Ångpannecentralen. Antikvarisk dokumentation. Fastigheten Allmänna sjukhuset 7 i Malmö stad Skåne län. Dokumentation av byggnad inför rivning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ångpannecentralen. Antikvarisk dokumentation. Fastigheten Allmänna sjukhuset 7 i Malmö stad Skåne län. Dokumentation av byggnad inför rivning"

Transkript

1 Antikvarisk dokumentation Ångpannecentralen Dokumentation av byggnad inför rivning Fastigheten Allmänna sjukhuset 7 i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2007:024 Carola Lund

2

3 Antikvarisk dokumentation Ångpannecentralen Dokumentation av byggnad inför rivning Fastigheten Allmänna sjukhuset 7 i Malmö stad Skåne län

4 Malmö Kulturmiljö Box Malmö Tel: Besöksadress: Malmöhusvägen 3, Grimsbygatan 24 Antikvarisk dokumentation Ångpannecentralen dokumentation av byggnad inför rivning Fastigheten Allmänna sjukhuset 7 i Malmö stad, Skåne län Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2007:024 Författare: Carola Lund Foto: Carola Lund och Olga Schlyter Grafisk form: Anders Gutehall Omslagsbild: Ångpannecentralen sedd från sydväst. ISSN: X Malmö Kulturmiljö 2007

5 Innehåll Tekniska och administrativa uppgifter 4 Inledning 5 Byggnadsbeskrivning 5 Exteriör 5 Interiör 6 Historik 6 Malmö Allmänna sjukhus 6 Ångpannehuset 8 Ändring Till- och påbyggnad Tillbyggnad Tillbyggnad Tillbyggnad Förändringar Tillbyggnad Verksamheter i byggnaden 10 Referenser 11 Bilagor Bilaga 1 Ritningar från Stadsbyggnadskontorets arkiv, Malmö stad. Bilaga 2 Fotodokumentation, november 2007.

6 Tekniska och administrativa uppgifter Län:... Skåne Kommun:... Malmö Ort:... Malmö Fastighet:...Allmänna sjukhuset 7 Ägare:... Skåne Läns landsting (Region Skåne) Figur 1. Karta med de inventerade byggnadskropparna markerade. 4 Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2007:024

7 Inledning Med anledning av att ny akut- och infektionsklinik ska uppföras inom Universitetssjukhusets, UMAS, område kommer en rad byggnader längs Carl Gustafs väg att rivas. Fastighetsbeteckningen är Allmänna sjukhuset 7 och byggnaderna som berörs är byggnad 5, 10 och 71 samt del av byggnad 42, en sopstation med tillhörande tegelmurar, stödmurar samt under mark liggande kulvertar. Föreliggande rapport utgör en dokumentation av ovan nämnda byggnader med fokus på de äldre delar som ursprungligen utgjorde sjukhusets ångpannehus. Syftet är att inhämta och samla kunskap om en av sjukhusområdets äldsta byggnader. Dokumentationen är utförd i november och december 2007 av byggnadsantikvarie Carola Lund på uppdrag av Malmö Stadsbyggnadskontor och Region Skåne. Byggnadsbeskrivning Exteriör Utmed Carl Gustafs väg ligger en långsmal byggnad som består av vad som exteriört upplevs som fyra byggnadskroppar. Byggnadshöjden varierar mellan en och två våningar ovan mark. Den västligaste av de fyra byggnadskropparna uppvisar putsade fasader avfärgade i en svagt gulrosa nyans med mönstermurningar i rött tegel. Förutom horisontellt löpande tegelband och gesimser har byggnaden en murad sockel, fönsteromfattningar och hörnkedjor, även dessa i rött tegel. Endast den södra fasaden uppvisar fönsteröppningar. I bottenvåningen är dessa företrädesvis stora och rundbågiga. Fönstren är moderna medan den rundbågiga delen är igensatta med plåt. Det finns även en rundbågig öppning längst i öster i vilken en modern port placerats. I den västra delens bottenvåning samt i ovanvåningen finns ett antal fönsteröppningar med raka överstycken i vilka moderna, ospröjsade enluftsfönster placerats. Byggnaden kröns av ett flackt sadeltak belagt med röd plåt försett med två skorstenar i metall. Vid byggnadens västra gavel ansluter en liten vaktkursliknande byggnad. Den byggnadskropp som ansluter i öster är även den uppförd i två våningar, men är dock något lägre och smalare än den i väster. Byggnadskroppens fasader är putsade och avfärgade i samma svaga gulrosa nyans som den västra byggnadskroppen. Mönstermurningar, sockel och murade fönsteröverstycken i rött tegel finns också men är enklare utformade. Samtliga fönsteröppningar är försedda med moderna, ospröjsade enluftsfönster. Den övre delen av fönsteröppningen är försedd med glasblock. I den norra fasadens bottenvåning har pelare i tegel murats för tre fönster. Huvudentrén till byggnaden är placerad i den södra fasaden. Porten är en modern aluminiumport. Sadeltaket är belagt med papp. Öster om denna byggnadskropp ansluter en låg envåningsbyggnad med ett svagt sluttande sadeltak. Byggnadens fasader har en murad sockel i rött tegel som ansluter till byggnadskropparna i väster. I övrigt saknas mönstermurningar. Fasaderna är putsade och avfärgade med samma gulrosa nyans. Fönsteröppningarna är symmetriskt placerade i såväl den norra som den södra fasaden. I den nedre delen av öppningarna finns moderna, ospröjsade enluftsfönster medan den övre delen försetts med glasblock. En dörröppning finns i den södra fasaden försedd med en stålport. Mot söder ansluter en utrymningstrappa i stål som leder upp till taket. Byggnadskroppen längst i öster är uppförd med fasader i rött tegel. Den har en nästan kvadratisk planform och är uppförd i en våning med ett platt tak. I den södra fasaden finns tre stora portöppningar och fem enluftsfönster. Figur 2. Södra fasaden. Figur 3. Norra fasaden. Figur 4. Envåningsbyggnadens norra fasad. Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2007:024 5

8 Figur 5. Ångpannorna från 1970-talet. Interiör Den västligaste delen av byggnaden domineras av två hallar öppna upp till tak, utan avdelande mellanbjälklag. En del mindre rumsindelningar finns men dessa är utformade så att de utgörs av lådor placerade i hallarna. I den västra hallen finns två ångpannor från 1970-talet bevarade samt en vattenreningstank. Den östra av de två hallarna fungerar som verkstad och förråd. Hallarna har putsade väggar som är avfärgade i en ljust blå kulör. Flera väggar uppvisar en hög bröstning av klinker. Denna har ursprungligen haft en beigebrun kulör men är till största delen övermålad. Taket är brädklätt och vitmålat. Under byggnaden finns källare som indelats i mindre rumsenheter. Här finns äldre fundament till ångpannor bevarade. Sjukhusområdets kulvertanläggning ansluter till källaren i söder. Byggnadskroppen som ansluter öster om hallarna fungerar som kontor i bottenvåningen och omklädningsrum på plan två. Plan två nås genom ett trapphus placerat i byggnadskroppens nordvästra hörn. Här är den gamla ytterväggen bevarad inne i trapphuset och visar att byggnadskroppen ursprungligen varit smalare. Generellt är inredningen modern. Byggnadskroppen övergår i öster till den anslutande envåningsbyggnaden utan att det märkas i interiören, då även denna nyttjas som kontor och är inredd på samma sätt. I en mindre del av envåningsbyggnaden finns teknik bevarad. Källaren har fram tills nyligen fungerat som ställverk för inkommande högström. Det finns ingen interiör förbindelse mellan envåningsbyggnaden och den byggnadskropp i öster som fungerar som verkstad. Verkstaden har inte inventerats interiört. Historik 1850 drabbades Malmö av en koleraepidemi som dödade nästan 3 % av stadens befolkning. Bristande hygien, dåliga bostäder och överbefolkning var bidragande faktorer. I början av 1800-talet hade allt fler lantbrukare sökt sig till staden för att söka försörjning vid de nyanlagda fabrikerna. Förändringar i landsbygdens odlingssystem i och med enskiftet innebar att produktionen av livsmedel rationaliserades, färre kom att producera mat åt fler samtidigt som befolkningen ökade. I Malmö nästan fyrdubblades invånareantalet mellan 1820 och Med den växande befolkningen ökade behovet av sjukvård. Malmö Allmänna sjukhus Malmö första allmänna sjukhus, dit vem som helst med vilken sjukåkomma som helst kunde vända sig, öppnade 1857 vid Slottsgatan. Anledningen till inrättandet var den koleraepidemi som härjat i staden sju år tidigare. Sjukhuset hade plats för 65 sängar som kunde fördelas i de tolv rummen. Byggnaden saknade ventilationsanordningar och stadsläkaren August Falck var den ende av personalen som hade formell utbildning. Vanligaste sjukdomarna som patienterna sökte för var tyfoidfeber, difteri och mässling. På 1880-talet börjar det höjas röster för att lokalisera sjukhuset till annan plats och i mer ändamålsenliga lokaler. År 1896 flyttade Malmö allmänna sjukhus in i nya lokaler vid Södervärn, nära arbetarbostäderna och industrierna på Möllevången. Det nya sjukhuset byggdes enligt ett så kallat paviljongsystem. Det innebar att olika sjukdomar behandlades i olika byggnader som placerades glest i parkmiljö. Frisk luft och solljus skulle hjälpa till att bota patienterna. Paviljongsystemet gjorde också att sjukhuset enkelt kunde byggas ut när det behövdes, vilket också har skett under hela 1900-talet. 6 Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2007:024

9 Första byggnadsetappen De byggnader som uppfördes i den första byggnadsetappen, , var huvudbyggnad, läkarbostad, ekonomi- och badbyggnad, kurhus, lik- och obduktionshus, stall och ishus. Arkitekt var dåvarande stadsarkitekten Salomon Sörensen. Av dessa byggnader finns endast den gamla huvudbyggnaden (idag benämnd som byggnad 8) bevarad. Huvudbyggnaden innehöll inledningsvis de kirurgiska och medicinska avdelningarna. Med sina tinnar och torn, putsade vita fasader med hörnkedjor, gesimser och fönsteromfattningar i rött tegel samt det branta sadeltaket förs tankarna stilmässigt till tysk kurortsarkitektur. Övriga byggnader som uppfördes under den första utbyggnadsetappen var i enklare men anslutande stil till huvudbyggnaden. Andra utbyggnadsetappen Den andra utbyggnadsetappen inföll mellan åren 1903 och Administrationsbyggnad (idag benämnd som byggnad 1), barnbördshus (idag benämnd som byggnad 3), gravkapell (idag benämnd som byggnad 26), ångpannehus (idag benämnd som byggnad 10), paviljong för invärtes sjuka, tuberkulosavdelning, ligghall, evakueringspaviljong samt sinnesjukavdelning var de byggnader som uppfördes. Även dessa byggnader ritades av Sörensen då det vid denna tid ingick i stadsarkitektens arbetsuppgift att utföra ritningar till de byggnader som staden lät uppföra. Av de byggnader som uppfördes under denna andra utbyggnadsetapp återstår de fyra först nämnda. Administrationsbyggnaden, som ligger ut med Södra Förstadsgatan är uppförd i en enkel, ren jugendstil. Byggnadens sockel, hörnkedjor, gesimser och fönsteromfattningar är i övedsandsten. Utsmyckningarna påminner om de som utfördes på huvudbyggnaden tio år tidigare, då i tegel. Barnbördshuset är uppfört i en stram enkel arkitektur där de putsade ytorna bryts av murade band och omfattningar. Släktskapet med huvudbyggnaden och administrationsbyggnaden finns. Gravkapellet är kanske den byggnad som är mest avvikande från övriga byggnader på sjukhusområdet. Det är uppfört i en historiserande nygotisk stil med fasader i rött, hårdbränt tegel och trappstegsgavlar som för tankarna till en medeltida kyrka. Ångpannehuset ansluter till den äldsta arkitekturen bevarad i området. Mer om denna byggnad nedan. Figur 6. Huvudbyggnaden uppförd på 1890-talet (idag byggnad 8). Figur 7. Administrationsbyggnaden i jugensdstil (idag byggnad 1). Salomon Sörensen Salomon Sörensen föddes i Lund Hans far var byggmästare och arkitekt och Salomon kom att utbilda sig i Köpenhamn till arkitekt. Vid mitten av 1880-talet etablerade han sin verksamhet i Malmö och hans tidiga uppdrag karaktäriseras av att rita palatsliknande, centralt placerade bostäder åt stadens överklass. Bland Sörensens verk från denna tid kan nämnas Berghska huset vid Kyrkogatan och konsul Lindgrens hus på Skomakaregatan. År 1893 utnämndes Sörensen till stadsarkitekt och kom att inneha tjänsten fram till 1924 då han efterträddes på posten av August Stoltz. Som stadsarkitekt hade man vid denna tid ansvar för stadens egna byggprojekt. Då den statliga och kommunala förvaltningen växte under senare delen av 1800-talet samtidigt som behovet av skolor, sjukhus och andra institutioner ökade var det en omfattande verksamhet för stadsarkitekten. Den offentliga bebyggelsen var viktig, placeringen genomtänkt och arkitekturen ofta monumental. Förutom omkring 25 byggnaderna på Malmö allmänna sjukhusområdet ritade Sörensen Flensburgska barnsjukhuset, Epidemisjukhuset, Slagthuset, Saluhallen, Spårvagnshallarna samt flera tekniska anläggningar och skolor under sin tid som stadsarkitekt. Senare utbyggnader Under 1930-talet övertog arkitekt Carl-Axel Stoltz huvudansvaret för utformningen av sjukhusets nybyggnader. Efter hans ritningar uppfördes bland annat medicinkliniken (1933), röntgenbyggnad (1940), kvinnoklinik och lungklinik Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2007:024 7

10 Figur 8. Röntgenbyggnaden på talet (idag byggnad 13). Figur 9. Röntgenbyggnaden idag. (1942). Byggnaderna präglas av en saklig och funktionalistisk arkitektur. De äldre med putsade fasader medan de yngre uppfördes med fasader i gult tegel. Det gula teglet kännetecknar även arkitekt Sture Kelfves verk från 1950-talet. Kelfve var inte stadsarkitekt men kom under 50- och 60-talet att rita en del nya byggnader inom sjukhusområdet och flera ombyggnader av befintliga byggnader. Exempel på verk av Kelfve är kapellet vid John Ericssons väg. Av 1970-talets stora nybyggnader har Långa raden, ritat av Fritz Jaenecke och Torsten Hebrand, ett tidstypiskt, rationellt och konsekvent uttryck som svarar mot tidens funktionskrav. Ett av de senare tillskotten på sjukhusområdet är Wallenberglaboratoriet från 1994 som utformades av Lars Asklund Arkitektkontor. Byggnaden är en stark och enkel kubisk volym som vänder en tung mur mot nordost och glasfasader mot sydväst. Enkelhet i material och ytbehandling präglar byggnaden såväl interiört som exteriört. Fasaderna anspelar med sina band av rött tegel och gul puts till Sörensens tidiga byggnader på området. Inom dagens sjukhusområde kan man spåra de förändringar sjukvården genomgått från 1800-talets omvälvande medicinska genombrott till den tekniskt avancerade och storskaliga vårdapparat som kännetecknar det sena 1900-talet. Det komplexa konglomerat av byggnader som präglar området idag är resultatet av att nya behandlingsmetoder successivt krävt nya byggnadstyper eller ombyggnad av äldre hus. I mångfalden av arkitektoniska uttryck speglas 1900-talets varierande etiska och estetiska ideal. Byggnaderna skapar intressanta miljöer där olika stiluttryck antingen samspelar eller kontrasterar mot varandra. Ångpannehuset Figur 9. Sjukhusområdet på Häradskartan Figur 10. Äldre bild ur boken Från lazarett till universitetssjukhus där ångpannehuset skymtar bakom det förbiångande tåget. Ångpannehuset ritades 1903 av Salomon Sörensen som var ansvarig arkitekt för utbyggnaderna på sjukhusområdet för tiden. I byggnadsnämndens arkiv på stadsbyggnadskontoret finns inga orginalritningar av ångpannehuset bevarade. Utifrån äldre kartor kan konstateras att byggnaden hade en långsmal planform. Byggnadens placering markerar Malmö-Ystads Järnvägs (MYJ) äldsta sträckning genom Malmö. Järnvägen anlades 1874 och kom att kallas Grevebanan fick den en ny sträckning genom Malmö och spåren norr om ångpannehuset bröts upp och ersattes med en gata, Carl Gustafs väg. I stället för att som tidigare utgå från Malmö Västra via Södervärn kom nu tågen att ansluta till Kontinentalbanan och därmed utgå från Malmö Centralstation istället. Äldre foton visar att ångpannehuset uppfördes i en arkitektur som anslöt till gamla huvudbyggnaden (byggnad 8) vad gäller de putsade fasaderna med hörnkedjor och gesimser i rött tegel. Ångpannehuset var dessutom försett med en hög murad sockel. Sadeltaket var belagt med bandtäckt plåt. I väster fanns en hög murad skorsten med mönstermurningar som ansluter till arkitekturen. Nedan följer en kort genomgång av de ändringsritningar som finns att tillgå i byggnadsnämndens arkiv på Malmö stadsbyggnadskontor. Ett urval av ritningarna återfinns i bilaga 1. Inga djupare studier avseende maskiner eller tekniken har gjorts i detta sammanhang. Endast de uppgifter som kan utläsas direkt utifrån ritningsmaterialet eller som har bekräftats av personalen som arbetar i huset idag har tolkats och beskrivits. Ändring 1933 De äldsta ritningarna avseende ångpannehuset tillgängliga i arkivet är ändringsritningar daterade Dessa är signerade Salomon Sörensen respektive ingenjör Victor Månsson. Anledningen till ritningarnas upprättande är installation av nya ångpannor som krävde nya fundament i källaren och större volym i själva pannrummet. En mindre del av den mellersta byggnadskroppen kom därmed att höjas. Vid denna tid utgjorde ångpannehuset en långsmal byggnad uppdelad i tre byggnadskroppar. Den västligaste byggnadskroppen fungerade som kolförråd och 8 Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2007:024

11 var låg och smal med få och små fönsteröppningar. Den mellersta byggnadskroppen utgjorde själva pannrummet och hade en lätt rektangulär planform som gick i liv med kolförrådets fasad mot norr men var lätt utstickande i förhållande till kolförrådets fasad mot söder. Byggnaden var en våning hög, frånsett den partiella höjning som genomfördes i samband med installationen av nya pannor. Fasaden mot söder hade en symmetrisk uppbyggnad med sex bågformade fönsteröppningar. De två mittersta av dessa öppningar var försedda med entrédörrar. Taket var av sadeltaksmodell. Den tredje och längst mot öster placerade byggnadskroppen som innehöll funktioner som maskinistrum, desinfektion m.m. var även den uppförd i en våning och fasaderna var försedd med fönster av samma typ som den mellersta byggnadskroppen. Dock inte med samma symmetriska placering. Byggnadskroppens taknock var något lägre i förhållande till den angränsande byggnadskroppen samtidigt som fasaden var något högre. I takfallet fanns en mindre skorsten. Ritningar saknas avseende den norra fasaden. Till- och påbyggnad 1943 Nästa förändring av ångpannehuset gjordes Ritningarna avser en till- och påbyggnad och är signerade arkitekt Carl-Axel Stoltz. Ritningarna visar att den mellersta byggnadskroppen höjdes till två våningar utan avdelande våningsplan. Anledning var installation av två nya ångpannor vid sidan av den befintliga. Mot sydväst försågs fasaden med en fönsterrad i ovanvåningen som ansluter till de befintliga fönsteraxlarna i bottenvåningen. Fönstren gavs dock en annan form och storlek, mindre rektangulära enluftsfönster. Den sydvästra byggnadskroppen, kolförrådet, ersattes vid samma tillfälle av en byggnadskropp med samma höjd som den mellersta byggnadskroppen. Detta gjordes för att få ett större kolförråd samt för att kunna automatisera koltransporten från förrådet till ångpannorna i angränsande byggnadskropp. Tillbyggnad 1948 Ritningar upprättade av arkitekt Sture Kelfve visar att den mellersta byggnadskroppen förlängdes åt öster med en fönsteraxel. På så sätt skapades utrymme i pannrummet att installera ytterligare en ångpanna, som därmed blev fyra till antalet. Tillbyggnad 1951 Från 1951 finns ritningar signerade Sture Kelfve gällande en mindre tillbyggnad i två plan av kolförrådet mot sydväst. Tillbyggnaden kom att inrymma bland annat vattenreningstank och omklädningsrum för personalen. Gällande ombyggnaderna på 1940-talet och 1950-talet valde arkitekterna att uppföra de nya fasaderna i stil lika de befintliga. Mönstermurningar i form av hörnkedjor, gesimser och fönsteromfattningar gjordes i rött tegel som stod i kontrast till de i övrigt putsade, ljust avfärgade fasaderna. Fönster och dörrar gavs dock en modern utformning med rektangulära ospröjsade fönster med raka överstycken. Tillbyggnad 1965 Nästa förändring av ångpannehuset genomfördes En tillbyggnad i form av en envåningsbyggnad med källare anslöts i öster. Byggnadskroppen kom att innehålla ställverk i källaren och maskinrum för reservaggregat, transformatorrum och lågspänningsrum i markplan. Ritningarna är signerade Sture Kelfve. Den byggnadskropp som innan denna tillbyggnad genomfördes utgjorde den östra delen av ångpannehuset sänktes vid detta tillfälle till en våning. Byggnadskroppen gavs ett enhetligt exteriört utseende tillsammans med den nya tillbyggnaden. Fasaderna putsades och fönsteröppningarna fick en rektangulär form i vilka ospröjsade enluftsfönster sattes. Den övre delen av öppningarna försågs med glasblock. Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2007:024 9

12 Förändringar Den västligaste ångpannan ersattes vid mitten av 1970-talet av två nya. Till dessa anslöts nya skorstenar som drogs genom byggnadens tak. Den höga skorstenen som var placerad väster om ångpannehuset revs i samband med detta. Tillbyggnad 1999 Ritningsmaterialet signerade Pantektor AB, Malmö visar att den västra delen av den östra byggnadskroppen byggdes på med en våning Tillbyggnaden inrymde omklädningsrum och matsal. Det öppna utrymmet i byggnadskroppens nordvästra del som tidigare rymt vattentank byggdes om till trapphus och utrymningstrappan mot söder tillkom. Verkstadsbyggnaden i öster är redan uppförd vid detta tillfälle. Figur 11. Foto av skorstenen innan den revs på 1970-talet. Verksamheter i byggnaden Ursprungligen inrymde ångpannehuset en ångpanna med tillhörande kolförråd. Successivt kom pannorna att bytas ut och utökas i antal. Detta har inneburit att ångpannehuset genomgått flera om- och tillbyggnader. Fler ångpannor krävde till exempel större kolförråd. Koldriften byttes så småningom ut mot dieseldrift på 1960-talet som i sin tur byttes ut mot gasdrift för att på 1980-talet ersättas med fjärrvärme och därmed göra ångpannorna överflödiga. Huset har fungerat som arbetsplats för områdets driftspersonal vilket också krävt förändringar. Vid 1900-talets början innebar detta arbete koleldning medan det under 1900-talets slut mer och mer inneburit kontorsarbete och övervakning via datorer. Figur 12. Foto av de gamla dieselmotorerna som var placerad i som uppfördes på 1960-talet. 10 Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2007:024

13 Referenser Litteratur Från lazarett till universitetssjukhus. En hundraårskrönika om Universitetssjukhuset MAS Arlöv. Tykesson, Tyke och Magnusson Staaf, Björn Arkitekterna som formade Malmö. En modern stad växer fram Malmö. Arkiv Stadsbyggnadskontorets arkiv, Malmö stad: Bygglovshandlingar, Allmänna sjukhuset. Lantmäteriet: Ekonomiska kartan, Häradskartan, för Malmöhus län, bladet Malmö Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2007:024 11

14 Årets rapporter Lista över utgivna rapporter inom Malmö Kulturmiljös rapportserie Enheten för Kulturmiljövård Rapport: Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2007:001 Carola Lund Antikvarisk kontroll. Malmö Stadsteater - Ombyggnadsarbeten Fastigheten Teatern 4 i Malmö stad. Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2007:002 Carola Lund och Maria Lundberg Antikvarisk kontroll. Humanitetens Hus Renovering i samband med byte av verksamhet. Fastigheten Ridhuset 1 i Malmö stad. Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2007:003 Jörgen Kling Antikvarisk rapport. Äsphults kyrka Utvändig renovering. Västra Vrams kyrkliga samfällighet, Äsphults socken i Kristianstads kommun. Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2007:004 Olga Schlyter och Maria Lundberg Byggnadsantikvarisk utredning. Eurocs kontorsbyggnad - Dokumentation och riktlinjer inför ombyggnad. Fastigheten Annetorpsgården 1 i Malmö stad. Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2007:005 Jörgen Kling Antikvarisk rapport. Marsvinsholms kyrka Restaurering av tornspiran. Ljunits församling, Balkåkra socken i Ystad kommun. Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2007:006 Pia Gunnarsson Wallin och Maria Lundberg Antikvarisk rapport. Skabersjöskolan Restaurering av staket. Fastigheten Skabersjö 25:2 i Svedala kommun. Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2007:007 Pia Gunnarsson Wallin och Maria Lundberg Antikvarisk rapport. Skabersjöskolan Inredning av WC samt montering av akustiktak. Fastigheten Skabersjö 25:2 i Svedala kommun. Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2007:008 Jörgen Kling Antikvarisk kontroll. Sofia Albertina kyrka Renovering av yttertak. Landskrona församling i Landskrona kommun. Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2007:009 Carola Lund, Maria Lundberg och Olga Schlyter Kulturhistorisk utredning. Varvsstaden - Kockumsområdet söder om Stora Varvsgatan. Fastigheten Hamnen 21:149 i Malmö stad. Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2007:010 Jörgen Kling Antikvarisk kontroll. Hästveda kyrka Utvändig restaurering. Hästveda-Farstorps kyrkliga samfällighet, Hästveda socken i Hässleholms kommun. Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2007:011 Carola Lund och Olga Schlyter Åtgärdsplan. Frihamnsmagasinet M1. Fastigheten Hamnen 22:192 i Malmö stad. Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2007:012 Carola Lund och Maria Lundberg Antikvarisk kontroll. Malmö Centralstation Invändiga ändringar i byggnad 1B. Fastigheten Innerstaden 31:10 i Malmö stad. Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2007:013 Jörgen Kling Antikvarisk kontroll. Skabersjö kyrka Invändig restaurering. Värby församling, Skabersjö socken i Svedala kommun. Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2007:014 Maria Lundberg och Olga Schlyter Antikvarisk kontroll. Malmö Centralstation Ombyggnad av restaurangkök till café. Fastigheten Innerstaden 31:10 i Malmö stad. Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2007:015 Bo Strömberg och Lars Persson Väg E22 Hörby N Linderöd. Arkeologisk utredning steg 1 inför planerad ombyggnad av europaväg och lokalt vägnät. Skåne, Hörby och Kristianstads kommuner, Hörby, Fulltofta, Äspinge, Södra Rörum och Linderöd socknar. Skåne län. (Utgiven i samarbete med Riksantikvarieämbetet UV Syd) Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2007:016 Carola Lund och Maria Lundberg Antikvarisk kontroll. Hedmanska gården Ändring av befintlig markbeläggning. Fastigheten Gyllenstjärna 7 i Malmö stad. Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2007:017 Maria Lundberg Arbeten utförda Katrinetorps gård - Malmö Förskönings- och Planteringsförenings insatser på Katrinetorp Fastigheten Lockarp 44:1 i Malmö stad. Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2007:018 Carola Lund Antikvarisk kontroll. Rosenvingska huset. Invändiga målningsarbeten. Fastigheten Jörgen Kock 3 i Malmö stad. Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2007:019 Lars Persson Kulturmiljöutredning. Bunkeflo och Vintriepark En landskapshistorisk studie av Bunkeflo socken och utbyggnadsområdet Vintriepark. Bunkeflo socken i Malmö stad. Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2007:020 Jörgen Kling Antikvarisk kontroll. Gamla begravningsplatsen. Ny gångväg genom Gamla begravningsplatsens västra del. Innerstaden 1:14, Malmö stad. Skåne län Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2007:021 Johanna Larsson, Carola Lund och Olga Schlyter Kulturhistorisk utredning. Område söder om Sjötorpsvägen i Tygelsjö. Underlag inför planprogram. Fastigheterna Fodret 19, Tygelsjö 20:5 och 20:6 i Malmö Stad. Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2007:022 Carola Lund, Anders Reisnert och Joakim Thomasson Antikvarisk och arkeologisk utredning. Klostret i Ystad. Fastigheten Yngve Norra 6, Ystad kommun. Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2007:023 Olga Schlyter Antikvarisk kontroll. Slottet, Alnarp ombyggnad. Fastigheten Alnarp 1:60 i Lomma kommun. Skåne län. Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2007:024 Carola Lund Antikvarisk dokumentation. Ängpannecentralen. Dokumantation av byggnad inför rivning. Fastigheten Almänna sjukhuset 7 i Malmö stad. Skåne län.

15 Bilaga 1 Ritningar från Stadsbyggnadskontorets arkiv, Malmö stad.

16 Södra fasaden, källarplan, bottenvåning. Salomon Sörensen 1933.

17 Södra fasaden, norra fasaden samt sektioner. Carl-Axel Stoltz 1943.

18 Fasad och sektion. Sture Kelfve 1951.

19 Södra respektive norra fasaden. Sture Kelfve 1965.

20 Södra fasaden. Pantektor AB 1999.

21 Bilaga 2 Fotodokumentation, november 2007.

22 Fasad mot söder med den äldsta delen till vänster. Fasad mot norr med den äldsta delen till höger.

23 Tillbyggnaden från Den östra verkstadsbyggnaden. Fasad mot söder.

24 Ångpannor och vattenreningstank i den västra hallbyggnaden. Bevarat kakel och de äldre fönsteröppningarna i den västra hallbyggnaden.

25 Fundament till äldre ångpannor bevarade i den västra byggnadskroppens källarplan. Trapphus med en äldre yttervägg fortfarande synlig.

26 Ställverk i källaren.

Rosenvingska huset. Antikvarisk kontroll. Invändiga målningsarbeten. Fastigheten Jörgen Kock 3 i Malmö stad Skåne län. Carola Lund

Rosenvingska huset. Antikvarisk kontroll. Invändiga målningsarbeten. Fastigheten Jörgen Kock 3 i Malmö stad Skåne län. Carola Lund Antikvarisk kontroll Rosenvingska huset Invändiga målningsarbeten Fastigheten Jörgen Kock 3 i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2007:018 Malmö Kulturmiljö Box 406

Läs mer

Skabersjöskolan. Antikvarisk rapport. Inredning av WC samt montering av akustiktak. Fastigheten Skabersjö 25:2 i Svedala kommun Skåne län

Skabersjöskolan. Antikvarisk rapport. Inredning av WC samt montering av akustiktak. Fastigheten Skabersjö 25:2 i Svedala kommun Skåne län Antikvarisk rapport Skabersjöskolan Inredning av WC samt montering av akustiktak Fastigheten Skabersjö 25:2 i Svedala kommun Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2007:007 Pia

Läs mer

Frihamnsmagasinet M1

Frihamnsmagasinet M1 Åtgärdsplan Frihamnsmagasinet M1 Fastigheten Hamnen 22:192 i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2007:011 Carola Lund och Olga Schlyter Åtgärdsplan Frihamnsmagasinet

Läs mer

Gamla begravningsplatsen

Gamla begravningsplatsen Antikvarisk kontroll Gamla begravningsplatsen Ny gångväg genom Gamla begravningsplatsens västra del Innerstaden 1:14, Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2007:020

Läs mer

Skabersjöskolan. Antikvarisk rapport. Restaurering av staket. Fastigheten Skabersjö 25:2 i Svedala kommun Skåne län

Skabersjöskolan. Antikvarisk rapport. Restaurering av staket. Fastigheten Skabersjö 25:2 i Svedala kommun Skåne län Antikvarisk rapport Skabersjöskolan Restaurering av staket Fastigheten Skabersjö 25:2 i Svedala kommun Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2007:006 Pia Gunnarsson Wallin och

Läs mer

Västra Dockan. Byggnadsantikvarisk utredning UNDERLAG TILL VÄRDEPROGRAM. Fastigheterna Kranen 2, 5, 6, 7 och 8 i Malmö stad Skåne län.

Västra Dockan. Byggnadsantikvarisk utredning UNDERLAG TILL VÄRDEPROGRAM. Fastigheterna Kranen 2, 5, 6, 7 och 8 i Malmö stad Skåne län. Byggnadsantikvarisk utredning Västra Dockan UNDERLAG TILL VÄRDEPROGRAM Fastigheterna Kranen 2, 5, 6, 7 och 8 i Malmö stad Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2012:001 Olga Schlyter Malmö Museer

Läs mer

Skabersjö kyrka. Antikvarisk kontroll. Värby församling, Skabersjö socken i Svedala kommun Skåne län. Invändig restaurering.

Skabersjö kyrka. Antikvarisk kontroll. Värby församling, Skabersjö socken i Svedala kommun Skåne län. Invändig restaurering. Antikvarisk kontroll Skabersjö kyrka Invändig restaurering Värby församling, Skabersjö socken i Svedala kommun Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2007:013 Jörgen Kling Malmö

Läs mer

Huaröds kyrka. Antikvarisk rapport. Huaröds socken, Kristianstad kommun Skåne län. Inre restaurering. Jörgen Kling.

Huaröds kyrka. Antikvarisk rapport. Huaröds socken, Kristianstad kommun Skåne län. Inre restaurering. Jörgen Kling. Antikvarisk rapport Huaröds kyrka Inre restaurering Huaröds socken, Kristianstad kommun Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:030 Jörgen Kling Malmö Kulturmiljö Box 406 201

Läs mer

Alnö gravkapell Alnö socken, Sundsvalls kommun

Alnö gravkapell Alnö socken, Sundsvalls kommun Alnö gravkapell Alnö socken, Sundsvalls kommun TILLBYGGNAD AV GRAVKAPPELLET Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr. 2003:19 Anette Lund Innehåll Sida INLEDNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

Sankt Andreas kyrka OMBYGGNADSARBETEN

Sankt Andreas kyrka OMBYGGNADSARBETEN Antikvarisk rapport Sankt Andreas kyrka OMBYGGNADSARBETEN Malmö kyrkliga samfällighet, Malmö socken i Malmö stad Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2013:006 Lina Bjermqvist Malmö Museer Box

Läs mer

Malmö Centralstation

Malmö Centralstation Antikvarisk kontroll Malmö Centralstation Invändiga ändringar i byggnad 1B Fastigheten Innerstaden 31:10 i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2007:012 Carola Lund

Läs mer

Byggnadsdokumentation Akademiska sjukhuset, byggnad T1 F.d. sjuksköterske- och elevhem

Byggnadsdokumentation Akademiska sjukhuset, byggnad T1 F.d. sjuksköterske- och elevhem Byggnadsdokumentation Akademiska sjukhuset, byggnad T1 F.d. sjuksköterske- och elevhem Johan Dellbeck(text) Olle Norling (foto) september 2001 Akademiska sjukhuset i Uppsala Byggnad T1, f.d. sjuksköterske-

Läs mer

INSTALLATION AV HÖGTALARANLÄGGNING I ÖVRE FOAJÉN

INSTALLATION AV HÖGTALARANLÄGGNING I ÖVRE FOAJÉN Antikvarisk medverkan Malmö Opera INSTALLATION AV HÖGTALARANLÄGGNING I ÖVRE FOAJÉN Fastigheten Teatern 4 i Malmö stad, Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2015:008 Helena Rosengren Malmö Museer

Läs mer

Billeberga kyrka. Antikvarisk kontroll FÖRÄNDRING AV VÄRMEANLÄGGNING. Billeberga-Sireköpinge församling, Billeberga socken i Svalövs kommun Skåne län

Billeberga kyrka. Antikvarisk kontroll FÖRÄNDRING AV VÄRMEANLÄGGNING. Billeberga-Sireköpinge församling, Billeberga socken i Svalövs kommun Skåne län Antikvarisk kontroll Billeberga kyrka FÖRÄNDRING AV VÄRMEANLÄGGNING Billeberga-Sireköpinge församling, Billeberga socken i Svalövs kommun Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2009:004 Jörgen

Läs mer

DOKUMENTATION INFÖR FLYTTNING AV BYGGNAD

DOKUMENTATION INFÖR FLYTTNING AV BYGGNAD Byggnadsdokumentation Hamnmästarbostället DOKUMENTATION INFÖR FLYTTNING AV BYGGNAD Fastigheten Hamnen 21:138 i Malmö stad Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2010:001 Olga Schlyter Byggnadsdokumentation

Läs mer

Tripasin. Byggnadsantikvarisk studie. Fastigheten Grytan 7 i Malmö stad Skåne län. Ombyggnad av korvskinnsfabrik till gymnasieskola.

Tripasin. Byggnadsantikvarisk studie. Fastigheten Grytan 7 i Malmö stad Skåne län. Ombyggnad av korvskinnsfabrik till gymnasieskola. Byggnadsantikvarisk studie Tripasin Ombyggnad av korvskinnsfabrik till gymnasieskola Fastigheten Grytan 7 i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:003 Olga Schlyter

Läs mer

Marsvinsholms kyrka. Antikvarisk rapport. Restaurering av tornspiran. Ljunits församling, Balkåkra socken i Ystad kommun Skåne län.

Marsvinsholms kyrka. Antikvarisk rapport. Restaurering av tornspiran. Ljunits församling, Balkåkra socken i Ystad kommun Skåne län. Antikvarisk rapport Marsvinsholms kyrka Restaurering av tornspiran Ljunits församling, Balkåkra socken i Ystad kommun Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2007:005 Jörgen Kling

Läs mer

Kila kyrka. - ny läktarunderbyggnad. Antikvarisk kontroll. Kila prästgård 1:26 Kila Socken Västmanland. Helén Sjökvist

Kila kyrka. - ny läktarunderbyggnad. Antikvarisk kontroll. Kila prästgård 1:26 Kila Socken Västmanland. Helén Sjökvist Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:42 Kila kyrka - ny läktarunderbyggnad Antikvarisk kontroll Kila prästgård 1:26 Kila Socken Västmanland Helén Sjökvist Kila kyrka Ny läktarunderbyggnad Antikvarisk

Läs mer

FLUNDRARP 1:46 HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK FÖRBESIKTNING 2015 RENOVERING AV F.D. POSTHUSET TILL BOSTADHUS RANBY TEXT & KULTURMILJÖ

FLUNDRARP 1:46 HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK FÖRBESIKTNING 2015 RENOVERING AV F.D. POSTHUSET TILL BOSTADHUS RANBY TEXT & KULTURMILJÖ FLUNDRARP 1:46 HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK FÖRBESIKTNING 2015 RENOVERING AV F.D. POSTHUSET TILL BOSTADHUS RANBY TEXT & KULTURMILJÖ Innehåll Medverkande... 2 Bakgrund och omfattning... 2 Planerade

Läs mer

Sege Park. Byggnadsantikvarisk utredning FD MALMÖ ÖSTRA SJUKHUS. Fastigheten Östra sjukhuset 2 i Malmö stad Skåne län.

Sege Park. Byggnadsantikvarisk utredning FD MALMÖ ÖSTRA SJUKHUS. Fastigheten Östra sjukhuset 2 i Malmö stad Skåne län. Byggnadsantikvarisk utredning Sege Park FD MALMÖ ÖSTRA SJUKHUS Fastigheten Östra sjukhuset 2 i Malmö stad Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2013:005 Olga Schlyter Byggnadsantikvarisk utredning

Läs mer

BEBYGGELSENS KULTURHISTORISKA VÄRDEN

BEBYGGELSENS KULTURHISTORISKA VÄRDEN Byggnadsantikvarisk utredning Ljungmans i Limhamn BEBYGGELSENS KULTURHISTORISKA VÄRDEN Fastigheten Gjuteriet 18 i Malmö stad Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2011:001 Olga Schlyter Byggnadsantikvarisk

Läs mer

Villa Gavelås. Kulturhistorisk dokumentation av Villa Gavelås (Mellby 102:3) Partille kommun 2015-11-25. Villa Gavelås

Villa Gavelås. Kulturhistorisk dokumentation av Villa Gavelås (Mellby 102:3) Partille kommun 2015-11-25. Villa Gavelås 2015-11-25 Villa Gavelås Kulturhistorisk dokumentation av Villa Gavelås (Mellby 102:3) Partille kommun Villa Gavelås Kulturhistorisk dokumentation 2015 Hedvig Zillén Västarvet Kulturmiljö Innehåll Villa

Läs mer

Norr Hårsbäcks missionshus

Norr Hårsbäcks missionshus Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:57 Norr Hårsbäcks missionshus Renovering av murstock och kakelugn Antikvarisk kontroll Norr Hårsbäck 1:10 Västerlövsta socken Uppland Helén Sjökvist Innehållsförteckning

Läs mer

YTTERMALUNGS KAPELL Bjuråker 3:3; Malungs församling; Malungs kommun; Dalarnas län

YTTERMALUNGS KAPELL Bjuråker 3:3; Malungs församling; Malungs kommun; Dalarnas län YTTERMALUNGS KAPELL Bjuråker 3:3; Malungs församling; Malungs kommun; Dalarnas län BESKRIVNING OCH HISTORIK Nuvarande kyrkobyggnad i Yttermalung har föregåtts av flera. Det äldsta kapellet som troligen

Läs mer

Oscar 25 och 26, fornlämning nr 20 DRÄNERING

Oscar 25 och 26, fornlämning nr 20 DRÄNERING Arkeologisk förundersökning 2013 Oscar 25 och 26, fornlämning nr 20 DRÄNERING Malmö stad, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2013:4 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2013 Oscar 25 och

Läs mer

Göta hovrätt Ämbetsbyggnaden F003002

Göta hovrätt Ämbetsbyggnaden F003002 Göta hovrätt Ämbetsbyggnaden F003002 Antikvarisk medverkan i samband med invändiga förändringar Jönköpings stad i Jönköpings kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014:14 Anders

Läs mer

Råsundas taklandskap Antikvariska aspekter vid vindsinredning

Råsundas taklandskap Antikvariska aspekter vid vindsinredning Råsundas taklandskap Antikvariska aspekter vid vindsinredning Fastighetsbeteckning: Namn: Del av stadsdelen Råsunda Kommun: Solna 2008-09-15 Råsundas taklandskap, råd och riktlinjer vid vindsinredning

Läs mer

Stiftelsen Kulturmiljövård. Ramnäs kyrka. Ny textilförvaring. Antikvarisk rapport. Ramnäs prästgård 2:1 Ramnäs socken Västmanland.

Stiftelsen Kulturmiljövård. Ramnäs kyrka. Ny textilförvaring. Antikvarisk rapport. Ramnäs prästgård 2:1 Ramnäs socken Västmanland. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:xx 2013:39 Ramnäs kyrka Ny textilförvaring Antikvarisk rapport Ramnäs prästgård 2:1 Ramnäs socken Västmanland Lisa Skanser Ramnäs kyrka Ny textilförvaring Antikvarisk

Läs mer

Hedmanska gården. Antikvarisk kontroll OMBYGGNAD AV RESTAURANG I HUS A. Fastigheten Gyllenstjärna 7 i Malmö stad. Jörgen Kling

Hedmanska gården. Antikvarisk kontroll OMBYGGNAD AV RESTAURANG I HUS A. Fastigheten Gyllenstjärna 7 i Malmö stad. Jörgen Kling Antikvarisk kontroll Hedmanska gården OMBYGGNAD AV RESTAURANG I HUS A Fastigheten Gyllenstjärna 7 i Malmö stad Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2009:008 Malmö Museer Box 406 201 24 Malmö Tel: 040-34

Läs mer

Viksjö gård (35) Beskrivning. Motiv för bevarande. Gällande bestämmelser och rekommendationer. Förslag till åtgärder. Kulturmiljöplan för Järfälla 65

Viksjö gård (35) Beskrivning. Motiv för bevarande. Gällande bestämmelser och rekommendationer. Förslag till åtgärder. Kulturmiljöplan för Järfälla 65 Viksjö gård (35) Namnet Viksjö, skrivet Vikhusum, finns omnämnt på en av runstenarna vid Jakobsbergs folkhögskola, som dateras till 1000-talet. Att gården är av förhistoriskt ursprung visas också av de

Läs mer

Bunkeflo kyrka. Antikvarisk rapport RAMP SAMT DÖRR FÖR NÖDUTRYMNING. socken i Malmö kommun Skåne län

Bunkeflo kyrka. Antikvarisk rapport RAMP SAMT DÖRR FÖR NÖDUTRYMNING. socken i Malmö kommun Skåne län Antikvarisk rapport Bunkeflo kyrka RAMP SAMT DÖRR FÖR NÖDUTRYMNING N Bunkeflo kyrka/malmö kyrkliga samfällighet/bunkeflo socken i Malmö kommun Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2013:11 Helena

Läs mer

Hedmanska gården. Antikvarisk kontroll. Ändring av befintlig markbeläggning. Fastigheten Gyllenstjärna 7 i Malmö stad Skåne län

Hedmanska gården. Antikvarisk kontroll. Ändring av befintlig markbeläggning. Fastigheten Gyllenstjärna 7 i Malmö stad Skåne län Antikvarisk kontroll Hedmanska gården Ändring av befintlig markbeläggning Fastigheten Gyllenstjärna 7 i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2007:016 Carola Lund och

Läs mer

Byggnadsarkeologisk undersökning av Malmöhus

Byggnadsarkeologisk undersökning av Malmöhus Byggnadsarkeologisk undersökning av Malmöhus - norra fasadens västra del Grupp 4, 7 okt 2008 Innehållsförteckning Inledning 2 Presentation av resultatet i kronologisk följd Fas 1: Strandmuren, 1400-tal

Läs mer

Oscar 25 och 26, fornlämning nr 20 DRÄNERING

Oscar 25 och 26, fornlämning nr 20 DRÄNERING Arkeologisk förundersökning 2013 Oscar 25 och 26, fornlämning nr 20 DRÄNERING Malmö stad, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2013:2 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2013 Oscar 25 och

Läs mer

Ursvikens kyrka, Skellefteå kommun, Västerbottens län

Ursvikens kyrka, Skellefteå kommun, Västerbottens län Kulturhistoriska värdebeskrivningar över kyrkomiljöerna i Västerbottens län Ursvikens kyrka, Skellefteå kommun, Västerbottens län Kyrkomiljön Samhället Ursviken ligger vid Skellefteälvens utlopp ca 13

Läs mer

VILLA SKANSEN LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR BYGGNADSANTIKVARISK KONTROLL. Skansen 2 Kalmar stads församling Kalmar kommun Småland

VILLA SKANSEN LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR BYGGNADSANTIKVARISK KONTROLL. Skansen 2 Kalmar stads församling Kalmar kommun Småland LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR BYGGNADSANTIKVARISK KONTROLL VILLA SKANSEN Skansen 2 Kalmar stads församling Kalmar kommun Småland Meddelande 2008:09 VILLA SKANSEN Meddelande 2008:09 ISSN 0348-8748

Läs mer

Kristine kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnad för ny toalett. Jönköpings stad i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Kristine kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnad för ny toalett. Jönköpings stad i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift Kristine kyrka Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnad för ny toalett Jönköpings stad i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2015:23 Anders Franzén

Läs mer

Kåbo - Kungsgärdet Uppsala kommun

Kåbo - Kungsgärdet Uppsala kommun Diarienummer 2005/20015-1 Detaljplan för Kåbo - Kungsgärdet Uppsala kommun ANTAGANDEHANDLING Handläggare: Per Jacobsson, planeringsarkitekt Tengbom Stockholm.. Tfn 08-412 53 45, e-post per.jacobsson@tengbom.se

Läs mer

DELSBO KYRKAS GRAVKAPELL

DELSBO KYRKAS GRAVKAPELL Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:03 DELSBO KYRKAS GRAVKAPELL Antikvarisk medverkan i samband med byte av spåntak Delsbo kyrka Delsbo socken Hudiksvalls kommun Hälsingland 2010 Daniel Olsson DELSBO KYRKAS

Läs mer

Villa Porthälla. Kulturhistorisk dokumentation av Villa Porthälla, fastighet Mellby 116:6, Partille socken och kommun.

Villa Porthälla. Kulturhistorisk dokumentation av Villa Porthälla, fastighet Mellby 116:6, Partille socken och kommun. Villa Porthälla Kulturhistorisk dokumentation av Villa Porthälla, fastighet Mellby 116:6, Partille socken och kommun. Villa Porthälla Kulturhistorisk dokumentation 2014 Lars Rydbom Bohusläns museum/kulturmiljö-

Läs mer

Limhamns kapellkrematorium

Limhamns kapellkrematorium Antikvarisk rapport Limhamns kapellkrematorium BYTE AV PLÅTMATERIAL PÅ TAK Malmö kyrkogårdsförvaltning, Limhamns socken i Malmö stad Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2013:002 Lina Bjermqvist

Läs mer

Örserums skola. Antikvarisk medverkan i samband med byte av yttertak och takavvattningssystem. Gränna socken i Jönkäpings kommun, Jönköpings län.

Örserums skola. Antikvarisk medverkan i samband med byte av yttertak och takavvattningssystem. Gränna socken i Jönkäpings kommun, Jönköpings län. Örserums skola Antikvarisk medverkan i samband med byte av yttertak och takavvattningssystem Gränna socken i Jönkäpings kommun, Jönköpings län. JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014: 29 Margaretha

Läs mer

NERTAGNING AV STRUKTURPAPP PÅ INNERTAK

NERTAGNING AV STRUKTURPAPP PÅ INNERTAK Antikvarisk kontroll Ottarps kyrka NERTAGNING AV STRUKTURPAPP PÅ INNERTAK Landskrona församling, Ottarps socken i Helsingborgs kommun Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2009:007 Malmö Museer

Läs mer

Planbeskrivning. Andersberg 32:1, Månskensgatan Detaljplan för bostäder med utökad byggrätt Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Andersberg 32:1, Månskensgatan Detaljplan för bostäder med utökad byggrätt Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2016-04-26 HANDLÄGGARE: JOHANNA SUNDQVIST Planbeskrivning Andersberg 32:1, Månskensgatan Detaljplan för bostäder med utökad byggrätt Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

Utvändig renovering av Valdemarsviks kyrka

Utvändig renovering av Valdemarsviks kyrka Rapport 2012:213 Antikvarisk medverkan Utvändig renovering av Valdemarsviks kyrka Valdemarsviks socken Valdemarsviks kommun Östergötlands län Anita Löfgren Ek Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer

2006:11. Jordberga kostall. Antikvarisk kontroll, 2004. Anna Ligoura. Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne

2006:11. Jordberga kostall. Antikvarisk kontroll, 2004. Anna Ligoura. Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne 2006:11 Jordberga kostall Antikvarisk kontroll, 2004 Anna Ligoura Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2006:11 Jordberga gods - exteriör restaurering av kostallet Antikvarisk kontroll,

Läs mer

Sofia Albertina kyrka

Sofia Albertina kyrka Antikvarisk kontroll Sofia Albertina kyrka Renovering av yttertak Landskrona församling i Landskrona kommun Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2007:008 Jörgen Kling Malmö Kulturmiljö

Läs mer

Katrinetorp. Byggnadsantikvarisk dokumentation. Dokumentation av tapeter och väggmålning

Katrinetorp. Byggnadsantikvarisk dokumentation. Dokumentation av tapeter och väggmålning Byggnadsantikvarisk dokumentation Katrinetorp Dokumentation av tapeter och väggmålning Del av fastigheten Lockarp 44:1, Bunkeflo socken, Malmö kommun Skåne län Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:005

Läs mer

DOKUMENTATION INFÖR FLYTTNING AV BYGGNAD

DOKUMENTATION INFÖR FLYTTNING AV BYGGNAD Byggnadsdokumentation Stinshuset DOKUMENTATION INFÖR FLYTTNING AV BYGGNAD Hamnen 21:147 i Malmö stad Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2013:001 Maria Johansson och Anders Reisnert Byggnadsdokumentation

Läs mer

VÄRMEKULVERT I NUNNEKLOSTRET

VÄRMEKULVERT I NUNNEKLOSTRET RAPPORT 2015:10 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING VÄRMEKULVERT I NUNNEKLOSTRET RAÄ 14, 16, 21 KV ÖRTAGÅRDEN 1:1 VADSTENA STAD OCH KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN EMMA KARLSSON Värmekulvert i Nunneklostret Innehåll

Läs mer

VIKMANSHYTTANS KYRKA Vikmanshyttan 2:7; Hedemora församling; Hedemora kommun; Dalarnas län BESKRIVNING OCH HISTORIK

VIKMANSHYTTANS KYRKA Vikmanshyttan 2:7; Hedemora församling; Hedemora kommun; Dalarnas län BESKRIVNING OCH HISTORIK VIKMANSHYTTANS KYRKA Vikmanshyttan 2:7; Hedemora församling; Hedemora kommun; Dalarnas län BESKRIVNING OCH HISTORIK Vikmanshyttans historia går tillbaka till 1500-talets slut då de tre första hammarsmedjorna

Läs mer

Munka Ljungby 131:1, fornlämning 67

Munka Ljungby 131:1, fornlämning 67 Arkeologisk kontroll samt arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning 2015 Munka Ljungby 131:1, fornlämning 67 OMBYGGNAD AV KYRKA Munka Ljungby socken, Ängelholms kommun Skåne län Skånearkeologi

Läs mer

DOKUMENTATION AV KV LYCKAN, STORGATAN 40, SUNDSVALLS KOMMUN.

DOKUMENTATION AV KV LYCKAN, STORGATAN 40, SUNDSVALLS KOMMUN. Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningen Rapport nr 2005:23 Anette Lund/Lars-Erik Sjögren DOKUMENTATION AV KV LYCKAN, STORGATAN 40, SUNDSVALLS KOMMUN. INNEHÅLL Bakgrund...3 Bygglovarkiv Sundsvalls

Läs mer

Östanå herrgård. Antikvarisk medverkan i samband med ommålning av de inre flyglarna, Gränna socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län

Östanå herrgård. Antikvarisk medverkan i samband med ommålning av de inre flyglarna, Gränna socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län Östanå herrgård Antikvarisk medverkan i samband med ommålning av de inre flyglarna, Gränna socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:31 Margareta Olsson

Läs mer

2-2015. Fasadrenovering Bjärsjölagårds slott Sid 2 Villatillbyggnad i Borgeby, Bjärred Sid 6

2-2015. Fasadrenovering Bjärsjölagårds slott Sid 2 Villatillbyggnad i Borgeby, Bjärred Sid 6 Objektivt 2-2015 Fasadrenovering Bjärsjölagårds slott Sid 2 Villatillbyggnad i Borgeby, Bjärred Sid 6 Gårdsombyggnad, Revingehed Sid 8 Ger Bjärsjölagårds Fotograf: Emilia Ahlgren 2 slott ett nytt ansikte

Läs mer

Norrby kyrka. Utvändig renovering av kyrktorn. Antikvarisk kontroll. Norrby kyrka Norrby socken Västerås stift Uppland.

Norrby kyrka. Utvändig renovering av kyrktorn. Antikvarisk kontroll. Norrby kyrka Norrby socken Västerås stift Uppland. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:56 Norrby kyrka Utvändig renovering av kyrktorn Antikvarisk kontroll Norrby kyrka Norrby socken Västerås stift Uppland Anna Güthlein Norrby kyrka Utvändig renovering

Läs mer

2 Karaktärisering av kapellanläggningen

2 Karaktärisering av kapellanläggningen 1 2 Karaktärisering av kapellanläggningen Hölicks fiskeläge ligger på Hornslandets sydspets. Kapellet som ligger på en höjd syns tydligt i bildens mitt, ovanför den traditionella fiskarbebyggelsen. Foto

Läs mer

Gustav Adolfs kyrka. Invändig ombyggnad. Antikvarisk medverkan, 2011-2012. Maria Sträng. vända. Bilden i denna mall är liggande och har storle-

Gustav Adolfs kyrka. Invändig ombyggnad. Antikvarisk medverkan, 2011-2012. Maria Sträng. vända. Bilden i denna mall är liggande och har storle- vända. Bilden i denna mall är liggande och har storle- 2013:03 xxx Gustav Adolfs kyrka Invändig ombyggnad Antikvarisk medverkan, 2011-2012 Maria Sträng Författare Rapport 2013:03 Gustav Adolfs kyrka Invändig

Läs mer

Byggnadsminnet Sala varmbadhus

Byggnadsminnet Sala varmbadhus Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:16 Byggnadsminnet Sala varmbadhus - mindre åtgärder 2007 Antikvarisk kontroll Kvarteret Täljstenen 1 Sala stadsförsamling Västmanland Helén Sjökvist Innehållsförteckning

Läs mer

Frinnaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändiga underhållsarbeten. Frinnaryds socken i Aneby kommun, Jönköpings län, Linköpings stift

Frinnaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändiga underhållsarbeten. Frinnaryds socken i Aneby kommun, Jönköpings län, Linköpings stift Frinnaryds kyrka Antikvarisk medverkan i samband med utvändiga underhållsarbeten Frinnaryds socken i Aneby kommun, Jönköpings län, Linköpings stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2015:31 Robin

Läs mer

MALMEN HUS 19 MALMSLÄTT KÄRNA SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN MARIE HAGSTEN

MALMEN HUS 19 MALMSLÄTT KÄRNA SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN MARIE HAGSTEN RAPPORT 2014:206 ANTIKVARISK MEDVERKAN MALMEN HUS 19 MALMSLÄTT KÄRNA SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN MARIE HAGSTEN Malmen Hus 19 Innehåll Bakgrund...............................................................4

Läs mer

Landskrona citadell. Antikvarisk medverkan NYTT SOPHUS VID MATERIALGÅRDEN. Landskrona citadell/landskrona i Landskrona kommun Skåne län

Landskrona citadell. Antikvarisk medverkan NYTT SOPHUS VID MATERIALGÅRDEN. Landskrona citadell/landskrona i Landskrona kommun Skåne län Antikvarisk medverkan Landskrona citadell NYTT SOPHUS VID MATERIALGÅRDEN Landskrona citadell/landskrona i Landskrona kommun Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2011:003 Anders Reisnert Malmö

Läs mer

Annefors kapell. Antikvarisk medverkan i samband med installation av högtalarsystem. Nässjö stad i Nässjö kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Annefors kapell. Antikvarisk medverkan i samband med installation av högtalarsystem. Nässjö stad i Nässjö kommun, Jönköpings län, Växjö stift Annefors kapell Antikvarisk medverkan i samband med installation av högtalarsystem Nässjö stad i Nässjö kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2015:5 Britt-Marie

Läs mer

restaurering 1970-talet Åren 1968 78 genomfördes under Ove Hidemarks ledning en restaurering av Skoklosters slott på uppdrag av Byggnadsstyrelsen.

restaurering 1970-talet Åren 1968 78 genomfördes under Ove Hidemarks ledning en restaurering av Skoklosters slott på uppdrag av Byggnadsstyrelsen. restaurering 1970-talet Skoklosters slott T. v. Norra längans fönsteröppningar med dekorativt måleri. Från början var det meningen att fasaderna skulle putsas varför det nya teglets avvikande färg och

Läs mer

Planbeskrivning. Södertull 13:8, kv Samariten (del av) Detaljplan för centrum och utbildningslokal Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Södertull 13:8, kv Samariten (del av) Detaljplan för centrum och utbildningslokal Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE ANTAGANDEHANDLING 2014-03-05, REV. 2014-05-05 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Södertull 13:8, kv Samariten (del av) Detaljplan för centrum och utbildningslokal Gävle kommun,

Läs mer

ÖDEVATA Klass 3. Kulturmiljöprogram Emmaboda kommun, Vissefjärda socken 1 Ödevata

ÖDEVATA Klass 3. Kulturmiljöprogram Emmaboda kommun, Vissefjärda socken 1 Ödevata ÖDEVATA Klass 3 Skogslandets jordbruk: Äldre odlingsspår som rösen och murar. Institutionsmiljö. Skogen som resurs: Spår efter äldre verksamheter som stensträngar, kanaler, kvarnplats. Skogsarbete var

Läs mer

Ny gatubelysning i centrala Skänninge

Ny gatubelysning i centrala Skänninge Rapport 2013:40 Arkeologisk förundersökning Ny gatubelysning i centrala Skänninge RAÄ 5 Strandgatan, Gullringsgatan, Vistenagatan, Tvärgränd, Gröngatan, Västra Kyrkogatan och Follingegatan Skänninge stad

Läs mer

5. TRÖINGEBERG. Stadens yttre årsringar 5. Tröingeberg

5. TRÖINGEBERG. Stadens yttre årsringar 5. Tröingeberg 5. TRÖINGEBERG Tröingeberg införlivades med Falkenbergs stad 1971. Stadsdelen har ett avskilt läge och avgränsades mellan åren 1960 och 1996 från resten av staden av gamla E6:an. Tröingeberg genomkorsas

Läs mer

C U R M A N S V l L L O R Byggnadsminne, fastigheten Kyrkvik 3:1 Lysekils kommun. Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt

C U R M A N S V l L L O R Byggnadsminne, fastigheten Kyrkvik 3:1 Lysekils kommun. Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt Utvändig ommålning av C U R M A N S V l L L O R Byggnadsminne, fastigheten Kyrkvik 3:1 Lysekils kommun B O H U S L Ä N S M U S E U M Rapport 2005:28

Läs mer

Norrby kyrka. Isolering av vindsbjälklag. Antikvarisk kontroll. Norrby klockargård 1:3 Norrby socken Uppland. Helén Sjökvist

Norrby kyrka. Isolering av vindsbjälklag. Antikvarisk kontroll. Norrby klockargård 1:3 Norrby socken Uppland. Helén Sjökvist Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:71 Norrby kyrka Isolering av vindsbjälklag Antikvarisk kontroll Norrby klockargård 1:3 Norrby socken Uppland Helén Sjökvist Innehållsförteckning Inledning... 1 Historisk

Läs mer

Kilanda. Bebyggelsen:

Kilanda. Bebyggelsen: Kilanda Miljön kring Kilanda är en ytterst välbevarad helhetsmiljö helt präglad av säteriet, under många århundraden ett samhälle i samhället. Kilanda omtalas första gången 1425. Manbyggnaden har sitt

Läs mer

Fastigheten Bergshauptmannen 1 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande

Fastigheten Bergshauptmannen 1 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande Dnr 2008/209 1(7) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Samrådshandling 2008-10-15, rev 2008-XX-XX Antagen 2008-XX-XX Laga kraft 2008-XX-XX Detaljplan för Fastigheten Bergshauptmannen 1 Sala kommun, Västmanlands

Läs mer

Antikvarisk förundersökning Med värdebeskrivning

Antikvarisk förundersökning Med värdebeskrivning PER NELSON BYGGNADSVÅRDSBYRÅ Antikvarisk förundersökning Med värdebeskrivning Fastighet: Johanneshov 1:1 Hus 8 (f.d. Hus 20 21 rensstuga och dynghus.) Adress: Styckmästargatan 10 Stadsdel: Slakthusområdet,

Läs mer

Rasbokils kyrka. Rasbokils socken Uppsala kommun

Rasbokils kyrka. Rasbokils socken Uppsala kommun Rasbokils kyrka Rasbokils socken Uppsala kommun Renovering av fasad och tak samt invändig restaurering och konservering. Antikvarisk kontrollrapport över utförda arbeten 2008-2009 Johan Dellbeck 1 Omslagsbild:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR NYKROPPA 14:1 OCH DEL AV 10:1

DETALJPLAN FÖR NYKROPPA 14:1 OCH DEL AV 10:1 SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR NYKROPPA 14:1 OCH DEL AV 10:1 Filipstads kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-03-05 Beställare: Filipstads kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Karlstad

Läs mer

Björskogs kyrka. Renovering av fönster 2009. Antikvarisk rapport. Björskogs prästgård 4:8 Björskogs socken Västmanland

Björskogs kyrka. Renovering av fönster 2009. Antikvarisk rapport. Björskogs prästgård 4:8 Björskogs socken Västmanland Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:35 Björskogs kyrka Renovering av fönster 2009 Antikvarisk rapport Björskogs prästgård 4:8 Björskogs socken Västmanland Anna Güthlein Boel Melin Helén Sjökvist Björskogs

Läs mer

Utdrag ur tryckta och ajourhållna ekonomiska kartor är återgivna enligt tillstånd: Lantmäteriet. Ärende nr MS2007/04833.

Utdrag ur tryckta och ajourhållna ekonomiska kartor är återgivna enligt tillstånd: Lantmäteriet. Ärende nr MS2007/04833. Göberga gård Antikvarisk medverkan i samband med partiell omläggning av gaveltak på mangårdsbyggnaden. Linderås socken i Tranås kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:40

Läs mer

Askeryds kyrkogård. Antikvarisk medverkan i samband med yttre renovering av gravkapell

Askeryds kyrkogård. Antikvarisk medverkan i samband med yttre renovering av gravkapell Askeryds kyrkogård Antikvarisk medverkan i samband med yttre renovering av gravkapell Askeryds socken i Aneby kommun, Jönköpings län, Linköpings stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2015:36

Läs mer

Kommendanthuset. Antikvarisk slutrapport. Interiöra arbeten. Del av fastigheten Innerstaden 10:14 i Malmö stad Skåne län. Pia Gunnarsson Wallin

Kommendanthuset. Antikvarisk slutrapport. Interiöra arbeten. Del av fastigheten Innerstaden 10:14 i Malmö stad Skåne län. Pia Gunnarsson Wallin Antikvarisk slutrapport Kommendanthuset Interiöra arbeten Del av fastigheten Innerstaden 10:14 i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:002 Pia Gunnarsson Wallin

Läs mer

Stationshuset i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län

Stationshuset i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län Dnr: BNO 2011/7 215 Godkänd av BN 2012-09-26 120 Antagen av KF 2012-11-26 60 LAGA KRAFT 2012-12-21 Dp 122 Ersättning, del av detaljplan 58 för fastigheten Järnvägen 3 och del av Orsa Kyrkby 4:4 för Stationshuset

Läs mer

Kulturreservatet Bråfors bergsmansby

Kulturreservatet Bråfors bergsmansby Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:62 Kulturreservatet Bråfors bergsmansby Åtgärder 2014 Antikvarisk Rapport Bråfors 1:3-2:3, 1:8, 5:1 och 1:7, Glimbo 1:3 och 1:5 Norberg socken Norbergs kommun Västmanland

Läs mer

Kapellet, Överjärva. Antikvarisk kontroll vid takrenovering, Kapellet, Överjärva, Solna socken, Solna kommun, Uppland. Kersti Lilja Rapport 2005:24

Kapellet, Överjärva. Antikvarisk kontroll vid takrenovering, Kapellet, Överjärva, Solna socken, Solna kommun, Uppland. Kersti Lilja Rapport 2005:24 Kapellet, Överjärva Antikvarisk kontroll vid takrenovering, Kapellet, Överjärva, Solna socken, Solna kommun, Uppland Kersti Lilja Rapport 2005:24 2 Kapellet, Överjärva Antikvarisk kontroll vid takrenovering,

Läs mer

SÖDERHAMNS SJUKHUS. Dokumentation inför rivning. Söderhamns sjukhusområde Söderhamn Hälsingland 2012. Ulrika Olsson

SÖDERHAMNS SJUKHUS. Dokumentation inför rivning. Söderhamns sjukhusområde Söderhamn Hälsingland 2012. Ulrika Olsson Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:15 SÖDERHAMNS SJUKHUS Dokumentation inför rivning Söderhamns sjukhusområde Söderhamn Hälsingland 2012 Ulrika Olsson SÖDERHAMNS SJUKHUS Dokumentation inför rivning Söderhamns

Läs mer

Förslag till planbestämmelser för

Förslag till planbestämmelser för Förslag till planbestämmelser för kulturvärden Inför detaljplan för kvarteret Humlan, Laholms stad och kommun Emma Johansson och Britt-Marie Lennartsson 1 OMSLAGSBILD Del av kvarteret Humlan från Humlegången

Läs mer

Prästtorp 1:1 Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:210. Antikvarisk medverkan. Strå socken Vadstena kommun Östergötlands län

Prästtorp 1:1 Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:210. Antikvarisk medverkan. Strå socken Vadstena kommun Östergötlands län Rapport 2012:210 Antikvarisk medverkan Prästtorp 1:1 Strå socken Vadstena kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI OCH BYGGNADSVÅRD Prästtorp

Läs mer

FÖRSLAG. gångvägar, gator, tunnelbanan. Förslaget förutsätter att de befintliga byggnaderna i kvarteret Åstorp rivs.

FÖRSLAG. gångvägar, gator, tunnelbanan. Förslaget förutsätter att de befintliga byggnaderna i kvarteret Åstorp rivs. FÖRSLAG I gestaltningen av det nya området utgår jag från mina associationer till Hammarbyhöjdens karaktär. Jag nytolkar begreppen och gestaltar dem så de nya tolkningarna påminner om eller kontrasterar

Läs mer

Skogskapellet i Nässjö

Skogskapellet i Nässjö Skogskapellet i Nässjö Antikvarisk kontroll i samband med installation av högtalare Nässjö stad i Nässjö kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:27 Britt-Marie

Läs mer

Fogelstad. Läge. Fogelstad, Katrineholms kommun 73

Fogelstad. Läge. Fogelstad, Katrineholms kommun 73 Fogelstad, Katrineholms kommun 73 trädgårdsmästeriet sett från herrgårdens gårdsplan i nordväst. lngst bort skymtar trädgårdsvillan, i mitten ett ensidigt växthus och närmast i bild den gamla elevbostaden.

Läs mer

Lilla Jordberga 4:47, fornlämning 38:1

Lilla Jordberga 4:47, fornlämning 38:1 Arkeologisk förundersökning 2014 Lilla Jordberga 4:47, fornlämning 38:1 HUSBYGGE Källstorps socken, Trelleborgs kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2014:12 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2014

Läs mer

Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:31. Lundby kyrka. Ny larmanläggning. Antikvarisk kontroll. Fastighet Lundby socken Västmanland.

Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:31. Lundby kyrka. Ny larmanläggning. Antikvarisk kontroll. Fastighet Lundby socken Västmanland. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:31 Lundby kyrka Ny larmanläggning Antikvarisk kontroll Fastighet Lundby socken Västmanland Helén Sjökvist Innehållsförteckning Inledning... 1 Bakgrund... 1 Genomförda

Läs mer

Dingtuna, Irsta och Lillhärads kyrkor

Dingtuna, Irsta och Lillhärads kyrkor Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:27 Dingtuna, Irsta och Lillhärads kyrkor Installation av larmanläggningar Antikvarisk kontroll Dingtuna, Irsta, Lillhärad socken Västmanland Helén Sjökvist Dingtuna,

Läs mer

2 Karaktärisering av kyrkoanläggningen

2 Karaktärisering av kyrkoanläggningen 1 2 Karaktärisering av kyrkoanläggningen 2.1 Kyrkomiljön Valsta kyrka ligger i Valsta bostadsområde ca 2 km sydväst om Märsta centrum i Sigtuna kommun. Husen i området är byggda på 1960-, 70- och 80-talen.

Läs mer

Marbäcks kyrka. Antikvarisk medverkan. Byte av el och bänkvärmare i Marbäcks kyrka. Marbäcks socken i Aneby kommun Jönköpings län

Marbäcks kyrka. Antikvarisk medverkan. Byte av el och bänkvärmare i Marbäcks kyrka. Marbäcks socken i Aneby kommun Jönköpings län Antikvarisk medverkan Marbäcks kyrka Byte av el och bänkvärmare i Marbäcks kyrka Marbäcks socken i Aneby kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2012:11 Britt-Marie Börjesgård

Läs mer

Kyrkorna i Håbo ett medeltida arv

Kyrkorna i Håbo ett medeltida arv De första kyrkorna som byggdes när kristendomen infördes var små träkyrkor. Under 1100- och 1200-talen ersattes de i många fall av stenkyrkor efter kontinetalt mönster. Ofta byggdes de i närheten av de

Läs mer

Voijtjajaure kapell, Storumans kommun, Västerbottens län

Voijtjajaure kapell, Storumans kommun, Västerbottens län Kulturhistoriska värdebeskrivningar över kyrkomiljöerna i Västerbottens län Voijtjajaure kapell, Storumans kommun, Västerbottens län Kapellmiljön Kapellet och den tillhörande friliggande begravningsplatsen

Läs mer

Rapport gällande antikvarisk kontroll vid byte av uppvärmningssystem i Gräsmarks kyrka

Rapport gällande antikvarisk kontroll vid byte av uppvärmningssystem i Gräsmarks kyrka Rapport gällande antikvarisk kontroll vid byte av uppvärmningssystem i Gräsmarks kyrka Gräsmarks socken, Sunne kommun, Värmlands län, Karlstads stift 2010:41 Enligt länsstyrelsens beslut 225-28-2001 1

Läs mer

Fryele kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med nytt styr- och reglersystem för värmen. Fryele socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Fryele kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med nytt styr- och reglersystem för värmen. Fryele socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift Fryele kyrka Antikvarisk medverkan i samband med nytt styr- och reglersystem för värmen Fryele socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:55 Britt-Marie

Läs mer

SVÄRDSLILJAN 1 Bygglov för ändrad användning av kontor/industribyggnad till bostäder och nybyggnad av 2 flerbostadshus samt installation av eldstad

SVÄRDSLILJAN 1 Bygglov för ändrad användning av kontor/industribyggnad till bostäder och nybyggnad av 2 flerbostadshus samt installation av eldstad Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer 1 (7) YTTRANDE Sven-Erik Kangas 016-710 29 52 Till Stadsbyggnadsnämnden SVÄRDSLILJAN 1 Bygglov för ändrad användning av kontor/industribyggnad till bostäder och

Läs mer

Viks Fiskeläge 62:1 ANLÄGGANDE AV UTEPLATS

Viks Fiskeläge 62:1 ANLÄGGANDE AV UTEPLATS Arkeologisk undersökning 2015 Viks Fiskeläge 62:1 ANLÄGGANDE AV UTEPLATS RAÄ Rörum 44:1, Rörums socken i Simrishamns kommun Skåne län Österlenarkeologi Rapport 2015:11 Lars Jönsson Arkeologisk undersökning

Läs mer

Lilla Hultet. Ombyggnad av bostadshus inom Strömsholms naturreservat. Antikvarisk kontroll. Strömsholm 8:1 Kolbäck socken Västmanland.

Lilla Hultet. Ombyggnad av bostadshus inom Strömsholms naturreservat. Antikvarisk kontroll. Strömsholm 8:1 Kolbäck socken Västmanland. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:18 Lilla Hultet Ombyggnad av bostadshus inom Strömsholms naturreservat Antikvarisk kontroll Strömsholm 8:1 Kolbäck socken Västmanland Helén Sjökvist Innehållsförteckning

Läs mer