Bildningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bildningsnämnden 2013-10-01 1"

Transkript

1 VARA KOMMUN Bildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Vara kl Beslutande Carl-Uno Olsson (S), ordf. Ros-Marie Persson (S) Bengt Karlsson (S) Irene Karlsson (C) Henric Dahlin (C) Per Gunnarsson (M) Camille Maamari (M) Alexander Larsson (M) Tobias Fahlqvist (FP) Maritha Jacobson (FP) Övriga deltagande Christina Engblom, ej tjänstg. ers. kl Christina Hagberg, ej tjänstg. ers. kl Magnus Fridén, ej tjänstg. ers. Anna Jäderström, ej tjänstg. ers. Jhonatan Jansson, ej tjänstg. ers. Justerare Maritha Jacobsson, ej tjänstg. ers Pia Bäckdal, ekonom Yvonne Carlson, barnoms.handl. 73 Ingela Näslund, handläggare 75 Irene Karlsson Justeringens plats och tid Kommunkansliet kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Inger Gustafsson Maria Westh, jurist 75 Magnus Thilén, rektor 75 Pernilla Engqvist-Widegren, bildningschef Inger Gustafsson, sekreterare Ordförande Justerare Carl-Uno Olsson Irene Karlsson Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Vara kommun, Bildningsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Datum för anslagets nedtagande Underskrift

2 Innehållsförteckning Hearing... 2 Medel för nyanlända till skolan... 3 Delårsrapport augusti Budget Gymnasieutbildningar för elever i Vara kommun Redovisning av delegeringsbeslut Anmälan... 14

3 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden Hearing Kommunens revisorer har kallat till hearing med nämndens ledamöter om beslut avseende antagande av elever till Lagmansgymnasiet. Nämndens sammanträde ajourneras kl Utdragsbestyrkande

4 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden BIN 72 AU 102 Medel för nyanlända till skolan Beslut Bildningsnämnden hemställer att kommunstyrelsen tar beslut om fördelning av statsbidraget för nyanlända. Beredning Bildningschefen informerar om statsbidraget för nyanlända elever till Vara kommun. Statsbidraget går idag till socialnämnden och bildningsnämnden får inga medel för utbildning. Diskussioner har tidigare förts om detta vid tecknande av avtal om mottagning av flyktingar. Enligt Förordning (2001:976) om utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för asylsökande barn m.fl. gäller följande: 1 I denna förordning ges föreskrifter om utbildning inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar som avses i 1 första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Det är barn och ungdomar som 1. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flykting enligt 4 kap. 1 eller som annan skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser (asylsökande), 2. har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd med stöd av bestämmelserna i 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 utlänningslagen och som inte är folkbokförda här i landet, eller 3. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och av särskilda skäl medgetts rätt att vistas här medan ansökan prövas. 2 Om inte annat följer av 4 och 5, skall barn som avses i 1 anvisas plats i förskoleklassen och ha rätt att få utbildning i grundskolan, den obligatoriska särskolan, specialskolan och sameskolan på samma villkor som barn som är bosatta i Sverige. Dessa barns rätt att få utbildning i grundskolan, den obligatoriska särskolan, specialskolan och sameskolan medför inte någon skolplikt. 3 Om inte annat följer av 4-6, skall de ungdomar som avses i 1 erbjudas utbildning i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan på samma villkor som ungdomar som är bosatta i Sverige. 4 De barn och ungdomar som avses i 1 skall tas emot i det offentliga skolväsendet så snart det är lämpligt med hänsyn till deras personliga förhållanden. Det bör dock ske senast en månad efter ankomsten till Sverige. 5 Undervisningen skall bedrivas med hänsyn till den enskilda elevens behov och förutsättningar. 6 Vad som sägs i 3 om utbildning i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan gäller bara för den som har påbörjat utbildningen före 18 års ålder. Utdragsbestyrkande

5 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden Barn som avses i 1 skall erbjudas förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg på samma villkor som barn som är bosatta i Sverige. 8 Hemkommunen skall svara för att utbildning enligt denna förordning kan komma till stånd. Detsamma gäller för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Med hemkommun avses den kommun där personen vistas. Utdragsbestyrkande

6 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden BIN 73 AU 103 Dnr 42/ Delårsrapport augusti 2013 Beslut Delårsrapport augusti 2013 överlämnas till kommunstyrelsen. Bilaga Bakgrund Ekonom Pia Bäckdal redovisar delårsrapport augusti 2013 med uppföljningsrapport. Prognosen visar ett underskott för nämndens verksamheter på 7.731tkr. varav tkr är ett ianspråktagande av nämndens ackumulerade överskott. Bildningsnämndens behandling Ekonom Pia Bäckdal redovisar delårsrapport med uppföljningsrapport. Barnomsorgshandläggare Yvonne Carlson redovisar antalet inskrivna och de som önskar placering i barnomsorgen. Utdragsbestyrkande

7 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden BIN 74 AU 104 Dnr 27/ Budget 2014 Beslut 1. Bildningsnämnden äskar medel, för att kunna bedriva gymnasieskola i egen regi, i budget milj. samt i plan år milj., år milj., år milj. 2. Drift- och investeringsbudget för 2014 antas i övrigt enligt förslag. Bilaga Beredning Ekonom Pia Bäckdal redovisar förslag till ramfördelning för budget 2014 samt textmaterial. Bildningsnämndens ramtilldelning för 2014 är tkr. Nämndens tilldelade ram från kommunfullmäktige är inklusive hyror och kapitalkostnader. Ramen är baserad på elevantal inom de olika verksamheterna som är pedagogisk omsorg, förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola. En avstämning mot faktiskt elevantal görs två gånger om året. Vid eventuell justering av budget sker detta i oktober månad. Ersättningen för löner är 2,2%. Ramen är uppräknad med 1,3% för inflation. I kommunfullmäktige beslutades att bildningsnämnden får ianspråkta tkr från ackumulerat överskott, detta är redan tilldelat i ramtilldelningen. De tkr som tilldelades extra i ramen för 2013 är borttagna i ram Vid fördelning av budgeten på de olika verksamheterna har uppräkning skett enligt följande: Förskola 1-5 Uppräkning för löneökning och inflation. Utgår ifrån snittlönen för en förskollärare i Vara kommun 20 barn per avdelning 6,3 barn per årsarbetare ålder 1-3 och 6,7 barn per årsarbetare ålder 4-5 per avdelning 20 barn (snittet i riket är 5,3 barn per årsarbetare) Fortbildning 2148 kr per heltidsanställd Pedagogiskt material och övrigt 1611 kr per barn Av bidraget är 60% fast och 40% är rörligt och justeras efter antal barn och volymtimmar Lokalvård, vaktmästeri 0,0095 tjänst per barn Utdragsbestyrkande

8 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden Familjedaghem Ersättning per volymtimma Rörligt 100% Fritidshem Uppräkning för löneökning och inflation. Utgår ifrån snittlönen för en fritidspedagog i Vara kommun 1,84 fritidspedagog per 30 barn Fortbildning 2148 kr per heltidsanställd Pedagogiskt material och övrigt 1075 kr per barn Rörligt 100% Integrering i skolan lokaler Lokalvård, vaktmäster 0, tjänst per elev Förskoleklass och grundskola Uppräkning för löneökning och inflation. Utgår ifrån snittlönen för en lärare i Vara kommun 15,0 elever per årsarbetare heltidsanställd pedagogisk personal förskoleklass och grundskola år ,2 elever per årsarbetare grundskola år 7-9 (Snitt för åk 1-9 i riket är 12,0 elever per lärare) Fortbildning 2148 kr per heltidsanställd Pedagogiskt material förskoleklass 1074 kr per elev Pedagogiskt material grundskola år kr per elev Pedagogiskt material grundskola år kr per elev Lokalvård och vaktmästeri 0, tjänst per elev Ledning och övrig administration Ledning ersättning för faktisk kostnad Utdragsbestyrkande

9 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden Elevhälsan Årlig uppräkning för löneökning och inflation Särskola Tilldelning efter behov. From 1/ är grundsär och gysär samlad i en enhet med en rektor. Vuxenutbildning Fr o m 1/ sköts vuxenutbildning av Lidköpings kommun och betalning sker genom uppgjort avtal. Naturskolan Årlig uppräkning för löneökning och inflation Kulturskolan Årlig uppräkning för löneökning och inflation Skolskjuts Avtal med entreprenörer. Årlig uppräkning för inflation Skolmåltider Årlig uppräkning för inflation Diskussion förs med kostchefen för ersättning för utökade behov hos bildningsnämnden. Ramen utökad med 201 tkr Nämnd och central administration Årlig uppräkning för löneökning och inflation Baden Årlig uppräkning för löneökning och inflation. Ramen är utökad med 130 tkr för att täcka intäktsbortfall som blivit p.g.a. minskning av reklamskyltar. Utdragsbestyrkande

10 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden Fritidsgårdar Årlig uppräkning för löneökning och inflation Kultur Vara Årlig uppräkning för löneökning och inflation. Ramen är utökad med 500 tkr till bidrag. Verksamhet i enskild regi Tilldelas resurser på samma sätt som de kommunala enheterna förutom att ersättning för administration ska beräknas med en schablon på 3% av totala bidragsumman. Till summan ska det beräknas 6% i momskompensation. Arbetsutskottets förslag till beslut Drift- och investeringsbudget för 2014 antas enligt förslag. Bildningsnämndens behandling Ekonom Pia Bäckdal redovisar förslag till budget. Yrkande Carl-Uno Olsson (S) yrkar att bildningsnämnden äskar medel, för att kunna bedriva gymnasieskola i egen regi, i budget milj. samt i plan år milj., år milj., år milj. Sammanträdet ajourneras i 10 minuter för överläggningar. Per Gunnarsson (M) och Tobias Fahlqvist (FP) biträder förslaget om yrkande av medel för att bedriva gymnasieskola i egen regi med reservation för att beloppen kan behöva ändras när man får helhet om budget Proposition Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och yrkandet om äskande av medel och finner att de bifalls. Utdragsbestyrkande

11 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden BIN 75 AU 108 Dnr 24/ Gymnasieutbildningar för elever i Vara kommun Beslut 1. Gymnasieutbildning i Vara kommer att erbjudas med Vara kommun som huvudman vad avser antagningar läsåret 2014/ De utbildningar som kommer att vara sökbara är Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning husbyggnad Ekonomiprogrammet, inriktning juridik och inriktning ekonomi El- och energiprogrammet, inriktning elteknik Fordons och transportprogrammet, inriktning transport Industritekniska programmet, inriktning svetsteknik Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap och inriktning samhällsinformation Teknikprogrammet, inriktning informations- och medieteknik samt teknikvetenskap Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap och samhälle samt naturvetenskap 3. Förhandlingar med Lidköpings kommun ska föras om en förlängning och omförhandling av nuvarande samverkansavtal med den huvudsakliga inriktningen att Vara kommuns elever vid ansökan och antagning till samtliga program på De la Gardiegymnasiet även fortsättningsvis jämställs med sökanden från Lidköpings kommun. 4. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra ovanstående förhandlingar samt att informera Utbildningsnämnden i Lidköpings kommun att Vara kommun nu, enligt ovanstående, måste frångå tidigare uppgörelse i intentionsavtal med Lidköpings kommun att tillhandahålla samtliga utbildningsformer avseende gymnasieutbildningar genom Lidköpings kommun. 5. Arbetsutskottet och förvaltningen får i uppdrag att fortsätta kontakterna med näringslivet m.fl. intressenter för att ta vara på alla de positiva krafter som finns och göra Lagmansgymnasiets utbildningar så attraktiva som möjligt. Utdragsbestyrkande

12 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden Bakgrund Bildningsnämnden beslutade den 28 mars 2013 att inte ha någon antagning till något program på Lagmansgymnasiet hösttermingen Anledningen till beslutet var att mycket få elever, endast 61 elever varav 49 från Vara kommun, hade sökt någon av de 160 platserna vid Lagmansgymnasiet i första hand. Bildningsnämnden har att fatta beslut om antagning inför läsåret 2014/2015. Beredning Ärendet har utretts och konsekvensbeskrivningar har tagits fram tidigare. Ett provval, i form av två enkäter som eleverna i årskurs 9 i kommunen har svarat på har genomförts. En ekonomisk beräkning över kostnader har tagits fram. Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Gymnasieutbildning i Vara kommer att erbjudas med Vara kommun som huvudman vad avser antagningar läsåret 2014/ De utbildningar som kommer att vara sökbara är Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning husbyggnad Ekonomiprogrammet, inriktning juridik och inriktning ekonomi El- och energiprogrammet, inriktning elteknik Fordons- och transportprogrammet, inriktning transport Industritekniska programmet, inriktning svetsteknik Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap och inriktning samhällsinformation Beslut 1. Förslag till utbud av sökbara program och inriktningar remitteras för yttrande till föräldraföreningar, teknikföretagarna och näringslivskommittén. 2. Förvaltningen får i uppdrag att se över ingångna avtal med Lidköpings kommun. Bildningsnämndens behandling Nämndens ledamöter har fått del av elevenkät gjord på De la Gardiegymnasiet och remissyttranden över förslag till utbud på Lagmansgymnasiet. Ekonomisk kalkyl för de sex program som föreslagits av arbetsutskottet presenteras. Yrkande Carl-Uno Olsson (S) yrkar följande tillägg till arbetsutskottets förslag: Utdragsbestyrkande

13 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden Förhandlingar med Lidköpings kommun ska föras om en förlängning och omförhandling av nuvarande samverkansavtal med den huvudsakliga inriktningen att Vara kommuns elever vid ansökan och antagning till samtliga program på De la Gardiegymnasiet även fortsättningsvis jämställs med sökanden från Lidköpings kommun. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra ovanstående förhandlingar samt att informera Utbildningsnämnden i Lidköpings kommun att Vara kommun nu, enligt ovanstående, måste frångå tidigare uppgörelse i intentionsavtal med Lidköpings kommun att tillhandahålla samtliga utbildningsformer avseende gymnasieutbildningar genom Lidköpings kommun. Per Gunnarsson (M) yrkar att utbudet av program utökas med Teknikprogrammet, inriktning informations- och medieteknik samt teknikvetenskap och Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap och samhälle samt naturvetenskap Irene Karlsson (C) yrkar att följande tillägg görs: Arbetsutskottet och förvaltningen får i uppdrag att fortsätta kontakterna med näringslivet m.fl. intressenter för att ta vara på alla de positiva krafter som finns och göra Lagmansgymnasiets utbildningar så attraktiva som möjligt. Sammanträdet ajourneras i 10 minuter för överläggningar. Proposition Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förlag till beslut och tilläggsyrkandena och finner att de bifalls. Utdragsbestyrkande

14 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden BIN 76 Redovisning av delegeringsbeslut Beslut Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. Bakgrund Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde: Beslut Au Au Delegat Arbetsutskottet DB DB 82 Bildningschef Studie- och yrkesvägledare Utdragsbestyrkande

15 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden BIN 77 Anmälan Meddelas och läggs till handlingarna: Au 105 Anmälan Utdragsbestyrkande

16 Delårsrapport augusti 2013 Bildningsnämnd

17 NÄMNDERNAS REDOVISNING Årets viktigaste händelse För att skapa debatt och nyansera den negativa bild av skolan som ges i nationell media från Skolinspektion och av utbildningsminister, ville verksamheterna inom bildningsnämnden lyfta allt det goda som sker varje dag, i syfte att höja statusen för lärare och verksamheter. Insatsen kallas "Vara lyfter skolan" och är en del av hela kommunens satsning på att ha nöjda kommuninnevånare och för att locka hit fler innevånare. 21 januari genomfördes ett event med föreläsare, workshops och paneldebatt med riksdagspartiernas ledamöter i utbildningsutskottet. Ca 300 lärare, skolledare, forskare och skolbloggare deltog i eventet. Under den följande veckan hade alla verksamheter "öppna dörrar" då allmänheten bjöds in och gavs möjlighet att ta del av den dagliga verksamheten. Satsningen fick stort genomslag och har levt vidare i bl.a. olika nätforum. Uppföljning av satsningen diskuteras. Ett omfattande och genomgripande bemanningsförfarande inför läsåret 2013/14 har genomförts under våren p.g.a. beslut om att inte ha någon intagning av elever till gymnasiet hösten Utifrån detta blev dock endast två lärare övertaliga i kommunen, men ett stort antal lärare har fått byta enhet. Förflyttningarna har påverkat förskola, grundskola och gymnasium. 27 maj tillträdde ny förvaltningschef. Det har skett en central förflyttning där ekonomerna numera tillhör ekonomiavdelningen och sekreterarna och utredare har samlats i kansliavdelningen. Kvar på bildningsförvaltningen är utvecklingsledare och barnomsorgshandläggare/skolskjutsansvarig. Ny enhetsorganisation är genomförd från och med augusti Västra skolan och Parkskolan är en enhet med en rektor. På Västra skolan finns förskoleklass till årskurs 2, på Parkskolan finns årskurs 3 till 6 och på båda skolorna finns fritidshem. Grund- och gymnasiesärskola är en enhet med en rektor på halvtid. Förskolorna i Kvänum, Jung och Tråvad har slagits samman till en enhet med en förskolechef. Torsgårdens och Frejgårdens förskolor i Vara tätort har även de slagits samman till en enhet med en förskolechef. Alla förskole- och grundskoleenheter ingår i team, som under våren har arbetat sig samman. Teamen är tänkta att vara stöd i ledarfrågor, nätverk i kompetensutveckling och ha gemensam administration. Tillbyggnationen av två avdelningar på förskolan Räfsan påbörjades innan sommaren. Avdelningen Kråkan har flyttat från Torsgårdsskolan in i Ritaregården. Endast en personal i pedagogisk omsorg finns nu kvar, stationerad i Vara tätort. Det finns ett stort behov av behöriga förskollärare och rekryteringen försvåras av att alltför få utbildas och obehöriga måste visstidsanställas, vilket inte är bra ur ett barnperspektiv. Former för digital dokumentation har påbörjats på alla förskolor. Från och med augusti har det anställts en ny rektor på Larv och Tråvad skola, som också är 30 % ledarstöd på Nästegårdsskolan. Levene skola har ny rektor tillika förskolechef från och med augusti. Kompetensutvecklingen har under våren präglats av kommunens verksamhetsutveckling Professionalism, Medarbetarskap, Kund/brukarfokus. Projekt från Statens kulturråd, Skapande skola, har sökts och förvaltningen har blivit tilldelad 422 tkr till ett körprojekt, Hela skolan sjunger, i samarbete med Vara konserthus och alla förskole- och grundskoleelever deltar. Projektet startar i augusti och löper under hela läsåret 2013/14. Arentorp är med i ett Nordplusprojekt kring läsförståelse i ett samarbete med Vestby, Norge, och även Bildningsnämnd, Delårsrapport augusti (73)

18 specialpedagogerna har sökt och beviljats medel från Nordplus i syftet att tillsammans med Mäntsälä, Finland, utbyta erfarenheter kring läsinlärning. Lärare från Levene och Larv var i maj i Kadan, Tjeckien, och besökte sina systerskolor. Nästegårdsskolan har haft besök från Uganda. Nästegårdsskolan har även haft två språkassistenter från Estland. En pedagog från Nästegårdsskolan och en från Alléskolan har varit på språkkurs på Malta. Torsgården har i projektet "Left behind children" haft besök från Kina. Kulturskolan har haft besök från Vestby och cheferna Kultur Vara och kulturskolan har varit i Slovenien och besökt bibliotek och musikskolor. Västra skolan har haft besök från Hook Norton. Årets resa med Torsbo fritidsgård gick till Paris och 47 ungdomar deltog. SIQ (Institutet för kvalitetsutveckling) har intresserat sig för Vara kommuns arbete med Lean och specifikt för arbetet i förskolan och i detta har Torsgårdens förskola varit inbegripen. Personal från Torsgårdens förskola har på SIQ-konferens presenterat sitt arbete. Fritidsgårdarnas s.k. tjejkvällar under våren har varit mycket uppskattade och välbesökta. Levene skola står från och med läsårsstarten klar efter två års ombyggnation. I samband med omorganisation har alla klassrum på Parkskolan målats om och Västra skolans utemiljö har fräschats upp. Nästegårdsbadets är stängt för renovering från maj och beräknas att öppna efter årsskiftet. Nämndspecifik måluppfyllelse Bildningsnämndens verksamheter ska inrikta sitt arbete på att stimulera varje barn, elev och vuxen att tillägna sig kunskaper och färdigheter för att utveckla sina egna unika förutsättningar till ett gott liv. I Vara kommun ska alla elever ha godkänt när de lämnar grundskolan. Vuxna ska stimuleras i det livslånga lärandet Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013 Antal studiecirklar genom studieförbunden Antal annan gruppverksamhet genom studieförbunden Antal kulturprogram genom studieförbunden Antal deltagare i Vara Lärcentrum Antal studerande i annan kommun På grund av att Vara kommun har ingått ett samverkansavtal med Lidköpings kommun om Komvux, särskild utbildning för vuxna, SFI och högskolestudier via distans, kan några mätningar gällande Lärcentrum inte genomföras. Alla verksamheter ska stimulera sina kunder att nå sin fulla potential Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013 Kriterierna kännetecknar förskolan (andel F i BRUK) språk i förskolan Kriterierna kännetecknar förskolan (andel F i BRUK) matematik, natur/miljö i förskolan 4% 100% 1% 100% Bildningsnämnd, Delårsrapport augusti (73)

19 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013 Andel elever som i slutet av åk 1 knäckt läskoden 97% 97% 100% Meritvärde åk 9 202,4 204,1 210 Andel elever som är behöriga till gymnasiet 88% 100% Andel kunder/elever/studenter som uppger att de får hjälp och stöd vid behov Andel elever i grundskolan som har sjukfrånvaro mer än 10 dagar/termin 89% 89% 100% 9,6% 9,6% 8% Andel elever i gymnasiet med fullständiga slutbetyg 84% 77% 100% Andel elever som slutfört gymnasieutbildning inom fyra år 66% 85% Andel tillsedda förstahandsval utifrån givet utbud i Kulturskolan. 81% 97% 90% Tillgänglighet öppettider h/v (biblioteket) 87,5 87,5 87,5 Antal biblioteksbesökare, fysiska och virituella per vecka Antal deltagartillfällen i aktiviteter i idrottsföreningar/skytte (7-20 år) Antalet ledarledda aktiviteter fritidsgårdar Tillgänglighet; Öppettid badet utanför 8-17 h/v Antal deltagare i ledarledda simhallsaktiviteter Andel simkunniga i slutet av åk 6 96% 99% 100% Kunderna ska i alla verksamheter uppleva trygghet Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013 Antalet rapporterade incidenter (grundskola, förskoleklass, skolbarnomsorg, grundsärskola) Andel föräldrar som uppger att deras barn känner sig trygga i förskolan Antalet förebyggande insatser i förskolan från IRMA familjestöd Andel elever i grundskolan som uppger att det är en god stämning mellan eleverna Antal rapporterade incidenter (gymnasiet inkl. gymnasiesärskola) Andel elever i gymnasiet som uppger att trivseln är ganska bra och bättre % 99% 100% % 85% 100% % 92% 100% Antalet rapporterade incidenter (Lärcentrum) 0 0 Andel kunder som uppger att de känner sig trygga (Lärcentrum) Andel föräldrar som tycker att skolskjutsarna, allt sammantaget, fungerar ganska bra eller bättre, grundskolan 88% 100% 88% 88% 89% Kunderna i alla verksamheter ges inflytande och delaktighet Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013 "Barns inflytande" kännetecknar förskolan (andel F i BRUK) Andel elever i grundskolan som uppger att de har inflytande i lärandet Andel elever i gymnasiet som uppger att elevinflytandet är ganska bra och bättre "Elevinflytande" kännetecknar Lärcentrum (andel F i BRUK) Bildningsnämnd, Delårsrapport augusti (73) 100% 85% 85% 100% 59% 100% 100%

20 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013 Andel kunder som uppger att inflytandet är bra (Fritidsgårdar) 100% Verksamheterna ska sträva mot ständiga förbättringar av process och resultat och främja entreprenöriella förmågor Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013 "Samspel personal - barn" kännetecknar förskolan (andel F i BRUK) Andelen kunder som ges verksamhet som vilar på beprövade metoder, forskning och vetenskaplig grund Antal handledaruppdrag av psykologtid riktad mot enheterna "Självkänsla och ansvarstagande" kännetecknar grundskolan (andel F i BRUK) "Självkänsla och ansvarstagande" kännetecknar gymnasiet (andel F i BRUK) Målavvikelse Alla verksamheter ska stimulera sina kunder att nå sin fulla potential Kriterierna kännetecknar förskolan (andel F i BRUK), språk och matematik 100% 100% 100% Det är första gången som förskolan rapporterar andel F i Skolverkets analysverktyg BRUK för språk och matematik, vilket gjort det något osäkert i mätningen och mätmetoden bör ses över inför kommande mätningar. F innebär att all personal ska inbegripas och att kriterierna ska genomsyra hela verksamheten. Avvikelsen får ses som ett analysunderlag för kommande förbättringsarbete och varje förskoleenhet skapar handlingsplaner utifrån dessa resultat. Andel elever i gymnasiet med fullständiga slutbetyg Större andel av eleverna är s.k. priv-elever d.v.s. de har inte ett fullständigt betyg från grundskolan men tas ändå in på nationellt program. För att de ska få fullständigt slutbetyg krävs att de tar igen det ämne som missats på grundskolan samt att de inte har mer än 250 studiepoäng med betyget icke godkänt eller underlag saknas för sina gymnasieämnen. Kunderna ska i alla verksamheter uppleva trygghet Antalet förebyggande insatser i förskolan från IRMA familjestöd Efterfrågan på handledaruppdrag från förskolorna har minskat. Det pågår en översyn av IRMA:s verksamhet för att bättre motsvara behoven. De indikatorer som inte har ifyllt utfall 2013 kommer att mätas och redovisas i bokslut % 100% Bildningsnämnd, Delårsrapport augusti (73)

21 Bildningsnämnd, Delårsrapport augusti (73)

22 Ekonomiskt utfall Driftbudget Belopp i tkr Redov Redov Bokslut 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Intäkter Kostnader Varav personalkostnad Nettokostnader Budgetanslag Över-/underskott Balanserat över-/underskott Bildningsnämndens prognos visar på ett underskott med tkr. Nämnden har fått tillåtelse att ianspråkta tkr av ackumulerat överskott. Gymnasiet redovisar ett prognostiserat underskott på tkr. Det är en förbättring mot tertial 1 som visade tkr. De uppsägningskostnader som man kalkylerade med i och med antagningsstoppet av nya ettor hösten 2013 uteblev. Intäkterna från andra kommuner har också blivit högre än vad tidigare prognos visade. Elevhälsan redovisar ett underskott, -123 tkr bestående av IRMA som redovisar ett överskott på 278 tkr beroende på att tjänster flyttats till Elevhälsan och IFO. Elevhälsan redovisar ett underskott på 401 tkr som består av tilläggsbelopp för barn i behov av extraordinärt stöd. Skolmåltider redovisar ett underskott på 200 tkr som beror på att intäkterna från andra kommuner för kost till elever på gymnasiet minskar i och med antagningsstoppet hösten Västra/Park och Larv/Tråvad är de enheter som i prognosen visar underskott 460 tkr resp. 449 tkr. Det har varit svårt att anpassa organisationen efter beslutet om minskade tilläggsbelopp. Dubbelbemanning i samband med pensioneringar har också medfört fördyrade personalkostnader. Lärcentrum redovisar ett överskott med 729 tkr, som bl.a. beror på neddragning av en rektor och effektiviseringsvinster i samband med att Lidköpings kommuns övertog vuxenutbildningen 1 juli. Budgeten för baden var redan i ingången av 2013 i obalans. Prognosen efter möjliga besparingar visar ett underskott på 373 tkr. Underskottet beror bl.a. på att intäkterna minskat p.g.a. av att badet i Kvänum är stängt för renovering. Det finns ett inbyggt intäktskrav på försäljning av reklamskyltar i budgeten. Dessa intäkter minskar varje år och nämnden har sagt att baden behöver ett tillskott för att täcka intäktsbortfallet. Prognosen för avstämningen av den centrala resursfördelningsmodellen och avstämningen av lokalhyror som görs årligen är inte medräknad. Bildningsnämnd, Delårsrapport augusti (73)

23 Investeringsbudget Uppföljning nettoinvesteringar Belopp i tkr Anslag*) 2013 Helårsprognos Avvikelse prognos Beräknad ombudget Bildningsnämnden Summa utgifter Summa inkomster Summa nettoinvesteringar *) Anslag= Enligt budget inkl. ombudgetering från 2012 Framtiden En ny ledning- och förvaltningsorganisation är under framarbetande inför Detta kommer att innebära förändringar, framför allt i mötet mellan två tidigare separata förvaltningar. Tanken är att det ska bli förbättrade verksamheter för kommunens kunder/brukare genom att kunna samordna och effektivisera insatser. Förändringen ska upplevas positiv av kund/brukare, men kan i ett inledningsskede innebära en högre belastning på tjänstemännen. Det är en tid då det sker snabba förändringar i den statliga styrningen, som påverkar det kommunala uppdraget, t.ex. genom Skolverkets allmänna råd, och de förslag som finns kring avskaffande av viss dokumentation. Detta innebär ett ständigt krav på verksamheterna att hålla sig uppdaterade och förhålla sig till nya direktiv. Rutiner kring dokumentation är upprättade och kommunicerade med verksamheterna i Vara. Arbetet fortgår och förvaltningen måste säkerställa att dokumentationen håller god kvalitet och att rutiner följs. Ett arbete har inletts kring förhållningssätt och värdegrund med fokus på kundbemötande och attityder, vilket är helt i linje med kommunens verksamhetsutveckling. En värdemätare på en verksamhets kvalitet är hur verksamheten förmår bemöta de kunder/brukare som har de tuffaste förutsättningarna. Cheferna kommer att arbeta med utvecklingsområdet på egna ledarutvecklingsdagar, delta i konferenser och göra studiebesök. Chefen blir en bärare av förhållningssätt ut i sina verksamheter, för att nå kund/brukare. Detta förhållningssätt ska leda till ökad måluppfyllelse, bättre kvalitet och nöjdare kunder/brukare. Söktrycket på förskolan ökar; detta p.g.a nyinflyttade barn. I Vara tätort kan behovet tillgodoses genom att öppna avdelningen Kråkan i Ritargården. En utredning behöver göras för att kartlägga platsbehov och i vilka områden dessa behov finns. Fördelningen av de statliga bidragen för nyanlända måste lösas under 2013, då skolan belastas i hög utsträckning. "Vara lyfter skolan" kommer att leva vidare genom en intern satsning under våren Tilläggsbelopp är och kommer att vara en återkommande fråga för förvaltningen. Det pågår en nationell diskussion kring kommuners resursfördelningsmodeller för att få en mer träffsäker resursfördelning till de elever som har mindre gynnsamma förutsättningar. Ett arbete pågår kring att skapa sociala team med tvärprofessionella kompetenser för att tidigt och mer effektivt kunna möta elevernas behov. Informationsteknologi måste ingå som en naturlig del i alla verksamheter för att möta dagens och morgondagens krav i ett livslångt lärande. Den befintliga IT-strategiplanen bör ses över för att motsvara aktu- Bildningsnämnd, Delårsrapport augusti (73)

24 ella behov. De olika system som idag finns för administration och pedagogiskt arbete behöver också ses över för eventuell ny upphandling. Bildningsnämnd, Delårsrapport augusti (73)

25 UPPFÖLJNINGSRAPPORT Blankett 1 NÄMND/STYRELSE FÖRV.CHEF RIKTPUNKT PERIOD Bildningsnämnden Pernilla Engqvist-Widegren 67% JAN-AUG Kolumn nr: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) BUD- GET REDOVISNING BUDGETUTFALL PROGNOS HELÅR RESULTATENHETER Total Bokfört Justering av Totalt Återstår Utfall i Utfall i Utfall i ö-/u- ö-/ubokf./ej budget t o m bokf. bokfört tkr % tkr % skott skott janaug jan aug t o m aug jan-aug sep-dec jan-dec dec i tkr Bildningsnämnden Intäkter Kostnader Netto % % u Bildningsförvaltningen Intäkter Kostnader Netto % % u varav skolskjuts Netto Elevhälsan Intäkter Kostnader Netto % % u -123 Skolmåltider Intäkter Kostnader Netto % % u -200 Kulturskolan Intäkter Kostnader Netto % % u 0 Torsgårdens/Frejgården Intäkter Kostnader Netto % % ö 300 Arentorp Intäkter

26 Kostnader Netto % % u 0 Vedum Intäkter Kostnader Netto % % ö 327 Larv-Tråvad Intäkter Kostnader Netto % % u -449 Levene Intäkter Kostnader Netto % % u 0 Jung/Kvänum/Tråvad Intäkter förskola Kostnader Netto % % ö 91 Kvänum Intäkter Kostnader Netto % % u -415 Västra/Park Intäkter Kostnader Netto % % u -460 Alléskolan Intäkter Kostnader Netto % % u 0 Särskolan Intäkter Kostnader Netto % % u 0 Gymnasieskolan Intäkter Kostnader Netto % % u Vuxenutbildning Intäkter Kostnader Netto % % ö 729 Allé- o Nästegårdsbadet Intäkter Kostnader Netto % % u -373 Fritidsgårdarna Intäkter Kostnader

27 Netto % % u 0 Kultur Vara Intäkter Kostnader Netto % % ö 59 Totala intäkter Totala kostnader Total nettokostnad % % u

28 UPPFÖLJNING AV INVESTERINGSVERKSAMHET Blankett 3 N Ä M N D : Bildningsnämnden N E T T O I N V E S T E R I N G A R Anslag = Enligt budget inkl ombudgetering från 2012 Verksamhet Anslag Helårs- Avvikelse Beräknad Kod Text 2013 prognos prognos ombudget Barn- och utbildningsenheten Alléskolan Parkskolan Västra skolan/frejgården Arentorp sk/bo Levene sk/bo Kvänum sk/bo Jung bo Tråvad/Larv sk/bo Vedum sk/bo Gymnasiet Kulturskolan Gymnastiksalar Slöjd Skolmåltider Elevhälsan Torsgårdens förskola Fritidsgårdar Baden Biblioteken Summa bruttokostnad Summa intäkter Nettokostnad

29 Budget 2014 Bildningsnämnd

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vara kommun, Bildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vara kommun, Bildningsnämnden Bildningsnämnden 2011-02-01 1 Plats och tid Kommunhuset, Vara kl. 09.00 12.00 Beslutande Övriga deltagande Justerare Carl-Uno Olsson (S), ordf. Ros-Marie Persson (S) Bengt Karlsson (S) Irene Karlsson (C)

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

VARA KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Bildningsnämnden 2013-05-28 1

VARA KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Bildningsnämnden 2013-05-28 1 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-05-28 1 Plats och tid Kommunhuset, Vara kl. 09.00 12.20 Beslutande Carl-Uno Olsson (S), ordf. Ros-Marie Persson (S) Bengt Karlsson

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-01-17 1 (10) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 17 januari 2013, kl. 08.30-11.00 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef Catarina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vara kommun, Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vara kommun, Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 2006-05-24 1 Plats och tid Kommunhuset, Vara kl. 9.00 12.00, Varabygdens Energi kl. 13.00 16.15 Beslutande Anders Ekdén (m) Ulf Genitz (c), ordf. Irene Karlsson (c) Camilla

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-06-23 1 Plats och tid Konferensrum Huangshan, kl. 09.00-11.30

Bildningsnämnden 2015-06-23 1 Plats och tid Konferensrum Huangshan, kl. 09.00-11.30 Bildningsnämnden 2015-06-23 1 Plats och tid Konferensrum Huangshan, kl. 09.00-11.30 Beslutande Övriga deltagande Carl-Uno Olsson (S) Ordförande Ros-Marie Persson (S) Christina Hagberg (V) tjg. ers Ann-Louise

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, kl 10.00-11.15 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Barn- och skolnämndens arbetsutskott BARN- OCH SKOLNÄMNDENS 2013-05-29 Sida 1 (19) Plats och tid Stadshuset kl 08.30-12.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ordförande Mario Melani (S), Ann-Carin Landström (V), Christina Åkerman

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Dialogforum 2014-02-12

Dialogforum 2014-02-12 Dialogforum 2014-02-12 Lagmansgymnasiet Senaste nytt! Första valomgången är gjord och gymnasium Skaraborg visar på 82 förstahandväljare + 10 som tillkommer från Grästorp Länk: http://www.gymnasiumskaraborg.se/index.php/intagning-resultat

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 (14)

Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 (14) Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 (14) Tid och plats: Dejeskolan kl 15.00-16.45 Avser : 11-22 ande: Benny Pedersén (S), ordförande Inger Stenström (S) Myrna Labusan-Jönsson (S) Anita Hagelin (S) Hamid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Alléskolan, kl.13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Rexhell, S Astrid-Marie Jonsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-13 Sida 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, Hallsberg, kl 13.00 kl 16.30 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s) Joakim Hedelind

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-02-07 1 (12) Plats och tid Vidåkersskolan Vingåker, torsdagen den 7 februari 2013 kl. 16.00-18.15 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Henrik Brunnmyra (S) tjänstg ers Robert Skoglund

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Öströn, kl 13.00-16.10 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 BARN- OCH BILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 Beslutande Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Ola Ekblom (FP) Övriga Anneli Svensson,

Läs mer

Therese Gustafsson (fp) och Annika Holmstrand (c) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 12-24 Sandra Norsell

Therese Gustafsson (fp) och Annika Holmstrand (c) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 12-24 Sandra Norsell 1(18) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 14.00 17.10 Beslutande Ledamöter Ulla-Britt Svensson (s) ordförande Torgny Sjögren (s) Lena Svensson (s) Siv Ögren (s) Karl-Erik

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10)

Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10) Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10) Plats och tid: Ferlinrummet kl 13.30-16.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ersätter Olle Engström (s) Ann-Marie Rosö (s)

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag M-nämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid Rosentorpskolan i Vellinge, 17.00-20.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Carina Larsson, ordförande Kristina Fredin Börje Nilsson Christer Tedestål Gun

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15

Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15 Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15 Beslutande: Anders Nilsson (v) Ann-Marie Rosö (s) ersätter Åsa Hååkman Felth (s) Birgitta Bruun (m) Olle

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2014-04-07. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2014-04-07. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10. Sida 1/14 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Christer Laurell (C) Torsten Vigre (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1-15 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl 13.30-17.10 ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Kjell Karlsson (M) ersättare

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, plan 4, kl 13.00-15.00 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S)

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke

Läs mer

Barn och elevpeng 2015

Barn och elevpeng 2015 Skolförvaltningen Barn och elevpeng 2015 Under 2011 infördes ett nytt resursfördelningssystem, en så kallad barn- och elevpeng. Enheterna har under åren anpassat sig till den nya fördelningen och budgeterna

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-04-20 Sid: 34 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid GKC kl 15.00 19.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Diana Brandin (S) 1:e vice

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Datum Tid 09:00-11:30 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 Tiina Kauppi Justeringens plats och tid Kommunkontoret, 2015-06-23 Justerade paragrafer

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Plats och tid Kommunalhusets sammanträdesrum, Bergaholm, kl. 19.00 20.25 Beslutande Övriga deltagande Bo Selander (M) Agneta

Läs mer

Ärende Beteckning Sidnummer. 2. Namnbyte till Kulturskola BUN/2013:16 610 34 3. Ansökan om skolskjuts till Sakura skola i Malmö

Ärende Beteckning Sidnummer. 2. Namnbyte till Kulturskola BUN/2013:16 610 34 3. Ansökan om skolskjuts till Sakura skola i Malmö Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-14 Plats: Lilla Sess Tid: 2013-08-20 kl. 19:00 Kl. Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ. Vara kommun, Bildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ. Vara kommun, Bildningsnämnden VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2012-10-02 1 Plats och tid Kommunhuset, Vara kl. 9.00 12.25 Beslutande Övriga deltagande Justerare Carl-Uno Olsson (S), ordf. Ros-Marie

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

Bidrag till enskild verksamhet; förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola

Bidrag till enskild verksamhet; förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola Datum 2015-01-14 Diarienummer Förvaltningsområde Lärande Christina Halling, vikarierande ekonom Tel: 0304-33 41 82 E-post: christina.halling@orust.se Delegeringsbeslut Bidrag till enskild verksamhet; förskola,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.20-16.40 Beslutande: Jonas Ahlström (M), ordförande Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Reviderad 2012-04-18: Punkt 7.3 Reviderad 2012-05-23: Punkt 10.4 Reviderad 2012-06-20: Punkt 5.7, punkt 14.1, ägg med två

Läs mer

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-01-29 Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden Antagen 2014-01-29, BUN 4/14 Delegeringsbesluten skickas till nämndsekreteraren för anmälan till barn-

Läs mer

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-09-28 85 Meddelanden 86 Anmälan om delegationsbeslut 87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 88 Delårsrapport 2010:2 per 31 augusti och

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Överklaganden enligt skollagen Nyheter Fler beslut än tidigare kan överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet En

Läs mer

Gymnasienämnden 2003-09-23 1 (9)

Gymnasienämnden 2003-09-23 1 (9) Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 13.00 17.40 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande, kl 15.00-17.40 Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Gisela Holtersson

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Förskola och Fritidshem

Förskola och Fritidshem Barn- och ungdomsnämnden Förskola och Fritidshem Regler 2013-01-01 2 Innehållsförteckning Förskola... 3 Tider i förskolan... 4 Riktlinjer för förskola på obekväm arbetstid... 4 Förskoleklass... 5 Fritidshem...

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-01-30 1 Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2014 2 Uppföljning av internkontrollplan år 2013 3 Verksamhetschef skolhälsovården

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 1 (7) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 29 september 2010, klockan 16.00 17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Elisabeth Persson (S), Mikael Peterson

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-11:45 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Holger Jonasson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-20 Innehållsförteckning Ärende 83 Ekonomisk månadsrapport... 97 84 Schablonfördelning av medel för nyanlända barn och elever... 98 85 Sammanträdestider 2013... 100 86 Ansökan om godkännande av

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Förskola och Fritidshem

Förskola och Fritidshem Barn- och ungdomsnämnden Förskola och Fritidshem Regler 2013-01-01 2 I N N E H Å L L sid FÖRSKOLA 3 ERBJUDANDE AV PLATS 4 Barn till förvärvsarbetande och studerande Barn till arbetssökande och föräldralediga

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers f Laila Andrén (S) Tina Carlson (V),

Läs mer

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun Skolnämnden Enhet/Handläggare Skolförvaltningen Datum 2011-09-13 Ert datum Beteckning Er beteckning Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun t:\skf\samarbete\informationsmaterial\riktlinjer

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17)

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet Kl. 13:00-16:10 Beslutande Maria Hedin (S) ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande Mikael Andersson (S) Katja Larsson

Läs mer

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare 1(11) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel Markstedt (S) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 21.15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Anneli Kihlstrand(c) Lisbeth Jensen(s) Lars-Anders Espert(sd) Carl Ahrling(m)

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp 2014 grundskola och skolbarnsomsorg

Beslut om bidragsbelopp 2014 grundskola och skolbarnsomsorg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BIDRAGSBELOPP SKOLA 2013-10-21 GSN-2013/496.182 1 (7) HANDLÄGGARE Ståhlberg, Susanne Utförare med elev från Susanne.Stahlberg@huddinge.se Beslut om bidragsbelopp 2014

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vara kommun, Bildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vara kommun, Bildningsnämnden Bildningsnämnden 2013-03-28 1 Plats och tid Kommunhuset, Vara kl. 9.00 11.55 Beslutande Övriga deltagande Justerare Carl-Uno Olsson (S), ordf. Ros-Marie Persson (S) Bengt Karlsson (S) Irene Karlsson (C)

Läs mer

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 för- grund- och gmnasieskolan Skolans verksamhet utgår från gällande lagstiftning och avtal inom skolområdet. Mål för skolan finns

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Bildningscentrum Facetten, kl.13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Dahl, S Astrid-Marie

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Plats och tid: Stjäneboskolan, Kisa, onsdag 30 januari 2008, kl 08.30-15.00. Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Kerstin Almqvist (m) Birgitta Olaison

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE Datum 2015-04-13 Sida 1(1) Barn- och utbildningsförvaltningen Therese Dahl, therese.dahl@uppvidinge.se Barn- och utbildningsnämnden kallas härmed till sammanträde onsdagen den 29 april 2015 i

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-20 47 Innehållsförteckning Ärende 37 Barnsamordnare i Habo kommun... 49 38 Besök från Slättens förskole- och skolområde... 50 39 Ekonomisk månadsrapport... 51 40 Ekonomisk rapport tertial 1 2014...

Läs mer

Grund- och tilläggsbelopp höstterminen 2010

Grund- och tilläggsbelopp höstterminen 2010 27 maj 2011 1 (10) Grund- och tilläggsbelopp höstterminen 2010 Grundskolenämnden fastställer grund- och tilläggsbelopp. Beslutade belopp gäller för höstterminen 2010, och fastställdes 6 maj 2010, 37. Grundbeloppet

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Sida Barn- och ungdomsnämnden 2005-11-14 1 (13 ) Plats och tid Kommunhuset, rum 225, kl 15.00 18.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Ärendelista Sid 3

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

Skolpeng/bidrag och interkommunal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2015

Skolpeng/bidrag och interkommunal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2015 Fastställd i KS 2014-12-01 Vellinge Skolpeng/bidrag och interal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2015 FÖRSKOLA egen 1-3 år 93 160 kr 100 260

Läs mer

Verksamhet. Styrtal 1 Meritvärde år 9 (Skolverket)

Verksamhet. Styrtal 1 Meritvärde år 9 (Skolverket) Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnden Ordförande: Förvaltningschef: Krister Håkansson Ann-Christin Isaksson Verksamhet Ansvarsområde Förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg, grundskola, förskoleklass,

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och Utbildningsnämnden 2010-09-28 1 Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Hovmantorp Tisdagen den 28 september 2010 kl. 17.00 19.00 Ragnar Lindberg (s) Börje Erlandsson (m) Monica Johansson (s) Susann

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Bildningsnämnden. Drift- och investeringsbudget. Gunilla Levén

Bildningsnämnden. Drift- och investeringsbudget. Gunilla Levén Ordförande: Förvaltningschef: Ulf Genitz Gunilla Levén Gudrun Lidén Andel av nettokostnad Bildningsnämnden 56,33% 43,67% Drift- och investeringsbudget Tkr och löpande priser Text Bokslut Budget Prognos

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer