VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Kommunstyrelsen 2007-02-07"

Transkript

1 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 7 februari 2007, kl Ajournerat kl , , Beslutande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Katarina Hahlin Conny Lövgren Inga-Lena Larsson Åke Nilsson, ej vid beh. av 13 Anita Johansson, ej vid beh. av 13 Mikael Österberg Gunilla Prång, 3-34 Hans Eriksson, Margareta Löfgren Ewa Hed, vid beh. av 13 Bernt Dahlberg, vid beh. av 13 Övriga deltagande Gerd-Marie Carlsson, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef Stellan Lundmark, teknisk chef vid beh. av 5 Marianne Näslund, förvaltningsekonom vid beh. av 13 Ingemar Samuelsson, räddningschef vid beh. av 19 Gunnel Karlsson, personalchef, vid beh. av 20 Utses att justera Åke Nilsson och Mikael Österberg Underskrift Sekreterare Gerd-Marie Carlsson Ordförande... Gunnar Hörnlund Justerande... Åke Nilsson Mikael Österberg Avs 3-12,14-56 Avs 13 BEVIS OM ANSLAG Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Vilhelmina Underskrift...

2 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 2 Arbetsutskottet Stellan Lundmark Au 3 Au /1- Au 338 Dnr 06/Ks Ang. Klimpfjäll 3:161. Ärendebeskrivning Au Nils Sörlin, Klimpfjäll har fastigheten Klimpfjäll 3:162. Avståndet till tomtgräns mot Klimpfjäll 3:161 (f d lekpark) är knappt 2 meter. Avståndet till tomtgräns på motsatta sidan är 2,5 meter. Tidigare ägare har enligt Sörlin fyllt ut tomten plant ca 3 m in på Klimpfjäll 3:161. Nils Sörlin vill att kommunen beslutar att inte sälja, bygga eller utnyttja Klimpfjäll 3:161 och att han får lägga snö in på denna tomt. Alla övriga tomter på detta område är sålda eller reserverade för ev köp. Teknisk chef Stellan Lundmark föreslår ks au besluta att meddela Nils Sörlin att kommunen avser att sälja Klimpfäll 3:161. Under överläggning i ärendet deltar teknisk chef Stellan Lundmark. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att meddela Nils Sörlin att kommunen avser att sälja Klimpfjäll 3: Au Nils Sörlin inkommer med skrivelse om att få köpa 3:161 för kr utan vatten, avlopp och el. Teknisk chef Stellan Lundmark föreslår i yttrande ks au besluta att försälja Klimpfjäll 3:161 till Nils Sörlin för kr.

3 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 3 Au 3 (forts) Au 521 (forts) Dnr 06/Ks Ang. Klimpfjäll 3:161. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att försälja Klimpfjäll 3:161 till Nils Sörlin för kr Ks Under överläggning i ärendet yrkar Katarina Hahlin att kommunstyrelsen bör besluta att återremittera ärendet. Yttrande i ärendet avges vidare av Rune Andersson och Ewa Hed. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Katarina Hahlins yrkande. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att återremittera ärendet för ytterligare beredning.

4 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 4 Kittelfjäll utveckling AB Ks 4 Au 522 Ks /7- Au 404 Dnr 06/Ks Anhållan om förvärv av del av fastigheten Kittelfjäll 1:8. Ärendebeskrivning Au Kittelfjäll utveckling AB önskar förvärva del av fastigheten Kittelfjäll 1:8 för en köpesumma om 5 kr/kvm. Marken skall användas för uppförande av parhus för försäljning. Köpet genomföres med förbehållet att geoteknisk undersökning och detaljplanearbete som genomförts i juni månad 2006 ger ett positivt resultat gällande exploatering. Yttrande i ärendet har upprättats av tekn. chef Stellan Lundmark. Av yttrandet framgår att geoteknisk undersökning sägs vara utförd med positivt resultat och att ett planförslag ska upprättas. Alla kostnader för planändring, avstyckning, VA (inkl. tryckstegring), vägar m m belastar köparen. VA-utredning i Kittelfjäll beräknas vara utförd maj 2007 och kommer att ge svar på möjligheterna att försörja tänkta 34 lägenheter (6-8 bäddar) med vatten och avlopp. Förslag till beslut: att försälja marken till marknadspris. Under överläggning i ärendet deltar tekniske chefen Stellan Lundmark. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att till Kittelfjäll Utveckling AB försälja del av fastigheten Kittelfjäll 1:8 för en köpeskilling om 5 kr/m2,

5 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 5 Ks 4 (forts) Au 522 (forts) Ks 268 (forts) Au 404 (forts) Dnr 06/Ks Anhållan om förvärv av del av fastigheten Kittelfjäll 1:8. att uppdra till teniske chefen att upprätta köpeavtal. Ks Under överläggning i ärendet yrkar Maria Kristoffersson bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg: att som villkor för köpet gäller att köparen påbörjat exploatering av fastigheten enligt redovisade planer inom två år. Bernt Dahlberg yrkar att bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg: att då va-utredning kommer att vara genomförd först i maj 2007 kan kommunen idag inte garantera vatten och avloppsförsörjning till fastigheten. Yttrande avges vidare av Gunnar Hörnlund, Lars Pettersson och Rune Andersson Efter avslutad överläggning prövar ordföranden arbetsutskottets förslag med de tillägg som föreslagits av Maria Kristoffersson och Bernt Dahlberg. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag med Maria Kristofferssons och Bernt Dahlbergs tilläggsyrkande. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att till Kittelfjäll Utveckling AB försälja del av fastigheten Kittelfjäll 1:8 för en köpeskilling om 5 kr/m2, att uppdra till teniske chefen att upprätta köpeavtal,

6 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 6 Ks 4 (forts) Au 522 (forts) Ks 268 (forts) Au 404 (forts) Dnr 06/Ks Anhållan om förvärv av del av fastigheten Kittelfjäll 1:8. att som villkor för köpet gäller att köparen påbörjat exploatering av fastigheten enligt redovisade planer inom två år. att då va-utredning kommer att vara genomförd först i maj 2007 kan kommunen idag inte garantera vatten och avloppsförsörjning till fastigheten. Au Kittelfjäll Utveckling AB gm Fredrik Åkerlund har inkommit med ny skrivelse om att få köpa ytterligare mark ur Kittelfjäll 1:8, totalt ca kvm. Tillkommande mark ligger mellan Storgrovan och landsvägen. Kittelfjäll Utveckling AB har som ändamål att investera i markområden i Kittelfjällsområde, exploatera mark, sälja tomter för att möjliggöra fritidshusbyggande och utveckla turismen samt det lokala näringslivet på orten. Kittelfjäll Utveckling AB accepterar att betala 5 kr/kvm även för det utökade markområdet. Teknisk chef Stellan Lundmark föreslår i yttrande ks au besluta att till Kittelfjäll Utveckling AB försälja del av Kittelfjäll 1:8 ( ca kvm) enligt förutsättningar i beslut ks Under överläggning i ärendet deltar teknisk chef Stellan Lundmark. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att i dagsläget ej sälja ytterligare mark utöver tidigare beslutade kvm ur Kittelfjäll 1:

7 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 7 Ks 4 (forts) Dnr 06/Ks Anhållan om förvärv av del av fastigheten Kittelfjäll 1:8. Ks Yttrande i ärendet avges av Margareta Löfgren. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att i dagsläget ej sälja ytterligare mark utöver tidigare beslutade kvm ur Kittelfjäll 1:

8 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 8 Ks 5 Au 523 Dnr06/Ks Medelsanvisning för planändring och projektering mark, va, Ekorrbacka. Ärendebeskrivning Au Under överläggning i ärendet deltar teknisk chef Stellan Lundmark om redovisar medelsanvisning för planändring, projektering och anläggning av gata och va Ekorrbacka. Förslag till beslut. att anvisa kr till miljö- och byggnadsnämnden för upprättande av detaljplan. att anvisa kr för projektering av mark- och va-anläggning och för anläggande av del av gator och va. att anvisa kr för beläggning av ca 280 meter gata att anvisa kr till vägbelysning. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut omdisponera kronor som anvisats för Torget, att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut omdisponera kronor som anvisats för förstudie och projektering av nytt museum. att anvisa tilläggsanslag med kronor, att anvisa kr i 2008 års budget

9 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 9 Ks 5 (forts) Dnr 06/Ks Medelsanvisning för planändring och projektering mark, va Ekorrbacka. Kommunfullmäktige har , 156 beslutat att avsättning till museet med 1 milj.kronor omförs till Planändring, projektering och anläggning av gata och va Ekorrbacka, att avsättning till Torget med milj. kronor omförs till Planändring, projektering och anläggning av gata och va Ekorrbacka. Under överläggning i ärendet deltar teknisk chef Stellan Lundmark. Tekniske chefen redovisar totalkostnader för detaljplanearbete, projektering, anläggande av gata och va-anslutning till Bilprovningen enligt följande: - Detaljplanearbete kr - Projektering kr - Anläggande av lokalgata, va-anslutning Bilprovningen 2,4 milj. kr - Beläggningsarbete kr - Vägbelysning kr Totalt kronor Således saknas medelsanvisning motsvarande kronor KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att kronor får inarbetas i 2008 års budget.

10 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 10 Saxnäs idrotts- och intresseförening Stellan Lundmark Kerstin Johansson Ks 6 Au 526 Au /8- Au 62 Dnr 06/Ks Exploatering av fritidshustomter i Saxnäs. Ärendebeskrivning Au Skrivelse har inkommit från Saxnäs Idrotts och intresseförening där de vill att kommunen skall ordna fram fler tomter i Saxnäs. Efterfrågan har varit stor och samtliga tomter är i dagsläget sålda. Föreningen vill att kommunen medverkar till Steg 1 Stycka ut nya tomter väster i byn, det bör gå att stycka ut ca 4-6 tomter inom befintligt område som kommunen äger. Steg 2 Undersöka möjligheten att förvärva mera mark ovanför kommunens tomtområde för att vidareutveckla området enär vi har vatten och avlopp i anslutning till marken. Steg 3 Titta på möjligheten att förvärva mera mark ovanför kommunens tomtområde för fritidshusbyggande i Saxnäs på södra sidan av byn på mark som ägs av kommunen och övriga markägare. SIBF vill hjälpa till i detta arbete och ser detta som en viktig tillväxtmotor i området och kommunen. Teknisk chef Stellan Lundmark föreslår i yttrande att enligt steg 1 låta stycka ut de tomter som finns möjlighet att stycka ut enl. upprättad detaljplan (3-4 st) att enligt steg 2 ge kommunchefen i uppgift att föra förhandlingar ang. ev markköp söder och väster om befintligt sportstugeområde. att enligt steg 3 i samarbete med SIBF se över möjliga framtida tomtområden.

11 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 11 Ks 6 (forts) Au 526 (forts) Au 86 (forts) Au 62 (forts) Dnr 06/Ks Exploatering av fritidshustomter i Saxnäs. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till teknisk chef Stellan Lundmark att till arbetsutskottets sammanträde komplettera ärendet med kostnadsberäkning för att stycka ut nya tomter väster i byn, inom befintligt område som kommunen äger. att uppdra till kommunchef Karl-Johan Ottosson att undersöka möjligheten att förvärva mera mark ovanför kommunens tomtområde för att vidareutveckla området enär det finns vatten och avlopp i anslutning till marken samt att titta på möjligheten att förvärva mera mark ovanför kommunens tomtområde för fritidshusbyggande i Saxnäs på södra sidan av byn på mark som ägs av kommunen och övriga markägare Au Teknisk chef Stellan Lundmark redovisar kostnaden för avstyckning av tomter. 1:a tomten kr 2:a tomten kr 3:e tomten kr Förslag till beslut att låta stycka av och sälja tomterna. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att avvakta förslag till exploateringsplan med total kostnadsredovisning för exploatering av mark för fritidshusbyggande i Saxnäs. Au Vilhelmina kommun har fört förhandlingar med Kerstin Johansson, Umeå om markköp ur Saxnäs 9:9. Olika alternativ har diskuterats och säljaren är intresserad av alla tre förslagen men förordar alternativ 3 som innebär förvärv av 58,30 ha för en köpeskilling om kr

12 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 12 Ks 6 (forts) Au 526 (forts) Dnr 06/Ks Exploatering av fritidshustomter i Saxnäs. Under överläggning i ärendet deltar teknisk chef Stellan Lundmark. Åke Nilsson yrkar avslag i ärendet. Gunnar Hörnlund yrkar att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget förslag. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att arbetsutskottet beslutat bifalla Gunnar Hörnlunds förslag. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag. Åke Nilsson reserverar sig mot beslutet Ks Under överläggning i ärendet yrkar Margareta Löfgren att kommunstyrelsen bör besluta att förvärva mark ur fastigheten Saxnäs 9:9 enligt alternativ 3 för att säkerställa området för framtida exploatering. Exploatering behöver nödvändigtvis ej utföras av Vilhelmina kommun. Rune Andersson yrkar bifall till Margareta Löfgrens förslag. Rickard Norberg yrkar att kommunstyrelsen bör besluta att avstå från förvärv av mark ur fastigheten Saxnäs 9:9. Yttrande i ärendet avges vidare av Sara Norman och Ewa Hed. Mötet ajourneras för partiöverläggningar kl

13 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 13 Ks 6 (forts) Au 526 (forts) Dnr 06/Ks Exploatering av fritidshustomter i Saxnäs. Mötet återupptas kl Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Rickard Norbergs förslag. Votering begärs emellertid och följande propositionsordning uppläses och godkännes: Den som bifaller Rickard Norbergs yrkande röstar ja. Den som bifaller Margareta Löfgrens yrkande röstar nej. Verkställd omröstning utfaller med 6 ja och 5 nej på sätt den till detta protokoll fogade närvarolistan närmare utvisar. Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Rickard Norbergs yrkande. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att avstå från förvärv av mark ur fastigheten Saxnäs 9:9. Reservation avges av Åke Nilsson, Anita Johansson, Mikael Österberg, Gunilla Prång och Margaretha Löfgren.

14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 14 Kultur- och utbildningsnämnden Ekonomi Ks 7 Au 532 Dnr 06/Ks Framställan om resurs för elever i behov av särskilt stöd Volgsjö skola Ärendebeskrivning Au Bitr. rektor Lennart Anundsson har i framställan till KU-nämnden anhållit om resurs till förskoleklassverksamheten med anledning av ett barn i behov av särskilt stöd. Anhållan omfattar en personell resurs för 10 timmar i veckan under resterande del av höstterminen. Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott har , 132 beslutat att hos kommunstyrelsen anhålla om en överläggning så snart ske kan, att uppdra till förvaltningsledningen att se över möjligheterna till omfördelning av delar av 2007 års budgetutrymme till 2006 års budgetram. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att medge omfördelning av delar av budgetutrymmet inom beviljad budgetram Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att redovisat behov får inrymmas inom befintlig budgetram.

15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 15 Kultur- och utbildningsnämnden Ekonomi Ks 8 Au 533 Dnr 06/Ks Framställan om resurs för elever i behov av särskilt stöd Strandskolan Ärendebeskrivning Au Rektor Stig Åsbringer har i framställan till KU-nämnden anhållit om bidrag till en elevassistent på deltid för ett barn i de yngre årsklasserna i behov av särskilt stöd. Anhållan omfattar ett anslag om kr/månad tills vidare. Rektor har i samman framställan anhållit om bidrag för att möta upp de behov för en elev som enligt utredning har befunnits ha särskilda behov och bedömts tillhöra särskolan. Bidrag söks i enlighet med de bidragsnormer som gäller för särskoleelever i grundskolan. Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott har , 130 beslutat att hos kommunstyrelsen anhålla om en överläggning så snart ske kan, att uppdra till förvaltningsledningen att se över möjligheterna till omfördelning av delar av 2007 års budgetutrymme till 2006 års budgetram. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att medge omfördelning av delar av budgetutrymmet inom beviljad budgetram

16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 16 Ks 8 (forts) Au 533 (forts) Dnr 06/Ks Framställan om resurs för elever i behov av särskilt stöd Strandskolan Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att redovisat behov får inrymmas inom befintlig budgetram.

17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 17 Kultur- och utbildningsnämnden Ekonomi Ks 9 Au 534 Dnr 06/Ks Framställan om resurs för elever i behov av särskilt stöd Latikbergs skola. Ärendebeskrivning Au Rektor Ireen Walldén har i framställan till KU-nämnden anhållit om resurs till Latikbergs skola till elev i behov av särskilt stöd. Anhållan omfattar en personell resurs för 2 skoldagar i veckan under resterande del av höstterminen. Rektor menar att behovet kan komma att öka med ytterligare en dag under vårterminen 07. Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott har , 131 beslutat att hos kommunstyrelsen anhålla om en överläggning så snart ske kan, att uppdra till förvaltningsledningen att se över möjligheterna till omfördelning av delar av 2007 års budgetutrymme till 2006 års budgetram. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att medge omfördelning av delar av budgetutrymme inom beviljad budgetram Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att redovisat behov får inrymmas inom befintlig budgetram.

18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 18 Ks /29-30 Au 535 Dnr 06/Ks Förslag till policy för reseersättning i samband med rekrytering. Ärendebeskrivning Au Förslag till policy för reseersättning i samband med rekrytering har upprättats. Ärendet har behandlats i kommunens ledningsgrupp. Ekonomienheten föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta anta policyn enligt förslag. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till policy för reseersättning i samband med rekrytering Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att fastställa policy för reseersättning i samband med rekrytering för Vilhelmina kommun i enlighet med upprättat förslag.

19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 19 Ks /31-36 Au 536 Dnr06/Ks Förslag till resepolicy för Vilhelmina kommun. Ärendebeskrivning Au Ekonomienheten överlämnar förslag till resepolicy för Vilhelmina kommun. Ärendet har behandlats i kommunens ledningsgrupp. Ekonomienheten föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att anta resepolicyn enligt förslaget. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till resepolicy för Vilhelmina kommun Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resepolicy för Vilhelmina kommun enligt upprättat förslag. ----

20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 20 Länsstyrelsen Ks 12 Au 542 Dnr 06/Ks Remiss ansökan om tillstånd till kameraövervakning OKQ8 Vilhelmina. Ärendebeskrivning Au Enligt 18 lag (1998:150) om kameraövervakning skall innan länsstyrelsen meddelar tillstånd den kommun där kameraövervakningen skall ske, få tillfälle att yttra sig. För att få en snabbare handläggning av tillståndsärendet vill länsstyrelsen ha besked om kommunen avstår från att yttra sig. Yttrande bör komma in till länsstyrelsen senast 7 januari Förslag till yttrande har upprättats och Vilhelmina kommun har inget att erinra mot kameraövervakning av bensinpumpar och butik vid OKQ8 i Vilhelmina. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att meddela länsstyrelsen att Vilhelmina kommun inget har att erinra mot kameraövervakning av bensinpumpar och butik vid OK Q8 i Vilhelmina Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att meddela länsstyrelsen att Vilhelmina kommun inget har att erinra mot kameraövervakning av bensinpumpar och butik vid OK Q8 i Vilhelmina.

21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 21 Ks 13 Au 545 Dnr 06/Ks Ansökan om bidrag till nytt scoringsystem, Folkets Hus. Ärendebeskrivning Au Vilhelmina Folkets Hus förening samt Vilhelmina IK ansöker om bidrag för att inhandla en ny Scoringanläggning till Vilhelmina BowlingCenter. Orsaken till ansökan är att nuvarande system är i högsta grad funktionsodugligt. Under hösten 2006 har kommunens IT-avdelning försökt uppgradera systemet utan resultat. Det nuvarande systemet är baserat på Windows 95 vilket innebär ett ålderdomligt system. Folkets Hus ansöker om att pengar beviljats till ett nytt system under samma förutsättningar som gäller för ansökningar av bygdeavgiftsmedel. Kostnaden har beräknats till kr Finansiering Kontantinsats Folkets Hus Bidrag bygdeavgiftsmedel summa kr kr kr Åke Nilsson anmäler jäv och deltar ej i ärendets handläggning och beslut. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att för ny Scoringanläggning till Vilhelmina Bowlingcenter bevilja kr ur verksamhet 1329.

22 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 22 Ks 13 (forts) Au 545 (forts) Dnr 06/Ks Ansökan om bidrag till nytt scoringsystem, Folkets Hus. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att återföra kr till verksamhet 1329 ur bygdeavgiftsmedel för Ks Förvaltningsekonom Marianne Näslund meddelar i skrivelse att arbetsutskottets förslag till beslut inte harmoniserar med det regelverk som gäller för bidrag ur bygdemedel. I aktuellt fall är det inte kommunen som är huvudmottagare för bidraget utan bidrag beviljas för täckande av redan beslutat bidrag till en annan bidragstagare. Förslag till kommunstyrelsen att antingen besluta om att verksamhet 1329 får bära bidragskostnaden utan täckande av bygdemedel, då en sådan hantering inte harmonierar med regelverket för bygdemedel eller att riva upp arbetsutskottets beslut och istället bevilja bidrag direkt ur bygdemedel. Åke Nilsson, Anita Johansson och Göran Hahlin anmäler jäv och deltar ej i detta ärendes handläggning och beslut. Gunnar Hörnlund yrkar att kommunstyrelsen bör besluta att bevilja Vilhelmina Folkets Hus förening bidrag ur bygdemedel med kronor, ur förutvarande års bygdemedel, tätortspotten. Yttrande i ärendet avges vidare av Katarina Hahlin, Mikael Österberg, Bernt Dahlberg och Rune Andersson.

23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 23 Ks 13 (forts) Au 545 (forts) Dnr 06/Ks Ansökan om bidrag till nytt scoringsystem, Folkets Hus. Mötet ajourneras för partiöverläggning kl Mötet återupptas kl Under överläggning deltar förvaltningsekonom Marianne Näslund. Gunnar Hörnlund yrkar, med ändring av sitt tidigare yrkande, att kommunstyrelsen bör besluta att upphäva arbetsutskottets beslut , 545, att bevilja Vilhelmina Folkets Hus förening bidrag ur bygdemedel med kronor, tätortspotten. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Gunnar Hörnlunds yrkande. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att upphäva arbetsutskottets beslut , 545, att bevilja Vilhelmina Folkets Hus förening bidrag ur bygdemedel med kronor, tätortspotten. Reservation avges av Mikael Österberg och Gunilla Prång.

24 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 24 Ekonomienheten Ks /47-51 Au 549 Dnr 06/Ks Dokumentation av redovisningssystem. Ärendebeskrivning Au Sedan 1998 finns ett lagkrav om att beskriva bokföringssystemets uppbyggnad och organisation samt de bearbetningar som görs av bokföringen. I lagen om kommunal redovisning (KRL 2:7) sägs att varje kommun ska upprätta sådana beskrivningar över bokföringssystemets organisation och uppbyggnad som behövs för att ge överblick över systemets organisation och uppbyggnad som behövs för att ge överblick över systemet (systemdokumentation) En kommun eller landsting skall också upprätta sådana beskrivningar över genomförda bearbetningar inom systemet som gör det möjligt att utan svårighet följa och förstå de enskilda bokföringsposternas behandling (behandlingshistorik) Av kommunstyrelsen allmänna ansvar för bokföringen (KL 6:4 p 2) följer att det är kommunstyrelsen som är ansvarig för att det upprättas en systemdokumentation (KRL 2:1) Redovisningsekonom Marianne Näslund föreslår ks besluta att i enlighet med föreliggande lagkrav upprätta en dokumentation av redovisningssystemet, att en projektgrupp bestående av ekonomienhetens förvaltningsekonomer samt ekonomichefen ansvarar för att dokumentationen upprättas. Projektgruppen utser själva en projektledare inom gruppen, att projektgruppen alltefter behov fritt får adjungera medarbetare med specialkompetens inom de olika systemen, rutinerna och verksamheterna inom kommunens samtliga förvaltningar,

25 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 25 Ks 14 (forts) Au 549 (forts) Dnr 06/Ks Dokumentation av redovisningssystem. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att i enlighet med föreliggande lagkrav upprätta en dokumentation av redovisningssystemet, att en projektgrupp bestående av ekonomienhetens förvaltningsekonomer samt ekonomichefen ansvarar för att dokumentationen upprättas. Projektgruppen utser själva en projektledare inom gruppen, att projektgruppen alltefter behov fritt får adjungera medarbetare med specialkompetens inom de olika systemen, rutinerna och verksamheterna inom kommunens samtliga förvaltningar, att uppmärksamma förvaltningsledningarna på det dokumentationsarbete som skall utföras inom ordinarie arbets- och tidsram så att utrymme bereds för detta, att upprättandet av dokumentationen följer den arbetsordning som finns beskriven här ovan, att uppdra till projektgruppen att bedöma om tillgängligt stödsystem (excelmall) för upprättande av dokumentationen behöver anskaffas, att arbetet påbörjas omedelbart och ska vara färdigställt innan utgången av år Projektgruppen ska lämna kvartalsvis avstämning till arbetsutskottets sammanträden i april, augusti och oktober, att ekonomienheten (motsvarande projektgruppen) ansvarar för att dokumentationen årligen revideras vid den tidpunkt projektgruppen finner lämplig

26 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 26 Ks 14 (forts) Dnr 06/Ks Dokumentation av redovisningssystem. Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att i enlighet med föreliggande lagkrav upprätta en dokumentation av redovisningssystemet, att en projektgrupp bestående av ekonomienhetens förvaltningsekonomer samt ekonomichefen ansvarar för att dokumentationen upprättas. Projektgruppen utser själva en projektledare inom gruppen, att projektgruppen alltefter behov fritt får adjungera medarbetare med specialkompetens inom de olika systemen, rutinerna och verksamheterna inom kommunens samtliga förvaltningar, att uppmärksamma förvaltningsledningarna på det dokumentationsarbete som skall utföras inom ordinarie arbets- och tidsram så att utrymme bereds för detta, att upprättandet av dokumentationen följer den arbetsordning som finns beskriven här ovan, att uppdra till projektgruppen att bedöma om tillgängligt stödsystem (excelmall) för upprättande av dokumentationen behöver anskaffas, att arbetet påbörjas omedelbart och ska vara färdigställt innan utgången av år Projektgruppen ska lämna kvartalsvis avstämning till arbetsutskottets sammanträden i april, augusti och oktober, att ekonomienheten (motsvarande projektgruppen) ansvarar för att dokumentationen årligen revideras vid den tidpunkt projektgruppen finner lämplig

27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 27 Ks 15 Au 550 Dnr06/Ks Släck och räddningsbil. Ärendebeskrivning Au Flygplatschef Johan Hagelberg meddelar att de har för avsikt att investera i en nyare släck och räddningsbil till flygplatsen. Syftet är att investera i en begagnad lastbil och låta Sala Brand göra byggnationen av skåp, pump, kanon m m eftersom de är godkända av bl a av luftfartsstyrelsen. De äskar 1,5 miljoner för att kunna genomföra detta. Under budgetarbetet fick vi slutligen 1 miljon för släck och räddningsbil. Den totala kostnaden idag för lastbil + Sala Brands påbyggnation är 2,5 miljoner kr. En fabriksny flygplats släckbil kostar ca 4,7 miljoner. Lämplig begagnad lastbil med ny Allison växellåda för att klara av den kraftöverföring som krävs för vatten/skum pump till en total kostnad av kr finns. Godkännande av Luftfartsstyrelsen har erhållits för att genomföra en sån typ av byggnation. För att kunna påbörja denna process med att investera i denna lastbil för 2007 års budget och sedan äska resterande medel under 2008 års budget kr från 2006 års investeringsbudget finns och frågan är om det är möjligt att överföra dessa till detta projekt. För att slutföra projektet kvarstår 1,3 milj som kommer att äskas 2008.

28 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Ks 15 (forts) Au 550 (forts) Dnr06/Ks Släck och räddningsbil. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att under förutsättning att medel beviljas i 2007 års investeringsbudget anvisa ytterligare 1,3 miljoner kronor ur 2008 års investeringsbudget Ks Ekonomienheten föreslår i skrivelse kommunstyrelsen besluta: att 1,3 miljoner kronor inarbetas i 2008 års investeringsbudget för färdigställandet av flygplatsens släck- och räddningsbil, att föreslå kommunfullmäktige besluta att kronor får föras över från flygplatsens investeringsbudget 2006 till 2007 års investeringsbudget. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att 1,3 miljoner kronor inarbetas i 2008 års investeringsbudget för färdigställandet av flygplatsens släck- och räddningsbil, att medge att kronor får föras över från flygplatsens investeringsbudget 2006 till 2007 års investeringsbudget.

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Kommunstyrelsen 2005-03-16

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Kommunstyrelsen 2005-03-16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 16 mars 2004, kl. 08.00-16.00. Ajournering för gruppmöte 10.00-11.00 samt 13.50-14.30. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 20 december 2010, kl. 10.00-23.30 Beslutande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Maria Kristoffersson

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(56) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 29 augusti 2011 10.00-10.55 Beslutande Övriga deltagande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17 Kommunstyrelsen 2000-01-17 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 17 januari kl 18.00

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Ekonomi Karl-Johan O Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Ärendebeskrivning Au 2010-10-20 Kommunchefen redovisar i PM 2010-10-18 sammanfattningsvis följande: Förberedelser

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer