Konkurrens på bostadsmarknaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konkurrens på bostadsmarknaden"

Transkript

1 Regeringsuppdrag M2009/4802 A Konkurrens på bostadsmarknaden ett nedslag i 15 kommuner

2

3 Konkurrens på bostadsmarknaden ett nedslag i 15 kommuner Boverket november 2010

4 Titel: Konkurrens på bostadsmarknaden ett nedslag i 15 kommuner Utgivare: Boverket november 2010 Upplaga: 1 Antal 80 Tryck: Boverket internt ISBN tryck: ISBN pdf: Sökord: Bostadsmarknaden, bostadsfastigheter, bostäder, ägare, ägarstrukturen, storstäder, förortskommuner, universitetsstäder, medelstora kommuner, små kommuner Dnr: /2010 Publikationen kan beställas från: Boverket, Publikationsservice, Box 534, Karlskrona Telefon: eller Fax: E-post: Webbplats: Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran. Boverket 2010

5 3 Förord Rapporten är en sammanställning och redovisning av hur ägarstrukturen för bostadsfastigheter ser ut i femton utvalda kommuner och hur den har förändrats mellan 2008 och Rapporten har utarbetats av Rolf-Erik Román. Karlskrona november 2010 Martin Storm verksamhetschef

6 4 Konkurrens på bostadsmarknaden

7 5 Innehåll Sammanfattning Inledning Syfte Avgränsning Datainsamling och metod Ägarstruktur Inledning Ägarstrukturen i riket De enskilda kommunerna Storstäder Förortskommuner till storstäder Universitetsstäder Medelstora kommuner med långvarig balans på bostadsmarknaden Medelstora kommuner med långvarigt överskott på bostadsmarknaden Små kommuner med långvarig balans på bostadsmarknaden Små kommuner med långvarigt överskott på bostadsmarknaden Sammanfattning angående ägarstrukturen Bilaga... 35

8 6 Konkurrens på bostadsmarknaden

9 7 Sammanfattning Boverket har valt att belysa ägarstrukturen genom att redovisa de största bostadsfastighetsägarnas bestånd (uttryckt i taxerad bostadsyta) i femton kommuner, däribland de tre storstadskommunerna. I Stockholm och Malmö är upplåtelseformen för 55 procent av den totala taxerade bostadsytan i flerbostadshus hyresrätt. I tolv av de tretton övriga kommunerna är hyresrättens andel två tredjedelar eller mer. Riksgenomsnittet är 64 procent. I Sundbyberg och Burlöv, två förortskommuner till storstäder, är marknadsandelen för offentligt ägande (stat, kommun, landsting och kommunägda bostadsföretag, varav de sistnämnda dominerar) procent när det gäller hyresrätt i flerbostadshus. Motsvarande andel är cirka hälften i sex av de övriga kommunerna (däribland Stockholm och Göteborg). ca två tredjedelar i två (Motala och Ånge) och ca 40 procent eller mindre i fyra kommuner (varav en är Malmö). En av kommunerna som ingår i redovisningen, Valdemarsvik, har inget kommunalt bostadsföretag. En relativt ny företeelse är att utlandsbaserade bostadsföretag har skaffat sig en betydande marknadsandel (10-15 procent) i vissa kommuner. Detta gäller Malmö och de två universitetsorterna Linköping och Umeå samt en medelstor och en mindre kommun (Härnösand och Hällefors). Det utlandsbaserade ägandet är av mindre betydelse i Stockholm och Göteborg. Från 2008 till 2010 har det inträffat små förändringar. En viktig förändring är att kommunägda Svenska Bostäder i Stockholm minskat sitt innehav av bostadsfastigheter med närmare 30 procent. Trots det bibehåller Svenska Bostäder sin position som den största ägaren av bostadsfastigheter i Stockholm. Noterbart är vidare att det danskägda företaget Centerplan Nordic A/S minskat sitt innehav under de senaste två åren till en fjärdedel av den tidigare nivån, vilket betytt ett fall från 9:e till 20:e plats på rankinglistan i Göteborg och att utlandsbaserade Akelius Invest Ltd avvecklat sitt innehav av bostadsfastigheter i Sollefteå, där man var tredje största ägare av bostadsfastigheter för två år sedan. Av de 50 största bostadsfastighetsägarna i riket är 38 kommuner, 5 privatägda svenska aktiebolag, 5 utländska företag, en ekonomisk förening och en i kategorin övriga. Efter Stockholm och Göteborg kommer två utlandsbaserade ägare på tredje och fjärde plats på rankinglistan, nämligen ACTA (Norge) och Akelius Invest Ltd (Bahamas). På sjunde plats kommer det första privatägda svenska aktiebolaget, Stena AB. De utländska företagens och de svenska aktiebolagens fastighetsinnehav är till skillnad från kommunernas fastighetsinnehav spritt på ett stort antal kommuner.

10 8 Konkurrens på bostadsmarknaden

11 9 1. Inledning Ett uppdrag i Boverkets regleringsbrev för 2010 lyder: Konkurrens på bostadsmarknaden Boverket ska fortlöpande fördjupa kunskaperna om konkurensförhållanden, ägarstruktur och marknadsformer på bostadsmarknaderna, särskilt hyresmarknaderna. Av särskild vikt är vad olika marknadsförhållanden innebär för konsumenterna - bostadskonsumenter i allmänhet och hyresgäster och hyresbostadssökande i synnerhet, 1 Denna rapport är en redovisning av ovanstående avrapporteringskrav och ska ses som ett kunskapsunderlag, som för fjorton utvalda kommuner i landet samt Göteborg presenterar: de största fastighetsägarna och storleken på deras bestånd, samt en sammanfattande redovisning av ägarstrukturen. 1.1 Syfte Rapporten syftar till att ge en överblick av hur ägarstrukturen av hyresfastigheter ser ut och har utvecklats på ett antal orter i landet. Den är en förstudie och syftar främst till att vara ett kunskapsunderlag inför framtiden. 1.2 Avgränsning Redovisningen av ägarstrukturen av fastigheter i femton kommuner avser oktober Förändringar sedan 2008 redovisas för i de enskilda fall då ägare av bostadsfastigheter förekom i Boverkets rapport Konkurrens på bostadsmarknaderna ett nedslag i 14 kommuner (2009). Rapporten avser endast att ge en bild av hur fastighetsbeståndet och ägarstrukturen ser ut i ett fåtal kommuner i landet. Någon djupare analys av resultaten kommer inte att göras. Urvalet innebär också att någon heltäckande bild ej kan ges. Bland annat ingår inte några små och medelstora kommuner med långvarig brist på bostadsmarknaden i urvalet. Inriktningen av arbetet innebär dessutom att redovisning och analys av exempelvis fastigheternas geografiska läge i kommunerna, storlek på lägenheterna och vilka som bor i lägenheterna inte kommer att inkluderas i arbetet. Likaså kommer inte förändringar av varje fastighetsägares marknadsandelar, mobiliteten (vilka nya företag som kommer in på marknaden och vilka som försvinner) att studeras. 1.3 Datainsamling och metod För ändamålet att studera bostadsbeståndets fördelning har Boverket valt ut fjorton kommuner geografiskt spridda över landet. De är parvis uppdelade i sju kategorier utifrån olika egenskaper. Syftet med denna upp- 1 Miljödepartementet ( ), Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Boverket, s. 7.

12 10 Konkurrens på bostadsmarknaden delning är att resultatet i varje kommun ska kunna jämföras med en annan kommun med liknande kännetecken. Jämförelser kommer också att göras med landet som helhet beträffande bostadsbeståndets utveckling. De valda kategorierna och kommunerna är: Storstäder: Stockholm och Malmö. Förortskommuner till storstäder: Sundbyberg och Burlöv. Universitetsorter: Umeå och Linköping. Medelstora kommuner med långvarig balans på bostadsmarknaden: Härnösand och Motala Medelstora kommuner med långvarigt överskott på bostadsmarknaden: Oskarshamn och Sollefteå. Små kommuner med långvarig balans på bostadsmarknaden: Valdemarsvik och Hällefors. Små kommuner med långvarigt överskott på bostadsmarknaden: Hagfors och Ånge. 2 I bilaga görs dessutom en redovisning beträffande ägarstrukturen i Göteborg. Göteborg inkluderas i ett sammanfattande avsnitt med sammanställningar angående ägarstrukturen m.m. i de olika kommunerna. Materialet angående ägarstruktur på de lokala fastighetsmarknaderna är framtaget år 2010 är framtaget med hjälp av analysverktyget Datscha. Med hjälp av detta verktyg har det varit möjligt att ta fram rankinglistor med de 200 största bostadsfastighetsägarna i riket och i var och en av de femton utvalda kommunerna efter sammanlagd taxerad bostadsyta i flerbostadshus. För nio av kommunerna förekommer jämförelser med redovisningen av de största ägarna av bostadsfastigheter år 2008, som togs fram för Boverkets räkning av Byggstatistik AB (Gävle) och redovisades i rapporten Konkurrens på bostadsmarknaderna ett nedslag i 14 kommuner (2009). Uppgifter om total taxerad bostadsyta i riket och i respektive kommun år 2008 har levererats av Statistiska Centralbyrån (SCB). 2 Med långvarig menas att kommunen har haft samma situation, överskott eller balans, på bostadsmarknaden varje år under perioden 2003 till och med Se också Boverket (2008), Bostadsmarknaden

13 11 2. Ägarstruktur 2.1 Inledning Boverkets uppdrag är att beskriva konkurrensförhållanden, ägarstruktur och marknadsformer, särskilt på hyresmarknaderna. Rapporten väljer i detta kapitel att belysa ovanstående genom att i avsnitt 2.2 belysa de största fastighetsägarnas bestånd (uttryckt i taxerad bostadsyta) i de 14 utvalda kommunerna. I bilaga görs en redovisning beträffande Göteborgs kommun. Redovisningen görs i detta avsnitt för 14 kommuner, vilka är parvis uppdelade i sju kategorier med olika egenskaper. Syftet med denna uppdelning är att resultatet i varje kommun ska kunna jämföras med en annan kommun med liknande kännetecken. Som nämndes i inledningskapitlet är de valda kategorierna och kommunerna: Storstäder: Stockholm och Malmö. Förortskommuner till storstäder: Sundbyberg och Burlöv. Universitetsorter: Umeå och Linköping. Medelstora kommuner med långvarig balans på bostadsmarknaden: Härnösand och Motala Medelstora kommuner med långvarigt överskott på bostadsmarknaden: Oskarshamn och Sollefteå. Små kommuner med långvarig balans på bostadsmarknaden: Valdemarsvik och Hällefors. Små kommuner med långvarigt överskott på bostadsmarknaden: Hagfors och Ånge. Med denna uppdelning uppnås en spridning mellan stora och små kommuner, mellan kommuner med överskott respektive balans på bostadsmarknaden samt mellan kommuner i olika delar av landet.

14 12 Konkurrens på bostadsmarknaden 2.2 Ägarstrukturen i riket I tabell 2.1 nedan redovisas de 50 största bostadsfastighetsägarna i Sverige i oktober Tabell 2.1 De 50 största bostadsfastighetsägarna i Sverige 2010 m 2 totalt, % av hyresrätt, % 1 STOCKHOLMS KOMMUN Kommun ,1 4,9 2 GÖTEBORGS KOMMUN Kommun ,8 4,3 3 ACTA, NORGE Utlandsägt ,1 1,6 4 AKELIUS INVEST LTD, BAHAMAS Utlandsägt ,0 1,5 5 MALMÖ KOMMUN Kommun ,9 1,4 6 ÖREBRO KOMMUN Kommun ,9 1,4 7 STENA AB Privatägt svenskt AB ,9 1,3 8 LINKÖPINGS KOMMUN Kommun ,7 1,1 9 GÄVLE KOMMUN Kommun ,6 0,9 10 BOTKYRKA KOMMUN Kommun ,5 0,8 11 UMEÅ KOMMUN Kommun ,5 0,8 12 HELSINGBORGS KOMMUN Kommun ,5 0,8 13 SÖDERTÄLJE KOMMUN Kommun ,5 0,8 14 VÄXJÖ KOMMUN Kommun ,5 0,8 15 UPPSALA KOMMUN Kommun ,5 0,7 16 NORRKÖPINGS KOMMUN Kommun ,5 0,7 17 LULEÅ KOMMUN Kommun ,5 0,7 18 VÄSTERÅS KOMMUN Kommun ,4 0,7 19 JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommun ,4 0,7 20 HEIMSTADEN AB Utlandsägt ,4 0,7 21 KARLSTADS KOMMUN Kommun ,4 0,6 22 LUNDS KOMMUN Kommun ,4 0,6 23 HALMSTADS KOMMUN Kommun ,4 0,6 24 DIN BOSTAD SVERIGE AB Privatägt svenskt AB ,4 0,6 25 KRISTIANSTADS KOMMUN Kommun ,4 0,6 26 SUNDBYBERGS KOMMUN Kommun ,4 0,6 27 WALLENSTAM AB Privatägt svenskt AB ,4 0,5 28 BORÅS KOMMUN Kommun ,3 0,5 29 L E LUNDBERGFÖRETAGEN AB (PUBL) Privatägt svenskt AB ,3 0,5 30 HUDDINGE KOMMUN Kommun ,3 0,5 31 ESKILSTUNA KOMMUN Kommun ,3 0,5 32 STOCKHOLMS KOOP.BOSTADSF.,KOOPERATIV Kooperativt ,3 0,5 33 JÄRFÄLLA KOMMUN Kommun ,3 0,4 34 FALU KOMMUN Kommun ,3 0,4 35 MOTALA KOMMUN Kommun ,2 0,4 36 SOLLENTUNA KOMMUN Kommun ,2 0,4 37 SKELLEFTEÅ KOMMUN Kommun ,2 0,4 38 UPPLANDS VÄSBY KOMMUN Kommun ,2 0,4 39 FÖRBO AB Privatägt svenskt AB ,2 0,4 40 BORLÄNGE KOMMUN Kommun ,2 0,4 41 ÖSTERSUNDS KOMMUN Kommun ,2 0,3 42 VARBERGS KOMMUN Kommun ,2 0,3 43 SIGTUNA KOMMUN Kommun ,2 0,3 44 GOTLANDS KOMMUN Kommun ,2 0,3 45 SUNDSVALLS KOMMUN Kommun ,2 0,3 46 VASAKRONAN HOLDING AB Övriga ,2 0,3 47 PG LIVING AB (ISLAND) Utlandsägt ,2 0,3 48 TROLLHÄTTANS KOMMUN Kommun ,2 0,3 49 HUDIKSVALLS KOMMUN Kommun ,2 0,3 50 CENTERPLAN NORDIC A/S, DANMARK Utlandsägt ,2 0,3 Totalsumma hyresrätt (SCB 2008) ,1 100,0 Totalsumma bostadsrätt (SCB 2008) ,9 Totalsumma (SCB 2008) ,0

15 2. Ägarstruktur 13 Av de 50 största bostadsfastighetsägarna i riket är 38 kommuner, 5 privatägda svenska aktiebolag, 5 utländska företag, en ekonomisk förening och en i kategorin övriga. Efter Stockholm och Göteborg kommer två utlandsbaserade ägare på tredje och fjärde plats på rankinglistan. Dessa fyra har vardera minst en procent av den totala marknaden. På sjunde plats kommer det första privatägda svenska aktiebolaget. De åtta största bostadsfastighetsägarna, varav fem kommuner, har vardera minst en procent av marknaden för hyresrätter i flerbostadshus. De utländska företagens och de svenska aktiebolagens fastighetsinnehav är till skillnad från kommunernas fastighetsinnehav spritt på ett stort antal kommuner. Av de 200 största bostadsfastighetsägarna i riket är 137 kommuner, 27 privatägda svenska aktiebolag, 10 utländska företag, 10 ekonomiska föreningar, 4 stiftelser, 4 i kategorin övriga, två vardera försäkringsbolag, bostadsrättsföreningar och fysiska personer samt en vardera staten respektive en bank. I tabell 2.2 nedan redovisas de största bostadsfastighetsägarna i Sverige i oktober 2010, som inte är kommuner.

16 14 Konkurrens på bostadsmarknaden Tabell 2.2 De största bostadsfastighetsägarna i Sverige 2010 (exklusive kommuner) m 2 totalt, % av hyresrätt, % 1 ACTA, NORGE Utlandsägt ,1 1,6 2 AKELIUS INVEST LTD, BAHAMAS Utlandsägt ,0 1,5 3 STENA AB Privatägt svenskt AB ,9 1,3 4 HEIMSTADEN AB, NORGE Utlandsägt ,4 0,7 5 DIN BOSTAD SVERIGE AB Privatägt svenskt AB ,4 0,6 6 WALLENSTAM AB Privatägt svenskt AB ,4 0,5 7 L E LUNDBERGFÖRETAGEN AB (PUBL) Privatägt svenskt AB ,3 0,5 8 STOCKHOLMS KOOP.BOSTADSF.,KOOPERATIV Kooperativt ,3 0,5 9 FÖRBO AB Privatägt svenskt AB ,2 0,4 10 VASAKRONAN HOLDING AB Övriga ,2 0,3 11 PG LIVING AB (STRAUMUR-BURDAR S INVESTMENT BA, ISLAND) Utlandsägt ,2 0,3 12 CENTERPLAN NORDIC A/S, DANMARK Utlandsägt ,2 0,3 13 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET SKANDIA (PUBL) Försäkringsbolag ,2 0,3 14 EINAR MATTSSON AB Privatägt svenskt AB ,2 0,3 15 FASTIGHETSAB PAGODEN (TYSKLAND) Utlandsägt ,1 0,2 16 BYGGNADSFIRMA OLOV LINDGREN AB Privatägt svenskt AB ,1 0,2 17 APARTMENT BOSTAD VÄSTRA AB Privatägt svenskt AB ,1 0,2 18 REGERINGSKANSLIET Staten ,1 0,2 19 RIKSBYGGEN EKONOMISK FÖRENING Kooperativt ,1 0,2 20 STIFT STOCKHOLMS STUDENTBOSTÄDER Stiftelse ,1 0,2 21 REDERI AB SOYA Privatägt svenskt AB ,1 0,2 22 STIFT AF BOSTÄDER Stiftelse ,1 0,2 23 HEBA FASTIGHETS AB Privatägt svenskt AB ,1 0,2 24 ALLOKTON AB Privatägt svenskt AB ,1 0,2 25 CLAESSON & ANDERZÉN AB Privatägt svenskt AB ,1 0,2 26 JÖNKÖPINGS BYGGINVEST AB Privatägt svenskt AB ,1 0,2 27 SSF REAL ESTATE AB Privatägt svenskt AB ,1 0,2 28 STIFT GÖTEBORGS STUDENTBOSTÄDER Stiftelse ,1 0,2 29 M2 ASSET MANAGEMENT AB Privatägt svenskt AB ,1 0,2 30 IKANO INVEST AB, LUXEMBURG Utlandsägt ,1 0,2 31 STADSTORNET INVEST AB Privatägt svenskt AB ,1 0,1 32 HSB STOCKHOLM EK FÖR Kooperativt ,1 0,1 33 ALLM PENSIONSF FAST NR 54 KB Övriga ,1 0,1 34 ÅBERG, ULLA KARLA HENRIETTA Fysisk person ,1 0,1 35 WÅHLIN FASTIGHETER AB Privatägt svenskt AB ,1 0,1 36 ARANÄS AB Privatägt svenskt AB ,1 0,1 37 HSB SÖDERMANLANDS LÄN EK FÖR Kooperativt ,1 0,1 38 KASAB MATTSON AB Privatägt svenskt AB ,1 0,1 39 FASTIGHETS AB OSTBRICKAN Privatägt svenskt AB ,1 0,1 40 FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRING Försäkringsbolag ,1 0,1 41 HSB GÖTA EKONOMISK FÖRENING Kooperativt ,1 0,1 42 HSB MALMÖ EK FÖR Kooperativt ,1 0,1 43 BYGGNADSFIRMAN LUND AB Privatägt svenskt AB ,1 0,1 44 AB SKRINDAN (JERSEY) Utlandsägt ,1 0,1 45 SVENSKA BOSTADSFONDEN MANAGEMENT AB Övriga ,1 0,1 46 LOCELLUS AB Privatägt svenskt AB ,1 0,1 47 FABEGE AB Privatägt svenskt AB ,1 0,1 48 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING Övriga ,1 0,1 49 ERIK SELIN FASTIGHETER AB Privatägt svenskt AB ,1 0,1 50 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Bank ,1 0,1 51 ARBETAREBOSTADSFONDEN T MINNE AV DEN Stiftelse ,1 0,1 52 PATRIZIA IMMOBILIEN KAG GREATER STOCKHOLM AB (TYSKLAND) Utlandsägt ,1 0,1 53 MELINS FASTIGHETSFÖRVALTNING AB Privatägt svenskt AB ,1 0,1 54 HSB SYDOST EK FÖR Kooperativt ,1 0,1 55 BRF MASTHUGGET Bostadsrättsförening ,1 0,1 56 HSB GÖTEBORG EK FÖR Kooperativt ,0 0,1 57 HSB BRF BOSVEDJAN I SUNDSVALL Bostadsrättsförening ,0 0,1 58 HOLGER BLOMSTRAND BYGGNADS AB Privatägt svenskt AB ,0 0,1 59 BSA HYRESBOSTÄDER AS, NORGE Utlandsägt ,0 0,1 60 AB GULLRINGSBO EGENDOMAR Privatägt svenskt AB ,0 0,1 61 HSB SKÅNE EKONOMISK FÖRENING Kooperativt ,0 0,1 62 HSB UPPSALA EKONOMISK FÖRENING Kooperativt ,0 0,1 63 EDMAN, LARS ERIK Fysisk person ,0 0,1 Totalsumma hyresrätt (SCB 2008) ,1 100,0 Totalsumma bostadsrätt (SCB 2008) ,9 Totalsumma (SCB 2008) ,0 De tre klart största bostadsfastighetsägarna på rankinglistan ovan är ACTA (Norge), Akelius Invest Ltd. (Bahamas) och Stena AB. Tre av de fyra största bostadsfastighetsägarna på rankinglistan ovan är utlandsbaserade. Efter Stockholm och Göteborg kommer två utlandsbaserade ägare på tredje och fjärde plats på rankinglistan. På sjunde plats kommer det första privatägda svenska aktiebolaget.

17 2. Ägarstruktur De enskilda kommunerna Storstäder De två storstadskommuner som studeras är Stockholm och Malmö. en äganderätter är mycket låg, medan såväl bostadsrätter som hyresrätter är vanligare i de båda storstadskommunerna än i övriga landet. en lägenheter i flerbostadshus är 90 procent i Stockholm och 82 procent i Malmö. Den övergripande ägarstrukturen på hyresmarknaden skiljer sig mellan Stockholm och Malmö. I Stockholm är huvuddelen av hyresrättsbeståndet ungefär jämnt fördelat mellan allmännyttan och privata ägare. I Malmö dominerar de privata ägarna, medan allmännyttan har en relativt låg andel av beståndet. Tabell 2.3 De största bostadsfastighetsägarna i Stockholm 2010 av totalt, % hyresrätt, % 1 AB SVENSKA BOSTÄDER Allmännyttigt bostadsföretag ,6 13,9 2 AB STOCKHOLMSHEM Allmännyttigt bostadsföretag ,2 11,4 3 AB FAMILJEBOSTÄDER Allmännyttigt bostadsföretag ,4 10,0 4 STOCKHOLMS KOOP.BOSTADSF.,KOOPERATIV Kooperativt ,9 3,5 5 MICASA FASTIGHETER I STOCKHOLM AB Allmännyttigt bostadsföretag ,3 2,4 6 WALLENSTAM AB Privatägt svenskt AB ,1 2,0 7 EINAR MATTSSON AB Privatägt svenskt AB ,0 1,9 8 BYGGNADSFIRMA OLOV LINDGREN AB Privatägt svenskt AB ,9 1,7 9 REDERI AB SOYA Privatägt svenskt AB ,7 1,3 10 STENA AB Privatägt svenskt AB ,6 1,2 11 HSB STOCKHOLM EK FÖR Kooperativt ,6 1,0 12 IKANO INVEST AB (LUXEMBURG) Utlandsägt ,5 0,9 13 STIFT STOCKHOLMS STUDENTBOSTÄDER Stiftelse ,5 0,9 14 HEBA FASTIGHETS AB Privatägt svenskt AB ,5 0,9 15 FABEGE AB Privatägt svenskt AB ,4 0,7 16 ARBETAREBOSTADSFONDEN T MINNE AV DEN Stiftelse ,4 0,7 17 WÅHLIN FASTIGHETER AB Privatägt svenskt AB ,3 0,5 18 AFA SJUKFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Försäkringsbolag ,2 0,4 19 MÅNBACKEN FASTIGHETS AB Privatägt svenskt AB ,2 0,4 20 HÄGERSTENS ENSKILDA FASTIGHETSÄGARE AB Privatägt svenskt AB ,2 0,4 21 M2 ASSET MANAGEMENT AB Privatägt svenskt AB ,2 0,4 22 FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRING Försäkringsbolag ,2 0,4 23 LENNART ERICSSON HOLDING AB Privatägt svenskt AB ,2 0,4 24 ELH FAST HOLDING AB Privatägt svenskt AB ,2 0,3 25 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET SKANDIA (PUBL) Försäkringsbolag ,2 0,3 26 FASTIGHETSAKTIEBOLAGET STADSHUS Privatägt svenskt AB ,2 0,3 27 BOULTBEE (HOLDING) AB (STORBRITANNIEN) Utlandsägt ,2 0,3 28 DE JONG, WONNA IWONA Fysisk person ,2 0,3 29 SEGERCRANTZ, EVA KRISTINA Fysisk person ,2 0,3 30 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Bank ,2 0,3 31 ATRIUM LJUNGBERG AB Privatägt svenskt AB ,2 0,3 32 STOCKHOLMS STADS BRANDFÖRSÄKRINGSKONTOR Försäkringsbolag ,1 0,3 33 STOCKHOLMS KOMMUN/EXPLOATERINGSKONTO Kommun ,1 0,3 34 PRIMULA BYGGNADS AB Privatägt svenskt AB ,1 0,3 35 ANDERS BODIN FASTIGHETER AB Privatägt svenskt AB ,1 0,3 36 ARBINGE, KARL CHRISTIAN, M.FL. Fysisk person ,1 0,3 37 GOETZE, BERNT TOMMIE TINO Fysisk person ,1 0,2 38 ERIKSSON, MARGIT ELEONORA Fysisk person ,1 0,2 39 EDSLÖV, EVERT HELGE HERBERT Fysisk person ,1 0,2 40 FASTIGHETS AB SENATOR Privatägt svenskt AB ,1 0,2 41 STIFT STORA SKÖNDAL Stiftelse ,1 0,2 42 ASPINGTON, GUNILLA VIOLA Fysisk person ,1 0,2 43 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING Försäkringsbolag ,1 0,2 44 IMMANUELSKYRKANS FÖRSAMLING Övriga ,1 0,2 45 VASAKRONAN HOLDING AB Övriga ,1 0,2 46 TAGE LILJEDAHL FASTIGHETS AB Privatägt svenskt AB ,1 0,2 47 REGERINGSKANSLIET Staten ,1 0,2 48 NÄSLUND, LENA ULRIKA MARGARETA, M.FL. Fysisk person ,1 0,2 49 STIFT MHS-BOSTÄDER Stiftelse ,1 0,2 50 BERTIL STRÖMBERG BYGGNADS AB Privatägt svenskt AB ,1 0,2 51 TAGEHUS AB Privatägt svenskt AB ,1 0,1 Totalsumma hyresrätt (SCB 2008) ,2 100,0 Totalsumma bostadsrätt (SCB 2008) ,8 Totalsumma (SCB 2008) ,0

18 16 Konkurrens på bostadsmarknaden I tabell 2.3 redovisas de 51 största bostadsfastighetsägarna i Stockholm i oktober Dessutom redovisas taxerad bostadsyta i procent av total bostadsarea i hyresfastigheter (flerbostadshus) i Stockholm och i procent av total taxerad bostadsyta i flerbostadshus med hyresrätt. De tre klart största bostadsfastighetsägarna är de tre kommunägda bostadsföretagen Svenska Bostäder, Stockholmshem och Familjebostäder. Tabell 2.4 De största bostadsfastighetsägarna i Stockholm 2008 och 2010 Taxerad Ändring m AB SVENSKA BOSTÄDER Allmännyttigt bostadsföretag AB STOCKHOLMSHEM Allmännyttigt bostadsföretag AB FAMILJEBOSTÄDER Allmännyttigt bostadsföretag STOCKHOLMS KOOP.BOSTADSF.,KOOPERATIV Kooperativt MICASA FASTIGHETER I STOCKHOLM AB Allmännyttigt bostadsföretag WALLENSTAM AB Privatägt svenskt AB EINAR MATTSSON AB Privatägt svenskt AB BYGGNADSFIRMA OLOV LINDGREN AB Privatägt svenskt AB REDERI AB SOYA Privatägt svenskt AB STENA AB Privatägt svenskt AB HSB STOCKHOLM EK FÖR Kooperativt IKANO INVEST AB (LUXEMBURG) Utlandsägt STIFT STOCKHOLMS STUDENTBOSTÄDER Stiftelse HEBA FASTIGHETS AB Privatägt svenskt AB FABEGE AB Privatägt svenskt AB ARBETAREBOSTADSFONDEN T MINNE AV DEN Stiftelse WÅHLIN FASTIGHETER AB Privatägt svenskt AB AFA SJUKFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Försäkringsbolag MÅNBACKEN FASTIGHETS AB Privatägt svenskt AB HÄGERSTENS ENSKILDA FASTIGHETSÄGARE AB Privatägt svenskt AB M2 ASSET MANAGEMENT AB Privatägt svenskt AB FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRING Försäkringsbolag ?? 23 LENNART ERICSSON HOLDING AB Privatägt svenskt AB ?? 24 ELH FAST HOLDING AB Privatägt svenskt AB FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET SKANDIA (PUBL) Försäkringsbolag FASTIGHETSAKTIEBOLAGET STADSHUS Privatägt svenskt AB ?? 27 BOULTBEE (HOLDING) AB (STORBRITANNIEN) Utlandsägt ?? 28 DE JONG, WONNA IWONA Fysisk person SEGERCRANTZ, EVA KRISTINA Fysisk person ?? 30 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Bank ATRIUM LJUNGBERG AB Privatägt svenskt AB ?? 32 STOCKHOLMS STADS BRANDFÖRSÄKRINGSKONTOR Försäkringsbolag STOCKHOLMS KOMMUN/EXPLOATERINGSKONTO Kommun ?? 34 PRIMULA BYGGNADS AB Privatägt svenskt AB ANDERS BODIN FASTIGHETER AB Privatägt svenskt AB ARBINGE, KARL CHRISTIAN, M.FL. Fysisk person GOETZE, BERNT TOMMIE TINO Fysisk person ?? 38 ERIKSSON, MARGIT ELEONORA Fysisk person ?? 39 EDSLÖV, EVERT HELGE HERBERT Fysisk person ?? 40 FASTIGHETS AB SENATOR Privatägt svenskt AB I tabell 2.4 redovisas samma ranglista som i föregående tabell. För fastighetsägare som finns med i redovisningen av de största bostadsfastighetsägarna i Stockholm i Boverkets rapport Konkurrens på bostads marknaderna ett nedslag i 14 kommuner (2009) redovisas taxerad bostadsyta vid årsskiftet 2008/09. Några av bostadsfastighetsägarna på listan ovan, för vilka ingen uppgift om innehav av bostadsfastigheter två år tidigare redovisas, kan ha ägt bostadsfastigheter i Stockholm två år tidigare men inte hört till de 34 största bostadsfastighetsägarna, som redovisades i den nämnda tidigare rapporten. Enligt tabellen har Svenska Bostäder (minus 29 procent) och Stockholmshem (minus 12 procent) minskat sitt innehav av bostadsfastigheter

19 2. Ägarstruktur 17 västentligt på två år. Detta torde i huvudsak bero på försäljning till bostadsrättsföreningar vid omvandlingar från hyresrätt till bostadsrätt. Tabell 2.5 De största bostadsfastighetsägarna i Malmö 2010 totalt, % av hyresrätt, % 1 MKB FASTIGHETS AB Allmännyttigt bostadsföretag ,8 32,4 2 STENA AB Privatägt svenskt AB ,9 7,1 3 ACTA Utlandsägt ,6 4,7 4 HEIMSTADEN AB (FREDENSBORG AS, NORGE) Utlandsägt ,4 4,3 5 ÅBERG, ULLA KARLA HENRIETTA Fysisk person ,8 3,3 6 HSB MALMÖ EK FÖR Kooperativt ,3 2,4 7 AKELIUS INVEST LTD, BAHAMAS Utlandsägt ,1 1,9 8 FASTIGHETS AB JOSEFINA Privatägt svenskt AB ,7 1,4 9 OBOS FORRETTNINGSBYGG AS, NORGE Utlandsägt ,6 1,0 10 PG LIVING AB Privatägt svenskt AB ,4 0,8 11 FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRING Försäkring ,4 0,8 12 CONTENTUS FÖRVALTNINGS AB Privatägt svenskt AB ,4 0,8 13 PROFI I FASTIGHETER SVERIGE AB Privatägt svenskt AB ,4 0,7 14 AMCO INVEST SA, FRANKRIKE Utlandsägt ,4 0,6 15 NORDIN, INGEGERD BIRGITTA, M.FL. Fysisk person ,4 0,6 20 ACASSO FÖRVALTNING AB Privatägt svenskt AB ,3 0,6 21 VILLANDIA I MALMÖ AB Privatägt svenskt AB ,3 0,6 22 LINDAHL, NILS BERTIL ANDERS Fysisk person ,3 0,6 23 OHLSSON, KLAS-ERIK TOMMY Fysisk person ,3 0,6 24 LIFRA FASTIGHETER I MALMÖ AB Privatägt svenskt AB ,3 0,5 25 SÖDERTORPSGÅRDEN IDEELL FÖRENING Övriga ,3 0,5 26 M2 ASSET MANAGEMENT AB Privatägt svenskt AB ,3 0,5 27 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING Försäkring ,3 0,5 28 BELLEVUE PARK I MALMÖ IDEELL FÖR Övriga ,3 0,5 29 VASAKRONAN HOLDING AB Övriga ,3 0,5 30 VIDARSTIFTELSEN Stiftelse ,2 0,4 31 PERSSON, BENGT TERJE ROLAND, M.FL. Fysisk person ,2 0,4 Totalsumma hyresrätt (SCB 2008) ,1 100,0 Totalsumma bostadsrätt (SCB 2008) ,9 Totalsumma (SCB 2008) ,0 I tabell 2.5 redovisas de 31 största bostadsfastighetsägarna i Malmö Dessutom redovisas taxerad bostadsyta i procent av total taxerad bostadsyta i hyresfastigheter (flerbostadshus) i Malmö och i procent av total taxerad bostadsyta i flerbostadshus med hyresrätt. Den klart största bostadsfastighetsägaren är det kommunägda MKB. Två utlandsägda företag, ACTA och Heimstaden Fastigheter i Sverige AB, kommer som nr 3 och 4 på ranglistan ovan, efter MKB och privatägda Stena Fastigheter AB. Ytterligare ett utlandsbaserat företag med påtagligt innehav av bostadsfastigheter är Akelius Invest Ltd (nr 7 på listan ovan).

20 18 Konkurrens på bostadsmarknaden Tabell 2.6 De största bostadsfastighetsägarna i Malmö 2008 och 2010 Taxerad Ändring m MKB FASTIGHETS AB Allmännyttigt bostadsföretag STENA AB Privatägt svenskt AB ACTA Utlandsägt HEIMSTADEN AB (FREDENSBORG AS, NORGE) Utlandsägt ÅBERG, ULLA KARLA HENRIETTA Fysisk person HSB MALMÖ EK FÖR Kooperativt AKELIUS INVEST LTD, BAHAMAS Utlandsägt FASTIGHETS AB JOSEFINA Privatägt svenskt AB OBOS FORRETTNINGSBYGG AS, NORGE Utlandsägt ?? 10 PG LIVING AB Privatägt svenskt AB FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRING Försäkring CONTENTUS FÖRVALTNINGS AB Privatägt svenskt AB PROFI I FASTIGHETER SVERIGE AB Privatägt svenskt AB ?? 14 AMCO INVEST SA, FRANKRIKE Utlandsägt NORDIN, INGEGERD BIRGITTA, M.FL. Fysisk person ACASSO FÖRVALTNING AB Privatägt svenskt AB VILLANDIA I MALMÖ AB Privatägt svenskt AB LINDAHL, NILS BERTIL ANDERS Fysisk person OHLSSON, KLAS-ERIK TOMMY Fysisk person LIFRA FASTIGHETER I MALMÖ AB Privatägt svenskt AB SÖDERTORPSGÅRDEN IDEELL FÖRENING Övriga ?? 26 M2 ASSET MANAGEMENT AB Privatägt svenskt AB I tabell 2.6 redovisas samma ranglista av de största bostadsfastighetsägarna i Malmö mätt i kvadratmeter som i föregående tabell. För fastighetsägare som finns med i redovisningen av de 21 största bostadsfastighetsägarna i Malmö i Boverkets rapport Konkurrens på bostadsmarknaderna ett nedslag i 14 kommuner (2009) redovisas taxerad bostadsyta vid årsskiftet 2008/09. Några av bostadsfastighetsägarna på listan ovan, för vilka ingen uppgift om innehav av bostadsfastigheter två år tidigare redovisas, kan ha ägt bostadsfastigheter i Malmö två år tidigare men inte hört till de 21 största bostadsfastighetsägarna, som redovisades i den nämnda tidigare rapporten. Som framgår av tabellen har MKB och fyra utlandsbaserade bostadsfastighetsägare minskat sitt innehav under de senaste två åren. Minskningen för MKB är mindre än 2 procent, för ACTA 6 procent och för Akelius Invest Ltd 15 procent Förortskommuner till storstäder De förortskommuner som studeras är Sundbyberg och Burlöv. Förutom att de gränsar till de två storstadskommunerna som har studerats ovan, är de Sveriges till ytan två minsta kommuner. Kommunernas bostadsstruktur skiljer sig avsevärt. I Sundbyberg är 95 procent av beståndet flerbostadshus, jämfört med 60 procent i Burlöv. En annan skillnad är hyresrättens mycket dominerande ställning i Sundbyberg. Ägarstrukturen på hyresmarknaden i Sundbyberg och Burlöv är dock likartad.

Konkurrens på bostadsmarknaderna

Konkurrens på bostadsmarknaderna Boverket Konkurrens på bostadsmarknaderna - ett nedslag i 14 kommuner Konkurrens på bostadsmarknaderna ett nedslag i 14 kommuner Boverket juni 2009 Titel: Konkurrens på bostadsmarknaderna ett nedslag

Läs mer

Adresslista NVS-kontor

Adresslista NVS-kontor oktober 2007 1(9) Adresslista NVS-kontor Alstermo Alstermo Värme & Sanitet Aspvägen 13, Box 4, 360 75 ALSTERMO Tel 0481-61485, fax 0481-61487 Bo Andersson bo.andersson@nvs.se mobil 070-682 28 75 oktober

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Rapport 2014:2. Regionala skillnader i bostadssektorn

Rapport 2014:2. Regionala skillnader i bostadssektorn Rapport 2014:2 Regionala skillnader i bostadssektorn Regionala skillnader i bostadssektorn Boverket januari 2014 Titel: Regionala skillnader i bostadssektorn Rapport: 2014:2 Utgivare: Boverket januari

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2015

HSBs BOSTADSINDEX 2015 HSBs BOSTADSINDEX 2015 3 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 5 2 Hur har vi gjort?... 5 3 Avgränsningar... 6 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2015... 7 5 Poängbedömning... 12 6 Frågor och

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Krydda med siffror Smaka på kartan

Krydda med siffror Smaka på kartan Krydda med siffror Smaka på kartan Stefan Svanström Statistiska centralbyrån Avdelningen för regioner och miljö GIS i Västmanland Västerås Om SCB Statistik är en förutsättning för demokratin SCB är en

Läs mer

Hushållens boende 2012

Hushållens boende 2012 FS 2013:10 2013-12-19 FOKUS: STATISTIK Hushållens boende 2012 Den genomsnittliga bostadsarean per person i Norrköping är 40 kvadratmeter. Störst boendeutrymme har ensamboende kvinnor 65 år och äldre med

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING HSBS BOSTADSINDEX 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2013... 5 5 Poängbedömning... 9 6 Frågor och svar...

Läs mer

Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning

Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning 1 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-07-04 Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning Sammanfattning Dagen studenter bor till större delen i lägenheter

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder?

Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder? Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder? Förord SKL har i en enkätstudie ställt frågor till ett sextiotal kommuner om deras beredskap med planer för nya bostäder. Kommunerna har också fått frågor

Läs mer

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2013

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2013 FAKTA Sveriges bostadsrättsföreningar 2013 Statistiken och uppgifterna är sammanställda av Hittabrf.se. Uppgifterna får fritt användas så länge källhänvisning framgår. Titta gärna in på http://www.hittabrf.se/

Läs mer

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2015

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2015 FAKTA Sveriges bostadsrättsföreningar 2015 Statistiken och uppgifterna är sammanställda av Hittabrf.se. Uppgifterna får fritt användas så länge källhänvisning framgår. Titta gärna in på http://www.hittabrf.se/

Läs mer

Västmanlands län Månad

Västmanlands län Månad Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Månad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Hyror 2007 och 2008 BOSTÄDER: S 2009: Marianne Jacobsson

STHLM STATISTIK OM. Hyror 2007 och 2008 BOSTÄDER: S 2009: Marianne Jacobsson STATISTIK OM STHLM BOSTÄDER: Hyror 2007 och 2008 S 2009:10 2008-12-17 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport redovisar hyror i Stockholm

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Statistikinfo 2014:03

Statistikinfo 2014:03 Statistikinfo 2014:03 Folkmängden ökade med 1681 personer i Linköping 2013 Folkmängden i Linköpings kommun ökade med 1 681 personer 2013, det är en betydligt större ökning än både 2011 och 2012. Vid årsskiftet

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING

DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING Stefan Svanström Avdelningen för regioner och miljö facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter Källa: Bearbetningar SCB, övrig geodata

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten Elin Blume Samy Abu Eid Tobias Olsson

Bostadsmarknadsenkäten Elin Blume Samy Abu Eid Tobias Olsson Bostadsmarknadsenkäten 2011 Elin Blume Samy Abu Eid Tobias Olsson Samtliga kommuner svarar Tidsserier sedan 90-tal Boverket sammanställer nationellt Underlag till regeringens budgetarbete 2009: 5 100

Läs mer

Partipolitiska aktiviteter

Partipolitiska aktiviteter Kapitel 3 Partipolitiska aktiviteter Medlemskap och aktivitet i politiska partier 1980-81 2000-01 (Diagram 3.1 3.4) I diagram 3.1 framgår att medlemsandelen i politiska partier har halverats sedan början

Läs mer

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2014

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2014 FAKTA Sveriges bostadsrättsföreningar 2014 Statistiken och uppgifterna är sammanställda av Hittabrf.se. Uppgifterna får fritt användas så länge källhänvisning framgår. Titta gärna in på http://www.hittabrf.se/

Läs mer

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 EN RESULTATSAMMANFATTNING FÖRORD Detta är en sammanfattning av rapporten Prisstudie av ett typhus för kontor år 2013. Den fullständiga rapporten är framtagen

Läs mer

Statistikinfo 2017:01

Statistikinfo 2017:01 Statistikinfo 217:1 Rekordökning med 2 851 nya invånare i Linköping Folkmängden i Linköpings kommun ökade med 2 851 personer 216. Det är den största ökningen någonsin i Linköping, och 24 fler än det tidigare

Läs mer

e-registreringsbevis AKTIEBOLAG

e-registreringsbevis AKTIEBOLAG 1 (17) Org.nummer: Firma: Adress: Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Nytorpsvägen 5 A 183 53 TÄBY Säte: Registreringslän: Anmärkning: Stockholms län, Stockholm kommun Detta är ett privat aktiebolag.

Läs mer

Hushållens boendeekonomi

Hushållens boendeekonomi Rapport 2012:3 REGERINGSUPPDRAG Hushållens boendeekonomi Förutsättningarna för unga vuxna hushåll att spara till en kontantinsats till en bostad Hushållens boendeekonomi Förutsättningarna för unga vuxna

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag.

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. BYGGRAPPORT 2012 En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. INLEDNING På vårkanten brukar bokslut för föregående spådomar för kommande år dugga tätt.

Läs mer

Östergötlands län Månad

Östergötlands län Månad Arkets namn R-E-län Län E-län Kommun Norrköping Månad 1 216 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 45 4 35 3 25 2 15 1 5 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/-

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Bostadsbristen har skapat historisk hög prisutveckling åren

Bostadsbristen har skapat historisk hög prisutveckling åren Bostadsbristen har skapat historisk hög prisutveckling åren 2012-2015 Pressmeddelande den 25 april 2016 Mäklarsamfundet presenterar idag en kartläggning av hur priserna på den svenska bostadsmarknaden

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

Örebro län Månad

Örebro län Månad Arkets namn R-T-län Län T-län Kommun Örebro Månad 1 216 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 3 25 2 15 1 5 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

BRF-RESPONS st lokala kartläggningar för ökad försäljning

BRF-RESPONS st lokala kartläggningar för ökad försäljning BRF-RESPONS 2016 50 st lokala kartläggningar för ökad försäljning BRF-RESPONS Säljstöd för er som vänder er till svenska bostadsrättsföreningar. Marknadsföringskampanj med Marknadsrespons För snabbare

Läs mer

Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor

Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor Hur gröna är våra städer? Foto: Stefan Svanström Stefan Svanström & Jerker Moström Avdelningen för Regioner och Miljö Statistiska centralbyrån facebook.com/statisticssweden

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Boplats Syd i siffror 2014 Sida 1 av 11

Boplats Syd i siffror 2014 Sida 1 av 11 Boplats Syd i siffror 2014 Sida 1 av 11 Förmedlade lägenheter 2014 2013 2012 Antal förmedlade lägenheter totalt 4365 3443 3154 Antal förmedlade lägenheter i Malmö 3767 3293 3146 Antal förmedlade lägenheter

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2015

Västmanlands länmånad 12 2015 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År

Läs mer

DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING

DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING Foto: Stefan Svanström Stefan Svanström Avdelningen för regioner och miljö facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter Källa: Bearbetningar

Läs mer

Örebro län Månad

Örebro län Månad Arkets namn R-T-län Län T-län Kommun Örebro Månad 1 216 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 3 25 2 15 1 5 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

Örebro län Månad

Örebro län Månad Arkets namn R-T-län Län T-län Kommun Örebro Månad 1 216 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 3 25 2 15 1 5 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

1915 Stockholm Helfrid Palm / Agard Palm Svea Norén / Harald Rooth Ingeborg Carlsson / Gunnar Rooth Stockholms ASK Stockholms ASK Stockholms ASK

1915 Stockholm Helfrid Palm / Agard Palm Svea Norén / Harald Rooth Ingeborg Carlsson / Gunnar Rooth Stockholms ASK Stockholms ASK Stockholms ASK SM i konståkning - par År Ort Guld Silver Brons * = ej svenska mästare 1912 Göteborg Elna Montgomery / Per Thorén Valborg Lindahl / Nils Rosenius Helfrid Palm / Agard Palm 1913 Stockholm Elly Svensson

Läs mer

Influensarapport för vecka 46, 2015 Denna rapport publicerades den 19 november 2015 och redovisar influensaläget vecka 46 (9 15 november).

Influensarapport för vecka 46, 2015 Denna rapport publicerades den 19 november 2015 och redovisar influensaläget vecka 46 (9 15 november). rapport för 46, 2015 Denna rapport publicerades den 19 november 2015 och redovisar influensaläget 46 (9 15 november). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun FLYTTNINGAR I FOKUS Siffror om Karlstads kommun Produktion: Karlstads kommun, Kommunledningskontoret, Tillväxtcentrum, 21. Frågor om statistiken besvaras av Mona Stensmar Petersen, 54-29 5 37, mona.petersen@karlstad.se

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

STATISTIK OM STHLM. BOSTÄDER: Hyror 2009. S 2010:14 2010-12-23 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB

STATISTIK OM STHLM. BOSTÄDER: Hyror 2009. S 2010:14 2010-12-23 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB STATISTIK OM STHLM BOSTÄDER: Hyror 2009 S 2010:14 2010-12-23 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport redovisar hyror i Stockholm år 2009.

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

"STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL"

STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL EN BOSTADSMARKNAD I FÖRÄNDRING HYRESRÄTTENS ANDEL AV BESTÅNDET 1990-2014 "STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL" Syftet med denna rapport är att

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010 Undersökning av däcktyp i Sverige Januari/februari 2010 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5 Regionala

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg SM i konståkning - herrar År Ort Guld Silver Brons * = ej svensk mästare 1895 Stockholm Ulrich Salchow * Thiodolf Borgh * J. Andersson Stockholms AF Stockholms AF Norrköping (delad placering; ingen deltagare

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2014:4) om indelningen av den operativa verksamheten; Publiceringsdatum

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Kontaktpersoner PIF-Föreningar

Kontaktpersoner PIF-Föreningar Union Scipt http://www.unionscipt.com PIF Alingsås PIF Alvesta PIF Arvika Maskingatan 4 Lillsjögatan 5 Strandvägen 2 441 00 Alingsås 342 00 Alvesta 671 01 Arvika Per-Erik Rohrmuller Urban Johansson Patrik

Läs mer

hyresbostad, procent 27,8 45,0 13,9 17,9 Figur 1. Förändring av antal bebodda bostäder efter hustyp och region 2016 hus

hyresbostad, procent 27,8 45,0 13,9 17,9 Figur 1. Förändring av antal bebodda bostäder efter hustyp och region 2016 hus Kenth Häggblom, statistikchef Tel. 18-25497 Boende 217:1 5.12.217 Bostäder och boendeförhållanden 216 Av Ålands 16 1 bostäder är 13 7 stadigvarande bebodda, medan drygt 2 4 saknar fast bosatta invånare.

Läs mer

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Fortsatt rekordhög befolkningsökning men bostadsbyggandet hänger inte med. Bostadsbristen förvärras 2006 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85)

Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85) Remiss 2017-12-07 Ju2017/08641/DOM Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor Anna Fridh Welin 08-405 38 44 0730-91 70 67 Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85) Remissinstanser

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

Tomtköer i Sveriges kommuner 2008

Tomtköer i Sveriges kommuner 2008 Tomtköer i Sveriges kommuner 2008 Björn Nordlund, Utredare Villaägarnas Riksförbund 1. INLEDNING... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Syfte... 4 4. Metod... 4 5. Avgränsningar... 4 6. Resultat... 5 6.1 Kommuner

Läs mer

Demokratinätverket - adresser

Demokratinätverket - adresser Demokratinätverket - adresser Adresser till ordföranden och sekreterare i demokratiutskott/beredningar eller motsvarande i samtliga landsting A) Stockholms läns landsting Conny Andersson 070-201 31 66

Läs mer

BRF-RESPONS ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING

BRF-RESPONS ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING BRF-RESPONS 2017 50 ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING BRF-RESPONS Säljstöd för er som vänder er till svenska bostadsrättsföreningar. Marknadsföringskampanj med Marknadsrespons För snabbare

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2015:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2014-05-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Stockholms läns arbetsmarknad fortsatte utvecklas i positiv

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris!

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Som kund hos If får du allt det här...... en hemförsäkring speciellt

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Götalands län Mäklarinsikt 2016:3 Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Hushållens utveckling i Jönköpings kommun

Hushållens utveckling i Jönköpings kommun Hushållens utveckling i Jönköpings kommun STADSKONTORET l MAJ 2014 Stadskontorets utredningsenhet Utredare Maria Degerman Kontakt Andreas.zeidlitz@jonkoping.se, 036-10 57 30 Omslag och layout Lena Holmberg

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, länsvis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer