Sammanträdesdatum 20(27)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28"

Transkript

1 SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 20(27) Plats och tid Förvaltningsbyggnad Viktoria, kl Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Jonas Ahlström (M), ordförande Mats-Olov Johansson (M) för Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson (C) Mehari Tesfai (FP) för Johan Zackrisson (FP) Mikael Börjesson (KD) Josefine Thimberg (S) för Jessica Bredenberg (S) Sebastian Clausson (S) Kristina Adolfsson (S) Peter Holm (S) Malin Larsson (MP) Mikael Welander (C) Tanja Carlsson (S) Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Anneli Löwhagen, nämndsekreterare Camilla Börjesson, kvalitetschef Yvonne Härling, controller Thorbjörn Levenstam, personalrepresentant Anette Almqvist, verksamhetschef gymnasiet/vux 20 Thomas Edlund, rektor Katedralskolan 20 Ulrica Andersson, ekonom Katedralskolan 20 Lennar Karlsson, personarepresentant Katedralskolan 20 Peter Holm Justeringens tid och plats: Barn- och utbildningskontoret den 28 februari 2013 Paragrafer Underskrifter Sekreterare Anneli Löwhagen Ordförande Jonas Ahlström Justerande Peter Holm ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum , Anslaget under tiden Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret Underskrift Anneli Löwhagen Utdragsbestyrkande

2 Barn- och utbildningsförvaltningen Innehållsförteckning för barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 28 februari 2013 Ärende Dnr Rubrik Bilaga Sidan Beslutande, justering och anslagsbevis Godkännande av dagordning Dialog Katedralskolan /131 Årsredovisning 2012 X /131 Resultatreglering /32 Investeringsmedel för inventarier till Ungdomens hus 24 13/34 Begäran om medel till Vuxenutbildningen

3 SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bun 19 Godkännande av dagordning Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner dagens föredragningslista med ändringen att ärendet begäran om medel till Vuxenutbildningen 2013 har tillkommit. Utdragsbestyrkande

4 SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bun 20 Dialog Katedralskolan 2015 Anette Almqvist, verksamhetschef gymnasiet/vux, redogör för den ekonomiska situationen för Katedralskolan. Anette presenterar två förslag på en framtida organsiation för gymnasieskolan inför att barn- och utbildningsnämnden ska fatta beslut om programutbudet för läsåret 13/14 vid nästa sammanträde den 21 mars Utdragsbestyrkande

5 SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bun 21 Dnr Bun 11/131 Årsredovisning 2012 Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättad årsredovisning för år Beslutet förklaras omedelbart justerat. Bilaga Bun 21/2013 Beslutet delges: Kommunstyrelsen Ekonomichef Utdragsbestyrkande

6 Bilaga Bun 21/2013 Bun dnr 11/131 Årsredovisning nämnder 2012 Barn- och utbildningsnämnden

7 Innehållsförteckning Nämndens uppdrag... 3 Ekonomisk översikt... 4 Årets resultat... 4 Ekonomisk analys... 4 Investeringsredovisning... 6 Måluppfyllelse... 7 Medborgare... 7 Verksamhet Personal Ekonomi Verksamhetsanalys Verksamhetsåret Framtid / Utveckling Jämförelsetal Barn- och utbildningsnämnden, Årsredovisning nämnder (19)

8 Nämndens uppdrag Nämndsordförande: Förvaltningschef: Jonas Ahlström (M) Ulla-Stina Millton Inom barn- och utbildningsförvaltningen i Skara bedrivs olika former av lärande inom utbildning, kultur och fritid. Förvaltningen ska erbjuda goda förutsättningar för lärande och ha ett brett utbildningsutbud med hög kvalitet. Miljön för lärande ska vara stimulerande och utmanande. Utbildnings- och yrkesval ska bryta traditionella mönster. Samverkan mellan utbildning, forskning, näringsliv och det omgivande samhället ska fördjupas. Förvaltningen ansvarar för familjecentral, förskoleverksamhet, grundskola med skolbarnsomsorg, särskola, gymnasieskola, musikskola, fritidsgårdsverksamhet, vuxenutbildning samt uppdragsutbildning. Övergripande måluppfyllelse Ej uppfyllt Delvis uppfyllt Helt uppfyllt EKONOMI PERSONAL MEDBORGARE VERKSAMHET Barn- och utbildningsnämnden, Årsredovisning nämnder (19)

9 Ekonomisk översikt Årets resultat Nettokostnad per verksamhet (Tkr) Bokslut 2012 Budget 2012 Avvikelse 2012 Bokslut 2011 Bokslut 2010 Barnomsorg Grundskola & fritids Gymnasium Vuxenutbildning Musikskola & fritidsgård Elevhälsa & särskola Centralt Summa nettokostnad Tkr Bokslut 2012 Budget 2012 Avvikelse 2012 Bokslut 2011 Bokslut 2010 Interna intäkter Externa intäkter Summa intäkter Personalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Summa nettokostnader Kommunbidrag Årets resultat Ekonomisk analys Ekonomisk analys Resultatet för året visar en negativ avvikelse på 0,9 % av budgeterad omsättning. Utöver denna avvikelse finns den i ramen utdelade kapitaltjänstkostnadersättningen på tkr. Detta innebär att den negativa avvikelsen för verksamheten i BOU uppgår till tkr. Det ekonomiska utfallet för nämnden visar på högre intäkter, högre personalkostnader samt högre övriga kostnader. Hänsyn är tagen till ökade kostnader till följd av att löneavtal 2012 som översteg tilldelade lönejusteringsmedel med beräknat tkr. Barn- och utbildningsnämnden, Årsredovisning nämnder (19)

10 Barnomsorg Resultatet för barnomsorgen visar både ett högre antal timmar och fler barn än budgeterat. Dock gick antalet placerade barn i kommunal regi ned under hösten vilket gör att förskolorna måste ställa om till lägre volymer. Totalt gör förskolorna ett negativt resultat på tkr inklusive lönekostnad till följd högre löneavtalsutfall än budgeterat med 400 tkr. Utredning avseende lokalbehov i förskolan pågår på nämndens uppdrag. Grundskola / Fritids Grundskolornas elevantal blev högre än budget framförallt på enheterna F-3. Fritids hade en avsevärd ökning av antalet placerade barn under hösten Totalt gör grundskolorna ett negativt resultat med tkr inklusive högre löneavtalsutfall än budgeterat med 820 tkr. Gymnasiet och vuxenutbildningen Gymnasiet redovisar en negativ avvikelse med tkr mot budget. Vuxenutbildningen redovisar en negativ avvikelse mot budget med tkr. Vuxenutbildningen har haft ökade kostnader bland annat. på grund av uteblivna statsbidrag men fortsatta kostnader för planerade utbildningar. SFI har ökat i omfattning. Elevhälsa och särskola Elevhälsan tillsammans med särskolan redovisar en positiv avvikelse med tkr. Elevhälsan har under året haft vakanta tjänster som genererar ett överskott mot budget. Särskolan har haft högre kostnader än budgeterat. Ökade personalkostnader samt ökade IKE kostnader är bakgrunden till budgetavvikelsen. Musikskola/fritidsgård samt övriga anslagsfinansierade verksamheter Fritidsgården redovisar lägre kostnader med tkr än budget. Det beror framförallt på att inflyttningen i Ungdomens Hus blev senarelagd. Verksamheten bedrivs idag i Djäkneskolans lokaler. Musikskolan överstiger budget med 83 tkr. Barnomsorg på obekväm arbetstid gör ett bättre resultat än budget med 100 tkr. Centralt De centrala kostnaderna är lägre än budget med tkr framförallt beroende på vakanta tjänster på Barn- och utbildningskontoret. Barn- och utbildningsnämnden, Årsredovisning nämnder (19)

11 Investeringsredovisning Ungdomens hus kommer att färdigställas först under sommaren De medel avseende inventarier för Ungdomens Hus som tillfördes ram 2012 kommer därmed att begäras överflyttade till 2013, totalt tkr. För 2013 kommer samtliga investeringsmedel, utom de interna investeringsmedlen, att föras över till Serviceutskottet. Nettoinvesteringar (Tkr) Investering Bokslut 2012 Budget 2012 Avvikelse 2012 Bokslut 2011 Bokslut 2010 Inventarier Maskiner och fordon Fastigheter Övriga 771 Summa nettoinvestering Barn- och utbildningsnämnden, Årsredovisning nämnder (19)

12 Måluppfyllelse Medborgare Hela Skara kommun ska vara en bra plats att växa upp, leva, bo och verka i. Under året har förvaltningen intensifierat arbetet för att systematiskt kunna följa upp att lärmiljön är trygg och säker. De skadetillbud som rapporterats från förskola och grundskola har ökat med anledning av att det systematiska arbetet nu fungerar. Det behöver alltså inte vara en verklig ökning av tillbuden. Förvaltningen kan nu se var insatser behöver sättas in för att minska skadetillbuden. Samtliga enheter har genomfört systematisk brandskyddskontroll med stöd av risk- och säkerhetsansvarig på förvaltningen. Enheterna bedriver bra brandskyddsarbete. HLR utbildning för samlig personal är påbörjad. HLR för barn är inköpt och ska påbörjas Enheterna och förvaltningen har arbetat för att utveckla arbetet mot kränkande behandling och diskriminering. I samband med skolinspektionens regelbundna tillsyn i Skara fick vi information om att vi att vi lever upp till lagen i de allra flesta fall. Måluppfyllelse Nämndsmål: Framgångsfaktorer för måluppfyllelse: Lärmiljön är trygg och säker Systematiskt säkerhetsarbete, arbete med likabehandlingsplaner Målindikator Målnivå 2012 Utfall 2012 Analys Skade- och tillbudsstatistik förskola och grundskola Barnens miljö är trygg och säker (enkät) 0 95 % 87 tillbud förskola och 35 tillbud grundskola De flesta skador sker med huvud, finger och handskador som resultat. I förskolan sker skadorna i lekrum och ute på gården. I skolan sker skadorna till övervägande del ute på skolgården. Enkätundersökning är inte genomförd. Vi har därför inte något utfall Barn- och utbildningsnämnden, Årsredovisning nämnder (19)

13 Nämndsmål: Alla barn och elever ska, genom stöd och stimulans för utveckling så långt som möjligt, ges förutsättningar att nå de nationella målen. Vi ska utveckla samarbete mellan grundskola och gymnasium för att fånga studiemotiverade elever så att deras motivation behålls. Måluppfyllelse Framgångsfaktorer för måluppfyllelse Utveckla det uppbyggda samarbetet som finns, mellan grundskola och gymnasium. Inkludering. Utmaningar och positiva förväntningar. Utbildningen ska vila på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Målindikator Målnivå 2012 Utfall 2012 Analys Andel gymnasieelever som fullföljt utbildningen inom 4 år 85 % 80,7 % Andel elever behöriga till gymnasiet 92 % se sammanställning jämförelsetal Genomsnittligt meritvärden år 9 i engelska Meritvärdet har legat mellan 198 och 208 de senaste åren. Målsättningen var att öka detta ytterligare till i år. Andel som når målen i år 5 Ma Sv SvA Eng 92 % 91,1 % Resultatet som redovisas avser nationella prov årskurs 6. Skara kommun ligger 4-5 % över riksgenomsnittet i matematik och svenska. Resultaten på de nationella proven i engelska ligger i paritet med riket. Andel som når målen i år 3 Svenska 88 % 88,2 % Resultatet är något sämre än förra året. Analys visar att de nationella proven i årskurs 3 har gett sämre resultat även nationellt. Skara kommun ligger i paritet med riket eller något under i årskurs 3. Barn- och utbildningsnämnden, Årsredovisning nämnder (19)

14 Måluppfyllelse Andel som når målen i år 3 Ma 88 % 84,4 % Resultatet är något sämre än förra året. Analys visar att de nationella proven i årskurs 3 har gett sämre resultat även nationellt. Skara kommun ligger i paritet med riket eller något under i årskurs 3. Andel simkunniga barn 10 år 90 % 88 % Kan simma 100 m bröstsim och 50 meter rygg. Denna siffra är osäker då vi saknar tillförlitliga siffror i något fall. Måluppfyllelse Nämndsmål: Framgångsfaktorer för måluppfyllelse Det finns valfrihet och tillgång till förskola, pedagogisk omsorg, skola och vuxenutbildning med god kvalitet. Tydlig och lättillgänglig information, nöjda brukare, enskilda verksamheter samt friskolor. Målindikator Målnivå 2012 Utfall 2012 Analys Förstahandsvalet tillgodosett inom förskola/pedagogisk omsorg Nöjdhetsindex föräldrar/elever Andelen gymnasieelever som får sitt förstahandsval tillgodosett 90 % 86,5 % % 90 % 2012 placerades 289 barn på förskola hos dagbarnvårdare. Av dessa fick 250 förstahandsvalet tillgodosett. I dessa siffror finns de som sökt plats på våra enskilda förskolor Förvaltningen avvaktade den kommungemensamma enkäten, Tyvärr fungerade det inte att ställa riktade frågor i enkäten. Vi har därför inget utfall 2012 Barn- och utbildningsnämnden, Årsredovisning nämnder (19)

15 Verksamhet Hållbarhet ska genomsyra all verksamhet ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Organisationen förändras utifrån de behov och de krav som finns. Det gäller från samläsning inom olika kurser på skolnivå som till strukturen på ledningsnivå. Genom skolinspektionens regelbundna tillsyn i kommunen vet vi att värdegrundsarbetet är starkt och att det pedagogiska ledarskapet är fokuserar på att sätta barn och elever i centrum samt att vi har säkerställt rutiner och system för att upptäcka elever i behov av särskilt stöd. Förvaltningen har arbetat målmedvetet med personalplanering i syfte att rätt person ska finnas på rätt uppdrag utifrån sin kompetens. Riktlinjer för detta arbete har tagits fram i central samverkan. Skolskogar finns för samtliga 1-6 skolor. En ökning av grön flaggenheter har skett och flera jobbar för att bli certifierade. Måluppfyllelse Nämndsmål: Framgångsfaktorer för måluppfyllelse Öka kunskapen om den personliga inverkan på miljön En ökning av Grönflagg certifierade enheter. Samtliga skolor med år f-6 har skolskogar Målindikator Målnivå 2012 Utfall 2012 Analys Antal enheter med grön flagg 5 5 Fem enheter i kommunal verksamhet är certifierade. Fler är på gång Nämndsmål: Organisation och verksamhet är flexibla så att barn/ungdomar/elever står i centrum. Det pedagogiska ledarskapet är fokuserat på barns och elevers utveckling och möjlighet att lära. Det förebyggande arbetet kring elevhälsa riktar sig till alla barn och ungdomar. Måluppfyllelse Framgångsfaktorer för måluppfyllelse Engagerade och kompetenta ledare/personal, flexibla och utmanande lärmiljöer. Rätt rekrytering. Rätt person på rätt uppdrag. Målindikator Målnivå 2012 Utfall 2012 Analys Nöjd barn/elev index Andel (%) lärare med pedagogisk högskoleexamen grundskolan Andel (%) lärare med pedagogisk högskoleutbildning vuxenutbildning % 87 % 100 % 100 % Enkätundersökning är inte genomförd. Vi har inte något utfall för Grönt Barn- och utbildningsnämnden, Årsredovisning nämnder (19)

16 Måluppfyllelse Andel (%) lärare med pedagogisk högskoleexamen gymnasiet 75 % 69 % Andelen behöriga lärare har ökat på gymnasiet läsåret 10/11 var det 65 % behöriga Gult Andel (%) lärare med pedagogisk högskoleexamen förskolan 62 % 63 % Personal Skara kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare genom goda och utvecklande arbetsmiljöer Måluppfyllelse Nämndsmål: Skara kommun ska vara den friska kommunen Målindikator Målnivå 2012 Utfall 2012 Analys Frisknärvaro 96,6 94,47 Sjukfrånvaron och framförallt långtidssjukskrivningarna har ökat. Den grupp som kan urskiljas är kvinnor från 50 år och uppåt, där sjukfrånvaron ökat från 3,63% - 6,24%. Ett av de områden som förvaltningen kommer att arbeta vidare med i NMI är upplevelsen av stress eftersom den urskiljer sig negativt i förhållande till kommunen totalt. Enligt försäkringskassans statistik står de psykiatriska diagnoserna för närmare hälften av den totala sjukfrånvaron i kommunen. rött Andel medarbetare som utnyttjar friskvård på arbetstid Andelen medarbetare som använt sig av möjligheten till friskvård på arbetstid har minskat med 13% sedan föregående mätning Förmånen tas bort från rött Barn- och utbildningsnämnden, Årsredovisning nämnder (19)

17 Andel rökande medarbetare 3 6 Andelen medarbetare som röker har inte förändrats sedan föregående mätning. Positivt är att 80% av de som röker uppger att de minskat sin konsumtion det senaste året. Måluppfyllelse Nämndsmål: Mångfald vad avser kön, ålder, etnisk och kulturell bakgrund samt funktionsnedsättning ska öka Målindikator Målnivå 2012 Utfall 2012 Analys Könsfördelning 78,5/21,5 81/19 Medelålder Inom förvaltningen finns en ojämn könsfördelning. Fördelningen har dock det senaste året hållits på en stabil nivå. På grund av budgetläge och minskade elevkullar ökar kravet på en effektiv personalplanering utifrån befintlig personal. Detta kommer att innebära en restriktivitet avseende nyrekryteringar vilket påverkar möjligheten till positiv särbehandling. Vad gäller medelålder så har ingen förändring skett sedan föregående mätning. Möjligheten till en föryngring sker genom att äldre medarbetare ersätts med yngre. På grund av det ekonomiska läget samt minskade elevkullar sker nyrekrytering med restriktivitet. Barn- och utbildningsnämnden, Årsredovisning nämnder (19)

18 Måluppfyllelse Nämndsmål: Medarbetare ska uppleva att de har intressanta och stimulerande arbetsuppgifter och de ska ha möjlighet att utvecklas i sitt arbete. Målindikator Målnivå 2012 Utfall 2012 Analys Utveckling/Kompetens, skala 1-5 3,3 4,1 Medarbetarna upplever sämre möjligheter till utveckling/kompetens än Vad gäller resultatet av enkäten så ska varje enhet arbeta vidare utifrån styrkor och utvecklingsområden. rött År 2012 genomfördes Nöjd Medarbetarindex för hela kommunen. Enkäten har fått en ny utformning med till viss del förändrade frågeställningar samt en ny skala. Resultaten från den tidigare enkäten (2010) har räknats om för att motsvara den 6-gradiga skalan. Mål för 2012 blir 5,0. Måluppfyllelse Nämndsmål: Medarbetare ska få stöd och återkoppling från sin ledare Målindikator Målnivå 2012 Utfall 2012 Analys Medarbetarsamtal, procent av medarbetare En större andel av medarbetarna uppger att de haft medarbetarsamtal jämfört med Målgrupp för Nöjd medarbetarindex är alla månadsanställda. För ett flertal av de visstidsanställda blir medarbetarsamtal aldrig aktuellt, vilket bidrar till att målet inte uppnåtts. Medarbetarsamtalets meningsfullhet, skala ,5 4,7 Det kan konstateras att medarbetarnas upplevelse av medarbetarsamtalet försämrats sedan föregående mätning (5,0). Inom förvaltningen pågår en översyn och anpassning av den kommungemensamma mallen. rött Barn- och utbildningsnämnden, Årsredovisning nämnder (19)

19 Måluppfyllelse Egenkontroll och påverkan, skala ,3 4,6 En marginell förändring har skett avseende upplevelsen av egenkontroll och påverkan jämfört med tidigare mätning 2010 (4,7). Varje enhet arbetar vidare utifrån styrkor och utvecklingsområden. rött Antal chefer med mer än 30 medarbetare Ingen förändring har skett avseende antalet chefer med mer än 30 medarbetare. År 2012 genomfördes Nöjd Medarbetarindex för hela kommunen. Enkäten har fått en ny utformning med till viss del förändrade frågeställningar samt en ny skala. Resultaten från den tidigare enkäten (2010) har räknats om för att motsvara den 6-gradiga skalan. Omräknat mål - medarbetarsamtalets meningsfullhet ,3. Omräknat mål - egenkontroll och påverkan 2012: 5,0. Måluppfyllelse Nämndsmål: Medarbetare ska ges möjlighet till individuella och flexibla arbetstider Målindikator Målnivå 2012 Utfall 2012 Analys Antal medarbetare med önskemål om utökad sysselsättningsgrad. 9 2 Samtliga tillsvidareanställda på deltid har fått möjlighet att göra anspråk på utökad sysselsättningsgrad. Två medarbetare har anmält anspråk på högre sysselsättningsgrad. Frågan om nöjdhet med sysselsättningsgrad ställdes även i Nöjd Medarbetarindex och 91% har svarat att de är nöjda. De övriga 9 % kan även stå för önskemål om lägre sysselsättningsgrad. Av detta kan konstateras att huvuddelen av våra anställda är nöjda med nuvarande sysselsättningsgrad. Barn- och utbildningsnämnden, Årsredovisning nämnder (19)

20 Måluppfyllelse Andel enheter med årsarbetstid - % Det har inte skett någon förändring avseende enheter på årsarbetstid. Samtliga lärare med undervisning förlagd till läsår har årsarbetstid enligt bilaga M. I övrigt har BOA-verksamheten årsarbetstid samt de som önskar inom administrativa yrken. Antal timavlönade årsarbetare Jämfört med föregående år har antalet timavlönade omräknat till årsarbetare minskat. Målet har dock inte uppnåtts. En förklaring till att målet inte har uppnåtts är den restriktivitet som vidtagits till följd av det ekonomiska läget och som bland annat tagit sig uttryck i att anställa tidsbegränsat. Barn- och utbildningsnämnden, Årsredovisning nämnder (19)

21 Ekonomi God ekonomisk utveckling - ordning och reda - förutsättningar för god välfärd och tillväxt Måluppfyllelse Nämndsmål: Framgångsfaktorer för måluppfyllelse Resurserna fördelas utifrån en modell som säkerställer ett effektivt resursnyttjande. Träffsäkert prognosarbete, decentraliserat resultatansvar, tydlig kvalitetsredovisning Målindikator Målnivå 2012 Utfall 2012 Analys Kostnad per betygspoäng Kommunens ranking i öppna jämförelser Den genomsnittliga kostnaden per elev för den kommunala skolan, exklusive lokaler, inventarier och skolskjutsar delat med det genomsnittliga meritvärdet i år 9. Vi har marginellt högre kostnad per betyg Den genomsnittliga kostnaden per elev för den kommunala skolan, exklusive lokaler, inventarier och skolskjutsar delat med det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9. Den kostnad kommunen har per betygspoäng gör att kommunen hamnar på plats 10 av 290 kommuner. Avvikelse mot budget 0 0,9 % se ekonomisk analys. rött Barn- och utbildningsnämnden, Årsredovisning nämnder (19)

22 Verksamhetsanalys Verksamhetsåret Inför budget 2012 har nämnden haft följande planeringsförutsättningar: Fortsätta och utveckla projektet EDVIN tillsammans med omsorgsnämnden bland annat när det gäller området elevhälsa för att eleverna ska få en trygg och bra studiegång. Samverkan med omsorgsnämnden har fortsatt under Under 2012 förändrade barn- och utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen sin organisation. Nya chefer tillsattes för område 1-16 i barn- och utbildningsförvaltningen. Detta innebar att under hösten 2012 har det övergripande Edvinarbetet fått göra en omstart. Genomföra satsningar på förskolan i enlighet med nämndens förskoleutredning, där Björkbacken är prioriterad och ska genomföras Slutföra arkitekttävlingen för Teglagärdet, där en ny högstadieskola ska finnas. Ombyggnation av Björkbackens tak. Den 20 september 2012 gav nämnden förvaltningen i uppdrag att utifrån en viss överkapacitet på lokaler i tätorten och ett mycket ansträngt ekonomiskt läge revidera/uppdatera den tidigare gjorda utredningen över lokaler för förskoleverksamheten i förhållande till behov av platser. Planering för ny 7-9 skola startade under hösten 2012 med en förprojektering. Organisation och tidsplan beslutades. En samordnare från barn- och utbildningsförvaltningen finns som en 30% tjänst för projektet. Projektera under 2012 för upprustning av Källeskolan. Projektet ska genomföras senast Projektet påbörjades hösten Fullfölj satsningen på Ungdomens hus som kulturcentrum, samlokaliserat med Musikskolan. Fritidsgården flyttade in i Djäkneskolans lokaler i väntan på Ungdomens hus. Planering efter beslutad organisation. Verksamhet är påbörjad men inte avslutad under 2012 Påbörja genomförande av det nya läraravtalet. En särskild lärarsatsning på kr avsätts med start Samtal med de fackliga företrädarna har pågått kring arbetstid, avstämningsperioder, uppdragsdialog samt arbetsbörda. För närvarande avvaktas nationell utredning kring lärarnas ökade arbetsbörda. Ett nytt arbetstidsavtal utan satsningar i form av löneökningar kommer att bli svårt. Posten på 1,2 mkr som under 2012 år fanns avsatt för ett nytt arbetstidsavtal är flyttad till central lönejusteringspost. Planera för nästa steg med personlig dator även för år 7-9, efter att alla gymnasieelever har utrustats. Alla lärare i grundskolan har inte tillgång till egen dator då övriga ekonomiska prioriteringar har styrt. Planering för en till en för år 7-9 är gjord men ekonomiskt utrymme fanns inte Stärka skolledarnas pedagogiska ledarskap, med mål att alla elever ska ha behörighet till gymnasieskolan, samt att alla elever som går ut gymnasieskolan ska ha fullgjord utbildning. Under hösten startade planering för en satsning Skara lyfter skolan i form av att identifiera förmågor och kompetens kring den skicklige läraren, den skicklige ledaren samt det skickliga elevhälsoteamet. Två lärare genomför forskarstudier. Flera rektorer genomgår statlig rektorsutbildning. Under året startade en utbildningssatsning tillsammans med högskolan i Skövde för förskolepersonal. Samarbetet mellan 7-9 och gymnasiet pågår i form av matematiksatsning. Barn- och utbildningsnämnden, Årsredovisning nämnder (19)

23 Behålla minst riksnittet vad gäller lärartätheten i Skaras skolor. Lärartätheten har under de senaste åren gått upp i Skara. Inför 2013 har lärartätheten justerats ner enligt budgetdirektiv. Öka barn och ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap Inplaneras i samband med ungdomens hus under Framtid / Utveckling Under 2012 har Skolinspektionen genomfört regelbunden tillsyn i kommunen. Vid tillsynen tar Skolinspektionen ställning till i vad mån verksamheten ger förutsättningar för barn, ungdomar och vuxenstuderande att nå de nationella målen och bedömer om huvudmannen uppfyller de krav som författningarna ställer på verksamheten. Förutom att Skolinspektionen bedömer måluppfyllelse inriktas tillsynen på tre huvudområden: Elevernas utveckling mot målen, ledning och utveckling av utbildningen samt enskild elevs rätt. Kommunen som huvudman får av skolinspektionen beröm för sitt systematiska kvalitetsarbete. Skolinspektionen har inte på några punkter gett huvudmannen anmärkning eller pekat på brister. Detta är unikt i Sverige. Vi har i förvaltningen de senaste åren arbetat hårt med att säkerställa det systematiska arbetet så att verksamheten lever upp till de krav som författningarna ställer på verksamheten. Det innebär inte enbart att följa upp resultat på nationella prov och betyg. Det krävs större analyser och fler parametrar för att förstå vilka insatser som behövs för att öka måluppfyllelsen. Skolinspektionen påvisade att huvudmannen är systemstark och har flera uppföljningsmetoder. Detta för att kunna sätta in rätt resurser inom rätt område. Det systematiska kvalitetsarbetet utgår från varje enhets behov och personalen är delaktiga i arbetet. Enskilda skolor har fått påpekanden men det är förhållandevis få anmärkningar och förelägganden. Under 2012 har gymnasieskolans framtid varit i fokus. Vi är mitt i den stora demografinedgången. Det angivna kommunbidraget räcker inte till att möta de politiska ambitioner som finns för hela förvaltningens verksamhet. Gymnasieskolan behöver dimensioneras till att omfatta ca 800 elever, då måste programutbudet förändras. Att ställa om till en mindre gymnasieskola tar tre år och under tiden krävs medel för omställning. Dessa medel finns inte inom ram utifrån nuvarande ambition. Vuxenutbildningen klarar inte av att erbjuda efterfrågan på utbildning utifrån givet kommunbidrag. Kommunen och förvaltningen behöver ha bra framförhållning när det gäller planering av yrkesvux och komvux. Nämnden redovisar ett underskott som till största delen utgår från ovanstående problem. En annan utmaning är arbetet med modersmål, svenska som andra språk, integration och nyanlända. Arbetet med modersmål och Sva behöver utvecklas så att alla elever ges möjlighet att nå målen. Under 2012 har en handlingsplan tagits fram för hur vi bäst ska ta emot våra nyanlända. Under 2012 har samtal förts med de fackliga företrädarna kring arbetstid, avstämningsperioder, uppdragsdialog samt arbetsbörda. Avvaktar nationell utredning kring lärarnas ökade arbetsbörda. Ett nytt arbetstidsavtal utan satsningar i form av löneökningar kommer att bli svårt. Det måste påbörjas samtal i den politiska ledningen i kommunen hur framtida lönesatsningar på lärarna ska se ut 2014 och Viljeinriktningen måste avspeglas i lönejusteringsposten för åren 2014 och Vi står inför faktum att lärare ska ha legitimation för att få sätta betyg. Enligt statistiken har vi obehöriga lärare inom vissa ämnen. Kommunen kan inte stå för kompetensinsatser så att dessa medarbetare blir behöriga. Barn- och utbildningsnämnden, Årsredovisning nämnder (19)

24 Jämförelsetal Nyckeltal Budget 2012 Bokslut 2012 Bokslut 2011 Bokslut 2010 Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan Antal lärare per 100 elever i grundskolan Antal årsarbetare per 100 elever i fsk klass Antal lärare per 100 elever i gymnasieskolan - 5,3 5,2 5,5-8,6 8,7 7,9-8,4 8,4 6,8 9,7 9,4 9,0 Nöjd elevindex Nöjd föräldraindex Möjlighet att påverka verksamheten (elever) Möjlighet att påverka verksamheten (förälder) Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid Nöjd medarbetarindex Andel elever behöriga till yrkesprogram Andel elever behöriga till högskoleförberedande program Genomsnittligt meritvärde grundskola Genomsnittlig betygspoäng på gymnasiet 92 % 83,5 85,4 92 % 82,9 82, ,8 13,7 14,0 Barn- och utbildningsnämnden, Årsredovisning nämnder (19)

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelser

Nämndernas verksamhetsberättelser Nämndernas verksamhetsberättelser 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Kommunstyrelsens ordförande 5 Kommunfullmäktige 6 Revisionen 7 Valnämnden 9 Överförmyndarnämnden 10 Barn- och ungdomsnämnden 11 Byggnadsnämnden

Läs mer

Verksamhetsberättelser 2011 Produktionen INNEHÅLL Sid Division Barn, Ungdom och Kultur 2 Division Vård & Omsorg 20 Sociala divisionen 35 Tekniska divisionen 52 Samhällsbyggnad 67 Räddning och Säkerhet

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003

Kvalitetsredovisning 2003 Kvalitetsredovisning 2003 Skolverksamheten Håbo kommun 2004-05-06 1 Vad har vi lärt oss av 2003? Låt vårt motto jag vill, jag kan, jag duger, som gäller såväl elever som personal, vara en riktningsgivare

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013 Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun Verksamhetsplan och budget Enhetsplan Enskild utvecklingsplan Fastställd BUN 2012-12-10 135 Dnr BUN 2012/195 Verksamhetsplan och budget för Barn- och

Läs mer

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare K ALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-03-27 Tid och plats 19:00 Bällstarummet Kallade tjänstemän Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare Övriga

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77

Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77 Kommunstyrelsens bokslut 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. EKONOMISK REDOVISNING, KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 DRIFTSREDOVISNING... 3 1.2 BALANSRÄKNING... 6 2. RESULTAT PER SEKTOR... 7 2.1 TILLVÄXTENHETEN...

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ. Vara kommun, Bildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ. Vara kommun, Bildningsnämnden VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2012-10-02 1 Plats och tid Kommunhuset, Vara kl. 9.00 12.25 Beslutande Övriga deltagande Justerare Carl-Uno Olsson (S), ordf. Ros-Marie

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31. Kommunstyrelsen 2012-10-01 286 Kommunfullmäktige 2012-11-13 252 1 (73)

Delårsrapport 2012-08-31. Kommunstyrelsen 2012-10-01 286 Kommunfullmäktige 2012-11-13 252 1 (73) Delårsrapport -08-31 Kommunstyrelsen -10-01 286 Kommunfullmäktige -11-13 252 1 (73) Delårsrapport -08-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 3 1.1 Väsentliga händelser 3

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnd

Barn- och utbildningsnämnd Barn- och utbildningsnämnd Uppdrag Målgruppen är barn och ungdom 1 till 16 år. Förskoleverksamhet med förskola, familjedaghem och öppen förskola Grundskola och förskoleklass med skolbarnsomsorg (fritidshem,

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack Ärendetyp: A 51g Tillhör ärende: Budget 2010 Verksamhetsplan och

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 140731

Delårsrapport Orsa kommun 140731 Delårsrapport Orsa kommun 14731 1 2 Delårsrapport 214 3 4 Delårsrapport 214 De första sju månaderna 6 Kommunens bolag 7 Kommentar till delårsresultat och prognos 8 Kommentarer till balansräkningen och

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 Delårsrapport Januari juni 2009 Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 1 Innehållsförteckning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys 3 Befolkning, arbetsmarknad, demokrati och medborgarinflytande Väsentliga

Läs mer

Innehåll. Fakta om Laxå 3 Majoriteten har ordet 4

Innehåll. Fakta om Laxå 3 Majoriteten har ordet 4 Laxå kommun Årsredovisning 2013 Innehåll Fakta om Laxå 3 Majoriteten har ordet 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys 6 Ekonomisk översikt 7 Nyckeltal 12 Personalredovisning 13 Övergripande mål 17 VERKSAMHETERNA

Läs mer

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport 2012 Den här rapporten ger en samlad bild av nuläget när det gäller måluppfyllelsen och kvalitetsarbetet inom AcadeMedia. AcadeMedias VD inleder rapporten

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden. Nämndplan 2012. Beslutad av nämnden 2011-10-19, Bilaga till protokoll 42, Dnr 2011/BUN 0041-10

Barn- och utbildningsnämnden. Nämndplan 2012. Beslutad av nämnden 2011-10-19, Bilaga till protokoll 42, Dnr 2011/BUN 0041-10 Barn- och utbildningsnämnden Nämndplan 2012 Beslutad av nämnden 2011-10-19, Bilaga till protokoll 42, Dnr 2011/BUN 0041-10 1 1. Inledning...3 2. Verksamhetsområden... 3 2.1 Förskola... 3 Omvärldsanalys...

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 130731

Delårsrapport Orsa kommun 130731 Delårsrapport Orsa kommun 130731 2 Delårsrapport Orsa kommun 130731 INNEHÅLLSFÖRTECKNING De första sju månaderna 4 Kommentarer till delårsresultatet 5 Kommunens bolag 6 Driftredovisning 7 Prognos för verksamhetsåret

Läs mer

Västerviks kommun årsredovisning 2014

Västerviks kommun årsredovisning 2014 Västerviks kommun årsredovisning 2014 Beslutad i kf 2015-03-23 Intäkter Avgifter 14,4 % Reavinster 0,4 % Skatter och bidrag 85,2 % Så här används kommunens pengar gymnasieskola och vuxenutbildning 8,7

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2013-2015

Strategisk plan. med budget 2013-2015 Strategisk plan med budget 2013-2015 2 Strategisk plan med budget 2013-2015 Vision Skövde 2025 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma vision. Här beskriver vi vår gemensamma framtidsbild för

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer