Anteckningar informationsmöte Eventuell flytt av varg, Sötåsen den 26 januari 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anteckningar informationsmöte Eventuell flytt av varg, Sötåsen den 26 januari 2012"

Transkript

1 Anteckningar informationsmöte Eventuell flytt av varg, Sötåsen den 26 januari 2012 Deltagare från Länsstyrelsen: Anita Bergstedt-Söderström, rovdjursansvarig Lisa Karnfält, handläggare rovdjursstängsel Lisbeth Johanssson, handläggare skador av rovdjur Gillis Persson, Lisette Fritzon och Alfred Akersten besiktningsmän och spårare Jörel Holmberg, naturvårdsenheten Viltskadecenter: Jens Karlsson Moderator: Torgny Nordin Mötesdeltagare: ca 220 Välkommen Torgny hälsar välkommen till mötet och förklarar syftet med mötet. Personal från Länsstyrelsen och viltskadecenter presenterar sig, se ovan. Publiken presenterar sig. Många deltagare är från närområdet, många är jägare, ganska många är djurägare, väldigt många är hundägare, några är politiker och några är från media. Varför områden för flytt av varg? Anita Bergstedt-Söderström Vår riksdag och regering lägger fast rovdjurspolitiken och man har bestämt att vi ska ha en långsiktigt livskraftig vargstam. Har vi en vargstam som inte är inavlad, kan vi ha en mindre, men ändå livskraftig vargstam. Regeringen vill underlätta naturlig invandring och föra in vargar med östligt ursprung. Man vill också sätta ut djurparksvalpar i befintliga revir. Länsstyrelsen har fått i uppdrag att hitta två områden dit man kan flytta vuxna vargar och två dit valpar kan flyttas. 10 utsättningsområden pekades ut i Sverige. Ett utsättningsområde: Bör inte ligga mer än 10 mil från befintliga revir Bör inte ligga för nära Norge Ska vara utanför befintligt vargrevir Helst en mil från flerfilig väg eller järnväg Låg täthet av betande tamdjur Vid utsättning måste staten dessutom ha markägarens och jakträttsinnehavarens tillstånd. Som underlag har en arbetsgrupp inom Viltförvaltningsdelegationen (VFD) använt en karta som visar tätheten av får och lamm, befintliga vargrevir och större vägar. I Västra Götaland beslutade VFD den 25 oktober 2011om två utsättningsområden. Ett område i södra delen av Svenljunga kommun och ett runt Undenäs. VFD är en del av Länsstyrelsen, sammansatt av olika organisationer, bl a jägare, friluftslivet, markägare och Västra Götalandsregionen (5 platser). Landshövdingen är ordförande i delegationen. Kostnad för vargflytt är kr, varav kr för spårning (denna kostnad har man oavsett vargflytt) och kr för själva flytten (helikopter, transporter, veterinär och annan personal). NV har fått uppdrag att flytta 20 djur, dessa kan vara både valpar och invandrade djur.

2 Skyddsjakt undantag från strikt förbud, bestämmelser ska tolkas restriktivt, får endast beviljas om det inte finns något annan lämplig lösning. Ingen skyddsjakt om det försvårar upprätthållande av en gynnsam bevarandestatus för vargen. Ska vara 1. Hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller andra tvingande skäl av allt överskuggande allmänintresse 2. Flygsäkerhet 3. Förhindra allvarlig skada 4. Skydda vilda djur eller växter Vi väntar på NV:s vägledning i dessa frågor. Fråga: Hur hanteras vargar nära gränsen mot Norge? Svar: Flera av vargreviren går in i Norge. Vargarna vandrar mellan länderna. Erfarenheter av djurhållning och jakt i rovdjurstäta områden, åtgärder för att förebygga skador Jens Karlsson, Viltskadecenter Vargens utbredning i Sverige är framförallt södra Mellansverige. De första vargföryngringarna i Sverige efter fridlysningen var 1978 i Vittangi och sedan i Värmland Vargarna har sedan spridit sig därifrån. Inventering görs på revirnivå, det är mer intressant att veta hur många revir det finns än antal djur. I år är 10 föryngringar bekräftade. Arbetet är försenat p g a snöbrist. Det finns troligen ca 30 föryngringar i landet fanns det 28 föryngringar och ca 50 revir. Inventeringar bygger framförallt på snöspårning och DNA analyser. Ni spelar en nyckelroll, det är viktigt att ni rapporterar när ni ser något som ser ut som vargspår. Vargbiologi Ett vargrevir är ca 10 kvadratmil och består av två vuxna vargar med ungar. De försvarar området mot andra vargar och markerar sitt revir på olika sätt. De rör sig ca 2 mil om dygnet, ibland upp till 5-6 mil. I genomsnitt finns 6,3 vargar i ett revir och de genererar massor av spår! De lever framförallt av älg, men det beror på vilka djur som finns inom reviret. Rörelsemönstret förändras på våren när de fått valpar. Dessa föds i månadsskiftet april-maj. Valparna växer fort, kan mot slutet av hösten vara lika stora som sina föräldrar. Genomsnittvikten för tikar är 40 kg och för hannar 50 kg. När valparna är några månader tar föräldrarna med dem till en rendez-vous plats där de träffas och äter. I augusti-sept rör sig valparna själva runt i reviret. När valparna blir könsmogna vandrar de iväg för att söka sig en partner. Om vargen slår tamboskap måste länsstyrelsens fältpersonal besiktiga om man vill ha ersättning. Viktigt att de kommer ut snabbt innan djuren ätits upp av andra asätare. Vid ca hälften av anmälningar är det annat än rovdjur som skadat boskapen. Men man ska alltid anmäla vid misstanke! Vargdödad tacka får ofta kraftiga blödningar på rygg och i nacke från ett fåtal bett. En hunddödad tacka ser hafsigare ut, bett och blödningar långt ner på benen. (Rekordet dräpta djur av varg: 34 får på 17 minuter.) Besiktningsmannen flår djuren för att kunna se blödningar

3 och dödsorsaken. Lodjuren ger inga klösspår, klorna går rakt in i djuret, lon måste sedan dra ut sina klor renar dödas årligen av rovdjur. I södra Sverige ca djur som dödas, innebär max 0,8 % av alla djur. Samebyarna får ersättning kopplat till antalet vargrevir, går ej att besiktiga alla skador. Södra Sverige ca 20 angrepp av björn på tamdjur angrepp av varg, i genomsnitt 3 djur/angrepp, enstaka vargindivider kan angripa många djur, det handlar då ofta om vandrande vargar angrepp av lodjur. Vargar i södra och norra Sverige tas ofta bort ganska snart eftersom de ställer till med stora skador då det finns mycket tamboskap respektive renar i dessa områden. Fråga Varför vill man då flytta vargen till tamdjurstäta områden? Svar: Man vill släppa dem i områden med glesa tamdjursstammar. Åtgärder för att förebygga skador: Akutåtgärd är att ta in fåren, hägna in dem. Annars stor risk för att vargen återkommer. Flytta undan kadaver. Hänga upp tyglappar för att skrämma vargen. Höga elnät är lätta att sätta upp. Ljud och ljuskällor skrämmer vargen. Upprepade angrepp i litet område man måste fråga sig vad det är som lockar vargen dit. Åtelplatser kan locka dit rovdjuren, de bör inte ligga nära bebyggelse. Permanenta förebyggande åtgärder 5-trådiga stängsel. Både varg, björn o lo kryper gärna under stängsel. Lodjuren är svårast att hålla ute, kräver höga stängsel. Björn kräver 5-trådiga stängsel, vargen kräver 3 trådiga. Frågor * Har man sett någon trend när på dygnet vargarna angriper? Svar: Lite vanligare på natten (60/40). * Har man dokumenterat att varg hoppar över stängsel? Svar: Det förekommer men är ovanligt. 124 får och 15 nötter angripna av rovdjur Risk för angrepp på får är mycket större. Därför större anledning att ge bidrag till fårbesättningar. Med hjälp av utbildad hund kan man se vilket djur som skrämt ut boskapen från inhägnad. Vargangrepp på hundar: 8 av 10 hundar är jakthundar som angrips under jakt. Angriper framförallt andra hanhundar som den ser som konkurrenter. Vanligaste dödsorsaken hos vargar som lever i ofarliga områden är angrepp av andra vargar. Fråga Finns det exempel i Sverige på hundar som blivit parade med varg? Hur hanteras det i Sverige? Svar: Sådana valpar avlivas.

4 Var finns det varg i Västra Götaland? - Gillis Persson Vargen finns framförallt i Dalsland och en del ner mot Älvsborg. Finns nu en varg som rör sig i Tivedentrakten. Våren-sommaren 2011 fanns en varg i Tiveden, vi vet inte om det är den vargen som är här nu. Även valpar från Hasselfors är ibland inne i Tiveden. Finns ett revir på Kynnefjäll med 8 vargar som rör sig mellan Sverige och Norge. Kvalitetssäkrade djur finns framförallt i Dalsland. Frågor * Har fler vargar satts ut? Helikoptrar med burar har iakttagits. Svar: Nej. Länsstyrelsen har efter mötet konstaterat att kalkning av sjöar och vattendrag i Töreboda och Karlsborgs kommuner utfördes den december Då användes helikopter, och under hänger en behållare med kalk, se bild. Sannolikt var det denna helikopter som någon observerade. * Finns sändare på Hasselforsvargarna? Svar: Inte vad vi vet. * Varför är ingen från Naturvårdsverket här? Svar: Vi har bett Naturvårdsverket att vara med, men de vill inte. De har inte tid och länsstyrelsen har regeringens uppdrag att göra detta. Kommentar: Vi tycker att detta är nonchalant. * Har Gillis märkt förändrad attityd från allmänheten? Svar: Rapporteringen har gått ner på grund av jaktdiskussionen. Gillis visade ett exempel på ett stängsel som håller vargarna ute på Kynnefjäll, trots att det är ett ganska lågt stängsel av slaka elband som det knäpper i. Vargarna har stor respekt för el, och håller sig utanför, trots att de ser fåren på andra sidan. Det är dock viktigt att påpeka, att för att få bidrag från Länsstyrelsen för rovdjursavvisande stängsel, så ska de uppfylla Viltskadecenters rekommendationer. 2#stangsel Bidrag för rovdjursavvisande stängsel - Lisa Karnfält Bidragen är en del av landsbygdsprogrammet. Mål med bidraget är att behålla lönsam tamdjursbesättning. Områden med fast förekomst av varg prioriteras samt fårägare som varit utsatta för angrepp eller löper stor risk för detta. Kan även ges till klövdjursbesättningar. Bidragen ges till blocklagd mark, som alltså ingår i miljöstödssystemet. Man kan annars söka bidrag från Viltskadeanslaget som Lisbeth ska berätta om. Ersättning har i år höjts till 50 kr/m. Stängslet ska vara permanent. Vi har inte fått in många ansökningar, så det finns goda möjligheter att få bidrag. Pengarna räcker f n till 15 mil stängsel. Föreskrifter om hur stängslen ska se ut finns hos Viltskadecenter. Frågor: * Får man den högre ersättningen om man sökte bidrag i höstas?

5 Svar: Vi har avvaktat med beslut sedan vi visste att ersättningen skulle höjas. Man kan också dra tillbaka ansökan om man tidigare fått beslut med den lägre ersättningen, om man vill söka igen och få den högre ersättningen. Hur stor är den verkliga kostnaden för ett rovdjursavvisande stängsel? Svar: Den kan variera från ca kr beroende på hur marken ser ut. Viltskadeanslaget - Lisbeth Johansson 2011 fanns 18 Mkr för detta. Syftet är att förebygga och ersätta skador orsakade av vilda djur som i huvudsak inte får jagas, t ex björn, lo, varg och kungsörn. Skada måste anmälas till länsstyrelsen eller besiktningsman och besiktigas om man vill få ersättning. Man kan få ersättning om skadan med minst 50 % sannolikhet bedöms var orsakad av rovdjur. Vi ersätter också skador från tranor och grågäss. Ersättningen för dödade djur är: tackor o baggar 2500 kr, lamm 1200 kr, tillägg om ekologiska djur 250 kr, merarbete 200 kr/tim. Dödade hundar högst kr. Skadade hundar högst 5000 kr för självrisk i försäkring eller om hunden är oförsäkrad, för veterinärvård eller andra styrkta kostnader som skadan föranlett. Därutöver får ersättning lämnas med högst 5000 kr. Vi har 2011 fått kr från Naturvårdsverket för detta ändamål. Vid hade dessutom kr kvar från föregående år. Vi kan söka pengar tre gånger om året. Hittills har pengarna räckt till dem som sökt bidrag och ersättningar. Man kan få bidrag till skadeförebyggande åtgärder, exempelvis rovdjursavvisande stängsel utanför blocklagd mark, boskapsvaktande hundar, eventuella andra åtgärder. Hundpinglor delar Länsstyrelsen ut gratis skedde 8 angrepp i VG Län, totalt 40 djur angreps (tre hundar, resten får) har det skett angrepp på 6 djur - 1 hund, 3 får och 2 hönor var ett extremår. En vargindivid dödade många djur, han sköts under skyddsjakt. Frågor: * Varför får man bara kr för en hund som är mycket mera värd? Svar: Reglerna är sådana. Beloppen för ersättning av skador på hund är fastställda i Naturvårdsverkets föreskrifter. * Måste man betala skatt för ersättningen man får? Svar: Nej, bara om de ingår i näringsverksamhet enligt uppgift från Skatteverket. Frågestund Fråga! Och ta chansen att skriva ner era synpunkter! Hur många är för och emot varg i salen? Svar: De flesta visade att de inte ville ha varg. Hur ska jag kunna släppa ut min hund på eftersök efter trafikskadade djur om det finns varg i området? Svar: Av djuretiska skäl. Jens Karlsson på viltskadecenter svarade att han själv skulle gjort det. Det sker ett angrepp på hund på 4500 jaktdagar i vargrevir med familjegrupp, och ett angrepp på hund på 9000 jaktdagar i revir med par. Måste hunden släppas lös vid eftersök? Svar: Nej, det behöver man inte alltid. Kan vargen sköta eftersöket? Svar: Nej, sannolikheten att vargen ska hitta och dräpa den skadade älgen är mycket liten.

6 Varför är vi så intresserade av att få tillbaka vargen? Svar: Man är överens om att försöka hindra utdöendet av hotade arter. Man vill bevara dem i livskraftiga stammar. Sammanlagda totala utlägget för att behålla vargen jämfört med myskoxe? Svarar själv det är en enorm obalans! Detta är en politisk fråga, bra att det är delegerat till länsstyrelsen. Vi ska fråga politikerna före valet vad de tycker! Jag har försökt hitta den totala kostnaden. I Örebro gissat på Mkr. Varför skriver man inte om detta? Svar: Många arter kostar pengar, vi gör detta för att bevara biologisk mångfald. Replik: Beklämmande om man inte vet. Svar: Svenska Jakt har beräknat att rovdjursförvaltningen kostar ca 150 Mkr. Svårt att veta exakt vad vargen kostar. Vissa forskare skattar till många miljarder (samhällsvetenskaplig beräkning). De som bor i skogs- och glesbygd utsätts för övergrepp. Hur länge ska vi tära på samhällets resurser? SLU har räknat fram kostnaden. Finns massor av varg i Ryssland och Estland. Vi på landet får lida av det som storstadsborna hittar på. I Hagfors går vargen på gator och torg. 500 vargar kostar idag 11 Miljarder kr, uträknat av SLU. Vem har bestämt att vargen är utrotningshotad? Finns massor i flera länder. Svar: Det finns ca vargar i världen. Den ökar, acceptansen ökar. Vi talar idag om att arter ska ha gynnsam bevarandestatus. Finns det någon forskare som kan bevisa att vargstam har dött p g a degenerering? Svar: Har inte visats på varg men på andra djur. Inavel leder till mindre kullar och minskad fertilitet. Större känslighet vid inavel. Hundar extrem inavel, men man avlar på positiva anlag. Naturlig invandring kommer med nya friska gener, har man glömt det? Svar: Det krävs 1-2 individer / varggeneration (6 år) som förökar sig. Detta har inte skett. Vargens betydelse för biologisk mångfald i naturen? Vargens byte leder till ändrade förutsättningar för andra djur. Svar: Kadaver besöks av en mängd olika arter. Men vargens kadaver har inte så stor betydelse för andra arter. Järv är ett exempel på art som gynnas av vargen, den gynnas av duktigare rovdjur. Länsstyrelsen är betalningsansvarig, vargutsättning leder till nedsättning i jaktmarksvärde, fastighetspriser mm. Måste vi begå självmord innan det blir slut på eländet? Inget svar, detta är en politisk fråga. Moderator: Starkt känslomässiga inlägg. Är det omöjligt att ha ett gott liv på landsbygden tillsammans med vargen? Länsstyrelsen har ett uppdrag, ni ska försöka förankra rovdjurspolitiken. Utsättning skedde här för att vi inte protesterade tillräckligt högt. Hur mycket ska vi protestera för att ni ska förstå? Svar: Vi kan skicka anteckningar härifrån till Miljödepartementet. Vi har tidigare sagt att de områden vi föreslår inte är bra, utan de minst dåliga. Vad ni kan göra är att skriva ner era synpunkter så för vi dem vidare. Blir vi tillräckligt hårt trängda så måste vi agera! Hur fungerar det i Sydeuropa när politiska beslut går emot? Vad säger Länsstyrelsens politiska styrelse? Svar: Länsstyrelsen har ingen politisk styrelse, det har däremot Västra Götalandsregionen. Det är regeringen som fattar beslut om den statliga rovdjurspolitiken. Viltförvaltningsdelegationen kan inte fatta övergripande beslut, enbart beslut som följer regeringens politik. Kraftigt motstånd mot varg. Vi har ju försökt utrota den tidigare. Ska vi utrota alla rovdjur, björnen är mycket farligare? Ska vi utrota alla rovdjur i hela världen? Tigrar lejon, leoparder, geparder? (Protester från publiken)

7 Har vid tidigare möte berättat om lantbrukare som behövde stängsla men fick väldigt dålig ersättning. Jägarkåren försöker hålla en viss ekologisk balans i naturen. Snart vill vi inte hjälpa till att hålla älgstammen i skick. Svar: Ersättningen täcker inte alla utgifter utan är ett standardbelopp. Känner inte till detta fall. Låter som 1800-tal här. Har vi varit på samma möte? Vi har beslut att vargen ska finnas i Sverige. Vi måste utgå från detta. Jag är med i Rovdjursföreningen. Vi hjälper till att sätta upp stängsel. Stängslingen borde vara statens ansvar fullt ut. Östgötavargen de fick kr i ersättning för skador. 76 ha stängslade. 50 mil från Sverige, i östra Karelen finns mycket varg som nu ska skjutas. Hur går det med allemansrätten när vi sätter upp rovdjursavvisande stängsel? Svar: Grindar ingår inte generellt i bidraget. Vissa mindre delar av landskapet ska stängslas, inte hela landskapet. Ersättning för grindar kan sökas inom Landsbygdsprogrammet. Bidraget heter Specialinsatser för Natur- och kulturmiljöer i landskapet. Åldern på den svenska jägarkåren är hög, licensen borde dras in för de som skjuter varg, då kan vi gamla skjuta, det gör inget. Tror inte på att det blir varg här, det kommer jägarna att se till. Hur går det med andra arter som behöver ett fritt landskap att röra sig i? Finns ingen påverkan från stängslen på andra djur? Svar: Älg, hjort m fl hoppar över. Enskilda individer dör men inga effekter på populationerna. Känner en kvinna som har hästar, har slutat rida för det finns så mycket björn. Om jägarna inte vill släppa sina hundar blir det ännu fler vildsvin. Länsstyrelsen: Vi måste beakta Allemansrätten och, om det blir mycket stängsel, se till att de inte inkräktar för mycket på den. Vi har med halsband med pinglor till hundar som den som vill ha kan få med sig hem. Finns det mejladress som man kan skicka sina synpunkter till senare? Svar: Ja, mejla till Skriftliga kommentarer inlämnade vid mötet Varför är inte Naturvårdsverket representerade på sådana här informationsmöten när utsättning av varg är på agendan. Förtroendet för rovdjurspolitiken urholkas, när utsättningen sker under hemliga former. Inte rimligt att hela tiden hävda nånannismen. Nästa möte måste hela beslutskedjan Lst Naturvårdsverk och någon ansvarig politiker närvara och våga stå upp för besluten! Hur är det möjligt att sammankalla ett möte utan att Naturvårdsverket och representanter för regeringen är närvarande. Riv upp hela regeringsbeslutet om vargfrågan och ta hänsyn till landsbygdens människor. Vargen är inte utrotningshotad. Använd alla pengar till våra gamla och gör livet drägligt för dom istället. Boende inom utsättningsområdet

8 Nej till varg i Skaraborg!! Skicka det till politikerna i Stockholm! Det finns en anledning till att vargen utrotades och nu ska vargen kosta mer än vad äldrevården gör det är skamligt. Dessutom så är alla ersättningar för både bönder och jägare skamligt dåliga för en hund som man har som bästa vän, familjemedlem och dessutom lagt ner flera tusen timmar på, det är riktigt skamligt. En avelstik som är minst dubbel champion och som valpar är planerade på förlorar man ca och får Det är en så skamlig ersättning så det är inte sant. Jag tycker att ni ska tänka på oss som bor på landet. Det här innebär att vi inte kan låta våra barn gå ute i skogen själva. Vi kan inte ha våra hundar lösa. Vargen tog våran hund. Vi fick kr. Det är ett hån mot oss. För oss är det ett avelsvärde på Jag hoppas att ni förstår vad vi tycker. Det är inte bara jägare som drabbas av vargen, markägare, friluftsmänniskor och även Fru Svensson som är ute och plockar bär och svamp; dessutom har en hund som hon promenerar med. Men nu när vargen finns här i området så vågar inte Fru Svensson, jägaren eller friluftsmänniskan röra sig i samma utsträckning som innan. Fru Svensson vågar inte plocka svamp, bär eller gå ut med sin hund i skog och mark. SKA DET BEHÖVA VARA SÅ? Naturvårdsverket måste få straff för djurplågeri för den behandling de gör med vilda djur. Först jaga vargar med helikopter, skjuta dem med bedövning, sövning, flytta dem till för vargarna helt okända marker och många gånger främmande matdjur. Lagen måste vara lika för alla. Det ingick inte flytt av vuxna vargar i regeringens direktiv. Ingen utsättning av varg. Passar ej in hos våra hästar + hundar. Finns det en hemlig agenda hos Naturvårdsverket? Verkar som rovdjursspåraren Gilllis inte alltid vet vad Naturvårdsverket gör! Nuvarande politik medför många tveksamheter. Det är kvalificerat djurplågeri att flytta den aktuella dräktiga tiken upp till 3 ggr när hon vill hem. Generna från öst är inte rena varggener. Ryssarna skjuter ut hybrider själva som Sverige hämtar hem. Olof Lidberg på Grimsö anser att Naturvårdsverkets planer missgynnar vargstammen och man bör avvakta senast födda generationer först. Han är Sveriges främste viltforskare men lyssnas inte till.

9 Politikerna som fattar beslut saknar kunskap om villkor för både landsbygd och varg! Det finns inte pengar till stängsel på Länsstyrelserna på långa vägar! Uppgiven höjd på stängsel från LS räcker inte säger erfarenheten, behövs 1,60 m. För att få acceptans för varg på landsbygden, för det finns inte idag får man inte utelämna människor och överlämna kostnader till den enskilde lantbrukaren eller jägaren. FULLSTÄNDIG ERSÄTTNING för alla förluster av tamdjur och jakthundar. FULLSTÄNDIG ERSÄTTNING för allt arbete med uppsättning av stängsel, kostnader för dessa, underhållet likaså vilket är ett kontinuerligt arbete vid el! Snabba beslut när skyddsjakt blir nödvändigt. Hittills varande rovdjurspolitik har skapat en känsla av misstro och övergivenhet hos landsbygdens människor. Ingen bryr sig om konsekvenserna för den enskilde och ingen lyssnar på deras argument. Ska acceptans uppnås krävs tid och absolut total ekonomisk kompensation. Man ser siffrorna för kostnaderna för vargens fortlevnad men ska själva ansöka, bli ifrågasatta och krypa för myndigheter för att få igenom några krav. Det är eoner mellan våra politiker och personal på Naturvårdsverket, och den spillra människor som försöker överleva på landsbygden! Att bli ifrågasatt om man anmäler skada känns kränkande. Den allvarligaste konsekvensen av hanteringen av vargfrågan är inte vargen! Det är det totala misstroende som människorna på landsbygden känner för myndigheten Naturvårdsverket och politiker. Detta är en fara för demokratin. Länsstyrelsens personal som gör ett bra jobb får klä skott för andras beslut. Fegt av Naturvårdsverket att inte komma trots flera uppmaningar. Var är Naturvårdsverket och politikerna. Länsstyrelsen kan ju tydligen inte svara. OBS. Är det meningsfullt att hålla ett möte med en så undermålig högtalaranläggning. Vargarna utför djurplågeri bland bytesdjuren inom reviret (bilden Jens hade i sitt material). Hur lång tid behövs för att inse att de boende i rovdjurstäta områden utsätts för övergrepp i sin livsföring, att verka och leva i samklang med naturen som man i generationer gjort utan varg. Vad är det för landsbygdsutveckling att stängsla in betesmark och utestänga friluftsmänniskor. Av 400 vargar i Ryska karelen, skjuter man ut 300 st. Där anser man 400 vargar är en orimlighet.

Dags att ta omtag i vargpolitiken

Dags att ta omtag i vargpolitiken Dags att ta omtag i vargpolitiken Det börjar bli dags att borsta av Jägareförbundets förre ordförande, Owe Wiktorins, gamla slagdänga att rovdjurspolitiken havererat, något vi ansåg vara en retorisk vantolkning

Läs mer

Postadress Telefonväxel E-post: registrator@environment.ministry.se 103 33 Stockholm 08-405 10 00

Postadress Telefonväxel E-post: registrator@environment.ministry.se 103 33 Stockholm 08-405 10 00 2010-09-03 M2010/3062/R Miljödepartementet Europeiska kommissionen Generalsekretariatet Rue de la Loi 200 B-1049 BRYSSEL Belgien Svar på begäran om uppgifter gällande vargar i Sverige med anledning av

Läs mer

Erfarenheter från försök att minska rovdjursangrepp på ren

Erfarenheter från försök att minska rovdjursangrepp på ren Erfarenheter från försök att minska rovdjursangrepp på ren PM till rovdjursutredningen 2007 Av Jenny Mattisson Jens Persson Jens Karlsson Henrik Andrén 1 Inledning... 3 Renen...3 Domesticering...3 Renskötseln

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:210

Regeringens proposition 2008/09:210 Regeringens proposition 2008/09:210 En ny rovdjursförvaltning Prop. 2008/09:210 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 maj 2009 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren (Miljödepartementet)

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Motioner med svar Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje 10-11 maj 2014 2 Innehållsförteckning Motioner med svar MOTION 1: Budget 5 MOTION 2: Resultat- och balansräkning 5 MOTION

Läs mer

Den Skandinaviska Vargen

Den Skandinaviska Vargen Den Skandinaviska Vargen en sammanställning av kunskapsläget från det skandinaviska vargforskningsprojektet SKANDULV 1998 2014: Rapport till Miljödirektoratet i Norge av Håkan Sand, Olof Liberg, Öystein

Läs mer

Regeringen. vill tillåta jakt på varg. Kunskapens träd vann skräpkollagetävling. Djurskyddets kampanj mot dun plockat från levande fåglar

Regeringen. vill tillåta jakt på varg. Kunskapens träd vann skräpkollagetävling. Djurskyddets kampanj mot dun plockat från levande fåglar En tidning från Sveriges största djurskyddsorganisation Nr 1 2009 Årgång 119 Kunskapens träd vann skräpkollagetävling Intensiv stämma för Djurskyddet Sverige Nystartad förening: Djurskyddet Bohuslän Djurskyddets

Läs mer

Naturvårdsverkets yrkanden Naturvårdsverket yrkar att kammarrätten meddelar prövningstillstånd.

Naturvårdsverkets yrkanden Naturvårdsverket yrkar att kammarrätten meddelar prövningstillstånd. 1(8) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY ÖVERKLAGANDE 2013-06-27 Ärendenr: NV-04902-13 Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17 STOCKHOLM Komplettering av överklagande av Förvaltningsrättens i Stockholm

Läs mer

Underlag till regionala konferenser

Underlag till regionala konferenser LRF Ungdomens riksstämma 2015 Underlag till regionala konferenser INNEHÅLL Motioner och yttranden... sid. 2 Status på motioner från 2014... sid. 31 Remiss... sid. 32 Arbetsordning... sid. 33 Motion nr

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Rapport 2008:12. Fäboddrift ur ett brukarperspektiv. Lantbruksenheten

Rapport 2008:12. Fäboddrift ur ett brukarperspektiv. Lantbruksenheten Rapport 2008:12 Fäboddrift ur ett brukarperspektiv Lantbruksenheten Omslagsbild: Skräddar-Djurberga, Orsa. Foto: Jan-Bertil Norling, foto sid 35 Ann-Catrin Nordin. Tryck: Länsstyrelsen Dalarnas tryckeri,

Läs mer

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun Sidan 1 av 22 Datum: 2014-01-22 Dnr: 2011-700MI Utlåtande Vatten- och avloppsplan 2014 Nässjö kommun Planförslag och ärendehantering Nässjö kommun har tagit fram ett förslag till VA-plan (vatten- och avloppsplan).

Läs mer

Ny skuldsaneringslag

Ny skuldsaneringslag Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Susanne Andersen Christine Gauffin Ny skuldsaneringslag - Ett snabbare och enklare förfarande? - Hur borgenärsgynnande är lagen? Företagsekonomi C-uppsats 15

Läs mer

Goda exempel. Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar

Goda exempel. Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar Goda exempel Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar Förord Naturbetesmarker och ängar finns över hela landet, men deras karaktär och förutsättningarna för att sköta dem varierar kraftigt. Det

Läs mer

Dödlighet och illegal jakt i den skandinaviska vargstammen

Dödlighet och illegal jakt i den skandinaviska vargstammen Viltskadecenter Rapport nr 1 / 2008 Dödlighet och illegal jakt i den skandinaviska vargstammen En rapport från SKANDULV Olof Liberg Håkan Sand, Hans Christian Pedersen Petter Wabakken Viltskadecenter Rapport

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

djurskyddet djurens valfrågor Älgarna demonstreras saker att tänka på när du ska försäkra ditt djur tidningen

djurskyddet djurens valfrågor Älgarna demonstreras saker att tänka på när du ska försäkra ditt djur tidningen tidningen djurskyddet Medlemstidning för Djurskyddet Sverige Nummer 3/2014 årgång 124 Älgarna demonstreras Landets älgparker drar turister. Skogens konung trivs bäst på stora ytor. sid 22 + djurskyddets

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

CARATOOTS SWEDISH PAPILLONS. Quality and style for generations. Den nyblivne valpägarens handbok

CARATOOTS SWEDISH PAPILLONS. Quality and style for generations. Den nyblivne valpägarens handbok CARATOOTS SWEDISH PAPILLONS Quality and style for generations Den nyblivne valpägarens handbok CARATOOTS SWEDISH PA PILLONS Den nyblivne valpägarens handbok (c) KENNEL CARATOOT S Villa Caratoots, 741 95

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-07-02 Projekttid: 2010-07-15 2012-06-30 Stödmottagare (organisation): Nora Utveckling AB Projektnamn: BergslagsTramp Journalnummer:

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial Trygga Möten Välkommen till kursen Trygga Möten! Trygga Möten är en obligatorisk kurs för alla som är ledare, för barn, och över 15 år. Även den som är invald

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Vägen vidare TRYGGHET & HOPP

Vägen vidare TRYGGHET & HOPP Vägen vidare TRYGGHET & HOPP En handbok om att skapa kvinnojoursplats för våldsutsatt missbrukande kvinna framtagen av Vägen ut! kooperativen Förord Hoppet om ett annat liv att erbjuda alternativ det är

Läs mer

Barns och ungas egna perspektiv

Barns och ungas egna perspektiv Barns och ungas egna perspektiv Rapport från barn- och ungdomshearingen 20 november 2008 Nätverket för Barnkonventionen NGO Network for the Rights of the Child Innehåll Inledning... 3 Nätverket för Barnkonventionen

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03-16 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555

Läs mer

Att ha någon att prata med

Att ha någon att prata med Att ha någon att prata med En fallstudie av Tjejzonens Storasysterverksamhet och dess förenlighet med Barnkonventionens artikel 12 Magisteruppsats, vårtermin 2011 Författare: Karin Hansson Handledare:

Läs mer

Lärarhandledning Osynliga sår

Lärarhandledning Osynliga sår Lärarhandledning Lärarhandledning Osynliga sår Förord... 3 Inledning... 4 Inför användningen av programmen... 5 Inventera era styrkor och svagheter... 5 Fördomarna och verkligheten... 5 Frågor att reflektera

Läs mer