Sammanträdesdatum 20(27)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28"

Transkript

1 SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 20(27) Plats och tid Förvaltningsbyggnad Viktoria, kl Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Jonas Ahlström (M), ordförande Mats-Olov Johansson (M) för Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson (C) Mehari Tesfai (FP) för Johan Zackrisson (FP) Mikael Börjesson (KD) Josefine Thimberg (S) för Jessica Bredenberg (S) Sebastian Clausson (S) Kristina Adolfsson (S) Peter Holm (S) Malin Larsson (MP) Mikael Welander (C) Tanja Carlsson (S) Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Anneli Löwhagen, nämndsekreterare Camilla Börjesson, kvalitetschef Yvonne Härling, controller Thorbjörn Levenstam, personalrepresentant Anette Almqvist, verksamhetschef gymnasiet/vux 20 Thomas Edlund, rektor Katedralskolan 20 Ulrica Andersson, ekonom Katedralskolan 20 Lennar Karlsson, personarepresentant Katedralskolan 20 Peter Holm Justeringens tid och plats: Barn- och utbildningskontoret den 28 februari 2013 Paragrafer Underskrifter Sekreterare Anneli Löwhagen Ordförande Jonas Ahlström Justerande Peter Holm ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum , Anslaget under tiden Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret Underskrift Anneli Löwhagen Utdragsbestyrkande

2 Barn- och utbildningsförvaltningen Innehållsförteckning för barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 28 februari 2013 Ärende Dnr Rubrik Bilaga Sidan Beslutande, justering och anslagsbevis Godkännande av dagordning Dialog Katedralskolan /131 Årsredovisning 2012 X /131 Resultatreglering /32 Investeringsmedel för inventarier till Ungdomens hus 24 13/34 Begäran om medel till Vuxenutbildningen

3 SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bun 19 Godkännande av dagordning Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner dagens föredragningslista med ändringen att ärendet begäran om medel till Vuxenutbildningen 2013 har tillkommit. Utdragsbestyrkande

4 SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bun 20 Dialog Katedralskolan 2015 Anette Almqvist, verksamhetschef gymnasiet/vux, redogör för den ekonomiska situationen för Katedralskolan. Anette presenterar två förslag på en framtida organsiation för gymnasieskolan inför att barn- och utbildningsnämnden ska fatta beslut om programutbudet för läsåret 13/14 vid nästa sammanträde den 21 mars Utdragsbestyrkande

5 SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bun 21 Dnr Bun 11/131 Årsredovisning 2012 Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättad årsredovisning för år Beslutet förklaras omedelbart justerat. Bilaga Bun 21/2013 Beslutet delges: Kommunstyrelsen Ekonomichef Utdragsbestyrkande

6 Bilaga Bun 21/2013 Bun dnr 11/131 Årsredovisning nämnder 2012 Barn- och utbildningsnämnden

7 Innehållsförteckning Nämndens uppdrag... 3 Ekonomisk översikt... 4 Årets resultat... 4 Ekonomisk analys... 4 Investeringsredovisning... 6 Måluppfyllelse... 7 Medborgare... 7 Verksamhet Personal Ekonomi Verksamhetsanalys Verksamhetsåret Framtid / Utveckling Jämförelsetal Barn- och utbildningsnämnden, Årsredovisning nämnder (19)

8 Nämndens uppdrag Nämndsordförande: Förvaltningschef: Jonas Ahlström (M) Ulla-Stina Millton Inom barn- och utbildningsförvaltningen i Skara bedrivs olika former av lärande inom utbildning, kultur och fritid. Förvaltningen ska erbjuda goda förutsättningar för lärande och ha ett brett utbildningsutbud med hög kvalitet. Miljön för lärande ska vara stimulerande och utmanande. Utbildnings- och yrkesval ska bryta traditionella mönster. Samverkan mellan utbildning, forskning, näringsliv och det omgivande samhället ska fördjupas. Förvaltningen ansvarar för familjecentral, förskoleverksamhet, grundskola med skolbarnsomsorg, särskola, gymnasieskola, musikskola, fritidsgårdsverksamhet, vuxenutbildning samt uppdragsutbildning. Övergripande måluppfyllelse Ej uppfyllt Delvis uppfyllt Helt uppfyllt EKONOMI PERSONAL MEDBORGARE VERKSAMHET Barn- och utbildningsnämnden, Årsredovisning nämnder (19)

9 Ekonomisk översikt Årets resultat Nettokostnad per verksamhet (Tkr) Bokslut 2012 Budget 2012 Avvikelse 2012 Bokslut 2011 Bokslut 2010 Barnomsorg Grundskola & fritids Gymnasium Vuxenutbildning Musikskola & fritidsgård Elevhälsa & särskola Centralt Summa nettokostnad Tkr Bokslut 2012 Budget 2012 Avvikelse 2012 Bokslut 2011 Bokslut 2010 Interna intäkter Externa intäkter Summa intäkter Personalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Summa nettokostnader Kommunbidrag Årets resultat Ekonomisk analys Ekonomisk analys Resultatet för året visar en negativ avvikelse på 0,9 % av budgeterad omsättning. Utöver denna avvikelse finns den i ramen utdelade kapitaltjänstkostnadersättningen på tkr. Detta innebär att den negativa avvikelsen för verksamheten i BOU uppgår till tkr. Det ekonomiska utfallet för nämnden visar på högre intäkter, högre personalkostnader samt högre övriga kostnader. Hänsyn är tagen till ökade kostnader till följd av att löneavtal 2012 som översteg tilldelade lönejusteringsmedel med beräknat tkr. Barn- och utbildningsnämnden, Årsredovisning nämnder (19)

10 Barnomsorg Resultatet för barnomsorgen visar både ett högre antal timmar och fler barn än budgeterat. Dock gick antalet placerade barn i kommunal regi ned under hösten vilket gör att förskolorna måste ställa om till lägre volymer. Totalt gör förskolorna ett negativt resultat på tkr inklusive lönekostnad till följd högre löneavtalsutfall än budgeterat med 400 tkr. Utredning avseende lokalbehov i förskolan pågår på nämndens uppdrag. Grundskola / Fritids Grundskolornas elevantal blev högre än budget framförallt på enheterna F-3. Fritids hade en avsevärd ökning av antalet placerade barn under hösten Totalt gör grundskolorna ett negativt resultat med tkr inklusive högre löneavtalsutfall än budgeterat med 820 tkr. Gymnasiet och vuxenutbildningen Gymnasiet redovisar en negativ avvikelse med tkr mot budget. Vuxenutbildningen redovisar en negativ avvikelse mot budget med tkr. Vuxenutbildningen har haft ökade kostnader bland annat. på grund av uteblivna statsbidrag men fortsatta kostnader för planerade utbildningar. SFI har ökat i omfattning. Elevhälsa och särskola Elevhälsan tillsammans med särskolan redovisar en positiv avvikelse med tkr. Elevhälsan har under året haft vakanta tjänster som genererar ett överskott mot budget. Särskolan har haft högre kostnader än budgeterat. Ökade personalkostnader samt ökade IKE kostnader är bakgrunden till budgetavvikelsen. Musikskola/fritidsgård samt övriga anslagsfinansierade verksamheter Fritidsgården redovisar lägre kostnader med tkr än budget. Det beror framförallt på att inflyttningen i Ungdomens Hus blev senarelagd. Verksamheten bedrivs idag i Djäkneskolans lokaler. Musikskolan överstiger budget med 83 tkr. Barnomsorg på obekväm arbetstid gör ett bättre resultat än budget med 100 tkr. Centralt De centrala kostnaderna är lägre än budget med tkr framförallt beroende på vakanta tjänster på Barn- och utbildningskontoret. Barn- och utbildningsnämnden, Årsredovisning nämnder (19)

11 Investeringsredovisning Ungdomens hus kommer att färdigställas först under sommaren De medel avseende inventarier för Ungdomens Hus som tillfördes ram 2012 kommer därmed att begäras överflyttade till 2013, totalt tkr. För 2013 kommer samtliga investeringsmedel, utom de interna investeringsmedlen, att föras över till Serviceutskottet. Nettoinvesteringar (Tkr) Investering Bokslut 2012 Budget 2012 Avvikelse 2012 Bokslut 2011 Bokslut 2010 Inventarier Maskiner och fordon Fastigheter Övriga 771 Summa nettoinvestering Barn- och utbildningsnämnden, Årsredovisning nämnder (19)

12 Måluppfyllelse Medborgare Hela Skara kommun ska vara en bra plats att växa upp, leva, bo och verka i. Under året har förvaltningen intensifierat arbetet för att systematiskt kunna följa upp att lärmiljön är trygg och säker. De skadetillbud som rapporterats från förskola och grundskola har ökat med anledning av att det systematiska arbetet nu fungerar. Det behöver alltså inte vara en verklig ökning av tillbuden. Förvaltningen kan nu se var insatser behöver sättas in för att minska skadetillbuden. Samtliga enheter har genomfört systematisk brandskyddskontroll med stöd av risk- och säkerhetsansvarig på förvaltningen. Enheterna bedriver bra brandskyddsarbete. HLR utbildning för samlig personal är påbörjad. HLR för barn är inköpt och ska påbörjas Enheterna och förvaltningen har arbetat för att utveckla arbetet mot kränkande behandling och diskriminering. I samband med skolinspektionens regelbundna tillsyn i Skara fick vi information om att vi att vi lever upp till lagen i de allra flesta fall. Måluppfyllelse Nämndsmål: Framgångsfaktorer för måluppfyllelse: Lärmiljön är trygg och säker Systematiskt säkerhetsarbete, arbete med likabehandlingsplaner Målindikator Målnivå 2012 Utfall 2012 Analys Skade- och tillbudsstatistik förskola och grundskola Barnens miljö är trygg och säker (enkät) 0 95 % 87 tillbud förskola och 35 tillbud grundskola De flesta skador sker med huvud, finger och handskador som resultat. I förskolan sker skadorna i lekrum och ute på gården. I skolan sker skadorna till övervägande del ute på skolgården. Enkätundersökning är inte genomförd. Vi har därför inte något utfall Barn- och utbildningsnämnden, Årsredovisning nämnder (19)

13 Nämndsmål: Alla barn och elever ska, genom stöd och stimulans för utveckling så långt som möjligt, ges förutsättningar att nå de nationella målen. Vi ska utveckla samarbete mellan grundskola och gymnasium för att fånga studiemotiverade elever så att deras motivation behålls. Måluppfyllelse Framgångsfaktorer för måluppfyllelse Utveckla det uppbyggda samarbetet som finns, mellan grundskola och gymnasium. Inkludering. Utmaningar och positiva förväntningar. Utbildningen ska vila på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Målindikator Målnivå 2012 Utfall 2012 Analys Andel gymnasieelever som fullföljt utbildningen inom 4 år 85 % 80,7 % Andel elever behöriga till gymnasiet 92 % se sammanställning jämförelsetal Genomsnittligt meritvärden år 9 i engelska Meritvärdet har legat mellan 198 och 208 de senaste åren. Målsättningen var att öka detta ytterligare till i år. Andel som når målen i år 5 Ma Sv SvA Eng 92 % 91,1 % Resultatet som redovisas avser nationella prov årskurs 6. Skara kommun ligger 4-5 % över riksgenomsnittet i matematik och svenska. Resultaten på de nationella proven i engelska ligger i paritet med riket. Andel som når målen i år 3 Svenska 88 % 88,2 % Resultatet är något sämre än förra året. Analys visar att de nationella proven i årskurs 3 har gett sämre resultat även nationellt. Skara kommun ligger i paritet med riket eller något under i årskurs 3. Barn- och utbildningsnämnden, Årsredovisning nämnder (19)

14 Måluppfyllelse Andel som når målen i år 3 Ma 88 % 84,4 % Resultatet är något sämre än förra året. Analys visar att de nationella proven i årskurs 3 har gett sämre resultat även nationellt. Skara kommun ligger i paritet med riket eller något under i årskurs 3. Andel simkunniga barn 10 år 90 % 88 % Kan simma 100 m bröstsim och 50 meter rygg. Denna siffra är osäker då vi saknar tillförlitliga siffror i något fall. Måluppfyllelse Nämndsmål: Framgångsfaktorer för måluppfyllelse Det finns valfrihet och tillgång till förskola, pedagogisk omsorg, skola och vuxenutbildning med god kvalitet. Tydlig och lättillgänglig information, nöjda brukare, enskilda verksamheter samt friskolor. Målindikator Målnivå 2012 Utfall 2012 Analys Förstahandsvalet tillgodosett inom förskola/pedagogisk omsorg Nöjdhetsindex föräldrar/elever Andelen gymnasieelever som får sitt förstahandsval tillgodosett 90 % 86,5 % % 90 % 2012 placerades 289 barn på förskola hos dagbarnvårdare. Av dessa fick 250 förstahandsvalet tillgodosett. I dessa siffror finns de som sökt plats på våra enskilda förskolor Förvaltningen avvaktade den kommungemensamma enkäten, Tyvärr fungerade det inte att ställa riktade frågor i enkäten. Vi har därför inget utfall 2012 Barn- och utbildningsnämnden, Årsredovisning nämnder (19)

15 Verksamhet Hållbarhet ska genomsyra all verksamhet ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Organisationen förändras utifrån de behov och de krav som finns. Det gäller från samläsning inom olika kurser på skolnivå som till strukturen på ledningsnivå. Genom skolinspektionens regelbundna tillsyn i kommunen vet vi att värdegrundsarbetet är starkt och att det pedagogiska ledarskapet är fokuserar på att sätta barn och elever i centrum samt att vi har säkerställt rutiner och system för att upptäcka elever i behov av särskilt stöd. Förvaltningen har arbetat målmedvetet med personalplanering i syfte att rätt person ska finnas på rätt uppdrag utifrån sin kompetens. Riktlinjer för detta arbete har tagits fram i central samverkan. Skolskogar finns för samtliga 1-6 skolor. En ökning av grön flaggenheter har skett och flera jobbar för att bli certifierade. Måluppfyllelse Nämndsmål: Framgångsfaktorer för måluppfyllelse Öka kunskapen om den personliga inverkan på miljön En ökning av Grönflagg certifierade enheter. Samtliga skolor med år f-6 har skolskogar Målindikator Målnivå 2012 Utfall 2012 Analys Antal enheter med grön flagg 5 5 Fem enheter i kommunal verksamhet är certifierade. Fler är på gång Nämndsmål: Organisation och verksamhet är flexibla så att barn/ungdomar/elever står i centrum. Det pedagogiska ledarskapet är fokuserat på barns och elevers utveckling och möjlighet att lära. Det förebyggande arbetet kring elevhälsa riktar sig till alla barn och ungdomar. Måluppfyllelse Framgångsfaktorer för måluppfyllelse Engagerade och kompetenta ledare/personal, flexibla och utmanande lärmiljöer. Rätt rekrytering. Rätt person på rätt uppdrag. Målindikator Målnivå 2012 Utfall 2012 Analys Nöjd barn/elev index Andel (%) lärare med pedagogisk högskoleexamen grundskolan Andel (%) lärare med pedagogisk högskoleutbildning vuxenutbildning % 87 % 100 % 100 % Enkätundersökning är inte genomförd. Vi har inte något utfall för Grönt Barn- och utbildningsnämnden, Årsredovisning nämnder (19)

16 Måluppfyllelse Andel (%) lärare med pedagogisk högskoleexamen gymnasiet 75 % 69 % Andelen behöriga lärare har ökat på gymnasiet läsåret 10/11 var det 65 % behöriga Gult Andel (%) lärare med pedagogisk högskoleexamen förskolan 62 % 63 % Personal Skara kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare genom goda och utvecklande arbetsmiljöer Måluppfyllelse Nämndsmål: Skara kommun ska vara den friska kommunen Målindikator Målnivå 2012 Utfall 2012 Analys Frisknärvaro 96,6 94,47 Sjukfrånvaron och framförallt långtidssjukskrivningarna har ökat. Den grupp som kan urskiljas är kvinnor från 50 år och uppåt, där sjukfrånvaron ökat från 3,63% - 6,24%. Ett av de områden som förvaltningen kommer att arbeta vidare med i NMI är upplevelsen av stress eftersom den urskiljer sig negativt i förhållande till kommunen totalt. Enligt försäkringskassans statistik står de psykiatriska diagnoserna för närmare hälften av den totala sjukfrånvaron i kommunen. rött Andel medarbetare som utnyttjar friskvård på arbetstid Andelen medarbetare som använt sig av möjligheten till friskvård på arbetstid har minskat med 13% sedan föregående mätning Förmånen tas bort från rött Barn- och utbildningsnämnden, Årsredovisning nämnder (19)

17 Andel rökande medarbetare 3 6 Andelen medarbetare som röker har inte förändrats sedan föregående mätning. Positivt är att 80% av de som röker uppger att de minskat sin konsumtion det senaste året. Måluppfyllelse Nämndsmål: Mångfald vad avser kön, ålder, etnisk och kulturell bakgrund samt funktionsnedsättning ska öka Målindikator Målnivå 2012 Utfall 2012 Analys Könsfördelning 78,5/21,5 81/19 Medelålder Inom förvaltningen finns en ojämn könsfördelning. Fördelningen har dock det senaste året hållits på en stabil nivå. På grund av budgetläge och minskade elevkullar ökar kravet på en effektiv personalplanering utifrån befintlig personal. Detta kommer att innebära en restriktivitet avseende nyrekryteringar vilket påverkar möjligheten till positiv särbehandling. Vad gäller medelålder så har ingen förändring skett sedan föregående mätning. Möjligheten till en föryngring sker genom att äldre medarbetare ersätts med yngre. På grund av det ekonomiska läget samt minskade elevkullar sker nyrekrytering med restriktivitet. Barn- och utbildningsnämnden, Årsredovisning nämnder (19)

18 Måluppfyllelse Nämndsmål: Medarbetare ska uppleva att de har intressanta och stimulerande arbetsuppgifter och de ska ha möjlighet att utvecklas i sitt arbete. Målindikator Målnivå 2012 Utfall 2012 Analys Utveckling/Kompetens, skala 1-5 3,3 4,1 Medarbetarna upplever sämre möjligheter till utveckling/kompetens än Vad gäller resultatet av enkäten så ska varje enhet arbeta vidare utifrån styrkor och utvecklingsområden. rött År 2012 genomfördes Nöjd Medarbetarindex för hela kommunen. Enkäten har fått en ny utformning med till viss del förändrade frågeställningar samt en ny skala. Resultaten från den tidigare enkäten (2010) har räknats om för att motsvara den 6-gradiga skalan. Mål för 2012 blir 5,0. Måluppfyllelse Nämndsmål: Medarbetare ska få stöd och återkoppling från sin ledare Målindikator Målnivå 2012 Utfall 2012 Analys Medarbetarsamtal, procent av medarbetare En större andel av medarbetarna uppger att de haft medarbetarsamtal jämfört med Målgrupp för Nöjd medarbetarindex är alla månadsanställda. För ett flertal av de visstidsanställda blir medarbetarsamtal aldrig aktuellt, vilket bidrar till att målet inte uppnåtts. Medarbetarsamtalets meningsfullhet, skala ,5 4,7 Det kan konstateras att medarbetarnas upplevelse av medarbetarsamtalet försämrats sedan föregående mätning (5,0). Inom förvaltningen pågår en översyn och anpassning av den kommungemensamma mallen. rött Barn- och utbildningsnämnden, Årsredovisning nämnder (19)

19 Måluppfyllelse Egenkontroll och påverkan, skala ,3 4,6 En marginell förändring har skett avseende upplevelsen av egenkontroll och påverkan jämfört med tidigare mätning 2010 (4,7). Varje enhet arbetar vidare utifrån styrkor och utvecklingsområden. rött Antal chefer med mer än 30 medarbetare Ingen förändring har skett avseende antalet chefer med mer än 30 medarbetare. År 2012 genomfördes Nöjd Medarbetarindex för hela kommunen. Enkäten har fått en ny utformning med till viss del förändrade frågeställningar samt en ny skala. Resultaten från den tidigare enkäten (2010) har räknats om för att motsvara den 6-gradiga skalan. Omräknat mål - medarbetarsamtalets meningsfullhet ,3. Omräknat mål - egenkontroll och påverkan 2012: 5,0. Måluppfyllelse Nämndsmål: Medarbetare ska ges möjlighet till individuella och flexibla arbetstider Målindikator Målnivå 2012 Utfall 2012 Analys Antal medarbetare med önskemål om utökad sysselsättningsgrad. 9 2 Samtliga tillsvidareanställda på deltid har fått möjlighet att göra anspråk på utökad sysselsättningsgrad. Två medarbetare har anmält anspråk på högre sysselsättningsgrad. Frågan om nöjdhet med sysselsättningsgrad ställdes även i Nöjd Medarbetarindex och 91% har svarat att de är nöjda. De övriga 9 % kan även stå för önskemål om lägre sysselsättningsgrad. Av detta kan konstateras att huvuddelen av våra anställda är nöjda med nuvarande sysselsättningsgrad. Barn- och utbildningsnämnden, Årsredovisning nämnder (19)

20 Måluppfyllelse Andel enheter med årsarbetstid - % Det har inte skett någon förändring avseende enheter på årsarbetstid. Samtliga lärare med undervisning förlagd till läsår har årsarbetstid enligt bilaga M. I övrigt har BOA-verksamheten årsarbetstid samt de som önskar inom administrativa yrken. Antal timavlönade årsarbetare Jämfört med föregående år har antalet timavlönade omräknat till årsarbetare minskat. Målet har dock inte uppnåtts. En förklaring till att målet inte har uppnåtts är den restriktivitet som vidtagits till följd av det ekonomiska läget och som bland annat tagit sig uttryck i att anställa tidsbegränsat. Barn- och utbildningsnämnden, Årsredovisning nämnder (19)

21 Ekonomi God ekonomisk utveckling - ordning och reda - förutsättningar för god välfärd och tillväxt Måluppfyllelse Nämndsmål: Framgångsfaktorer för måluppfyllelse Resurserna fördelas utifrån en modell som säkerställer ett effektivt resursnyttjande. Träffsäkert prognosarbete, decentraliserat resultatansvar, tydlig kvalitetsredovisning Målindikator Målnivå 2012 Utfall 2012 Analys Kostnad per betygspoäng Kommunens ranking i öppna jämförelser Den genomsnittliga kostnaden per elev för den kommunala skolan, exklusive lokaler, inventarier och skolskjutsar delat med det genomsnittliga meritvärdet i år 9. Vi har marginellt högre kostnad per betyg Den genomsnittliga kostnaden per elev för den kommunala skolan, exklusive lokaler, inventarier och skolskjutsar delat med det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9. Den kostnad kommunen har per betygspoäng gör att kommunen hamnar på plats 10 av 290 kommuner. Avvikelse mot budget 0 0,9 % se ekonomisk analys. rött Barn- och utbildningsnämnden, Årsredovisning nämnder (19)

22 Verksamhetsanalys Verksamhetsåret Inför budget 2012 har nämnden haft följande planeringsförutsättningar: Fortsätta och utveckla projektet EDVIN tillsammans med omsorgsnämnden bland annat när det gäller området elevhälsa för att eleverna ska få en trygg och bra studiegång. Samverkan med omsorgsnämnden har fortsatt under Under 2012 förändrade barn- och utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen sin organisation. Nya chefer tillsattes för område 1-16 i barn- och utbildningsförvaltningen. Detta innebar att under hösten 2012 har det övergripande Edvinarbetet fått göra en omstart. Genomföra satsningar på förskolan i enlighet med nämndens förskoleutredning, där Björkbacken är prioriterad och ska genomföras Slutföra arkitekttävlingen för Teglagärdet, där en ny högstadieskola ska finnas. Ombyggnation av Björkbackens tak. Den 20 september 2012 gav nämnden förvaltningen i uppdrag att utifrån en viss överkapacitet på lokaler i tätorten och ett mycket ansträngt ekonomiskt läge revidera/uppdatera den tidigare gjorda utredningen över lokaler för förskoleverksamheten i förhållande till behov av platser. Planering för ny 7-9 skola startade under hösten 2012 med en förprojektering. Organisation och tidsplan beslutades. En samordnare från barn- och utbildningsförvaltningen finns som en 30% tjänst för projektet. Projektera under 2012 för upprustning av Källeskolan. Projektet ska genomföras senast Projektet påbörjades hösten Fullfölj satsningen på Ungdomens hus som kulturcentrum, samlokaliserat med Musikskolan. Fritidsgården flyttade in i Djäkneskolans lokaler i väntan på Ungdomens hus. Planering efter beslutad organisation. Verksamhet är påbörjad men inte avslutad under 2012 Påbörja genomförande av det nya läraravtalet. En särskild lärarsatsning på kr avsätts med start Samtal med de fackliga företrädarna har pågått kring arbetstid, avstämningsperioder, uppdragsdialog samt arbetsbörda. För närvarande avvaktas nationell utredning kring lärarnas ökade arbetsbörda. Ett nytt arbetstidsavtal utan satsningar i form av löneökningar kommer att bli svårt. Posten på 1,2 mkr som under 2012 år fanns avsatt för ett nytt arbetstidsavtal är flyttad till central lönejusteringspost. Planera för nästa steg med personlig dator även för år 7-9, efter att alla gymnasieelever har utrustats. Alla lärare i grundskolan har inte tillgång till egen dator då övriga ekonomiska prioriteringar har styrt. Planering för en till en för år 7-9 är gjord men ekonomiskt utrymme fanns inte Stärka skolledarnas pedagogiska ledarskap, med mål att alla elever ska ha behörighet till gymnasieskolan, samt att alla elever som går ut gymnasieskolan ska ha fullgjord utbildning. Under hösten startade planering för en satsning Skara lyfter skolan i form av att identifiera förmågor och kompetens kring den skicklige läraren, den skicklige ledaren samt det skickliga elevhälsoteamet. Två lärare genomför forskarstudier. Flera rektorer genomgår statlig rektorsutbildning. Under året startade en utbildningssatsning tillsammans med högskolan i Skövde för förskolepersonal. Samarbetet mellan 7-9 och gymnasiet pågår i form av matematiksatsning. Barn- och utbildningsnämnden, Årsredovisning nämnder (19)

23 Behålla minst riksnittet vad gäller lärartätheten i Skaras skolor. Lärartätheten har under de senaste åren gått upp i Skara. Inför 2013 har lärartätheten justerats ner enligt budgetdirektiv. Öka barn och ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap Inplaneras i samband med ungdomens hus under Framtid / Utveckling Under 2012 har Skolinspektionen genomfört regelbunden tillsyn i kommunen. Vid tillsynen tar Skolinspektionen ställning till i vad mån verksamheten ger förutsättningar för barn, ungdomar och vuxenstuderande att nå de nationella målen och bedömer om huvudmannen uppfyller de krav som författningarna ställer på verksamheten. Förutom att Skolinspektionen bedömer måluppfyllelse inriktas tillsynen på tre huvudområden: Elevernas utveckling mot målen, ledning och utveckling av utbildningen samt enskild elevs rätt. Kommunen som huvudman får av skolinspektionen beröm för sitt systematiska kvalitetsarbete. Skolinspektionen har inte på några punkter gett huvudmannen anmärkning eller pekat på brister. Detta är unikt i Sverige. Vi har i förvaltningen de senaste åren arbetat hårt med att säkerställa det systematiska arbetet så att verksamheten lever upp till de krav som författningarna ställer på verksamheten. Det innebär inte enbart att följa upp resultat på nationella prov och betyg. Det krävs större analyser och fler parametrar för att förstå vilka insatser som behövs för att öka måluppfyllelsen. Skolinspektionen påvisade att huvudmannen är systemstark och har flera uppföljningsmetoder. Detta för att kunna sätta in rätt resurser inom rätt område. Det systematiska kvalitetsarbetet utgår från varje enhets behov och personalen är delaktiga i arbetet. Enskilda skolor har fått påpekanden men det är förhållandevis få anmärkningar och förelägganden. Under 2012 har gymnasieskolans framtid varit i fokus. Vi är mitt i den stora demografinedgången. Det angivna kommunbidraget räcker inte till att möta de politiska ambitioner som finns för hela förvaltningens verksamhet. Gymnasieskolan behöver dimensioneras till att omfatta ca 800 elever, då måste programutbudet förändras. Att ställa om till en mindre gymnasieskola tar tre år och under tiden krävs medel för omställning. Dessa medel finns inte inom ram utifrån nuvarande ambition. Vuxenutbildningen klarar inte av att erbjuda efterfrågan på utbildning utifrån givet kommunbidrag. Kommunen och förvaltningen behöver ha bra framförhållning när det gäller planering av yrkesvux och komvux. Nämnden redovisar ett underskott som till största delen utgår från ovanstående problem. En annan utmaning är arbetet med modersmål, svenska som andra språk, integration och nyanlända. Arbetet med modersmål och Sva behöver utvecklas så att alla elever ges möjlighet att nå målen. Under 2012 har en handlingsplan tagits fram för hur vi bäst ska ta emot våra nyanlända. Under 2012 har samtal förts med de fackliga företrädarna kring arbetstid, avstämningsperioder, uppdragsdialog samt arbetsbörda. Avvaktar nationell utredning kring lärarnas ökade arbetsbörda. Ett nytt arbetstidsavtal utan satsningar i form av löneökningar kommer att bli svårt. Det måste påbörjas samtal i den politiska ledningen i kommunen hur framtida lönesatsningar på lärarna ska se ut 2014 och Viljeinriktningen måste avspeglas i lönejusteringsposten för åren 2014 och Vi står inför faktum att lärare ska ha legitimation för att få sätta betyg. Enligt statistiken har vi obehöriga lärare inom vissa ämnen. Kommunen kan inte stå för kompetensinsatser så att dessa medarbetare blir behöriga. Barn- och utbildningsnämnden, Årsredovisning nämnder (19)

24 Jämförelsetal Nyckeltal Budget 2012 Bokslut 2012 Bokslut 2011 Bokslut 2010 Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan Antal lärare per 100 elever i grundskolan Antal årsarbetare per 100 elever i fsk klass Antal lärare per 100 elever i gymnasieskolan - 5,3 5,2 5,5-8,6 8,7 7,9-8,4 8,4 6,8 9,7 9,4 9,0 Nöjd elevindex Nöjd föräldraindex Möjlighet att påverka verksamheten (elever) Möjlighet att påverka verksamheten (förälder) Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid Nöjd medarbetarindex Andel elever behöriga till yrkesprogram Andel elever behöriga till högskoleförberedande program Genomsnittligt meritvärde grundskola Genomsnittlig betygspoäng på gymnasiet 92 % 83,5 85,4 92 % 82,9 82, ,8 13,7 14,0 Barn- och utbildningsnämnden, Årsredovisning nämnder (19)

Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Anneli Löwhagen, nämndsekreterare Yvonne Härling, ekonom Thorbjörn Levenstam, personalrepresentant

Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Anneli Löwhagen, nämndsekreterare Yvonne Härling, ekonom Thorbjörn Levenstam, personalrepresentant SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 94(95) 2013-06-13 Plats och tid Förvaltningsbyggnad Viktoria, kl 13.00-13.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdatum 2013-12-19 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 09.00 09.40 Beslutande: Ersättare:

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 13.00 13.20 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Gunnar Sporrong (MP) Kristina Adolfsson (S) Sven Gustafsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.20-16.40 Beslutande: Jonas Ahlström (M), ordförande Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 09.00 09.40 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Malin Larsson (MP) ersättare för Gunnar Sporrong (MP)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 10.45 12.25 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Jessica Bredenberg (S) Kristina Adolfsson (S) Peter Holm

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid: Beslutande: Ersättare: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken kl 11.35-12.15, 14.30-14.50 Mats-Olov Johansson (M), ersättare för Jonas Ahlström (M) Elisabet

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.05 16.00 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Jessica Bredenberg (S) Kristina Adolfsson (S) Peter Holm

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdatum 2015-09-24 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 13.10 13.40 Beslutande: Jessica

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.15-15.40 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Gunnar Sporrong (MP) Kristina Adolfsson (S) Sven Gustafsson

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Gunnar Crona, skolchef Per Kjöllerström, sekreterare Sanna Rickardsson, skolekonom Nelly Jansson (KD), 56 Annika Wernborg, 53-58

Gunnar Crona, skolchef Per Kjöllerström, sekreterare Sanna Rickardsson, skolekonom Nelly Jansson (KD), 56 Annika Wernborg, 53-58 1(15) Plats och tid KU-kontorets konferensrum 15.00 Beslutande Kristine Hästmark (M), ordförande Annie Fredriksen (S), 1:vice ordförande Daniel Karlsson (KD), 2:e vice ordförande Lizbeth Johansson (C)

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 13.50-15.00 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Gunnar Sporrong (MP) Kristina Adolfsson (S) Sven Gustafsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 9.00 10.40 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Gunnar Sporrong (MP) Kristina Adolfsson (S) Sven Gustafsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 13.15 16.15 Ajournering klockan 15.30-15.35 ( 85) Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Jessica Bredenberg

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.10 16.15 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Gunnar Sporrong (MP) Kristina Adolfsson (S) Sven Gustafsson

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 09.40 12.00 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Malin Larsson (MP) ersättare för Gunnar Sporrong (MP)

Läs mer

Linda Jonsson, förvaltningssekreterare Tove Frostvik, barn- och bildningschef Helen Källvik, ekonom, 09:40-10:35

Linda Jonsson, förvaltningssekreterare Tove Frostvik, barn- och bildningschef Helen Källvik, ekonom, 09:40-10:35 Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Sammanträdesrummet, övrevåningen, Hagfors stadshus kl 09:40 11:30 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD)

Läs mer

Barn- och utbildningsutskottet 2014-03-10 1 (10)

Barn- och utbildningsutskottet 2014-03-10 1 (10) Barn- och utbildningsutskottet 2014-03-10 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret Robertsfors 2014-03-10, kl 13.00-16.05 Beslutande Hans Lindgren (s), ordf Kjell-Åke Nilsson (s) Inga-Britt Berglund (s) Ann-Christine

Läs mer

Bokslut 2010 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN MISSIV

Bokslut 2010 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN MISSIV UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 1 (10) 2011-01-24 MISSIV JAKOB FJELLANDER DIREKT: 0224-556 27 DNR 2011/7 UAN NR 11/6 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden MISSIV Bokslut 2010 FÖRSLAG TILL

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 13.40 15.40 Ajournering kl 13.55-14.00 ( 60) Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Jessica Bredenberg (S)

Läs mer

Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04

Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04 Barn och utbildningsnämnden 2007 02 22 29 52 Kommunstyrelsen, skolchef, adm chef, chef ek enheten Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04 Barn och utbildningsnämndens

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2013-11-20 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid Ekillaskolan per.junelind@sigtuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Ekillaskolan i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Nationella prov åk 3, 6 och 9. Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET

Nationella prov åk 3, 6 och 9. Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET Nationella prov åk 3, 6 och 9 Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET Nämndens mål: All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 1 (5) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 11 februari 2009, klockan 16.00 18.50 Beslutande Elisabeth Persson (s), Mikael Peterson (s), Camilla Dahl (s), Ingrid D. Andersson

Läs mer

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (1) 2016-02-25 BUN 2016.0096 Handläggare Lotta Frisk Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen tar varje år fram ett

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 13.00 14.10 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Gunnar Sporrong (MP) Kristina Adolfsson (S) Sven Gustafsson

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.35-11.10 Beslutande Ledamöter Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Rickard Möller (S)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl

Barn- och utbildningsnämnden (10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-16 1(10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 10.40 Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande, 51 56 Henric Forsberg (S) ersättare för Patrik

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick Rev 2011-10-12 Sid 1 (6) Dnr 11BUN108 Handläggare Sinikka Pisilä Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick 2013-2015 Inledning Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Danderyds kommun epost: kommunen@danderyd.se för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Götene kommun för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Götene kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1-15 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl 13.30-17.10 ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Kjell Karlsson (M) ersättare

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2015-12-01 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 1 december 2015 klockan 14.00 18.00 Beslutande Mikael Hahn (S), ordförande Agneta Lindberg (S) Mikael Engström (S) Patrik Karlsson (VF)

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (16) Paragrafer 93-106 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-20.45. ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Tommy Cedervall (FP), ordförande

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Josef Janosi(m) Anita

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 5 mars 2013 kl. 13.15-16.50 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Johanna Haraldsson (S), ordförande Lena Furuskog (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Alléskolan, kl.13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Rexhell, S Astrid-Marie Jonsson,

Läs mer

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 0 Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I förskoleklass grundskola åk 1-9 fritidshem Ansvarig rektor Kristin Hägglund 1 2 Innehåll Styrkort 2015-2016... 1

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-02 1 (11) Plats och tid KS-salen, Stadshuset, Vetlanda kl. 13.35-16.45 Beslutande Övriga deltagare Johanna Haraldsson (S), ordförande Henrik Tvarnö (S) Henrik Freij (M) Jan Bergman (C) Sven-Erik

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

/... f... 1l. Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott. Ann-Christine Fredriksson (M) Roger Krona (S), 42-46 Benkt-Eric Lindh (Fp)

/... f... 1l. Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott. Ann-Christine Fredriksson (M) Roger Krona (S), 42-46 Benkt-Eric Lindh (Fp) SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 SammantrMesdatum Plats och tid Korsberga skola, kl. 14:00-16:00 Sesllutande Ledamöter Petter Jönsson (Fp), ordfärande Rune Larsson (M) Gert Franzen (C) Liselotte Karlsson (S) Tjanstgörande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 13 december 2010 kl. 09:00 11:45

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 13 december 2010 kl. 09:00 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 13 december 2010 kl. 09:00 11:45 Beslutande Boerje Bohlin (S) Ordförande Pernilla Kardell

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-10-22 1(18)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-10-22 1(18) 2014-10-22 1(18) Plats och tid Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset kl. 13:00-16:10 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Cajsa

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Utbildningsnämnden Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor Eva-Lotta Arenander Lidingö vuxenutbildning eva-lotta.arenander@lidingo.se 2012-09-12 Dnr 43-2011:4845 Beslut för vuxenutbildning

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola 1 (9) Stockholms kommun för grundskola efter tillsyn i Rålambshovsskolan belägen i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress Sveavägen 159 2 (9) Tillsyn i Rålambshovsskolan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01 2014-09-01 1(1 7) Plats och tid Stadshuset 08:30-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP) Laila Andrén (S) Klas

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

94 Information avseende investering Skogsgläntan/Lillberget. 97 Interkommunal ersättning (IKE) och bidragsbelopp

94 Information avseende investering Skogsgläntan/Lillberget. 97 Interkommunal ersättning (IKE) och bidragsbelopp Barn- och utbildningsutskottet Ärendelista Måndag 1 december 2014 89 Godkännande av föredragningslista 90 Ekonomisk rapport 91 Detaljbudget 2015 92 Kvalitetsrapporter för läsåret 2013/14 93 Jämförelsetal

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (7) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl

Barn- och utbildningsnämnden (7) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl Barn- och utbildningsnämnden 2017-08-15 1(7) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 11.20 Beslutande: Ersättare: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-16.10

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-16.10 1(1) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-16.10 Ulf Eriksson, ordförande (s) Annsofi Ramevik (s) Siv Friedmann Björk (c) Sandra Sjöberg (s), tjänstgörande ersättare Therese Leufvén

Läs mer

Carin Elofsson, bou-chef Eva Marklund, sekr Monika Bygdemark, 15 Annie Ahlinder, 16. Elisabeth Tängdén. Hans Lindgren. Elisabeth Tängdén ANSLAG/BEVIS

Carin Elofsson, bou-chef Eva Marklund, sekr Monika Bygdemark, 15 Annie Ahlinder, 16. Elisabeth Tängdén. Hans Lindgren. Elisabeth Tängdén ANSLAG/BEVIS Barn- och utbildningsutskottet 2015-03-16 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret Robertsfors 2015-03-16 Beslutande Hans Lindgren (s), ordf Elisabeth Tängdén (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Margita Åhden (s),

Läs mer

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-05-21 Barn- och utbildningsförvaltningen 1 (9) Marika Lyman Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Diarienummer 2013/BUN

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2015:9775 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Kviberg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9775 Tillsyn i Centrina

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-04-16

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-04-16 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-04-16 BUN 44 VERKSAMHETSBESÖK VID KOCKARSKOLAN... 1 BUN 45 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 2 BUN 46 UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRD INTERNKONTROLL, MARS 2015... 3

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 1(7) Plats och tid Lejonet, kommunhuset Öckerö, klockan 17.00 19.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Uppföljning efter tillsyn i Nynäshamns kommun

Uppföljning efter tillsyn i Nynäshamns kommun 1 (5) Nynäshamns kommun kommunstyrelsen@nynashamn.se Uppföljning efter tillsyn i Nynäshamns kommun Beslut Skolinspektionen bedömer att Nynäshamns kommun har vidtagit sådana åtgärder att de påtalade bristerna

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rin Skolinspektionen Dnr 44-2016:11081 Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Org.nr. 556462-4368 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Skolinspektionen

Läs mer

2014-10-21. Anna-Greta Johansson (S) Jan Sandström (S) Hans-Olov Stöllman (S) Pernilla Boström (S)

2014-10-21. Anna-Greta Johansson (S) Jan Sandström (S) Hans-Olov Stöllman (S) Pernilla Boström (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, övre våningen, Hagfors Stadshus kl 09:00 11:20 Beslutande Övriga Anna-Greta Johansson (S) Jan Sandström (S) Hans-Olov Stöllman (S) Pernilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-17 58 Innehållsförteckning Ärende 46 Förstelärare i Habo kommun... 60 47 Besök från Kulturskolan... 61 48 Ekonomisk månadsrapport... 62 49 Budget 2015 - ramtilldelning... 63 50 Ung Företagsamhet

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Plats och tid Kommunalhusets sammanträdesrum, Bergaholm, kl. 19.00 20.25 Beslutande Övriga deltagande Bo Selander (M) Agneta

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-12-21 Sid:121 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Barn- och utbildningskontoret kl 15.00 Beslutande Diana Brandin (S) ordförande Nelly Jansson (KD) Lizbeth Johansson

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-03-09 Sida 1 (8) Plats och tid B-rummet, kl. 13:30 17.10 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011 Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt

Läs mer

Niels Madsen (M) Kenneth Bolinder (S) Ingegärd Berglund (KD) Therese Wredström (KD) Kennet Jansson (MP) Sten Claesson (SD)

Niels Madsen (M) Kenneth Bolinder (S) Ingegärd Berglund (KD) Therese Wredström (KD) Kennet Jansson (MP) Sten Claesson (SD) 1 (9) Plats och tid Gruesalen, onsdagen den 24 augusti 2016 kl 18:30-21:00 Beslutande Ersättare Caroline Wegner (S), ordförande Bertil Olsson (M), 2:e vice ordförande Kjell-Åke Johnsson (S) Mickael Persson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16.50 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S AnnSofi

Läs mer

Grästorps barn- och ungdomsnämnd

Grästorps barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden 2007-02-16 1 (12) Plats och tid Centralskolan, kl 13.00 15.15 Beslutande Britt-Marie Hermansson (m), ordförande Jens Persson (s) Susann Paulsson (m) Bengt Svensson (c) Maria Toll

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:10, rast klockan 14:30-15:00 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Sonia Danella Smith tjänstgör för Urban

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-23 1 Innehållsförteckning Ärende 63 Val av representant till skyddskommittén... 3 64 Val av ersättare till presidiet... 4 65 Aktuell betygsstatistik... 5 66 Information om öppna förskolan/familjecentralen...

Läs mer

Vi gjorde under 2014 av med 20 mnkr för mycket

Vi gjorde under 2014 av med 20 mnkr för mycket Utbildning Gävle Vi gjorde under 2014 av med 20 mnkr för mycket men vi har för mycken vi har 20 000 barn och elever 5 800 Kommunal verksamhet 5 000 platser i förskola 350 platser i pedagogisk omsorg

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:00, rast klockan 14:50-15:10 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Urban Jernberg S Ann-Sofi Tureson KD

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 32-44 Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 08.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Rune Persson (S), ordförande Maria Sjöberg (S), tjänstgörande istället för Cecilia Örnemark

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-11-22 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 13.30-17.00 Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-04-20 Sid: 34 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid GKC kl 15.00 19.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Diana Brandin (S) 1:e vice

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skolinspektionen 2015-01-26 Pysslingen Förskolor och Skolor AB Rektorn vid Alfaskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Alfaskolan i Solna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2014-03-11 Ängelholms kommun Rektorn vid Söndrebalgs skola 20 i4 i Cg Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Söndrebalgs skola i Ängelholms kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och Utbildningsnämnden 2011-09-29 1 Plats och tid Beslutande Hackebackeskolan Torsdagen den 29 september 2011 kl. 17.00 20.15 Ragnar Lindberg (s) ordförande Mona Wirkander (s) Lina Cesar (s) Dragomir

Läs mer

Grästorps kommun Bildningsutskottet

Grästorps kommun Bildningsutskottet Sidan 1 av 9 Plats och tid Kulturhuset, Grästorp, kl 13.00 15.55 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Tobias Leverin (C) N Jens Persson (S) N Eva Tengeland (M) N Michael Ruud

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-06-19 Stiftelsen Uppsala Musikklasser thorsson@edwardlynx.com Rektorn vid Uppsala Musikklasser annie.aberg@uppsalamusikklasser.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Uppsala

Läs mer