Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) John Green (mp) Mariann Karlsson (v) Sivert Hugosson (kd) Anders Ivansson (c) Roger Stålbrand (m) Jan Enarsson (m) Bodil Johansson (c) ersättare för Karin Helmersson (c) Övriga deltagande Cecilia Olsson, ersättare (s) Brith-Louise Fagerstrand, ersättare (s) Mats Larsson, ersättare (s) Anders Svensson, ersättare (v) Anders Karlsson, ersättare (fp) Inger Rydbrink, kommunfullmäktiges ordförande (s) Nils-Erik Gustafsson, kommunchef Anette Arbman, ekonomichef Susanne Karlsson, ekonom Mats Arnér, sekreterare Utses att justera Jan Enarsson Justeringens plats och tid Kommunstyrelsekontoret Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Mats Arnér Markus Lund Jan Enarsson Paragrafer Bevis Organ Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i Förvaltningshuset. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslagsuppsättande Datum för anslagsnedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Nybro kommunstyrelsekontor, förvaltningshuset, Nybro Markus Lund G:\Protokoll\Kommunstyrelsen\2007\KOMMUNSTYRELSEN doc

2 Sammanträdesdatum 513 FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLADES PÅ SAMMANTRÄDET: 209 Budgetuppföljning oktober Förslag till budget 2008 och verksamhetsplan för Nybro kommun. 211 Förslag till nytt interkontrollreglemente. 212 Igångsättningstillstånd för äldreboende Strandvägen etapp 2 och finansiering. 213 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2007 för Regionförbundet i Kalmar län. 214 Besvarande av motion angående barnomsorgen i Nybro kommun. 215 Motion angående tillsättande av en haverikommission för att återupprätta förtroendet för äldreomsorgen i Nybro. 216 Aktuellt från Regionförbundet. 217 Anmälningar a-h.

3 Sammanträdesdatum Dnr 07/0034 Budgetuppföljning januari - oktober 2007 Ekonomienheten redovisade budgetuppföljning för perioden januari till och med oktober Budgetuppföljningen framgår av nedanstående sammandrag och redovisas totalt för samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Informationen är hämtad från redovisningen i ekonomisystemet. Riktpunkten för oktober 2007 motsvarar 83,3 procent. Intäkt/ Kostnadsslag, tkr Årsbudget Ackumulerat Utfall Avvikelse riktpunkt %-förb Förbruk 2006 Bokslut 2006 Intäkter ,0% 86,2% Personalkostnader ,7% 87,3% Övriga kostnader ,0% 83,1% Kapitalkostnader ,3% 83,3% Bruttokostnader ,6% 85,5% Nettokostnader ,7% 85,1% Kommentar till ovanstående information Nettokostnadsförbrukningen uppgår till 84,7 procent, vilket är 1,4 procent högre än riktpunkten. Dessa 1,4 procent motsvarar drygt kronor i högre nettokostnader, beräknat mot riktpunkten. Föregående år, vid motsvarande tidpunkt, uppgick nettokostnadsförbrukningen till 85,1 procent, vilket då motsvarade kronor. De negativa avvikelserna mot riktpunkten ger en viss oro för det ekonomiska utfallet för år 2007 för verksamheterna. I särskild bilaga redovisas budgetuppföljningen per nämnd. Personalkostnader I nedanstående tabell redovisas budget och aktuellt utfall för personalkostnaderna för aktuell period samt för föregående års motsvarande period.

4 Sammanträdesdatum (forts) Oktober KS TKN SBN KFN OMS IFN BUT VA TOTALT Utfall Utfall Ökning % 108,1% 100,1% 105,6% 100,2% 105,8% 95,9% 103,3% 103,3% 103,7% Bud ökning 112,5% 100,0% 105,7% 104,0% 109,0% 104,5% 102,7% 103,4% 105,6% Investeringar Investeringsbudgeten för år 2007 uppgår, inklusive tilläggsbudgeten, till kronor. Till och med oktober 2007 har kronor använts. Detta innebär att 77,2 procent av budgeten har förbrukats. Likviditet Medelsaldot för oktober månad 2007 uppgick till kronor. Av de tidigare upplånade kronor finns inga medel kvar att ianspråkta. Kommunstyrelsen beslöt att ta informationen till protokollet. Utdrag till: Ekonomienheten Akten

5 Sammanträdesdatum Dnr 07/0065 Förslag till budget 2008 och verksamhetsplan för Nybro kommun Kommunfullmäktige beslöt om ekonomiska ramar och direktiv för nämndernas budgetarbete vid sitt sammanträde den 18 juni I bilaga redovisas sammanfattning av nämndernas förslag till budget och verksamhetsplan I förhållande till kommunfullmäktiges beslut om ramar, har reviderade förutsättningar tillkommit genom: Överförande av hemsjukvården från landstinget enligt särskilt ärende till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under november månad Ekonomiskt innebär verksamhetsövergången att budgeten för år 2008 korrigeras med kostnader som uppgår till kronor för hemsjukvården. Intäkterna som erhålles motsvarar en skattejustering med + 0,26 öre, vilket motsvarar cirka kronor med beräkning från landstingets skatteunderlag. Anpassning till den lägre kostnadsnivån ska göras inom ett kommande mellankommunalt skatteutjämningssystem. Sveriges Kommuner och Landsting har i sin senaste prognos över skatte- och statsbidragsutvecklingen, cirkulär 07:51, gjort nya beräkningar, vilket påverkat kommunens ekonomi för år 2008 med kronor. Samtidigt har ny delmodell för beräkning av strukturellt betingade löneskillnader och byggkostnader påverkat negativt med minskade intäkter med kronor. Befolkningsunderlaget är korrigerat med uppgifter från vecka 44, som då uppgick till invånare. Det innebär en minskning med 65 personer från då de ekonomiska ramarna beslutades. Justering av budgetram för kommunstyrelsen för AB Nybro Brunn ( kronor). Ovanstående punkter har påverkat resultaten för respektive år enligt följande: Ekonomiskt resultat ram juni kf (tkr) Ekonomiskt resultat ram november 2007 (tkr) Skillnad (tkr)

6 Sammanträdesdatum (forts) I det reviderade förslaget till budget, som nu bifogas, finns förslag om att överföra anslag från kommunstyrelsen till ett eget ekonomiskt ansvar med egen ekonomisk ram dels för revisionen, som motsvarar kronor, dels för överförmyndarnämnden, som utgör en egen nämnd med kronor. I budgetens driftplan redovisas även sammanställning över ramavvikelser i 2008 års budget. I enlighet med kommunens beslutade överrespektive underskottshantering kommer ekonomiska underskott för år 2007 att utgöra sparbeting för år Dessa har inte hanterats i förslaget till budget utan det kommer att hanteras i samband med bokslutet. Önskemål har framförts om justering av de ekonomiska ramarna enligt följande: Kommunstyrelsen, för ökade kostnader på grund av ökning av ägartillskott till Kalmar Läns Trafik AB ( kronor). Tekniska nämnden, för korrigering av alltför höga budgeterade intäkter ( kronor). Omsorgsnämnden, för utökning av personal vid Strandvägen, etapp II och Orrefors ( kronor). Kultur-fritidsnämnden, för bland annat ökade elpriser, hyresökning vid Viktoriahallen och Madesjövallen ( kronor). Kommunfullmäktige beslöt även vid sitt sammanträde i juni 2007 om investeringsplan för perioden I särskild bilaga redovisas förslag till reviderad investeringsplan Revideringen innebär minskade utgifter med kronor under år Totalt uppgår investeringsbudgeten 2008 till kronor före eventuell tilläggsbudget från Investeringsram juni kf (mnkr) Investeringsram november 2007 (mnkr) Skillnad (mnkr) ,7 93,3 +23, ,2 97,7-12, ,2 105,7-49,5 258,1 296,7

7 Sammanträdesdatum (forts) Utöver budget och verksamhetsplan styrs verksamheten av kommunfullmäktiges tio styrprinciper. Kommunstyrelsekontoret föreslår att nuvarande Måldokument revideras inför perioden Respektive nämnd föreslås få i uppdrag att i samband med budgetarbetet inför budget och plan redovisa förslag till nytt måldokument, bland annat utifrån perspektivet god ekonomisk hushållning. Markus Lund (s) föreslog att investeringsprogrammet för samhällsbyggnadsnämnden utökas med kronor vardera 2008 och 2009, för utökning av primärkartan för Nybro stad enligt samhällsbyggnadsnämndens beslut den 14 november 2007, 99. Stig Davidson (c) redovisade allianspartiernas, det vill säga centerpartiet, moderaternas och kristdemokraternas, reservation mot beslutet om budget från kommunfullmäktiges behandling av ärendet i juni Kommunstyrelsen beslöt föreslå kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen en utökad budgetram om kronor för utökade kostnader på grund av ägartillskott till Kalmar Läns Trafik AB, att ge kultur-fritidsnämnden en utökad budgetram om kronor för tillkommande hyra vid Victoriahallen och ny parkering vid Madesjövallen, att avslå tekniska nämndens begäran om utökad budgetram, att avslå omsorgsnämndens begäran om utökad budgetram, att godkänna reviderat förslag till budget 2008 och verksamhetsplan , att verksamheten inom de berörda nämnderna successivt ska anpassas utifrån den mellankommunala utjämningen, den så kallade struten, under den period som blir aktuellt, där landstingets skatteväxlingsunderlag ska utgöra bas. Beslutspunkten avser hemsjukvården m m, som överförs från landstinget från och med 1 januari 2008, att godkänna reviderad investeringsplan för åren inklusive ytterligare tillskott med kronor 2008 och 2009 till samhällsbyggnadsnämnden för utökning av primärkarta för Nybro stad, att godkänna nyupplåning med kronor under år 2008,

8 Sammanträdesdatum (forts) att ge samtliga nämnder och styrelsen i uppdrag att arbeta fram måldokument för perioden , bland annat utifrån god ekonomisk hushållning samt att nämnderna får i uppdrag att till budgetberedningen, senast den 29 februari 2008, redovisa på vilket sätt som avvikelserna mot ramen ska åtgärdas. Utdrag till: 2 KF

9 Sammanträdesdatum Dnr 07/0235 Förslag till nytt internkontrollreglemente Bakgrund Kommunfullmäktige beslöt den 21 december 1998, 177, att anta ett reglemente för intern kontroll för Nybro kommun. Bakgrunden är att det i kommunallagen regleras att kommunens nämnder ska ha kontroll över sin verksamhet. Det innebär att nämnderna själva ansvarar för att ha ändamålsenlig styrning så att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt och att det finns säkra rutiner som förhindrar förlust för kommunen och som säkerställer att redovisningen är rättvisande. Detta reglemente har nu funnits i 8 år. Revisionen genomförde en övergripande granskning av den interna kontrollen under år 2006 som avsåg ekonomiska transaktioner. Bland annat konstaterades då att arbetet med den interna kontrollen inte hade utförts på ett ändamålsenligt sätt och att reglementet var omfattande och okänt i organisationen. I kommunstyrelsens svar till revisionen angavs i februari 2007: För att alla anställda skall uppfylla alla de lagar, regler och anvisningar, som finns inom den kommunala verksamheten, behöver den interna kontrollen utvecklas. Kommunstyrelsekontoret har tagit initiativ till en information till alla förvaltningschefer om vad intern kontroll innebär och hur arbetet med detta kan bedrivas. Även om det finns olika skillnader i verksamhetsinnehåll mellan kommunens olika nämnder och styrelsen finns också mycket gemensamt. Självklart är att det är både säkrare och effektivare om det gemensamma sker utifrån samma förutsättningar. Kommunstyrelsekontoret föreslog då att en förvaltningsövergripande arbetsgrupp skulle tillsättas med uppgift att samordna arbetet med utvecklandet av den interna kontrollen. Detta skulle innebära ett tydliggörande av vilka lagar, regler och bestämmelser som styr verksamheterna inte minst i förhållande till de ekonomiska transaktionerna, men också framtagande av nya regler för de områden som saknas enligt revisionens granskningsrapport. Detta innebar dock ingen förändring i ansvarsfrågan, som regleras bland annat i reglementet för intern kontroll. Arbetsgruppens arbete skulle sammanfattas och återrapporteras till kommunstyrelsen och revisionen före 2007 års utgång. Beslutet i kommunstyrelsen i februari 2007 blev att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att bilda en kommungemensam arbetsgrupp med uppdrag att utveckla den interna kontrollen utifrån revisionens granskningsrapport samt

10 Sammanträdesdatum (forts) att arbetsgruppens arbete återredovisas till kommunstyrelsen och kommunrevisionen före 2007 års utgång. Nuläge Kommunstyrelsekontoret har nu omarbetat reglementet för intern kontroll med ambitionen att det ska bli tydligare och enklare att följa. En arbetsgrupp, där representanter från respektive nämnd eller styrelse är under bildande. Arbetsgruppen ska ha sitt första möte innan årsskiftet 2007/2008. Syftet med arbetsgruppen är att, med reglementet för intern kontroll som utgångspunkt, skapa ett gemensamt förhållningssätt för att arbeta fram dokumenterade rutiner eller regler, internkontrollplaner m m, som är praktiskt hanterbara i syfte att stärka den interna kontrollen. Ett förslag till förnyat reglemente för intern kontroll finns utarbetat enligt nedanstående: Reglemente för intern kontroll Syfte Syftet är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika att allvarliga fel begås. Vidare ska den interna kontrollen ge medarbetare och politiker trygghet genom att skydda dem från oberättigade misstankar om oegentligheter. Detta ska göras genom * att ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet bedrivs, * tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten ges, * att lagar, föreskrifter, riktlinjer m m efterlevs. Organisation Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret att se till att det finns en god intern kontroll inom kommunen och att en övergripande organisation för detta upprättas.

11 Sammanträdesdatum (forts) Varje nämnd har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina verksamhetsområden. Nämnden ska tillse att en organisation upprättas för den interna kontrollen samt att regler och anvisningar antas. Förvaltningschefen * har ansvaret för att konkreta regler och anvisningar utformas, * att förslag till internkontrollplan upprättas samt * att löpande rapportering om hur den interna kontrollen fungerar lämnas till nämnden. Verksamhetsansvarig * är skyldig att följa reglerna och anvisningarna om intern kontroll, * är skyldig att informera övriga anställda om reglernas innebörd, * ska verka för att arbetet sker i enlighet med regelverket samt * tillse att de arbetsmetoder som används bidrar till en god intern kontroll. Uppföljning av intern kontroll Internkontrollplan ska årligen antas av varje nämnd. Uppföljning av intern kontroll ska ske i enlighet med den upprättade interna kontrollplanen och rapporteras till nämnden. Nämndens rapportskyldighet består av att i samband med årsredovisningens upprättande, rapportera till kommunstyrelsen de under året konstaterade fel och brister, som framkommit i samband med uppföljningen av den interna kontrollen samt rapportera de åtgärder som vidtagits. Rapporten ska även tillställas kommunens revisorer. Kommunstyrelsens skyldigheter består av, att med utgångspunkt från nämndernas och styrelsernas uppföljningsrapporter, utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall förbättringar behövs, föranstalta om sådana. Styrelsen ska även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala företagen.

12 Sammanträdesdatum (forts) Kommunstyrelsen beslöt föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till förnyat reglemente för intern kontroll och därmed upphäva det reglemente som finns beslutat, den 21 december 1998, 177, att kommunstyrelsekontoret återredovisar i samband med delårsrapport för 2008 hur arbetet fortskrider med den interna kontrollen inom styrelsen och nämnderna samt att det nya reglementet börjar gälla från och med den 1 februari Utdrag till: 2 KF

13 Sammanträdesdatum Dnr 07/0237 Igångsättningsstillstånd för äldreboende Strandvägen etapp 2 och finansiering Etapp 2 av äldreboende Strandvägen omfattar 18 stycken lägenheter i ett separat hus, som förbinds med det nyligen ombyggda äldreboendet Strandvägen 25. Anbud har inhämtats som styrd totalentreprenad och vid anbudstidens utgång förelåg tre stycken anbud i enlighet med öppningsprotokoll den 25 oktober 2007 (bifogas). 1. Hansa Bygg kr 2. O G Ohlsson Byggnads AB kr 3. Ekaryds Entreprenad&fastighetsförvaltning AB kr Prövning av anbudsgivare Vid prövning av anbudsgivare skall bland annat icke prissatta reservationer föranleda att anbudet inte upptas till prövning. Detta gäller anbud nummer 3, som ej angivit den årliga energiförbrukningen i enlighet med förfrågningsunderlaget. Uppgiften är av väsentlig betydelse för att den ingår i utvärderingen av anbud (nedan). För att följa regelverket skall alltså anbudet inte tas med i fortsättningen. Kvarvarande anbudsgivare bedöms ha personella och ekonomiska resurser att fullfölja aktuellt objekt. Visserligen har vi liten kännedom om anbudsgivare nummer 1, men olika referenser bekräftar att det är så. Prövning av anbud Värdering av anbud skall i första hand ske enligt nedanstående fem punkter.

14 Sammanträdesdatum (forts) Anbud 1 Anbud 2 Anbudspris kr kr Nuvärde energi kr kr Kortare byggtid +/- +/- Tung yttervägg kr kr Påslag 9 punkt kr kr (be/ue 60/40 procent) Summa utvärdering kr kr Om ovanstående sammanställning inte är utslagsgivande görs en andra utvärdering med avseende på egna referenser respektive kvalitetssystem. Den bedömningen behöver inte göras. Det har uppstått en diskussion om vad som är en tung ytterväggkonstruktion. En ½-stens fasadtegelvägg med bakomliggande luftspalt och lättregelvägg är enligt tekniska kontorets bedömning inte det. Anbud 1 innehåller en sådan konstruktion till cirka 50 procent varför tekniska kontoret värderat anbudet därefter. Bedömningen spelar egentligen ingen större roll därför att anbud 2 totalt sett är lägre utan denna korrigering. Sammanfattning Tekniska kontoret konstaterar att man fått in mycket näraliggande anbud, vilket tyder på stor konkurrens. Tyvärr faller ett anbud bort på grund av utelämnade väsentliga uppgifter. Av de kvarvarande är anbud 2 det klart bästa alternativet. Tekniska kontoret föreslår att totalentreprenaden skall gå till O G Ohlsson Byggnads AB. Anbudsgivare är bunden av sitt anbud till och med den 24 januari Tekniska nämnden har rätt att hoppa av upphandlingen om kommunstyrelsen inte godkänner entreprenadkostnaden. Vid snabbt beslut kan inflyttning ske december Total kostnad för projektet kan idag bedömas till kronor. I budget 2007 finns kronor anvisade. För att genomföra projektet krävs alltså ett tillskott på kronor. Tekniska kontoret föreslog tekniska nämnden besluta

15 Sammanträdesdatum (forts) att utse O G Ohlsson Byggnads AB som totalentreprenör, men att avvakta beställning tills igångsättningstillstånd erhållits samt att hos kommunstyrelsen begära igångsättningstillstånd samt finansiering. Vid beredningen inför kommunstyrelsens behandling av ärendet noterades att i förslag till reviderat investeringsprogram för 2008 finns kronor budgeterat som kostnad och kronor som intäkt för genomförande av projektet. Kommunstyrelsen beslöt att bevilja igångsättningstillstånd för äldreboende Strandvägen etapp 2 under förutsättning av att eventuell överklagandeprocess är avslutad. Utdrag till: Tekniska nämnden Ekonomienheten Akten

16 Sammanträdesdatum Dnr 07/0221 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2007 för Regionförbundet i Kalmar län Regionförbundet i Kalmar län ombildades från och med 2003 till samverkansorgan (kommunalförbund) enligt lagen 2002:34 om samverkansorgan i länen. I samband därmed ändrades förbundsordningen, bland annat avseende beslutsorgan. I stället för fullmäktige finns numera enbart en förbundsstyrelse som beslutande organ. Med hänvisning till vissa ändringar i kommunallagen, vilka berör Regionförbundets verksamhet, skall kommunfullmäktigeförsamlingarna, i likhet med årsbokslut, även behandla delårsrapport för kommunalförbund utan fullmäktige. Regionförbundets delårsrapport, 1 januari-30 juni 2006, finns som bilaga till ärendet. I rapporten tas bland annat upp Regionförbundets arbete med infrastrukturfrågorna, den digitala samhällsutvecklingen, arbetet med klimatfrågan samt Regionförbundets initiativ till ett omfattande strategiarbete för hur regionens besöksnäring skall kunna utvecklas och stärka sin konkurrenskraft. Vidare redovisas ärendeflödet avseende företagsstöd, regionala projekt, EU-medfinansiering och kulturprojekt. Budgeten för årets resultat är 0 kronor. Delårsrapportens resultat, liksom årsprognosen är bättre än vad som budgeterats och detta beror i huvudsak på att kansliets övriga kostnader varit lägre samt att finansnettot är högre än förväntat. Likviditeten, det vill säga betalningsförmågan på kort sikt, är 123 procent mot 109 procent förra året. Uppsatt mål är 100 procent. Likvida medel uppgick per den 30 juni 2006 till kronor jämfört med kronor förra året. Soliditeten, det vill säga betalningsförmågan på lång sikt, är 33 procent mot 23 procent förra året. Uppsatt mål är 10 procent. Största finansieringskällor är medlemsavgifter för kansli, AV-Media och Fokus, kronor och landstingsbidrag kronor. Siffrorna avser perioden 1 januari-30 juni 2007.

17 Sammanträdesdatum (forts) Regionförbundets revisorer har översiktligt granskat Regionförbundet i Kalmar läns delårsrapport per den 30 juni En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad revisionsrapport, som avlämnats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Revisorerna bedömer att o delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen, o resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av styrelsen antagna målen för den ekonomiska förvaltningen. Regionförbundet i Kalmar län har policydokument, som ligger till grund för verksamheten. Dessa policydokument, med tillhörande mål, framgår inte av Regionförbundets budget. Då det i budgeten saknas mål om hur en god ekonomisk hushållning skall uppnås utifrån ett verksamhetsmässigt perspektiv, kan vi som en följd av detta inte bedöma resultatet i denna del. Enligt uppgift avser styrelsen att arbeta fram verksamhetsmål till årsredovisningen Ett balanserat resultat kommer att uppnås vid årets slut. Kommunstyrelsen beslöt föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport, 1 januari-30 juni 2007, för Regionförbundet i Kalmar län. Paragrafen förklarades som omedelbart justerad. Utdrag till: 2 KF

18 Sammanträdesdatum Dnr 07/0087 Besvarande av motion angående barnomsorgen i Nybro kommun Ledamöterna Karin Helmersson (c) och Anders Johansson (c) hade till kommunfullmäktige den 5 april 2007 lämnat in en motion med följande lydelse: Behovet av ökad barnomsorg har slagit igenom de senaste åren i Nybro kommun. Kommunen har idag svårt att erbjuda barnomsorgsplats inom rimlig tid och i närheten av bostaden. Främst finns behovet i centralorten, men vi tycker det är dags att kommunen börjar titta på områden utanför centralorten, där det finns många barnfamiljer. En sådan ort är S:t Sigfrid. Självklart kan alternativa driftformer vara ett alternativ i utbyggnaden av barnomsorgen. En bra barnomsorg/förskola, som är tillgänglig och håller kvalité är ett konkurrensmedel för att fler ska välja Nybro kommun som bostadsort. Bristen på barnomsorg inom rimlig tid försvårar givetvis möjligheterna till att kunna ta erbjudna jobb vid arbetslöshet och det är inte acceptabelt. Vi yrkar därför Att intresset för förskola/dagbarnvårdare i S:t Sigfrid undersöks och vid intresse förverkligas. Orrefors och Nybro den 3 april 2007 Karin Helmersson Kommunfullmäktigeledamot (C) Anders Johansson Kommunfullmäktigeledamot (C) Motionen hade mångfaldigats och delats ut till ledamöterna före kommunfullmäktiges sammanträde. Den ansågs därmed som föredragen. Kommunfullmäktige beslöt att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslöt att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden för besvarande inom sex månader.

19 Sammanträdesdatum (forts) Yttrande från barn- och utbildningsnämnden Majoritetens förslag till yttrande Barn- och utbildningskontoret har på uppdrag av nämnden genomfört en intresseundersökning för efterhörande av behov och intresse av familjedaghem i S:t Sigfridsområdet. Undersökningen visade att av 18 tillfrågade familjer, svarade tio familjer att de är intresserade av att placera sitt/sina barn i familjedaghem, totalt 14 barn. För att tillgodose intresset (14 platser) i denna barnomsorgsform i S:t Sigfridsområdet skulle två-tre familjedaghem behöva inrättas. Enligt EU-direktiv om dygnsvila och ett centralt uppsagt avtal, begränsas dagbarnvårdares arbetstid till åtta timmar per dag. Krav på att tillfredsställa arbetstidsvillkoren kan innebära vistelse för barnen någon dag i veckan på förskola, vilket kan ställa till problem då det förutsätter en närbelägen förskola samt ett nära samarbete med förskolan. Det kan konstateras att intresse finns för inrättande av familjedaghem i S:t Sigfridsområdet, men att barn- och utbildningsnämnden inte har ekonomiska möjligheter att under 2008 inrätta familjedaghem i området. Barn- och utbildningsnämnden vill dock upplysa berörda föräldrar om möjligheten att i egen regi bedriva familjedaghem och att det ingår i barn- och utbildningsnämndens uppdrag att bevilja/avslå en eventuell ansökan om tillstånd för att bedriva familjedaghem. Christina Davidson (c) yrkade bifall till motionen. Börje Slättman (s) yrkade bifall till majoritetens förslag. Ordföranden ställde propositionsordning, bifall eller avslag på yrkandena och fann att barn- och utbildningsnämnden beslöt i enlighet med majoritetens yrkande. Barn- och utbildningsnämnden beslöt att anta majoritetens förslag till yttrande som sitt eget för överlämnande till kommunstyrelsen samt att därmed anse motionen besvarad.

20 Sammanträdesdatum (forts) Mot beslutet reserverade sig samtliga ledamöter från centerpartiet, moderaterna och kristdemokraterna till förmån för eget yrkande. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkade Stig Davidson (c), med instämmande av ledamöterna från moderaterna och kristdemokraterna, bifall till motionen. Ordföranden ställde propositionsordning, bifall eller avslag på Stig Davidsons m fl:s förslag och fann att kommunstyrelsen beslöt bifalla arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen beslöt föreslå kommunfullmäktige besluta att ställa sig bakom barn- och utbildningsnämndens yttrande samt att därmed anse motionen besvarad. Mot beslutet reserverade sig ledamöterna från centerpartiet, moderaterna och kristdemokraterna. Utdrag till: 2 KF

21 Sammanträdesdatum Dnr 07/0214 Motion angående tillsättande av en haverikommission för att återupprätta förtroendet för äldreomsorgen i Nybro Ledamoten Sivert Hugosson (kd) hade till kommunfullmäktige den 15 oktober 2007 lämnat in en motion med följande lydelse: Väl medveten om att det mesta fungerar bra inom omsorgen, kan jag inte undgå att uppfatta att många Nybrobor känner bristande förtroende för både politiker och tjänstemän. Inte tror jag att det extra kommunfullmäktige den 8 oktober 2007 förbättrade situationen. Vi måste, enligt min mening, få till en omstart och omgående göra något åt det havererade förtroendet. Här måste alla tankar och förslag få ventileras och där resultatet av utvärderingen av Alsterbromodellen och länsstyrelsens arbete ingår. Tillsättande av nya chefstjänster bör därför anstå tills vidare. Därför föreslår jag att kommunfullmäktige snarast utser en haverikommission där alla partier, pensionärs- och handikapporganisationer samt aktuella fack är representerade. Nybro Sivert Hugosson Motionen hade mångfaldigats och delats ut till ledamöterna före kommunfullmäktiges sammanträde. Den ansågs därmed som föredragen. Kommunfullmäktige beslöt att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslöt att remittera motionen till kommunstyrelsekontoret för besvarande inom sex månader. Utdrag till: Kommunstyrelsekontoret Akten

22 Sammanträdesdatum Dnr 06/0279 Aktuellt från Regionförbundet Aktuell information från Regionförbundet skall komma ledamöterna till godo antingen via e-post eller via ordinarie utskick av handlingar. Kommunstyrelsen beslöt att notera informationen till protokollet. Utdrag till: Akten

23 Sammanträdesdatum Anmälningar Anmäldes och lades till handlingarna a) Inbjudan till deltagande från Energimyndigheten i konferens I vägskälet till framtiden den november 2007 (Dnr 07/0168), b) Inbjudan till CEMR:s deklaration om jämställdhet på lokal och regional nivå den 15 november 2007 (Dnr 06/0256), c) Inbjudan till att komma med synpunkter på SOU 2007:72 Kommunal kompetens i utveckling (Dnr 07/0224), d) Skrivelse från Kråksmåla Samhällsförening angående tryggheten på landsbygden (Dnr 07/0229), e) Minnesanteckningar den 31 oktober 2007 från Styrgruppsmöte angående investeringsprojekt Hanemålaskolan (Dnr 07/0176), f) Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 14 november 2007, g) Protokoll nummer 7 från styrelsemöte i AB Nybro Brunn den 22 oktober 2007 (Dnr 07/0052), h) Synpunkter från Ruskemåla skola Intresse- och Bygdegårdsförening om nedklassning från bygdegårdsförening till klubblokal (Dnr 07/0218). Utdrag till: Respektive akter

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 527 Kommunfullmäktige

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 527 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 527 288 Dnr 2015/000102 Antagande av Kommunplan 2016-2018 Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december 2015 lämna en ekonomisk

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x.

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x. KUNGÄLVS KOMMUN eller hur vi klarlägger att uttalade och outtalade regler efterlevs, dvs att den interna kontrollen fungerar som det var tänkt. Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Inger Rossbol. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen

Inger Rossbol. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum 12 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 15.00-16.30 Beslutande Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Ann-Sofie

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunfullmäktige 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 153 Utökning av Regionförbundet

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset Eken 2007-08-30 kl 13.30-17.00 Beslutande Bertil Johnsson (s), ordförande Åke Liljegren (s), ersättare för Lena Jonsson (s) Anna Gustafsson (s), ersättare

Läs mer

Lars-Gunnar Hellström. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen

Lars-Gunnar Hellström. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum 189 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 10.30-11.05 Beslutande Christina Davidson, ordförande (C) Mikael Svanström, vice ordförande (S) Lars-Gunnar Hellström (C) Peter

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25 53 VIMMERBY KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-25, 53. Syfte

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-01-15

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-01-15 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-01-15 13 (18) 11 REGLEMENTE SAMT ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL Dnr: LKS 2014-04-042 Ekonomienheten har utarbetat förslag för ett gemensamt arbetsförfarande

Läs mer

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för intern kontroll antaget av kommunfullmäktige 2014-12-08, 160 Gäller från 2015-01-01 1 Syftet med intern kontroll Detta reglemente syftar till att säkerställa att

Läs mer

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119.

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119. Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-22, 119. Detta reglemente fastställer ansvaret för den interna kontrollen, med utgångspunkt i kommunallagen och den

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL POLICY 1 (5) Datum Bertil Wiman 2006-05-29 0589-87020, 073-7657020 bertil.wiman@arboga.se REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av Kommunfullmäktige 2006-08-31, 81 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 (5) Reglemente för intern kontroll Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina Lönnqvist (S) Ann-Sofie Birgersson (C)

Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina Lönnqvist (S) Ann-Sofie Birgersson (C) Sammanträdesdatum 23 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 15.00-16.30 Beslutande Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2009-11-23 1-12 Plats och tid Konferensrum, Norrtull kl 15.30-17.00 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) Barbro Gustafsson (M) i st f Jan

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Datum 2014-03-04 6 Antal sidor Reglemente för intern kontroll Syfte med reglementet Angela Birnstein ekonomichef Ekonomiavdelningen 0560-160 28 direkt 070-697 94 54 mobil angela.birnsein@torsby.se Innehållsförteckning

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.20 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.10 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande ej 146 Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-31 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl 13.30-15.45 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar Antaget av/ansvarig Syfte God styrning och kontroll av Trollhättans Stads ekonomi och verksamhet. Gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar. Referensdokument Kommunallagen. Kommunal redovisningslag

Läs mer

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 2015-04-13 1 ÄRENDEFÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 106 Erbjudande ungdomskort Länstrafiken i Jämtlands Län 2015-04-13 2 Plats och

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 1 Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 Innehållsförteckning - Syfte med reglemente. 1 Syfte... Sid 3 - Organisation av intern kontroll 2 Kommunstyrelsen... Sid 3 3 Nämnderna... Sid 3 4 Förvaltningschef...

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 80 Den 2016-11-14 80 Dnr 2016/00327 Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8

Läs mer

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-11.30 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN Reglemente för intern kontroll 1 Syfte Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen, nämnden och de kommunala bolagen upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ...

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ... 2015-06-22 1(8) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, måndagen den 22 juni 2015, kl. 08.00 09.30 Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s) Marianne

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske. KOMMUNKONTORET 2004-01-20 1 Sundbybergs stads policy för intern kontroll Inledning Denna policy avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje nämnd ska utforma och utföra den egna kontrollen

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Bilaga 2, LS 167 /02 Ekonomienheten DATUM DIARIENR 2006-01-10 LKD 02558 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Allmänt Detta reglemente avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kommunstyrelsen 2012-12-13

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kommunstyrelsen 2012-12-13 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 8.30-11.30 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) 197-200 Inge Ståhlgren (S) Leif Thor (M) Jan

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(13) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.45 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrningen definieras som en målmedveten styrprocess vars syfte är att utifrån kända styrprinciper och spelregler påverka organisationens

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 18 februari 2008 kl. 08:30-11:30. Eva Engström Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 18 februari 2008 kl. 08:30-11:30. Eva Engström Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 18 februari 2008 kl. 08:30-11:30. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(11) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl 16.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum MÖTESPROTOKOLL Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret kl. 13:00-14:45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Göran Edberg (S) (ordförande), Birgitta Årzen (S) (1:e vice ordförande),

Läs mer

Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2013-11-25, 18:00 20:30

Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2013-11-25, 18:00 20:30 2013-11-25 116 Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2013-11-25, 18:00 20:30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Tema Utses att justera Justeringens plats och tid Samtliga närvarande med undantag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden AB VALLENTUNA KOMMUN Barnomsorgsnämnden 1998-01-20 1 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 1998-02-03 Justeringens plats Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna

Läs mer

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Elisabet Wollein (S) ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) Åke

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden (13)

Barn- och Utbildningsnämnden (13) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-05-26 1 (13) Tid och plats Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndagen den 26 maj 2008 klockan 16.00 17.30, Tingshuset Leif Karlsson (c) Ingridh Anderén

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (8) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer