Miljörapport för Johannes Biokraftvärmeanläggning år 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljörapport för Johannes Biokraftvärmeanläggning år 2014"

Transkript

1 Miljörapport för Johannes Biokraftvärmeanläggning år 2014 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapporten

2 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport för tillståndspliktiga verksamheter; NFS 2006:9. 1. GRUNDDEL (rapport i fil SMP) Anläggningsnummer Miljörapport för år 2014 Uppgifter om anläggningen Anläggningsnamn Johannes biokraftvärmeanläggning Kontaktperson Lucas Enström mobil: Kommun Gävle Ort där anläggningen Gävle, Johannesbergsvägen 50 finns Huvudbransch /kod (se punkt 2.5.6) Övriga branschkoder --- Kod för farliga ämnen --- Koder för avgifter (se punkt 2.5.6) Datum för tillstånd Tillståndsgivande myndighet Tillsynsmyndighet MÖD Bygg & Miljönämnden, Gävle kommun Miljöledningssystem ISO Certifierade sedan 2006 Anläggningens mittpunkt Huvudman Organisationsnummer Postadress Box 446 Postnummer Ort Telefonnummer SWEREF99 TM: Nord: Ost: Gävle Kraftvärme AB (dotterbolag till Gävle Energi AB) Gävle (växel) Fastighetsbeteckning Andersberg 14:

3 2. TEXTDEL 2.1 Beskrivning av verksamheten Johannes är ett biobränsleeldat kraftvärmeverk ingående i Gävles fjärrvärmesystem. Anläggningen är lokaliserad ca 100 meter från närmaste industrifastighet (logistikföretag, byggnad uppförd under 2009) och ca 700 meter från närmaste bostadsbebyggelse. Fördjupad översiktsplan för området antogs av kommunfullmäktige Pannan är en ångpanna med en effekt av 77 MW (uppgradering genomfördes 2004/2005). Turbinen har en effekt av 23 MW. Rökgaskondenseringen har en effekt på 20 MW. I pannan finns 2 stycken lastoljebrännare med en sammanlagd effekt av ca 42 MW. Dessutom finns startbrännare som värmer upp sandbädden efter längre stopp. I lastoljebrännare och startoljebrännare används Eo1 som bränsle. Två elångpannor a 700 kw används sommartid för att tryckhålla expansionskärl och matarvattentankar. Skorstenshöjden är 80 m. Bränslet består i huvudsak av bark, RT-flis, och GROT. Pannan är klassad som samförbränningspanna. Reningsutrustningar Rökgasrening - Stoftavskiljning med elektrofilter och kväveoxidreducering (typ SNCR) med 25 % ammoniak och ammoniakberikad luft från rökgaskondensatrening samt rökgaskondensering. Kondensatrening Reningsutrustning sedan oktober 2003 bestående av följande steg: flockning/fällning, lamellseparator, sandfilter, ammoniakavdrivare, kolfilter och phjustering. Installerades framför allt för att minska utsläppen av tungmetaller, dioxiner och kväve. Dessutom sker återvinning av ammoniak. Det renade kondensatvattnet leds via en ca 6 km lång ledning ut i inre Fjärden. Processvatten - Leds till en dammanläggning för fördröjning, sedimentering och infiltration. Bräddavloppet från dammanläggningen leds till ett lokalt omhändertagande i våtmark. Vatten från golvavlopp i processutrymmen - Leds via slam- / oljeavskiljare, med en total volym på 42 m 3, vidare till samma dammanläggning som processvattnet. Dagvatten från hela området samlas via diken runt hela anläggningen och avleds via ovan beskrivna dammanläggning. Sanitärt vatten leds till det kommunala avloppet. Anslutning till det kommunala avloppet utfördes under Sandåtervinningsutrustning installerades hösten

4 Driftinstrument för emissionsmätningar Fastbränslepannan är utrustad med instrument för kontinuerlig mätning av emissioner före eller efter rökgaskondenseringsanläggningen. CH4 (som mått på TOC), SO2, N2O, NO, NO2, O2, CO, NH3 och HCl mäts. Före rökgaskondensering mäts stoftemissionen kontinuerligt. På utgående kondensat mäts flöde, ph, temperatur, susp och ammoniumkväve kontinuerligt. Övrig provtagning sker enligt egenkontrollprogramet. Miljöbesiktning med jämf. mätning och QAL2 eller AST sker 1 ggr/år. Periodiska mätningar genomförs 2 ggr/år. Lagring/förvaring av kemikalier Kemikalie Natriumhydroxid Ammoniak Myrsyra Metallfällningskemikalie Järnklorid Polymer Gasol Eliminox Salt Eldningsolja 1 Oljefat Småkemikalier HFC Förvaring/lagring 10 m 3 invallad tank i anslutning till kondensatvattenreningen. Tank är försedd med överfyllnadsskydd. 70 m 3 invallad tank med överfyllnadsskydd. Ca 0,1 m 3 i utspädd form (ca 2,5 %) i pannhuset. 12 m 3 dubbelmantlade cisterner. Cisterner är påkörningsskyddade med fast monterade påkörningsskydd eller betongsuggor med skyltstolpar. Cisterner har överfyllningslarm, nivåmätning i styrsystemet och spillskydd. Myrsyracisternen har endast mekanisk nivå-indikering utöver överfyllnadslarm. 25 kg dunkar i rökgaskondenseringsrum Gasolflaskor P-45 (4st) på utsidan av pannhuset i särskilt skåp. 0,2 m 3 fat i pannhuset. Torrt i 1000 kg storsäck inomhus. 500 m 3 invallad tank. Tank är försedd med överfyllnadsskydd och sprinkler. Separat oljecontainer Särskilt kemikalieskåp i verkstaden och i laboratoriet Se separat köldmedierapport Tillståndsgiven och faktisk produktion Tillståndet omfattar en anläggning med tillförd effekt av 170 MW. Pannverkningsgraden är beräknad till 88 %. Siffror inom parentes gäller föregående år. Total producerad fjv-energi under år 2014: 288 GWh (298 GWh). Rökgaskondenseringen stod för ca 22 % (21 %) av den totala nyttiggjorda energin. Elproduktion år 2014: 56,2* GWh (69,0* GWh) Drifttid under år 2014: timmar (5 412 timmar). *) Ej avräknat egenförbrukad el

5 2.1.2 Andra mått för verksamhetens omfattning jämfört med föreg år Bränsle, energi, sand och vattenförbrukning m 3 Ton 1 MWh Bark RT- flis Torrflis + Grot Bränslevedflis (stamvedsflis) Olja Eo Total tillf. bränsleenergi (exkl Eo1) Elförbrukning Sandförbrukning Råvatten inköpt till anläggning Vatten till påfyllning av fjv-nät ) Avser inlastad totalsubstans (vikt vått bränsle) för bränslet 2) MWh är egenproducerad på Johannes och MWh är inköpt. 3) Inklusive vatten till fjv-nät 4) Minskades under hösten efter uppmaning från Gästrike Vatten AB om sparsamhet med vatten. Kemikalier & gasol Förbrukning* Användning förbrukning 2014 (Ton) 2013 (Ton) Ammoniak 247,4 386,7 Rökgasrening Natriumhydroxid 107,4 108,8 Rening rökgaskondensat Järnklorid 11,4 22,7 Rening rökgaskondensat Myrsyra 27,8 19,0 Neutralisering rökgaskond. Metallfällnings-kemikalie 10,1 7,9 Rening rökgaskondensat Polymer 0,10 0,13 Rening rökgaskondensat Salt Regenerering avhärdare Gasol 0 0,09 Vid start av oljebrännare Eliminox 0 0 Syrereducering matarvatten *) Redovisas som inköpt mängd under året Processvatten och Rökgaskondensatvatten (m 3 ) Kommentar Rökgaskondensatvatten Efter behandling till Inre Fjärden Processvatten* (maxvärde, ångförluster ej avräknade) *) Vatten till påfyllning av fjärrvärmenät har räknats bort Efter sedimentering/oljeavskiljning i sedimenteringsdamm till våtmark

6 Övriga avfall Avfall och återvinning EWC Ton Transportör Omhändertagande Spillolja ,508 SITA Sydkraft SAKAB, förbränning (1,078) Kasserad ,018 SITA Sydkraft SAKAB, förbränning utrustning (0,226) Oljehaltigt ,316 SITA Sydkraft SAKAB, förbränning (1,228) Polyakrylamid ,112 SITA Sydkraft SAKAB, förbränning (0,226) Metallförpackn ,048 SITA Sydkraft SAKAB, förbränning (0,042) Skrot ,9 Stena Recycling AB Materialåtervinning (9,08) Wellpapp ,64 Gästrike Återvinnare Materialåtervinning (1,27) Plastförpackn. 0,45 Gästrike Återvinnare Materialåtervinning (0,50) Utsorterat ,42 Gästrike Återvinnare Energiåtervinning brännbart (Grovsopor) (0,35) Hushållsavfall ,92 Gästrike Återvinnare Energiåtervinning (3,36) Hushållsavfall ,68 Gästrike Återvinnare Kompost (kompost) (1,68) Brännbart, ,6 Gästrike Återvinnare Energiåtervinning verksamhetsavfall (4,0) Metallskrot 94,9 Gästrike Återvinnare Materialåtervinning Tidningar 0,12 Gästrike Återvinnare Materialåtervinning Utsort. Brännbart ,3 Stena Recycling AB Energiåtervinning avfall (2,16) Oljeavskiljare ,2** SITA Dewatech (1,2) Blandbäddsmassa 1,2 ** Relita Deponi Forsbacka (plastpolymer) (1,2) Flygaska Lastbilscentralen, Till Stora Enso, används som Bottenaska (till största delen sand) Rensning av diken och bassänger ** m 3 (3043) (2342) 132,5 (508) Uppsala Truckcentralen (SITA) Fraktcentralen täckmaterial Till Forsbacka, används för byggande av celler Användes som täckmassor på deponi Forsbacka

7 2.1.3 Översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön Johannes biokraftvärmeverk är en av produktionsanläggningarna i Gävles fjärrvärmenät och en viktig del av Gävle Energis strategi för att minska förbränningen av fossila bränslen och minska tillskottet av koldioxid till atmosfären. Miljöpåverkan sker framför allt i form av utsläpp till luft och vatten. Genom kväveoxidreduceringssystemet hålls kväveoxidutsläppen nere. Anläggningen möjliggör fortsatt anslutning av fastigheter till nätet och med det minskat användande av olja och el för uppvärmning i Gävle. Hanteringen av resurser är väsentlig. Dels i form av förbrukning av energi och bränslen dels i form av de restprodukter som uppstår i verksamheten. Flygaskan som uppkommer i anläggningen används som täckmaterial vid en deponi hos Stora Enso. Bottenaskan används som byggmaterial på Forsbacka Avfallsstation Kontroll Kontrollen sker inom ramen för egenkontrollprogrammet. 2.2 Villkorsuppföljning Slutliga villkor enligt gällande tillstånd I följande text redovisas befintliga villkor och dessa följs upp med kommentarer där åtgärder mm tas upp. Dom ang gällande miljötillstånd meddelades av MÖD och vann laga kraft Nedan presenteras endast de villkor som berör befintlig panna (i tillståndet benämnd panna 1 ). Gällande miljötillstånd innefattar även villkor för i nuläget ej uppförda pannor (i tillståndet benämnda panna 2 och panna 3 ) och dessa villkor kommenteras ej nedan. Om inget annat anges avser riktvärden månadsmedelvärden. Allmänna villkor 1. Om inte annat framgår av nedan angivna villkor skall anläggningen och verksamheten - inbegripet åtgärder för att minska vatten- och luftföroreningar samt andra störningar från omgivningen - utformas och bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden uppgett eller åtagit sig i målet. Kommentar: Uppfylls. Utsläpp till luft 2. Skorsten för avledning av rökgaser från tillkommande pannenheter skall ha en minsta höjd av 80 m över mark. Kommentar: Uppfylls

8 4. Utsläpp av kväveoxider från anläggningen (räknat som kvävedioxid) får som gränsvärde och årsmedelvärde inte överstiga 60 mg/mj tillfört bränsle. Utsläpp av kväveoxider (räknat som kvävedioxid) från panna 1 och 2 får som riktvärde och månadsmedelvärde inte överstiga 50 mg/mj tillfört bränsle. Kommentar: Uppfylls, högsta månadsmedel 45,4 mg/mj, Årsmedel 36,0 mg/mj. 5. Vid utnyttjande av kväveoxidreducerande åtgärder ska anläggningen drivas så att även utsläppen av ammoniak och dikväveoxid begränsas till låga nivåer. Målsättningen ska vara att de samlade utsläppen av kväveföreningars gödande effekt inte skall öka vid kväveoxidreduktion. Utsläpp av ammoniak från anläggningen får som riktvärde och månadsmedelvärde inte överstiga 6 mg/mj tillfört bränsle. Kommentar: Uppfylls, högsta månadsmedel: 3,1 mg/mj (årsmedel 1,2 mg/mj). 6. För start- och stödbrännare i samtliga pannor får eldningsolja innehållande maximalt 0,01 viktprocent svavel användas. Kommentar: Uppfylls, Max svavelinnehåll i EO1 är 0,001 viktprocent. 7. Utsläpp av kvicksilver till luft från samtliga pannor var för sig får som riktvärde vid mätning ej överstiga 30 µg/nm 3 tg. Kommentar: Uppfylls, Vid periodiska mätningar erhölls följande resultat: Mättillfälle Resultat Enhet ,67 µg/nm 3 tg till ,2 µg/nm 3 tg Utsläpp till vatten 9. Halterna av föroreningar i avloppsvatten från rökgasreningen i befintlig panna (panna 1) får som månadsmedelvärde inte överskrida följande riktvärden: Arsenik Bly Kadmium Koppar Krom Kvicksilver Nickel Suspenderade ämnen Tallium Zink Kommentar: Uppfylls. Se tabell villkor µg/l 50 µg/l 1,5 µg/l 70 µg/l 100 µg/l 1,5 µg/l 100 µg/l 10 mg/l (i 95 % av stickproverna) 30 µg/l 300 µg/l 12. ph-värdet i utgående kondensatvatten från respektive panna skall som riktvärde ligga i intervallet 6,5-9,5. Kommentar: Uppfylls. Se tabell villkor

9 13. Halten ammoniumkväve i avloppsvatten från rökgasreningen får som årsmedelvärde inte överskrida följande riktvärde: 50 mg/l. Kommentar: Uppfylls. Se tabell nedan Uppmätta värden för utsläpp till vatten (rökgaskondensat) 2014 enligt nedan: Parameter Max Veckomedelv 2014 Max Månadsmedelv 2014 Enhet RV enl tillstånd innehållits Årsmedel Susp 5,5 3,3 mg/l Ja 2,3 3,2 Ammoniumkväve 39,0 mg/l Ja 14,3 9,3 ph 1 9,3 2 - Ja 9,1 9,0 Kvicksilver 0,7 µg/l Ja 0,3 <0,10 Kadmium <0,10 µg/l Ja <0,10 <0,1 Bly <0,50 µg/l Ja <0,50 <0,5 Zink 70,0 µg/l Ja 12,2 6,0 Nickel <1,0 µg/l Ja <1,0 <1,0 Koppar 8,6 µg/l Ja 2,4 1,9 Krom 5,2 µg/l Ja 2,6 4,6 Arsenik 20,0 µg/l Ja 7,3 5,8 Tallium <0,10 µg/l Ja <0,10 <0,10 1) Lägsta uppmätta veckomedel: ph = 8,6. 2) Stickprovsmätning 29/9 visade ph =12,3. Provet togs som stickprov och är därmed ej representativt pga snabba svängningar i processflöde. 14. Dag- och processvatten från anläggningen skall avledas till utjämningsdammar för sedimentering och infiltration. Kommentar: Uppfylls. 15. Bolaget skall vidta effektiva motåtgärder om kontroll av dagvattnet visar att sådana åtgärder är påkallade. Kommentar: Uppfylls. Hantering och lagring av bränslen 16. Mottagning och hantering av bränslen skall ske på ett sådant sätt att risk för damning, lukt, förorening och andra olägenheter förebyggs. Kommentar: Uppfylls. 17. Kravspecifikationer till grund för mottagning av avfallsbaserat bränsle skall utformas så att material som är lämpat för återanvändning och materialåtervinning förbränns i så liten utsträckning som möjligt. Kommentar: Uppfylls. Det enda avfallsbränsle som används är sorterat returträ

10 Avfall och kemikalier 18. Flygaska och slagg som uppkommer vid anläggningen skall hanteras på ett sådant sätt att damning eller annan olägenhet inte uppstår. Bolaget skall eftersträva att i första hand nyttiggöra askor och liknande restprodukter. Slutligt omhändertagande skall ske vid anläggning med därför erforderligt tillstånd. Kommentar: Uppfylls. Stoft och aska har dels körts till Forsbacka avfallsstation dels till Stora Enso i Skutskär för att där användas som täckmaterial vid deponi. Årsmedelv. för 137 Cs i flygaskan var Bq/kg. Högsta värde var Bq/kg. 19. Hantering av avfall, farligt avfall och kemiska produkter skall ske så att utsläpp till mark, luft eller vatten motverkas. Vid risk för spill eller läckage skall hantering ske på tät yta. Spill skall omgående samlas upp och tas om hand. Buller Kommentar: Uppfylls. Se punkt tillbud, 27 jan och 16 sept. 20. Buller från verksamheten får som riktvärde inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än - 50 db(a) dagtid måndag-fredag (07-18) - 45 db(a) kvällstid (18-22) - 45 db(a) helgdag samt lördag-söndag (07-18) - 40 db(a) nattetid (22-07) Den momentana ljudnivån nattetid vid bostäder får inte överstiga 55 db(a). Detta gäller dock inte vid friblåsning då ljudnivån tillfälligt kan komma att överskridas. Kommentar: Uppfylls. Inga klagomål har inkommit och inga mätningar utförts. Driftförhållanden 21. Flödet av farligt avfall till förbränning får inte utgöra en större andel än 10 % av bränsletillförseln. Vid förbränning av farligt avfall skall värmevärdet på det farliga avfall som förbränns ligga mellan 8 och 18 MJ/kg och innehållet av arsenik, krom och koppar i det behandlade virkets ytved får inte överstiga följande viktandelar: Arsenik Krom Koppar ppm ppm ppm Kommentar: Uppfylls. Inget farligt avfall har förbränts

11 Driftstörning 22. Vid ett sådant haveri av reningsutrustning som för med sig att utsläppsgränsvärdena överskrids, får förbränning av avfall i anläggningen under inga förhållanden fortsätta i längre tid än fyra timmar i följd. Den sammanlagda drifttiden under sådana förhållanden får inte heller överstiga 60 timmar per år. Om flera förbränningslinjer är anslutna till samma utrustning för rökgasrening skall begränsningen till 60 timmars drifttid gälla den sammanlagda tiden för alla dessa linjer. Kommentar: Uppfylls. Onormal drift åberopas 0 timmar under Kontroll 24. För verksamheten skall finnas ett kontrollprogram som möjliggör en bedömning av om villkoren följs samt övervakning av föroreningshalten i det dagvatten som släpps ut i recipienten. I kontrollprogrammet skall anges mätmetoder, mätfrekvens och utvärderingsmetoder. Kontrollprogrammet bör tas fram i samråd med tillsynsmyndigheten. Kommentar: Uppfylls. Egenkontrollprogram finns. Övrigt 25. Skulle för omgivningen besvärande lukt, damning eller nedskräpning förekomma till följd av verksamheten vid anläggningen skall bolaget snarast vidta effektiva motåtgärder. Kommentar: Uppfylls. Inga klagomål har inkommit

12 Villkor Vilkor/begränsningsvärden enligt lagstiftning Utöver i tillståndet angivna villkor tillkommer följande ålägganden i enlighet med SFS 2013:253 vid 40 % inblandning av returträ. De begränsningsvärden som bestäms via blandningsberäkningar kan förändras något då nya elementaranalyser för bränsle utförs Utsläpp till luft Parameter Begränsningsvärde Enhet Kontroll av villkor Typ av villkor NOx 300 mg/m 3 ntg, 6 % O2 Kontinuerlig mätning Dygnsmedel CO 180*** mg/m 3 ntg, 6 % O2 Kontinuerlig mätning Dygnsmedel SO2 141 mg/m 3 ntg, 6 % O2 Kontinuerlig mätning* Dygnsmedel HCl 15 mg/m 3 ntg, 6 % O2 2 gånger/år* Dygnsmedel TOC 15 mg/m 3 ntg, 6 % O2 Kontinuerlig mätning Vid kontroll Stoft 24 mg/m 3 ntg, 6 % O2 Kontinuerlig mätning Dygnsmedel HF 1,5 mg/m 3 ntg, 6 % O2 2 gånger/år** Vid kontroll Hg 0,05 mg/m 3 ntg, 6 % O2 2 gånger/år Vid kontroll Cd, Tl 0,05 mg/m 3 ntg, 6 % O2 2 gånger/år Vid kontroll Sb+ As+ Pb+ Cr+ Co+ Cu+ Mn+ Ni+ V Dioxiner, Furaner 0,5 mg/m 3 ntg, 6 % O2 2 gånger/år Vid kontroll 0,1 ng/m 3 ntg, 6 % O2 2 gånger/år Vid kontroll *) Dispens har godkänts av tillsynsmyndighet från att dessa parametrar kvalitetssäkras enligt SS-EN För HCl och SO 2 finns kontinuerlig mätning för egenkontroll och de mäts även periodiskt 2 ggr/år. **) Undantag från kontinuerlig mätning av denna parameter tillämpas. HF mäts istället periodiskt 2 ggr/år. Tillsynsmyndighet har underrättats att undantag tillämpas. ***) Som K proc för beräkning av detta värde har begränsningsvärde för CO vid förbränning av biobränsle i panna 3 (90 mg/mj) enligt gällande tillstånd använts. 90 mg/mj har omräknats till 176 mg/m 3 ntg, 6 % O 2 enligt Naturvårdsverkets riktlinjer. Se punkt myndighetskontakter Kommentar: Lagkrav uppfylls. NOx, CO, SO2, CH4 (som mått på TOC), HCl & Stoft mäts kontinuerligt. Resultat i bilagor 1 till 6. HCl, HF, SO2, Hg, Cd, Tl, Sb+ As+ Pb+ Cr+ Co+ Cu+ Mn+ Ni+ V, Dioxiner och Furaner har uppmätts periodiskt vid två tillfällen (februari och november)

13 Periodiska mätningar utfördes 18/2 och 17-18/11 med resultat enligt nedan: Parameter Vilkor Enhet Mätning SO2 141 mg/m 3 ntg, 6 % O2 Uppmätta värden 18/ /11 Innehålls BegrV? 2 gånger/år 0,063 1,5 Ja HCl 15 HF 1,5 Hg 0,05 Cd, Tl 0,05 mg/m 3 ntg, 6 % O2 mg/m 3 ntg, 6 % O2 mg/m 3 ntg, 6 % O2 mg/m 3 ntg, 6 % O2 2 gånger/år 0,20 1,1 Ja 2 gånger/år 0,0077 0,011 Ja 2 gånger/år 0, ,0012 Ja 2 gånger/år 0, ,00023 Ja Sb+ As+ Pb+ Cr+ Co+ Cu+ Mn+ Ni+ V 0,5 mg/m 3 ntg, 6 % O2 2 gånger/år 0,14 0,18 Ja Dioxiner, Furaner 0,1 ng/m 3 ntg, 6 % O2 2 gånger/år 0,0053* 0,0050* Ja *) Högsta värdet av två utförda analyser (dubbelprov) Utsläpp till vatten Villkoren är endast tillämpliga för rökgaskondensat: Parameter Värde Enhet Kontroll av villkor Typ av villkor Flöde - - Kontinuerlig mätning Endast krav på kontinuerlig kontroll Temperatur - - Kontinuerlig mätning Endast krav på kontinuerlig kontroll ph - - Kontinuerlig mätning Endast krav på kontinuerlig kontroll Suspenderad substans 30 mg/l Kontinuerlig mätning Begränsningsvärde (Gäller för 95 % av de uppmätta värdena) Suspenderad substans 45 mg/l Veckovisa flödesproportionella prov. Begränsningsvärde (Gäller för 100 % av de uppmätta värdena)

14 Parameter Värde Enhet Kontroll av villkor Typ av villkor Hg 0,03 mg/l 1 gång/månad Begränsningsvärde Cd, Tl 0,05 mg/l 1 gång/månad Begränsningsvärde As 0,15 mg/l 1 gång/månad Begränsningsvärde Pb 0,2 mg/l 1 gång/månad Begränsningsvärde Cr, Cu, Ni 0,5 mg/l 1 gång/månad Begränsningsvärde Zn 1,5 mg/l 1 gång/månad Begränsningsvärde Dioxiner och Furaner 0,3 ng/år 2 gånger/år Begränsningsvärde Kommentar: Lagkrav uppfylls. Flöde, Temperatur och ph mäts kontinuerligt. ph valideras via flödesproportionella laboratorieprover en gång/vecka. Tungmetaller mäts en gång/månad på flödesproportionella samlingsprov. Dioxiner och Furaner mättes i flödesproportionella veckoprover som togs ut 17/2 resp 17/ Resultat från månadsvisa resp periodiska mätningar Parameter Värde Enh et Kontroll av villkor Typ av villkor Högsta värde Uppfylls vilkor? Suspenderad substans Suspenderad substans 30 mg/l Dagliga flödesproportionella 24- timmarsprov 45 mg/l Veckovisa flödesproportionella prov Begränsningsvärde (Gäller för 95 % av uppmätta värden) Begränsningsvärde (Gäller för 100 % av uppmätta värden) 5,5 Ja Hg 0,03 mg/l 1 gång/månad Begränsningsvärde 0,0007 Ja Cd, Tl 0,05 mg/l 1 gång/månad Begränsningsvärde <0,0001 Ja As 0,15 mg/l 1 gång/månad Begränsningsvärde 0,020 Ja Pb 0,2 mg/l 1 gång/månad Begränsningsvärde <0,00050 Ja Cr, Cu, Ni 0,5 mg/l 1 gång/månad Gränsvärde 0,0086 Ja Zn 1,5 mg/l 1 gång/månad Gränsvärde 0,070 Ja Dioxiner och Furaner 0,3 ng/l 2 gånger/år Gränsvärde 0,0037* Ja *) Redovisas som TE enligt SFS 2013:

15 Kontrollmätningar för att säkerställa funktion hos AMS (JM och AST) Jämförande Mätning enligt NFS 2004:6 (JM) och kvalitetssäkring (AST) enligt SS-EN 14181:2004 av Automatiskt Miljömätningssystem genomfördes februari. JM innehöll samtliga krav enligt NFS 2004:6. Resultatet från AST visade att kalibrerfunktionen för samtliga parametrar innehölls utom för CO-halter över 200 mg/nm 3 tg i positionen före RGK. Ny QAL2 genomfördes därför för CO i position före RGK med godkänt resultat Analyser av askor och markprover Prover togs ut på bottenaska och flygaska i samband med emissionsmätningarna 17/2 och 17/11. Vid emissionsmätningen 17/2 utfördes utökad elementaranalys av askorna. Vid mätningen 17/11 genomfördes mätning av de mest relevanta parametrarna. Markprov togs ut i botten av utgående dike vid emissionsmätningarna 17/

16 Analysresultat Askor och Markprover Bottenaska Flygaska Markprov Parameter Enhet Resultat 17/2 Resultat 17/11 Resultat 17/2 Resultat 17/11 Resultat 17/2 TS % 100,0 99,9 97,9 99,8 76,1 SiO2 % TS 71,5 14,7 67,9 Al2O3 % TS 11,2 4,44 12,1 CaO % TS 4,46 24,1 1,66 Fe2O3 % TS 2,87 10,0 2,38 K2O % TS 4,63 5,90 2,40 MgO % TS 1,10 3,47 0,836 MnO % TS 0,160 1,32 0,0428 Na2O % TS 4,11 1,32 2,97 P2O5 % TS 0,239 2,93 0,109 TiO2 % TS 0,371 1,20 0,233 LOI 1000 ºC % TS 0,1 19,2 2,1 As mg/kg TS 34, ,33 Ba mg/kg TS Be mg/kg TS 1,70 0,637 1,29 Cd mg/kg TS 1,01 <0,51 21,5 24 0,254 Co mg/kg TS 7,27 5,2 24,5 30 3,58 Cr mg/kg TS ,6 Cu mg/kg TS ,0 Hg mg/kg TS 0,0109 <0,046 1,95 2,1 <0,04 Mo mg/kg TS 1,60 18,4 Mn mg/kg TS Nb mg/kg TS 5,68 8,54 <5 Ni mg/kg TS 25, ,4 83 4,22 Pb mg/kg TS ,57 S mg/kg TS Sc mg/kg TS 4,41 2,94 6,49 Sn mg/kg TS 11,1 28,3 Sr mg/kg TS V mg/kg TS 31,0 37, ,8 W mg/kg TS <50 <50 <0,4 Y mg/kg TS 15,1 7,18 13,9 Zn mg/kg TS Zr mg/kg TS ,0 69,0 TOC % TS <1,0 2,5 ph 6,7 N-tot mg/kg TS 1700 Ammoniumkväve mg/kg TS 34 P-tot mg/kg TS 600 Fenolindex mg/kg TS <0,

17 2.3 Årsvärden av utsläpp till luft och vatten (redovisas både i text och emissionsdel) Utsläpp till luft (ton) Värden framtagna via mätning utom CO2 som beräknas genom masballans enligt CO2- deklaration. Icke validerade mätvärden används. År Kväveoxider, NOx 62,9 72,4 75,2 61,9 43,2 35,8 Dikväveoxid, N2O 7,39 9,66 11,35 9,25 3,83 0,71 Ammoniak, NH3 1,07 1,18 3,08 3,12 1,55 1,21 Svavel 1,0 0,90 0,82 0,21 0,066 0,31 Koloxid, CO 76,2 89,2 90,1 56,3 52,1 47,4 Koldioxid, CO2 (endast fossilt) TOC (mätt som CH4) Mättes ej Mättes ej Mättes ej 3,4 1,9 0,70 Stoft (före rökgaskondensering) 7,62 14,7 8,43 5,37 5,14 1,65 Stoft (efter rökgaskondensering) (Beräknad) 3,8 7,4 4,22 2,68 2,57 0, Utsläpp via Rökgaskondensatvatten till Inre fjärden (kg) Värden för 2014 beräknade utifrån ett flöde av m 3 och årsmedelv. av analysresultat. År Suspenderande ämnen, Susp Ammoniumkväve Kadmium Cd 0,010 <0,011 <0,009 <0,0085 <0,0084 <0,0094 Kvicksilver Hg 0,011 0,022 0,0096 0,0145 <0,0084 0,0094 Zink, Zn 0,828 0,793 0,537 0,642 0,502 1,15 Bly 0,057 0,054 <0,046 <0,043 <0,042 <0,0471 Nickel 0,096 0,141 0,091 <0,085 <0,084 <0,0942 Koppar 0,253 0,825 0,146 0,680 0,160 0,230 Krom 0,441 0,901 0,483 0,505 0,387 0,242 Arsenik 0,560 0,814 0,500 0,819 0,492 0,685 Tallium 0,028 0,022 0,010 0,012 <0,0084 <0,0094 Furaner + dioxiner* För låga att beräkna 2,2*10-6 0,34*10-6 0,30*10-6 0,34*10-6 *) Redovisas som TE enligt SFS 2013:253,

18 2.3.3 Utgående dike, sedimenteringsbassäng Resultat från provtagning sedimenteringsbassäng Parameter Årsmedelvärden Enhet Oljeindex 0,20 0,11 mg/l Suspenderande ämnen, Susp 13,5 5,7 mg/l Kadmium Cd 0,1 0,1 mg/l Kvicksilver Hg <0,1 <0,1 µg/l Zink, Zn 73,1 54,1 µg/l Bly, Pb 1,7 0,9 µg/l Nickel, Ni 1,3 1,1 µg/l Koppar, Cu 14,0 13,7 µg/l Krom, Cr 1,5 1,1 µg/l Arsenik, As 3,0 2,8 µg/l Tallium, Tl <0,1 <0,1 µg/l Beräknat årsutsläpp av olja : < 6 kg Åtgärder som vidtagits för att minska miljöpåverkan eller förbrukning av resurser Försök med dosering av svavel 21-24/ genomfördes försök med dosering av svavelgranulat i syfte att reducera halten CO i rökgaser. Försöket anmäldes till Bygg & Miljönämnden Bygg & Miljönämnden bekräftade anmälan (Dnr 2013/2982-2). Emissionerna av svavel i rökgaser övervakades under hela försöket och gränsvärden enligt SFS 2013:253 resp NFS 2002:28 överskreds aldrig. Även vatten från rökgaskondensering och askor kontrollerades under försöket, men ingen signifikant påverkan kunde iakttas. Under försöket kunde endast marginella sänkningar av halten CO i rökgaser observeras. Då den önskvärda effekten att sänka halten CO uteblev i det närmaste helt beslutades att INTE införa svaveldosering permanent MRS Monitoring Avtal har slutits med ENTRIC AB ang Tjänsten MRS Monitoring. Tjänsten innebär att personal vid ENTRIC AB loggar in i MiljöRedovisningsSystemet (MRS) regelbundet och kontrollerar att programvaran fungerar korrekt, om ev larm föreligger och om något mätvärde är över begränsningsvärdet. ENTRIC AB underrättar skyndsamt personalen vid GKVAB om något problem föreligger

19 2.5. Sammanfattning Tillbud och störningar åtgärder För följande tillbud har under året upprättats avvikelserapporter. De tillbud som inneburit överskridande av begränsningsvärden eller avsteg från villkor i miljötillstånd har rapporterats till tillsynsmyndighet. Även tillbud som ansetts som uppseendeväckande har rapporterats till tillsynsmyndighet: Datum Händelse Konsekvens Åtgärd Rapp t mynd 23/1 Hög CO i utgående rökgaser Överskridande av dygnsbegränsningsvärde för CO (se även punkt 2.5.6). Pannans luftinställningar justerades. Ja 27/1 Spill av myrsyra Ca 20 liter myrsyra läckte ut via felmonterad ventil. 16/4 Avbrott i datorkommunikation 22/5 och 23/5 Miljömätningsinstrumentet överhettades och stängde av Miljödata kunde inte redovisas i realtid i MRS. Förlorad mättid. Dygnet 22/5 förkastas. 16/9 Lutläckage 1-2 liter lut läckte ut i golvkanal. 28/9 Högt ph i utgående rökgaskondensat 13/11 Högt ph i utgående rökgaskondensat Ventilen monterades om. Syran läts avdunsta. Datorkommunikation återställdes. Huvuddelen av de förlorade data kunde återskapas via ABB-system. Dörren till miljömätrummet ställs öppen vid extremt hög utetemperatur. Läckande koppling tätades. Luten spolades ut med stadsvatten Dygnsriktvärde överskreds Syrapump åtgärdades. Ja Dygnsriktvärde överskreds 24/11 Utebliven provtagning Provtagning av flygaska enligt egenkontrollprogram utfördes ej. Syrapump kördes på maxutslag manuellt en kortare tid. Extra prov togs ut påföljande dag. Nej Nej Nej Nej Ja Nej Risker och rutiner för undersökning av risker som ändrats Gävle Energi har rutiner för riskanalys och rutinerna för detta har inte i någon större omfattning förändrats under Rutiner för fortlöpande miljöförbättrande arbete som har ändrats Genom vårt miljöledningssystem pågår en kontinuerlig uppdatering samt framtagande av nya rutiner och instruktioner. Bland annat genomförs regelbundna miljöronder/revisioner

20 2.5.4 Undersökningar om miljöpåverkan från verksamhetens produkter och eventuellt åtgärder för att minska miljöpåverkan Kontrollmätning av stoftreduktionen genom rökgaskondenseringen genomfördes 18/11. Kontrollmätningen visade att stoftreduktionen vid 6% O2 var 85% Åtgärder för att minska mängden farligt avfall Inga direkta åtgärder har vidtagits då mängderna är mycket begränsade. Utbildning och information utgör de främsta åtgärderna Myndighetskontakter och beslut Under året har kontakter med myndigheterna, framförallt Tillsynsmyndigheten (Gävle Kommun, Bygg & Miljö-nämnden) skett. Nedan följer en sammanfattning: Tillsynsmyndighet har anmält överskridandet av dygnsgränsvärde för CO den 23/1 till Miljöenheten vid Polismyndigheten i Gävle. Ärendet är ej avslutat. Tillsynsmyndighet har framfört att den mängd avfall som får förbrännas vid KVV Johannes medför att anläggningen bör klassas som A-anläggning. GKVAB har därför den 21/10 begärt ändring av miljötillstånd hos MÖD, så att tillståndsgiven mängd avfall som får förbrännas minskas till en nivå som speglar faktiskt förbränd mängd avfall. Ärendet är ej avslutat. GKVAB lämnade den 9/6 in förslag på placering av provtagnings- och mätpunkter enligt FFA 47 till Tillsynsmyndighet. Beslut erhölls av tillsynsmyndighet den 26/ (D nr 2014/1759-2) där förslaget godtogs. GKVAB har den 5/9 lämnat in formell redovisning av tillämpning av SFS 2013:253 till Tillsynsmyndighet. I redovisningen ingick bl a information om tillämpning av undantag för mätning av HF och begäran om dispens från mätning av HCl och SO2 i rökgaser. Vidare ingick förslag på processgränsvärden som skulle användas vid blandningsberäkningar. Tillsynsmyndighet svarade den 10/11 (D nr 2014/2478-5) och beviljade begärda dispenser samt beslutade processgränsvärden i enlighet med GKVABs förslag. Tillsynsmyndighet genomförde riktad besiktning den 19/11. NOX- redovisning till Naturvårdsverket inom föreskriven tid. Koldioxidrapport till Naturvårdsverket inom föreskriven tid. Miljöbesiktning insänd till Tillsynsmyndighet

Miljörapport för Johannes Biokraftvärmeanläggning år 2012

Miljörapport för Johannes Biokraftvärmeanläggning år 2012 Miljörapport för Johannes Biokraftvärmeanläggning år 2012 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapporten 13-03-26 1 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012 Gävle den 27/3 2013 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014

Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014 Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 15-04-10 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012 Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012 Gävle den 27/3 2013 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 13-03-26 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2014

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2014 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2014 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 15-04-10 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009 Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009 Ockelbo den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 14-03-19 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014 Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014 Ockelbo den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014

Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014 Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2009 Gävle den 26/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Storvik biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Storvik biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Storvik biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Söderfors biobränslepanna år 2015

Årsrapport-Miljö för Söderfors biobränslepanna år 2015 Årsrapport-Miljö för Söderfors biobränslepanna år 2015 Gävle den 21/3 2016 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2015

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2015 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2015 Gävle den 21/3 2016 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Älvkarleby biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Älvkarleby biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Älvkarleby biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Tvätt biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Tvätt biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Tvätt biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2015

Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2015 Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2015 Gävle den 21/3 2016 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljörapport för Johannes biokraftvärmeverk. år 2016

Miljörapport för Johannes biokraftvärmeverk. år 2016 Miljörapport för Johannes biokraftvärmeverk år 2016 Johannes KVV Anläggningen producerar både värme och el. Pannans effekt är 77 MW. Det huvudsakliga bränslet till pannan är bark och returträ. Ansvarig

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Hovhultsverket 1485-1121 Rapporteringsår 2014 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. TEXTDEL MILJÖRAPPORT FÖR HETVATTENCENTRALEN HALLSTAHAMMAR 2013 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Mackmyra biobränslepanna år 2015

Årsrapport-Miljö för Mackmyra biobränslepanna år 2015 Årsrapport-Miljö för Mackmyra biobränslepanna år 2015 Gävle den 21/3 2016 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Hedesunda biobränslepanna

Hedesunda biobränslepanna Årsrapport Miljö 2016 Hedesunda biobränslepanna Datum 27/3 2017 Underskrift: Roger Belin, Vd, Bionär Närvärme AB 1. Grunddel Uppgifter om anläggningen Anläggningens namn: Hedesunda biobränsleanläggning

Läs mer

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Nr 362 1809 Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Bilaga I Vid bestämningen av totalkoncentrationen (den toxiska ekvivalensen) i fråga om dioxiner och furaner skall koncentrationerna

Läs mer

Bergby biobränslepanna

Bergby biobränslepanna Årsrapport Miljö 2016 Bergby biobränslepanna Datum 27/3 2017 Underskrift: Roger Belin, Vd, Bionär Närvärme AB 1. Grunddel Uppgifter om anläggningen Anläggningens namn: Bergby biobränsleanläggning Fastighetsbeteckning:

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Panncentral Söder 1485-1146 Rapporteringsår 2010 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

Mackmyra biobränslepanna

Mackmyra biobränslepanna Årsrapport Miljö 2016 Mackmyra biobränslepanna Datum 27/3 2017 Underskrift: Roger Belin, Vd, Bionär Närvärme AB 1. Grunddel Uppgifter om anläggningen Anläggningens namn: Mackmyra biobränsleanläggning Fastighetsbeteckning:

Läs mer

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04 Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING OCH LOKALISERING... 3 1.1.1

Läs mer

Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2016

Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2016 Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2016 Carlsborg HVC Anläggningen producerar värme och används som reserv till Johannes KVV, Bomhus Energi och BillerudKorsnäs. Hetvattenpannorna är på totalt

Läs mer

Miljörapport. Kungsörs Värmeverk 2014.

Miljörapport. Kungsörs Värmeverk 2014. Miljörapport. Kungsörs Värmeverk 2014. Textdel 2014 års miljörapport Kungsörs Värmeverk ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Kungsörs Värmeverk, HVC Flaket

Läs mer

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 MILJÖRAPPORT 2011 Anläggningens namn: MILJÖRAPPORT Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 Besöksadress: Postadress Telefon: 0771-416417 Fax: 0653-12063 Miljöansvarig Kommun:

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2002:28) om avfallsförbränning; NFS 2010:3 Utkom från trycket den 3

Läs mer

SKRIVELSE: Förslag till författningsändringar - 40, 43 och 45 förordning (2013:253) om förbränning av avfall

SKRIVELSE: Förslag till författningsändringar - 40, 43 och 45 förordning (2013:253) om förbränning av avfall Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Malmö den 31 augusti 2017 SKRIVELSE: Förslag till författningsändringar - 40, 43 och 45 förordning (2013:253) om förbränning

Läs mer

Tillstånd att installera och ta idrift utrustning för rökgaskondensering och kväveoxidbegränsning vid kraftvärmeverket i Djuped, Hudiksvalls kommun

Tillstånd att installera och ta idrift utrustning för rökgaskondensering och kväveoxidbegränsning vid kraftvärmeverket i Djuped, Hudiksvalls kommun Aktbilaga 11 BESLUT 1(8) Diarienr/Dossnr Miljöprövningsdelegationen Miljövård Maria Nordström Tel 026-171233 maria.nordstrom@x.lst.se Hudik Kraft AB Djupedsverket 824 12 Hudiksvall Tillstånd att installera

Läs mer

Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta

Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta Miljörapport för PC Lastaren, Avesta 2015 2016-03-16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 LOKALISERING... 3 1.2 TEKNISK BESKRIVNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGEN...

Läs mer

Bilaga till mejl den 18 december 2015 med information om kommande ändringar i miljörapportföreskrift och SMP

Bilaga till mejl den 18 december 2015 med information om kommande ändringar i miljörapportföreskrift och SMP 1(7) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y BILAGA 2015-12-18 Verksamhetsutövare som driver en anläggning som omfattas av förordning (2013:253) om förbränning av avfall Bilaga

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Textdel 2014 års miljörapport Hetvattencentralen Hallstahammar ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

Sammanfattning Backa containerpannor och Provisoriska Uppställningsplatser (PUP)

Sammanfattning Backa containerpannor och Provisoriska Uppställningsplatser (PUP) Sammanfattning Backa containerpannor och Provisoriska Uppställningsplatser (PUP) I den här rapporten beskrivs verksamheten under 2014 för Göteborg Energis containerpannor som är placerade i Backa. Rapporten

Läs mer

MILJÖRAPPORT för år: 2004. Besöksadress: Magasinsgatan 29 Fastighetsbeteckning: kv Skogen 55 (Storvik 15:39)

MILJÖRAPPORT för år: 2004. Besöksadress: Magasinsgatan 29 Fastighetsbeteckning: kv Skogen 55 (Storvik 15:39) MILJÖRAPPORT för år: 2004 Grunddel UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens nummer: 2181-155 Anläggningens namn: SEAB's pannanläggning Storvik Anläggningsort: Storvik Besöksadress: Magasinsgatan 29 Fastighetsbeteckning:

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING...

VERKSAMHETSBESKRIVNING... version INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 4 1.1 LOKALISERING... 4 1.2 TEKNISK BESKRIVNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR... 4 Pannor... 4 Reningsutrustning... 5 Bränsle... 5 1.3 PRODUKTION

Läs mer

Miljörapport 2011. Hetvattencentralen HVC 90 UNIVERSITETSSJUKHUSET

Miljörapport 2011. Hetvattencentralen HVC 90 UNIVERSITETSSJUKHUSET Miljörapport 2011 Hetvattencentralen HVC 90 UNIVERSITETSSJUKHUSET Innehåll 1 Grunddel 2 1.1 Allmänna uppgifter 2 2 Textdel 3 2.1 Organisationens uppbyggnad 3 2.2 Lokalisering och bakgrund 3 2.3 Beskrivning

Läs mer

Mall för textdelen till miljörapporten

Mall för textdelen till miljörapporten MALL MILJÖRAPPORT 1 (5) Mall för textdelen till miljörapporten Miljörapport för år Förflytta dig i dokumentet med TAB-tangenten Verksamhetsutövare Namn Anläggningens namn Organisationsnummer Länsstyrelsens

Läs mer

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor SSAB Tunnplåt Bilaga H Förslag till slutliga villkor Allmänna villkor 1. Om inte annat framgår av villkoren nedan skall verksamheten inbegripet åtgärder för att minska utsläppen till luft och vatten och

Läs mer

Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket

Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2012-01-11 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket Förslag

Läs mer

Ockelbo fjärrvärmecentral

Ockelbo fjärrvärmecentral Årsrapport Miljö 2016 Ockelbo fjärrvärmecentral Datum 27/3 2017 Underskrift: Roger Belin, Vd, Bionär Närvärme AB 1. Grunddel Uppgifter om anläggningen Anläggningens namn: Ockelbo fjärrvärmecentral Fastighetsbeteckning:

Läs mer

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2016

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2016 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2016 Ersbo HVC Anläggningen producerar värme och används som reserv till Johannes KVV, Bomhus Energi och BillerudKorsnäs. Hetvattenpannorna är på totalt 80 MW

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering NACKA TINGSRÄTT Enhet 3 Mål nr M 6149-11 Rättelse/komplettering Dom, 2012-12-14 Rättelse och komplettering, 2012-12-18 Beslutat av: rådmannen Anders Enroth På s. 2 i villkor 3 ska efter "mätutrustning"

Läs mer

Miljörapport 2015. HVC 70 Ullstämma LINKÖPING

Miljörapport 2015. HVC 70 Ullstämma LINKÖPING Miljörapport 2015 HVC 70 Ullstämma LINKÖPING Innehåll 1 Grunddel 2 1.1 Allmänna uppgifter 2 2 Textdel 3 2.1 Organisationens uppbyggnad 3 2.2 Lokalisering och bakgrund 3 2.3 Beskrivning av drift och produktionsanläggningar

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB Säffle Fjärrvärme AB. Textdel 2014 års miljörapport 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens

Läs mer

Beräknade värden avseende natt/kväll/dagtid: 38, 42 respektive 43.5 db(a). Villkoret innehålls

Beräknade värden avseende natt/kväll/dagtid: 38, 42 respektive 43.5 db(a). Villkoret innehålls Bilaga 1, villkor Villkor för Hässleholm Miljö AB, Beleverket, Hässleholm 87:10 1. Om inget annat framgår av övriga villkor eller föreskrifter ska verksamheten i huvudsak bedrivas i enlighet med vad bolaget

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Fastighetsbeteckning Aröd Aröd 2:23 Rapporteringsår 2013 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av

Läs mer

Växjö Energi AB. Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö. Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna

Växjö Energi AB. Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö. Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna Utfärdare Grontmij AB Datum Beskrivning 2010-08-17 Samrådsunderlag Växjö Energi AB Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna UNDERLAG FÖR SAMRÅD 7 SEPTEMBER 2010

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-04-19 1 (24)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-04-19 1 (24) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-04-19 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrummet, Tjidjakk torsdag den 19 april 2012, kl 09.00 10.50 Beslutande John Sundström (S) ordförande Nenne Åman (S) ledamot

Läs mer

Skutskär reservanläggning

Skutskär reservanläggning Årsrapport Miljö 2016 Skutskär reservanläggning Datum 27/3 2017 Underskrift: Roger Belin, Vd, Bionär Närvärme AB 1. Grunddel Uppgifter om anläggningen Anläggningens namn: Skutskärs fjärrvärmenäts reservanläggning

Läs mer

Miljörapport Hetvattencentralen i Hallstahammar (HVC)

Miljörapport Hetvattencentralen i Hallstahammar (HVC) Miljörapport 2011 Hetvattencentralen i Hallstahammar (HVC) TEXTDEL MILJÖRAPPORT FÖR HETVATTENCENTRALEN HALLSTAHAMMAR 2011 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn:

Läs mer

Olja 11% Avfall 49% Biobänsle 40%

Olja 11% Avfall 49% Biobänsle 40% FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 212 MILJÖBOKSLUT Finspångs Tekniska Verk Norrköpingsvägen 32 612 8 Finspång 122-851 8 www.finspangstekniskaverk.se Finspångs Tekniska Verk bedriver flera tillståndspliktiga och

Läs mer

Samrådsunderlag avseende träpulverpanna Sörbyverket

Samrådsunderlag avseende träpulverpanna Sörbyverket Samrådsunderlag avseende träpulverpanna Sörbyverket Ärende Ronneby Miljö & Teknik AB (nedan kallat Miljöteknik) planerar för förändring av den befintliga verksamheten vid Sörbyverket, fastighetsbeteckning

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Brattås värmeverk Anläggningsnummer 1485-1120 Rapporteringsår 2012 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

Miljörapport 2014. PC Öster KATRINEHOLM

Miljörapport 2014. PC Öster KATRINEHOLM Miljörapport 2014 PC Öster KATRINEHOLM INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRUNDDEL 2 1.1 ALLMÄNNA UPPGIFTER 2 2 TEXTDEL 3 2.1 ORGANISATIONENS UPPBYGGNAD 3 2.2 LOKALISERING 3 2.3 BESKRIVNING AV DRIFT OCH PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR

Läs mer

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet - Vilsta 3:31

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet - Vilsta 3:31 Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum 1 (5) YTTRANDE Jana Lervik 016-710 12 49 Miljö- och räddningstjänstnämnden Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet

Läs mer

Miljörapport 2015. Tynnereds panncentral

Miljörapport 2015. Tynnereds panncentral Miljörapport 2015 Tynnereds panncentral Sammanfattning Tynnereds panncentral I den här miljörapporten beskrivs verksamheten på Tynnereds Panncentral under år 2015. En sammanfattning över drift- och emissionsdata

Läs mer

Miljörapport 2014 HVC 90 US LINKÖPING

Miljörapport 2014 HVC 90 US LINKÖPING Miljörapport 2014 HVC 90 US LINKÖPING Innehåll 1 Grunddel 2 1.1 Allmänna uppgifter 2 2 Textdel 3 2.1 Organisationens uppbyggnad 3 2.2 Lokalisering och bakgrund 3 2.3 Beskrivning av drift och produktionsanläggningar

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun

MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK Sandvikens kommun Foto: Marie Engström Sandviken 2014-03-05 Carin Eklund Sandviken Energi Vatten AB Miljörapport 2013 Hedåsens reningsverk, Sandvikens kommun Miljörapport

Läs mer

Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB Säffle Fjärrvärme AB. Textdel 2014 års miljörapport 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens

Läs mer

Miljörapport 2014 MILJÖRAPPORT. Anläggningsnummer: 1980-214 Fastighetsbeteckning: Västerås Hamn 2:84 arrendeområde 21,22 Miljörapport för år: 2014

Miljörapport 2014 MILJÖRAPPORT. Anläggningsnummer: 1980-214 Fastighetsbeteckning: Västerås Hamn 2:84 arrendeområde 21,22 Miljörapport för år: 2014 MILJÖRAPPORT 2014 MILJÖRAPPORT Anläggningsnummer: 1980-214 Fastighetsbeteckning: Västerås Hamn 2:84 arrendeområde 21,22 Miljörapport för år: 2014 Verksamhetsutövare: Svensk Oljeåtervinning AB Organisationsnummer:

Läs mer

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående OXL4683- v 1.0 2011-12-27 1 (10) Anmälan miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken 9 kap. Anmälan ska sändas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet. Allmänna

Läs mer

FINSPÅNGS TEKNISKA VERK MILJÖBOKSLUT

FINSPÅNGS TEKNISKA VERK MILJÖBOKSLUT FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 2014 MILJÖBOKSLUT Finspångs Tekniska Verk bedriver flera tillståndspliktiga och anmälningspliktiga verksamheter enligt Miljöbalken, kapitel 9 och 11. Inom verksamheterna producerar

Läs mer

rökgaskondensat Matarvattenkonferensen Roger Lundberg Mälarenergi AB

rökgaskondensat Matarvattenkonferensen Roger Lundberg Mälarenergi AB Dolda utsläpp från rening av rökgaskondensat Matarvattenkonferensen 2013-11-13 Roger Lundberg Mälarenergi AB Mälarenergi, KVV Panna 5 Block 1+2 Kol,olja 75 80 MWe 200 220 MWv C o Block 3 Block 4 Olja Kol

Läs mer

GÄLLANDE VILLKOR FÖR STORSKOGENS AVFALLSANLÄGGNING

GÄLLANDE VILLKOR FÖR STORSKOGENS AVFALLSANLÄGGNING LEGAL#12790049v1 Bilaga 1 GÄLLANDE VILLKOR FÖR STORSKOGENS AVFALLSANLÄGGNING Denna sammanställning avser de villkor och bemyndiganden som gäller för verksamheten vid Storskogens avfallsanläggning. I parentes

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2013 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

Sammanfattning Sisjöns panncentral

Sammanfattning Sisjöns panncentral Sammanfattning Sisjöns panncentral I den här miljörapporten beskrivs verksamheten i Sisjöns panncentral under år 2014. En sammanfattning över drift- och emissionsdata visas i tabellerna nedan. Drifttid:

Läs mer

Foto: Marika Sjödin FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 2015 MILJÖBOKSLUT

Foto: Marika Sjödin FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 2015 MILJÖBOKSLUT Foto: Marika Sjödin FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 2015 MILJÖBOKSLUT Finspångs Tekniska Verk bedriver flera tillståndspliktiga och anmälningspliktiga verksamheter enligt Miljöbalken, kapitel 9 och 11. Inom verksamheterna

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Sökande Verksamhetens namn Organisationsnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Utdelningsadress Faktureringsadress Kontaktperson Telefon

Läs mer

Bränsleväxling vid Jordbro värmeverk Huvudförhandling med Nacka Tingsrätt Jordbro, 2008-06-05

Bränsleväxling vid Jordbro värmeverk Huvudförhandling med Nacka Tingsrätt Jordbro, 2008-06-05 Bränsleväxling vid Jordbro värmeverk Huvudförhandling med Nacka Tingsrätt Jordbro, 2008-06-05 Lokalisering Industrispår 25/06/2008 2 Avstånd till närmaste bostad Ungefärlig placering av ny skorsten 25/06/2008

Läs mer

Årsrapport 2014. Hetvattencentralen BORENSBERG

Årsrapport 2014. Hetvattencentralen BORENSBERG Årsrapport 2014 Hetvattencentralen BORENSBERG Innehåll 1 Grunddel 2 1.1 Allmänna uppgifter 2 2 Textdel 3 2.1 Organisationens uppbyggnad 3 2.2 Lokalisering och bakgrund 3 2.3 Beskrivning av drift och produktionsanläggningar

Läs mer

Textdel avseende 2013 års miljörapport

Textdel avseende 2013 års miljörapport Textdel avseende 2013 års miljörapport Anläggningsnamn Lillesjö kraftvärmeverk Anläggningsnummer 1485-1159 Rapporteringsår 2013 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt

Läs mer

Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson Skara avloppsreningsverk, Horshaga Anslutning till verket

Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson Skara avloppsreningsverk, Horshaga Anslutning till verket Uppgiftslämnare Avloppsreningsverk: Antal fysiska personer anslutna till vattenverket (st) Antal anslutna fysiska personer till avloppsreningsverket (st) Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort:

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) Miljö- och byggnadskontoret Anmälan Miljö- och hälsoskyddsenheten Sidan 1 av 10 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Läs mer

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdat laboratorium i förväg skriftligt godkänt annat.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdat laboratorium i förväg skriftligt godkänt annat. RAPPORT utfärdat av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory DGE Mark och Miljö RAPPORT Periodisk mätning 1 vid Hovhultsverket 2013 Uddevalla Kraft AB, Uddevalla 2013-04-12 Rapport

Läs mer

Pannor Två stycken oljepannor på vardera 10 MW samt 2st pelletspannor på vardera 3MW.

Pannor Två stycken oljepannor på vardera 10 MW samt 2st pelletspannor på vardera 3MW. version 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön och människors hälsa. De förändringar som

Läs mer

Sammanfattning Björndammens panncentral

Sammanfattning Björndammens panncentral Sammanfattning Björndammens panncentral I den här rapporten beskrivs verksamheten på Björndammens panncentral under år 2014. En sammanfattning över drift- och emissionsdata visas i tabellerna nedan. Drifttid:

Läs mer

Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet

Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet Miljönämnden 2007 09 20 59 1 Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet ABB AB Service har hos länsstyrelsen ansökt om tillstånd för befintlig verksamhet vid bolagets anläggning på fastigheten

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Lillesjö kraftvärmeverk 1485-1159 Rapporteringsår 2012 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig

Läs mer

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Anläggningsnummer: 1980-214 Fastighetsbeteckning: Västerås Hamn 2:84 arrendeområde 21,22 Miljörapport för år: 2011

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Anläggningsnummer: 1980-214 Fastighetsbeteckning: Västerås Hamn 2:84 arrendeområde 21,22 Miljörapport för år: 2011 MILJÖRAPPORT 2011 MILJÖRAPPORT Anläggningsnummer: 1980-214 Fastighetsbeteckning: Västerås Hamn 2:84 arrendeområde 21,22 Miljörapport för år: 2011 Verksamhetsutövare: Svensk Oljeåtervinning AB Organisationsnummer:

Läs mer

Yttrande över Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken

Yttrande över Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Miljönämndens arbetsutskott 2010 12 09 73 1 Dnr 2010 2255 Yttrande över Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Nordkalk AB ansöker om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt och utökad

Läs mer

Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten. Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap Miljöprövningsförordning (2013:251)

Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten. Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap Miljöprövningsförordning (2013:251) Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap 10-11 Miljöprövningsförordning (2013:251) För behandling av ärendet kommer uppgifterna registreras i

Läs mer

Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum: Ändring av befintlig verksamhet Ange datum för ändring:

Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum: Ändring av befintlig verksamhet Ange datum för ändring: ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 1 kap 10 och 11 Miljöprövningsförordningen (2013:251) samt 22 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum:

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt oförändrad verksamhet vid HVC Dalregementet

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt oförändrad verksamhet vid HVC Dalregementet Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt oförändrad verksamhet vid HVC Dalregementet INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Allmän beskrivning av verksamheten... 3 3 Yrkanden

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

DOM 2013-09-03 meddelad i Växjö

DOM 2013-09-03 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM 2013-09-03 meddelad i Växjö Mål nr M 3888-12 SÖKANDE Tekniska Verken i Linköping AB, 556004-9727 Box 1500 581 15 Linköping Ombud: Advokat Mats Björk Alrutz' Advokatbyrå AB Box 7493

Läs mer