Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) John Green (mp) Mariann Karlsson (v) Sivert Hugosson (kd) Anders Ivansson (c) Roger Stålbrand (m) Jan Enarsson (m) Bodil Johansson (c) ersättare för Karin Helmersson (c) Övriga deltagande Cecilia Olsson, ersättare (s) Brith-Louise Fagerstrand, ersättare (s) Mats Larsson, ersättare (s) Anders Svensson, ersättare (v) Anders Karlsson, ersättare (fp) Inger Rydbrink, kommunfullmäktiges ordförande (s) Nils-Erik Gustafsson, kommunchef Anette Arbman, ekonomichef Susanne Karlsson, ekonom Mats Arnér, sekreterare Utses att justera Jan Enarsson Justeringens plats och tid Kommunstyrelsekontoret Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Mats Arnér Markus Lund Jan Enarsson Paragrafer Bevis Organ Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i Förvaltningshuset. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslagsuppsättande Datum för anslagsnedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Nybro kommunstyrelsekontor, förvaltningshuset, Nybro Markus Lund G:\Protokoll\Kommunstyrelsen\2007\KOMMUNSTYRELSEN doc

2 Sammanträdesdatum 513 FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLADES PÅ SAMMANTRÄDET: 209 Budgetuppföljning oktober Förslag till budget 2008 och verksamhetsplan för Nybro kommun. 211 Förslag till nytt interkontrollreglemente. 212 Igångsättningstillstånd för äldreboende Strandvägen etapp 2 och finansiering. 213 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2007 för Regionförbundet i Kalmar län. 214 Besvarande av motion angående barnomsorgen i Nybro kommun. 215 Motion angående tillsättande av en haverikommission för att återupprätta förtroendet för äldreomsorgen i Nybro. 216 Aktuellt från Regionförbundet. 217 Anmälningar a-h.

3 Sammanträdesdatum Dnr 07/0034 Budgetuppföljning januari - oktober 2007 Ekonomienheten redovisade budgetuppföljning för perioden januari till och med oktober Budgetuppföljningen framgår av nedanstående sammandrag och redovisas totalt för samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Informationen är hämtad från redovisningen i ekonomisystemet. Riktpunkten för oktober 2007 motsvarar 83,3 procent. Intäkt/ Kostnadsslag, tkr Årsbudget Ackumulerat Utfall Avvikelse riktpunkt %-förb Förbruk 2006 Bokslut 2006 Intäkter ,0% 86,2% Personalkostnader ,7% 87,3% Övriga kostnader ,0% 83,1% Kapitalkostnader ,3% 83,3% Bruttokostnader ,6% 85,5% Nettokostnader ,7% 85,1% Kommentar till ovanstående information Nettokostnadsförbrukningen uppgår till 84,7 procent, vilket är 1,4 procent högre än riktpunkten. Dessa 1,4 procent motsvarar drygt kronor i högre nettokostnader, beräknat mot riktpunkten. Föregående år, vid motsvarande tidpunkt, uppgick nettokostnadsförbrukningen till 85,1 procent, vilket då motsvarade kronor. De negativa avvikelserna mot riktpunkten ger en viss oro för det ekonomiska utfallet för år 2007 för verksamheterna. I särskild bilaga redovisas budgetuppföljningen per nämnd. Personalkostnader I nedanstående tabell redovisas budget och aktuellt utfall för personalkostnaderna för aktuell period samt för föregående års motsvarande period.

4 Sammanträdesdatum (forts) Oktober KS TKN SBN KFN OMS IFN BUT VA TOTALT Utfall Utfall Ökning % 108,1% 100,1% 105,6% 100,2% 105,8% 95,9% 103,3% 103,3% 103,7% Bud ökning 112,5% 100,0% 105,7% 104,0% 109,0% 104,5% 102,7% 103,4% 105,6% Investeringar Investeringsbudgeten för år 2007 uppgår, inklusive tilläggsbudgeten, till kronor. Till och med oktober 2007 har kronor använts. Detta innebär att 77,2 procent av budgeten har förbrukats. Likviditet Medelsaldot för oktober månad 2007 uppgick till kronor. Av de tidigare upplånade kronor finns inga medel kvar att ianspråkta. Kommunstyrelsen beslöt att ta informationen till protokollet. Utdrag till: Ekonomienheten Akten

5 Sammanträdesdatum Dnr 07/0065 Förslag till budget 2008 och verksamhetsplan för Nybro kommun Kommunfullmäktige beslöt om ekonomiska ramar och direktiv för nämndernas budgetarbete vid sitt sammanträde den 18 juni I bilaga redovisas sammanfattning av nämndernas förslag till budget och verksamhetsplan I förhållande till kommunfullmäktiges beslut om ramar, har reviderade förutsättningar tillkommit genom: Överförande av hemsjukvården från landstinget enligt särskilt ärende till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under november månad Ekonomiskt innebär verksamhetsövergången att budgeten för år 2008 korrigeras med kostnader som uppgår till kronor för hemsjukvården. Intäkterna som erhålles motsvarar en skattejustering med + 0,26 öre, vilket motsvarar cirka kronor med beräkning från landstingets skatteunderlag. Anpassning till den lägre kostnadsnivån ska göras inom ett kommande mellankommunalt skatteutjämningssystem. Sveriges Kommuner och Landsting har i sin senaste prognos över skatte- och statsbidragsutvecklingen, cirkulär 07:51, gjort nya beräkningar, vilket påverkat kommunens ekonomi för år 2008 med kronor. Samtidigt har ny delmodell för beräkning av strukturellt betingade löneskillnader och byggkostnader påverkat negativt med minskade intäkter med kronor. Befolkningsunderlaget är korrigerat med uppgifter från vecka 44, som då uppgick till invånare. Det innebär en minskning med 65 personer från då de ekonomiska ramarna beslutades. Justering av budgetram för kommunstyrelsen för AB Nybro Brunn ( kronor). Ovanstående punkter har påverkat resultaten för respektive år enligt följande: Ekonomiskt resultat ram juni kf (tkr) Ekonomiskt resultat ram november 2007 (tkr) Skillnad (tkr)

6 Sammanträdesdatum (forts) I det reviderade förslaget till budget, som nu bifogas, finns förslag om att överföra anslag från kommunstyrelsen till ett eget ekonomiskt ansvar med egen ekonomisk ram dels för revisionen, som motsvarar kronor, dels för överförmyndarnämnden, som utgör en egen nämnd med kronor. I budgetens driftplan redovisas även sammanställning över ramavvikelser i 2008 års budget. I enlighet med kommunens beslutade överrespektive underskottshantering kommer ekonomiska underskott för år 2007 att utgöra sparbeting för år Dessa har inte hanterats i förslaget till budget utan det kommer att hanteras i samband med bokslutet. Önskemål har framförts om justering av de ekonomiska ramarna enligt följande: Kommunstyrelsen, för ökade kostnader på grund av ökning av ägartillskott till Kalmar Läns Trafik AB ( kronor). Tekniska nämnden, för korrigering av alltför höga budgeterade intäkter ( kronor). Omsorgsnämnden, för utökning av personal vid Strandvägen, etapp II och Orrefors ( kronor). Kultur-fritidsnämnden, för bland annat ökade elpriser, hyresökning vid Viktoriahallen och Madesjövallen ( kronor). Kommunfullmäktige beslöt även vid sitt sammanträde i juni 2007 om investeringsplan för perioden I särskild bilaga redovisas förslag till reviderad investeringsplan Revideringen innebär minskade utgifter med kronor under år Totalt uppgår investeringsbudgeten 2008 till kronor före eventuell tilläggsbudget från Investeringsram juni kf (mnkr) Investeringsram november 2007 (mnkr) Skillnad (mnkr) ,7 93,3 +23, ,2 97,7-12, ,2 105,7-49,5 258,1 296,7

7 Sammanträdesdatum (forts) Utöver budget och verksamhetsplan styrs verksamheten av kommunfullmäktiges tio styrprinciper. Kommunstyrelsekontoret föreslår att nuvarande Måldokument revideras inför perioden Respektive nämnd föreslås få i uppdrag att i samband med budgetarbetet inför budget och plan redovisa förslag till nytt måldokument, bland annat utifrån perspektivet god ekonomisk hushållning. Markus Lund (s) föreslog att investeringsprogrammet för samhällsbyggnadsnämnden utökas med kronor vardera 2008 och 2009, för utökning av primärkartan för Nybro stad enligt samhällsbyggnadsnämndens beslut den 14 november 2007, 99. Stig Davidson (c) redovisade allianspartiernas, det vill säga centerpartiet, moderaternas och kristdemokraternas, reservation mot beslutet om budget från kommunfullmäktiges behandling av ärendet i juni Kommunstyrelsen beslöt föreslå kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen en utökad budgetram om kronor för utökade kostnader på grund av ägartillskott till Kalmar Läns Trafik AB, att ge kultur-fritidsnämnden en utökad budgetram om kronor för tillkommande hyra vid Victoriahallen och ny parkering vid Madesjövallen, att avslå tekniska nämndens begäran om utökad budgetram, att avslå omsorgsnämndens begäran om utökad budgetram, att godkänna reviderat förslag till budget 2008 och verksamhetsplan , att verksamheten inom de berörda nämnderna successivt ska anpassas utifrån den mellankommunala utjämningen, den så kallade struten, under den period som blir aktuellt, där landstingets skatteväxlingsunderlag ska utgöra bas. Beslutspunkten avser hemsjukvården m m, som överförs från landstinget från och med 1 januari 2008, att godkänna reviderad investeringsplan för åren inklusive ytterligare tillskott med kronor 2008 och 2009 till samhällsbyggnadsnämnden för utökning av primärkarta för Nybro stad, att godkänna nyupplåning med kronor under år 2008,

8 Sammanträdesdatum (forts) att ge samtliga nämnder och styrelsen i uppdrag att arbeta fram måldokument för perioden , bland annat utifrån god ekonomisk hushållning samt att nämnderna får i uppdrag att till budgetberedningen, senast den 29 februari 2008, redovisa på vilket sätt som avvikelserna mot ramen ska åtgärdas. Utdrag till: 2 KF

9 Sammanträdesdatum Dnr 07/0235 Förslag till nytt internkontrollreglemente Bakgrund Kommunfullmäktige beslöt den 21 december 1998, 177, att anta ett reglemente för intern kontroll för Nybro kommun. Bakgrunden är att det i kommunallagen regleras att kommunens nämnder ska ha kontroll över sin verksamhet. Det innebär att nämnderna själva ansvarar för att ha ändamålsenlig styrning så att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt och att det finns säkra rutiner som förhindrar förlust för kommunen och som säkerställer att redovisningen är rättvisande. Detta reglemente har nu funnits i 8 år. Revisionen genomförde en övergripande granskning av den interna kontrollen under år 2006 som avsåg ekonomiska transaktioner. Bland annat konstaterades då att arbetet med den interna kontrollen inte hade utförts på ett ändamålsenligt sätt och att reglementet var omfattande och okänt i organisationen. I kommunstyrelsens svar till revisionen angavs i februari 2007: För att alla anställda skall uppfylla alla de lagar, regler och anvisningar, som finns inom den kommunala verksamheten, behöver den interna kontrollen utvecklas. Kommunstyrelsekontoret har tagit initiativ till en information till alla förvaltningschefer om vad intern kontroll innebär och hur arbetet med detta kan bedrivas. Även om det finns olika skillnader i verksamhetsinnehåll mellan kommunens olika nämnder och styrelsen finns också mycket gemensamt. Självklart är att det är både säkrare och effektivare om det gemensamma sker utifrån samma förutsättningar. Kommunstyrelsekontoret föreslog då att en förvaltningsövergripande arbetsgrupp skulle tillsättas med uppgift att samordna arbetet med utvecklandet av den interna kontrollen. Detta skulle innebära ett tydliggörande av vilka lagar, regler och bestämmelser som styr verksamheterna inte minst i förhållande till de ekonomiska transaktionerna, men också framtagande av nya regler för de områden som saknas enligt revisionens granskningsrapport. Detta innebar dock ingen förändring i ansvarsfrågan, som regleras bland annat i reglementet för intern kontroll. Arbetsgruppens arbete skulle sammanfattas och återrapporteras till kommunstyrelsen och revisionen före 2007 års utgång. Beslutet i kommunstyrelsen i februari 2007 blev att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att bilda en kommungemensam arbetsgrupp med uppdrag att utveckla den interna kontrollen utifrån revisionens granskningsrapport samt

10 Sammanträdesdatum (forts) att arbetsgruppens arbete återredovisas till kommunstyrelsen och kommunrevisionen före 2007 års utgång. Nuläge Kommunstyrelsekontoret har nu omarbetat reglementet för intern kontroll med ambitionen att det ska bli tydligare och enklare att följa. En arbetsgrupp, där representanter från respektive nämnd eller styrelse är under bildande. Arbetsgruppen ska ha sitt första möte innan årsskiftet 2007/2008. Syftet med arbetsgruppen är att, med reglementet för intern kontroll som utgångspunkt, skapa ett gemensamt förhållningssätt för att arbeta fram dokumenterade rutiner eller regler, internkontrollplaner m m, som är praktiskt hanterbara i syfte att stärka den interna kontrollen. Ett förslag till förnyat reglemente för intern kontroll finns utarbetat enligt nedanstående: Reglemente för intern kontroll Syfte Syftet är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika att allvarliga fel begås. Vidare ska den interna kontrollen ge medarbetare och politiker trygghet genom att skydda dem från oberättigade misstankar om oegentligheter. Detta ska göras genom * att ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet bedrivs, * tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten ges, * att lagar, föreskrifter, riktlinjer m m efterlevs. Organisation Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret att se till att det finns en god intern kontroll inom kommunen och att en övergripande organisation för detta upprättas.

11 Sammanträdesdatum (forts) Varje nämnd har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina verksamhetsområden. Nämnden ska tillse att en organisation upprättas för den interna kontrollen samt att regler och anvisningar antas. Förvaltningschefen * har ansvaret för att konkreta regler och anvisningar utformas, * att förslag till internkontrollplan upprättas samt * att löpande rapportering om hur den interna kontrollen fungerar lämnas till nämnden. Verksamhetsansvarig * är skyldig att följa reglerna och anvisningarna om intern kontroll, * är skyldig att informera övriga anställda om reglernas innebörd, * ska verka för att arbetet sker i enlighet med regelverket samt * tillse att de arbetsmetoder som används bidrar till en god intern kontroll. Uppföljning av intern kontroll Internkontrollplan ska årligen antas av varje nämnd. Uppföljning av intern kontroll ska ske i enlighet med den upprättade interna kontrollplanen och rapporteras till nämnden. Nämndens rapportskyldighet består av att i samband med årsredovisningens upprättande, rapportera till kommunstyrelsen de under året konstaterade fel och brister, som framkommit i samband med uppföljningen av den interna kontrollen samt rapportera de åtgärder som vidtagits. Rapporten ska även tillställas kommunens revisorer. Kommunstyrelsens skyldigheter består av, att med utgångspunkt från nämndernas och styrelsernas uppföljningsrapporter, utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall förbättringar behövs, föranstalta om sådana. Styrelsen ska även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala företagen.

12 Sammanträdesdatum (forts) Kommunstyrelsen beslöt föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till förnyat reglemente för intern kontroll och därmed upphäva det reglemente som finns beslutat, den 21 december 1998, 177, att kommunstyrelsekontoret återredovisar i samband med delårsrapport för 2008 hur arbetet fortskrider med den interna kontrollen inom styrelsen och nämnderna samt att det nya reglementet börjar gälla från och med den 1 februari Utdrag till: 2 KF

13 Sammanträdesdatum Dnr 07/0237 Igångsättningsstillstånd för äldreboende Strandvägen etapp 2 och finansiering Etapp 2 av äldreboende Strandvägen omfattar 18 stycken lägenheter i ett separat hus, som förbinds med det nyligen ombyggda äldreboendet Strandvägen 25. Anbud har inhämtats som styrd totalentreprenad och vid anbudstidens utgång förelåg tre stycken anbud i enlighet med öppningsprotokoll den 25 oktober 2007 (bifogas). 1. Hansa Bygg kr 2. O G Ohlsson Byggnads AB kr 3. Ekaryds Entreprenad&fastighetsförvaltning AB kr Prövning av anbudsgivare Vid prövning av anbudsgivare skall bland annat icke prissatta reservationer föranleda att anbudet inte upptas till prövning. Detta gäller anbud nummer 3, som ej angivit den årliga energiförbrukningen i enlighet med förfrågningsunderlaget. Uppgiften är av väsentlig betydelse för att den ingår i utvärderingen av anbud (nedan). För att följa regelverket skall alltså anbudet inte tas med i fortsättningen. Kvarvarande anbudsgivare bedöms ha personella och ekonomiska resurser att fullfölja aktuellt objekt. Visserligen har vi liten kännedom om anbudsgivare nummer 1, men olika referenser bekräftar att det är så. Prövning av anbud Värdering av anbud skall i första hand ske enligt nedanstående fem punkter.

14 Sammanträdesdatum (forts) Anbud 1 Anbud 2 Anbudspris kr kr Nuvärde energi kr kr Kortare byggtid +/- +/- Tung yttervägg kr kr Påslag 9 punkt kr kr (be/ue 60/40 procent) Summa utvärdering kr kr Om ovanstående sammanställning inte är utslagsgivande görs en andra utvärdering med avseende på egna referenser respektive kvalitetssystem. Den bedömningen behöver inte göras. Det har uppstått en diskussion om vad som är en tung ytterväggkonstruktion. En ½-stens fasadtegelvägg med bakomliggande luftspalt och lättregelvägg är enligt tekniska kontorets bedömning inte det. Anbud 1 innehåller en sådan konstruktion till cirka 50 procent varför tekniska kontoret värderat anbudet därefter. Bedömningen spelar egentligen ingen större roll därför att anbud 2 totalt sett är lägre utan denna korrigering. Sammanfattning Tekniska kontoret konstaterar att man fått in mycket näraliggande anbud, vilket tyder på stor konkurrens. Tyvärr faller ett anbud bort på grund av utelämnade väsentliga uppgifter. Av de kvarvarande är anbud 2 det klart bästa alternativet. Tekniska kontoret föreslår att totalentreprenaden skall gå till O G Ohlsson Byggnads AB. Anbudsgivare är bunden av sitt anbud till och med den 24 januari Tekniska nämnden har rätt att hoppa av upphandlingen om kommunstyrelsen inte godkänner entreprenadkostnaden. Vid snabbt beslut kan inflyttning ske december Total kostnad för projektet kan idag bedömas till kronor. I budget 2007 finns kronor anvisade. För att genomföra projektet krävs alltså ett tillskott på kronor. Tekniska kontoret föreslog tekniska nämnden besluta

15 Sammanträdesdatum (forts) att utse O G Ohlsson Byggnads AB som totalentreprenör, men att avvakta beställning tills igångsättningstillstånd erhållits samt att hos kommunstyrelsen begära igångsättningstillstånd samt finansiering. Vid beredningen inför kommunstyrelsens behandling av ärendet noterades att i förslag till reviderat investeringsprogram för 2008 finns kronor budgeterat som kostnad och kronor som intäkt för genomförande av projektet. Kommunstyrelsen beslöt att bevilja igångsättningstillstånd för äldreboende Strandvägen etapp 2 under förutsättning av att eventuell överklagandeprocess är avslutad. Utdrag till: Tekniska nämnden Ekonomienheten Akten

16 Sammanträdesdatum Dnr 07/0221 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2007 för Regionförbundet i Kalmar län Regionförbundet i Kalmar län ombildades från och med 2003 till samverkansorgan (kommunalförbund) enligt lagen 2002:34 om samverkansorgan i länen. I samband därmed ändrades förbundsordningen, bland annat avseende beslutsorgan. I stället för fullmäktige finns numera enbart en förbundsstyrelse som beslutande organ. Med hänvisning till vissa ändringar i kommunallagen, vilka berör Regionförbundets verksamhet, skall kommunfullmäktigeförsamlingarna, i likhet med årsbokslut, även behandla delårsrapport för kommunalförbund utan fullmäktige. Regionförbundets delårsrapport, 1 januari-30 juni 2006, finns som bilaga till ärendet. I rapporten tas bland annat upp Regionförbundets arbete med infrastrukturfrågorna, den digitala samhällsutvecklingen, arbetet med klimatfrågan samt Regionförbundets initiativ till ett omfattande strategiarbete för hur regionens besöksnäring skall kunna utvecklas och stärka sin konkurrenskraft. Vidare redovisas ärendeflödet avseende företagsstöd, regionala projekt, EU-medfinansiering och kulturprojekt. Budgeten för årets resultat är 0 kronor. Delårsrapportens resultat, liksom årsprognosen är bättre än vad som budgeterats och detta beror i huvudsak på att kansliets övriga kostnader varit lägre samt att finansnettot är högre än förväntat. Likviditeten, det vill säga betalningsförmågan på kort sikt, är 123 procent mot 109 procent förra året. Uppsatt mål är 100 procent. Likvida medel uppgick per den 30 juni 2006 till kronor jämfört med kronor förra året. Soliditeten, det vill säga betalningsförmågan på lång sikt, är 33 procent mot 23 procent förra året. Uppsatt mål är 10 procent. Största finansieringskällor är medlemsavgifter för kansli, AV-Media och Fokus, kronor och landstingsbidrag kronor. Siffrorna avser perioden 1 januari-30 juni 2007.

17 Sammanträdesdatum (forts) Regionförbundets revisorer har översiktligt granskat Regionförbundet i Kalmar läns delårsrapport per den 30 juni En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad revisionsrapport, som avlämnats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Revisorerna bedömer att o delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen, o resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av styrelsen antagna målen för den ekonomiska förvaltningen. Regionförbundet i Kalmar län har policydokument, som ligger till grund för verksamheten. Dessa policydokument, med tillhörande mål, framgår inte av Regionförbundets budget. Då det i budgeten saknas mål om hur en god ekonomisk hushållning skall uppnås utifrån ett verksamhetsmässigt perspektiv, kan vi som en följd av detta inte bedöma resultatet i denna del. Enligt uppgift avser styrelsen att arbeta fram verksamhetsmål till årsredovisningen Ett balanserat resultat kommer att uppnås vid årets slut. Kommunstyrelsen beslöt föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport, 1 januari-30 juni 2007, för Regionförbundet i Kalmar län. Paragrafen förklarades som omedelbart justerad. Utdrag till: 2 KF

18 Sammanträdesdatum Dnr 07/0087 Besvarande av motion angående barnomsorgen i Nybro kommun Ledamöterna Karin Helmersson (c) och Anders Johansson (c) hade till kommunfullmäktige den 5 april 2007 lämnat in en motion med följande lydelse: Behovet av ökad barnomsorg har slagit igenom de senaste åren i Nybro kommun. Kommunen har idag svårt att erbjuda barnomsorgsplats inom rimlig tid och i närheten av bostaden. Främst finns behovet i centralorten, men vi tycker det är dags att kommunen börjar titta på områden utanför centralorten, där det finns många barnfamiljer. En sådan ort är S:t Sigfrid. Självklart kan alternativa driftformer vara ett alternativ i utbyggnaden av barnomsorgen. En bra barnomsorg/förskola, som är tillgänglig och håller kvalité är ett konkurrensmedel för att fler ska välja Nybro kommun som bostadsort. Bristen på barnomsorg inom rimlig tid försvårar givetvis möjligheterna till att kunna ta erbjudna jobb vid arbetslöshet och det är inte acceptabelt. Vi yrkar därför Att intresset för förskola/dagbarnvårdare i S:t Sigfrid undersöks och vid intresse förverkligas. Orrefors och Nybro den 3 april 2007 Karin Helmersson Kommunfullmäktigeledamot (C) Anders Johansson Kommunfullmäktigeledamot (C) Motionen hade mångfaldigats och delats ut till ledamöterna före kommunfullmäktiges sammanträde. Den ansågs därmed som föredragen. Kommunfullmäktige beslöt att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslöt att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden för besvarande inom sex månader.

19 Sammanträdesdatum (forts) Yttrande från barn- och utbildningsnämnden Majoritetens förslag till yttrande Barn- och utbildningskontoret har på uppdrag av nämnden genomfört en intresseundersökning för efterhörande av behov och intresse av familjedaghem i S:t Sigfridsområdet. Undersökningen visade att av 18 tillfrågade familjer, svarade tio familjer att de är intresserade av att placera sitt/sina barn i familjedaghem, totalt 14 barn. För att tillgodose intresset (14 platser) i denna barnomsorgsform i S:t Sigfridsområdet skulle två-tre familjedaghem behöva inrättas. Enligt EU-direktiv om dygnsvila och ett centralt uppsagt avtal, begränsas dagbarnvårdares arbetstid till åtta timmar per dag. Krav på att tillfredsställa arbetstidsvillkoren kan innebära vistelse för barnen någon dag i veckan på förskola, vilket kan ställa till problem då det förutsätter en närbelägen förskola samt ett nära samarbete med förskolan. Det kan konstateras att intresse finns för inrättande av familjedaghem i S:t Sigfridsområdet, men att barn- och utbildningsnämnden inte har ekonomiska möjligheter att under 2008 inrätta familjedaghem i området. Barn- och utbildningsnämnden vill dock upplysa berörda föräldrar om möjligheten att i egen regi bedriva familjedaghem och att det ingår i barn- och utbildningsnämndens uppdrag att bevilja/avslå en eventuell ansökan om tillstånd för att bedriva familjedaghem. Christina Davidson (c) yrkade bifall till motionen. Börje Slättman (s) yrkade bifall till majoritetens förslag. Ordföranden ställde propositionsordning, bifall eller avslag på yrkandena och fann att barn- och utbildningsnämnden beslöt i enlighet med majoritetens yrkande. Barn- och utbildningsnämnden beslöt att anta majoritetens förslag till yttrande som sitt eget för överlämnande till kommunstyrelsen samt att därmed anse motionen besvarad.

20 Sammanträdesdatum (forts) Mot beslutet reserverade sig samtliga ledamöter från centerpartiet, moderaterna och kristdemokraterna till förmån för eget yrkande. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkade Stig Davidson (c), med instämmande av ledamöterna från moderaterna och kristdemokraterna, bifall till motionen. Ordföranden ställde propositionsordning, bifall eller avslag på Stig Davidsons m fl:s förslag och fann att kommunstyrelsen beslöt bifalla arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen beslöt föreslå kommunfullmäktige besluta att ställa sig bakom barn- och utbildningsnämndens yttrande samt att därmed anse motionen besvarad. Mot beslutet reserverade sig ledamöterna från centerpartiet, moderaterna och kristdemokraterna. Utdrag till: 2 KF

21 Sammanträdesdatum Dnr 07/0214 Motion angående tillsättande av en haverikommission för att återupprätta förtroendet för äldreomsorgen i Nybro Ledamoten Sivert Hugosson (kd) hade till kommunfullmäktige den 15 oktober 2007 lämnat in en motion med följande lydelse: Väl medveten om att det mesta fungerar bra inom omsorgen, kan jag inte undgå att uppfatta att många Nybrobor känner bristande förtroende för både politiker och tjänstemän. Inte tror jag att det extra kommunfullmäktige den 8 oktober 2007 förbättrade situationen. Vi måste, enligt min mening, få till en omstart och omgående göra något åt det havererade förtroendet. Här måste alla tankar och förslag få ventileras och där resultatet av utvärderingen av Alsterbromodellen och länsstyrelsens arbete ingår. Tillsättande av nya chefstjänster bör därför anstå tills vidare. Därför föreslår jag att kommunfullmäktige snarast utser en haverikommission där alla partier, pensionärs- och handikapporganisationer samt aktuella fack är representerade. Nybro Sivert Hugosson Motionen hade mångfaldigats och delats ut till ledamöterna före kommunfullmäktiges sammanträde. Den ansågs därmed som föredragen. Kommunfullmäktige beslöt att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslöt att remittera motionen till kommunstyrelsekontoret för besvarande inom sex månader. Utdrag till: Kommunstyrelsekontoret Akten

22 Sammanträdesdatum Dnr 06/0279 Aktuellt från Regionförbundet Aktuell information från Regionförbundet skall komma ledamöterna till godo antingen via e-post eller via ordinarie utskick av handlingar. Kommunstyrelsen beslöt att notera informationen till protokollet. Utdrag till: Akten

23 Sammanträdesdatum Anmälningar Anmäldes och lades till handlingarna a) Inbjudan till deltagande från Energimyndigheten i konferens I vägskälet till framtiden den november 2007 (Dnr 07/0168), b) Inbjudan till CEMR:s deklaration om jämställdhet på lokal och regional nivå den 15 november 2007 (Dnr 06/0256), c) Inbjudan till att komma med synpunkter på SOU 2007:72 Kommunal kompetens i utveckling (Dnr 07/0224), d) Skrivelse från Kråksmåla Samhällsförening angående tryggheten på landsbygden (Dnr 07/0229), e) Minnesanteckningar den 31 oktober 2007 från Styrgruppsmöte angående investeringsprojekt Hanemålaskolan (Dnr 07/0176), f) Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 14 november 2007, g) Protokoll nummer 7 från styrelsemöte i AB Nybro Brunn den 22 oktober 2007 (Dnr 07/0052), h) Synpunkter från Ruskemåla skola Intresse- och Bygdegårdsförening om nedklassning från bygdegårdsförening till klubblokal (Dnr 07/0218). Utdrag till: Respektive akter

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Vetlanda kommun Granskning av budgetprocessen Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 Ledamöter Adersjö Tobias, MP Agiulera Patricia,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson 01-25 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 30 14 50. Beslutande Rolf Mattsson (s), ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mats Abrahamsson (m), vice ordförande, 01-17

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer