Anteckningar informationsmöte Eventuell flytt av varg, Sötåsen den 26 januari 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anteckningar informationsmöte Eventuell flytt av varg, Sötåsen den 26 januari 2012"

Transkript

1 Anteckningar informationsmöte Eventuell flytt av varg, Sötåsen den 26 januari 2012 Deltagare från Länsstyrelsen: Anita Bergstedt-Söderström, rovdjursansvarig Lisa Karnfält, handläggare rovdjursstängsel Lisbeth Johanssson, handläggare skador av rovdjur Gillis Persson, Lisette Fritzon och Alfred Akersten besiktningsmän och spårare Jörel Holmberg, naturvårdsenheten Viltskadecenter: Jens Karlsson Moderator: Torgny Nordin Mötesdeltagare: ca 220 Välkommen Torgny hälsar välkommen till mötet och förklarar syftet med mötet. Personal från Länsstyrelsen och viltskadecenter presenterar sig, se ovan. Publiken presenterar sig. Många deltagare är från närområdet, många är jägare, ganska många är djurägare, väldigt många är hundägare, några är politiker och några är från media. Varför områden för flytt av varg? Anita Bergstedt-Söderström Vår riksdag och regering lägger fast rovdjurspolitiken och man har bestämt att vi ska ha en långsiktigt livskraftig vargstam. Har vi en vargstam som inte är inavlad, kan vi ha en mindre, men ändå livskraftig vargstam. Regeringen vill underlätta naturlig invandring och föra in vargar med östligt ursprung. Man vill också sätta ut djurparksvalpar i befintliga revir. Länsstyrelsen har fått i uppdrag att hitta två områden dit man kan flytta vuxna vargar och två dit valpar kan flyttas. 10 utsättningsområden pekades ut i Sverige. Ett utsättningsområde: Bör inte ligga mer än 10 mil från befintliga revir Bör inte ligga för nära Norge Ska vara utanför befintligt vargrevir Helst en mil från flerfilig väg eller järnväg Låg täthet av betande tamdjur Vid utsättning måste staten dessutom ha markägarens och jakträttsinnehavarens tillstånd. Som underlag har en arbetsgrupp inom Viltförvaltningsdelegationen (VFD) använt en karta som visar tätheten av får och lamm, befintliga vargrevir och större vägar. I Västra Götaland beslutade VFD den 25 oktober 2011om två utsättningsområden. Ett område i södra delen av Svenljunga kommun och ett runt Undenäs. VFD är en del av Länsstyrelsen, sammansatt av olika organisationer, bl a jägare, friluftslivet, markägare och Västra Götalandsregionen (5 platser). Landshövdingen är ordförande i delegationen. Kostnad för vargflytt är kr, varav kr för spårning (denna kostnad har man oavsett vargflytt) och kr för själva flytten (helikopter, transporter, veterinär och annan personal). NV har fått uppdrag att flytta 20 djur, dessa kan vara både valpar och invandrade djur.

2 Skyddsjakt undantag från strikt förbud, bestämmelser ska tolkas restriktivt, får endast beviljas om det inte finns något annan lämplig lösning. Ingen skyddsjakt om det försvårar upprätthållande av en gynnsam bevarandestatus för vargen. Ska vara 1. Hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller andra tvingande skäl av allt överskuggande allmänintresse 2. Flygsäkerhet 3. Förhindra allvarlig skada 4. Skydda vilda djur eller växter Vi väntar på NV:s vägledning i dessa frågor. Fråga: Hur hanteras vargar nära gränsen mot Norge? Svar: Flera av vargreviren går in i Norge. Vargarna vandrar mellan länderna. Erfarenheter av djurhållning och jakt i rovdjurstäta områden, åtgärder för att förebygga skador Jens Karlsson, Viltskadecenter Vargens utbredning i Sverige är framförallt södra Mellansverige. De första vargföryngringarna i Sverige efter fridlysningen var 1978 i Vittangi och sedan i Värmland Vargarna har sedan spridit sig därifrån. Inventering görs på revirnivå, det är mer intressant att veta hur många revir det finns än antal djur. I år är 10 föryngringar bekräftade. Arbetet är försenat p g a snöbrist. Det finns troligen ca 30 föryngringar i landet fanns det 28 föryngringar och ca 50 revir. Inventeringar bygger framförallt på snöspårning och DNA analyser. Ni spelar en nyckelroll, det är viktigt att ni rapporterar när ni ser något som ser ut som vargspår. Vargbiologi Ett vargrevir är ca 10 kvadratmil och består av två vuxna vargar med ungar. De försvarar området mot andra vargar och markerar sitt revir på olika sätt. De rör sig ca 2 mil om dygnet, ibland upp till 5-6 mil. I genomsnitt finns 6,3 vargar i ett revir och de genererar massor av spår! De lever framförallt av älg, men det beror på vilka djur som finns inom reviret. Rörelsemönstret förändras på våren när de fått valpar. Dessa föds i månadsskiftet april-maj. Valparna växer fort, kan mot slutet av hösten vara lika stora som sina föräldrar. Genomsnittvikten för tikar är 40 kg och för hannar 50 kg. När valparna är några månader tar föräldrarna med dem till en rendez-vous plats där de träffas och äter. I augusti-sept rör sig valparna själva runt i reviret. När valparna blir könsmogna vandrar de iväg för att söka sig en partner. Om vargen slår tamboskap måste länsstyrelsens fältpersonal besiktiga om man vill ha ersättning. Viktigt att de kommer ut snabbt innan djuren ätits upp av andra asätare. Vid ca hälften av anmälningar är det annat än rovdjur som skadat boskapen. Men man ska alltid anmäla vid misstanke! Vargdödad tacka får ofta kraftiga blödningar på rygg och i nacke från ett fåtal bett. En hunddödad tacka ser hafsigare ut, bett och blödningar långt ner på benen. (Rekordet dräpta djur av varg: 34 får på 17 minuter.) Besiktningsmannen flår djuren för att kunna se blödningar

3 och dödsorsaken. Lodjuren ger inga klösspår, klorna går rakt in i djuret, lon måste sedan dra ut sina klor renar dödas årligen av rovdjur. I södra Sverige ca djur som dödas, innebär max 0,8 % av alla djur. Samebyarna får ersättning kopplat till antalet vargrevir, går ej att besiktiga alla skador. Södra Sverige ca 20 angrepp av björn på tamdjur angrepp av varg, i genomsnitt 3 djur/angrepp, enstaka vargindivider kan angripa många djur, det handlar då ofta om vandrande vargar angrepp av lodjur. Vargar i södra och norra Sverige tas ofta bort ganska snart eftersom de ställer till med stora skador då det finns mycket tamboskap respektive renar i dessa områden. Fråga Varför vill man då flytta vargen till tamdjurstäta områden? Svar: Man vill släppa dem i områden med glesa tamdjursstammar. Åtgärder för att förebygga skador: Akutåtgärd är att ta in fåren, hägna in dem. Annars stor risk för att vargen återkommer. Flytta undan kadaver. Hänga upp tyglappar för att skrämma vargen. Höga elnät är lätta att sätta upp. Ljud och ljuskällor skrämmer vargen. Upprepade angrepp i litet område man måste fråga sig vad det är som lockar vargen dit. Åtelplatser kan locka dit rovdjuren, de bör inte ligga nära bebyggelse. Permanenta förebyggande åtgärder 5-trådiga stängsel. Både varg, björn o lo kryper gärna under stängsel. Lodjuren är svårast att hålla ute, kräver höga stängsel. Björn kräver 5-trådiga stängsel, vargen kräver 3 trådiga. Frågor * Har man sett någon trend när på dygnet vargarna angriper? Svar: Lite vanligare på natten (60/40). * Har man dokumenterat att varg hoppar över stängsel? Svar: Det förekommer men är ovanligt. 124 får och 15 nötter angripna av rovdjur Risk för angrepp på får är mycket större. Därför större anledning att ge bidrag till fårbesättningar. Med hjälp av utbildad hund kan man se vilket djur som skrämt ut boskapen från inhägnad. Vargangrepp på hundar: 8 av 10 hundar är jakthundar som angrips under jakt. Angriper framförallt andra hanhundar som den ser som konkurrenter. Vanligaste dödsorsaken hos vargar som lever i ofarliga områden är angrepp av andra vargar. Fråga Finns det exempel i Sverige på hundar som blivit parade med varg? Hur hanteras det i Sverige? Svar: Sådana valpar avlivas.

4 Var finns det varg i Västra Götaland? - Gillis Persson Vargen finns framförallt i Dalsland och en del ner mot Älvsborg. Finns nu en varg som rör sig i Tivedentrakten. Våren-sommaren 2011 fanns en varg i Tiveden, vi vet inte om det är den vargen som är här nu. Även valpar från Hasselfors är ibland inne i Tiveden. Finns ett revir på Kynnefjäll med 8 vargar som rör sig mellan Sverige och Norge. Kvalitetssäkrade djur finns framförallt i Dalsland. Frågor * Har fler vargar satts ut? Helikoptrar med burar har iakttagits. Svar: Nej. Länsstyrelsen har efter mötet konstaterat att kalkning av sjöar och vattendrag i Töreboda och Karlsborgs kommuner utfördes den december Då användes helikopter, och under hänger en behållare med kalk, se bild. Sannolikt var det denna helikopter som någon observerade. * Finns sändare på Hasselforsvargarna? Svar: Inte vad vi vet. * Varför är ingen från Naturvårdsverket här? Svar: Vi har bett Naturvårdsverket att vara med, men de vill inte. De har inte tid och länsstyrelsen har regeringens uppdrag att göra detta. Kommentar: Vi tycker att detta är nonchalant. * Har Gillis märkt förändrad attityd från allmänheten? Svar: Rapporteringen har gått ner på grund av jaktdiskussionen. Gillis visade ett exempel på ett stängsel som håller vargarna ute på Kynnefjäll, trots att det är ett ganska lågt stängsel av slaka elband som det knäpper i. Vargarna har stor respekt för el, och håller sig utanför, trots att de ser fåren på andra sidan. Det är dock viktigt att påpeka, att för att få bidrag från Länsstyrelsen för rovdjursavvisande stängsel, så ska de uppfylla Viltskadecenters rekommendationer. 2#stangsel Bidrag för rovdjursavvisande stängsel - Lisa Karnfält Bidragen är en del av landsbygdsprogrammet. Mål med bidraget är att behålla lönsam tamdjursbesättning. Områden med fast förekomst av varg prioriteras samt fårägare som varit utsatta för angrepp eller löper stor risk för detta. Kan även ges till klövdjursbesättningar. Bidragen ges till blocklagd mark, som alltså ingår i miljöstödssystemet. Man kan annars söka bidrag från Viltskadeanslaget som Lisbeth ska berätta om. Ersättning har i år höjts till 50 kr/m. Stängslet ska vara permanent. Vi har inte fått in många ansökningar, så det finns goda möjligheter att få bidrag. Pengarna räcker f n till 15 mil stängsel. Föreskrifter om hur stängslen ska se ut finns hos Viltskadecenter. Frågor: * Får man den högre ersättningen om man sökte bidrag i höstas?

5 Svar: Vi har avvaktat med beslut sedan vi visste att ersättningen skulle höjas. Man kan också dra tillbaka ansökan om man tidigare fått beslut med den lägre ersättningen, om man vill söka igen och få den högre ersättningen. Hur stor är den verkliga kostnaden för ett rovdjursavvisande stängsel? Svar: Den kan variera från ca kr beroende på hur marken ser ut. Viltskadeanslaget - Lisbeth Johansson 2011 fanns 18 Mkr för detta. Syftet är att förebygga och ersätta skador orsakade av vilda djur som i huvudsak inte får jagas, t ex björn, lo, varg och kungsörn. Skada måste anmälas till länsstyrelsen eller besiktningsman och besiktigas om man vill få ersättning. Man kan få ersättning om skadan med minst 50 % sannolikhet bedöms var orsakad av rovdjur. Vi ersätter också skador från tranor och grågäss. Ersättningen för dödade djur är: tackor o baggar 2500 kr, lamm 1200 kr, tillägg om ekologiska djur 250 kr, merarbete 200 kr/tim. Dödade hundar högst kr. Skadade hundar högst 5000 kr för självrisk i försäkring eller om hunden är oförsäkrad, för veterinärvård eller andra styrkta kostnader som skadan föranlett. Därutöver får ersättning lämnas med högst 5000 kr. Vi har 2011 fått kr från Naturvårdsverket för detta ändamål. Vid hade dessutom kr kvar från föregående år. Vi kan söka pengar tre gånger om året. Hittills har pengarna räckt till dem som sökt bidrag och ersättningar. Man kan få bidrag till skadeförebyggande åtgärder, exempelvis rovdjursavvisande stängsel utanför blocklagd mark, boskapsvaktande hundar, eventuella andra åtgärder. Hundpinglor delar Länsstyrelsen ut gratis skedde 8 angrepp i VG Län, totalt 40 djur angreps (tre hundar, resten får) har det skett angrepp på 6 djur - 1 hund, 3 får och 2 hönor var ett extremår. En vargindivid dödade många djur, han sköts under skyddsjakt. Frågor: * Varför får man bara kr för en hund som är mycket mera värd? Svar: Reglerna är sådana. Beloppen för ersättning av skador på hund är fastställda i Naturvårdsverkets föreskrifter. * Måste man betala skatt för ersättningen man får? Svar: Nej, bara om de ingår i näringsverksamhet enligt uppgift från Skatteverket. Frågestund Fråga! Och ta chansen att skriva ner era synpunkter! Hur många är för och emot varg i salen? Svar: De flesta visade att de inte ville ha varg. Hur ska jag kunna släppa ut min hund på eftersök efter trafikskadade djur om det finns varg i området? Svar: Av djuretiska skäl. Jens Karlsson på viltskadecenter svarade att han själv skulle gjort det. Det sker ett angrepp på hund på 4500 jaktdagar i vargrevir med familjegrupp, och ett angrepp på hund på 9000 jaktdagar i revir med par. Måste hunden släppas lös vid eftersök? Svar: Nej, det behöver man inte alltid. Kan vargen sköta eftersöket? Svar: Nej, sannolikheten att vargen ska hitta och dräpa den skadade älgen är mycket liten.

6 Varför är vi så intresserade av att få tillbaka vargen? Svar: Man är överens om att försöka hindra utdöendet av hotade arter. Man vill bevara dem i livskraftiga stammar. Sammanlagda totala utlägget för att behålla vargen jämfört med myskoxe? Svarar själv det är en enorm obalans! Detta är en politisk fråga, bra att det är delegerat till länsstyrelsen. Vi ska fråga politikerna före valet vad de tycker! Jag har försökt hitta den totala kostnaden. I Örebro gissat på Mkr. Varför skriver man inte om detta? Svar: Många arter kostar pengar, vi gör detta för att bevara biologisk mångfald. Replik: Beklämmande om man inte vet. Svar: Svenska Jakt har beräknat att rovdjursförvaltningen kostar ca 150 Mkr. Svårt att veta exakt vad vargen kostar. Vissa forskare skattar till många miljarder (samhällsvetenskaplig beräkning). De som bor i skogs- och glesbygd utsätts för övergrepp. Hur länge ska vi tära på samhällets resurser? SLU har räknat fram kostnaden. Finns massor av varg i Ryssland och Estland. Vi på landet får lida av det som storstadsborna hittar på. I Hagfors går vargen på gator och torg. 500 vargar kostar idag 11 Miljarder kr, uträknat av SLU. Vem har bestämt att vargen är utrotningshotad? Finns massor i flera länder. Svar: Det finns ca vargar i världen. Den ökar, acceptansen ökar. Vi talar idag om att arter ska ha gynnsam bevarandestatus. Finns det någon forskare som kan bevisa att vargstam har dött p g a degenerering? Svar: Har inte visats på varg men på andra djur. Inavel leder till mindre kullar och minskad fertilitet. Större känslighet vid inavel. Hundar extrem inavel, men man avlar på positiva anlag. Naturlig invandring kommer med nya friska gener, har man glömt det? Svar: Det krävs 1-2 individer / varggeneration (6 år) som förökar sig. Detta har inte skett. Vargens betydelse för biologisk mångfald i naturen? Vargens byte leder till ändrade förutsättningar för andra djur. Svar: Kadaver besöks av en mängd olika arter. Men vargens kadaver har inte så stor betydelse för andra arter. Järv är ett exempel på art som gynnas av vargen, den gynnas av duktigare rovdjur. Länsstyrelsen är betalningsansvarig, vargutsättning leder till nedsättning i jaktmarksvärde, fastighetspriser mm. Måste vi begå självmord innan det blir slut på eländet? Inget svar, detta är en politisk fråga. Moderator: Starkt känslomässiga inlägg. Är det omöjligt att ha ett gott liv på landsbygden tillsammans med vargen? Länsstyrelsen har ett uppdrag, ni ska försöka förankra rovdjurspolitiken. Utsättning skedde här för att vi inte protesterade tillräckligt högt. Hur mycket ska vi protestera för att ni ska förstå? Svar: Vi kan skicka anteckningar härifrån till Miljödepartementet. Vi har tidigare sagt att de områden vi föreslår inte är bra, utan de minst dåliga. Vad ni kan göra är att skriva ner era synpunkter så för vi dem vidare. Blir vi tillräckligt hårt trängda så måste vi agera! Hur fungerar det i Sydeuropa när politiska beslut går emot? Vad säger Länsstyrelsens politiska styrelse? Svar: Länsstyrelsen har ingen politisk styrelse, det har däremot Västra Götalandsregionen. Det är regeringen som fattar beslut om den statliga rovdjurspolitiken. Viltförvaltningsdelegationen kan inte fatta övergripande beslut, enbart beslut som följer regeringens politik. Kraftigt motstånd mot varg. Vi har ju försökt utrota den tidigare. Ska vi utrota alla rovdjur, björnen är mycket farligare? Ska vi utrota alla rovdjur i hela världen? Tigrar lejon, leoparder, geparder? (Protester från publiken)

7 Har vid tidigare möte berättat om lantbrukare som behövde stängsla men fick väldigt dålig ersättning. Jägarkåren försöker hålla en viss ekologisk balans i naturen. Snart vill vi inte hjälpa till att hålla älgstammen i skick. Svar: Ersättningen täcker inte alla utgifter utan är ett standardbelopp. Känner inte till detta fall. Låter som 1800-tal här. Har vi varit på samma möte? Vi har beslut att vargen ska finnas i Sverige. Vi måste utgå från detta. Jag är med i Rovdjursföreningen. Vi hjälper till att sätta upp stängsel. Stängslingen borde vara statens ansvar fullt ut. Östgötavargen de fick kr i ersättning för skador. 76 ha stängslade. 50 mil från Sverige, i östra Karelen finns mycket varg som nu ska skjutas. Hur går det med allemansrätten när vi sätter upp rovdjursavvisande stängsel? Svar: Grindar ingår inte generellt i bidraget. Vissa mindre delar av landskapet ska stängslas, inte hela landskapet. Ersättning för grindar kan sökas inom Landsbygdsprogrammet. Bidraget heter Specialinsatser för Natur- och kulturmiljöer i landskapet. Åldern på den svenska jägarkåren är hög, licensen borde dras in för de som skjuter varg, då kan vi gamla skjuta, det gör inget. Tror inte på att det blir varg här, det kommer jägarna att se till. Hur går det med andra arter som behöver ett fritt landskap att röra sig i? Finns ingen påverkan från stängslen på andra djur? Svar: Älg, hjort m fl hoppar över. Enskilda individer dör men inga effekter på populationerna. Känner en kvinna som har hästar, har slutat rida för det finns så mycket björn. Om jägarna inte vill släppa sina hundar blir det ännu fler vildsvin. Länsstyrelsen: Vi måste beakta Allemansrätten och, om det blir mycket stängsel, se till att de inte inkräktar för mycket på den. Vi har med halsband med pinglor till hundar som den som vill ha kan få med sig hem. Finns det mejladress som man kan skicka sina synpunkter till senare? Svar: Ja, mejla till Skriftliga kommentarer inlämnade vid mötet Varför är inte Naturvårdsverket representerade på sådana här informationsmöten när utsättning av varg är på agendan. Förtroendet för rovdjurspolitiken urholkas, när utsättningen sker under hemliga former. Inte rimligt att hela tiden hävda nånannismen. Nästa möte måste hela beslutskedjan Lst Naturvårdsverk och någon ansvarig politiker närvara och våga stå upp för besluten! Hur är det möjligt att sammankalla ett möte utan att Naturvårdsverket och representanter för regeringen är närvarande. Riv upp hela regeringsbeslutet om vargfrågan och ta hänsyn till landsbygdens människor. Vargen är inte utrotningshotad. Använd alla pengar till våra gamla och gör livet drägligt för dom istället. Boende inom utsättningsområdet

8 Nej till varg i Skaraborg!! Skicka det till politikerna i Stockholm! Det finns en anledning till att vargen utrotades och nu ska vargen kosta mer än vad äldrevården gör det är skamligt. Dessutom så är alla ersättningar för både bönder och jägare skamligt dåliga för en hund som man har som bästa vän, familjemedlem och dessutom lagt ner flera tusen timmar på, det är riktigt skamligt. En avelstik som är minst dubbel champion och som valpar är planerade på förlorar man ca och får Det är en så skamlig ersättning så det är inte sant. Jag tycker att ni ska tänka på oss som bor på landet. Det här innebär att vi inte kan låta våra barn gå ute i skogen själva. Vi kan inte ha våra hundar lösa. Vargen tog våran hund. Vi fick kr. Det är ett hån mot oss. För oss är det ett avelsvärde på Jag hoppas att ni förstår vad vi tycker. Det är inte bara jägare som drabbas av vargen, markägare, friluftsmänniskor och även Fru Svensson som är ute och plockar bär och svamp; dessutom har en hund som hon promenerar med. Men nu när vargen finns här i området så vågar inte Fru Svensson, jägaren eller friluftsmänniskan röra sig i samma utsträckning som innan. Fru Svensson vågar inte plocka svamp, bär eller gå ut med sin hund i skog och mark. SKA DET BEHÖVA VARA SÅ? Naturvårdsverket måste få straff för djurplågeri för den behandling de gör med vilda djur. Först jaga vargar med helikopter, skjuta dem med bedövning, sövning, flytta dem till för vargarna helt okända marker och många gånger främmande matdjur. Lagen måste vara lika för alla. Det ingick inte flytt av vuxna vargar i regeringens direktiv. Ingen utsättning av varg. Passar ej in hos våra hästar + hundar. Finns det en hemlig agenda hos Naturvårdsverket? Verkar som rovdjursspåraren Gilllis inte alltid vet vad Naturvårdsverket gör! Nuvarande politik medför många tveksamheter. Det är kvalificerat djurplågeri att flytta den aktuella dräktiga tiken upp till 3 ggr när hon vill hem. Generna från öst är inte rena varggener. Ryssarna skjuter ut hybrider själva som Sverige hämtar hem. Olof Lidberg på Grimsö anser att Naturvårdsverkets planer missgynnar vargstammen och man bör avvakta senast födda generationer först. Han är Sveriges främste viltforskare men lyssnas inte till.

9 Politikerna som fattar beslut saknar kunskap om villkor för både landsbygd och varg! Det finns inte pengar till stängsel på Länsstyrelserna på långa vägar! Uppgiven höjd på stängsel från LS räcker inte säger erfarenheten, behövs 1,60 m. För att få acceptans för varg på landsbygden, för det finns inte idag får man inte utelämna människor och överlämna kostnader till den enskilde lantbrukaren eller jägaren. FULLSTÄNDIG ERSÄTTNING för alla förluster av tamdjur och jakthundar. FULLSTÄNDIG ERSÄTTNING för allt arbete med uppsättning av stängsel, kostnader för dessa, underhållet likaså vilket är ett kontinuerligt arbete vid el! Snabba beslut när skyddsjakt blir nödvändigt. Hittills varande rovdjurspolitik har skapat en känsla av misstro och övergivenhet hos landsbygdens människor. Ingen bryr sig om konsekvenserna för den enskilde och ingen lyssnar på deras argument. Ska acceptans uppnås krävs tid och absolut total ekonomisk kompensation. Man ser siffrorna för kostnaderna för vargens fortlevnad men ska själva ansöka, bli ifrågasatta och krypa för myndigheter för att få igenom några krav. Det är eoner mellan våra politiker och personal på Naturvårdsverket, och den spillra människor som försöker överleva på landsbygden! Att bli ifrågasatt om man anmäler skada känns kränkande. Den allvarligaste konsekvensen av hanteringen av vargfrågan är inte vargen! Det är det totala misstroende som människorna på landsbygden känner för myndigheten Naturvårdsverket och politiker. Detta är en fara för demokratin. Länsstyrelsens personal som gör ett bra jobb får klä skott för andras beslut. Fegt av Naturvårdsverket att inte komma trots flera uppmaningar. Var är Naturvårdsverket och politikerna. Länsstyrelsen kan ju tydligen inte svara. OBS. Är det meningsfullt att hålla ett möte med en så undermålig högtalaranläggning. Vargarna utför djurplågeri bland bytesdjuren inom reviret (bilden Jens hade i sitt material). Hur lång tid behövs för att inse att de boende i rovdjurstäta områden utsätts för övergrepp i sin livsföring, att verka och leva i samklang med naturen som man i generationer gjort utan varg. Vad är det för landsbygdsutveckling att stängsla in betesmark och utestänga friluftsmänniskor. Av 400 vargar i Ryska karelen, skjuter man ut 300 st. Där anser man 400 vargar är en orimlighet.

OMRÅDE FÖR UTSÄTTNING AV VUXEN VARG Nordöstra området

OMRÅDE FÖR UTSÄTTNING AV VUXEN VARG Nordöstra området Gullspång kommun Mariestad kommun Töreboda kommun Karlsborg kommun Skövde kommun Tibro kommun Översiktskarta Copyright Lantmäteriet OMRÅDE FÖR UTSÄTTNING AV VUXEN VARG Nordöstra området Föreslaget område

Läs mer

Vargangrepp på tamdjur och hundar. I vilka delar av Sverige blir konflikten störst? Jens Karlsson, Peter Jaxgård, Maria Levin, Inga Ängsteg

Vargangrepp på tamdjur och hundar. I vilka delar av Sverige blir konflikten störst? Jens Karlsson, Peter Jaxgård, Maria Levin, Inga Ängsteg Vargangrepp på tamdjur och hundar I vilka delar av Sverige blir konflikten störst? Jens Karlsson, Peter Jaxgård, Maria Levin, Inga Ängsteg Vargangrepp på tamdjur och hundar 1 2 Vargangrepp på tamdjur och

Läs mer

Synpunkter på vargstammen från Svenska Rovdjursföreningen, Svenska Naturskyddsföreningen och Djurskyddet Sverige

Synpunkter på vargstammen från Svenska Rovdjursföreningen, Svenska Naturskyddsföreningen och Djurskyddet Sverige Miljöminister Andreas Carlgen Miljödepartementet 10333 STOCKHOLM Synpunkter på vargstammen från Svenska Rovdjursföreningen, Svenska Naturskyddsföreningen och Djurskyddet Sverige Svenska Jägareförbundet

Läs mer

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter varg till länsstyrelserna i det Norra rovdjursförvaltningsområdet

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter varg till länsstyrelserna i det Norra rovdjursförvaltningsområdet 1 (9) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Göte Hamplin Tel: 010-698 13 16 gote.hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2012-01-12 Ärendenr NV-12739-11 Enligt sändlista Överlämnande av rätt att besluta

Läs mer

Rovdjur, tamdjur, hundar och människor

Rovdjur, tamdjur, hundar och människor Rovdjur, tamdjur, hundar och människor PM till rovdjursutredningen 2006 Av Jens Karlsson Linn Svensson Peter Jaxgård Maria Levin Inga Ängsteg Örjan Johansson Inledning 4 Rovdjursskador på tamdjur 5 Vargangrepp

Läs mer

RAPPORT ISSN 1400-0792 NR 2007:05. Förvaltningsplan för stora rovdjur i Södermanlands län 2007-2011.

RAPPORT ISSN 1400-0792 NR 2007:05. Förvaltningsplan för stora rovdjur i Södermanlands län 2007-2011. RAPPORT ISSN 1400-0792 NR 2007:05 Förvaltningsplan för stora rovdjur i Södermanlands län 2007-2011. Titel: Förvaltningsplan för stora rovdjur i Södermanlands län 2007-2011 Författare: Per Folkesson, Länsstyrelsen

Läs mer

Varg i Sverige vintern 2005/2006. statusrapport

Varg i Sverige vintern 2005/2006. statusrapport Varg i Sverige vintern 2005/2006 statusrapport Innehåll Versioner av Varg i Sverige vintern 2005/06 1 Inledning 2 Beståndsstatus vintern 2005/06 2 Föryngringar 3 Familjegrupper 3 Revirmarkerande par 4

Läs mer

Ansökningar från Svenska Jägareförbundet och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) om skyddsjakt efter varg 011220.

Ansökningar från Svenska Jägareförbundet och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) om skyddsjakt efter varg 011220. Naturvårdverket 106 48 Stockholm Stockholm 020130 Ansökningar från Svenska Jägareförbundet och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) om skyddsjakt efter varg 011220. Svenska Rovdjursföreningen har tagit del

Läs mer

Vargens rätt i samhället

Vargens rätt i samhället Vargens rätt i samhället Ämne: Svenska Namn: Viktor Bagge Handledare: Bettan Klass: 9 Årtal: 2009-04-27 Innehållsförteckning Första sida....1 Innehållsförteckning. 2 Inledning...3 Bakgrund.3 Syfte, frågeställningar,

Läs mer

Översyn av Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn - konsekvensutredning

Översyn av Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn - konsekvensutredning Naturvårdsverket Diarienummer NV-03359-14 Översyn av Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn - konsekvensutredning A Allmänt Beskrivning av problemet och vad

Läs mer

Rovdjur och hundar. Viltskadecenter 2007

Rovdjur och hundar. Viltskadecenter 2007 Rovdjur och hundar Viltskadecenter 2007 Innehåll foto: per klaesson Inledning... 3 Viltskadecenter... 3 Hantering av viltskador i Sverige... 4 Ersättning för rovdjursangrepp på hund... 5 Vid misstänkt

Läs mer

Europeiska trankonferensen

Europeiska trankonferensen ETT NYHETSBREV FRÅN VILTSKADECENTER, SLU NO 2/214 Europeiska trankonferensen Fortsättning på studien Kalvning i hägn Informationsmöten och utbildningar Varg- och loinventering VILT&TAMT 2 Nytt Nyhetsbrev

Läs mer

Ansökan om skyddsjakt efter varg inom Korju sameby, Norrbottens län

Ansökan om skyddsjakt efter varg inom Korju sameby, Norrbottens län 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Göte Hamplin Tel: 010-698 13 16 Gote.Hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2013-02-08 Ärendenr: NV-00765-13 Korju sameby Ordförande Kent Alanentalo Västra Kuivakangas

Läs mer

INVENTERINGSRAPPORT FRÅN VILTSKADECENTER

INVENTERINGSRAPPORT FRÅN VILTSKADECENTER Resultat från inventering av lodjur i Sverige vintern 2011/2012 Slutgiltig nationell sammanställning över länsstyrelsernas resultat från inventeringar av lodjur. INVENTERINGSRAPPORT FRÅN VILTSKADECENTER

Läs mer

Om vargens utveckling i Skandinavien under de senaste 30 åren

Om vargens utveckling i Skandinavien under de senaste 30 åren Om vargens utveckling i Skandinavien under de senaste 30 åren Åke Aronson och Håkan Sand D en skandinaviska vargstammen är idag större än på 100 år. Det är dock inte mer än ca 30 år sedan den betraktades

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter varg i Gävleborgs län. Hur beslutet kan överklagas, se bilagan.

Beslut om skyddsjakt efter varg i Gävleborgs län. Hur beslutet kan överklagas, se bilagan. 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Hamplin, Göte Tel: 010-698 13 16 gote.hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2014-04-09 Ärendenr: NV-02115-14 Beslut om skyddsjakt efter varg i Gävleborgs län

Läs mer

Förvaltningsplan för stora rovdjur i Gävleborgs län 2013-2017

Förvaltningsplan för stora rovdjur i Gävleborgs län 2013-2017 Förvaltningsplan för stora rovdjur i Gävleborgs län 2013-2017 Rapport 2013:5 Förvaltningsplan för stora rovdjur i Gävleborgs län 2013-2017 Version 2, publiceringsdatum 2013-09-24 Författare: Peter Waldeck

Läs mer

De stora rovdjurens antal och föryngring år 2004

De stora rovdjurens antal och föryngring år 2004 1 Riistantutkimuksen tiedote 203B:1-7. Helsinki 1.9.20054 De stora rovdjurens antal och föryngring år 2004 Ilpo Kojola, Elisa Määttä och Harri Hiltunen De stora rovdjurens antal i Finland i slutet av år

Läs mer

Naturvårdsverkets yrkanden Naturvårdsverket yrkar att kammarrätten meddelar prövningstillstånd.

Naturvårdsverkets yrkanden Naturvårdsverket yrkar att kammarrätten meddelar prövningstillstånd. 1(8) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY ÖVERKLAGANDE 2013-06-27 Ärendenr: NV-04902-13 Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17 STOCKHOLM Komplettering av överklagande av Förvaltningsrättens i Stockholm

Läs mer

Yttrande över Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter varg; Ert ärendenummer Nv-04119-14

Yttrande över Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter varg; Ert ärendenummer Nv-04119-14 2014-08-21 Naturvårdsverket att. Hanna Ek 106 48 Stockholm Yttrande över Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter varg; Ert ärendenummer Nv-04119-14

Läs mer

Ansökan om skyddsjakt efter varg inom Vilhelmina södra sameby

Ansökan om skyddsjakt efter varg inom Vilhelmina södra sameby 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY VÄRDS«VERKET Göte Hamplin Tel: 010-698 13 16 Gote.Hamplin @natiirvardsverket.se BESLUT 2012-12-13 Ärendenr: NV-10367-12 Vilhehnina södra sameby Tomas Nejne

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter varg i Dalarnas län

Beslut om skyddsjakt efter varg i Dalarnas län 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Hamplin, Göte Tel: 010-698 13 16 gote.hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2014-04-03 Ärendenr: NV-02285-14 Beslut om skyddsjakt efter varg i Dalarnas län Beslut

Läs mer

Överlämnande av rätt att besluta om skydds- och licensjakt efter lo till länsstyrelserna i Mellersta rovdjursförvaltningsområdet

Överlämnande av rätt att besluta om skydds- och licensjakt efter lo till länsstyrelserna i Mellersta rovdjursförvaltningsområdet 1 (13) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Göte Hamplin Tel: 010-698 13 16 Gote.Hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2012-10-25 NV-07302-12 Enligt sändlista Överlämnande av rätt att besluta om skydds-

Läs mer

Djurägares erfarenheter av rovdjursavvisande stängsel

Djurägares erfarenheter av rovdjursavvisande stängsel Rapport 2013:10 Djurägares erfarenheter av rovdjursavvisande stängsel Omslagsbild: Betande får innanför rovdjursavvisande stängsel i Storsjön, Ludvika kommun. Foto: Jens Montelius Risberg. Rapporten kan

Läs mer

Indirekta rovdjursskador på tamdjur

Indirekta rovdjursskador på tamdjur Indirekta rovdjursskador på tamdjur förslag på definition, ansvarsområden och ersättningar Framtaget av Arbetsgruppen för indirekta skador 2008-04-14 I november 2006 tog Viltskadecenter initiativ till

Läs mer

Nationell förvaltningsplan för varg

Nationell förvaltningsplan för varg Nationell förvaltningsplan för varg Förvaltningsperioden 2014 2019 December 2014 NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM Gruppen

Läs mer

Välkommen till vår skog!!!

Välkommen till vår skog!!! Välkommen till vår skog!!! Lär Dig mer om den svenska vildmarken och de stora rovdjuren!! Du kan hälsa på de olika rovdjurens hem och se vad de gör och äter!!!! Ha det så kul!! Lodjur Lynx lynx Hej!! Vill

Läs mer

Delredovisning av uppdrag om genetisk förstärkning av vargstammen i Sverige

Delredovisning av uppdrag om genetisk förstärkning av vargstammen i Sverige 1(10) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE 2013-06-27 Ärendenr: NV-10965-12 SJV-5.3.17-7255/13 Delredovisning av uppdrag om genetisk förstärkning av vargstammen i Sverige Naturvårdsverket

Läs mer

Protokoll fört vid viltförvaltningsdelegationens möte 2014-02-06

Protokoll fört vid viltförvaltningsdelegationens möte 2014-02-06 l (6) 2014-02-25 Dnr: 104-350-14 Viltförvaltningsdelegationen Protokoll fört vid viltförvaltningsdelegationens möte 2014-02-06 Plats: Länsstyrelsens sessionssal Närvarande: Peter Egardt (ordf.), Jan-Erik

Läs mer

INVENTERING STORA ROVDJUR

INVENTERING STORA ROVDJUR FAKTABLAD BJÖRN INVENTERINGSMETODIK OKTOBER 2014 INVENTERING STORA ROVDJUR METODIK BJÖRN: Övervakningen i Skandinavien Detta faktablad BJÖRN: Övervakningen i Skandinavien inom Nasjonalt overvåkningsprogram

Läs mer

Stora rovdjur 2006-2008 Örebro län

Stora rovdjur 2006-2008 Örebro län Stora rovdjur 2006-2008 Örebro län Förslag till regional förvaltningsplan och regionala delmål för antal och utbredning av varg, lodjur, björn och kungsörn www.t.lst.se Publ.nr.2005:21 2 Innehåll 1 Inledning...

Läs mer

medlemsförsäkring Som medlem i Jägarnas Riksförbund är du försäkrad i If under jakten eller fisketuren.

medlemsförsäkring Som medlem i Jägarnas Riksförbund är du försäkrad i If under jakten eller fisketuren. medlemsförsäkring Som medlem i Jägarnas Riksförbund är du försäkrad i If under jakten eller fisketuren. Ett försäkringsskydd anpassat för jägare Jägarnas Riksförbund har valt att samarbete med If därför

Läs mer

Motion med anledning av prop. 2012/13:191 En hållbar rovdjurspolitik

Motion med anledning av prop. 2012/13:191 En hållbar rovdjurspolitik Sverige, 2013-10-14 Bästa politiker! Vi tackar för er motion som alternativ till regeringens prop. 2012/13:191. Nedan mellan varje punkt tillför vi våra synpunkter vilka är grundade på kunskap utifrån

Läs mer

INVENTERING STORA ROVDJUR

INVENTERING STORA ROVDJUR FAKTABLAD LODJUR INVENTERINGSMETODIK MARS 2013 INVENTERING STORA ROVDJUR METODIK LODJUR: Områdesinventering Detta faktablad Lodjur: Områdesinventering inom Nasjonalt overvakningsprogram for rovvilt (www.rovdata.no)

Läs mer

Frågor och svar angående vildsvin

Frågor och svar angående vildsvin Frågor och svar angående vildsvin Finns det vildsvin på Göteborgs Stads marker? Svar: Ja, det gör det. Hur många finns det? Svar: Det är svårt att uppskatta men vi tror att det finns runt 75 stycken. Var

Läs mer

FAKTABLAD Genetiskt provinsamling i rovdjursinventeringen

FAKTABLAD Genetiskt provinsamling i rovdjursinventeringen 1(5) FAKTABLAD Genetiskt provinsamling i rovdjursinventeringen Målsättning Syftet med detta faktablad är att ge en översikt av den genetiska provtagningen som tillämpas vid rovdjursinventeringen i Sverige

Läs mer

Vargdebatt främjar inte vargen

Vargdebatt främjar inte vargen THE EYE OF NATURE Svenska Jägarförbundets ordförande (fram till våren -12) skriver debattartikel i min lokaltidning HD och försöker påstå att vargjakt är bra. Nedan följer en debatt mellan mig och honom

Läs mer

Slutrapport från projektet Fäbodbete & Rovdjur i Dalarna

Slutrapport från projektet Fäbodbete & Rovdjur i Dalarna Miljövårdsenheten Rapport 2007:15 Slutrapport från projektet Fäbodbete & Rovdjur i Dalarna För innehåll och framförda åsikter svarar författaren. Omslagsbild: Joni Lidberg. Tryckdatum: Mars 2008, (andra

Läs mer

Påverkan från rovdjursangrepp på landsbygdsföretagens ekonomi

Påverkan från rovdjursangrepp på landsbygdsföretagens ekonomi Påverkan från rovdjursangrepp på landsbygdsföretagens ekonomi Katarina Elofsson a, Marit Widman a, Tobias Häggmark Svensson a, Margareta Steen b a Institutionen för ekonomi, Box 7013, Sveriges lantbruksuniversitet,

Läs mer

Ett vildare Europa. Havsörn, Norge Foto: Staffan Widstrand / Wild Wonders of Europe. Text: Kicki Lind. 36 Inspiration

Ett vildare Europa. Havsörn, Norge Foto: Staffan Widstrand / Wild Wonders of Europe. Text: Kicki Lind. 36 Inspiration Ett vildare Europa Text: Kicki Lind Havsörn, Norge Foto: Staffan Widstrand / Wild Wonders of Europe 36 Inspiration GNM_No11_Wonders.indd 36 2013-08-08 22:45 Genom att kombinera naturskydd med ekonomisk

Läs mer

BJÖRNSPILLNING. insamling till DNA-analyser

BJÖRNSPILLNING. insamling till DNA-analyser BJÖRNSPILLNING insamling till DNA-analyser Innehåll Inventering av björn s. DNA björnens fingeravtryck 3 s. 4 Insamling av björnspillning och hår s. 5 Spårtecken av björn s. 6 Björnhår s. 7 Säsongsvariation

Läs mer

VILDSVINSSYMPOSIUM - INLEDNING. Daniel Ligné Riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet

VILDSVINSSYMPOSIUM - INLEDNING. Daniel Ligné Riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet VILDSVINSSYMPOSIUM - INLEDNING Daniel Ligné Riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet INLEDNING ALLMÄNNA UPPDRAGET Stärka samverkan mellan lantbrukare, markägare och jägare Utarbeta verktyg: inventering,

Läs mer

Överlämnande av rätt att besluta om skydds- och licensjakt efter lo till länsstyrelserna i Norra rovdjursförvaltningsområdet

Överlämnande av rätt att besluta om skydds- och licensjakt efter lo till länsstyrelserna i Norra rovdjursförvaltningsområdet 1 (11) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Klas Allander BESLUT Tel: 010-698 17 39 2011-02-17 NV-02099-11 klas.allander @naturvardsverket.se Enligt sändlista Överlämnande av rätt att besluta om skydds-

Läs mer

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Borås Stad

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Borås Stad BESLUT 1(3) Naturvårdsenheten Jennie Niesel Borås Stad Miljöskyddskontoret Att. Jenny Pleym 501 80 BORÅS Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Borås Stad BESLUT Beviljade projekt Länsstyrelsen

Läs mer

Dags att ta omtag i vargpolitiken

Dags att ta omtag i vargpolitiken Dags att ta omtag i vargpolitiken Det börjar bli dags att borsta av Jägareförbundets förre ordförande, Owe Wiktorins, gamla slagdänga att rovdjurspolitiken havererat, något vi ansåg vara en retorisk vantolkning

Läs mer

1. Tillståndet gäller från dagen för beslutet till och med den 14 juni 2020.

1. Tillståndet gäller från dagen för beslutet till och med den 14 juni 2020. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Dittrich Söderman, Hanna Tel: 010-698 1517 Hanna.dittrich-soderman @naturvardsverket.se BESLUT 2015-06-25 Ärendenr: NV-03409-15 Tillstånd att fånga, sändarmärka

Läs mer

1. INLEDNING 3 2. EN RESA I LANDET 5

1. INLEDNING 3 2. EN RESA I LANDET 5 1. INLEDNING 3 2. EN RESA I LANDET 5 3. PROBLEM OCH FÖRSLAG PÅ LÖSNINGAR 6 3.1 Utmaningar på kort sikt 7 3.1.1 Förvaltningsplaner 7 3.1.2 Beslut vid viltförvaltningen 7 3.1.3 Länsstyrelsernas roll i viltförvaltningen

Läs mer

Viltmyndigheten- jakt och viltförvaltning i en ny tid

Viltmyndigheten- jakt och viltförvaltning i en ny tid Viltmyndigheten- jakt och viltförvaltning i en ny tid -ett delbetänkande från (SOU 2013:71) Särskild utredare Håkan Larsson Särskild utredare Håkan Larsson Sekreterare Nina Nordengren (jurist) och Jens

Läs mer

Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist

Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist Vad ska jag ta upp? Regelverk särskilt om Skyddade områden (Natura 2000) & Artskydd Domstolspraxis vindkraft och vattenkraft

Läs mer

Sammanfattning - remissvaret innefattar endast rovdjuret varg

Sammanfattning - remissvaret innefattar endast rovdjuret varg REMISSVAR 2012-06-27 12 sidor Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Nätverket Rödluvan & Mormor har anmodats att avge remissvar till Miljödepartementet avseende Rovdjursutredningens slutbetänkande Mål för

Läs mer

SOU 2012:22 Mål för rovdjuren, Svenska Jägareförbundets yttrande över Rovdjursutredningens slutbetänkande

SOU 2012:22 Mål för rovdjuren, Svenska Jägareförbundets yttrande över Rovdjursutredningens slutbetänkande Miljödepartementet Magnus Bergström 103 33 Stockholm Öster Malma 2012-07-05 SOU 2012:22 Mål för rovdjuren, Svenska Jägareförbundets yttrande över Rovdjursutredningens slutbetänkande Svenska Jägareförbundet

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:210

Regeringens proposition 2008/09:210 Regeringens proposition 2008/09:210 En ny rovdjursförvaltning Prop. 2008/09:210 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 maj 2009 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren (Miljödepartementet)

Läs mer

ett rikt växt- och djurliv

ett rikt växt- och djurliv Ett rikt växt- och djurliv Hur är det idag? Den biologiska mångfalden är grunden för allt mänskligt liv, den spelar en avgörande roll för människors överlevnad och välfärd och är därmed en förutsättning

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:191

Regeringens proposition 2012/13:191 Regeringens proposition 2012/13:191 En hållbar rovdjurspolitik Prop. 2012/13:191 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 september 2013 Fredrik Reinfeldt Lena Ek (Miljödepartementet)

Läs mer

Ansökan om flyttning eller avlivning av varg inom Sirges sameby

Ansökan om flyttning eller avlivning av varg inom Sirges sameby BESLUT 2002-10-29 Dnr 411-5527-02 Anders Bjärvall Förvaltningsenheten Tel 08-698 1366 Fax 08-698 1402 Anders.Bjarvall@environ.se Sirges sameby Att. Bertil Kielatis Västergatan 24 962 33 JOKKMOKK Ansökan

Läs mer

Tips för skolor år 4-9 och gymnasiet inför och efter besöket på Nordens Ark

Tips för skolor år 4-9 och gymnasiet inför och efter besöket på Nordens Ark Tips för skolor år 4-9 och gymnasiet inför och efter besöket på Nordens Ark Ett besök på Nordens Ark kan väva in flera av skolans kursplaner och ämnen. Här får eleverna möjlighet att diskutera och lära

Läs mer

Värmlänningarna och rovdjursförvaltningen

Värmlänningarna och rovdjursförvaltningen Värmlänningarna och rovdjursförvaltningen Värmlänningarna och rovdjursförvaltningen Uppfattningar om jakt och genetisk förstärkning av vargstammen Serena Cinque, Annelie Sjölander-Lindqvist och Anna Bendz

Läs mer

Slutredovisning av uppdrag om genetisk förstärkning av vargstammen i Sverige

Slutredovisning av uppdrag om genetisk förstärkning av vargstammen i Sverige 1(12) NATUR VÅRDS VERKET id SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Jordbruks verket SKRIVELSE 2014-12-12 Ärendem: NV-10965-12 SJV-5.3.17-7255/13 Slutredovisning av uppdrag om genetisk förstärkning av

Läs mer

För din älskade. vovve Försäkring för hundar 1 januari 2009

För din älskade. vovve Försäkring för hundar 1 januari 2009 För din älskade vovve Försäkring för hundar 1 januari 2009 Hur mycket betyder din hund? Säkert är du mån om att din hund ska ha det bra. Det bästa du kan göra för att skydda den är att skaffa en riktigt

Läs mer

Beslut om licensjakt efter varg i Dalarnas län 2015

Beslut om licensjakt efter varg i Dalarnas län 2015 KORRIGERAT BESLUT 1(20) Naturvårdsenheten Fredrik Dalerum Tel: 010 225 03 65 fredrik.dalerum@lansstyrelsen.se Enligt sändlista Beslut om licensjakt efter varg i Dalarnas län 2015 Länsstyrelsens beslut

Läs mer

Postadress Telefonväxel E-post: registrator@environment.ministry.se 103 33 Stockholm 08-405 10 00

Postadress Telefonväxel E-post: registrator@environment.ministry.se 103 33 Stockholm 08-405 10 00 2010-09-03 M2010/3062/R Miljödepartementet Europeiska kommissionen Generalsekretariatet Rue de la Loi 200 B-1049 BRYSSEL Belgien Svar på begäran om uppgifter gällande vargar i Sverige med anledning av

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 1(6) Carina Larsson KONSEKVENSANALYS Generaldirektörens stab 2011-06-01 Dnr 11EV1250 0550-851 22 carina.larsson@elsakerhetsverket.se KONSEKVENSANALYS AVSEENDE ELSTÄNGSELAPPARATER OCH ELSTÄNGSEL 1. Beskrivning

Läs mer

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv Genresursarbete i Sverige Vårt nationella kulturarv Varför bevara genetisk mångfald? Den genetiska variationen bland domesticerade djur och odlade växter är viktig att bevara i ett långsiktigt perspektiv

Läs mer

Jakthundar i vargrevir

Jakthundar i vargrevir Jakthundar i vargrevir -En jämförelse av jakthundsanvändningen i fem olika vargrevir och statistiken över vargangrepp på hundar 1999/2000. Jens Karlsson Sverker Thoresson Sammanfattning 411 jägare med

Läs mer

Vargens utbredning och lokalisering: en orientering Serena Cinque

Vargens utbredning och lokalisering: en orientering Serena Cinque CEFOS Vargens utbredning och lokalisering: en orientering Serena Cinque ARBETSRAPPORT 30 2003 CEFOS Göteborgs universitet Innehåll Introduktion: vargen ett laddat ämne...1 Vargen och vi - Mitt första möte

Läs mer

Allemansrätten en unik möjlighet

Allemansrätten en unik möjlighet 1 Allemansrätten en unik möjlighet Inte störa inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Allemansrätten är en fantastisk möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Du använder dig av allemansrätten

Läs mer

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Dagens program 09.30 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 10.15 Venet, så gjorde vi 10.55 Bensträckare 11.00 Vad gäller inför ansökan? 11.45 Lunch (80 kr, betalas kontant)

Läs mer

En svala gör ingen sommar

En svala gör ingen sommar Inbjudan med program En svala gör ingen sommar Jordbruksverkets miljömålseminarium om Ett rikt odlingslandskap 2014 Foto: Johan Wallander När: 10 och 11 november 2014 Var: Scandic Klara, Slöjdgatan 7,

Läs mer

Verksamhetsplan år 2006 2016

Verksamhetsplan år 2006 2016 Olofströms Äsko/Kronsko 50301 Verksamhetsplan år 2006 2016 Korrigerad tillsammans med styrelsen som blivet godkänd verksamhetsplan i styrelsen för Olofströms skötselområde gällande Älg och Hjort. Mål Verksamhetsmålet

Läs mer

Interaktionen mellan hund och varg. Tobias Gustavsson

Interaktionen mellan hund och varg. Tobias Gustavsson Interaktionen mellan hund och varg Tobias Gustavsson gustavsson.tobias@yahoo.se Föreläsningens olika delar Vargens biologi Storarovdjur rovdjur problem och konflikter Varg och hund problem och möjligheter

Läs mer

Våra nordiska smådjur

Våra nordiska smådjur SKANSEN SVERIGES STÖRSTA KLASSRUM! Våra nordiska smådjur Åk4 - Åk6 Lektion på Lill-Skansen Innehåll Inledning... 1 Innan... 1 Notebook Smartboard... 1 Power Point... 1 Under lektionen.... 2 Efter lektionen...

Läs mer

Minnesanteckningar från informationsmöte angående utredningen Påverkan från rovdjursangrepp på landsbygdsföretagens ekonomi

Minnesanteckningar från informationsmöte angående utredningen Påverkan från rovdjursangrepp på landsbygdsföretagens ekonomi Minnesanteckningar från informationsmöte angående utredningen Påverkan från rovdjursangrepp på landsbygdsföretagens ekonomi Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala 2014.10.14 Anteckningar av Tobias

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Försäkring för hundar

Försäkring för hundar Försäkring för hundar Hur mycket betyder din hund? Säkert är du mån om att din hund ska ha det bra. Det bästa du kan göra för att skydda den är att skaffa en riktigt bra försäkring. Folksams hör till de

Läs mer

Hjortdjursskador Fastställda den 5.2.2008

Hjortdjursskador Fastställda den 5.2.2008 Riktlinjer för bidrag för ersättande av Hjortdjursskador på odling och skog samt bidrag för förebyggande åtgärder Fastställda den 5.2.2008 Dnr N42/08/1/1 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Hjortdjursskador

Läs mer

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden Nya stöd år 2015 Stöd till landsbygden Innehåll Nya stöd år 2015... 3 Gårdsstödet finns kvar år 2015... 4 Sverige ska välja om du får behålla dina stödrätter eller om du ska få nya... 4 Stödrätternas värde

Läs mer

Besvär över Naturvårdsverkets beslut 2013-01-11, Ärendenr: NV-00027-13

Besvär över Naturvårdsverkets beslut 2013-01-11, Ärendenr: NV-00027-13 1/14 Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM maria.agren@naturvardsverket.se registrator@naturvardsverket.se Gote.Hamplin@naturvardsverket.se Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm forvaltningsrattenistockholm@dom.se

Läs mer

Rovdjurens spår. Viltskadecenter, Grimsö forskningsstation, 730 91 Riddarhyttan www.viltskadecenter.se

Rovdjurens spår. Viltskadecenter, Grimsö forskningsstation, 730 91 Riddarhyttan www.viltskadecenter.se Rovdjurens spår Viltskadecenter, Grimsö forskningsstation, 730 91 Riddarhyttan www.viltskadecenter.se Vilka djur har gjort spåren på framsidan? hund lodjur järv räv och varg järv lodjur lodjur skogshare

Läs mer

Professor Catharina Linde Forsberg, SLU svarar på frågor om fertilitet och bästa parningstidpunkt, kön på valparna, antal valpar m.

Professor Catharina Linde Forsberg, SLU svarar på frågor om fertilitet och bästa parningstidpunkt, kön på valparna, antal valpar m. Professor Catharina Linde Forsberg, SLU svarar på frågor om fertilitet och bästa parningstidpunkt, kön på valparna, antal valpar m.m Den här sammanställningen är ett resultat av en e-postkommunikation

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Rapport från det lokala naturvårdsprojektet Rovdjursskador & förvaltning av fäbodmiljöer Projektet finansieras med statliga medel för lokala naturvårdsprojekt samt viltskadeanslaget. Innehållsförteckning

Läs mer

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa.

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa. Mötesanteckningar informationsmöte Vindkraftprojekt Örserum Smålandsgården, Örserum 2011 12 06 Klockan 18:00 22:00 Innan mötet inleds har deltagarna möjlighet att lyssna på en ljuddemonstration av Johan

Läs mer

Boskapsvaktande hundar i Sverige Viltskadecenters rekommendationer för fortsatt användning

Boskapsvaktande hundar i Sverige Viltskadecenters rekommendationer för fortsatt användning Boskapsvaktande hundar i Sverige Viltskadecenters rekommendationer för fortsatt användning RAPPORT FRÅN VILTSKADECENTER TAMDJUR/ROVDJUR 2011-1 Versioner av Boskapsvaktande hundar i Sverige, rekommendationer

Läs mer

Vindkraft, fåglar och fladdermöss

Vindkraft, fåglar och fladdermöss Vindkraft, fåglar och fladdermöss Foto: Espen Lie Dahl Martin Green Jens Rydell Biologiska Institutionen Lunds Universitet Vindkraft, fåglar och fladdermöss Kunskapssammanställning Ute hösten 2011, NV

Läs mer

Forskning Jakthundar. Björnhundar. behöver bättre träning. Nr 2/3 2011 Svensk Jakt

Forskning Jakthundar. Björnhundar. behöver bättre träning. Nr 2/3 2011 Svensk Jakt Forskning Jakthundar Björnhundar behöver bättre träning 76 184 Eftersöksekipage på björn saknar den kompetens som är nödvändig för att spåra björn. Det visar ett examensarbete som är baserat på praktiska

Läs mer

Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län

Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län Sammanfattning av Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens gemensamma skogsskyddsstrategi Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län 2 Strategi för formellt skydd av skog i Gävleborgs

Läs mer

Frågor och svar om nya älgförvaltningen

Frågor och svar om nya älgförvaltningen 1 (9) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 2012-10-01 Frågor och svar om nya älgförvaltningen Mot bakgrund av att såväl länsstyrelser som företrädare för intresseorganisationer framfört önskemål om

Läs mer

Delrapport om svenskars inställning till rovdjurspolitik och -förvaltning

Delrapport om svenskars inställning till rovdjurspolitik och -förvaltning FjällMistra-rapport nr. 10 Delrapport om svenskars inställning till spolitik och -förvaltning FjällMistrarapport Rapport nr: 10 ISSN 1652-3822 januari 2005, Umeå, Sweden Författare: Göran Ericsson, SLU

Läs mer

Genetisk förstärkning av den svenska vargstammen

Genetisk förstärkning av den svenska vargstammen Genetisk förstärkning av den svenska vargstammen Svar på uppdrag om rutiner för införsel och utplantering av varg i Sverige NATURVÅRDSVERKET, STATENS JORDBRUKSVERK OCH STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT

Läs mer

Försäkring för dolda fel hos hundar

Försäkring för dolda fel hos hundar Försäkring för dolda fel hos hundar Vem är hundens bästa vän? Som uppfödare har man mycket att tänka på då man planerar att ta en kull. Vilken hane passar tiken? Kommer dräktigheten att gå bra? Kommer

Läs mer

INFORMATION VID ÅRSMÖTEN 2015. Jägareförbundet Olofström

INFORMATION VID ÅRSMÖTEN 2015. Jägareförbundet Olofström INFORMATION VID ÅRSMÖTEN 2015 Jägareförbundet Olofström REGION SYD Länsansvarig jvk V Götaland, K-J Brindbergs Funkansv Medlem/Marknad, Hanna Ståhl Jvk Skaraborg, Clas Magnusson Adm, Katarina Dahlgren

Läs mer

YTTRANDE över Naturvårdsverkets Redovisning av regeringens uppdrag ifråga om förvaltning av vildsvin m.m. ; dnr Jo2008/56

YTTRANDE över Naturvårdsverkets Redovisning av regeringens uppdrag ifråga om förvaltning av vildsvin m.m. ; dnr Jo2008/56 Jordbruksdepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE över Naturvårdsverkets Redovisning av regeringens uppdrag ifråga om förvaltning av vildsvin m.m. ; dnr Jo2008/56 Sveriges Jordägareförbund ( Förbundet )

Läs mer

Tillvägagångssätt för genetisk förstärkning av den svenska vargstammen

Tillvägagångssätt för genetisk förstärkning av den svenska vargstammen 1 (15) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Klas Allander Tel: 010-698 17 39 klas.allander @naturvardsverket.se 2010-10-13 Dnr 429-1814-10 Sändlista Tillvägagångssätt för genetisk förstärkning av den

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Gris Besättning. Gäller från 2013-01-01

Försäkringsvillkor Agria Gris Besättning. Gäller från 2013-01-01 Försäkringsvillkor Agria Gris Besättning Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 A.1 Det här är försäkringsvillkoren... 3 A.2 Kontrollera din försäkring... 3 B Agria

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [9] Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och kommer att

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

Hundar. Rättigheter och ansvar. Information 2009. Miljö & Teknik. Svenska kennelklubben 08-795 30 00 info@.skkse www.skk.se

Hundar. Rättigheter och ansvar. Information 2009. Miljö & Teknik. Svenska kennelklubben 08-795 30 00 info@.skkse www.skk.se Hundar Svenska kennelklubben 08-795 30 00 info@.skkse www.skk.se Rättigheter och ansvar Länsstyrelsen i Skåne län 040/044 25 20 00 lansstyrelsen@m.lst.se www.lansstyrelsen.se/skane Jordbruksverket 036-15

Läs mer

Largen, Alceahuset, Äkersberga. Enligt bifogad närvarolista. Ann-Christine Furustrand 2015-09-29-2015-10-19. Kommunstyrelsen 2015-09-28

Largen, Alceahuset, Äkersberga. Enligt bifogad närvarolista. Ann-Christine Furustrand 2015-09-29-2015-10-19. Kommunstyrelsen 2015-09-28 0 Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen Tid Plats Närvarande Utses att justera, I 1:2 Måndagen den 28 september 2015, kl 15.00-16.30 Largen, Alceahuset, Äkersberga Enligt bifogad närvarolista

Läs mer

8 Vildväxande produktion

8 Vildväxande produktion 8 Vildväxande produktion Vildväxande produktion är omfattar växter som kan samlas i skog och mark och alger från sjöar och hav som har insamlats utan att någon odlar dem. Kommentar [p1]: Allmän kommentar

Läs mer

Information till dig som har hund eller katt

Information till dig som har hund eller katt Information till dig som har hund eller katt Hörby Brukshundsklubb www.hbbk.se webmaster@hbbk.se 0415-153 12 Miljökontoret 2011 Hundar i naturen Viktiga datum Under tiden 1 mars - 20 augusti får inga hundar

Läs mer

Det är skillnad på får och får

Det är skillnad på får och får Det är skillnad på får och får Vad för får ska man skaffa sig att träna på? Frågan kommer ofta till oss som håller kurser eller är aktiva i klubbarna. Helt grundläggande och nödvändigt är att de får vi

Läs mer