Bildningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bildningsnämnden 2013-10-01 1"

Transkript

1 VARA KOMMUN Bildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Vara kl Beslutande Carl-Uno Olsson (S), ordf. Ros-Marie Persson (S) Bengt Karlsson (S) Irene Karlsson (C) Henric Dahlin (C) Per Gunnarsson (M) Camille Maamari (M) Alexander Larsson (M) Tobias Fahlqvist (FP) Maritha Jacobson (FP) Övriga deltagande Christina Engblom, ej tjänstg. ers. kl Christina Hagberg, ej tjänstg. ers. kl Magnus Fridén, ej tjänstg. ers. Anna Jäderström, ej tjänstg. ers. Jhonatan Jansson, ej tjänstg. ers. Justerare Maritha Jacobsson, ej tjänstg. ers Pia Bäckdal, ekonom Yvonne Carlson, barnoms.handl. 73 Ingela Näslund, handläggare 75 Irene Karlsson Justeringens plats och tid Kommunkansliet kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Inger Gustafsson Maria Westh, jurist 75 Magnus Thilén, rektor 75 Pernilla Engqvist-Widegren, bildningschef Inger Gustafsson, sekreterare Ordförande Justerare Carl-Uno Olsson Irene Karlsson Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Vara kommun, Bildningsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Datum för anslagets nedtagande Underskrift

2 Innehållsförteckning Hearing... 2 Medel för nyanlända till skolan... 3 Delårsrapport augusti Budget Gymnasieutbildningar för elever i Vara kommun Redovisning av delegeringsbeslut Anmälan... 14

3 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden Hearing Kommunens revisorer har kallat till hearing med nämndens ledamöter om beslut avseende antagande av elever till Lagmansgymnasiet. Nämndens sammanträde ajourneras kl Utdragsbestyrkande

4 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden BIN 72 AU 102 Medel för nyanlända till skolan Beslut Bildningsnämnden hemställer att kommunstyrelsen tar beslut om fördelning av statsbidraget för nyanlända. Beredning Bildningschefen informerar om statsbidraget för nyanlända elever till Vara kommun. Statsbidraget går idag till socialnämnden och bildningsnämnden får inga medel för utbildning. Diskussioner har tidigare förts om detta vid tecknande av avtal om mottagning av flyktingar. Enligt Förordning (2001:976) om utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för asylsökande barn m.fl. gäller följande: 1 I denna förordning ges föreskrifter om utbildning inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar som avses i 1 första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Det är barn och ungdomar som 1. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flykting enligt 4 kap. 1 eller som annan skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser (asylsökande), 2. har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd med stöd av bestämmelserna i 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 utlänningslagen och som inte är folkbokförda här i landet, eller 3. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och av särskilda skäl medgetts rätt att vistas här medan ansökan prövas. 2 Om inte annat följer av 4 och 5, skall barn som avses i 1 anvisas plats i förskoleklassen och ha rätt att få utbildning i grundskolan, den obligatoriska särskolan, specialskolan och sameskolan på samma villkor som barn som är bosatta i Sverige. Dessa barns rätt att få utbildning i grundskolan, den obligatoriska särskolan, specialskolan och sameskolan medför inte någon skolplikt. 3 Om inte annat följer av 4-6, skall de ungdomar som avses i 1 erbjudas utbildning i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan på samma villkor som ungdomar som är bosatta i Sverige. 4 De barn och ungdomar som avses i 1 skall tas emot i det offentliga skolväsendet så snart det är lämpligt med hänsyn till deras personliga förhållanden. Det bör dock ske senast en månad efter ankomsten till Sverige. 5 Undervisningen skall bedrivas med hänsyn till den enskilda elevens behov och förutsättningar. 6 Vad som sägs i 3 om utbildning i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan gäller bara för den som har påbörjat utbildningen före 18 års ålder. Utdragsbestyrkande

5 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden Barn som avses i 1 skall erbjudas förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg på samma villkor som barn som är bosatta i Sverige. 8 Hemkommunen skall svara för att utbildning enligt denna förordning kan komma till stånd. Detsamma gäller för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Med hemkommun avses den kommun där personen vistas. Utdragsbestyrkande

6 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden BIN 73 AU 103 Dnr 42/ Delårsrapport augusti 2013 Beslut Delårsrapport augusti 2013 överlämnas till kommunstyrelsen. Bilaga Bakgrund Ekonom Pia Bäckdal redovisar delårsrapport augusti 2013 med uppföljningsrapport. Prognosen visar ett underskott för nämndens verksamheter på 7.731tkr. varav tkr är ett ianspråktagande av nämndens ackumulerade överskott. Bildningsnämndens behandling Ekonom Pia Bäckdal redovisar delårsrapport med uppföljningsrapport. Barnomsorgshandläggare Yvonne Carlson redovisar antalet inskrivna och de som önskar placering i barnomsorgen. Utdragsbestyrkande

7 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden BIN 74 AU 104 Dnr 27/ Budget 2014 Beslut 1. Bildningsnämnden äskar medel, för att kunna bedriva gymnasieskola i egen regi, i budget milj. samt i plan år milj., år milj., år milj. 2. Drift- och investeringsbudget för 2014 antas i övrigt enligt förslag. Bilaga Beredning Ekonom Pia Bäckdal redovisar förslag till ramfördelning för budget 2014 samt textmaterial. Bildningsnämndens ramtilldelning för 2014 är tkr. Nämndens tilldelade ram från kommunfullmäktige är inklusive hyror och kapitalkostnader. Ramen är baserad på elevantal inom de olika verksamheterna som är pedagogisk omsorg, förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola. En avstämning mot faktiskt elevantal görs två gånger om året. Vid eventuell justering av budget sker detta i oktober månad. Ersättningen för löner är 2,2%. Ramen är uppräknad med 1,3% för inflation. I kommunfullmäktige beslutades att bildningsnämnden får ianspråkta tkr från ackumulerat överskott, detta är redan tilldelat i ramtilldelningen. De tkr som tilldelades extra i ramen för 2013 är borttagna i ram Vid fördelning av budgeten på de olika verksamheterna har uppräkning skett enligt följande: Förskola 1-5 Uppräkning för löneökning och inflation. Utgår ifrån snittlönen för en förskollärare i Vara kommun 20 barn per avdelning 6,3 barn per årsarbetare ålder 1-3 och 6,7 barn per årsarbetare ålder 4-5 per avdelning 20 barn (snittet i riket är 5,3 barn per årsarbetare) Fortbildning 2148 kr per heltidsanställd Pedagogiskt material och övrigt 1611 kr per barn Av bidraget är 60% fast och 40% är rörligt och justeras efter antal barn och volymtimmar Lokalvård, vaktmästeri 0,0095 tjänst per barn Utdragsbestyrkande

8 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden Familjedaghem Ersättning per volymtimma Rörligt 100% Fritidshem Uppräkning för löneökning och inflation. Utgår ifrån snittlönen för en fritidspedagog i Vara kommun 1,84 fritidspedagog per 30 barn Fortbildning 2148 kr per heltidsanställd Pedagogiskt material och övrigt 1075 kr per barn Rörligt 100% Integrering i skolan lokaler Lokalvård, vaktmäster 0, tjänst per elev Förskoleklass och grundskola Uppräkning för löneökning och inflation. Utgår ifrån snittlönen för en lärare i Vara kommun 15,0 elever per årsarbetare heltidsanställd pedagogisk personal förskoleklass och grundskola år ,2 elever per årsarbetare grundskola år 7-9 (Snitt för åk 1-9 i riket är 12,0 elever per lärare) Fortbildning 2148 kr per heltidsanställd Pedagogiskt material förskoleklass 1074 kr per elev Pedagogiskt material grundskola år kr per elev Pedagogiskt material grundskola år kr per elev Lokalvård och vaktmästeri 0, tjänst per elev Ledning och övrig administration Ledning ersättning för faktisk kostnad Utdragsbestyrkande

9 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden Elevhälsan Årlig uppräkning för löneökning och inflation Särskola Tilldelning efter behov. From 1/ är grundsär och gysär samlad i en enhet med en rektor. Vuxenutbildning Fr o m 1/ sköts vuxenutbildning av Lidköpings kommun och betalning sker genom uppgjort avtal. Naturskolan Årlig uppräkning för löneökning och inflation Kulturskolan Årlig uppräkning för löneökning och inflation Skolskjuts Avtal med entreprenörer. Årlig uppräkning för inflation Skolmåltider Årlig uppräkning för inflation Diskussion förs med kostchefen för ersättning för utökade behov hos bildningsnämnden. Ramen utökad med 201 tkr Nämnd och central administration Årlig uppräkning för löneökning och inflation Baden Årlig uppräkning för löneökning och inflation. Ramen är utökad med 130 tkr för att täcka intäktsbortfall som blivit p.g.a. minskning av reklamskyltar. Utdragsbestyrkande

10 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden Fritidsgårdar Årlig uppräkning för löneökning och inflation Kultur Vara Årlig uppräkning för löneökning och inflation. Ramen är utökad med 500 tkr till bidrag. Verksamhet i enskild regi Tilldelas resurser på samma sätt som de kommunala enheterna förutom att ersättning för administration ska beräknas med en schablon på 3% av totala bidragsumman. Till summan ska det beräknas 6% i momskompensation. Arbetsutskottets förslag till beslut Drift- och investeringsbudget för 2014 antas enligt förslag. Bildningsnämndens behandling Ekonom Pia Bäckdal redovisar förslag till budget. Yrkande Carl-Uno Olsson (S) yrkar att bildningsnämnden äskar medel, för att kunna bedriva gymnasieskola i egen regi, i budget milj. samt i plan år milj., år milj., år milj. Sammanträdet ajourneras i 10 minuter för överläggningar. Per Gunnarsson (M) och Tobias Fahlqvist (FP) biträder förslaget om yrkande av medel för att bedriva gymnasieskola i egen regi med reservation för att beloppen kan behöva ändras när man får helhet om budget Proposition Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och yrkandet om äskande av medel och finner att de bifalls. Utdragsbestyrkande

11 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden BIN 75 AU 108 Dnr 24/ Gymnasieutbildningar för elever i Vara kommun Beslut 1. Gymnasieutbildning i Vara kommer att erbjudas med Vara kommun som huvudman vad avser antagningar läsåret 2014/ De utbildningar som kommer att vara sökbara är Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning husbyggnad Ekonomiprogrammet, inriktning juridik och inriktning ekonomi El- och energiprogrammet, inriktning elteknik Fordons och transportprogrammet, inriktning transport Industritekniska programmet, inriktning svetsteknik Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap och inriktning samhällsinformation Teknikprogrammet, inriktning informations- och medieteknik samt teknikvetenskap Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap och samhälle samt naturvetenskap 3. Förhandlingar med Lidköpings kommun ska föras om en förlängning och omförhandling av nuvarande samverkansavtal med den huvudsakliga inriktningen att Vara kommuns elever vid ansökan och antagning till samtliga program på De la Gardiegymnasiet även fortsättningsvis jämställs med sökanden från Lidköpings kommun. 4. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra ovanstående förhandlingar samt att informera Utbildningsnämnden i Lidköpings kommun att Vara kommun nu, enligt ovanstående, måste frångå tidigare uppgörelse i intentionsavtal med Lidköpings kommun att tillhandahålla samtliga utbildningsformer avseende gymnasieutbildningar genom Lidköpings kommun. 5. Arbetsutskottet och förvaltningen får i uppdrag att fortsätta kontakterna med näringslivet m.fl. intressenter för att ta vara på alla de positiva krafter som finns och göra Lagmansgymnasiets utbildningar så attraktiva som möjligt. Utdragsbestyrkande

12 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden Bakgrund Bildningsnämnden beslutade den 28 mars 2013 att inte ha någon antagning till något program på Lagmansgymnasiet hösttermingen Anledningen till beslutet var att mycket få elever, endast 61 elever varav 49 från Vara kommun, hade sökt någon av de 160 platserna vid Lagmansgymnasiet i första hand. Bildningsnämnden har att fatta beslut om antagning inför läsåret 2014/2015. Beredning Ärendet har utretts och konsekvensbeskrivningar har tagits fram tidigare. Ett provval, i form av två enkäter som eleverna i årskurs 9 i kommunen har svarat på har genomförts. En ekonomisk beräkning över kostnader har tagits fram. Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Gymnasieutbildning i Vara kommer att erbjudas med Vara kommun som huvudman vad avser antagningar läsåret 2014/ De utbildningar som kommer att vara sökbara är Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning husbyggnad Ekonomiprogrammet, inriktning juridik och inriktning ekonomi El- och energiprogrammet, inriktning elteknik Fordons- och transportprogrammet, inriktning transport Industritekniska programmet, inriktning svetsteknik Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap och inriktning samhällsinformation Beslut 1. Förslag till utbud av sökbara program och inriktningar remitteras för yttrande till föräldraföreningar, teknikföretagarna och näringslivskommittén. 2. Förvaltningen får i uppdrag att se över ingångna avtal med Lidköpings kommun. Bildningsnämndens behandling Nämndens ledamöter har fått del av elevenkät gjord på De la Gardiegymnasiet och remissyttranden över förslag till utbud på Lagmansgymnasiet. Ekonomisk kalkyl för de sex program som föreslagits av arbetsutskottet presenteras. Yrkande Carl-Uno Olsson (S) yrkar följande tillägg till arbetsutskottets förslag: Utdragsbestyrkande

13 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden Förhandlingar med Lidköpings kommun ska föras om en förlängning och omförhandling av nuvarande samverkansavtal med den huvudsakliga inriktningen att Vara kommuns elever vid ansökan och antagning till samtliga program på De la Gardiegymnasiet även fortsättningsvis jämställs med sökanden från Lidköpings kommun. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra ovanstående förhandlingar samt att informera Utbildningsnämnden i Lidköpings kommun att Vara kommun nu, enligt ovanstående, måste frångå tidigare uppgörelse i intentionsavtal med Lidköpings kommun att tillhandahålla samtliga utbildningsformer avseende gymnasieutbildningar genom Lidköpings kommun. Per Gunnarsson (M) yrkar att utbudet av program utökas med Teknikprogrammet, inriktning informations- och medieteknik samt teknikvetenskap och Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap och samhälle samt naturvetenskap Irene Karlsson (C) yrkar att följande tillägg görs: Arbetsutskottet och förvaltningen får i uppdrag att fortsätta kontakterna med näringslivet m.fl. intressenter för att ta vara på alla de positiva krafter som finns och göra Lagmansgymnasiets utbildningar så attraktiva som möjligt. Sammanträdet ajourneras i 10 minuter för överläggningar. Proposition Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förlag till beslut och tilläggsyrkandena och finner att de bifalls. Utdragsbestyrkande

14 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden BIN 76 Redovisning av delegeringsbeslut Beslut Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. Bakgrund Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde: Beslut Au Au Delegat Arbetsutskottet DB DB 82 Bildningschef Studie- och yrkesvägledare Utdragsbestyrkande

15 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden BIN 77 Anmälan Meddelas och läggs till handlingarna: Au 105 Anmälan Utdragsbestyrkande

16 Delårsrapport augusti 2013 Bildningsnämnd

17 NÄMNDERNAS REDOVISNING Årets viktigaste händelse För att skapa debatt och nyansera den negativa bild av skolan som ges i nationell media från Skolinspektion och av utbildningsminister, ville verksamheterna inom bildningsnämnden lyfta allt det goda som sker varje dag, i syfte att höja statusen för lärare och verksamheter. Insatsen kallas "Vara lyfter skolan" och är en del av hela kommunens satsning på att ha nöjda kommuninnevånare och för att locka hit fler innevånare. 21 januari genomfördes ett event med föreläsare, workshops och paneldebatt med riksdagspartiernas ledamöter i utbildningsutskottet. Ca 300 lärare, skolledare, forskare och skolbloggare deltog i eventet. Under den följande veckan hade alla verksamheter "öppna dörrar" då allmänheten bjöds in och gavs möjlighet att ta del av den dagliga verksamheten. Satsningen fick stort genomslag och har levt vidare i bl.a. olika nätforum. Uppföljning av satsningen diskuteras. Ett omfattande och genomgripande bemanningsförfarande inför läsåret 2013/14 har genomförts under våren p.g.a. beslut om att inte ha någon intagning av elever till gymnasiet hösten Utifrån detta blev dock endast två lärare övertaliga i kommunen, men ett stort antal lärare har fått byta enhet. Förflyttningarna har påverkat förskola, grundskola och gymnasium. 27 maj tillträdde ny förvaltningschef. Det har skett en central förflyttning där ekonomerna numera tillhör ekonomiavdelningen och sekreterarna och utredare har samlats i kansliavdelningen. Kvar på bildningsförvaltningen är utvecklingsledare och barnomsorgshandläggare/skolskjutsansvarig. Ny enhetsorganisation är genomförd från och med augusti Västra skolan och Parkskolan är en enhet med en rektor. På Västra skolan finns förskoleklass till årskurs 2, på Parkskolan finns årskurs 3 till 6 och på båda skolorna finns fritidshem. Grund- och gymnasiesärskola är en enhet med en rektor på halvtid. Förskolorna i Kvänum, Jung och Tråvad har slagits samman till en enhet med en förskolechef. Torsgårdens och Frejgårdens förskolor i Vara tätort har även de slagits samman till en enhet med en förskolechef. Alla förskole- och grundskoleenheter ingår i team, som under våren har arbetat sig samman. Teamen är tänkta att vara stöd i ledarfrågor, nätverk i kompetensutveckling och ha gemensam administration. Tillbyggnationen av två avdelningar på förskolan Räfsan påbörjades innan sommaren. Avdelningen Kråkan har flyttat från Torsgårdsskolan in i Ritaregården. Endast en personal i pedagogisk omsorg finns nu kvar, stationerad i Vara tätort. Det finns ett stort behov av behöriga förskollärare och rekryteringen försvåras av att alltför få utbildas och obehöriga måste visstidsanställas, vilket inte är bra ur ett barnperspektiv. Former för digital dokumentation har påbörjats på alla förskolor. Från och med augusti har det anställts en ny rektor på Larv och Tråvad skola, som också är 30 % ledarstöd på Nästegårdsskolan. Levene skola har ny rektor tillika förskolechef från och med augusti. Kompetensutvecklingen har under våren präglats av kommunens verksamhetsutveckling Professionalism, Medarbetarskap, Kund/brukarfokus. Projekt från Statens kulturråd, Skapande skola, har sökts och förvaltningen har blivit tilldelad 422 tkr till ett körprojekt, Hela skolan sjunger, i samarbete med Vara konserthus och alla förskole- och grundskoleelever deltar. Projektet startar i augusti och löper under hela läsåret 2013/14. Arentorp är med i ett Nordplusprojekt kring läsförståelse i ett samarbete med Vestby, Norge, och även Bildningsnämnd, Delårsrapport augusti (73)

18 specialpedagogerna har sökt och beviljats medel från Nordplus i syftet att tillsammans med Mäntsälä, Finland, utbyta erfarenheter kring läsinlärning. Lärare från Levene och Larv var i maj i Kadan, Tjeckien, och besökte sina systerskolor. Nästegårdsskolan har haft besök från Uganda. Nästegårdsskolan har även haft två språkassistenter från Estland. En pedagog från Nästegårdsskolan och en från Alléskolan har varit på språkkurs på Malta. Torsgården har i projektet "Left behind children" haft besök från Kina. Kulturskolan har haft besök från Vestby och cheferna Kultur Vara och kulturskolan har varit i Slovenien och besökt bibliotek och musikskolor. Västra skolan har haft besök från Hook Norton. Årets resa med Torsbo fritidsgård gick till Paris och 47 ungdomar deltog. SIQ (Institutet för kvalitetsutveckling) har intresserat sig för Vara kommuns arbete med Lean och specifikt för arbetet i förskolan och i detta har Torsgårdens förskola varit inbegripen. Personal från Torsgårdens förskola har på SIQ-konferens presenterat sitt arbete. Fritidsgårdarnas s.k. tjejkvällar under våren har varit mycket uppskattade och välbesökta. Levene skola står från och med läsårsstarten klar efter två års ombyggnation. I samband med omorganisation har alla klassrum på Parkskolan målats om och Västra skolans utemiljö har fräschats upp. Nästegårdsbadets är stängt för renovering från maj och beräknas att öppna efter årsskiftet. Nämndspecifik måluppfyllelse Bildningsnämndens verksamheter ska inrikta sitt arbete på att stimulera varje barn, elev och vuxen att tillägna sig kunskaper och färdigheter för att utveckla sina egna unika förutsättningar till ett gott liv. I Vara kommun ska alla elever ha godkänt när de lämnar grundskolan. Vuxna ska stimuleras i det livslånga lärandet Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013 Antal studiecirklar genom studieförbunden Antal annan gruppverksamhet genom studieförbunden Antal kulturprogram genom studieförbunden Antal deltagare i Vara Lärcentrum Antal studerande i annan kommun På grund av att Vara kommun har ingått ett samverkansavtal med Lidköpings kommun om Komvux, särskild utbildning för vuxna, SFI och högskolestudier via distans, kan några mätningar gällande Lärcentrum inte genomföras. Alla verksamheter ska stimulera sina kunder att nå sin fulla potential Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013 Kriterierna kännetecknar förskolan (andel F i BRUK) språk i förskolan Kriterierna kännetecknar förskolan (andel F i BRUK) matematik, natur/miljö i förskolan 4% 100% 1% 100% Bildningsnämnd, Delårsrapport augusti (73)

19 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013 Andel elever som i slutet av åk 1 knäckt läskoden 97% 97% 100% Meritvärde åk 9 202,4 204,1 210 Andel elever som är behöriga till gymnasiet 88% 100% Andel kunder/elever/studenter som uppger att de får hjälp och stöd vid behov Andel elever i grundskolan som har sjukfrånvaro mer än 10 dagar/termin 89% 89% 100% 9,6% 9,6% 8% Andel elever i gymnasiet med fullständiga slutbetyg 84% 77% 100% Andel elever som slutfört gymnasieutbildning inom fyra år 66% 85% Andel tillsedda förstahandsval utifrån givet utbud i Kulturskolan. 81% 97% 90% Tillgänglighet öppettider h/v (biblioteket) 87,5 87,5 87,5 Antal biblioteksbesökare, fysiska och virituella per vecka Antal deltagartillfällen i aktiviteter i idrottsföreningar/skytte (7-20 år) Antalet ledarledda aktiviteter fritidsgårdar Tillgänglighet; Öppettid badet utanför 8-17 h/v Antal deltagare i ledarledda simhallsaktiviteter Andel simkunniga i slutet av åk 6 96% 99% 100% Kunderna ska i alla verksamheter uppleva trygghet Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013 Antalet rapporterade incidenter (grundskola, förskoleklass, skolbarnomsorg, grundsärskola) Andel föräldrar som uppger att deras barn känner sig trygga i förskolan Antalet förebyggande insatser i förskolan från IRMA familjestöd Andel elever i grundskolan som uppger att det är en god stämning mellan eleverna Antal rapporterade incidenter (gymnasiet inkl. gymnasiesärskola) Andel elever i gymnasiet som uppger att trivseln är ganska bra och bättre % 99% 100% % 85% 100% % 92% 100% Antalet rapporterade incidenter (Lärcentrum) 0 0 Andel kunder som uppger att de känner sig trygga (Lärcentrum) Andel föräldrar som tycker att skolskjutsarna, allt sammantaget, fungerar ganska bra eller bättre, grundskolan 88% 100% 88% 88% 89% Kunderna i alla verksamheter ges inflytande och delaktighet Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013 "Barns inflytande" kännetecknar förskolan (andel F i BRUK) Andel elever i grundskolan som uppger att de har inflytande i lärandet Andel elever i gymnasiet som uppger att elevinflytandet är ganska bra och bättre "Elevinflytande" kännetecknar Lärcentrum (andel F i BRUK) Bildningsnämnd, Delårsrapport augusti (73) 100% 85% 85% 100% 59% 100% 100%

20 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013 Andel kunder som uppger att inflytandet är bra (Fritidsgårdar) 100% Verksamheterna ska sträva mot ständiga förbättringar av process och resultat och främja entreprenöriella förmågor Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013 "Samspel personal - barn" kännetecknar förskolan (andel F i BRUK) Andelen kunder som ges verksamhet som vilar på beprövade metoder, forskning och vetenskaplig grund Antal handledaruppdrag av psykologtid riktad mot enheterna "Självkänsla och ansvarstagande" kännetecknar grundskolan (andel F i BRUK) "Självkänsla och ansvarstagande" kännetecknar gymnasiet (andel F i BRUK) Målavvikelse Alla verksamheter ska stimulera sina kunder att nå sin fulla potential Kriterierna kännetecknar förskolan (andel F i BRUK), språk och matematik 100% 100% 100% Det är första gången som förskolan rapporterar andel F i Skolverkets analysverktyg BRUK för språk och matematik, vilket gjort det något osäkert i mätningen och mätmetoden bör ses över inför kommande mätningar. F innebär att all personal ska inbegripas och att kriterierna ska genomsyra hela verksamheten. Avvikelsen får ses som ett analysunderlag för kommande förbättringsarbete och varje förskoleenhet skapar handlingsplaner utifrån dessa resultat. Andel elever i gymnasiet med fullständiga slutbetyg Större andel av eleverna är s.k. priv-elever d.v.s. de har inte ett fullständigt betyg från grundskolan men tas ändå in på nationellt program. För att de ska få fullständigt slutbetyg krävs att de tar igen det ämne som missats på grundskolan samt att de inte har mer än 250 studiepoäng med betyget icke godkänt eller underlag saknas för sina gymnasieämnen. Kunderna ska i alla verksamheter uppleva trygghet Antalet förebyggande insatser i förskolan från IRMA familjestöd Efterfrågan på handledaruppdrag från förskolorna har minskat. Det pågår en översyn av IRMA:s verksamhet för att bättre motsvara behoven. De indikatorer som inte har ifyllt utfall 2013 kommer att mätas och redovisas i bokslut % 100% Bildningsnämnd, Delårsrapport augusti (73)

21 Bildningsnämnd, Delårsrapport augusti (73)

22 Ekonomiskt utfall Driftbudget Belopp i tkr Redov Redov Bokslut 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Intäkter Kostnader Varav personalkostnad Nettokostnader Budgetanslag Över-/underskott Balanserat över-/underskott Bildningsnämndens prognos visar på ett underskott med tkr. Nämnden har fått tillåtelse att ianspråkta tkr av ackumulerat överskott. Gymnasiet redovisar ett prognostiserat underskott på tkr. Det är en förbättring mot tertial 1 som visade tkr. De uppsägningskostnader som man kalkylerade med i och med antagningsstoppet av nya ettor hösten 2013 uteblev. Intäkterna från andra kommuner har också blivit högre än vad tidigare prognos visade. Elevhälsan redovisar ett underskott, -123 tkr bestående av IRMA som redovisar ett överskott på 278 tkr beroende på att tjänster flyttats till Elevhälsan och IFO. Elevhälsan redovisar ett underskott på 401 tkr som består av tilläggsbelopp för barn i behov av extraordinärt stöd. Skolmåltider redovisar ett underskott på 200 tkr som beror på att intäkterna från andra kommuner för kost till elever på gymnasiet minskar i och med antagningsstoppet hösten Västra/Park och Larv/Tråvad är de enheter som i prognosen visar underskott 460 tkr resp. 449 tkr. Det har varit svårt att anpassa organisationen efter beslutet om minskade tilläggsbelopp. Dubbelbemanning i samband med pensioneringar har också medfört fördyrade personalkostnader. Lärcentrum redovisar ett överskott med 729 tkr, som bl.a. beror på neddragning av en rektor och effektiviseringsvinster i samband med att Lidköpings kommuns övertog vuxenutbildningen 1 juli. Budgeten för baden var redan i ingången av 2013 i obalans. Prognosen efter möjliga besparingar visar ett underskott på 373 tkr. Underskottet beror bl.a. på att intäkterna minskat p.g.a. av att badet i Kvänum är stängt för renovering. Det finns ett inbyggt intäktskrav på försäljning av reklamskyltar i budgeten. Dessa intäkter minskar varje år och nämnden har sagt att baden behöver ett tillskott för att täcka intäktsbortfallet. Prognosen för avstämningen av den centrala resursfördelningsmodellen och avstämningen av lokalhyror som görs årligen är inte medräknad. Bildningsnämnd, Delårsrapport augusti (73)

23 Investeringsbudget Uppföljning nettoinvesteringar Belopp i tkr Anslag*) 2013 Helårsprognos Avvikelse prognos Beräknad ombudget Bildningsnämnden Summa utgifter Summa inkomster Summa nettoinvesteringar *) Anslag= Enligt budget inkl. ombudgetering från 2012 Framtiden En ny ledning- och förvaltningsorganisation är under framarbetande inför Detta kommer att innebära förändringar, framför allt i mötet mellan två tidigare separata förvaltningar. Tanken är att det ska bli förbättrade verksamheter för kommunens kunder/brukare genom att kunna samordna och effektivisera insatser. Förändringen ska upplevas positiv av kund/brukare, men kan i ett inledningsskede innebära en högre belastning på tjänstemännen. Det är en tid då det sker snabba förändringar i den statliga styrningen, som påverkar det kommunala uppdraget, t.ex. genom Skolverkets allmänna råd, och de förslag som finns kring avskaffande av viss dokumentation. Detta innebär ett ständigt krav på verksamheterna att hålla sig uppdaterade och förhålla sig till nya direktiv. Rutiner kring dokumentation är upprättade och kommunicerade med verksamheterna i Vara. Arbetet fortgår och förvaltningen måste säkerställa att dokumentationen håller god kvalitet och att rutiner följs. Ett arbete har inletts kring förhållningssätt och värdegrund med fokus på kundbemötande och attityder, vilket är helt i linje med kommunens verksamhetsutveckling. En värdemätare på en verksamhets kvalitet är hur verksamheten förmår bemöta de kunder/brukare som har de tuffaste förutsättningarna. Cheferna kommer att arbeta med utvecklingsområdet på egna ledarutvecklingsdagar, delta i konferenser och göra studiebesök. Chefen blir en bärare av förhållningssätt ut i sina verksamheter, för att nå kund/brukare. Detta förhållningssätt ska leda till ökad måluppfyllelse, bättre kvalitet och nöjdare kunder/brukare. Söktrycket på förskolan ökar; detta p.g.a nyinflyttade barn. I Vara tätort kan behovet tillgodoses genom att öppna avdelningen Kråkan i Ritargården. En utredning behöver göras för att kartlägga platsbehov och i vilka områden dessa behov finns. Fördelningen av de statliga bidragen för nyanlända måste lösas under 2013, då skolan belastas i hög utsträckning. "Vara lyfter skolan" kommer att leva vidare genom en intern satsning under våren Tilläggsbelopp är och kommer att vara en återkommande fråga för förvaltningen. Det pågår en nationell diskussion kring kommuners resursfördelningsmodeller för att få en mer träffsäker resursfördelning till de elever som har mindre gynnsamma förutsättningar. Ett arbete pågår kring att skapa sociala team med tvärprofessionella kompetenser för att tidigt och mer effektivt kunna möta elevernas behov. Informationsteknologi måste ingå som en naturlig del i alla verksamheter för att möta dagens och morgondagens krav i ett livslångt lärande. Den befintliga IT-strategiplanen bör ses över för att motsvara aktu- Bildningsnämnd, Delårsrapport augusti (73)

24 ella behov. De olika system som idag finns för administration och pedagogiskt arbete behöver också ses över för eventuell ny upphandling. Bildningsnämnd, Delårsrapport augusti (73)

25 UPPFÖLJNINGSRAPPORT Blankett 1 NÄMND/STYRELSE FÖRV.CHEF RIKTPUNKT PERIOD Bildningsnämnden Pernilla Engqvist-Widegren 67% JAN-AUG Kolumn nr: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) BUD- GET REDOVISNING BUDGETUTFALL PROGNOS HELÅR RESULTATENHETER Total Bokfört Justering av Totalt Återstår Utfall i Utfall i Utfall i ö-/u- ö-/ubokf./ej budget t o m bokf. bokfört tkr % tkr % skott skott janaug jan aug t o m aug jan-aug sep-dec jan-dec dec i tkr Bildningsnämnden Intäkter Kostnader Netto % % u Bildningsförvaltningen Intäkter Kostnader Netto % % u varav skolskjuts Netto Elevhälsan Intäkter Kostnader Netto % % u -123 Skolmåltider Intäkter Kostnader Netto % % u -200 Kulturskolan Intäkter Kostnader Netto % % u 0 Torsgårdens/Frejgården Intäkter Kostnader Netto % % ö 300 Arentorp Intäkter

26 Kostnader Netto % % u 0 Vedum Intäkter Kostnader Netto % % ö 327 Larv-Tråvad Intäkter Kostnader Netto % % u -449 Levene Intäkter Kostnader Netto % % u 0 Jung/Kvänum/Tråvad Intäkter förskola Kostnader Netto % % ö 91 Kvänum Intäkter Kostnader Netto % % u -415 Västra/Park Intäkter Kostnader Netto % % u -460 Alléskolan Intäkter Kostnader Netto % % u 0 Särskolan Intäkter Kostnader Netto % % u 0 Gymnasieskolan Intäkter Kostnader Netto % % u Vuxenutbildning Intäkter Kostnader Netto % % ö 729 Allé- o Nästegårdsbadet Intäkter Kostnader Netto % % u -373 Fritidsgårdarna Intäkter Kostnader

27 Netto % % u 0 Kultur Vara Intäkter Kostnader Netto % % ö 59 Totala intäkter Totala kostnader Total nettokostnad % % u

28 UPPFÖLJNING AV INVESTERINGSVERKSAMHET Blankett 3 N Ä M N D : Bildningsnämnden N E T T O I N V E S T E R I N G A R Anslag = Enligt budget inkl ombudgetering från 2012 Verksamhet Anslag Helårs- Avvikelse Beräknad Kod Text 2013 prognos prognos ombudget Barn- och utbildningsenheten Alléskolan Parkskolan Västra skolan/frejgården Arentorp sk/bo Levene sk/bo Kvänum sk/bo Jung bo Tråvad/Larv sk/bo Vedum sk/bo Gymnasiet Kulturskolan Gymnastiksalar Slöjd Skolmåltider Elevhälsan Torsgårdens förskola Fritidsgårdar Baden Biblioteken Summa bruttokostnad Summa intäkter Nettokostnad

29 Budget 2014 Bildningsnämnd

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ. Vara kommun, Bildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ. Vara kommun, Bildningsnämnden VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2012-10-02 1 Plats och tid Kommunhuset, Vara kl. 9.00 12.25 Beslutande Övriga deltagande Justerare Carl-Uno Olsson (S), ordf. Ros-Marie

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelser

Nämndernas verksamhetsberättelser Nämndernas verksamhetsberättelser 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Kommunstyrelsens ordförande 5 Kommunfullmäktige 6 Revisionen 7 Valnämnden 9 Överförmyndarnämnden 10 Barn- och ungdomsnämnden 11 Byggnadsnämnden

Läs mer

Verksamhetsberättelser 2011 Produktionen INNEHÅLL Sid Division Barn, Ungdom och Kultur 2 Division Vård & Omsorg 20 Sociala divisionen 35 Tekniska divisionen 52 Samhällsbyggnad 67 Räddning och Säkerhet

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003

Kvalitetsredovisning 2003 Kvalitetsredovisning 2003 Skolverksamheten Håbo kommun 2004-05-06 1 Vad har vi lärt oss av 2003? Låt vårt motto jag vill, jag kan, jag duger, som gäller såväl elever som personal, vara en riktningsgivare

Läs mer

10 Verksamhetsplaner 2014-2016 för Sala kommuns nämnder som ska delges kommunfullmäktige Bilaga KS 2013/260/1-3

10 Verksamhetsplaner 2014-2016 för Sala kommuns nämnder som ska delges kommunfullmäktige Bilaga KS 2013/260/1-3 10 Verksamhetsplaner 2014-2016 för Sala kommuns nämnder som ska delges kommunfullmäktige Bilaga KS 2013/260/1-3 Bilaga KS 2013/260/1 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRD OCH OMSORGSNÄMNOEN Sammanträdesdatum

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 Beslutad av kommunfullmäktige 2013-11-18 157-162 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation 4 Styrmodell 5 Övergripande mål och strategisk plan 10 Ekonomiska

Läs mer

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack Ärendetyp: A 51g Tillhör ärende: Budget 2010 Verksamhetsplan och

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013 Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun Verksamhetsplan och budget Enhetsplan Enskild utvecklingsplan Fastställd BUN 2012-12-10 135 Dnr BUN 2012/195 Verksamhetsplan och budget för Barn- och

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2014-04-17 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 23 april 2014 kl 17.00 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö OBS. Före sammanträdet

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011. Strängnäs kommun. Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011. Strängnäs kommun. Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011 Strängnäs kommun Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnd

Barn- och utbildningsnämnd Barn- och utbildningsnämnd Uppdrag Målgruppen är barn och ungdom 1 till 16 år. Förskoleverksamhet med förskola, familjedaghem och öppen förskola Grundskola och förskoleklass med skolbarnsomsorg (fritidshem,

Läs mer

2014-10-16 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden. Bruksgymnasiet, sammanträdesrum D01, Gimo

2014-10-16 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden. Bruksgymnasiet, sammanträdesrum D01, Gimo Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2014-10-16 1 (11) Sid KALLELSE Nämnd Barn- och utbildningsnämnden Datum och tid 2014-10-23 Kl. 08.30 Plats Bruksgymnasiet, sammanträdesrum

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se 20 www.bromolla.se 2 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Övergripande Kommunchefen har ordet 3 Inledning 4 Resultatbudget 6 Finansieringsbudget 6 Balansbudget

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sven Erik Bergström Kommunstyrelsens förvaltning 0300-83 40 58 sven-erik.bergstrom@kungsbacka.se

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sven Erik Bergström Kommunstyrelsens förvaltning 0300-83 40 58 sven-erik.bergstrom@kungsbacka.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-03-09 Diarienummer KS/2015:57 Kommunens yttrande till Skolinspektionen angående ansökan från Fullriggaren Malevik Skola AB om godkännande som huvudman för fristående förskoleklass,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 www.gotene.se 1 Budgetens struktur Budgetens struktur 1. Övergripande 3. Budgetenheter Budgetens struktur................................... 2 Politisk kommentar...................................

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden. Nämndplan 2012. Beslutad av nämnden 2011-10-19, Bilaga till protokoll 42, Dnr 2011/BUN 0041-10

Barn- och utbildningsnämnden. Nämndplan 2012. Beslutad av nämnden 2011-10-19, Bilaga till protokoll 42, Dnr 2011/BUN 0041-10 Barn- och utbildningsnämnden Nämndplan 2012 Beslutad av nämnden 2011-10-19, Bilaga till protokoll 42, Dnr 2011/BUN 0041-10 1 1. Inledning...3 2. Verksamhetsområden... 3 2.1 Förskola... 3 Omvärldsanalys...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31. Kommunstyrelsen 2012-10-01 286 Kommunfullmäktige 2012-11-13 252 1 (73)

Delårsrapport 2012-08-31. Kommunstyrelsen 2012-10-01 286 Kommunfullmäktige 2012-11-13 252 1 (73) Delårsrapport -08-31 Kommunstyrelsen -10-01 286 Kommunfullmäktige -11-13 252 1 (73) Delårsrapport -08-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 3 1.1 Väsentliga händelser 3

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer