VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Kommunstyrelsen 2007-02-07"

Transkript

1 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 7 februari 2007, kl Ajournerat kl , , Beslutande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Katarina Hahlin Conny Lövgren Inga-Lena Larsson Åke Nilsson, ej vid beh. av 13 Anita Johansson, ej vid beh. av 13 Mikael Österberg Gunilla Prång, 3-34 Hans Eriksson, Margareta Löfgren Ewa Hed, vid beh. av 13 Bernt Dahlberg, vid beh. av 13 Övriga deltagande Gerd-Marie Carlsson, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef Stellan Lundmark, teknisk chef vid beh. av 5 Marianne Näslund, förvaltningsekonom vid beh. av 13 Ingemar Samuelsson, räddningschef vid beh. av 19 Gunnel Karlsson, personalchef, vid beh. av 20 Utses att justera Åke Nilsson och Mikael Österberg Underskrift Sekreterare Gerd-Marie Carlsson Ordförande... Gunnar Hörnlund Justerande... Åke Nilsson Mikael Österberg Avs 3-12,14-56 Avs 13 BEVIS OM ANSLAG Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Vilhelmina Underskrift...

2 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 2 Arbetsutskottet Stellan Lundmark Au 3 Au /1- Au 338 Dnr 06/Ks Ang. Klimpfjäll 3:161. Ärendebeskrivning Au Nils Sörlin, Klimpfjäll har fastigheten Klimpfjäll 3:162. Avståndet till tomtgräns mot Klimpfjäll 3:161 (f d lekpark) är knappt 2 meter. Avståndet till tomtgräns på motsatta sidan är 2,5 meter. Tidigare ägare har enligt Sörlin fyllt ut tomten plant ca 3 m in på Klimpfjäll 3:161. Nils Sörlin vill att kommunen beslutar att inte sälja, bygga eller utnyttja Klimpfjäll 3:161 och att han får lägga snö in på denna tomt. Alla övriga tomter på detta område är sålda eller reserverade för ev köp. Teknisk chef Stellan Lundmark föreslår ks au besluta att meddela Nils Sörlin att kommunen avser att sälja Klimpfäll 3:161. Under överläggning i ärendet deltar teknisk chef Stellan Lundmark. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att meddela Nils Sörlin att kommunen avser att sälja Klimpfjäll 3: Au Nils Sörlin inkommer med skrivelse om att få köpa 3:161 för kr utan vatten, avlopp och el. Teknisk chef Stellan Lundmark föreslår i yttrande ks au besluta att försälja Klimpfjäll 3:161 till Nils Sörlin för kr.

3 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 3 Au 3 (forts) Au 521 (forts) Dnr 06/Ks Ang. Klimpfjäll 3:161. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att försälja Klimpfjäll 3:161 till Nils Sörlin för kr Ks Under överläggning i ärendet yrkar Katarina Hahlin att kommunstyrelsen bör besluta att återremittera ärendet. Yttrande i ärendet avges vidare av Rune Andersson och Ewa Hed. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Katarina Hahlins yrkande. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att återremittera ärendet för ytterligare beredning.

4 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 4 Kittelfjäll utveckling AB Ks 4 Au 522 Ks /7- Au 404 Dnr 06/Ks Anhållan om förvärv av del av fastigheten Kittelfjäll 1:8. Ärendebeskrivning Au Kittelfjäll utveckling AB önskar förvärva del av fastigheten Kittelfjäll 1:8 för en köpesumma om 5 kr/kvm. Marken skall användas för uppförande av parhus för försäljning. Köpet genomföres med förbehållet att geoteknisk undersökning och detaljplanearbete som genomförts i juni månad 2006 ger ett positivt resultat gällande exploatering. Yttrande i ärendet har upprättats av tekn. chef Stellan Lundmark. Av yttrandet framgår att geoteknisk undersökning sägs vara utförd med positivt resultat och att ett planförslag ska upprättas. Alla kostnader för planändring, avstyckning, VA (inkl. tryckstegring), vägar m m belastar köparen. VA-utredning i Kittelfjäll beräknas vara utförd maj 2007 och kommer att ge svar på möjligheterna att försörja tänkta 34 lägenheter (6-8 bäddar) med vatten och avlopp. Förslag till beslut: att försälja marken till marknadspris. Under överläggning i ärendet deltar tekniske chefen Stellan Lundmark. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att till Kittelfjäll Utveckling AB försälja del av fastigheten Kittelfjäll 1:8 för en köpeskilling om 5 kr/m2,

5 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 5 Ks 4 (forts) Au 522 (forts) Ks 268 (forts) Au 404 (forts) Dnr 06/Ks Anhållan om förvärv av del av fastigheten Kittelfjäll 1:8. att uppdra till teniske chefen att upprätta köpeavtal. Ks Under överläggning i ärendet yrkar Maria Kristoffersson bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg: att som villkor för köpet gäller att köparen påbörjat exploatering av fastigheten enligt redovisade planer inom två år. Bernt Dahlberg yrkar att bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg: att då va-utredning kommer att vara genomförd först i maj 2007 kan kommunen idag inte garantera vatten och avloppsförsörjning till fastigheten. Yttrande avges vidare av Gunnar Hörnlund, Lars Pettersson och Rune Andersson Efter avslutad överläggning prövar ordföranden arbetsutskottets förslag med de tillägg som föreslagits av Maria Kristoffersson och Bernt Dahlberg. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag med Maria Kristofferssons och Bernt Dahlbergs tilläggsyrkande. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att till Kittelfjäll Utveckling AB försälja del av fastigheten Kittelfjäll 1:8 för en köpeskilling om 5 kr/m2, att uppdra till teniske chefen att upprätta köpeavtal,

6 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 6 Ks 4 (forts) Au 522 (forts) Ks 268 (forts) Au 404 (forts) Dnr 06/Ks Anhållan om förvärv av del av fastigheten Kittelfjäll 1:8. att som villkor för köpet gäller att köparen påbörjat exploatering av fastigheten enligt redovisade planer inom två år. att då va-utredning kommer att vara genomförd först i maj 2007 kan kommunen idag inte garantera vatten och avloppsförsörjning till fastigheten. Au Kittelfjäll Utveckling AB gm Fredrik Åkerlund har inkommit med ny skrivelse om att få köpa ytterligare mark ur Kittelfjäll 1:8, totalt ca kvm. Tillkommande mark ligger mellan Storgrovan och landsvägen. Kittelfjäll Utveckling AB har som ändamål att investera i markområden i Kittelfjällsområde, exploatera mark, sälja tomter för att möjliggöra fritidshusbyggande och utveckla turismen samt det lokala näringslivet på orten. Kittelfjäll Utveckling AB accepterar att betala 5 kr/kvm även för det utökade markområdet. Teknisk chef Stellan Lundmark föreslår i yttrande ks au besluta att till Kittelfjäll Utveckling AB försälja del av Kittelfjäll 1:8 ( ca kvm) enligt förutsättningar i beslut ks Under överläggning i ärendet deltar teknisk chef Stellan Lundmark. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att i dagsläget ej sälja ytterligare mark utöver tidigare beslutade kvm ur Kittelfjäll 1:

7 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 7 Ks 4 (forts) Dnr 06/Ks Anhållan om förvärv av del av fastigheten Kittelfjäll 1:8. Ks Yttrande i ärendet avges av Margareta Löfgren. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att i dagsläget ej sälja ytterligare mark utöver tidigare beslutade kvm ur Kittelfjäll 1:

8 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 8 Ks 5 Au 523 Dnr06/Ks Medelsanvisning för planändring och projektering mark, va, Ekorrbacka. Ärendebeskrivning Au Under överläggning i ärendet deltar teknisk chef Stellan Lundmark om redovisar medelsanvisning för planändring, projektering och anläggning av gata och va Ekorrbacka. Förslag till beslut. att anvisa kr till miljö- och byggnadsnämnden för upprättande av detaljplan. att anvisa kr för projektering av mark- och va-anläggning och för anläggande av del av gator och va. att anvisa kr för beläggning av ca 280 meter gata att anvisa kr till vägbelysning. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut omdisponera kronor som anvisats för Torget, att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut omdisponera kronor som anvisats för förstudie och projektering av nytt museum. att anvisa tilläggsanslag med kronor, att anvisa kr i 2008 års budget

9 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 9 Ks 5 (forts) Dnr 06/Ks Medelsanvisning för planändring och projektering mark, va Ekorrbacka. Kommunfullmäktige har , 156 beslutat att avsättning till museet med 1 milj.kronor omförs till Planändring, projektering och anläggning av gata och va Ekorrbacka, att avsättning till Torget med milj. kronor omförs till Planändring, projektering och anläggning av gata och va Ekorrbacka. Under överläggning i ärendet deltar teknisk chef Stellan Lundmark. Tekniske chefen redovisar totalkostnader för detaljplanearbete, projektering, anläggande av gata och va-anslutning till Bilprovningen enligt följande: - Detaljplanearbete kr - Projektering kr - Anläggande av lokalgata, va-anslutning Bilprovningen 2,4 milj. kr - Beläggningsarbete kr - Vägbelysning kr Totalt kronor Således saknas medelsanvisning motsvarande kronor KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att kronor får inarbetas i 2008 års budget.

10 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 10 Saxnäs idrotts- och intresseförening Stellan Lundmark Kerstin Johansson Ks 6 Au 526 Au /8- Au 62 Dnr 06/Ks Exploatering av fritidshustomter i Saxnäs. Ärendebeskrivning Au Skrivelse har inkommit från Saxnäs Idrotts och intresseförening där de vill att kommunen skall ordna fram fler tomter i Saxnäs. Efterfrågan har varit stor och samtliga tomter är i dagsläget sålda. Föreningen vill att kommunen medverkar till Steg 1 Stycka ut nya tomter väster i byn, det bör gå att stycka ut ca 4-6 tomter inom befintligt område som kommunen äger. Steg 2 Undersöka möjligheten att förvärva mera mark ovanför kommunens tomtområde för att vidareutveckla området enär vi har vatten och avlopp i anslutning till marken. Steg 3 Titta på möjligheten att förvärva mera mark ovanför kommunens tomtområde för fritidshusbyggande i Saxnäs på södra sidan av byn på mark som ägs av kommunen och övriga markägare. SIBF vill hjälpa till i detta arbete och ser detta som en viktig tillväxtmotor i området och kommunen. Teknisk chef Stellan Lundmark föreslår i yttrande att enligt steg 1 låta stycka ut de tomter som finns möjlighet att stycka ut enl. upprättad detaljplan (3-4 st) att enligt steg 2 ge kommunchefen i uppgift att föra förhandlingar ang. ev markköp söder och väster om befintligt sportstugeområde. att enligt steg 3 i samarbete med SIBF se över möjliga framtida tomtområden.

11 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 11 Ks 6 (forts) Au 526 (forts) Au 86 (forts) Au 62 (forts) Dnr 06/Ks Exploatering av fritidshustomter i Saxnäs. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till teknisk chef Stellan Lundmark att till arbetsutskottets sammanträde komplettera ärendet med kostnadsberäkning för att stycka ut nya tomter väster i byn, inom befintligt område som kommunen äger. att uppdra till kommunchef Karl-Johan Ottosson att undersöka möjligheten att förvärva mera mark ovanför kommunens tomtområde för att vidareutveckla området enär det finns vatten och avlopp i anslutning till marken samt att titta på möjligheten att förvärva mera mark ovanför kommunens tomtområde för fritidshusbyggande i Saxnäs på södra sidan av byn på mark som ägs av kommunen och övriga markägare Au Teknisk chef Stellan Lundmark redovisar kostnaden för avstyckning av tomter. 1:a tomten kr 2:a tomten kr 3:e tomten kr Förslag till beslut att låta stycka av och sälja tomterna. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att avvakta förslag till exploateringsplan med total kostnadsredovisning för exploatering av mark för fritidshusbyggande i Saxnäs. Au Vilhelmina kommun har fört förhandlingar med Kerstin Johansson, Umeå om markköp ur Saxnäs 9:9. Olika alternativ har diskuterats och säljaren är intresserad av alla tre förslagen men förordar alternativ 3 som innebär förvärv av 58,30 ha för en köpeskilling om kr

12 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 12 Ks 6 (forts) Au 526 (forts) Dnr 06/Ks Exploatering av fritidshustomter i Saxnäs. Under överläggning i ärendet deltar teknisk chef Stellan Lundmark. Åke Nilsson yrkar avslag i ärendet. Gunnar Hörnlund yrkar att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget förslag. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att arbetsutskottet beslutat bifalla Gunnar Hörnlunds förslag. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag. Åke Nilsson reserverar sig mot beslutet Ks Under överläggning i ärendet yrkar Margareta Löfgren att kommunstyrelsen bör besluta att förvärva mark ur fastigheten Saxnäs 9:9 enligt alternativ 3 för att säkerställa området för framtida exploatering. Exploatering behöver nödvändigtvis ej utföras av Vilhelmina kommun. Rune Andersson yrkar bifall till Margareta Löfgrens förslag. Rickard Norberg yrkar att kommunstyrelsen bör besluta att avstå från förvärv av mark ur fastigheten Saxnäs 9:9. Yttrande i ärendet avges vidare av Sara Norman och Ewa Hed. Mötet ajourneras för partiöverläggningar kl

13 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 13 Ks 6 (forts) Au 526 (forts) Dnr 06/Ks Exploatering av fritidshustomter i Saxnäs. Mötet återupptas kl Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Rickard Norbergs förslag. Votering begärs emellertid och följande propositionsordning uppläses och godkännes: Den som bifaller Rickard Norbergs yrkande röstar ja. Den som bifaller Margareta Löfgrens yrkande röstar nej. Verkställd omröstning utfaller med 6 ja och 5 nej på sätt den till detta protokoll fogade närvarolistan närmare utvisar. Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Rickard Norbergs yrkande. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att avstå från förvärv av mark ur fastigheten Saxnäs 9:9. Reservation avges av Åke Nilsson, Anita Johansson, Mikael Österberg, Gunilla Prång och Margaretha Löfgren.

14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 14 Kultur- och utbildningsnämnden Ekonomi Ks 7 Au 532 Dnr 06/Ks Framställan om resurs för elever i behov av särskilt stöd Volgsjö skola Ärendebeskrivning Au Bitr. rektor Lennart Anundsson har i framställan till KU-nämnden anhållit om resurs till förskoleklassverksamheten med anledning av ett barn i behov av särskilt stöd. Anhållan omfattar en personell resurs för 10 timmar i veckan under resterande del av höstterminen. Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott har , 132 beslutat att hos kommunstyrelsen anhålla om en överläggning så snart ske kan, att uppdra till förvaltningsledningen att se över möjligheterna till omfördelning av delar av 2007 års budgetutrymme till 2006 års budgetram. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att medge omfördelning av delar av budgetutrymmet inom beviljad budgetram Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att redovisat behov får inrymmas inom befintlig budgetram.

15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 15 Kultur- och utbildningsnämnden Ekonomi Ks 8 Au 533 Dnr 06/Ks Framställan om resurs för elever i behov av särskilt stöd Strandskolan Ärendebeskrivning Au Rektor Stig Åsbringer har i framställan till KU-nämnden anhållit om bidrag till en elevassistent på deltid för ett barn i de yngre årsklasserna i behov av särskilt stöd. Anhållan omfattar ett anslag om kr/månad tills vidare. Rektor har i samman framställan anhållit om bidrag för att möta upp de behov för en elev som enligt utredning har befunnits ha särskilda behov och bedömts tillhöra särskolan. Bidrag söks i enlighet med de bidragsnormer som gäller för särskoleelever i grundskolan. Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott har , 130 beslutat att hos kommunstyrelsen anhålla om en överläggning så snart ske kan, att uppdra till förvaltningsledningen att se över möjligheterna till omfördelning av delar av 2007 års budgetutrymme till 2006 års budgetram. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att medge omfördelning av delar av budgetutrymmet inom beviljad budgetram

16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 16 Ks 8 (forts) Au 533 (forts) Dnr 06/Ks Framställan om resurs för elever i behov av särskilt stöd Strandskolan Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att redovisat behov får inrymmas inom befintlig budgetram.

17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 17 Kultur- och utbildningsnämnden Ekonomi Ks 9 Au 534 Dnr 06/Ks Framställan om resurs för elever i behov av särskilt stöd Latikbergs skola. Ärendebeskrivning Au Rektor Ireen Walldén har i framställan till KU-nämnden anhållit om resurs till Latikbergs skola till elev i behov av särskilt stöd. Anhållan omfattar en personell resurs för 2 skoldagar i veckan under resterande del av höstterminen. Rektor menar att behovet kan komma att öka med ytterligare en dag under vårterminen 07. Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott har , 131 beslutat att hos kommunstyrelsen anhålla om en överläggning så snart ske kan, att uppdra till förvaltningsledningen att se över möjligheterna till omfördelning av delar av 2007 års budgetutrymme till 2006 års budgetram. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att medge omfördelning av delar av budgetutrymme inom beviljad budgetram Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att redovisat behov får inrymmas inom befintlig budgetram.

18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 18 Ks /29-30 Au 535 Dnr 06/Ks Förslag till policy för reseersättning i samband med rekrytering. Ärendebeskrivning Au Förslag till policy för reseersättning i samband med rekrytering har upprättats. Ärendet har behandlats i kommunens ledningsgrupp. Ekonomienheten föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta anta policyn enligt förslag. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till policy för reseersättning i samband med rekrytering Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att fastställa policy för reseersättning i samband med rekrytering för Vilhelmina kommun i enlighet med upprättat förslag.

19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 19 Ks /31-36 Au 536 Dnr06/Ks Förslag till resepolicy för Vilhelmina kommun. Ärendebeskrivning Au Ekonomienheten överlämnar förslag till resepolicy för Vilhelmina kommun. Ärendet har behandlats i kommunens ledningsgrupp. Ekonomienheten föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att anta resepolicyn enligt förslaget. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till resepolicy för Vilhelmina kommun Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resepolicy för Vilhelmina kommun enligt upprättat förslag. ----

20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 20 Länsstyrelsen Ks 12 Au 542 Dnr 06/Ks Remiss ansökan om tillstånd till kameraövervakning OKQ8 Vilhelmina. Ärendebeskrivning Au Enligt 18 lag (1998:150) om kameraövervakning skall innan länsstyrelsen meddelar tillstånd den kommun där kameraövervakningen skall ske, få tillfälle att yttra sig. För att få en snabbare handläggning av tillståndsärendet vill länsstyrelsen ha besked om kommunen avstår från att yttra sig. Yttrande bör komma in till länsstyrelsen senast 7 januari Förslag till yttrande har upprättats och Vilhelmina kommun har inget att erinra mot kameraövervakning av bensinpumpar och butik vid OKQ8 i Vilhelmina. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att meddela länsstyrelsen att Vilhelmina kommun inget har att erinra mot kameraövervakning av bensinpumpar och butik vid OK Q8 i Vilhelmina Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att meddela länsstyrelsen att Vilhelmina kommun inget har att erinra mot kameraövervakning av bensinpumpar och butik vid OK Q8 i Vilhelmina.

21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 21 Ks 13 Au 545 Dnr 06/Ks Ansökan om bidrag till nytt scoringsystem, Folkets Hus. Ärendebeskrivning Au Vilhelmina Folkets Hus förening samt Vilhelmina IK ansöker om bidrag för att inhandla en ny Scoringanläggning till Vilhelmina BowlingCenter. Orsaken till ansökan är att nuvarande system är i högsta grad funktionsodugligt. Under hösten 2006 har kommunens IT-avdelning försökt uppgradera systemet utan resultat. Det nuvarande systemet är baserat på Windows 95 vilket innebär ett ålderdomligt system. Folkets Hus ansöker om att pengar beviljats till ett nytt system under samma förutsättningar som gäller för ansökningar av bygdeavgiftsmedel. Kostnaden har beräknats till kr Finansiering Kontantinsats Folkets Hus Bidrag bygdeavgiftsmedel summa kr kr kr Åke Nilsson anmäler jäv och deltar ej i ärendets handläggning och beslut. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att för ny Scoringanläggning till Vilhelmina Bowlingcenter bevilja kr ur verksamhet 1329.

22 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 22 Ks 13 (forts) Au 545 (forts) Dnr 06/Ks Ansökan om bidrag till nytt scoringsystem, Folkets Hus. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att återföra kr till verksamhet 1329 ur bygdeavgiftsmedel för Ks Förvaltningsekonom Marianne Näslund meddelar i skrivelse att arbetsutskottets förslag till beslut inte harmoniserar med det regelverk som gäller för bidrag ur bygdemedel. I aktuellt fall är det inte kommunen som är huvudmottagare för bidraget utan bidrag beviljas för täckande av redan beslutat bidrag till en annan bidragstagare. Förslag till kommunstyrelsen att antingen besluta om att verksamhet 1329 får bära bidragskostnaden utan täckande av bygdemedel, då en sådan hantering inte harmonierar med regelverket för bygdemedel eller att riva upp arbetsutskottets beslut och istället bevilja bidrag direkt ur bygdemedel. Åke Nilsson, Anita Johansson och Göran Hahlin anmäler jäv och deltar ej i detta ärendes handläggning och beslut. Gunnar Hörnlund yrkar att kommunstyrelsen bör besluta att bevilja Vilhelmina Folkets Hus förening bidrag ur bygdemedel med kronor, ur förutvarande års bygdemedel, tätortspotten. Yttrande i ärendet avges vidare av Katarina Hahlin, Mikael Österberg, Bernt Dahlberg och Rune Andersson.

23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 23 Ks 13 (forts) Au 545 (forts) Dnr 06/Ks Ansökan om bidrag till nytt scoringsystem, Folkets Hus. Mötet ajourneras för partiöverläggning kl Mötet återupptas kl Under överläggning deltar förvaltningsekonom Marianne Näslund. Gunnar Hörnlund yrkar, med ändring av sitt tidigare yrkande, att kommunstyrelsen bör besluta att upphäva arbetsutskottets beslut , 545, att bevilja Vilhelmina Folkets Hus förening bidrag ur bygdemedel med kronor, tätortspotten. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Gunnar Hörnlunds yrkande. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att upphäva arbetsutskottets beslut , 545, att bevilja Vilhelmina Folkets Hus förening bidrag ur bygdemedel med kronor, tätortspotten. Reservation avges av Mikael Österberg och Gunilla Prång.

24 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 24 Ekonomienheten Ks /47-51 Au 549 Dnr 06/Ks Dokumentation av redovisningssystem. Ärendebeskrivning Au Sedan 1998 finns ett lagkrav om att beskriva bokföringssystemets uppbyggnad och organisation samt de bearbetningar som görs av bokföringen. I lagen om kommunal redovisning (KRL 2:7) sägs att varje kommun ska upprätta sådana beskrivningar över bokföringssystemets organisation och uppbyggnad som behövs för att ge överblick över systemets organisation och uppbyggnad som behövs för att ge överblick över systemet (systemdokumentation) En kommun eller landsting skall också upprätta sådana beskrivningar över genomförda bearbetningar inom systemet som gör det möjligt att utan svårighet följa och förstå de enskilda bokföringsposternas behandling (behandlingshistorik) Av kommunstyrelsen allmänna ansvar för bokföringen (KL 6:4 p 2) följer att det är kommunstyrelsen som är ansvarig för att det upprättas en systemdokumentation (KRL 2:1) Redovisningsekonom Marianne Näslund föreslår ks besluta att i enlighet med föreliggande lagkrav upprätta en dokumentation av redovisningssystemet, att en projektgrupp bestående av ekonomienhetens förvaltningsekonomer samt ekonomichefen ansvarar för att dokumentationen upprättas. Projektgruppen utser själva en projektledare inom gruppen, att projektgruppen alltefter behov fritt får adjungera medarbetare med specialkompetens inom de olika systemen, rutinerna och verksamheterna inom kommunens samtliga förvaltningar,

25 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 25 Ks 14 (forts) Au 549 (forts) Dnr 06/Ks Dokumentation av redovisningssystem. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att i enlighet med föreliggande lagkrav upprätta en dokumentation av redovisningssystemet, att en projektgrupp bestående av ekonomienhetens förvaltningsekonomer samt ekonomichefen ansvarar för att dokumentationen upprättas. Projektgruppen utser själva en projektledare inom gruppen, att projektgruppen alltefter behov fritt får adjungera medarbetare med specialkompetens inom de olika systemen, rutinerna och verksamheterna inom kommunens samtliga förvaltningar, att uppmärksamma förvaltningsledningarna på det dokumentationsarbete som skall utföras inom ordinarie arbets- och tidsram så att utrymme bereds för detta, att upprättandet av dokumentationen följer den arbetsordning som finns beskriven här ovan, att uppdra till projektgruppen att bedöma om tillgängligt stödsystem (excelmall) för upprättande av dokumentationen behöver anskaffas, att arbetet påbörjas omedelbart och ska vara färdigställt innan utgången av år Projektgruppen ska lämna kvartalsvis avstämning till arbetsutskottets sammanträden i april, augusti och oktober, att ekonomienheten (motsvarande projektgruppen) ansvarar för att dokumentationen årligen revideras vid den tidpunkt projektgruppen finner lämplig

26 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 26 Ks 14 (forts) Dnr 06/Ks Dokumentation av redovisningssystem. Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att i enlighet med föreliggande lagkrav upprätta en dokumentation av redovisningssystemet, att en projektgrupp bestående av ekonomienhetens förvaltningsekonomer samt ekonomichefen ansvarar för att dokumentationen upprättas. Projektgruppen utser själva en projektledare inom gruppen, att projektgruppen alltefter behov fritt får adjungera medarbetare med specialkompetens inom de olika systemen, rutinerna och verksamheterna inom kommunens samtliga förvaltningar, att uppmärksamma förvaltningsledningarna på det dokumentationsarbete som skall utföras inom ordinarie arbets- och tidsram så att utrymme bereds för detta, att upprättandet av dokumentationen följer den arbetsordning som finns beskriven här ovan, att uppdra till projektgruppen att bedöma om tillgängligt stödsystem (excelmall) för upprättande av dokumentationen behöver anskaffas, att arbetet påbörjas omedelbart och ska vara färdigställt innan utgången av år Projektgruppen ska lämna kvartalsvis avstämning till arbetsutskottets sammanträden i april, augusti och oktober, att ekonomienheten (motsvarande projektgruppen) ansvarar för att dokumentationen årligen revideras vid den tidpunkt projektgruppen finner lämplig

27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 27 Ks 15 Au 550 Dnr06/Ks Släck och räddningsbil. Ärendebeskrivning Au Flygplatschef Johan Hagelberg meddelar att de har för avsikt att investera i en nyare släck och räddningsbil till flygplatsen. Syftet är att investera i en begagnad lastbil och låta Sala Brand göra byggnationen av skåp, pump, kanon m m eftersom de är godkända av bl a av luftfartsstyrelsen. De äskar 1,5 miljoner för att kunna genomföra detta. Under budgetarbetet fick vi slutligen 1 miljon för släck och räddningsbil. Den totala kostnaden idag för lastbil + Sala Brands påbyggnation är 2,5 miljoner kr. En fabriksny flygplats släckbil kostar ca 4,7 miljoner. Lämplig begagnad lastbil med ny Allison växellåda för att klara av den kraftöverföring som krävs för vatten/skum pump till en total kostnad av kr finns. Godkännande av Luftfartsstyrelsen har erhållits för att genomföra en sån typ av byggnation. För att kunna påbörja denna process med att investera i denna lastbil för 2007 års budget och sedan äska resterande medel under 2008 års budget kr från 2006 års investeringsbudget finns och frågan är om det är möjligt att överföra dessa till detta projekt. För att slutföra projektet kvarstår 1,3 milj som kommer att äskas 2008.

28 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Ks 15 (forts) Au 550 (forts) Dnr06/Ks Släck och räddningsbil. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att under förutsättning att medel beviljas i 2007 års investeringsbudget anvisa ytterligare 1,3 miljoner kronor ur 2008 års investeringsbudget Ks Ekonomienheten föreslår i skrivelse kommunstyrelsen besluta: att 1,3 miljoner kronor inarbetas i 2008 års investeringsbudget för färdigställandet av flygplatsens släck- och räddningsbil, att föreslå kommunfullmäktige besluta att kronor får föras över från flygplatsens investeringsbudget 2006 till 2007 års investeringsbudget. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att 1,3 miljoner kronor inarbetas i 2008 års investeringsbudget för färdigställandet av flygplatsens släck- och räddningsbil, att medge att kronor får föras över från flygplatsens investeringsbudget 2006 till 2007 års investeringsbudget.

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 1 juli 2004, kl. 09.00-12.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Gunnar

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 6 maj 2004,. kl. 13.00-17.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson

Läs mer

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Ekonomi Karl-Johan O Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Ärendebeskrivning Au 2010-10-20 Kommunchefen redovisar i PM 2010-10-18 sammanfattningsvis följande: Förberedelser

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(152) Kommunstyrelsen 2008-08-27

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(152) Kommunstyrelsen 2008-08-27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(152) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 27 augusti 2008. kl. 10.00-16.15. Ajournerat kl. 14.15-14.40. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Hörnlund,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50

onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-04-06 Plats och tid Beslutande Stadshuset, Storrummet onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50 Sven-Ove Cederstrand, ordf Dan-Åke

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(154) Kommunstyrelsen 2006-08-30

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(154) Kommunstyrelsen 2006-08-30 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(154) Plats och tid Folkets Hus, onsdagen den 30 augusti 2006, kl. 10.00-15.45. Ajournerat kl. 11.40-11.50. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson, ej 252 Lars Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Kommunstyrelsen 2005-03-16

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Kommunstyrelsen 2005-03-16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 16 mars 2004, kl. 08.00-16.00. Ajournering för gruppmöte 10.00-11.00 samt 13.50-14.30. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde 2005-01-20.

Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde 2005-01-20. Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde. 1. Bokslut/årsredovisning för 2004. 2. Årsbudget för 2005. 3. Ansökan om att själv få rengöra (sota): Mats Lindberg, Piteå. 4. Uppdrag

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2003-06-03 1(13) Plats och tid: Tekniska kontorets sammanträdesrum kl 15.30-18.00 Studiebesök kl 13.30-15.30 ande: Eva Eriksson (c), ordförande Åke Carlsson (c) Lennart Slättengren (c)

Läs mer

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård Tekniska nämnden 2010-10-08 1(8) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 137. Presentation av ny medarbetare 2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1 2006-12-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.35 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2004-08-10 1 (8) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-08-10 kl. 14.00-14.20 Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand (s)

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-06-23. Lars-Åke Gustavsson. Omedelbar justering. Sekreterare.. Paragraf 129-131 Michael Severin BEVIS

Kommunstyrelsen 2010-06-23. Lars-Åke Gustavsson. Omedelbar justering. Sekreterare.. Paragraf 129-131 Michael Severin BEVIS 1 Kommunstyrelsen 2010-06-23 Plats och tid Stala Församlinghem 2010-06-23 18:00-18:20 Beslutande Gunilla Josefsson Bengt Torstensson Anders Fröjdö Lars-Åke Gustavsson Birgit Strömberg Bengt Johansson Ingrid

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Kommunstyrelsen 2001-06-25

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Kommunstyrelsen 2001-06-25 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Plats och tid Folkets hus, måndagen den 25 juni 2001, kl. 14.00-15.20. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Agneta Lindström-Berg, ordf. S Åke Nilsson Thord

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233. Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233. Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson 2006-08-09 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, 15.05 15.20 Beslutande Övriga deltagande Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233 Kommunsekreterare Maj-Inger

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V)

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V) 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 17:00-17:10 Paragrafer Beslutande Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M),

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.00 Beslutande Jonny Bengtsson, s Ove Engqvist, s Ingrid Rosen Per-Inge Pettersson Åke Bergh Övriga deltagande Sven Carlsson Bo Strangnefjord

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-12-01

Kommunstyrelsen 2009-12-01 Kommunstyrelsen 2009-12-01 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Solweig Nyrede (S) Anders Karlsson (S) Ola Larsen (S) Mi Abrahamsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.53 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 1-23 Göran Lidström BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, sekr Karl Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 1-23 Göran Lidström BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(57) Plats och tid Vilhelmina folkets hus Måndagen den 15 februari 2010, kl 14.00 18.00 Beslutande Leif Ahlmark, ordf Ann-Kristin Norman Åke Nilsson Conny Lövgren Maria Kristoffersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-03-03 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-03-03 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2005-03-03 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-04-07 1. (13)

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-04-07 1. (13) Servicenämnden 2006-04-07 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl 13.15-15.20 Beslutande: Börje Jansson (s), ordförande Marianne Högberg (s) Jeannette Rasko (s) Göran Persson (s) Patrik Rehnberg (s)

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(159) Kommunstyrelsen 2008-06-04

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(159) Kommunstyrelsen 2008-06-04 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(159) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 4 juni 2008, kl. 10.00-16.50. Ajournering kl. 11.20-11.35, 14.45-15.15. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gunnar

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Arne Fäldt, s

Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Arne Fäldt, s 1(13) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 14:00-15.15 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Arne Fäldt,

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 10.00-12.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-16.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Plats och tid Hotell Kittelfjäll, Måndagen den 17 juni 2002, kl. 18.00-23.00 Beslutande K G Abramsson, ordf. Birgitta Olsson P O Nilsson Lena Larsson Gunnar Hörnlund Lars

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Plats och tid Rum 367, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg torsdag 12 april 2007, kl 08.30-14.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(5) Dnr Ärende KOMMUSTYRELSE 2009-12-16 2009.307-212 Ks 262 Ansökan från Tanumstrand att utbyggnaden av hotellet får finansieras och bedrivas enligt sale & leaseback-principen Justering(sign)

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-06-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.30-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(145) Kommunstyrelsen 2009-05-27. Ordförande... Maria Kristofersson Åke Nilsson 105

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(145) Kommunstyrelsen 2009-05-27. Ordförande... Maria Kristofersson Åke Nilsson 105 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(145) Plats och tid Förvaltningshuset Onsdagen den 2009-05-27, kl 10.00-18.00 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Gunilla Jansson Conny Lövgren

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-10.30 1 (15) Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2010-04-29 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 15.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Mona Hyttsten,

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(42) Kommunstyrelsen 2001-03-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(42) Kommunstyrelsen 2001-03-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(42) Innehållsförteckning Ärenden: Sid. 1. Årsredovisning 2000 för Vilhelmina kommun och Vilhelmina kommunkoncern 3-6 2. Snökanonanläggning i Kittelfjäll 7-18 3. Lokalanpassning

Läs mer

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23 Protokoll 1 (7) ammanträdesdatum Plats och tid Folkets Hus, kl. 17.30-17.55 Beslutande V C M KD D D ara Rudolfsson, ordf Kjell-Åke Karlsson Kaj Joelsson Patrik jöstedt ersätter Anita karphagen Karmen Björkman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 1 april 1998, klockan 17.00-17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Anette Larsson, tjg ers Annica Eriksson Torbjörn

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 40-44 Plats och tid Gillbergarummet, Städet kl 14.00 16.30 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c) Bengt Mattsson (s) Övriga deltagare Örjan Ström (siv), 43 Helen

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(143) Kommunstyrelsen 2005-11-08

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(143) Kommunstyrelsen 2005-11-08 1(143) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 8 november 2005, kl. 10.00-16.15. Mötet ajourneras kl. 10.55-11.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1994-04-18 Plats och tid Kumla Folkets hus, Karolinen måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Beslutande Samtliga ledamöter utom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 Beslutande Kristina Svensson Bengt Torstensson Veronica Almroth Anders Hygrell Bengt Johansson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer