Tillgänglighet Sjukvårdsrådgivningen och SOS Alarm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillgänglighet Sjukvårdsrådgivningen och SOS Alarm"

Transkript

1 Revisionsrapport David Boman Tillgänglighet Sjukvårdsrådgivningen och SOS Alarm december 2013 Revisorerna landstinget Gävleborg

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning Inledning Bakgrund och syfte Revisionsfråga Metod och avgränsning Iakttagelser sjukvårdsrådgivningen Finns en organisation för sjukvårdsupplysningen som säkerställer att tillgängligheten är tillfredsställande? Vilka kvalitetsvariabler styr verksamheten? Vilken uppföljning genomförs i verksamheten? Vilken återrapportering sker till Landstingsstyrelsen? Iakttagelsers SOS Alarm Hur säkerställs att avtalet för upphandlad verksamhet för SOS Alarm efterlevs? Har flytten av centralen inneburit några konsekvenser?

3 1. Sammanfattning och revisionell bedömning Patientens första kontakt med sjukvåden kan vara sjukvårdsupplysningen för hänvisning till lämplig vårdgivare. En god tillgänglighet, det vill säga snabbt svar och kompetenta råd är väsentligt. Det har skett en förbättring under de senaste tre åren vad det gäller tillgänglighet inom sjukvårdsupplysningen men de nationella målen för tillgänglighet nås inte. Det pågår dock en nationell diskussion kring målnivåernas relevans. Att målen inte nås idag beror på flera orsaker, varav ett är antalet samtal som besvaras av sjukvårdsrådgivningen men som borde adresserats till annan verksamhet inom landstinget. Landstinget Gävleborg har avtal med SOS Alarm om ambulansdirigering. Tidigare fanns en larmcentral placerad i länet men från och med 2013 sker ambulansdirigeringen för Gävleborg från SOS Alarms central i Falun. Det framkommer att larmcentralens flytt till Falun inte påverkat tillgänglighet eller kvalitet. Dock genomförs inte den årliga utvärdering av efterlevnaden av avtalet i enlighet med direktiv i avtalet. Vår revisionella bedömning är att: Landstingsstyrelsen bör se över sjukvårdrådgivningens roll, organisation och resurser för att säkerställa att det finns en tillfredsställande tillgänglighet för befolkningen. Landstingsstyrelsen bör säkerställa att avtalet med SOS Alarm efterlevs dels genom att en årlig avrapportering till landstingsstyrelsen kommer till stånd och dels genom att den årliga avtalsutvärderingen genomförs. 3

4 2. Inledning 2.1. Bakgrund och syfte Patientens första kontakt med sjukvåden kan vara sjukvårdsupplysningen för hänvisning till lämplig vårdgivare. En god tillgänglighet, det vill säga snabbt svar och kompetenta råd är väsentligt är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning via telefon som du kan ringa varifrån i landet som helst, dygnet runt. Telefonsjuksköterskorna på 1177 Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Varje landsting/region driver sin egen sjukvårdsrådgivning, men ingår i ett nationellt nätverk och följer nationella kvalitetsnormer. Genom gemensam teknik, gemensamt beslutsstödssystem och gemensamma arbetsformer kan landets olika sjukvårdsrådgivningar hålla samma höga kvalitet, samverka och hjälpa varandra vid behov. Sjukvårdsrådgivningen tar emot mellan 4,5-5 miljoner samtal per år. 91 procent av dem som ringer är så nöjda att de skulle ringa igen, 96 procent skulle rekommendera andra att ringa 1177 och 96 procent följde de råd de fått. Telefonsjuksköterskorna som arbetar i rådgivningen har hög kompetens och lång erfarenhet av sitt yrke. Närmare 90 procent har arbetat under mer än tio år som sjuksköterskor och 85 procent har utöver sin sjuksköterskeexamen även någon form av specialist- eller vidareutbildning. SOS Alarm har på uppdrag av staten ansvar för nödnumret 112 i Sverige. Med 112 når allmänheten en alarmeringscentral där personal kan bedöma vilka insatser som krävs ambulans, barandkår eller annan räddningstjänst. Landstinget Gävleborg har avtal med SOS Alarm om ambulansdirigering. Tidigare fanns en larmcentral placerad i länet men från och med 2013 sker ambulansdirigeringen för Gävleborg från SOS Alarms central i Falun. Revisorerna i landstinget Gävleborg har utifrån risk och väsentlighetsanalys beslutat ge PwC i uppdrag att granska tillgängligheten inom sjukvårdsrådgivningen och SOS Alarm med syftet att bedöma om landstingsstyrelsen säkerställer att tillgängligheten är tillfredsställande. 4

5 2.2. Revisionsfråga Säkerställer landstingsstyrelsen att det finns en tillfredsställande tillgänglighet inom verksamheterna sjukvårdsupplysning och SOS Alarm? Revisionskriterier Sjukvårdsrådgivningen Finns en organisation för sjukvårdsupplysningen som säkerställer att tillgängligheten är tillfredsställande? Vilka kvalitetsvariabler styr verksamheten? Vilken uppföljning genomförs i verksamheten? Vilken återrapportering sker till Landstingsstyrelsen? SOS Alarm Hur säkerställs att avtalet för upphandlad verksamhet för SOS Alarm efterlevs? Har flytten av centralen inneburit några konsekvenser? 2.3. Metod och avgränsning Granskningen har avgränsats till att omfatta landstinget Gävleborgs sjukvårdsupplysning via 1177 samt den upphandlade tjänsten för SOS Alarm. Granskningen har genomförts i form av en studie och analys av styrdokument och avtal. Intervjuer har genomförts med vårdenhetschef för sjukvårdsrådgivningen, verksamhetsutvecklare inom divisioner, chefsläkare inom primärvården, avtalscontroller vad gäller avtalet med SOS Alarm samt verksamhetschef och vårdutvecklare inom ambulanssjukvården. 5

6 3. Iakttagelser sjukvårdsrådgivningen 3.1. Finns en organisation för sjukvårdsupplysningen som säkerställer att tillgängligheten är tillfredsställande? Inom sjukvårdsrådgivningen i landstinget Gävleborg finns 20,8 årsarbetare budgeterat för Under hösten 2013 har det enligt uppgift varit ett antal vakanser vilket inneburit att det endast funnits 16 årsarbetare (vilket motsvarar 20 personer) tillgängliga. De vakanta platserna har täckts upp med vikarier. Inom enheten är det en förhållandevis hög andel heltidsarbetande. Detta anses av de intervjuade inte vara optimalt i schemaläggningshänseende då det underlättar om det finns fler personer som arbetar kortare arbetspass än fler som arbetar längre arbetspass. Sjukvårdsrådgivningens personalresurser bedöms inte vara tillräckliga för att kunna svara upp mot det behov som finns under helger. För att klara det nationella målet att 90 % av de inkomna samtalen ska besvaras inom tre minuter skulle det enligt verksamhetsföreträdare krävas ytterligare resurser. För att upprätthålla en hög tillgänglighet har landstinget Gävleborg ingått avtal med Uppsala läns landsting kring gemensam sjukvårdsrådgivning enligt schema nattetid samt även vid behov dagtid, till exempel vid utbildningstillfällen eller arbetsplatsträffar. Enligt den nationella månadsvisa uppföljning som sker efter ett nationellt överenskommet styrkort för sjuvårdsrådgivningen 1177, har fram till och med oktober 2013 i snitt 82,2 % av de i inkomna samtalen besvarats. Det nationella målet är 90 % av de inkomna samtalen ska besvaras. I landstinget Gävleborg var snittet för % (ett tapp från 82 % för 2011) det näst högsta snittet under de senaste nio åren. Att inte alla inkomna samtal besvaras beror enligt de intervjuade på att den inringande lägger på innan samtalet besvaras. Under 2012 inkom samtal till sjuvårdsrådgivningen i landstinget Gävleborg vilket är under snittet för de nio senaste åren ( samtal). Under 2012 besvarades samtal vilket är det högsta antalet besvarade samtal under samma nioårsperiod. Sjukvårdsrådgivningen inom landstinget har år för år ökat antalet besvarade samtal, förutom under 2008 då ett tapp förekom. Se tabell 1. 6

7 Tabell 1 Inkomna Besvarade Andel besvarade Besvarade inom 3 min Besvarade inom 9 min Andel egenvård av samtal % 46 % % 47 % 67 % % 52 % 90 % 37 % % 46 % 86 % 40 % % 35 % 65 % 43 % % 33 % 59 % 44 % % 45 % 72 % 42 % % 58 % 82 % 40 % % 54 % 79 % 40 % Det finns ett nationellt mål att 90 % av de inkomna samtalen ska besvaras inom tre minuter, fram till och med oktober 2013 var snittet på nationell nivå 47 %. I landstinget Gävleborg var snittet för treminutersmålet %. Detta mål har enligt de intervjuade kritiserats för att vara ouppnåeligt och kommer att förändras till nästkommande år. Det finns även ett nationellt mål att 95 % av de inkomna samtalen ska besvaras inom nio minuter. Snittresultatet nationellt fram till och med oktober 2013 var 73 %. Under 2012 var snittet för niominutersregeln i landstinget Gävleborg 79 %. Enligt uppgift är en orsak till varför inte tillgängligheten inom landstingets sjuvårdsrådgivning når de nationella målen att enheten får in en stor andel samtal som, med rätt information till innevånarna, hade kunnat undvikas. Framförallt gäller det samtal som rör: (Se graf 1 nedan.) Läkemedelsfrågor rent administrativa åtgärder allmän medicinsk information 7

8 Graf 1 Sjukvårdsrådgivningen anses av de intervjuade utgöra en central och viktig del i landstingets primärvårdsverksamhet. Det framhålls vilket svårt arbete sjukvårdsupplysningen har att genomföra och att det är centralt att de som arbetar där har en hög kompetens för att kunna göra de bedömningar som behövs. De egna uppföljningar sjukvårdsrådgivningen årligen genomfört sedan 2010 tillsammans med familjeläkarjouren i Sandviken och Bollnäs visar att mellan % av patienterna som genom sjukvårdsrådgivningen fått ett bokat läkarbesök även hade fått en korrekt bedömning. Kvaliteten i bedömningarna upplevs sjunka när sjukvårdsrådgivningen är utlagd på annat landsting. Enligt uppgift blir det fler misstag och missförstånd i hänvisningen till rätt vårdnivå när det saknas djupare inblick i landstinget Gävleborgs arbetssätt. Sjukvårdsrådgivningen har ett tätt samarbete med primärvården och deltar regelbundet i möten med vissa enheter för att utveckla ett bra samarbete och förståelse. Det framhålls dock från vissa håll att samarbetet försvåras när sjukvårdsrådgivningen är lokaliserade för sig själv i Bollnäs. Ett tätare samarbete efterfrågas från båda håll för att underlätta för sjukvårdsrådgivningen att vara uppdaterad i arbetssätt och förändringar inom primärvården. Bedömning Vår bedömning är att trots en förbättring de senaste tre åren når sjukvårdsrådgivningen inte de nationellt uppsatta målen. Vi noterar dock att det pågår en diskussion kring förändring av målnivåerna. 8

9 3.2. Vilka kvalitetsvariabler styr verksamheten? Sjukvårdsupplysningen i länet följer de nationella riktlinjerna för Det finns ett gemensamt nationellt arbetssätt för 1177 som innehåller fem faser för hur samtalet med den som ringer in ska ske. De som följer dessa faser ger i allmänhet snabbare och bättre råd till de som ringer in. De fem faserna är: Öppna Lyssna Analysera Motivera Avsluta Det handlar om att bli mer strukturerad i hur informationen som lämnas ska tas in, analyseras och bedömas. Det handlar också om hur förväntningar kan styras och hur personen som ringer in ska bemötas för att samtalet ska uppfattas som positivt av denne. Sjukvårdsrådgivningen använder det nationella rådgivningsstöd som finns för alla enheter. Det är ett system som ständigt uppdateras centralt av en nationell redaktion. Sjukvårdsrådgivningen är enligt uppgift snabbast uppdaterad när det gäller nya medicinska rön tack vare dessa uppdateringar i systemet. I detta system för sjukvårdsrådgivningen sina journaler, som under 2014 även kommer bli tillgängliga för landstingets akutsjukvård. Sjukvårdsrådgivningen arbetar med att följa upp de avvikelserapporter som kommer till enheten. Det kan till exempel vara någon som inte är nöjd med den bedömning eller rådgivning som den fått. Vid avvikelser kan samtalet gås igenom i efterhand då alla samtal bandas och sparas. Inom enheten diskuteras ofta olika uppkomna situationer och avvikelserapporter som inkommit i uppföljnings- och kvalitetsutvecklingssyfte. Enheten har en utbildad sjuksköterska med uppgift att arbeta med kvalitetssäkring. För att bedöma kvaliteten i den rådgivning som sjukvårdsrådgivningen ger stämmer enheten av de läkarbesök de bokat med familjeläkarjourer i länet. Det som kvalitetskontrolleras är om sjukvårdsrådgivningens bedömning stämmer överens med läkarens vid besöket. Denna typ av kontroll har visat att bedömningskvaliteten är mellan %. Sjukvårdsrådgivningen ska arbeta för att ha en så hög tillgänglighet som möjligt. Antalet besvarade samtal ska vara så högt som möjligt. Kvaliteten i tillgängligheten är något som enheten följer noga. Det finns möjlighet att följa telefonköns utveckling live och det finns möjlighet att ta ut rapporter på hur enheten nått upp till målen. 9

10 Bedömning Det sker en nationell styrning av vilka kvalitetsvariabler som styr verkssamheten och landstingsstyrelsen bör säkerställa att det sker en analys över om det finns behov av att komplettera dessa med specifika variabler för landstinget Gävleborg Vilken uppföljning genomförs i verksamheten? Sjukvårdsrådgivningen följer upp flertalet olika parametrar inom verksamheten. Enligt de intervjuade är de mest centrala; tillgängligheten, antal inkomna samtal, vilken svarstid de har, kontaktorsaker och folkbokföringskommun hos den som ringer in. Andra centrala aspekter är den kvalitetsuppföljning som sker genom avvikelsehanteringen och bedömningsavstämningen som sker tillsammans med familjeläkarjourerna. Enheten har själva vidareutvecklat vilka parametrar som ska följas upp utifrån de som primärvården i Hälsingland efterfrågade vid sjukvårdsrådgivningens start Enligt uppgift är det ingen som efterfrågat någon speciell uppföljning av verksamheten. Bedömning Det har framkommit att verksamheten idag följs upp genom ett flertal parametrar. Vår bedömning är att landstingsstyrelsen bör säkerställa att den uppföljning som genomförs är relevant för att följa och utveckla verksamheten inom sjukvårdsrådgivningen Vilken återrapportering sker till Landstingsstyrelsen? Den återkoppling som sker till landstingsstyrelsen går genom linjen till divisionschefen och vidare till landstingsledningen. Det är enligt uppgift sällan någon efterfrågar den uppföljning och statistik som enheten själva tar fram. Det sker enligt de intervjuade inte någon löpande rapportering till landstingsstyrelsen. Bedömning Vår bedömning är att landstingsstyrelsen bör se över vilken återrapportering de har behov av vad gäller sjukvårdsrådgivningens verksamhet. 10

11 4. Iakttagelsers SOS Alarm 4.1. Hur säkerställs att avtalet för upphandlad verksamhet för SOS Alarm efterlevs? Inom ambulanssjukvården finns en vårdutvecklare med ansvar för den dagliga kontakten med SOS Alarm. Det sker löpande regelbundna möten mellan SOS Alarm och ambulanssjukvården inom landstinget Gävleborg. Det finns en operativ mötesgrupp som träffas sex tillfällen per år där vardagsfrågor och brusfrågor tas upp. Det finns en styr- och utvecklingsgrupp som träffas vid sex tillfällen per år där avtalsfrågor tas upp. SOS Alarm har även ett nationellt vårdråd där landstingens representanter ingår. De träffas fyra gånger per år. De intervjuade upplever att det finns ett bra samverkansklimat med SOS Alarm. Det finns en öppenhet och transperens i arbetssätt och resultat. Det finns en stark vilja till att ständigt utveckla samarbetet. SOS Alarms representanter har deltagit på ambulanssjukvårdens arbetsplatsträffar vid nästan samtliga av stationerna. Samarbetet med SOS Alarm styrs av dokumentet operativa rutiner SOS Alarm där rutiner som rör båda parters samverkan specificeras. Dokumentet är framtaget inom styr- och utvecklingsgruppen och har reviderats ett flertal gånger sedan våren Ambulanssjukvården har ett bra stöd från inköpsavdelningens avtalscontroller med ansvar för avtalet med SOS Alarm dels i uppföljningen av avtalet. Enligt avtalet mellan landstinget Gävleborg och SOS Alarm ska en årlig utvärdering ske av innehållet i avtalet. De delar som ska utvärderas är: Måluppfyllelse Funktionalitet Avvikelsehantering Kompetensutveckling Arbetsmiljö Det framkommer att det inte genomförts någon sådan fullständig årlig utvärdering under avtalstiden. Inför flytten av larmcentralen till Falun utvärderades vissa områden, till exempel utbildning, ekonomi, verksamhet, teknik. Detta har dock inte dokumenterats i rapportform utan finns dokumenterat genom minnesanteckningar och e-postdialog. Det ska enligt uppgift ske en utvärdering av hela avtalet i februari inför en eventuell förlängning av avtalet. Det sker en löpande rapportering av avvikelser mellan ambulanssjukvården och SOS Alarm. Den visar på att det överlag 11

12 är få avvikelser rapporterade per år. SOS Alarm larmar ut ambulansen inom landstinget Gävleborg på ungefär uppdrag per år och antalet avvikelser per år är ca 45. Det framkommer att ambulanssjukvården varit och rapporterat för landstingsstyrelsen vid ett par tillfällen under våren 2013 i samband med att SOS Alarm flyttades till Falun. Det sker dock inte någon regelbunden rapportering av efterlevnaden av avtalet till landstingsstyrelsen. Bedömning Vår bedömning är att det finns en regelbunden dialog mellan parterna kring utvecklingsfrågor och efterlevnaden av avtalet. Dock genomförs inte de årliga utvärderingarna enligt avtalet Har flytten av centralen inneburit några konsekvenser? Enligt de intervjuade har flytten än så länge haft en positiv inverkan på samarbetet mellan ambulanssjukvården och SOS Alarm. Samarbetet har utvecklats i en positiv riktning sedan flytten, vilket uppges bero på den positiva attityd som personalen vid SOS Alarm i Falun har. Inför flytten fanns farhågor om att den skulle leda till försämringar, men detta har enligt de intervjuade inte inträffat. Bytet av larmcentral har inneburit en översyn över ambulanssjukvårdens rutiner vilket lett till förändringar och förbättringar i arbetssätten dels internt inom ambulanssjukvården och del i samarbetet med SOS Alarm. SOS Alarm har genomfört en nöjdkundenkät sedan flytten till Falun. Resultatet visar att det under tiden direkt efter flytten fanns vissa inkörningsproblem, men att samarbetet överlag anses fungera mycket bra både utifrån ambulanssjukvårdens svar och SOS Alarms svar. Bedömning Vår bedömning, utifrån intervjuer med verksamhetsföreträdare, är att flytten av SOS Alarms larmcentral inte påverkat kvalitet och tillgänglighet. 12

13 December 2013 David Boman Projektledare Lars-Åke Ullström Uppdragsledare 13

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Revisionsrapport Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstinget i Östergötland Linköpings kommun Datum 2010-04-07 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Karin Jäderbrink, certifierad

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av Primärvården 2014

Granskning av Primärvården 2014 Jämtlands Läns Landsting Landstingets revisorer Skrivelse 1 (3) Dnr REV/7/2014 Revisionsdirektör Majvor Enström Tfn: 063-147528 Landstingsstyrelsen Granskning av Primärvården 2014 Landstingets revisionskontor

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Landstinget Kronoberg Hur bidrar landstingets avvikelsehanteringssystem till förbättringar i vården? En granskning av landstingets system för avvikelsehantering. Revisionsrapport 2004-02-17 Genomförd på

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING 2014-09-21 Rapporten är framtagen för uppdragsgivaren, och täcker enbart avtalade ändamål. All annan distribution och nyttjande sker på uppdragsgivarens

Läs mer

Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2014 03 19 14REV30 2(27) Sammanfattning I landstingets personalpolitiska plattform 2007 2015 framhålls vikten

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Granskning av stadens ledarskap

Granskning av stadens ledarskap TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/126-IFN-012 Eva Sahlén - SNSES03 E-post: eva.sahlen@vasteras.se Kopia till Kommunens revisorer Individ- och familjenämnden Granskning

Läs mer

Läkarsekreterares arbetsvillkor

Läkarsekreterares arbetsvillkor Revisionsrapport* Läkarsekreterares arbetsvillkor Landstinget Halland 5 november 2007 Bo Thörn *connectedthinking Sammanfattning Revisorerna i Landstinget Halland har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Landstinget i Jönköpings län Granskning av landstingets styrning av tillgänglighet Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2. Syfte...

Läs mer

Det kommunala informationsansvaret

Det kommunala informationsansvaret www.pwc.se Revisionsrapport Johan Cöster Det kommunala informationsansvaret Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens

Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens Traineeprogram för Ett bidrag till Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens En utvärdering på uppdrag av Linköpings kommun Januari 2009 - Sammanfattning - Sammanfattning Hösten

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Inledning Bakgrunden till denna utvärdering av Partnerskapet är att

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund RAPPORT Mars 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm

Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm Revisionsrapport Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Januari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Granskning av Fokusprojektet

Granskning av Fokusprojektet Revisionsrapport Granskning av Fokusprojektet Nyköpings kommun Februari 2009 Ove Axelsson Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Revisionsfrågor och revisionsmetod...3

Läs mer

Revisonsrapport. Gällivare kommun

Revisonsrapport. Gällivare kommun Revisonsrapport Ledning/styrning, organisation och arbetssituation vid Barn och Ungdomsgruppen inom Socialnämnden Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo September 2013 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan mellan sektorer

Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan mellan sektorer Revisionsrapport Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan mellan sektorer Härryda kommun Viktor Prytz Bo Thörn Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Inledning

Läs mer

Landstinget Gävleborg

Landstinget Gävleborg www.pwc.se Revisionsrapport Pär Månsson Helena Carlson Redovisning av intäkter från utomlänsfakturering Landstinget Gävleborg Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Bakgrund och uppdrag... 2 2.1.

Läs mer