Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) John Green (mp) Mariann Karlsson (v) Sivert Hugosson (kd) Anders Ivansson (c) Roger Stålbrand (m) Jan Enarsson (m) Bodil Johansson (c) ersättare för Karin Helmersson (c) Övriga deltagande Cecilia Olsson, ersättare (s) Brith-Louise Fagerstrand, ersättare (s) Mats Larsson, ersättare (s) Anders Svensson, ersättare (v) Anders Karlsson, ersättare (fp) Inger Rydbrink, kommunfullmäktiges ordförande (s) Nils-Erik Gustafsson, kommunchef Anette Arbman, ekonomichef Susanne Karlsson, ekonom Mats Arnér, sekreterare Utses att justera Jan Enarsson Justeringens plats och tid Kommunstyrelsekontoret Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Mats Arnér Markus Lund Jan Enarsson Paragrafer Bevis Organ Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i Förvaltningshuset. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslagsuppsättande Datum för anslagsnedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Nybro kommunstyrelsekontor, förvaltningshuset, Nybro Markus Lund G:\Protokoll\Kommunstyrelsen\2007\KOMMUNSTYRELSEN doc

2 Sammanträdesdatum 513 FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLADES PÅ SAMMANTRÄDET: 209 Budgetuppföljning oktober Förslag till budget 2008 och verksamhetsplan för Nybro kommun. 211 Förslag till nytt interkontrollreglemente. 212 Igångsättningstillstånd för äldreboende Strandvägen etapp 2 och finansiering. 213 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2007 för Regionförbundet i Kalmar län. 214 Besvarande av motion angående barnomsorgen i Nybro kommun. 215 Motion angående tillsättande av en haverikommission för att återupprätta förtroendet för äldreomsorgen i Nybro. 216 Aktuellt från Regionförbundet. 217 Anmälningar a-h.

3 Sammanträdesdatum Dnr 07/0034 Budgetuppföljning januari - oktober 2007 Ekonomienheten redovisade budgetuppföljning för perioden januari till och med oktober Budgetuppföljningen framgår av nedanstående sammandrag och redovisas totalt för samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Informationen är hämtad från redovisningen i ekonomisystemet. Riktpunkten för oktober 2007 motsvarar 83,3 procent. Intäkt/ Kostnadsslag, tkr Årsbudget Ackumulerat Utfall Avvikelse riktpunkt %-förb Förbruk 2006 Bokslut 2006 Intäkter ,0% 86,2% Personalkostnader ,7% 87,3% Övriga kostnader ,0% 83,1% Kapitalkostnader ,3% 83,3% Bruttokostnader ,6% 85,5% Nettokostnader ,7% 85,1% Kommentar till ovanstående information Nettokostnadsförbrukningen uppgår till 84,7 procent, vilket är 1,4 procent högre än riktpunkten. Dessa 1,4 procent motsvarar drygt kronor i högre nettokostnader, beräknat mot riktpunkten. Föregående år, vid motsvarande tidpunkt, uppgick nettokostnadsförbrukningen till 85,1 procent, vilket då motsvarade kronor. De negativa avvikelserna mot riktpunkten ger en viss oro för det ekonomiska utfallet för år 2007 för verksamheterna. I särskild bilaga redovisas budgetuppföljningen per nämnd. Personalkostnader I nedanstående tabell redovisas budget och aktuellt utfall för personalkostnaderna för aktuell period samt för föregående års motsvarande period.

4 Sammanträdesdatum (forts) Oktober KS TKN SBN KFN OMS IFN BUT VA TOTALT Utfall Utfall Ökning % 108,1% 100,1% 105,6% 100,2% 105,8% 95,9% 103,3% 103,3% 103,7% Bud ökning 112,5% 100,0% 105,7% 104,0% 109,0% 104,5% 102,7% 103,4% 105,6% Investeringar Investeringsbudgeten för år 2007 uppgår, inklusive tilläggsbudgeten, till kronor. Till och med oktober 2007 har kronor använts. Detta innebär att 77,2 procent av budgeten har förbrukats. Likviditet Medelsaldot för oktober månad 2007 uppgick till kronor. Av de tidigare upplånade kronor finns inga medel kvar att ianspråkta. Kommunstyrelsen beslöt att ta informationen till protokollet. Utdrag till: Ekonomienheten Akten

5 Sammanträdesdatum Dnr 07/0065 Förslag till budget 2008 och verksamhetsplan för Nybro kommun Kommunfullmäktige beslöt om ekonomiska ramar och direktiv för nämndernas budgetarbete vid sitt sammanträde den 18 juni I bilaga redovisas sammanfattning av nämndernas förslag till budget och verksamhetsplan I förhållande till kommunfullmäktiges beslut om ramar, har reviderade förutsättningar tillkommit genom: Överförande av hemsjukvården från landstinget enligt särskilt ärende till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under november månad Ekonomiskt innebär verksamhetsövergången att budgeten för år 2008 korrigeras med kostnader som uppgår till kronor för hemsjukvården. Intäkterna som erhålles motsvarar en skattejustering med + 0,26 öre, vilket motsvarar cirka kronor med beräkning från landstingets skatteunderlag. Anpassning till den lägre kostnadsnivån ska göras inom ett kommande mellankommunalt skatteutjämningssystem. Sveriges Kommuner och Landsting har i sin senaste prognos över skatte- och statsbidragsutvecklingen, cirkulär 07:51, gjort nya beräkningar, vilket påverkat kommunens ekonomi för år 2008 med kronor. Samtidigt har ny delmodell för beräkning av strukturellt betingade löneskillnader och byggkostnader påverkat negativt med minskade intäkter med kronor. Befolkningsunderlaget är korrigerat med uppgifter från vecka 44, som då uppgick till invånare. Det innebär en minskning med 65 personer från då de ekonomiska ramarna beslutades. Justering av budgetram för kommunstyrelsen för AB Nybro Brunn ( kronor). Ovanstående punkter har påverkat resultaten för respektive år enligt följande: Ekonomiskt resultat ram juni kf (tkr) Ekonomiskt resultat ram november 2007 (tkr) Skillnad (tkr)

6 Sammanträdesdatum (forts) I det reviderade förslaget till budget, som nu bifogas, finns förslag om att överföra anslag från kommunstyrelsen till ett eget ekonomiskt ansvar med egen ekonomisk ram dels för revisionen, som motsvarar kronor, dels för överförmyndarnämnden, som utgör en egen nämnd med kronor. I budgetens driftplan redovisas även sammanställning över ramavvikelser i 2008 års budget. I enlighet med kommunens beslutade överrespektive underskottshantering kommer ekonomiska underskott för år 2007 att utgöra sparbeting för år Dessa har inte hanterats i förslaget till budget utan det kommer att hanteras i samband med bokslutet. Önskemål har framförts om justering av de ekonomiska ramarna enligt följande: Kommunstyrelsen, för ökade kostnader på grund av ökning av ägartillskott till Kalmar Läns Trafik AB ( kronor). Tekniska nämnden, för korrigering av alltför höga budgeterade intäkter ( kronor). Omsorgsnämnden, för utökning av personal vid Strandvägen, etapp II och Orrefors ( kronor). Kultur-fritidsnämnden, för bland annat ökade elpriser, hyresökning vid Viktoriahallen och Madesjövallen ( kronor). Kommunfullmäktige beslöt även vid sitt sammanträde i juni 2007 om investeringsplan för perioden I särskild bilaga redovisas förslag till reviderad investeringsplan Revideringen innebär minskade utgifter med kronor under år Totalt uppgår investeringsbudgeten 2008 till kronor före eventuell tilläggsbudget från Investeringsram juni kf (mnkr) Investeringsram november 2007 (mnkr) Skillnad (mnkr) ,7 93,3 +23, ,2 97,7-12, ,2 105,7-49,5 258,1 296,7

7 Sammanträdesdatum (forts) Utöver budget och verksamhetsplan styrs verksamheten av kommunfullmäktiges tio styrprinciper. Kommunstyrelsekontoret föreslår att nuvarande Måldokument revideras inför perioden Respektive nämnd föreslås få i uppdrag att i samband med budgetarbetet inför budget och plan redovisa förslag till nytt måldokument, bland annat utifrån perspektivet god ekonomisk hushållning. Markus Lund (s) föreslog att investeringsprogrammet för samhällsbyggnadsnämnden utökas med kronor vardera 2008 och 2009, för utökning av primärkartan för Nybro stad enligt samhällsbyggnadsnämndens beslut den 14 november 2007, 99. Stig Davidson (c) redovisade allianspartiernas, det vill säga centerpartiet, moderaternas och kristdemokraternas, reservation mot beslutet om budget från kommunfullmäktiges behandling av ärendet i juni Kommunstyrelsen beslöt föreslå kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen en utökad budgetram om kronor för utökade kostnader på grund av ägartillskott till Kalmar Läns Trafik AB, att ge kultur-fritidsnämnden en utökad budgetram om kronor för tillkommande hyra vid Victoriahallen och ny parkering vid Madesjövallen, att avslå tekniska nämndens begäran om utökad budgetram, att avslå omsorgsnämndens begäran om utökad budgetram, att godkänna reviderat förslag till budget 2008 och verksamhetsplan , att verksamheten inom de berörda nämnderna successivt ska anpassas utifrån den mellankommunala utjämningen, den så kallade struten, under den period som blir aktuellt, där landstingets skatteväxlingsunderlag ska utgöra bas. Beslutspunkten avser hemsjukvården m m, som överförs från landstinget från och med 1 januari 2008, att godkänna reviderad investeringsplan för åren inklusive ytterligare tillskott med kronor 2008 och 2009 till samhällsbyggnadsnämnden för utökning av primärkarta för Nybro stad, att godkänna nyupplåning med kronor under år 2008,

8 Sammanträdesdatum (forts) att ge samtliga nämnder och styrelsen i uppdrag att arbeta fram måldokument för perioden , bland annat utifrån god ekonomisk hushållning samt att nämnderna får i uppdrag att till budgetberedningen, senast den 29 februari 2008, redovisa på vilket sätt som avvikelserna mot ramen ska åtgärdas. Utdrag till: 2 KF

9 Sammanträdesdatum Dnr 07/0235 Förslag till nytt internkontrollreglemente Bakgrund Kommunfullmäktige beslöt den 21 december 1998, 177, att anta ett reglemente för intern kontroll för Nybro kommun. Bakgrunden är att det i kommunallagen regleras att kommunens nämnder ska ha kontroll över sin verksamhet. Det innebär att nämnderna själva ansvarar för att ha ändamålsenlig styrning så att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt och att det finns säkra rutiner som förhindrar förlust för kommunen och som säkerställer att redovisningen är rättvisande. Detta reglemente har nu funnits i 8 år. Revisionen genomförde en övergripande granskning av den interna kontrollen under år 2006 som avsåg ekonomiska transaktioner. Bland annat konstaterades då att arbetet med den interna kontrollen inte hade utförts på ett ändamålsenligt sätt och att reglementet var omfattande och okänt i organisationen. I kommunstyrelsens svar till revisionen angavs i februari 2007: För att alla anställda skall uppfylla alla de lagar, regler och anvisningar, som finns inom den kommunala verksamheten, behöver den interna kontrollen utvecklas. Kommunstyrelsekontoret har tagit initiativ till en information till alla förvaltningschefer om vad intern kontroll innebär och hur arbetet med detta kan bedrivas. Även om det finns olika skillnader i verksamhetsinnehåll mellan kommunens olika nämnder och styrelsen finns också mycket gemensamt. Självklart är att det är både säkrare och effektivare om det gemensamma sker utifrån samma förutsättningar. Kommunstyrelsekontoret föreslog då att en förvaltningsövergripande arbetsgrupp skulle tillsättas med uppgift att samordna arbetet med utvecklandet av den interna kontrollen. Detta skulle innebära ett tydliggörande av vilka lagar, regler och bestämmelser som styr verksamheterna inte minst i förhållande till de ekonomiska transaktionerna, men också framtagande av nya regler för de områden som saknas enligt revisionens granskningsrapport. Detta innebar dock ingen förändring i ansvarsfrågan, som regleras bland annat i reglementet för intern kontroll. Arbetsgruppens arbete skulle sammanfattas och återrapporteras till kommunstyrelsen och revisionen före 2007 års utgång. Beslutet i kommunstyrelsen i februari 2007 blev att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att bilda en kommungemensam arbetsgrupp med uppdrag att utveckla den interna kontrollen utifrån revisionens granskningsrapport samt

10 Sammanträdesdatum (forts) att arbetsgruppens arbete återredovisas till kommunstyrelsen och kommunrevisionen före 2007 års utgång. Nuläge Kommunstyrelsekontoret har nu omarbetat reglementet för intern kontroll med ambitionen att det ska bli tydligare och enklare att följa. En arbetsgrupp, där representanter från respektive nämnd eller styrelse är under bildande. Arbetsgruppen ska ha sitt första möte innan årsskiftet 2007/2008. Syftet med arbetsgruppen är att, med reglementet för intern kontroll som utgångspunkt, skapa ett gemensamt förhållningssätt för att arbeta fram dokumenterade rutiner eller regler, internkontrollplaner m m, som är praktiskt hanterbara i syfte att stärka den interna kontrollen. Ett förslag till förnyat reglemente för intern kontroll finns utarbetat enligt nedanstående: Reglemente för intern kontroll Syfte Syftet är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika att allvarliga fel begås. Vidare ska den interna kontrollen ge medarbetare och politiker trygghet genom att skydda dem från oberättigade misstankar om oegentligheter. Detta ska göras genom * att ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet bedrivs, * tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten ges, * att lagar, föreskrifter, riktlinjer m m efterlevs. Organisation Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret att se till att det finns en god intern kontroll inom kommunen och att en övergripande organisation för detta upprättas.

11 Sammanträdesdatum (forts) Varje nämnd har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina verksamhetsområden. Nämnden ska tillse att en organisation upprättas för den interna kontrollen samt att regler och anvisningar antas. Förvaltningschefen * har ansvaret för att konkreta regler och anvisningar utformas, * att förslag till internkontrollplan upprättas samt * att löpande rapportering om hur den interna kontrollen fungerar lämnas till nämnden. Verksamhetsansvarig * är skyldig att följa reglerna och anvisningarna om intern kontroll, * är skyldig att informera övriga anställda om reglernas innebörd, * ska verka för att arbetet sker i enlighet med regelverket samt * tillse att de arbetsmetoder som används bidrar till en god intern kontroll. Uppföljning av intern kontroll Internkontrollplan ska årligen antas av varje nämnd. Uppföljning av intern kontroll ska ske i enlighet med den upprättade interna kontrollplanen och rapporteras till nämnden. Nämndens rapportskyldighet består av att i samband med årsredovisningens upprättande, rapportera till kommunstyrelsen de under året konstaterade fel och brister, som framkommit i samband med uppföljningen av den interna kontrollen samt rapportera de åtgärder som vidtagits. Rapporten ska även tillställas kommunens revisorer. Kommunstyrelsens skyldigheter består av, att med utgångspunkt från nämndernas och styrelsernas uppföljningsrapporter, utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall förbättringar behövs, föranstalta om sådana. Styrelsen ska även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala företagen.

12 Sammanträdesdatum (forts) Kommunstyrelsen beslöt föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till förnyat reglemente för intern kontroll och därmed upphäva det reglemente som finns beslutat, den 21 december 1998, 177, att kommunstyrelsekontoret återredovisar i samband med delårsrapport för 2008 hur arbetet fortskrider med den interna kontrollen inom styrelsen och nämnderna samt att det nya reglementet börjar gälla från och med den 1 februari Utdrag till: 2 KF

13 Sammanträdesdatum Dnr 07/0237 Igångsättningsstillstånd för äldreboende Strandvägen etapp 2 och finansiering Etapp 2 av äldreboende Strandvägen omfattar 18 stycken lägenheter i ett separat hus, som förbinds med det nyligen ombyggda äldreboendet Strandvägen 25. Anbud har inhämtats som styrd totalentreprenad och vid anbudstidens utgång förelåg tre stycken anbud i enlighet med öppningsprotokoll den 25 oktober 2007 (bifogas). 1. Hansa Bygg kr 2. O G Ohlsson Byggnads AB kr 3. Ekaryds Entreprenad&fastighetsförvaltning AB kr Prövning av anbudsgivare Vid prövning av anbudsgivare skall bland annat icke prissatta reservationer föranleda att anbudet inte upptas till prövning. Detta gäller anbud nummer 3, som ej angivit den årliga energiförbrukningen i enlighet med förfrågningsunderlaget. Uppgiften är av väsentlig betydelse för att den ingår i utvärderingen av anbud (nedan). För att följa regelverket skall alltså anbudet inte tas med i fortsättningen. Kvarvarande anbudsgivare bedöms ha personella och ekonomiska resurser att fullfölja aktuellt objekt. Visserligen har vi liten kännedom om anbudsgivare nummer 1, men olika referenser bekräftar att det är så. Prövning av anbud Värdering av anbud skall i första hand ske enligt nedanstående fem punkter.

14 Sammanträdesdatum (forts) Anbud 1 Anbud 2 Anbudspris kr kr Nuvärde energi kr kr Kortare byggtid +/- +/- Tung yttervägg kr kr Påslag 9 punkt kr kr (be/ue 60/40 procent) Summa utvärdering kr kr Om ovanstående sammanställning inte är utslagsgivande görs en andra utvärdering med avseende på egna referenser respektive kvalitetssystem. Den bedömningen behöver inte göras. Det har uppstått en diskussion om vad som är en tung ytterväggkonstruktion. En ½-stens fasadtegelvägg med bakomliggande luftspalt och lättregelvägg är enligt tekniska kontorets bedömning inte det. Anbud 1 innehåller en sådan konstruktion till cirka 50 procent varför tekniska kontoret värderat anbudet därefter. Bedömningen spelar egentligen ingen större roll därför att anbud 2 totalt sett är lägre utan denna korrigering. Sammanfattning Tekniska kontoret konstaterar att man fått in mycket näraliggande anbud, vilket tyder på stor konkurrens. Tyvärr faller ett anbud bort på grund av utelämnade väsentliga uppgifter. Av de kvarvarande är anbud 2 det klart bästa alternativet. Tekniska kontoret föreslår att totalentreprenaden skall gå till O G Ohlsson Byggnads AB. Anbudsgivare är bunden av sitt anbud till och med den 24 januari Tekniska nämnden har rätt att hoppa av upphandlingen om kommunstyrelsen inte godkänner entreprenadkostnaden. Vid snabbt beslut kan inflyttning ske december Total kostnad för projektet kan idag bedömas till kronor. I budget 2007 finns kronor anvisade. För att genomföra projektet krävs alltså ett tillskott på kronor. Tekniska kontoret föreslog tekniska nämnden besluta

15 Sammanträdesdatum (forts) att utse O G Ohlsson Byggnads AB som totalentreprenör, men att avvakta beställning tills igångsättningstillstånd erhållits samt att hos kommunstyrelsen begära igångsättningstillstånd samt finansiering. Vid beredningen inför kommunstyrelsens behandling av ärendet noterades att i förslag till reviderat investeringsprogram för 2008 finns kronor budgeterat som kostnad och kronor som intäkt för genomförande av projektet. Kommunstyrelsen beslöt att bevilja igångsättningstillstånd för äldreboende Strandvägen etapp 2 under förutsättning av att eventuell överklagandeprocess är avslutad. Utdrag till: Tekniska nämnden Ekonomienheten Akten

16 Sammanträdesdatum Dnr 07/0221 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2007 för Regionförbundet i Kalmar län Regionförbundet i Kalmar län ombildades från och med 2003 till samverkansorgan (kommunalförbund) enligt lagen 2002:34 om samverkansorgan i länen. I samband därmed ändrades förbundsordningen, bland annat avseende beslutsorgan. I stället för fullmäktige finns numera enbart en förbundsstyrelse som beslutande organ. Med hänvisning till vissa ändringar i kommunallagen, vilka berör Regionförbundets verksamhet, skall kommunfullmäktigeförsamlingarna, i likhet med årsbokslut, även behandla delårsrapport för kommunalförbund utan fullmäktige. Regionförbundets delårsrapport, 1 januari-30 juni 2006, finns som bilaga till ärendet. I rapporten tas bland annat upp Regionförbundets arbete med infrastrukturfrågorna, den digitala samhällsutvecklingen, arbetet med klimatfrågan samt Regionförbundets initiativ till ett omfattande strategiarbete för hur regionens besöksnäring skall kunna utvecklas och stärka sin konkurrenskraft. Vidare redovisas ärendeflödet avseende företagsstöd, regionala projekt, EU-medfinansiering och kulturprojekt. Budgeten för årets resultat är 0 kronor. Delårsrapportens resultat, liksom årsprognosen är bättre än vad som budgeterats och detta beror i huvudsak på att kansliets övriga kostnader varit lägre samt att finansnettot är högre än förväntat. Likviditeten, det vill säga betalningsförmågan på kort sikt, är 123 procent mot 109 procent förra året. Uppsatt mål är 100 procent. Likvida medel uppgick per den 30 juni 2006 till kronor jämfört med kronor förra året. Soliditeten, det vill säga betalningsförmågan på lång sikt, är 33 procent mot 23 procent förra året. Uppsatt mål är 10 procent. Största finansieringskällor är medlemsavgifter för kansli, AV-Media och Fokus, kronor och landstingsbidrag kronor. Siffrorna avser perioden 1 januari-30 juni 2007.

17 Sammanträdesdatum (forts) Regionförbundets revisorer har översiktligt granskat Regionförbundet i Kalmar läns delårsrapport per den 30 juni En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad revisionsrapport, som avlämnats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Revisorerna bedömer att o delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen, o resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av styrelsen antagna målen för den ekonomiska förvaltningen. Regionförbundet i Kalmar län har policydokument, som ligger till grund för verksamheten. Dessa policydokument, med tillhörande mål, framgår inte av Regionförbundets budget. Då det i budgeten saknas mål om hur en god ekonomisk hushållning skall uppnås utifrån ett verksamhetsmässigt perspektiv, kan vi som en följd av detta inte bedöma resultatet i denna del. Enligt uppgift avser styrelsen att arbeta fram verksamhetsmål till årsredovisningen Ett balanserat resultat kommer att uppnås vid årets slut. Kommunstyrelsen beslöt föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport, 1 januari-30 juni 2007, för Regionförbundet i Kalmar län. Paragrafen förklarades som omedelbart justerad. Utdrag till: 2 KF

18 Sammanträdesdatum Dnr 07/0087 Besvarande av motion angående barnomsorgen i Nybro kommun Ledamöterna Karin Helmersson (c) och Anders Johansson (c) hade till kommunfullmäktige den 5 april 2007 lämnat in en motion med följande lydelse: Behovet av ökad barnomsorg har slagit igenom de senaste åren i Nybro kommun. Kommunen har idag svårt att erbjuda barnomsorgsplats inom rimlig tid och i närheten av bostaden. Främst finns behovet i centralorten, men vi tycker det är dags att kommunen börjar titta på områden utanför centralorten, där det finns många barnfamiljer. En sådan ort är S:t Sigfrid. Självklart kan alternativa driftformer vara ett alternativ i utbyggnaden av barnomsorgen. En bra barnomsorg/förskola, som är tillgänglig och håller kvalité är ett konkurrensmedel för att fler ska välja Nybro kommun som bostadsort. Bristen på barnomsorg inom rimlig tid försvårar givetvis möjligheterna till att kunna ta erbjudna jobb vid arbetslöshet och det är inte acceptabelt. Vi yrkar därför Att intresset för förskola/dagbarnvårdare i S:t Sigfrid undersöks och vid intresse förverkligas. Orrefors och Nybro den 3 april 2007 Karin Helmersson Kommunfullmäktigeledamot (C) Anders Johansson Kommunfullmäktigeledamot (C) Motionen hade mångfaldigats och delats ut till ledamöterna före kommunfullmäktiges sammanträde. Den ansågs därmed som föredragen. Kommunfullmäktige beslöt att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslöt att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden för besvarande inom sex månader.

19 Sammanträdesdatum (forts) Yttrande från barn- och utbildningsnämnden Majoritetens förslag till yttrande Barn- och utbildningskontoret har på uppdrag av nämnden genomfört en intresseundersökning för efterhörande av behov och intresse av familjedaghem i S:t Sigfridsområdet. Undersökningen visade att av 18 tillfrågade familjer, svarade tio familjer att de är intresserade av att placera sitt/sina barn i familjedaghem, totalt 14 barn. För att tillgodose intresset (14 platser) i denna barnomsorgsform i S:t Sigfridsområdet skulle två-tre familjedaghem behöva inrättas. Enligt EU-direktiv om dygnsvila och ett centralt uppsagt avtal, begränsas dagbarnvårdares arbetstid till åtta timmar per dag. Krav på att tillfredsställa arbetstidsvillkoren kan innebära vistelse för barnen någon dag i veckan på förskola, vilket kan ställa till problem då det förutsätter en närbelägen förskola samt ett nära samarbete med förskolan. Det kan konstateras att intresse finns för inrättande av familjedaghem i S:t Sigfridsområdet, men att barn- och utbildningsnämnden inte har ekonomiska möjligheter att under 2008 inrätta familjedaghem i området. Barn- och utbildningsnämnden vill dock upplysa berörda föräldrar om möjligheten att i egen regi bedriva familjedaghem och att det ingår i barn- och utbildningsnämndens uppdrag att bevilja/avslå en eventuell ansökan om tillstånd för att bedriva familjedaghem. Christina Davidson (c) yrkade bifall till motionen. Börje Slättman (s) yrkade bifall till majoritetens förslag. Ordföranden ställde propositionsordning, bifall eller avslag på yrkandena och fann att barn- och utbildningsnämnden beslöt i enlighet med majoritetens yrkande. Barn- och utbildningsnämnden beslöt att anta majoritetens förslag till yttrande som sitt eget för överlämnande till kommunstyrelsen samt att därmed anse motionen besvarad.

20 Sammanträdesdatum (forts) Mot beslutet reserverade sig samtliga ledamöter från centerpartiet, moderaterna och kristdemokraterna till förmån för eget yrkande. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkade Stig Davidson (c), med instämmande av ledamöterna från moderaterna och kristdemokraterna, bifall till motionen. Ordföranden ställde propositionsordning, bifall eller avslag på Stig Davidsons m fl:s förslag och fann att kommunstyrelsen beslöt bifalla arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen beslöt föreslå kommunfullmäktige besluta att ställa sig bakom barn- och utbildningsnämndens yttrande samt att därmed anse motionen besvarad. Mot beslutet reserverade sig ledamöterna från centerpartiet, moderaterna och kristdemokraterna. Utdrag till: 2 KF

21 Sammanträdesdatum Dnr 07/0214 Motion angående tillsättande av en haverikommission för att återupprätta förtroendet för äldreomsorgen i Nybro Ledamoten Sivert Hugosson (kd) hade till kommunfullmäktige den 15 oktober 2007 lämnat in en motion med följande lydelse: Väl medveten om att det mesta fungerar bra inom omsorgen, kan jag inte undgå att uppfatta att många Nybrobor känner bristande förtroende för både politiker och tjänstemän. Inte tror jag att det extra kommunfullmäktige den 8 oktober 2007 förbättrade situationen. Vi måste, enligt min mening, få till en omstart och omgående göra något åt det havererade förtroendet. Här måste alla tankar och förslag få ventileras och där resultatet av utvärderingen av Alsterbromodellen och länsstyrelsens arbete ingår. Tillsättande av nya chefstjänster bör därför anstå tills vidare. Därför föreslår jag att kommunfullmäktige snarast utser en haverikommission där alla partier, pensionärs- och handikapporganisationer samt aktuella fack är representerade. Nybro Sivert Hugosson Motionen hade mångfaldigats och delats ut till ledamöterna före kommunfullmäktiges sammanträde. Den ansågs därmed som föredragen. Kommunfullmäktige beslöt att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslöt att remittera motionen till kommunstyrelsekontoret för besvarande inom sex månader. Utdrag till: Kommunstyrelsekontoret Akten

22 Sammanträdesdatum Dnr 06/0279 Aktuellt från Regionförbundet Aktuell information från Regionförbundet skall komma ledamöterna till godo antingen via e-post eller via ordinarie utskick av handlingar. Kommunstyrelsen beslöt att notera informationen till protokollet. Utdrag till: Akten

23 Sammanträdesdatum Anmälningar Anmäldes och lades till handlingarna a) Inbjudan till deltagande från Energimyndigheten i konferens I vägskälet till framtiden den november 2007 (Dnr 07/0168), b) Inbjudan till CEMR:s deklaration om jämställdhet på lokal och regional nivå den 15 november 2007 (Dnr 06/0256), c) Inbjudan till att komma med synpunkter på SOU 2007:72 Kommunal kompetens i utveckling (Dnr 07/0224), d) Skrivelse från Kråksmåla Samhällsförening angående tryggheten på landsbygden (Dnr 07/0229), e) Minnesanteckningar den 31 oktober 2007 från Styrgruppsmöte angående investeringsprojekt Hanemålaskolan (Dnr 07/0176), f) Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 14 november 2007, g) Protokoll nummer 7 från styrelsemöte i AB Nybro Brunn den 22 oktober 2007 (Dnr 07/0052), h) Synpunkter från Ruskemåla skola Intresse- och Bygdegårdsförening om nedklassning från bygdegårdsförening till klubblokal (Dnr 07/0218). Utdrag till: Respektive akter

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset Eken 2007-08-30 kl 13.30-17.00 Beslutande Bertil Johnsson (s), ordförande Åke Liljegren (s), ersättare för Lena Jonsson (s) Anna Gustafsson (s), ersättare

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 februari 2008 1 (8)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 februari 2008 1 (8) Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 februari 2008 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-17.50 Ajournering kl. 15.45-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk t o m 17.25

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25 53 VIMMERBY KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-25, 53. Syfte

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x.

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x. KUNGÄLVS KOMMUN eller hur vi klarlägger att uttalade och outtalade regler efterlevs, dvs att den interna kontrollen fungerar som det var tänkt. Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare 1(7) Protokoll nr 6 fört vid sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 10 december 2012 Beslutande: Övriga närvarande: Kaj Göransson, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Christina Davidson,

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL POLICY 1 (5) Datum Bertil Wiman 2006-05-29 0589-87020, 073-7657020 bertil.wiman@arboga.se REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av Kommunfullmäktige 2006-08-31, 81 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar Antaget av/ansvarig Syfte God styrning och kontroll av Trollhättans Stads ekonomi och verksamhet. Gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar. Referensdokument Kommunallagen. Kommunal redovisningslag

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för intern kontroll antaget av kommunfullmäktige 2014-12-08, 160 Gäller från 2015-01-01 1 Syftet med intern kontroll Detta reglemente syftar till att säkerställa att

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 2015-04-13 1 ÄRENDEFÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 106 Erbjudande ungdomskort Länstrafiken i Jämtlands Län 2015-04-13 2 Plats och

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare arbetsutskott 22 augusti 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 augusti 2006 kl 17.00 17:40.

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Datum 2014-03-04 6 Antal sidor Reglemente för intern kontroll Syfte med reglementet Angela Birnstein ekonomichef Ekonomiavdelningen 0560-160 28 direkt 070-697 94 54 mobil angela.birnsein@torsby.se Innehållsförteckning

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Administrativa kontoret Ekonomiavdelning 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Reglemente Intern kontroll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-01-23 Kommunstyrelsen 2006-02-06 Kommunfullmäktige 2006-02-27

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23 Protokoll 1 (7) ammanträdesdatum Plats och tid Folkets Hus, kl. 17.30-17.55 Beslutande V C M KD D D ara Rudolfsson, ordf Kjell-Åke Karlsson Kaj Joelsson Patrik jöstedt ersätter Anita karphagen Karmen Björkman

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 1 Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 Innehållsförteckning - Syfte med reglemente. 1 Syfte... Sid 3 - Organisation av intern kontroll 2 Kommunstyrelsen... Sid 3 3 Nämnderna... Sid 3 4 Förvaltningschef...

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist Sidan 1 av 14 Plats och tid Fritids- och kulturförvaltningen, onsdagen den 27 mars 2013, kl 08.15 11.15 Beslutande Britt-Inger Nordström (S) ordförande Håkan Nyman (S) Susanne Enstedt Lund (MP) Övriga

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 (5) Reglemente för intern kontroll Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 22 Ekonomisk redovisning 1:a kvartalet 2008 23 Kvalitetsredovisning 2007 24 Handlingsplan

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 09.00 12.10 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande 09.00 12.05 Lars Ottosson (s), ej tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer