till 28 % vilket är lägre än delårsbokslut En fjärdedel av kommunens kortfristiga skulder utgörs dock av en semesterlöneskuld som ej bedöms omsättas under de närmaste åren. Även den borträknad innebär kassalikviditeten att kommunens finansiella beredskap inte ännu kan anses tillfredställande. God ekonomisk hushållning Enligt kommunallagen ska budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Vidare anges att om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det negativa regleras och det redovisade egna kapitalet återställas under de närmaste följande tre åren. Budgeten för 2009 och den ekonomiska planen för uppfyller balanskravet. Det finansiella resultatmålet uppfylls inte Målet beräknas dock att uppfyllas under planperioden Detta innebär att kommunen uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning under planperioden. I kommunallagen sägs att kommuner och landsting i budgeten ska ange finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. I nämndernas verksamhetsplaner framgår under rubriken mål och riktlinjer sådana verksamhetsmål. Östhammars kommun har dessutom påbörjat ett arbete att fastställa verksamhetsmål kopplat till god eko- 7

8 Förvaltningsplan nomisk hushållning på ett strukturerat och likartat sätt för alla verksamheter. Dessa verksamhetsmål ska antas i samband med budget Följande finansiella mål gäller för Östhammars kommun: Resultatmål För att konsolidera ekonomin, finansiera investeringar samt ha handlingsutrymme för framtida verksamhetsförändringar skall Östhammars kommuns årliga resultat uppgå till minst 2 % av summan av skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning. Soliditetsmål Soliditeten anger hur stor del av kommunens totala tillgångar som finansieras med eget kapital och beskriver hur kommunens långsiktiga betalningsstyrka utvecklas. Ju högre soliditet desto starkare finansiellt handlingsutrymme. Den praxis som utvecklats på senare tid är att soliditeten även skall inkludera pensionsåtaganden som är intjänade före 1998 och som anges som en ansvarsförbindelse i balansräkningen. Soliditeten, inkl. pensionsåtaganden var 2 % för Östhammars kommun Ett långsiktigt mål är att soliditeten skall öka till minst rikets medelvärde, som 2007 var 18 %. Soliditeten bör öka med minst 2 % varje år. Finansieringsmål för investeringar Investeringar bör så långt som möjligt finansieras av avskrivningar och kommunens resultat. För 2009 bedöms dessa investeringar kunna finansieras till minst 70 % av kommunens avskrivningar och resultat. Fr.o.m bedöms finansieringsmålet kunna sättas till 100 % Budgetmål Varje nämnd skall bedriva verksamheten inom beslutad budget. Målet är att inget budgetöverskridande uppstår. Vid befarat budgetöverskridande om minst 1 % av nettobudgeten skall nämnden omgående anmäla detta till kommunstyrelsen. Mål för skattesats Även skattesatsen är ett finansiellt mål. Kommunen bör ta ställning till skattesatsens storlek under planperioden. Kommunens skattesats är 22, och planeras vara oförändrad under planperioden (t.o.m. 2012). Överskottspolicy När självfinansiering av investeringar har uppnåtts skall hälften av resterande överskott avsättas som pensionsreserv inom eget kapital och hälften användas till amortering av kommunens låneskulder. 8

9 Förvaltningsplan Skatte- och bidragsprognos Prognosen bygger på hur Sveriges Kommuner och Landsting har bedömt skatteunderlagets utveckling samt utjämningssystemens förändringar under perioden Prognosen har reviderats ner ett antal gånger under hösten 2008, främst beroende av den finansiella oron samt den kraftigt försämrade bedömningen av samhällsekonomins utveckling de närmaste åren. Enligt prognos bedöms antalet invånare vara den 1 november Därefter beräknas en befolkning på under planperioden. Skatte- och bidragsprognos Antal invånare den 1/11 året före Fastställt Prognos Prognos Prognos Prognos Eget skatteunderlag Garanterat skatteunderlag Underlag för inkomstutjämning Kommunens skattesats 22,18 22,18 22,18 22,18 22,18 Länsvis skattesats 19,63 19,63 19,63 19,63 19,63 MKR MKR MKR MKR MKR Skatteinkomst före utjämning 812,9 829,8 851,5 891,5 934,3 Inkomstutjämning 128,7 144,3 142,5 144,1 142,7 Kostnadsutjämning -3,9-5,2-5,2-5,2-5,2 Regleringsavgift -9,8-10,6-12,7-17,5-22,5 Fastighetsavgift 28,2 37,2 38,6 39,3 40,1 LSS utjämning -8,8-12,5-12,5-12,5-12,5 SKATTER, BIDRAG O UTJÄMNING 947,2 982, , , ,8 Slutavräkning -4,0-9,9 SUMMA SKATTER, BIDRAG OCH UTJÄMNING 972, , , ,8 9

10 Förvaltningsplan Driftbudget 2009 Budgetflyttningar mellan förvaltningar. Budget för kopiatorer på kommunhuset/socialförvaltningen flyttas från kommunkansli till IT-kontor (0,6 mkr). Budget för LättLäst-grupp flyttas från arbetsmarknadskontor och socialnämnd till kulturnämnd (0,03 mkr). Större förändringar jämfört med 2008 års budget. Kommunstyrelsens anslag för strukturmedel minskas med 3,5 mkr till totalt 2,0 mkr, varav minskning med 3,3 mkr avser budgetomflyttning till barn- och utbildningsnämnden för landsbygdsskolor. Kommunkansliet tillförs 0,5 mkr avseende valnämnden för EU-val samt tillskott för finansiering av utökad energirådgivning. IT-kontoret tillförs 0,1 mkr för införande av geografiskt informationssystem (GIS). Ekonomikontorets tillförs 0,6 mkr för inrättande av upphandlingsstrateg. Tekniska nämnden tillförs 1,5 mkr för bl.a. ökade energikostnader. Fritids- och kulturnämnden tillförs vardera 0,25 mkr. Barn- och utbildningsnämndens tillförs 3,3 mkr som omflyttning från kommunstyrelsens anslag för strukturmedel avseende landsbygdsskolor. Budgeten sänks med 1,8 mkr utifrån bl.a.demografiska skäl. Socialnämnden tillförs 12,2 mkr utifrån bl.a. demografiska skäl samt ökade hyreskostnader i samband med ombyggnation av äldreboende. Finansförvaltningen tillförs 1,0 mkr för ökade pensionskostnader Budgeten för avskrivningar ökas med 1,5 mkr. Intäkten från skatter och bidrag ökas med 25,7 mkr. Nämnderna kompenseras med 2,4 % uppräkning av nettobudgeten för löne- och prisökningar. Nämndernas budgetar korrigeras med anledning av sänkt arbetsgivaravgift med 1 procent, totalt 5 mkr Driftbudgetens flerårsplan Större förändringar jämfört med 2009 års budget. Kulturnämnden tillförs 1,5 mkr 2010 för ökade hyreskostnader för nytt huvudbibliotek i Östhammar. Utifrån demografiska skäl (fler äldre) och därmed ökade vårdbehov tillförs socialnämnden 7,0 mkr 2010 och 6,0 mkr År 2010 tillförs också 1,7 mkr för ökade hyreskostnader i samband med ombyggnation av äldreboende. För att uppnå resultatmålet är en ej specificerad kostnadsreducering inlagd 2010 på 14,5 mkr. År 2012 beräknas motsvarande tillskott kunna göras. Uppräkningen planeras till 2 procent per år under planperioden. 1,0 mkr tillförs finansförvaltningen respektive år för ökade pensionskostnader tillförs 3,0 mkr Budgeten för avskrivningar ökas med 1,5 mkr respektive år , utifrån utökade investeringsnivåer. Räntenettot ökas med 0,5 mkr 2010 samt Investeringar Investeringsnivåerna inom de skattefinansierade verksamheterna beräknas kunna uppgå till genomsnittligt ca 64 mkr per år. Något högre nivå planeras dock 2011 och 2012 för att kunna genomföra bl.a. ombyggnad av en högstadieskola. Investeringsbudget 2009 Planerade större investeringsprojekt Under kommunstyrelsen avsätts 2 mkr för oförutsedda investeringar. För att kunna fullfölja bl.a. bredbandsutbyggnaden budgeteras 2,1 mkr under kommunledningskontoret. För om- och tillbyggnad av Olandsskolan budgeteras 5,0 mkr. För ventilationsåtgärder och byte av värmesystem budgeteras 12,0 mkr. För exploatering av bostadsområde budgeteras 5,0 mkr. För fritidsnämnden budgeteras 8,0 mkr varav investering i konstgräsplan i Gimo är den största enskilda posten. I övrigt budgeteras investeringsram för respektive nämnd. Varje nämnd prioriterar och beslutar om igångsättningstillstånd för äskade projekt inom beslutad investeringsram. Avgiftsfinansierad verksamhet 2007 Investeringar för VA- och renhållningsverksamheterna budgeteras enligt äskade belopp. Dessa investeringar finansieras inom respektive taxekollektiv Investeringsplan Investeringarna anges i 2009 års prisläge. Därtill kommer inflationsuppräkning. För att möta investeringsbehov kopplat till Framtidsbild avsätts 5 mkr respektive år Planerade större investeringsprojekt Ombyggnad högstadieskola, , 30 mkr respektive år. Exploatering bostadsområden (11,0 mkr) Avgiftsfinansierad verksamhet Investeringar för VA- och renhållningsverksamheterna budgeteras enligt äskade belopp. Dessa investeringar finansieras inom respektive taxekollektiv. 10

11 Förvaltningsplan Driftbudget Nämndernas nettobudget, tkr Budget 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Kommunstyrelse Strukturmedel Finansförvaltning m.m Kommunledningskontor varav Kommunkansli varav It kontor varav Informationskontor varav Personalkontor varav Ekonomikontor varav Kollektivtrafik/färdtjänst varav Arbetsmarknadskontoret varav räddningstjänstverksamhet Byggnadsnämnd Fritidsnämnd Kulturnämnd Teknisk nämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Miljö- och hälsoskyddsnämnd Avskrivningar Avskr affärsverksamhet Kostnadsreducering Inflationsuppräkning, 2,0 % Verksamhetens netto

12 Förvaltningsplan Investeringsbudget Nämndernas nettobudget, tkr Budget 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Kommunstyrelse Framtidsbild Oförutsett Kommunledningskontor Arbetsmarknadskontoret Fritidsnämnd Kulturnämnd 150 Teknisk nämnd varav Olandsskolan varav skolombyggnationer varav ventilation varav byte värmesystem varav exploatering bostadsområden varav exploatering industriområden Tekniska kontoret, övriga investeringar varav VA-verksamhet varav Renhållning Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Inflationsuppräkning 3 % Summa nettoinvesteringar Klassificering av investeringar Av Kommunala redovisningslagen framgår i 6:1 att anläggningstillgång är en tillgång som är avsedd för stadigvarande innehav, och som inte är av ringa värde. För Östhammars kommun gäller beloppsgränsen för direktavskrivning 20 tkr. Det är tillåtet att via driftredovisningen ta kostnader upp till ett basbelopp, idag ca 41 tkr. Följande kriterier skall vara uppfyllda för att kunna godkännas som en investeringsutgift. Tillgången är avsedd för stadigvarande innehav. Tillgången har en ekonomisk livslängd överstigande 3 år. Den totala utgiften för tillgången överstiger kronor Finansieringsmål för investeringar Investeringar bör så långt som möjligt finansieras av avskrivningar och kommunens resultat. För 2009 bedöms dessa investeringar kunna finansieras till minst 70 % av kommunens avskrivningar och resultat. Fr.o.m bedöms finansieringsmålet kunna sättas till 100 %. 12

13 Resultatbudget Mkr B Progn 2008 Budget 2008 Budget 2009 Plan 2010 Förvaltningsplan Plan 2011 Plan 2012 Verksamhetens intäkter 315,9 320,8 328,5 328,5 328,5 328,5 Verksamhetens kostnader , , , , , ,7 Avskrivningar -43,3-43,3-44,8-46,3-47,8-47,8 Verksamhetens nettokostnader -921,3-927,8-960,2-976, , ,0 Skatteintäkter 803,9 814,9 829,8 851,5 891,5 934,3 Gen. Statsbidrag o utjämning 137,4 132,3 143,1 150,6 148,1 142,5 Finansiella intäkter 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Finansiella kostnader -5,0-5,0-5,0-5,5-6,0-6,0 Res. före extraordinära poster 15,5 14,9 8,2 20,6 30,6 31,3 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets resultat 15,5 14,9 8,2 20,6 30,6 31,3 Kassaflödesanalys Mkr B Progn 2008 Budget 2008 Budget 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Periodens resultat 15,5 14,9 8,2 20,6 30,6 31,3 Ökning (+)/minskn. (-) av avsättn. 3,8 3,1 3,5 3,0 2,6 2,6 Justering för av- och nedskrivningar 43,3 43,3 44,8 46,3 47,8 47,8 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 62,6 61,3 56,5 69,9 81,0 81,7 Ökn (-)/minskn (+) kortfr. fordr. Ökn (-)/minskn (+) förråd/exploateringsfastigh Ökn (+)/minskn (-) kortfr. skulder Medel fr den löpande verksamh. 62,6 61,3 56,5 69,9 81,0 81,7 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av matrl/immatrl anläggningstillg. Omfört t omsättn.tillg (expl.fastgh Försäljn. av matrl anläggn.tillg. Försäljn. av finansiella anläggn.tillg. Medel från investeringsverksamheten -129,2-112,0-74,8-58,6-88,5-86,3-129,2-112,0-74,8-58,6-88,5-86,3 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Utnyttj checkkredit 23,0 50,7 18,3 0,0 0,0 1,0 Amortering av skuld Ej uttagna lån Ökn (+)/minskn (-) av övr långfr skulder Ökn (-)/minskn (+) av långfr skulder Medel fr finansieringsverksamh. 23,0 50,7 18,3 0,0 0,0 1,0 ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början 43,6 0,0 0,0 0,0 11,3 3,8 Likvida medel vid periodens slut 0,0 0,0 0,0 11,3 3,8 0,2 13

14 Förvaltningsplan Balansbudget Mkr B Progn 2008 Budget 2008 Budget 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella/immatrl anläggningstillg. 751,6 825,2 791,6 837,5 832,3 876,0 Finansiella anläggningstillgångar 25,2 24,6 25,2 25,2 25,2 25,2 Summa anläggningstillgångar 786,8 849,8 816,8 862,7 857,5 901,2 Omsättningstillgångar Förråd/exploateringstillgångar 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 Kortfristiga fordringar 63,2 61,4 63,2 63,2 63,2 63,2 Kassa och bank 0,0 0,0 0,0 11,3 3,8 0,2 Summa omsättningstillgångar 64,9 63,1 64,9 76,2 68,7 65,1 SUMMA TILLGÅNGAR 851,7 912,9 881,7 938,9 926,2 966,3 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Summa eget kapital 485,4 478,2 493,6 514,2 544,8 576,1 (varav årets resultat) 15,5 14,9 8,2 20,6 30,6 31,3 Avsättningar Avsättn f pension o likn förpliktelser 32,4 30,5 35,9 38,9 41,5 44,1 Summa avsättningar 32,4 30,5 35,9 38,9 41,5 44,1 Skulder Långfristiga skulder 102,0 172,3 120,3 153,9 108,0 114,2 Kortfristiga skulder 231,9 231,9 231,9 231,9 231,9 231,9 Summa skulder 333,9 404,2 352,2 385,8 339,9 346,1 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT- NINGAR OCH SKULDER 851,7 912,9 881,7 938,9 926,2 966,3 14

15 Verksamhetsplan Kommunstyrelsen Kommunkansli Verksamhetsområde Kommunkansliet är sekretariat för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess arbetsutskott samt bereder ärenden och verkställer beslut fattade i dessa organ. Under kommunkansliet ingår även politisk verksamhet, näringslivsfrågor, information/marknadsföring, partistöd, revision, överförmyndarverksamhet, kommunikationer såsom färdtjänst och kollektivtrafik samt bidrag till fristående organisationer. Kommunkansliet leder, planerar och samordnar kommunens övergripande administrativa verksamhet samt ansvarar för växel,/reception, tryckeri, vaktmästeri, cafeteria och arkiv. I kommunledningskontoret ingår kommunchef, ekonomichef, personalchef, IT-chef. Kontoret är administrativ enhet för kommunstyrelsens strategiska verksamheter. Omvärldsanalys Kommunen påverkas i stor grad av vilka förutsättningar staten ger i form av lagstiftning och finansiering inom vitt skilda områden. Ny och ändrad lagstiftning är ständigt pågående som inverkar på kommunens ansvar. Kommunkansliet behöver därför vara en mycket flexibel organisation med bred och god kompetens som löpande ser över planeringsförutsättningarna för att anpassa kommunalpolitik, organisation och verksamhet till givna förutsättningar. Mål och riktlinjer Kommunkansliet skall inom ramen för givna resurser alltid ge bästa möjliga service åt allmänhet, företag, förtroendevalda, kommunalråd, politiska partier och övriga kontor inom kommunförvaltningen. Kommunkansliet kommer att fortsätta prioritera: tillskapande av nya bostäder, säkerställa att företagsklimatet är bra, att verksamheterna är effektiva och serviceinriktade. Verksamhetsförändringar och konsekvenser 2009 Verksamheten som utfördes av Östhammars Näringslivsutveckling AB har övergått i förvaltningsform. Valnämnden tillförs 350 tkr för genomförande av EUval. Ansvaret för energirådgivning flyttas över från miljöoch hälsoskyddsnämnden till kommunkansliet. Kommunkansliet tillförs 150 tkr för utökad energirådgivning. Verksamheten Inga versksamhetsförändringar planeras. Kvantitet och kvalitet Bereda ärenden så att högst 10% blir återremitterade från kommunstyrelsen och högst 5% från kommunfullmäktige. Ärendelistor till kommunfullmäktige skall vara utsända så att ledamöterna kan läsa in ärenden under två helger. Kommunfullmäktigeprotokollet skall vara justerat senast två veckor efter kommunfullmäktigesammanträdet. Ärendelistor till kommunstyrelsen och dess arbetsutskott skall vara ledamöterna tillhanda senast fredag veckan före sammanträdet. Protokollen för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott skall vara justerade senast två veckor efter sammanträdet. Tillse att lagenliga och reglementsenliga beredningsfrister kan hållas. Investeringar För att möta oförutsedda investeringsbehov avsätts 2 Mkr per år. För investeringar kopplat till Framtidsbild avsätts 5 Mkr respektive år Resultaträkning (tkr) Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Intäkter (+) Kostnader (-) Personalkostader Lokalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader

16 Driftbudget (tkr) Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Verksamhet 11 Nämnd o styrelseverksamhet Intäkter Kostnader Stöd till politiska partier Intäkter Kostnader Revision Intäkter Kostnader Övr politisk verksamhet Intäkter Kostnader Konsument o energirådg Intäkter Kostnader Näringslivsbefr åtg Intäkter Kostnader Turistverksamhet Intäkter Kostnader Räddningsstjänst Intäkter Kostnader Vård o omsorg enl SoL Intäkter Kostnader Färdtjänst Intäkter Kostnader Arbetsmarknadsåtgärder Intäkter Kostnader Projektverksamhet Intäkter Kostnader kommunikationer Intäkter Kostnader Gemensam kommunal service Intäkter Kostnader Nettokostnader Investeringsbudget, netto (tkr) Budget Plan Plan Plan Projekt Framtidsbild Oförutsett Summa

17 Kommunstyrelsen IT-Kontoret Verksamhetsområde IT-kontoret har det övergripande ansvaret för hur kommunens IT-stöd ska byggas upp, underhållas och förnyas. Detta gäller såväl applikationer som utrustning, kommunikationslösningar samt den organisation som behövs för att klara behoven. IT-kontoret ansvarar för teknisk support och förvaltning av kommunens IT-stöd. Information och utbildning tillhandahålls verksamheterna för att upprätthålla en hög kvalité och kompetens inom ITområdet. IT-kontoret har det övergripande ansvaret för kommunens telefonilösningar och ansvarar även för infrastrukturen, i form av bredbandsutbyggnad, till kommunens invånare. Omvärldsanalys IT-utvecklingen i samhället har under de senaste åren varit snabb. I dagens samhälle är IT en del av vardagen och vår livskvalité. Betydelsen av tillgång till IT-baserade tjänster ökar successivt. Kommande generationer användare, som använder IT-teknik i skolan och hemmet, ställer nya och starkt ökade krav på IT-tillämpningarna. IT har blivit ett viktigt medel för att skapa goda förutsättningar för människor att verka i kommunen. En väl utbyggd infrastruktur inom IT-området är en viktig förutsättning för uppbyggnad av digitala tjänster, som en integrerad del av kommunens service till kommuninvånarna. är nu uppbyggd, så att optimering av resurser inom ITområdet sker mellan kommunens olika verksamhetsområden. Kompletterande utbyggnad av infrastrukturen till kommunens invånare, i form av bredband, fortsätter. Verksamhetsförändringar och konsekvenser 2009 Under året fortsätter GIS-uppbyggnaden, genom införande av såväl interna som externa GIS-tjänster. En ny externwebb driftsätts för att bättre svara upp mot krav på interaktivitet och information för kommuninvånarna. Verksamheten Under perioden fortsätter satsningen på GIS och utveckling av e-tjänster för kommuninvånarna Kvantitet och kvalitet Överlämningen av skolans IT-verksamhet till IT-kontoret innebär att ca datorer nu hanteras inom verksamheten. Investeringar För att säkerställa fortsatt utbyggnad/underhåll av infrastrukturen i enlighet med ovanstående. Mål och riktlinjer Den allt snabbare förändringstakten inom IT-området, gör en samordning av kommunens totala satsning inom informationsteknik nödvändig. Ett IT-kontor med ansvar och stöd för alla delar av den kommunala verksamheten Verksamhetsmått Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Antal datorer / arbetsplatser

18 Resultaträkning (tkr) Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Intäkter (+) Kostnader (-) Personalkostader Lokalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Driftbudget (tkr) Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Verksamhet 89 Gemensam kommunal service Intäkter Kostnader Nettokostnader Investeringsbudget, netto (tkr) Budget Plan Plan Plan Projekt 5300 Bredband GIS Summa

19 Kommunstyrelsen Ekonomi Verksamhetsområde Ekonomikontoret har det övergripande ansvaret för de kommunalekonomiska frågorna inom Östhammars kommun, vilket innefattar budget- och bokslutsprocesserna, ekonomisystem, ekonomisk analys, uppföljning, finansoch kravverksamhet samt löpande redovisning. För att upprätthålla hög kvalitet och kompetens inom ekonomiområdet skall ekonomikontoret tillhandahålla stöd, information, utbildning samt administrativ utveckling till kommunledning, förvaltningar och allmänhet. Ekonomikontoret ansvarar även för befolknings och ekonomisk statistik. Omvärldsanalys Det pågår en ständig utveckling inom redovisnings- och budgetområdet. Dels ger Rådet för Kommunal Redovisning löpande ut rekommendationer och informationer rörande kommunal redovisning. Ekonomikontoret har i alla delar anslutit sig till rådets rekommendationer. Kommunallagens lydelse av god ekonomisk hushållning ställer krav på kommunerna att sätta upp finansiella och verksamhets mål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. En praxis-utveckling av årsredovisningar och budgethandlingar pågår också i landet. Ekonomikontoret följer och tar del av denna utveckling och använder detta i Östhammars kommuns handlingar och dokument. Mål och riktlinjer Budgeten skall vara välspecificerad, ha tydliga mål, ha högt informationsvärde och kunna ge bra underlag för politisk styrning av verksamheterna. Uppföljning av budgetåret skall ske månadsvis genom en sammantagen ekonomisk rapport till kommunstyrelsen över drift- och investeringsbudgetens utveckling och ställning. Delårsbokslut upprättas för de första åtta månaderna och skall grundas på väl periodiserat ekonomiskt underlag. Förutom resultat- och balansräkning skall upplysningar lämnas om sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av kommunens resultat och ställning. Årsredovisningen skall redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. Årsredovisningen skall lämnas över till fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser. I förvaltningsberättelsen skall det vara möjligt att följa upp de kvantitativa och kvalitativa mål som fastställts av fullmäktige. Koncernredovisningen skall bifogas till årsredovis- ningen och utgör en sammanställning av kommunens och övriga juridiska personer i vilket kommunen har ett betydande inflytande. Ekonomisystemet skall vara funktionellt och användarvänligt. Finansförvaltningen skall inom ramen för fastställda reglementen och föreskrifter söka erhålla högsta möjliga avkastning på kommunens likvida medel samt kontinuerligt se över kommunens lån med syfte att minimera kapitalkostnaderna. Kravverksamheten bevakar fordringarna och skall minimera kommunens kundförluster. Verksamhetsförändringar och konsekvenser 2009 Ekonomikontoret tillförs en tjänst som upphandlingsstrateg. Strategen skall stötta förvaltningarna i olika upphandlingsfrågor och självständigt genomföra upphandlingar som är förvaltningsöverskridande. Tjänsten innebär också ansvar för utveckling och effektivisering av kommunens inköpsverksamhet. Verksamheten Inga planerade förändringar jämfört med Kvantitet och kvalitet Kvaliteten på bokföringen skall vara sådan att inga skäl finns för revisionsanmärkningar. Fordringar och skulder samt övriga ekonomiska händelser skall bokföras så snart det kan ske. Avstämning av bokföringen mot restlängd skall vara utförd den sista i månaden efter den månad debitering utförts. Vid registreringar av betalningar skall noga beaktas möjligheten att möta stora utbetalningar med inbetalningar för att uppnå kvittningseffekter på bankgirot. Debiteringsfrekvensen avseende konsumtionsavgifter skall kontinuerligt ses över och utföras så att onödiga ränteförluster ej uppstår. Administration av donationsfonder skall ske enligt respektive fonds stadgar. Uppföljning av verksamheten sker via ekonomisk uppföljning och planeringssamtal. Uppsatta mål utvärderas löpande genom tillgängligt statistiskt material samt för kvalitetsmål med exempelvis intervjuer, enklare enkäter 19

20 Resultaträkning (tkr) Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Intäkter (+) Kostnader (-) Personalkostader Lokalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Driftbudget (tkr) Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Verksamhet 89 Gemensam kommunal service Intäkter Kostnader Nettokostnader

Budget 2008. Flerårsplan 2009-2011

Budget 2008. Flerårsplan 2009-2011 Budget 2008 Flerårsplan 2009-2011 Enligt beslut i Kommunfullmäktige den 6 november 2007 2 Innehållsförteckning Sid Organisation och övergripande kommentarer 4-5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Budget 2010. Flerårsplan 2011-2013. Stuga i Forsmarks bruk. Dannemora gruva, Storrymningen. Foto Hans Jivander

Budget 2010. Flerårsplan 2011-2013. Stuga i Forsmarks bruk. Dannemora gruva, Storrymningen. Foto Hans Jivander Budget 2010 Stuga i Forsmarks bruk Foto Hans Jivander Flerårsplan 2011-2013 Dannemora gruva, Storrymningen Enligt beslut i Kommunfullmäktige 8 december 2009 2 Innehållsförteckning Sid Organisation och

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

Budget 2011. Foto Sven Jönsson. Flerårsplan

Budget 2011. Foto Sven Jönsson. Flerårsplan Budget 2011 Foto Sven Jönsson Flerårsplan 2012-2014 2 Innehållsförteckning Sid Organisation och övergripande kommentarer 4-5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Organisation 5 Förvaltningsplan 6-15

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 1 1. 2009-11-24 Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 2010-2012 Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan 2010-2012 Fastställd av fullmäktige 2009-11-18 Dnr 5/2009 U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren (KF)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 november 2013 21 Paragraf Diarienummer KS-2013/1409.189 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Budget 2015 samt Långtidsplan i Arvidsjaurs kommun

Budget 2015 samt Långtidsplan i Arvidsjaurs kommun Budget 2015 samt Långtidsplan 2016 2018 i Arvidsjaurs kommun Om arbetet med att omsätta resurser till mänskliga syften Antagen av kommunfullmäktige 2014 11 24 177 God ekonomisk hushållning (Kommunallagen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Policy för god ekonomisk hushållning

Policy för god ekonomisk hushållning Datum hushållning Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: KF 271/2016 Dokumentägare: Ekonomidirektör Ersätter dokument: hushållning, antagen av KF 41/2014 Relaterade dokument: Ekonomistyrningspolicy Målgrupp:

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrningen definieras som en målmedveten styrprocess vars syfte är att utifrån kända styrprinciper och spelregler påverka organisationens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Ekonomikontoret Datum: Lars Hustoft D.nr: Beslut KF , 55

Ekonomikontoret Datum: Lars Hustoft D.nr: Beslut KF , 55 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Bakgrund Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa villkor reservera delar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Sala kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Sala kommun 'ii sala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-09-03 11 (24) 208 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Sala kommun Dnr 2013(330 INLEDNING Från och med 1 januari

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning

Läs mer

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Finspångs kommun Granskning delårsrapport 2006-06-30 2006-09-16 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011 Jonas Leander Ulrika Strånge Susanne Karlsson Helena Patrikson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer