Tillgänglighet Sjukvårdsrådgivningen och SOS Alarm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillgänglighet Sjukvårdsrådgivningen och SOS Alarm"

Transkript

1 Revisionsrapport David Boman Tillgänglighet Sjukvårdsrådgivningen och SOS Alarm december 2013 Revisorerna landstinget Gävleborg

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning Inledning Bakgrund och syfte Revisionsfråga Metod och avgränsning Iakttagelser sjukvårdsrådgivningen Finns en organisation för sjukvårdsupplysningen som säkerställer att tillgängligheten är tillfredsställande? Vilka kvalitetsvariabler styr verksamheten? Vilken uppföljning genomförs i verksamheten? Vilken återrapportering sker till Landstingsstyrelsen? Iakttagelsers SOS Alarm Hur säkerställs att avtalet för upphandlad verksamhet för SOS Alarm efterlevs? Har flytten av centralen inneburit några konsekvenser?

3 1. Sammanfattning och revisionell bedömning Patientens första kontakt med sjukvåden kan vara sjukvårdsupplysningen för hänvisning till lämplig vårdgivare. En god tillgänglighet, det vill säga snabbt svar och kompetenta råd är väsentligt. Det har skett en förbättring under de senaste tre åren vad det gäller tillgänglighet inom sjukvårdsupplysningen men de nationella målen för tillgänglighet nås inte. Det pågår dock en nationell diskussion kring målnivåernas relevans. Att målen inte nås idag beror på flera orsaker, varav ett är antalet samtal som besvaras av sjukvårdsrådgivningen men som borde adresserats till annan verksamhet inom landstinget. Landstinget Gävleborg har avtal med SOS Alarm om ambulansdirigering. Tidigare fanns en larmcentral placerad i länet men från och med 2013 sker ambulansdirigeringen för Gävleborg från SOS Alarms central i Falun. Det framkommer att larmcentralens flytt till Falun inte påverkat tillgänglighet eller kvalitet. Dock genomförs inte den årliga utvärdering av efterlevnaden av avtalet i enlighet med direktiv i avtalet. Vår revisionella bedömning är att: Landstingsstyrelsen bör se över sjukvårdrådgivningens roll, organisation och resurser för att säkerställa att det finns en tillfredsställande tillgänglighet för befolkningen. Landstingsstyrelsen bör säkerställa att avtalet med SOS Alarm efterlevs dels genom att en årlig avrapportering till landstingsstyrelsen kommer till stånd och dels genom att den årliga avtalsutvärderingen genomförs. 3

4 2. Inledning 2.1. Bakgrund och syfte Patientens första kontakt med sjukvåden kan vara sjukvårdsupplysningen för hänvisning till lämplig vårdgivare. En god tillgänglighet, det vill säga snabbt svar och kompetenta råd är väsentligt är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning via telefon som du kan ringa varifrån i landet som helst, dygnet runt. Telefonsjuksköterskorna på 1177 Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Varje landsting/region driver sin egen sjukvårdsrådgivning, men ingår i ett nationellt nätverk och följer nationella kvalitetsnormer. Genom gemensam teknik, gemensamt beslutsstödssystem och gemensamma arbetsformer kan landets olika sjukvårdsrådgivningar hålla samma höga kvalitet, samverka och hjälpa varandra vid behov. Sjukvårdsrådgivningen tar emot mellan 4,5-5 miljoner samtal per år. 91 procent av dem som ringer är så nöjda att de skulle ringa igen, 96 procent skulle rekommendera andra att ringa 1177 och 96 procent följde de råd de fått. Telefonsjuksköterskorna som arbetar i rådgivningen har hög kompetens och lång erfarenhet av sitt yrke. Närmare 90 procent har arbetat under mer än tio år som sjuksköterskor och 85 procent har utöver sin sjuksköterskeexamen även någon form av specialist- eller vidareutbildning. SOS Alarm har på uppdrag av staten ansvar för nödnumret 112 i Sverige. Med 112 når allmänheten en alarmeringscentral där personal kan bedöma vilka insatser som krävs ambulans, barandkår eller annan räddningstjänst. Landstinget Gävleborg har avtal med SOS Alarm om ambulansdirigering. Tidigare fanns en larmcentral placerad i länet men från och med 2013 sker ambulansdirigeringen för Gävleborg från SOS Alarms central i Falun. Revisorerna i landstinget Gävleborg har utifrån risk och väsentlighetsanalys beslutat ge PwC i uppdrag att granska tillgängligheten inom sjukvårdsrådgivningen och SOS Alarm med syftet att bedöma om landstingsstyrelsen säkerställer att tillgängligheten är tillfredsställande. 4

5 2.2. Revisionsfråga Säkerställer landstingsstyrelsen att det finns en tillfredsställande tillgänglighet inom verksamheterna sjukvårdsupplysning och SOS Alarm? Revisionskriterier Sjukvårdsrådgivningen Finns en organisation för sjukvårdsupplysningen som säkerställer att tillgängligheten är tillfredsställande? Vilka kvalitetsvariabler styr verksamheten? Vilken uppföljning genomförs i verksamheten? Vilken återrapportering sker till Landstingsstyrelsen? SOS Alarm Hur säkerställs att avtalet för upphandlad verksamhet för SOS Alarm efterlevs? Har flytten av centralen inneburit några konsekvenser? 2.3. Metod och avgränsning Granskningen har avgränsats till att omfatta landstinget Gävleborgs sjukvårdsupplysning via 1177 samt den upphandlade tjänsten för SOS Alarm. Granskningen har genomförts i form av en studie och analys av styrdokument och avtal. Intervjuer har genomförts med vårdenhetschef för sjukvårdsrådgivningen, verksamhetsutvecklare inom divisioner, chefsläkare inom primärvården, avtalscontroller vad gäller avtalet med SOS Alarm samt verksamhetschef och vårdutvecklare inom ambulanssjukvården. 5

6 3. Iakttagelser sjukvårdsrådgivningen 3.1. Finns en organisation för sjukvårdsupplysningen som säkerställer att tillgängligheten är tillfredsställande? Inom sjukvårdsrådgivningen i landstinget Gävleborg finns 20,8 årsarbetare budgeterat för Under hösten 2013 har det enligt uppgift varit ett antal vakanser vilket inneburit att det endast funnits 16 årsarbetare (vilket motsvarar 20 personer) tillgängliga. De vakanta platserna har täckts upp med vikarier. Inom enheten är det en förhållandevis hög andel heltidsarbetande. Detta anses av de intervjuade inte vara optimalt i schemaläggningshänseende då det underlättar om det finns fler personer som arbetar kortare arbetspass än fler som arbetar längre arbetspass. Sjukvårdsrådgivningens personalresurser bedöms inte vara tillräckliga för att kunna svara upp mot det behov som finns under helger. För att klara det nationella målet att 90 % av de inkomna samtalen ska besvaras inom tre minuter skulle det enligt verksamhetsföreträdare krävas ytterligare resurser. För att upprätthålla en hög tillgänglighet har landstinget Gävleborg ingått avtal med Uppsala läns landsting kring gemensam sjukvårdsrådgivning enligt schema nattetid samt även vid behov dagtid, till exempel vid utbildningstillfällen eller arbetsplatsträffar. Enligt den nationella månadsvisa uppföljning som sker efter ett nationellt överenskommet styrkort för sjuvårdsrådgivningen 1177, har fram till och med oktober 2013 i snitt 82,2 % av de i inkomna samtalen besvarats. Det nationella målet är 90 % av de inkomna samtalen ska besvaras. I landstinget Gävleborg var snittet för % (ett tapp från 82 % för 2011) det näst högsta snittet under de senaste nio åren. Att inte alla inkomna samtal besvaras beror enligt de intervjuade på att den inringande lägger på innan samtalet besvaras. Under 2012 inkom samtal till sjuvårdsrådgivningen i landstinget Gävleborg vilket är under snittet för de nio senaste åren ( samtal). Under 2012 besvarades samtal vilket är det högsta antalet besvarade samtal under samma nioårsperiod. Sjukvårdsrådgivningen inom landstinget har år för år ökat antalet besvarade samtal, förutom under 2008 då ett tapp förekom. Se tabell 1. 6

7 Tabell 1 Inkomna Besvarade Andel besvarade Besvarade inom 3 min Besvarade inom 9 min Andel egenvård av samtal % 46 % % 47 % 67 % % 52 % 90 % 37 % % 46 % 86 % 40 % % 35 % 65 % 43 % % 33 % 59 % 44 % % 45 % 72 % 42 % % 58 % 82 % 40 % % 54 % 79 % 40 % Det finns ett nationellt mål att 90 % av de inkomna samtalen ska besvaras inom tre minuter, fram till och med oktober 2013 var snittet på nationell nivå 47 %. I landstinget Gävleborg var snittet för treminutersmålet %. Detta mål har enligt de intervjuade kritiserats för att vara ouppnåeligt och kommer att förändras till nästkommande år. Det finns även ett nationellt mål att 95 % av de inkomna samtalen ska besvaras inom nio minuter. Snittresultatet nationellt fram till och med oktober 2013 var 73 %. Under 2012 var snittet för niominutersregeln i landstinget Gävleborg 79 %. Enligt uppgift är en orsak till varför inte tillgängligheten inom landstingets sjuvårdsrådgivning når de nationella målen att enheten får in en stor andel samtal som, med rätt information till innevånarna, hade kunnat undvikas. Framförallt gäller det samtal som rör: (Se graf 1 nedan.) Läkemedelsfrågor rent administrativa åtgärder allmän medicinsk information 7

8 Graf 1 Sjukvårdsrådgivningen anses av de intervjuade utgöra en central och viktig del i landstingets primärvårdsverksamhet. Det framhålls vilket svårt arbete sjukvårdsupplysningen har att genomföra och att det är centralt att de som arbetar där har en hög kompetens för att kunna göra de bedömningar som behövs. De egna uppföljningar sjukvårdsrådgivningen årligen genomfört sedan 2010 tillsammans med familjeläkarjouren i Sandviken och Bollnäs visar att mellan % av patienterna som genom sjukvårdsrådgivningen fått ett bokat läkarbesök även hade fått en korrekt bedömning. Kvaliteten i bedömningarna upplevs sjunka när sjukvårdsrådgivningen är utlagd på annat landsting. Enligt uppgift blir det fler misstag och missförstånd i hänvisningen till rätt vårdnivå när det saknas djupare inblick i landstinget Gävleborgs arbetssätt. Sjukvårdsrådgivningen har ett tätt samarbete med primärvården och deltar regelbundet i möten med vissa enheter för att utveckla ett bra samarbete och förståelse. Det framhålls dock från vissa håll att samarbetet försvåras när sjukvårdsrådgivningen är lokaliserade för sig själv i Bollnäs. Ett tätare samarbete efterfrågas från båda håll för att underlätta för sjukvårdsrådgivningen att vara uppdaterad i arbetssätt och förändringar inom primärvården. Bedömning Vår bedömning är att trots en förbättring de senaste tre åren når sjukvårdsrådgivningen inte de nationellt uppsatta målen. Vi noterar dock att det pågår en diskussion kring förändring av målnivåerna. 8

9 3.2. Vilka kvalitetsvariabler styr verksamheten? Sjukvårdsupplysningen i länet följer de nationella riktlinjerna för Det finns ett gemensamt nationellt arbetssätt för 1177 som innehåller fem faser för hur samtalet med den som ringer in ska ske. De som följer dessa faser ger i allmänhet snabbare och bättre råd till de som ringer in. De fem faserna är: Öppna Lyssna Analysera Motivera Avsluta Det handlar om att bli mer strukturerad i hur informationen som lämnas ska tas in, analyseras och bedömas. Det handlar också om hur förväntningar kan styras och hur personen som ringer in ska bemötas för att samtalet ska uppfattas som positivt av denne. Sjukvårdsrådgivningen använder det nationella rådgivningsstöd som finns för alla enheter. Det är ett system som ständigt uppdateras centralt av en nationell redaktion. Sjukvårdsrådgivningen är enligt uppgift snabbast uppdaterad när det gäller nya medicinska rön tack vare dessa uppdateringar i systemet. I detta system för sjukvårdsrådgivningen sina journaler, som under 2014 även kommer bli tillgängliga för landstingets akutsjukvård. Sjukvårdsrådgivningen arbetar med att följa upp de avvikelserapporter som kommer till enheten. Det kan till exempel vara någon som inte är nöjd med den bedömning eller rådgivning som den fått. Vid avvikelser kan samtalet gås igenom i efterhand då alla samtal bandas och sparas. Inom enheten diskuteras ofta olika uppkomna situationer och avvikelserapporter som inkommit i uppföljnings- och kvalitetsutvecklingssyfte. Enheten har en utbildad sjuksköterska med uppgift att arbeta med kvalitetssäkring. För att bedöma kvaliteten i den rådgivning som sjukvårdsrådgivningen ger stämmer enheten av de läkarbesök de bokat med familjeläkarjourer i länet. Det som kvalitetskontrolleras är om sjukvårdsrådgivningens bedömning stämmer överens med läkarens vid besöket. Denna typ av kontroll har visat att bedömningskvaliteten är mellan %. Sjukvårdsrådgivningen ska arbeta för att ha en så hög tillgänglighet som möjligt. Antalet besvarade samtal ska vara så högt som möjligt. Kvaliteten i tillgängligheten är något som enheten följer noga. Det finns möjlighet att följa telefonköns utveckling live och det finns möjlighet att ta ut rapporter på hur enheten nått upp till målen. 9

10 Bedömning Det sker en nationell styrning av vilka kvalitetsvariabler som styr verkssamheten och landstingsstyrelsen bör säkerställa att det sker en analys över om det finns behov av att komplettera dessa med specifika variabler för landstinget Gävleborg Vilken uppföljning genomförs i verksamheten? Sjukvårdsrådgivningen följer upp flertalet olika parametrar inom verksamheten. Enligt de intervjuade är de mest centrala; tillgängligheten, antal inkomna samtal, vilken svarstid de har, kontaktorsaker och folkbokföringskommun hos den som ringer in. Andra centrala aspekter är den kvalitetsuppföljning som sker genom avvikelsehanteringen och bedömningsavstämningen som sker tillsammans med familjeläkarjourerna. Enheten har själva vidareutvecklat vilka parametrar som ska följas upp utifrån de som primärvården i Hälsingland efterfrågade vid sjukvårdsrådgivningens start Enligt uppgift är det ingen som efterfrågat någon speciell uppföljning av verksamheten. Bedömning Det har framkommit att verksamheten idag följs upp genom ett flertal parametrar. Vår bedömning är att landstingsstyrelsen bör säkerställa att den uppföljning som genomförs är relevant för att följa och utveckla verksamheten inom sjukvårdsrådgivningen Vilken återrapportering sker till Landstingsstyrelsen? Den återkoppling som sker till landstingsstyrelsen går genom linjen till divisionschefen och vidare till landstingsledningen. Det är enligt uppgift sällan någon efterfrågar den uppföljning och statistik som enheten själva tar fram. Det sker enligt de intervjuade inte någon löpande rapportering till landstingsstyrelsen. Bedömning Vår bedömning är att landstingsstyrelsen bör se över vilken återrapportering de har behov av vad gäller sjukvårdsrådgivningens verksamhet. 10

11 4. Iakttagelsers SOS Alarm 4.1. Hur säkerställs att avtalet för upphandlad verksamhet för SOS Alarm efterlevs? Inom ambulanssjukvården finns en vårdutvecklare med ansvar för den dagliga kontakten med SOS Alarm. Det sker löpande regelbundna möten mellan SOS Alarm och ambulanssjukvården inom landstinget Gävleborg. Det finns en operativ mötesgrupp som träffas sex tillfällen per år där vardagsfrågor och brusfrågor tas upp. Det finns en styr- och utvecklingsgrupp som träffas vid sex tillfällen per år där avtalsfrågor tas upp. SOS Alarm har även ett nationellt vårdråd där landstingens representanter ingår. De träffas fyra gånger per år. De intervjuade upplever att det finns ett bra samverkansklimat med SOS Alarm. Det finns en öppenhet och transperens i arbetssätt och resultat. Det finns en stark vilja till att ständigt utveckla samarbetet. SOS Alarms representanter har deltagit på ambulanssjukvårdens arbetsplatsträffar vid nästan samtliga av stationerna. Samarbetet med SOS Alarm styrs av dokumentet operativa rutiner SOS Alarm där rutiner som rör båda parters samverkan specificeras. Dokumentet är framtaget inom styr- och utvecklingsgruppen och har reviderats ett flertal gånger sedan våren Ambulanssjukvården har ett bra stöd från inköpsavdelningens avtalscontroller med ansvar för avtalet med SOS Alarm dels i uppföljningen av avtalet. Enligt avtalet mellan landstinget Gävleborg och SOS Alarm ska en årlig utvärdering ske av innehållet i avtalet. De delar som ska utvärderas är: Måluppfyllelse Funktionalitet Avvikelsehantering Kompetensutveckling Arbetsmiljö Det framkommer att det inte genomförts någon sådan fullständig årlig utvärdering under avtalstiden. Inför flytten av larmcentralen till Falun utvärderades vissa områden, till exempel utbildning, ekonomi, verksamhet, teknik. Detta har dock inte dokumenterats i rapportform utan finns dokumenterat genom minnesanteckningar och e-postdialog. Det ska enligt uppgift ske en utvärdering av hela avtalet i februari inför en eventuell förlängning av avtalet. Det sker en löpande rapportering av avvikelser mellan ambulanssjukvården och SOS Alarm. Den visar på att det överlag 11

12 är få avvikelser rapporterade per år. SOS Alarm larmar ut ambulansen inom landstinget Gävleborg på ungefär uppdrag per år och antalet avvikelser per år är ca 45. Det framkommer att ambulanssjukvården varit och rapporterat för landstingsstyrelsen vid ett par tillfällen under våren 2013 i samband med att SOS Alarm flyttades till Falun. Det sker dock inte någon regelbunden rapportering av efterlevnaden av avtalet till landstingsstyrelsen. Bedömning Vår bedömning är att det finns en regelbunden dialog mellan parterna kring utvecklingsfrågor och efterlevnaden av avtalet. Dock genomförs inte de årliga utvärderingarna enligt avtalet Har flytten av centralen inneburit några konsekvenser? Enligt de intervjuade har flytten än så länge haft en positiv inverkan på samarbetet mellan ambulanssjukvården och SOS Alarm. Samarbetet har utvecklats i en positiv riktning sedan flytten, vilket uppges bero på den positiva attityd som personalen vid SOS Alarm i Falun har. Inför flytten fanns farhågor om att den skulle leda till försämringar, men detta har enligt de intervjuade inte inträffat. Bytet av larmcentral har inneburit en översyn över ambulanssjukvårdens rutiner vilket lett till förändringar och förbättringar i arbetssätten dels internt inom ambulanssjukvården och del i samarbetet med SOS Alarm. SOS Alarm har genomfört en nöjdkundenkät sedan flytten till Falun. Resultatet visar att det under tiden direkt efter flytten fanns vissa inkörningsproblem, men att samarbetet överlag anses fungera mycket bra både utifrån ambulanssjukvårdens svar och SOS Alarms svar. Bedömning Vår bedömning, utifrån intervjuer med verksamhetsföreträdare, är att flytten av SOS Alarms larmcentral inte påverkat kvalitet och tillgänglighet. 12

13 December 2013 David Boman Projektledare Lars-Åke Ullström Uppdragsledare 13

Städning av vårdlokaler

Städning av vårdlokaler www.pwc.se Revisionsrapport David Boman December 2013 Städning av vårdlokaler Revisorerna landstinget Gävleborg Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisonell bedömning... 3 2. Inledning... 4 2.1.

Läs mer

Köpt vård inom vuxenpsykiatrin. Landstinget Gävleborg

Köpt vård inom vuxenpsykiatrin. Landstinget Gävleborg www.pwc.se Revisionsrapport Köpt vård inom vuxenpsykiatrin Lars-Åke Ullström Juli 2014 Landstinget Gävleborg Innehållsförteckning 1. Bakgrund och uppdrag... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.2. Kontrollfrågor...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Integrerat ledningssystem. Landstinget Gävleborg. Revisionsrapport. Mars 2011 Lars-Åke Ullström David Emanuelsson

Integrerat ledningssystem. Landstinget Gävleborg. Revisionsrapport. Mars 2011 Lars-Åke Ullström David Emanuelsson Integrerat ledningssystem Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Mars 2011 Lars-Åke Ullström David Emanuelsson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning......3 2. Inledning...4 2.1 Uppdrag och revisionsfråga......4

Läs mer

Ring 1177 till sjukvårdsrådgivningen. från vision till verklighet

Ring 1177 till sjukvårdsrådgivningen. från vision till verklighet Ring 1177 till sjukvårdsrådgivningen från vision till verklighet Visionen Inom några år kan alla i Sverige ringa samma nummer 1177 och nå sjukvårdsrådgivningen när som helst på dygnet, året runt. En orolig

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport PRIO-psykisk ohälsa Margaretha Larsson Landstinget Gävleborg februari 2014

www.pwc.se Revisionsrapport PRIO-psykisk ohälsa Margaretha Larsson Landstinget Gävleborg februari 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Margaretha Larsson PRIO-psykisk ohälsa Landstinget Gävleborg PRIO-psykisk ohälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga... 2 1.2.1. Revisionskriterier...

Läs mer

Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun

Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun Revisionsrapport Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun Landstinget Gävleborg Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Mars 2014 Mars 2014 Landstinget Gävleborg Uppföljning av

Läs mer

Chef- och ledarutveckling

Chef- och ledarutveckling Chef- och ledarutveckling Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Datum 2011-03-24 Eva Andlert Certifierad kommunal revisor Stefan Knutsson Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

Revisionsrapport. Sociala jouren ALVESTA KOMMUN. 11 juni 2012. Jard Larsson. Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Sociala jouren ALVESTA KOMMUN. 11 juni 2012. Jard Larsson. Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Sociala jouren ALVESTA KOMMUN 11 juni 2012 Jard Larsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 1 2 Revisionsfråga och kontrollmål... 1 3 Metod... 1

Läs mer

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Revisionsrapport Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstinget i Östergötland Linköpings kommun Datum 2010-04-07 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Karin Jäderbrink, certifierad

Läs mer

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning PM 5 Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Landstinget Gävleborg Mars 2013 Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning

Läs mer

Extern kommunikation

Extern kommunikation Granskningsredogörelse Extern kommunikation Skelleftebostäder AB Linda Marklund Robert Bergman Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga 2 2.3 Metod och avgränsning

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Sandra Marcusson Oktober 2014 Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon Karlshamn kommun Uppföljning av tidigare granskning

Läs mer

Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet

Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Oktober 2010 Ove Axelsson Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING.........3 INLEDNING......4

Läs mer

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...

Läs mer

Förstudie avseende kundtjänstfunktionen inom Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB

Förstudie avseende kundtjänstfunktionen inom Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB Revisionsrapport Förstudie avseende kundtjänstfunktionen inom Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB Sandvikens kommun Hanna Franck Larsson David Emanuelsson Göran Persson- Lingman Förstudie avseende

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Hitta rätt i vården. Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk?

Hitta rätt i vården. Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk? Hitta rätt i vården Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk? Om du blir sjuk Akut sjuk Akutmottagning 112 Nödnummer 112 Genom nödnummer 112 når man: - Ambulans - Räddningstjänst/Brandkår

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Extern kommunikation

Extern kommunikation Granskningsredogörelse Extern kommunikation Skelleftebuss AB Linda Marklund Robert Bergman Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga 2 2.3 Metod och avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Uppdrag: Akuta flödet i Landstinget Gävleborg

Uppdrag: Akuta flödet i Landstinget Gävleborg Uppdrag: Akuta flödet i Landstinget Gävleborg Kjell Norman 2014 04 23 Översyn av det akuta flödet inom Landstinget Gävleborg för att på ett patientsäkert sätt borga för att patienter får ett gott bemötande

Läs mer

Det bästa för Skaraborg i Västra Götalandsregionen

Det bästa för Skaraborg i Västra Götalandsregionen Det bästa för i Västra Götalandsregionen Akutsjukvård och infrastruktur är två viktiga områden för medborgarna i inför omvalet i Västra Götaland den 15 maj. Akutsjukvården i måste utvecklas och förstärkas.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad.

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad År 2013 2014-03-01 Lennart Sandström, verksamhetschef enl. HSL Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång. Klippans kommun

Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång. Klippans kommun Revisionsrapport Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång Björn Johrén, Säkerhetsspecialist Klippans kommun Innehållsförteckning 1. Inledning 1 1.1.

Läs mer

Granskning av lönesystem

Granskning av lönesystem www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av lönesystem Vingåker kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag...

Läs mer

Larm med sjukvårdsåtgärd i väntan på ambulans (IVPA = I Väntan På Ambulans)

Larm med sjukvårdsåtgärd i väntan på ambulans (IVPA = I Väntan På Ambulans) Hälso- och sjukvård DIVISION MEDICINSK SERVICE DATUM DIARIENR Kerstin Hansson 2007-05-28 Till Hälso- och sjukvårdsnämnden Larm med sjukvårdsåtgärd i väntan på ambulans (IVPA = I Väntan På Ambulans) Bakgrund

Läs mer

Styrning av psykiatrisk jourmottagning

Styrning av psykiatrisk jourmottagning www.pwc.se Revisionsrapport Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Styrning av psykiatrisk jourmottagning Örebro läns landsting Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Bakgrund och revisionsfråga...2

Läs mer

Revisionsrapport Avtal med externa vårdgivare och leverantörer former för uppföljning

Revisionsrapport Avtal med externa vårdgivare och leverantörer former för uppföljning Revisionsrapport Avtal med externa vårdgivare och leverantörer former för uppföljning Landstinget Gävleborg Lotta Ricklander Hanna Franck 2012-03-27 Lotta Ricklander Projektledare Lars-Åke Ullström Uppdragsansvarig

Läs mer

Granskning av kommunens leasingbilar

Granskning av kommunens leasingbilar www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av kommunens leasingbilar Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1.

Läs mer

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader www.pwc.se Revisionsrapport Viktor Prytz & Sandra Marcusson 17 Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader Emmaboda kommuns revisorer Uppföljning av granskning om grundskolans resultat

Läs mer

Inhyrd personal - läkarförsörjning

Inhyrd personal - läkarförsörjning Revisionsrapport Inhyrd personal - läkarförsörjning Augusti 2013 Landstinget Gävleborg Annika Smedman Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Uppdrag och

Läs mer

Nationella riktlinjer - höftfrakturer. Landstinget Gävleborgs revisorer

Nationella riktlinjer - höftfrakturer. Landstinget Gävleborgs revisorer Nationella riktlinjer - höftfrakturer Landstinget Gävleborgs revisorer Revisionsrapport Mars 2011 Karin Magnusson Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 5 1.1

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

Återkoppling på revisorernas granskning av styrelsens uppdrag att tillvarata positiva exempel

Återkoppling på revisorernas granskning av styrelsens uppdrag att tillvarata positiva exempel BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD14/03668 Uppdnr 968 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen En samgranskning mellan revisionskollegier inom regionen Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning... 3

Läs mer

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun www.pwc.se Revisionsrapport Ägarstyrning i kommunens bolag Carl-Åke Elmersjö Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning och metod... 1 2. Ägarstyrning

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Revisionsrapport IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Landstinget i Jönköpings län Kerem Kocaer Johan Elmerhag Jean Odgaard September 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Produktionsplanering

Produktionsplanering www.pwc.se Revisionsrapport Produktionsplanering Anders Larsson Certifierad kommunal revisor Matti Leskelä Region Östergötland 25 februari 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Efterlevnad av patientsäkerhetslagen - uppföljning

Efterlevnad av patientsäkerhetslagen - uppföljning Revisionsrapport Efterlevnad av patientsäkerhetslagen - uppföljning Landstinget Gävleborg Karin Magnusson Emil Ring Efterlevnad av patiensäkerhetslagen - uppföljning Sammanfattning Hösten 2011 genomförde

Läs mer

Söderhamns kommun. Uppföljning av tidigare granskning av likabehandling inklusive systematiskt värdegrundsarbete. Revisionsrapport. www.pwc.

Söderhamns kommun. Uppföljning av tidigare granskning av likabehandling inklusive systematiskt värdegrundsarbete. Revisionsrapport. www.pwc. www.pwc.se Revisionsrapport Micaela Hedin, Hanna Franck Larsson Uppföljning av tidigare granskning av likabehandling inklusive systematiskt värdegrundsarbete Söderhamns kommun Granskning av arbetet med

Läs mer

Nämndens insyn och kontroll av vårdentreprenad i Brålanda. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Datum 2011-01-27. Författare Hans-Lennart Stenqvist

Nämndens insyn och kontroll av vårdentreprenad i Brålanda. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Datum 2011-01-27. Författare Hans-Lennart Stenqvist Nämndens insyn och kontroll av vårdentreprenad i Brålanda Vänersborgs kommun Revisionsrapport Datum 2011-01-27 Författare Hans-Lennart Stenqvist Innehållsförteckning Uppdraget... 3 Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna JM/AM 2010-12-23 Rev/10042 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen Rapport 6-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2010-12-23 2 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Läs mer

Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning

Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning Halmstads kommun Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund, revisionsfrågor och

Läs mer

Lärarnas arbetsmiljö

Lärarnas arbetsmiljö www.pwc.se Revisionsrapport Marie Lindblad Cert. kommunal revisor Lärarnas arbetsmiljö Skellefteå kommun Linda Marklund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering Svedala kommun Granskning av ärendehantering Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1 Uppdrag och revisionsfrågor... 4 2.2 Metod och avgränsning... 4 3. Bakgrund... 5 3.1 Risker och brister...

Läs mer

Telefontillgänglighet

Telefontillgänglighet Telefontillgänglighet En jämförande studie mellan två vårdcentraler 1 januari 31 oktober, 2005 Författare Anna-Lena Allerth, distriktssköterska Catarina Schander, distriktssköterska Vårdcentralen Billingen,

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Landstinget Kronoberg Hur bidrar landstingets avvikelsehanteringssystem till förbättringar i vården? En granskning av landstingets system för avvikelsehantering. Revisionsrapport 2004-02-17 Genomförd på

Läs mer

Anlitande av språktolk

Anlitande av språktolk Anlitande av språktolk Landstinget Gävleborg Karin Magnusson Emil Ring Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1 Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 1.3 Avgränsning 2 1.4 Revisionsmetod

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Missiv 1 (2) 2011-06-21 Dnr REV/6/2011

Missiv 1 (2) 2011-06-21 Dnr REV/6/2011 , Jämtlands Läns Landsting Landstingets revisorer Missiv 1 (2) 2011-06-21 Dnr REV/6/2011 Revisionsdirektör Majvor Enström Tfn: 063-147528 Landstingsstyrelsen Granskning av Bisysslor På vårt uppdrag har

Läs mer

Uppdragsdirektiv. Delprojekt Vårdplanering/Informationsöverföring. Värdig ÄldreVård 2012

Uppdragsdirektiv. Delprojekt Vårdplanering/Informationsöverföring. Värdig ÄldreVård 2012 Delprojekt Värdig ÄldreVård 2012 2(8) 1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION... 3 1.1. BAKGRUND... 3 1.2. IDÉ... 4 1.3. SYFTE... 4 2. MÅL... 4 2.1. UPPDRAGSMÅL... 4 2.2. EFFEKTMÅL... 4 3. KRAV PÅ UPPDRAGET... 4

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

Upphandling av ambulanssjukvården. Faktasammanställning från Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning

Upphandling av ambulanssjukvården. Faktasammanställning från Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 1 Upphandling av ambulanssjukvården Faktasammanställning från Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2 Fakta om ambulanssjukvård idag Under 2010 fanns i länet 55 ambulanser och två akutbilar. Ytterligare

Läs mer

Personal- och kompetensförsörjning

Personal- och kompetensförsörjning Revisionsrapport Personal- och kompetensförsörjning September 2013 Smedjebackens kommun Annika Smedman Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1 Inledning 2 1.1 Bakgrund och revisionskriterier 2 1.2 Uppdrag

Läs mer

Ambulans- och Prehospital Akutsjukvård Göteborg 2014-03-05

Ambulans- och Prehospital Akutsjukvård Göteborg 2014-03-05 Bedömningsbilen/Sköra Äldre Ambulans- och Prehospital Akutsjukvård Göteborg 2014-03-05 Bakgrund SOS alarm kan i dagsläget endast skicka ambulans som hjälp till patienter med bedömt vårdbehov Detta svarar

Läs mer

Rektorns pedagogiska ledarskap

Rektorns pedagogiska ledarskap www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman Linda Marklund Rektorns pedagogiska ledarskap Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Hantering av kontantkassor Kalix kommun

Hantering av kontantkassor Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering av kontantkassor Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Hantering av IT-risker

Hantering av IT-risker Hantering av IT-risker Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Januari 2011 Jon Arwidson Magnus Olson-Sjölander Fredrik Eriksson Eva Andlert Certifierad kommunal revisor 1 av 10 Innehållsförteckning

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Lindesbergs kommun Februari 2009 Marie Lindblad 2009-02-17 Marie Lindblad Namnförtydligande Bert Hedberg Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning

Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Redovisa vilka skillnader som finns beträffande hur verksamheterna bedrivs jämfört med hur de bedrevs innan

Redovisa vilka skillnader som finns beträffande hur verksamheterna bedrivs jämfört med hur de bedrevs innan Socialstyrelsen T/Regionala tillsynsenheten nord/sek2 Krister Lundström krister.lundstrom@socialstyrelsen.se BESLUT 2012-06-18 Dnr 9. l-42646/2011 Västerbottens läns landsting Landstingsdirektör J. Rastad

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

Lika Villkor Rätt Nivå

Lika Villkor Rätt Nivå Lika Villkor Rätt Nivå Rapport Del 2, Vårdnivå Ambulansverksamheten Kungälvs Sjukhus Ett arbete inom Gör det Jämt! Kunskapscentrum för jämställd vård Författare: Mikael Bengtsson Eva Grimbrandt Tommy Claesson

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning

Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning Nynäshamns kommun Anders Hägg Lars-Åke Claesson Februari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie

Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie Ola Sabel Lars Magnusson Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie Borås Stads Revisionskontor Besöksadress: Sturegatan 42 Telefonnummer: 033-35 71 54 Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret,

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010

Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010 Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010 Revisionsrapport November 2010 Lars-Åke Ullström Robert Heed Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Talgruppshantering tillsammans med SOS Alarm

Talgruppshantering tillsammans med SOS Alarm Sidan 1 av 8 Talgruppshantering tillsammans med SOS Alarm Sidan 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Talgruppshantering tillsammans med SOS Alarm... 1 1 Revisionshistorik... 3 2 Inledning... 4 3 Talgrupper för

Läs mer

Styrning av städning i vårdlokaler

Styrning av städning i vårdlokaler www.pwc.se Revisionsrapport Eva Andlert Cert. kommunal revisor Eva Ogensjö Cert. kommunal revisor Styrning av städning i vårdlokaler Landstinget i Östergötland 11 november 2014 Styrning av städning i vårdlokaler

Läs mer

Revisionsrapport. stöd. Kalmar kommun. 3 november 2008. Christel Eriksson Stefan Wik

Revisionsrapport. stöd. Kalmar kommun. 3 november 2008. Christel Eriksson Stefan Wik Revisionsrapport Resursfördelning inom LSSverksamheten - boende med särskilt stöd Kalmar kommun 3 november 2008 Christel Eriksson Stefan Wik 1 2008-11-03 Chistel Eriksson Stefan Wik 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte Förvaltningsplan för Video- och distansmöte FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Video- och distansmöte Utförare Inera AB Enhetschef/ Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Jessica Nord/ Thord Arbin Johan

Läs mer

Granskning av Fokusprojektet

Granskning av Fokusprojektet Revisionsrapport Granskning av Fokusprojektet Nyköpings kommun Februari 2009 Ove Axelsson Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Revisionsfrågor och revisionsmetod...3

Läs mer

Vägen till en grönare spindel. Finns det någon genväg? Nej, men vi tror att trägen vinner!

Vägen till en grönare spindel. Finns det någon genväg? Nej, men vi tror att trägen vinner! Vägen till en grönare spindel Finns det någon genväg? Nej, men vi tror att trägen vinner! Vetlanda kommun Ca 26 000 invånare Länets största kommun till ytan glesbygd Ca 1000 anställda inom vård- och omsorg

Läs mer

Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie

Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 2014-08-28 Veronica Hedlund Lundgren Rev/14024 Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie Rapport 2-14 Projekthantering vid Landstinget i Värmland

Läs mer

Prioritering av landstingets verksamheter. Pressinformation 7 februari 2008

Prioritering av landstingets verksamheter. Pressinformation 7 februari 2008 Prioritering av landstingets verksamheter Pressinformation 7 februari 2008 1 Deltagare Svante Lönnbark, landstingsdirektör, 070-559 28 19 Berit Fredricsson, chef Division Primärvård, 070-655 94 31 Gunnar

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV33 2(10) Sammanfattning Landstinget Västernorrland har fyra fullmäktigeberedningar: Arvodeskommittén,

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun.

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Revisionsrapport Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Januari 2012 Fredrik Andrén, Jur. Kand. Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning...

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Socialnämnden Katrineholms kommun Januari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal revisor

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

Perspektivet utveckling/tillväxt

Perspektivet utveckling/tillväxt Revisionsrapport Perspektivet utveckling/tillväxt Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan Motala kommun Eleonor Duvander Håkan Lindahl Innehållsförteckning Revisionell bedömning... 1 Bakgrund

Läs mer