Till Färgelanda kommun och berörda angående vindparks planer.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till Färgelanda kommun och berörda angående vindparks planer."

Transkript

1 Göketorp Segmon 20 l Dalslandskomunernas kummunalförbund Dalsland Center Håverud Till Färgelanda kommun och berörda angående vindparks planer. Jag skriver det här brevet för att uttrycka min oro över det väntade beslutet om vindkraftspark Kroppefjäll där min släktgård befinner sig. Kroppefjäll bedöms som huvudsakligen vara ett område med stora naturvärden och ha stort värde för friluftsliv helt enligt ÖP 06. Kulturmiljön kommer att förändras radikalt för området samtidigt som området bedöms som riksintresse inkl stora opåverkade områden. Jag har förstått att anledningen är att tillgodose riksdagens beslut om energipolitiken för att underlätta omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle, där elförsörjningen grundas på användningen av varaktiga, helst inhemska och förnyelsebara energikällor. Jag anser däremot att de eventuella fördelarna med vindkraftsparken inte alls uppväger de nackdelar som beslutet skulle medföra. Då rekommenderade bebyggelse är ett tyst område med både pennanent boende, sommargäster och rikligt friluftsliv som önskar ljud från naturen med bl.a. fågelkvitter och lövsus. Ett tyst område motverkar även stress och skapar trivsel. I framtiden kommer bullerfria zoner att vara ovanliga och eftertraktade platser. Det är därför mycket viktigt att värna om de områden som ännu är relativt fria från mänskligt buller som kommer och är eftertraktade områden nu och i framtiden.

2 l - Vindkraft, å andra sidan, skapar syn- och hörselintryck som påverkar oss alla negativt. Enligt centrum för Vind kraftsinformation faktablad 4 så brukar ljudemissionen för vindkraftanläggning ligga mellan 95 och 105 dba. Ett diskotek har ca 100dBA, ett modernt kylskåp dba. Detta innebär totalt att det är mycket svårt att nå Naturvårdsverkets riktvärden Externa industribuller-allmänna råd(snv RR 1978:5) som reglerar vilka ljudnivåer som tillåts. De högsta värden som tillåts nattetid är 40 dba vid bostäder och 35 dba vid planlagd fritidsbebyggelse och områden för rörligt friluftsliv där naturupplevelsen är en viktig faktor. I Länsstyrelsens planeringsunderlag Vindkraftsanläggningar i Värmlands län nr 2006: 15 framhävs att reflexer och skuggningar kan uppfattas som störande på relativt stora avstånd. Enligt centrum för Vind kraftsinformation faktablad 4 där ljudemissionen för vindkraftanläggning ligger mellan 95 och 105 dba. Behövs minst ett avstånd på 775 m för att kunna uppnå immissionen på 35dBA. Försiktighetsprincipen bör därför råda då även i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter (LFS2008:47) skall höga byggnader, master etc. vara försedda med hinderbelysning. Detta innebär att vindkraftverk skall vara försedda med ett blinkande högintensivt vitt ljus som kan störa närboende och friluftslivet dygnet runt. Elektromagnetiska och radiofrekventa fålt samt kraftledningar finns det för närvarande inga gränsvärden för statistik eller kraftfrekventa magnetfålt men Strålskyddsinstitutet håller på att förbereda föreskrifter och allmännaråd. Socialstyrelsen har i meddelandeblad juni 2005 redovisat att stor osäkerhet fortfarande råder men att det finns en ökad leukemirisk om man utsätts för magnetfålt. Då kraftkabel måste framdrags i området så kommer det uppstå påverkan av kraftfrekventa magnetfåit. 2

3 Vindkraftverken har de senaste åren blivit högre och med större effekter. För att kunna utnyttja den vindkapacitet 7,3-7,7 mls kan medföra att vindkraftsverk på uppåt 130 m i navhöjd med rotordiameter om 120 m kan monteras för att ge en effekt på 6 MW/st 150 l1l _,J.t._:;_'''PtSii_fitBfi''{fn.I;-"'-' -.. E 120..,,:;iL."..!,-..lItiti 11III to Il)., Q) E 60!:tJI. ;;\ fw,;;!.tt.'h.i;.t1ri:rr/ II.2 30 ;i\w'(!'j0 tl'iir 'r{{'1f'f.l'1f"f;" "\i1t11iai)i _ c.:q i;gi7ji::.-;:?!ki Navhöjd (m) Rotordiameter (m) 0.2 0,6 1,5 3 6 Effekt (MW) Säffle kommun har idag reviderat vindkraft planerna rejält, enligt VF Vi har tagit hänsyn till vad /oka/befo/liningen anfärt. Det blirfärre vindkraftverk ifärre områden, säger Daniel Bäckström(C), kommunalråd i Säffle. En minskning från 200 till 60 vindkraftverk har fått tillstånd. God och trivsam stadsplanering ökar byggnadernas värde på fastighetsmarknaden,' och lockar dessutom besökare och turister till kommunen. Vindkraftparker, å andra sidan, sänker fastighetsvärdet och fungerar avskräckande på turister. Är en vindlaaftpark i detta område verkligen värt detta för Färgelanda kommun? Vänliga hälsningar Johnny Jacobsson 3

4 Publicerad: Jordbruksaktuellt Varför ska vi bygga vindkraftverk i Sverige? Visst ska vi värna om vår miljö. I det internationellamiljöarbetetinom EU har Sverige åtagit sig att fram till år 2020 nå målet med 50 procent användningav förnyelsebarenergi och utsläppav koldioxidska ha minskat med 40 procent räknat från 1990.Men dessa miljörnål som bakgrundundrarhur våra politiker och den rådgivandeenergimyndighetentänkt att den stora satsningenpå elproduktionfrån vindkraftverkska ingå i vårt energisamhälle. Hur ska ökad användning av förnyelsebar el kunna ske när landets elsektor har växande årligt överskott. Miljönytta uppstår först då ett utbyte sker till mindre miljöbelastning. Enligt handläggare på Energimyndigheten beräknas elkonsumtionen i landet inte öka inom överskådlig tid, trots att andra energiformer kommer att ersätta med el. Landet elproduktion kommer från vattenkraft, kärnkraft och biobränsle och betraktas vara till 97 procent fri från klimatstörande gaser eller andra luftföroreningar. Alltså kan el från vindkraftverk inte ersätta någon av dessa och skapa klimatnytta. Satsningen blir ett slag i luften! Hur ska miljövänlig balanskraft skapas? Energimyndighet har säkerhet i tillförsel som ett viktigt argument för energiformens kvalitet. Denna egenskap saknar vindkraftverken på grund av vindens slumpmässiga förekomst. Annan elproduktion som kan sättas in snabbt måste tillföras två tredjedelar av året då verken inte producerar. Här i Mälardalen hade vi en mörk och kall vinter med vind endast under tre dagar mellan jul och 27 mars och kraftvärmeverken gav oss värme och el.. Hur mycket kommer vindkraftssatsningen att kosta oss samhällsmedborgare? El-certifikat har i politiska debatter beskrivits som något slags trollformel för att"stödja förnyelsebar elproduktion, men i själva verket en skatt som tas ut på elnotan från alla svenska hushåu och lätta industrin. Tillsammans betalar vi ca 7,5 miljarder per år inklusive moms för att stödja 15 terrawatttimmar förnyelsebar el med certifikat. Ska då hushållen och konkultenskraften i industrin belastas med ytterligare 15 miljarder per år, som den matematiska uppräkningen ger, om vindkraftselen ska öka med 30 terrawattimmar? Till detta kommer starkt ökas nätkostnad på grund av krav på omfattandeombyggnad av kraftnätet och produktion av balanskraft. Investeringssummor om 30 till 40 miljarder kronor har nämnts från Svenska Kraftnät. Energiformen el är en färskvaraoch måste förbrukas vid produktion. Ska landet då bygga fler kostsammaöverföringskablartill utlandetså de vinstdrivande vindkraft-bolagenkan exporterasin produktmed skattestöd från det svenska samhället? Under året har detta stöd gett cirka: 30 öre per kilowattimme i produktionstillskott,vilket utgjortmer än 50 procentav produktpriset. Export av energiråvara bör i första hand ske som skogsråvara enligt tidigare enligt tidigare tidningsartikel från miljöanalytiker Thomas Karlsson. Stor miljönytta kan skapas genom att ersätta kol med en leveranssäker skogsråvara. Skogsproduktionen är redan uppbyggd i sin infrastruktur och en utökning kan ske med låg miljöbelastning och ger stadigvarande arbetstillfällen.

5 För att nå de nationella miljömålen måste inriktningen fokuseras på hur användningen av energi sker på minsta miljöbelastande sätt menar professor på Stockholms Tekniska högskola. I dagsläget sveper propagandan för energiproduktion från förnyelsebara energikällor fram som frälsningsläror.. Det är gott och väl att visa på möjligheter men man ska ha i åtanke att detta tillhör den miljöbelastande delen. Miljönytta uppstår först vid en klok implementering i vårt energisamhälle. Vindkraftsatsningen riskerar att enbart bli en miljöbelastande överproduktion för landet. Arne Lövgren, Naturbrukslärare Strängnäs kommun

6 OBEROEN DE ELTEKNISK TIDSKRIFT. ÅR GÅNG 80. NR OCH ORSAKAR OMFATTANDE STORNINGAR PA ElNATET '.schens nätplats: ~RNKRAFT. AVLÄSNING VARJE MÅNAD STAMNÄTSTARIFFENHÖJS RTKASTADE MILJARDER?.. MFK: FRÅN AVVECKLINGTILL UTVECKLING

7 Elbranschen 3/2009,Svindyrt och onödigt \~ Ny storskalig kraftproduktion ska byggas i områden där det råder effektbrist. Det var i alla fall intentionen bakom den nu gällande ellagen som trädde i kraft den 1 januari 1996 när ejmarknaden omreglerades. Den nya lagen ersatte den gamla från 1902 som i praktiken hade varit med sedan Sverige elektrifierades. OMRI!GLERINGENinnebar att kunderna själva skulle få välja elleverantör. Elbörsen NordPool i Oslo blev marknadsplats. Distributionen fortsatte att vara ett (naturligt) monopol och det nätbolag som har koncession svarar för och debiterar transporten av el ut till användarna. Stora förluster i nåten Grundtanken bakon'i'den nya ellagen var att slutkunderna skulle få lägsta möjliga elpris. För att åstadkomma detta skulle nya stora produktionsanläggningar placeras nära befolkningscentra eftersom överföringavel är förenad med förluster på nätet. I stamnätets 400 kv-ledningar försvinnerungefär 2-3 procent, i regionnätets 110/130 kv-ledningar ytterligarenågon procent och i lokalnäten kan förlusterna vara solstora som 6-10 procent beroende på elledningarnas kvalitet. Förlusterna blir tydliga när man jämför inmatad el med uttagen el. Dessa Förluster nu\ste nätägaren stå för och köpa el för att kompensera förlusterna i systemet. Nätägaren måste kunna levererasamma mängd el som man har tagit emot. Förlusten ger kunderna el! onödigt högt elpris om ny stor elproduktion byggs långt från landets bristområden som är södra Sverigeoch västkusten. Norrland försörjs helt av vat. tenkraften frän älvarna. Ungefär hälften används, den andra halvan skickas på stamnätet söderui till Mellansverige. Kärnkraftverket Forsmark försäljer i grova drag östra Svealand och stockholmsområdet, kärnkraftverken Oskarshamn och Ringhals Försörjer resterande delar av.s,'ealand och Götaland. Problemet är Inte elbrfst. Det talas ibland felaktigt om att vi har elbrist i Sverige, men den risken är inte överhängande. Däremot är risken betydligt större föreffektbrist.den svenska elproduktionen räcker kanske inte till när det är svinkallt en vinterdag i januari. och både samhället och industrierna använder mycketel. Då kan en hel region i landet svartna: Det har hänt förut och kommer säkerligenatt hända igen. Folk i allmänhet har svårt att skilja p:i effekt och energi. EFfekt är det som produceras och används just nu och effek-' ten mäts som bekant i t.ex. megawatt. Energi däremot mäts över en tidsenhet, Lex. förbrukning per timme, och då talar vi om megawattimmar. När det gäller förlusterna i elnätet räknar Svenska Kraftnät i snitt med att sex procent av den el som produceras i landet går Förlorad. Det innebär att vart sjuttonde vindkraftverksom ska byggasi Markbygdenmed Piteå som centrum f:ir producera el till vindparkens Förluster på elnätet. Pä grund av elöverskottet i Norrland måste rimligtvishela produktionen från den tänkta anläggningen transporteras söderut. Samhällets investeringskostnader för att täcka förlusterna i Markbygdenblir stora. Och det kommer alt kosta drygt 2,5 miljarder. Nu handlar satsningen i Markbygdenom den heligakon "Förnybarenergi" och inte om ursprungstanken att ge svensl<a Folketlägsta möjligaelpris. Det är naturligtvis koldioxidmyten som liggerbakom. Alternativet till att transportera el långa sträckor via stamnätet söderut från Norrland är att i södra Sverigebyggastora havsbaserade vindkraftsparker. Det skulle enligt SvenskaKraftnät kräva avsevärtmindre investeringari elnäten. Men det allra bästa alternativet vore naturligtvis att återstarta Barsebäck med moderniserade reaktorer. Och samtidigt lägga alla \'indkraftsplaner på hyllan. D 10

8 Elbranschen 3/ VINDKRAFTSTORELNATEN Dagens elnät klarar inte en storskalig utbyggnad av vindkraften. Elsystemet är uppbyggt med vattenkraften som reglerkraft i första h.md och vattenkraften klarar inte att stödja ett system med storskalig vindkraft. Följden kan bu plötsliga och omfattande elavbrott. REDAN I DACorsakar vindkraften omfattande brus och störsignaler på nätet. Mänga elledningar är byggda som enbart användar. nät och inte som produktionsnåt. När vindkraftselenska ut innebär det hög belastningpå användarnätets alla rörligadelar kring stolpar och transformatorer. Slitaget ökar och gör distributionen störningskänslig. De senaste Aren har mangaelkunder klagat över störningar i telefoner. datorer och radio-och TVapparater. När vindkraften nu ska byggas ut med jättelika vindparker. kommer de allvarliga problemen au öka. Våra svenskaelnät är starkast närmast tättbefolkade områden och svagare ju längre bort från stamnåtet man kommer. För au klara en kraftig utbyggnad av vindkraften måste en stor del av elnäten förstärkas eller byggas ut och verk. Hur många det blir beror bl.a. på storlekoch lokalisering. När vindkraftverk ansluts till Elanvändarna får betala notan Vill det sig illa kan storskalig drift av högspänd vindkraft slå ut distributionssystemet. En lösning som föreslagits är all varje produktionsenhet måste investera i ett filter som ska ta bort störningarna. Som alltid är det elkunderna som får betala för detta. Regeringensmål är att Sverige ska kunna producera 30 TWh vindkraftsel per år från Det är 15gånger mer än i dag. I effekt räknat handlar det om att gå från dagens cirka I 000 till ) MW. I dag ger vindkraften runl 2 TWh per år (cirka I 200 vindkraftverk)men om målet ska nås måste antalet vindkraftverk öka till mellan elnätet kan det uppstå flera olika typer av störningarsom kan relateras till vindkraftverkens skif. tande storlek. till att vinden är ojämn och till att de lokalaelnä. ten är alldelesför svaga. De vanligastestörningarna på näten där de enskilda vindkraftverken eller vindparkerna ansluts är: Överspänning: Spänningen in i nätet från vindkraftverket blir för hög och då kan ström. men brytasvid vissa nivåer. Flimmer: Energiflödet från vindkraftverket blir ojämnt på grund av att det blåser ojämnt. Detta skapar Rimmer eller störningar i elnätet. F1imlT!eroch också s.k frekvensövertonerkan tas bort med hjälp av filter. Känsliga reläskydd: Reläskydden i näten löser felakligt ut. vilket kan ge strömavbrott. Detta har att göra med att vindkraftselengår åt fel håll, frånan. slutningsnät till lokalnät och i inåt till regionnät och stamnäl när kraftverket producerar mer el än vad som används lokalt. Normalt ska elen gå motsatt riktning. d.v.s. från stamnätet och ut till de lokalasmånäten. MIljardsatsningar krävs Svenska Kraftnät måste inves. tera tiotals miljarder i stamnätet när vindkraften mångfaldigas. Och regeringen planerar för 30 TWh onödig vindkraftsel år Går man från dagens 2 TWh till att producera 15 gångermer måsle elnäten anpassas. D 12

9 Publicerad: Aftonbladet Rotorbladet lossnade - och slog ner bara några meter från söndagsflanörerna Rotorblad lossnade från vindkraftverket. i Falkenberg. Plötsligt släppte ett rotorbladfrån vindkraftverket. Och slog ner med en kraftig smäll - bara några meter från söndagsflanärerna i Falkenberg. - Det var ren tur att ingen skadades, säger Jonny som bor i närheten. Olyckan inträffade på söndagsmorgonen i Smedjeholmen norr om Falkenberg. Ett av de fem vindkraftverkens rotorblad släppte plötsligt och slog ner med en hård smäll i marken. Jonny bor cirka hundra meter från platsen. Hans flickvän var ute på en promenad med sina hundar och stod precis vid vindkraftverket när olyckan inträffade. - Bladet flög högt upp i luften och slog s~n ner inte långt från själva vindkraftverket. Det är hemskt, det ska inte kunna hända, säger han. Inga personskador. Inga personer skadades i olyckan. Men vindkraftverket ligger precis intill en vandringsled där folk passerar dagligen. - Jag har fått köra bort flera personer därifrån nu under morgonen. Det är en stor spricka i vindkraftverket och man vet ju aldrig om fler blad lossnar, säger Jonny. Polisen är på väg till platsen för spärra av området under förmiddagen. - Det blir ägarens ansvar att reda ut vad som har hänt, säger Björn Plogeus, inre befäl på polisen i Halland. Ägs av privat I området finns sammanlagt fem vindkraftverk. Två ägs av Falkenberg energi och tre är privatägda. Det var ett av de privatägda - som ägs av företaget Timars Svets - som gick sönder i dag. Jonny hoppas nu att vinkraftverken plockas bort. - Det är klart att det är bra med miljövänlig el, men de ska inte få byggas så här nära områden som människor använder varje dag, säger han. För drygt ett och ett halvt år sen lossnade ett rotorblad från ett vindkraftverk danska tillverkaren Vestas orsakades den olyckan av att bladet var felmonterat. I morgon ska personal från Vestas inspektera vindkraftverket varför rotorbladet lossnade. Aftonbladethar förgäves sökt ägaren till vindkraftverket. på Gotland. Enligt den i Falkenberg och försöka ta reda på Mikael Stenqard

10 Publicerad: NWT Flera vindkrafthaverier granskas Tre vindkraftverk i södra Sverige och Danmark har tappat rotorblad i blåsten de senaste dagarna. Händelsen har fått branschen att starta en haverikommission och i Malmö har en vindmölla vid en skola stängts av. Värden över har 610 olyckor inträffat med vindkraft vindkraftverk de senaste åren. Vid 141 av dessa tillfällen handlade det om tappade eller trasiga vingar, enligt statistisk som samlats in av den skotska organisationen Caithness Windfarm Information Forum.(TT)

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 Agenda Vindkraft som energikälla Statkraft SCA Vind

Läs mer

KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL. 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF

KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL. 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF Olika byggstenar i elproduktion Den svenska elproduktionen utgörs av fyra byggstenar vilka nära hänger ihop och som alla behövs.

Läs mer

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Elbrist i vinter? Foto: Bo Nystrand Sverige kan drabbas av elbrist i vinter En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Foto: Bo Nystrand När det blir riktigt

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? Harry Frank. IVA och KVA. Harry Frank KVA - 1. 7 maj 2014 5/10/2014

Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? Harry Frank. IVA och KVA. Harry Frank KVA - 1. 7 maj 2014 5/10/2014 Harry Frank KVA - 1 5/10/2014 Harry Frank IVA och KVA Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? 7 maj 2014 - Harry Frank KVA - 2 Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? För att besvara

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Envikens Elkraft ek för Envikens Elnät AB Elmarknadens aktörer och Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Jan-Erik Bergkvist Elverkschef / VD jan-erik.bergkvist@envikenselkraft.se Envikens Elkraft

Läs mer

Vindkraft, innehåll presentation

Vindkraft, innehåll presentation Vindkraft. Vindkraft, innehåll presentation Vad är vindkraft? Vad är el? Energiläget i Sverige och mål Typer av verk Projektering Byggnation Äga Planerade etableringar i Sverige Projektgarantis erbjudande

Läs mer

Svenska Dagbladet 30 november 2011 Sverige har övergett nationella energipolitiken

Svenska Dagbladet 30 november 2011 Sverige har övergett nationella energipolitiken Svenska Dagbladet 30 november 2011 Sverige har övergett nationella energipolitiken 25 december 2011 kl 18:29, uppdaterad: 27 december 2011 kl 14:01BRÄNNPUNKT ELPRISER När elen nu blivit radikalt dyrare

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

Litet kompendium om vindkraft

Litet kompendium om vindkraft 1 Litet kompendium om vindkraft Version 0,5 2015-10-01 Arbetsgruppen Vindkraft på Yxlö? www.vindkraftnynäshamn.se 2 Sammanfattning Vindkraft är en förnybar och utsläppsfri energikälla åtminstone om man

Läs mer

Boverket. vindkraft - M2015/2349/Ee. Yttrande. Miljö- och energidepartementet m.registrator(o regeringskansliet.se

Boverket. vindkraft - M2015/2349/Ee. Yttrande. Miljö- och energidepartementet m.registrator(o regeringskansliet.se Boverket Yttrande Datum 2015-07-07 Diarienummer 1793/2015 1(5) Myndigheten för semhattsptanermq, byggande oct, boende Miljö- och energidepartementet m.registrator(o regeringskansliet.se Remiss av Energimyndighetens

Läs mer

Förstudie till solcellsanläggning vid Prästbolet 1:4, Hjo kommun för Knäpplan vind II ekonomisk förening

Förstudie till solcellsanläggning vid Prästbolet 1:4, Hjo kommun för Knäpplan vind II ekonomisk förening Förstudie till solcellsanläggning vid Prästbolet 1:4, Hjo kommun för Knäpplan vind II ekonomisk förening Innehållsförteckning: sida 1. Inledning och idé 2 2. Val av plats 2 3. Anläggningens storlek 3 4.

Läs mer

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hästar, buller och vindkraft My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hur hästen påverkas av ljud? Hästen är ett väldigt känsligt djur när det gäller ljud och

Läs mer

Hjuleberg Vindkraftpark

Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark byggdes under 2013-2014 och ligger i Falkenbergs kommun i Hallands län. Vindkraftparken består av tolv Siemens turbiner med en effekt

Läs mer

Samråd om vindpark Sögårdsfjället

Samråd om vindpark Sögårdsfjället Till Fastighetsägare och föreningar i närområdet kring Vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede 2014-01-14 Samråd om vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede Kraft med dotterbolaget Sögårdsfjällets Vind AB erhöll

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Agenda: Bakgrund Tillstånd och samråd Tidplan Vägar och markarbeten Elanslutning Natur-, kultur- och

Läs mer

Seminarium om elsystemet

Seminarium om elsystemet 2014-06-04 1 (5) Seminarium om elsystemet Under seminariet om elsystemet ställdes följande frågor till grupperna: Vad krävs för att uppnå långsiktig hållbarhet (ekonomisk, ekologisk och social) i det svenska

Läs mer

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Förnybar el med Gröna certifikat André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Agenda Allmänt om elcertifikatsystemet - hur det fungerar Statistik,

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk Samrådsunderlag - allmänheten Hössna Vindkraftverk December 2010 2 Greenextreme AB planerar att bygga ett vindkraftverk vid Hössna i Ulricehamns kommun. Greenextreme AB kommer i den här informationsbroschyren

Läs mer

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa.

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa. Mötesanteckningar informationsmöte Vindkraftprojekt Örserum Smålandsgården, Örserum 2011 12 06 Klockan 18:00 22:00 Innan mötet inleds har deltagarna möjlighet att lyssna på en ljuddemonstration av Johan

Läs mer

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna.

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Kunskapstest: Energikällorna. Rätt svar står skrivet i orange. 1. Alla använder ordet energi, men inom naturvetenskapen används en definition, dvs. en tydlig förklaring.

Läs mer

Vindkraft inom E.ON Elnät. Jan-Erik Olsson - Strategichef

Vindkraft inom E.ON Elnät. Jan-Erik Olsson - Strategichef Vindkraft inom E.ON Elnät Jan-Erik Olsson - Strategichef DN Debatt Vindkraftens aktuella läge EUs klimatmål med 20 procent förnybar energi till 2020 är en kraftfull satsning med tanke på övriga medlemsländers

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Frågor och svar om el

Frågor och svar om el Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Smarta elnät För ett hållbart samhälle

Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Dagens kraftnät baserar sig på att elen produceras i stora kraftanläggningar och att flödet i transmissionsoch distributionsnäten

Läs mer

Vindkraft Bäcken. Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 AGENDA. Bild 1. Bild 2

Vindkraft Bäcken. Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 AGENDA. Bild 1. Bild 2 Bild 1 Vindkraft Bäcken Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 Bild 2 AGENDA Kort om Eolus Vind AB Behov av förnybar energi Samrådsprocessen Projektet Delägarskap Frågor Bild 3 EOLUS VIND AB Bildat 1990 Har

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

Vindkraften en folkrörelse

Vindkraften en folkrörelse Vindkraften idag och imorgon Västerås 2008-11-27 Vindkraften en folkrörelse Energiansvarig (v) i riksdagen 1998-2002 Ledamot i DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet (2003-06) ledamot VEABs

Läs mer

RÄKNA MED VINDKRAFTEN

RÄKNA MED VINDKRAFTEN Vi skulle kunna ha betydligt mer vindkraft i Sverige. Med hjälp av vattenkraften kan de oberäkneliga vindarna jämnas ut. Men miljöhänsyn begränsar utbyggnaden. RÄKNA MED VINDKRAFTEN AV LENNART SÖDER Den

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

Beskrivningar av eloch naturgasmarknadens aktörer

Beskrivningar av eloch naturgasmarknadens aktörer 2012:04 Beskrivningar av eloch naturgasmarknadens aktörer Energimarknadsinspektionen har från regeringen fått i uppdrag att sammanställa och offentliggöra rollbeskrivningar för elmarknadens och naturgasmarknadens

Läs mer

UPPVIDINGEKLUSTRET SVERIGES FRÄMSTA TRÖSKELEFFEKTSPROJEKT?

UPPVIDINGEKLUSTRET SVERIGES FRÄMSTA TRÖSKELEFFEKTSPROJEKT? UPPVIDINGEKLUSTRET SVERIGES FRÄMSTA TRÖSKELEFFEKTSPROJEKT? Dan Sandros Projektchef Stena Renewable KRITERIER ATT UPPFYLLA De områden som ska prioriteras bör uppfylla vissa kriterier för att förslaget ska

Läs mer

Solenergi och vindkraft i energisystemet

Solenergi och vindkraft i energisystemet Solenergi och vindkraft i energisystemet Skånes Vindkraftsakademi Malmö 18 Mars 2015 Martin Lindholm New Technology & Innovation Manager E.ON Climate & Renewables Agenda Introduktion Technology & Innovation

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer

Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer ETT FAKTABLAD FRÅN ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN Uppdaterad 2015 01 08 Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer Beskrivningarna i detta faktablad ska göra det enklare för dig som kund att förstå

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

Vad driver vindkraftsutbyggnaden i Sverige?

Vad driver vindkraftsutbyggnaden i Sverige? Vad driver vindkraftsutbyggnaden i Sverige? Lars Thomsson, Vindkraftssamordnare Region Mitt Lars Thomsson - Mitt Vindkraftsamordnare region mitt sen 1 maj 2011 Kommunalråd samhällsbyggnad och byggnadsnämndens

Läs mer

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Göteborg Energi 2007 Ägare Antal kunder Antal anställda Rörelsens intäkter Investeringar Göteborg Stad Ca 300 000

Läs mer

Vindkraft i Halland - möjligheter och problem

Vindkraft i Halland - möjligheter och problem Halmstad 2011-02-17 Vindkraft i Halland - möjligheter och problem Göran Sidén Lektor i elkraftteknik Högskolan i Halmstad Bild: www.svif25ar.se Halländsk pionjär Roland Bengtsson i Tågarp, Falkenberg,

Läs mer

Elområden införs i Sverige den 1 november 2011

Elområden införs i Sverige den 1 november 2011 Elområden införs i Sverige den 1 november 2011 Svensk Vindkraftförening 25 år 13 april 2011 Kalle Lindholm, Svensk Energi de svenska elföretagens branschförening 1 2 Handel med el förutsätter transporter

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25 Vindkraft Sara Fogelström 2013-10-25 Historik Vindkraft i världen (MW) I slutet på 2012 var totalt cirka 280 000 MW installerat världen över. Källa: EWEA och GWEC Vindkraft i världen Totalt installerad

Läs mer

Vindkraft, en ren energikälla som skapar arbetstillfällen och exportintäkter

Vindkraft, en ren energikälla som skapar arbetstillfällen och exportintäkter Vindkraft, en ren energikälla som skapar arbetstillfällen och exportintäkter Stefan Karlsson Marknadschef, Renewable Energy, AB SKF Stockholm, 2014-01-23 Aktuell status, Vindkraft i Sverige Vindkraft svarar

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Investeringar på elmarknaden - fyra förslag för förbättrad funktion

Investeringar på elmarknaden - fyra förslag för förbättrad funktion - fyra förslag för förbättrad funktion Expertgruppen för miljöstudier den 11 november 2011 Sven-Olof Fridolfsson, fil dr Thomas P. Tangerås, docent www.ifn.se/forskningsprogrammet_elmarknadens_ekonomi

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

Korttidsplanering av. mängder vindkraft

Korttidsplanering av. mängder vindkraft HUVA-dagen 18 mars, 2010 Korttidsplanering av vatten-värmekraftsystem vid stora mängder vindkraft Lennart Söder Professor, KTH 1 Disposition Om förnybara energislag Generellt om vattenkraftsplanering Transmissionsläget

Läs mer

Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden.

Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden. Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden. Vid samrådet medverkade följande personer. Ola Fängmark

Läs mer

E.ON satsar på vindkraft

E.ON satsar på vindkraft E.ON satsar på vindkraft Nationella vindkonferensen Kalmar 7 april, 2009 Lennart Fredenberg E.ON Sverige AB E.ON är ett av världens största privatägda energiföretag i världen stark position i Norden Renewables/JICDM

Läs mer

Hur projekt Högabjär blev Högabjär-Kärsås

Hur projekt Högabjär blev Högabjär-Kärsås Hur projekt Högabjär blev Högabjär-Kärsås Vattenfall har fört en fördjupad dialog med föregående ägare sedan efter sommaren Genom att slå ihop projekten kan flera synergier uppnås - Synergier i upphandling

Läs mer

Frågor och svar från informationsmöte

Frågor och svar från informationsmöte Frågor och svar från informationsmöte Nedan listas de frågor som har dokumenterats från informationsmötet den 12 juni. Svaren har i vissa fall utvecklats med mer information än vad som gavs muntligt på

Läs mer

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila Vindkraft Sätila - samråd enligt Miljöbalken med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10,

Läs mer

Från kol och olja till sol och vind? om hur en omställning till ett hållbart energisystem kan se ut

Från kol och olja till sol och vind? om hur en omställning till ett hållbart energisystem kan se ut Från kol och olja till sol och vind? om hur en omställning till ett hållbart energisystem kan se ut 7 oktober 2013 Dr. Jon-Erik Dahlin Bildkällor: t.v.: Alan Zomerfeld WC, ö.t.h.: U.S. Air Force PD, n.t.h.:

Läs mer

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens vindenhet Ingen träff på vind Regeringens proposition 1996/97:84

Läs mer

Vågkraft i Stockholms ström Rapport kring svenskarnas syn på vågkraft och andra alternativa energikällor. 3 juni 2010

Vågkraft i Stockholms ström Rapport kring svenskarnas syn på vågkraft och andra alternativa energikällor. 3 juni 2010 Vågkraft i Stockholms ström Rapport kring svenskarnas syn på vågkraft och andra alternativa energikällor. 3 juni 2010 1 03/06/2010 Vågkraft Vågkraften är en av flera möjliga lösningar och kan få stor betydelse

Läs mer

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång!

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Vindkraft Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Klimatförändring är ett faktum V i t ä n k e r p å m o r g o n d a g e n s e n e r g i b e h o v -

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE FÖRSLAG TILL YTTRANDE 1(3) jáäà Ñ êî~äíåáåöéå Datum 2006-01-17 Handläggare Olle Nordell olle.nordell@landskrona.se Er Referens Vår Referens Miljönämnden Landskrona kommun Planeringsunderlag för utbyggnad

Läs mer

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20 För oss är saken klar. Vi vill vara med och bygga det hållbara samhället. Att skapa en trygg energi- försörjning som minskar utsläppen av koldioxid. Om vi tillsammans blir smartare i hur vi använder energin

Läs mer

Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge

Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge Roger Östberg Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel ZERO10 23 nov. 2010 Energiutblick Den 15-17 mars 2011 håller Energimyndigheten en nordisk energikonferens

Läs mer

Rapport från partienkät

Rapport från partienkät Rapport från partienkät Sammanfattning Svensk Vindenergi har genomfört en enkät till riksdagspartierna om deras syn på förnybar elproduktion och vindkraft. Här följer en sammanfattning av svaren: Socialdemokrafterna,

Läs mer

Sol, ved, vind, muskelkraft och strömmande vatten var de enda större energikällor människan hade tillgång till, ända fram till 1700-talet.

Sol, ved, vind, muskelkraft och strömmande vatten var de enda större energikällor människan hade tillgång till, ända fram till 1700-talet. 3 Utgåva KÄRN KRAFT Sol, ved, vind, muskelkraft och strömmande vatten var de enda större energikällor människan hade tillgång till, ända fram till 1700-talet. Med ångmaskinens hjälp utvecklades industrisamhället

Läs mer

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 Gislaveds kommun är positiv till vindkraftverk. Gislaveds kommun arbetar för att nå ett långsiktigt ekologiskt och ekonomiskt

Läs mer

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion storrun vindkraft Storrun Trondheim Östersund Oslo Stockholm Faktaruta Antal vindkraftverk 12 Typ nordex N90 2,5 MW Rotordiameter 90 m Totalhöjd 125 m Total installerad effekt 30 MW Förväntad årlig elproduktion

Läs mer

Vindkra( förutsä0ningar och ekonomi

Vindkra( förutsä0ningar och ekonomi Vindkra( förutsä0ningar och ekonomi Storlek E0 2 MW vindkra(verk har en tornhöjd på 80-100 meter och en rotordiameter på 80-100 meter De största verk som är i kommersiell dri( i Sverige har e0 100 meter

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Vindkraft. En investering i framtiden

Vindkraft. En investering i framtiden Vindkraft En investering i framtiden Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är säkert och lönsamt. Företagspresentation GoldWind är en ekonomisk förening som investerar i förnyelsebar

Läs mer

Vindkraft - ekonomi. Sara Fogelström 2013-03-26

Vindkraft - ekonomi. Sara Fogelström 2013-03-26 Vindkraft - ekonomi Sara Fogelström 2013-03-26 Ekonomi Intäkter: Försäljning av el på Nord Pool Försäljning av elcertifikat Elpris Spotpris Fleråriga avtal 40 öre/kwh Elcertifikat Elcertifikatsystemet

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

Producera din egen el

Producera din egen el E.ON Elnät Producera din egen el Information om hur du blir mikroproducent Med mikroproduktion menar vi en elproduktion som kräver en säkringsstorlek på högst 63 ampere och en produktionseffekt upp till

Läs mer

Introduktion LOKALT ÄGD VINDKRAFT 2010-10-22. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Oktober 2010. Presentation. Nätverket för Vindbruk

Introduktion LOKALT ÄGD VINDKRAFT 2010-10-22. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Oktober 2010. Presentation. Nätverket för Vindbruk 2010-10-22 LOKALT ÄGD VINDKRAFT Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Oktober 2010 Introduktion Presentation Nätverket för Vindbruk Vindkraftens utveckling globalt och i Sverige Vem äger vindkraft?

Läs mer

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft Vindens kraft 15 frågor och svar om vindkraft Vinden är oändlig, den kostar inget och den skapar inga föroreningar. Det finns vind överallt. Människan har använt vinden i tusentals år. Vinden har fungerat

Läs mer

Vindkraft i Sverige. - Möjligheter och hinder för vindkraftutbyggnad i Sverige. Eric Birksten Svensk Vindenergi

Vindkraft i Sverige. - Möjligheter och hinder för vindkraftutbyggnad i Sverige. Eric Birksten Svensk Vindenergi Vindkraft i Sverige - Möjligheter och hinder för vindkraftutbyggnad i Sverige. Eric Birksten Svensk Vindenergi Svensk Vindenergi 125 medlemsföretag Internationella kraftbolag Kommunala kraftbolag Projekteringsföretag

Läs mer

Dubbla Nättariffer. Av Anders Pettersson

Dubbla Nättariffer. Av Anders Pettersson Dubbla Nättariffer Av Anders Pettersson Innehållsförteckning Sidan 1. Inledning 2 2. Dubbla nättariffer 2 3. Övereffektavgifter 3 4. Fast avgift 3 5. Mätavgift 3 6. Nätnytta 3 7. Effektsänkning 4 8. Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Smultronet 4, Nyköping

Smultronet 4, Nyköping RAPPORT 14109 C 1 (5) Kund EUU Jens Albrektsson Box 545 611 10 Nyköping Datum Uppdragsnummer 14109 Bilagor C01 2015-02-26 Rapport C Smultronet 4, Nyköping Buller- och vibrationsutredning för detaljplan

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-02-14 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 7, år 2014 vecka 7, år 2014 2 (19) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,2 procentenheter och

Läs mer

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs.

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. 210x250_omslag_2.indd 1 2013-01-25 08.20 Sverige behöver energi för att fungera Energimarknadsinspektionen arbetar för att Sverige långsiktigt

Läs mer

EIE/04/234/SO7.38605,

EIE/04/234/SO7.38605, Sonja Ewerstein Juni 2005 Regional rapportering om införlivande av EU:s RES-e-direktiv utförd av Sonja Ewerstein, Energimyndigheten inom ramen för EU-projektet RES-e regions nr EIE/04/234/SO7.38605, work

Läs mer

Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw. Vattenfall Distribution

Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw. Vattenfall Distribution Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Vattenfall Distribution Att producera sin egen el och på det sättet kunna sänka sin egen elkostnad gör att allt fler väljer

Läs mer

VINDAR, VINDENERGI OCH VINDKRAFTVERK LATORP 2008-02-12

VINDAR, VINDENERGI OCH VINDKRAFTVERK LATORP 2008-02-12 VINDAR, VINDENERGI OCH VINDKRAFTVERK LATORP 2008-02-12 VINDAR OCH VINDENERGI VINDKRAFTVERK JBA VIND VINDKRAFTEN I VÄRLDEN VINDAR OCH VINDENERGI VAR KOMMER VINDEN FRÅN? HUR MYCKET BLÅSER DET? VINDEN VARIERAR

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

Vindkraft. Stockholms miljörättscentrum, seminarium den 26 november 2008. Per Molander. Per Molander. Legal#SMC Vindkraft.PPT

Vindkraft. Stockholms miljörättscentrum, seminarium den 26 november 2008. Per Molander. Per Molander. Legal#SMC Vindkraft.PPT Vindkraft Stockholms miljörättscentrum, seminarium den 26 november 2008 Per Molander Per Molander Vindkraft Är vindkraften effektiv som investeringsobjekt? Särskilda rättsprinciper för att gynna vindkraft?

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-02-17 Varför bygga ut vindkraft? Ca 80 procent av världens produktion är fossil. Klimatproblemet är globalt.

Läs mer

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Elnätet vår livsnerv -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Vad är det för skillnad mellan elnät och elhandel? Avregleringen av

Läs mer

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag 2013-09- 02 Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag Övergripande OE är positiva till förslaget om en skattereduktion istället för årsvis nettodebitering. Det är mycket

Läs mer

LOKALT ÄGD VINDKRAFT. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Mars 2011

LOKALT ÄGD VINDKRAFT. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Mars 2011 LOKALT ÄGD VINDKRAFT Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Mars 2011 Introduktion Presentation Nätverket för Vindbruk Vindkraftens utveckling globalt och i Sverige Vem äger vindkraft? Vindkraft

Läs mer

Jobba i medvind satsa på vindkraftsbranschen

Jobba i medvind satsa på vindkraftsbranschen Jobba i medvind satsa på vindkraftsbranschen 100 000 nya jobb I takt med vindkraftens snabba expansion växer också en helt ny arbetsmarknad fram i Sverige. Enligt siffror från 2012 byggs det ungefär ett

Läs mer

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03 Vindpark Boge Projektbeskrivning- 2012-01-03 Boge Vindbruk AB bildades sommaren 2010 och bolaget är baserat på Gotland. Företaget avserattsökatillståndtillattbyggaenvindkraftsparkinomdetområdeibogesockenpå

Läs mer

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-05-29 Diarienummer N138-0344/12 Utvecklingsavdelningen Nina Wolf Telefon 031-3665000, Fax 031-3666001 E-post: fornamn.efternamn@vastrahisingen.goteborg.se Yttrande över samråd

Läs mer