Konkurrens på bostadsmarknaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konkurrens på bostadsmarknaden"

Transkript

1 Regeringsuppdrag M2009/4802 A Konkurrens på bostadsmarknaden ett nedslag i 15 kommuner

2

3 Konkurrens på bostadsmarknaden ett nedslag i 15 kommuner Boverket november 2010

4 Titel: Konkurrens på bostadsmarknaden ett nedslag i 15 kommuner Utgivare: Boverket november 2010 Upplaga: 1 Antal 80 Tryck: Boverket internt ISBN tryck: ISBN pdf: Sökord: Bostadsmarknaden, bostadsfastigheter, bostäder, ägare, ägarstrukturen, storstäder, förortskommuner, universitetsstäder, medelstora kommuner, små kommuner Dnr: /2010 Publikationen kan beställas från: Boverket, Publikationsservice, Box 534, Karlskrona Telefon: eller Fax: E-post: Webbplats: Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran. Boverket 2010

5 3 Förord Rapporten är en sammanställning och redovisning av hur ägarstrukturen för bostadsfastigheter ser ut i femton utvalda kommuner och hur den har förändrats mellan 2008 och Rapporten har utarbetats av Rolf-Erik Román. Karlskrona november 2010 Martin Storm verksamhetschef

6 4 Konkurrens på bostadsmarknaden

7 5 Innehåll Sammanfattning Inledning Syfte Avgränsning Datainsamling och metod Ägarstruktur Inledning Ägarstrukturen i riket De enskilda kommunerna Storstäder Förortskommuner till storstäder Universitetsstäder Medelstora kommuner med långvarig balans på bostadsmarknaden Medelstora kommuner med långvarigt överskott på bostadsmarknaden Små kommuner med långvarig balans på bostadsmarknaden Små kommuner med långvarigt överskott på bostadsmarknaden Sammanfattning angående ägarstrukturen Bilaga... 35

8 6 Konkurrens på bostadsmarknaden

9 7 Sammanfattning Boverket har valt att belysa ägarstrukturen genom att redovisa de största bostadsfastighetsägarnas bestånd (uttryckt i taxerad bostadsyta) i femton kommuner, däribland de tre storstadskommunerna. I Stockholm och Malmö är upplåtelseformen för 55 procent av den totala taxerade bostadsytan i flerbostadshus hyresrätt. I tolv av de tretton övriga kommunerna är hyresrättens andel två tredjedelar eller mer. Riksgenomsnittet är 64 procent. I Sundbyberg och Burlöv, två förortskommuner till storstäder, är marknadsandelen för offentligt ägande (stat, kommun, landsting och kommunägda bostadsföretag, varav de sistnämnda dominerar) procent när det gäller hyresrätt i flerbostadshus. Motsvarande andel är cirka hälften i sex av de övriga kommunerna (däribland Stockholm och Göteborg). ca två tredjedelar i två (Motala och Ånge) och ca 40 procent eller mindre i fyra kommuner (varav en är Malmö). En av kommunerna som ingår i redovisningen, Valdemarsvik, har inget kommunalt bostadsföretag. En relativt ny företeelse är att utlandsbaserade bostadsföretag har skaffat sig en betydande marknadsandel (10-15 procent) i vissa kommuner. Detta gäller Malmö och de två universitetsorterna Linköping och Umeå samt en medelstor och en mindre kommun (Härnösand och Hällefors). Det utlandsbaserade ägandet är av mindre betydelse i Stockholm och Göteborg. Från 2008 till 2010 har det inträffat små förändringar. En viktig förändring är att kommunägda Svenska Bostäder i Stockholm minskat sitt innehav av bostadsfastigheter med närmare 30 procent. Trots det bibehåller Svenska Bostäder sin position som den största ägaren av bostadsfastigheter i Stockholm. Noterbart är vidare att det danskägda företaget Centerplan Nordic A/S minskat sitt innehav under de senaste två åren till en fjärdedel av den tidigare nivån, vilket betytt ett fall från 9:e till 20:e plats på rankinglistan i Göteborg och att utlandsbaserade Akelius Invest Ltd avvecklat sitt innehav av bostadsfastigheter i Sollefteå, där man var tredje största ägare av bostadsfastigheter för två år sedan. Av de 50 största bostadsfastighetsägarna i riket är 38 kommuner, 5 privatägda svenska aktiebolag, 5 utländska företag, en ekonomisk förening och en i kategorin övriga. Efter Stockholm och Göteborg kommer två utlandsbaserade ägare på tredje och fjärde plats på rankinglistan, nämligen ACTA (Norge) och Akelius Invest Ltd (Bahamas). På sjunde plats kommer det första privatägda svenska aktiebolaget, Stena AB. De utländska företagens och de svenska aktiebolagens fastighetsinnehav är till skillnad från kommunernas fastighetsinnehav spritt på ett stort antal kommuner.

10 8 Konkurrens på bostadsmarknaden

11 9 1. Inledning Ett uppdrag i Boverkets regleringsbrev för 2010 lyder: Konkurrens på bostadsmarknaden Boverket ska fortlöpande fördjupa kunskaperna om konkurensförhållanden, ägarstruktur och marknadsformer på bostadsmarknaderna, särskilt hyresmarknaderna. Av särskild vikt är vad olika marknadsförhållanden innebär för konsumenterna - bostadskonsumenter i allmänhet och hyresgäster och hyresbostadssökande i synnerhet, 1 Denna rapport är en redovisning av ovanstående avrapporteringskrav och ska ses som ett kunskapsunderlag, som för fjorton utvalda kommuner i landet samt Göteborg presenterar: de största fastighetsägarna och storleken på deras bestånd, samt en sammanfattande redovisning av ägarstrukturen. 1.1 Syfte Rapporten syftar till att ge en överblick av hur ägarstrukturen av hyresfastigheter ser ut och har utvecklats på ett antal orter i landet. Den är en förstudie och syftar främst till att vara ett kunskapsunderlag inför framtiden. 1.2 Avgränsning Redovisningen av ägarstrukturen av fastigheter i femton kommuner avser oktober Förändringar sedan 2008 redovisas för i de enskilda fall då ägare av bostadsfastigheter förekom i Boverkets rapport Konkurrens på bostadsmarknaderna ett nedslag i 14 kommuner (2009). Rapporten avser endast att ge en bild av hur fastighetsbeståndet och ägarstrukturen ser ut i ett fåtal kommuner i landet. Någon djupare analys av resultaten kommer inte att göras. Urvalet innebär också att någon heltäckande bild ej kan ges. Bland annat ingår inte några små och medelstora kommuner med långvarig brist på bostadsmarknaden i urvalet. Inriktningen av arbetet innebär dessutom att redovisning och analys av exempelvis fastigheternas geografiska läge i kommunerna, storlek på lägenheterna och vilka som bor i lägenheterna inte kommer att inkluderas i arbetet. Likaså kommer inte förändringar av varje fastighetsägares marknadsandelar, mobiliteten (vilka nya företag som kommer in på marknaden och vilka som försvinner) att studeras. 1.3 Datainsamling och metod För ändamålet att studera bostadsbeståndets fördelning har Boverket valt ut fjorton kommuner geografiskt spridda över landet. De är parvis uppdelade i sju kategorier utifrån olika egenskaper. Syftet med denna upp- 1 Miljödepartementet ( ), Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Boverket, s. 7.

12 10 Konkurrens på bostadsmarknaden delning är att resultatet i varje kommun ska kunna jämföras med en annan kommun med liknande kännetecken. Jämförelser kommer också att göras med landet som helhet beträffande bostadsbeståndets utveckling. De valda kategorierna och kommunerna är: Storstäder: Stockholm och Malmö. Förortskommuner till storstäder: Sundbyberg och Burlöv. Universitetsorter: Umeå och Linköping. Medelstora kommuner med långvarig balans på bostadsmarknaden: Härnösand och Motala Medelstora kommuner med långvarigt överskott på bostadsmarknaden: Oskarshamn och Sollefteå. Små kommuner med långvarig balans på bostadsmarknaden: Valdemarsvik och Hällefors. Små kommuner med långvarigt överskott på bostadsmarknaden: Hagfors och Ånge. 2 I bilaga görs dessutom en redovisning beträffande ägarstrukturen i Göteborg. Göteborg inkluderas i ett sammanfattande avsnitt med sammanställningar angående ägarstrukturen m.m. i de olika kommunerna. Materialet angående ägarstruktur på de lokala fastighetsmarknaderna är framtaget år 2010 är framtaget med hjälp av analysverktyget Datscha. Med hjälp av detta verktyg har det varit möjligt att ta fram rankinglistor med de 200 största bostadsfastighetsägarna i riket och i var och en av de femton utvalda kommunerna efter sammanlagd taxerad bostadsyta i flerbostadshus. För nio av kommunerna förekommer jämförelser med redovisningen av de största ägarna av bostadsfastigheter år 2008, som togs fram för Boverkets räkning av Byggstatistik AB (Gävle) och redovisades i rapporten Konkurrens på bostadsmarknaderna ett nedslag i 14 kommuner (2009). Uppgifter om total taxerad bostadsyta i riket och i respektive kommun år 2008 har levererats av Statistiska Centralbyrån (SCB). 2 Med långvarig menas att kommunen har haft samma situation, överskott eller balans, på bostadsmarknaden varje år under perioden 2003 till och med Se också Boverket (2008), Bostadsmarknaden

13 11 2. Ägarstruktur 2.1 Inledning Boverkets uppdrag är att beskriva konkurrensförhållanden, ägarstruktur och marknadsformer, särskilt på hyresmarknaderna. Rapporten väljer i detta kapitel att belysa ovanstående genom att i avsnitt 2.2 belysa de största fastighetsägarnas bestånd (uttryckt i taxerad bostadsyta) i de 14 utvalda kommunerna. I bilaga görs en redovisning beträffande Göteborgs kommun. Redovisningen görs i detta avsnitt för 14 kommuner, vilka är parvis uppdelade i sju kategorier med olika egenskaper. Syftet med denna uppdelning är att resultatet i varje kommun ska kunna jämföras med en annan kommun med liknande kännetecken. Som nämndes i inledningskapitlet är de valda kategorierna och kommunerna: Storstäder: Stockholm och Malmö. Förortskommuner till storstäder: Sundbyberg och Burlöv. Universitetsorter: Umeå och Linköping. Medelstora kommuner med långvarig balans på bostadsmarknaden: Härnösand och Motala Medelstora kommuner med långvarigt överskott på bostadsmarknaden: Oskarshamn och Sollefteå. Små kommuner med långvarig balans på bostadsmarknaden: Valdemarsvik och Hällefors. Små kommuner med långvarigt överskott på bostadsmarknaden: Hagfors och Ånge. Med denna uppdelning uppnås en spridning mellan stora och små kommuner, mellan kommuner med överskott respektive balans på bostadsmarknaden samt mellan kommuner i olika delar av landet.

14 12 Konkurrens på bostadsmarknaden 2.2 Ägarstrukturen i riket I tabell 2.1 nedan redovisas de 50 största bostadsfastighetsägarna i Sverige i oktober Tabell 2.1 De 50 största bostadsfastighetsägarna i Sverige 2010 m 2 totalt, % av hyresrätt, % 1 STOCKHOLMS KOMMUN Kommun ,1 4,9 2 GÖTEBORGS KOMMUN Kommun ,8 4,3 3 ACTA, NORGE Utlandsägt ,1 1,6 4 AKELIUS INVEST LTD, BAHAMAS Utlandsägt ,0 1,5 5 MALMÖ KOMMUN Kommun ,9 1,4 6 ÖREBRO KOMMUN Kommun ,9 1,4 7 STENA AB Privatägt svenskt AB ,9 1,3 8 LINKÖPINGS KOMMUN Kommun ,7 1,1 9 GÄVLE KOMMUN Kommun ,6 0,9 10 BOTKYRKA KOMMUN Kommun ,5 0,8 11 UMEÅ KOMMUN Kommun ,5 0,8 12 HELSINGBORGS KOMMUN Kommun ,5 0,8 13 SÖDERTÄLJE KOMMUN Kommun ,5 0,8 14 VÄXJÖ KOMMUN Kommun ,5 0,8 15 UPPSALA KOMMUN Kommun ,5 0,7 16 NORRKÖPINGS KOMMUN Kommun ,5 0,7 17 LULEÅ KOMMUN Kommun ,5 0,7 18 VÄSTERÅS KOMMUN Kommun ,4 0,7 19 JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommun ,4 0,7 20 HEIMSTADEN AB Utlandsägt ,4 0,7 21 KARLSTADS KOMMUN Kommun ,4 0,6 22 LUNDS KOMMUN Kommun ,4 0,6 23 HALMSTADS KOMMUN Kommun ,4 0,6 24 DIN BOSTAD SVERIGE AB Privatägt svenskt AB ,4 0,6 25 KRISTIANSTADS KOMMUN Kommun ,4 0,6 26 SUNDBYBERGS KOMMUN Kommun ,4 0,6 27 WALLENSTAM AB Privatägt svenskt AB ,4 0,5 28 BORÅS KOMMUN Kommun ,3 0,5 29 L E LUNDBERGFÖRETAGEN AB (PUBL) Privatägt svenskt AB ,3 0,5 30 HUDDINGE KOMMUN Kommun ,3 0,5 31 ESKILSTUNA KOMMUN Kommun ,3 0,5 32 STOCKHOLMS KOOP.BOSTADSF.,KOOPERATIV Kooperativt ,3 0,5 33 JÄRFÄLLA KOMMUN Kommun ,3 0,4 34 FALU KOMMUN Kommun ,3 0,4 35 MOTALA KOMMUN Kommun ,2 0,4 36 SOLLENTUNA KOMMUN Kommun ,2 0,4 37 SKELLEFTEÅ KOMMUN Kommun ,2 0,4 38 UPPLANDS VÄSBY KOMMUN Kommun ,2 0,4 39 FÖRBO AB Privatägt svenskt AB ,2 0,4 40 BORLÄNGE KOMMUN Kommun ,2 0,4 41 ÖSTERSUNDS KOMMUN Kommun ,2 0,3 42 VARBERGS KOMMUN Kommun ,2 0,3 43 SIGTUNA KOMMUN Kommun ,2 0,3 44 GOTLANDS KOMMUN Kommun ,2 0,3 45 SUNDSVALLS KOMMUN Kommun ,2 0,3 46 VASAKRONAN HOLDING AB Övriga ,2 0,3 47 PG LIVING AB (ISLAND) Utlandsägt ,2 0,3 48 TROLLHÄTTANS KOMMUN Kommun ,2 0,3 49 HUDIKSVALLS KOMMUN Kommun ,2 0,3 50 CENTERPLAN NORDIC A/S, DANMARK Utlandsägt ,2 0,3 Totalsumma hyresrätt (SCB 2008) ,1 100,0 Totalsumma bostadsrätt (SCB 2008) ,9 Totalsumma (SCB 2008) ,0

15 2. Ägarstruktur 13 Av de 50 största bostadsfastighetsägarna i riket är 38 kommuner, 5 privatägda svenska aktiebolag, 5 utländska företag, en ekonomisk förening och en i kategorin övriga. Efter Stockholm och Göteborg kommer två utlandsbaserade ägare på tredje och fjärde plats på rankinglistan. Dessa fyra har vardera minst en procent av den totala marknaden. På sjunde plats kommer det första privatägda svenska aktiebolaget. De åtta största bostadsfastighetsägarna, varav fem kommuner, har vardera minst en procent av marknaden för hyresrätter i flerbostadshus. De utländska företagens och de svenska aktiebolagens fastighetsinnehav är till skillnad från kommunernas fastighetsinnehav spritt på ett stort antal kommuner. Av de 200 största bostadsfastighetsägarna i riket är 137 kommuner, 27 privatägda svenska aktiebolag, 10 utländska företag, 10 ekonomiska föreningar, 4 stiftelser, 4 i kategorin övriga, två vardera försäkringsbolag, bostadsrättsföreningar och fysiska personer samt en vardera staten respektive en bank. I tabell 2.2 nedan redovisas de största bostadsfastighetsägarna i Sverige i oktober 2010, som inte är kommuner.

16 14 Konkurrens på bostadsmarknaden Tabell 2.2 De största bostadsfastighetsägarna i Sverige 2010 (exklusive kommuner) m 2 totalt, % av hyresrätt, % 1 ACTA, NORGE Utlandsägt ,1 1,6 2 AKELIUS INVEST LTD, BAHAMAS Utlandsägt ,0 1,5 3 STENA AB Privatägt svenskt AB ,9 1,3 4 HEIMSTADEN AB, NORGE Utlandsägt ,4 0,7 5 DIN BOSTAD SVERIGE AB Privatägt svenskt AB ,4 0,6 6 WALLENSTAM AB Privatägt svenskt AB ,4 0,5 7 L E LUNDBERGFÖRETAGEN AB (PUBL) Privatägt svenskt AB ,3 0,5 8 STOCKHOLMS KOOP.BOSTADSF.,KOOPERATIV Kooperativt ,3 0,5 9 FÖRBO AB Privatägt svenskt AB ,2 0,4 10 VASAKRONAN HOLDING AB Övriga ,2 0,3 11 PG LIVING AB (STRAUMUR-BURDAR S INVESTMENT BA, ISLAND) Utlandsägt ,2 0,3 12 CENTERPLAN NORDIC A/S, DANMARK Utlandsägt ,2 0,3 13 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET SKANDIA (PUBL) Försäkringsbolag ,2 0,3 14 EINAR MATTSSON AB Privatägt svenskt AB ,2 0,3 15 FASTIGHETSAB PAGODEN (TYSKLAND) Utlandsägt ,1 0,2 16 BYGGNADSFIRMA OLOV LINDGREN AB Privatägt svenskt AB ,1 0,2 17 APARTMENT BOSTAD VÄSTRA AB Privatägt svenskt AB ,1 0,2 18 REGERINGSKANSLIET Staten ,1 0,2 19 RIKSBYGGEN EKONOMISK FÖRENING Kooperativt ,1 0,2 20 STIFT STOCKHOLMS STUDENTBOSTÄDER Stiftelse ,1 0,2 21 REDERI AB SOYA Privatägt svenskt AB ,1 0,2 22 STIFT AF BOSTÄDER Stiftelse ,1 0,2 23 HEBA FASTIGHETS AB Privatägt svenskt AB ,1 0,2 24 ALLOKTON AB Privatägt svenskt AB ,1 0,2 25 CLAESSON & ANDERZÉN AB Privatägt svenskt AB ,1 0,2 26 JÖNKÖPINGS BYGGINVEST AB Privatägt svenskt AB ,1 0,2 27 SSF REAL ESTATE AB Privatägt svenskt AB ,1 0,2 28 STIFT GÖTEBORGS STUDENTBOSTÄDER Stiftelse ,1 0,2 29 M2 ASSET MANAGEMENT AB Privatägt svenskt AB ,1 0,2 30 IKANO INVEST AB, LUXEMBURG Utlandsägt ,1 0,2 31 STADSTORNET INVEST AB Privatägt svenskt AB ,1 0,1 32 HSB STOCKHOLM EK FÖR Kooperativt ,1 0,1 33 ALLM PENSIONSF FAST NR 54 KB Övriga ,1 0,1 34 ÅBERG, ULLA KARLA HENRIETTA Fysisk person ,1 0,1 35 WÅHLIN FASTIGHETER AB Privatägt svenskt AB ,1 0,1 36 ARANÄS AB Privatägt svenskt AB ,1 0,1 37 HSB SÖDERMANLANDS LÄN EK FÖR Kooperativt ,1 0,1 38 KASAB MATTSON AB Privatägt svenskt AB ,1 0,1 39 FASTIGHETS AB OSTBRICKAN Privatägt svenskt AB ,1 0,1 40 FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRING Försäkringsbolag ,1 0,1 41 HSB GÖTA EKONOMISK FÖRENING Kooperativt ,1 0,1 42 HSB MALMÖ EK FÖR Kooperativt ,1 0,1 43 BYGGNADSFIRMAN LUND AB Privatägt svenskt AB ,1 0,1 44 AB SKRINDAN (JERSEY) Utlandsägt ,1 0,1 45 SVENSKA BOSTADSFONDEN MANAGEMENT AB Övriga ,1 0,1 46 LOCELLUS AB Privatägt svenskt AB ,1 0,1 47 FABEGE AB Privatägt svenskt AB ,1 0,1 48 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING Övriga ,1 0,1 49 ERIK SELIN FASTIGHETER AB Privatägt svenskt AB ,1 0,1 50 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Bank ,1 0,1 51 ARBETAREBOSTADSFONDEN T MINNE AV DEN Stiftelse ,1 0,1 52 PATRIZIA IMMOBILIEN KAG GREATER STOCKHOLM AB (TYSKLAND) Utlandsägt ,1 0,1 53 MELINS FASTIGHETSFÖRVALTNING AB Privatägt svenskt AB ,1 0,1 54 HSB SYDOST EK FÖR Kooperativt ,1 0,1 55 BRF MASTHUGGET Bostadsrättsförening ,1 0,1 56 HSB GÖTEBORG EK FÖR Kooperativt ,0 0,1 57 HSB BRF BOSVEDJAN I SUNDSVALL Bostadsrättsförening ,0 0,1 58 HOLGER BLOMSTRAND BYGGNADS AB Privatägt svenskt AB ,0 0,1 59 BSA HYRESBOSTÄDER AS, NORGE Utlandsägt ,0 0,1 60 AB GULLRINGSBO EGENDOMAR Privatägt svenskt AB ,0 0,1 61 HSB SKÅNE EKONOMISK FÖRENING Kooperativt ,0 0,1 62 HSB UPPSALA EKONOMISK FÖRENING Kooperativt ,0 0,1 63 EDMAN, LARS ERIK Fysisk person ,0 0,1 Totalsumma hyresrätt (SCB 2008) ,1 100,0 Totalsumma bostadsrätt (SCB 2008) ,9 Totalsumma (SCB 2008) ,0 De tre klart största bostadsfastighetsägarna på rankinglistan ovan är ACTA (Norge), Akelius Invest Ltd. (Bahamas) och Stena AB. Tre av de fyra största bostadsfastighetsägarna på rankinglistan ovan är utlandsbaserade. Efter Stockholm och Göteborg kommer två utlandsbaserade ägare på tredje och fjärde plats på rankinglistan. På sjunde plats kommer det första privatägda svenska aktiebolaget.

17 2. Ägarstruktur De enskilda kommunerna Storstäder De två storstadskommuner som studeras är Stockholm och Malmö. en äganderätter är mycket låg, medan såväl bostadsrätter som hyresrätter är vanligare i de båda storstadskommunerna än i övriga landet. en lägenheter i flerbostadshus är 90 procent i Stockholm och 82 procent i Malmö. Den övergripande ägarstrukturen på hyresmarknaden skiljer sig mellan Stockholm och Malmö. I Stockholm är huvuddelen av hyresrättsbeståndet ungefär jämnt fördelat mellan allmännyttan och privata ägare. I Malmö dominerar de privata ägarna, medan allmännyttan har en relativt låg andel av beståndet. Tabell 2.3 De största bostadsfastighetsägarna i Stockholm 2010 av totalt, % hyresrätt, % 1 AB SVENSKA BOSTÄDER Allmännyttigt bostadsföretag ,6 13,9 2 AB STOCKHOLMSHEM Allmännyttigt bostadsföretag ,2 11,4 3 AB FAMILJEBOSTÄDER Allmännyttigt bostadsföretag ,4 10,0 4 STOCKHOLMS KOOP.BOSTADSF.,KOOPERATIV Kooperativt ,9 3,5 5 MICASA FASTIGHETER I STOCKHOLM AB Allmännyttigt bostadsföretag ,3 2,4 6 WALLENSTAM AB Privatägt svenskt AB ,1 2,0 7 EINAR MATTSSON AB Privatägt svenskt AB ,0 1,9 8 BYGGNADSFIRMA OLOV LINDGREN AB Privatägt svenskt AB ,9 1,7 9 REDERI AB SOYA Privatägt svenskt AB ,7 1,3 10 STENA AB Privatägt svenskt AB ,6 1,2 11 HSB STOCKHOLM EK FÖR Kooperativt ,6 1,0 12 IKANO INVEST AB (LUXEMBURG) Utlandsägt ,5 0,9 13 STIFT STOCKHOLMS STUDENTBOSTÄDER Stiftelse ,5 0,9 14 HEBA FASTIGHETS AB Privatägt svenskt AB ,5 0,9 15 FABEGE AB Privatägt svenskt AB ,4 0,7 16 ARBETAREBOSTADSFONDEN T MINNE AV DEN Stiftelse ,4 0,7 17 WÅHLIN FASTIGHETER AB Privatägt svenskt AB ,3 0,5 18 AFA SJUKFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Försäkringsbolag ,2 0,4 19 MÅNBACKEN FASTIGHETS AB Privatägt svenskt AB ,2 0,4 20 HÄGERSTENS ENSKILDA FASTIGHETSÄGARE AB Privatägt svenskt AB ,2 0,4 21 M2 ASSET MANAGEMENT AB Privatägt svenskt AB ,2 0,4 22 FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRING Försäkringsbolag ,2 0,4 23 LENNART ERICSSON HOLDING AB Privatägt svenskt AB ,2 0,4 24 ELH FAST HOLDING AB Privatägt svenskt AB ,2 0,3 25 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET SKANDIA (PUBL) Försäkringsbolag ,2 0,3 26 FASTIGHETSAKTIEBOLAGET STADSHUS Privatägt svenskt AB ,2 0,3 27 BOULTBEE (HOLDING) AB (STORBRITANNIEN) Utlandsägt ,2 0,3 28 DE JONG, WONNA IWONA Fysisk person ,2 0,3 29 SEGERCRANTZ, EVA KRISTINA Fysisk person ,2 0,3 30 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Bank ,2 0,3 31 ATRIUM LJUNGBERG AB Privatägt svenskt AB ,2 0,3 32 STOCKHOLMS STADS BRANDFÖRSÄKRINGSKONTOR Försäkringsbolag ,1 0,3 33 STOCKHOLMS KOMMUN/EXPLOATERINGSKONTO Kommun ,1 0,3 34 PRIMULA BYGGNADS AB Privatägt svenskt AB ,1 0,3 35 ANDERS BODIN FASTIGHETER AB Privatägt svenskt AB ,1 0,3 36 ARBINGE, KARL CHRISTIAN, M.FL. Fysisk person ,1 0,3 37 GOETZE, BERNT TOMMIE TINO Fysisk person ,1 0,2 38 ERIKSSON, MARGIT ELEONORA Fysisk person ,1 0,2 39 EDSLÖV, EVERT HELGE HERBERT Fysisk person ,1 0,2 40 FASTIGHETS AB SENATOR Privatägt svenskt AB ,1 0,2 41 STIFT STORA SKÖNDAL Stiftelse ,1 0,2 42 ASPINGTON, GUNILLA VIOLA Fysisk person ,1 0,2 43 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING Försäkringsbolag ,1 0,2 44 IMMANUELSKYRKANS FÖRSAMLING Övriga ,1 0,2 45 VASAKRONAN HOLDING AB Övriga ,1 0,2 46 TAGE LILJEDAHL FASTIGHETS AB Privatägt svenskt AB ,1 0,2 47 REGERINGSKANSLIET Staten ,1 0,2 48 NÄSLUND, LENA ULRIKA MARGARETA, M.FL. Fysisk person ,1 0,2 49 STIFT MHS-BOSTÄDER Stiftelse ,1 0,2 50 BERTIL STRÖMBERG BYGGNADS AB Privatägt svenskt AB ,1 0,2 51 TAGEHUS AB Privatägt svenskt AB ,1 0,1 Totalsumma hyresrätt (SCB 2008) ,2 100,0 Totalsumma bostadsrätt (SCB 2008) ,8 Totalsumma (SCB 2008) ,0

18 16 Konkurrens på bostadsmarknaden I tabell 2.3 redovisas de 51 största bostadsfastighetsägarna i Stockholm i oktober Dessutom redovisas taxerad bostadsyta i procent av total bostadsarea i hyresfastigheter (flerbostadshus) i Stockholm och i procent av total taxerad bostadsyta i flerbostadshus med hyresrätt. De tre klart största bostadsfastighetsägarna är de tre kommunägda bostadsföretagen Svenska Bostäder, Stockholmshem och Familjebostäder. Tabell 2.4 De största bostadsfastighetsägarna i Stockholm 2008 och 2010 Taxerad Ändring m AB SVENSKA BOSTÄDER Allmännyttigt bostadsföretag AB STOCKHOLMSHEM Allmännyttigt bostadsföretag AB FAMILJEBOSTÄDER Allmännyttigt bostadsföretag STOCKHOLMS KOOP.BOSTADSF.,KOOPERATIV Kooperativt MICASA FASTIGHETER I STOCKHOLM AB Allmännyttigt bostadsföretag WALLENSTAM AB Privatägt svenskt AB EINAR MATTSSON AB Privatägt svenskt AB BYGGNADSFIRMA OLOV LINDGREN AB Privatägt svenskt AB REDERI AB SOYA Privatägt svenskt AB STENA AB Privatägt svenskt AB HSB STOCKHOLM EK FÖR Kooperativt IKANO INVEST AB (LUXEMBURG) Utlandsägt STIFT STOCKHOLMS STUDENTBOSTÄDER Stiftelse HEBA FASTIGHETS AB Privatägt svenskt AB FABEGE AB Privatägt svenskt AB ARBETAREBOSTADSFONDEN T MINNE AV DEN Stiftelse WÅHLIN FASTIGHETER AB Privatägt svenskt AB AFA SJUKFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Försäkringsbolag MÅNBACKEN FASTIGHETS AB Privatägt svenskt AB HÄGERSTENS ENSKILDA FASTIGHETSÄGARE AB Privatägt svenskt AB M2 ASSET MANAGEMENT AB Privatägt svenskt AB FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRING Försäkringsbolag ?? 23 LENNART ERICSSON HOLDING AB Privatägt svenskt AB ?? 24 ELH FAST HOLDING AB Privatägt svenskt AB FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET SKANDIA (PUBL) Försäkringsbolag FASTIGHETSAKTIEBOLAGET STADSHUS Privatägt svenskt AB ?? 27 BOULTBEE (HOLDING) AB (STORBRITANNIEN) Utlandsägt ?? 28 DE JONG, WONNA IWONA Fysisk person SEGERCRANTZ, EVA KRISTINA Fysisk person ?? 30 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Bank ATRIUM LJUNGBERG AB Privatägt svenskt AB ?? 32 STOCKHOLMS STADS BRANDFÖRSÄKRINGSKONTOR Försäkringsbolag STOCKHOLMS KOMMUN/EXPLOATERINGSKONTO Kommun ?? 34 PRIMULA BYGGNADS AB Privatägt svenskt AB ANDERS BODIN FASTIGHETER AB Privatägt svenskt AB ARBINGE, KARL CHRISTIAN, M.FL. Fysisk person GOETZE, BERNT TOMMIE TINO Fysisk person ?? 38 ERIKSSON, MARGIT ELEONORA Fysisk person ?? 39 EDSLÖV, EVERT HELGE HERBERT Fysisk person ?? 40 FASTIGHETS AB SENATOR Privatägt svenskt AB I tabell 2.4 redovisas samma ranglista som i föregående tabell. För fastighetsägare som finns med i redovisningen av de största bostadsfastighetsägarna i Stockholm i Boverkets rapport Konkurrens på bostads marknaderna ett nedslag i 14 kommuner (2009) redovisas taxerad bostadsyta vid årsskiftet 2008/09. Några av bostadsfastighetsägarna på listan ovan, för vilka ingen uppgift om innehav av bostadsfastigheter två år tidigare redovisas, kan ha ägt bostadsfastigheter i Stockholm två år tidigare men inte hört till de 34 största bostadsfastighetsägarna, som redovisades i den nämnda tidigare rapporten. Enligt tabellen har Svenska Bostäder (minus 29 procent) och Stockholmshem (minus 12 procent) minskat sitt innehav av bostadsfastigheter

19 2. Ägarstruktur 17 västentligt på två år. Detta torde i huvudsak bero på försäljning till bostadsrättsföreningar vid omvandlingar från hyresrätt till bostadsrätt. Tabell 2.5 De största bostadsfastighetsägarna i Malmö 2010 totalt, % av hyresrätt, % 1 MKB FASTIGHETS AB Allmännyttigt bostadsföretag ,8 32,4 2 STENA AB Privatägt svenskt AB ,9 7,1 3 ACTA Utlandsägt ,6 4,7 4 HEIMSTADEN AB (FREDENSBORG AS, NORGE) Utlandsägt ,4 4,3 5 ÅBERG, ULLA KARLA HENRIETTA Fysisk person ,8 3,3 6 HSB MALMÖ EK FÖR Kooperativt ,3 2,4 7 AKELIUS INVEST LTD, BAHAMAS Utlandsägt ,1 1,9 8 FASTIGHETS AB JOSEFINA Privatägt svenskt AB ,7 1,4 9 OBOS FORRETTNINGSBYGG AS, NORGE Utlandsägt ,6 1,0 10 PG LIVING AB Privatägt svenskt AB ,4 0,8 11 FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRING Försäkring ,4 0,8 12 CONTENTUS FÖRVALTNINGS AB Privatägt svenskt AB ,4 0,8 13 PROFI I FASTIGHETER SVERIGE AB Privatägt svenskt AB ,4 0,7 14 AMCO INVEST SA, FRANKRIKE Utlandsägt ,4 0,6 15 NORDIN, INGEGERD BIRGITTA, M.FL. Fysisk person ,4 0,6 20 ACASSO FÖRVALTNING AB Privatägt svenskt AB ,3 0,6 21 VILLANDIA I MALMÖ AB Privatägt svenskt AB ,3 0,6 22 LINDAHL, NILS BERTIL ANDERS Fysisk person ,3 0,6 23 OHLSSON, KLAS-ERIK TOMMY Fysisk person ,3 0,6 24 LIFRA FASTIGHETER I MALMÖ AB Privatägt svenskt AB ,3 0,5 25 SÖDERTORPSGÅRDEN IDEELL FÖRENING Övriga ,3 0,5 26 M2 ASSET MANAGEMENT AB Privatägt svenskt AB ,3 0,5 27 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING Försäkring ,3 0,5 28 BELLEVUE PARK I MALMÖ IDEELL FÖR Övriga ,3 0,5 29 VASAKRONAN HOLDING AB Övriga ,3 0,5 30 VIDARSTIFTELSEN Stiftelse ,2 0,4 31 PERSSON, BENGT TERJE ROLAND, M.FL. Fysisk person ,2 0,4 Totalsumma hyresrätt (SCB 2008) ,1 100,0 Totalsumma bostadsrätt (SCB 2008) ,9 Totalsumma (SCB 2008) ,0 I tabell 2.5 redovisas de 31 största bostadsfastighetsägarna i Malmö Dessutom redovisas taxerad bostadsyta i procent av total taxerad bostadsyta i hyresfastigheter (flerbostadshus) i Malmö och i procent av total taxerad bostadsyta i flerbostadshus med hyresrätt. Den klart största bostadsfastighetsägaren är det kommunägda MKB. Två utlandsägda företag, ACTA och Heimstaden Fastigheter i Sverige AB, kommer som nr 3 och 4 på ranglistan ovan, efter MKB och privatägda Stena Fastigheter AB. Ytterligare ett utlandsbaserat företag med påtagligt innehav av bostadsfastigheter är Akelius Invest Ltd (nr 7 på listan ovan).

20 18 Konkurrens på bostadsmarknaden Tabell 2.6 De största bostadsfastighetsägarna i Malmö 2008 och 2010 Taxerad Ändring m MKB FASTIGHETS AB Allmännyttigt bostadsföretag STENA AB Privatägt svenskt AB ACTA Utlandsägt HEIMSTADEN AB (FREDENSBORG AS, NORGE) Utlandsägt ÅBERG, ULLA KARLA HENRIETTA Fysisk person HSB MALMÖ EK FÖR Kooperativt AKELIUS INVEST LTD, BAHAMAS Utlandsägt FASTIGHETS AB JOSEFINA Privatägt svenskt AB OBOS FORRETTNINGSBYGG AS, NORGE Utlandsägt ?? 10 PG LIVING AB Privatägt svenskt AB FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRING Försäkring CONTENTUS FÖRVALTNINGS AB Privatägt svenskt AB PROFI I FASTIGHETER SVERIGE AB Privatägt svenskt AB ?? 14 AMCO INVEST SA, FRANKRIKE Utlandsägt NORDIN, INGEGERD BIRGITTA, M.FL. Fysisk person ACASSO FÖRVALTNING AB Privatägt svenskt AB VILLANDIA I MALMÖ AB Privatägt svenskt AB LINDAHL, NILS BERTIL ANDERS Fysisk person OHLSSON, KLAS-ERIK TOMMY Fysisk person LIFRA FASTIGHETER I MALMÖ AB Privatägt svenskt AB SÖDERTORPSGÅRDEN IDEELL FÖRENING Övriga ?? 26 M2 ASSET MANAGEMENT AB Privatägt svenskt AB I tabell 2.6 redovisas samma ranglista av de största bostadsfastighetsägarna i Malmö mätt i kvadratmeter som i föregående tabell. För fastighetsägare som finns med i redovisningen av de 21 största bostadsfastighetsägarna i Malmö i Boverkets rapport Konkurrens på bostadsmarknaderna ett nedslag i 14 kommuner (2009) redovisas taxerad bostadsyta vid årsskiftet 2008/09. Några av bostadsfastighetsägarna på listan ovan, för vilka ingen uppgift om innehav av bostadsfastigheter två år tidigare redovisas, kan ha ägt bostadsfastigheter i Malmö två år tidigare men inte hört till de 21 största bostadsfastighetsägarna, som redovisades i den nämnda tidigare rapporten. Som framgår av tabellen har MKB och fyra utlandsbaserade bostadsfastighetsägare minskat sitt innehav under de senaste två åren. Minskningen för MKB är mindre än 2 procent, för ACTA 6 procent och för Akelius Invest Ltd 15 procent Förortskommuner till storstäder De förortskommuner som studeras är Sundbyberg och Burlöv. Förutom att de gränsar till de två storstadskommunerna som har studerats ovan, är de Sveriges till ytan två minsta kommuner. Kommunernas bostadsstruktur skiljer sig avsevärt. I Sundbyberg är 95 procent av beståndet flerbostadshus, jämfört med 60 procent i Burlöv. En annan skillnad är hyresrättens mycket dominerande ställning i Sundbyberg. Ägarstrukturen på hyresmarknaden i Sundbyberg och Burlöv är dock likartad.

RAPPORT 2015:11 REGERINGSUPPDRAG

RAPPORT 2015:11 REGERINGSUPPDRAG RAPPORT 215:11 REGERINGSUPPDRAG De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling på bostadsmarknaden 213 och 214 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling på bostadsmarknaden 213 och 214 Boverket mars

Läs mer

Rapport 2011:21 REGERINGSUPPDRAG. De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden

Rapport 2011:21 REGERINGSUPPDRAG. De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden Rapport 2011:21 REGERINGSUPPDRAG De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden Boverket december

Läs mer

2011 års lagstiftning på hyresbostadsmarknaden

2011 års lagstiftning på hyresbostadsmarknaden RAPPORT 2015:19 REGERINGSUPPDRAG 2011 års lagstiftning på hyresbostadsmarknaden tredje uppföljningen 2011 års lagstiftning på hyresbostadsmarknaden tredje uppföljningen Boverket mars 2015 Titel: 2011

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK 1 Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: BOSTADSFASTIGHETER VÅREN 2013 RUBRIK 2 Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är verksam inom fastighetsbranschen

Läs mer

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO i samarbete med SUS. 2009-09-16 Författare: Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO (föräldraledig) Kristina Persdotter

Läs mer

rapport 2014:34 Flyttmönster till följd av omfattande renoveringar

rapport 2014:34 Flyttmönster till följd av omfattande renoveringar rapport 2014:34 REGERINGSUPPDRAG Flyttmönster till följd av omfattande renoveringar Flyttmönster till följd av omfattande renoveringar Boverket december 2014 Titel: Flyttmönster till följd av omfattande

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad. Fokus 24 orter

Svensk Fastighetsmarknad. Fokus 24 orter Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter NAI Svefa Analys Våren 2012 Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är verksam inom fastighetsbranschen och har affärer som främsta drivkraft. Rapporten

Läs mer

TMF Miljonprogrammet. - Förutsättningar och möjligheter. 9. Appendix. Patric Lindqvist Joel Jönsson Thomas Ekvall. Prognoscentret 2013

TMF Miljonprogrammet. - Förutsättningar och möjligheter. 9. Appendix. Patric Lindqvist Joel Jönsson Thomas Ekvall. Prognoscentret 2013 9. Appendix TMF Miljonprogrammet - Förutsättningar och möjligheter Innehåll: 1. Metod 2. Sammanfattning 3. Status och beräknat behov 4. Behov av renoveringar 5. Planerade renoveringar 6. Kostnader 7. Energibesparande

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK A Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: KOMMUNERNAS FASTIGHETSINNEHAV HÖSTEN 2014 RUBRIK B Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är verksam

Läs mer

Rapport 6 2008. Miljardrean. - En granskning av den borgerliga bostadspolitiken

Rapport 6 2008. Miljardrean. - En granskning av den borgerliga bostadspolitiken Rapport 6 2008 Miljardrean - En granskning av den borgerliga bostadspolitiken Innehållsförteckning sida Förord... 3 1. Inledning... 4 2. Metod... 5 3. Resultat... 7 4. Sammanfattning och slutsats... 11

Läs mer

ARBETSRAPPORTER. Kulturgeografiska institutionen Nr. 696

ARBETSRAPPORTER. Kulturgeografiska institutionen Nr. 696 ARBETSRAPPORTER Kulturgeografiska institutionen Nr. 696 Försäljning av kommunal allmännytta Är en viktig del av välfärdspolitiken på väg att försvinna? Anna Bolinder Uppsala, juni 2009 ISSN 0283-622X INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 Rapport Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 HUR BOR 20 27-ÅRINGARNA? HUR VILL DE BO? Sven Bergenstråhle 2 (54) I sammandrag 27 000 unga i Malmö och Lund saknar egen bostad Det har blivit

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

inledning boendesegregation 183

inledning boendesegregation 183 BOENDET inledning Boendet speglar de ekonomiska klyftorna Den etniska och socioekonomiska boendesegregationen i Sveriges städer är i stor utsträckning en spegel av de ekonomiska klyftor mellan olika befolkningsgrupper

Läs mer

Boverket. Hur fördelar fastighetsägare lägenheter?

Boverket. Hur fördelar fastighetsägare lägenheter? Boverket Hur fördelar fastighetsägare lägenheter? Hur fördelar fastighetsägare lägenheter? Boverket januari 2009 Titel: Hur fördelar fastighetsägare lägenheter? Utgivare: Boverket januari 2009 Upplaga:

Läs mer

Behov av bostadsbyggande

Behov av bostadsbyggande RAPPORT 2015:18 Behov av bostadsbyggande Teori och metod samt en analys av behovet av bostäder till 2025 Behov av bostadsbyggande Teori och metod samt en analys av behovet av bostäder till 2025 Titel:

Läs mer

Ägarstrukturen för kontorsfastigheter i centrala Stockholm

Ägarstrukturen för kontorsfastigheter i centrala Stockholm Institutionen för Fastigheter och Byggande Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 393 Ägarstrukturen för kontorsfastigheter i centrala Stockholm Författare: Peter

Läs mer

Rapport 2014:23. Miljöpåverkan från bygg- och fastighetsbranschen 2014

Rapport 2014:23. Miljöpåverkan från bygg- och fastighetsbranschen 2014 Rapport 2014:23 Miljöpåverkan från bygg- och fastighetsbranschen 2014 Miljöpåverkan från bygg- och fastighetsbranschen 2014 Boverket juli 2014 Titel: Miljöpåverkan från bygg- och fastighetssektorn 2014

Läs mer

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden fokus på unga som varken arbetar eller studerar Text Marwin Nilsson Emily Svärd Text- och bildredigering Gun Westberg Rapporten kan beställas från Strömbergs, Silovägen

Läs mer

TILLSTÅNDSPLIKTEN I ALLBOLAGEN

TILLSTÅNDSPLIKTEN I ALLBOLAGEN TILLSTÅNDSPLIKTEN I ALLBOLAGEN TILLÄMPNINGAR OCH VERKNINGAR Utredare: Ina Blind Projektledare: Bengt Turner Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet 2006 Utvärdering beställd och

Läs mer

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling 1 (46) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling Delredovisning 2 av regeringsuppdrag år 2013 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786

Läs mer

Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013

Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 Rapport 2013:10 Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 2 Rapporten Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland

Läs mer

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3 Mäklarsamfundet Analys Mäklarsamfundets Almedalsrapport Dags att slå larm Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 2013:3 Förord Unga vuxna vill kunna lämna föräldrahemmet och ta steget in i vuxenlivet.

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter www.naisvefa.se www.svenskfastighetsmarknad.se NAI Svefa Analys nr 3/2011 Stockholm Drottninggatan 78 Box 3316 103 66 Stockholm Tel: 08-441 15 50 malmö Södra Långgatan

Läs mer

Så flyttar norrlänningarna

Så flyttar norrlänningarna Så flyttar norrlänningarna Del 1: Flyktingmottagning bromsar avfolkningen Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 1 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Sammanfattning

Läs mer

Analys. Lägre flyttskatter. Mäklarsamfundet. vägval för en sundare bostadsmarknad 2013:4

Analys. Lägre flyttskatter. Mäklarsamfundet. vägval för en sundare bostadsmarknad 2013:4 Analys Lägre flyttskatter vägval för en sundare bostadsmarknad Mäklarsamfundet 2013:4 Innehåll FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 KRIS PÅ BOSTADSMARKNADEN 6 - Svårigheter att få tag på en bostad 6 - Alla pratar

Läs mer

Låst läge på bostadsmarknaden

Låst läge på bostadsmarknaden Maj 2014 Låst läge på bostadsmarknaden Marknadsrapport Titel: Låst läge på bostadsmarknaden, Marknadsrapport, maj 2014 Utgiven av: Boverket Författare och kontaktperson: Bengt Hansson 0455-35 33 75 Analysarbete:

Läs mer

Det måste bli lättare att flytta

Det måste bli lättare att flytta 2012:8 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares rapport Det måste bli lättare att flytta Hur flyttskatter låser Stockholms bostadsmarknad Det måste bli lättare att flytta Bostadssituationen i huvudstadsregionen

Läs mer

Unga vuxnas boende 1997-2009

Unga vuxnas boende 1997-2009 Unga vuxnas boende 1997-2009 Hur bor 20 27-åringarna? Hur vill de bo? Sven Bergenstråhle 2 Sammanfattning SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat 4 441 unga vuxna i åldern 20 till 27 år i

Läs mer