Konkurrens på bostadsmarknaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konkurrens på bostadsmarknaden"

Transkript

1 Regeringsuppdrag M2009/4802 A Konkurrens på bostadsmarknaden ett nedslag i 15 kommuner

2

3 Konkurrens på bostadsmarknaden ett nedslag i 15 kommuner Boverket november 2010

4 Titel: Konkurrens på bostadsmarknaden ett nedslag i 15 kommuner Utgivare: Boverket november 2010 Upplaga: 1 Antal 80 Tryck: Boverket internt ISBN tryck: ISBN pdf: Sökord: Bostadsmarknaden, bostadsfastigheter, bostäder, ägare, ägarstrukturen, storstäder, förortskommuner, universitetsstäder, medelstora kommuner, små kommuner Dnr: /2010 Publikationen kan beställas från: Boverket, Publikationsservice, Box 534, Karlskrona Telefon: eller Fax: E-post: Webbplats: Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran. Boverket 2010

5 3 Förord Rapporten är en sammanställning och redovisning av hur ägarstrukturen för bostadsfastigheter ser ut i femton utvalda kommuner och hur den har förändrats mellan 2008 och Rapporten har utarbetats av Rolf-Erik Román. Karlskrona november 2010 Martin Storm verksamhetschef

6 4 Konkurrens på bostadsmarknaden

7 5 Innehåll Sammanfattning Inledning Syfte Avgränsning Datainsamling och metod Ägarstruktur Inledning Ägarstrukturen i riket De enskilda kommunerna Storstäder Förortskommuner till storstäder Universitetsstäder Medelstora kommuner med långvarig balans på bostadsmarknaden Medelstora kommuner med långvarigt överskott på bostadsmarknaden Små kommuner med långvarig balans på bostadsmarknaden Små kommuner med långvarigt överskott på bostadsmarknaden Sammanfattning angående ägarstrukturen Bilaga... 35

8 6 Konkurrens på bostadsmarknaden

9 7 Sammanfattning Boverket har valt att belysa ägarstrukturen genom att redovisa de största bostadsfastighetsägarnas bestånd (uttryckt i taxerad bostadsyta) i femton kommuner, däribland de tre storstadskommunerna. I Stockholm och Malmö är upplåtelseformen för 55 procent av den totala taxerade bostadsytan i flerbostadshus hyresrätt. I tolv av de tretton övriga kommunerna är hyresrättens andel två tredjedelar eller mer. Riksgenomsnittet är 64 procent. I Sundbyberg och Burlöv, två förortskommuner till storstäder, är marknadsandelen för offentligt ägande (stat, kommun, landsting och kommunägda bostadsföretag, varav de sistnämnda dominerar) procent när det gäller hyresrätt i flerbostadshus. Motsvarande andel är cirka hälften i sex av de övriga kommunerna (däribland Stockholm och Göteborg). ca två tredjedelar i två (Motala och Ånge) och ca 40 procent eller mindre i fyra kommuner (varav en är Malmö). En av kommunerna som ingår i redovisningen, Valdemarsvik, har inget kommunalt bostadsföretag. En relativt ny företeelse är att utlandsbaserade bostadsföretag har skaffat sig en betydande marknadsandel (10-15 procent) i vissa kommuner. Detta gäller Malmö och de två universitetsorterna Linköping och Umeå samt en medelstor och en mindre kommun (Härnösand och Hällefors). Det utlandsbaserade ägandet är av mindre betydelse i Stockholm och Göteborg. Från 2008 till 2010 har det inträffat små förändringar. En viktig förändring är att kommunägda Svenska Bostäder i Stockholm minskat sitt innehav av bostadsfastigheter med närmare 30 procent. Trots det bibehåller Svenska Bostäder sin position som den största ägaren av bostadsfastigheter i Stockholm. Noterbart är vidare att det danskägda företaget Centerplan Nordic A/S minskat sitt innehav under de senaste två åren till en fjärdedel av den tidigare nivån, vilket betytt ett fall från 9:e till 20:e plats på rankinglistan i Göteborg och att utlandsbaserade Akelius Invest Ltd avvecklat sitt innehav av bostadsfastigheter i Sollefteå, där man var tredje största ägare av bostadsfastigheter för två år sedan. Av de 50 största bostadsfastighetsägarna i riket är 38 kommuner, 5 privatägda svenska aktiebolag, 5 utländska företag, en ekonomisk förening och en i kategorin övriga. Efter Stockholm och Göteborg kommer två utlandsbaserade ägare på tredje och fjärde plats på rankinglistan, nämligen ACTA (Norge) och Akelius Invest Ltd (Bahamas). På sjunde plats kommer det första privatägda svenska aktiebolaget, Stena AB. De utländska företagens och de svenska aktiebolagens fastighetsinnehav är till skillnad från kommunernas fastighetsinnehav spritt på ett stort antal kommuner.

10 8 Konkurrens på bostadsmarknaden

11 9 1. Inledning Ett uppdrag i Boverkets regleringsbrev för 2010 lyder: Konkurrens på bostadsmarknaden Boverket ska fortlöpande fördjupa kunskaperna om konkurensförhållanden, ägarstruktur och marknadsformer på bostadsmarknaderna, särskilt hyresmarknaderna. Av särskild vikt är vad olika marknadsförhållanden innebär för konsumenterna - bostadskonsumenter i allmänhet och hyresgäster och hyresbostadssökande i synnerhet, 1 Denna rapport är en redovisning av ovanstående avrapporteringskrav och ska ses som ett kunskapsunderlag, som för fjorton utvalda kommuner i landet samt Göteborg presenterar: de största fastighetsägarna och storleken på deras bestånd, samt en sammanfattande redovisning av ägarstrukturen. 1.1 Syfte Rapporten syftar till att ge en överblick av hur ägarstrukturen av hyresfastigheter ser ut och har utvecklats på ett antal orter i landet. Den är en förstudie och syftar främst till att vara ett kunskapsunderlag inför framtiden. 1.2 Avgränsning Redovisningen av ägarstrukturen av fastigheter i femton kommuner avser oktober Förändringar sedan 2008 redovisas för i de enskilda fall då ägare av bostadsfastigheter förekom i Boverkets rapport Konkurrens på bostadsmarknaderna ett nedslag i 14 kommuner (2009). Rapporten avser endast att ge en bild av hur fastighetsbeståndet och ägarstrukturen ser ut i ett fåtal kommuner i landet. Någon djupare analys av resultaten kommer inte att göras. Urvalet innebär också att någon heltäckande bild ej kan ges. Bland annat ingår inte några små och medelstora kommuner med långvarig brist på bostadsmarknaden i urvalet. Inriktningen av arbetet innebär dessutom att redovisning och analys av exempelvis fastigheternas geografiska läge i kommunerna, storlek på lägenheterna och vilka som bor i lägenheterna inte kommer att inkluderas i arbetet. Likaså kommer inte förändringar av varje fastighetsägares marknadsandelar, mobiliteten (vilka nya företag som kommer in på marknaden och vilka som försvinner) att studeras. 1.3 Datainsamling och metod För ändamålet att studera bostadsbeståndets fördelning har Boverket valt ut fjorton kommuner geografiskt spridda över landet. De är parvis uppdelade i sju kategorier utifrån olika egenskaper. Syftet med denna upp- 1 Miljödepartementet ( ), Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Boverket, s. 7.

12 10 Konkurrens på bostadsmarknaden delning är att resultatet i varje kommun ska kunna jämföras med en annan kommun med liknande kännetecken. Jämförelser kommer också att göras med landet som helhet beträffande bostadsbeståndets utveckling. De valda kategorierna och kommunerna är: Storstäder: Stockholm och Malmö. Förortskommuner till storstäder: Sundbyberg och Burlöv. Universitetsorter: Umeå och Linköping. Medelstora kommuner med långvarig balans på bostadsmarknaden: Härnösand och Motala Medelstora kommuner med långvarigt överskott på bostadsmarknaden: Oskarshamn och Sollefteå. Små kommuner med långvarig balans på bostadsmarknaden: Valdemarsvik och Hällefors. Små kommuner med långvarigt överskott på bostadsmarknaden: Hagfors och Ånge. 2 I bilaga görs dessutom en redovisning beträffande ägarstrukturen i Göteborg. Göteborg inkluderas i ett sammanfattande avsnitt med sammanställningar angående ägarstrukturen m.m. i de olika kommunerna. Materialet angående ägarstruktur på de lokala fastighetsmarknaderna är framtaget år 2010 är framtaget med hjälp av analysverktyget Datscha. Med hjälp av detta verktyg har det varit möjligt att ta fram rankinglistor med de 200 största bostadsfastighetsägarna i riket och i var och en av de femton utvalda kommunerna efter sammanlagd taxerad bostadsyta i flerbostadshus. För nio av kommunerna förekommer jämförelser med redovisningen av de största ägarna av bostadsfastigheter år 2008, som togs fram för Boverkets räkning av Byggstatistik AB (Gävle) och redovisades i rapporten Konkurrens på bostadsmarknaderna ett nedslag i 14 kommuner (2009). Uppgifter om total taxerad bostadsyta i riket och i respektive kommun år 2008 har levererats av Statistiska Centralbyrån (SCB). 2 Med långvarig menas att kommunen har haft samma situation, överskott eller balans, på bostadsmarknaden varje år under perioden 2003 till och med Se också Boverket (2008), Bostadsmarknaden

13 11 2. Ägarstruktur 2.1 Inledning Boverkets uppdrag är att beskriva konkurrensförhållanden, ägarstruktur och marknadsformer, särskilt på hyresmarknaderna. Rapporten väljer i detta kapitel att belysa ovanstående genom att i avsnitt 2.2 belysa de största fastighetsägarnas bestånd (uttryckt i taxerad bostadsyta) i de 14 utvalda kommunerna. I bilaga görs en redovisning beträffande Göteborgs kommun. Redovisningen görs i detta avsnitt för 14 kommuner, vilka är parvis uppdelade i sju kategorier med olika egenskaper. Syftet med denna uppdelning är att resultatet i varje kommun ska kunna jämföras med en annan kommun med liknande kännetecken. Som nämndes i inledningskapitlet är de valda kategorierna och kommunerna: Storstäder: Stockholm och Malmö. Förortskommuner till storstäder: Sundbyberg och Burlöv. Universitetsorter: Umeå och Linköping. Medelstora kommuner med långvarig balans på bostadsmarknaden: Härnösand och Motala Medelstora kommuner med långvarigt överskott på bostadsmarknaden: Oskarshamn och Sollefteå. Små kommuner med långvarig balans på bostadsmarknaden: Valdemarsvik och Hällefors. Små kommuner med långvarigt överskott på bostadsmarknaden: Hagfors och Ånge. Med denna uppdelning uppnås en spridning mellan stora och små kommuner, mellan kommuner med överskott respektive balans på bostadsmarknaden samt mellan kommuner i olika delar av landet.

14 12 Konkurrens på bostadsmarknaden 2.2 Ägarstrukturen i riket I tabell 2.1 nedan redovisas de 50 största bostadsfastighetsägarna i Sverige i oktober Tabell 2.1 De 50 största bostadsfastighetsägarna i Sverige 2010 m 2 totalt, % av hyresrätt, % 1 STOCKHOLMS KOMMUN Kommun ,1 4,9 2 GÖTEBORGS KOMMUN Kommun ,8 4,3 3 ACTA, NORGE Utlandsägt ,1 1,6 4 AKELIUS INVEST LTD, BAHAMAS Utlandsägt ,0 1,5 5 MALMÖ KOMMUN Kommun ,9 1,4 6 ÖREBRO KOMMUN Kommun ,9 1,4 7 STENA AB Privatägt svenskt AB ,9 1,3 8 LINKÖPINGS KOMMUN Kommun ,7 1,1 9 GÄVLE KOMMUN Kommun ,6 0,9 10 BOTKYRKA KOMMUN Kommun ,5 0,8 11 UMEÅ KOMMUN Kommun ,5 0,8 12 HELSINGBORGS KOMMUN Kommun ,5 0,8 13 SÖDERTÄLJE KOMMUN Kommun ,5 0,8 14 VÄXJÖ KOMMUN Kommun ,5 0,8 15 UPPSALA KOMMUN Kommun ,5 0,7 16 NORRKÖPINGS KOMMUN Kommun ,5 0,7 17 LULEÅ KOMMUN Kommun ,5 0,7 18 VÄSTERÅS KOMMUN Kommun ,4 0,7 19 JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommun ,4 0,7 20 HEIMSTADEN AB Utlandsägt ,4 0,7 21 KARLSTADS KOMMUN Kommun ,4 0,6 22 LUNDS KOMMUN Kommun ,4 0,6 23 HALMSTADS KOMMUN Kommun ,4 0,6 24 DIN BOSTAD SVERIGE AB Privatägt svenskt AB ,4 0,6 25 KRISTIANSTADS KOMMUN Kommun ,4 0,6 26 SUNDBYBERGS KOMMUN Kommun ,4 0,6 27 WALLENSTAM AB Privatägt svenskt AB ,4 0,5 28 BORÅS KOMMUN Kommun ,3 0,5 29 L E LUNDBERGFÖRETAGEN AB (PUBL) Privatägt svenskt AB ,3 0,5 30 HUDDINGE KOMMUN Kommun ,3 0,5 31 ESKILSTUNA KOMMUN Kommun ,3 0,5 32 STOCKHOLMS KOOP.BOSTADSF.,KOOPERATIV Kooperativt ,3 0,5 33 JÄRFÄLLA KOMMUN Kommun ,3 0,4 34 FALU KOMMUN Kommun ,3 0,4 35 MOTALA KOMMUN Kommun ,2 0,4 36 SOLLENTUNA KOMMUN Kommun ,2 0,4 37 SKELLEFTEÅ KOMMUN Kommun ,2 0,4 38 UPPLANDS VÄSBY KOMMUN Kommun ,2 0,4 39 FÖRBO AB Privatägt svenskt AB ,2 0,4 40 BORLÄNGE KOMMUN Kommun ,2 0,4 41 ÖSTERSUNDS KOMMUN Kommun ,2 0,3 42 VARBERGS KOMMUN Kommun ,2 0,3 43 SIGTUNA KOMMUN Kommun ,2 0,3 44 GOTLANDS KOMMUN Kommun ,2 0,3 45 SUNDSVALLS KOMMUN Kommun ,2 0,3 46 VASAKRONAN HOLDING AB Övriga ,2 0,3 47 PG LIVING AB (ISLAND) Utlandsägt ,2 0,3 48 TROLLHÄTTANS KOMMUN Kommun ,2 0,3 49 HUDIKSVALLS KOMMUN Kommun ,2 0,3 50 CENTERPLAN NORDIC A/S, DANMARK Utlandsägt ,2 0,3 Totalsumma hyresrätt (SCB 2008) ,1 100,0 Totalsumma bostadsrätt (SCB 2008) ,9 Totalsumma (SCB 2008) ,0

15 2. Ägarstruktur 13 Av de 50 största bostadsfastighetsägarna i riket är 38 kommuner, 5 privatägda svenska aktiebolag, 5 utländska företag, en ekonomisk förening och en i kategorin övriga. Efter Stockholm och Göteborg kommer två utlandsbaserade ägare på tredje och fjärde plats på rankinglistan. Dessa fyra har vardera minst en procent av den totala marknaden. På sjunde plats kommer det första privatägda svenska aktiebolaget. De åtta största bostadsfastighetsägarna, varav fem kommuner, har vardera minst en procent av marknaden för hyresrätter i flerbostadshus. De utländska företagens och de svenska aktiebolagens fastighetsinnehav är till skillnad från kommunernas fastighetsinnehav spritt på ett stort antal kommuner. Av de 200 största bostadsfastighetsägarna i riket är 137 kommuner, 27 privatägda svenska aktiebolag, 10 utländska företag, 10 ekonomiska föreningar, 4 stiftelser, 4 i kategorin övriga, två vardera försäkringsbolag, bostadsrättsföreningar och fysiska personer samt en vardera staten respektive en bank. I tabell 2.2 nedan redovisas de största bostadsfastighetsägarna i Sverige i oktober 2010, som inte är kommuner.

16 14 Konkurrens på bostadsmarknaden Tabell 2.2 De största bostadsfastighetsägarna i Sverige 2010 (exklusive kommuner) m 2 totalt, % av hyresrätt, % 1 ACTA, NORGE Utlandsägt ,1 1,6 2 AKELIUS INVEST LTD, BAHAMAS Utlandsägt ,0 1,5 3 STENA AB Privatägt svenskt AB ,9 1,3 4 HEIMSTADEN AB, NORGE Utlandsägt ,4 0,7 5 DIN BOSTAD SVERIGE AB Privatägt svenskt AB ,4 0,6 6 WALLENSTAM AB Privatägt svenskt AB ,4 0,5 7 L E LUNDBERGFÖRETAGEN AB (PUBL) Privatägt svenskt AB ,3 0,5 8 STOCKHOLMS KOOP.BOSTADSF.,KOOPERATIV Kooperativt ,3 0,5 9 FÖRBO AB Privatägt svenskt AB ,2 0,4 10 VASAKRONAN HOLDING AB Övriga ,2 0,3 11 PG LIVING AB (STRAUMUR-BURDAR S INVESTMENT BA, ISLAND) Utlandsägt ,2 0,3 12 CENTERPLAN NORDIC A/S, DANMARK Utlandsägt ,2 0,3 13 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET SKANDIA (PUBL) Försäkringsbolag ,2 0,3 14 EINAR MATTSSON AB Privatägt svenskt AB ,2 0,3 15 FASTIGHETSAB PAGODEN (TYSKLAND) Utlandsägt ,1 0,2 16 BYGGNADSFIRMA OLOV LINDGREN AB Privatägt svenskt AB ,1 0,2 17 APARTMENT BOSTAD VÄSTRA AB Privatägt svenskt AB ,1 0,2 18 REGERINGSKANSLIET Staten ,1 0,2 19 RIKSBYGGEN EKONOMISK FÖRENING Kooperativt ,1 0,2 20 STIFT STOCKHOLMS STUDENTBOSTÄDER Stiftelse ,1 0,2 21 REDERI AB SOYA Privatägt svenskt AB ,1 0,2 22 STIFT AF BOSTÄDER Stiftelse ,1 0,2 23 HEBA FASTIGHETS AB Privatägt svenskt AB ,1 0,2 24 ALLOKTON AB Privatägt svenskt AB ,1 0,2 25 CLAESSON & ANDERZÉN AB Privatägt svenskt AB ,1 0,2 26 JÖNKÖPINGS BYGGINVEST AB Privatägt svenskt AB ,1 0,2 27 SSF REAL ESTATE AB Privatägt svenskt AB ,1 0,2 28 STIFT GÖTEBORGS STUDENTBOSTÄDER Stiftelse ,1 0,2 29 M2 ASSET MANAGEMENT AB Privatägt svenskt AB ,1 0,2 30 IKANO INVEST AB, LUXEMBURG Utlandsägt ,1 0,2 31 STADSTORNET INVEST AB Privatägt svenskt AB ,1 0,1 32 HSB STOCKHOLM EK FÖR Kooperativt ,1 0,1 33 ALLM PENSIONSF FAST NR 54 KB Övriga ,1 0,1 34 ÅBERG, ULLA KARLA HENRIETTA Fysisk person ,1 0,1 35 WÅHLIN FASTIGHETER AB Privatägt svenskt AB ,1 0,1 36 ARANÄS AB Privatägt svenskt AB ,1 0,1 37 HSB SÖDERMANLANDS LÄN EK FÖR Kooperativt ,1 0,1 38 KASAB MATTSON AB Privatägt svenskt AB ,1 0,1 39 FASTIGHETS AB OSTBRICKAN Privatägt svenskt AB ,1 0,1 40 FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRING Försäkringsbolag ,1 0,1 41 HSB GÖTA EKONOMISK FÖRENING Kooperativt ,1 0,1 42 HSB MALMÖ EK FÖR Kooperativt ,1 0,1 43 BYGGNADSFIRMAN LUND AB Privatägt svenskt AB ,1 0,1 44 AB SKRINDAN (JERSEY) Utlandsägt ,1 0,1 45 SVENSKA BOSTADSFONDEN MANAGEMENT AB Övriga ,1 0,1 46 LOCELLUS AB Privatägt svenskt AB ,1 0,1 47 FABEGE AB Privatägt svenskt AB ,1 0,1 48 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING Övriga ,1 0,1 49 ERIK SELIN FASTIGHETER AB Privatägt svenskt AB ,1 0,1 50 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Bank ,1 0,1 51 ARBETAREBOSTADSFONDEN T MINNE AV DEN Stiftelse ,1 0,1 52 PATRIZIA IMMOBILIEN KAG GREATER STOCKHOLM AB (TYSKLAND) Utlandsägt ,1 0,1 53 MELINS FASTIGHETSFÖRVALTNING AB Privatägt svenskt AB ,1 0,1 54 HSB SYDOST EK FÖR Kooperativt ,1 0,1 55 BRF MASTHUGGET Bostadsrättsförening ,1 0,1 56 HSB GÖTEBORG EK FÖR Kooperativt ,0 0,1 57 HSB BRF BOSVEDJAN I SUNDSVALL Bostadsrättsförening ,0 0,1 58 HOLGER BLOMSTRAND BYGGNADS AB Privatägt svenskt AB ,0 0,1 59 BSA HYRESBOSTÄDER AS, NORGE Utlandsägt ,0 0,1 60 AB GULLRINGSBO EGENDOMAR Privatägt svenskt AB ,0 0,1 61 HSB SKÅNE EKONOMISK FÖRENING Kooperativt ,0 0,1 62 HSB UPPSALA EKONOMISK FÖRENING Kooperativt ,0 0,1 63 EDMAN, LARS ERIK Fysisk person ,0 0,1 Totalsumma hyresrätt (SCB 2008) ,1 100,0 Totalsumma bostadsrätt (SCB 2008) ,9 Totalsumma (SCB 2008) ,0 De tre klart största bostadsfastighetsägarna på rankinglistan ovan är ACTA (Norge), Akelius Invest Ltd. (Bahamas) och Stena AB. Tre av de fyra största bostadsfastighetsägarna på rankinglistan ovan är utlandsbaserade. Efter Stockholm och Göteborg kommer två utlandsbaserade ägare på tredje och fjärde plats på rankinglistan. På sjunde plats kommer det första privatägda svenska aktiebolaget.

17 2. Ägarstruktur De enskilda kommunerna Storstäder De två storstadskommuner som studeras är Stockholm och Malmö. en äganderätter är mycket låg, medan såväl bostadsrätter som hyresrätter är vanligare i de båda storstadskommunerna än i övriga landet. en lägenheter i flerbostadshus är 90 procent i Stockholm och 82 procent i Malmö. Den övergripande ägarstrukturen på hyresmarknaden skiljer sig mellan Stockholm och Malmö. I Stockholm är huvuddelen av hyresrättsbeståndet ungefär jämnt fördelat mellan allmännyttan och privata ägare. I Malmö dominerar de privata ägarna, medan allmännyttan har en relativt låg andel av beståndet. Tabell 2.3 De största bostadsfastighetsägarna i Stockholm 2010 av totalt, % hyresrätt, % 1 AB SVENSKA BOSTÄDER Allmännyttigt bostadsföretag ,6 13,9 2 AB STOCKHOLMSHEM Allmännyttigt bostadsföretag ,2 11,4 3 AB FAMILJEBOSTÄDER Allmännyttigt bostadsföretag ,4 10,0 4 STOCKHOLMS KOOP.BOSTADSF.,KOOPERATIV Kooperativt ,9 3,5 5 MICASA FASTIGHETER I STOCKHOLM AB Allmännyttigt bostadsföretag ,3 2,4 6 WALLENSTAM AB Privatägt svenskt AB ,1 2,0 7 EINAR MATTSSON AB Privatägt svenskt AB ,0 1,9 8 BYGGNADSFIRMA OLOV LINDGREN AB Privatägt svenskt AB ,9 1,7 9 REDERI AB SOYA Privatägt svenskt AB ,7 1,3 10 STENA AB Privatägt svenskt AB ,6 1,2 11 HSB STOCKHOLM EK FÖR Kooperativt ,6 1,0 12 IKANO INVEST AB (LUXEMBURG) Utlandsägt ,5 0,9 13 STIFT STOCKHOLMS STUDENTBOSTÄDER Stiftelse ,5 0,9 14 HEBA FASTIGHETS AB Privatägt svenskt AB ,5 0,9 15 FABEGE AB Privatägt svenskt AB ,4 0,7 16 ARBETAREBOSTADSFONDEN T MINNE AV DEN Stiftelse ,4 0,7 17 WÅHLIN FASTIGHETER AB Privatägt svenskt AB ,3 0,5 18 AFA SJUKFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Försäkringsbolag ,2 0,4 19 MÅNBACKEN FASTIGHETS AB Privatägt svenskt AB ,2 0,4 20 HÄGERSTENS ENSKILDA FASTIGHETSÄGARE AB Privatägt svenskt AB ,2 0,4 21 M2 ASSET MANAGEMENT AB Privatägt svenskt AB ,2 0,4 22 FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRING Försäkringsbolag ,2 0,4 23 LENNART ERICSSON HOLDING AB Privatägt svenskt AB ,2 0,4 24 ELH FAST HOLDING AB Privatägt svenskt AB ,2 0,3 25 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET SKANDIA (PUBL) Försäkringsbolag ,2 0,3 26 FASTIGHETSAKTIEBOLAGET STADSHUS Privatägt svenskt AB ,2 0,3 27 BOULTBEE (HOLDING) AB (STORBRITANNIEN) Utlandsägt ,2 0,3 28 DE JONG, WONNA IWONA Fysisk person ,2 0,3 29 SEGERCRANTZ, EVA KRISTINA Fysisk person ,2 0,3 30 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Bank ,2 0,3 31 ATRIUM LJUNGBERG AB Privatägt svenskt AB ,2 0,3 32 STOCKHOLMS STADS BRANDFÖRSÄKRINGSKONTOR Försäkringsbolag ,1 0,3 33 STOCKHOLMS KOMMUN/EXPLOATERINGSKONTO Kommun ,1 0,3 34 PRIMULA BYGGNADS AB Privatägt svenskt AB ,1 0,3 35 ANDERS BODIN FASTIGHETER AB Privatägt svenskt AB ,1 0,3 36 ARBINGE, KARL CHRISTIAN, M.FL. Fysisk person ,1 0,3 37 GOETZE, BERNT TOMMIE TINO Fysisk person ,1 0,2 38 ERIKSSON, MARGIT ELEONORA Fysisk person ,1 0,2 39 EDSLÖV, EVERT HELGE HERBERT Fysisk person ,1 0,2 40 FASTIGHETS AB SENATOR Privatägt svenskt AB ,1 0,2 41 STIFT STORA SKÖNDAL Stiftelse ,1 0,2 42 ASPINGTON, GUNILLA VIOLA Fysisk person ,1 0,2 43 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING Försäkringsbolag ,1 0,2 44 IMMANUELSKYRKANS FÖRSAMLING Övriga ,1 0,2 45 VASAKRONAN HOLDING AB Övriga ,1 0,2 46 TAGE LILJEDAHL FASTIGHETS AB Privatägt svenskt AB ,1 0,2 47 REGERINGSKANSLIET Staten ,1 0,2 48 NÄSLUND, LENA ULRIKA MARGARETA, M.FL. Fysisk person ,1 0,2 49 STIFT MHS-BOSTÄDER Stiftelse ,1 0,2 50 BERTIL STRÖMBERG BYGGNADS AB Privatägt svenskt AB ,1 0,2 51 TAGEHUS AB Privatägt svenskt AB ,1 0,1 Totalsumma hyresrätt (SCB 2008) ,2 100,0 Totalsumma bostadsrätt (SCB 2008) ,8 Totalsumma (SCB 2008) ,0

18 16 Konkurrens på bostadsmarknaden I tabell 2.3 redovisas de 51 största bostadsfastighetsägarna i Stockholm i oktober Dessutom redovisas taxerad bostadsyta i procent av total bostadsarea i hyresfastigheter (flerbostadshus) i Stockholm och i procent av total taxerad bostadsyta i flerbostadshus med hyresrätt. De tre klart största bostadsfastighetsägarna är de tre kommunägda bostadsföretagen Svenska Bostäder, Stockholmshem och Familjebostäder. Tabell 2.4 De största bostadsfastighetsägarna i Stockholm 2008 och 2010 Taxerad Ändring m AB SVENSKA BOSTÄDER Allmännyttigt bostadsföretag AB STOCKHOLMSHEM Allmännyttigt bostadsföretag AB FAMILJEBOSTÄDER Allmännyttigt bostadsföretag STOCKHOLMS KOOP.BOSTADSF.,KOOPERATIV Kooperativt MICASA FASTIGHETER I STOCKHOLM AB Allmännyttigt bostadsföretag WALLENSTAM AB Privatägt svenskt AB EINAR MATTSSON AB Privatägt svenskt AB BYGGNADSFIRMA OLOV LINDGREN AB Privatägt svenskt AB REDERI AB SOYA Privatägt svenskt AB STENA AB Privatägt svenskt AB HSB STOCKHOLM EK FÖR Kooperativt IKANO INVEST AB (LUXEMBURG) Utlandsägt STIFT STOCKHOLMS STUDENTBOSTÄDER Stiftelse HEBA FASTIGHETS AB Privatägt svenskt AB FABEGE AB Privatägt svenskt AB ARBETAREBOSTADSFONDEN T MINNE AV DEN Stiftelse WÅHLIN FASTIGHETER AB Privatägt svenskt AB AFA SJUKFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Försäkringsbolag MÅNBACKEN FASTIGHETS AB Privatägt svenskt AB HÄGERSTENS ENSKILDA FASTIGHETSÄGARE AB Privatägt svenskt AB M2 ASSET MANAGEMENT AB Privatägt svenskt AB FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRING Försäkringsbolag ?? 23 LENNART ERICSSON HOLDING AB Privatägt svenskt AB ?? 24 ELH FAST HOLDING AB Privatägt svenskt AB FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET SKANDIA (PUBL) Försäkringsbolag FASTIGHETSAKTIEBOLAGET STADSHUS Privatägt svenskt AB ?? 27 BOULTBEE (HOLDING) AB (STORBRITANNIEN) Utlandsägt ?? 28 DE JONG, WONNA IWONA Fysisk person SEGERCRANTZ, EVA KRISTINA Fysisk person ?? 30 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Bank ATRIUM LJUNGBERG AB Privatägt svenskt AB ?? 32 STOCKHOLMS STADS BRANDFÖRSÄKRINGSKONTOR Försäkringsbolag STOCKHOLMS KOMMUN/EXPLOATERINGSKONTO Kommun ?? 34 PRIMULA BYGGNADS AB Privatägt svenskt AB ANDERS BODIN FASTIGHETER AB Privatägt svenskt AB ARBINGE, KARL CHRISTIAN, M.FL. Fysisk person GOETZE, BERNT TOMMIE TINO Fysisk person ?? 38 ERIKSSON, MARGIT ELEONORA Fysisk person ?? 39 EDSLÖV, EVERT HELGE HERBERT Fysisk person ?? 40 FASTIGHETS AB SENATOR Privatägt svenskt AB I tabell 2.4 redovisas samma ranglista som i föregående tabell. För fastighetsägare som finns med i redovisningen av de största bostadsfastighetsägarna i Stockholm i Boverkets rapport Konkurrens på bostads marknaderna ett nedslag i 14 kommuner (2009) redovisas taxerad bostadsyta vid årsskiftet 2008/09. Några av bostadsfastighetsägarna på listan ovan, för vilka ingen uppgift om innehav av bostadsfastigheter två år tidigare redovisas, kan ha ägt bostadsfastigheter i Stockholm två år tidigare men inte hört till de 34 största bostadsfastighetsägarna, som redovisades i den nämnda tidigare rapporten. Enligt tabellen har Svenska Bostäder (minus 29 procent) och Stockholmshem (minus 12 procent) minskat sitt innehav av bostadsfastigheter

19 2. Ägarstruktur 17 västentligt på två år. Detta torde i huvudsak bero på försäljning till bostadsrättsföreningar vid omvandlingar från hyresrätt till bostadsrätt. Tabell 2.5 De största bostadsfastighetsägarna i Malmö 2010 totalt, % av hyresrätt, % 1 MKB FASTIGHETS AB Allmännyttigt bostadsföretag ,8 32,4 2 STENA AB Privatägt svenskt AB ,9 7,1 3 ACTA Utlandsägt ,6 4,7 4 HEIMSTADEN AB (FREDENSBORG AS, NORGE) Utlandsägt ,4 4,3 5 ÅBERG, ULLA KARLA HENRIETTA Fysisk person ,8 3,3 6 HSB MALMÖ EK FÖR Kooperativt ,3 2,4 7 AKELIUS INVEST LTD, BAHAMAS Utlandsägt ,1 1,9 8 FASTIGHETS AB JOSEFINA Privatägt svenskt AB ,7 1,4 9 OBOS FORRETTNINGSBYGG AS, NORGE Utlandsägt ,6 1,0 10 PG LIVING AB Privatägt svenskt AB ,4 0,8 11 FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRING Försäkring ,4 0,8 12 CONTENTUS FÖRVALTNINGS AB Privatägt svenskt AB ,4 0,8 13 PROFI I FASTIGHETER SVERIGE AB Privatägt svenskt AB ,4 0,7 14 AMCO INVEST SA, FRANKRIKE Utlandsägt ,4 0,6 15 NORDIN, INGEGERD BIRGITTA, M.FL. Fysisk person ,4 0,6 20 ACASSO FÖRVALTNING AB Privatägt svenskt AB ,3 0,6 21 VILLANDIA I MALMÖ AB Privatägt svenskt AB ,3 0,6 22 LINDAHL, NILS BERTIL ANDERS Fysisk person ,3 0,6 23 OHLSSON, KLAS-ERIK TOMMY Fysisk person ,3 0,6 24 LIFRA FASTIGHETER I MALMÖ AB Privatägt svenskt AB ,3 0,5 25 SÖDERTORPSGÅRDEN IDEELL FÖRENING Övriga ,3 0,5 26 M2 ASSET MANAGEMENT AB Privatägt svenskt AB ,3 0,5 27 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING Försäkring ,3 0,5 28 BELLEVUE PARK I MALMÖ IDEELL FÖR Övriga ,3 0,5 29 VASAKRONAN HOLDING AB Övriga ,3 0,5 30 VIDARSTIFTELSEN Stiftelse ,2 0,4 31 PERSSON, BENGT TERJE ROLAND, M.FL. Fysisk person ,2 0,4 Totalsumma hyresrätt (SCB 2008) ,1 100,0 Totalsumma bostadsrätt (SCB 2008) ,9 Totalsumma (SCB 2008) ,0 I tabell 2.5 redovisas de 31 största bostadsfastighetsägarna i Malmö Dessutom redovisas taxerad bostadsyta i procent av total taxerad bostadsyta i hyresfastigheter (flerbostadshus) i Malmö och i procent av total taxerad bostadsyta i flerbostadshus med hyresrätt. Den klart största bostadsfastighetsägaren är det kommunägda MKB. Två utlandsägda företag, ACTA och Heimstaden Fastigheter i Sverige AB, kommer som nr 3 och 4 på ranglistan ovan, efter MKB och privatägda Stena Fastigheter AB. Ytterligare ett utlandsbaserat företag med påtagligt innehav av bostadsfastigheter är Akelius Invest Ltd (nr 7 på listan ovan).

20 18 Konkurrens på bostadsmarknaden Tabell 2.6 De största bostadsfastighetsägarna i Malmö 2008 och 2010 Taxerad Ändring m MKB FASTIGHETS AB Allmännyttigt bostadsföretag STENA AB Privatägt svenskt AB ACTA Utlandsägt HEIMSTADEN AB (FREDENSBORG AS, NORGE) Utlandsägt ÅBERG, ULLA KARLA HENRIETTA Fysisk person HSB MALMÖ EK FÖR Kooperativt AKELIUS INVEST LTD, BAHAMAS Utlandsägt FASTIGHETS AB JOSEFINA Privatägt svenskt AB OBOS FORRETTNINGSBYGG AS, NORGE Utlandsägt ?? 10 PG LIVING AB Privatägt svenskt AB FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRING Försäkring CONTENTUS FÖRVALTNINGS AB Privatägt svenskt AB PROFI I FASTIGHETER SVERIGE AB Privatägt svenskt AB ?? 14 AMCO INVEST SA, FRANKRIKE Utlandsägt NORDIN, INGEGERD BIRGITTA, M.FL. Fysisk person ACASSO FÖRVALTNING AB Privatägt svenskt AB VILLANDIA I MALMÖ AB Privatägt svenskt AB LINDAHL, NILS BERTIL ANDERS Fysisk person OHLSSON, KLAS-ERIK TOMMY Fysisk person LIFRA FASTIGHETER I MALMÖ AB Privatägt svenskt AB SÖDERTORPSGÅRDEN IDEELL FÖRENING Övriga ?? 26 M2 ASSET MANAGEMENT AB Privatägt svenskt AB I tabell 2.6 redovisas samma ranglista av de största bostadsfastighetsägarna i Malmö mätt i kvadratmeter som i föregående tabell. För fastighetsägare som finns med i redovisningen av de 21 största bostadsfastighetsägarna i Malmö i Boverkets rapport Konkurrens på bostadsmarknaderna ett nedslag i 14 kommuner (2009) redovisas taxerad bostadsyta vid årsskiftet 2008/09. Några av bostadsfastighetsägarna på listan ovan, för vilka ingen uppgift om innehav av bostadsfastigheter två år tidigare redovisas, kan ha ägt bostadsfastigheter i Malmö två år tidigare men inte hört till de 21 största bostadsfastighetsägarna, som redovisades i den nämnda tidigare rapporten. Som framgår av tabellen har MKB och fyra utlandsbaserade bostadsfastighetsägare minskat sitt innehav under de senaste två åren. Minskningen för MKB är mindre än 2 procent, för ACTA 6 procent och för Akelius Invest Ltd 15 procent Förortskommuner till storstäder De förortskommuner som studeras är Sundbyberg och Burlöv. Förutom att de gränsar till de två storstadskommunerna som har studerats ovan, är de Sveriges till ytan två minsta kommuner. Kommunernas bostadsstruktur skiljer sig avsevärt. I Sundbyberg är 95 procent av beståndet flerbostadshus, jämfört med 60 procent i Burlöv. En annan skillnad är hyresrättens mycket dominerande ställning i Sundbyberg. Ägarstrukturen på hyresmarknaden i Sundbyberg och Burlöv är dock likartad.

Rapport 2014:2. Regionala skillnader i bostadssektorn

Rapport 2014:2. Regionala skillnader i bostadssektorn Rapport 2014:2 Regionala skillnader i bostadssektorn Regionala skillnader i bostadssektorn Boverket januari 2014 Titel: Regionala skillnader i bostadssektorn Rapport: 2014:2 Utgivare: Boverket januari

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Hushållens boende 2012

Hushållens boende 2012 FS 2013:10 2013-12-19 FOKUS: STATISTIK Hushållens boende 2012 Den genomsnittliga bostadsarean per person i Norrköping är 40 kvadratmeter. Störst boendeutrymme har ensamboende kvinnor 65 år och äldre med

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2013

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2013 FAKTA Sveriges bostadsrättsföreningar 2013 Statistiken och uppgifterna är sammanställda av Hittabrf.se. Uppgifterna får fritt användas så länge källhänvisning framgår. Titta gärna in på http://www.hittabrf.se/

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

Hushållens boendeekonomi

Hushållens boendeekonomi Rapport 2012:3 REGERINGSUPPDRAG Hushållens boendeekonomi Förutsättningarna för unga vuxna hushåll att spara till en kontantinsats till en bostad Hushållens boendeekonomi Förutsättningarna för unga vuxna

Läs mer

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 EN RESULTATSAMMANFATTNING FÖRORD Detta är en sammanfattning av rapporten Prisstudie av ett typhus för kontor år 2013. Den fullständiga rapporten är framtagen

Läs mer

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2014

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2014 FAKTA Sveriges bostadsrättsföreningar 2014 Statistiken och uppgifterna är sammanställda av Hittabrf.se. Uppgifterna får fritt användas så länge källhänvisning framgår. Titta gärna in på http://www.hittabrf.se/

Läs mer

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2015

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2015 FAKTA Sveriges bostadsrättsföreningar 2015 Statistiken och uppgifterna är sammanställda av Hittabrf.se. Uppgifterna får fritt användas så länge källhänvisning framgår. Titta gärna in på http://www.hittabrf.se/

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Hushållens utveckling i Jönköpings kommun

Hushållens utveckling i Jönköpings kommun Hushållens utveckling i Jönköpings kommun STADSKONTORET l MAJ 2014 Stadskontorets utredningsenhet Utredare Maria Degerman Kontakt Andreas.zeidlitz@jonkoping.se, 036-10 57 30 Omslag och layout Lena Holmberg

Läs mer

"STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL"

STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL EN BOSTADSMARKNAD I FÖRÄNDRING HYRESRÄTTENS ANDEL AV BESTÅNDET 1990-2014 "STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL" Syftet med denna rapport är att

Läs mer

Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor

Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor Hur gröna är våra städer? Foto: Stefan Svanström Stefan Svanström & Jerker Moström Avdelningen för Regioner och Miljö Statistiska centralbyrån facebook.com/statisticssweden

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2015

Västmanlands länmånad 12 2015 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris!

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Som kund hos If får du allt det här...... en hemförsäkring speciellt

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

FASTIGHET OCH REVISION: LÄGESBESKRIVNING 2010

FASTIGHET OCH REVISION: LÄGESBESKRIVNING 2010 CER ING OM CENTRUM FÖR FORSKN ER EKONOMISKA RELATION UTREDNING 2012, N IO S N E P, G IN R K Ä S BANK, FÖR FASTIGHET OCH REVISION: LÄGESBESKRIVNING 2010 Bank, försäkring, pension, fastighet och revision:

Läs mer

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun FLYTTNINGAR I FOKUS Siffror om Karlstads kommun Produktion: Karlstads kommun, Kommunledningskontoret, Tillväxtcentrum, 21. Frågor om statistiken besvaras av Mona Stensmar Petersen, 54-29 5 37, mona.petersen@karlstad.se

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Manual om intranätet Bosse för dig som förtroendevald

Manual om intranätet Bosse för dig som förtroendevald Manual om intranätet Bosse för dig som förtroendevald Skapat av Petra Karlsson Datum: 2015-04-07 Syfte: Det här dokumentet innehåller instruktioner steg för steg hur du hanterar din inloggning kring vårt

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Renoveringsskulden i miljonprogrammet. Sammanfattande slutsatser av Prognoscentrets rapport Miljonprogrammet Förutsättningar och möjligheter

Renoveringsskulden i miljonprogrammet. Sammanfattande slutsatser av Prognoscentrets rapport Miljonprogrammet Förutsättningar och möjligheter Renoveringsskulden i miljonprogrammet Sammanfattande slutsatser av Prognoscentrets rapport Miljonprogrammet Förutsättningar och möjligheter TMF vi bygger och inreder Sverige, juni 2014 I korthet Det finns

Läs mer

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60 Anton Bingebo Göthberg Holmlund Yxhage Arne Bakke Bengt Lindström Bert-Ove Adolfsson Björn Mogren Bo Chronier Bo Börge Borgström Christer Moreau Dag Berglund Daniel Sammelin Eeero Laakso Emil Barrelöv

Läs mer

Statistikinfo 2013:09

Statistikinfo 2013:09 Statistikinfo 213:9 Flyttning till, från och inom Linköpings kommun 212 År 212 var det 511 fler som flyttade till än från Linköpings kommun Det positiva flyttningsnettot 212 berodde helt på inflyttning

Läs mer

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3).

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3). rapport för 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget 11 (9/3-15/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. ÅRSRAPPORT 2014 FASTIGHETSUTVECKLINGEN

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex sjönk till 131,6 fjärde kvartalet 2014 Ökade småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 131,6 fjärde kvartalet förra

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl Plan- och bostad

Läs mer

Uppföljning av bostadsbyggandet

Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport2001:01 2015:7 Rapport Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport 2015:7 Uppföljning av bostadsbyggandet Foto omslag: Bostadsbyggnation på Södermalm, Stockholm. Christina Fagergren. Utgivningsår:

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

BOSTADSHYRES- MARKNADEN

BOSTADSHYRES- MARKNADEN Stockholm, mars 2014 Bokriskommittén ett initiativ för en bättre bostadsmarknad Bokriskommittén har i uppdrag att presentera konkreta förslag på reformer som kan få den svenska bostadsmarknaden i allmänhet

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Influensarapport för vecka 44, 2014 Denna rapport publicerades den 6 november 2014 och redovisar influensaläget vecka 44 (27/10-2/11).

Influensarapport för vecka 44, 2014 Denna rapport publicerades den 6 november 2014 och redovisar influensaläget vecka 44 (27/10-2/11). rapport för 44, 2014 Denna rapport publicerades den 6 november 2014 och redovisar influensaläget 44 (27/10-2/11). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Placeringar Miljöfordonsdiagnos 2012

Placeringar Miljöfordonsdiagnos 2012 Stockholm, 21 mars 2013 Placeringar Miljöfordonsdiagnos 2012 Svenska kommuner och landsting är medvetna organisationer vad gäller miljöfordon. Tillsammans står de för en betydande ökning av miljöfordon.

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Den totala kommunalskatten i Norrköping är oförändrad år 2015.

Den totala kommunalskatten i Norrköping är oförändrad år 2015. FS 2014:10 2014-12-19 FOKUS: STATISTIK Kommunalskatten 2015 Den totala kommunalskatten i Norrköping är oförändrad år 2015. Norrköping på 64:e plats av 290 kommuner. Den nya organisationen Region Östergötland,

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12 Boindex sjönk till 132,5 tredje kvartalet 2014 Ökade amorteringskrav förklarar nedgången Boindex uppgick till 132,5 tredje kvartalet

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter

Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter Statistik från satellit Storstadsnatur Konferens om grönstruktur och landskap i Stockholmsregionen Tisdagen den 4 maj 2010 Marianne.Eriksson@scb.se

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Registreringsbevis. Exempelbolaget AB. Utfärdat av UC allabolag AB 2014-03-27 kl. 17:44 Orgnr: 556000-8899. Juridiskt namn:

Registreringsbevis. Exempelbolaget AB. Utfärdat av UC allabolag AB 2014-03-27 kl. 17:44 Orgnr: 556000-8899. Juridiskt namn: Juridiskt namn: Exempelbolaget AB Organisationsnummer: 556730-7367 Bolagsform: Aktiebolag Bildat datum: 1917-01-16 Registreringsdatum: 1917-02-11 F-Skatt: Registrerad Registreringsdatum: 1994-01-11 Moms:

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Högsta priset i länet har Nynäshamn med 884 kr/mwh, medan det lägsta priset finns i Huddinge, Botkyrka

Högsta priset i länet har Nynäshamn med 884 kr/mwh, medan det lägsta priset finns i Huddinge, Botkyrka Stockholms län: Fjärrvärmen i Stockholm och Nynäshamn dyrast i länet I Stockholms län har Stockholm och Nynäshamn det klart högsta priset. Stockholms län är fjärde dyraste län bland Sveriges 21 län när

Läs mer

Boverket. Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006

Boverket. Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006 Boverket Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006 Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006 Boverket december 2006 Titel: Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om indelningen av den operativa verksamheten; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2014:17. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se Namn 1 Siv Finndin Mellansjövägen 60B 184 95 Ljusterö Skärdalavägen 1, 184 95 Ljusterö 08 54242049, 072 2397716 till Lena 2 Kerstin Göras Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm Skärdalavägen 54 184 95

Läs mer

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker Denna förteckning omfattar de personer som DNV GL har certifierat som värdeförvaringstekniker enligt "Kravspecifikation för certifiering av Värdeförvaringstekniker". Förteckningen är sorterad efter postort.

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Bilaga till valberedningens fullständiga förslag. Uppdrag som funktionär

Bilaga till valberedningens fullständiga förslag. Uppdrag som funktionär Bilaga till valberedningens fullständiga förslag Uppdrag som funktionär Margaret von Platen Styrelseledamot i Karo Bio Aktiebolag Styrelseledamot i MvP Förvaltning AB Lena Patriksson Keller Styrelseledamot

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Västerbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av

Läs mer

Media Monitor Report April 2012

Media Monitor Report April 2012 Utskriftsdatum: 2012-05-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report April 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Hemförsäkringen för SBCs medlemmar

Hemförsäkringen för SBCs medlemmar Hemförsäkringen för SBCs medlemmar SPECIELLT FRAMTAGEN FÖR DIG SOM BOR I BOSTADSRÄTT:» Konkurrenskraftigt pris» Avbeställningsskydd vid resa» Allrisk drulle bostadsrätt Ett smart sätt att få en tryggare

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala Lärosäte Benämning Adress Kontaktperson Telefon, fax mailadress Borås CSU Högskolan i Borås Centrum för skolutveckling 501 90 Borås Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Prisutdelning i årets Miljöfordonsdiagnos

Prisutdelning i årets Miljöfordonsdiagnos Prisutdelning i årets Miljöfordonsdiagnos Störst förändring andel miljöfordon Högst andel Miljöfordon Namn Förändring Namn Andel Miljöfordon Andel Miljöfordon 1 STOCKHOLMS STAD 92,9 1 YDRE KOMMUN 66,4

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Rapport 2014:6 REGERINGSUPPDRAG. De allmännyttiga bostadsföretagens

Rapport 2014:6 REGERINGSUPPDRAG. De allmännyttiga bostadsföretagens Rapport 2014:6 REGERINGSUPPDRAG De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2012 2013 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2012 2013

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Länsstyrelsen i Örebro län. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014. Publ nr: 2014:21

Länsstyrelsen i Örebro län. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014. Publ nr: 2014:21 Länsstyrelsen i Örebro län Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014 Publ nr: 2014:21 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2014 Länsstyrelsen i Örebro län Publikationsnummer: 2014:21 Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009 2009:02 Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 046-355046 Jens.nilson@lund.se, 046-358269 1 (11) Befolkningsutveckling Enligt de preliminära befolkningsuppgifterna har Lunds befolkning ökat med 393 personer sedan

Läs mer