Budget Flerårsplan Dannemora gruva, Storrymningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2009. Flerårsplan 2010-2012. Dannemora gruva, Storrymningen"

Transkript

1 Budget 2009 Flerårsplan Dannemora gruva, Storrymningen Enligt beslut i Kommunfullmäktige den 9 december 2008

2 2

3 Innehållsförteckning Sid Organisation och övergripande kommentarer 4-5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Organisation 5 Förvaltningsplan 6-14 Omvärldsanalys 6 Finansiell analys 7 God ekonomisk hushållning 7 Skatte- och bidragsprognos 9 Driftbudget 2009, Budgetflyttningar mellan förvaltningar 10 Driftbudgetens flerårsplan , Förändringar 10 Investeringsbudget 2009, Planerade större projekt 10 Investeringsplan Sammanställning nämndernas driftbudget 11 Sammanställning nämndernas investeringsbudget 12 Resultatbudget 13 Kassaflödesanalys 13 Balansbudget 14 Verksamhetsplan Kommunstyrelsen, Kommunkansli 15 Kommunstyrelsen, IT-kontor 17 Kommunstyrelsen, Ekonomikontor 19 Kommunstyrelsen, Personalkontor 21 Kommunstyrelsen, Arbetsmarknadskontor 22 Kommunstyrelsen, Referens- och beredningsgrupp Slutförvar 24 Lokala säkerhetsnämnden 25 Byggnadsnämnden 26 Fritidsnämnden 28 Kulturnämnden 32 Tekniska nämnden 35 VA-verksamhet 38 Renhållnings-verksamhet 40 Barn- och utbildningsnämnden 42 Socialnämnden 48 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 55 3

4 Organisation och övergripande kommentarer Kommunstyrelsens ordförande har ordet Mörka moln på himlen javisst men också stora förändringsmöjligheter. För närvarande är det ytterst turbulent när det gäller de finansiella marknaderna och förväntningar på ekonomisk tillväxt i hela världen. Detta påverkar den offentliga ekonomin direkt. Kommunen har inga andra intäkter än det som det samlade folkhushållet Sverige producerar och säljer. Vi är helt beroende av hur vårt lands ekonomi utvecklas. Östhammars kommun har heller inga egna ekonomiska källor att ta av. I skrivande stund lägger vi sista handen vid budgeten och överlämnar den till kommunfullmäktige för beslut. Våra förtroendeuppdrag som politiker är att tillsammans med den stab av professionella yrkespersoner som finns, göra de nödvändiga prioriteringarna mellan de stora behov som finns i kommunens olika verksamheter. I budgeten får samtliga förvaltningar ett rationaliseringskrav på 0,6 % för år 2009, bland annat beroende på att våra intäkter minskar från och med 2009 och framåt. Den fördelning som finns mellan olika verksamheter är baserad på många års erfarenheter. Om vi tillför pengar till en verksamhet så måste detta alltid balanseras mot en annan, eller mot det egna resultatet. Nämnderna är nu djupt engagerade i ett arbete för att formulera tydliga och mätbara verksamhetsmål, något som revisorerna länge efterfrågat. Detta kommer att skapa ännu bättre underlag för de framtida prioriteringar kommunfullmäktige vill göra mellan de olika kommunala verksamheterna. Östhammars kommun ekonomi påverkas till stor del av förändringar i omvärlden som vi inte själva rår över. Det är därför av yttersta vikt att vi har god kontroll över våra kostnader samt har ordentliga marginaler för oförutsedda händelser och förändringar. Vi baserar vår budget på ett omfattande analys- och prognosmaterial som Sveriges kommuner och landsting (SKL) bistår oss med. Östhammars kommun har haft relativt stora överskott , mycket tack vare god kostnadskontroll och högkonjunktur. Även i år pekar prognoser på att vi kommer att få ett substantiellt överskott. Överskotten har nästan uteslutande gått till att finansiera stora och nödvändiga investeringar, bl.a. Olandsskolans om- och tillbyggnad, vilket medfört att kommunen inte behövt ta några nya lån för detta. Detta är god ekonomisk hushållning, vilket gjort att kommunens skuldsättning är jämförelsevis liten ser ut att bli ett sämre ekonomiskt år än tidigare prognostiserat och utsikterna för 2009 och 2010 pekar mot en betydlig nedgång i ekonomin. Prognoserna för resultatet för 2008 års verksamhet pekar på att budget och resultat blir ungefär lika d.v.s. ett överskott på ca 14 Mkr. Den senaste tidens prognoser visar att kommunens finanser försämras med ca 25 Mkr 2009 jämfört med vårens tidiga prognoser. För att ändå ha en liten marginal kvar krävs effektivisering av samtliga verksamheter och anpassning av kostnaderna till intäkterna. Det är viktigt att vi i vårt politiska uppdrag aldrig förlorar fokus på ständiga förbättringar. Vårt målmedvetna arbete kommer att ge fler resultat framöver, bland annat; Tjänsteåtaganden för de flesta verksamheter under 2009 Marknadsplaner för konkurrensutsättning av kommunens egna verksamheter under 2009 för samtliga nämnder Upphandling av nya utförare i flera viktiga verksamheter Införande av Lagen om Valfrihet (LOV) i äldreomsorgen under 2009 Förbättrat ledarskap och kvalitetsutveckling i skolan Tydliga verksamhetsmål för verksamheten. Vi är övertygade om att kommunens förtroendevalda, anställda och kommunmedborgarna har förståelse för det svåra uppdrag vi har, att på ett solidariskt och rättvist sätt prioritera olika kommunala välfärdstjänster. Dina synpunkter är värdefulla och vi hoppas att Du på olika sätt engagerar Dig i dessa frågor. Östhammar Jacob Spangenberg (c) ordf. kommunstyrelsen 4

5 Organisation och övergripande kommentarer Organisation Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Valnämnd Överförmyndare Revision Räddningstjänsten Norduppland Dannemora Gruvfastigheter AB Hargs Hamn AB Stiftelsen Östhammarshem ÖNAB Kommunledningskontoret Kommunchef Stab Arbetsmarknadskontoret Trafiknämnden Tekniska nämnden Socialnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Kulturnämnden Personalkontoret Ekonomikontoret IT-kontoret Kommunkansliet Tekniska förvaltningen Socialförvaltningen Miljökontoret Kulturförvaltningen Fritidsnämnden Fritidsförvaltningen Byggnadsnämnden Byggnadsnämndskontoret Barn- och utbildningsnämnden Barn-och utbildningsförvaltningen 5

6 Förvaltningsplan Förvaltningsplan Omvärldsanalys Samhällsekonomisk utveckling och situation Sveriges Kommuner och Landsting räknar med en betydande försvagning av världskonjunkturen det närmaste året. Efterfrågan försvagas snabbt även i Sverige och tillväxten väntas bli lägre än på länge. Utvecklingen på finansmarknaderna är ytterst osäker och de reala effekterna på den globala ekonomin är fortfarande oklara. Den globala finans- och konjunkturoron har hittills sänkt tillförsikten i både näringslivet och hos konsumenter. Mycket pekar på att den svenska konjunkturen snabbt försvagas. Industrins exportorderingång har dämpats och hushållens förväntningar om både sin egen och Sveriges ekonomi är mycket dystra. Svag export, låg privat konsumtion, färre investeringar och negativt bidrag från lagerinvesteringar leder till låg tillväxt under nästa år. BNP väntas öka med 0,8 procent 2009 och under perioden kommer den svenska ekonomin att befinna sig i lågkonjunktur. En försämring av arbetsmarknadsläget väntas under hösten 2008 och sysselsättningen minskar under nästa år. En svagare arbetsmarknad leder sannolikt till långsammare löneökningar Samtidigt väntas inflationen falla tillbaka, främst på grund av långsammare ökningstakt på livsmedels- och råvarupriser. Detta ger visst utrymme för riksbanken att sänka styrräntan ytterligare. Även kommunsektorn berörs av den försvagade tillväxten. Ökningen av det kommunala skatteunderlaget dämpas av den svagare sysselsättningen, men skattebasen hålls uppe genom beskattningsbara transfereringar, bland annat arbetslöshetsersättningen. Medan sysselsättningen i näringslivet väntas minska 2009 kommer jobben inom den kommunala sektorn att fortsätta öka, vilket innebär att kommuner och landsting bidrar till att motverka konjunkturnedgången. Sverige står väl rustat att möta konjunkturnedgången. Trots avmattning och en expansiv finanspolitik klarar sig de offentliga finanserna väl. Det finansiella sparandet försvagas, men tack vare ett varaktigt överskott i statens finanser klaras saldomålet med marginal under perioden Förutom en allmän återhämtning av den globala konjunkturen, bidrar den svagare svenska kronan och en mer expansiv penningpolitik till en vändning i konjunkturen under Det svenska konjunkturläget stärks successivt och tillväxten blir hög. Skatteunderlagets utveckling Regeringen förutser en ökning av det kommunala skatteunderlaget med 26,2 procent under perioden Det är ca en procentenhet mer än vad Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) prognostiserar. Det är relativt stor skillnad mellan förbundets och regeringens skatteunderlagsprognoser för 2008 och Skillnaderna beror till stor del på att förbundet räknar med en snabbare avkylning av arbetsmarknaden under hösten och större sysselsättningsminskning nästa år. Även lönerna ökar långsammare enligt förbundets bedömning. Skillnaden förklaras sannolikt delvis av att regeringens prognos färdigställdes innan oron på de finansiella marknaderna accelererade i slutet av september. Skillnaderna jämfört med Ekonomistyrningsverkets (ESV) prognos är också relativt stora. Ekonomistyrningsverkets beräkningar är baserade på samhällsekonomiska förutsättningar som utarbetades av Konjunkturinstitutets i augusti. Dessa visar på en mer positiv konjunkturbild än förbundets, med starkare arbetsmarknad samt större prisoch löneökningar. SKL beräknar att skatteunderlaget ökar med 3,2% 2009, 3,9 % 2010 och 4,7 % Ekonomikontoret har använt 4,7 % även för Kommunalekonomisk utjämning Den statliga kommunalekonomiska utjämningen garanterar kommunerna 115 procent av medelskattekraften. Räcker inte anslagets nivå att finansiera den garanterade nivån justeras detta genom att kommunerna själva får betala en regleringsavgift. Överstiger anslagets nivå den garanterade nivån betalar staten ut ett regleringsbidrag. Inom ramen för anslaget finansieras även de av regeringen föreslagna regleringar som berör kommunerna. Den största enskilda regleringen avser särskilt förhöjt grundavdrag för de sämst ställda pensionärerna. Den minskade kommunala intäkten regleras mot anslaget för kommunalekonomisk utjämning genom en ökning med lika stort belopp som intäktsminskningen. Riktade bidrag Totalt 1,2 mdkr i riktat statsbidrag för yrkesutbildning inom gymnasial vuxenutbildning Totalt 2,7 mdkr i riktat statsbidrag till kommuner och landsting för att förstärka den psykiatriska vården och omsorgen Totalt 600 mkr i riktat statsbidrag införs för särskild fortbildningssatsning med inriktning mot förskolan. Befolkningsutvecklingen har befolkningen minskat. Bidragande orsaker är födelseunderskott och nettoutflyttning. Under 2007 är minskningen inte så stor främst beroende av ökad inflyttning beräknas en folkökning. Befolkningen bedöms vara personer den 1 november Därefter beräknas antalet invånare till under planperioden 6

7 Förvaltningsplan Tabell: Befolkningsförändringar (1 november är det datum som avgör nästkommande års nivå inom skatte- och utjämningssystemen) År 30 juni 1 nov Förändring 1 november året innan (081030) (prognos) (prognos) (prognos) (prognos) (prognos) 0 Känslighetsanalys En kommun påverkas givetvis många gånger av händelser utanför dess egen kontroll. Ett sätt att göra detta tydligt är att upprätta en känslighetsanalys som visar hur olika förändringar påverkar kommunens finansiella situation. I tabellen nedan redovisas hur ett antal faktorer påverkar kommunens resultat. Händelseförändring Kostn/intäkt (mkr) Ränteförändring med 1 % +/- 1,8 Löneförändring med 1% +/- 7,5 Bruttokostnadsförändring 1% +/- 12,3 Socialbidragsförändring 10% +/- 1,3 100 kommuninnevånare +/- 4,5 Förändrad utdebitering 1 kr. +/- 38,0 10 årsarbetare +/- 4,3 I tabellen ovan framgår bland annat att varje procents löneökning innebär en kostnad för kommunen på ca 7,5 mkr. Vidare framgår det att en procents ökning av bruttokostnaderna medför en kostnad på ca 12,3 mkr. En skatteintäktsökning med 1 krona ger ca 38 mkr och en ökad befolkning med 100 personer ger 4,5 mkr i ökade intäkter. Tabellen visar med tydlighet att ovanstående exempel på förändringar kan få en avgörande betydelse för kommunens ekonomi. Därför är det viktigt att upprätthålla en finansiell beredskap på såväl kort som lång sikt. Finansiell analys (resultatbudget 2009) Analysen skall ses som en sammanfattning av kommunens finansiella ställning och utveckling. Den bygger på samma finansiella analysmodell som används i övriga delar i årsredovisningen, nämligen perspektiven resultat kapacitet och risk kontroll. Resultat kapacitet Under 2009 beräknas Östhammars kommuns löpande driftsverksamhet exklusive avskrivningar och finansnetto ta i anspråk 94,1 % av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. Avskrivningarnas andel beräknas bli 4,6 % och finansnettot beräknas ta i anspråk 0,5 %. Tillsammans beräknas de löpande nettokostnaderna ta i anspråk 99,2 % av kommunens skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. Det innebär att kommunen har 0,8 % lägre kostnader än intäkter under året och ett positivt resultat på 8,2 mkr eller +0,8 % av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning vilket är lägre än uppsatt resultatmål om 2 %. Kommunens räntenettokostnader bedöms fortsatt vara relativt låga. Räntenettot budgeteras till 4,5 mkr vilket är lika med budget Soliditeten inklusive samtliga pensionsförpliktelser som anger hur stor del av kommunens totala tillgångar som har finansierat med eget kapital uppgår till 0 %, vilket ej når upp till det finansiella målet om att soliditeten skall öka med 2 procent. Soliditeten visar kommunens ekonomiska styrka på lång sikt, till skillnad från likviditetsmåtten som visar betalningsberedskap på kort sikt. Kommunens långfristiga skulder budgeteras till 120,3 mkr vilket är en ökning med 25,7 mkr jämfört med delårsbokslut Ökningen beror på höga investeringsnivåer. Risk kontroll Kassalikviditet är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsberedskap. Vid 100 % täcks de kortfristiga skulderna av likvida medel och kortfristiga fordringar. Kommunens likviditet i form av kassalikviditet beräknas till 28 % vilket är lägre än delårsbokslut En fjärdedel av kommunens kortfristiga skulder utgörs dock av en semesterlöneskuld som ej bedöms omsättas under de närmaste åren. Även den borträknad innebär kassalikviditeten att kommunens finansiella beredskap inte ännu kan anses tillfredställande. God ekonomisk hushållning Enligt kommunallagen ska budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Vidare anges att om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det negativa regleras och det redovisade egna kapitalet återställas under de närmaste följande tre åren. Budgeten för 2009 och den ekonomiska planen för uppfyller balanskravet. Det finansiella resultatmålet uppfylls inte Målet beräknas dock att uppfyllas under planperioden Detta innebär att kommunen uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning under planperioden. I kommunallagen sägs att kommuner och landsting i budgeten ska ange finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. I nämndernas verksamhetsplaner framgår under rubriken mål och riktlinjer sådana verksamhetsmål. Östhammars kommun har dessutom påbörjat ett arbete att fastställa verksamhetsmål kopplat till god eko- 7

8 Förvaltningsplan nomisk hushållning på ett strukturerat och likartat sätt för alla verksamheter. Dessa verksamhetsmål ska antas i samband med budget Följande finansiella mål gäller för Östhammars kommun: Resultatmål För att konsolidera ekonomin, finansiera investeringar samt ha handlingsutrymme för framtida verksamhetsförändringar skall Östhammars kommuns årliga resultat uppgå till minst 2 % av summan av skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning. Soliditetsmål Soliditeten anger hur stor del av kommunens totala tillgångar som finansieras med eget kapital och beskriver hur kommunens långsiktiga betalningsstyrka utvecklas. Ju högre soliditet desto starkare finansiellt handlingsutrymme. Den praxis som utvecklats på senare tid är att soliditeten även skall inkludera pensionsåtaganden som är intjänade före 1998 och som anges som en ansvarsförbindelse i balansräkningen. Soliditeten, inkl. pensionsåtaganden var 2 % för Östhammars kommun Ett långsiktigt mål är att soliditeten skall öka till minst rikets medelvärde, som 2007 var 18 %. Soliditeten bör öka med minst 2 % varje år. Finansieringsmål för investeringar Investeringar bör så långt som möjligt finansieras av avskrivningar och kommunens resultat. För 2009 bedöms dessa investeringar kunna finansieras till minst 70 % av kommunens avskrivningar och resultat. Fr.o.m bedöms finansieringsmålet kunna sättas till 100 % Budgetmål Varje nämnd skall bedriva verksamheten inom beslutad budget. Målet är att inget budgetöverskridande uppstår. Vid befarat budgetöverskridande om minst 1 % av nettobudgeten skall nämnden omgående anmäla detta till kommunstyrelsen. Mål för skattesats Även skattesatsen är ett finansiellt mål. Kommunen bör ta ställning till skattesatsens storlek under planperioden. Kommunens skattesats är 22, och planeras vara oförändrad under planperioden (t.o.m. 2012). Överskottspolicy När självfinansiering av investeringar har uppnåtts skall hälften av resterande överskott avsättas som pensionsreserv inom eget kapital och hälften användas till amortering av kommunens låneskulder. 8

9 Förvaltningsplan Skatte- och bidragsprognos Prognosen bygger på hur Sveriges Kommuner och Landsting har bedömt skatteunderlagets utveckling samt utjämningssystemens förändringar under perioden Prognosen har reviderats ner ett antal gånger under hösten 2008, främst beroende av den finansiella oron samt den kraftigt försämrade bedömningen av samhällsekonomins utveckling de närmaste åren. Enligt prognos bedöms antalet invånare vara den 1 november Därefter beräknas en befolkning på under planperioden. Skatte- och bidragsprognos Antal invånare den 1/11 året före Fastställt Prognos Prognos Prognos Prognos Eget skatteunderlag Garanterat skatteunderlag Underlag för inkomstutjämning Kommunens skattesats 22,18 22,18 22,18 22,18 22,18 Länsvis skattesats 19,63 19,63 19,63 19,63 19,63 MKR MKR MKR MKR MKR Skatteinkomst före utjämning 812,9 829,8 851,5 891,5 934,3 Inkomstutjämning 128,7 144,3 142,5 144,1 142,7 Kostnadsutjämning -3,9-5,2-5,2-5,2-5,2 Regleringsavgift -9,8-10,6-12,7-17,5-22,5 Fastighetsavgift 28,2 37,2 38,6 39,3 40,1 LSS utjämning -8,8-12,5-12,5-12,5-12,5 SKATTER, BIDRAG O UTJÄMNING 947,2 982, , , ,8 Slutavräkning -4,0-9,9 SUMMA SKATTER, BIDRAG OCH UTJÄMNING 972, , , ,8 9

10 Förvaltningsplan Driftbudget 2009 Budgetflyttningar mellan förvaltningar. Budget för kopiatorer på kommunhuset/socialförvaltningen flyttas från kommunkansli till IT-kontor (0,6 mkr). Budget för LättLäst-grupp flyttas från arbetsmarknadskontor och socialnämnd till kulturnämnd (0,03 mkr). Större förändringar jämfört med 2008 års budget. Kommunstyrelsens anslag för strukturmedel minskas med 3,5 mkr till totalt 2,0 mkr, varav minskning med 3,3 mkr avser budgetomflyttning till barn- och utbildningsnämnden för landsbygdsskolor. Kommunkansliet tillförs 0,5 mkr avseende valnämnden för EU-val samt tillskott för finansiering av utökad energirådgivning. IT-kontoret tillförs 0,1 mkr för införande av geografiskt informationssystem (GIS). Ekonomikontorets tillförs 0,6 mkr för inrättande av upphandlingsstrateg. Tekniska nämnden tillförs 1,5 mkr för bl.a. ökade energikostnader. Fritids- och kulturnämnden tillförs vardera 0,25 mkr. Barn- och utbildningsnämndens tillförs 3,3 mkr som omflyttning från kommunstyrelsens anslag för strukturmedel avseende landsbygdsskolor. Budgeten sänks med 1,8 mkr utifrån bl.a.demografiska skäl. Socialnämnden tillförs 12,2 mkr utifrån bl.a. demografiska skäl samt ökade hyreskostnader i samband med ombyggnation av äldreboende. Finansförvaltningen tillförs 1,0 mkr för ökade pensionskostnader Budgeten för avskrivningar ökas med 1,5 mkr. Intäkten från skatter och bidrag ökas med 25,7 mkr. Nämnderna kompenseras med 2,4 % uppräkning av nettobudgeten för löne- och prisökningar. Nämndernas budgetar korrigeras med anledning av sänkt arbetsgivaravgift med 1 procent, totalt 5 mkr Driftbudgetens flerårsplan Större förändringar jämfört med 2009 års budget. Kulturnämnden tillförs 1,5 mkr 2010 för ökade hyreskostnader för nytt huvudbibliotek i Östhammar. Utifrån demografiska skäl (fler äldre) och därmed ökade vårdbehov tillförs socialnämnden 7,0 mkr 2010 och 6,0 mkr År 2010 tillförs också 1,7 mkr för ökade hyreskostnader i samband med ombyggnation av äldreboende. För att uppnå resultatmålet är en ej specificerad kostnadsreducering inlagd 2010 på 14,5 mkr. År 2012 beräknas motsvarande tillskott kunna göras. Uppräkningen planeras till 2 procent per år under planperioden. 1,0 mkr tillförs finansförvaltningen respektive år för ökade pensionskostnader tillförs 3,0 mkr Budgeten för avskrivningar ökas med 1,5 mkr respektive år , utifrån utökade investeringsnivåer. Räntenettot ökas med 0,5 mkr 2010 samt Investeringar Investeringsnivåerna inom de skattefinansierade verksamheterna beräknas kunna uppgå till genomsnittligt ca 64 mkr per år. Något högre nivå planeras dock 2011 och 2012 för att kunna genomföra bl.a. ombyggnad av en högstadieskola. Investeringsbudget 2009 Planerade större investeringsprojekt Under kommunstyrelsen avsätts 2 mkr för oförutsedda investeringar. För att kunna fullfölja bl.a. bredbandsutbyggnaden budgeteras 2,1 mkr under kommunledningskontoret. För om- och tillbyggnad av Olandsskolan budgeteras 5,0 mkr. För ventilationsåtgärder och byte av värmesystem budgeteras 12,0 mkr. För exploatering av bostadsområde budgeteras 5,0 mkr. För fritidsnämnden budgeteras 8,0 mkr varav investering i konstgräsplan i Gimo är den största enskilda posten. I övrigt budgeteras investeringsram för respektive nämnd. Varje nämnd prioriterar och beslutar om igångsättningstillstånd för äskade projekt inom beslutad investeringsram. Avgiftsfinansierad verksamhet 2007 Investeringar för VA- och renhållningsverksamheterna budgeteras enligt äskade belopp. Dessa investeringar finansieras inom respektive taxekollektiv Investeringsplan Investeringarna anges i 2009 års prisläge. Därtill kommer inflationsuppräkning. För att möta investeringsbehov kopplat till Framtidsbild avsätts 5 mkr respektive år Planerade större investeringsprojekt Ombyggnad högstadieskola, , 30 mkr respektive år. Exploatering bostadsområden (11,0 mkr) Avgiftsfinansierad verksamhet Investeringar för VA- och renhållningsverksamheterna budgeteras enligt äskade belopp. Dessa investeringar finansieras inom respektive taxekollektiv. 10

11 Förvaltningsplan Driftbudget Nämndernas nettobudget, tkr Budget 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Kommunstyrelse Strukturmedel Finansförvaltning m.m Kommunledningskontor varav Kommunkansli varav It kontor varav Informationskontor varav Personalkontor varav Ekonomikontor varav Kollektivtrafik/färdtjänst varav Arbetsmarknadskontoret varav räddningstjänstverksamhet Byggnadsnämnd Fritidsnämnd Kulturnämnd Teknisk nämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Miljö- och hälsoskyddsnämnd Avskrivningar Avskr affärsverksamhet Kostnadsreducering Inflationsuppräkning, 2,0 % Verksamhetens netto

12 Förvaltningsplan Investeringsbudget Nämndernas nettobudget, tkr Budget 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Kommunstyrelse Framtidsbild Oförutsett Kommunledningskontor Arbetsmarknadskontoret Fritidsnämnd Kulturnämnd 150 Teknisk nämnd varav Olandsskolan varav skolombyggnationer varav ventilation varav byte värmesystem varav exploatering bostadsområden varav exploatering industriområden Tekniska kontoret, övriga investeringar varav VA-verksamhet varav Renhållning Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Inflationsuppräkning 3 % Summa nettoinvesteringar Klassificering av investeringar Av Kommunala redovisningslagen framgår i 6:1 att anläggningstillgång är en tillgång som är avsedd för stadigvarande innehav, och som inte är av ringa värde. För Östhammars kommun gäller beloppsgränsen för direktavskrivning 20 tkr. Det är tillåtet att via driftredovisningen ta kostnader upp till ett basbelopp, idag ca 41 tkr. Följande kriterier skall vara uppfyllda för att kunna godkännas som en investeringsutgift. Tillgången är avsedd för stadigvarande innehav. Tillgången har en ekonomisk livslängd överstigande 3 år. Den totala utgiften för tillgången överstiger kronor Finansieringsmål för investeringar Investeringar bör så långt som möjligt finansieras av avskrivningar och kommunens resultat. För 2009 bedöms dessa investeringar kunna finansieras till minst 70 % av kommunens avskrivningar och resultat. Fr.o.m bedöms finansieringsmålet kunna sättas till 100 %. 12

13 Resultatbudget Mkr B Progn 2008 Budget 2008 Budget 2009 Plan 2010 Förvaltningsplan Plan 2011 Plan 2012 Verksamhetens intäkter 315,9 320,8 328,5 328,5 328,5 328,5 Verksamhetens kostnader , , , , , ,7 Avskrivningar -43,3-43,3-44,8-46,3-47,8-47,8 Verksamhetens nettokostnader -921,3-927,8-960,2-976, , ,0 Skatteintäkter 803,9 814,9 829,8 851,5 891,5 934,3 Gen. Statsbidrag o utjämning 137,4 132,3 143,1 150,6 148,1 142,5 Finansiella intäkter 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Finansiella kostnader -5,0-5,0-5,0-5,5-6,0-6,0 Res. före extraordinära poster 15,5 14,9 8,2 20,6 30,6 31,3 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets resultat 15,5 14,9 8,2 20,6 30,6 31,3 Kassaflödesanalys Mkr B Progn 2008 Budget 2008 Budget 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Periodens resultat 15,5 14,9 8,2 20,6 30,6 31,3 Ökning (+)/minskn. (-) av avsättn. 3,8 3,1 3,5 3,0 2,6 2,6 Justering för av- och nedskrivningar 43,3 43,3 44,8 46,3 47,8 47,8 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 62,6 61,3 56,5 69,9 81,0 81,7 Ökn (-)/minskn (+) kortfr. fordr. Ökn (-)/minskn (+) förråd/exploateringsfastigh Ökn (+)/minskn (-) kortfr. skulder Medel fr den löpande verksamh. 62,6 61,3 56,5 69,9 81,0 81,7 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av matrl/immatrl anläggningstillg. Omfört t omsättn.tillg (expl.fastgh Försäljn. av matrl anläggn.tillg. Försäljn. av finansiella anläggn.tillg. Medel från investeringsverksamheten -129,2-112,0-74,8-58,6-88,5-86,3-129,2-112,0-74,8-58,6-88,5-86,3 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Utnyttj checkkredit 23,0 50,7 18,3 0,0 0,0 1,0 Amortering av skuld Ej uttagna lån Ökn (+)/minskn (-) av övr långfr skulder Ökn (-)/minskn (+) av långfr skulder Medel fr finansieringsverksamh. 23,0 50,7 18,3 0,0 0,0 1,0 ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början 43,6 0,0 0,0 0,0 11,3 3,8 Likvida medel vid periodens slut 0,0 0,0 0,0 11,3 3,8 0,2 13

14 Förvaltningsplan Balansbudget Mkr B Progn 2008 Budget 2008 Budget 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella/immatrl anläggningstillg. 751,6 825,2 791,6 837,5 832,3 876,0 Finansiella anläggningstillgångar 25,2 24,6 25,2 25,2 25,2 25,2 Summa anläggningstillgångar 786,8 849,8 816,8 862,7 857,5 901,2 Omsättningstillgångar Förråd/exploateringstillgångar 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 Kortfristiga fordringar 63,2 61,4 63,2 63,2 63,2 63,2 Kassa och bank 0,0 0,0 0,0 11,3 3,8 0,2 Summa omsättningstillgångar 64,9 63,1 64,9 76,2 68,7 65,1 SUMMA TILLGÅNGAR 851,7 912,9 881,7 938,9 926,2 966,3 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Summa eget kapital 485,4 478,2 493,6 514,2 544,8 576,1 (varav årets resultat) 15,5 14,9 8,2 20,6 30,6 31,3 Avsättningar Avsättn f pension o likn förpliktelser 32,4 30,5 35,9 38,9 41,5 44,1 Summa avsättningar 32,4 30,5 35,9 38,9 41,5 44,1 Skulder Långfristiga skulder 102,0 172,3 120,3 153,9 108,0 114,2 Kortfristiga skulder 231,9 231,9 231,9 231,9 231,9 231,9 Summa skulder 333,9 404,2 352,2 385,8 339,9 346,1 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT- NINGAR OCH SKULDER 851,7 912,9 881,7 938,9 926,2 966,3 14

15 Verksamhetsplan Kommunstyrelsen Kommunkansli Verksamhetsområde Kommunkansliet är sekretariat för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess arbetsutskott samt bereder ärenden och verkställer beslut fattade i dessa organ. Under kommunkansliet ingår även politisk verksamhet, näringslivsfrågor, information/marknadsföring, partistöd, revision, överförmyndarverksamhet, kommunikationer såsom färdtjänst och kollektivtrafik samt bidrag till fristående organisationer. Kommunkansliet leder, planerar och samordnar kommunens övergripande administrativa verksamhet samt ansvarar för växel,/reception, tryckeri, vaktmästeri, cafeteria och arkiv. I kommunledningskontoret ingår kommunchef, ekonomichef, personalchef, IT-chef. Kontoret är administrativ enhet för kommunstyrelsens strategiska verksamheter. Omvärldsanalys Kommunen påverkas i stor grad av vilka förutsättningar staten ger i form av lagstiftning och finansiering inom vitt skilda områden. Ny och ändrad lagstiftning är ständigt pågående som inverkar på kommunens ansvar. Kommunkansliet behöver därför vara en mycket flexibel organisation med bred och god kompetens som löpande ser över planeringsförutsättningarna för att anpassa kommunalpolitik, organisation och verksamhet till givna förutsättningar. Mål och riktlinjer Kommunkansliet skall inom ramen för givna resurser alltid ge bästa möjliga service åt allmänhet, företag, förtroendevalda, kommunalråd, politiska partier och övriga kontor inom kommunförvaltningen. Kommunkansliet kommer att fortsätta prioritera: tillskapande av nya bostäder, säkerställa att företagsklimatet är bra, att verksamheterna är effektiva och serviceinriktade. Verksamhetsförändringar och konsekvenser 2009 Verksamheten som utfördes av Östhammars Näringslivsutveckling AB har övergått i förvaltningsform. Valnämnden tillförs 350 tkr för genomförande av EUval. Ansvaret för energirådgivning flyttas över från miljöoch hälsoskyddsnämnden till kommunkansliet. Kommunkansliet tillförs 150 tkr för utökad energirådgivning. Verksamheten Inga versksamhetsförändringar planeras. Kvantitet och kvalitet Bereda ärenden så att högst 10% blir återremitterade från kommunstyrelsen och högst 5% från kommunfullmäktige. Ärendelistor till kommunfullmäktige skall vara utsända så att ledamöterna kan läsa in ärenden under två helger. Kommunfullmäktigeprotokollet skall vara justerat senast två veckor efter kommunfullmäktigesammanträdet. Ärendelistor till kommunstyrelsen och dess arbetsutskott skall vara ledamöterna tillhanda senast fredag veckan före sammanträdet. Protokollen för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott skall vara justerade senast två veckor efter sammanträdet. Tillse att lagenliga och reglementsenliga beredningsfrister kan hållas. Investeringar För att möta oförutsedda investeringsbehov avsätts 2 Mkr per år. För investeringar kopplat till Framtidsbild avsätts 5 Mkr respektive år Resultaträkning (tkr) Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Intäkter (+) Kostnader (-) Personalkostader Lokalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader

Budget 2010. Flerårsplan 2011-2013. Stuga i Forsmarks bruk. Dannemora gruva, Storrymningen. Foto Hans Jivander

Budget 2010. Flerårsplan 2011-2013. Stuga i Forsmarks bruk. Dannemora gruva, Storrymningen. Foto Hans Jivander Budget 2010 Stuga i Forsmarks bruk Foto Hans Jivander Flerårsplan 2011-2013 Dannemora gruva, Storrymningen Enligt beslut i Kommunfullmäktige 8 december 2009 2 Innehållsförteckning Sid Organisation och

Läs mer

Innehållsförteckning. Kommunens verksamhet. Förvaltningsberättelse

Innehållsförteckning. Kommunens verksamhet. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Denna och följande sida ger en mer detaljerad innehållsmässig beskrivning av de olika delarna i Östhammars kommuns årsredovisning. Organisation och övergripande

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 3 Innehållsförteckning 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 Inledande budgetskrivelse från kommunstyrelsens ordförande ---------------------------------------------- 5 Förutsättningar för budgetarbetet

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168)

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Årsbudget 2006 Verksamhetsplan 2007-2008 Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Från stora varvskranen till norra vattentornet En siluett från hamnen med ett ståtligt fartyg intill stora varvskranen,

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för Årsredovisning för 2009 +, INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 2009 - ett år under lågkonjunktur 3 Övergripande mål för Arvidsjaurs kommun 2008-2010 5 Förvaltningsberättelse 6 Kommunkoncernens organisation 6 Omvärld

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Skatteintäkter 2002 2003 2004 2005 2006 Personal 2002 2003 2004 2005 2006

Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Skatteintäkter 2002 2003 2004 2005 2006 Personal 2002 2003 2004 2005 2006 Årsredovisning 2006 Femårsöversikt Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Verksamhetens nettokostnader (mkr) -1 235,4-1 304,3-1 348,4-1 405,4-1 461,6 Verksamhetens nettokostnader/invånare (kr) -33 603-35

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 Höörs Kommun Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 2Budget 2010 Sidan: Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Inför 2010 4 Organisationsöversikt, inkl bolag 6 Vart

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Budget 2015 LOMMA KOMMUN

Budget 2015 LOMMA KOMMUN Budget 2015 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2016-2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4 2 Kommunchefen har ordet... 5 3 Organisation... 6 4 Kommunens vision... 8 5 Omvärldsanalys... 9 6 Målstyrning... 10 6.1 Målstyrningsmodell...

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

& 2012 STRÖMSTADS KOMMUN

& 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Mål & Budget 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Innehållsförteckning Inledning Budget 2 4 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Organisationsschema Övergripande principer för verksamhets- och ekonomistyrning 15

Läs mer

delårsrapport januari - augusti 2012

delårsrapport januari - augusti 2012 delårsrapport januari - augusti 2012 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi God ekonomisk hushållning Mål i budget 2012 Finansiell analys Kommunkoncernen Delårsbokslut

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer