Miljörapport för Johannes Biokraftvärmeanläggning år 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljörapport för Johannes Biokraftvärmeanläggning år 2014"

Transkript

1 Miljörapport för Johannes Biokraftvärmeanläggning år 2014 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapporten

2 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport för tillståndspliktiga verksamheter; NFS 2006:9. 1. GRUNDDEL (rapport i fil SMP) Anläggningsnummer Miljörapport för år 2014 Uppgifter om anläggningen Anläggningsnamn Johannes biokraftvärmeanläggning Kontaktperson Lucas Enström mobil: Kommun Gävle Ort där anläggningen Gävle, Johannesbergsvägen 50 finns Huvudbransch /kod (se punkt 2.5.6) Övriga branschkoder --- Kod för farliga ämnen --- Koder för avgifter (se punkt 2.5.6) Datum för tillstånd Tillståndsgivande myndighet Tillsynsmyndighet MÖD Bygg & Miljönämnden, Gävle kommun Miljöledningssystem ISO Certifierade sedan 2006 Anläggningens mittpunkt Huvudman Organisationsnummer Postadress Box 446 Postnummer Ort Telefonnummer SWEREF99 TM: Nord: Ost: Gävle Kraftvärme AB (dotterbolag till Gävle Energi AB) Gävle (växel) Fastighetsbeteckning Andersberg 14:

3 2. TEXTDEL 2.1 Beskrivning av verksamheten Johannes är ett biobränsleeldat kraftvärmeverk ingående i Gävles fjärrvärmesystem. Anläggningen är lokaliserad ca 100 meter från närmaste industrifastighet (logistikföretag, byggnad uppförd under 2009) och ca 700 meter från närmaste bostadsbebyggelse. Fördjupad översiktsplan för området antogs av kommunfullmäktige Pannan är en ångpanna med en effekt av 77 MW (uppgradering genomfördes 2004/2005). Turbinen har en effekt av 23 MW. Rökgaskondenseringen har en effekt på 20 MW. I pannan finns 2 stycken lastoljebrännare med en sammanlagd effekt av ca 42 MW. Dessutom finns startbrännare som värmer upp sandbädden efter längre stopp. I lastoljebrännare och startoljebrännare används Eo1 som bränsle. Två elångpannor a 700 kw används sommartid för att tryckhålla expansionskärl och matarvattentankar. Skorstenshöjden är 80 m. Bränslet består i huvudsak av bark, RT-flis, och GROT. Pannan är klassad som samförbränningspanna. Reningsutrustningar Rökgasrening - Stoftavskiljning med elektrofilter och kväveoxidreducering (typ SNCR) med 25 % ammoniak och ammoniakberikad luft från rökgaskondensatrening samt rökgaskondensering. Kondensatrening Reningsutrustning sedan oktober 2003 bestående av följande steg: flockning/fällning, lamellseparator, sandfilter, ammoniakavdrivare, kolfilter och phjustering. Installerades framför allt för att minska utsläppen av tungmetaller, dioxiner och kväve. Dessutom sker återvinning av ammoniak. Det renade kondensatvattnet leds via en ca 6 km lång ledning ut i inre Fjärden. Processvatten - Leds till en dammanläggning för fördröjning, sedimentering och infiltration. Bräddavloppet från dammanläggningen leds till ett lokalt omhändertagande i våtmark. Vatten från golvavlopp i processutrymmen - Leds via slam- / oljeavskiljare, med en total volym på 42 m 3, vidare till samma dammanläggning som processvattnet. Dagvatten från hela området samlas via diken runt hela anläggningen och avleds via ovan beskrivna dammanläggning. Sanitärt vatten leds till det kommunala avloppet. Anslutning till det kommunala avloppet utfördes under Sandåtervinningsutrustning installerades hösten

4 Driftinstrument för emissionsmätningar Fastbränslepannan är utrustad med instrument för kontinuerlig mätning av emissioner före eller efter rökgaskondenseringsanläggningen. CH4 (som mått på TOC), SO2, N2O, NO, NO2, O2, CO, NH3 och HCl mäts. Före rökgaskondensering mäts stoftemissionen kontinuerligt. På utgående kondensat mäts flöde, ph, temperatur, susp och ammoniumkväve kontinuerligt. Övrig provtagning sker enligt egenkontrollprogramet. Miljöbesiktning med jämf. mätning och QAL2 eller AST sker 1 ggr/år. Periodiska mätningar genomförs 2 ggr/år. Lagring/förvaring av kemikalier Kemikalie Natriumhydroxid Ammoniak Myrsyra Metallfällningskemikalie Järnklorid Polymer Gasol Eliminox Salt Eldningsolja 1 Oljefat Småkemikalier HFC Förvaring/lagring 10 m 3 invallad tank i anslutning till kondensatvattenreningen. Tank är försedd med överfyllnadsskydd. 70 m 3 invallad tank med överfyllnadsskydd. Ca 0,1 m 3 i utspädd form (ca 2,5 %) i pannhuset. 12 m 3 dubbelmantlade cisterner. Cisterner är påkörningsskyddade med fast monterade påkörningsskydd eller betongsuggor med skyltstolpar. Cisterner har överfyllningslarm, nivåmätning i styrsystemet och spillskydd. Myrsyracisternen har endast mekanisk nivå-indikering utöver överfyllnadslarm. 25 kg dunkar i rökgaskondenseringsrum Gasolflaskor P-45 (4st) på utsidan av pannhuset i särskilt skåp. 0,2 m 3 fat i pannhuset. Torrt i 1000 kg storsäck inomhus. 500 m 3 invallad tank. Tank är försedd med överfyllnadsskydd och sprinkler. Separat oljecontainer Särskilt kemikalieskåp i verkstaden och i laboratoriet Se separat köldmedierapport Tillståndsgiven och faktisk produktion Tillståndet omfattar en anläggning med tillförd effekt av 170 MW. Pannverkningsgraden är beräknad till 88 %. Siffror inom parentes gäller föregående år. Total producerad fjv-energi under år 2014: 288 GWh (298 GWh). Rökgaskondenseringen stod för ca 22 % (21 %) av den totala nyttiggjorda energin. Elproduktion år 2014: 56,2* GWh (69,0* GWh) Drifttid under år 2014: timmar (5 412 timmar). *) Ej avräknat egenförbrukad el

5 2.1.2 Andra mått för verksamhetens omfattning jämfört med föreg år Bränsle, energi, sand och vattenförbrukning m 3 Ton 1 MWh Bark RT- flis Torrflis + Grot Bränslevedflis (stamvedsflis) Olja Eo Total tillf. bränsleenergi (exkl Eo1) Elförbrukning Sandförbrukning Råvatten inköpt till anläggning Vatten till påfyllning av fjv-nät ) Avser inlastad totalsubstans (vikt vått bränsle) för bränslet 2) MWh är egenproducerad på Johannes och MWh är inköpt. 3) Inklusive vatten till fjv-nät 4) Minskades under hösten efter uppmaning från Gästrike Vatten AB om sparsamhet med vatten. Kemikalier & gasol Förbrukning* Användning förbrukning 2014 (Ton) 2013 (Ton) Ammoniak 247,4 386,7 Rökgasrening Natriumhydroxid 107,4 108,8 Rening rökgaskondensat Järnklorid 11,4 22,7 Rening rökgaskondensat Myrsyra 27,8 19,0 Neutralisering rökgaskond. Metallfällnings-kemikalie 10,1 7,9 Rening rökgaskondensat Polymer 0,10 0,13 Rening rökgaskondensat Salt Regenerering avhärdare Gasol 0 0,09 Vid start av oljebrännare Eliminox 0 0 Syrereducering matarvatten *) Redovisas som inköpt mängd under året Processvatten och Rökgaskondensatvatten (m 3 ) Kommentar Rökgaskondensatvatten Efter behandling till Inre Fjärden Processvatten* (maxvärde, ångförluster ej avräknade) *) Vatten till påfyllning av fjärrvärmenät har räknats bort Efter sedimentering/oljeavskiljning i sedimenteringsdamm till våtmark

6 Övriga avfall Avfall och återvinning EWC Ton Transportör Omhändertagande Spillolja ,508 SITA Sydkraft SAKAB, förbränning (1,078) Kasserad ,018 SITA Sydkraft SAKAB, förbränning utrustning (0,226) Oljehaltigt ,316 SITA Sydkraft SAKAB, förbränning (1,228) Polyakrylamid ,112 SITA Sydkraft SAKAB, förbränning (0,226) Metallförpackn ,048 SITA Sydkraft SAKAB, förbränning (0,042) Skrot ,9 Stena Recycling AB Materialåtervinning (9,08) Wellpapp ,64 Gästrike Återvinnare Materialåtervinning (1,27) Plastförpackn. 0,45 Gästrike Återvinnare Materialåtervinning (0,50) Utsorterat ,42 Gästrike Återvinnare Energiåtervinning brännbart (Grovsopor) (0,35) Hushållsavfall ,92 Gästrike Återvinnare Energiåtervinning (3,36) Hushållsavfall ,68 Gästrike Återvinnare Kompost (kompost) (1,68) Brännbart, ,6 Gästrike Återvinnare Energiåtervinning verksamhetsavfall (4,0) Metallskrot 94,9 Gästrike Återvinnare Materialåtervinning Tidningar 0,12 Gästrike Återvinnare Materialåtervinning Utsort. Brännbart ,3 Stena Recycling AB Energiåtervinning avfall (2,16) Oljeavskiljare ,2** SITA Dewatech (1,2) Blandbäddsmassa 1,2 ** Relita Deponi Forsbacka (plastpolymer) (1,2) Flygaska Lastbilscentralen, Till Stora Enso, används som Bottenaska (till största delen sand) Rensning av diken och bassänger ** m 3 (3043) (2342) 132,5 (508) Uppsala Truckcentralen (SITA) Fraktcentralen täckmaterial Till Forsbacka, används för byggande av celler Användes som täckmassor på deponi Forsbacka

7 2.1.3 Översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön Johannes biokraftvärmeverk är en av produktionsanläggningarna i Gävles fjärrvärmenät och en viktig del av Gävle Energis strategi för att minska förbränningen av fossila bränslen och minska tillskottet av koldioxid till atmosfären. Miljöpåverkan sker framför allt i form av utsläpp till luft och vatten. Genom kväveoxidreduceringssystemet hålls kväveoxidutsläppen nere. Anläggningen möjliggör fortsatt anslutning av fastigheter till nätet och med det minskat användande av olja och el för uppvärmning i Gävle. Hanteringen av resurser är väsentlig. Dels i form av förbrukning av energi och bränslen dels i form av de restprodukter som uppstår i verksamheten. Flygaskan som uppkommer i anläggningen används som täckmaterial vid en deponi hos Stora Enso. Bottenaskan används som byggmaterial på Forsbacka Avfallsstation Kontroll Kontrollen sker inom ramen för egenkontrollprogrammet. 2.2 Villkorsuppföljning Slutliga villkor enligt gällande tillstånd I följande text redovisas befintliga villkor och dessa följs upp med kommentarer där åtgärder mm tas upp. Dom ang gällande miljötillstånd meddelades av MÖD och vann laga kraft Nedan presenteras endast de villkor som berör befintlig panna (i tillståndet benämnd panna 1 ). Gällande miljötillstånd innefattar även villkor för i nuläget ej uppförda pannor (i tillståndet benämnda panna 2 och panna 3 ) och dessa villkor kommenteras ej nedan. Om inget annat anges avser riktvärden månadsmedelvärden. Allmänna villkor 1. Om inte annat framgår av nedan angivna villkor skall anläggningen och verksamheten - inbegripet åtgärder för att minska vatten- och luftföroreningar samt andra störningar från omgivningen - utformas och bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden uppgett eller åtagit sig i målet. Kommentar: Uppfylls. Utsläpp till luft 2. Skorsten för avledning av rökgaser från tillkommande pannenheter skall ha en minsta höjd av 80 m över mark. Kommentar: Uppfylls

8 4. Utsläpp av kväveoxider från anläggningen (räknat som kvävedioxid) får som gränsvärde och årsmedelvärde inte överstiga 60 mg/mj tillfört bränsle. Utsläpp av kväveoxider (räknat som kvävedioxid) från panna 1 och 2 får som riktvärde och månadsmedelvärde inte överstiga 50 mg/mj tillfört bränsle. Kommentar: Uppfylls, högsta månadsmedel 45,4 mg/mj, Årsmedel 36,0 mg/mj. 5. Vid utnyttjande av kväveoxidreducerande åtgärder ska anläggningen drivas så att även utsläppen av ammoniak och dikväveoxid begränsas till låga nivåer. Målsättningen ska vara att de samlade utsläppen av kväveföreningars gödande effekt inte skall öka vid kväveoxidreduktion. Utsläpp av ammoniak från anläggningen får som riktvärde och månadsmedelvärde inte överstiga 6 mg/mj tillfört bränsle. Kommentar: Uppfylls, högsta månadsmedel: 3,1 mg/mj (årsmedel 1,2 mg/mj). 6. För start- och stödbrännare i samtliga pannor får eldningsolja innehållande maximalt 0,01 viktprocent svavel användas. Kommentar: Uppfylls, Max svavelinnehåll i EO1 är 0,001 viktprocent. 7. Utsläpp av kvicksilver till luft från samtliga pannor var för sig får som riktvärde vid mätning ej överstiga 30 µg/nm 3 tg. Kommentar: Uppfylls, Vid periodiska mätningar erhölls följande resultat: Mättillfälle Resultat Enhet ,67 µg/nm 3 tg till ,2 µg/nm 3 tg Utsläpp till vatten 9. Halterna av föroreningar i avloppsvatten från rökgasreningen i befintlig panna (panna 1) får som månadsmedelvärde inte överskrida följande riktvärden: Arsenik Bly Kadmium Koppar Krom Kvicksilver Nickel Suspenderade ämnen Tallium Zink Kommentar: Uppfylls. Se tabell villkor µg/l 50 µg/l 1,5 µg/l 70 µg/l 100 µg/l 1,5 µg/l 100 µg/l 10 mg/l (i 95 % av stickproverna) 30 µg/l 300 µg/l 12. ph-värdet i utgående kondensatvatten från respektive panna skall som riktvärde ligga i intervallet 6,5-9,5. Kommentar: Uppfylls. Se tabell villkor

9 13. Halten ammoniumkväve i avloppsvatten från rökgasreningen får som årsmedelvärde inte överskrida följande riktvärde: 50 mg/l. Kommentar: Uppfylls. Se tabell nedan Uppmätta värden för utsläpp till vatten (rökgaskondensat) 2014 enligt nedan: Parameter Max Veckomedelv 2014 Max Månadsmedelv 2014 Enhet RV enl tillstånd innehållits Årsmedel Susp 5,5 3,3 mg/l Ja 2,3 3,2 Ammoniumkväve 39,0 mg/l Ja 14,3 9,3 ph 1 9,3 2 - Ja 9,1 9,0 Kvicksilver 0,7 µg/l Ja 0,3 <0,10 Kadmium <0,10 µg/l Ja <0,10 <0,1 Bly <0,50 µg/l Ja <0,50 <0,5 Zink 70,0 µg/l Ja 12,2 6,0 Nickel <1,0 µg/l Ja <1,0 <1,0 Koppar 8,6 µg/l Ja 2,4 1,9 Krom 5,2 µg/l Ja 2,6 4,6 Arsenik 20,0 µg/l Ja 7,3 5,8 Tallium <0,10 µg/l Ja <0,10 <0,10 1) Lägsta uppmätta veckomedel: ph = 8,6. 2) Stickprovsmätning 29/9 visade ph =12,3. Provet togs som stickprov och är därmed ej representativt pga snabba svängningar i processflöde. 14. Dag- och processvatten från anläggningen skall avledas till utjämningsdammar för sedimentering och infiltration. Kommentar: Uppfylls. 15. Bolaget skall vidta effektiva motåtgärder om kontroll av dagvattnet visar att sådana åtgärder är påkallade. Kommentar: Uppfylls. Hantering och lagring av bränslen 16. Mottagning och hantering av bränslen skall ske på ett sådant sätt att risk för damning, lukt, förorening och andra olägenheter förebyggs. Kommentar: Uppfylls. 17. Kravspecifikationer till grund för mottagning av avfallsbaserat bränsle skall utformas så att material som är lämpat för återanvändning och materialåtervinning förbränns i så liten utsträckning som möjligt. Kommentar: Uppfylls. Det enda avfallsbränsle som används är sorterat returträ

10 Avfall och kemikalier 18. Flygaska och slagg som uppkommer vid anläggningen skall hanteras på ett sådant sätt att damning eller annan olägenhet inte uppstår. Bolaget skall eftersträva att i första hand nyttiggöra askor och liknande restprodukter. Slutligt omhändertagande skall ske vid anläggning med därför erforderligt tillstånd. Kommentar: Uppfylls. Stoft och aska har dels körts till Forsbacka avfallsstation dels till Stora Enso i Skutskär för att där användas som täckmaterial vid deponi. Årsmedelv. för 137 Cs i flygaskan var Bq/kg. Högsta värde var Bq/kg. 19. Hantering av avfall, farligt avfall och kemiska produkter skall ske så att utsläpp till mark, luft eller vatten motverkas. Vid risk för spill eller läckage skall hantering ske på tät yta. Spill skall omgående samlas upp och tas om hand. Buller Kommentar: Uppfylls. Se punkt tillbud, 27 jan och 16 sept. 20. Buller från verksamheten får som riktvärde inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än - 50 db(a) dagtid måndag-fredag (07-18) - 45 db(a) kvällstid (18-22) - 45 db(a) helgdag samt lördag-söndag (07-18) - 40 db(a) nattetid (22-07) Den momentana ljudnivån nattetid vid bostäder får inte överstiga 55 db(a). Detta gäller dock inte vid friblåsning då ljudnivån tillfälligt kan komma att överskridas. Kommentar: Uppfylls. Inga klagomål har inkommit och inga mätningar utförts. Driftförhållanden 21. Flödet av farligt avfall till förbränning får inte utgöra en större andel än 10 % av bränsletillförseln. Vid förbränning av farligt avfall skall värmevärdet på det farliga avfall som förbränns ligga mellan 8 och 18 MJ/kg och innehållet av arsenik, krom och koppar i det behandlade virkets ytved får inte överstiga följande viktandelar: Arsenik Krom Koppar ppm ppm ppm Kommentar: Uppfylls. Inget farligt avfall har förbränts

11 Driftstörning 22. Vid ett sådant haveri av reningsutrustning som för med sig att utsläppsgränsvärdena överskrids, får förbränning av avfall i anläggningen under inga förhållanden fortsätta i längre tid än fyra timmar i följd. Den sammanlagda drifttiden under sådana förhållanden får inte heller överstiga 60 timmar per år. Om flera förbränningslinjer är anslutna till samma utrustning för rökgasrening skall begränsningen till 60 timmars drifttid gälla den sammanlagda tiden för alla dessa linjer. Kommentar: Uppfylls. Onormal drift åberopas 0 timmar under Kontroll 24. För verksamheten skall finnas ett kontrollprogram som möjliggör en bedömning av om villkoren följs samt övervakning av föroreningshalten i det dagvatten som släpps ut i recipienten. I kontrollprogrammet skall anges mätmetoder, mätfrekvens och utvärderingsmetoder. Kontrollprogrammet bör tas fram i samråd med tillsynsmyndigheten. Kommentar: Uppfylls. Egenkontrollprogram finns. Övrigt 25. Skulle för omgivningen besvärande lukt, damning eller nedskräpning förekomma till följd av verksamheten vid anläggningen skall bolaget snarast vidta effektiva motåtgärder. Kommentar: Uppfylls. Inga klagomål har inkommit

12 Villkor Vilkor/begränsningsvärden enligt lagstiftning Utöver i tillståndet angivna villkor tillkommer följande ålägganden i enlighet med SFS 2013:253 vid 40 % inblandning av returträ. De begränsningsvärden som bestäms via blandningsberäkningar kan förändras något då nya elementaranalyser för bränsle utförs Utsläpp till luft Parameter Begränsningsvärde Enhet Kontroll av villkor Typ av villkor NOx 300 mg/m 3 ntg, 6 % O2 Kontinuerlig mätning Dygnsmedel CO 180*** mg/m 3 ntg, 6 % O2 Kontinuerlig mätning Dygnsmedel SO2 141 mg/m 3 ntg, 6 % O2 Kontinuerlig mätning* Dygnsmedel HCl 15 mg/m 3 ntg, 6 % O2 2 gånger/år* Dygnsmedel TOC 15 mg/m 3 ntg, 6 % O2 Kontinuerlig mätning Vid kontroll Stoft 24 mg/m 3 ntg, 6 % O2 Kontinuerlig mätning Dygnsmedel HF 1,5 mg/m 3 ntg, 6 % O2 2 gånger/år** Vid kontroll Hg 0,05 mg/m 3 ntg, 6 % O2 2 gånger/år Vid kontroll Cd, Tl 0,05 mg/m 3 ntg, 6 % O2 2 gånger/år Vid kontroll Sb+ As+ Pb+ Cr+ Co+ Cu+ Mn+ Ni+ V Dioxiner, Furaner 0,5 mg/m 3 ntg, 6 % O2 2 gånger/år Vid kontroll 0,1 ng/m 3 ntg, 6 % O2 2 gånger/år Vid kontroll *) Dispens har godkänts av tillsynsmyndighet från att dessa parametrar kvalitetssäkras enligt SS-EN För HCl och SO 2 finns kontinuerlig mätning för egenkontroll och de mäts även periodiskt 2 ggr/år. **) Undantag från kontinuerlig mätning av denna parameter tillämpas. HF mäts istället periodiskt 2 ggr/år. Tillsynsmyndighet har underrättats att undantag tillämpas. ***) Som K proc för beräkning av detta värde har begränsningsvärde för CO vid förbränning av biobränsle i panna 3 (90 mg/mj) enligt gällande tillstånd använts. 90 mg/mj har omräknats till 176 mg/m 3 ntg, 6 % O 2 enligt Naturvårdsverkets riktlinjer. Se punkt myndighetskontakter Kommentar: Lagkrav uppfylls. NOx, CO, SO2, CH4 (som mått på TOC), HCl & Stoft mäts kontinuerligt. Resultat i bilagor 1 till 6. HCl, HF, SO2, Hg, Cd, Tl, Sb+ As+ Pb+ Cr+ Co+ Cu+ Mn+ Ni+ V, Dioxiner och Furaner har uppmätts periodiskt vid två tillfällen (februari och november)

13 Periodiska mätningar utfördes 18/2 och 17-18/11 med resultat enligt nedan: Parameter Vilkor Enhet Mätning SO2 141 mg/m 3 ntg, 6 % O2 Uppmätta värden 18/ /11 Innehålls BegrV? 2 gånger/år 0,063 1,5 Ja HCl 15 HF 1,5 Hg 0,05 Cd, Tl 0,05 mg/m 3 ntg, 6 % O2 mg/m 3 ntg, 6 % O2 mg/m 3 ntg, 6 % O2 mg/m 3 ntg, 6 % O2 2 gånger/år 0,20 1,1 Ja 2 gånger/år 0,0077 0,011 Ja 2 gånger/år 0, ,0012 Ja 2 gånger/år 0, ,00023 Ja Sb+ As+ Pb+ Cr+ Co+ Cu+ Mn+ Ni+ V 0,5 mg/m 3 ntg, 6 % O2 2 gånger/år 0,14 0,18 Ja Dioxiner, Furaner 0,1 ng/m 3 ntg, 6 % O2 2 gånger/år 0,0053* 0,0050* Ja *) Högsta värdet av två utförda analyser (dubbelprov) Utsläpp till vatten Villkoren är endast tillämpliga för rökgaskondensat: Parameter Värde Enhet Kontroll av villkor Typ av villkor Flöde - - Kontinuerlig mätning Endast krav på kontinuerlig kontroll Temperatur - - Kontinuerlig mätning Endast krav på kontinuerlig kontroll ph - - Kontinuerlig mätning Endast krav på kontinuerlig kontroll Suspenderad substans 30 mg/l Kontinuerlig mätning Begränsningsvärde (Gäller för 95 % av de uppmätta värdena) Suspenderad substans 45 mg/l Veckovisa flödesproportionella prov. Begränsningsvärde (Gäller för 100 % av de uppmätta värdena)

14 Parameter Värde Enhet Kontroll av villkor Typ av villkor Hg 0,03 mg/l 1 gång/månad Begränsningsvärde Cd, Tl 0,05 mg/l 1 gång/månad Begränsningsvärde As 0,15 mg/l 1 gång/månad Begränsningsvärde Pb 0,2 mg/l 1 gång/månad Begränsningsvärde Cr, Cu, Ni 0,5 mg/l 1 gång/månad Begränsningsvärde Zn 1,5 mg/l 1 gång/månad Begränsningsvärde Dioxiner och Furaner 0,3 ng/år 2 gånger/år Begränsningsvärde Kommentar: Lagkrav uppfylls. Flöde, Temperatur och ph mäts kontinuerligt. ph valideras via flödesproportionella laboratorieprover en gång/vecka. Tungmetaller mäts en gång/månad på flödesproportionella samlingsprov. Dioxiner och Furaner mättes i flödesproportionella veckoprover som togs ut 17/2 resp 17/ Resultat från månadsvisa resp periodiska mätningar Parameter Värde Enh et Kontroll av villkor Typ av villkor Högsta värde Uppfylls vilkor? Suspenderad substans Suspenderad substans 30 mg/l Dagliga flödesproportionella 24- timmarsprov 45 mg/l Veckovisa flödesproportionella prov Begränsningsvärde (Gäller för 95 % av uppmätta värden) Begränsningsvärde (Gäller för 100 % av uppmätta värden) 5,5 Ja Hg 0,03 mg/l 1 gång/månad Begränsningsvärde 0,0007 Ja Cd, Tl 0,05 mg/l 1 gång/månad Begränsningsvärde <0,0001 Ja As 0,15 mg/l 1 gång/månad Begränsningsvärde 0,020 Ja Pb 0,2 mg/l 1 gång/månad Begränsningsvärde <0,00050 Ja Cr, Cu, Ni 0,5 mg/l 1 gång/månad Gränsvärde 0,0086 Ja Zn 1,5 mg/l 1 gång/månad Gränsvärde 0,070 Ja Dioxiner och Furaner 0,3 ng/l 2 gånger/år Gränsvärde 0,0037* Ja *) Redovisas som TE enligt SFS 2013:

15 Kontrollmätningar för att säkerställa funktion hos AMS (JM och AST) Jämförande Mätning enligt NFS 2004:6 (JM) och kvalitetssäkring (AST) enligt SS-EN 14181:2004 av Automatiskt Miljömätningssystem genomfördes februari. JM innehöll samtliga krav enligt NFS 2004:6. Resultatet från AST visade att kalibrerfunktionen för samtliga parametrar innehölls utom för CO-halter över 200 mg/nm 3 tg i positionen före RGK. Ny QAL2 genomfördes därför för CO i position före RGK med godkänt resultat Analyser av askor och markprover Prover togs ut på bottenaska och flygaska i samband med emissionsmätningarna 17/2 och 17/11. Vid emissionsmätningen 17/2 utfördes utökad elementaranalys av askorna. Vid mätningen 17/11 genomfördes mätning av de mest relevanta parametrarna. Markprov togs ut i botten av utgående dike vid emissionsmätningarna 17/

16 Analysresultat Askor och Markprover Bottenaska Flygaska Markprov Parameter Enhet Resultat 17/2 Resultat 17/11 Resultat 17/2 Resultat 17/11 Resultat 17/2 TS % 100,0 99,9 97,9 99,8 76,1 SiO2 % TS 71,5 14,7 67,9 Al2O3 % TS 11,2 4,44 12,1 CaO % TS 4,46 24,1 1,66 Fe2O3 % TS 2,87 10,0 2,38 K2O % TS 4,63 5,90 2,40 MgO % TS 1,10 3,47 0,836 MnO % TS 0,160 1,32 0,0428 Na2O % TS 4,11 1,32 2,97 P2O5 % TS 0,239 2,93 0,109 TiO2 % TS 0,371 1,20 0,233 LOI 1000 ºC % TS 0,1 19,2 2,1 As mg/kg TS 34, ,33 Ba mg/kg TS Be mg/kg TS 1,70 0,637 1,29 Cd mg/kg TS 1,01 <0,51 21,5 24 0,254 Co mg/kg TS 7,27 5,2 24,5 30 3,58 Cr mg/kg TS ,6 Cu mg/kg TS ,0 Hg mg/kg TS 0,0109 <0,046 1,95 2,1 <0,04 Mo mg/kg TS 1,60 18,4 Mn mg/kg TS Nb mg/kg TS 5,68 8,54 <5 Ni mg/kg TS 25, ,4 83 4,22 Pb mg/kg TS ,57 S mg/kg TS Sc mg/kg TS 4,41 2,94 6,49 Sn mg/kg TS 11,1 28,3 Sr mg/kg TS V mg/kg TS 31,0 37, ,8 W mg/kg TS <50 <50 <0,4 Y mg/kg TS 15,1 7,18 13,9 Zn mg/kg TS Zr mg/kg TS ,0 69,0 TOC % TS <1,0 2,5 ph 6,7 N-tot mg/kg TS 1700 Ammoniumkväve mg/kg TS 34 P-tot mg/kg TS 600 Fenolindex mg/kg TS <0,

17 2.3 Årsvärden av utsläpp till luft och vatten (redovisas både i text och emissionsdel) Utsläpp till luft (ton) Värden framtagna via mätning utom CO2 som beräknas genom masballans enligt CO2- deklaration. Icke validerade mätvärden används. År Kväveoxider, NOx 62,9 72,4 75,2 61,9 43,2 35,8 Dikväveoxid, N2O 7,39 9,66 11,35 9,25 3,83 0,71 Ammoniak, NH3 1,07 1,18 3,08 3,12 1,55 1,21 Svavel 1,0 0,90 0,82 0,21 0,066 0,31 Koloxid, CO 76,2 89,2 90,1 56,3 52,1 47,4 Koldioxid, CO2 (endast fossilt) TOC (mätt som CH4) Mättes ej Mättes ej Mättes ej 3,4 1,9 0,70 Stoft (före rökgaskondensering) 7,62 14,7 8,43 5,37 5,14 1,65 Stoft (efter rökgaskondensering) (Beräknad) 3,8 7,4 4,22 2,68 2,57 0, Utsläpp via Rökgaskondensatvatten till Inre fjärden (kg) Värden för 2014 beräknade utifrån ett flöde av m 3 och årsmedelv. av analysresultat. År Suspenderande ämnen, Susp Ammoniumkväve Kadmium Cd 0,010 <0,011 <0,009 <0,0085 <0,0084 <0,0094 Kvicksilver Hg 0,011 0,022 0,0096 0,0145 <0,0084 0,0094 Zink, Zn 0,828 0,793 0,537 0,642 0,502 1,15 Bly 0,057 0,054 <0,046 <0,043 <0,042 <0,0471 Nickel 0,096 0,141 0,091 <0,085 <0,084 <0,0942 Koppar 0,253 0,825 0,146 0,680 0,160 0,230 Krom 0,441 0,901 0,483 0,505 0,387 0,242 Arsenik 0,560 0,814 0,500 0,819 0,492 0,685 Tallium 0,028 0,022 0,010 0,012 <0,0084 <0,0094 Furaner + dioxiner* För låga att beräkna 2,2*10-6 0,34*10-6 0,30*10-6 0,34*10-6 *) Redovisas som TE enligt SFS 2013:253,

18 2.3.3 Utgående dike, sedimenteringsbassäng Resultat från provtagning sedimenteringsbassäng Parameter Årsmedelvärden Enhet Oljeindex 0,20 0,11 mg/l Suspenderande ämnen, Susp 13,5 5,7 mg/l Kadmium Cd 0,1 0,1 mg/l Kvicksilver Hg <0,1 <0,1 µg/l Zink, Zn 73,1 54,1 µg/l Bly, Pb 1,7 0,9 µg/l Nickel, Ni 1,3 1,1 µg/l Koppar, Cu 14,0 13,7 µg/l Krom, Cr 1,5 1,1 µg/l Arsenik, As 3,0 2,8 µg/l Tallium, Tl <0,1 <0,1 µg/l Beräknat årsutsläpp av olja : < 6 kg Åtgärder som vidtagits för att minska miljöpåverkan eller förbrukning av resurser Försök med dosering av svavel 21-24/ genomfördes försök med dosering av svavelgranulat i syfte att reducera halten CO i rökgaser. Försöket anmäldes till Bygg & Miljönämnden Bygg & Miljönämnden bekräftade anmälan (Dnr 2013/2982-2). Emissionerna av svavel i rökgaser övervakades under hela försöket och gränsvärden enligt SFS 2013:253 resp NFS 2002:28 överskreds aldrig. Även vatten från rökgaskondensering och askor kontrollerades under försöket, men ingen signifikant påverkan kunde iakttas. Under försöket kunde endast marginella sänkningar av halten CO i rökgaser observeras. Då den önskvärda effekten att sänka halten CO uteblev i det närmaste helt beslutades att INTE införa svaveldosering permanent MRS Monitoring Avtal har slutits med ENTRIC AB ang Tjänsten MRS Monitoring. Tjänsten innebär att personal vid ENTRIC AB loggar in i MiljöRedovisningsSystemet (MRS) regelbundet och kontrollerar att programvaran fungerar korrekt, om ev larm föreligger och om något mätvärde är över begränsningsvärdet. ENTRIC AB underrättar skyndsamt personalen vid GKVAB om något problem föreligger

19 2.5. Sammanfattning Tillbud och störningar åtgärder För följande tillbud har under året upprättats avvikelserapporter. De tillbud som inneburit överskridande av begränsningsvärden eller avsteg från villkor i miljötillstånd har rapporterats till tillsynsmyndighet. Även tillbud som ansetts som uppseendeväckande har rapporterats till tillsynsmyndighet: Datum Händelse Konsekvens Åtgärd Rapp t mynd 23/1 Hög CO i utgående rökgaser Överskridande av dygnsbegränsningsvärde för CO (se även punkt 2.5.6). Pannans luftinställningar justerades. Ja 27/1 Spill av myrsyra Ca 20 liter myrsyra läckte ut via felmonterad ventil. 16/4 Avbrott i datorkommunikation 22/5 och 23/5 Miljömätningsinstrumentet överhettades och stängde av Miljödata kunde inte redovisas i realtid i MRS. Förlorad mättid. Dygnet 22/5 förkastas. 16/9 Lutläckage 1-2 liter lut läckte ut i golvkanal. 28/9 Högt ph i utgående rökgaskondensat 13/11 Högt ph i utgående rökgaskondensat Ventilen monterades om. Syran läts avdunsta. Datorkommunikation återställdes. Huvuddelen av de förlorade data kunde återskapas via ABB-system. Dörren till miljömätrummet ställs öppen vid extremt hög utetemperatur. Läckande koppling tätades. Luten spolades ut med stadsvatten Dygnsriktvärde överskreds Syrapump åtgärdades. Ja Dygnsriktvärde överskreds 24/11 Utebliven provtagning Provtagning av flygaska enligt egenkontrollprogram utfördes ej. Syrapump kördes på maxutslag manuellt en kortare tid. Extra prov togs ut påföljande dag. Nej Nej Nej Nej Ja Nej Risker och rutiner för undersökning av risker som ändrats Gävle Energi har rutiner för riskanalys och rutinerna för detta har inte i någon större omfattning förändrats under Rutiner för fortlöpande miljöförbättrande arbete som har ändrats Genom vårt miljöledningssystem pågår en kontinuerlig uppdatering samt framtagande av nya rutiner och instruktioner. Bland annat genomförs regelbundna miljöronder/revisioner

20 2.5.4 Undersökningar om miljöpåverkan från verksamhetens produkter och eventuellt åtgärder för att minska miljöpåverkan Kontrollmätning av stoftreduktionen genom rökgaskondenseringen genomfördes 18/11. Kontrollmätningen visade att stoftreduktionen vid 6% O2 var 85% Åtgärder för att minska mängden farligt avfall Inga direkta åtgärder har vidtagits då mängderna är mycket begränsade. Utbildning och information utgör de främsta åtgärderna Myndighetskontakter och beslut Under året har kontakter med myndigheterna, framförallt Tillsynsmyndigheten (Gävle Kommun, Bygg & Miljö-nämnden) skett. Nedan följer en sammanfattning: Tillsynsmyndighet har anmält överskridandet av dygnsgränsvärde för CO den 23/1 till Miljöenheten vid Polismyndigheten i Gävle. Ärendet är ej avslutat. Tillsynsmyndighet har framfört att den mängd avfall som får förbrännas vid KVV Johannes medför att anläggningen bör klassas som A-anläggning. GKVAB har därför den 21/10 begärt ändring av miljötillstånd hos MÖD, så att tillståndsgiven mängd avfall som får förbrännas minskas till en nivå som speglar faktiskt förbränd mängd avfall. Ärendet är ej avslutat. GKVAB lämnade den 9/6 in förslag på placering av provtagnings- och mätpunkter enligt FFA 47 till Tillsynsmyndighet. Beslut erhölls av tillsynsmyndighet den 26/ (D nr 2014/1759-2) där förslaget godtogs. GKVAB har den 5/9 lämnat in formell redovisning av tillämpning av SFS 2013:253 till Tillsynsmyndighet. I redovisningen ingick bl a information om tillämpning av undantag för mätning av HF och begäran om dispens från mätning av HCl och SO2 i rökgaser. Vidare ingick förslag på processgränsvärden som skulle användas vid blandningsberäkningar. Tillsynsmyndighet svarade den 10/11 (D nr 2014/2478-5) och beviljade begärda dispenser samt beslutade processgränsvärden i enlighet med GKVABs förslag. Tillsynsmyndighet genomförde riktad besiktning den 19/11. NOX- redovisning till Naturvårdsverket inom föreskriven tid. Koldioxidrapport till Naturvårdsverket inom föreskriven tid. Miljöbesiktning insänd till Tillsynsmyndighet

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning Aktbilaga 12 BESLUT 1 (16) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Christina Berglund Christina.Berglund@x.lst.se Tel. 026-171196 Dellenbygdens Miljöåtervinning AB C/O Svensk oljeåtervinning AB Cisternvägen

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2010. Åre Östersund Airport

MILJÖRAPPORT 2010. Åre Östersund Airport RAPPORT 2011-03-24 01.00 D 2011-000480 1(34) MILJÖRAPPORT 2010 Åre Östersund Airport Verksamhetsutövare: Swedavia Organisationsnummer: 556797-0818 Enligt miljöbalken 26:19 och Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI AB Årsrapport C-verksamhet 2014 Rya Värmepumpverk 10-2015-0078

GÖTEBORG ENERGI AB Årsrapport C-verksamhet 2014 Rya Värmepumpverk 10-2015-0078 Sammanfattning I den här rapporten beskrivs verksamheten på Rya värmepumpverk under år 2014 En sammanfattning över drift och användning av köldmedium visas i tabellerna nedan Observera att redovisning

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport; beslutade den 7 maj 2006. Utkom från trycket den 6 november 2006 Konsoliderad version. Ändringar införda

Läs mer

Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2

Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2 Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 1.1. Revisionshistorik 4 1.2. Organisation 5 1.3. Kontaktuppgifter 5 1.4. Bakgrund f d Scharins industriområde

Läs mer

DOM 2015-02-10 Stockholm

DOM 2015-02-10 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060201 DOM 2015-02-10 Stockholm Mål nr M 1865-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom 2014-02-03 i mål nr M 3340-05,

Läs mer

2014-11-14 BESLUTSUNDERLAG. Reinvestering i ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk - för nästa generations boråsare i en stad i utveckling

2014-11-14 BESLUTSUNDERLAG. Reinvestering i ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk - för nästa generations boråsare i en stad i utveckling 2014-11-14 BESLUTSUNDERLAG Reinvestering i ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk - för nästa generations boråsare i en stad i utveckling Sammanfattning och beslutsförslag Beslutsunderlaget redovisar

Läs mer

DOM 2014-06-27 Stockholm

DOM 2014-06-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060106 DOM 2014-06-27 Stockholm Mål nr M 7429-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet, Täby kommun

Miljökonsekvensbeskrivning för en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet, Täby kommun 1 BILAGA B Handläggare: Anna-Karin Hjalmarsson Miljökonsekvensbeskrivning för en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet, Täby kommun 2 Icke-teknisk sammanfattning Bakgrund och syfte E.ON Sverige AB

Läs mer

HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) MR 2013 för Hargshamn ARV

HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) MR 2013 för Hargshamn ARV HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) 1. GRUNDDEL... 3 2. Verksamhetsbeskrivning... 4 2.1. Verksamhetsområde... 4 2.2. Industrier och andra anslutna verksamheter... 4 2.3. Dimensionering...

Läs mer

Myndigheternas frågeställning anges nedan med fet kursiv stil, medan bolagets svar har skrivits med vanlig stil.

Myndigheternas frågeställning anges nedan med fet kursiv stil, medan bolagets svar har skrivits med vanlig stil. Kompletteringar till ansökan om tillstånd enligt miljöbalken SSAB Tunnplåt AB har beretts möjlighet att lämna in kompletteringar i mål M 2350-08 i enlighet med önskemål från Fiskeriverket, Naturvårdsverket,

Läs mer

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe September 2005 Reviderad december 2013 Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Miljösamverkan Västra Götaland 2005 reviderad december

Läs mer

Svenska Pappersbruket AB

Svenska Pappersbruket AB 1 Ref. : Christer Jönsson 2011-03-17 Mb: 0730-22 60 72 Underlag för samråd rörande verksamheten vid företagets fabriksanläggning Klippan 3:32, Klippans kommun. 1. Bakgrund ( SPAB ) bedriver tillståndspliktig

Läs mer

Transporter till och från Åbyverket och deras miljöpåverkan

Transporter till och från Åbyverket och deras miljöpåverkan 1 Handläggare Anna-Karin Hjalmarsson Transporter till och från Åbyverket och deras miljöpåverkan 2 3 Innehållsförteckning 0 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 7 1.1 Nollalternativ och planerad verksamhet...

Läs mer

Miljöbalken Så berör den dig som företagare

Miljöbalken Så berör den dig som företagare november 2013 Miljöbalken Så berör den dig som företagare Miljöbalkens regler ska följas av alla och det är din skyldighet, i rollen som företagare, att känna till hur din verksamhet är berörd av bestämmelserna

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Miljörapport Västerås flygplats AB 2012

Miljörapport Västerås flygplats AB 2012 Miljörapport Västerås flygplats AB 2012 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsbeskrivning... 3 1.1 Kortfattad beskrivning... 3 1.2 Organisation för miljöarbetet på Västerås flygplats... 3 1.3 Översiktlig beskrivning

Läs mer

fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n

fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n R I KT L I N J E R fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n ind u st r i e r o c h a n d ra ve r k s a m h e te r. N ove m b e r 2 01 0 1 Innehåll Förord 3 Inledning 4 Olika typer av avloppsvatten

Läs mer

DOM 2015-04-23 Stockholm

DOM 2015-04-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060302 DOM 2015-04-23 Stockholm Mål nr M 5062-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-04-30 i mål nr M 4885-10, se

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

SPCR 178. Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp

SPCR 178. Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp SPCR 178 Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification

Läs mer

FRÅN SKOGSBRÄNSLEUTTAG TILL ASKÅTERFÖRING

FRÅN SKOGSBRÄNSLEUTTAG TILL ASKÅTERFÖRING Handbok FRÅN SKOGSBRÄNSLEUTTAG TILL ASKÅTERFÖRING Producerad av RecAsh - ett demonstrationsprojekt inom Life-Miljö www.recash.info Handbok Från skogsbränsleuttag till askåterföring Producerad av: RecAsh

Läs mer

Miljörapport 2011. Värmepumpverket i Västerås

Miljörapport 2011. Värmepumpverket i Västerås Miljörapport 2011 Värmepumpverket i Västerås TEXTDEL MILJÖRAPPORT FÖR VÄRMEPUMPVERKET VÄSTERÅS 2011 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Västerås Värmepumpverket

Läs mer

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET RÅD OCH REGLER FÖR ANSLUTNING TILL RYAVERKET 2000 Förord Denna broschyr riktar sig till verksamheter som avleder avloppsvatten till Göteborgsregionens

Läs mer

Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning

Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning Syftet med denna vägledning är att öka samsynen om hur villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk kan formuleras

Läs mer

GärstadaNLäGGNINGEN ENErGI Ur avfall FÖr MILJÖNs skull

GärstadaNLäGGNINGEN ENErGI Ur avfall FÖr MILJÖNs skull GärstadANLÄGGNINGEN ENERGI UR AVFALL FÖR MILJÖNS SKULL Så gick det till 1954 Den första fjärrvärmeleveransen skedde i Linköpings kommun. Anslutningen till fjärrvärmenätet ökade i slutet av 50-talet och

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall; Utkom från

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Antagen av: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2005-06-02, 91 1. Inledning 2 2. Oljeavskiljare 3 2.1. VERKSAMHETER DÄR OLJEAVSKILJARE

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till utsläpp av renat hushållsspillvatten från Skaulo avloppsreningsverk, Gällivare kommun

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till utsläpp av renat hushållsspillvatten från Skaulo avloppsreningsverk, Gällivare kommun Underlag för samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken (1998:808) 2013-02-22 Upprättad av: Annika Lindgren Granskad av: Lars Dyrlind och Gun-Marie Hannu Godkänd av: Michael Martinsson Underlag för samråd enligt

Läs mer

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Ett samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Innehållsförteckning 3 Ansvar och planering 4 Lagstiftning 4 Miljöbalken 5 Plan- och bygglagen 6 Anvisningar

Läs mer