KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Tid Tisdagen den 5 november 2013, kl (Föregås av strategigrupp med start kl 08.15) Lejonet, Kommunhuset, Öckerö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Tid Tisdagen den 5 november 2013, kl 08.15 (Föregås av strategigrupp med start kl 08.15) Lejonet, Kommunhuset, Öckerö"

Transkript

1 KALLELSE/Underrättelse 1(1) Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 5 november 2013, kl (Föregås av strategigrupp med start kl 08.15) Plats Lejonet, Kommunhuset, Öckerö Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl Val av protokollsjusterare Kent Lagrell 2. Uppdrag/budget Konsekvensbeskrivning gällande Va-enheten inför Hälsö uthamn 5. Planlistan 6. Miljöpolicy för Öckerö Båttrafik 7. Ansökan om avgiftsbefrielse för att få använda Miljöstationen, Björnhuvudet 8. Samhällsbyggnadschefen informerar 9. Plan för lika möjligheter och rättigheter 10. Revidering av grafisk profil 11. Information 12. Övrigt Arne Lernhag Ordförande Lars G Andersson Sekreterare

2 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Agneta Johannesson, Irene Berg, Jarl Gustavsson Ärende: Diarienummer: 0215/12 Uppdrag/budget höstuppföljning Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige godkänner redovisade förslag till uppdragshandlingar. Kommunfullmäktige godkänner reviderad driftsbudget för år 2014 samt treårsplan för år Kommunfullmäktige godkänner förslag till fördelning av investeringsram till skattefinansierade verksamheter. Nämnderna har att, i samband med ekonomisk rapport efter mars 2014, redovisa beslut om fördelning av investeringsbudget, samt tidplan för genomförande av samtliga investeringsprojekt. Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens begäran om reservering till år 2014 av redovisade investeringsprojekt som ej kommer att påbörjas år Bakgrund Kommunfullmäktiges uppdrag år 2014 till styrelse och nämnder Styrelse och nämnder har beslutat om förslag till uppdragshandlingar för år 2014 i enlighet med kommunfullmäktiges budgetbeslut Förvaltningschefer har sammanfattat förändringar i nya uppdraget i förhållande till gällande uppdrag som bifogas detta ärende. Reviderad driftbudget 2014 och plan I varje höstprocess ser ekonomiavdelningen över innevarande års fördelningsposter samt övriga händelser som uppstår och påverkar kommande budget. KS Volym Björkö städning och mat nytt beslut 2013 där 100 tkr fördelats per år för 2013 men ej används, elimineras från budgetramen BUN Hyresökning Fotö skola nytt beslut 2013 där hyresnivån är klar och återstående 128 tkr elimineras från budgetramen Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

3 Extraturer Nordöarna är tilldelad 700 tkr inför budget Då avtalet är klart och kostnaden uppgår till 420 tkr för kommunen bör återstående 280 elimineras från budgetramen Investeringsbudget skattefinansierad verksamhet samt begäran om reservation av ej påbörjade investeringsprojekt från år 2013 till år Kommunchefen har tagit fram förslag till fördelning av investeringsbudget år 2014, skattefinansierade verksamheter. Styrelse och nämnder tilldelas investeringsramar i enlighet med bilaga. Styrelse och nämnder skall innan mars månads slut år 2014 besluta om vilka investeringsprojekt som skall genomföras inom tilldelad investeringsram. Redovisning sker i samband med ekonomisk rapport per mars Kommunstyrelsen begär reservation av ej påbörjat investeringsprojekt 1820 Oljeskyddsberedskap från 2013 till 2014 på grund av organisationsförändringar samt ovanligt hög arbetsbelastning inom Riskhanteringsenheten. Bilagor: Bil 1, FC KS sammanfattning förändrat uppdrag Bil 2, FC BUN sammanfattning förändrat uppdrag Bil 3, FC SN sammanfattning förändrat uppdrag Bil 4, FC KFN sammanfattning förändrat uppdrag Bil 5, Sammanställning reviderad driftbudget Bil 6, Reviderad treårsplan Bil 7, KC förslag till fördelning investeringsram skattefinansierad verksamhet Bil 8, Sammanställning KS reservation investeringsprojekt från år 2013 till 2014 Irene Berg Ekonom

4 Bilaga 1 Höstuppföljning Uppdrag/budget år Nämnd: Kommunstyrelsen Sammanfattning av beslutade förändringar i förslag till uppdrag år 2014 utifrån kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni. Beskriv kortfattat förändringar i Uppgift vara delaktig i utvecklingen av SOLTAK AB (nytt) svara för stöd och styrning inom områdena ekonomi, personal och information/it vara aktiv till utveckling inom näringsliv och turism (medverka) tillhandahålla internservice omfattande måltider och lokalvård tillhandahålla dricksvatten och omhänderta spill- och dagvatten (tillägg) Beskriv kortfattat nya Mål och satsningar 1. gång- och cykeltrafikanter skall uppleva ökad säkerhet i trafiken genom tillgång till bland annat fler gång- och cykelvägar - projektera och anlägga trafiksäkerhetsåtgärder vid Heden- och Brattebergsskolan (ny satsning) 2. har andelen resor med kollektivtrafiken ökat från 18 % (2010) till 25 % påbörja kollektivtrafikplan i enlighet med Trafikstrategi (ny satsning) - utökad färjetrafik på Nordöleden 3. är kommunens anläggningar underhållna så att kapitalförstöring undviks (nytt mål) - upprätta förslag till underhållsplan inom VA-enheten och gatuenheten med prioriterade åtgärder 4. finns förutsättningar att flytta Öckerö Kretsloppspark till Hönö Pinan (ny formulering) - studera förutsättningar för KDV-anläggning (ny satsning) - utarbeta detaljplan (ny satsning) 5. finns kunskap om vilka skyddsvärda naturmiljöer som finns i kommunen - upprätta förslag till naturvårdsprogram (ny satsning) 6. är de kommunala verksamheternas lokalbehov utredda - upprätta förslag till lokalförsörjningsplan (ny satsning) 7. är trafiksäkerheten för gång-, cykel- och mopedtrafikanter förbättrad - upprätta förslag till trafiksäkerhetsprogram med GCM-plan (ny satsning) 8. upprustning av allmän platsmark inklusive gaturenhållning (nytt mål) - fastställa prioriterade områden - anlita extern entreprenör - säsonganställd personal under sommarhalvåret Ingvar TH Karlsson Förvaltningschef Öckerö kommun Ekonomienheten KS.docx

5 Höstuppföljning Uppdrag/budget år 2014 Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Bilaga 2 Sammanfattning av beslutade förändringar i förslag till uppdrag år 2014 utifrån kf:s beslut i juni: Beskriv kortfattat förändringar i Uppgift Inga Beskriv kortfattat nya Mål och satsningar 1. Alla elever som lämnar grundskolan ska vara behöriga till gymnasieskolan Satsningar under målet är förändrade. - Anställa Förstelärare som ska bidra till att utveckla arbetssätt och arbetsformer 2. Elevernas valmöjligheter och beredskap inför framtida studier och arbetsliv ökar Målet omformulerat och satsningarna nya - Upprätta en plan som bidrar till att ge eleverna underlag för att välja fortsatt utbildning - Samverka med arbetslivet och närsamhället 3. Inget barn eller elev blir trakasserat, kränkt eller mobbat Satsningen omformulerad, ändrad från öka från procent. - Arbeta för att andelen elever som är nöjda med bemötandet från vuxna och kamrater ska öka från 90 till minst 95 procent i GR:s elevenkät procent. 4. Utsatta barns och ungdomars uppväxtvillkor ska förbättras Nya satsningar - Prioritera det förvaltningsövergripande arbetet kring tidiga förebyggande insatser - Tillsammans med Socialförvaltningen utveckla metoder inom projekt SamTidigt och förbereda för att arbetet fortsätter i ordinarie verksamhet när projektet upphör - Erbjuda kompetensutveckling för pedagoger kring bemötande av barn med NPF (neuropsykiatriska funktionshinder) - Samarbeta och bilda resursteam bestående av personal från Barn- och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen 5. Digital teknik bidrar till ett omdefinierat lärande Nytt mål och satsningar - Erbjuda kompetensutveckling för pedagoger för att öka den digitala kompetensen - Öka tillgången till digitala verktyg och infrastruktur - Låta pedagoger i förskola och grundskola kommunicera med elever och föräldrar genom Unikums blogg och planeringsverktyg 6. Planerade insatser för lokalutveckling genomförs Ny satsning - Arbeta tillsammans i Programgrupper bestående av elever, personal och föräldrar 7. Kommunens miljömål uppfylls Omformulerat mål och nya satsningar. - Påbörja arbetet med målet att minska miljögifter i barnens vardag i kommunala skolor och förskolor - Låta samtliga elever formulera ett personligt mål som bidrar till en god livsstil och en hållbar framtid - Formulera ett mål för förskolans verksamhet som bidrar till en god livsstil Kerstin B Schiller Förvaltningschef Öckerö kommun Barn-och utbildning BUN.docx

6 Bilaga 3 Höstuppföljning Uppdrag/budget år 2014 Nämnd: Socialnämnden Sammanfattning av beslutade förändringar i förslag till uppdrag år 2014 utifrån kf:s beslut i juni Beskriv kortfattat förändringar i Uppgift Inga förändringar Beskriv kortfattat nya Mål och satsningar 1. Utveckla stödformer av god kvalitet inom kommunen för att minska behovet av köpt vård. - ny satsning: förändrad process för att hantera inkommande ärenden så att behovet av köpt vård förebyggs 2. Utsatta barns och ungdomars uppväxtvillkor ska förbättras genom att det gemensamma arbetet kring tidiga förebyggande insatser prioriteras och utvecklas. - ny satsning: tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen implementera de metoder som utvecklats inom projekt SamTidigt och förbereda för att arbetet fortsätter i ordinarie verksamhet när projektet upphör. - ny satsning: socialförvaltningens resursteam utvecklas tillsammans med personal från barn- och utbildningsförvaltningen - ny satsning: arbeta för en gemensam arena för barn och unga 0 18 år tillsammans med andra berörda aktörer inom kommuner och landsting 3. Brukare i äldreomsorgen skall få ökat inflytande över sin vardag genom större valfrihet i hur stödet och insatserna utformas. - ny satsning: kundval i enlighet med LOV införs inom hemtjänst. 4. Fler personer med försörjningsstöd och/eller personer med funktionsnedsättning som befinner sig långt från arbetsmarknaden har kommit närmare den. - ny satsning: implementering av ESF-projektet Öckerö-navets metoder i ordinarie verksamhet anpassade till Öckerö kommuns invånarbehov - ny satsning: genomföra en kartläggning och analys kring området personer med funktionsnedsättning och arbete, genom att delta i ESF-projektet Funkar - ny satsning: översyn av personer med försörjningsstöd för att utreda alternativ försörjning 5. Äldreomsorgen ska skapa större förutsättningar för kvarboende i ordinärt boende. - ny satsning: öka upplevelsen av trygghet i ordinärt boende - ny satsning: minska den genomsittliga vistelsetiden på korttidsboende - ny satsning: öka tillgängligheten på trygghetsplatser 6. Brukare i behov av bostad med särskild service enligt SoL och LSS har erbjudits plats med lämplig inriktning. - ny satsning: genomföra lokalöversyn utifrån nya behov gällande boendeformer inom SoL och LSS 7. Nytt mål: Behov av boende för kommunens äldre kan tillgodoses. - bidra till processen att bygga nytt demensboende på Solhöjden - bevaka att behov av trygghets-/seniorboende beaktas i den nya Översiktsplanen 8. Ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete sker i alla verksamheter. - ny satsning: skapa organisation för att kartlägga och utveckla processerna för ledning, styrning och verksamheter Malin Tisell t.f. Förvaltningschef Öckerö kommun Ekonomienheten SN.doc

7 Höstuppföljning Uppdrag/budget år 2014 Nämnd: Kultur och fritidsnämnd Bilaga 4 Sammanfattning av beslutade förändringar i förslag till uppdrag år 2014 utifrån kf:s beslut i juni: Beskriv kortfattat förändringar i Uppgift Inga förändringar Beskriv kortfattat nya Mål och satsningar 1. ungdomarna har möjlighet att utöva skateboardåkning m.m. - start av byggnation av skatepark i nära samarbete med ungdomar 2. invånarna har sin ökade efterfrågan av e-böcker tillgodosedd - genom mer resurser säkerställa tillgängligheten till e- böcker 3. för föreningar och andra användare är ishallens plan säkerställd utifrån funktion och säkerhet - inköp och iordningställande av ny sarg i Öckerö ishall 4. barn i kommunen har säkra och välskötta (enligt EU-norm) kommunala lekplatser - övertagande och skötsel och underhåll (enligt EU-norm) för kommunens lekplatser 5. underlag för beslut om framtida bibliotek och fritidsgård finns - bistå kommunchefen i uppdraget att utreda byggnation av ett bibliotek i anslutning till kommunhuset och att en fritidsgård anläggs i nuvarande bibliotekslokaler Ann-Britt Norlander Förvaltningschef Öckerö kommun Ekonomienheten KFN.docx

8 Öckerö kommun Bilaga 5 Budget 2014 Tilldelning Effektivisering KF 56 2,3% 0,0% Alliansens förslag Rambudget 2013 Juste-ringar och fördeln Tilldeln Volymförändr. Kvalitet Effektivisering Bud 2014 kf juni Förändr Bud 2014 Kf dec Övriga just. Kommunstyrelsen Kommunchef Ekonomienhet Personalenhet Arbetsmarknadsenhet Centrala politiska organ varav revision, fem st revisorer Informationsenhet Näringslivsenhet Riskhantering Buffert SOLTAK Samsyn barn och ungdomsfrågor Allmänna val 2014, ej ramhöjande KS reserv, ramhöjande Feriearbetare, ramhöjande SOLTAK, ej ramhöjande Effektiv % Tilldelning % Samhällsbyggnad, skattefin Ram Upprustning allmän platsmark, ramhöjande Extraturer Nordöarna, ramhöjande Effektiv % Tilldelning % Bygg- och miljönämnd Ram Effektiv % Tilldelning % Samhällsbyggnadsnämnd, avg fin

9 KF 56 2,3% 0,0% Alliansens förslag Rambudget 2013 Juste-ringar och fördeln Tilldeln Volymförändr. Kvalitet Effektivisering Bud 2014 kf juni Förändr Bud 2014 Kf dec Övriga just. Barn- och utbildningsnämnd Ram Resursteam, ej ramhöjande Volymförändringar Infrastruktur IT, ramhöjande Hyra volym Björkö, fördelning från 2013, läggs in i ram för BUN Hyresökning Fotö skola nytt beslut Effektiv % Tilldelning % Socialnämnd Ram LASS, ramhöjande Björkö hemtjänst, ramhöjande Volymer Bergmans boende helårseffekt, ramhöjande Köpta tjänster, ramhöjande Samsyn barn och ungdomsfrågor Effektiv % Tilldelning % Kultur- och fritidsnämnd Ram Media, sarg och lekplatser, ramhöjande Effektiv % Tilldelning % Myndighetsnämnd Ram Effektiv % Tilldelning % Centrala poster Ber pensionsutb inkl löneskatt (KPA) Försäkringar Medlemsagvifter inkl bidrag Borgensavgifter Sjöräddningen

10 KF 56 2,3% 0,0% Alliansens förslag Rambudget 2013 Juste-ringar och fördeln Tilldeln Volymförändr. Kvalitet Effektivisering Bud 2014 kf juni Förändr Bud 2014 Kf dec Övriga just. Fördelningsposter ramhöjande BUN Heden och Brattebergsområdet framtida skollokaler BUN Avställning Minnessten, Ankaret, Brattelyckan, Almelunden och Optimisten BUN Förstärkt förskola SN Avställning Bergmans boende SN Personal en avdelning demensboende Sohöjden SN Demensboende Solhöjden KS/SB En förskoleavdelning kost och städ Hyresökning ÖBO underhåll Ökad hyra om- och tillbyggnad Kompassenskolan Hyresökning ÖBO generell KFN Fritidsgård KFN Skatepark (200 tkr ökning) BUN Volym Björkö nytt beslut BUN Hyresökning Fotö skola nytt beslut KS Volym Björkö städning och mat nytt beslut Fördelningsposter ej ramhöjande SB ÖP SB Förstudie linfärja Framnäs-Kalvsund SB Förstudie linfärja Öckerö-Björkö Kommunens strategiska reserv Nettokostnader Beräknade avskrivn. o internränta Beräknade intern ränteintäkt Resultaträkning extern Verksamh nettokostn före avskr. -587,5 0,2-631,3-630,6-630,6 Beräknade avskrivningar -14,0-14, ,5-14,5 Nettokostnad -601,5-645,3-645,1-645,1 Skattenetto 603,7 11,6 623, ,6 636,6 Finansnetto 1,2-0,2 1,0 1,0 1,0 Beräknat resultat 3,4-20,7-7,5-7,5

11 3-årsplan budget 2014 plan Bilaga 6 Extern Resultaträkning 2,3% 2,3% ksau 29 oktober Budgetberedning maj 2013 Bok 2012 Bud 2013 Bud 2014 Plan 2015 Plan 2016 Verksamheternas nettokostnader före avskrivningar -557,9-587,4-630,6-645,1-659,9 Avskrivningar -13,0-14,0-14,5-14,5-14,5 VERKSAMHETERNAS NETTOKOSTNADER -570,9-601,4-645,1-659,6-674,4 Skattenetto * 580,7 603,7 636,6 661,7 692,6 Finansnetto 0,3 1,2 1,0 1,0 1,0 ÅRETS RESULTAT 10,1 3,5-7,5 3,1 19,2 Investeringsutrymme/utfall skattefinansierat 11,5 6,0 6,0 6,0 6,0 Reservation ej påbörjade investeringsprojekt ,0 2,0 0,0 0,0 0,0 Investeringsutrymme/utfall avgiftsfinansierat 11,3 8,0 10,0 10,0 10,0 Reservation ej påbörjade investeringsprojekt ,0 4,3 0,0 0,0 0,0 KS delegation strategiska fastighetsförvärv 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Skattesats 20,76 20,76 20,76 20,76 20,76 Upplåning 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 * SKL cirkulär 13:53 (10 oktober) - skattenetto

12 Bilaga 7 Budget 2014 Förslag till fördelning av investeringsmedel skattefinansierad verksamhet: 6 mkr KS BUN SN KFN KS-reserv tkr 700 tkr 500 tkr tkr tkr Kommunchef/TH

13 Begäran om reservation mellan år 2013 och 2014 av ej påbörjade investeringar Bilaga 8 Nämnd: budget reserveras tkr tkr Inv.proj Benämning Kommentarer till äskandet 1820 Oljeskyddsberedskap Pga organisationsförändringar samt ovanligt hög arbetsbelastning 2013 önskas detta reserveras till Summa 0 180

14 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Lisette Larsson Ärende: Konsekvensbeskrivning gällande va-enheten inför 2014 Diarienummer: 0306/13 Konsekvensbeskrivning gällande va-enheten inför 2014 Inledning beslutade Kommunfullmäktige om ny va-taxa. Den nya va-taxan bygger på en investeringsbudget om i snitt 8 mkr/år. Va-enheten och dess verksamhet arbetar efter Kommunfullmäktiges övergripande mål där ett av målen är Kommunens anläggningar är underhållna så att kapitalförstörning undviks. För närvarande pågår en utredning om ARV Pinans framtida lokalisering vilket komplicerar planeringen efter Ärende Enligt Kommunfullmäktiges beslut tilldelades avgiftsfinansierad verksamhet 10 mkr i investeringsbudget inför Med stöd av olika politiska beslut om t ex insamling av matavfall och konsekvenserna av detta har förslag till fördelning gjorts enligt bilaga 1 vilket innebär att va-enheten endast kan disponera 2,9 mkr för I budgetprocessen 2013 äskade va-enheten totalt 10,9 mkr. Denna summa gäller fortfarande. Kvarstående investeringsbehov för 2014 blir därmed 8,0 mkr. Se bilaga 2. Konsekvensbeskrivning av ej tilldelad investeringsbudget beskrivs nedan. Utbyggnad av dagvattenledningar Inga investeringsmedel kan disponeras vilket innebär att va-enheten inte kan erbjuda fastighetsägare förbindelsepunkt till det kommunala dagvattennätet vilket i sin tur kan innebära översvämningar. Vi kan heller inte fortsätta vårt arbete med att undvika ovidkommande vatten i vårt spillvattennät som på så sätt blir ytterligare belastat och vi får pumpa rent vatten till pinans reningsverk. Detta medför en högre driftskostnad för våra pumpar och även för kemikalier i vårt verk. Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

15 Sjöledning Smedmansholmen- Stora Varholmen Denna ledning förser de sammanbyggda öarna med dricksvatten från Göteborg. Idag vet vi inte status på ledningen och eftersom vi inte tilldelats medel skjuts projekteringen på framtiden. Sjölednig Grötö- Kalvsund För ökad leveranssäkerhet till och inom kommunen bör sjöledning anläggas mellan Grötö och Kalvsund. Alternativt kan en lågreservoar behöva anläggas på Grönevik. Utredningen var tänkt att genomföras under 2014 för att sedan ligga till grund för en projektering där en mer exakt kostnadsberäkning skall vara underlag till ett kommande förfrågningsunderlag. Utbyte av arbetsbåt Verksamheten är beroende av en arbetsbåt för att kunna arbeta på ett effektivt sätt. Va-enheten ämnar byta ut de båda båtarna till en då de gamla av kostnadsskäl inte är lönsamma att reparera. Saneringsplan Vi har krav ifrån Länsstyrelsen att aktivt arbeta med saneringsplanen. Om vi inte förbättrar vårt ledningsnät får vi mer ovidkommande vatten och detta i sin tur leder till mer bräddningar. (Orenat avloppsvatten direkt ut i havet.) Utbyte av betäckningar Det finns avsatta medel för beläggningsarbeten inom skattefinansierad verksamhet. I samband med detta arbete byts också betäckningar (brunnslock). Om detta inte görs kan kommunen bli skadeståndsskyldig om skador på bilar och trafikanter uppstår. Projektering av automatisering av Pinans reningsverk Pinans reningsverk byggdes Vi har idag svårt att få tag i reservdelar. Detta kan innebära att om någon del i verket går sönder blir vi tvungna att brädda- släppa ut orenat vatten i havet. Eftersom det inte finns reservdelar innebär detta att ny automation får direktupphandlas och under tiden bräddar verket. Vi vill därför förebygga en sådan händelse. Utbyte av arbetsfordon De bilar som byts ut är äldre än 10 år. Utbyte sker mot miljövänliga bilar och utbytesschema bifogas, bilaga 3.

16 Utbyte av slamcentrifug Ar-verket Pinan Under 2012 bytte vi ut en av två av de båda slamcentrifugerna i avloppsreningsverket Pinan mot en slamavvattnare. I samband med detta byte gjordes åtgärder för samordningseffekter för installation av slamavvattnare nr 2. En option rörande slamavvattnare nr 2 lämnades och denna option löper ut i maj Undersökning av biobädd Pinans avloppsreningsverk byggdes 1978 och biobädden har inte blivit genomgången eller besiktigad sedan dess. Om biobädden havererar blir vi tvungna att brädda ut i havet. Vattensäkerhet Nya bestämmelser och lagar har trätt i kraft vad gäller säkerheten med vårt dricksvatten. Därför måste ett arbete påbörjas med hur vi säkrar upp våra vaanläggningar, skalskydd mm. Nytt inloppsgaller Pinan har idag ett galler men för att förbättra miljön och dess krav behövs ytterligare ett rensgaller för att undvika bräddningar av orenat avloppsvatten ut i recipienten (havet). Detta har även påtalats av Länsstyrelsen vid den årliga genomgången av vår miljörapport. Reparation av landfästen Inom verksamheten finns 25 st landfästen som med hänsyn till ålder och väderutsatthet bör renoveras. Om ett fäste går sönder innebär det att dricksvattentillförseln till ön uteblir. Likaså rinner det orenade avloppsvattnet rakt ut i havet. Besiktning av sjöledningar Besiktning av de sjöförlagda ledningarna bör göras för att bedöma status och för att undvika avbrott i driften. Efter denna besiktning måste beslut tas om eventuella åtgärder. Detta gäller både dricks-, och spillvattenledningar. Robert Svensson Samhällsbyggnadschef Lisette Larsson Va chef

17

18

19

20 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Robert Svensson, Amanda Nilsson Ärende: Byggnation av bryggor i sundet vid södra inseglingen till Hälsö hamn Diarienummer: 0191/13 Uthamn i Hälsö sund Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelsen överlämnas till Hälsö hamnförening som svar på brev daterat Sammanfattning Hälsö Hamnförening och SXK har ansökt om att anlägga en uthamn, med utrymme för minst 25 båtar, vid den södra inseglingen till Hälsö hamn. Anläggandet innebär bland annat placering av bryggor på såväl västra som östra delen av sundet, installerande av belysning samt elanslutningar för besökande båtar. Området omfattas idag av strandskydd. Bakgrund I maj 2013 inkom ansökan om att få anlägga uthamnen. Ärendet togs upp som information på KSAU där det framgick att kommunen inte avser stödja en verksamhet som riskerar att störa utvecklingen av bostäder i området, utpekat i Programplan för Hälsö hamnar. I oktober 2013 meddelar de två föreningarna att deras föreslagna verksamhet ej bedöms störa utvecklingen av bostäder. Vidare är deras uppfattning att det inte ska behövas några ytterligare myndighetsbeslut för att påbörja planeringen. Överväganden I sitt förslag beskriver Hälsö fiskehamnsförening och SXK att bland annat bryggor ska anläggas på både öst och västsidan av sundet. Det nämns även att det kan finnas behov av flera parkeringsplatser. För att det ska klargöras huruvida uthamnen kommer att störa en eventuell utveckling av bostäder i närområdet behöver föreningarna komplettera sitt underlag med redovisning av hur båtägare förväntas ta sig från östra sidan av sundet till fastlandet, var eventuell utbyggnad av parkeringsplatser planeras, om utrymningsvägar och nya väganslutningar behövs. Beroende på om inkommande underlag riskerar att stå i strid med eventuell framtida bostadsbebyggelse kan en planbeskedsansökan behövas. Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

21 I översiktsplanen pekas Hälsö hamn ut som område för förnyelse och utveckling, dock innefattas inte det område där uthamnen planeras. Vidare berörs inte denna del i Program för utveckling av Hälsö hamnar varför de förslag och ställningstaganden som gäller utveckling av hamnen inte självklart kan vara applicerbara på uthamnen och dess lokalisering. Synpunkter Eftersom uthamnen inte kan likställas med vanlig hamnverksamhet är det oklart huruvida uthamnen, utifrån bulleraspekten, kommer att påverka utpekat område för eventuell framtida bebyggelse. Det är bland annat beroende av hur trafikfrekvensen kommer att se ut. Utifrån landskapsbild bedöms utbyggnaden, enligt föreslagen skiss, innebära ett ingrepp som inte tar hänsyn till platsens inneboende kvalitéer såsom dess naturlika formspråk och karaktär. I och med uthamnens nära lokalisering till befintlig hamn bedöms vidare uthamnen bidra till en fragmenterad bild av Hälsö hamn i sin helhet snarare än att bli en uthamn (för vidare resonemang om landskapsbild, se bilaga). Såväl i norra som södra delen av sundet finns det ålgräsbestånd att ta hänsyn till. Om länsstyrelsen bedömer att en anmälan för vattenverksamhet krävs måste en ansökan om strandskyddsdispens lämnas till avdelningen för miljö- och hälsa. Bedömer länsstyrelsen att det krävs en ansökan om vattenverksamhet prövas strandskyddet samtidigt utav mark- och miljödomstolen. För anläggande av uthamnen krävs vidare bygglov.

22 Bilaga Etablerande av en uthamn" efter Svenska Kryssarklubben och Hälsö hamns förslag Landskapsbild Utbyggnaden av den södra delen av uthamnen, med förtöjningsmöjlighet för 9 meter långa båtar på var sida om sundet (enligt föreslagen skiss), innebär ett ingrepp som inte passar in i den landskapliga skalan på platsen och förtar platsens inneboende kvalitéer såsom dess naturlika formspråk och karaktär. Om en utbyggnad enligt föreslagen skiss blir aktuell är risken påtaglig att naturhamnskänslan som SXK och Hälsö Hamnförening vill åt med en uthamn går förlorad. Något som inte redovisas i förslaget är hur förbindelsen mellan öarna och fastlandet ska se ut. Ifall en fast förbindelse är tänkt bidrar den, förutom att sundet stängs av för rörelse, även till att en anlagd karaktär tar överhand över platsens naturliga karaktär. I och med uthamnens nära lokalisering till befintlig hamn ser vi att uthamnen, utifrån föreslagen skiss, bidrar till en fragmenterad bild av Hälsö hamn i sin helhet. Istället för att bli en uthamn blir det en avhuggen hamn från den befintliga. Ifall hamnen behöver utökas med förtöjningsmöjligheter för större båtar (där 9 meters båtar inräknas) bör det utredas om så kan ske i anslutning till befintlig hamn så att ingreppet i naturlandskapet inte blir lika påtagligt.

23

24 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Sofia Wiman Ärende: Planlista KS 2013 Diarienummer: 0014/13 Planlista Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott Planlista daterad godkänns. Förändringar av innehållet sedan lista daterad BMN har godkänt utställningsutlåtandet för Rörö 1:108 m.fl. Ytterligare justeringar ska göras innan antagandet. Utställningshandlingar tas fram för Öckerö 1:708 Björkö 1:294 är i uppstartsskedet. Ev. utökning av planområdet utreds. För Hönö 2:272 pågår tidigt samråd med lantmäteriet. Program för varvet på Källö-Knippla är avslutat och arbetet fortsätter med Detaljplan för Källö varv. Markanvisningsförhandlingar pågår inför planstart. Samrådsbeslut för Program för Rörö förväntas 19 november. Programsamråd pågår för Program för Hönö Klåva. Negativt planbesked för Hult 1:637 lämnades av BMN AU den 8:e oktober. Nya ärenden Frimärksplan för enbostadshus, Hönö 1:368 har tillkommit. Sökanden fick plantillstånd Ärendet har försvunnit i hanteringen på förvaltningen och har därför fått hög prioritering i planlistan trots lågt allmänt intresse. Föreslås påbörjas 2:a kvartalet Positivt planbesked för Hönö 2:517 lämnades av BMN AU den 8:e oktober. ÄDP som möjliggör för flerbostadshus i gamla vårdcentralen på Hönö. Förslag på placering sist i planlistan med start 1 kvartalet Ansökan om planbesked för Björkö 1:305 har inkommit, planbesked förväntas att lämnas av KS 3 december. Robert Svensson Samhällsbyggnadschef Sofia Wiman Planarkitekt Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

25 PLANLISTAN SAMMANSTÄLLD Pågående ärenden Nämnd Nytillskott (Projektbeskrivning) Status & beslut Tidplan Kommentar Finansiering Lagakraft- Överklagade Antagande Utställning Rörö, 1:108, Rörö 1:104 del av Rörö 1:58 BMN/KF 8 bostäder (Rörö skola) BMN har godkänt utställningsutlåtandet. Justeringar pågår. exploatör Öckerö 1:708 KS 1 villa (återuppbyggnad av fritidshus) Utställningshandlingar tas fram exploatör Samråd Björkö 1:294 KS 24 lägenheter (Seniorboende) Påbörjad. Utreder möjlig utökning av planområdet. exploatör Hönö 2:272 BMN (Dela in radhus i separata fastigheter 4 radhus) Tidigt samråd med lantmäteriet exploatör Källö varv KS Bostäder, hamn och centrumbebyggelse 3:e kv 2013 ( - ) Markanvisningsförhandling pågår exploatör Strategi nordöarna KS (Kommunikationer mellan öarna) Löpande Kommun Program Program för Rörö KS (Program omfattande hela Rörö) 1:a kv 2014 Justeringar av kulturmiljödelen, samrådsbeslut förväntas 19 nov FÖP Björkö (namnändring inom kort) KS 400 bostäder - främst inriktat på området sydväst om samhället QPG:s material kommer användas som grund Kommun Program för Hönö Klåva KS Långholmen+handelsområde+industriområde Programsamråd pågår ÖP inkl trafikutredning KF (Aktualitetsförklaring av ÖP05 genomförd) - Startad 2014 års budget Ej påbörjade ärenden Planbesked Ev. start (förskjutning från bedömd start i kvartal) Öckerö 1:120, S:34, 2:157, 2:160 KS 64 bostäder (Norra Brevik) mar-13 4:e kv 2013 exploatör Björkö 1:110 KS sep-13 1:a kv 2014 exploatör Kalven 1:138 (skolan) KS sep-13 1:a kv 2014 exploatör Hönö 1:368 BMN Byggrätt för en villa och avstyckning jan-07 2:a kv exploatör Rörö 1:3, 1:63 KS (hamnområdet på Rörö) feb-12 3:e kv 2014 (6) - Har startat genom program exploatör Öckerö 2:572 (Brevik) KS Köpa del av grönområde samt ändra användning. okt-11 3:e kv 2014 (6) exploatör Öckerö 2:75, 2:397, 2:697 KS Grönområde till kvartersmark för gäststuga + en ny villa dec-11 3:e kv 2014 (6) exploatör Öckerö 2:779 KS Ska ingå i ärende 0537/11 jan-13 3:e kv 2014 (5) exploatör Heden 1:447 KS Flerbostadshus spindelnområdet dec-12 1:a kv 2015 (4) exploatör Fotö 1:297 (vid skolan) sep-13 2:a kv exploatör Vitsippevägen, del av Björkö 3:154 m fl KS 2 Flerbostadshus och 6 villor mar-13 1:a kv 2016 (6) exploatör Hönö 2:517 BMN ÄDP möjliggöra för flerbostadshus okt-13 exploatör Tärnvägen KS Utökning av industriområdet - Bordlagd tills utredning om ÅVC på Pinan är klar. Hönö 1:300 KS Höjning av vindkraftverk okt-11 Avvaktar ÅVC-plan på Pinan. Öckerö 1:221 KS Bygglov upphävt på bostadshus 4:e kv 2008 Intresse av att driva ärendet är oklart exploatör Hyppeln 1:230 + hamnen + seniorboende KS Hus står på hamnområde och prickmark. + Seniorboende Ska avslutas - Markägaren önskar avbryta ärendet Björkö 3:202, 3:203, 3:204 KS Förändring av utfarter - Nytt planbesked inväntas exploatör Planbesked Nämnd Projektbeskrivning Status & beslut Tidplan Kommentar Finansiering Hönö 2:45 KS Tre nya villor KS 29:e okt Exploatör Fotö 1:2 Handlingar ej kompletta exploatör Rörö 1:52 och 1:122 KS 2-3 villor enl ök planbesked efter Rörö-programmet exploatör Björkö 1:305 KS Förslag på 30 lägenheter exploatör Kommunhuset med omnejd KS Ny cirkulationsplats, ny GC-väg etc. Prioritet Ansökan från regionen inväntas ej i budget Kretsloppspark på Pinan KS Återvinningscentral på Pinan Prioritet Startas när utredning kring ÅVC är klar ej i budget Förväntade Centrala Öckerö KS Öckerö hamnplan Ansökan inväntas, avvaktar riskutredning exploatör Björnhuvudet KS Ansökan inväntas exploatör Björkö hamn KS Ansökan inväntas exploatör Detaljplan för Söö KS Bostäder Påbörjas tidigast 2015 ej i budget Negativa Öckerö 2:56 KS Nya byggrätter för villor (KSAU 83) Förtydligande av återremiss KSAU Hönö Röd 1:31 och 1:32 KS Omvandla grönområde till kvartersmark för bostad (KS 99) Öckerö 2:233 KS Ansökan tillbakadragen av den sökande Öckerö 2:356 BMN 1 villa på bef fastighet Ansökan tillbakadragen av den sökande Grötö 1:77 (DHR) KS Önskan om bostadsrätter på DHR:s anläggning Komplettering aldring inkommen, ärendet avslutat exploatör Öckerö 1:151 KS Ansökan om att bygga 9 st enbostadshus (KS 6) Negativt och bör tas med i ÖPXX Hult 1:637 BMN Utökning av byggrätt för att inreda garage till bostad

26 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Håkan Samuelsson Ärende: Begäran om godkännande av miljöpolicy Diarienummer: 0308/13 Miljöpolicy för Öckerö Båttrafik Förvaltningens beslutsförslag till Kommunfullmäktige Miljöpolicy för Öckerö Båttrafik fastställs Bakgrund För att Båttrafiken skall kunna miljödiplomera sin verksamhet behövs en miljöpolicy. Miljöpolicyn skall vara ett styrdokument ämnad för berörd verksamhet. Detta är ett krav från diplomerande organ Göteborgs Stads miljöförvaltning. Båttrafikens verksamhet förväntas vara miljödiplomerad innan årsskiftet Ärende För att verksamheten skall kunna ha en miljöpolicy som visas offentligt krävs att policyn fastsälls av kommunfullmäktige. Namnet på dokumentet skall vara, Öckerö kommun: Miljöpolicy för Öckerö båttrafik: Öckerö Båttrafik bedriver person- och fordonstransporter med fartyg. Hänsyn till miljö och människor ska genomsyra hela verksamheten genom att: följa de lagar och krav som gäller för verksamheten sträva efter att sjötransporterna har minimal miljöpåverkan minska resursanvändning vid inköp välja miljöanpassade och etiska produkter och tjänster all personal har en god kompetens inom miljöområdet tillsammans arbeta med ständiga förbättringar inom miljöarbetet Robert Svensson Samhällsbyggnadschef Håkan Samuelsson Båttrafikchef Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

27 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Ingalill Siljat Ärende: Sjöräddningssällskapet, Rörö Diarienummer: 0331/13 Avgiftsbefria Sjöräddningssällskapet, Rörö Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Sjöräddningssällskapet, Rörö, avgiftsbefrias angående tömning vid miljöstationen Björnhuvudet. Sammanfattning Sjöräddningssällskapet, Rörö har kontaktat gatuchefen angående att få tömma spillolja och toalettank vid miljöstationen, Björnhuvudet. Eftersom de är en ideell förening vill de bli avgiftsbefriade. Intäktsförlust Anslutningsavgift kr/år exkl moms Brukningsavgift kr/år exkl moms Total kostnad kr /år Robert Svensson Samhällsbyggnadschef Ingalill Siljat Gatuchef Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

28 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Torleif Thureson Ärende: Plan för lika rättigheter och möjligheter Diarienummer: 0129/13 Förslag till plan Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen antar det upprättade förslaget till plan. Sammanfattning Denna plan för lika rättigheter och möjligheter, tillika jämställdhetsplan, syftar till att konkretisera Öckerö kommuns jämställdhetspolicy med aktiva åtgärder för att kvinnor och män ska ha lika rättigheter och möjligheter i fråga om arbete, löner och utveckling i yrkesroller. Avsikten är också att motverka att diskriminering förekommer i kommunens verksamheter. Bakgrund Arbetsgivaren ska enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) vart tredje år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. Planen ska innehålla en översikt över de åtgärder som behövs på arbetsplatsen när det gäller arbetsförhållanden och rekrytering samt en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som arbetsgivaren avser att påbörja eller genomföra under de kommande åren. Planen ska också innehålla en översiktlig redovisning av den handlingsplan för jämställda löner som arbetsgivaren ska göra. En redovisning av hur de planerade åtgärderna enligt första stycket har genomförts ska tas in i efterföljande plan. Synpunkter Förslaget till plan har varit föremål för samverkan i KVLiS. Torleif Thureson Personalsekreterare Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

29 Plan för lika rättigheter och möjligheter

30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER SYFTE... 1 SAMMANFATTNING... 1 Rekrytering... 1 Anställningsform... 1 Arbetstidsfrågor... 1 Lön... 2 Arbete och föräldraskap... 2 Arbetsförhållande och arbetsmiljö... 2 Kränkande särbehandling samt etniska och sexuella trakasserier ska förebyggas... 2 Mångfald... 2 DISKRIMINERINGSLAG (2008:567)... 3 Definitioner av diskrimineringsgrunder... 3 Definitioner av diskriminering... 4 Förbud mot diskriminering och repressalier... 5 Aktiva åtgärder enligt lag... 6 STATISTISKA UPPGIFTER AVSEENDE JÄMSTÄLLDHET... 7 UTVÄRDERING AV TIDIGARE JÄMSTÄLLDHETSPLAN... 9 FRÅGOR INFÖR DEN NYA PLANEN ÅRS PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER Bilaga 1 Resultatrapport efter genomförd lönekartläggning i Öckerö kommun Bilaga 2 Kränkande särbehandling, åtgärdsprogram.17

31 Plan för lika rättigheter och möjligheter Syfte Denna plan för lika rättigheter och möjligheter, tillika jämställdhetsplan, syftar till att konkretisera Öckerö kommuns jämställdhetspolicy med aktiva åtgärder för att kvinnor och män ska ha lika rättigheter och möjligheter i fråga om arbete, löner och utveckling i yrkesroller. Avsikten är också att motverka diskriminering i kommunens verksamheter. Sammanfattning Jämställdhets- och mångfaldsarbetet är ett långsiktigt arbete. Följande frågor är speciellt viktiga att fortlöpande arbeta med: Rekrytering Vi ska i rekryteringsprocessen arbeta för att utjämna könsfördelningen vid kommunens arbetsplatser, i såväl kvinno- som mansdominerade arbeten. Vi ska i rekryteringsarbetet inte diskriminera någon. Sökande från underrepresenterad grupp bör kallas till intervju om tillräckliga kvalifikationer för arbetet finns. Anställningsform För de som önskar och där behov finns, ska kommunen sträva efter att höja sysselsättningsgraden för dem som är deltidsanställda. Arbetstidsfrågor Ytterligare en fråga som är viktig ur jämställdhetsperspektiv är att medarbetaren ges möjlighet att själv påverka sin arbetstid så långt verksamheten tillåter. Flexiblare arbetstider och en större möjlighet att påverka sin arbetstid är också betydelsefullt i arbetet med att göra svårrekryterade yrken mer attraktiva.

32 Lön Löneskillnader på grund av kön ska inte förekomma inom kommunen. Lönekartläggningar enligt diskrimineringslagen genomförs för att analysera om det finns osakliga löneskillnader som beror på kön. Den senaste (2012) påvisade inte några osakliga löneskillnader som kunde hänföras till kön. Arbete och föräldraskap Kvinnor och män ska ges lika möjlighet att kombinera yrkesarbete och föräldraroll. Män och kvinnor ska ges lika möjlighet till föräldraledighet. Föräldralediga ska få information om sådant som händer på arbetsplatsen och ges möjlighet att delta i personal- och friskvårdsaktiviteter. Arbetsförhållande och arbetsmiljö Arbetsförhållandena och arbetsmiljön ska vara anpassade för kvinnors och mäns olika behov. Jämställdhetsarbetet ska ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket innebär att hinder identifieras och åtgärder vidtas för att undvika att jämställdhet inte uppnås. Jämställdhetsaspekten på arbetsmiljön ska tas upp vid utbildningar kring samverkansavtalet. Kränkande särbehandling samt etniska och sexuella trakasserier ska förebyggas Öckerö kommuns åtgärdsplan avseende kränkande särbehandling (Bilaga 2) ska vara väl känd av alla anställda genom den genomgång som sker vid introduktion av nyanställda och vid arbetsplatsträffar. Mångfald Arbetsklimatet i Öckerö kommun ska kännetecknas av respekt för och kunskap om olikheter mellan människor. Alla anställda ska ha samma rättigheter och möjligheter avseende arbete, anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Diskriminering får inte förekomma i kommunens verksamheter. 2

33 Diskrimineringslag (2008:567) En ny diskrimineringslag gäller för arbetslivet i vid mening och för samhällslivet i övrigt, från den 1 januari Samtidigt har en ny myndighet bildats - Diskrimineringsombudsmannen - som ska ha tillsyn över att den nya lagen följs. Diskrimineringslagens ändamål är att motverka diskriminering och att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning samt ålder. Lagen innehåller även ett utvidgat diskrimineringsförbud för offentligt anställda. En offentlig arbetsgivare kan stämmas inför AD om en anställd som bistår allmänheten med upplysningar, vägledning, råd eller annan sådan hjälp eller på annat sätt i anställningen har kontakt med allmänheten brister i sitt bemötande/beteende. Regeln gäller för alla diskrimineringsgrunder förutom ålder. Tidigare fanns ett flertal lagar som syftade till att skydda eller motverka diskriminering av människor i arbetslivet. Lagarna förbjöd diskriminering på grund av kön, etnisk bakgrund, funktionshinder och sexuell läggning. Den nya diskrimineringslagen inkluderar alla tidigare diskrimineringsgrunder och innehåller även två nya diskrimineringsgrunder - könsöverskridande identitet eller uttryck, samt ålder. Det nya diskrimineringsförbudet som avser könsöverskridande identitet eller uttryck ska gälla alla samhällsområden i lagen, medan åldersdiskriminering är förbjuden inom utbildningsverksamhet och arbetslivet i vid mening. Sedan tidigare finns lagstiftning som förbjuder diskriminering av anställda med lägre sysselsättningsgrad och/eller anställda med tidsbegränsad anställning. Definitioner Mångfald Begreppet mångfald omfattar olikheter beroende på kön, funktionshinder, etnisk och kulturell bakgrund, religiös tillhörighet, ålder, språk, sexuell läggning mm. Mångfald kan även definieras som olikhetsfrågor där det finns risk för diskriminering. Mångfaldsarbetet innebär att lyfta fram och tillvarata människors olikheter. Jämställdhet Kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. 3

34 Jämställdhet i arbetslivet innebär att kvinnor och män ges lika rätt avseende arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetslivet. Jämställdhet är en del av mångfaldsbegreppet. Diskrimineringsgrunder Kön: att någon är kvinna man. Även den som avser att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet omfattas av diskrimineringsgrunden kön. Könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. Etnisk tillhörighet: Nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Funktionshinder: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning Ålder: Uppnådd levnadslängd Definitioner av diskriminering Med diskriminering avses enligt denna lag: 1.Direkt diskriminering Att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 2.Indirekt diskriminering Att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 3.Trakasserier Ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 4

35 4.Sexuella trakasserier Ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Instruktioner att diskriminera (avseende punkt 1-4) Order eller instruktioner att diskriminera någon på ett sätt som avses i 1-4 och som lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen. Förbud mot diskriminering och repressalier Diskrimineringsförbud En arbetsgivare får inte diskriminera den som hos arbetsgivaren är: Arbetstagare Gör en förfrågan om eller söker arbete Söker eller fullgör praktik Står till förfogande för att utföra eller utför arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft. Diskrimineringsförbudet gäller även om arbetsgivaren genom skäliga stöd- och anpassningsåtgärder kan se till att en arbetstagare, en arbetssökande eller yrkespraktikant med ett funktionshinder kommer i en jämförbar situation med personer utan sådant funktionshinder. Diskrimineringsförbudet hindrar inte: Särbehandling som föranleds av en egenskap som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna (vid beslut om anställning, befordran eller utbildning för befordran) om egenskapen på grund av arbetets natur eller det sammanhang där arbetet utförs utgör ett verkligt och avgörande yrkeskrav som har ett berättigat syfte och kravet är lämpligt och nödvändigt för att uppnå syftet. Åtgärder som är till för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män och som avser annat än löne- eller andra anställningsvillkor. Tillämpning av åldersgränser för rätt till pensions-, efterlevande- eller invaliditetsförmåner i individuella avtal eller kollektivavtal. Särbehandling på grund av ålder om den har ett berättigat syfte och de medel som används för att nå detta är lämpliga och nödvändiga. Diskrimineringslagen reglerar även diskrimineringsförbud gällande utbildningsverksamhet och arbetsmarknadspolitisk verksamhet. Skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier Om en arbetsgivare får kännedom om att en arbetstagare anser sig i samband med arbetet ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier av någon som utför arbete eller fullgör praktik hos arbetsgivaren, är arbetsgivaren skyldig att utreda omständigheterna kring detta och vidta de åtgärder som krävs för att förhindra 5

36 trakasserier i framtiden. Denna skyldighet gäller även i förhållande till den som fullgör praktik eller utför arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft. Arbetsgivare som bryter mot diskrimineringslagen kommer att förpliktigas att till den drabbade betala en så kallad diskrimineringsersättning. Enligt Öckerö kommuns policy för chefskap och medarbetarskap ska kommunen som arbetsgivare erbjuda alla anställda oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund, religion, funktionshinder, sexuell läggning etc. lika rättigheter och möjligheter i arbete, löner och utveckling i yrkesroller. Uppgift om meriter Om en arbetssökande inte har anställts eller tagits ut till anställningsintervju, eller om en arbetstagare inte har befordrats eller tagits ut till utbildning för befordran, ska sökande på begäran få en skriftlig uppgift av arbetsgivaren om vilken utbildning, yrkeserfarenhet och andra meriter den hade som togs ut till anställningsintervjun eller som fick arbetet eller utbildningsplatsen. Aktiva åtgärder enligt lag Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka om aktiva åtgärder för att uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, och särskilt motverka diskriminering i arbetslivet på sådana grunder. Dessutom ska parterna särskilt verka för att utjämna och förhindra skillnader i löner och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. De ska också främja lika möjligheter till löneutveckling för kvinnor och män. I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män ska arbetsgivaren vart tredje år kartlägga och analysera bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren, samt löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Vart tredje år skall det även upprättas en handlingsplan för jämställda löner där det redovisas resultatet av kartläggningen och analysen. I planen ska anges vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att uppnå lika lön för arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. 6

Policy för arbetet med jämställdhet och mångfald för anställda vid Högskolan i Borås

Policy för arbetet med jämställdhet och mångfald för anställda vid Högskolan i Borås Policy för arbetet med jämställdhet och mångfald för anställda vid Högskolan i Borås Dnr: 354-09-92 Fastställd av Styrelsen 2009-06-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 2 1.1 Ett gemensamt ansvar...

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 LIKABEHANDLINGSPOLICY Likabehandlingspolicy plan för lika rättigheter och möjligheter hos Härjedalens kommun 1. Inledning Syftet

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

POLICY. Policy. mot. diskriminering i arbetslivet

POLICY. Policy. mot. diskriminering i arbetslivet POLICY Policy mot diskriminering i arbetslivet Kommunen Hudiksvalls kommun strävar efter att tillvarata samtliga medarbetares resurser. Vi ska främja och uppmuntra medarbetarnas individualiteter och olikheter

Läs mer

Diskriminering Diskrimineringslagen

Diskriminering Diskrimineringslagen Diskrimineringslagen Diskrimineringslagen - den 1 januari 2009 Sammanhållen lagstiftning 10 olika samhällsområden Definitioner, förbudsregler, krav på aktiva åtgärder, tillsyn, diskrimineringsersättning

Läs mer

Avseende period 2016

Avseende period 2016 Stadsarkivet Sid 1 (10) 2017-01-17 Stadsarkivet Uppföljningsrapport Jämställdhetsoch mångfaldsplan Avseende period 2016 stockholm.se Sid 2 (10) 1 Inledning Jämställdhet och mångfald är ett förbättrings-

Läs mer

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 1 av 6 Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 2 av 6 Diskrimineringslagen Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås

Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås Dnr 357-09-92 Fastställd av Styrelsen 2009-06-11 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Högskolan i Borås policy och

Läs mer

Likabehandlingsplan. Knappen SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN

Likabehandlingsplan. Knappen SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Likabehandlingsplan Knappen 2014 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning Vision..2 Kartläggning/nulägesanalys.2 Förankring av likabehandlingsplanen..4 Åtgärder.5 kompetensutveckling.6

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Gula 2010 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision...2 2. Vad säger lagen...2 3. Rutiner

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-09-04, KS/2013:377 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringsgrunderna... 3 Mål och aktiva åtgärder... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Jämställdhetsplan för Oskarshamns kommun 2013-2015

Jämställdhetsplan för Oskarshamns kommun 2013-2015 Jämställdhetsplan för Oskarshamns kommun 2013-2015 Fastställd av kommunstyrelsen 2013-03-19 KS 80 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1 Jämställdhet... 1 1.2 Kön och organisation... 1 1.3 Jämställdhet

Läs mer

Kl. 09.00-10.00 Frukostmöte med kommunens byggare

Kl. 09.00-10.00 Frukostmöte med kommunens byggare KALLELSE/Underrättelse 1(1) 2013-09-11 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 17 september 2013, kl 08.15 Plats OBS!!!! Restaurang, Trubaduren, Hönö Kl. 09.00-10.00 Frukostmöte med

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Den nya diskrimineringslagen

Den nya diskrimineringslagen Den nya diskrimineringslagen Trollhättans stad 20110518 Susanne.Fransson@gu.se www.diskrimineringslagen.se 0735873735 Ny diskrimineringslag 2009 Arbetslivet i vid bemärkelse Utbildning i vid bemärkelse

Läs mer

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Ledningskontoret 2012-04-10 1(5) PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Fastställd av Kommunstyrelsen den 10 april 2012, 31 BAKGRUND Diskrimineringslagen gäller från den 1 januari

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 1 (8) Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 2013-2015 Inledning Trafikkontorets styrgrupp för mångfalds- och jämställdhetsgrupp, med representanter från alla avdelningar, de fackliga organisationerna

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-11-25 SN 2015.0188 Handläggare Anders Hedåberg Socialnämnden Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Sammanfattning Enligt diskrimineringslagen så ska arbetsgivaren

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Pedagogisk omsorg i Säters stad 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

HR-enheten inom sektor styrning och verksamhetsstöd ansvarar för den övergripande uppföljningen av planen.

HR-enheten inom sektor styrning och verksamhetsstöd ansvarar för den övergripande uppföljningen av planen. I Skövde kommun har vi en positiv grundsyn med stark tilltro till verksamheten, till oss själva, våra arbetskamrater, vår arbetsgrupp och vår chef. Delaktighet, ansvar och inflytande ska vara naturliga

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött 2016-01-08 SN 2016/0022.01.01 0480-45 09 31 Socialnämnden Jämställdhetsplan Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna Jämställdhetsplan.

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden till

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden till Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2017-01-01 till 2017-12-31 Beslut: Rektor 2004-05-15 Revidering: 2017-02-13 Dnr: HDa 1.2 2016/21 Gäller fr o m: 2017-01-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

KUNGÖRELSE. 4. Beviljande av utökad investeringsram för avgiftsfinansierade verksamheter (VAenheten) Sekreterare

KUNGÖRELSE. 4. Beviljande av utökad investeringsram för avgiftsfinansierade verksamheter (VAenheten) Sekreterare KALLELSE till ledamöter 1(1) Underrättelse till ersättare KUNGÖRELSE Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 28 november 2013 kl 18.15 i Öckerösalen, Kommunhuset, för behandling

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan För medarbetare i Trollhättans Stad 2016 2018 Gärdhemsvägen 9 46183 Trollhättan Tfn: 0520-49 50 00 Mejl: trollhattans.stad@trollhattan.se CSK Innehållsförteckning Jämställdhets-

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0342 Till Kommunfullmäktige Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Sammanfattning Arbetet med lika rättigheter

Läs mer

Mångfald berikar och utvecklar

Mångfald berikar och utvecklar Kommunstyrelseförvaltningen Personalavdelningen Mångfald berikar och utvecklar - plan för mångfald 2017 2018 Inledning Haninge kommuns verksamhet ska präglas av allas lika värde och vara fri från diskriminering,

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Lilla Vargen 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen...

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2013 2015

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2013 2015 CSK 1 Syfte Gäller för Hela Trollhättans Stad Referensdokument Diskrimineringslagen, Arbetsmiljölagen, Föräldraledighetslagen Ansvar och genomförande Uppföljning Arbetsmiljöenkät Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Läs mer

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Sid 1 (10) 2015-12-09 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016 stockholm.se Sid 2 (10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Samverkan... 4 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 2016-10-18 Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Förslag till beslut i styrelsen att anteckna Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Jämställdhet och mångfaldsplan 2017 1. Inledning Diskrimineringslagen

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06 Jämställdhetsplan för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014 ljusdal.se Inledning Jämställdhetslagen pekar i 4-11 ut de områden där alla arbetsgivare är skyldiga att vidta så kallade aktiva åtgärder för

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Slussen 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2 3.

Läs mer

Jämlikhetsprogram Övergripande jämlikhetsplan för Pajala kommun

Jämlikhetsprogram Övergripande jämlikhetsplan för Pajala kommun Jämlikhetsprogram Övergripande jämlikhetsplan för Pajala kommun 2012-2014 DOKUMENTNAMN Jämlikhetsprogram 2012-2014 GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2012-12-17 DOKUMENTTYP Program BESLUTAT/ANTAGET KF 2012-12-17,

Läs mer

Mångfald är det som gör oss unika

Mångfald är det som gör oss unika Policy och handlingsplan för ökad mångfald inom Säffle kommun Mångfald är det som gör oss unika 2008-11-10 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 VAD MENAS MED DISKRIMINERING?... 3 2. SÄFFLE KOMMUNS MÅNGFALDSPOLICY...

Läs mer

Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare Bilaga 3

Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare Bilaga 3 Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare arbetstagare 2015. Bilaga 3 Nämndens uppdrag till förvaltningen Prioriterat mål: De som vill arbeta heltid

Läs mer

Likabehandlingspolicy för anställda i Nässjö kommun 2015 2017

Likabehandlingspolicy för anställda i Nässjö kommun 2015 2017 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2015-09-24 112 Reviderad: Likabehandlingspolicy för anställda i Nässjö kommun 2015 2017 1. Inledning Nässjö kommun präglas av en öppen attityd gentemot

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Gröna 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2 3. Rutiner

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Jämställdhetspolicy för Emmaboda kommun... 1 Vision... 1 Definition... 1 Emmaboda kommun som arbetsgivare...

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Borgen Övre 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2

Läs mer

Mångfald och likabehandling

Mångfald och likabehandling Mångfald och likabehandling Policy och handlingsplan 2009-2011 Polismyndigheten i Gävleborgs län HR-enheten Wendela Björnell 2009-04-29 POLICY OCH HANDLINGSPLAN 2 (8) Mångfald och likabehandling INNEHÅLL

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Österåkers Kommun 2015-2017 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personalstatistik... 4 Förvärvsarbete och föräldraskap... 8 Trakasserier... 9 Lediga

Läs mer

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010. Dnr KS 2010:231

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010. Dnr KS 2010:231 MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010 Dnr KS 2010:231 Fotografier på framsidan Kompisar: Foto Shayfoto Kille pluggar: Foto Anna Wahlström Fotbollsmatch: Foto

Läs mer

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005 Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören 2004-09-27 Bilaga 4. PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005 Jämställdhetslagen Den 1 januari 1992 trädde den nya Jämställdhetslagen i kraft. Fr o

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen StoraVargen 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2

Läs mer

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128 MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015 Dnr 2012:128 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen 2 Förord Kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan 2012 2015 beskriver inriktningen

Läs mer

Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling Nysäters förskola Ht2013-Vt2014 Förskolans helhetside: Rötter och vingar. Ansvarig: Förskolechef Elisabeth Wallberg Ansvariga Pedagoger

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2017 Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det ska finnas

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) 2013-12-03 Bilaga 6 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Telefonvägen 30 Box 490 129 04 Hägersten Växel 08-508 22 000 hagersten-liljeholmen@stockholm.se

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Bikupan 2014 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2 3.

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Datum Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad datum Paragraf 37 1(11) Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli 2015 1 juli 2018 2(11) Innehåll Inledning... 3 Plan

Läs mer

TILLÄMPNING. Jämställdhet. Hudiksvalls kommun

TILLÄMPNING. Jämställdhet. Hudiksvalls kommun TILLÄMPNING Jämställdhet i Hudiksvalls kommun Jämställdhet Jämställdhet handlar om förhållandet mellan kvinnor och män. Diskriminerings lagens syfte vad gäller förbudet att diskriminera på grund av kön,

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet 2016-12-20 Förvaltningsavdelningen Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Denna plan... 3 1.2 Inkluderande synsätt... 3 2. Diskrimineringslagen...

Läs mer

2009-06-24 LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier

2009-06-24 LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier 2009-06-24 LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier Innehåll: Inledning Duveholmsgymnasiets övergripande mål Definitioner Hur motverkar vi diskriminering och trakasserier Åtgärder

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Stora Vargen 2014 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen...

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Röda 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2 3. Rutiner

Läs mer

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare S MARIA - GAMLA STANS STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA VERKSAMHETSPLAN 2007 DNR 102-719/2006 SID 1 (5) LIKABEHANDLINGSPLAN 2007 Utgångspunkter Målet med jämställdhets- integrations och mångfaldsarbetet är att

Läs mer

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Styrdokument Trakasserier och kränkande särbehandling Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2012-08-21 Dnr HIG 2012/1028 1 Trakasserier och kränkande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL KOMMUNSTYRELSEN kf 2013-11-28

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL KOMMUNSTYRELSEN kf 2013-11-28 INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT 4. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. BUDGET 7. FRAMTID 8. UPPGIFTSMÅTT BILAGOR FÖR UPPFÖLJNING MÅLUPPFÖLJNING

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR BILS HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING Bilaga 6 SID 1 (13) 2011-11-25 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR 2010-2012 Hägersten Liljeholmens stadsdelsförvaltning STADSDELSFÖRVALTNING SID 2 (13)

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2015-09-17, 90, Dnr 2014/0523 KS Innehållsförteckning Inledning... 2 Definitioner... 2 Ett område i kommunens personalpolicy...

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer

guide Guide till Likabehandlingsplan

guide Guide till Likabehandlingsplan guide Guide till Likabehandlingsplan Olikheter är en styrka Förvaltningens årliga arbete med likabehandlingsplanen Guidens syfte är att ge konkreta tips och vägledning i framtagandet av aktiviteter utifrån

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium 1 (8) Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium Reviderad: 27 juni 2017 LN 2 (8) Övergripande Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Detta dokument är en övergripande

Läs mer

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Robertsfors kommun Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Perioden 2017-2019 Robertsfors kommuns jämställdhetsplan 2017-2019 1. Inledning Robertsfors kommuns definition av jämställdhet är att kvinnor och

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Riktlinjer för främjande av likabehandling och förebyggande av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Riktlinjer för främjande av likabehandling och förebyggande av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling RIKTLINJER, UN 37 1(7) Riktlinjer för främjande av likabehandling och förebyggande av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2(7) Utbildningsnämndens riktlinjer för främjande av likabehandling

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv 2010-06-08:13 Vår vision Alla ska känna sig trygga. Alla ska visa varandra hänsyn och respekt. Alla ska ta ansvar. Alla ska känna en framtidstro. Innehåll 1. Framsida

Läs mer

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan Likabehandlingsplan 2017-2019 2016-10-13 1 Ansvar och arbetssätt HR-funktionen ansvarar för att ta fram likabehandlingsplanen och hålla den uppdaterad. Ledningsgruppen fattar beslut om planen i samband

Läs mer

Budget 2014. Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 2013-06-13

Budget 2014. Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 2013-06-13 Budget 2014 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 2013-06-13 Innehåll God ekonomisk hushållning... 1 Finansiella mål... 1 Verksamhetsmässiga mål... 1 Taxor... 1 Skattesats... 1 Investeringsbudget...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Återupprättad 20151209 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Vitsippans Förskola 20151209-20161209 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering enligt diskrimineringslagen och

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling Nysäters förskola Ht2014-Vt2015 Förskolans helhetside: Rötter och vingar. Ansvarig: Förskolechef Elisabeth Wallberg Ansvariga Pedagoger

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

2010-03-09 Diarienummer:08LI3821 Version: 15. Jämställdhetsplan 2009 1(11)

2010-03-09 Diarienummer:08LI3821 Version: 15. Jämställdhetsplan 2009 1(11) Jämställdhetsplan 2009 1(11) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Beskrivning av myndigheten... 3 2. Ansvar för jämställdhetsarbete... 4 2.1 Uppföljning... 4 3. Övergripande mål för jämställdhetsarbete...

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering

Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering Ändring införd: till och med SFS Lag (2006:69). Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, etnisk läggning eller

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Prästkragens Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Prästkragens Förskola Bjuvs förskolor En känsla av härlighet! Återupprättad dec 2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Prästkragens Förskola 151210-161210 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

POLICY MOT DISKRIMINERING

POLICY MOT DISKRIMINERING POLICY MOT DISKRIMINERING Fridhems folkhögskola accepterar inte att det förekommer diskriminering på arbetsplatsen eller i arbetssituationen. Alla har rätt till likabehandling oavsett kön, könsöverskridande

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2010-2012 för personal, barn och elever inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Lilla Rådmansgatan

Läs mer

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplanen utgår ifrån Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet

Läs mer

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 1 (13) Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 2 (13) Inledning Hultsfreds kommun ser mångfalden som ett uttryck för att alla rättigheter, möjligheter

Läs mer

Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering

Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering i dess lydelse den 1 april 2006 Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN INLEDNING Svenska Basketbollförbundet vill att anställda, föreningsaktiva, eller inhyrd personal ska känna att de har lika värde, oavsett kön,

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK. Dokumentansvarig Pedagogista/bitr. förskolechef Charlotte Larsson

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK. Dokumentansvarig Pedagogista/bitr. förskolechef Charlotte Larsson KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Förskolechef Ann Ståhlberg Dokumentansvarig Pedagogista/bitr. förskolechef Charlotte Larsson Datum 2014-01-03 1 (5) Lindöskolans förskolors plan mot diskriminering

Läs mer