VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Kommunstyrelsen 2007-02-07"

Transkript

1 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 7 februari 2007, kl Ajournerat kl , , Beslutande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Katarina Hahlin Conny Lövgren Inga-Lena Larsson Åke Nilsson, ej vid beh. av 13 Anita Johansson, ej vid beh. av 13 Mikael Österberg Gunilla Prång, 3-34 Hans Eriksson, Margareta Löfgren Ewa Hed, vid beh. av 13 Bernt Dahlberg, vid beh. av 13 Övriga deltagande Gerd-Marie Carlsson, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef Stellan Lundmark, teknisk chef vid beh. av 5 Marianne Näslund, förvaltningsekonom vid beh. av 13 Ingemar Samuelsson, räddningschef vid beh. av 19 Gunnel Karlsson, personalchef, vid beh. av 20 Utses att justera Åke Nilsson och Mikael Österberg Underskrift Sekreterare Gerd-Marie Carlsson Ordförande... Gunnar Hörnlund Justerande... Åke Nilsson Mikael Österberg Avs 3-12,14-56 Avs 13 BEVIS OM ANSLAG Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Vilhelmina Underskrift...

2 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 2 Arbetsutskottet Stellan Lundmark Au 3 Au /1- Au 338 Dnr 06/Ks Ang. Klimpfjäll 3:161. Ärendebeskrivning Au Nils Sörlin, Klimpfjäll har fastigheten Klimpfjäll 3:162. Avståndet till tomtgräns mot Klimpfjäll 3:161 (f d lekpark) är knappt 2 meter. Avståndet till tomtgräns på motsatta sidan är 2,5 meter. Tidigare ägare har enligt Sörlin fyllt ut tomten plant ca 3 m in på Klimpfjäll 3:161. Nils Sörlin vill att kommunen beslutar att inte sälja, bygga eller utnyttja Klimpfjäll 3:161 och att han får lägga snö in på denna tomt. Alla övriga tomter på detta område är sålda eller reserverade för ev köp. Teknisk chef Stellan Lundmark föreslår ks au besluta att meddela Nils Sörlin att kommunen avser att sälja Klimpfäll 3:161. Under överläggning i ärendet deltar teknisk chef Stellan Lundmark. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att meddela Nils Sörlin att kommunen avser att sälja Klimpfjäll 3: Au Nils Sörlin inkommer med skrivelse om att få köpa 3:161 för kr utan vatten, avlopp och el. Teknisk chef Stellan Lundmark föreslår i yttrande ks au besluta att försälja Klimpfjäll 3:161 till Nils Sörlin för kr.

3 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 3 Au 3 (forts) Au 521 (forts) Dnr 06/Ks Ang. Klimpfjäll 3:161. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att försälja Klimpfjäll 3:161 till Nils Sörlin för kr Ks Under överläggning i ärendet yrkar Katarina Hahlin att kommunstyrelsen bör besluta att återremittera ärendet. Yttrande i ärendet avges vidare av Rune Andersson och Ewa Hed. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Katarina Hahlins yrkande. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att återremittera ärendet för ytterligare beredning.

4 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 4 Kittelfjäll utveckling AB Ks 4 Au 522 Ks /7- Au 404 Dnr 06/Ks Anhållan om förvärv av del av fastigheten Kittelfjäll 1:8. Ärendebeskrivning Au Kittelfjäll utveckling AB önskar förvärva del av fastigheten Kittelfjäll 1:8 för en köpesumma om 5 kr/kvm. Marken skall användas för uppförande av parhus för försäljning. Köpet genomföres med förbehållet att geoteknisk undersökning och detaljplanearbete som genomförts i juni månad 2006 ger ett positivt resultat gällande exploatering. Yttrande i ärendet har upprättats av tekn. chef Stellan Lundmark. Av yttrandet framgår att geoteknisk undersökning sägs vara utförd med positivt resultat och att ett planförslag ska upprättas. Alla kostnader för planändring, avstyckning, VA (inkl. tryckstegring), vägar m m belastar köparen. VA-utredning i Kittelfjäll beräknas vara utförd maj 2007 och kommer att ge svar på möjligheterna att försörja tänkta 34 lägenheter (6-8 bäddar) med vatten och avlopp. Förslag till beslut: att försälja marken till marknadspris. Under överläggning i ärendet deltar tekniske chefen Stellan Lundmark. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att till Kittelfjäll Utveckling AB försälja del av fastigheten Kittelfjäll 1:8 för en köpeskilling om 5 kr/m2,

5 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 5 Ks 4 (forts) Au 522 (forts) Ks 268 (forts) Au 404 (forts) Dnr 06/Ks Anhållan om förvärv av del av fastigheten Kittelfjäll 1:8. att uppdra till teniske chefen att upprätta köpeavtal. Ks Under överläggning i ärendet yrkar Maria Kristoffersson bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg: att som villkor för köpet gäller att köparen påbörjat exploatering av fastigheten enligt redovisade planer inom två år. Bernt Dahlberg yrkar att bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg: att då va-utredning kommer att vara genomförd först i maj 2007 kan kommunen idag inte garantera vatten och avloppsförsörjning till fastigheten. Yttrande avges vidare av Gunnar Hörnlund, Lars Pettersson och Rune Andersson Efter avslutad överläggning prövar ordföranden arbetsutskottets förslag med de tillägg som föreslagits av Maria Kristoffersson och Bernt Dahlberg. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag med Maria Kristofferssons och Bernt Dahlbergs tilläggsyrkande. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att till Kittelfjäll Utveckling AB försälja del av fastigheten Kittelfjäll 1:8 för en köpeskilling om 5 kr/m2, att uppdra till teniske chefen att upprätta köpeavtal,

6 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 6 Ks 4 (forts) Au 522 (forts) Ks 268 (forts) Au 404 (forts) Dnr 06/Ks Anhållan om förvärv av del av fastigheten Kittelfjäll 1:8. att som villkor för köpet gäller att köparen påbörjat exploatering av fastigheten enligt redovisade planer inom två år. att då va-utredning kommer att vara genomförd först i maj 2007 kan kommunen idag inte garantera vatten och avloppsförsörjning till fastigheten. Au Kittelfjäll Utveckling AB gm Fredrik Åkerlund har inkommit med ny skrivelse om att få köpa ytterligare mark ur Kittelfjäll 1:8, totalt ca kvm. Tillkommande mark ligger mellan Storgrovan och landsvägen. Kittelfjäll Utveckling AB har som ändamål att investera i markområden i Kittelfjällsområde, exploatera mark, sälja tomter för att möjliggöra fritidshusbyggande och utveckla turismen samt det lokala näringslivet på orten. Kittelfjäll Utveckling AB accepterar att betala 5 kr/kvm även för det utökade markområdet. Teknisk chef Stellan Lundmark föreslår i yttrande ks au besluta att till Kittelfjäll Utveckling AB försälja del av Kittelfjäll 1:8 ( ca kvm) enligt förutsättningar i beslut ks Under överläggning i ärendet deltar teknisk chef Stellan Lundmark. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att i dagsläget ej sälja ytterligare mark utöver tidigare beslutade kvm ur Kittelfjäll 1:

7 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 7 Ks 4 (forts) Dnr 06/Ks Anhållan om förvärv av del av fastigheten Kittelfjäll 1:8. Ks Yttrande i ärendet avges av Margareta Löfgren. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att i dagsläget ej sälja ytterligare mark utöver tidigare beslutade kvm ur Kittelfjäll 1:

8 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 8 Ks 5 Au 523 Dnr06/Ks Medelsanvisning för planändring och projektering mark, va, Ekorrbacka. Ärendebeskrivning Au Under överläggning i ärendet deltar teknisk chef Stellan Lundmark om redovisar medelsanvisning för planändring, projektering och anläggning av gata och va Ekorrbacka. Förslag till beslut. att anvisa kr till miljö- och byggnadsnämnden för upprättande av detaljplan. att anvisa kr för projektering av mark- och va-anläggning och för anläggande av del av gator och va. att anvisa kr för beläggning av ca 280 meter gata att anvisa kr till vägbelysning. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut omdisponera kronor som anvisats för Torget, att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut omdisponera kronor som anvisats för förstudie och projektering av nytt museum. att anvisa tilläggsanslag med kronor, att anvisa kr i 2008 års budget

9 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 9 Ks 5 (forts) Dnr 06/Ks Medelsanvisning för planändring och projektering mark, va Ekorrbacka. Kommunfullmäktige har , 156 beslutat att avsättning till museet med 1 milj.kronor omförs till Planändring, projektering och anläggning av gata och va Ekorrbacka, att avsättning till Torget med milj. kronor omförs till Planändring, projektering och anläggning av gata och va Ekorrbacka. Under överläggning i ärendet deltar teknisk chef Stellan Lundmark. Tekniske chefen redovisar totalkostnader för detaljplanearbete, projektering, anläggande av gata och va-anslutning till Bilprovningen enligt följande: - Detaljplanearbete kr - Projektering kr - Anläggande av lokalgata, va-anslutning Bilprovningen 2,4 milj. kr - Beläggningsarbete kr - Vägbelysning kr Totalt kronor Således saknas medelsanvisning motsvarande kronor KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att kronor får inarbetas i 2008 års budget.

10 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 10 Saxnäs idrotts- och intresseförening Stellan Lundmark Kerstin Johansson Ks 6 Au 526 Au /8- Au 62 Dnr 06/Ks Exploatering av fritidshustomter i Saxnäs. Ärendebeskrivning Au Skrivelse har inkommit från Saxnäs Idrotts och intresseförening där de vill att kommunen skall ordna fram fler tomter i Saxnäs. Efterfrågan har varit stor och samtliga tomter är i dagsläget sålda. Föreningen vill att kommunen medverkar till Steg 1 Stycka ut nya tomter väster i byn, det bör gå att stycka ut ca 4-6 tomter inom befintligt område som kommunen äger. Steg 2 Undersöka möjligheten att förvärva mera mark ovanför kommunens tomtområde för att vidareutveckla området enär vi har vatten och avlopp i anslutning till marken. Steg 3 Titta på möjligheten att förvärva mera mark ovanför kommunens tomtområde för fritidshusbyggande i Saxnäs på södra sidan av byn på mark som ägs av kommunen och övriga markägare. SIBF vill hjälpa till i detta arbete och ser detta som en viktig tillväxtmotor i området och kommunen. Teknisk chef Stellan Lundmark föreslår i yttrande att enligt steg 1 låta stycka ut de tomter som finns möjlighet att stycka ut enl. upprättad detaljplan (3-4 st) att enligt steg 2 ge kommunchefen i uppgift att föra förhandlingar ang. ev markköp söder och väster om befintligt sportstugeområde. att enligt steg 3 i samarbete med SIBF se över möjliga framtida tomtområden.

11 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 11 Ks 6 (forts) Au 526 (forts) Au 86 (forts) Au 62 (forts) Dnr 06/Ks Exploatering av fritidshustomter i Saxnäs. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till teknisk chef Stellan Lundmark att till arbetsutskottets sammanträde komplettera ärendet med kostnadsberäkning för att stycka ut nya tomter väster i byn, inom befintligt område som kommunen äger. att uppdra till kommunchef Karl-Johan Ottosson att undersöka möjligheten att förvärva mera mark ovanför kommunens tomtområde för att vidareutveckla området enär det finns vatten och avlopp i anslutning till marken samt att titta på möjligheten att förvärva mera mark ovanför kommunens tomtområde för fritidshusbyggande i Saxnäs på södra sidan av byn på mark som ägs av kommunen och övriga markägare Au Teknisk chef Stellan Lundmark redovisar kostnaden för avstyckning av tomter. 1:a tomten kr 2:a tomten kr 3:e tomten kr Förslag till beslut att låta stycka av och sälja tomterna. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att avvakta förslag till exploateringsplan med total kostnadsredovisning för exploatering av mark för fritidshusbyggande i Saxnäs. Au Vilhelmina kommun har fört förhandlingar med Kerstin Johansson, Umeå om markköp ur Saxnäs 9:9. Olika alternativ har diskuterats och säljaren är intresserad av alla tre förslagen men förordar alternativ 3 som innebär förvärv av 58,30 ha för en köpeskilling om kr

12 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 12 Ks 6 (forts) Au 526 (forts) Dnr 06/Ks Exploatering av fritidshustomter i Saxnäs. Under överläggning i ärendet deltar teknisk chef Stellan Lundmark. Åke Nilsson yrkar avslag i ärendet. Gunnar Hörnlund yrkar att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget förslag. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att arbetsutskottet beslutat bifalla Gunnar Hörnlunds förslag. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag. Åke Nilsson reserverar sig mot beslutet Ks Under överläggning i ärendet yrkar Margareta Löfgren att kommunstyrelsen bör besluta att förvärva mark ur fastigheten Saxnäs 9:9 enligt alternativ 3 för att säkerställa området för framtida exploatering. Exploatering behöver nödvändigtvis ej utföras av Vilhelmina kommun. Rune Andersson yrkar bifall till Margareta Löfgrens förslag. Rickard Norberg yrkar att kommunstyrelsen bör besluta att avstå från förvärv av mark ur fastigheten Saxnäs 9:9. Yttrande i ärendet avges vidare av Sara Norman och Ewa Hed. Mötet ajourneras för partiöverläggningar kl

13 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 13 Ks 6 (forts) Au 526 (forts) Dnr 06/Ks Exploatering av fritidshustomter i Saxnäs. Mötet återupptas kl Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Rickard Norbergs förslag. Votering begärs emellertid och följande propositionsordning uppläses och godkännes: Den som bifaller Rickard Norbergs yrkande röstar ja. Den som bifaller Margareta Löfgrens yrkande röstar nej. Verkställd omröstning utfaller med 6 ja och 5 nej på sätt den till detta protokoll fogade närvarolistan närmare utvisar. Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Rickard Norbergs yrkande. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att avstå från förvärv av mark ur fastigheten Saxnäs 9:9. Reservation avges av Åke Nilsson, Anita Johansson, Mikael Österberg, Gunilla Prång och Margaretha Löfgren.

14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 14 Kultur- och utbildningsnämnden Ekonomi Ks 7 Au 532 Dnr 06/Ks Framställan om resurs för elever i behov av särskilt stöd Volgsjö skola Ärendebeskrivning Au Bitr. rektor Lennart Anundsson har i framställan till KU-nämnden anhållit om resurs till förskoleklassverksamheten med anledning av ett barn i behov av särskilt stöd. Anhållan omfattar en personell resurs för 10 timmar i veckan under resterande del av höstterminen. Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott har , 132 beslutat att hos kommunstyrelsen anhålla om en överläggning så snart ske kan, att uppdra till förvaltningsledningen att se över möjligheterna till omfördelning av delar av 2007 års budgetutrymme till 2006 års budgetram. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att medge omfördelning av delar av budgetutrymmet inom beviljad budgetram Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att redovisat behov får inrymmas inom befintlig budgetram.

15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 15 Kultur- och utbildningsnämnden Ekonomi Ks 8 Au 533 Dnr 06/Ks Framställan om resurs för elever i behov av särskilt stöd Strandskolan Ärendebeskrivning Au Rektor Stig Åsbringer har i framställan till KU-nämnden anhållit om bidrag till en elevassistent på deltid för ett barn i de yngre årsklasserna i behov av särskilt stöd. Anhållan omfattar ett anslag om kr/månad tills vidare. Rektor har i samman framställan anhållit om bidrag för att möta upp de behov för en elev som enligt utredning har befunnits ha särskilda behov och bedömts tillhöra särskolan. Bidrag söks i enlighet med de bidragsnormer som gäller för särskoleelever i grundskolan. Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott har , 130 beslutat att hos kommunstyrelsen anhålla om en överläggning så snart ske kan, att uppdra till förvaltningsledningen att se över möjligheterna till omfördelning av delar av 2007 års budgetutrymme till 2006 års budgetram. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att medge omfördelning av delar av budgetutrymmet inom beviljad budgetram

16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 16 Ks 8 (forts) Au 533 (forts) Dnr 06/Ks Framställan om resurs för elever i behov av särskilt stöd Strandskolan Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att redovisat behov får inrymmas inom befintlig budgetram.

17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 17 Kultur- och utbildningsnämnden Ekonomi Ks 9 Au 534 Dnr 06/Ks Framställan om resurs för elever i behov av särskilt stöd Latikbergs skola. Ärendebeskrivning Au Rektor Ireen Walldén har i framställan till KU-nämnden anhållit om resurs till Latikbergs skola till elev i behov av särskilt stöd. Anhållan omfattar en personell resurs för 2 skoldagar i veckan under resterande del av höstterminen. Rektor menar att behovet kan komma att öka med ytterligare en dag under vårterminen 07. Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott har , 131 beslutat att hos kommunstyrelsen anhålla om en överläggning så snart ske kan, att uppdra till förvaltningsledningen att se över möjligheterna till omfördelning av delar av 2007 års budgetutrymme till 2006 års budgetram. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att medge omfördelning av delar av budgetutrymme inom beviljad budgetram Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att redovisat behov får inrymmas inom befintlig budgetram.

18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 18 Ks /29-30 Au 535 Dnr 06/Ks Förslag till policy för reseersättning i samband med rekrytering. Ärendebeskrivning Au Förslag till policy för reseersättning i samband med rekrytering har upprättats. Ärendet har behandlats i kommunens ledningsgrupp. Ekonomienheten föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta anta policyn enligt förslag. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till policy för reseersättning i samband med rekrytering Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att fastställa policy för reseersättning i samband med rekrytering för Vilhelmina kommun i enlighet med upprättat förslag.

19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 19 Ks /31-36 Au 536 Dnr06/Ks Förslag till resepolicy för Vilhelmina kommun. Ärendebeskrivning Au Ekonomienheten överlämnar förslag till resepolicy för Vilhelmina kommun. Ärendet har behandlats i kommunens ledningsgrupp. Ekonomienheten föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att anta resepolicyn enligt förslaget. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till resepolicy för Vilhelmina kommun Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resepolicy för Vilhelmina kommun enligt upprättat förslag. ----

20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 20 Länsstyrelsen Ks 12 Au 542 Dnr 06/Ks Remiss ansökan om tillstånd till kameraövervakning OKQ8 Vilhelmina. Ärendebeskrivning Au Enligt 18 lag (1998:150) om kameraövervakning skall innan länsstyrelsen meddelar tillstånd den kommun där kameraövervakningen skall ske, få tillfälle att yttra sig. För att få en snabbare handläggning av tillståndsärendet vill länsstyrelsen ha besked om kommunen avstår från att yttra sig. Yttrande bör komma in till länsstyrelsen senast 7 januari Förslag till yttrande har upprättats och Vilhelmina kommun har inget att erinra mot kameraövervakning av bensinpumpar och butik vid OKQ8 i Vilhelmina. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att meddela länsstyrelsen att Vilhelmina kommun inget har att erinra mot kameraövervakning av bensinpumpar och butik vid OK Q8 i Vilhelmina Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att meddela länsstyrelsen att Vilhelmina kommun inget har att erinra mot kameraövervakning av bensinpumpar och butik vid OK Q8 i Vilhelmina.

21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 21 Ks 13 Au 545 Dnr 06/Ks Ansökan om bidrag till nytt scoringsystem, Folkets Hus. Ärendebeskrivning Au Vilhelmina Folkets Hus förening samt Vilhelmina IK ansöker om bidrag för att inhandla en ny Scoringanläggning till Vilhelmina BowlingCenter. Orsaken till ansökan är att nuvarande system är i högsta grad funktionsodugligt. Under hösten 2006 har kommunens IT-avdelning försökt uppgradera systemet utan resultat. Det nuvarande systemet är baserat på Windows 95 vilket innebär ett ålderdomligt system. Folkets Hus ansöker om att pengar beviljats till ett nytt system under samma förutsättningar som gäller för ansökningar av bygdeavgiftsmedel. Kostnaden har beräknats till kr Finansiering Kontantinsats Folkets Hus Bidrag bygdeavgiftsmedel summa kr kr kr Åke Nilsson anmäler jäv och deltar ej i ärendets handläggning och beslut. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att för ny Scoringanläggning till Vilhelmina Bowlingcenter bevilja kr ur verksamhet 1329.

22 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 22 Ks 13 (forts) Au 545 (forts) Dnr 06/Ks Ansökan om bidrag till nytt scoringsystem, Folkets Hus. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att återföra kr till verksamhet 1329 ur bygdeavgiftsmedel för Ks Förvaltningsekonom Marianne Näslund meddelar i skrivelse att arbetsutskottets förslag till beslut inte harmoniserar med det regelverk som gäller för bidrag ur bygdemedel. I aktuellt fall är det inte kommunen som är huvudmottagare för bidraget utan bidrag beviljas för täckande av redan beslutat bidrag till en annan bidragstagare. Förslag till kommunstyrelsen att antingen besluta om att verksamhet 1329 får bära bidragskostnaden utan täckande av bygdemedel, då en sådan hantering inte harmonierar med regelverket för bygdemedel eller att riva upp arbetsutskottets beslut och istället bevilja bidrag direkt ur bygdemedel. Åke Nilsson, Anita Johansson och Göran Hahlin anmäler jäv och deltar ej i detta ärendes handläggning och beslut. Gunnar Hörnlund yrkar att kommunstyrelsen bör besluta att bevilja Vilhelmina Folkets Hus förening bidrag ur bygdemedel med kronor, ur förutvarande års bygdemedel, tätortspotten. Yttrande i ärendet avges vidare av Katarina Hahlin, Mikael Österberg, Bernt Dahlberg och Rune Andersson.

23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 23 Ks 13 (forts) Au 545 (forts) Dnr 06/Ks Ansökan om bidrag till nytt scoringsystem, Folkets Hus. Mötet ajourneras för partiöverläggning kl Mötet återupptas kl Under överläggning deltar förvaltningsekonom Marianne Näslund. Gunnar Hörnlund yrkar, med ändring av sitt tidigare yrkande, att kommunstyrelsen bör besluta att upphäva arbetsutskottets beslut , 545, att bevilja Vilhelmina Folkets Hus förening bidrag ur bygdemedel med kronor, tätortspotten. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Gunnar Hörnlunds yrkande. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att upphäva arbetsutskottets beslut , 545, att bevilja Vilhelmina Folkets Hus förening bidrag ur bygdemedel med kronor, tätortspotten. Reservation avges av Mikael Österberg och Gunilla Prång.

24 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 24 Ekonomienheten Ks /47-51 Au 549 Dnr 06/Ks Dokumentation av redovisningssystem. Ärendebeskrivning Au Sedan 1998 finns ett lagkrav om att beskriva bokföringssystemets uppbyggnad och organisation samt de bearbetningar som görs av bokföringen. I lagen om kommunal redovisning (KRL 2:7) sägs att varje kommun ska upprätta sådana beskrivningar över bokföringssystemets organisation och uppbyggnad som behövs för att ge överblick över systemets organisation och uppbyggnad som behövs för att ge överblick över systemet (systemdokumentation) En kommun eller landsting skall också upprätta sådana beskrivningar över genomförda bearbetningar inom systemet som gör det möjligt att utan svårighet följa och förstå de enskilda bokföringsposternas behandling (behandlingshistorik) Av kommunstyrelsen allmänna ansvar för bokföringen (KL 6:4 p 2) följer att det är kommunstyrelsen som är ansvarig för att det upprättas en systemdokumentation (KRL 2:1) Redovisningsekonom Marianne Näslund föreslår ks besluta att i enlighet med föreliggande lagkrav upprätta en dokumentation av redovisningssystemet, att en projektgrupp bestående av ekonomienhetens förvaltningsekonomer samt ekonomichefen ansvarar för att dokumentationen upprättas. Projektgruppen utser själva en projektledare inom gruppen, att projektgruppen alltefter behov fritt får adjungera medarbetare med specialkompetens inom de olika systemen, rutinerna och verksamheterna inom kommunens samtliga förvaltningar,

25 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 25 Ks 14 (forts) Au 549 (forts) Dnr 06/Ks Dokumentation av redovisningssystem. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att i enlighet med föreliggande lagkrav upprätta en dokumentation av redovisningssystemet, att en projektgrupp bestående av ekonomienhetens förvaltningsekonomer samt ekonomichefen ansvarar för att dokumentationen upprättas. Projektgruppen utser själva en projektledare inom gruppen, att projektgruppen alltefter behov fritt får adjungera medarbetare med specialkompetens inom de olika systemen, rutinerna och verksamheterna inom kommunens samtliga förvaltningar, att uppmärksamma förvaltningsledningarna på det dokumentationsarbete som skall utföras inom ordinarie arbets- och tidsram så att utrymme bereds för detta, att upprättandet av dokumentationen följer den arbetsordning som finns beskriven här ovan, att uppdra till projektgruppen att bedöma om tillgängligt stödsystem (excelmall) för upprättande av dokumentationen behöver anskaffas, att arbetet påbörjas omedelbart och ska vara färdigställt innan utgången av år Projektgruppen ska lämna kvartalsvis avstämning till arbetsutskottets sammanträden i april, augusti och oktober, att ekonomienheten (motsvarande projektgruppen) ansvarar för att dokumentationen årligen revideras vid den tidpunkt projektgruppen finner lämplig

26 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 26 Ks 14 (forts) Dnr 06/Ks Dokumentation av redovisningssystem. Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att i enlighet med föreliggande lagkrav upprätta en dokumentation av redovisningssystemet, att en projektgrupp bestående av ekonomienhetens förvaltningsekonomer samt ekonomichefen ansvarar för att dokumentationen upprättas. Projektgruppen utser själva en projektledare inom gruppen, att projektgruppen alltefter behov fritt får adjungera medarbetare med specialkompetens inom de olika systemen, rutinerna och verksamheterna inom kommunens samtliga förvaltningar, att uppmärksamma förvaltningsledningarna på det dokumentationsarbete som skall utföras inom ordinarie arbets- och tidsram så att utrymme bereds för detta, att upprättandet av dokumentationen följer den arbetsordning som finns beskriven här ovan, att uppdra till projektgruppen att bedöma om tillgängligt stödsystem (excelmall) för upprättande av dokumentationen behöver anskaffas, att arbetet påbörjas omedelbart och ska vara färdigställt innan utgången av år Projektgruppen ska lämna kvartalsvis avstämning till arbetsutskottets sammanträden i april, augusti och oktober, att ekonomienheten (motsvarande projektgruppen) ansvarar för att dokumentationen årligen revideras vid den tidpunkt projektgruppen finner lämplig

27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 27 Ks 15 Au 550 Dnr06/Ks Släck och räddningsbil. Ärendebeskrivning Au Flygplatschef Johan Hagelberg meddelar att de har för avsikt att investera i en nyare släck och räddningsbil till flygplatsen. Syftet är att investera i en begagnad lastbil och låta Sala Brand göra byggnationen av skåp, pump, kanon m m eftersom de är godkända av bl a av luftfartsstyrelsen. De äskar 1,5 miljoner för att kunna genomföra detta. Under budgetarbetet fick vi slutligen 1 miljon för släck och räddningsbil. Den totala kostnaden idag för lastbil + Sala Brands påbyggnation är 2,5 miljoner kr. En fabriksny flygplats släckbil kostar ca 4,7 miljoner. Lämplig begagnad lastbil med ny Allison växellåda för att klara av den kraftöverföring som krävs för vatten/skum pump till en total kostnad av kr finns. Godkännande av Luftfartsstyrelsen har erhållits för att genomföra en sån typ av byggnation. För att kunna påbörja denna process med att investera i denna lastbil för 2007 års budget och sedan äska resterande medel under 2008 års budget kr från 2006 års investeringsbudget finns och frågan är om det är möjligt att överföra dessa till detta projekt. För att slutföra projektet kvarstår 1,3 milj som kommer att äskas 2008.

28 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Ks 15 (forts) Au 550 (forts) Dnr06/Ks Släck och räddningsbil. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att under förutsättning att medel beviljas i 2007 års investeringsbudget anvisa ytterligare 1,3 miljoner kronor ur 2008 års investeringsbudget Ks Ekonomienheten föreslår i skrivelse kommunstyrelsen besluta: att 1,3 miljoner kronor inarbetas i 2008 års investeringsbudget för färdigställandet av flygplatsens släck- och räddningsbil, att föreslå kommunfullmäktige besluta att kronor får föras över från flygplatsens investeringsbudget 2006 till 2007 års investeringsbudget. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att 1,3 miljoner kronor inarbetas i 2008 års investeringsbudget för färdigställandet av flygplatsens släck- och räddningsbil, att medge att kronor får föras över från flygplatsens investeringsbudget 2006 till 2007 års investeringsbudget.

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Förvaltningshuset, Tisdagen den 20 december 2005, kl. 13.00-15.10 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Rune

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Plats och tid Folkets Hus, Tisdagen den 26 april 2011, kl. 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Folkets hus, Måndagen den 16 december 2013, kl. 09.00 09.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 9 juli 2002, kl. 09.30-10.45. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Agneta Lindström Berg, ordf. S Åke Nilsson Thord

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(69) Kommunfullmäktige 2007-02-26. Maria Kristoffersson, 1-27 Robert Svensson

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(69) Kommunfullmäktige 2007-02-26. Maria Kristoffersson, 1-27 Robert Svensson VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(69) Plats och tid Folkets Hus, måndagen den 26 februari 2007, kl. 10.00-16.25. Ajournerat kl. 12.20-13.20 och 14.30-14.35. Beslutande Leif Ahlmark, ordf. Johnny Kärkkäinen

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 6 maj 2004,. kl. 13.00-17.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 1 juli 2004, kl. 09.00-12.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Gunnar

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsen 2009-02-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsen 2009-02-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid Folkets Hus, måndagen den 23februari 2009, kl. 11.30-12.10. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Kommunfullmäktige 2002-02-18

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Kommunfullmäktige 2002-02-18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 18 februari 2002, kl. 14.00-15.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera K G Abramsson, ordf. S Åke Nilsson Per-Olof Nilsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Kommunstyrelsen 2007-06-12. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Kommunstyrelsen 2007-06-12. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 12 juni 2007, kl. 15.30-17.00. Beslutande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Katarina Hahlin Conny Lövgren

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 24 september 2012, kl. 15.00-17.15 Beslutande K G Abramsson, ordf. Tony Mannelqvist Åke Nilsson Inga Jonsson Maria Kristoffersson

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Rickard Norberg

Göran Lidström, sekr. Rickard Norberg VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Vilhelmina folkets hus, torsdagen 16 juni 2011 15.00-18.45 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Ewa Hed Gunilla Prång Mikael Österberg Inga Jonsson Mikael Danielsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus, rum 1, 2011-04-14 Kl 13.00-16.00 Beslutande Viveka Abramsson, Ordförande (S) Birgitta Ohlsson, (S) Joakim Sandqvist, (S) Bengt Göran

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Plats och tid Folkets hus, tisdagen 17 februari 2015, kl. 08.00 16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordförande Suzanne Sellin Magnus Johansson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Kommunstyrelsen 2003-05-27

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Kommunstyrelsen 2003-05-27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 27 maj 2003, kl. 10.00-17.00 Beslutande Åke Nilsson, ordf., 126,132-138 Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson Rickard Norberg

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Plats och tid Folkets Hus, tisdagen den 21 juni 2005, kl. 21.00-22.00. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Anita Johansson

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2008-06-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2008-06-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Plats och tid Folkets Hus, måndagen den 23 juni 2008, kl. 09.00-09.35. Beslutande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Katarina Hahlin Conny Lövgren Inga-Lena

Läs mer

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Ekonomi Karl-Johan O Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Ärendebeskrivning Au 2010-10-20 Kommunchefen redovisar i PM 2010-10-18 sammanfattningsvis följande: Förberedelser

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30

onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-05-04 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(46) Kommunfullmäktige

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(46) Kommunfullmäktige VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(46) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 23 april, 2007 kl. 10.00-14.45. Ajournerat kl. 12.00-13.00, kl. 14.15-14.25. Beslutande Leif Ahlmark, ordf. Roger Jönsson Åke Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(152) Kommunstyrelsen 2008-08-27

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(152) Kommunstyrelsen 2008-08-27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(152) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 27 augusti 2008. kl. 10.00-16.15. Ajournerat kl. 14.15-14.40. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Hörnlund,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(28) Kommunfullmäktige

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(28) Kommunfullmäktige VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(28) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 25 februari 2008, kl. 10.00-13.40 Ajournering för lunch 11.50-12.55 Beslutande Leif Ahlmark, ordf. Robert Svensson Åke Nilsson

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-11-05, kl 18.00-20.15 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Margaret Swande (s), ersättare Peder Forsberg Cecilia Löfbom (s), ersättare Åsa Andersson

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2003-06-03 1(13) Plats och tid: Tekniska kontorets sammanträdesrum kl 15.30-18.00 Studiebesök kl 13.30-15.30 ande: Eva Eriksson (c), ordförande Åke Carlsson (c) Lennart Slättengren (c)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 16 februari 2000, klockan 17.00-17.35. Beslutande Dan-Åke Moberg Per Holm Annica Eriksson Barbro Matsman, tjg ers Sven-Ove Cederstrand Lars-Åke Kjellman

Läs mer

onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50

onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-04-06 Plats och tid Beslutande Stadshuset, Storrummet onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50 Sven-Ove Cederstrand, ordf Dan-Åke

Läs mer

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård Tekniska nämnden 2010-10-08 1(8) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 137. Presentation av ny medarbetare 2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(144) Kommunfullmäktige

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(144) Kommunfullmäktige VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(144) Plats och tid Folkets hus, måndagen den 17 september 2007, kl. 10.00-20.25. Ajournerat kl 12.20-13.25, 15.30-16.00,18.20-18.30,19.05-19.15 Beslutande Leif Ahlmark, ordf.

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Plats och tid Gillbergarummet, Städet kl. 14.00-15.25 ande Paragrafer 1-10 Erik Blakstad (m), ordf. Ralph Widing (c) Bengt Mattsson (s) Närvarande, ej tjänstgörande Övriga deltagare Bengt Persson, t.f.

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kultur/Fritidsnämnden 2007-03-29 1 ( 13) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrummet kl 09.30-12.00 Beslutande Peter Lindström ordf. Stefan Gärdlund Petri Kivimäki Gunnel Linné Anne Westman Ingrid Hakamäki

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-12.00 Beslutande Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Ove Engkvist Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2008-04-28 1(6) Plats och tid Åsele Folkets Hus 13 00 14 40 Beslutande Bert-Rune Dahlberg(s) ordf Christer Hedman(åp) v ordf K Sune Almroth(s) Tommy Danielsson(s)

Läs mer

Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 26 september 2011, kl

Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 26 september 2011, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 26 september 2011, kl 14.00-15.20 ande Sören Grandelius (S) Lars-Göran Fahlborg (S) Conny Larsson (S) Åsa Bergkvist (S)

Läs mer

Gymnasienämnden (9)

Gymnasienämnden (9) Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Birger Sjöberggymnasiet, Idrottsgatan 7, 2002-02-18, kl 15.00-20.00 Beslutande Orvar Carlsson (kd), ordförande Kjell Nilsson (s), 1:e vice ordförande Peter Göthblad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, måndagen den 13 december 1999, klockan 18.30-18.55 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Kjell Hellberg Johan

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum s arbetsutskott 2010-12-08 1(7) Plats och tid Kommunkontoret, Åsele 11 00 12 00 Beslutande Bert-Rune Dahlberg(s) ordf Christer Hedman(åp) vice ordf Sida Övriga deltagande Lars-Ove Hedman

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

Tekniska nämnden 2010-09-30 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Tekniska nämnden 2010-09-30 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Tekniska nämnden 2010-09-30 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration 2010.182-200 Tn 120. Driftupphandling 2011 Byggnader och installationer, Tanums kommun 2010.183-200 Tn 121. Driftupphandling

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2012-08-14 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.30 Beslutande Leif Nilsson (S) ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Mi Abrahamsson (S) Kjell Midér (S) Hans Jansson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(154) Kommunstyrelsen 2006-08-30

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(154) Kommunstyrelsen 2006-08-30 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(154) Plats och tid Folkets Hus, onsdagen den 30 augusti 2006, kl. 10.00-15.45. Ajournerat kl. 11.40-11.50. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson, ej 252 Lars Pettersson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-11-17 1 (16 ) Plats och tid Studiebesök Olshammar, 2003-11-17 kl. 15.00 16.00. Sammanträde Olshammarsgården, Olshammar, 2003-11-17 kl.16.00 16.45. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c ), ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-06-23. Lars-Åke Gustavsson. Omedelbar justering. Sekreterare.. Paragraf 129-131 Michael Severin BEVIS

Kommunstyrelsen 2010-06-23. Lars-Åke Gustavsson. Omedelbar justering. Sekreterare.. Paragraf 129-131 Michael Severin BEVIS 1 Kommunstyrelsen 2010-06-23 Plats och tid Stala Församlinghem 2010-06-23 18:00-18:20 Beslutande Gunilla Josefsson Bengt Torstensson Anders Fröjdö Lars-Åke Gustavsson Birgit Strömberg Bengt Johansson Ingrid

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Kommunfullmäktige 2002-04-08

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Kommunfullmäktige 2002-04-08 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 8 april 2002, kl. 14.00-16.45 Beslutande K G Abramsson, ordf. Birgitta Olsson Per Olov Nilsson Göran Jonsson Gunnar Hörnlund Lena

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1 2006-12-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.35 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

onsdagen den 17 mars kl torsdagen den 18 mars kl

onsdagen den 17 mars kl torsdagen den 18 mars kl KOMMUN 2010-03-17 2010-03-18 1 (9) Kommunstyrelsens arbetsutskott / bokslutsberedning Plats och tid Sessionssalen, Norbergsvägen 19 onsdagen den 17 mars kl. 08.30 16.45 torsdagen den 18 mars kl. 08.15

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Kommunstyrelsen 2005-03-16

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Kommunstyrelsen 2005-03-16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 16 mars 2004, kl. 08.00-16.00. Ajournering för gruppmöte 10.00-11.00 samt 13.50-14.30. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(102) Kommunfullmäktige 2001-12-19

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(102) Kommunfullmäktige 2001-12-19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(102) Plats och tid Folkets Hus Onsdagen den 19 december 2001, kl. 14.00-20.00 Beslutande K G Abramsson, ordf. Göran Jonsson Per Olof Nilsson Lena Larsson Gunnar Hörnlund Joakim

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-11-29 1(7) Plats och tid Åsele Folkets Hus 14 10-14 40 Beslutande Bert-Rune Dahlberg(s) ordf Christer Hedman(åp) vice ordf K Sune Almroth(s) Peter Danielsson(s) Tord

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(180) Kommunstyrelsen 2008-04-02

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(180) Kommunstyrelsen 2008-04-02 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(180) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 2 april 2008, kl. 10.00-17.20. Beslutande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg, ej vid beh. av 121 Rickard Norberg, ej

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 16 januari 2002, klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s)

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 13.30 2008-04-15 1 (6) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v), vice ordförande Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande Birgit Svärd (s) Rune Haagel

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars-Göran Wiberg (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars-Göran Wiberg (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-05-09 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 08.30-9.35 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens tid och plats Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars-Göran Wiberg (c) v ordf Tommy Nilsson

Läs mer

Tillsynsplan 2013 för räddningstjänsten enligt Lag om skydd mot olyckor Lag om brandfarliga och explosiva varor

Tillsynsplan 2013 för räddningstjänsten enligt Lag om skydd mot olyckor Lag om brandfarliga och explosiva varor Tillsynsplan 2013 för räddningstjänsten enligt Lag om skydd mot olyckor Lag om brandfarliga och explosiva varor 2 (7) Innehållsförteckning 1. Inledning. 2. Strategi för tillsynsverksamheten. 3. Uppföljning

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-06-01 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-06-01 Sida 1 (11) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-06-01 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Lilla Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19:00 20.20 Katja Larsson, ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.10 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 9 oktober 2008, kl. 10.00-15.35. Ajournerat kl. 15.00-15.20. Beslutande Åke Nilsson, ordf Joakim Risberg Rickard Norberg

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2003-11-05 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2003-11-05 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2003-11-05 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-11.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Planeringschef

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Lars-Gunnar Hellström. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen

Lars-Gunnar Hellström. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum 189 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 10.30-11.05 Beslutande Christina Davidson, ordförande (C) Mikael Svanström, vice ordförande (S) Lars-Gunnar Hellström (C) Peter

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(64) Kommunstyrelsen 2006-10-18

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(64) Kommunstyrelsen 2006-10-18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(64) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 18 oktober 2006, kl. 10.00.14.15. Beslutande Åke Nilsson ordf., ej vid beh. av 273 Lars Petersson, ej vid beh. av 282 Ewa

Läs mer