Kärnkraftsfritt Japan - men till vilken kostnad?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kärnkraftsfritt Japan - men till vilken kostnad?"

Transkript

1 TA300, v3.1, KORTRAPPORT 1 (8) Elsa Thorselius Kärnkraftsfritt Japan - men till vilken kostnad? Denna rapportering ingår som en del i det allmänna bevakningsuppdraget som Tillväxtanalys har i sin instruktion. Formatet täcker aktuella händelser inom policy i bevakningsländerna. Ytterligare rapportering publiceras på Tillväxtanalys hemsida under Denna kortrapport är skriven av Elsa Thorselius, praktikant vid Tillväxtanalys kontor i Tokyo. Sammanfattning Japan förväntas inom kort anta en drastiskt reviderad energistrategi där andelen kärnkraft fasas ut innan Enligt uppskattning Tillväxtanalys har gjort baserat på officiella beräkningar där målet för utfasningen är år 2030, kommer kostnaderna uppgå till minst miljarder yen motsvarande ca miljarder svenska kronor. 1 Kostnadsökningar i form av import av fossila bränslen med fokus på flytande naturgas kan redan konstateras. Viktigt att poängtera är att denna uppskattning varken inkluderar alla kostnader eller eventuella vinster av att investera i förnybar energi, ett uppgraderat energisystem eller en moderniserad elmarknad. Några faktorer som kommer att ha stor betydelse framöver är hur Japan lyckas med att förhandla priset på flytande naturgas och andra fossila bränslen samt hur snabb utvecklingen av förnybara energikällor kommer att vara. 1 1 JPY = 0, SEK Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Tokyo Östersund (säte) Samtliga kontor Office of Science and Innovation Embassy of Sweden , Roppongi Minato-ku TOKYO Japan Tel: Fax: Studentplan 3, Östersund Besöksadress: Studentplan 3 Tel: Fax: Org. nr Bank: Nordea Bank AB Kontonummer: Swift: NDEASESS IBAN: SE Östersund Stockholm Brasilia New Delhi Peking Tokyo Washington DC

2 2 (8) Helomvändning i kärnkraftspolitiken I mitten av september annonserade The Energy and Environment Council, en del av nyskapade National Strategy Office, en ny drastiskt förändrad energistrategi för Japan där kärnkraften i landet ska fasas ut fram till Den nya strategin är ännu inte antagen av regeringen vilket betyder att ett absolut slutdatum för kärnkraften inte är definitivt satt ännu. Det finns starka strömningar bland annat från japansk industri mot att anta strategin i dess nuvarande form, men samtidigt råder i dagsläget stark opposition mot kärnkraft bland allmänheten i Japan. Detta gör det svårare att modifiera den lagda strategin för mycket. Ett regeringsval i Japan ska hållas senast i augusti 2013 och oppositionspartiet har argumenterat för att behålla kärnkraften vilket gör att denna fråga inte är helt avgjord ännu. 2 En central fråga om det nuvarande förslaget antas blir till vilken kostnad omställningen kan ske. Vad är prislappen på ett Japan utan kärnkraft? Landets 50 huvudkärnkraftsreaktorer bidrog med 26 procent av den totala energiproduktionen under helåret Enligt Japans tidigare strategi, formulerad före trippelkatastrofen 2011, planerades en utbyggnad av kärnkraften till en nivå motsvarande 40 procent av den totala energiproduktionen till 2017och med 50 procent fram till Kärnkraft Kol LNG Olja Hydro Övriga Budgetåret 2010, total energikonsumtion 1006 miljarder kwh 29% 7% 9% 1% 25% 29% Budgetåret 2011, total energikonsumtion 955 miljarder kwh 14% 9% 40% 1% 11% 25% Figur 1. Energimixen under budgetåret 2010 och Källa: The Federation of Electric Power Companies of Japan 2 Kingston J (2012) 3 The Energy and Environment Council (2012) 4 World Nuclear Association (2012)

3 3 (8) På grund av att enbart två av landets 50 kärnkraftsreaktorer för närvarande är i gång har den ökade importen av LNG (flytande naturgas) lett till stora kostnader för energibolagen. Den ökade importen av fossila bränslen leder inte bara till ökade energikostnader, Japan påvisade ett handelsunderskott på miljarder yen (269 miljarder svenska kronor) under den första halvan av budgetåret 2012/2013 som startade den 1 april. Detta är det största underskottet sedan denna statistik började publiceras år Även om underskottet till stor del kan förklaras av minskad export till Kina och Europa - Japan visade för första gången ett handelsunderskott med Europa under denna halvårsperiod - så har den ökade importen av fossila bränslen haft stor betydelse. Importen av råolja ökade med 8,3 procent och importen av LNG ökade med 24,3 procent från motsvarande period föregående år. 5 Den 1 oktober 2012 infördes en CO2-skatt på importerad olja, gas och kol. vilket gjorde att siffrorna för september var extra höga. 6 Den nya skatten kommer att ökas i tre steg fram till 2016 då skatten förväntas kosta elbolagen 80 miljarder yen (6,7 miljarder svenska kronor) årligen. 7 I tabellen nedan framgår de uppskattade kostnaderna för elbolagen på grund av utfasningen av kärnkraft. Tabell 1. Kostnader för Japans 10 elbolag under budgetåret 2011 och 2012 (estimerad). Källa: Kingston The Yomiuri Shimbun (2012) 6 Bloomberg (2012) 7 Maeda R (2012)

4 4 (8) The Energy and Environment Councils rapport Options för Energy and the Environment (2012) visar beräkningar av kostnaden för en utfasning av kärnkraften fram till Rapporten presenterar flera scenarier, ett där energikonsumtionen är på samma nivå som idag och ett där hänsyn är tagen till de energisparande åtgärder som Japan planerar att utföra vilket skulle innebära att energikonsumtionen sjunker med cirka 10 procent. I det senare utgör kärnkraften 0 procent (2010, 27 procent), förnybara energikällor 35 procent (2010, 10 procent) och fossila bränslen 65 procent (2010, 63 procent). Ett skifte ska även göras inom fossila bränslen till förmån för naturgas (från dagens kvot på1:1,3 till en kvot på1:1,8). Detta skulle innebära att kostnaderna för att importera fossila bränslen minskar med 1000 miljarder yen, från miljarder yen 2010 till miljarder yen Priset på fossila bränslen varierar dock mycket (se Figur 2.), därför är det svårt att avgöra om denna estimering är rimlig. 8 Figur 2. LNG importpriser i nordöstra Asien. Källa: Morikawa & Hashimoto 2012 Anskaffningen av LNG i Japan sker vidare inte gemensamt utan de tio regionala energibolagen står för sin egen anskaffning av LNG. Japan är världens största importör av LNG men på grund av den uppdelade anskaffningen diskuteras det att Japan inte har en tillräcklig stark förhandlingsposition. Priset som Japan betalar har varit något högre än i Sydkorea där anskaffningen sker gemensamt och betydligt högre än i Kina där anskaffningen skett gemensamt fram till helt nyligen. 9 TEPCO (Tokyo Electric Power Company) förhandlar i nuläget om framtida import av LNG från USA där på grund av stor tillgänglighet priset är på ca 3 dollar per MMBtu mot ca 13 dollar på den asiatiska marknaden The Energy and Environment Council (2012) 9 Morikawa T & Hashimoto H (2012) s 6, s Tsukimori O (2012)

5 5 (8) Kraftigt reglerad elmarknad med ineffektiva energibolag Japan skiljer sig från Sverige i den bemärkelsen att landets elnät inte är sammankopplade med några andra länder. Elnätet är också uppdelat i en östlig del som använder sig av 60 Hz frekvens och en västlig del där 50 Hz används. Det finns bara tre konverteringsanläggningar med kapacitet på 600, 300 och 150 MW vilket gör att flödet av elektricitet mellan de båda delarna är kraftigt begränsad. Energiindustrin är privat och består av tio energibolag som alla har regionala monopol. Elpriset till konsumenterna i Japan sätts genom en förutbestämd vinstmarginal för elbolagen vilken i nuläget är 3 procent av energibolagets kostnader och tillgångar med kraftverk inkluderade. Ändringar i denna marginal måste godkännas av METI, Ministry for Economy, Trade och Industry. Regeringen har därmed fortfarande viss kontroll över slutpriset till konsumenter även om energibolagen är privata. På grund av denna garanterade avkastning och regionala monopolsituation har energibolagen inte haft incitament för att sänka kostnader vilket leder till ineffektivitet inom energiindustrin och relativt höga elpriser. 11 För att förhindra att japanska företag väljer att lämna Japan helt eller flytta stora delar av produktion och andra kärnverksamheter till andra länder på grund av försämrade förutsättningar i Japan planeras omfattande investeringar i energisparande åtgärder samt i utbyggning av elnäten. Fram till 2030 förväntas den totala kostnaden för detta uppgå till miljarder yen (434 miljarder svenska kronor) för elnät vilket kan jämföras med miljarder yen ( miljarder svenska kronor) som är kostnaden för att ha kvar kärnkraften på ungefär samma nivå som METI har också genomfört en lagändring som innebär att även företag som inte är elbolag kan producera el åt andra företag. METI hoppas att denna ändring ska leda till ökade investeringar i kraftvärmeverk där både elektricitet och fjärrvärme produceras. 12 För att beräkna hushållens kostnadsökningar har fyra olika forskare gjort bedömningar och ett snitt på dessa ger att hushållens kostnader förväntas öka med ca yen (918 svenska kronor) per månad mot en ökning med ca yen (584 svenska kronor) per månad och hushåll om kärnkraftsnivån är densamma som Nödvändiga investeringar i förnybara energikällor För att kunna nå målsättningen för andelen förnybara energikällor krävs stora ekonomiska satsningar för att installera de nya vind- och solkraftverk som planeras. I juli 2012 infördes en inmatningstariff (Feed-in-tariff) i Japan som innebär att 11 Tillväxtanalys (2012) s The Japan Times (2012) 13 The Energy and Environment Council (2012)

6 6 (8) elbolagen köper förnybar energi till ett fast pris. Denna åtgärd har redan nu visat på ökade investeringar i speciellt solenergi men även vindkraft. 14 Enligt rapporten från The Energy and Environment Council förväntas investeringar på miljarder yen (142 miljarder svenska kronor) krävas inom solenergi utöver det som skulle krävas om kärnkraften låg kvar på samma nivå som idag för att totalt kunna producera 72,1 miljarder kwh med hjälp av solceller på 12 miljoner bostadshus. För vindkraft krävs investeringar på miljarder yen (325 miljarder svenska kronor) för att installera vindkraftverk på en yta som motsvarar 2,2 gånger arean av Tokyo vilket kan jämföras med den yta på en tiondel av Tokyo som idag upptas av vindkraftverk. Utöver detta beräknas kostnader för att stabilisera systemen uppgå till miljarder yen (150 miljarder svenska kronor). Avslutande kommentarer Så vad kostar Japans nya energistrategi? Om man enbart utgår från de kostnader från The Energy and Environment Council som nämns i denna rapport så blir summan av de extra kostnaderna för utfasningen av kärnkraft miljarder yen motsvarande ca miljarder svenska kronor. Då är t.ex. inte de ökade kostnaderna för hushållen och industrin medräknade. Dessa siffror är baserade på ett slutgiltigt utfasande av kärnkraften vid 2030 så dessa kan inte helt jämföras med Japans nuvarande mål men kan ändå ses som en uppskattning av vad Japan står inför. Hittills har det redan gått att se kostnadsökningar i form av import av fossila bränslen med fokus på LNG. Några faktorer som kommer att ha stor betydelse för kostnaderna framöver är hur Japan lyckas med att förhandla priset på LNG och andra fossila bränslen samt hur snabb utvecklingen av förnybara energikällor kommer att vara. 14 Tillväxtanalys (2012) s 55

7 7 (8) Referenser Adelman J (2012) Japanese Power Utilities Import 39 % More LNG in January, Bloomberg, publicerad 13 Februari 2012, senaste åtkomst 26 oktober Bloomberg (2012) September oil imports jump on surge in pretax orders, The Japan Times, publicerad 23 oktober, senaste åtkomst 24 oktober 2012, Kingston J (2012) Power Politics: Japan s Resilient Nuclear Village, The Asia- Pacific Journal, publicerad 29 oktober 2012, senast åtkomst 6 november 2012, Loh B & Venugopal R (2012) Japan LNG demand has likely peaked: government official, Reuters, publicerad 23 oktober 2012, senaste åtkomst 25 oktober Maeda R (2012) Japan s new carbon tax to cost utilities $1 billion annually, Reuters, publicerad 10 oktober 2012, senaste åtkomst 24 oktober 2012, Morikawa T & Hashimoto H (2012) Japan s new challenge and possible solutions in LNG procurement activities in the wake of less availability of nuclear power capacity. The Institute of Energy Economics, Japan, publicerad augusti 2012, The Energy and Environment Council (2012) Options for Energy and the Environment, The Energy and Environment Council, publicerad juli 2012, The Federation of Electric Power Companies of Japan (2012) Composition of power generation by sources, The Federation of Electric Power Companies of Japan, senaste åtkomst 13 November 2012, icsfiles/afieldfile/2012/06/13/kouseihi _2011.pdf The Japan Times (2012) METI eases regulations so nonutilities can offer power, The Japan Times, publicerad 25 oktober 2012, senaste åtkomst 29 oktober 2012,

8 8 (8) The Nikkei Weekly (2012) Nuclear-free but at what cost?, The Nikkei Weekly, vol. 49, publicerad 8 oktober 2012, s. 3 The Yomiuri Shimbun (2012) Trade deficit tops 3 tril. Yen for 1st time / Falling exports to EU, China main factor, The Yomiuri Shimbun, publicerad 23 oktober 2012, senaste åtkomst 26 oktober 2012, Tillväxtanalys (2012) After the Quake: Energy Crisis Management in Japan - A first assessment of challenges and lessons learned following the Great East Japan Earthquake on March 11, 2011, (Preliminär titel), Tillväxtanalys, i press Tsukimori O (2012) Japan s Tokyo Electric aims to buy North America LNG, Reuters, publicerad 18 september 2012, senaste åtkomst 29 oktober 2012, World Nuclear Association (2012) Nuclear Power in Japan, World Nuclear Association, senast uppdaterad 9 oktober 2012, senaste åtkomst 29 oktober 2012,

Kvartalsrapport nr 1 2013 Energi och hållbar utveckling

Kvartalsrapport nr 1 2013 Energi och hållbar utveckling Kvartalsrapport nr 1 2013 Energi och hållbar utveckling Omvärldsrapport på uppdrag av Näringsdepartementet Dnr: 2013/125 Förord Tillväxtanalys fick i januari 2011 ett stående uppdrag från Näringsdepartementet

Läs mer

Energipriser och industrins konkurrenskraft i USA

Energipriser och industrins konkurrenskraft i USA 1 (6) 2014-05-30 Ola Göransson 0202-536 15 85 ola.goransson@growthanalysis.se Energipriser och industrins konkurrenskraft i USA Sammanfattning USA:s låga energipriser till följd av skiffergas- och oljerevolutionen

Läs mer

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt En internationell utblick kring politik för forskning, teknikutveckling och innovation i Indien, Japan, Kina, Sydkorea och USA Dnr: 2012/217 Myndigheten

Läs mer

Fem år av fundamentala förändringar inom energi och klimat

Fem år av fundamentala förändringar inom energi och klimat Fem år av fundamentala förändringar inom energi och klimat - Fem frågor väljarna bör få svar på inför de kommande EU- och riksdagvalen Allan Larsson Ola Alterå Nannan Lundin Frank Eriksson-Wingårdh Maj

Läs mer

Mer sol i svensk el Klorofyll Miljökonsult December, 2011 Reviderad Juli, 2012 Rapporten granskad av Bengt Stridh, ABB Corporate Research, Juni, 2012

Mer sol i svensk el Klorofyll Miljökonsult December, 2011 Reviderad Juli, 2012 Rapporten granskad av Bengt Stridh, ABB Corporate Research, Juni, 2012 Mer sol i svensk el Klorofyll Miljökonsult December, 2011 Reviderad Juli, 2012 Rapporten granskad av Bengt Stridh, ABB Corporate Research, Juni, 2012 Ordlisat och definitioner kwh Kilowattimme (energimått)

Läs mer

Kraftläget Sverige och Europa

Kraftläget Sverige och Europa Kraftläget Sverige och Europa Uppdragsgivare: Stefan Lundmark, Vindkraftcentrum i Barentsregionen Utförare: Mia Ahlstrand, TRAB November 2012 1 Kraftläget Sverige och Europa Innehåll 1. Inledning... 3

Läs mer

System som gör det möjligt för privata hushåll att leverera el från solceller

System som gör det möjligt för privata hushåll att leverera el från solceller Energitransporter MKVN10 Lunds tekniska högskola 2011-10-03 System som gör det möjligt för privata hushåll att leverera el från solceller Maria Olsson W07 Sandra Leksell W07 1 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Obama, kongressen och Clean Tech - Vad händer med miljöteknikindustrin i USA? Working paper/pm 2011:10

Obama, kongressen och Clean Tech - Vad händer med miljöteknikindustrin i USA? Working paper/pm 2011:10 Working paper/pm 2011:10 Obama, kongressen och Clean Tech - Vad händer med miljöteknikindustrin i USA? Tillväxtanalys har som uppgift att bevaka och analysera områden som har betydelse för svensk konkurrenskraft

Läs mer

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 Rapport med tre möjliga utvecklingsvägar för elproduktion och elanvändning fram till 2030. Mars 2013 Förord Ett helt förnybart elsystem är möjligt

Läs mer

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken RÅVAROR Handla el via Handelsbanken Handla el via Handelsbanken Elmarknaden skiljer sig från många andra råvarumarknader i och med att el inte kan lagras. Den måste konsumeras samtidigt som den produceras

Läs mer

Scenario 2030 en möjlig utvecklingsväg för Sveriges energiförsöjning

Scenario 2030 en möjlig utvecklingsväg för Sveriges energiförsöjning Hållbara Energisystem Hösten 2008 Scenario 2030 en möjlig utvecklingsväg för Sveriges energiförsöjning TWh 500 Använd Energi i Sverige 1970-2030 450 400 350 300 250 200 150 100 SNF 2008 Azar nr 1 Scenario

Läs mer

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Harald Klomp Uppsala Engineering Partner Första utgåva 2014-05-05 Uppdaterat 2014-05-07 Innehållsförteckning

Läs mer

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem 2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem Konsekvenser av mål för 2030 ER 2014:22 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter En idéskiss från Förnybarhetsrådet Förnybara möjligheter September 2013 Förord Fyra branschorganisationer, Svensk Vindenergi, Svebio, Solenergiföreningen och Energieffektiviseringsföretagen har bildat

Läs mer

FEM ÅR AV FUNDAMENTALA FÖRÄNDRINGAR INOM ENERGI OCH KLIMAT

FEM ÅR AV FUNDAMENTALA FÖRÄNDRINGAR INOM ENERGI OCH KLIMAT FEM ÅR AV FUNDAMENTALA FÖRÄNDRINGAR INOM ENERGI OCH KLIMAT FEM FRÅGOR VÄLJARNA BÖR FÅ SVAR PÅ INFÖR DE KOMMANDE EU- OCH RIKSDAGSVALEN EN POLICYRAPPORT INOM ENERGI OCH KLIMAT INFÖR SUPERVALÅRET 2014 ALLAN

Läs mer

ARVIN GHASEMI FEED-IN-TARIFFS FÖR SOLCELLER FEED-IN-TARIFFS FOR SOLAR CELLS

ARVIN GHASEMI FEED-IN-TARIFFS FÖR SOLCELLER FEED-IN-TARIFFS FOR SOLAR CELLS ARVIN GHASEMI FEED-IN-TARIFFS FÖR SOLCELLER ett europeiskt perspektiv applicerat på Sverige FEED-IN-TARIFFS FOR SOLAR CELLS A European perspective applied to Sweden Handledare: Joseph Strahl Examinator:

Läs mer

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m.

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Deluppdrag 1. Ökad ambitionsnivå ER 2009:29 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Scenarier över Sveriges energisystem

Scenarier över Sveriges energisystem Scenarier över Sveriges energisystem 2014 års långsiktiga scenarier, ett underlag till klimatrapporteringen ER 2014:19 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Energiewende. Kostnadsberg, kolkraft, konflikter? Nina Björstrand

Energiewende. Kostnadsberg, kolkraft, konflikter? Nina Björstrand Energiewende Kostnadsberg, kolkraft, konflikter? Nina Björstrand FORES Policy Paper 2015:1 Om författaren Nina Björstrand jobbar sedan 2008 som konsult och projektledare i Tyskland åt en av Europas ledande

Läs mer

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Avsedd för Energimarknaden Dokumenttyp Rapport Datum September, 2014 ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Datum September 2014 Utförd av Godkänd av Christian Haeger, Fredrik Larsson, Rickard Dahlgren

Läs mer

Kina gör affärer. Kinesiska strategier för internationella M&A och eventuella konsekvenser för Sverige. Working paper/pm 2011:11

Kina gör affärer. Kinesiska strategier för internationella M&A och eventuella konsekvenser för Sverige. Working paper/pm 2011:11 Working paper/pm 2011:11 Kina gör affärer Kinesiska strategier för internationella M&A och eventuella konsekvenser för Sverige I denna rapport analyseras de kinesiska strategierna bakom internationella

Läs mer

Energiewende: Lärdomar för Sverige

Energiewende: Lärdomar för Sverige Energiewende: Lärdomar för Sverige Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Faktarutor 5 Energitermer 5 Tyska politiktermer 5 Bakgrund 6 Energimixen i Tyskland 6 Subventionerna av el från förnybara källor 6

Läs mer

Flaskhalsar och undanflykter

Flaskhalsar och undanflykter Flaskhalsar och undanflykter Hur det kom sig att Sydsvenska företagare och familjer betalar bristerna i det svenska elnätet BAKGRUNDSBILD: KULLEZ / FLICKR CREATIVE COMMONS 2 Handelskammarens rapport nr

Läs mer

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB Energi & konkurrenskraft En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

FE-rapport 1999-371. Mats Strid och Mikael Bergmasth

FE-rapport 1999-371. Mats Strid och Mikael Bergmasth FE-rapport 1999-371 Mats Strid och Mikael Bergmasth : Rapporten bygger på en enkätundersökning som genomförts hos energiföretag i Sverige och Storbritannien. Det övergripande syftet med studien är att

Läs mer

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Innehåll 1. Inledning 3 2. Sammanfattning 4 3. Direktiv och arbetssätt

Läs mer

Översyn av elcertifikatsystemet

Översyn av elcertifikatsystemet Översyn av elcertifikatsystemet Delrapport etapp 2 - Allmän översikt av elcertifikatsystemet - De framtida kvotnivåerna - Villkor för konsumenten - Effekter för vindkraften - Statistik om elcertifikatsystemet

Läs mer

Bidrag till en handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige

Bidrag till en handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige Bidrag till en handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige För säkrad eltillförsel, stabilt klimat och industriell utveckling Staffan Jacobsson Fredrik Dolff Kersti Karltorp Institutionen för energi

Läs mer