IMPERIUM UTAN IMPERIALISM. UMEÅ UNIVERSITET Naturgeografiska institutionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IMPERIUM UTAN IMPERIALISM. UMEÅ UNIVERSITET Naturgeografiska institutionen"

Transkript

1 IMPERIUM UTAN IMPERIALISM UMEÅ UNIVERSITET Naturgeografiska institutionen

2 ABSTRACT The third emperor of the Chinese Ming dynasty ( ) sent out the eunuch Zheng He on a mission to the countries of Western Ocean. His seven voyages took him to practically all the lands bordering the South China Sea and the Indian Ocean. As a result, all the important trading ports from Japan to the east African coast acknowledged the power of the Ming court. More foreign rulers than ever before, even distant Egypt sending an ambassador accepted Chinese suzerainty. Representatives of sixty-seven overseas states, including seven kings, came bearing tribute to render homage to the emperor. The Chinese knew about Europe but Europe had nothing of interest to offer for them. The power of Zheng He s fleets was unprecedented in the world, and the grandest of the junks in the fleet were most likely the largest wooden ships ever built anywhere in the world. China could have become the great colonial power, a hundred years before the age of European expansion. But China did not. This paper will account for why China didn t become the colonial power, and rise to global dominance in the same way that Europe did. Three points are worth noting. First, these expeditions were not voyages of exploration in the Vasco da Gaman sense; they followed established routes. Second, the Chinese expeditions were diplomatic, not commercial nor colonising ventures. Third, once these voyages ceased in 1433 they were never followed up. The main motive of the expeditions was surely the demonstration of China s prestige by obtaining the nominal allegiance (and rich exchange) of far-away princes, and this was exactly what the Confucian-trained scholar-officials thought so unnecessary. The ideological explanation why China retired from the world scene is the Confucian aversion to commerce. The social explanation is the gap between the scholar-bureaucrat and merchant classes. Additionally there might be an economic explanation. In accordance with the enlightened Confucian conception of inter-cultural contact, the Chinese, by contrast with Europeans, set up no factories, demanded no forts, made no slavetrades, accomplished no conquests. Their total lack of any proselytising religion precluded friction from that source. From the maritime point of view China was far ahead Europe. Truly, it was the introduction into Europe of Chinese innovations in nautical technology that had the most far-reaching consequences for the evolution of the European world-economy. As for trade, Europeans always wanted Asian products far more than the Easterners wanted Western ones, and the only means of paying for them was in precious metals. Indeed, the Mediterranean region acted for two millennia as a kind of monstrous centrifugal pump continually piping off towards the East all the gold and silver, which entered into it. Zheng He s voyages clearly demonstrate Ming China s superior capacity for maritime expansion. However, the emperor listened to the Confucian agriculturists, and the official maritime activities were reduced to the minimum needed. The tribute trade system collapsed and the greatest navy the world had ever known simply fell to pieces. The whole episode of these great Chinese navigations was only one engagement in the administrative battle between emperor, bureaucrats and eunuchs that had been going on since the Han at least and would still for many years go on. The expeditions were organised by the court, and not controlled by the Confucian bureaucrats. Expeditions ceased when the traditional anti-militaristic and anti-expansionistic principles were restored.

3 1 INLEDNING Tredje kejsaren av kinesiska dynastin Ming ( ) sände eunucken Zheng He ut på expeditioner till västra haven. Under perioden av Zheng Hes sju resor utsträcktes Kinas politiska makt och inflytande längre ut i världen än någonsin. Kina var Orientens dominerande sjömakt, hade hegemoni från Japan till Afrikas östkust, och kontrollerade all handel. Kinas överhöghet erkändes av flera härskare än någonsin tidigare, även fjärran Egypten skickade en ambassadör. Representanter från sextiosju stater, inklusive sju kungar, kom med tribut och framförde tro och huldhet inför kejsaren. Kina visste om Europa, men Europa hade inget att bjuda som intresserade kineserna. De här marina expeditionerna var mäktigare än aldrig förut skådats i världen, och flaggskeppen i flottan högst sannolikt de största skepp av trä som någonsin byggts. Det är flera forskare som föreslår att Kina kunde blivit den dominerande kolonialmakten, ett sekel före den europeiska expansionen. Men Kina blev inte det. Resorna upphörde 1433, och de följdes aldrig mer upp. 1.1 SYFTE Syftet med uppsatsen är att redogöra varför Kina inte etablerade sig som en kolonialmakt, och därigenom inte utvecklades till en global makt som Europa. Min fasta punkt i den geografiska dimensionen tiden är den period då Kina på 1400-talet demonstrerade sin makt i den kända världen, en period när de geopolitiska modellernas europeiska världsekonomi började spiras. Tidsmässigt har arbetet förlagts till början av dynastin Ming, med nödvändiga historiska och nyare reflexioner. Perioden sammanfaller med vad som kallas början av den europeiska världsekonomins segertåg. Den är den traditionella grova skiljelinjen mellan medeltid och nyare tid i europeisk historieskrivning, och den tid från vilken Europa expanderar över haven. Det är också från denna tid Europa haft kontinuerlig kännedom om Kina. 1.2 DISPOSITION Arbetet består av tre huvuddelar. I första delen presenteras geopolitiska modeller och deras förklaringar till varför och hur Europa steg till världsdominans, och varför Kina inte gjorde det. Det ges relativt mycket utrymme för introducerandet av vissa modeller i politisk geografi, deras uppkomst och utveckling. Även personer bakom ansatser identifieras, för geopolitik är maktpolitik, och reflekteras i rivaliteten mellan olika skolbildningar inom politisk geografi. Ett försök görs att beskriva medeltida Europa och dess kännedom om omvärlden, samt vilket var nyckeln till Europas framgång. Detta med vissa jämförelser med Kina. I andra delen beskrivs Kinas handel, dess traditioner och särdrag. Inställningen till handel, och till utrikeshandel i synnerhet, skiljer sig avsevärt från den europeiska, och utgör egentligen en del av utrikespolitiken i form av ett tributsystem. Jag föreslår att i kulturtraditionen och i samhället ligger mycket av svaret varför Kina valde en annan väg än Europa. Det är också detta som politiska geografer i väst försummat. Jag även söker klarlägga Kina som sjömakt, dess marina traditioner och teknologi, samt den kända världen ifrån Kinas horisont.

4 Tredje delen består av redovisningen för Kinas imperium utan imperialism, med styrkedemonstrationen i den kända världen genom Zheng Hes resor. Varför expeditionerna upphörde, och följder av resorna tas upp, samt kontraster och jämförelser med de europeiska upptäcktsfärdernas rumsliga yttringar. Jag söker att dra de viktigaste slutsatserna i ett eget kapitel. Diskussionen är, förutom en diskussion kring resultatet, också ett friare forum av tankar och funderingar. 1.3 MATERIALBESKRIVNING Kina är enligt Needham bättre försedd med ursprungliga historiska källor än någon annan land i öst eller väst. Det är ofta möjligt att fastställa inte bara årtal, utan även månad och dag på något som hänt. Under varenda dynasti arbetade officiella historieskrivare som nedtecknade nyligen skedda eller samtida händelser, vilka sammanställdes i kompletta dynastiska historiker. Objektiviteten och opartiskheten i dessa har bevisats av moderna forskare (1965 s 74). Sedan Han har dynastiernas historia systematiskt nedtecknats efter förebild av Sima Qian, fvt (före vår tidräkning). Simas stil var enkel och knapp, och han ändrade inte på historiska sanningar (Buchanan 1982 s 499). Zheng Hes loggböcker lyckades ämbetsmän gömma undan, men resorna är nedtecknade i annaler som Mingdynastins officiella historik, Ming shi, i avsnittet av Zhengs biografi. Andra förstahandskällor utgör skrifter utgivna av män som seglade med Zheng. Ma Huan, akademiker och muslim, började sin redovisning samtidigt med resorna. Han var klar 1435, och arbetet publicerades 1451 med titeln Ying yai sheng lan (Triumphant Visions of the Ocean Shores). Gong Zhen var med på de två sista resorna och gav år 1434 ut boken Xiyang fan guo zhi (Records of the Foreign Countries). Fei Xin, akademiker och officerare, beskrev resorna 1436 med sitt verk Xing cha sheng lan (Triumphant Visions of the Starry Raft). Den sist nämnda har delvis utgivits i Foccardis (1986) verk. Fakta för presentationen av Zheng Hes resor har jag sammanställt i huvudsak av Ma (1433), som var med på tre av resorna som tolk i arabiska språk; av Chang (1955), som har den stora fördelen att kunna utnyttja primära källor; av Levathes (1994), med ett gediget referensverk; och av Needham, primus inter pares. Historisk bakgrund har jag sökt hos Hucker (1975) och Fairbank (1994); kurslitteratur i kinesisk historia, samt geografen Buchanan (1982). Jag vill även nämna Lindqvists (1989) djupdykning i Kinas kultur. Professor Malmqvist, Sveriges främsta sinolog, beskriver hennes bok som ett pionjärarbete av första rangen, som bör studeras av alla och envar som är intresserade av framväxten av Kinas materiella och andliga odling. Hägerdal (1996) har ett intressant arbete om västs syn på öst, historiskt och i modern tid. Noam Chomsky behöver knappast presenteras till en akademisk publik. Källanvisningar har angivits med Harvardsystemet. Jag har valt att utnyttja relativt mycket av sidhänvisningar, vilket kan uppfattas som störande. Sidhänvisning följer konsekvent med alla citat, men även för annat som jag, efter att konfronterat akademiker med texten, ansett ligga utom elementär kinakunskap. För att underlätta orienteringen för den obevandrade i den geografiska dimensionen tid, har jag sammanställt en enklare tabell med perioder och dynastier i Kina (Bilaga 1).

5 1.4 SPRÅKET - DET KULTURELLA KITTET Kina är ett enat rike sedan Qin Shi Huangdi 221 fvt, och en av hans reformer var standardiserandet av språket. I och med skriftreformen förbjöds mängder av irreguljära tecken och teckenvarianter tillsammans med en rad ömt vårdade arkaiska former. Dessa tecken förblev i fortsättningen ryggraden i det kinesiska skriftspråket. Det arv han lämnade efter sig till dagens kineser var ett språkligt instrument som gjorde det möjligt att överbrygga dialektklyftorna. Det är detta standardiserade skriftspråk som gör att samma upplaga av en tidning kan läsas av 1,2 miljarder kineser. En kines ifrån Xinjiang förstår inte ett ord vad en kines ifrån Hunan säger, men med skrift är det inga kommunikationsproblem. Likaväl kan kineserna läsa sina urgamla dokument utan vidare, medan egyptiernas hieroglyfer och sumerernas kilskrift kan antydas bara av experter. Kinesiska skrivs inte med något alfabet utan med tecken. Den kinesiska skriften är gemensam för hela landet, men den är inte en ljudskrift. För att kunna skriva ut kinesiskans språkljud krävs därför ett transkriptionssystem. Jag använder i transkriberingen av kinesiska namn det system, pinyin, som kinesiska folkkongressen antog Pinyin, ljudstavning, anger de kinesiska tecknens ljud och skrivs med latinska bokstäver började man använda pinyin även i publikationer på utländska språk i Folkrepubliken, och det har fått status som internationell standard. Tidigare användes mest ett transkriptionssystem kallat Wade-Giles efter sina upphovsmän, och det envisas länderna i det angloamerikanska rummet ännu idag att hålla fast vid. T ex enligt Wade-Giles skrivs Mao Tse-tung och Cheng Ho, vilka med pinyin är Mao Zhedong och Zheng He. Trestaviga kinesiska namn skrivs med pinyin utan bindestreck efter familjenamnet. Mao och Zheng är efternamn som i kinesiskan alltid skrivs före förnamnet. Kejsare i Kina hade sina familjenamn, men historiskt användes de sällan. Postumt vid officiella sammanhang tilltalades de med sitt sk tempelnamn, som många gånger inkluderade zu (stamfader), zong (klanman), eller di (kejsare). Dynastins grundare kallades ofta gaozu (hög stamfader) eller taizu (stor anfader), andra kejsaren som taizong (stor klanman). Mingdynastins grundare Zhu Yuanzhang nämns därför som Ming Taizu, eller med sitt eget valda regeringsnamn Hongwu (ofantlig makt). Zhu Di kallas postumt Ming Chengzu, och han benämnde sin regeringsperiod för Yongle (ihållande lycka). Detta regeringsnamn är egentligen betäckningen på den period som kejsaren härskade, nianhao (årsnummer). I Kina räknades vanligen årtalen efter detta system; In the third year of the the Yongle-period (1405), the eunuck Cheng Ho, commonly known as the Three-Jewel Eunuck, a native of the province of Yunnan, was sent on a mission to the Western Ocean (Needham 1970 s 557). Ming Taizu ändrade aldrig betäckningen av sin regeringsperiod, vilket var vanligt under tidigare dynastier. Detta praxis följde även alla andra härskare av den kejserliga eran. Tabell 1. Kejsare av tidig Ming. Namn Tempelnamn Regeringsnamn Regeringstid Zhu Yuanzhang Taizu Hongwu Zhu Yunwen Huidi Jianwen Zhu Di Chengzu Yongle Zhu Gaozhi Renzong Hongxi Zhu Zhanji Xuanzong Xuande Zhu Qizhen Yinzong Zhengdong andra perioden Tianshun Zhu Qiyu Jingdi Jingtai

6 2 POLITISK GEOGRAFI 2.1 POLITISK GEOGRAFI GEOPOLITIK Geografer föredrar vanligen termen politisk geografi framför begreppet geopolitik. I geopolitik försöker man förklara politik med hjälp av geografi, medan i politisk geografi är politiken en viktig, men inte nödvändigtvis den enda viktiga dimensionen för att förklara geografiska problem. Alvstam (Alvstam och Falkemark 1992) vill se termerna geopolitik och politisk geografi som helt synonyma begrepp och använder termen geopolitik för att beteckna såväl politiska som geografiska ansatser. Geopolitik är i denna mening inte någon självständig vetenskap, utan ett perspektiv som kan anläggas på andra problem. Det är sammanbindningen av och det ömsesidiga beroendet mellan geografiska och politiska faktorer som är betydelsefullt, inte vilken av dessa faktorer som generellt skulle vara viktigast. Jag anser Alvstams resonemang rimligt; gebitets geopolitiska rivalitet återspeglas i forskarnas studier, vilket jag försöker belysa i vad som följer. Idealism, den ena av huvudtraditionerna i studier av internationella relationer, är en liberal dogm som vill placera relationerna på en konstitutionell basis (t ex bildandet av Nationernas förbund). Geopolitik är en del av den andra, den realistiska traditionen med Clausewitz som klassisk exempel; krig är fortsättning av politik med andra medel, eller Kjellén; kriget är en mekanism som sorterar ut livsodugliga nationer som torra kvistar på trädet. Både realister och idealister delar en nationalistisk syn på världen; dvs vad gäller geopolitik, är det alltid lätt att identifiera skriftställarens nationalitet utav teserna (Alvstam och Falkemark 1992 s 31). Termen politisk geografi etablerades först av britten Mackinder 1890 och tysken Ratzel 1897, medan svensken Kjellén 1900 står bakom begreppet geopolitik. Alla vill inte sätta likhetstecken mellan geopolitik och politisk geografi; termerna har fått representera olika skolbildningar inom geopolitikens angloamerikanska och tyska versioner. Amerikanen Bowman (Wilsons och Roosevelts rådgivare och Versaillesfördragets arkitekt) ser politisk geografi som en anständig vetenskap, medan geopolitik är för honom politisk propaganda. Rivaliteten mellan dessa skolbildningar kan tydas i det maktpolitiska läget vid sekelskiftet (Alvstam och Falkemark 1992) Geopolitiska modeller Utvecklingen i riktning mot landmakternas ökade betydelse sågs med blandade känslor i Storbritannien. Mackinder, parlamentsledamot och geograf, framförde 1904 en teori om att kontrollen över centrala Asien var en förutsättning för världsherravälde. Denna Heartland Theory är utgångspunkten för nästan allt som rör politisk geografi. Mackinder menar att centrala Asien, lätt att försvaras och svårt att erövras, är en historisk vridaxel (pivot-area), från vilken ryttarfolk, på grund av sin överlägsna rörlighet, har dominerat Asiens och Europas historia. I och med Columbus-perioden från 1492, skiftar maktbalansen över till kustmakterna. Mackinder föreslår i sin ursprungliga presentation från 1904 att den perioden höll på att ta slut. I post-columbiansk era skulle ny transportteknologi, speciellt järnvägar, återställa balansen till fördel för landmakter. Nyckelområdet definierades som en zon icke-åtkomligt för en sjömakt, och omgiven av en inre båge av länder (inner crescent) i Europa och Asien, och en yttre båge av länder (outer crescent) utanför Asien. I sin reviderade världsmodell från 1919 definierar han centrala Asien som hjärtland (heartland), som är större än vridaxeln, och vars geografiska tyngdpunkt har flyttats mer västerut att omfatta i princip Östeuropa. (Fig. 1).

7 Who rules East Europe commands the Heartland. Who rules the Heartland commands the World-Island. Who rules the World-Island commands the World. Fig. 1. Geopolitiska modeller a) Mackinders original b) pan-regioner (Taylor 1993). Med denna tes ville Mackinder föra fram budskapet om att utmanare till Storbritannien som global stormakt höll på att dyka upp. Ryssland var geografiskt den naturliga kandidaten för rollen som utmanare, men det stod klart för Mackinder att det var främst Tyskland som skulle kunna spela denna roll och därför var det viktigt att förhindra Tyskland att expandera ytterligare. Budskapet var även riktad till statsmän i Versailles, som höll på att rita om Europas karta, och som också skapade buffertstater mellan Tyskland och Ryssland. Taylor (1993) menar att Mackinders syn är geopolitik, men det ordet ville Mackinder aldrig ta till (Alvstam och Falkemark 1992 s 10). I Tyskland presenterade på 1930-talet geografen Karl Haushofer sin syn på världshändelserna. Han trodde på den starka staten, som med geografin som ledstjärna expanderade på svaga grannars bekostnad i syfte att uppnå en självförsörjning inom sina gränser (Lebensraum), samt dominerade även kringliggande områden (Grosswirtschaftsraum). General Hauschofer var den ledande förespråkaren av Mackinders teori och utvecklade sin teori om pan-regionerna. Enligt teorin delades världen i tre pan-regioner, ekonomiska och ideologiska maktblock, där kärnan (core) i Nord kompletteras av periferin i Syd. De tre pan-regionerna är Angloamerika och dess periferi, Latinamerika; Europa (kontrollerad av Tyskland) och dess periferi; Afrika och Indien; och Japan och dess periferi, Sydostasien (Fig. 1). Monroedoktrinen är ett klassiskt uttryck för idén, men Förenta staternas intressen, som segrarmakt i andra världskriget, krävde en global strategi och världsmodell (Taylor 1993). Spykman lanserade 1944 begreppet randområdet (rimland), som enligt honom bestod av de europeiska och asiatiska randstaterna (Mackinders inner crescent), och framförde teorin att den som härskar över det eurasiska randområdet bestämmer världens öde. Kalla krigets arkitekter använde teorin att söka legalisera sin politik att förhindra sovjetisk kontroll över randstaterna, med Mellanöstern, Berlin, Korea och Vietnam som största konflikter (Taylor 1993). Spykman förutsåg en maktkamp i Europa mellan Frankrike, Tyskland och Sovjetunionen om ledarställningen i Europa, med Tyskland som den trolige segraren, samt framväxten av Kina som en hegemoni i Östasien (Alvstam och Falkemark 1992 s 15). Amerikanska forskare, som t ex Bowman, använde konsekvent termen politisk geografi, och formulerade alternativa utgångspunkter. Weigert drev bl a tesen att den förhärskande Mercatorprojektionen hade givit européerna en snedvriden bild av sin kontinents betydelse. Projek-

8 tionen sätter Europa i mitten av världen och flyttar Amerika (och Kina) till periferin. Vidare överbetonas den sibiriska landmassans storlek, vilket ansågs ha förlett Mackinder att fästa särskilt stor vikt vid detta område som hjärtland vid sekelskiftet (Alvstam och Falkemark 1992 s 13). I verkligheten är Kina ca fyra gånger större än Grönland, och Indien ca tretton gånger större än Storbritannien (Fig. 2). Fig. 2. Mercators projektion och Mollweiders (ytriktig) Världssystem Europas ekonomiska expansion sträcker sig över en period på 500 år. Merkantilismen var det första skedet i imperiebygget, och varade från till 1700-talet. Utrikeshandeln genererade ackumulering av kapital, vilket drev på industriella revolutionen, och på det följande skedet av expansionen, kolonialismen. Med kolonialism sökte man kontroll över marknader, skapa beroenden som gynnade moderlandet. Den tredje fasen, neokolonialismen från mitten av 1900-talet, karaktäriseras av tidigare beroende staternas nyvunna politiska självständighet, och fortsatta ekonomiska beroende från moderländernas eller transnationella korporationers sida (Chomsky 1995). Politisk geografi har ett globalt arv. Europeisk kolonialism och bosättning och de många utomeuropeiska krig mellan europeiska makter bevisar existensen av globala konflikter och strategier. Portugal och Spanien agerade på 1500-talet inom ett globalt system, vilket var fastställt av påven, en spanskfödd Borgia skuldsatt mot Ferdinand och Isabella, med traktatet i Alcacovas 1479 och senare av överenskommelsen i Tordesillas Enligt den förstnämnde godkände Spanien att lämna utforskningen av Afrikas kust exklusivt till Portugal, förutom Kanarieöarna. Världen utanför Europa delades längs en linje 500 km väster om Azorerna; till Spanien all land väster om linjen och till Portugal öster om. Portugal opponerade mot avtalet och genom förhandlingar i Tordesillas 1494 fick Spanien att gå med på att flytta linjen till 1200 km väster om Kap Verde-öarna (Taylor 1993 s 4, Burman 1989). Wallersteins världssystem (1974) är en ansats i politisk geografi, som vill förklara den kapitalistiska världsekonomins utveckling som en process inom ett globalt system, omfattande både ett utvecklat centrum och en underutvecklad periferi. Centrums utveckling kräver att råvaror och arbetskraft överförs från den underordnade omgivningen. Utvecklingen började i Europa

9 efter 1450 och expanderade att omfatta hela världen vid Både påven Alexander VI i Tordesillas 1494 och president Bush i Rio 1992 är med i denna konstruktion. In world-system analysis geopolitics is about rivalry (until very recently East versus West) in the core for domination of the periphery by imperialism (currently North over South) (Taylor 1993 s 52). Enligt Wallersteins världssystem-begrepp finns det två olika världssystem; världsvälden (world-empires) med ett gemensamt politiskt system, och världsekonomier (world-economies) där det inte finns ett gemensamt politiskt system över hela området. Världsvälden grundar sig på en produktionsform av omfördelning och skattskyldighet. De (Kina, Egypten och Rom) underminerade sin territoriella utvidgning genom att spendera för mycket av sitt ekonomiska överskott till byråkrati och militär (Knox och Agnew 1994 s 109). Världsekonomiernas produktionssätt är kapitalistiskt, baserat på profit och ackumulerandet av kapital. Historiskt har världsekonomiska enheter varit mycket sköra, och alltid uppslukats av världsvälden. Det stora undantaget är den europeiska från 1450, som till slut tog över hela världen. Stater i centrum är de avancerade områden i världsekonomier, med starka samhällsstrukturer och nationell kultur, och integrerad befolkning. De är ekonomiska makter sammanbundna med handel och teknologi, och de exploaterar periferin. Stater i periferin är svaga stater; antingen kolonier eller stater med låg grad av autonomi. Den tredje regionen omfattar semiperiferala områden, vilka utgör buffertzonen mellan centrum och periferin. Wallersteins världssystem återspeglar determinism, för han föreslår att världssystemet var fullt utvecklat på 1950-talet; ingen stat skulle kunna träda i systemet och konkurrera framgångsrikt i centrum, och stater i periferin troligen aldrig skulle ekonomiskt kunna hinna ifatt centrum., this core-periphery pattern is often treated as a static, almost natural, phenomen (Taylor 1993 s 19) Utvecklingen av den sanna världsekonomin I utvecklingen av kulturernas kärnområden skriver Knox och Agnew (1994 s 144ff) att övergången till matproduktion skedde oberoende på flera olika ställen, först i Mellanöstern ca 8500 fvt. Kina kommer som tredje ca 5000 fvt, i områden runt floden Yuan i västra Hunan. Den agrikulturella revolutionen började spridas genom diffusion från Mellanöstern ca 5000 fvt. Det nämns också, att enligt en annan teori ligger troligen det första hjärtområdet i södra Asien, och att Mellanösterns jordbruk är av en senare, mera sofistikerad utgrening. Stadsbildningen skedde först i Mesopotamien och Egypten från ca 3000 fvt, och ca 1000 fvt grundlades städer i norra Kina. Chang (1986) emellertid placerar början av jordbruket i Kina till åtminstone 8000 fvt, troligen till fvt. Xiadynastins ( fvt) städer har grävts upp, men den äldsta hittills uppfunna är Longshan-kulturens ( fvt) stad vid Zhengzu. Staden omringas av en sex meter hög rektangulär (450 x 390 meter) mur, som på toppen är nio meter bred (Chang 1986 s 248). Knox och Agnew (1994) identifierar Medelhavsområdet som den mest utvecklade regionen i världen på 1400-talet. Kina nämns som ett av flera välutvecklade världsvälden före Europas uppsving till global dominans. Varför blev det Europa men inte Kina, fast Kina var minst lika utvecklad. Dessutom var Kina enat kejsardöme med centraliserat styre, omfattande statsbyråkrati, välutvecklade interna kommunikationer och likriktat finanssystem; dvs bra kandidat till ekonomisk utveckling och territoriell expansion. China s failure to take off in the same way that Europe did (Knox och Agnew 1994 s 151) kan enligt författarna tillskrivas i att inte sträva efter ekonomiska möjligheter utomlands. Kineserna skall ha tappat intresset för fortsatta expeditioner, efter att framgångsrikt och före européerna seglat från Java till Afrika. Som den första orsaken till detta nämns att det saknades ett uppdrag (mission) för kolonisering, att Kina såg sig själva som det enda viktiga. För det andra, hotet från nomadfolken i norr och från

10 japanska pirater. Den tredje förklaringen är att det i det centraliserade kejserliga Kina inte fanns nog med olika intressegrupper, som lockades av exploatering utomlands. Ytterligare sägs det att Kina misslyckades (failure) att vidareutveckla militärteknologin, vilket ju gav européerna möjligheten att vända utforskningen till herravälde. Framträdandet av den sanna världsekonomin (Knox och Agnew 1994 s 165f) åtskildes från de tidigare med att ekonomiska och politiska institutioner inte hängde samman. Detta avbrott var både orsak och verkan till skapandet av kapitalistiska produktionsformer inom jordbruk, industri och handel. Utvecklingen av världsekonomin i rummet, med konkurrenspräglade marknader, var ojämn. Dessa faktorer ledde till framträdandet av kärnområden, periferin och semiperiferin. Karakteristiskt för denna spirande europeiska världsekonomi var ett system av interna, dynamiska, stridande krafter, både ekonomiska och politiska spänningar, vilka höll konstruktionen ihop, medan varje grupp sökte omforma det till sin egen fördel. Mekanismer i detta sammanhang är växlingar av komparativa fördelar, substitution av import, samt militarism och geopolitiska svängningar. Det föreslås två huvudorsaker till kapitalismens framgång i organiserandet av världsekonomin. Först, den nya transportteknologin, oceangående segelfartyg och senare ångfartyg och järnvägar, möjliggjorde anknytningen av fjärran resursområden till marknaden, och europeisk militärteknologi sörjde för medel att tvinga fram förmånliga handelsvillkor. För det andra, när lag och ordning hade försäkrat skyddandet av privat egendom, kunde köpman-kapitalisterna ägna all sin uppmärksamhet åt den geografiska expansionen av sina intressen. Speciellt av vikt var holländska och engelska kapitalister, som på 1500-talet förmådde att besegra det spansk-habsburgska försöket att förvandla den spirande världsekonomin till världsvälde (ibid s 109). Framträdandet av den europeiska världsekonomin med dess mekanismer presenteras som i figur 3. Vilken av faktorerna är nyckeln till Europas framgång, uttrycks följande: It was the combination of innovations in shipbuilding, navigation and naval ordnance, however, that literally had the most far-reaching consequences for the evolution of the European space-economy (Knox och Agnew 1994 s 157). Fig. 3. Framträdandet av den europeiska världsekonomin (Knox och Agnew 1994).

11 2.2 KUNSKAP EN FUNKTION AV MAKT Vår bild av Asien och Kina har skiftat kraftigt genom tiderna, från mycket positiv till överdrivet negativ, från förebild till skräckvision. Den gemensamma nämnaren, oberoende ståndpunkten, är den stora okunnigheten om Kina. Hur kommer det sig att våra kunskaper om Kina är så begränsade och fördomsfulla. Kopplingen mellan forskningen och politiska intressen kan inte förnekas. Hur är förhållandet mellan statsmakter och forskning? I sin professionella verksamhet tillhör man det vetenskapliga samfundet, men som samhällsmedborgare tillhör man samhället, vars intressen man måste värna om. En forskare kan inte arbeta opåverkad av sin tids behov. Enligt Hägerdal betonar Foucault starkt relationen mellan kunskap och makt; kunskap eller sanning är i själva verket en funktion av makt. Makthavare använder kunskap för sina egna intressen, och varje samhälle har sin sanningsregim, sin policy om vad sanning är. Detta perspektiv är inte minst intressant för den som vill studera ett samfunds syn på sin geografiska eller kulturella omvärld. Den traditionella termen för akademisk verksamhet rörande Orienten är orientalism. Orientalism är en tankestil, baserad på en distinktion mellan Orienten och oss västerlänningar. Det är en västerländsk stil att dominera, omstrukturera och utöva auktoritet över Orienten; en tankestil som anpassas efter sin tids behov. Vetenskapliga och litterära texter visar tydligt den känsla av överlägsenhet som flera västerländska skribenter uppvisar i sin relation till det orientaliska objektet. Orientalism är från grunden imperialistisk och präglad av illa dolda grundantaganden om Orienten som annorlunda och underlägsen, vilka då tjänar de nationella intressen som kolonialism och neokolonialism. Kina har haft en rätt speciell ställning i västerländsk forskning, i jämförelse med andra regioner. Kina är den andre, västerlandets motbild, men dess civilisation utövar också en lockelse. En storslagen men samtidigt förhållandevis isolerad och oåtkomlig civilisation, omfattande en fjärdedel av mänskligheten. Västs omdömen om Kina har alltid präglats av tendens till överdrift åt det ena eller det andra hållet. Landet blir ett beundransvärt eller avskräckande exempel, västvärldens eviga motbild (Hägerdal 1996). Nyckelordet för Kinabilden i västerlandet är: onyanserad (Hägerdal 1996). Hägerdal säger sig ha inspirerats till sin avhandling när han mötte svenskar som efter två veckor i landet uttalade sig kategoriskt om hur det kinesiska folket är. Förbindelserna fram till 1840 i allmänhet var fredliga, och västvärlden erhöll på 16- och 1700-talen en aktningsvärd informationsmassa om kinesisk civilisation. En helt ny vändning tog förbindelserna under 1800-talet med krigen mot Kina, vilka ledde till fördragshamnar och koncessioner. På de orter där västerlänningar etablerat sig, lade sig en avgjort kolonial atmosfär. Den allmänna kinabilden präglades i början av 1900-talet av idéer från förra seklet om västerlandets kulturella överlägsenhet och av rasism. Kring andra världskriget förljuvades istället allt i det annorlunda Kina; romantiska föreställningar var rådande. Kalla kriget och USA:s inflytande färgade 1970-talets syn och Kina sågs ensidigt som en kommunistisk stat. Under samma tid frodades också en idealiserad bild av det kommunistiska Kina. Statsminister Carlsson avlade ett officiellt besök i Kina 1987, relationerna var goda och den allmänna Kinabilden positiv. Men med händelserna 1989 vid Tian anmen, Himmelska fridens torg, svängde pendeln. Idag skrivs negativt, och inte bara om regimen i Beijing. Kritiken har fortplantats att gälla alla delar av det kinesiska samhället, kinesisk kultur och historia. Nu framhålls det allra värsta man kan hitta när man beskriver Kina och de negativa dragen i samhället överbetonas.

Den kinesiska revolutionens tragedi

Den kinesiska revolutionens tragedi Harold R. Isaacs Den kinesiska revolutionens tragedi Översättning: Per-Olov Eklund Första upplagan av denna klassiska bok (The Tragedy of the Chinese Revolution) kom ut 1938. Boken har därefter kommit

Läs mer

1. Internationellt samarbete

1. Internationellt samarbete 1. Internationellt samarbete Världens stater har blivit alltmer sammanflätade, inrikes- och utrikespolitiken glider ihop. Bakgrunden till denna förändringsprocess ligger bland annat i det ökade ekonomiska

Läs mer

Kapitalismen igår och idag

Kapitalismen igår och idag Maurice Dobb Kapitalismen igår och idag Engelskt original 1958, svensk översättning (Göran Andersson) från 1970 Innehåll 1. Vad är kapitalismen?... 1 2. Hur kapitalismen uppstod... 8 3. Konkurrens och

Läs mer

Diskussion om socialismen

Diskussion om socialismen Maurice Dobb Diskussion om socialismen Engelskt original 1963, svensk översättning från 1970 Innehåll 1. Varför kapitalism?...1 2. Varför inte kapitalism?...8 3. Kan kapitalismen modifieras?...14 4. Varför

Läs mer

Sven Wimnell 031205 med tillägg 031231: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen?

Sven Wimnell 031205 med tillägg 031231: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Sven Wimnell 031205 med tillägg 031231: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. Med kunskaper om verksamheterna och

Läs mer

Milovan Djilas Den nya klassen (1957)

Milovan Djilas Den nya klassen (1957) Milovan Djilas Den nya klassen (1957) Översättning (från engelska): L. Thuresson och O. Moberg Presentation Milovan Djilas var en av de högsta ledarna i det jugoslaviska kommunistpartiet och tillika regeringsmedlem,

Läs mer

Det goda livet. Anna McClintock VT-11. C-uppsats Socionomprogrammet Lunds universitet. Handledare: Max Koch

Det goda livet. Anna McClintock VT-11. C-uppsats Socionomprogrammet Lunds universitet. Handledare: Max Koch Det goda livet Namibiska och svenska universitetsstudenters upplevelse av det ekonomiska kapitalets inverkan på välbefinnandet analyserat utifrån ett postkolonialt perspektiv Anna McClintock VT-11 C-uppsats

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 130:4 2010

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 130:4 2010 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 130:4 2010 Globalhistoria och forskning om långa förlopp Av Arne Jarrick & Janken Myrdal Skälen för globalhistoria De avlägsna tiderna är inte så avlägsna. Vi gör följande

Läs mer

Mikrolån; skuldfälla eller framgångsaga? - En antropologisk utredning av mikrolån via Grameen Bank i Indien och Bangladesh

Mikrolån; skuldfälla eller framgångsaga? - En antropologisk utredning av mikrolån via Grameen Bank i Indien och Bangladesh SANK01 Kandidatuppsats VT 2013 Handledare: Ulf Johansson-Dahre AVDELNINGEN FÖR SOCIALANTROPOLGI SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN Mikrolån; skuldfälla eller framgångsaga? - En antropologisk utredning av mikrolån

Läs mer

Ludwig von Mises. Ekonomisk politik. Tankar för dagen och morgondagen Svensk översättning: Per-Olof Samuelsson

Ludwig von Mises. Ekonomisk politik. Tankar för dagen och morgondagen Svensk översättning: Per-Olof Samuelsson Ludwig von Mises Ekonomisk politik Tankar för dagen och morgondagen Svensk översättning: Per-Olof Samuelsson This translation is reproduced with permission from Liberty Fund, Inc. It is translated from

Läs mer

Den Fria Marknaden har snart gjort 99% av oss utfattiga

Den Fria Marknaden har snart gjort 99% av oss utfattiga Den Fria Marknaden har snart gjort 99% av oss utfattiga av Håkan Anderberg Copyright Håkan Anderberg, Maj 2012. Published at Smashwords All rights reserved. Kopiering för personligt behov och utbildningsyfte

Läs mer

Sveriges handel med Kina och Japan under envoyé Wallenbergs tidevarv

Sveriges handel med Kina och Japan under envoyé Wallenbergs tidevarv Lunds universitet Historiska institutionen HIS K 01, HT-14 Handledare: Stefan Eklöf Amirell Examinator: Wiebke Kolbe Seminarium: 2015-01-12 Sveriges handel med Kina och Japan under envoyé Wallenbergs tidevarv

Läs mer

Catherine Samary - Mandels syn på övergången till socialismen

Catherine Samary - Mandels syn på övergången till socialismen 1 Innehållsförteckning Catherine Samary - Mandels syn på övergången till socialismen Inledning: Ernest Mandels konsekvens...1 Trotskijs förutsägelse...4 A. Diskussioner om övergångssamhällena : kapitalistiskt

Läs mer

När tusen eldar slickar himlen

När tusen eldar slickar himlen När tusen eldar - inlaga NY2.qxd 07-06-04 14.16 Sida 3 Ola Wong När tusen eldar slickar himlen KINAS VÄG TILL FRAMTIDEN Ordfront Stockholm 2007 När tusen eldar - inlaga NY2.qxd 07-06-04 14.16 Sida 4 Ola

Läs mer

EN GRÄNSLÖS ACCELERERAD EKONOMI DENNIS PAMLIN

EN GRÄNSLÖS ACCELERERAD EKONOMI DENNIS PAMLIN EN GRÄNSLÖS ACCELERERAD EKONOMI DENNIS PAMLIN EN GRÄNSLÖS ACCELERERAD EKONOMI - våra möjligheter att styra kapitalflöden i en globaliserad värld DENNIS PAMLIN Innehållsförteckning 3 0 Inledning 4 0.1 syfte

Läs mer

Den ekonomiska teorins historia

Den ekonomiska teorins historia Den ekonomiska teorins historia En komprimerad version Staffan Stockeld, 2005 Samtidsperspektiv 1 Innehållsförtekning Doktrinhistoria: Introduktion... 3 Europas medeltid.. 5 Merkantilism: Den ekonomiska

Läs mer

www.libertariansktforum.org Det stulna begreppet NATHANIEL BRANDEN »Under irrationalismens populära paroller firar den förhistoriska

www.libertariansktforum.org Det stulna begreppet NATHANIEL BRANDEN »Under irrationalismens populära paroller firar den förhistoriska Svenska Libertarianskt Forum Årgång III * Nr 6 www.libertariansktforum.org Mars 2004 * 30 kr Det stulna begreppet Den filosofiska utvecklingen under 1900-talet liknar en nedsläckning i relation till 1600-1700-talens

Läs mer

Ett nödvändigt ont: Statsskulden som historiskt fenomen

Ett nödvändigt ont: Statsskulden som historiskt fenomen Ett nödvändigt ont: Statsskulden som historiskt fenomen MAX EDLING & PATRIK WINTON Inledning Som nytillträdd statsminister publicerade Göran Persson en redogörelse för sin gärning som finansminister under

Läs mer

En union, ett samarbete och en valuta i kris

En union, ett samarbete och en valuta i kris En union, ett samarbete och en valuta i kris En kvantitativ studie om Spaniens och Sveriges mediala framställning av euro- krisen inom EU Emanuel Angerbjörn Medie- och kommunikationsvetenskap Kandidat-/

Läs mer

Juridiska institutionen

Juridiska institutionen Juridiska institutionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 4 Ordförklaringar... 6 1 Inledning... 9 1.1 Bakgrund... 9 1.2 Syfte och frågeställningar... 10 1.3 Avgränsningar och definitioner... 11 1.4

Läs mer

Lokala valutor och nya penningsystem

Lokala valutor och nya penningsystem s.1 Inledning Lokala valutor och nya penningsystem Marianne Påsse, Ubbhult maj 2012 Inledning / De allvarligaste systemfelen s.2/ Den historiska kampen s.12 / En ny ekonomi s.16/ Slutord s.26/ Noter s.27

Läs mer

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM Svea Rikes Vagga Lars Bägerfeldt 2 BÄGERFELDT, LARS. När Sverige blev till. En annorlunda teori om Svea rikes vagga. Tillägnad Katarina, Josefin och Johan Lars

Läs mer

Lokala valutor och nya penningsystem

Lokala valutor och nya penningsystem s.1 Lokala valutor och nya penningsystem Marianne Påsse, Ubbhult maj 2012 Inledning / De allvarligaste systemfelen s.4/ Den historiska kampen s.24/ En ny ekonomi s.33/ Slutord s.55 Inledning För att förstå

Läs mer

Att sälja världen. Omvärldsbilder i svensk utlandsturism

Att sälja världen. Omvärldsbilder i svensk utlandsturism Att sälja världen Omvärldsbilder i svensk utlandsturism GOTHENBURG STUDIES IN THE HISTORY OF SCIENCE AND IDEAS 17 Klas Grinell Att sälja världen Omvärldsbilder i svensk utlandsturism ACTA UNIVERSITATIS

Läs mer

Demokrati kontra frihet

Demokrati kontra frihet Lunds universitet Statsvetenskapliga institutionen STVA21 HT10 Handledare: Mia Olsson Demokrati kontra frihet En granskning av Freedom House-indexet Rabie Salem Christian Andersson Abstract Den här studien

Läs mer

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster Kommerskollegium 2009:5 Globala handelsmönster 2009 06 Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel

Läs mer

St. Barthélemy. Skrivningen om den forna svenska kolonin. Av: Lee Martin Handledare: Ragnar Björk Examinator: Kenneth Awebro

St. Barthélemy. Skrivningen om den forna svenska kolonin. Av: Lee Martin Handledare: Ragnar Björk Examinator: Kenneth Awebro Södertörns högskola Institutionen för Historia och Samtidsstudier Kandidat 15hp Historia Vårterminen 2013 St. Barthélemy Skrivningen om den forna svenska kolonin Av: Lee Martin Handledare: Ragnar Björk

Läs mer

hävdar, att han vägleds inte av någon teori eller historieuppfattning utan rätt och slätt av sitt sunda förnuft. Olyckligtvis är detta ofta sant.

hävdar, att han vägleds inte av någon teori eller historieuppfattning utan rätt och slätt av sitt sunda förnuft. Olyckligtvis är detta ofta sant. Presentation Leo Huberman Människans rikedomar Översättning: Björn Kumm Första svenska upplagan: 1965 Detta är en riktig klassiker (första amerikanska utgåvan publicerades 1936), som på ett lättfattligt

Läs mer

Valfrid, Borås 2010. Att studera kulturpolitik. Anders Frenander (red.)

Valfrid, Borås 2010. Att studera kulturpolitik. Anders Frenander (red.) Valfrid, Borås 2010 Arkitekter på armlängds avstånd? Att studera kulturpolitik Anders Frenander (red.) Innehåll Svensk kulturpolitik under 1900-talet: Kulturpolitik vad är det? (Anders Frenander)... 1

Läs mer

Perry Anderson: Två revolutioner

Perry Anderson: Två revolutioner 1 Perry Anderson: Två revolutioner [Ur New Left Review, nr 61, januari-februari 2010. Översättning från engelska, Göran Källqvist. Hur ska man förklara de motsatta resultat som kommunismen lett till i

Läs mer