Resultatet av inspektionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultatet av inspektionen"

Transkript

1 IRS 2014/ (14) Enheten för region syd Susanne Strömberg, Höganäs kommun Höganäs Resultatet av inspektionen Ert org. nr Arbetsställe Utbildningsförvaltningen, Höganäs kommun Deltagare i inspektionen: Se bilaga Ni ska före den 1 oktober 2014 informera Arbetsmiljöverket vad ni har gjort med anledning av de brister och krav vi redovisar här. I svaret bör ni särskilt beskriva: hur ni fört ut innehållet i inspektionsmeddelandet till berörda medarbetare hur ni har uppfyllt kraven hur skyddsombud och övrig personal har varit delaktiga vid genomförandet av åtgärderna Svaret bör undertecknas så att det framgår att den som är skyddsombud och den som är elevskyddsombud har tagit del av det. Var vänlig ange vår beteckning IRS/2759, IRS 2014/2765, IRS 2014/2763, IRS 2014/2764 i svaret. Se 7 kap. 3 arbetsmiljölagen. De skolor som ingått i Arbetsmiljöverkets tillsyn inom Höganäs kommun är: Bruksskolan IRS 2014/2765, Nyhamnsskolan, IRS 2014/2763, Kullagymnasiet IRS 2014/2764. Arbetsgivaren ska, enligt 3 kap. 2 första stycket arbetsmiljölagen, vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Trots att vi nu ger er viss tid att informera oss hur ni har åtgärdat våra krav har ni ändå kvar det fulla ansvaret för arbetstagarnas arbetsmiljö. Ert arbetsmiljöansvar gäller oavsett om Arbetsmiljöverket har ställt krav mot er eller inte. Postadress: Stockholm Besöksadress: Vattenverksvägen 47, Malmö Telefon: Telefax: E-post: Webbplats: Organisationsnummer:

2 IRS 2014/ (14) Brister och krav Följande krav avser utbildningsförvaltningens hela skolverksamhet i Höganäs kommun. 1. Rutiner för undersökning och riskbedömning Ni kunde, vid inspektionerna, inte redogöra för hur ni säkerställt att regelbundna undersökningar och riskbedömningar av alla era arbetsförhållanden genomförs gällande samtliga arbetstagare, inklusive skolledare, och elever. Av de dokument och redogörelser som Arbetsmiljöverket tagit del av på inspektionerna framgår det inte, i varierande grad, att till exempel arbete vid dator, våld och hot, träslöjds-, NO- och idrottsverksamheten ska regelbundet och systematiskt undersökas och riskbedömas och hur detta ska ske. För att upptäcka risker för ohälsa och olycksfall så är det viktigt att rutiner finns som beskriver både det löpande systematiska arbetsmiljöarbetet och då förändringar i verksamheten planeras. 1a) Ni ska komplettera era rutiner för att säkerställa att ni regelbundet undersöker de fysiska, psykologiska och sociala arbetsförhållandena i er verksamhet och att detta leder till en bedömning av riskerna för att era arbetstagare och elever kan drabbas av ohälsa eller olycksfall. Ni ska genom era rutiner se till att samtliga arbetsförhållanden som har betydelse för arbetsmiljön omfattas vid era undersökningar och riskbedömningar samt att ändamålsenliga metoder för detta används. 1b) Ni ska tydliggöra era rutiner så att ni alltid, innan en planerad förändring i verksamheten, undersöker och bedömer vilka risker för ohälsa och olycksfall som förändringen kan medföra för en eller flera av arbetstagarna. Av rutinerna ska framgå att riskbedömningar och handlingsplaner ska dokumenteras skriftligt. Se 5, 8 och 10 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete.

3 IRS 2014/ (14) Upplysning För att se till att samtliga arbetsförhållanden som har betydelse för arbetsmiljön omfattas i era systematiska undersökningar och riskbedömningar, kan ni ta fram underlag eller checklistor som utgör tillräckligt underlag för era riskbedömningar. Områden (kunskapsområden, lokaliteter etc), inom vilka det finns arbetsförhållanden ni behöver regelbundet undersöka och riskbedöma, i er verksamhet är till exempel: arbetsbelastning/upplevd stress, våld och hot, buller, luftkvalitet, arbete vid dator, städning, kök, slöjdsalar, no-salar, idrottssalar, skolgårdar etc. Ni kan finna checklistor och annat stöd för era undersökningar och riskbedömningar till exempel på och 2. Introduktion av nyanställda och vikarier Era rutiner för introduktion av nyanställda och vikarier behöver kompletteras avseende riskerna i arbetet. Det är viktigt att de som är nya på arbetsplatsen får en bra introduktion så att de inte utsätter sig själva eller andra för risker och så att de kan bidra i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Ni ska komplettera era rutiner så att nyanställda och vikarier får den introduktion om de risker som finns i arbetet och de kunskaper som behövs för att kunna undgå riskerna för att förebygga ohälsa och olycksfall. Rutinerna ska dokumenteras skriftligt. Se 5 och 7 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete. 3. Rutiner vid praktik Vid inspektionen framkom att flera skolor saknar tillräckliga rutiner för hur man väljer praktikplatser och hur man systematiskt säkerställer och följer upp handledarnas/instruktörernas kunskap om riskerna i arbetet så att eleverna har en säker arbetsmiljö och därmed inte utsätts för risker under sin praktik. Det är viktigt att arbetsuppgifterna är anpassade till elevens ålder och mognad. 3a) Ni ska upprätta rutiner som innebär att man vid val av praktikplats undersöker och riskbedömer arbetsmiljön för eleverna som har praktik.

4 IRS 2014/ (14) Av rutinerna ska framgå att undersökning och riskbedömning ska göras före praktiken och ta hänsyn till elevens ålder och mognad. Rutinerna ska också omfatta att riskbedömningen dokumenteras skriftligt och att det framgår vilka riskerna är och om de är allvarliga eller inte. Av rutinerna ska också framgå att ni utifrån resultatet av undersökningen och riskbedömningen vidtar åtgärder så att eleven inte utsätts för risker för ohälsa och olycksfall i arbetet. Inbegripet att de inte anlitas till arbetsuppgifter som är förbjudna enligt 11 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) om minderåriga. Se 5, 8 och 10 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete samt 4, 6 och 11 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) om minderåriga. 3b) Ni ska upprätta rutiner, som innebär att ni kontrollerar att de personer som är utsedda till handledare/instruktör under praktiken har god kunskap om arbetet och dess risker och de fortlöpande ser till att eleven arbetar på ett säkert sätt och har kunskap om riskerna i arbetet. Av rutinen ska också framgå att ni ska se till att personerna har den tid avsatt som krävs för att kunna fullgöra uppgiften som instruktör/handledare. Rutinerna ska dokumenteras skriftligt. Se 5 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete samt 10 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) om minderåriga. Upplysning Rutinerna för val av praktikplats bör minst ta upp följande aspekter: Information till praktikplatsen om elevens kunskaps- och färdighetsnivå elevens arbetstider hur man ser till att eleven får lämpliga arbetsuppgifter hur handledare utses omfattningen av introduktion att sådan skyddsutrustning som behövs tillhandahålls utan kostnad för eleven de särskilda regler som gäller för minderåriga elever hur praktikplatsen och skolan ska kommunicera om tillbud, olycksfall, sjukdom eller annat oförutsett inträffar.

5 IRS 2014/ (14) Skolan och den som har praktikplatsen har var för sig, men också gemensamt ett ansvar för att eleverna på praktik inte utsätts för risker i arbetsmiljön. Mer information finns på 4. Olycksfall och tillbud Vid inspektionerna framkom att man inte alltid rapporterar olycksfall och tillbud, både gällande elever och arbetstagare, samt utreder de bakomliggande orsakerna till de händelser av ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud som inträffar i er skolverksamhet. För att förebygga att liknande händelser inträffar igen är det viktigt att ni får kännedom om och kan utreda orsakerna till de olycksfall och tillbud som inträffar. Ni ska tydliggöra era rutiner, som innebär att ni fångar upp inträffade olycksfall och tillbud i arbetet och utreder orsakerna till ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud som inträffar i er verksamhet. Se 2-3, 5, 7 och 9 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete. 5. Arbetsbelastning Ni har inte undersökt och riskbedömt förekomsten av hög arbetsbelastning bland olika grupper av arbetstagare. Arbetstagarna beskriver sin arbetssituation som påfrestande och belastande och anger att man har svårighet att få tiden att räcka till samtidigt som undervisningsgrupperna har blivit större och tjänster färre. Om arbetssituationen under en längre tid är påfrestande kan detta innebära en hälsorisk. Ni har inte i tillräcklig omfattning utrett orsakerna till den höga arbetsbelastningen. Ni ska undersöka förekomst av hög arbetsbelastning hos era arbetstagare, inklusive skolledare. Vid hög arbetsbelastning och upplevd stress ska ni utreda orsakerna till detta.

6 IRS 2014/ (14) Utredningen ska minst omfatta: - om arbetsuppdraget är tydligt för alla arbetstagare - om arbetsuppdraget är anpassat till de resurser som står till förfogande. Ni ska utifrån resultatet av undersökningen bedöma riskerna för att den höga arbetsbelastningen kan leda till olycksfall och ohälsa. Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt och det ska av den framgå vilka riskerna är och om de är allvarliga eller inte. Ni ska i en handlingsplan ange de åtgärder som ni - utifrån genomförd undersökning och riskbedömning av hög arbetsbelastning - anser behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall och som ni inte genomför omedelbart. I handlingsplanen ska, förutom åtgärderna, anges när åtgärderna ska vara genomförda och vem som ska se till att de genomförs. Handlingsplanen ska dokumenteras skriftligt. Se 8-10 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete, samt 2 kap 1 och 3 kap. 2 arbetsmiljölagen. Upplysning Risk för ohälsosam arbetsbelastning uppstår när arbetets krav inte överensstämmer med de resurser som står till arbetstagarnas förfogande. För att nå en balans behöver antingen kraven eller resurserna förändras. Exempel på resurser är avsatt tid för arbetsuppgifterna, antal personer att utföra arbetet, kunskap och kompetens för arbetsuppgifterna, administrativt stöd, tekniskt stöd, lokaler, kollegialt stöd, stöd från ledningen. Exempel på krav är arbetsmängd, svårighetsgrad/komplexitet, tidspress och otydlighet. Arbetsåtagandet är tydligt och klart om arbetstagarna vet: - vilka arbetsuppgifter som ligger på var och en, - när man gjort ett tillräckligt gott arbete avseende kvalitet och kvantitet - i vilken ordning arbetsuppgifterna ska prioriteras. 6. Våld och hot Ni har inte genomfört en tillräcklig undersökning och bedömning av riskerna för era arbetstagare, inklusive skolledare, att drabbas av våld och hot.

7 IRS 2014/ (14) Ni saknar en aktuell skriftlig riskbedömning för de våld- och hotsituationer som riskerar att drabba skolans arbetstagare, bland annat vid ensamarbete. Ni har inte uppdaterade skriftliga säkerhetsrutiner/instruktioner för de våldoch hotsituationer som kan uppstå i skolverksamheten. 6a) Ni ska se till att det genomförs undersökningar och riskbedömningar för de våld- och hotsituationer som kan inträffa i skolverksamheten. Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt och det ska av den framgå vilka riskerna är och om de är allvarliga eller inte. Ni ska i en handlingsplan ange de åtgärder som ni - utifrån genomförd undersökning och riskbedömning av våld och hot - anser behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall och som ni inte genomför omedelbart. Handlingsplanen ska dokumenteras skriftligt. I handlingsplanen ska, förutom åtgärderna, anges när åtgärderna ska vara genomförda och vem som ska se till att de genomförs. Se 2 Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1993:2) om åtgärder våld och hot i arbetsmiljön samt 8 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete. 6b) Ni ska tydliggöra era säkerhetsrutiner/instruktioner för situationer då våld och hot förekommer eller som kan medföra risk för våld eller hot. Ni ska se till att rutinerna blir kända hos berörda arbetstagare. Se 3 och 4 Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1993:2) om åtgärder mot våld och hot i arbetsmiljön. Upplysning Faktorer att ta hänsyn till i en undersökning och i det förebyggande arbetsmiljöarbetet mot våld och hot: om det förekommer våld eller hot om våld antal incidenter/ärenden som rör våld eller hot, såväl av fysisk som psykisk art mobbning och kränkande särbehandling platser inom skolans område där incidenter har skett obehöriga på skolans område

8 IRS 2014/ (14) gängbildning/sammansättning av elevgrupper schemaläggning ensamarbete för skolans arbetstagare kunskap avseende konflikthantering beteende och förhållningssätt. 7. Lärararbetsplatser Vid inspektionerna framkom att lärarna och andra arbetstagare arbetar, i varierande utsträckning, vid dator. Lärarna arbetar med laptop, på olika ställen och med stationära datorer. Det framkom att lärarna har tillgång till en individuell arbetsplats på skolan, oftast helt fast bord utan möjlighet till individuell anpassning samt ofta med bristande djup. Arbetsstolarna var av varierande kvalitet och funktion. Vidare framkom brist på arbetsro i vissa fall. Arbetsmiljöverket bedömer att det bland annat föreligger stor risk att belysningen vid flera av lärararbetsplatserna var otillräcklig. Ni kunde inte redogöra för hur ni undersökt och riskbedömt arbete vid dator eller uppvisa någon dokumenterad riskbedömning. Ni kunde heller inte redogöra för hur ni sett till att berörda arbetstagare har tillräckliga kunskaper om bland annat riskerna med arbete vid dator samt hur man kan skydda sig mot dem. 7a) Ni ska undersöka de belastningsergonomiska förhållandena, inklusive ljus-, belysnings- och synförhållandena avseende arbetstagarnas arbete vid dator i er verksamhet. Undersökningen ska även omfatta arbetstagarnas kunskaper om riskerna och hur man kan skydda sig mot dem samt tidiga tecken på överbelastning. Resultatet av undersökningen ska leda till en bedömning av riskerna för att någon kan drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt och det ska av den framgå vilka riskerna är och om de är allvarliga eller inte. Ni ska i en handlingsplan dokumentera de åtgärder som - utifrån genomförd undersökning och riskbedömning av de belastningsergonomiska förhållandena - behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall och som ni inte genomför omedelbart. I handlingsplanen ska, förutom åtgärderna, anges när åtgärderna ska vara genomförda och vem som ska se till att de genomförs. Handlingsplanen ska dokumenteras skriftligt. Genomförda åtgärder ska följas upp.

9 IRS 2014/ (14) 7b) Ni ska anlita sakkunnig hjälp för att uppfylla kraven enligt punkt 7a. Se 8, 10 och 12 AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete, 4 och 9 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:2) om belastningsergonomi och Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1998:5) om arbete vid bildskärm. Följande krav avser Nyhamnsskolan: 8. Första hjälpen Det är inte känt vilka personer som har aktuell utbildning i första hjälpen. Ni ska se till att det under skoltid alltid finns personer på skolan, som kan ge första hjälpen. Vilka de är ska vara känt för arbetstagare och elever på skolan. Se 6 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1999:7) om första hjälpen och krisstöd. 9. Buller i matsal Ni har inte gjort någon undersökning av förekomsten av hörselskadligt/ störande buller i matsalen och bedömt eventuella risker. Ni ska som ett led i ert systematiska arbetsmiljöarbete göra en undersökning och riskbedömning av det hörselskadliga/störande buller som kan förekomma i matsalen. Ni ska då ta hänsyn till de arbetstagare och elever som kan vara särskilt känsliga för bullerstörning. Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt och det ska av den framgå vilka riskerna är och om de är allvarliga eller inte. Ni ska i en skriftlig handlingsplan dokumentera de åtgärder som ni - utifrån genomförd undersökning och riskbedömning av hörselskadligt/störande buller - anser behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall och som ni inte genomför omedelbart. Genomförda åtgärder ska följas upp.

10 IRS 2014/ (14) Se 8 och 10 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete och 4, 5 och 11 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:16) om buller samt 12 Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1994:1) om arbetsanpassning och rehabilitering. 10. Uppgiftsfördelning Det är viktigt att det står klart för alla arbetstagare och elever vems uppgift det är att verka för att risker i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö i övrigt uppnås. Vid inspektionstillfället saknades en tydlig, skriftlig fördelning av de arbetsmiljöuppgifter som ska utföras av träslöjdslärare. Detta medför att varken de, övriga arbetstagare eller elever med full säkerhet vet vem som ska vidta åtgärder som förebygger ohälsa och olycksfall i slöjdsalen. Ni ska tydliggöra er fördelning av uppgifterna i det systematiska arbetsmiljöarbetet till träslöjdslärare i er skolverksamhet, som klart anger vem eller vilka det åligger att förebygga och åtgärda risker för ohälsa och olycksfall. Dessa personer ska få i uppgift att regelbundet: undersöka arbetsförhållandena bedöma riskerna för ohälsa och olycksfall vidta åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall genomföra kontroller av att vidtagna åtgärder har haft avsett resultat. Av uppgiftsfördelningen ska det även framgå vilka befogenheter och resurser dessa personer har att tillgå för att kunna utföra sina arbetsmiljöuppgifter. Med befogenheter avses rätt att fatta beslut och att vidta åtgärder. Med resurser avses ekonomiska medel, tillgång till personal, utrustning, lokaler, tid och kunskaper. Ni ska också se till att de har kunskaper för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Uppgiftsfördelningen ska dokumenteras skriftligt. Ni ska ge övriga arbetstagare information om uppgiftsfördelningen. Se 6 och 7 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete.

11 IRS 2014/ (14) Följande krav avser Bruksskolan 11. Medverkan Ni har inte gett samtliga arbetstagare och skyddsombud möjlighet att medverka i ert systematiska arbetsmiljöarbete i tillräcklig omfattning. Bland annat har man inte genomfört arbetsplatsträffar i samtliga arbetsgrupper och skyddsombuden får inte alltid delta i utredningar av olycksfall och tillbud. Det är viktigt för att ta tillvara alla erfarenheter som kan vara till nytta i det förebyggande arbetet. Ni ska ge arbetstagare, elever, skyddsombud och elevskyddsombud möjlighet att medverka i ert systematiska arbetsmiljöarbete i tillräcklig omfattning. Se 4 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete. 12. Buller i matsal och fritidshem Ni har inte gjort någon undersökning av förekomsten av hörselskadligt/ störande buller i matsalen och fritidshemmets verksamhet och bedömt eventuella risker. Ni ska som ett led i ert systematiska arbetsmiljöarbete göra en undersökning och riskbedömning av det hörselskadliga/störande buller som kan förekomma i matsalen och fritidshemsverksamheten. Ni ska då ta hänsyn till de arbetstagare och elever som kan vara särskilt känsliga för bullerstörning. Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt och det ska av den framgå vilka riskerna är och om de är allvarliga eller inte. Ni ska i en skriftlig handlingsplan dokumentera de åtgärder som ni - utifrån genomförd undersökning och riskbedömning av hörselskadligt/störande buller - anser behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall och som ni inte genomför omedelbart. Genomförda åtgärder ska följas upp. Se 8 och 10 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete och 4, 5 och 11 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS

12 IRS 2014/ (14) 2005:16) om buller samt 12 Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1994:1) om arbetsanpassning och rehabilitering. 13. No-salar Förvaringsskåpen där ni förvarar era kemiska ämnen/produkter var inte varselmärkta och ventilerade. Ögonspolflaskornas utgångsdatum hade passerats. 13a) Ni ska förvara era kemiska riskkällor åtskilda i ventilerade och varselmärkta förvaringsskåp. 13b) Ni ska ha rutiner för att byta ut ögonspolflaskor vid utgånget datum. Se 21 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2011:19) om kemiska arbetsmiljörisker, 2 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:13) om skyltar och signaler, 9 Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:7) om första hjälpen och krisstöd. Inspektionen Inspektionen genomfördes inom ramen för Arbetsmiljöverkets nationella inspektionsaktivitet Skolan Information Ett inspektionsmeddelande är en uppmaning till er att vidta åtgärder för att undanröja de brister och risker som kom fram vid inspektionen. en är ställda utifrån Arbetsmiljöverkets tillämpning av gällande arbetsmiljöregler. Om ni inte vidtar åtgärder kan Arbetsmiljöverket besluta om ett föreläggande eller förbud. Arbetsmiljöverkets föreskrifter utvecklar och preciserar arbetsmiljölagen inom arbetsmiljöområdet. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1 senast ändrad 2008:15) beskriver hur det går till att skapa en säker arbetsmiljö. Om ni saknar kunskap eller kompetens för det systematiska arbetsmiljöarbetet i den egna verksamheten ska ni anlita företagshälsovård eller motsvarande hjälp utifrån.

13 IRS 2014/ (14) Besök Arbetsmiljöverkets webbplats när ni vill veta mer om oss och om lagar och föreskrifter om arbetsmiljö. Där kan ni också hämta arbetsmiljölagen och våra föreskrifter i PDF-format. Har ni frågor att ställa går det bra att kontakta oss. Susanne Strömberg Arbetsmiljöinspektör Kopia skickad till: Bruksskolan, Centralgatan 10, Höganäs Nyhamnsskolan, Eleshultsvägen 24, Höganäs Kullagymnasiet, Långarödsvägen 30, Höganäs Huvudskyddsombudet Lärarförbundet, Anita Trulsson Huvudskyddsombudet Kommunal, Jörgen Thell Huvudskyddsombudet LR, Mehrdad Ansari

14 IRS 2014/ (14) Deltagarförteckning skoltillsyn Höganäs kommun Utbildningsförvaltningen Liselotte Herrlin, förvaltningschef, Britt-Inger Sunesson, gymnasiechef, Arne Huseby, verksamhetsledare grundskola, Pia Möller, ordf. utbildningsnämnd, Péter Kovács, kommunstyrelsens ordf., Karolina Håkansson, HR-chef, Malin Sörensen, HR-strateg, Anita Trulsson, huvudskyddsombud Lärarförbundet, Jörgen Thell, huvudskyddsombud, Kommunal, Mehrdad Ansari, huvudskyddsombud LR, Roger Olsson, arbetsmiljöinspektör, Susanne Strömberg, arbetsmiljöinspektör. Bruksskolan Sofia Walka, rektor F-6, Pia Meijer, rektor 7-9, Maria Nilsson, förskolechef, Björn Hartsmar, skyddsombud, Lisbeth Nilsson, skyddsombud, Eva Nilsson, skyddsombud, Katarina Stedt, skolsköterska, Oskar Ejlertsson, elevskyddsombud (esko), My Linderholm, esko, Ida Rosenkvist, esko, Joshua Svensson, esko, David Andersson, esko, Simon Edvinsson, esko, Anton Persson, esko, Gabriel Zec, esko, Markus Johansson, esko, Simon Persson, esko, Roger Olsson, arbetsmiljöinspektör, Susanne Strömberg, arbetsmiljöinspektör Nyhamnsskolan Petra Lindström, rektor 7-9, Petra Johnsson Jahnke, rektor F-6, Maria Larsson, skyddsombud, Jörgen Thell, huvudskyddsombud, Anders Jonasson, skyddsombud, Nils Nilsson Purunen, esko, Hanna Jönsson, esko, Ebba Folkesson, esko, Kasper Persson Palmqvist, esko, Fabian Täckström, esko, John Odgard, esko, Roger Olsson, arbetsmiljöinspektör, Susanne Strömberg, arbetsmiljöinspektör Kullagymnasiet Britt-Inger Sunesson, gymnasiechef, Kenneth Svensson, rektor, Petra Arnekull, rektor, Mehrdad Ansari, skyddsombud, Roger Olsson, arbetsmiljöinspektör, Susanne Strömberg, arbetsmiljöinspektör Utbildningsförvaltningen Liselotte Herrlin, förvaltningschef, Britt-Inger Sunesson, gymnasiechef, Arne Huseby, verksamhetsledare grundskola, Åsa Hallenheim Olsson, verksamhetsledare förskola, Pia Möller, ordf. utbildningsnämnd, Karolina Håkansson, HR-chef, Malin Sörensen, HR-strateg, Anita Trulsson, huvudskyddsombud Lärarförbundet, Jörgen Thell, huvudskyddsombud, Kommunal, Mehrdad Ansari, huvudskyddsombud LR, Roger Olsson, arbetsmiljöinspektör, Eva Karsten, arbetsmiljöinspektör, Susanne Strömberg, arbetsmiljöinspektör

Datum K@PIA 391.28 KALMAR

Datum K@PIA 391.28 KALMAR ARBETSMILJö 201.4-12-29 IRS 201418068 K@PIA s d 1(5) Enheten för reg on syd Ann-Helen Johansson, 010-730 91, 28 Gymnasiesärskolan Box 804 391.28 KALMAR KALMARSUNDS GYMITI \SIËFÖRBUND 201tr -12-29 D-pl;rn

Läs mer

Resultatet av inspektionen

Resultatet av inspektionen 2014-06-03 IRS 2014/8518 1 (1) Enheten för region syd Hans Barkenfelt, 010-730 9676 Trelleborgs kommun 231 83 TRELLEBORG Resultatet av inspektionen Ert org. nr 212000-1199 Arbetsställe Bildningsförvaltningen

Läs mer

Resultat av inspektionen

Resultat av inspektionen ARBETSMILJÖ Datum 2015-03-30 Vår beteckning 2015/003299 Sid 1(5) Avdeiningen för inspektion JÖNKÖPINGS KOMMUN Pia Skoglund, 010-730 9817 arbetsmiljoverket@av.se 55189 lönköping Resultat av inspektionen

Läs mer

Checklista. Skolan , skolhuvudmän. Datum:

Checklista. Skolan , skolhuvudmän. Datum: Checklista Datum: 2013-08-20 Skolan 2013-2016, skolhuvudmän Denna checklista fokuserar på skolhuvudmannens systematiska arbetsmiljöarbete och lyfter frågor kring arbetsbelastning samt våld och hot. Datum:

Läs mer

Resultatet av inspektionen

Resultatet av inspektionen 2014-11-26 IRV 2014/25965 1 (11) Enheten för region väst Pia Hurtig, 010-730 98 09 Mölndals kommun Skolförvaltningen 431 82 MÖLNDAL Resultatet av inspektionen Ert org. nr 212000-1363 Arbetsställe Skolförvaltningen

Läs mer

Resultatet av inspektionen

Resultatet av inspektionen 2013-03-20 IMS 2013/9936 1 (4) Distriktet i Stockholm Agneta Karlström, 010-730 9037 Uppsala läns landsting Box 602 751 25 UPPSALA Resultatet av inspektionen Ert org. nr 232100-0024 Arbetsställe Akademiska

Läs mer

BILAGA - Sammanställning av påtalade brister - Vidtagna åtgärder - Arbetsmiljöverkets inspektion våren 2014

BILAGA - Sammanställning av påtalade brister - Vidtagna åtgärder - Arbetsmiljöverkets inspektion våren 2014 Uppgiftsfördelning Vid inspektionstillfället saknades en tydlig, skriftlig fördelning av de arbetsmiljöuppgifter som ska utföras av skolledare och berörd skolintendent. Ni ska upprätta en tydlig fördelning

Läs mer

Resultatet av inspektionen 13 april 2016

Resultatet av inspektionen 13 april 2016 1(7) Avdelningen för inspektion Lars Isgren, 010-730 9622 arbetsmiljoverket@av.se EKERÖ KOMMUN BOX 205 17823 EKERÖ Resultatet av inspektionen 13 april 2016 Ert org. nr 2120000050 Arbetsställe EKEBYHOVSKOLAN,

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUNS SVAR TILL ARBETSMILJÖVERKET ANGÅENDE INSPEKTIONSMEDDELANDE IRS 2014/2759

HÖGANÄS KOMMUNS SVAR TILL ARBETSMILJÖVERKET ANGÅENDE INSPEKTIONSMEDDELANDE IRS 2014/2759 1 (8) Höganäs kommun Utbildningsförvaltningen 263 82 Höganäs Arbetsmiljöverket 112 79 Stockholm S SVAR TILL ARBETSMILJÖVERKET ANGÅENDE INSPEKTIONSMEDDELANDE IRS 2014/2759 Härmed inkommer vi med svar till

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Resultatet av utredningen

Resultatet av utredningen 2012-03-29 ISV 2011/40932 1 (5) Er beteckning T5792-11 Distriktet i Växjö Maria Funcke, 0470-74 80 31 Polismyndigheten i Jönköpings län Box 618 551 18 Jönköping Resultatet av utredningen Ert org. nr 202100

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Checklista. Skolan , skolor. Datum:

Checklista. Skolan , skolor. Datum: Checklista Datum: 2013-09-25 Skolan 2013-2016, skolor Denna checklista fokuserar på skolans systematiska arbetsmiljöarbete och lyfter frågor kring arbetsbelastning, våld och hot samt buller, ventilation

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Resultatet av inspektionen 9 december 2015

Resultatet av inspektionen 9 december 2015 1(7) Avdelningen för inspektion Anna Andersson, 010-730 9078 arbetsmiljoverket@av.se ALINGSÅS KOMMUN 44181 ALINGSÅS Resultatet av inspektionen 9 december 2015 Ert org. nr 2120001553 Arbetsställe ALSTRÖMERGYMNASIET

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Svar till arbetsmiljöverket

Svar till arbetsmiljöverket Svar till arbetsmiljöverket Verksamhet Bildning ISM 2013/33012 Svar enligt krav, punkt 1-8 Bilagor Bilaga 1 Arbetsmiljöpolicy för Östra Göinge kommun Bilaga 2 Protokoll, Centrala samverkansgruppen 2014-02-24

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Resultatet av inspektionen

Resultatet av inspektionen 1(11) Avdelningen för inspektion Pia Skoglund, 010-730 9817 arbetsmiljoverket@av.se JÖNKÖPINGS KOMMUN 55189 JÖNKÖPING Resultatet av inspektionen Ert org. nr 212000-0530 Arbetsställe Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Grundläggande arbetsmiljö Systematiskt arbetsmiljöarbete Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på

Grundläggande arbetsmiljö Systematiskt arbetsmiljöarbete Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på Grundläggande arbetsmiljö Systematiskt arbetsmiljöarbete underrubrik Maria Morberg, 20161128 i bakgrunden Lagstiftning Arbetsmiljölagen AML Arbetsmiljöförordningen AMF Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS

Läs mer

Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen

Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen 2013-02-20 IMS 2012/36270 1 (5) Distriktet i Stockholm Åke Johansson, 010-730 9042 Stockholms kommun Stadsledningskontoret 105 35 Stockholm Delgivning Föreläggande efter framställning om ingripande enligt

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Bild 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-07 1 Bild 2 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-10 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen,

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) Årlig av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 11 ska arbetsgivaren följa upp

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig ARBETSMILJÖHANDBOK MCR AB har 7 anställda och driver en ridskola reglerat genom avtal med klubben Malmö Civila Ryttareförening. Arbetsplatsen har stall med hästar, hagar, ridhus och kansli. VD är Kristin

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

Tid: Måndagen den 18 november kl. 15.30. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Tid: Måndagen den 18 november kl. 15.30. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Omsorgsnämnden Tid: Måndagen den 18 november kl. 15.30 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärende 1. Val av justerare 2. Tillkommande och utgående ärenden 3. Öppna jämförelser LSS Dnr

Läs mer

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten Riskbedömning inför ändringar i verksamheten A B C för riskbedömning inför ändring i verksamheten A Precisera den planerade ändringen Vad består ändringarna av? Var ska ändringarna genomföras? Vilka arbetstagare

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Med uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet menas att fördela arbetsmiljöuppgifter från arbetsgivarens högsta nivå och neråt i organisationen. Politikerna i Barn-

Läs mer

Klicka här för att ändra format. arbetsmiljöarbete

Klicka här för att ändra format. arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Maria Morberg, Almega 20161116 08762 68 73 PROGRAM Arbetsmiljölagstiftningen Roller, Ansvar Anmälan, Tillsyn Systematiskt arbetsmiljöarbete Lagstiftningen AML AMF AFS underrubrik

Läs mer

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA+SAM)

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA+SAM) CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA+SAM) Fokus för checklistan är den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Checklistan är tänkt att fungera som ett stöd

Läs mer

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete DIARIENUMMER UN 2016.057 R I KTLINJER UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagna av utbildningsnämnden 15 2017 Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Innehåll 1. Övergripande

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

Arbetsmiljöhandbok. Dokumentdatum: 2015-04-02

Arbetsmiljöhandbok. Dokumentdatum: 2015-04-02 0 Register Arbetsmiljöhandbok 205-04-02 () Flik Innehåll 0 Register 02 Inledning 03 Arbetsmiljöpolicy 04 Samverkan i arbetsmiljöarbetet 05 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 05. Blankett för fördelning

Läs mer

Resultatet av inspektionen av socialsekreterarnas arbetsmiljö 2016 Ert organisationsnummer:

Resultatet av inspektionen av socialsekreterarnas arbetsmiljö 2016 Ert organisationsnummer: 2016-12-21 2016/042263 1 (10) Avdelningen för inspektion Mia Tern, 010-730 96 50 arbetsmiljoverket@av.se STOCKHOLMS KOMMUN 105 35 STOCKHOLM Resultatet av inspektionen av socialsekreterarnas arbetsmiljö

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Svar på inspektionsmeddelande

Svar på inspektionsmeddelande VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 1 (6) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jan Nilsson, utredare 2006-11-23 AILI 2006/31728 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter 1 (5) Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter Kommunstyrelsen i Trelleborgs kommun tilldelar nedanstående angivna arbetsmiljöuppgifter inom angivet ansvarsområde med rätt till vidarefördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

POLICYDOKUMENT ARBETSMILJÖ

POLICYDOKUMENT ARBETSMILJÖ POLICYDOKUMENT ARBETSMILJÖ 01 Register sida innehåll 1 01 Register 2 02 Inledning 3 03 Arbetsmiljöpolicy 4 04 Samverkan i arbetsmiljöarbetet 4 05 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 05.1 Checklista: Fördelning

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

Checklista. Skolor. Mer information finns på: www.av.se/teman/skolan/

Checklista. Skolor. Mer information finns på: www.av.se/teman/skolan/ Checklista Skolor Den här checklistan ger exempel på vanliga arbetsmiljöfrågor som kan förekomma på en (grund)skola. Använd den gärna i samband med en arbetsmijöundersökning / skyddsrond. Mer information

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet 1(5) MAH/Rektor Datum: Dnr: 12- Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från till Namn. Namn I min egenskap av fördelar jag arbetsuppgifter som rör arbetsmiljön

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(12) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Typ av dokument Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Beslutad KSAU, 2017-02-28, 23 Giltig t o m Tills vidare Dokumentansvarig HR-avdelningen Diarienummer

Läs mer

Resultat av inspektion 2017 hos Produktion

Resultat av inspektion 2017 hos Produktion TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Lexinger/Martina Adiels Balk 2017-04-18 SFN 2017/0076 50446 Servicenämnden Resultat av inspektion 2017 hos Produktion Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ, AFS 2015:4 Syfte 1 Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Kommunstyrelsen 2015-01-08, 20 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren,

Läs mer

rutin modell plan policy program regel riktlinje strategi taxa rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och utbildningsförvaltningen

rutin modell plan policy program regel riktlinje strategi taxa rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och utbildningsförvaltningen modell plan policy program regel rutin rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och riktlinje strategi taxa............................ Beslutat av: Barn- och utbildningsnämnden Beslutandedatum:

Läs mer

Checklista. Förskolor

Checklista. Förskolor Checklista Förskolor Den här checklistan ger exempel på vanliga arbetsmiljöfrågor som kan förekomma på en förskola. Använd den gärna i samband med en arbetsmijöundersökning / skyddsrond. Mer information

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter ARBETSMILJÖ- LAGEN fastställer grundläggande regler ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ger ARBETSMILJÖ- VERKET rätt att ge ut föreskrifter 1 LAGENS SYFTE Förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet Även i övrigt

Läs mer

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten Riskbedömning inför ändringar i verksamheten A B C för riskbedömning inför ändring i verksamheten A Precisera den planerade ändringen Vad består ändringarna av? Var ska ändringarna genomföras? Vilka arbetstagare

Läs mer

STÖD FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

STÖD FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE STÖD FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1. Systematiskt arbetsmiljöarbete Piteå kommuns Personalpolitiska riktlinjer för arbetsmiljö och samverkansavtal är vägledande i arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljörutinerna

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2003:4 SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( )

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( ) Arbetsmiljöprocess Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2015-08-24) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-08-24 Dokumentansvarig: HR-avdelningen Senast reviderad:

Läs mer

Riktlinjer och handledning i det Systematiska arbetsmiljöarbetet. den 21 september 2015. Av: Maia Carlsson, Personalenheten

Riktlinjer och handledning i det Systematiska arbetsmiljöarbetet. den 21 september 2015. Av: Maia Carlsson, Personalenheten Riktlinjer och handledning i det Systematiska arbetsmiljöarbetet den 21 september 2015 Innehållsförteckning Inledning... 3 Riskbedömning av arbetsmiljön... 4 Åtgärdande av risker... 5 Rapportering och

Läs mer

vem har arbetsmiljöansvaret?

vem har arbetsmiljöansvaret? vem har arbetsmiljöansvaret? Både uthyraren o Arbetstagare som hyrs ut har en speciell situation genom att arbetsgivaren har svårt att påverka arbetsmiljön hos inhyraren. Det är viktigt att såväl uthyraren

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Webbkonferens om nya föreskriften AFS 2015:4 SKL och Pacta, i samarbete med Suntarbetsliv 1 Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4, 5 april

Läs mer

Se till att du vet var och vilka riskerna är!

Se till att du vet var och vilka riskerna är! Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2. Reglerna säger att Arbetsgivaren

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö CHECKLISTA: Organisatorisk och social arbetsmiljö datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: Syftet med denna checklista är att identifiera vilken beredskap verksamheten har för att genomföra ett

Läs mer

Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Systematiskt Arbetsmiljöarbete 2001-09-03 Systematiskt Arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det behöver inte ta mycket tid att jobba med arbetsmiljön och samtidigt uppfylla myndigheternas

Läs mer

Delegering av arbetsmiljö 2016

Delegering av arbetsmiljö 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-10-30 FHN 2015.0027 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Delegering av arbetsmiljö 2016 Sammanfattning Enligt AFS 2001:1 ska arbetsgivaren fördela uppgifterna i verksamheterna

Läs mer

Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun

Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Marianne Vestin Leffler marianne.vestin.leffler@harnosand.se RIKTLINJER/RUTINER Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun Dokumentnamn

Läs mer

Möjlighet att lämna synpunkter före beslut

Möjlighet att lämna synpunkter före beslut 2016-05-31 2015/038020 1 (5) Vimmerby kommun Enheten för region syd Ann-Helen Johansson, 010-730 91 28 598 81 Vimmerby Möjlighet att lämna synpunkter före beslut Ert organisationsnummer: 212000-0787 Arbetsställe:

Läs mer

Regeringen ändrar Arbetsmiljöverkets beslut enligt följande.

Regeringen ändrar Arbetsmiljöverkets beslut enligt följande. Regeringsbeslut II 10 2002-05-02 N2001/11628/ARM Näringsdepartementet Härnösands kommun Socialförvaltningen 871 80 HÄRNÖSAND Överklagande över Arbetsmiljöverkets beslut i fråga om krav på arbetsmiljökonsekvensutredning

Läs mer

Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion den 28 mars 2017

Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion den 28 mars 2017 Södermalms sdf Administrativa avdelningen Tjänsteanteckningar Dnr: 291-2017-1.6. Sida 1 (10) 2017-08-109 Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion den 28 mars 2017 Södermalms stadsdelsförvaltning, Stockholm

Läs mer

Arbetsmiljö- Arbetsmiljöförordningen. Arbetsmiljöverket. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter

Arbetsmiljö- Arbetsmiljöförordningen. Arbetsmiljöverket. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter Arbetsmiljö- lagen fastställer grundläggande regler Arbetsmiljöförordningen ger Arbetsmiljöverket rätt att ge ut föreskrifter 1 Lagens syfte Förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet Även i övrigt uppnå

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Inspektion Arbetsmiljöverket november 2013. 2014-03-04 Vår referens. Anne Wolf Kvalitetscontroller. anne.wolf@malmo.

Tjänsteskrivelse. Inspektion Arbetsmiljöverket november 2013. 2014-03-04 Vår referens. Anne Wolf Kvalitetscontroller. anne.wolf@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-03-04 Vår referens Anne Wolf Kvalitetscontroller Tjänsteskrivelse anne.wolf@malmo.se Inspektion Arbetsmiljöverket november 2013 SOFV-2014-447

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Hot. och. våld

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Hot. och. våld TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Hot och våld Hot och våld Tillämpningen beskriver hur Hudiksvalls kommun förebygger hot- och våldsituationer på arbetsplatserna. Målsättningen är att alla medarbetare ska

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller alla arbetsplatser. Att utveckla och förbättra arbetsmiljön är ett ständigt pågående arbete som aldrig

Läs mer

Resultatet av inspektionen

Resultatet av inspektionen ARBETSMILJÖ INSPEKTIONSMEDDELANDE Datum Vår beteckning 2013-10-03 IMÖ 2013/35668 IMÖ 2013/35836 Sid 1(7) Distriktet i Örebro Helene Sandberg, 010-730 9480 Elzbieta Jeppson, 019-730 9341 Kumla kommun 692

Läs mer

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Arbetsmiljöarbetet i kommun och landsting Du som är politiker

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker SKKF: s Rikskonferens i Stockholm den 27 maj 2013 Arne Alfredsson 1 Kort om Arbetsmiljöverket Statlig myndighet som har regeringens och riksdagens

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön?

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 Viktigt

Läs mer

Arbetsmiljöverket. Vår vision

Arbetsmiljöverket. Vår vision Arbetsmiljöverket Vår vision Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Vår organisation Sju avdelningar Cirka 600 medarbetare Fem regioner Vår verksamhet Inspektioner Föreskrifter och regler Analys och

Läs mer

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4 Sid 1 av 9 De föreskrifter från Arbetsmiljöverket som gäller för verksamheten är viktiga underlag vid undersökning av arbetsmiljön. Föreskrifterna AFS 2012:2 Belastningsergonomi handlar om hur arbete ska

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget.

Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget. Rutin systematiskt arbetsmiljöarbete 1 (5) 2013-03-14 Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget. Med systematiskt

Läs mer

Delegation avarbetsmiljöansvar

Delegation avarbetsmiljöansvar 111) 2010-11-26 SKOLFÖRVALTNINGEN Sören Gustafsson till Skol nämnden i Sala Delegation avarbetsmiljöansvar Kommunstyrelsen har i beslut 2006-11-13 160, antagit och fastställt Arbetsmiljöpolicy och delegations

Läs mer

Dnr 2044/2010-204 2010-02-24. Arbetsmiljönämnden

Dnr 2044/2010-204 2010-02-24. Arbetsmiljönämnden 2010-02-24 Dnr 2044/2010-204 Arbetsmiljönämnden Delegering av arbetsmiljöuppgifter. PM Ersätter 5678/01-013 Anvisningar för arbetsmiljöarbetet vid institutionen. Arbetsmiljönämnden fastställde detta dokument

Läs mer

Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka. 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic

Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka. 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic Agenda 14 oktober 2014 Inledning Arbetsmiljöverkets (AV) uppdrag, roll och organisation Gällande arbetsmiljölagstiftning

Läs mer

Att identifiera risker och genomföra åtgärder. Fall 2

Att identifiera risker och genomföra åtgärder. Fall 2 Att identifiera risker och genomföra åtgärder Fall 2 Viktigaste reglerna för fall 2 AFS 2001:1 AFS 2012:2 AFS 1994:1 AFS 1998:5 AFS 2015:4 Systematiskt arbetsmiljöarbete Belastningsergonomi Arbetsanpassning

Läs mer