Miljörapport för Johannes Biokraftvärmeanläggning år 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljörapport för Johannes Biokraftvärmeanläggning år 2014"

Transkript

1 Miljörapport för Johannes Biokraftvärmeanläggning år 2014 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapporten

2 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport för tillståndspliktiga verksamheter; NFS 2006:9. 1. GRUNDDEL (rapport i fil SMP) Anläggningsnummer Miljörapport för år 2014 Uppgifter om anläggningen Anläggningsnamn Johannes biokraftvärmeanläggning Kontaktperson Lucas Enström mobil: Kommun Gävle Ort där anläggningen Gävle, Johannesbergsvägen 50 finns Huvudbransch /kod (se punkt 2.5.6) Övriga branschkoder --- Kod för farliga ämnen --- Koder för avgifter (se punkt 2.5.6) Datum för tillstånd Tillståndsgivande myndighet Tillsynsmyndighet MÖD Bygg & Miljönämnden, Gävle kommun Miljöledningssystem ISO Certifierade sedan 2006 Anläggningens mittpunkt Huvudman Organisationsnummer Postadress Box 446 Postnummer Ort Telefonnummer SWEREF99 TM: Nord: Ost: Gävle Kraftvärme AB (dotterbolag till Gävle Energi AB) Gävle (växel) Fastighetsbeteckning Andersberg 14:

3 2. TEXTDEL 2.1 Beskrivning av verksamheten Johannes är ett biobränsleeldat kraftvärmeverk ingående i Gävles fjärrvärmesystem. Anläggningen är lokaliserad ca 100 meter från närmaste industrifastighet (logistikföretag, byggnad uppförd under 2009) och ca 700 meter från närmaste bostadsbebyggelse. Fördjupad översiktsplan för området antogs av kommunfullmäktige Pannan är en ångpanna med en effekt av 77 MW (uppgradering genomfördes 2004/2005). Turbinen har en effekt av 23 MW. Rökgaskondenseringen har en effekt på 20 MW. I pannan finns 2 stycken lastoljebrännare med en sammanlagd effekt av ca 42 MW. Dessutom finns startbrännare som värmer upp sandbädden efter längre stopp. I lastoljebrännare och startoljebrännare används Eo1 som bränsle. Två elångpannor a 700 kw används sommartid för att tryckhålla expansionskärl och matarvattentankar. Skorstenshöjden är 80 m. Bränslet består i huvudsak av bark, RT-flis, och GROT. Pannan är klassad som samförbränningspanna. Reningsutrustningar Rökgasrening - Stoftavskiljning med elektrofilter och kväveoxidreducering (typ SNCR) med 25 % ammoniak och ammoniakberikad luft från rökgaskondensatrening samt rökgaskondensering. Kondensatrening Reningsutrustning sedan oktober 2003 bestående av följande steg: flockning/fällning, lamellseparator, sandfilter, ammoniakavdrivare, kolfilter och phjustering. Installerades framför allt för att minska utsläppen av tungmetaller, dioxiner och kväve. Dessutom sker återvinning av ammoniak. Det renade kondensatvattnet leds via en ca 6 km lång ledning ut i inre Fjärden. Processvatten - Leds till en dammanläggning för fördröjning, sedimentering och infiltration. Bräddavloppet från dammanläggningen leds till ett lokalt omhändertagande i våtmark. Vatten från golvavlopp i processutrymmen - Leds via slam- / oljeavskiljare, med en total volym på 42 m 3, vidare till samma dammanläggning som processvattnet. Dagvatten från hela området samlas via diken runt hela anläggningen och avleds via ovan beskrivna dammanläggning. Sanitärt vatten leds till det kommunala avloppet. Anslutning till det kommunala avloppet utfördes under Sandåtervinningsutrustning installerades hösten

4 Driftinstrument för emissionsmätningar Fastbränslepannan är utrustad med instrument för kontinuerlig mätning av emissioner före eller efter rökgaskondenseringsanläggningen. CH4 (som mått på TOC), SO2, N2O, NO, NO2, O2, CO, NH3 och HCl mäts. Före rökgaskondensering mäts stoftemissionen kontinuerligt. På utgående kondensat mäts flöde, ph, temperatur, susp och ammoniumkväve kontinuerligt. Övrig provtagning sker enligt egenkontrollprogramet. Miljöbesiktning med jämf. mätning och QAL2 eller AST sker 1 ggr/år. Periodiska mätningar genomförs 2 ggr/år. Lagring/förvaring av kemikalier Kemikalie Natriumhydroxid Ammoniak Myrsyra Metallfällningskemikalie Järnklorid Polymer Gasol Eliminox Salt Eldningsolja 1 Oljefat Småkemikalier HFC Förvaring/lagring 10 m 3 invallad tank i anslutning till kondensatvattenreningen. Tank är försedd med överfyllnadsskydd. 70 m 3 invallad tank med överfyllnadsskydd. Ca 0,1 m 3 i utspädd form (ca 2,5 %) i pannhuset. 12 m 3 dubbelmantlade cisterner. Cisterner är påkörningsskyddade med fast monterade påkörningsskydd eller betongsuggor med skyltstolpar. Cisterner har överfyllningslarm, nivåmätning i styrsystemet och spillskydd. Myrsyracisternen har endast mekanisk nivå-indikering utöver överfyllnadslarm. 25 kg dunkar i rökgaskondenseringsrum Gasolflaskor P-45 (4st) på utsidan av pannhuset i särskilt skåp. 0,2 m 3 fat i pannhuset. Torrt i 1000 kg storsäck inomhus. 500 m 3 invallad tank. Tank är försedd med överfyllnadsskydd och sprinkler. Separat oljecontainer Särskilt kemikalieskåp i verkstaden och i laboratoriet Se separat köldmedierapport Tillståndsgiven och faktisk produktion Tillståndet omfattar en anläggning med tillförd effekt av 170 MW. Pannverkningsgraden är beräknad till 88 %. Siffror inom parentes gäller föregående år. Total producerad fjv-energi under år 2014: 288 GWh (298 GWh). Rökgaskondenseringen stod för ca 22 % (21 %) av den totala nyttiggjorda energin. Elproduktion år 2014: 56,2* GWh (69,0* GWh) Drifttid under år 2014: timmar (5 412 timmar). *) Ej avräknat egenförbrukad el

5 2.1.2 Andra mått för verksamhetens omfattning jämfört med föreg år Bränsle, energi, sand och vattenförbrukning m 3 Ton 1 MWh Bark RT- flis Torrflis + Grot Bränslevedflis (stamvedsflis) Olja Eo Total tillf. bränsleenergi (exkl Eo1) Elförbrukning Sandförbrukning Råvatten inköpt till anläggning Vatten till påfyllning av fjv-nät ) Avser inlastad totalsubstans (vikt vått bränsle) för bränslet 2) MWh är egenproducerad på Johannes och MWh är inköpt. 3) Inklusive vatten till fjv-nät 4) Minskades under hösten efter uppmaning från Gästrike Vatten AB om sparsamhet med vatten. Kemikalier & gasol Förbrukning* Användning förbrukning 2014 (Ton) 2013 (Ton) Ammoniak 247,4 386,7 Rökgasrening Natriumhydroxid 107,4 108,8 Rening rökgaskondensat Järnklorid 11,4 22,7 Rening rökgaskondensat Myrsyra 27,8 19,0 Neutralisering rökgaskond. Metallfällnings-kemikalie 10,1 7,9 Rening rökgaskondensat Polymer 0,10 0,13 Rening rökgaskondensat Salt Regenerering avhärdare Gasol 0 0,09 Vid start av oljebrännare Eliminox 0 0 Syrereducering matarvatten *) Redovisas som inköpt mängd under året Processvatten och Rökgaskondensatvatten (m 3 ) Kommentar Rökgaskondensatvatten Efter behandling till Inre Fjärden Processvatten* (maxvärde, ångförluster ej avräknade) *) Vatten till påfyllning av fjärrvärmenät har räknats bort Efter sedimentering/oljeavskiljning i sedimenteringsdamm till våtmark

6 Övriga avfall Avfall och återvinning EWC Ton Transportör Omhändertagande Spillolja ,508 SITA Sydkraft SAKAB, förbränning (1,078) Kasserad ,018 SITA Sydkraft SAKAB, förbränning utrustning (0,226) Oljehaltigt ,316 SITA Sydkraft SAKAB, förbränning (1,228) Polyakrylamid ,112 SITA Sydkraft SAKAB, förbränning (0,226) Metallförpackn ,048 SITA Sydkraft SAKAB, förbränning (0,042) Skrot ,9 Stena Recycling AB Materialåtervinning (9,08) Wellpapp ,64 Gästrike Återvinnare Materialåtervinning (1,27) Plastförpackn. 0,45 Gästrike Återvinnare Materialåtervinning (0,50) Utsorterat ,42 Gästrike Återvinnare Energiåtervinning brännbart (Grovsopor) (0,35) Hushållsavfall ,92 Gästrike Återvinnare Energiåtervinning (3,36) Hushållsavfall ,68 Gästrike Återvinnare Kompost (kompost) (1,68) Brännbart, ,6 Gästrike Återvinnare Energiåtervinning verksamhetsavfall (4,0) Metallskrot 94,9 Gästrike Återvinnare Materialåtervinning Tidningar 0,12 Gästrike Återvinnare Materialåtervinning Utsort. Brännbart ,3 Stena Recycling AB Energiåtervinning avfall (2,16) Oljeavskiljare ,2** SITA Dewatech (1,2) Blandbäddsmassa 1,2 ** Relita Deponi Forsbacka (plastpolymer) (1,2) Flygaska Lastbilscentralen, Till Stora Enso, används som Bottenaska (till största delen sand) Rensning av diken och bassänger ** m 3 (3043) (2342) 132,5 (508) Uppsala Truckcentralen (SITA) Fraktcentralen täckmaterial Till Forsbacka, används för byggande av celler Användes som täckmassor på deponi Forsbacka

7 2.1.3 Översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön Johannes biokraftvärmeverk är en av produktionsanläggningarna i Gävles fjärrvärmenät och en viktig del av Gävle Energis strategi för att minska förbränningen av fossila bränslen och minska tillskottet av koldioxid till atmosfären. Miljöpåverkan sker framför allt i form av utsläpp till luft och vatten. Genom kväveoxidreduceringssystemet hålls kväveoxidutsläppen nere. Anläggningen möjliggör fortsatt anslutning av fastigheter till nätet och med det minskat användande av olja och el för uppvärmning i Gävle. Hanteringen av resurser är väsentlig. Dels i form av förbrukning av energi och bränslen dels i form av de restprodukter som uppstår i verksamheten. Flygaskan som uppkommer i anläggningen används som täckmaterial vid en deponi hos Stora Enso. Bottenaskan används som byggmaterial på Forsbacka Avfallsstation Kontroll Kontrollen sker inom ramen för egenkontrollprogrammet. 2.2 Villkorsuppföljning Slutliga villkor enligt gällande tillstånd I följande text redovisas befintliga villkor och dessa följs upp med kommentarer där åtgärder mm tas upp. Dom ang gällande miljötillstånd meddelades av MÖD och vann laga kraft Nedan presenteras endast de villkor som berör befintlig panna (i tillståndet benämnd panna 1 ). Gällande miljötillstånd innefattar även villkor för i nuläget ej uppförda pannor (i tillståndet benämnda panna 2 och panna 3 ) och dessa villkor kommenteras ej nedan. Om inget annat anges avser riktvärden månadsmedelvärden. Allmänna villkor 1. Om inte annat framgår av nedan angivna villkor skall anläggningen och verksamheten - inbegripet åtgärder för att minska vatten- och luftföroreningar samt andra störningar från omgivningen - utformas och bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden uppgett eller åtagit sig i målet. Kommentar: Uppfylls. Utsläpp till luft 2. Skorsten för avledning av rökgaser från tillkommande pannenheter skall ha en minsta höjd av 80 m över mark. Kommentar: Uppfylls

8 4. Utsläpp av kväveoxider från anläggningen (räknat som kvävedioxid) får som gränsvärde och årsmedelvärde inte överstiga 60 mg/mj tillfört bränsle. Utsläpp av kväveoxider (räknat som kvävedioxid) från panna 1 och 2 får som riktvärde och månadsmedelvärde inte överstiga 50 mg/mj tillfört bränsle. Kommentar: Uppfylls, högsta månadsmedel 45,4 mg/mj, Årsmedel 36,0 mg/mj. 5. Vid utnyttjande av kväveoxidreducerande åtgärder ska anläggningen drivas så att även utsläppen av ammoniak och dikväveoxid begränsas till låga nivåer. Målsättningen ska vara att de samlade utsläppen av kväveföreningars gödande effekt inte skall öka vid kväveoxidreduktion. Utsläpp av ammoniak från anläggningen får som riktvärde och månadsmedelvärde inte överstiga 6 mg/mj tillfört bränsle. Kommentar: Uppfylls, högsta månadsmedel: 3,1 mg/mj (årsmedel 1,2 mg/mj). 6. För start- och stödbrännare i samtliga pannor får eldningsolja innehållande maximalt 0,01 viktprocent svavel användas. Kommentar: Uppfylls, Max svavelinnehåll i EO1 är 0,001 viktprocent. 7. Utsläpp av kvicksilver till luft från samtliga pannor var för sig får som riktvärde vid mätning ej överstiga 30 µg/nm 3 tg. Kommentar: Uppfylls, Vid periodiska mätningar erhölls följande resultat: Mättillfälle Resultat Enhet ,67 µg/nm 3 tg till ,2 µg/nm 3 tg Utsläpp till vatten 9. Halterna av föroreningar i avloppsvatten från rökgasreningen i befintlig panna (panna 1) får som månadsmedelvärde inte överskrida följande riktvärden: Arsenik Bly Kadmium Koppar Krom Kvicksilver Nickel Suspenderade ämnen Tallium Zink Kommentar: Uppfylls. Se tabell villkor µg/l 50 µg/l 1,5 µg/l 70 µg/l 100 µg/l 1,5 µg/l 100 µg/l 10 mg/l (i 95 % av stickproverna) 30 µg/l 300 µg/l 12. ph-värdet i utgående kondensatvatten från respektive panna skall som riktvärde ligga i intervallet 6,5-9,5. Kommentar: Uppfylls. Se tabell villkor

9 13. Halten ammoniumkväve i avloppsvatten från rökgasreningen får som årsmedelvärde inte överskrida följande riktvärde: 50 mg/l. Kommentar: Uppfylls. Se tabell nedan Uppmätta värden för utsläpp till vatten (rökgaskondensat) 2014 enligt nedan: Parameter Max Veckomedelv 2014 Max Månadsmedelv 2014 Enhet RV enl tillstånd innehållits Årsmedel Susp 5,5 3,3 mg/l Ja 2,3 3,2 Ammoniumkväve 39,0 mg/l Ja 14,3 9,3 ph 1 9,3 2 - Ja 9,1 9,0 Kvicksilver 0,7 µg/l Ja 0,3 <0,10 Kadmium <0,10 µg/l Ja <0,10 <0,1 Bly <0,50 µg/l Ja <0,50 <0,5 Zink 70,0 µg/l Ja 12,2 6,0 Nickel <1,0 µg/l Ja <1,0 <1,0 Koppar 8,6 µg/l Ja 2,4 1,9 Krom 5,2 µg/l Ja 2,6 4,6 Arsenik 20,0 µg/l Ja 7,3 5,8 Tallium <0,10 µg/l Ja <0,10 <0,10 1) Lägsta uppmätta veckomedel: ph = 8,6. 2) Stickprovsmätning 29/9 visade ph =12,3. Provet togs som stickprov och är därmed ej representativt pga snabba svängningar i processflöde. 14. Dag- och processvatten från anläggningen skall avledas till utjämningsdammar för sedimentering och infiltration. Kommentar: Uppfylls. 15. Bolaget skall vidta effektiva motåtgärder om kontroll av dagvattnet visar att sådana åtgärder är påkallade. Kommentar: Uppfylls. Hantering och lagring av bränslen 16. Mottagning och hantering av bränslen skall ske på ett sådant sätt att risk för damning, lukt, förorening och andra olägenheter förebyggs. Kommentar: Uppfylls. 17. Kravspecifikationer till grund för mottagning av avfallsbaserat bränsle skall utformas så att material som är lämpat för återanvändning och materialåtervinning förbränns i så liten utsträckning som möjligt. Kommentar: Uppfylls. Det enda avfallsbränsle som används är sorterat returträ

10 Avfall och kemikalier 18. Flygaska och slagg som uppkommer vid anläggningen skall hanteras på ett sådant sätt att damning eller annan olägenhet inte uppstår. Bolaget skall eftersträva att i första hand nyttiggöra askor och liknande restprodukter. Slutligt omhändertagande skall ske vid anläggning med därför erforderligt tillstånd. Kommentar: Uppfylls. Stoft och aska har dels körts till Forsbacka avfallsstation dels till Stora Enso i Skutskär för att där användas som täckmaterial vid deponi. Årsmedelv. för 137 Cs i flygaskan var Bq/kg. Högsta värde var Bq/kg. 19. Hantering av avfall, farligt avfall och kemiska produkter skall ske så att utsläpp till mark, luft eller vatten motverkas. Vid risk för spill eller läckage skall hantering ske på tät yta. Spill skall omgående samlas upp och tas om hand. Buller Kommentar: Uppfylls. Se punkt tillbud, 27 jan och 16 sept. 20. Buller från verksamheten får som riktvärde inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än - 50 db(a) dagtid måndag-fredag (07-18) - 45 db(a) kvällstid (18-22) - 45 db(a) helgdag samt lördag-söndag (07-18) - 40 db(a) nattetid (22-07) Den momentana ljudnivån nattetid vid bostäder får inte överstiga 55 db(a). Detta gäller dock inte vid friblåsning då ljudnivån tillfälligt kan komma att överskridas. Kommentar: Uppfylls. Inga klagomål har inkommit och inga mätningar utförts. Driftförhållanden 21. Flödet av farligt avfall till förbränning får inte utgöra en större andel än 10 % av bränsletillförseln. Vid förbränning av farligt avfall skall värmevärdet på det farliga avfall som förbränns ligga mellan 8 och 18 MJ/kg och innehållet av arsenik, krom och koppar i det behandlade virkets ytved får inte överstiga följande viktandelar: Arsenik Krom Koppar ppm ppm ppm Kommentar: Uppfylls. Inget farligt avfall har förbränts

11 Driftstörning 22. Vid ett sådant haveri av reningsutrustning som för med sig att utsläppsgränsvärdena överskrids, får förbränning av avfall i anläggningen under inga förhållanden fortsätta i längre tid än fyra timmar i följd. Den sammanlagda drifttiden under sådana förhållanden får inte heller överstiga 60 timmar per år. Om flera förbränningslinjer är anslutna till samma utrustning för rökgasrening skall begränsningen till 60 timmars drifttid gälla den sammanlagda tiden för alla dessa linjer. Kommentar: Uppfylls. Onormal drift åberopas 0 timmar under Kontroll 24. För verksamheten skall finnas ett kontrollprogram som möjliggör en bedömning av om villkoren följs samt övervakning av föroreningshalten i det dagvatten som släpps ut i recipienten. I kontrollprogrammet skall anges mätmetoder, mätfrekvens och utvärderingsmetoder. Kontrollprogrammet bör tas fram i samråd med tillsynsmyndigheten. Kommentar: Uppfylls. Egenkontrollprogram finns. Övrigt 25. Skulle för omgivningen besvärande lukt, damning eller nedskräpning förekomma till följd av verksamheten vid anläggningen skall bolaget snarast vidta effektiva motåtgärder. Kommentar: Uppfylls. Inga klagomål har inkommit

12 Villkor Vilkor/begränsningsvärden enligt lagstiftning Utöver i tillståndet angivna villkor tillkommer följande ålägganden i enlighet med SFS 2013:253 vid 40 % inblandning av returträ. De begränsningsvärden som bestäms via blandningsberäkningar kan förändras något då nya elementaranalyser för bränsle utförs Utsläpp till luft Parameter Begränsningsvärde Enhet Kontroll av villkor Typ av villkor NOx 300 mg/m 3 ntg, 6 % O2 Kontinuerlig mätning Dygnsmedel CO 180*** mg/m 3 ntg, 6 % O2 Kontinuerlig mätning Dygnsmedel SO2 141 mg/m 3 ntg, 6 % O2 Kontinuerlig mätning* Dygnsmedel HCl 15 mg/m 3 ntg, 6 % O2 2 gånger/år* Dygnsmedel TOC 15 mg/m 3 ntg, 6 % O2 Kontinuerlig mätning Vid kontroll Stoft 24 mg/m 3 ntg, 6 % O2 Kontinuerlig mätning Dygnsmedel HF 1,5 mg/m 3 ntg, 6 % O2 2 gånger/år** Vid kontroll Hg 0,05 mg/m 3 ntg, 6 % O2 2 gånger/år Vid kontroll Cd, Tl 0,05 mg/m 3 ntg, 6 % O2 2 gånger/år Vid kontroll Sb+ As+ Pb+ Cr+ Co+ Cu+ Mn+ Ni+ V Dioxiner, Furaner 0,5 mg/m 3 ntg, 6 % O2 2 gånger/år Vid kontroll 0,1 ng/m 3 ntg, 6 % O2 2 gånger/år Vid kontroll *) Dispens har godkänts av tillsynsmyndighet från att dessa parametrar kvalitetssäkras enligt SS-EN För HCl och SO 2 finns kontinuerlig mätning för egenkontroll och de mäts även periodiskt 2 ggr/år. **) Undantag från kontinuerlig mätning av denna parameter tillämpas. HF mäts istället periodiskt 2 ggr/år. Tillsynsmyndighet har underrättats att undantag tillämpas. ***) Som K proc för beräkning av detta värde har begränsningsvärde för CO vid förbränning av biobränsle i panna 3 (90 mg/mj) enligt gällande tillstånd använts. 90 mg/mj har omräknats till 176 mg/m 3 ntg, 6 % O 2 enligt Naturvårdsverkets riktlinjer. Se punkt myndighetskontakter Kommentar: Lagkrav uppfylls. NOx, CO, SO2, CH4 (som mått på TOC), HCl & Stoft mäts kontinuerligt. Resultat i bilagor 1 till 6. HCl, HF, SO2, Hg, Cd, Tl, Sb+ As+ Pb+ Cr+ Co+ Cu+ Mn+ Ni+ V, Dioxiner och Furaner har uppmätts periodiskt vid två tillfällen (februari och november)

13 Periodiska mätningar utfördes 18/2 och 17-18/11 med resultat enligt nedan: Parameter Vilkor Enhet Mätning SO2 141 mg/m 3 ntg, 6 % O2 Uppmätta värden 18/ /11 Innehålls BegrV? 2 gånger/år 0,063 1,5 Ja HCl 15 HF 1,5 Hg 0,05 Cd, Tl 0,05 mg/m 3 ntg, 6 % O2 mg/m 3 ntg, 6 % O2 mg/m 3 ntg, 6 % O2 mg/m 3 ntg, 6 % O2 2 gånger/år 0,20 1,1 Ja 2 gånger/år 0,0077 0,011 Ja 2 gånger/år 0, ,0012 Ja 2 gånger/år 0, ,00023 Ja Sb+ As+ Pb+ Cr+ Co+ Cu+ Mn+ Ni+ V 0,5 mg/m 3 ntg, 6 % O2 2 gånger/år 0,14 0,18 Ja Dioxiner, Furaner 0,1 ng/m 3 ntg, 6 % O2 2 gånger/år 0,0053* 0,0050* Ja *) Högsta värdet av två utförda analyser (dubbelprov) Utsläpp till vatten Villkoren är endast tillämpliga för rökgaskondensat: Parameter Värde Enhet Kontroll av villkor Typ av villkor Flöde - - Kontinuerlig mätning Endast krav på kontinuerlig kontroll Temperatur - - Kontinuerlig mätning Endast krav på kontinuerlig kontroll ph - - Kontinuerlig mätning Endast krav på kontinuerlig kontroll Suspenderad substans 30 mg/l Kontinuerlig mätning Begränsningsvärde (Gäller för 95 % av de uppmätta värdena) Suspenderad substans 45 mg/l Veckovisa flödesproportionella prov. Begränsningsvärde (Gäller för 100 % av de uppmätta värdena)

14 Parameter Värde Enhet Kontroll av villkor Typ av villkor Hg 0,03 mg/l 1 gång/månad Begränsningsvärde Cd, Tl 0,05 mg/l 1 gång/månad Begränsningsvärde As 0,15 mg/l 1 gång/månad Begränsningsvärde Pb 0,2 mg/l 1 gång/månad Begränsningsvärde Cr, Cu, Ni 0,5 mg/l 1 gång/månad Begränsningsvärde Zn 1,5 mg/l 1 gång/månad Begränsningsvärde Dioxiner och Furaner 0,3 ng/år 2 gånger/år Begränsningsvärde Kommentar: Lagkrav uppfylls. Flöde, Temperatur och ph mäts kontinuerligt. ph valideras via flödesproportionella laboratorieprover en gång/vecka. Tungmetaller mäts en gång/månad på flödesproportionella samlingsprov. Dioxiner och Furaner mättes i flödesproportionella veckoprover som togs ut 17/2 resp 17/ Resultat från månadsvisa resp periodiska mätningar Parameter Värde Enh et Kontroll av villkor Typ av villkor Högsta värde Uppfylls vilkor? Suspenderad substans Suspenderad substans 30 mg/l Dagliga flödesproportionella 24- timmarsprov 45 mg/l Veckovisa flödesproportionella prov Begränsningsvärde (Gäller för 95 % av uppmätta värden) Begränsningsvärde (Gäller för 100 % av uppmätta värden) 5,5 Ja Hg 0,03 mg/l 1 gång/månad Begränsningsvärde 0,0007 Ja Cd, Tl 0,05 mg/l 1 gång/månad Begränsningsvärde <0,0001 Ja As 0,15 mg/l 1 gång/månad Begränsningsvärde 0,020 Ja Pb 0,2 mg/l 1 gång/månad Begränsningsvärde <0,00050 Ja Cr, Cu, Ni 0,5 mg/l 1 gång/månad Gränsvärde 0,0086 Ja Zn 1,5 mg/l 1 gång/månad Gränsvärde 0,070 Ja Dioxiner och Furaner 0,3 ng/l 2 gånger/år Gränsvärde 0,0037* Ja *) Redovisas som TE enligt SFS 2013:

15 Kontrollmätningar för att säkerställa funktion hos AMS (JM och AST) Jämförande Mätning enligt NFS 2004:6 (JM) och kvalitetssäkring (AST) enligt SS-EN 14181:2004 av Automatiskt Miljömätningssystem genomfördes februari. JM innehöll samtliga krav enligt NFS 2004:6. Resultatet från AST visade att kalibrerfunktionen för samtliga parametrar innehölls utom för CO-halter över 200 mg/nm 3 tg i positionen före RGK. Ny QAL2 genomfördes därför för CO i position före RGK med godkänt resultat Analyser av askor och markprover Prover togs ut på bottenaska och flygaska i samband med emissionsmätningarna 17/2 och 17/11. Vid emissionsmätningen 17/2 utfördes utökad elementaranalys av askorna. Vid mätningen 17/11 genomfördes mätning av de mest relevanta parametrarna. Markprov togs ut i botten av utgående dike vid emissionsmätningarna 17/

16 Analysresultat Askor och Markprover Bottenaska Flygaska Markprov Parameter Enhet Resultat 17/2 Resultat 17/11 Resultat 17/2 Resultat 17/11 Resultat 17/2 TS % 100,0 99,9 97,9 99,8 76,1 SiO2 % TS 71,5 14,7 67,9 Al2O3 % TS 11,2 4,44 12,1 CaO % TS 4,46 24,1 1,66 Fe2O3 % TS 2,87 10,0 2,38 K2O % TS 4,63 5,90 2,40 MgO % TS 1,10 3,47 0,836 MnO % TS 0,160 1,32 0,0428 Na2O % TS 4,11 1,32 2,97 P2O5 % TS 0,239 2,93 0,109 TiO2 % TS 0,371 1,20 0,233 LOI 1000 ºC % TS 0,1 19,2 2,1 As mg/kg TS 34, ,33 Ba mg/kg TS Be mg/kg TS 1,70 0,637 1,29 Cd mg/kg TS 1,01 <0,51 21,5 24 0,254 Co mg/kg TS 7,27 5,2 24,5 30 3,58 Cr mg/kg TS ,6 Cu mg/kg TS ,0 Hg mg/kg TS 0,0109 <0,046 1,95 2,1 <0,04 Mo mg/kg TS 1,60 18,4 Mn mg/kg TS Nb mg/kg TS 5,68 8,54 <5 Ni mg/kg TS 25, ,4 83 4,22 Pb mg/kg TS ,57 S mg/kg TS Sc mg/kg TS 4,41 2,94 6,49 Sn mg/kg TS 11,1 28,3 Sr mg/kg TS V mg/kg TS 31,0 37, ,8 W mg/kg TS <50 <50 <0,4 Y mg/kg TS 15,1 7,18 13,9 Zn mg/kg TS Zr mg/kg TS ,0 69,0 TOC % TS <1,0 2,5 ph 6,7 N-tot mg/kg TS 1700 Ammoniumkväve mg/kg TS 34 P-tot mg/kg TS 600 Fenolindex mg/kg TS <0,

17 2.3 Årsvärden av utsläpp till luft och vatten (redovisas både i text och emissionsdel) Utsläpp till luft (ton) Värden framtagna via mätning utom CO2 som beräknas genom masballans enligt CO2- deklaration. Icke validerade mätvärden används. År Kväveoxider, NOx 62,9 72,4 75,2 61,9 43,2 35,8 Dikväveoxid, N2O 7,39 9,66 11,35 9,25 3,83 0,71 Ammoniak, NH3 1,07 1,18 3,08 3,12 1,55 1,21 Svavel 1,0 0,90 0,82 0,21 0,066 0,31 Koloxid, CO 76,2 89,2 90,1 56,3 52,1 47,4 Koldioxid, CO2 (endast fossilt) TOC (mätt som CH4) Mättes ej Mättes ej Mättes ej 3,4 1,9 0,70 Stoft (före rökgaskondensering) 7,62 14,7 8,43 5,37 5,14 1,65 Stoft (efter rökgaskondensering) (Beräknad) 3,8 7,4 4,22 2,68 2,57 0, Utsläpp via Rökgaskondensatvatten till Inre fjärden (kg) Värden för 2014 beräknade utifrån ett flöde av m 3 och årsmedelv. av analysresultat. År Suspenderande ämnen, Susp Ammoniumkväve Kadmium Cd 0,010 <0,011 <0,009 <0,0085 <0,0084 <0,0094 Kvicksilver Hg 0,011 0,022 0,0096 0,0145 <0,0084 0,0094 Zink, Zn 0,828 0,793 0,537 0,642 0,502 1,15 Bly 0,057 0,054 <0,046 <0,043 <0,042 <0,0471 Nickel 0,096 0,141 0,091 <0,085 <0,084 <0,0942 Koppar 0,253 0,825 0,146 0,680 0,160 0,230 Krom 0,441 0,901 0,483 0,505 0,387 0,242 Arsenik 0,560 0,814 0,500 0,819 0,492 0,685 Tallium 0,028 0,022 0,010 0,012 <0,0084 <0,0094 Furaner + dioxiner* För låga att beräkna 2,2*10-6 0,34*10-6 0,30*10-6 0,34*10-6 *) Redovisas som TE enligt SFS 2013:253,

18 2.3.3 Utgående dike, sedimenteringsbassäng Resultat från provtagning sedimenteringsbassäng Parameter Årsmedelvärden Enhet Oljeindex 0,20 0,11 mg/l Suspenderande ämnen, Susp 13,5 5,7 mg/l Kadmium Cd 0,1 0,1 mg/l Kvicksilver Hg <0,1 <0,1 µg/l Zink, Zn 73,1 54,1 µg/l Bly, Pb 1,7 0,9 µg/l Nickel, Ni 1,3 1,1 µg/l Koppar, Cu 14,0 13,7 µg/l Krom, Cr 1,5 1,1 µg/l Arsenik, As 3,0 2,8 µg/l Tallium, Tl <0,1 <0,1 µg/l Beräknat årsutsläpp av olja : < 6 kg Åtgärder som vidtagits för att minska miljöpåverkan eller förbrukning av resurser Försök med dosering av svavel 21-24/ genomfördes försök med dosering av svavelgranulat i syfte att reducera halten CO i rökgaser. Försöket anmäldes till Bygg & Miljönämnden Bygg & Miljönämnden bekräftade anmälan (Dnr 2013/2982-2). Emissionerna av svavel i rökgaser övervakades under hela försöket och gränsvärden enligt SFS 2013:253 resp NFS 2002:28 överskreds aldrig. Även vatten från rökgaskondensering och askor kontrollerades under försöket, men ingen signifikant påverkan kunde iakttas. Under försöket kunde endast marginella sänkningar av halten CO i rökgaser observeras. Då den önskvärda effekten att sänka halten CO uteblev i det närmaste helt beslutades att INTE införa svaveldosering permanent MRS Monitoring Avtal har slutits med ENTRIC AB ang Tjänsten MRS Monitoring. Tjänsten innebär att personal vid ENTRIC AB loggar in i MiljöRedovisningsSystemet (MRS) regelbundet och kontrollerar att programvaran fungerar korrekt, om ev larm föreligger och om något mätvärde är över begränsningsvärdet. ENTRIC AB underrättar skyndsamt personalen vid GKVAB om något problem föreligger

19 2.5. Sammanfattning Tillbud och störningar åtgärder För följande tillbud har under året upprättats avvikelserapporter. De tillbud som inneburit överskridande av begränsningsvärden eller avsteg från villkor i miljötillstånd har rapporterats till tillsynsmyndighet. Även tillbud som ansetts som uppseendeväckande har rapporterats till tillsynsmyndighet: Datum Händelse Konsekvens Åtgärd Rapp t mynd 23/1 Hög CO i utgående rökgaser Överskridande av dygnsbegränsningsvärde för CO (se även punkt 2.5.6). Pannans luftinställningar justerades. Ja 27/1 Spill av myrsyra Ca 20 liter myrsyra läckte ut via felmonterad ventil. 16/4 Avbrott i datorkommunikation 22/5 och 23/5 Miljömätningsinstrumentet överhettades och stängde av Miljödata kunde inte redovisas i realtid i MRS. Förlorad mättid. Dygnet 22/5 förkastas. 16/9 Lutläckage 1-2 liter lut läckte ut i golvkanal. 28/9 Högt ph i utgående rökgaskondensat 13/11 Högt ph i utgående rökgaskondensat Ventilen monterades om. Syran läts avdunsta. Datorkommunikation återställdes. Huvuddelen av de förlorade data kunde återskapas via ABB-system. Dörren till miljömätrummet ställs öppen vid extremt hög utetemperatur. Läckande koppling tätades. Luten spolades ut med stadsvatten Dygnsriktvärde överskreds Syrapump åtgärdades. Ja Dygnsriktvärde överskreds 24/11 Utebliven provtagning Provtagning av flygaska enligt egenkontrollprogram utfördes ej. Syrapump kördes på maxutslag manuellt en kortare tid. Extra prov togs ut påföljande dag. Nej Nej Nej Nej Ja Nej Risker och rutiner för undersökning av risker som ändrats Gävle Energi har rutiner för riskanalys och rutinerna för detta har inte i någon större omfattning förändrats under Rutiner för fortlöpande miljöförbättrande arbete som har ändrats Genom vårt miljöledningssystem pågår en kontinuerlig uppdatering samt framtagande av nya rutiner och instruktioner. Bland annat genomförs regelbundna miljöronder/revisioner

20 2.5.4 Undersökningar om miljöpåverkan från verksamhetens produkter och eventuellt åtgärder för att minska miljöpåverkan Kontrollmätning av stoftreduktionen genom rökgaskondenseringen genomfördes 18/11. Kontrollmätningen visade att stoftreduktionen vid 6% O2 var 85% Åtgärder för att minska mängden farligt avfall Inga direkta åtgärder har vidtagits då mängderna är mycket begränsade. Utbildning och information utgör de främsta åtgärderna Myndighetskontakter och beslut Under året har kontakter med myndigheterna, framförallt Tillsynsmyndigheten (Gävle Kommun, Bygg & Miljö-nämnden) skett. Nedan följer en sammanfattning: Tillsynsmyndighet har anmält överskridandet av dygnsgränsvärde för CO den 23/1 till Miljöenheten vid Polismyndigheten i Gävle. Ärendet är ej avslutat. Tillsynsmyndighet har framfört att den mängd avfall som får förbrännas vid KVV Johannes medför att anläggningen bör klassas som A-anläggning. GKVAB har därför den 21/10 begärt ändring av miljötillstånd hos MÖD, så att tillståndsgiven mängd avfall som får förbrännas minskas till en nivå som speglar faktiskt förbränd mängd avfall. Ärendet är ej avslutat. GKVAB lämnade den 9/6 in förslag på placering av provtagnings- och mätpunkter enligt FFA 47 till Tillsynsmyndighet. Beslut erhölls av tillsynsmyndighet den 26/ (D nr 2014/1759-2) där förslaget godtogs. GKVAB har den 5/9 lämnat in formell redovisning av tillämpning av SFS 2013:253 till Tillsynsmyndighet. I redovisningen ingick bl a information om tillämpning av undantag för mätning av HF och begäran om dispens från mätning av HCl och SO2 i rökgaser. Vidare ingick förslag på processgränsvärden som skulle användas vid blandningsberäkningar. Tillsynsmyndighet svarade den 10/11 (D nr 2014/2478-5) och beviljade begärda dispenser samt beslutade processgränsvärden i enlighet med GKVABs förslag. Tillsynsmyndighet genomförde riktad besiktning den 19/11. NOX- redovisning till Naturvårdsverket inom föreskriven tid. Koldioxidrapport till Naturvårdsverket inom föreskriven tid. Miljöbesiktning insänd till Tillsynsmyndighet

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 13-03-26 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 14-03-19 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014

Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014 Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Nr 362 1809 Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Bilaga I Vid bestämningen av totalkoncentrationen (den toxiska ekvivalensen) i fråga om dioxiner och furaner skall koncentrationerna

Läs mer

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 MILJÖRAPPORT 2011 Anläggningens namn: MILJÖRAPPORT Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 Besöksadress: Postadress Telefon: 0771-416417 Fax: 0653-12063 Miljöansvarig Kommun:

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2002:28) om avfallsförbränning; NFS 2010:3 Utkom från trycket den 3

Läs mer

Beräknade värden avseende natt/kväll/dagtid: 38, 42 respektive 43.5 db(a). Villkoret innehålls

Beräknade värden avseende natt/kväll/dagtid: 38, 42 respektive 43.5 db(a). Villkoret innehålls Bilaga 1, villkor Villkor för Hässleholm Miljö AB, Beleverket, Hässleholm 87:10 1. Om inget annat framgår av övriga villkor eller föreskrifter ska verksamheten i huvudsak bedrivas i enlighet med vad bolaget

Läs mer

Samrådsunderlag avseende träpulverpanna Sörbyverket

Samrådsunderlag avseende träpulverpanna Sörbyverket Samrådsunderlag avseende träpulverpanna Sörbyverket Ärende Ronneby Miljö & Teknik AB (nedan kallat Miljöteknik) planerar för förändring av den befintliga verksamheten vid Sörbyverket, fastighetsbeteckning

Läs mer

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor SSAB Tunnplåt Bilaga H Förslag till slutliga villkor Allmänna villkor 1. Om inte annat framgår av villkoren nedan skall verksamheten inbegripet åtgärder för att minska utsläppen till luft och vatten och

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

Sammanfattning Sisjöns panncentral

Sammanfattning Sisjöns panncentral Sammanfattning Sisjöns panncentral I den här miljörapporten beskrivs verksamheten i Sisjöns panncentral under år 2014. En sammanfattning över drift- och emissionsdata visas i tabellerna nedan. Drifttid:

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2013 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

Pannor Två stycken oljepannor på vardera 10 MW samt 2st pelletspannor på vardera 3MW.

Pannor Två stycken oljepannor på vardera 10 MW samt 2st pelletspannor på vardera 3MW. version 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön och människors hälsa. De förändringar som

Läs mer

DOM 2013-09-03 meddelad i Växjö

DOM 2013-09-03 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM 2013-09-03 meddelad i Växjö Mål nr M 3888-12 SÖKANDE Tekniska Verken i Linköping AB, 556004-9727 Box 1500 581 15 Linköping Ombud: Advokat Mats Björk Alrutz' Advokatbyrå AB Box 7493

Läs mer

Sammanfattning Tynnereds panncentral

Sammanfattning Tynnereds panncentral Sammanfattning Tynnereds panncentral I den här miljörapporten beskrivs verksamheten på Tynnereds Panncentral under år 2014. En sammanfattning över drift- och emissionsdata visas i tabellerna nedan. Drifttid:

Läs mer

Instruktion för användning av emissionsdeklaration

Instruktion för användning av emissionsdeklaration SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 2001-10-18 Gunnar Sedvallson Tillsynsenheten Tel 08-698 1203 Fax 08-698 1222 Gunnar.Sedvallson@environ.se Instruktion för användning av emissionsdeklaration Allmänt

Läs mer

Kraftvärmeverket i Katrineholm

Kraftvärmeverket i Katrineholm Miljörapport 2011 Kraftvärmeverket i Katrineholm KATRINEHOLM INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRUNDDEL 3 1.1 ALLMÄNNA UPPGIFTER 3 2 TEXTDEL 4 2.1 ORGANISATIONENS UPPBYGGNAD 4 2.2 LOKALISERING 4 2.3 BESKRIVNING AV

Läs mer

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014.

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014. Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014. Textdel 2014 års miljörapport Värmepumpverket ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Västerås Värmepumpverk Anläggningens

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN 1(7) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN Enligt 10 och 11 i Miljöförordningen (2013:251) Anmälan avser Ny verksamhet med startdatum: Ändring av befintlig

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Riktlinjer Diarienummer 114-14/013 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Antagen av Ledningsgruppen 2014-08-13 Käppalaförbundet Käppalaförbundet Riktlinjer 2 (8) Sammanfattning För att minska

Läs mer

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se Kontrollprogram Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Denna information är tänkt att underlätta framtagandet av kontrollprogram för er verksamhet. Tänk på att ett kontrollprogram enbart är en del av egenkontrollen

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Avloppsreningsverket, Vik Arvika Teknik AB Januari 2011 Allmänt Fastighetsägaren / verksamhetsutövaren ansvarar för, och ska

Läs mer

Kraftvärmeverket i Katrineholm

Kraftvärmeverket i Katrineholm Miljörapport 2013 Kraftvärmeverket i Katrineholm KATRINEHOLM INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRUNDDEL 3 1.1 ALLMÄNNA UPPGIFTER 3 2 TEXTDEL 4 2.1 ORGANISATIONENS UPPBYGGNAD 4 2.2 LOKALISERING 4 2.3 BESKRIVNING AV

Läs mer

Prislista. Fasta bränslen och askor

Prislista. Fasta bränslen och askor Prislista Fasta bränslen och askor 0 I dagens energi- och miljömedvetna samhälle blir det allt viktigare att använda effektiva biobränslen i väl fungerande pannor. Likväl finns det stora miljövinster om

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information 2012-12-01 Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser prisutvecklingen ut 5. Fjärrvärmens miljöpåverkan

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Bränslehandboken Värmeforskrapport nr 911, mars 2005 http://www.varmeforsk.se/rapporter

Bränslehandboken Värmeforskrapport nr 911, mars 2005 http://www.varmeforsk.se/rapporter Bränslen och bränsleegenskaper Bränslehandboken Värmeforskrapport nr 911, mars 2005 http://www.varmeforsk.se/rapporter =WSP Process Consultants Innehåll nu 1. Allmänt om handboken 2. Metod för introduktion

Läs mer

Vatten från Spillepengs avfallsanläggning

Vatten från Spillepengs avfallsanläggning Vatten från Spillepengs avfallsanläggning en beskrivning av systemens uppbyggnad och lakvattnets sammansättning INTERREG IIIA Källsamarbetet Sysav delprojekt: Lakvattenkarakterisering Mars 2007 Projektet

Läs mer

DELDOM 2007-02-08 meddelad i Stockholm

DELDOM 2007-02-08 meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DELDOM 2007-02-08 meddelad i Stockholm Sid 1 (67) Mål nr SÖKANDE Vafab Miljö AB, 556191-4200 Nyängsleden 721 87 Västerås Ombud: Advokat Mikael Hägglöf Fröberg & Lundholm Advokatbyrå

Läs mer

KVV Arsta varför? Mindre än ½ maxeffektbehovet BIO >> oljespets accellererar. Nya kunder >> mycket olja på marginalen >> olönsamt / fel miljöprofil

KVV Arsta varför? Mindre än ½ maxeffektbehovet BIO >> oljespets accellererar. Nya kunder >> mycket olja på marginalen >> olönsamt / fel miljöprofil EC Arsta Föredrag av Christer Toftgård vid Panndagarna 2008 NORRTÄLJE ENERGI 1 KVV Arsta varför? Mindre än ½ maxeffektbehovet BIO >> oljespets accellererar Nya kunder >> mycket olja på marginalen >> olönsamt

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Ljungby kommun Tekniska kontoret

Ljungby kommun Tekniska kontoret 1 (7) Ljungby kommun Tekniska kontoret VA-avdelningen Allmänt AVLOPPSRENINGSVERKEN ÄR BYGGDA FÖR ATT TA EMOT OCH RENA SPILLVATTEN FRÅN HUSHÅLL. Avloppsvatten från industrier och andra verksamheter kan

Läs mer

Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping

Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping 1 (8) MÅNADSREDOVISNING Farledsavdelningen Handläggare, direkttelefon 2010-08-12 : 0903-10-01180 Åsa Jansson, 011-19 15 19 Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping Avser

Läs mer

En bedömning av askvolymer

En bedömning av askvolymer PM 1(6) Handläggare Datum Utgåva Ordernr Henrik Bjurström 2002-01-30 1 472384 Tel 08-657 1028 Fax 08-653 3193 henrik.bjurstrom@ene.af.se En bedömning av askvolymer Volymen askor som produceras i Sverige

Läs mer

DOM 2013-05-15 Stockholm

DOM 2013-05-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060105 DOM 2013-05-15 Stockholm Mål nr M 11189-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom 2012-11-26 i mål nr M 6638-11,

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI AB Miljörapport 2014 Sävenäsverket Diarienummer 10-2015-0075

GÖTEBORG ENERGI AB Miljörapport 2014 Sävenäsverket Diarienummer 10-2015-0075 Sammanfattning I den här miljörapporten beskrivs verksamheten på Sävenäsverket under 2014. En sammanfattning över drift- och emissionsdata visas i tabellerna nedan. Drifttid pannor 1 : Förbrukad flis (fuktig):

Läs mer

Utsläppskontroll. Utförande: 1. ANLÄGGNINGSKONTROLL

Utsläppskontroll. Utförande: 1. ANLÄGGNINGSKONTROLL Syfte: Att kontrollera att kraven i Miljöbalken, tillhörande förordningar och gällande tillstånd för rening och avledning av avloppsvatten uppfylls. Utförande: 1. ANLÄGGNINGSKONTROLL Kontrollen av avloppsverksamheten

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

Eassist Combustion Light

Eassist Combustion Light MILJÖLABORATORIET Eassist Combustion Light Miljölaboratoriet i Trelleborg AB Telefon 0410-36 61 54 Fax 0410-36 61 94 Internet www.mlab.se Innehållsförteckning Eassist Combustion Light Inledning...3 Installation...5

Läs mer

Proveldning av rötat avloppsslam uppblandat med stamvedsflis

Proveldning av rötat avloppsslam uppblandat med stamvedsflis uppblandat med stamvedsflis Fältförsök i samarbete med Ragn-Sells och Uddevalla Energi AB Hösten 2012 Uddevalla Energi AB, Affärsutveckling & Projekt, Jenny Andersson Ragn-Sells Miljökonsult AB, Energi-

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Miljöåret 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Miljöåret 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB Miljöåret 2013 Vår dröm - en fossilbränslefri stad MILJÖ 2013 Borås Energi och Miljö strävar efter att ta tillvara på material- och energiflöden i Borås. Genom återvinning och

Läs mer

E.ON Värme Sverige AB Protokoll över Riskbedömning miljö Datum: 2007-10-05 Sida 1 Anläggning: Järfälla Metod: Grovanalys

E.ON Värme Sverige AB Protokoll över Riskbedömning miljö Datum: 2007-10-05 Sida 1 Anläggning: Järfälla Metod: Grovanalys Bilaga A8. Projekt: P86 Protokoll över Riskbedömning miljö Datum: 2007-0-05 Sida Pannhus (bränslen eller kemikalier ej inkluderade) Pannor Explosion i pannan Hög halt koloxid. Fel på styrning. 2 Stoftfilter

Läs mer

Miljöinformation Skara Energi 2014

Miljöinformation Skara Energi 2014 Miljöinformation Skara Energi 2014 2 Miljöinformation Skara Energi 2014 Skara Energi har under 2014 arbetat med att lyfta in miljömål i bolagets styrkort för att miljömålen ska bli tydligare i helheten

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Tillsyn på bilverkstäder 2006 Rapport nr 3/06 olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika mö Inledning Inom ramen

Läs mer

Metallinnehåll i vattenverksslam

Metallinnehåll i vattenverksslam R nr 25, okt 1997 Metallinnehåll i vattenverksslam Johanna Blomberg, Stockholm Vatten AB Metallinnehåll i vattenverksslam Johanna Blomberg, Stockholm Vatten AB Rapport Nr 25, oktober 1997 1 INLEDNING Om

Läs mer

DELDOM 2009-07-07 meddelad i Nacka Strand

DELDOM 2009-07-07 meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT DELDOM 2009-07-07 meddelad i Nacka Strand Sid 1 (88) Mål nr Mål nr Mål nr SÖKANDE i mål och Mälarenergi Aktiebolag, Box 14, 721 03 Västerås Ombud: Advokaten Louis Vasseur, Alrutz' Advokatbyrå

Läs mer

Naturskyddsföreningen 2014-04-24

Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Agenda Profu - Överblick avfall och energi Bristaverket - Teknik och miljö Ragnsells - Restprodukter Vår idé om ett energisystem baserat på återvinning och förnybart Diskussion

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Beskrivning för hur du fyller i blanketten finns längst bak! Ni ska ha lämnat in

Läs mer

B A T Vad innebär de nya kraven teknikmässig? Henrik Lindståhl Utvecklingsingenjör, Tekniska Verken i Linköping Medlem i LCP TWG för Euroheat & Power

B A T Vad innebär de nya kraven teknikmässig? Henrik Lindståhl Utvecklingsingenjör, Tekniska Verken i Linköping Medlem i LCP TWG för Euroheat & Power B A T Vad innebär de nya kraven teknikmässig? Henrik Lindståhl Utvecklingsingenjör, Tekniska Verken i Linköping Medlem i LCP TWG för Euroheat & Power Meny Något om vad BAT och BREF är (4 bilder) Den svenska

Läs mer

Panndagarna 2009. Erfarenheter från kvalitetssäkringsprogram för returbränslen

Panndagarna 2009. Erfarenheter från kvalitetssäkringsprogram för returbränslen Erfarenheter från kvalitetssäkringsprogram för returbränslen Sylwe Wedholm Avdelningschef Bränslehantering 2009-02-04 Söderenergi Samägt av kommunerna: Botkyrka 25 Huddinge 25% Södertälje 50% Kunder: Södertörns

Läs mer

1(6) ra04s 2010-05-18 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco.

1(6) ra04s 2010-05-18 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco. MORAVATTEN AB Del av Örjastäppan industriområde Uppdragsnummer 152080000 Ko Ko Falun 201001 SWECO ENVIRONMENT AB FALUN MILJÖ 1(6) ra0s 20100518 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19

Läs mer

Samarbete mellan industri och energibolag Södra Cell Värö/Varberg Energi. Carl-Arne Pedersen VD, Varberg Energi-koncernen. Panndagarna 6 februari 2014

Samarbete mellan industri och energibolag Södra Cell Värö/Varberg Energi. Carl-Arne Pedersen VD, Varberg Energi-koncernen. Panndagarna 6 februari 2014 Samarbete mellan industri och energibolag Södra Cell Värö/Varberg Energi Carl-Arne Pedersen VD, Varberg Energi-koncernen Panndagarna 6 februari 214 Varberg Energi AB Varberg Energi AB ägs av Varbergs kommun

Läs mer

FÖRBRÄNNING, PANNOR. Miljöfrågor i samband med förbränning

FÖRBRÄNNING, PANNOR. Miljöfrågor i samband med förbränning FÖRBRÄNNING, PANNOR Miljöfrågor i samband med förbränning ENERGI BAKGRUNDSFAKTA Energi är någonting som kan användas för att utföra arbete: Energi mäts i J (Joule) 1 J = 1 kg*m 2 /s 2 (m*g*h) 1 kj = 1000

Läs mer

LISTA 2. FÖRVARING. Se också punkt 5 i lista 3 om utrustning för att samla upp spill, stoppa utflödande vätskor m.m.

LISTA 2. FÖRVARING. Se också punkt 5 i lista 3 om utrustning för att samla upp spill, stoppa utflödande vätskor m.m. LISTA 2. FÖRVARING Se också punkt 5 i lista 3 om utrustning för att samla upp spill, stoppa utflödande vätskor m.m. i sammandrag. För preciseringar och undantag, se sid 7 f. 1 Invallning av kemikalier

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Sida 1 av 5 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ

Läs mer

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Svenskt Vatten Utveckling - Rapport Nr 2010-06 Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Henrik Alm, Agata Banach, Thomas Larm 1 Motiven bakom vattenpolitiken

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2012 Textdel

MILJÖRAPPORT 2012 Textdel 1 (29) MILJÖRAPPORT 2012 Textdel SÄVERSTAVERKET BOLLNÄS 2013-03-04 Utdelningsadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro 821 80 BOLLNÄS Aseavägen 4 0278-251 13 0278-251 95 5302-1176 Org.nr. Momsreg.nr/VAT-nr

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Kraftvärmeverket samt HVC10

Kraftvärmeverket samt HVC10 Miljörapport 2009 Kraftvärmeverket samt HVC10 LINKÖPING Tekniska Verken i Linköping AB (publ) Miljörapport Kraftvärmeverket och HVC10 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRUNDDEL 3 1.1 INGÅENDE VERKSAMHETER 4

Läs mer

Miljörapport 2011 Värtaverket

Miljörapport 2011 Värtaverket Miljörapport 2011 Värtaverket INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING...3 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING OCH LOKALISERING...3 1.1.1 Lokalisering...3 1.1.2 Teknisk beskrivning av produktionsanläggningar...4

Läs mer

Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping

Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping 1 (10) MÅNADSREDOVISNING Farledsavdelningen Handläggare, direkttelefon 2010-06-17 : 0903-10-01180 Åsa Jansson, 011-19 15 19 Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping Avser

Läs mer

Värmeforsk. Eddie Johansson. eddie.johansson@rindi.se. Himmel eller helvete? 2011-09-15

Värmeforsk. Eddie Johansson. eddie.johansson@rindi.se. Himmel eller helvete? 2011-09-15 Värmeforsk Reverserad fotosyntes Himmel eller helvete? 2011-09-15 Eddie Johansson 0705225253 eddie.johansson@rindi.se Fotosyntes Olja Kol Torv Trä Gräs Bränslen bildade genom fotosyntes Erfarenhetsbank

Läs mer

Yttre Miljö. Miljörapport LKAB Kimit AB

Yttre Miljö. Miljörapport LKAB Kimit AB Yttre Miljö 2014 Miljörapport LKAB Kimit AB UTREDNING Bilagor: Säkerhetsklassificering: Öppen Datum: 2015-03-31 Vår beteckning: 15-759 1 (1) Handläggare Avd/Sektion Linnea Sjölund Hållbar utveckling/yttre

Läs mer

CHECKLISTA - Fordonstvättar

CHECKLISTA - Fordonstvättar BILAGA 2 CHECKLISTA - Fordonstvättar 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Företagets/anläggningens namn Org nr Postadress Post nr, ort Besöksadress Fastighetsbeteckning Kontaktperson Tel nr Fax nr Kommun Besöksdatum

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009. Dnr. 2008-MH1386

Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009. Dnr. 2008-MH1386 Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009 Dnr. 2008-MH1386 Sammanfattning Det finns miljökvalitetsnormer () beträffande kvalitet på utomhusluft som ska kontrolleras av

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI AB Miljörapport 2014 Angereds panncentral Diarienummer 10-2015-0071

GÖTEBORG ENERGI AB Miljörapport 2014 Angereds panncentral Diarienummer 10-2015-0071 Sammanfattning I den här miljörapporten beskrivs verksamheten på Angered panncentral under år 2014. En sammanfattning över drift- och emissionsdata visas i tabellerna nedan. Drifttid 1 : Förbrukad bioolja:

Läs mer

Drifttid: 2 231 h. Förbrukad Pellets 19 965 ton Förbrukad Naturgas 377 knm 3 Total bränsleenergi (tillförd energi): 100,7 GWh

Drifttid: 2 231 h. Förbrukad Pellets 19 965 ton Förbrukad Naturgas 377 knm 3 Total bränsleenergi (tillförd energi): 100,7 GWh Sammanfattning I den här miljörapporten beskrivs verksamheten på Rya Värmecentral (Rya VC) under år 2014. En sammanfattning över drift- och emissionsdata visas i tabellerna nedan. Drifttid: 2 231 h Förbrukad

Läs mer

MILJÖRAPPORT. Miljöledningssystem: Marinbasen har ett miljöledningssystem enligt ISO 14001. Systemet är ej certifierat.

MILJÖRAPPORT. Miljöledningssystem: Marinbasen har ett miljöledningssystem enligt ISO 14001. Systemet är ej certifierat. MILJÖRAPPORT Grunddel För Södra Skärgårdens Skjutområde(1480-1367) år: 2011 version: 1 UPPGIFTER OM VERKSAMHETSUTÖVAREN Verksamhetsutövare: Marinbasen Organisationsnummer: 202100-4615 UPPGIFTER OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Checklista för egenkontroll vid avfallsförbränningsanläggningar baserat på FVE (SFS 1998:901) RAPPORT F2008:03 ISSN 1103-4092

Checklista för egenkontroll vid avfallsförbränningsanläggningar baserat på FVE (SFS 1998:901) RAPPORT F2008:03 ISSN 1103-4092 Checklista för egenkontroll vid avfallsförbränningsanläggningar baserat på FVE (SFS 1998:901) RAPPORT F2008:03 ISSN 1103-4092 Förord Avfallsförbränningsanläggningar berörs av många olika lagkrav och som

Läs mer

Riskbedömning för att förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljön

Riskbedömning för att förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljön Riskbedömning för att förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljön De flesta verksamheter påverkar miljön. Hur och i vilken omfattning varierar däremot. Genom att skaffa sig kunskap om hur verksamheten

Läs mer

2010-06-03. Till Växjö tingsrätt, Miljödomstolen. Eslöv Lund Kraftvärmeverk AB

2010-06-03. Till Växjö tingsrätt, Miljödomstolen. Eslöv Lund Kraftvärmeverk AB ALRUTZ' ADVOKATBYRÅ AB 2010-06-03 Jö TINGSRÅTT jociornstolen hwc 2010 196-04 Akt./2p.pk,co Aktbil........ Till Växjö tingsrätt, Miljödomstolen Sökande: Ombud: Saken: Eslöv Lund Kraftvärmeverk AB Advokat

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Årsrapport 2009. Hetvattencentralen BORENSBERG

Årsrapport 2009. Hetvattencentralen BORENSBERG Årsrapport 2009 Hetvattencentralen BORENSBERG Innehåll 1 Grunddel 2 1.1 Allmänna uppgifter 2 2 Textdel 3 2.1 Organisationens uppbyggnad 3 2.2 Lokalisering och bakgrund 3 2.3 Beskrivning av drift och produktionsanläggningar

Läs mer

Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin

Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin Teknisk Vattenresurslära, Lunds Universitet Agenda Förändrad svensk deponilagstiftning Förväntade effekter Fläskebo en modern deponi Projektet

Läs mer

Statens naturvårdsverks författningssamling

Statens naturvårdsverks författningssamling Statens naturvårdsverks författningssamling Miljöskydd ISSN 0347-5301 Kungörelse med föreskrifter om kontroll av utsläpp av kväveoxider och svaveloxider till luft från förbränning i fasta anordningar;

Läs mer

Miljörapport 2014 för avfallskraftvärmeverket och sorteringsanläggningen, inklusive återvinningscentralen och elektronikåtervinningen

Miljörapport 2014 för avfallskraftvärmeverket och sorteringsanläggningen, inklusive återvinningscentralen och elektronikåtervinningen Diarienr 0152/15 för avfallskraftvärmeverket och sorteringsanläggningen, inklusive återvinningscentralen och elektronikåtervinningen vid Sävenäs 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING...3 1.1

Läs mer

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 7/2011 1 (5) MILJÖFÖRVALTNINGEN Datum Vår handläggare Ert datum Er beteckning Miljöinspektör Torbjörn Lundahl Telefon 0150-576 62 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Yttrande

Läs mer

DOM 2011-0$ -/t Stockholm

DOM 2011-0$ -/t Stockholm SVEA HOVRÄTT Miljööverdomstolen Rotel 060202 Copyright (c) Lex Press AB DOM 2011-0$ -/t Stockholm Målnr M3023-10 Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, miljödomstolen, dom 2010-03-18 i mål nr,

Läs mer

Välkomna till vårt nya kraftvärmeverk i Jordbro!

Välkomna till vårt nya kraftvärmeverk i Jordbro! Välkomna till vårt nya kraftvärmeverk i Jordbro! Anders Agebro Projektledare 1 Vattenfall Värme Drefviken Tre fjärrvärmeområden: Haninge, Tyresö och Älta Gustavsberg Fisksätra/Saltsjöbaden 470 GWh (såld

Läs mer

Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare

Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare Denna policy gäller för samtliga fordonstvättar i Tranemo kommun. För fordonstvättar som tvättar mer än 1000 personbilstvättar eller mer än 200 lastbilar, bussar

Läs mer

Miljörapport 2011. Värmepumpverket i Västerås

Miljörapport 2011. Värmepumpverket i Västerås Miljörapport 2011 Värmepumpverket i Västerås TEXTDEL MILJÖRAPPORT FÖR VÄRMEPUMPVERKET VÄSTERÅS 2011 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Västerås Värmepumpverket

Läs mer

Policy för. fordonstvätt i Ängelholms kommun. Antagen av Miljönämnden Maj 2008

Policy för. fordonstvätt i Ängelholms kommun. Antagen av Miljönämnden Maj 2008 Policy för fordonstvätt i Ängelholms kommun Antagen av Miljönämnden Maj 2008 Inledning Spillvatten från fordonstvättar innehåller en rad miljöfarliga ämnen, så som olja och tungmetaller. Dessa ämnen belastar

Läs mer

Erfarenheter från fjärrövervakning av matarvattenkemin på Öresundsverket. Eva Fransson, Karlshamn Kraft AB, Eon värmekraft Sverige AB.

Erfarenheter från fjärrövervakning av matarvattenkemin på Öresundsverket. Eva Fransson, Karlshamn Kraft AB, Eon värmekraft Sverige AB. Erfarenheter från fjärrövervakning av matarvattenkemin på Öresundsverket. Eva Fransson, Karlshamn Kraft AB, Eon värmekraft Sverige AB. 1 Öresundsverket CHP (Combined Heat and Power) HRSG (Heat Recovery

Läs mer

Fordonstvättar Miljöfrågor-tekniker-egenkontroll

Fordonstvättar Miljöfrågor-tekniker-egenkontroll Miljöfrågor-tekniker-egenkontroll Bakgrund Tekniker och exempel för slutning Riktvärden Kemikalier Egenkontroll Bakgrund Bakgrund Tungmetaller från biltvättar i Karlstad Tekniker Slutning av vattendelen

Läs mer

Siktning av avfall. Centrum för optimal resurshantering av avfall www.wasterefinery.se

Siktning av avfall. Centrum för optimal resurshantering av avfall www.wasterefinery.se Siktning av avfall Andreas Johansson (SP/HB) Anders Johnsson (Borås Energi och miljö) Hitomi Yoshiguchi (Stena Metall) Sara Boström (Renova) Britt-Marie Stenaari (Chalmers) Hans Andersson (Metso) Mattias

Läs mer

Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering

Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering i Kristineheds kraftvärmeverk Sammanfattning Åtgärden syftar till att effektivisera

Läs mer

Slutsatser från NOS-projektet. Fungerar dagvattendammar så bra som vi tror? Jonas Andersson & Sophie Owenius WRS Uppsala AB

Slutsatser från NOS-projektet. Fungerar dagvattendammar så bra som vi tror? Jonas Andersson & Sophie Owenius WRS Uppsala AB Slutsatser från NOS-projektet. Fungerar dagvattendammar så bra som vi tror? Jonas Andersson & Sophie Owenius WRS Uppsala AB Presentation på Nationell konferens Vatten, Avlopp, Kretslopp 8 april 2011 Projektet

Läs mer

Miljörapport 2014. Gärstadverket LINKÖPING

Miljörapport 2014. Gärstadverket LINKÖPING Miljörapport 2014 Gärstadverket LINKÖPING Tekniska verken i Linköping AB (publ) Miljörapport Gärstadverket 2014 Innehållsförteckning 1 GRUNDDEL 3 2 TEXTDEL 4 2.1 ORGANISATIONENS UPPBYGGNAD 4 2.2 LOKALISERING

Läs mer

Mätning av luftkvaliteten i Halmstad tätort 2008

Mätning av luftkvaliteten i Halmstad tätort 2008 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2009-04-16 9 Mhn 42 Dnr: 2009 1927 Mätning av luftkvaliteten i Halmstad tätort 2008 Beslut 1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Läs mer

Knutpunkten för utbildningar inom VATTEN MILJÖ BIOENERGI. Lagar och andra krav. Vilka krav berör avloppsreningen?

Knutpunkten för utbildningar inom VATTEN MILJÖ BIOENERGI. Lagar och andra krav. Vilka krav berör avloppsreningen? Lagar och andra krav Vilka krav berör avloppsreningen? M I L J Ö B A L K E N O M F A T T A R A L L A T Y P E R A V S T Ö R A N D E V E R K S A M H E T Luft Ljus Skakningar Buller Avfall Vatten B A L K

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 1. Inledning 1.1 Riktlinjerna Dessa riktlinjer omfattar oljeavskiljare i Enköpings kommun. Riktlinjerna

Läs mer

Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen?

Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen? Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen? Gryaab rapport 2014:8 Nicklas Paxéus Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att kostnadseffektivt samla in och

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Sida 1 (5) attenverket 331 83 ÄRNAMO SS-EN ISO 17294-2:2005 Arsenik, As 0.037 µg/l +/-20-25% SS-EN ISO 17294-2:2005 Bor, B 18 µg/l +/-25-30% SS-EN ISO 17294-2:2005 Kadmium, Cd

Läs mer