Investeringsmemorandum Inbjudan till teckning av aktier i FDT System Holding AB (publ) inför listning på AktieTorget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Investeringsmemorandum Inbjudan till teckning av aktier i FDT System Holding AB (publ) inför listning på AktieTorget"

Transkript

1 Investeringsmemorandum Inbjudan till teckning av aktier i FDT System Holding AB (publ) inför listning på AktieTorget FDT tillhandahåller affärs- och butiksdatasystem som förenklar och effektiviserar för företag. Bolaget är en helhetsleverantör som tillhandahåller allt från hårdvara och programvara till installation, drift och utbildning. FDT System Holding AB (publ)

2 Om memorandumet Definitioner I detta memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Bolaget eller FDT avses FDT System Holding AB (publ) med organisationsnummer Finansiell rådgivare I samband med nyemissionen som beskrivs i detta memorandum är Sedermera Fondkommission AB finansiell rådgivare till FDT. Sedermera Fondkommission AB har biträtt FDT vid upprättandet av detta memorandum. Styrelsen i FDT är ansvariga för innehållet i memorandumet, varpå Sedermera Fondkommission AB friskriver sig från allt ansvar i förhållande till aktieägare i Bolaget samt avseende andra direkta eller indirekta konsekvenser till följd av beslut om investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i memorandumet. Sedermera Fondkommission AB agerar även emissionsinstitut i samband med nyemissionen. Undantag från prospektskyldighet Detta memorandum har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen. Detta memorandum avseende nyemission är undantaget från prospektskyldigheten enligt Lagen om handel med finansiella instrument Undantag avseende erbjudande till allmänheten. Grunden för undantaget är att det sammanlagda värdet av erbjudandet av finansiella instrumentet understiger 1 miljon euro under en tolvmånadersperiod. Memorandumets distributionsområde Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Inbjudan enligt detta memorandum vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, USA, Sydafrika eller något annat land där distributionen eller denna inbjudan kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. För memorandumet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta memorandum eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt. Memorandumet tillgängligt Memorandumet finns tillgängligt på FDT:s kontor samt på Bolagets hemsida (www.fdt.se). Memorandumet kan också nås på AktieTorgets och Sedermera Fondkommission AB:s respektive hemsida (www.aktietorget.se, Uttalanden om framtiden Uttalanden om framtiden och övriga framtida förhållanden i detta memorandum återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast de bedömningar och antaganden som styrelsen gör vid tidpunkten för memorandumet. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet. AktieTorget FDT har i syfte att säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden erhåller korrekt, omedelbar och samtidig information om Bolagets utveckling träffat en överenskommelse med AktieTorget om informationsgivning. FDT avser att följa tillämpliga lagar, författningar och rekommendationer som gäller för bolag som är anslutna till AktieTorget. Allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera på Bolagets pressmeddelanden och rapporter genom att anmäla intresse för detta på AktieTorgets hemsida AktieTorget är ett värdepappersbolag som driver en handelsplattform (MTF). AktieTorget tillhandahåller ett effektivt aktiehandelssystem (INET Nordic), tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Nasdaq OMX Stockholm. Det innebär att den som vill köpa och sälja aktier som är listade på AktieTorget använder sin vanliga bank eller fondkommissionär. Aktiekurser från bolag på AktieTorget går att följa i realtid hos de flesta Internetmäklare och på hemsidor med finansiell information. Aktiekurser finns även att följa på Text-TV och i dagstidningar. FDT har ansökt om att aktierna som nyemitteras i denna nyemission ska bli föremål för handel på AktieTorget. Styrelsen i Bolaget avser i dagsläget inte verka för att Bolaget skall ansluta sig till någon annan marknadsplats. 2

3 Innehållsförteckning Inbjudan till teckning av aktier... 4 Bakgrund och motiv för nyemission... 5 VD Kent Forss har ordet... 7 Villkor och anvisningar... 8 FDT System Holding AB (publ) FDT:s affärs- och butiksdatasystem Styrelse och ledande befattningshavare Revisor och anställda Övriga upplysningar Aktiekapital Ägarförhållanden Finansiell översikt Riskfaktorer Bolagsordning Skattefrågor Koncernen Dotterbolaget FDT-System AB* Jan-mar Jan-mar Jan-mar 12 mån 12 mån 12 mån Nettoomsättning (KSEK) Rörelseresultat (KSEK) Soliditet (%) 18,4 12,3 N/A 18,9 26,1 20,0 Likvida medel (KSEK) * Visar räkenskaper från det rörelsedrivande dotterbolaget FDT-System AB. 3

4 Inbjudan till teckning av aktier Emissionsbeslut Vid styrelsesammanträde i FDT System Holding AB (publ) den 8 maj 2012 beslutades med stöd av bemyndigande från årsstämman den 12 april 2012 att genomföra en nyemission av högst aktier. Rätt att teckna de nya aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma allmänheten. Emissionsvolym och emissionskostnader Fulltecknad nyemission tillför FDT cirka 2 MSEK före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka SEK. Inbjudan Härmed inbjuds Ni, i enlighet med villkoren i detta memorandum, till att teckna aktier i FDT System Holding AB (publ) till en kurs om 4,45 SEK per aktie. Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 25 maj 11 juni 2012 Teckningskurs: Emissionsvolym: Antal aktier i erbjudandet: Teckningspost: Antal aktier innan emission: Värdering: Listning på AktieTorget: ISIN-kod: 4,45 SEK per aktie SEK aktier Minsta teckningspost är aktier aktier Cirka 15,4 MSEK (pre-money) Styrelsen har ansökt om att aktien i FDT ska anslutas till AktieTorget. Första dag för handel beräknas bli den 10 juli SE Ansvar Styrelsen för FDT System Holding AB (publ) är ansvarig för innehållet i detta memorandum. Nedan angivna personer försäkrar härmed gemensamt som styrelse att de vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i memorandumet, såvitt de vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Sölvesborg den 24 maj 2012 Styrelsen i FDT Systems Holding AB (publ) Hans Alm Styrelseordförande Kent Forss Styrelseledamot och VD Claes-Ingvar Andersson Styrelseledamot 4

5 Bakgrund och motiv för nyemission FDT tillhandahåller affärssystem (för daglig företagsadministration) och butiksdatasystem (för kontroll över butikens ekonomi) som förenklar och effektiviserar för butiker och butikskedjor samt små och medelstora företag inom tjänstesektor och tillverkande industri. Med kvalificerad teknisk utveckling, stor driftsäkerhet, utvecklad support och lojalt kundbemötande ska FDT vara den IT-leverantör som ger den mest solida helhetslösningen som samtidigt ger kunderna mest värde för sin investering. FDT Förenkla Din Tillvaro. Verksamheten startade 1979 genom dotterbolaget FDT-System AB och har sedan dess expanderat och utökat kundstocken kontinuerligt. Samtliga produkter är utvecklade genom behovsstyrd produktutveckling och produkterna kan anpassas för varje enskild kund. Stor skalbarhet skapar låga ingångströsklar med möjligheten att växa inom samma system. Mer och mer affärslogistik flyttas till webbaserade system och molntjänster. FDT utvecklar nu ett helt webbaserat affärssystem FDT Excellence ERP som beräknas vara klart vid årsskiftet 2013/2014, samt ett, enligt styrelsens bedömning, mycket driftsäkert butiksdatasystem FDT Excellence Retail som planeras för pilotdrift under hösten FDT utvecklar dessutom ett helt nytt WEB shop-system som planeras för pilotdrift under juni Såvitt styrelsen känner till är det få leverantörer som kan erbjuda en sådan helhetslösning som FDT kan erbjuda. Målsättningar och prognos FDT är idag ett lönsamt företag och redovisade under 2011 en omsättning om 36 MSEK med ett resultat efter finansiella poster om cirka 1,6 MSEK. För 2012 prognostiserar Bolaget en omsättning om cirka 34 MSEK med ett resultat efter finansiella poster om cirka 3,2 MSEK (se ytterligare information om prognos senare i detta memorandum). FDT:s målsättning är att 2016 vara en av de ledande leverantörerna av affärssystem i Norden med fokus på små- och medelstora företag med handels- och butiksverksamhet. FDT har även som mål att växa organiskt och via förvärv med en, efter 2012, årlig genomsnittlig omsättningstillväxt på cirka 35 % med bibehållen vinstmarginal för att under 2016 nå en omsättning om cirka 100 MSEK med en vinstmarginal om cirka 10 % före skatt. Utifrån rådande situation bedömer styrelsen att det inte krävs nyemissioner för att finansiera den löpande verksamheten. Ytterligare nyemissioner kan dock komma att genomföras i syfte att möjliggöra förvärv av bolag eller investeringar. Rörelsekapital och nyemission Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning tillräckligt för de aktuella behoven under åtminstone 12 månader framåt i tiden räknat från dateringen av detta memorandum. FDT genomför nu en nyemission om cirka 2 MSEK för att sprida ägandet och öka likviditeten i aktien inför en listning på AktieTorget. Emissionslikviden är, efter emissionskostnader om cirka SEK, avsedd för att säkra utvecklingen av FDT:s nya system. 5

6 Emissionen kommer att genomföras under förutsättning att AktieTorget lämnar slutgiltigt besked att Bolaget kommer att upptas till handel. FDT genomförde under 2011 en emission om 5 MSEK vilka används för utveckling av FDT:s nya system samt för finansiering av Squid Butiksdatas rörelse. Listning på AktieTorget FDT är godkänt för listning under förutsättning att emissionen genomförs samt att AktieTorget bedömer att förutsättningarna finns för en ändamålsenlig handel. Bolaget ska dessutom verka för att utöka styrelsen med ytterligare en styrelseledamot. Listningen på AktieTorget bidrar till att eventuella företagsförvärv avsevärt underlättas. Vidare underlättas eventuell framtida kapitalanskaffning, vilket främjar att en hög utvecklings- och expansionstakt kan hållas samt skapar även utökade möjligheter för en god marknadsföring av såväl Bolaget som dess produkter. Aktiens prissättning Styrelsen har upprättat värderingen utifrån en sammanvägd bedömning av Bolagets nuvarande verksamhet och framtida potential. 6

7 VD Kent Forss har ordet FDT har en lång historia bakom sig. Bolaget etablerades 1979 i Luleå och var en av pionjärerna inom datorbaserad redovisning. Genom ett stort återförsäljarnät växte FDT:s kundstock snabbt. Under 2001 etablerade FDT en egen försäljarkår med bas i Stockholm och fokus på nyförsäljning inom segmentet handel och snart därefter butikskedjor. FDT blev framgångsrika på dessa segment och tillväxten på nya kunder sköt återigen fart. Idag har FDT över kunder som använder affärssystemet och butiksdatasystemet. FDT:s kunder finns över hela landet, med tyngdpunkten i södra Sverige. FDT är till skillnad från många andra aktörer en helhetsleverantör vilket innebär att våra kunder har en one stop shop där man från en och samma leverantör får helheten i form av affärssystem, servicesystem, web shop, butiksdata, kedjelösning med mera och allt hänger ihop, något som varit mycket uppskattat från våra kunder. På marknaden idag är det annars vanligt att man måste köpa affärssystemet från en aktör, butikslösningen från en annan, web shop från en tredje och så vidare. Hos oss får man allt installerat, utbildat och klart inklusive support och drift av systemen. FDT är idag en fullserviceleverantör hos flera hundra kunder där kunden bara behöver komma ihåg ett telefonnummer, vi tar hand om resten! Vi på FDT jobbar med att få våra kunder mer än nöjda och hjälpa dem att skapa ökad lönsamhet med våra system. Genom att vi behåller fler och fler kunder så uppnår vi skalfördelar och kan därigenom öka vår lönsamhet. Drygt 2000 kunder har aktivt serviceavtal hos oss och våra hyres- och serviceavtalskunder står idag för mer än hälften av vår omsättning. FDT:s marknad är små- och medelstora företag i Sverige och Norge inom handels-, industri- och tjänsteföretag samt butikskedjor. Vi finns idag i huvudsak i Sverige men genom ett aktivt samarbete med våra kunder har vi påbörjat vår etablering även i Norge där vi arbetar via en agent. Vår plan är att gradvis växa oss in i Norden genom egna bolag, förvärv samt samarbeten. Vi vill växa med våra kunder. FDT är en stark aktör inom butiksdata där vi idag har en av de ledande positionerna i Sverige med installationer hos ungefär butiker. För de övriga verksamhetsområdena industri-/tjänsteföretag och kedjor avser vi att stärka vår konkurrenskraft genom aktiv produktutveckling samt förstärkt samarbete med våra återförsäljare. FDT skall växa med operativ vinst. Det kapital som vi tar in skall användas för att göra de produktinvesteringar och företagsförvärv som vi vill göra för ökad tillväxt. Vi satsar nu offensivt på produktutveckling. Vår nya WEB shop-lösning är planerad för pilotdrift sommaren 2012 vilket öppnar ett helt nytt affärsområde för FDT. Det nya molnbaserade butiksdatasystemet som utvecklas för att ge kontinuerlig och säker drift bygger på den senaste teknologin för internationellt bruk och kommer därmed att ha integrationsmöjligheter inte bara mot FDT:s egna affärssystem utan även mot andra system på marknaden. Anledningen till att styrelsen har valt att lista FDT på AktieTorget är att skapa möjlighet att genom nyemissioner förvärva företag med aktier som betalningsmedel. Genom att på så sätt samgå med liknande bolag skapas synergieffekter och möjligheter till ökad lönsamhet i en gemensam verksamhet. Vår målsättning är att vara en av de ledande aktörerna på vår marknad. Vi är övertygade om att detta är möjligt med den plan som vi har för vår utveckling. FDT skall gå från att vara ett förvaltande företag till att bli en av marknadens mest professionella företag inom affärs- och butiksdatasystem. Vi har redan påbörjat den resan med en kompetent styrelse, förvärv av en duktig aktör inom butiksdataområdet, nyutveckling av WEB shop-lösning samt utveckling av marknadens främsta produktportfölj. Vi är på väg och på rätt väg! Kent Forss VD, FDT Holding AB (publ) 7

8 Villkor och anvisningar Erbjudandet Erbjudandet omfattar högst nyemitterade aktier i FDT Holding AB (publ). Vid full anslutning i föreliggande nyemission kommer Bolaget att tillföras kronor, före emissionskostnader. Utfallet av emissionen kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande på Bolagets och AktieTorgets respektive hemsida, vilket beräknas ske under vecka 24, Teckningsberättigade Rätt att teckna de nya aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma allmänheten och institutionella investerare. Företrädesrätt till teckning Emissionen genomförs utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskurs Teckningskursen är 4,45 kronor per aktie. Courtage utgår ej. Teckningstid Anmälan om teckning skall göras under perioden 25 maj 11 juni Anmälan Anmälan om teckning av aktier skall avse lägst aktier. Anmälningssedlar skall vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda senast kl den 11 juni 2012 på nedanstående adress, fax eller e-post: Sedermera Fondkommission AB Emissionstjänster Telefon: Importgatan 4 Fax: SE Ängelholm E-post: Endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningssedlar gäller den senast inkomna. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på anmälningssedeln förtryckta texten. Rätt till förlängning av anmälningstiden samt emissionens fullföljande Styrelsen förbehåller sig rätten, att under alla omständigheter, fatta beslut att inte fullfölja emissionen. I det fall AktieTorgets spridningskrav inte skulle uppfyllas, kommer emissionen inte att fullföljas. Beslut om att inte fullfölja emissionen kan senast fattas före det avräkningsnotor skall sändas ut. Principer för tilldelning Beslut om tilldelning fattas av styrelsen varvid följande princip skall gälla. Aktietecknare skall enligt styrelsens bestämmande tilldelas aktier i förhållande till totalt tecknat antal aktier avrundat nedåt till jämn teckningspost. Överskjutande aktier fördelas genom lottning. Dock äger styrelsen rätt att frångå ovanstående fördelningsgrund för att uppnå en erforderlig spridning av ägandet bland allmänheten och därigenom möjliggöra för en regelbunden och likvid handel med Bolagets aktier. Tilldelning beräknas ske vecka 24, Snarast därefter kommer avräkningsnota att skickas till dem som erhållit tilldelning i erbjudandet. De som inte tilldelats några aktier får inget meddelande. Tilldelning kan komma att ske med ett lägre antal aktier än vad som angivits på anmälningssedlarna eller i vissa fall helt utebli. 8

9 Betalning Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota och betalning skall ske i enlighet med anvisningarna på denna. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningstid och betalning skall ske senast fyra bankdagar därefter. De som inte tilldelats några aktier får inget meddelande. Om betalning inte sker i tid kan aktierna komma att överlåtas till annan part. Om betalning från en sådan försäljning understiger försäljningspriset enligt erbjudandet kan mellanskillnaden komma att utkrävas av den person som ursprungligen tilldelades aktierna. Registrering och redovisning av tilldelade aktier Registrering av emissionen hos Bolagsverket beräknas ske vecka 27, Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av aktier skett på tecknarens VP-konto. Avisering till aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat sker i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Investerare bosatta utanför Sverige Investerare som är bosatta utanför Sverige kan vända sig till Sedermera Fondkommission AB på nedanstående telefonnummer för information om teckning och betalning. Observera att erbjudandet enligt detta memorandum inte riktar sig till personer som är bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Rätt till utdelning Vinstutdelning för de nya aktierna skall utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Handel på AktieTorget FDT har för avsikt att lista Bolagets aktie på AktieTorget. Första handelsdag är beräknad till den 10 juli Handelsbeteckningen kommer att vara FDT. Bolagets aktie har ISIN-kod SE En handelspost kommer att uppgå till en (1) aktie. Övrigt Samtliga aktier som erbjuds i denna nyemission kommer att nyemitteras. Det finns därför inga fysiska eller juridiska personer som erbjuder att sälja värdepapper i denna nyemission. Frågor med anledning av nyemissionen kan ställas till: FDT Holding AB (publ) Sedermera Fondkommission AB Tel: Tel: E-post: E-post: Memorandum finns tillgängligt via Bolagets hemsida (www.fdt.se) och AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se) samt kan även erhållas kostnadsfritt från FDT. Memorandum finns även tillgängligt på Sedermera Fondkommission AB:s hemsida (www.sedermera.se). 9

10 FDT System Holding AB (publ) Verksamhet och bolagsstruktur FDT tillhandahåller affärs- och butiksdatasystem som förenklar och effektiviserar för företag. Bolaget är en helhetsleverantör som tillhandahåller allt från hårdvara och programvara till installation, drift och utbildning. FDT är moderföretag i en koncern omfattande förutom moderbolaget de tre helägda dotterbolagen FDT- System AB, Easy Retail Systems Sweden AB och Digitalkassa i Motala AB. Härutöver har Bolaget inga aktieinnehav. Verksamheten i moderbolaget utgörs av koncernledningsfunktionen. Den rörelsedrivande verksamheten bedrivs huvudsakligen via dotterbolaget FDT-System AB. Digitalkassa i Motala AB står för försäljning av FDT:s Butik Easy-system medan Easy Retail Systems Sweden AB är vilande. FDT System Holding AB (publ) FDT-System AB (100 %) Digitalkassa i Motala AB (100 %) Easy Retail Systems Sverige AB (100 %) Bolagsinformation Firmanamn FDT System Holding AB (publ) Handelsbeteckning FDT Säte Blekinge län, Sölvesborg kommun Organisationsnummer Datum för bolagsbildning Datum när bolag startade sin verksamhet Land för bolagsbildning Sverige Hemvist Sölvesborg Juridisk form Publikt aktiebolag Lagstiftning Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen Adress Asplyckegatan 15, Sölvesborg Telefon Hemsida Firmanamn FDT-System AB Land för bolagsbildning Sverige Land från var dotterbolag bedriver verksamheten Sverige Organisationsnummer Ägarandel 100 % Beskrivning Det rörelsedrivande dotterbolaget. FDT-System AB tillhandahåller affärs- och butiksdatasystem som förenklar och effektiviserar för företag. Firmanamn Digitalkassa i Motala AB Land för bolagsbildning Sverige Land från var dotterbolag bedriver verksamheten Sverige Organisationsnummer Ägarandel 100 % Beskrivning Bolagets verksamhet är försäljning av butiksdatasystem och tillhörande produkter för de bolag som har mindre avancerade behov. Försäljningen skall i huvudsak skötas via Internet med produktvisningar som görs på distans. 10

11 Firmanamn Easy Retail Systems Sverige AB Land för bolagsbildning Sverige Land från var dotterbolag bedriver verksamheten Sverige Organisationsnummer Ägarandel 100 % Beskrivning Vilande. Historisk utveckling 1979 Verksamheten startade genom nuvarande dotterbolaget FDT-System AB FDT genomförde en nyemission och utvecklade en ny plattform för butiksdata FDT tecknade avtal med första butikskedjan bildelsspecialisten FDT blev certifierad partner till Microsoft Dynamics. FDT levererade komplett system till T Shirt Store, med butiker över hela världen Utvecklingen av en ny generation affärssystem påbörjades. Bolaget genomförde en nyemission om cirka 5 MSEK FDT förvärvade inkråmet i Squid Butiksdata. Vision FDT skall vara en av Europas ledande IT-leverantörer inom affärssystem för små och medelstora handelsindustri- och tjänsteföretag samt butikskedjor. Kunder FDT:s kunder utgörs av butiker och butikskedjor samt små och medelstora företag inom tjänstesektor och tillverkande industri. FDT har cirka aktiva kunder inom segmenten handel, industri samt tjänstesektor. Inom handel levererar FDT system till hela kedjor såsom Arken Zoo, Önska, Bildelsspecialisten, Djurmagazinet, Elon, Elkedjan, Kahls The & Kaffe, Bergendahls, Rabalder, Frasses med flera. Strategi För att uppnå sin vision har FDT fokus på att skapa produkter och tjänster som ökar kundernas lönsamhet och fungerar enkelt både för det mindre företaget och för den större företagskedjan. FDT skall vara en helhetsleverantör som skapar produkter och tjänster som gör att kunderna verkligen får en förenklad tillvaro. FDT satsar en stor del av intäkterna på produktutveckling. FDT investerar årligen mellan % av omsättningen i nya produkter och produktförbättringar. Produktutvecklingen baseras på att programmen blir tjänster som hyrs över Internet. Allt blir mobilt och plattformsoberoende. Detta skapar behov av integrationer där driftskritiska funktioner finns som exempelvis kassor, produktionssystem med mera. FDT bygger därför en integrationsmotor som medger integration mot FDT:s nuvarande och kommande affärssystem samt även mot andra mer globala system på marknaden. Genom att kombinera en stark egen produktutveckling med förvärv av konkurrenter och kompletterande företag möjliggörs en hög tillväxttakt. Med fler kunder som kan nyttja de nya produkterna kan FDT fortsätta att vara offensiva med produkter och pris. En annan expansionsmöjlighet är att växa genom kunderna. Ett exempel är en av FDT:s viktigaste kunder, Arken Zoo, som påbörjat sin internationella expansion och fortsätter med FDT som leverantör. Idag finns det ett hundratal aktörer inom affärssystem i Sverige och cirka 50 som fokuserar på butiksdatasystem. Enligt styrelsens bedömning kommer en betydande del av dessa att bli föremål för strukturomvandling då utvecklingskostnaderna är mycket stora för att lyfta deras plattformar till nyare teknologi. FDT har nyligen förvärvat inkråmet i en butiksdataleverantör Squid Butiksdata. 11

12 Squid som system är enligt styrelsens bedömning ett bra komplement till FDT:s verksamhet då det öppnar för nya marknader såsom livsmedelsbutiker, snabbmatsrestauranger och sko- och klädhandel. Enligt styrelsens bedömning är Squid idag den främsta produkten i Sverige inom dessa områden. Målsättningar FDT:s målsättning är att 2016 vara en av de ledande leverantörerna av affärssystem i Norden med fokus på små- och medelstora företag med handels- och butiksverksamhet. FDT har även som mål att växa organiskt och via förvärv med en, efter 2012, årlig genomsnittlig omsättningstillväxt på cirka 35 % med bibehållen vinstmarginal för att under 2016 nå en omsättning om cirka 100 MSEK med en vinstmarginal om cirka 10 % före skatt. Prognos (MSEK) Prognos Omsättning Resultat efter finansiella poster 3,2 1,6 2,6 0,8 Antaganden för prognos Under 2010 infördes kassaregisterlagen i Sverige vilket ställde krav på samtliga butiker att ha ett certifierat kassaregister. Det innebar att samtliga befintliga butiker var tvungna att uppgradera sina system och införa en så kallad kontrollenhet. För FDT innebar detta en massiv arbetsinsats och givetvis en kraftigt ökad tillfällig försäljning, huvudsakligen av hårdvara. FDT:s prognos om en lägre omsättning för 2012 beror i huvudsak på minskade genomfaktureringar som har gjorts till vissa kunder för deras kommunikation och huvudkontorslösningar samt den engångseffekt på 3,7 MSEK som FDT hade 2011 för supportintäkter, då den periodiserade intäkten intäktsfördes direkt. En mer rättvis jämförelse mellan omsättningen 2011 och prognostiserad omsättning 2012 är därför 32 MSEK för 2011 och 34 MSEK för 2012, då engångseffekter är neutraliserade. Resultatökningen för 2012 förväntas skapas av de nya produkter som erhölls vid förvärvet av inkråmet i Squid Butiksdata samt lanseringen av den nya WEB shops-plattformen. Vidare har ett omfattande personaloptimeringsprogram initierats som förväntas ge full effekt från och med september 2012 med cirka 2 MSEK i minskade kostnader per år. Faktorer som FDT kan påverka Personalkostnader Försäljningsarbete Aktiverade utvecklingskostnader Leveranskapacitet Produkternas egenskaper och delvis kundernas nöjdhet med produkterna och tjänsterna. Faktorer som FDT inte kan påverka Konjunkturen för handeln och små och medelstora företag inom Bolagets område. Konkurrens från nya och befintliga aktörer. Det ekonomiska klimatet och effekter från krisen i exempelvis euro länderna. Regeländringar för våra kunder. 12

13 FDT:s affärs- och butiksdatasystem Samtliga produkter är utvecklade genom marknadsorienterad och behovsstyrd produktutveckling och är utvecklade för att med senaste teknologi göra användarens företagande effektivare, lönsammare och enklare. Kundens behov bestämmer såväl vilket system som ska användas som innehållet i systemet. Stor skalbarhet skapar låga ingångströsklar med möjligheten att växa inom samma system. Kunden får även tillgång till löpande programuppdateringar. FDT Förenkla Din Tillvaro. FDT:s affärs- och butiksdatasystem utgörs av FDT Avance, FDT Butik PE (Professional Edition) och FDT Butik Easy. Bolaget erbjuder för butikskedjor även en molnbaserad tjänst för kedjestyrning som består av Pris och ArtikelPortal (PAP) och FDT Business Intelligence (BI). Genom förvärvet av inkråmet i Squid Butiksdata finns nu även produkterna Squid Frontstore, Squid Backstore och Squid Chainstore. Till affärssystemet och butiksdatasystemet finns en stor mängd kompletterande produkter och tjänster. Det är produkter som säljstöd (FDT ExposePe), tids- och projekthantering (TidPe) samt service och verkstadshantering (Service). FDT utvecklar dessutom ett helt nytt WEB shop-system, planerat för pilotdrift under juni 2012, som gör att FDT kan möta upp befintliga och nya kunders efterfrågan på en multilösning där allt hänger ihop i ett system. Såvitt styrelsen känner till finns få andra leverantörer som kan erbjuda en helhet från affärssystem till butiksdatalösning och WEB shop som även passar för butikskedjor. FDT utvecklade under början av 2012 sin första mobila applikation FDT försäljningsanalys som en APP på Iphone. Detta var starten på den mobila satsning som FDT gör. FDT Avance (FDT Excellence ERP) Affärssystemet FDT Avance är ett komplett system för daglig företagsadministration. Kunden kan köpa FDT Avance till sin dator eller nätverk eller hyra det över Internet med FDT:s ASP-lösning (Application Service Provider), där FDT tar hand om alla praktiska problem med datordrift. Det finns moduler som stödjer hela processen mellan kund, företag och leverantör. FDT Avance innehåller program för bokföring, fakturering, offert, order, lager och kundreskontra, integration med webshop samt inköp och leverantörsreskontra. Det finns möjlighet att lägga upp tio språk och 250 valutor. Som tilläggsmoduler finns butik, nätverk, artikelinläsning, struktur, fler lagerställen, orderkoppling, avtalsmodul, export/import, projekt, servicemodul och reskontra/export. Kundens behov bestämmer innehållet. FDT Avance följer Windowsstandard för att användaren ska känna igen knappar och symboler och enkla, smarta sökfunktioner gör att användaren smidigt hittar den information som söks. De uppgifter man får fram i FDT Avance går även att flytta över till bland annat Excel, Word och andra Windowsprogram för vidare bearbetning. FDT:s nästa generation av affärssystem som kommer att ersätta FDT Avance heter FDT Excellence ERP. Produkten är färdigspecificerad, designad och skall nu gå i kodfas. Beräknad lansering av Excellence - årsskiftet 2013/2014. FDT Avance är uppskattat främst för den enkelhet som finns i användargränssnittet vilket gör det enkelt för användarna att komma igång. Med FDT Excellence ERP behålls alla funktioner men systemet blir ännu enklare att använda genom att kunden kan göra mer direkt på skärmen samt att systemet blir mer mobilt och WEB-baserat. 13

14 FDT Butik PE (FDT Excellence Retail) Butiksdatasystemet FDT Butik PE ger användaren kontroll över butikens ekonomi. Systemet är utvecklat för att utnyttja fördelarna med affärssystemet FDT Avance. Med hjälp av kopplingen mellan FDT Butik PE och affärssystemet FDT Avance har användaren kontakt med bland annat kundorder och artikelregister från kassa. All teknisk utrustning följer givna standards och är enkla att byta ut. Med hjälp av FDT Butik PE är det möjligt att exempelvis skapa paketpriser av flera artiklar samtidigt och hantera omräkning till sex valfria valutor. Det går även att lägga upp kundspecifika priser enligt rabattbrev, vilka också kan tidsstyras. FDT Butik PE kan kopplas till flera kassastationer och det går att parkera ett eller flera kvitton och fortsätta med nästa kund, för att sedan enkelt hämta upp kvittot igen. Prisförändringar läses in från de leverantörer som hanterar kundens datafiler och hyllkantsetiketter skrivs ut i den ordning varorna ligger i butiken innan de nya priserna börjar gälla. Med FDT Butik PE kan du administrera din egen kundlojalitetsklubb och det finns även kreditkortskoppling som hanterar alla vanliga betalkort. Med hjälp av en handdator kan kunden sälja, inventera, beställa och ta emot varor. FDT Butik PE kommer att ersättas av en helt ny programvara som heter FDT Excellence Retail (ER). ER är designad för att stödja maximal driftssäkerhet där kassor enkelt kan bytas ut vid datorhaverier. ER byggs även för flera språk och möjlighet till synkronisering med flera affärssystem. Beräknad lansering av ER - hösten FDT Butik Easy Butiksdatasystemet FDT Butik Easy säljs genom dotterbolaget Digitalkassa i Motala AB och är ett system anpassat för användare som driver mindre företag. Systemet är färdiginstallerat i en kassadator med kvittoskrivare, display, kassalåda, laserscanner, betalkortslösning och ett tangentbord. Eftersom systemet är baserat på en vanlig dator kan den även användas för att beställa varor direkt från leverantören via Internet. FDT Butik Easy kan hantera flera företag i samma system, till exempel hos frisörer som arbetar i samma lokal. Genom systemet har du även tillgång till artikelhantering, statistiska rapporter och fakturahantering. Det är enkelt att uppgradera till FDT Butik PE om kundens företag växer. FDT Butik Easy följer EMV-standard (Europay, MasterCard och VISA) med chip för korthantering. FDT Squid Butiksdatasystemet Squid med sina delsystem (Frontstore, Backstore och Chainstore) är FDT:s nya produkt som erhölls vid förvärvet av inkråmet i Squid Butiksdata. Squid har tydliga fördelar för mat- och servicebutiker, skooch klädbutiker samt för restauranger. Systemet har ett fullständigt kedjekoncept som ger butikskedjor en enkel men avancerad kedjehantering. Squid är enligt styrelsens bedömning ett mycket kompetent system som funktionsmässigt har allt som en butikskedja behöver. Programmet är innovativt och kommer på sikt att integreras med FDT:s övriga produkter där det bästa från de två världarna kan tas tillvara. Enligt styrelsens bedömning uppnås skalfördelar genom förvärvet av Squid Butiksdata. FDT Business Intelligence (BI) FDT BI är en onlinetjänst som kompletterar FDT:s butiksdatasystem och på ett sätt ger komplett försäljningsstatistik från samtliga butiker i en kedja. Med FDT BI App för iphone kan användaren följa verksamheten direkt i mobilen. Tjänsten fungerar som ett beslutsstöd och innefattar en rad standardrapporter som är framtagna speciellt för detaljhandelsorganisationer och butikskedjor såsom till exempel topp-10 produkter, försäljning per butik, försäljning per leverantör, försäljning per varugrupp, uppföljning av kampanjer, jämförelse med tidigare perioder, snittförsäljning och målvärden. Verktyget möjliggör ytterligare rapportanpassning och gör att kunden kan utveckla sin lösning. 14

15 FDT Backup Express FDT Backup Express är en tjänst som kan köpas till och är utformad för att ge användaren en säker företagsdrift. Med hjälp av Backup Express kopieras kritiska affärsdata automatiskt till FDT:s servrar online via Internet så att användaren slipper hantera och komma ihåg att göra back-up av systemen själv. Med FDT Backup Express ska FDT:s kunder känna sig säkra på att alltid kunna ta betalt av sina kunder och lägga in order med sitt artikel- och kundregister även om alla datorer till exempel har blivit stulna eller förstörda via åverkan. I det fall en användares datorer blir indisponibla kan FDT snabbt vara på plats med ett nytt system som laddas med användarens senaste data. Intäktsfördelning per produktkategori (SEK) 2012 Q FDT Avance FDT Butik PE Övriga licenser Hyra & drift Serviceintäkter Hårdvara Konsultarvoden Utbildning Övriga rörelseintäkter Totalt Under 2010 infördes kassaregisterlagen i Sverige vilket ställde krav på samtliga butiker att ha ett certifierat kassaregister. Det innebar att samtliga befintliga butiker var tvungna att uppgradera sina system och införa en så kallad kontrollenhet. För FDT innebar detta en massiv arbetsinsats och givetvis en kraftigt ökad tillfällig försäljning, huvudsakligen av hårdvara. För 2011 gjorde FDT en återföring av de periodiserade serviceintäkterna vilket medförde en engångsintäkt på 3,7 MSEK. Marknad FDT:s marknad är små- och medelstora företag primärt i Sverige men även i Norge. FDT fokuserar på Norden som hemmamarknad och utvecklar produkter för att stödja detta. Handel I Sverige finns ca butiker varav inte har några anställda och har mellan 1 och 20 anställda. FDT:s primära målgrupp vad avser butiksdata är målgruppen butiker med 1-20 anställda. FDT:s kunder inom handel består idag av cirka butiker vilket ger en marknadsandel på cirka 7 %. Enligt styrelsens bedömning har idag cirka 30 % av målgruppen kassaapparater vilket bör förändras över tid. Det skulle innebära en verklig marknadsandel för butiksdatasystem på cirka 10 %. Av de cirka butiker utan anställda, det vill säga att endast ägaren driver butiken, har idag nästan 100 % kassaapparater. Enligt styrelsens bedömning kommer dessa inom några år att ersättas av datorbaserade kassor som ger många fördelar jämfört med en kassaapparat. FDT ser här en stor potential till tillväxt i Sverige, men även i övriga Norden. Butikskedjor Det finns ett stort antal butikskedjor, allt från helägda kedjor som H&M med flera till kedjor som endast består av en inköpsorganisation. FDT:s målgrupp frivillig fackhandel, franchisekedjor och helägda kedjor beståer av enheter där FDT har kedjeavtal med cirka 20 butikskedjor. Det som driver försäljningen i kedjorna är gemensamma informationssystem så att kedjorna kan göra sina inköp mer exakt och planera gemensamma kampanjer. 15

16 Tillverkande företag och tjänsteföretag Det finns idag cirka företag i Sverige. FDT fokuserar på små och medelstora företag med cirka 1-49 anställda, vilket omfattar cirka företag i Sverige idag. Företag med mellan 10 och 49 anställda FDT:s primärmarknad omfattar företag. Marknaden är stor och enligt styrelsens bedömning kräver kunderna ofta branschanpassade produkter. Idag verkar FDT på denna marknad huvudsakligen via återförsäljare med lokal och tät kundkontakt. FDT har enligt styrelsens bedömning bra branschinriktade moduler för tillverkande företag och tjänsteföretag. Källor: HUI Research, Branschfakta, 2010 SCB företagsdatabas. Geografisk intäktsfördelning (SEK) 2012 Q Sverige Norge Finland Danmark Totalt Marknadsföring FDT har i huvudsak arbetat med generella medier, sökmotoroptimering och deltagande på mässor. Även listningen på AktieTorget skapar utökade möjligheter för en god marknadsföring av såväl Bolaget som dess produkter. Konkurrenter FDT befinner sig på en dynamisk marknad där konkurrenterna varierar beroende på vilken marknadssektor och vilket produktdjup kunden eftersöker. Det finns en handfull varumärken som är närvarande inom FDT:s samtliga sektorer (handels, tillverkande sektor och tjänstesektor). Dock är det ofta en annan storlek av system. Detta gör att de primära konkurrenterna enligt styrelsens bedömning är Soft One, Pyramid och Hogia, som även dessa vänder sig till små och medelstora företag. Varumärke Handel Tillverkande sektor Tjänstesektor FDT X X X VISMA X X X Visma business X X X Soft One X X X Pyramid X X X Hogia X X X Mamut X X Fort Knox X JetShop X Specter X Smart X Monitor X Tabellen ovan visar endast de bolag som styrelsen i FDT har bedömt som närmaste konkurrenter till Bolaget och gör inte anspråk på att vara heltäckande. 16

17 Väsentliga avtal Det finns inga väsentliga leverantörs- eller partneravtal som FDT är beroende av. FDT tecknar dock kundavtal hänförliga till den löpande verksamheten. Kundavtal FDT har flera typer av kundavtal. För butikskedjor har FDT ett ramavtal och sedan ett individuellt avtal med varje kund i kedjan. Oftast är det fritt för butikerna att välja butiksdatasystem då de endast fått en rekommendation från kedjan vilket system som ska användas, men i vissa fall har man i kedjans medlemsavtal eller i franchiseavtal stipulerat att man skall använda ett specifikt system. Avtalet för respektive butikskedja är ofta initialt treårigt och därefter med ett års uppsägningstid. För FDT supportkunder löper avtal med ett års uppsägningstid för support och skall sägas upp tre månader innan avtalets utgång då det annars förlängs med ytterligare ett år. 17

18 Styrelse och ledande befattningshavare Hans Alm Hans Alm född 1950, ordförande sedan 2011 och ledamot sedan 2009 har kandidatexamen i ekonomi och juridik och har över 20 års erfarenhet av chefspositioner inom IT i europeiska företag. Hans Alm var nordisk chef för Fujitsu Siemens och ledde sammanslagningen av den nordiska verksamheten med en omsättning på cirka sju miljarder SEK. Tidigare befattningar var bland annat Vice President och Managing Director för Ericson City/Kontorslandslaget Sweden. Antal aktier via Methafour Ind AB Antal optioner Inga Kontorsadress Varvsgatan 2, Stockholm Telefonnummer Familjeband Familjeband till styrelseledamöter och ledande befattningshavare saknas Bolagsengagemang de senaste fem åren Bolag Position Tidsperiod A Group Holding AB Styrelsesuppleant Pågående Allgreen AB Styrelseordförande Pågående FDT-System AB Styrelseordförande Pågående Methafour Ind AB Styrelseledamot Pågående NOCS AB Styrelsesuppleant Pågående Caperio AB Styrelseledamot Under perioden avslutat Caperio Holding AB Styrelseledamot Under perioden avslutat Fujitsu Siemens Computers IT Product Services AB Styrelseordförande Under perioden avslutat Fujitsu Sweden AB Styrelseledamot, VD Under perioden avslutat Kihlman & Alm AB Styrelsesuppleant Under perioden avslutat Partner Development Center Sweden AB Extern VD Under perioden avslutat Delägarskap över 5 % de senaste fem åren Bolag Kapital (%) Röster (%) Tidsperiod Methafour Ind AB Tvångslikvidation och konkurs Hans Alm har under de senaste fem åren inte varit inblandad i konkurs eller tvångslikvidation. 18

19 Kent Forss Kent Forss född 1957, ledamot sedan 2008 och VD sedan 1999 (undantag för ) är utbildad civilingenjör i industriell elektronik med datainriktning och har läst företagsekonomi, juridik, marknadsföring samt genomgått en företagsledarutbildning vid Luleå Tekniska Universitet motsvarande MBA. Kent har via diverse chefspositioner mångårig erfarenhet av affärsutveckling, kvalitetssäkring, ekonomi, projektledning och IT-utveckling. Antal aktier privat och via bolag* Antal optioner Inga Kontorsadress Asplyckegatan 15, Sölvesborg Telefonnummer Familjeband Familjeband till styrelseledamöter och ledande befattningshavare saknas * Äger 100 % i Kent Fors Management AB som äger aktier i Bolaget. Bolagsengagemang de senaste fem åren Bolag Position Tidsperiod Datastrategen Innehavare Pågående Digitalkassa i Motala AB Styrelseledamot, VD Pågående Easy Retail Systems Sverige AB Styrelseledamot, VD Pågående FDT-System AB Styrelseledamot, VD Pågående Kent Fors Management AB Styrelseledamot Pågående Favör Reklambyrå AB Styrelseordförande Under perioden avslutat IPswedencom AB Styrelseledamot, VD Under perioden avslutat Luleå Golf AB Styrelseledamot Under perioden avslutat Seger Sture AB Styrelseledamot Under perioden avslutat Delägarskap över 5 % de senaste fem åren Bolag Kapital (%) Röster (%) Tidsperiod Favör reklambyrå (via Kent Forss Management AB) Kent Fors Management AB Tvångslikvidation och konkurs Kent Forss har under de senaste fem åren inte varit inblandad i konkurs eller tvångslikvidation. 19

20 Claes-Ingvar Andersson Claes-Ingvar Andersson född 1950, ledamot sedan 2011 är gymnasieingenjör och har studerat företagsekonomi genom TBV. Claes startade företag 1973 inom kontor, data, telekommunikation som idag omsätter 125 MSEK med 70 anställda. Företaget har varit återförsäljare till FDT sedan 80-talet och utvecklat egna moduler till FDT och är därmed välbekant med FDT och dess programvaror. Antal aktier * Antal optioner Inga Kontorsadress Box 123, Sjöbo Telefonnummer Familjeband Familjeband till styrelseledamöter och ledande befattningshavare saknas * Äger 52 % aktier i Teleservice i Malmö AB som äger 100 % i Teleservice Skåne AB som äger aktier i Bolaget. Bolagsengagemang de senaste fem åren Bolag Position Tidsperiod YTEC TELESERVICE Aktiebolag Styrelseledamot Pågående FDT System AB Styrelseledamot Pågående Rescue Electronic Aktiebolag Styrelseordförande Pågående Sjöbo Hemelektronik AB Styrelseordförande, VD Pågående Teleservice Bredband Skåne AB Styrelseordförande, VD Pågående Teleservice Fastigheter i Sjöbo Aktiebolag Styrelseordförande, VD Pågående Teleservice i Malmö Aktiebolag Styrelseledamot, VD Pågående Teleservice Skåne Aktiebolag Styrelseordförande, VD Pågående COM-ELEKTRONIK I HELSINGBORG Aktiebolag Styrelseledamot Under perioden avslutat Delägarskap över 5 % de senaste fem åren Bolag Kapital (%) Röster (%) Tidsperiod Teleservice i Malmö AB Teleservice Fastigheter i Sjöbo AB Sjöbo Hemelektronik AB Tvångslikvidation och konkurs Claes-Ingvar Andersson har under de senaste fem åren inte varit inblandad i konkurs eller tvångslikvidation. 20

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 1. SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORT FÖR KONCERNEN

HALVÅRSRAPPORT 1. SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORT FÖR KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT 2012-08-31 2012-01-01 till 2012-06-30 1. SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORT FÖR KONCERNEN Första halvåret (2012-01-01 2012-06-30) Nettoomsättningen uppgick till 16 756 022 SEK (koncernredovisning

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Kombinerad apport- och kontantemission riktad till medlemmarna i Kristianstads Golfklubb i Åhus Aktiebolaget Kristianstads Golfbana i Åhus (publ) med organisationsnummer

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKE FÖR 2013 FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL) 556770-0793

BOKSLUTSKOMMUNIKE FÖR 2013 FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL) 556770-0793 BOKSLUTSKOMMUNIKE FÖR 2013 FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL) 556770-0793 Korrigerad version med justering i koncernens balansräkning avseende eget kapital, samt justering i förändring eget kapital för koncernen.

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Deltagande. Om Mavshack AB (publ) Stockholm 2015-07-02

Deltagande. Om Mavshack AB (publ) Stockholm 2015-07-02 Stockholm 2015-07-02 Aktieägarna i Mavshack AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 juli 2015 kl. 10.00 på bolagets lokaler på Karlavägen 58 i Stockholm. Deltagande Aktieägare

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Stockholm 29:e maj 2009 Bäste aktieägare, Du får detta informationsmemorandum

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Styrelseordförande Nils-Eric Öquist

Styrelseordförande Nils-Eric Öquist Organisationen är nu anpassad för den planerade produktionsstarten. Syftet med emissionen är att tillföra EcoRub kapital som ska ge oss goda förutsättningar för en kraftig omsättningsökning. Styrelseordförande

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 februari 2013 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Krokslätts

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Lund, 3 november - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 25 november 2016 kl. 13.00 i bolagets

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Aktieägarna i Netrevelation AB (publ.) (556513-5869) ( Netrevelation ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 april 2011 klockan 15.00, Quality

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Emotra AB, 556612-1579 Självmord är den fjärde vanligaste döds - orsaken i världen och beräknas varje år kosta omkring en miljon människor livet. Varje dag tar fyra svenskar

Läs mer

Handlingar inför Årsstämma i

Handlingar inför Årsstämma i 2014-04-03 Handlingar inför Årsstämma i 7 maj 2014 Årsstämma i Årsstämma i den 7 maj 2014 kl 17.00 i bolagets lokaler på Berga Backe 4 i Danderyd. Registrering från 16.30. Aktieägare som önskar deltaga

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Respiratorius AB (publ) 556552-2652 Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna kroniskt

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

PROCAST MEDIA AB (publ)

PROCAST MEDIA AB (publ) TILLÄGGSMEMORANDUM PROCAST MEDIA AB (publ) 556557-5965 Upprättat inför listning på Aktietorget Procast Media AB Informationsmemorandum 1 Styrelsen intygar Styrelsen, som ansvarar för Informationsmemorandumet

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

Erbjudandet i korthet Företrädesemission

Erbjudandet i korthet Företrädesemission Nyemission i Brighter AB (publ) Välkommen att teckna aktier 5 19 december 2012 Brighter One Erbjudandet i korthet Företrädesemission Avstämningsdag: 30 november 2012. Teckningstid: 5 19 december 2012.

Läs mer

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB Styrelsens för Biovitrum AB (publ) (A) förslag till beslut om godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB, (B) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, (C) beslut om nyemission

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i KappAhl AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma i Mölndal på Idrottsvägen 14, tisdagen den 8 november 2011 kl. 10.00 Lokalen är öppen

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), 556679-1215 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 klockan 11.00 på

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier

Inbjudan att teckna aktier Inbjudan att teckna aktier Nyemission i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ), 556677-9871 Strokefinder möjliggör behandling av stroke i tid Kort om bolaget Stroke ett stort behov av snabbare diagnosförfarande

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i. (publ) Budgivare: Fundior AB (publ) 556695-0100. Målbolag: ICT Norden Fastigheter AB (publ) 556711-9069

Erbjudande till aktieägarna i. (publ) Budgivare: Fundior AB (publ) 556695-0100. Målbolag: ICT Norden Fastigheter AB (publ) 556711-9069 Erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Budgivare: Fundior AB (publ) 556695-0100 Målbolag: ICT Norden Fastigheter AB (publ) 556711-9069 Inledning Definitioner I denna folder gäller

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL) Pressmeddelande 26 maj 2015 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 juni 2015 klockan

Läs mer

ERBJUDANDEHANDLING I SAMBAND MED NYEMISSION I KIWOK NORDIC AB (PUBL) APRIL MAJ 2014

ERBJUDANDEHANDLING I SAMBAND MED NYEMISSION I KIWOK NORDIC AB (PUBL) APRIL MAJ 2014 ERBJUDANDEHANDLING I SAMBAND MED NYEMISSION I KIWOK NORDIC AB (PUBL) APRIL MAJ 2014 1 Erbjudandet i sammandrag Teckningstiden löper från och med den 25 april till och med den 30 maj 2014. Teckningskursen

Läs mer

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE 2009-07-28 Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti 2009 klockan 16.00 på

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M.

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q3 2012 FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL) 556770-0793

KVARTALSRAPPORT Q3 2012 FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL) 556770-0793 KVARTALSRAPPORT Q3 2012 FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL) 556770-0793 2012-11-15 2012-07-01 till 2012-09-30 1. SAMMANFATTNING AV KVARTALET FÖR KONCERNEN Tredje kvartalet (2012-07-01 2012-09-30) Nettoomsättningen

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 oktober 2015 klockan 16.00 i bolagets lokaler,

Läs mer

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ)

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) - - - - - - - - - - Teckning utan stöd av teckningsrätter Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) Teckningstid Teckningskurs Tilldelning och betalning

Läs mer

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, samt (B) säkringsåtgärder för programmet inklusive ändring av bolagsordningen,

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016

PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016 PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016 Eurocine Vaccines kallar till extra bolagsstämma Aktieägarna i Eurocine Vaccines AB (publ), 556566 4298, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 16 februari

Läs mer

6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter

6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter 1 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I REALTID MEDIA AB (PUBL) Aktieägarna i Realtid Media AB (publ), org.nr 556872-9916 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 maj 2017 kl. 14

Läs mer

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ)

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

Jojka Communications AB (publ) Org.nr: 556666-6466

Jojka Communications AB (publ) Org.nr: 556666-6466 INFORMATIONSMEMORANDUM ANGÅENDE ERBJUDANDE OM DELTAGANDE I EMISSION I JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) Styrelsen för Jojka Communications AB (publ), nedan benämnt Jojka eller Bolaget, har med årsstämmans

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) (556638-1934) kallas härmed till extra bolagsstämma samt en andra kontrollstämma tisdag den

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ) Pressmeddelande 2015-07- 08 Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ) Aktieägarna i CybAero AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 22 juli 2015 klockan 15.00 i företagets

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Colabitoil Sweden AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Colabitoil Sweden AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Colabitoil Sweden AB (publ) Aktieägarna i Colabitoil Sweden AB (publ), 556478-4485, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 21 december 2016 kl. 13.00 i bolagets

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Styrelsen för Fingerprint Cards AB

Läs mer

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M.

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER NYEMISSION I SANIONA AB 556962-5345 www.saniona.com INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Saniona noterades på AktieTorget i april 2014 och vi har redan tagit ett stort steg framåt mot att bli ett bolag i klinisk

Läs mer

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ)

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) Mannerheim Invest AB Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) November 2008 Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar uppmärksamhet Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer

A-Com kallar till årsstämma och föreslår nyemission om högst 16 MSEK

A-Com kallar till årsstämma och föreslår nyemission om högst 16 MSEK Pressmeddelande den 28 april 2014 A-Com kallar till årsstämma och föreslår nyemission om högst 16 MSEK A-Com AB offentliggör idag kallelse till årsstämma den 28 maj 2014 enligt vad som framgår av kallelse

Läs mer

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier)

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Aktiekapitalet ska utgöra lägst 868 000 kronor och högst 3

Läs mer

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ)

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Generell information Notera att all information som lämnas i detta informationsmemorandum ( Informationsmemorandumet ) noga bör övervägas.

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016 Zenergy AB genomför företrädesemission om cirka 23 MSEK för satsning på egen uthyrningsverksamhet Styrelsen för Zenergy AB (publ) ( Zenergy eller Bolaget ) har den 11 maj 2016, baserat på bemyndigande

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) riktat till ledande befattningshavare och andra anställda

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Amasten Holding AB (publ) Drottninggatan 150 254 33 Helsingborg www.amasten.se Pressmeddelande Helsingborg 1 november 2013 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Amasten

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL) Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ), org.nr 556544-5318, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 23 november 2017 kl. 15.00

Läs mer

Akelius Residential Property AB (publ) Kallelse till årsstämma 2017

Akelius Residential Property AB (publ) Kallelse till årsstämma 2017 Akelius Residential Property AB (publ) Kallelse till årsstämma 2017 Aktieägarna i Akelius Residential Property AB (publ), kallas till årsstämma den 11 april 2017 klockan 10.00, Hotel Scandic Anglais, Humlegårdsgatan

Läs mer

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM Kallelse till årsstämma i Seamless Distribution AB (publ) Aktieägarna i Seamless Distribution AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 april 2011, kl.10.00

Läs mer

Styrelsens och aktieägares förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Dentware Scandinavia AB (publ) den 21 december 2015

Styrelsens och aktieägares förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Dentware Scandinavia AB (publ) den 21 december 2015 Styrelsens och aktieägares förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Dentware Scandinavia AB (publ) den 21 december 2015 2(7) Innehållsförteckning Punkt 7: Förslag till beslut om godkännande av avtal

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc.

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. 29 september 2011 VIKTIG INFORMATION Detta dokument har upprättats i samband med att Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) erbjuder

Läs mer

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄT- TANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM INNEFATTANDE EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECK- NINGSOPTIONER (PUNKT

Läs mer

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen)

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen) Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798, i Uppsala tisdagen den 11 november 2014 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) Aktieägarna i Endomines AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 december 2015 kl. 17.00 på Finlandshuset Konferens, Snickarbacken

Läs mer

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission Pressmeddelande, 15 Mars 2017 Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller till någon

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13)

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsen för Cherry AB (publ), org. nr 556210-9909

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången www.mortalonline.com Star Vault AB (publ) Star Vault Star Vault AB (publ) är

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Empire AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Empire AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Empire AB (publ) Viktig information Med Empire eller Bolaget avses i detta emissionsmemorandum ( Emissionsmemorandumet ), beroende på sammanhang, Empire AB (publ) eller

Läs mer

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA (DETTA ÄR INTE ETT PROSPEKT ELLER ERBJUDANDEHANDLING) Introduktion Humana planerar att genomföra en börsnotering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms

Läs mer

SOTKAMO SILVER AB Pressmeddelande (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Stockholm kl

SOTKAMO SILVER AB Pressmeddelande (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Stockholm kl SOTKAMO SILVER AB Pressmeddelande 2016-05-06 (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Stockholm kl. 08.45 SOTKAMO SILVER AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (PUBL.) Aktieägarna i Sotkamo

Läs mer

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Informationsträff Star Vault kommer den 13 februari klockan 18.00 hålla en informationsträff

Läs mer

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016)

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Pressmeddelande 2013-06-17 Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Fullt garanterad nyemission om cirka

Läs mer

TILLÄGG. erbjudandehandling avseende erbjudande

TILLÄGG. erbjudandehandling avseende erbjudande TILLÄGG till Oniva Online Group Europe AB:s erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Servage AB INNEHÅLL Tillägg till Erbjudandehandlingen 3 Kompletterande uppgifter till erbjudandehandling

Läs mer

STYRELSENS FÖR GABATHER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

STYRELSENS FÖR GABATHER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner STYRELSENS FÖR GABATHER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: A. Personaloptionsprogram; och B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Bakgrund Styrelsen

Läs mer

Medicinsk kylning av hjärnan

Medicinsk kylning av hjärnan Inbjudan till teckning av aktier i BrainCool AB Nyemission inför notering på AktieTorget Medicinsk kylning av hjärnan BrainCool AB, 556813-5957, delades under 2014 ut till aktieägarna i Dignitana AB enligt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKE FÖR 2012 FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL) 556770-0793

BOKSLUTSKOMMUNIKE FÖR 2012 FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL) 556770-0793 BOKSLUTSKOMMUNIKE FÖR 2012 FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL) 556770-0793 Ersätter tidigare inskickad kommunike som felaktigt äveninnehöll Q3 siffor från 2012. 2013-02-20 2012-01-01 till 2012-12-31 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Utveckling av läkemedel mot tumörspridning Företrädesemission i syfte att finansiera fas 2-studie WntResearch WntResearch AB (publ) 556738-7864 www.wntresearch.com WntResearch

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 15 december 2014

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB Aktieägarna i Toleranzia AB, org. nr. 556877-2866 kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 7 juli 2015, kl. 14.00 i GU Holdings lokaler, Erik

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

NYEMISSION Alteco Medical AB

NYEMISSION Alteco Medical AB NYEMISSION Alteco Medical AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Över 1 600 behandlingar med Alteco LPS Adsorber Alteco Medical AB, Org nr. 556625-0840 Alteco MedicalAB i korthet Sepsis Det finns tre svårighetsgrader

Läs mer