SälenStjärnan. årsredovisning 97/98.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SälenStjärnan. årsredovisning 97/98. www.salen.com"

Transkript

1 SälenStjärnan årsredovisning 97/98 1

2 Innehåll och bolagsstämma Året i sammandrag... 3 VDs kommentar... 4 Vision, affärsidé, mål och strategi... 6 Marknadsbeskrivning... 7 Aktien Historik Medarbetarna Miljö Utvecklingsprojekt Andra noterade anläggningar Möjligheter och risker Verksamheten Sälen* Lindvallen Tandådalen & Hundfjället Bolagsstämma Aktieägare hälsas välkomna till SälenStjärnans ordinarie bolagsstämma lördagen den 12 december 1998 kl på Högfjällshotellet i Sälen. Aktieägare som önskar deltaga i stämman ska dels onsdagen den 2 december 1998 vara införd i den av Värdepapperscentralen, VPC AB, förda aktieboken, dels anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 8 december 1998 kl Anmälan om deltagande vid stämman sker per telefon , per telefax eller per post, alternativt mail, till; SälenStjärnan AB, Aktieägarservice, Sälen. lindvallen.se Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 2 december 1998 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att deltaga i stämman. Aktieutdelning Styrelsen föreslår att utdelning för 1997/98 lämnas med 2,00 kr per aktie (1,60). Sammanlagt uppgår föreslagen utdelning till 13,7 mkr (10,2). Som avstämningsdag för att erhålla utdelning föreslås onsdagen den 16 december Utdelningen utbetalas genom VPC AB onsdagen den 23 december Rapportperioder Delårsrapporter för räkenskapsåret 1998/99 publiceras enligt följande: september november, måndagen den 21 december 1998, september februari, fredagen den 19 mars 1999, september maj, måndagen den 21 maj Bokslutsrapport september 1998 augusti 1999 publiceras torsdagen den 30 september Pressmeddelanden och ekonomisk information kan beställas genom Sälen*s hemsida med adress: Half-yearly reports and year-end releases are also published in English. Sälenfjällen Bokning FJÄLLBOKNING Koncernens 5-års översikt Förvaltningsberättelse Resultaträkningar Balansräkningar Finansieringsanalyser Bokslutskommentarer Revisionsberättelse Ledande befattningshavare Styrelse och revisorer Adresser

3 Året i sammandrag Viktiga händelser under året I oktober 1997 utnyttjades option att förvärva Sälenfjällen Bokning AB. Sälen*s omsättning uppgick till 271,6 mkr (142,3) och resultatet före skatt uppgick till 42,6 mkr (25,2). Jämfört med föregående år proforma ökade omsättningen med 12% (243,3 mkr) och resultatet före skatt med 28% (33,3 mkr). Sälen*s skidanläggningar ökade marknadsandelen av liftkortsförsäljningen i Sverige med 1,6%-enheter till 27,5%. Restaurangen Lyktan på toppen av Hundfjället invigdes under januari Föreslagen utdelning om 2,00 kr per aktie innebär en ökning med 25% jämfört med förra året. Viktiga händelser efter årets utgång Den 30 september 1998 förvärvades utestående aktier i intressebolagen TV-Sälen AB och Hotell Hundfjället AB. För att öka likviditeten i aktien har de största aktieägarna för avsikt att under en begränsad period senast 1999 avyttra aktier. Året i siffror Sälen* Proforma Förändring 1997/ /97 +/- Nettoomsättning, mkr 271,6 243,3 +12% Resultat före skatt, mkr 42,6 33,3 +28% Resultat efter skatt, mkr 29,4 23,4 +26% Resort cashflow, mkr 105,5 88,1 +20% Vinst per aktie efter skatt, kr 4,40 3,67 +20% Utdelning, kr 2,00 1,60 +25% P/e-tal, ggr 15,5 20,4 24% Eget kapital, mkr 324,0 285,4 +14% Soliditet, % % Avkastning på sysselsatt kapital, % % Avkastning på eget kapital, % % Nettomarginal, % % Medelantal anställda, st % Proforma 1996/97 inkluderar Lindvallen och Tandådalen & Hundfjället. Sälen* 1997/98 inkluderar Lindvallen, Tandådalen & Hundfjället samt Sälenfjällen Bokning. Definitionen av resort cashflow och övriga definitioner samt beräkningar återfinns på sidan 32. 3

4 Företagsförvärv och konsolidering 4 Det gångna verksamhetsåret Efter Lindvallens förvärv 1997 av Tandådalen & Hundfjället AB och Sälenfjällen Bokning AB har den nya koncernen, under namnet Sälen- Stjärnan (Sälen*), utvecklats positivt. Marknadsandelen av liftkortsförsäljningen i Sverige ökade med 1,6%-enheter till 27,5% på en stillastående totalmarknad (540 mkr). Två stora aktörer dominerar idag marknaden för alpin skidåkning. Förutom Sälen*, som är det största företaget, har Åre/Vemdalen en marknadsandel om 23,1%. Koncernens resultat före skatt steg med 28% jämfört med föregående år proforma till 42,6 mkr. Tandådalen & Hundfjället står för huvuddelen av resultatökningen, ett viktigt trendbrott efter nedgången de senaste åren. Genom effektivare prissättning och förstärkt marknadsföring har beläggningen i stugor ägda och förmedlade av Sälen* ökat betydligt. Ökade uthyrningsinkomster för privatägda stugor stimulerar troligen uthyrningsintresset, vilket ökar det kommersiella utbudet. Därmed skapas förutsättningar för ytterligare tillväxt. Finansiell ställning och kassaflöde Den finansiella ställningen har under året stärkts och soliditeten uppgick per till 44% (41). En stark finansiell ställning är en av grundstenarna för en fortsatt satsning i nya strategiska investeringar som företagsförvärv och utveckling av befintliga skidanläggningar. Resort cashflow (se definition på sidan 32) steg till 105,5 mkr (88,1). Sälen*s finansiella ställning och kassaflöde, som har unika nivåer i en branschjämförelse, är mycket starka konkurrensmedel för framtiden. Fokus på finansiella mål Sälen*s finansiella mål innebär att nettomarginalen skall uppgå till 25% utom i perioder med hög volym strategiska investeringar. Vid dagens räntenivåer skall avkastningen på Thorvald Sverdrup, Verkställande direktör De stora kapitalstarka skidanläggningarna har bäst möjlighet att lyckas eget kapital uppgå till 14,5% och avkastningen på sysselsatt kapital till 12,5%. Under 1997/98 uppgick nettomarginalen till 16% och avkastningen på eget kapital och sysselsatt kapital till 10%. Det innebär att det återstår 4,5%-enheter för att uppnå målsättningen för avkastningen på eget kapital och 2,5%-enheter för avkastningen på sysselsatt kapital. Med ytterligare samordningsvinster från förvärven av Tandådalen & Hundfjället och Sälenfjällen Bokning, förbättrade marginaler och ökad gästtillströmning förväntas de finansiella målen att infrias inom två år. Marknadsföring Det strategiska arbetet med att profilera skidanläggningarna mot olika gästkategorier samt stärka Sälen*s varumärken har påbörjats under året och kommer att intensifieras. För närvarande ökar inte antalet alpina skidåkare i Sverige. Sälen* har dock god potential att ta marknadsandelar på hemmamarknaden förutom att antalet utländska gäster skall öka de närmaste åren. Eftersom det krävs betydande resurser för vidare utlandslansering är det de stora och mer kapitalstarka skidanläggningarna som har bäst möjlighet att lyckas. Sälen*s satsning på utländska marknader har under de gångna åren varit blygsam. Framledes inriktas en större del av marknadsföringsresurserna främst på den danska marknaden. Under 1998 har Sälen* förvärvat marknadsbolaget TV-Sälen AB som marknadsför och informerar gäster via reklamfinansierade direktsändningar, text-tv samt internet. Förvärvet ger goda möjligheter till effektivare kommunikation med gästerna samt förstärkt marknadsföring i Sälen. Morgondagens säljsystem Vi lägger ned betydande resurser och engagemang för att skapa morgon-

5 dagens säljsystem. Genom att utveckla ett internetbaserat datasystem för uthyrning av stugor, försäljning av skidlektioner, skiduthyrning samt försäljning av liftkort kan Sälen*s gäster inom en snar framtid boka stora delar av semester och upplevelser hemifrån. Delar av det nya systemet beräknas tas i drift till säsongen 1999/00 och systemet ska vara i full drift från säsongen 2000/01. Införandet av det internetbaserade försäljningssystemet ökar bekvämligheten för gästen, skapar möjlighet för merförsäljning samt ger rationaliseringseffekter för Sälen*. Gästservice Sälen*s lönsamhet är beroende av den service vi erbjuder våra gäster. För att säkerställa att arbetet med gästrelationer ständigt utvecklas har en ny koncernövergripande funktion etablerats under namnet Gästservice. Funktionen är en vidareutveckling av Lindvallenskolan, som under ett antal år byggt upp kunskap om rekrytering och personalutveckling. En presentation av Gästservicekonceptet återfinns på sidan 13 i årsredovisningen. Andra börsnoterade skidanläggningar I Nordamerika finns idag tre börsnoterade företag inom den alpina skidåkningen, Vail Resorts och American Skiing Company i USA och Intrawest i Kanada. Alla tre bolagen är betydligt större än Sälen* och har en mycket offensiv förvärvsstrategi. Sälen* uppvisar dock bästa lönsamheten. En jämförelse mellan Sälen* och dessa bolag presenteras på sidorna 16 och 17 i årsredovisningen. Aktien Sedan börsintroduktionen i juli 1994 har aktiens effektivavkastning (baserat på senaste betalkurs samt inklusive årlig utdelning) i genomsnitt varit 26%. Affärsvärldens Generalindex har under samma period uppgått till i genomsnitt 22%. Detta innebär att Sälen* varit värdeskapande för sina aktieägare under den tid bolaget varit noterat. En svag sida för Sälen* som noterat bolag är få aktieägare (1 539 st per 31 augusti 1998) och därmed en svag likviditet i aktien. För att förbättra likviditeten har de största ägarna för avsikt att inom ett år genom försäljning tillföra marknaden högst aktier. Därigenom hoppas bolaget erhålla upp emot nya aktieägare. Föreslagen utdelning uppgår till 2,00 kr vilket innebär en ökning med 25% i förhållande till året innan. Utdelningen innebär en direktavkastning om 3%. Sälen* har, sedan börsintroduktionen 1994, varit värdeskapande för sina aktieägare Nyheter inför säsongen 1998/99 Till kommande säsong investerar Sälen* drygt 40 mkr i skidanläggningarna. Snösystemet byggs ut i Tandådalen och Hundfjället för att förbättra åkkvalitén. I Lindvallen byggs en ny lift för att skapa ett sammanhängande barnskidområde. Nya liftar byggs även i Tandådalen och Hundfjället för att förbättra flöden och kösituationer. Förmånerna för aktieägarna förbättras. Kravet på aktieinnehav för att erhålla rabatter sänks från 250 aktier till 100 aktier. Rabatterna uppgår till 15% och omfattar sedan tidigare liftkort men utökas nu till att även gälla skidskola och skidhyra. Rabatterna är för en normalfamilj mycket värdefull och tredubblar direktavkastningen. Därmed stimuleras fler att bli aktieägare vilket skall förbättra aktiens likviditet. Investeringsstrategier Sälen*s starka kassaflöde innebär fokusering på nya investeringsalternativ. Efter att ha tagit hand om uthyrningen av ett väsentligt ökat bäddantal på orten har strategin varit att kraftigt höja beläggningsgraden för att därefter starta ytterligare logiinvesteringar. Utvecklingen tyder på att vi är mogna för omfattande logiexpansion inför nästkommande säsong. Flera investeringsalternativ och utvecklingsprojekt presenteras på sidan 15 i årsredovisningen Utsikter för innevarande säsong Det aktuella bokningsläget i koncernens egna och förmedlade stugor är i mitten av november ca 4% bättre än motsvarande tid förra året. De första liftarna i både Lindvallen och Tandådalen öppnades den 6 november. En tidig säsongstart ger enligt erfarenhet en ökad bokningsvolym samt är en bra grund för en stark försäsong. Under de närmaste två åren förväntas samordningsvinster genom förvärven av Tandådalen & Hundfjället och Sälenfjällen Bokning att stärka resultatet ytterligare. Den höga kvalitetsnivå som våra skidanläggningar har idag ger utrymme för ökade liftkortspriser till kommande säsong. Jag bedömer förutsättningarna som goda för ytterligare resultatförstärkningar under 1998/99. Sälen i november 1998 Thorvald Sverdrup 5

6 Vision, affärsidé, mål och strategi Planerat skidområde mellan Högfjället och Tandådalen 6 Vision och affärsidé Visionen är att Sälen* skall utveckla produkter för nya skidgenerationer och vara branschledande i Skandinavien. Affärsidén är att respektive anläggning i Sälen* skall erbjuda marknaden en gästanpassad alpin vinterupplevelse. Verksamheten skall vara inriktad mot alpin skidåkning med familjen som huvudmålgrupp. Verksamheter inom Liftar, Logi, Skidskola och Skiduthyrning skall långsiktigt drivas inom den egna organisationen. Verksamheter utanför kärnområdet skall företrädesvis utarrenderas till externa operatörer. Finansiella mål För att möjliggöra en offensiv strategi och samtidigt balansera rörelserisken fäster Sälen* stor vikt vid en stark finansiell bas. Målsättningen är att soliditeten inte skall understiga 30% (idag 44%). Utom i perioder av en större volym strategiskt viktiga investeringar skall nettomarginalen uppgå till 25% (idag 16%). Avkastningen på eget kapital (idag 10%) skall över tiden överstiga räntan på en riskfri placering med minst 10%-enheter och avkastningen på sysselsatt kapital (idag 10%) skall på samma sätt överstiga räntan på en riskfri placering med minst 8%-enheter. Övriga målsättningar att öka marknadsandelen av liftkortsförsäljningen i Sverige till minst 30% inom två år (idag 27,5%), att de finansiella målen skall uppnås inom två år, att kommande vinter nå så hög nyttjandegrad av befintlig logi att logiutbyggnader kan starta efter säsongen 1998/99, att inom två år dubbla antalet aktieägare (idag ca 1 550) och därigenom förbättra likviditeten i aktien på börsen, att inom tre år skapa ett sammanhängande SuperSki-område mellan Lindvallen och Hundfjället, att ha en tillväxt i Sälen om minst 2% per år utöver branschgenomsnittet. Strategi Genom att skapa nya produkter i en högre takt än konkurrenterna skall Sälen*s position stärkas. Koncernens skidanläggningar skall som varumärken tydliggöras och stärkas genom anpassning till olika målgrupper. Tillväxt skall ske organiskt på orten samt genom företagsförvärv. Genom utveckling av ett nytt säljstödsystem integreras försäljning av logi, skidskola, skiduthyrning och liftkort. Säljstödstystemet anpassas till internet och kommer att ge betydande rationaliseringseffekter av marknadsföring och försäljning. Välskötta produkter ger en hög ombokningsgrad där nöjda gäster skall vara våra bästa säljare. Med en välutbyggd infrastruktur skall gästen inte behöva lämna skidanläggningen då allt finns inom skid- eller gångavstånd. Boendeoch liftområden knyts ihop för att ge ett stort utbud i liftnära boende. Det s k Ski in Ski out konceptet innebär ett framtida oberoende av bilen som transportmedel. Gästservicen skall ständigt förbättras genom professionella urvalsprocesser vid rekrytering och genom utbildning och uppföljning av servicegivande personal. Utvecklingen av koncernens snösystem har hög prioritet. Genom nyanskaffningar byggs systemet fortlöpande ut för att kunna erbjuda god skidåkning under alla natursnöförhållanden.

7 Marknadsbeskrivning Svensk turism Under 1997 uppgick svenskarnas utlägg för fritidsresor till totalt 46,7 mdr (46,4). Av alla fritidsresor som gjordes inom landet var 2,8% skidresor, vilket är oförändrat jämfört med säsongen innan. Samtidigt skedde en minskning av svenskarnas skidresor till utlandet. Enligt Handelns Utredningsinstitut (HUI) är resandet det konsumtionssegment som kommer att öka mest fram till år En del av denna förväntade reseökning avser alpina skidresor. Aktiv fritid som begrepp och företeelse ökar ständigt i popularitet. Samtidigt förväntas mängden fritid öka i framtiden för stora befolkningsgrupper. Detta sammantaget gör att den framtida bilden av svensk turism och alpina skidresor ser ljus ut. Branschen Sedan gammalt är utförsåkning en populär sysselsättning i de europeiska alpområdena. Andelen äldre människor som åker skidor i backarna är därför betydligt högre än i Norden, där emellertid en framtida tillväxt av äldre åkare kan förväntas. Någon sammanställning över marknaden för alpin skidåkning i världen under den gångna säsongen finns tyvärr inte att uppbringa. Under säsongen 1996/97 stod Europa för 57% av antalet utförsåk i världen. Av dessa 57% svarade Norden för 5%-enheter och Sverige för 3%- enheter. För Japan uppgick andelen till 20% och för USA till 14%. I USA, där alpin skidåkning är en relativt ung företeelse, pågår en stark marknadskoncentration med sammanslagningar av skidanläggningar. På sidorna 16 och 17 i årsredovisningen presenteras tre ledande Nordamerikanska företag i branschen samt en jämförelse med Sälen*. De tre företagen är alla noterade på New York-börsen. Historik Från slutet av 1970-talet till slutet av 1980-talet växte marknaden för alpin skidåkning explosionsartat i Sverige. Ingemar Stenmarks framgångar inom den alpina cirkusen skapade ett stort intresse hos det svenska folket. Branschen drabbades under slutet av 80-talet av en rad rekordvarma och snöfattiga vintrar som tillsammans med ökade skattepålagor, bl a infördes moms på liftkort, gjorde att den positiva trenden bröts. Deprecieringen av den svenska kronan 1992 samt snörika vintrar satte åter fart på utvecklingen säsongerna 1992/93 och 1993/94. De senaste säsongerna har utvecklingen varit svagare, främst på grund av sämre väderförhållanden. Säsongen 1997/98 Enligt SLAO (Svenska Liftanläggningars Organisation) var liftkortsomsättningen i Sverige under 1997/98 oförändrat 540 mkr jämfört med föregående säsong. Eftersom många skidanläggningar sänkt priset under främst försäsongen har volymen alpina skidåkare i Sverige ökat något sedan förra året. Under vintersäsongens första del fram till sportlovsveckorna ökade liftkortsintäkterna med drygt 5% jämfört med året före. Under de tre sportlovsveckorna var liftkortsförsäljningen i det närmaste oförändrad. Efter sportloven, under påsken samt fram till vintersäsongens slut var liftkortsförsäljningen betydligt svagare än föregående år. De säsongmässiga svängningarna mellan åren kan i första hand hänföras till vädermässiga omständigheter och kalendereffekter. Marknadsutveckling Ungefär 1,5 miljoner svenskar åker årligen utför ca 12 miljoner skiddagar, där en skiddag motsvarar en dags skidåkning. Av de skidåk som gjordes säsongen 1997/98 stod utförsskidor för 78%, snowboard för 18% och telemark för 3%. Den kraftiga tillväxt som varit inom snowbordsegmentet sedan säsongen 1993/94 bröts under 1997/98. Antal skidresor i Sverige Antal skidresor utomlands Antal fritidsresor till utlandet Tusental 400 Tusental Källa: TDB Tusental / / / / /98 Källa: TDB / / / / /98 Källa: TDB / / / / /98 Antal skidresor i Sverige, tusental Svenskarnas skidresor utomlands, tusental Antal fritidsresor till utlandet, tusental 7

8 Av den svenska befolkningen som någon gång åkt utför visar en undersökning utförd av SLAO att tre av fyra skidåkare anser sig vara nybörjare eller medelgoda skidåkare och att endast 7% anser sig vara avancerade skidåkare. Sälen*s skidanläggningar riktar sig främst till nybörjare och medelgoda åkare. Konkurrenter Sälen*s konkurrenter utgörs dels av andra skidanläggningar i Sverige och utomlands, dels av alternativa semestermål, i första hand solresor till badorter. De stora researrangörerna med sol- och badresor som huvudprodukt avdelar betydande resurser för reklam i TV och andra medier, och utgör som grupp en huvudkonkurrent till Sälen*. Åre, liksom flertalet skidanläggningar på kontinenten, har en mer avancerad profil än Sälen och konkurrerar därför en- dast i begränsad utsträckning. Eftersom familjen är huvudmålgruppen i Sälen är det skidanläggningar med snarlik profil, exempelvis Idre, som konkurrerar om gästerna. Även skidanläggningen Trysil i Norge, belägen endast 7 mil från Sälen, är en konkurrent. Svenska skidanläggningar har en konkurrensfördel mot Norska anläggningar genom en betydligt lägre prisbild. Sälen* har en stor konkurrensfördel i att vara nära stora befolkningstäta områden. Samtidigt vänder sig produkten till den stora volymen skidåkare, de som anser sig vara nybörjare eller medelgoda skidåkare. Sälen*s skidanläggningar har de senaste fyra åren stått för en betydande del av de totala investeringarna inom branschen för alpin skidåkning i Norden. Idag har Lindvallen och Hundfjället var sin restaurang på toppen av fjället i god internationell klass. Av totala antalet moderna liftar i form av snabbgående stolliftar, kabin- och gondolbanor i landet har Sälen*s anläggningar nära 50%. Genom de senaste årens investeringar erbjuder Sälen* gästerna produkter av högsta kvalitet, vilket är ett starkt konkurrensmedel för framtiden. En hög kvalitetsnivå skapar utrymme för högre prissättning framgent. Sälen* möter även konkurrensen genom att deltaga i den strukturomvandling som påbörjats i och med Lindvallens förvärv av Tandådalen & Hundfjället. Härigenom breddas koncernens gästunderlag genom skidanläggningarnas olika profil och typ av besökare. Lindvallen och Hundfjället riktar in sig mot barnfamiljer medan Tandådalen har en mer ungdomlig och tuffare inriktning. Position på marknaden Åkkategorier Avstånd till svenska marknaden Idre Trysil Åre Alperna Utförsskidor Snowboard Telemark Övrigt Åkkategori Nybörjare Medelgod God Avancerad Källa: SLAO Mkr Liftkortsomsättningen i Sverige Mkr Skidområdenas liftkortsomsättning /80 81/82 83/84 85/86 87/88 78/79 80/81 82/83 84/85 86/87 88/89 89/90 91/92 93/94 95/96 97/98 90/91 92/93 94/95 96/97 Liftkortsomsättningen i Sverige, mkr Källa: SLAO /90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 Sälen* Åre/Vemdalen Idre/Grövelsjön Källa: SLAO

9 Bilavstånd Stockholm, 44 mil Göteborg, 49 mil Lindvallen Högfjället Tandådalen Hundfjället 4 km 8 km 2 km Fjällvägen Avstånd till närmaste flygplats (Mora) är 10 mil och till Oslos nya flygplats (Gardermoen) är det 19 mil. Till närmaste järnvägsstation (Malung) är avståndet 7 mil. En stark marknadsställning innebär fördelar bl a inom marknadsföring och produktutveckling. Sälen* är det största företaget inom branschen med en marknadsandel av liftkortsförsäljningen i Sverige uppgående till 27,5%, vilket är en ökning med 1,6%-enheter sedan förra säsongen. Därefter följer Å.R.E med 23,1%, vilket är en nedgång med 0,2%-enheter och Idre med 6,9%, vilket är en ökning med 0,5%-enheter. De två största aktörerna står således för över 50% av den svenska marknaden för alpin skidåkning. I kampen om gästerna förväntas marknadskoncentrationen att fortsätta och Sälen* har för avsikt att även framledes spela en aktiv roll i denna utveckling. Marknader och marknadsföring Det stora flertalet av Sälen*s gäster, drygt 85%, kommer från Sverige. Av andelen utländska besökare kommer övervägande delen från Danmark. Den gångna säsongen har marknadsföringsresurser främst inriktats på att vinna marknadsandelar bland de svenska gästerna. Till kommande säsong ökar marknadsföringen mot de utländska gästerna något, med fokus på Danmark. På några års sikt skall inriktningen mot utländska marknader öka väsentligt och målet är att andelen utländska gäster skall dubblas. Av de svenska gästerna kommer drygt 25% från Mälardalen, där även den största tillväxtpotentialen finns. Av Sälen*s gäster är ca 70% familjer och ca 30% har en nöjesinriktad profil. Familjerna besöker skidanläggningarna främst från julveckan till och med påskveckan. Övriga gäster besöker oftast Sälen* under försäsong och efter påsk samt under veckohelger i januari. Marknadsföring mot den yngre publiken sker genom direktreklam, radioreklam samt annonsering i tidningar med ungdomlig prägel. Förvärven av Tandådalen & Hundfjället och Sälenfjällen Bokning har medfört en effektivare marknadsbearbetning. Gemensamt profileras koncernens skidanläggningar under varumärket Sälen*. En gemensam katalog och en rikstäckande TV-kampanj med Sälen* som avsändare utgör grundpelarna i marknadsföringen. I katalogen profileras och presenteras respektive skidanläggnings särdrag för att tillgodose alla gästers önskemål. Katalogen distribueras i över exemplar. Utöver gemensamma aktiviteter marknadsförs respektive skidanläggning var för sig. Det är av stor vikt att anläggningarna positionerar och stärker sina varumärken. Det sker bl a genom annonsering i dags- och fackpress, radioreklam, text-tv, mässor och anläggningsspecifika arrangemang. Marknadsföring sker även genom en gemensam hemsida på internet under adressen Ett internetbaserat försäljningssystem är under utveckling där gästen på sikt skall kunna boka och betala stora delar av sin vistelse hemifrån. Det nya systemet, som beräknas tas i full drift till säsongen 2000/01, ökar bekvämligheten för gästen, skapar möjlighet för merförsäljning och ger rationaliseringseffekter inom försäljningsenheterna. En stor framtida potential ligger i att elektroniskt kunna bearbeta gästerna med behovsanpassad direktreklam. Under hösten 1998 har Sälen* förvärvat marknadsbolaget TV-Sälen AB som marknadsför och informerar gäster via reklamfinansierade direktsändningar, text-tv samt internet. TV-Sälen har i genomsnitt under vintersäsongen ca tittare per sändning. Förvärvet ger goda möjligheter till ökad kommunikation med gästerna samt förstärkt marknadsföring. 9

10 Aktien Aktiens utveckling B-aktien är noterad på Stockholms Fondbörs OTC-lista sedan 1994 och kursen var 36 kr vid noteringstillfället. En börspost består av 100 aktier. Den 31 augusti 1998 var aktiekapitalet kr fördelat på aktier, varav A-aktier med vardera 10 röster och B-aktier med vardera en röst per aktie. Alla aktier har lika rätt till utdelning. Nominellt värde är två kr per aktie. Den 31 augusti 1998 var antalet aktieägare st (1 483). Under perioden 1 september augusti 1998 omsattes på Stockholms Fondbörs aktier till ett värde av 16,8 mkr (40,3). Lägsta betalkurs var 65 kr noterat den 27 maj 1998 och högsta betalkurs var 93 kr noterat den 1 december Den 31 augusti 1998 var bolagets noterade värde 465,1 mkr (479,2). Utöver A- och B-aktierna finns ett konvertibellån på 6,0 mkr som kan konverteras till kurs 24 kr i maj år Vid full konvertering ökar aktiekapitalet med 0,5 mkr och antal B-aktier med st, vilket motsvarar 4% av totala aktiekapitalet. Utdelningspolicy Utdelningsnivån är beroende av Sälen*s långsiktiga utvecklingsmöjligheter, finansiella ställning och investeringsbehov. Målsättningen är att utdelningen årligen skall uppgå till minst 30% av resultatet efter skatt. Om soliditeten överstiger 50% (idag 44%) skall minst hälften av resultatet efter skatt delas ut till aktieägarna. Föreslagen utdelning om 2,00 kr (1,60) per aktie motsvarar 47% av resultatet efter skatt. Totalt uppgår föreslagen utdelning till 13,7 mkr (10,2). De tio största ägarna Data per aktie Enligt Värdepapperscentralen VPC ABs aktiebok den 30 oktober 1998 utgjorde följande företag och privatpersoner de tio största registrerade aktieägarna. Andelen som ägs av institutioner beräknas uppgå till 15% av kapitalet och 4% av rösterna. A-aktier B-aktier Kapital, % Röster, % Mats Paulsson med familj ,71 41,52 Erik Paulsson med familj ,48 41,46 Jonas Wahlström med familj och bolag ,62 3,69 Lima Jordägande socknemän ,65 3,45 Thorvald Sverdrup med familj och bolag ,03 2,43 Per-Uno Sandberg med bolag ,81 1,97 Sälen In West AB ,92 0,74 Bilfrakt Entreprenad AB ,21 0,31 James Capel ,02 0,26 Rune Andersson med bolag ,73 0,18 Övriga ,82 3,99 Totalt ,00 100,00 Sälen* Proforma Lindvallen Lindvallen Lindvallen 97/98 96/97 95/96 94/95 93/94 Antal aktier, st Vinst per aktie, kr 4,40 3,67 5,78 5,79 4,38 D:o efter full konvertering, kr 4,22 3,47 5,29 5,30 3,90 2) 2) 2) 2) Resort cashflow, kr 15,4 13,8 14,7 14,6 12,5 Eget kapital per aktie, kr D:o efter full konvertering, kr ) 2) 2) 2) Börskurs 31 aug, kr 68,00 75,00 38,50 29,00 27,20 Utdelning per aktie, kr 2,00 1,60 1,30 1,30 1,00 P/E-tal, ggr 15,5 20,4 6,7 5,0 6,2 Kurs/resort cashflow, ggr 4,4 5,4 2,6 2,0 2,2 Kurs/eget kapital, % Direktavkastning, % 2,9 2,1 3,4 4,5 3,7 Proforma 1996/97 omfattar Lindvallen och Tandådalen & Hundfjället. 1) Justerad för split 5:1 av aktien. 2) Vid full konvertering har tillförts aktier den 18 maj 1998 och ytterligare aktier tillförs den 18 maj Definitioner återfinns på sidan 32. 1) 1,2) 1) 1) 1,2) 1) 1) 10

11 Aktieägarförmån Innehavare av en börspost om 100 aktier kan från företaget beställa ett aktieägarkort. Detta har tidigare berättigat till 15% rabatt på liftkort. Till säsongen 1998/99 utökas aktieägarförmånen till att omfatta även 15% rabatt på skidskola och skiduthyrning. Samtidigt har kravet på aktieinnehavet sänkts från 250 till 100 aktier för att erhålla rabatterna. Aktiens kursutveckling Diagrammet visar kursutvecklingen och omsättningen i aktien (kr) sedan den 1 januari 1996 till och med den 30 oktober 1998, i jämförelse med Affärsvärldens Generalindex. I SKIDAKTIEBOLAGET SÄLENSTJÄRNAN AB % rabatt Ut kade rabatter f r aktie gare. Innehavare av minst 100 aktier i S lenstj rnan AB f r 15% rabatt p liftkort, skidskola och skiduthyrning i Lindvallen, Tand dalen och Hundfj llet. Erbjudandet g ller FJ LLKORT och ANL GGNINGSKORT samt i de SKIDSKOLOR och SKIDUTHYRNINGAR som drivs inom koncernen. Ring oss p s ber ttar vi mer. Aktiespridning För att öka likviditeten i aktien har de största ägarna för avsikt att under en begränsad period senast 1999 sälja aktier. Målsättningen är att aktier skall tillföras marknaden och därigenom förväntas antalet ägare öka med upp emot st. Aktieägarkort Kr Aktiens kursutveckling och omsättning Tusental J F M A M J J A SONDJ F M A M J J A SONDJ F M A M J J A S B-aktien, kr Affärsvärldens Generalindex, kr Omsatt antal aktier, tusental O Källa: Findata Aktiekapitalets utveckling Ökning av Nom belopp Totalt antal Förändring av Totalt aktie- År Förändringar antalet aktier kr/aktie aktier aktiekapital kapital, kr Nyemission Konvertering Split Nyemission Nyemission Konvertering

12 Historik byggdes Sälens första lift i Sälenstugan kom de första gästerna till Hotell Lindvallen som ägdes och drevs av familjen Lind startades Tandådalen Linbane AB av familjen Gerremo startades Hundfjällets Linbane AB med Lima Jordägande Socknemän som huvudägare. Samma år byggdes den första stolliften i Hundfjället stod den första skidbacken och liften klar i Lindvallen byggdes den första stugbyn i Lindvallen, Bruna Byn köpte bröderna Mats och Erik Paulsson 40% av aktierna i Lindvallen togs första snökanonen i bruk i Lindvallen köpte bröderna Paulsson resterande 60% av aktierna i Lindvallen byggdes i Hundfjället den första kopplingsbara 4-stolliften i Europa. Samma år förvärvade Lindvallen samtliga aktier i Högfjällshotellet byggdes den första stolliften i Lindvallen startade Sälenfjällen Bokning stugförmedling av 140 bostadsrätter vid Högfjället färdigställdes Sportcentret i Lindvallen med bad, bubbelpooler, Sportbutik med mera. Sälenfjällen Bokning köpte mark av Tandådalen Linbane AB där 136 bostadsrätter uppfördes köpte Sälenfjällen Bokning Tandådalen Linbane ABs uthyr- ningsverksamhet varvid bolagets kapacitet växte till 340 enheter byggdes en förbindelselift mellan Tandådalen och Hundfjället. Ett gemensamt liftkort mellan anläggningarna, Tvåkortet, skapades. Samma år emitterade Lindvallen ett konvertibelt förlagslån om 30 mkr som förvärvades av ca 800 personer, främst personal och bostadsrättsinnehavare inom Lindvallen och Högfjället sålde Lindvallen 90% av aktierna i Högfjällshotellet. Därefter har Lindvallen successivt återköpt aktier och äger idag 32% av rösterna och 36% av kapitalet. Omfattande investeringar i 4-stolliften Express 303, ett skidområde omkring liften och ett café genomfördes samma år. Snöcentret i Lindvallen innehållande konferensanläggning, reception, butiker, café och bowling färdigställdes förvärvade Sälenfjällen Bokning bokningsenheten i Sälenfjällen AB. Bolaget blev därmed ett i det närmaste heltäckande bolag inom stugförmedling i Sälen färdigställdes Hotell Hundfjället med restaurang, bad och konferenslokaler. Samma år utökades snötillverkningskapaciteten med 30% i Lindvallen byggdes liftar mellan Lindvallen och Högfjället, vilket gav ett stort tillskott av gäster till Lindvallen. Lindvallen arrenderar Sälfjällets liftar från och med samma år noteras Lindvallenaktien på Stockholms Fondbörs OTC-lista den 8 juli. Snabbgående 4-stolliften Gustav Express samt restaurangen Snögubben på toppen av fjället i Lindvallen färdigställdes förvärvade Hundfjället samtliga aktier i Tandådalen. Förvärvet finansierades genom en nyemission där ca 200 aktieägare tillkom. Aktien noterades på Nordiska Fondkommissions inofficiella lista. Samma år färdigställdes nya bäddar i 145 lägenheter i Lindvallen byggdes 6-stolliften Märta Express i anslutning till fjällvärldens första McDonald s-restaurang i Lindvallen. Därutöver investerade Lindvallen i en ny infartsväg samt helautomatiska snökanoner i två pister. I Tandådalen byggdes 20 lägenheter och i Hundfjället ett hotellanex med 48 rum. I Tandådalen & Hundfjället avyttrades livsmedelsverksamheten och verksamheter inom café och restaurang utarrenderades genomfördes Lindvallens förvärv av Tandådalen & Hundfjället AB och Sälenfjällen Bokning AB. Moderbolaget ändrade namn till SälenStjärnan AB. Restaurangen Lyktan på toppen av Hundfjället färdigställdes förvärvades resterande aktier i intressebolagen Hotell Hundfjället AB och TV-Sälen AB.

13 Medarbetarna Gästservice Gästservice är ett ständigt pågående arbete med företagets mjuka värde, d v s värdet av Sälen*s alla gästrelationer. Värdet bestäms av hur alla medarbetare behandlar gästerna. En stor del av företagets lönsamhet skapas genom att gäster är nöjda och vill återkomma. Strategin för att lyckas med detta utgår ifrån gästfokus på alla nivåer i företaget. Strategin att placera gästen i centrum kan återspeglas enligt vidstående modell. Att gästfokusera företaget nås genom motivation hos medarbetarna, där ledarskap och medarbetarskap går hand i hand. Strategin, som bygger på gästens krav, skall vara flexibel och ständigt kunna anpassas till nya krav och förväntningar. Ledar- och medarbetarutveckling skall ske i det dagliga arbetet på ett sätt som styr energin mot gästens behov och förväntningar. Företagskulturen skall främja inlärning men också egna initiativ. Fantasin är viktigare än hierarkier och formalia. Trovärdighet skall byggas med information och ansvarsfördelning. Detta skall ske genom daglig dialog med alla medarbetare, där chefer och arbetsledare är synliga och lyssnande. Genom intern rekrytering och utvecklingssamtal tar Kommunikation Information Utbildning Återkoppling från gäst Kompetensnyttjande överordnade ansvar för medarbetarnas välbefinnande och utveckling. Nyanställda genomgår en introduktion som kompletteras med ett faddersystem, där fasta medarbetare och återkommande säsongarbetare informerar och stöttar ny personal. En personalhandbok för Lindvallen respektive Tandådalen & Hundfjället, innehållande skidanläggningarnas generella riktlinjer, hjälper också till att öka förståelsen för Sälen*s verksamhet. Uppföljning och utvärdering under säsongen syftar till att skapa förutsättningar för att nå målet en nöjd gäst som återkommer. Personalidé Vision Gästfokus Decentralicering Ansvar Affärsidé Ledarpolicy Medarbetarna i siffror Medelantalet anställda minskade under året med 9 personer till 337 för jämförbara enheter. Personalens fördelning på arbetsområden framgår av cirkeldiagrammet. Av det totala antalet anställda var andelen kvinnor 39%. Omsättningen per anställd under verksamhetsåret 1997/98 uppgick till 806 tkr och personalomsättningen bland fast anställd personal uppgick till 10%. Antalet fast anställd personal den 31 augusti 1998 var 122. Under högsäsong hade koncernen totalt 548 personer anställda. Andelen fast anställda med högskoleexamen var 5%. Sälen*s kostnad för kompetensförnyelse uppgick till ca 1,0 mkr. Anställda per arbetsområde Lift Aktiviteter Fastighet Sportbutiker Logi Övrigt 13

14 Miljö Miljöarbete Sälen* arbetar aktivt för att verksamheten skall ha minsta möjliga miljöpåverkan. Viktiga faktorer i miljöarbetet är elberoendet, utsläpp från skotrar och pistmaskiner, hantering av sopor och avfall, avgaser från bilar och de ingrepp som sker vid byggnation och likartade investeringar. Bland de åtgärder som gjorts under de senaste åren för att minska verksamhetens miljöpåverkan kan nämnas: energisparåtgärder genom datorstyrd uppvärmning där styrsystemet ständigt utvecklas, investeringar i nya snösystem sker till stor del i system med minst 30% lägre energiförbrukning jämfört med traditionella system, utsläppen från skotrarna har minskat med upp till 90% genom att PFI-katalysatorer har istallerats, internt sorteras avfallet enligt följande, wellpapp, övrigt papper, ofärgat glas, färgat glas, metallskrot, elektroniska produkter, vitvaror, plast, brännbart, kemikalier, batterier, glödlampor och lysrör, övrigt miljöfarligt samt aska. Det interna avfallet tas sedan om hand av kommunens avfallsstation för vidare bearbetning, avfall efter gäster sorteras idag endast i begränsad omfattning. Arbetet att tillsammans med kommunen lösa en långsiktigt effektiv avfallshantering pågår. Till säsongen 1999/00 beräknas en mer långtgående avfallssortering och omhändertagande att genomföras på prov i ett begränsat antal stugor, liftar mellan Lindvallen och Högfjället samt mellan Tandådalen och Hundfjället reducerar biltrafiken mellan anläggningarna, den nya infartsvägen till Lindvallen minskar reslängden för gästerna, de senaste årens byggnationer har till största delen skett med naturligt nedbrytbara material, stugområdet Vintergatan i Lindvallen består av återanvända hus, tidigare placerade i Lillehammer vid OS och i Göteborg vid friidrotts- VM, en fördubbling av bussfrekvensen mellan anläggningarna samt till och från boendeområden minskar gästernas bilåkande. En miljöinventering har genomförts i Lindvallen, Tandådalen och Hundfjället. Utifrån inventeringen har miljöledningssystem tagits fram innehållande mål, tidsramar, revisioner, ansvarsfördelning och utbildning av personal. Genom att arbeta efter ett effektivt miljöledningssystem ska Sälen* tillhöra branschens mest framgångsrika företag inom miljöområdet. I det närmaste samtliga helårsanställda medarbetare har under 1997 och 1998 utbildats i miljöfrågor. Skidanläggningarna i Sälen driver tillsammans med kommunen, Mitthögskolan, Länsstyrelsen samt övrig näring i Sälen ett omfattande miljöprojekt Hållbar utveckling i Sälen vilket syftar till att miljöanpassa så många företag som möjligt i bygden. Utdrag ur miljöpolicy Grunden för Sälen*s verksamhet är alpin skidåkning. Gästerna vill under sin vistelse uppleva en vacker och oförstörd natur. Det är därför viktigt att värna om naturen och miljöanpassa verksamheten, både för miljön och koncernens långsiktiga överlevnad. Koncernens skidanläggningar skall därför skapa och erbjuda upplevelser med minsta möjliga miljöpåverkan. 14

15 Utvecklingsprojekt Strategiska investeringar Senast år 2001 är målsättningen att binda ihop skid- och liftsystemen mellan Lindvallen/Högfjället och Tandådalen/Hundfjället för att därigenom skapa Nordens största sammanhängande SuperSki-område omfattande ca 80 liftar och ca 120 nedfarter. Ett stort sammanlänkat liftsystem är ett starkt konkurrensmedel såväl mot den svenska som mot den utländska marknaden. Investeringen beräknas uppgå till mkr bl a beroende på val av lifttyp. Skidanläggningarnas snösystem är idag så pass utvecklade att återstående investeringar hanteras som löpande och ej strategiska. Delar av de gamla systemen skall framöver bytas till nyare mindre personalkrävande och med en mer energisnål teknik. Fler nedfarter skall i framtiden täckas av snösystem.återstående kostnad för att nå eftersträvad snötäckning i pisterna beräknas uppgå till ca 30 mkr. Investeringarna i snösystem kommer att ske kontinuerligt under de närmaste åren. I Hundfjället har idag liftsystemet en omodern struktur vilket missgynnar skidåkningen. Genom förändring av några befintliga liftar samt investering i en ny snabbgående stollift kommer området att bli betydligt mer attraktivt. Investeringarna beräknas uppgå till 40 mkr och genomförs under perioden Sälen* har långtgående planer på att bygga liftnära boende för gäster både i Lindvallen och i Hundfjället. Del av boendet skall vara av högre standard än vad som kan erbjudas idag. Som en förberedelse byggs ett provhus i Lindvallen till säsongen 1998/99. En investering i stugor beräknas uppgå till drygt 100 tkr per gästbädd. Det finns större intressenter som visat intresse för att investera i och långsiktigt äga turiststugor som Sälen* sedan förmedlar till gäster. Totalt finns det idag byggrätter om ca bäddar i Lindvallen och Hundfjället tillsammans. I Sälen*s framtida strategi ingår att förvärva fler utvecklingsbara skidanläggningar. Sådana förvärv kan med fördel ske på annan marknad än den svenska för att undvika konkurrens med Sälen*s befintliga anläggningar. Att verka på en annan marknad kan även minska Sälen*s rörelserisk genom olika konjunkturcykler samt snöförhållanden. Löpande investeringar Löpande investeringar i form av ersättningsinvesteringar och andra investeringar i anläggningarna beräknas långsiktigt årligen uppgå till ca 30 mkr. En del av dessa omfattar utbyggnad och utveckling av skidanläggningarnas snösystem. IT Strategi Sälen*s IT strategi innebär att IT skall vara ett medel för att erbjuda gästen förstaklassig service samt andra tjänster i teknikens framkant. IT skall även förbättra det interna arbetet och kommunikationen och därmed ge betydelsefulla effektivitetsvinster. Pågående IT-projekt Utvecklingsarbetet med ett internetbaserat försäljningssystem fortskrider som planerat. Försäljningssystemet omfattar bl a uthyrning av stugor, skiduthyrning samt försäljning av liftkort och skidlektioner. Genom detta internetbaserade säljsystem kan Sälen*s gäster inom en snar framtid boka sin semestervistelse hemifrån. Det nya systemet beräknas tas i drift till säsongen 1999/00 och vara fullt utvecklat till säsongen 2000/01. Det är Sälen*s bedömning att den nya försäljningskanalen ökar bekvämligheten för gästen, skapar möjlighet för merförsäljning samt ger rationaliseringseffekter inom försäljningsenheterna. Från och med sommaren 1998 sker all elektronisk kommunikation mellan Sälen*s skidanläggningar via en fiberkabel vilket ger bättre intern kommunikation och ökad effektivitet. Millenniumskiftet Arbetet med att förbereda Sälen* för millenniumskiftet pågår sedan i början av Enligt gällande tidplan skall åtgärder för att rätta till eventuella problem vara påbörjade eller genomförda senast till årsskiftet 1998/99. Koncernens verksamheter och informationsgivning till aktiemarknaden skall inte påverkas av millenniumskiftet. Kvalitetsarbete Grundläggande i kvalitetsarbetet är att ständigt eftersträva högre kvalitet. Kvalitetsarbetet utgår ifrån gästen. Genom återkommande gästundersökningar och djupintervjuer inhämtas synpunkter på skidanläggningarnas kvalitetsnivå. Därefter upprättas en åtgärdsplan som beskriver om, hur och när förbättringar kan åstadkommas. Privata stugor En stor volym privata stugägare i Sälen väljer att inte hyra ut sina stugor. En viktig åtgärd för Sälen* är att hitta incitament för att locka fler att hyra ut och därmed öka antalet skidåkande gäster i skidanläggningarna. 15

16 Andra noterade anläggningar Bakgrund I Nordamerika finns totalt ca 800 skidanläggningar som årligen genererar ca 68,5 miljoner skiddagar (definierat som en dags skidåkning med liftkort). Antalet skiddagar enbart i USA uppgick säsongen 1996/97 till 52,5 miljoner och i Kanada till 16,0 miljoner. I USA är den helt dominerande skidregionen Klippiga Bergen i Colorado (mellersta/västra delen av kontinenten). Regionens andel av den Nordamerikanska marknaden för alpin skidåkning uppgår till 28%. Näst största skidregion är nordöstra USA (bl a Vermont) med en marknadsandel på 18%. Skidorterna i denna region gynnas av närheten till de folkrika och välbeställda storstadsområdena New York, Connecticut, New Jersey och Massachusetts. Antalet aktiva alpina skidåkare har varit i stort sett oförändrat i Nordamerika sedan mitten av 80-talet. Under denna tid har emellertid antalet skidanläggningar sjunkit påtagligt, från en topp på ca ned till ca 800 anläggningar Enbart i USA har antalet skidanläggningar sjunkit från 735 år 1983 till 507 år 1997, en minskning med 31%. Bakom utvecklingen anses ligga allt större och mer kapitalkrävande investeringar i snabbgående liftar och i infrastruktur. I framtiden förväntas konsolideringen mot färre och större skidanläggningar fortsätta. Mindre lokala operatörer köps upp av större med starkare finansiella resurser, som kan dra nytta av stordriftsfördelar och som har managementkapacitet. Samtidigt bromsas nyetableringar av inträdeströsklar som, antalet attraktiva bergsområden är begränsat, exploatering av alpina skidområden kräver mycket höga investeringar, omfattande och inte sällan rigorösa miljö- och naturskyddsregleringar. Den Nordamerikanska skidindustrin bygger sin positiva framtidssyn på i huvudsak följande faktorer: demografiska förhållanden, baby boom-barnen har nått 45-plus - åldern (de mest lönsamma gästerna) och deras barn, den s k echo-boomen, når tonåren, en åldersgrupp som visar stort intresse för alpin skidåkning. I Sverige är dessa åldersgrupper närmast att jämföra med 40-talisterna och deras barn, sociala trender, människors intresse för fritidsaktiviteter, hälsa, utomhus aktiviteter och rekreation ökar stadigt, produktutveckling, stora förhoppningar knyts till de Logi nya lättsvängda s k parabola slalomskido- Skidskola rna, det markant stigande intresset för snowboard, Övrigt under de senaste tre åren har till- Omsättningens fördelning, American Skiing Company Restauranger Sportbutiker Fastighet växten varit hela 21% per år. Snowboardåkare beräknas idag stå för 18% av det totala antalet skidåk i USA. Beskrivning av bolagen Vail Resorts Vail Resorts Inc, med huvudkontor i Vail, Colorado, är USAs ledande skidoperatör med verksamhet i Vail, Beaver Creek, Breckenridge och Keystone. Undantaget Beaver Creek är bolagets skidorter de tre största i hela USA. Vail Resorts samtliga skidorter är belägna längs riksväg 70 i Colorado och närmast större stad är Denver. Företaget bedriver också fastighets- och byggrelaterad verksamhet i anslutning till skidanläggningarna. Här i ingår försäljning av fritidshus och andelslägenheter till privatköpare, samt utvecklande av nya skidorter tillsammans med externa byggföretag. Företagets viktigaste intäktskälla är försäljningen av liftkort följt av fastighets- och restaurangrörelsen. Verksamheten om- Lift % Omsättningens fördelning, Vail Resorts Omsättningens fördelning, Intrawest 16 Lift Logi Skidskola Restauranger Sportbutiker Fastighet Övrigt % Lift Logi Skidskola Restauranger Sportbutiker Fastighet Övrigt %

17 fattar 95 liftar, 6 hotell, 72 restaurangen, 40 butiker, uthyrningslägenheter, skidskolor, skiduthyrning, konferensverksamhet m m. Vail Resorts har genomfört investeringar på över 100 miljoner USD för att befästa sin position i branschen. I februari 1997 skedde en marknadsnotering av Vail Resorts på New York Stock Exchange och i en nyemission tog bolaget in totalt 99,4 miljoner USD till kursen 22 USD per aktie. American Skiing Company Företaget i sin nuvarande form bildades så sent som hösten Huvudkontoret är beläget i Bethel, Maine. I samband med en notering på New York Stock Exchange tog bolaget in ca 260 miljoner USD. Syftet med emissionen var att sprida ägandet (gamla aktier såldes ut) och att finansiera förvärv av två stora skidorter, Steamboat i Colorado och Heavenly Valley i Californien. Efter dessa förvärv äger och driver American Skiing Company (AmSki) nio skidorter i nordvästra och sydvästra USA. Företaget har för avsikt att fortsätta den förvärvsledda expansion som inleddes flera år före börsnoteringen. I likhet med flertalet andra företag inom den amerikanska skidbranschen bedriver AmSki också en fastighetsrelaterad verksamhet. Företaget förvärvar exploateringsmark, bygger kommersiella lokaler och bostäder, säljer och/eller hyr ut. Tillsammans med liftkortsförsäljningen utgör fastighetsverksamheten bolagets dominerande intäktskälla. Antalet liftar uppgår till 175 och under säsongen 1996/97 registrerade företaget 5,3 miljoner skiddagar. Intrawest Intrawest är det bolag av de här tre beskrivna som är det mest geografiskt spridda. Verksamheten bedrivs i dryga 10-talet regioner runt om i Nordamerika med huvudkontor i Vancouver, Brittish Columbia. Även verksamhetsmässigt är Intrawest det Analys mest diversifierade företaget. Bolaget utvecklar och driver nio skidanläggningar, fördelade över ett stort antal skidområden i Nordamerika. En betydande fastighetsverksamhet finns också, vilken svarar för en tredjedel av Intrawests totala intäkter. Intrawest har under senare tid börjat expandera i varmvädersverksamheter genom företagsförvärv av i första hand golfanläggningar i Florida och Arizona. Efter dessa förvärv äger Intrawest 14 golfanläggningar runt om i USA. Ett annat nyförvärv är Mountain Creek, ett skidområde under utveckling endast fem engelska miles från New York City. Intrawests fastighetsverksamhet bedrivs även på orter där företaget inte har några egna skidanläggningar, exempelvis i Squaw Valley i Californien och i Keystone i Colorado. I mars 1997 genomförde Intrawest en emission på 93 miljoner USD riktad till New York Stock Exchange, då 4 miljoner gamla aktier såldes ut. Under augusti 1998 har ett tioårigt obligationslån emitterats omfattande 125 miljoner USD. Resort cashflow De amerikanska skidanläggningarna redovisar ett kassaflödesmått som de benämner resort cashflow, vilket definieras som intäkter minus kostnader hänförliga till skidanläggningarna. Andra intäkter och kostnader ingår ej i begreppet resort cashflow. Storheter Sälen* Vail Am-Ski Intrawest Antal liftar Skiddagar, milj 1,3 4,3 5,3 5,2 Marknadsandel (liftkort), % 27,5 8,6 6,8 7,1 Omsättning, msek Balansomslutning, msek Resort cashflow, msek Eget kapital, msek Börsvärde (981021) Nyckeltal Avkastning på sysselsatt kapital, % eget kapital, % 10 5 neg 8 Nettomarginal, % neg 10 Soliditet, % Data per aktie Börs Sthlm NYSE NYSE NYSE Vinst per aktie, sek 4,22 5,01 1,41 5,17 Resort cashflow per aktie, sek 15,4 21,9 24,3 12,2 Eget kapital per aktie Börskurs bokslutsdatum, sek Utdelning per aktie, sek 2,00 0,81 P/E-tal (kurs bokslutsdatum), ggr neg 25 Kurs/resort cashflow, ggr 4,4 9,6 5,5 6,8 Kurs/eget kapital, % Direktavkastning, % 2,9 0,6 Börskurs , sek Kommentarer till analys För de amerikanska bolagen baseras ovanstående analys på säsongen 1996/97 medan Sälen*s siffror avser säsongen 1997/98. Vail Resorts har bokslut 30 september, American Skiing Company 31 juli och Intrawest den 30 juni. Börskursen per bokslutsdatum är för AmSki angiven per , då bolaget noterades. Alla uppgifter har inhämtats från årsredovisningar och emissionsprospekt för respektive bolag. Omräkning till svenska kronor har gjorts till kurser den 13 oktober 1998 då en US-dollar stod i 7,83 sek och en kanadadollar i 5,07 sek. Räknat på antal skiddagar är de amerikanska bolagen 3 4 gånger större än Sälen* och sett till skidrelaterad omsättning är de amerikanska bolagen 5 7 gånger större. Anmärkningsvärt är att den amerikanska skidgästen konsumerar dubbelt så mycket i liftkort, skidskola, skidhyra och stughyra per skiddag som den svenska. Sälen* är dock det mest lönsamma bolaget i jämförelsen. Av tabellen framgår också att de amerikanska bolagen värderas betydligt högre än Sälen*. Definitioner återfinns på sidan

18 Möjligheter och risker 18 Sälen*s verksamhet innehåller risker och möjligheter som i varierande utsträckning kan påverka resultatet uppåt eller nedåt. Schematiskt kan dessa risker och möjligheter delas in i tre grupper. Grupp 1 Möjligheter och risker helt eller delvis förknippade med politiska beslut. Mervärdesskatt Den så kallade turistmomsen, bestående av bl a moms på liftkort och egen logi, uppgår idag till 12%. I en europeisk jämförelse är den svenska turistmomsen fortfarande hög varför möjligheten att momssatsen sänks bedöms som större än att den skulle höjas. Våren 1999 utreds möjligheten för införande av tjänstemoms i Norge, vilket skulle stärka Sälen*s konkurrenssituation. Regional nedsättning av sociala avgifter Sälen* verkar inom en region och en bransch som får stöd genom nedsättning med 8%-enheter av arbetsgivaravgifterna. Enligt riksdagsbeslut skall möjligheten till nedsättning gälla till år Sälen* har en pågående tvist avseende regional nedsättning av sociala avgifter. Tvisten ligger för avgörande i kammarrätten. Länsrätten stöder Sälen*s uppfattning. Vid förlorad tvist uppgår Sälen*s maximala kostnad till 6,2 mkr exklusive räntor. Sälen* har ej reserverat för eventuell framtida kostnad. Förändring av elpriset Sälen*s verksamhet är relativt elintensiv. Elkostnaden är efter personalkostnaderna koncernens enskilt största kostnadspost. En kraftig höjning av elpriset är därför ekonomiskt kännbar för skidanläggningarna. Sälen* arbetar med ett energisparprogram för att minimera elkonsumtionen. Bl a har energistyrsystem installerats i flertalet stugor liksom datoriserade styrsystem för snöproduktion. Arbetet att minska koncernens elberoende är en ständigt pågående process. Genom nyligen genomförd upphandling är elpriset låst för de närmaste tre åren. Bensinpriset och tjänstebilsbeskattningen Höjda bensinpriser och oförmånliga tjänstebilsvillkor ökar resekostnaderna för besökande gäster och är negativa för koncernen. Samtidigt medför högre resekostnader att utövare av alpin skidåkning väljer anläggningar närmare hemorten. Sälens närhet till befolkningstäta områden är därvidlag en fördel i jämförelse med skidanläggningar längre norr ut i Sverige. Även för de besökare som väljer buss som färdmedel är Sälen väl beläget. Vad beträffar alternativa färdsätt som tåg eller flyg föreligger inte samma fördel. Grupp 2 Möjligheter och risker förknippade med andra omvärldsfaktorer. Väder och snöberoende Brist på natursnö medför reducerad vinterkänsla och senarelagda bokningar. Dålig tillgång på natursnö medför även begränsad skidåkning, eftersom alla nedfarter inte kan hållas öppna. Koncernens väl utbyggda snösystem ger dock en pistkapacitet som tillåter att över 80% av liftarna kan hållas igång utan natursnö. Snösystemen innebär en betydande konkurrensfördel gentemot skidanläggningar som saknar motsvarande kapacitet. Den ekonomiska gränsen för snötillverkning går vid ca 1 0 C med 80% luftfuktighet. Ju kallare och torrare väderlek, desto effektivare snötillverkning. En annan styrkefaktor är den stora volymen liftnära stugor, vilka erfarenhetsmässigt bokas tidigt under hösten och därför inte påverkas av natursnöförhållanden i samma utsträckning som det boende som bokas senare under säsongen. Utveckling av disponibla inkomster Besökarnas resplaner påverkas av utvecklingen av den disponibla inkomsten. Den kärva ekonomiska situation som rått de senaste åren har stabiliserats under senare tid. En viss reservation får göras för turbulensen på de finansiella marknaderna under sensommaren Med fortsatt låg räntenivå och låg inflation är förutsättningarna goda för en ökning av den privata konsumtionen. Valutaförändringar Den svenska kronans värde gentemot utländska valutor påverkar antalet besökare i Sälen och andra svenska skidorter. Tack vare en försiktig prisstrategi är Sälen*s produkter både nationellt och internationellt mycket konkurrenskraftiga, vilket minskar valutakänsligheten väsentligt. Förändring av ränteläget Sälen*s expansion har finansierats med såväl upplånade som internt genererade medel. Den externa finansieringen påverkas av det allmänna ränteläget. En höjning av ränteläget är negativt för koncernen samtidigt som en sänkning ger positiva effekter. Grupp 3 Möjligheter och risker förknippade med för bolaget delvis påverkbara faktorer. Privata stugor i uthyrning En risk för koncernen är att antalet privata stugägare, som väljer att inte hyra ut sin stuga, ökar. För att motverka detta och istället skapa fler stugor i uthyrning arbetar Sälen* med att hitta incitament för privata stugägare att hyra ut. Upplåning All upplåning sker i svenska kronor i enlighet med fastlagd finanspolicy, som också innebär att lånens förfall skall spridas ut över tiden. Där-

19 med utsätts Sälen* inte för några valutarisker samtidigt som ränterisken reduceras. Lönekostnader Sälen* bedriver en personalintensiv verksamhet i likhet med andra företag inom servicesektorn. Lönekostnadernas utveckling i förhållande till rådande inflation blir därför en viktig faktor för verksamhetens resultatnivå. Beläggning och liftkortspriser Beläggningsgraden i Sälen*s egna och förmedlade stugor påverkar liftkortsförsäljningen enligt sambandet högre beläggning större liftkortsförsäljning. Dock ökar inte liftkortsförsäljningen om beläggningsökningen beror på att gäster har flyttat från andra stugor i Sälen. Ungefär 50% av antalet bäddar (totalt ca st) kan bokas av Sälen*s bokningsorganisation. Övriga bäddar hyrs ut privat, av andra uthyrare eller står utanför uthyrning. Likaså påverkas verksamhetens resultat av nivån på liftkortspriserna. I vidstående känslighetsanalys baseras antagandena om beläggning och konsumtionsmönster på gästundersökningar gjorda under säsongen 1997/98. behov möjlighet till vidare transport till sjukhus. För att minimera den ekonomiska risken vid skada, där Sälen* anses vållande, finns ett tillfredsställande försäkringsskydd. Säkerhet För att minimera olycksrisker arbetar skidanläggningarna efter en säkerhetsplan som bl a innehåller instruktioner för evakuering av stolliftar samt instruktioner om hur exempelvis liftstolpar och snökanoner i pister skall madrasseras. Under hela säsongen tjänstgör 4-6 pistörer, vilka dagligen ser till att all madrassering i pisterna är enligt riskplanen. De ser också till att stävja okynnesåkning i pisterna samt tar hand om eventuella skadedrabbade för transport till läkare. Under säsongen tjänstgör minst en läkare i vardera Lindvallen och Tandådalen & Hundfjället. Från läkarnas behandlingsrum finns vid Känslighetsanalys Förändring Förändring Resultat- Resultatpåverkan påverkan Beläggning +/ 10%-enh +/ 7,3 mkr Turistmoms +13%-enh 18,6 mkr Turistmoms 6%-enh +10,1 mkr Liftkortspriser +/ 10% +/ 14,9 mkr Ränta +/ 1%-enh +/ 1,1 mkr Lönekostnader +/ 10% +/ 7,7 mkr Sociala avgifter +8%-enh 4,7 mkr Elpriset +/ 10% +/ 1,0 mkr 19

20 Verksamheten Kort om anläggningarna Lindvallen Högfjället Tandådalen Hundfjället Första Liften Antal pister Antal liftar varav snabbgående Liftkapacitet, pers/tim Antal restauranger sportbutiker skidskolor liftnära bäddar 1) ) Liftnära bäddar definieras som bäddar inom 200 meter från närmaste lift. 20 På bilden framgår Sälen*s fyra skidanläggningar som är sammanbyggda till två skidområden. I Lindvallens skidområde ingår skidanläggningarna Lindvallen och Högfjället. Hela skidområdet är sammanbundet med liftsystem. Inom Tandådalen & Hundfjällets skidområde ingår anläggningarna Tandådalen och Hundfjället, som är sammanlänkade med en liftförbindelse. På sikt är målsättningen att bygga liftar och pister i området mellan Högfjället och Tandådalen. Därigenom skapas ett stort och sammanhängande skidområde i nivå med SuperSki-områdena på kontinenten. Respektive skidområdes pistkartor presenteras på sidorna och i årsredovisningen.

Tremånadersrapport. 1 september 30 november 1998. Aktuell beläggningsgrad för vintersäsongen är 12% bättre än motsvarande tid föregående år.

Tremånadersrapport. 1 september 30 november 1998. Aktuell beläggningsgrad för vintersäsongen är 12% bättre än motsvarande tid föregående år. Tremånadersrapport 1 september 30 november 1998 Koncernens omsättning uppgick under perioden till 11,1 mkr (10,7) och resultatet före skatt uppgick till 34,8 mkr ( 30,8). Periodens resultat är negativt

Läs mer

Bokslutsrapport 1 september 1998 31 augusti 1999

Bokslutsrapport 1 september 1998 31 augusti 1999 Bokslutsrapport 1 september 1998 31 augusti 1999 Omsättningen ökade med 15% till 313,4 mkr (273,5) och resultatet före skatt ökade med 27% till 54,0 mkr (42,6). Resort cashflow ökade med 13 % till 119,6

Läs mer

Halvårsrapport. 1 september februari Omsättningen uppgick till 173,9 mkr (154,5) och resultatet före skatt till 21,7 mkr (21,6).

Halvårsrapport. 1 september februari Omsättningen uppgick till 173,9 mkr (154,5) och resultatet före skatt till 21,7 mkr (21,6). Halvårsrapport 1 september 1998-28 februari 1999 Omsättningen uppgick till 173,9 mkr (154,5) och resultatet före skatt till 21,7 mkr (21,6). Vinsten före skatt beräknas för helåret uppgå till 47-55 mkr

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SKISTARS KAPITALMARKNADSDAGAR I ÅRE 3-4 APRIL 2006

VÄLKOMMEN TILL SKISTARS KAPITALMARKNADSDAGAR I ÅRE 3-4 APRIL 2006 VÄLKOMMEN TILL SKISTARS KAPITALMARKNADSDAGAR I ÅRE 3-4 APRIL 2006 Disposition SkiStar en introduktion Halvårsrapport 2005/06 Trysilförvärvet Investeringar inför 2006/07 Tillväxtmarknader SkiStar och framtiden

Läs mer

SkiStar Mats Årjes, VD Åsa Wirén, Ekonomi- och Finansdirektör

SkiStar Mats Årjes, VD Åsa Wirén, Ekonomi- och Finansdirektör SkiStar 2015-10-06 Mats Årjes, VD Åsa Wirén, Ekonomi- och Finansdirektör Historik 1975/78 Bröderna Mats och Erik Paulsson köper skidanläggningen Lindvallen i Sälen 1994 Lindvallen noteras på Stockholmsbörsen

Läs mer

Historik. 1975/78 Bröderna Mats och Erik Paulsson köper skidanläggningen Lindvallen i Sälen. 1994 Lindvallen noteras på Stockholmsbörsen

Historik. 1975/78 Bröderna Mats och Erik Paulsson köper skidanläggningen Lindvallen i Sälen. 1994 Lindvallen noteras på Stockholmsbörsen Historik 1975/78 Bröderna Mats och Erik Paulsson köper skidanläggningen Lindvallen i Sälen 1994 Lindvallen noteras på Stockholmsbörsen 1997 Förvärv av Tandådalen & Hundfjället AB (Sälen) 1999 Förvärv av

Läs mer

Tremånadersrapport. 1 september 30 november 1999. Ski*Online - nu bokningsbart på www.salen.com.

Tremånadersrapport. 1 september 30 november 1999. Ski*Online - nu bokningsbart på www.salen.com. Tremånadersrapport 1 september 30 november 1999 Ovanligt gott snöläge i fjällen inför julen. Koncernens omsättning uppgick under perioden till 9,6 Mkr (11, och resultatet före skatt uppgick till -42,9

Läs mer

Halvårsrapport 1 september 1999-29 februari 2000

Halvårsrapport 1 september 1999-29 februari 2000 Halvårsrapport 1 september 1999-29 februari 2000 Omsättningen uppgick till 351,4 Mkr (173,9 och proforma 304,7) och resultatet före skatt till 57,7 Mkr (21,7 och proforma 51,0). Vinsten före skatt beräknas

Läs mer

Niomånadersrapport. 1 september 1999 31 maj 2000. Resort cashflow förväntas uppgå till ca 200 Mkr (119,6) under 1999/00.

Niomånadersrapport. 1 september 1999 31 maj 2000. Resort cashflow förväntas uppgå till ca 200 Mkr (119,6) under 1999/00. Niomånadersrapport 1 september 1999 31 maj 2000 Omsättningen ökade till 673,0 Mkr (304,3 Mkr och proforma 596,8) och resultatet före skatt steg till 153,1 Mkr (78,4 Mkr och proforma 149,0). Norges näst

Läs mer

SkiStar AB (publ) Tremånadersrapport 1 september 30 november 2002

SkiStar AB (publ) Tremånadersrapport 1 september 30 november 2002 SkiStar AB (publ) Tremånadersrapport 1 september 30 november 2002 Bokningsläget 12% högre än motsvarande tid i fjol. Tidigare säsongstart än normalt, SkiStars samtliga destinationer har erbjudit skidåkning

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. 1 september 2003-29 februari 2004. Liftkortsförsäljningen i lokal valuta ökade med 9% jämfört med samma period föregående år.

HALVÅRSRAPPORT. 1 september 2003-29 februari 2004. Liftkortsförsäljningen i lokal valuta ökade med 9% jämfört med samma period föregående år. HALVÅRSRAPPORT 1 september 2003-29 februari 2004 Viktiga händelser under perioden Omsättning och vinst - Nettoomsättningen ökade till 587 MSEK (541). - Resultatet före skatt ökade till 125 MSEK (112).

Läs mer

SkiStar AB (publ) Bokslutsrapport 1 september 2002 31 augusti 2003

SkiStar AB (publ) Bokslutsrapport 1 september 2002 31 augusti 2003 SkiStar AB (publ) Bokslutsrapport 1 september 2002 31 augusti 2003 Nettoomsättningen ökade till 959 MSEK (886), resultatet före skatt till 176 MSEK (139) och resultatet efter skatt till 122 MSEK (97).

Läs mer

Bokslutsrapport 1 september augusti 2000

Bokslutsrapport 1 september augusti 2000 Bokslutsrapport 1 september 1999 31 augusti 2000 Omsättningen ökade till 692 Mkr (313 Mkr och 613 Mkr) och resultatet före skatt steg till 80 Mkr (54 Mkr och 83 Mkr), vilket är under tidigare lämnad prognos.

Läs mer

SälenStjärnan årsredovisning 97/98

SälenStjärnan årsredovisning 97/98 SälenStjärnan årsredovisning 97/98 www.salen.com 1 Innehåll och bolagsstämma Året i sammandrag... 3 VDs kommentar... 4 Vision, affärsidé, mål och strategi... 6 Marknadsbeskrivning... 7 Aktien... 10 Historik...

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT. 1 september - 30 november 2003. Bokningsläget är i volym 5% bättre än vid motsvarande tid i fjol.

TREMÅNADERSRAPPORT. 1 september - 30 november 2003. Bokningsläget är i volym 5% bättre än vid motsvarande tid i fjol. TREMÅNADERSRAPPORT 1 september - 30 november 2003 Viktiga händelser under perioden Bokningsläget är i volym 5% bättre än vid motsvarande tid i fjol. Nettoomsättningen uppgick till 24 MSEK (27), resultatet

Läs mer

SälenStjärnan AB (publ) Niomånadersrapport 1 september maj 2001

SälenStjärnan AB (publ) Niomånadersrapport 1 september maj 2001 SälenStjärnan AB (publ) Niomånadersrapport 1 september 2000 31 maj 2001 Omsättningen uppgick till 784 MSEK (673 MSEK och pro forma 783 MSEK) och resultatet före skatt uppgick till 148 MSEK (153 MSEK och

Läs mer

SkiStar AB (publ) Niomånadersrapport 1 september 2002 31 maj 2003

SkiStar AB (publ) Niomånadersrapport 1 september 2002 31 maj 2003 SkiStar AB (publ) Niomånadersrapport 1 september 2002 31 maj 2003 Nettoomsättningen ökade till 945 MSEK (868) och resultatet före skatt till 268 MSEK (236). I resultatet ingår reavinster med 20 MSEK (7).

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 1 september februari 2005

HALVÅRSRAPPORT 1 september februari 2005 HALVÅRSRAPPORT 1 september 2004-28 februari 2005 Viktiga händelser under perioden Omsättning och vinst - Nettoomsättningen minskade till 549 MSEK (587). - Resultatet före skatt minskade till 89 MSEK (125)

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Hagöns Camping Halmstad

Hagöns Camping Halmstad 2016-08-25 Hagöns Camping Halmstad Halvårsrapport januari juni 2016 Nettoomsättningen ökade med drygt 26 % under första halvåret Resultatförbättring med 3,4 MSEK Hagöns Camping i Halmstad förvärvades 1

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

NIOMÅNADERSRAPPORT. 1 september 2003-31 maj 2004. Lokala försäljningsorganisationer slås ihop till ett eget gemensamt call center.

NIOMÅNADERSRAPPORT. 1 september 2003-31 maj 2004. Lokala försäljningsorganisationer slås ihop till ett eget gemensamt call center. NIOMÅNADERSRAPPORT 1 september 2003-31 maj 2004 Viktiga händelser under perioden Omsättning och vinst - Nettoomsättningen ökade till 972 MSEK (945). - Resultatet före skatt ökade till 276 MSEK (268). -

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016 Pressmeddelande Stockholm 2017-01-17 Bokslutskommuniké 2016 Dividend Sweden publicerar sin bokslutskommuniké tidigare än planerat, med anledning av den kallelse till årsstämma som sker idag. Styrelsen

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27 2010-08-27 Delårsrapport januari juni 2010 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 5 705 (5 744). Rörelseresultatet uppgick till -564 (57). Rörelseresultatet efter finansiella poster och

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

BOLAGSSTÄMMA 12 DECEMBER 2005

BOLAGSSTÄMMA 12 DECEMBER 2005 BOLAGSSTÄMMA 12 DECEMBER 2005 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av förslaget till dagordning 5. Val av två justeringsmän 6.

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr)

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2008

Bokslutskommuniké. januari december 2008 2009-02-26 Bokslutskommuniké januari december 2008 Tillväxten fortsätter och omsättningen ökade med 39 % Nordic Camping vänder till positivt rörelseresultat Nordic Camping förvärvar anläggning på Fröson

Läs mer

Vision, mål och strategier för framgång

Vision, mål och strategier för framgång Vision, mål och strategier för framgång SkiStar har sedan två år tillbaka uttalat att de finansiella målsättningarna ska uppnås verksamhetsåret 2002/03. Redan under 2001/02 uppnåddes målen för soliditet

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2002

Delårsrapport. Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 19,4 MSEK (15,5) Substansvärdet den 30 juni var 270 kronor (288) Substansvärdet den 21 augusti

Läs mer

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK Kassaflödesanalys Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys ME1001 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 SSABs kassaflödesanalys Koncernen Koncernens kassaflödesanalys

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2006

Bokslutskommuniké januari december 2006 Bokslutskommuniké januari december 2006 Nordic Campings tillväxt fortsätter och nettoomsättningen ökade med 40 % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet för 2006 uppgick till 1 180 KSEK vilket är

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

SälenStjärnan årsredovisning 1998/99

SälenStjärnan årsredovisning 1998/99 SälenStjärnan årsredovisning 1998/99 www.salen.com 1 Innehåll och bolagsstämma Året i sammandrag... 3 VDs kommentar... 4 Affärsidé, mål och strategi för värdeskapande... 6 Marknadsbeskrivning..... 8 Åre-Vemdalen...

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Årsredovisning 2000/01

Årsredovisning 2000/01 Årsredovisning 2000/01 www.skistar.com SkiStar skapar vinterupplevelser SkiStar äger och driver alpindestinationer i Sälen,Åre och Vemdalen i Sverige samt Hemsedal i Norge. Kärnverksamheten är alpin skidåkning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2009

Bokslutskommuniké. januari december 2009 2010-02-18 Bokslutskommuniké januari december 2009 Kraftigt förbättrat resultat på helåret. Tillväxten fortsätter och omsättningen ökar med 6% Nordic Camping förvärvar anläggningen på Frösön Lyckat övertagande

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 1999-12-01--2000-05-31 Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett holdingbolag som

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier Punkt 18: Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier A. Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram Programmet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (publ) Bokslutskommuniké 2006 År 2006 i korthet Intäkterna uppgick till 4 889 TSEK (4 066 TSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 203 TSEK (-996 TSEK) Avskrivningarna uppgick till 628 TSEK

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Börsportföljens värde ökade med två procent per den 30 oktober medan generalindex var oförändrat. Substansvärdet per aktie och KVB 1 den 30 oktober uppgick till

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

NIOMÅNADERSRAPPORT 1 september maj 2005

NIOMÅNADERSRAPPORT 1 september maj 2005 NIOMÅNADERSRAPPORT 1 september 2004-31 maj 2005 Viktiga händelser under perioden SkiStar förvärvar Trysil, Norges största skidanläggning. Omsättning och vinst - Nettoomsättningen minskade till 957 MSEK

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB 1 (5) Delårsrapport 1 maj 31 oktober 2003 Hemtex AB 2 (5) Hemtex AB, organisationsnummer 556132-7056, får härmed avge delårsrapport för perioden 1 maj 2003 31 oktober 2003. INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,3 MSEK (17,8) Substansvärdet 30 september 248 kronor Substansvärdet 8 november

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 2015-05-08 Delårsrapport januari mars 2015 Nettoomsättningen ökade med 5 % under första kvartalet med för säsongen starkt resultat Antalet förbokningar ökar Förvärv av Halmstad Camping AB och Stensö Camping

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2016

Halvårsrapport januari juni 2016 Stockholm 2016-08-23 Halvårsrapport januari juni 2016 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen ökade till 16,7 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (-0,1) MSEK Resultatet efter skatt uppgick för

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2012 (LTV 2012)

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2012 (LTV 2012) LTV 2012 i korthet Detta dokument innehåller information om styrelsens för Telefonaktiebolaget LM Ericsson förslag till årsstämman den 3 maj 2012 om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda, Plan

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) onsdagen den 7 maj 2008, klockan 15.00 STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG Dagordningspunkterna 10b, 17 och 18 Vinstutdelning (punkt 10b) Styrelsen föreslår att 5,20 kronor per

Läs mer

Delårsrapport. Januari September 2002

Delårsrapport. Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 13,4 MSEK (11,3) Substansvärdet 30 september 171 kronor Substansvärdet 12 november

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 MedCore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 Januari juni 2015 Nettointäkten uppgick till 29,6 (34,5) Mkr -15% EBITDA -0,6 (-2,4) Mkr Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

AxFood - nytt namn Delårsrapport

AxFood - nytt namn Delårsrapport AxFood - nytt namn Delårsrapport Hemköpskedjan AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2000 AxFood föreslås bli det nya namnet på Hemköpskedjan AB. Koncernens försäljning ökade med 4,2 procent till 5,7 miljarder

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ),

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ), Örebro 2016-03-03 Kallelse till ordinarie bolagsstämma i, 2016-03-31 Datum: 2016-03-31, kl. 15.00. Plats: Scandic Örebro Väst, Västhagagatan 1, Örebro Anmälan: Via e-post på bolagsstamma@nstorstark.se,

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT 1 SEPTEMBER 30 NOVEMBER 2005

TREMÅNADERSRAPPORT 1 SEPTEMBER 30 NOVEMBER 2005 TREMÅNADERSRAPPORT 1 SEPTEMBER 30 NOVEMBER 2005 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN * Bokningsläget är i volym 7% bättre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. * Trysil ingår i koncernen från den 30 november

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer