Förnuftet och vetenskap, begränsningar och dogmkritik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förnuftet och vetenskap, begränsningar och dogmkritik"

Transkript

1 Joseph Sverker Teologiska Institutionen, Uppsala Universitet vt- 13 Förnuftet och vetenskap, begränsningar och dogmkritik PM - Kristendomens idéhistoria, delkurs III 1. Introduktion I frågan om tro och förnuft skrev John Locke på 1600-talet, I find every sect, as far as reason will help them, make use of it gladly: and where it fails them, they cry out, it is a matter of faith, and above reason. 1 Ett sådant uttalande verkar rikta kritik mot tro i relation till vetande, eller förnuftet. Citatet poängterar den ambivalenta relationen för den troende mellan tro och förnuft, men satt i sitt sammanhang är citatet inte fullt så kritiskt mot tro. Lockes slutsats är inte den att man bör överge en tro utan han poängterar snarare vikten av att applicera yttersta noggrannhet när man ska till att korrekt definiera koncepten tro och förnuft. Förnuft, 2 för Locke är hjärnans sammankoppling och analys av intrycken som sinnena tar in från den yttre verkligheten. Tro, å andra sidan, är the assent to any proposition, not thus made out by the deduction of reason, but upon the credit of the proposer, as coming from God in some extraordinary way of communication. 3 På så vis är auktoritet och trovärdighet grundläggande begrepp för konceptet tro för Locke. Men att grunda kunskap på auktoritet och trovärdighet ifrågasattes mer och mer under århundradena efter Locke och hos till exempel de logiska positivisterna, eller dagens nya ateister, avskrivs den möjligheten fullständigt. Hos dem bör meningsfull kunskap vara prövbar och/eller falsifierbar. Frågan som postmodernismen lyft är förstås om förnuft, rationalitet och den moderna vetenskapliga metoden kan stå i ensamt, treenigt majestät i fråga om kunskapsskapande? Inte enbart postmodernismen utan även en vetenskapsteoretiker som Michael Polanyi argumenterar att vetenskapen i sig inte alls är frånkopplad ett begrepp som auktoritet. Alla forskare inom vetenskapen är tvungna att förlita sig på tillförlitligheten av andra forskares rön, speciellt när det gäller angränsande forskningsområden. 4 Detta leder till frågan om inte förnuftet, när den vänder spegeln mot sig själv, ändå inte ser trons oönskade hy under sin egen noggrant applicerade foundation-kräm? Immanuel Kant ställde redan på 1700-talet frågan om förnuftets gräns och den 1 John Locke, An Essay Concerning Human Understanding, 27e utg. (Dublin: Tegg, 1836, 1690), Locke använder sig av engelskan the mind vilket är svåröversatt då mind har en bredare betydelse än förnuft. 3 Ibid. 4 Michael Polanyi, Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy, Korrigerad utg. (Chicago: University of Chicago press, 1962),

2 blir här ytterst relevant och man kan tycka att den borde ha burits med mer medvetet hos tänkare och forskare som proklamerar vetenskapens epistemologiska omnipotens. I ljuset av frågan om förnuftets eventuella begränsning blir 1800-talets och det tidiga 1900-talets tyska teologer, samt Søren Kierkegaard, än mer intressanta då de kan ses brottas med, å ena sidan, upplysningens och vetenskapens framgångar i relation till den kristna tron samt, å andra sidan, de traditionella kristna trossatserna om till exempel Bibeln och uppenbarelse i relation till bibelkritik, ökad kunskap om religioner och ökat fokus på människans inre religiösa känsla. Genom att följa ett urval av det tyska, och tyskinfluerade, teologiska tänkandet från Kant till Ernst Troeltsch kommer vi ha en intressant och förhoppningsvis belysande och kritiskt reflekterande ingång till frågor om för det första tro och vetande, för det andra relationen mellan traditionella kristna dogmer och människan som allmänt religiös varelse, samt, för det tredje, om teologi och sekularisering. Genomgående i detta är Friedrich Nietzsches Om moralens härstamning en god språngbräda för vidare diskussion Upplysning och teologi Även om Locke inte avvisade tro eller uppenbarelse i sitt uttalande var ändå yxan satt till roten. David Hume menade att Locke var inkonsekvent i sitt tänkande när han uppehöll en tro på en skapare och Hume var starkt kritisk i frågan om det går att bevisa en Gud från en strikt empirisk utgångspunkt. 6 Och accepterar man Humes utgångspunkt kan man argumentera för att han hade rätt i sin kritik mot Locke. Men det är precis frågan om utgångspunkt som är central här. Har Hume rätt i att utgå från en strikt empirisk utgångspunkt för sin epistemologi? Detta leder till att fråga sig vad det finns för möjliga utgångspunkter i frågan om tro och förnuft och hur rättfärdigas dessa? En god utgångspunkt för att börja resonera kring dessa frågor, och som sedan leder in i en tyska teologin, är just Kant. 2.1 Förnuft över tro Kant hade, som Anderson och Bell påpekar, ett livslångt ogillande för introspektion och förnekar helt religion baserad på någon inre religiös känsla. 7 Den religion Kant kunde acceptera är förnuftsbaserad och bedöms av det inneboende moraliska anlaget hos människan. Kant skriver i Religionen 5 Friedrich Nietzsche, Om moralens härstamning: en stridsskrift, övers. Jan Sjögren (Stockholm: Rabén & Sjögren, 1965, 1887). 6 David Hume, "An Enquiry Concerning Human Understanding," The Gutenberg Project, 1748, XI:105ff. 7 Pamela Sue Anderson & Jordan Bell, Kant and Theology (London: T & T Clark, 2010), 4. 2

3 inom det blotta förnuftets gränser, [d]et är alltså en nödvändig följd av det fysiska såväl som det moraliska anlaget hos oss, vilket sistnämnda är grunden till och tillika uttolkaren av all religion, att denna slutligen frigöres från alla statuter, som bero på historiska data och som genom en kyrkolära provisoriskt förbundit människorna till befrämjande av det goda, för att på så sätt den rena förnuftstron slutligen skall härska över alla, på det att Gud må vara allt i alla. 8 Kant ger här uttryck för att den dogmatiska religionen kommer att övertas av en förnuftsbaserad religion. Det kan vara värt att belysa att det inneboende moraliska anlaget som Kant nämner ingalunda är motställt förnuftet, utan del av det Kant räknade till det praktiska förnuftet. Det är alltså detta praktiska förnuft som kommer att bli allenarådande, och därav Kants parafrasering av 1 Kor 15:28. Kant ser det som att det är religionens naturliga utveckling att gå från en uppenbarelsebaserad religion till att baseras på det praktiska förnuftet. 9 Denna kritik emot den dogmatiska och historiska religionen kan förstås vara baserad i Kants motvilja mot introspektion, men det blir även ett sätt för Kant att skapa en alternativ utgångspunkt som inte är sårbar för Humes kritik från det strikt empiriska hållet. Genom att Kant placerar religionen bortom det empiriska kan den få ett fortsatt existensberättigande. Kant benämner nämligen Gud som det obetingade bortom alla betingelser. Denna Gud existerar enbart som en ren tanke i förnuftets sfär bortom all erfarenhet. 10 Om då Gud och religion befinner sig bortom all erfarenhet, är den även, följaktligen, bortom kritik från en ren empirisk utgångspunkt vilket gör att Kant till och med kan acceptera Humes kritik av religion samtidigt som han inte behöver överge religion i sig. Religionen anser han vara nyttig till att upphöja plikterna till gudomlig lag Immanuel Kant, Religionen inom det blotta förnuftets gränser, övers. Alf Ahlberg, Ny utg. (Stockholm: Natur och kultur, 2004, 1793), Det är viktigt att det handlar just om det praktiska förnuftet för Kant. När det gäller det rena förnuftet, förnuftet som används vid till exempel empiriskt kunskapsinhämtande är Kant mycket positiv till det, men riktar även en tydlig kritik om dess begränsningar (John Elbert Wilson, Introduction to Modern Theology: Trajectories in the German Tradition (Louisville: Westminster John Knox Press, 2007), 30f.). 10 Wilson, Introduction, 30. Wilson påpekar att Kant, trots detta synsätt, menade att tron på en Skapare som har skapat en värld av ordning och lagbundenhet är nyttig som en normerande grundtanke inom de empiriska vetenskaperna. Men att denna skapare skulle vara likställd med det obetingade är inte möjligt att sluta sig till genom förnuftsargument (ibid.). Man kan genom detta dock se en viss ambivalens hos Kant i frågan om religionen. Överger verkligen Kant den historiska religionen helt och fullt? Eller vill han ha någon viss del av religionen kvar i den upplevda världen? Men när man läser Religionen inom det blotta förnuftets gränser lyckas Kant bra med att slå undan sådana misstankar, till exempel när han skriver, [o]m en moralisk religion skall kunna grundas (som icke består i läror och observanser, utan i det hjärtelag, som uppfattar alla mänskliga plikter som gudomliga bud), så måste alla under, som historien förbinder med dess stiftande och tron på under överhuvud, till slut kunna undvaras. (Kant, Religionen, 69.) 11 Religionen, 125. Jaime M. Ferreira argumenterar för att en tro på Gud är praktisk för Kant så till vida att om en infinit Gud existerar är vi även berättigade att tro att det högsta goda existerar (M. Jaime Ferreira, "Hope, Virtue, and the Postulate of God: A Reappraisal of Kant's Pure Practical Rational Belief," Religious Studies FirstView(2013): 12f.). Vidare menar Ferreira att ett hopp om Guds existens är centralt för Kant i fråga om möjligheten att agera på det praktiska förnuftets och moralens villkor. Ferreira skriver att [a] hope that God exists is a hope that the highest good 3

4 I Kants Religionen finns det trots detta något som skulle kunna upplevas som ett något tvetydigt uttalande av Kant i fråga om uppenbarelse. Han skriver, [i] den mån en religion framställer trossatser såsom nödvändiga, som icke kunna inses av förnuftet såsom sådant, men likväl för alla kommande tider [ ] oförfalskade måste meddelas människorna, så måste man (om man inte vill tro på undret av en kontinuerlig uppenbarelse) betrakta den som en helig skatt, anförtrodd åt de lärdas vård. 12 Men vad Kant gör här, snarare än att skriva positivt om uppenbarad religion, är att ställa upp ett predikat; om uppenbarade trosläror existerar så bör de ses som heliga och det behövs dessutom en helig skrift i vilken dessa ska bevaras. 13 Men, då Kant tidigare avvisat all möjlighet till uppenbarelse gör det att det inte är möjligt att genom eviga trossatser förmedla en ren förnuftsreligion utan att även behöva hänvisa till uppenbarelser i den upplevda världen. Detta gör att den kristna religionen blir tudelad för Kant. Det finns dock en del i kristendomen som det är möjligt att acceptera genom det rena förnuftet, nämligen den moral inom kristendomen som överensstämmer med morallagen som är nedlagd i människan. I den mån dessa två överensstämmer är kristendomen en förnuftstro. Men då kristendomen även grundar sig på historia och uppenbarelse är den i det fallet en lärd religion. Och lärd här är har inte någon positiv betydelse utan betyder, för Kant, att religionen är i behov av lärda upprätthållare och förmedlare som förvaltar religionen, vilket vi såg i uttalandet ovan. Den lärda delen av kristendomen leder till ett tvång att underställa sig läran och tjäna den, vilket Kant kritiserar. Den delen av kristendomen som istället kan hänvisas till morallagen är för Kant en fri tro och en naturlig religion, men då uppenbarelsen är grundläggande för den kristna tron kan den aldrig bli en fri religion enligt Kant Vetenskapens rationalitet över religionens irrationalitet Kant riktar därmed en stark kritik mot kristendomen då den grundar sig på dogmatiska lärosatser som grumlar sikten för en troende att agera efter morallagen med hjälp av förnuftet. Men Kant bör will be realized, and it is constituted by striving for the highest good. A hope that God exists is not a wish or mental entity it is acting in certain ways, it is striving. A hope that God exists seems to be for Kant a practical denial of God s impossibility constituted by striving. Hope and striving go together (ibid., 16.). 12 Kant, Religionen, Ibid. 14 Ibid., 135f. Friheten i den fria religionen verkar för Kant betyda friheten att för människan genom förnuftet direkt anknyta till morallagen, som det sedan är en plikt att följa. I en fri religion ställs frågan inte efter tidsursprunget, frågan om man anser att man var ansvarig vid tidpunkten för handlandet, utan frågan om förnuftsursprunget, nämligen om agenten genom förnuftet och dess förmåga att utröna morallagen har handlat rätt. Det är centralt för Kant att för att det ska vara personens plikt att bättra sig måste han således också kunna det men då ingen orsak i världen kan upphäva hennes tillvaro som ett fritt handlande väsen är han lika ansvarig i ögonblicket för sin handling, som om han, [vore] utrustad med ett naturligt anlag för det goda (ibid., 37.). 4

5 ändå räknas som en teistisk filosof, även om hans gud är bortom all erfarenhet och kan svårligen, troligen omöjligen, likställas med Abrahams, Moses, eller nya testamentets Gud. Ludwig Feuerbachs kritik mot religionen är även den resonerande filosofisk och förnuftsbaserad, men den ser dock annorlunda ut än Kants. När Kant menar att Gud är det obetingade bortom all erfarenhet menar Feuerbach, vilket är väl bekant, att Gud är en projektion, eller upphöjning, av vissa av människans egenskaper som hon har önskat göra eviga. 15 För, enligt Feuerbach, the incarnate God is only the apparent manifestation of deified man; for the descent of God to man is necessarily preceded by the exaltation of man to God. 16 Religionen skapas då av människans religiösa vilja eller självmedvetande, 17 vilket gör att religion, enligt honom, är i grunden känsla. 18 I själva synen på religion skiljer sig alltså Feuerbach ifrån Kant. Feuerbach följer snarare Schleiermachers syn på religion som en inneboende känsla. För Kant är den faktiska religionen som den utövas inom till exempel kristendomen felaktig, men religion i sig kan stå över och bortom fakticiteten och är behövlig. Detta menar Feuerbach är omöjligt. Feuerbach och Kant förenas dock i kritiken emot lärosatserna. Kant på grund av dess koppling till uppenbarelsen och Feuerbach för att de är fördomsfulla, 19 och för att tro, specifikt tron på under, är a supernaturalistic wish realised. 20 För, som han skriver, [t]he circle in a straight line is the mathematical symbol of miracle. 21 Feuerbach angriper religion och främst kristendomen från en strikt materialistisk livsåskådning. 22 För som Karl Barth skriver om Feuerbach i sin introduktion, his philosophy begins with the 15 Ludwig Feuerbach, The Essence of Christianity, övers. George Eliot ([S.l.]: Harper Torchbooks, 1957, 1841), 12f. 16 Ibid., Ibid., Ibid., Ibid., Ibid., 128f. 21 Ibid., 130. Som kuriosa kan man dock påpeka att cirkeln och den räta linjen inte är så vitt skilda varandra inom matematiken vilket Brian Greene visar i sin The Elegant Universe. Om en rät linje går som en tangent mot cirkeln minskar tangentens vinkel mot cirkeln till i det närmsta obefintliga ju närmre cirkeln närmar sig oändlig storlek (Brian Greene, The Elegant Universe: Superstrings, Hidden Dimensions, and the Quest for the Ultimate Theory (New York: Vintage Books, 2000)). 22 Feuerbach menar även att han kritiserar religionen vetenskapligt. Han har gjort en empirical or historicophilosophical analysis som utgår ifrån a faithful, correct translation of the Christian religion (Feuerbach, Essence, xxxiii.). Feuerbach imponerar i sin kunskap i teologi, något dagens nya ateister kanske borde lära sig av?, men samtidigt överskuggar hans grundtes, den om att människan är all religions ursprung, vetenskapligheten. Ett intressant grepp för Feuerbach för att öka vetenskapligheten vore att ställa frågan om falsifierbarhet. Som det är nu fungerar Feuerbach argument retoriskt snarare än vetenskapligt. Feuerbach pekar på irrationaliteten inom religion, men enbart från en materialistisk utgångspunkt, men för att verkligen bevisa att all religion är från människan kan man tycka att han borde visa hur religionen borde se ut om så inte var fallet. Vilken skillnad skulle man se om religion verkligen var en uppenbarelse av Gud? Som det står nu blir intrycket att det inte är någon skillnad. Om det inte är någon 5

6 sentence: I am a real, a sensuous, a material being; yes, the body in its totality is my Ego, my being itself. 23 Från en materialistisk syn blir Gud en egoistisk företeelse för människan eftersom if God loves man, man is the heart of God the welfare of man his deepest anxiety. 24 I sina försök till att etablera en metafysisk verklighet blir kristendomen dock absurd. Som exempel tar Feuerbach treenighetsläran. Treenighetsläran blir absurd då en person inte kan existera utan att vara ett kön, 25 en person behöver kropp. 26 Människan är alltid utgångspunkten för Feuerbach. Speculate as much as you will, skriver han, you will never derive your personality from God, if you have not beforehand introduced it, if God himself be not already the idea of your personality, your own subjective nature. 27 Det är då tydligt att det är med människan som grundval som religion kommer till enligt Feuerbach. Likaså gör han klart att religionen är en första, tidig, form av självmedvetande för människan, 28 men att detta självmedvetande har lett till religionens irrationella föreställningar. Det tycks mig dock finnas något självmotsägande i att Feuerbach sedan har goda förhoppningar om att människan ska växa i förnuftet bort från tron på en uppenbarad religion. 29 Finns det något belägg för att det mänskliga behovet till religion skulle vara mindre under Feuerbachs tid, eller idag, än för 2000 år sedan? Han skriver själv att det som är dagens ateism är morgondagens religion. 30 Detta verkar han själv glömma bort i sin förhoppning om att människan har blivit en rationell varelse. Och i frågan om rationalitet kan man undra hur det är möjligt för Feuerbach att hävda att religionen är irrationell, men att människan är rationell. Om nu religion är människans produkt borde det då inte vara människans irrationalitet Feuerbach belyser, och inte religionens? Och underminerar det då inte hans hopp om människan som en rationell varelse som kan växa bort från religion? Men, även om detta ifrågasätter den inneboende koherensen i Feuerbachs argument gör den inte religionen till en mer rationell företeelse utifrån hans utgångspunkt. skillnad på religionen om den är uppenbarad av Gud, eller om den är ursprungen från människan är den religiösa personen i sin fulla rätt att fortsätta att objektivt mena att religionen kommer från Gud, även om han/hon kan ha fel. Feuerbachs argument ligger således främst på det retoriska planet och får sin övertygelseförmåga från hans välskrivna argument och hans retoriska vältalighet. Det är alltså två tolkningar från två livsåskådningar som ställs emot varandra på ett horisontellt plan och två tolkningar varav en, den materialistiska, lyckas ställas över den religiösa på ett vertikalt plan. 23 Ibid., xii. 24 Ibid., Ibid., 92. I den engelska översättningen används ordet sex här och det är svårt att tyda om det betyder kön eller sex i meningen sexuell aktivitet. Men då Feuerbach använder sig av ordet Geschlecht i tyskan är det troligast att det är kön som avses. 26 Ibid., Ibid., Ibid., Ibid., Ibid., 32. 6

7 2.3 Kritik av tro och vetenskap Nietzsche kommer knappast till någon hjälp vad det gäller den kristna tron. Han är kanske snarare med sin nästan tordönsringande penna den mest fördömande rösten av kristendomen under talet. Om tro skriver Nietzsche att han bestrider att tron bevisar något. En stark tro som saliggör väcker misstro mot det man tror på. Den bevisar inte någon sorts sanning. Den bevisar tvärtom en speciell sannolikhet nämligen villfarelsens sannolikhet. 31 Och efter att han har benämnt Jesus som förförelsen i dess farligaste och oemotståndligaste form? 32 skriver han, [a]llting blir mer och mer judiskt, kristet eller pöbelaktigt vad spelar orden för roll! Och förgiftningen fortskrider oavlåtligt genom mänsklighetens hela kropp. 33 Religion är med andra ord förförande och förgiftande för Nietzsche, men han riktar även en intressant kritik mot förnuftet och vetenskapen. Vad det gäller vetenskapen menar Nietzsche att den ingalunda står mot religionen, vilket det är populärt att hävda och något som jag i viss mån har gjort mig skyldig till bara i dispositionen av denna text. Utan för Nietzsche är vetenskapen istället en ny inkarnation av kristendomens asketiska ideal och [d]är vetenskapen inte är det asketiska idealets allra senaste uppenbarelseform det är i så fall fråga om mycket sällsynta, mycket förnäma och utsökta fall, för sällsynta för att helhetsomdömet skulle kunna bli ett annat där är den i dag ett gömställe för allehanda dåligt samvete. 34 På så sätt ställer Nietzsche Feuerbachs kritik av religionen på ända då det, i varje fall för Nietzsche, inte går att särskilja vetenskap och religion som två vitt skilda fenomen på det sättet Feuerbach vill göra. Nietzsche påpekar i detta sammanhang något viktigt, nämligen att [d]et finns strängt taget ingen förutsättningslös vetenskap; tanken på en sådan är absurd, paralogisk. Först måste det finnas en filosofi, en tro, ur vilken vetenskapen kan få sin inriktning, sin mening, sin gräns, sin metod, sin rätt att vara till. 35 Uttalandet är viktigt så till vida att det tvingar vetenskapsförespråkaren och forskaren att tänka igenom sin egen förförståelse och underliggande ideologi. För som Nietzsche skriver, främst riktat mot Kant, men något som kan appliceras mot all form av övertro på ideologiskt befriad vetenskap; [m]å vi vara på 31 Nietzsche, Moralens, Ibid., Ibid., Ibid., Ibid., 178. Detta är en relativt vedertagen syn idag. Donna Haraways situated knowledges låter likt Nietzsches uttalande om omöjligheten till en förutsättningslös vetenskap här, vilket kanske bekräftar Nietzsche som en förpostmodern tänkare i frågan om kunskapssyn (Donna Haraway, "Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective." Feminist Studies 14, no. 3 (1988): , 581.). 7

8 vår vakt mot de fångstarmar som sådana kontradiktoriska begrepp som det rena förnuftet, den absoluta andligheten, kunskapen i sig sträcker ut efter oss! Religiös upplevelse och förnuftskritik Upplysningen med sin tillit till förnuftet gick likt en pendelrörelse över till romantikens upphöjande av känsla och det skapande subjektet, geniet(?). Detta är förstås en förenkling och en generalisering, men en intressant aspekt i 1800-talets teologi i Tyskland är hur dessa två strömningar existerar fortlöpande och bildar en oavbruten inre spänning, eller just pendelrörelse. 37 Vi kommer att se nedan hur detta kunde ta sig i uttryck i frågan om kritik av kyrkans lärosatser, men upphöjandet av känslan fick även mer allmänmänskliga former när den formulerades som en religiös känsla. Även detta var Nietzsche starkt kritisk till. Nietzsche bidrar här med en slags dubbel kritik, dels, å ena sidan, genom en kritik av att religion är en känsla, eller i varje fall en kritik emot att någon sorts religiös känsla bör anammas och dels, å andra sidan, en kritik mot någon möjlighet till en ren vetenskap. I den senare aspekten menar Jan- Olav Henriksen att Nietzsche är en för-postmodern tänkare, men vi kommer att ha skäl att ifrågasätta det epitetet, eller i varje fall problematisera och nyansera uttalandet att Nietzsche är en förlöpare till postmodernismen. På vissa sätt är han förstås det, vilket Henriksen visar. Till exempel det att Nietzsche bidrar med en kritik that breaks down the assertion that there are any possibilities of real communication in terms of stating things of depth. 38 Detta liknar, menar Henriksen, den postmoderna misstänksamheten mot en möjlighet till verklig kommunikation. 39 Nietzsches ifrågasättande av förnuftet kom även med ett betvivlande av möjligheten att etablera att autentiskt och varaktigt vetande subjekt som även det kan återfinnas inom postmodernismen. 40 Men Nietzsches kritik blir kanske mer förståelig om den sätts in just i kontexten av pendelrörelsen mellan förnuftstro och känslo-/upplevelsefokus. Något som säkerligen Henriksen inte bestrider. 36 Nietzsche, Moralens, Kanske beror pendelrörelsen på en inneboende spänning inom den traditionella dogmatiska kristendomen och dess ambivalenta förhållande till förnuftet? Alternativt är det möjligt att se förnuft och känsla som en ständigt inneboende fruktbar dialektik inom kristendomen, exemplifierad till exempel på medeltiden i debatten mellan skolastisk teologi (rationalism) och klosterteologin (mystik) (Emero Stiegman, "Bernard of Clairvaux, William of St. Theirry, the Victorines," i The Medieval Theologians, red. G. R. Evans (Malden, MA: Blackwell Publishers, 2001)). 38 Jan-Olav Henriksen, The Reconstruction of Religion: Lessing, Kierkegaard, and Nietzsche (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans, 2001), Ibid. 40 Ibid.,

9 Henriksen förnekar inte att Nietzsche bör förstås i sin samtid utan han lyfter fram hur Nietzsche även kan ses i ljuset av postmodernismen, 41 även om jag inte fullt håller med i den analysen. Men om nu Nietzsche kan användas inom postmodernt tänkande för sin kritik emot vetenskapen och sin misstänksamhet mot förnuftet så var han, som vi såg, även starkt kritisk till religion, speciellt kristendomen, och den religiösa känslan. I detta vände han sig troligen mot den syn på religion som Friedrich Schleiermacher var förgrundsgestalt för. Schleiermacher, som kanske den mest framstående teologen under 1800-talet, 42 är den teolog som främst förknippas med, och som varit mest inflytelserik i att förespråka, religion som känsla. Richard Crouter, i sin inledning till On Religion: Speeches to its Cultured Despisers, skriver att On Religion is the premier expression of an understanding of religion as rooted in immediate prereflexive feeling and intuition, and only secondarily at the level of intellectual cognition or in moral systems and deeds. 43 Den religiösa känsla som Schleiermacher så framgångsrikt framhöll är alltså en specifik känsla. Den religiösa känslan han talade om är pre-reflektiv, för att direkt översätta den term Crouter använder. Känslan är då inte en respons på en tidigare upplevelse, eller ingivelse, utan är själva grunden och fundamentet för en människas vara. Det finns inget bortom den känslan och det är i den känslan som andligheten uppstår. Schleiermacher skriver att, [e]very intelligent finite being verifies its spiritual nature and its individuality by leading you back to that marriage of the infinite with the finite as its origin, to that incomprehensible fact beyond which you are not able to pursue the finite series further, and in which your imagination fails you if you would explain it on the basis of something earlier, whether it be either free choice or nature. 44 Frågan är om det inte även är här gränsen för förnuftet finns eller kanske tidigare? Schleiermacher verkar i varje fall inte ställa förnuft i någon särställning. I ett något svårtolkat stycke skriver han att naturalism är the intuition of the universe in its elementary multiplicity, without the idea of personal consciousness and will of individual elements och att den tillsammans med panteism, polyteism och deism enbart är a type within whose realm many actual individuals have already and 41 Ibid., 3. Henriksen skriver, I want to reread and interpret the historical material their works offer in order to understand the present situation better ibid., vilket förstås är en relevant metod. 42 David Ford, "Introduction," i The Modern Theologians: An Introduction to Christian Theology since 1918, red. David Ford and Rachel Muers (Malden, Mass.: Blackwell, 2005), 8f. 43 Friedrich Schleiermacher, On Religion: Speeches to Its Cultured Despisers, övers. Richard Crouter (Cambridge: Cambridge University Press, 1996, 1799), xi. 44 Ibid.,

10 still more will develop. 45 Exakt vad han menar med det sistnämnda är något otydligt, men att förnuftet i form av naturalismen inte blir skiljt ifrån andra livsåskådningar är tydligt. Croucher menar, trots denna otydlighet i det citerade stycket, att Schleiermacher är otvetydig i sin respons till Kant om möjligheten för det praktiska förnuftet att påverka människan. Förnuftet kan inte påverka människan alls i sina val som moraliskt subjekt och agent. 46 Att detta är ett helt annat resonemang skilt från Kants förnuftstro och Feuerbachs materialism är tydligt, men Schleiermacher fick kritik även från ett annat håll. Hegel kritiserade Schleiermacher utan att därför hamna hos Kant i synen på förnuft och känsla, eller religion. Även Hegel poängterar känslan som central för människan och religionen, men den är skild från, och utgör en kritik av Schleiermachers känsla av absolut beroende. Martin de Nys, med utgångspunkt från Peter Hodgson, menar att känslan för Hegel är ett slags grundläggande kännande tillstånd som kan fyllas med olika innehåll av kunskap. Detta tillstånd skiljer sig från Schleiermacher så till vida att Schleiermacher menar med känsla a prereflective awareness of the whence and wither of existence. 47 Man skulle möjligen kunna hävda att om Hegels känsla först och främst är grunden till en epistemologi så innebär Schleiermachers känsla grunden till en ontologi. Problemet Hegel har med Schleiermacher är att utifrån Schleiermachers känsla är man oförmögen att säga något om Gud, det teologiska språket kan enbart uttala sig om relationen människan har till Gud. Detta då Schleiermachers känsla, som vi såg, inte går bortom det finita. Hodgson skriver, som citerat av de Nys, att Schleiermacher does develop a system of divine attributes, which follow from modifications in the feeling of absolute dependence, but do not describe the divine nature but rather aspects of out [sic!] relationship to God. 48 Hegel var inte intresserad av att enbart beskriva aspekter av människans relation till Gud utan menade, gällande till exempel treenigheten, att [o]ne must treat the doctrine of the Trinity not as a representation of some form that our feeling of being related to God takes on, but as a conception that in its own way has to do with God s nature, and that we can think through for the sake of attaining an understanding of that nature. 49 Detta gör att Hegel sammanför teologi och filosofi då han menar att för att denna verklighet om Gud verkligen ska kunna uttryckas riktigt måste den 45 Ibid., 103f. 46 Ibid., xxi. 47 Martin J. De Nys, Hegel and Theology (London: T & T Clark, 2009), Ibid., Ibid. 10

Demokrati ett problem för utbildning eller ett utbildningsproblem?

Demokrati ett problem för utbildning eller ett utbildningsproblem? UTBILDNING & DEMOKRATI 2003, VOL 12, NR 1, S 59 80 Demokrati ett problem för utbildning eller ett utbildningsproblem? Gert Biesta In this paper I argue that we should not only understand democracy as a

Läs mer

Så ska ni ge. En argumentationsanalys av kristet givande. Kandidatuppsats i Systematisk teologi 15 hp Emil Jonzon

Så ska ni ge. En argumentationsanalys av kristet givande. Kandidatuppsats i Systematisk teologi 15 hp Emil Jonzon Så ska ni ge En argumentationsanalys av kristet givande Kandidatuppsats i Systematisk teologi 15 hp Emil Jonzon Examinator: Roland Spjuth Handledare: Mikael Hallenius Examinationsdatum: 2012-06-01 Abstract

Läs mer

Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Teologins mångsidighet... 7 3. Synen på människan... 10 4. Synen på synden... 19

Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Teologins mångsidighet... 7 3. Synen på människan... 10 4. Synen på synden... 19 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Syfte och frågeställningar... 4 1.2. Metod och avgränsningar... 4 1.3. Material... 5 1.4 Frågans relevans... 5 1.5 Upplägget... 7 2. Teologins mångsidighet...

Läs mer

Vem vill ha ett mångkulturellt samhälle?

Vem vill ha ett mångkulturellt samhälle? Arne Rasmusson Vem vill ha ett mångkulturellt samhälle? I läroplanen för den svenska skolan kan vi läsa att skolan ska bedriva en demokratisk fostran, att den skall aktivt och medvetet påverka och stimulera

Läs mer

Professorernas troslära

Professorernas troslära Professorernas troslära Inledande synpunkter Den amerikanske teologen David Tracy, verksam vid Chicago Divinity School, har angivit tre modeller för teologins uppgift med avseende på tillhörighet och adressat.

Läs mer

För den som vill läsa Bibeln så att Guds ord får komma

För den som vill läsa Bibeln så att Guds ord får komma Volym XIX Teologisk bilaga till Kyrka och Folk nr 10/08 Lag och evangelium en outtömlig källa för den kristna tron Av Tomas Appelqvist Författaren är teol kand, fil mag och anställd som doktorand i systematisk

Läs mer

Erfarenhet och meningsskapande

Erfarenhet och meningsskapande Utbildning & Demokrati 2008, vol 17, nr 3, 25 46 Tema: Didaktiska undersökningar Erfarenhet och meningsskapande Johan Öhman Experience and meaning making. The purpose of this article is to contribute to

Läs mer

Gud blev människa så att människan skulle kunna bli gud.

Gud blev människa så att människan skulle kunna bli gud. ÖREBRO MISSIONSSKOLA SALT Malmö Gud blev människa så att människan skulle kunna bli gud. Kan östlig teologi berika västlig teologi inom soteriologins område, och i så fall hur? Billy Hellmark HS2552 Uppsats

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 125:2 2005

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 125:2 2005 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 125:2 2005 Synlighet, vikt, trovärdighet och självkritik. Några synpunkter på källkritikens roll i dagens historieforskning Av Maria Ågren Våren 2004 kunde man i Sveriges Television

Läs mer

Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Skandinávská studia

Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Skandinávská studia Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Skandinávská studia Mgr. Eliška Straková Vägar till existentiell hälsa Svenskarnas förhållningssätt och strategier

Läs mer

Sjukdom och lidande och den kristna berättelsen

Sjukdom och lidande och den kristna berättelsen Sjukdom och lidande och den kristna berättelsen en biblisk och hermeneutisk analys Greger Andersson Abstract How do Christians, who try to understand their lives according to the Christian narrative, cope

Läs mer

Undermedveten kunskap i socialt arbete En litteraturstudie

Undermedveten kunskap i socialt arbete En litteraturstudie Undermedveten kunskap i socialt arbete En litteraturstudie Av: Marie Isaksson Ht-09, Socionomprogrammet Socialhögskolan, Lunds Universitet Handledare: Anders Lundberg Författare: Marie Isaksson Titel:

Läs mer

Mellan frihet och kontroll

Mellan frihet och kontroll Mellan frihet och kontroll Örebro Studies in Education 28 JAN MORAWSKI Mellan frihet och kontroll - om läroplanskonstruktioner i svensk skola Jan Morawski, 2010 Titel: Mellan frihet och kontroll om läroplanskonstruktioner

Läs mer

Kunskap enligt teori och i praktik En undersökning av yrkesverksamma individer

Kunskap enligt teori och i praktik En undersökning av yrkesverksamma individer Kunskap enligt teori och i praktik En undersökning av yrkesverksamma individer Emma Johansson & Josef Wahlström C-uppsats 2005 Pedagogik C Handledare: Guadalupe Francia C-uppsatser vid Pedagogiska institutionen,

Läs mer

www.libertariansktforum.org Det stulna begreppet NATHANIEL BRANDEN »Under irrationalismens populära paroller firar den förhistoriska

www.libertariansktforum.org Det stulna begreppet NATHANIEL BRANDEN »Under irrationalismens populära paroller firar den förhistoriska Svenska Libertarianskt Forum Årgång III * Nr 6 www.libertariansktforum.org Mars 2004 * 30 kr Det stulna begreppet Den filosofiska utvecklingen under 1900-talet liknar en nedsläckning i relation till 1600-1700-talens

Läs mer

Man kan aldrig kunna allt om musik det känns verkligen stort

Man kan aldrig kunna allt om musik det känns verkligen stort Tidigare licentiatuppsatser i musikpedagogik Bengt Ahlbeck: Musikdirektör Anders Sidner. Musikundervisning och musikliv i skolstaden Härnösand 1840-1870. Stockholm 1998. Sophie A.Ch. Lilja: Musikundervisningen

Läs mer

Chick Lit & Existentialismen. En undersökning kring Chick Lit - hjältinnan

Chick Lit & Existentialismen. En undersökning kring Chick Lit - hjältinnan Högskolan i Halmstad Sektionen för Humaniora Idé och lärdomshistoria 61-90 ht09 C-uppsats. Chick Lit & Existentialismen. En undersökning kring Chick Lit - hjältinnan Emilie Boyd 1 Högskolan i Halmstad

Läs mer

John Locke och familjens makt över uppfostran

John Locke och familjens makt över uppfostran UTBILDNING & DEMOKRATI 2007, VOL 16, NR 1, 53 71 John Locke och familjens makt över uppfostran Christer Hedin JOHN LOCKE AND THE POWER OF THE FAMILY OVER EDUCATION. Who deserves authority over education?

Läs mer

Det goda lånet. En tillämpad kulturanalytisk studie av idén om det goda lånet och den goda låntagaren. Julia Knutsson

Det goda lånet. En tillämpad kulturanalytisk studie av idén om det goda lånet och den goda låntagaren. Julia Knutsson Det goda lånet En tillämpad kulturanalytisk studie av idén om det goda lånet och den goda låntagaren Julia Knutsson Master of Applied Cultural Analysis Institutionen för kulturvetenskaper TKAM02 Våren

Läs mer

Matematiken var finns den?

Matematiken var finns den? Matematiken var finns den? Ola Helenius & Lars Mouwitz Nationellt centrum för matematikutbildning Layout: Anders Wallby Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM Göteborgs universitet Box 160 405

Läs mer

Talspråk och skriftspråk

Talspråk och skriftspråk Akademin för utbildning EXAMENSARBETE kultur och kommunikation, UKK HSV407 15 hp Termin VT År 2012 Talspråk och skriftspråk Samma fast olika Spoken language and written language Same but different Handledare:

Läs mer

Fristående skolor och segregation

Fristående skolor och segregation UTBILDNING & DEMOKRATI 2007, VOL 16, NR 1, 31 51 Fristående skolor och segregation Give a dog a bad name and hang him? Bo Dahlin NON-PUBLIC SCHOOLS AND SEGREGATION: GIVE A DOG A BAD NAME AND HANG HIM?

Läs mer

Om du lyssnar på mig kanske jag lär mig något!

Om du lyssnar på mig kanske jag lär mig något! Södertörns högskola Interkulturell lärarutbildning mot förskola, kombinationsutbildningen Utbildningsvetenskap C 15 hp Vårterminen 2011 Kandidat/Magisteruppsats xx hp Ämne xxterminen 20xx Om du lyssnar

Läs mer

Fem missförstånd om fallstudieforskning

Fem missförstånd om fallstudieforskning Fem missförstånd om fallstudieforskning Bent Flyvbjerg Introduktion När jag först blev intresserad av djuplodande fallstudieforskning försökte jag förstå hur makt och rationalitet skapar varandra och utformar

Läs mer

Vet vi hur vi vet om vi vet att vi vet det vi vet?

Vet vi hur vi vet om vi vet att vi vet det vi vet? Vet vi hur vi vet om vi vet att vi vet det vi vet? Reflektioner kring kunskapens yttersta grundvalar vad är Sanning, och hur vet vi det? av Sverker Johansson 2003 Text att läsa inför min föreläsning 9

Läs mer

Källkritik, kognitiv auktoritet och domänanalys Värdering av trovärdighet vid informationssökning

Källkritik, kognitiv auktoritet och domänanalys Värdering av trovärdighet vid informationssökning MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2005:104 ISSN 1404-0891 Källkritik, kognitiv auktoritet och domänanalys Värdering av

Läs mer

Vad är ett gott samhälle?

Vad är ett gott samhälle? Vad är ett gott samhälle? En kvalitativ studie av gymnasieelevers uppfattningar kring vad som utgör ett gott samhälle, i förhållande till kursplanen i religionskunskap 1. Ylva Pettersson HT 2013 C-uppsats,

Läs mer

Skola på vetenskaplig grund -

Skola på vetenskaplig grund - Skola på vetenskaplig grund - hur uppfattar lärare och skolledare att de kan realisera skollagens skrivning om vetenskaplig grund i skola och förskola School based on scientific research - how do teachers

Läs mer

Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Examensarbete i ämnet företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: Analysmodellen och revisorns oberoende Författare: Susanne Gradin och Anna-Karin Janols November 2006 Kurspoäng: Kursnivå: 10 poäng Kandidatkurs (C-nivå) Examensarbete

Läs mer