Sammanträdesdatum 20(27)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28"

Transkript

1 SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 20(27) Plats och tid Förvaltningsbyggnad Viktoria, kl Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Jonas Ahlström (M), ordförande Mats-Olov Johansson (M) för Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson (C) Mehari Tesfai (FP) för Johan Zackrisson (FP) Mikael Börjesson (KD) Josefine Thimberg (S) för Jessica Bredenberg (S) Sebastian Clausson (S) Kristina Adolfsson (S) Peter Holm (S) Malin Larsson (MP) Mikael Welander (C) Tanja Carlsson (S) Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Anneli Löwhagen, nämndsekreterare Camilla Börjesson, kvalitetschef Yvonne Härling, controller Thorbjörn Levenstam, personalrepresentant Anette Almqvist, verksamhetschef gymnasiet/vux 20 Thomas Edlund, rektor Katedralskolan 20 Ulrica Andersson, ekonom Katedralskolan 20 Lennar Karlsson, personarepresentant Katedralskolan 20 Peter Holm Justeringens tid och plats: Barn- och utbildningskontoret den 28 februari 2013 Paragrafer Underskrifter Sekreterare Anneli Löwhagen Ordförande Jonas Ahlström Justerande Peter Holm ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum , Anslaget under tiden Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret Underskrift Anneli Löwhagen Utdragsbestyrkande

2 Barn- och utbildningsförvaltningen Innehållsförteckning för barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 28 februari 2013 Ärende Dnr Rubrik Bilaga Sidan Beslutande, justering och anslagsbevis Godkännande av dagordning Dialog Katedralskolan /131 Årsredovisning 2012 X /131 Resultatreglering /32 Investeringsmedel för inventarier till Ungdomens hus 24 13/34 Begäran om medel till Vuxenutbildningen

3 SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bun 19 Godkännande av dagordning Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner dagens föredragningslista med ändringen att ärendet begäran om medel till Vuxenutbildningen 2013 har tillkommit. Utdragsbestyrkande

4 SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bun 20 Dialog Katedralskolan 2015 Anette Almqvist, verksamhetschef gymnasiet/vux, redogör för den ekonomiska situationen för Katedralskolan. Anette presenterar två förslag på en framtida organsiation för gymnasieskolan inför att barn- och utbildningsnämnden ska fatta beslut om programutbudet för läsåret 13/14 vid nästa sammanträde den 21 mars Utdragsbestyrkande

5 SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bun 21 Dnr Bun 11/131 Årsredovisning 2012 Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättad årsredovisning för år Beslutet förklaras omedelbart justerat. Bilaga Bun 21/2013 Beslutet delges: Kommunstyrelsen Ekonomichef Utdragsbestyrkande

6 Bilaga Bun 21/2013 Bun dnr 11/131 Årsredovisning nämnder 2012 Barn- och utbildningsnämnden

7 Innehållsförteckning Nämndens uppdrag... 3 Ekonomisk översikt... 4 Årets resultat... 4 Ekonomisk analys... 4 Investeringsredovisning... 6 Måluppfyllelse... 7 Medborgare... 7 Verksamhet Personal Ekonomi Verksamhetsanalys Verksamhetsåret Framtid / Utveckling Jämförelsetal Barn- och utbildningsnämnden, Årsredovisning nämnder (19)

8 Nämndens uppdrag Nämndsordförande: Förvaltningschef: Jonas Ahlström (M) Ulla-Stina Millton Inom barn- och utbildningsförvaltningen i Skara bedrivs olika former av lärande inom utbildning, kultur och fritid. Förvaltningen ska erbjuda goda förutsättningar för lärande och ha ett brett utbildningsutbud med hög kvalitet. Miljön för lärande ska vara stimulerande och utmanande. Utbildnings- och yrkesval ska bryta traditionella mönster. Samverkan mellan utbildning, forskning, näringsliv och det omgivande samhället ska fördjupas. Förvaltningen ansvarar för familjecentral, förskoleverksamhet, grundskola med skolbarnsomsorg, särskola, gymnasieskola, musikskola, fritidsgårdsverksamhet, vuxenutbildning samt uppdragsutbildning. Övergripande måluppfyllelse Ej uppfyllt Delvis uppfyllt Helt uppfyllt EKONOMI PERSONAL MEDBORGARE VERKSAMHET Barn- och utbildningsnämnden, Årsredovisning nämnder (19)

9 Ekonomisk översikt Årets resultat Nettokostnad per verksamhet (Tkr) Bokslut 2012 Budget 2012 Avvikelse 2012 Bokslut 2011 Bokslut 2010 Barnomsorg Grundskola & fritids Gymnasium Vuxenutbildning Musikskola & fritidsgård Elevhälsa & särskola Centralt Summa nettokostnad Tkr Bokslut 2012 Budget 2012 Avvikelse 2012 Bokslut 2011 Bokslut 2010 Interna intäkter Externa intäkter Summa intäkter Personalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Summa nettokostnader Kommunbidrag Årets resultat Ekonomisk analys Ekonomisk analys Resultatet för året visar en negativ avvikelse på 0,9 % av budgeterad omsättning. Utöver denna avvikelse finns den i ramen utdelade kapitaltjänstkostnadersättningen på tkr. Detta innebär att den negativa avvikelsen för verksamheten i BOU uppgår till tkr. Det ekonomiska utfallet för nämnden visar på högre intäkter, högre personalkostnader samt högre övriga kostnader. Hänsyn är tagen till ökade kostnader till följd av att löneavtal 2012 som översteg tilldelade lönejusteringsmedel med beräknat tkr. Barn- och utbildningsnämnden, Årsredovisning nämnder (19)

10 Barnomsorg Resultatet för barnomsorgen visar både ett högre antal timmar och fler barn än budgeterat. Dock gick antalet placerade barn i kommunal regi ned under hösten vilket gör att förskolorna måste ställa om till lägre volymer. Totalt gör förskolorna ett negativt resultat på tkr inklusive lönekostnad till följd högre löneavtalsutfall än budgeterat med 400 tkr. Utredning avseende lokalbehov i förskolan pågår på nämndens uppdrag. Grundskola / Fritids Grundskolornas elevantal blev högre än budget framförallt på enheterna F-3. Fritids hade en avsevärd ökning av antalet placerade barn under hösten Totalt gör grundskolorna ett negativt resultat med tkr inklusive högre löneavtalsutfall än budgeterat med 820 tkr. Gymnasiet och vuxenutbildningen Gymnasiet redovisar en negativ avvikelse med tkr mot budget. Vuxenutbildningen redovisar en negativ avvikelse mot budget med tkr. Vuxenutbildningen har haft ökade kostnader bland annat. på grund av uteblivna statsbidrag men fortsatta kostnader för planerade utbildningar. SFI har ökat i omfattning. Elevhälsa och särskola Elevhälsan tillsammans med särskolan redovisar en positiv avvikelse med tkr. Elevhälsan har under året haft vakanta tjänster som genererar ett överskott mot budget. Särskolan har haft högre kostnader än budgeterat. Ökade personalkostnader samt ökade IKE kostnader är bakgrunden till budgetavvikelsen. Musikskola/fritidsgård samt övriga anslagsfinansierade verksamheter Fritidsgården redovisar lägre kostnader med tkr än budget. Det beror framförallt på att inflyttningen i Ungdomens Hus blev senarelagd. Verksamheten bedrivs idag i Djäkneskolans lokaler. Musikskolan överstiger budget med 83 tkr. Barnomsorg på obekväm arbetstid gör ett bättre resultat än budget med 100 tkr. Centralt De centrala kostnaderna är lägre än budget med tkr framförallt beroende på vakanta tjänster på Barn- och utbildningskontoret. Barn- och utbildningsnämnden, Årsredovisning nämnder (19)

11 Investeringsredovisning Ungdomens hus kommer att färdigställas först under sommaren De medel avseende inventarier för Ungdomens Hus som tillfördes ram 2012 kommer därmed att begäras överflyttade till 2013, totalt tkr. För 2013 kommer samtliga investeringsmedel, utom de interna investeringsmedlen, att föras över till Serviceutskottet. Nettoinvesteringar (Tkr) Investering Bokslut 2012 Budget 2012 Avvikelse 2012 Bokslut 2011 Bokslut 2010 Inventarier Maskiner och fordon Fastigheter Övriga 771 Summa nettoinvestering Barn- och utbildningsnämnden, Årsredovisning nämnder (19)

12 Måluppfyllelse Medborgare Hela Skara kommun ska vara en bra plats att växa upp, leva, bo och verka i. Under året har förvaltningen intensifierat arbetet för att systematiskt kunna följa upp att lärmiljön är trygg och säker. De skadetillbud som rapporterats från förskola och grundskola har ökat med anledning av att det systematiska arbetet nu fungerar. Det behöver alltså inte vara en verklig ökning av tillbuden. Förvaltningen kan nu se var insatser behöver sättas in för att minska skadetillbuden. Samtliga enheter har genomfört systematisk brandskyddskontroll med stöd av risk- och säkerhetsansvarig på förvaltningen. Enheterna bedriver bra brandskyddsarbete. HLR utbildning för samlig personal är påbörjad. HLR för barn är inköpt och ska påbörjas Enheterna och förvaltningen har arbetat för att utveckla arbetet mot kränkande behandling och diskriminering. I samband med skolinspektionens regelbundna tillsyn i Skara fick vi information om att vi att vi lever upp till lagen i de allra flesta fall. Måluppfyllelse Nämndsmål: Framgångsfaktorer för måluppfyllelse: Lärmiljön är trygg och säker Systematiskt säkerhetsarbete, arbete med likabehandlingsplaner Målindikator Målnivå 2012 Utfall 2012 Analys Skade- och tillbudsstatistik förskola och grundskola Barnens miljö är trygg och säker (enkät) 0 95 % 87 tillbud förskola och 35 tillbud grundskola De flesta skador sker med huvud, finger och handskador som resultat. I förskolan sker skadorna i lekrum och ute på gården. I skolan sker skadorna till övervägande del ute på skolgården. Enkätundersökning är inte genomförd. Vi har därför inte något utfall Barn- och utbildningsnämnden, Årsredovisning nämnder (19)

13 Nämndsmål: Alla barn och elever ska, genom stöd och stimulans för utveckling så långt som möjligt, ges förutsättningar att nå de nationella målen. Vi ska utveckla samarbete mellan grundskola och gymnasium för att fånga studiemotiverade elever så att deras motivation behålls. Måluppfyllelse Framgångsfaktorer för måluppfyllelse Utveckla det uppbyggda samarbetet som finns, mellan grundskola och gymnasium. Inkludering. Utmaningar och positiva förväntningar. Utbildningen ska vila på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Målindikator Målnivå 2012 Utfall 2012 Analys Andel gymnasieelever som fullföljt utbildningen inom 4 år 85 % 80,7 % Andel elever behöriga till gymnasiet 92 % se sammanställning jämförelsetal Genomsnittligt meritvärden år 9 i engelska Meritvärdet har legat mellan 198 och 208 de senaste åren. Målsättningen var att öka detta ytterligare till i år. Andel som når målen i år 5 Ma Sv SvA Eng 92 % 91,1 % Resultatet som redovisas avser nationella prov årskurs 6. Skara kommun ligger 4-5 % över riksgenomsnittet i matematik och svenska. Resultaten på de nationella proven i engelska ligger i paritet med riket. Andel som når målen i år 3 Svenska 88 % 88,2 % Resultatet är något sämre än förra året. Analys visar att de nationella proven i årskurs 3 har gett sämre resultat även nationellt. Skara kommun ligger i paritet med riket eller något under i årskurs 3. Barn- och utbildningsnämnden, Årsredovisning nämnder (19)

14 Måluppfyllelse Andel som når målen i år 3 Ma 88 % 84,4 % Resultatet är något sämre än förra året. Analys visar att de nationella proven i årskurs 3 har gett sämre resultat även nationellt. Skara kommun ligger i paritet med riket eller något under i årskurs 3. Andel simkunniga barn 10 år 90 % 88 % Kan simma 100 m bröstsim och 50 meter rygg. Denna siffra är osäker då vi saknar tillförlitliga siffror i något fall. Måluppfyllelse Nämndsmål: Framgångsfaktorer för måluppfyllelse Det finns valfrihet och tillgång till förskola, pedagogisk omsorg, skola och vuxenutbildning med god kvalitet. Tydlig och lättillgänglig information, nöjda brukare, enskilda verksamheter samt friskolor. Målindikator Målnivå 2012 Utfall 2012 Analys Förstahandsvalet tillgodosett inom förskola/pedagogisk omsorg Nöjdhetsindex föräldrar/elever Andelen gymnasieelever som får sitt förstahandsval tillgodosett 90 % 86,5 % % 90 % 2012 placerades 289 barn på förskola hos dagbarnvårdare. Av dessa fick 250 förstahandsvalet tillgodosett. I dessa siffror finns de som sökt plats på våra enskilda förskolor Förvaltningen avvaktade den kommungemensamma enkäten, Tyvärr fungerade det inte att ställa riktade frågor i enkäten. Vi har därför inget utfall 2012 Barn- och utbildningsnämnden, Årsredovisning nämnder (19)

15 Verksamhet Hållbarhet ska genomsyra all verksamhet ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Organisationen förändras utifrån de behov och de krav som finns. Det gäller från samläsning inom olika kurser på skolnivå som till strukturen på ledningsnivå. Genom skolinspektionens regelbundna tillsyn i kommunen vet vi att värdegrundsarbetet är starkt och att det pedagogiska ledarskapet är fokuserar på att sätta barn och elever i centrum samt att vi har säkerställt rutiner och system för att upptäcka elever i behov av särskilt stöd. Förvaltningen har arbetat målmedvetet med personalplanering i syfte att rätt person ska finnas på rätt uppdrag utifrån sin kompetens. Riktlinjer för detta arbete har tagits fram i central samverkan. Skolskogar finns för samtliga 1-6 skolor. En ökning av grön flaggenheter har skett och flera jobbar för att bli certifierade. Måluppfyllelse Nämndsmål: Framgångsfaktorer för måluppfyllelse Öka kunskapen om den personliga inverkan på miljön En ökning av Grönflagg certifierade enheter. Samtliga skolor med år f-6 har skolskogar Målindikator Målnivå 2012 Utfall 2012 Analys Antal enheter med grön flagg 5 5 Fem enheter i kommunal verksamhet är certifierade. Fler är på gång Nämndsmål: Organisation och verksamhet är flexibla så att barn/ungdomar/elever står i centrum. Det pedagogiska ledarskapet är fokuserat på barns och elevers utveckling och möjlighet att lära. Det förebyggande arbetet kring elevhälsa riktar sig till alla barn och ungdomar. Måluppfyllelse Framgångsfaktorer för måluppfyllelse Engagerade och kompetenta ledare/personal, flexibla och utmanande lärmiljöer. Rätt rekrytering. Rätt person på rätt uppdrag. Målindikator Målnivå 2012 Utfall 2012 Analys Nöjd barn/elev index Andel (%) lärare med pedagogisk högskoleexamen grundskolan Andel (%) lärare med pedagogisk högskoleutbildning vuxenutbildning % 87 % 100 % 100 % Enkätundersökning är inte genomförd. Vi har inte något utfall för Grönt Barn- och utbildningsnämnden, Årsredovisning nämnder (19)

16 Måluppfyllelse Andel (%) lärare med pedagogisk högskoleexamen gymnasiet 75 % 69 % Andelen behöriga lärare har ökat på gymnasiet läsåret 10/11 var det 65 % behöriga Gult Andel (%) lärare med pedagogisk högskoleexamen förskolan 62 % 63 % Personal Skara kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare genom goda och utvecklande arbetsmiljöer Måluppfyllelse Nämndsmål: Skara kommun ska vara den friska kommunen Målindikator Målnivå 2012 Utfall 2012 Analys Frisknärvaro 96,6 94,47 Sjukfrånvaron och framförallt långtidssjukskrivningarna har ökat. Den grupp som kan urskiljas är kvinnor från 50 år och uppåt, där sjukfrånvaron ökat från 3,63% - 6,24%. Ett av de områden som förvaltningen kommer att arbeta vidare med i NMI är upplevelsen av stress eftersom den urskiljer sig negativt i förhållande till kommunen totalt. Enligt försäkringskassans statistik står de psykiatriska diagnoserna för närmare hälften av den totala sjukfrånvaron i kommunen. rött Andel medarbetare som utnyttjar friskvård på arbetstid Andelen medarbetare som använt sig av möjligheten till friskvård på arbetstid har minskat med 13% sedan föregående mätning Förmånen tas bort från rött Barn- och utbildningsnämnden, Årsredovisning nämnder (19)

17 Andel rökande medarbetare 3 6 Andelen medarbetare som röker har inte förändrats sedan föregående mätning. Positivt är att 80% av de som röker uppger att de minskat sin konsumtion det senaste året. Måluppfyllelse Nämndsmål: Mångfald vad avser kön, ålder, etnisk och kulturell bakgrund samt funktionsnedsättning ska öka Målindikator Målnivå 2012 Utfall 2012 Analys Könsfördelning 78,5/21,5 81/19 Medelålder Inom förvaltningen finns en ojämn könsfördelning. Fördelningen har dock det senaste året hållits på en stabil nivå. På grund av budgetläge och minskade elevkullar ökar kravet på en effektiv personalplanering utifrån befintlig personal. Detta kommer att innebära en restriktivitet avseende nyrekryteringar vilket påverkar möjligheten till positiv särbehandling. Vad gäller medelålder så har ingen förändring skett sedan föregående mätning. Möjligheten till en föryngring sker genom att äldre medarbetare ersätts med yngre. På grund av det ekonomiska läget samt minskade elevkullar sker nyrekrytering med restriktivitet. Barn- och utbildningsnämnden, Årsredovisning nämnder (19)

18 Måluppfyllelse Nämndsmål: Medarbetare ska uppleva att de har intressanta och stimulerande arbetsuppgifter och de ska ha möjlighet att utvecklas i sitt arbete. Målindikator Målnivå 2012 Utfall 2012 Analys Utveckling/Kompetens, skala 1-5 3,3 4,1 Medarbetarna upplever sämre möjligheter till utveckling/kompetens än Vad gäller resultatet av enkäten så ska varje enhet arbeta vidare utifrån styrkor och utvecklingsområden. rött År 2012 genomfördes Nöjd Medarbetarindex för hela kommunen. Enkäten har fått en ny utformning med till viss del förändrade frågeställningar samt en ny skala. Resultaten från den tidigare enkäten (2010) har räknats om för att motsvara den 6-gradiga skalan. Mål för 2012 blir 5,0. Måluppfyllelse Nämndsmål: Medarbetare ska få stöd och återkoppling från sin ledare Målindikator Målnivå 2012 Utfall 2012 Analys Medarbetarsamtal, procent av medarbetare En större andel av medarbetarna uppger att de haft medarbetarsamtal jämfört med Målgrupp för Nöjd medarbetarindex är alla månadsanställda. För ett flertal av de visstidsanställda blir medarbetarsamtal aldrig aktuellt, vilket bidrar till att målet inte uppnåtts. Medarbetarsamtalets meningsfullhet, skala ,5 4,7 Det kan konstateras att medarbetarnas upplevelse av medarbetarsamtalet försämrats sedan föregående mätning (5,0). Inom förvaltningen pågår en översyn och anpassning av den kommungemensamma mallen. rött Barn- och utbildningsnämnden, Årsredovisning nämnder (19)

19 Måluppfyllelse Egenkontroll och påverkan, skala ,3 4,6 En marginell förändring har skett avseende upplevelsen av egenkontroll och påverkan jämfört med tidigare mätning 2010 (4,7). Varje enhet arbetar vidare utifrån styrkor och utvecklingsområden. rött Antal chefer med mer än 30 medarbetare Ingen förändring har skett avseende antalet chefer med mer än 30 medarbetare. År 2012 genomfördes Nöjd Medarbetarindex för hela kommunen. Enkäten har fått en ny utformning med till viss del förändrade frågeställningar samt en ny skala. Resultaten från den tidigare enkäten (2010) har räknats om för att motsvara den 6-gradiga skalan. Omräknat mål - medarbetarsamtalets meningsfullhet ,3. Omräknat mål - egenkontroll och påverkan 2012: 5,0. Måluppfyllelse Nämndsmål: Medarbetare ska ges möjlighet till individuella och flexibla arbetstider Målindikator Målnivå 2012 Utfall 2012 Analys Antal medarbetare med önskemål om utökad sysselsättningsgrad. 9 2 Samtliga tillsvidareanställda på deltid har fått möjlighet att göra anspråk på utökad sysselsättningsgrad. Två medarbetare har anmält anspråk på högre sysselsättningsgrad. Frågan om nöjdhet med sysselsättningsgrad ställdes även i Nöjd Medarbetarindex och 91% har svarat att de är nöjda. De övriga 9 % kan även stå för önskemål om lägre sysselsättningsgrad. Av detta kan konstateras att huvuddelen av våra anställda är nöjda med nuvarande sysselsättningsgrad. Barn- och utbildningsnämnden, Årsredovisning nämnder (19)

20 Måluppfyllelse Andel enheter med årsarbetstid - % Det har inte skett någon förändring avseende enheter på årsarbetstid. Samtliga lärare med undervisning förlagd till läsår har årsarbetstid enligt bilaga M. I övrigt har BOA-verksamheten årsarbetstid samt de som önskar inom administrativa yrken. Antal timavlönade årsarbetare Jämfört med föregående år har antalet timavlönade omräknat till årsarbetare minskat. Målet har dock inte uppnåtts. En förklaring till att målet inte har uppnåtts är den restriktivitet som vidtagits till följd av det ekonomiska läget och som bland annat tagit sig uttryck i att anställa tidsbegränsat. Barn- och utbildningsnämnden, Årsredovisning nämnder (19)

21 Ekonomi God ekonomisk utveckling - ordning och reda - förutsättningar för god välfärd och tillväxt Måluppfyllelse Nämndsmål: Framgångsfaktorer för måluppfyllelse Resurserna fördelas utifrån en modell som säkerställer ett effektivt resursnyttjande. Träffsäkert prognosarbete, decentraliserat resultatansvar, tydlig kvalitetsredovisning Målindikator Målnivå 2012 Utfall 2012 Analys Kostnad per betygspoäng Kommunens ranking i öppna jämförelser Den genomsnittliga kostnaden per elev för den kommunala skolan, exklusive lokaler, inventarier och skolskjutsar delat med det genomsnittliga meritvärdet i år 9. Vi har marginellt högre kostnad per betyg Den genomsnittliga kostnaden per elev för den kommunala skolan, exklusive lokaler, inventarier och skolskjutsar delat med det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9. Den kostnad kommunen har per betygspoäng gör att kommunen hamnar på plats 10 av 290 kommuner. Avvikelse mot budget 0 0,9 % se ekonomisk analys. rött Barn- och utbildningsnämnden, Årsredovisning nämnder (19)

22 Verksamhetsanalys Verksamhetsåret Inför budget 2012 har nämnden haft följande planeringsförutsättningar: Fortsätta och utveckla projektet EDVIN tillsammans med omsorgsnämnden bland annat när det gäller området elevhälsa för att eleverna ska få en trygg och bra studiegång. Samverkan med omsorgsnämnden har fortsatt under Under 2012 förändrade barn- och utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen sin organisation. Nya chefer tillsattes för område 1-16 i barn- och utbildningsförvaltningen. Detta innebar att under hösten 2012 har det övergripande Edvinarbetet fått göra en omstart. Genomföra satsningar på förskolan i enlighet med nämndens förskoleutredning, där Björkbacken är prioriterad och ska genomföras Slutföra arkitekttävlingen för Teglagärdet, där en ny högstadieskola ska finnas. Ombyggnation av Björkbackens tak. Den 20 september 2012 gav nämnden förvaltningen i uppdrag att utifrån en viss överkapacitet på lokaler i tätorten och ett mycket ansträngt ekonomiskt läge revidera/uppdatera den tidigare gjorda utredningen över lokaler för förskoleverksamheten i förhållande till behov av platser. Planering för ny 7-9 skola startade under hösten 2012 med en förprojektering. Organisation och tidsplan beslutades. En samordnare från barn- och utbildningsförvaltningen finns som en 30% tjänst för projektet. Projektera under 2012 för upprustning av Källeskolan. Projektet ska genomföras senast Projektet påbörjades hösten Fullfölj satsningen på Ungdomens hus som kulturcentrum, samlokaliserat med Musikskolan. Fritidsgården flyttade in i Djäkneskolans lokaler i väntan på Ungdomens hus. Planering efter beslutad organisation. Verksamhet är påbörjad men inte avslutad under 2012 Påbörja genomförande av det nya läraravtalet. En särskild lärarsatsning på kr avsätts med start Samtal med de fackliga företrädarna har pågått kring arbetstid, avstämningsperioder, uppdragsdialog samt arbetsbörda. För närvarande avvaktas nationell utredning kring lärarnas ökade arbetsbörda. Ett nytt arbetstidsavtal utan satsningar i form av löneökningar kommer att bli svårt. Posten på 1,2 mkr som under 2012 år fanns avsatt för ett nytt arbetstidsavtal är flyttad till central lönejusteringspost. Planera för nästa steg med personlig dator även för år 7-9, efter att alla gymnasieelever har utrustats. Alla lärare i grundskolan har inte tillgång till egen dator då övriga ekonomiska prioriteringar har styrt. Planering för en till en för år 7-9 är gjord men ekonomiskt utrymme fanns inte Stärka skolledarnas pedagogiska ledarskap, med mål att alla elever ska ha behörighet till gymnasieskolan, samt att alla elever som går ut gymnasieskolan ska ha fullgjord utbildning. Under hösten startade planering för en satsning Skara lyfter skolan i form av att identifiera förmågor och kompetens kring den skicklige läraren, den skicklige ledaren samt det skickliga elevhälsoteamet. Två lärare genomför forskarstudier. Flera rektorer genomgår statlig rektorsutbildning. Under året startade en utbildningssatsning tillsammans med högskolan i Skövde för förskolepersonal. Samarbetet mellan 7-9 och gymnasiet pågår i form av matematiksatsning. Barn- och utbildningsnämnden, Årsredovisning nämnder (19)

23 Behålla minst riksnittet vad gäller lärartätheten i Skaras skolor. Lärartätheten har under de senaste åren gått upp i Skara. Inför 2013 har lärartätheten justerats ner enligt budgetdirektiv. Öka barn och ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap Inplaneras i samband med ungdomens hus under Framtid / Utveckling Under 2012 har Skolinspektionen genomfört regelbunden tillsyn i kommunen. Vid tillsynen tar Skolinspektionen ställning till i vad mån verksamheten ger förutsättningar för barn, ungdomar och vuxenstuderande att nå de nationella målen och bedömer om huvudmannen uppfyller de krav som författningarna ställer på verksamheten. Förutom att Skolinspektionen bedömer måluppfyllelse inriktas tillsynen på tre huvudområden: Elevernas utveckling mot målen, ledning och utveckling av utbildningen samt enskild elevs rätt. Kommunen som huvudman får av skolinspektionen beröm för sitt systematiska kvalitetsarbete. Skolinspektionen har inte på några punkter gett huvudmannen anmärkning eller pekat på brister. Detta är unikt i Sverige. Vi har i förvaltningen de senaste åren arbetat hårt med att säkerställa det systematiska arbetet så att verksamheten lever upp till de krav som författningarna ställer på verksamheten. Det innebär inte enbart att följa upp resultat på nationella prov och betyg. Det krävs större analyser och fler parametrar för att förstå vilka insatser som behövs för att öka måluppfyllelsen. Skolinspektionen påvisade att huvudmannen är systemstark och har flera uppföljningsmetoder. Detta för att kunna sätta in rätt resurser inom rätt område. Det systematiska kvalitetsarbetet utgår från varje enhets behov och personalen är delaktiga i arbetet. Enskilda skolor har fått påpekanden men det är förhållandevis få anmärkningar och förelägganden. Under 2012 har gymnasieskolans framtid varit i fokus. Vi är mitt i den stora demografinedgången. Det angivna kommunbidraget räcker inte till att möta de politiska ambitioner som finns för hela förvaltningens verksamhet. Gymnasieskolan behöver dimensioneras till att omfatta ca 800 elever, då måste programutbudet förändras. Att ställa om till en mindre gymnasieskola tar tre år och under tiden krävs medel för omställning. Dessa medel finns inte inom ram utifrån nuvarande ambition. Vuxenutbildningen klarar inte av att erbjuda efterfrågan på utbildning utifrån givet kommunbidrag. Kommunen och förvaltningen behöver ha bra framförhållning när det gäller planering av yrkesvux och komvux. Nämnden redovisar ett underskott som till största delen utgår från ovanstående problem. En annan utmaning är arbetet med modersmål, svenska som andra språk, integration och nyanlända. Arbetet med modersmål och Sva behöver utvecklas så att alla elever ges möjlighet att nå målen. Under 2012 har en handlingsplan tagits fram för hur vi bäst ska ta emot våra nyanlända. Under 2012 har samtal förts med de fackliga företrädarna kring arbetstid, avstämningsperioder, uppdragsdialog samt arbetsbörda. Avvaktar nationell utredning kring lärarnas ökade arbetsbörda. Ett nytt arbetstidsavtal utan satsningar i form av löneökningar kommer att bli svårt. Det måste påbörjas samtal i den politiska ledningen i kommunen hur framtida lönesatsningar på lärarna ska se ut 2014 och Viljeinriktningen måste avspeglas i lönejusteringsposten för åren 2014 och Vi står inför faktum att lärare ska ha legitimation för att få sätta betyg. Enligt statistiken har vi obehöriga lärare inom vissa ämnen. Kommunen kan inte stå för kompetensinsatser så att dessa medarbetare blir behöriga. Barn- och utbildningsnämnden, Årsredovisning nämnder (19)

24 Jämförelsetal Nyckeltal Budget 2012 Bokslut 2012 Bokslut 2011 Bokslut 2010 Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan Antal lärare per 100 elever i grundskolan Antal årsarbetare per 100 elever i fsk klass Antal lärare per 100 elever i gymnasieskolan - 5,3 5,2 5,5-8,6 8,7 7,9-8,4 8,4 6,8 9,7 9,4 9,0 Nöjd elevindex Nöjd föräldraindex Möjlighet att påverka verksamheten (elever) Möjlighet att påverka verksamheten (förälder) Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid Nöjd medarbetarindex Andel elever behöriga till yrkesprogram Andel elever behöriga till högskoleförberedande program Genomsnittligt meritvärde grundskola Genomsnittlig betygspoäng på gymnasiet 92 % 83,5 85,4 92 % 82,9 82, ,8 13,7 14,0 Barn- och utbildningsnämnden, Årsredovisning nämnder (19)

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.20-16.40 Beslutande: Jonas Ahlström (M), ordförande Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 13.15 16.15 Ajournering klockan 15.30-15.35 ( 85) Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Jessica Bredenberg

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04

Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04 Barn och utbildningsnämnden 2007 02 22 29 52 Kommunstyrelsen, skolchef, adm chef, chef ek enheten Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04 Barn och utbildningsnämndens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1-15 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl 13.30-17.10 ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Kjell Karlsson (M) ersättare

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Alléskolan, kl.13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Rexhell, S Astrid-Marie Jonsson,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

/... f... 1l. Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott. Ann-Christine Fredriksson (M) Roger Krona (S), 42-46 Benkt-Eric Lindh (Fp)

/... f... 1l. Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott. Ann-Christine Fredriksson (M) Roger Krona (S), 42-46 Benkt-Eric Lindh (Fp) SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 SammantrMesdatum Plats och tid Korsberga skola, kl. 14:00-16:00 Sesllutande Ledamöter Petter Jönsson (Fp), ordfärande Rune Larsson (M) Gert Franzen (C) Liselotte Karlsson (S) Tjanstgörande

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 1 (7) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 29 september 2010, klockan 16.00 17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Elisabeth Persson (S), Mikael Peterson

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-03-09 Sida 1 (8) Plats och tid B-rummet, kl. 13:30 17.10 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

Carin Elofsson, bou-chef Eva Marklund, sekr Monika Bygdemark, 15 Annie Ahlinder, 16. Elisabeth Tängdén. Hans Lindgren. Elisabeth Tängdén ANSLAG/BEVIS

Carin Elofsson, bou-chef Eva Marklund, sekr Monika Bygdemark, 15 Annie Ahlinder, 16. Elisabeth Tängdén. Hans Lindgren. Elisabeth Tängdén ANSLAG/BEVIS Barn- och utbildningsutskottet 2015-03-16 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret Robertsfors 2015-03-16 Beslutande Hans Lindgren (s), ordf Elisabeth Tängdén (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Margita Åhden (s),

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-02 1 (11) Plats och tid KS-salen, Stadshuset, Vetlanda kl. 13.35-16.45 Beslutande Övriga deltagare Johanna Haraldsson (S), ordförande Henrik Tvarnö (S) Henrik Freij (M) Jan Bergman (C) Sven-Erik

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum 2014-09-19 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 08.30 13.40 Ajournering kl

Läs mer

Verksamhet. Styrtal 1 Meritvärde år 9 (Skolverket)

Verksamhet. Styrtal 1 Meritvärde år 9 (Skolverket) Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnden Ordförande: Förvaltningschef: Krister Håkansson Ann-Christin Isaksson Verksamhet Ansvarsområde Förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg, grundskola, förskoleklass,

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Plats och tid Kommunalhusets sammanträdesrum, Bergaholm, kl. 19.00 20.25 Beslutande Övriga deltagande Bo Selander (M) Agneta

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

Kultur- och utbildningskontoret. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och utbildningsutskottet

Kultur- och utbildningskontoret. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och utbildningsutskottet 1(15) Plats och tid KU-kontorets konferensrum, kl 15.00 Beslutande Alexander Josefsson (M), ordförande Annie Fredriksen (S), 1:vice ordförande Daniel Karlsson (KD), 2:e vice ordförande Lizbeth Johansson

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och Utbildningsnämnden 2011-09-29 1 Plats och tid Beslutande Hackebackeskolan Torsdagen den 29 september 2011 kl. 17.00 20.15 Ragnar Lindberg (s) ordförande Mona Wirkander (s) Lina Cesar (s) Dragomir

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Öströn, kl 13.00-16.10 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-04-20 Sid: 34 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid GKC kl 15.00 19.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Diana Brandin (S) 1:e vice

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-13 Sida 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, Hallsberg, kl 13.00 kl 16.30 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s) Joakim Hedelind

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 4 maj kl. 13.15 17.15 Beslutande Peder André (C), ordförande Anita Gunnar (C) Eva Bondesson (KD) Magnus

Läs mer

5s0. 1. Tjänsteskrivelse,2ol3-o5-2o 2. Tertial r, zor3 UN VALLENTUNA KOMMUN. Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Ärendet i korthet

5s0. 1. Tjänsteskrivelse,2ol3-o5-2o 2. Tertial r, zor3 UN VALLENTUNA KOMMUN. Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Ärendet i korthet VALLENTUNA KOMMUN Utbildni ngsnämndens arbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I -06-04 6 (17) 5s0 Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Utbildningsnämnden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01 2014-09-01 1(1 7) Plats och tid Stadshuset 08:30-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP) Laila Andrén (S) Klas

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och Utbildningsnämnden 2010-09-28 1 Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Hovmantorp Tisdagen den 28 september 2010 kl. 17.00 19.00 Ragnar Lindberg (s) Börje Erlandsson (m) Monica Johansson (s) Susann

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, kl 10.00-11.15 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Barn- och skolnämndens arbetsutskott BARN- OCH SKOLNÄMNDENS 2013-05-29 Sida 1 (19) Plats och tid Stadshuset kl 08.30-12.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ordförande Mario Melani (S), Ann-Carin Landström (V), Christina Åkerman

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Grundläggande

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning Protokoll 1 Ärendeförteckning 91 Val av justerare 92 Fastställande av dagordning 93 Drogvaneundersökningen 94 Plattform för ledning och styrning 95 Anmälan av informationsärenden september 2014 96 Redovisning

Läs mer

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version)

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version) Fakta om Friskolor - mars 2014 (Preliminär version) Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Vilka

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-20 47 Innehållsförteckning Ärende 37 Barnsamordnare i Habo kommun... 49 38 Besök från Slättens förskole- och skolområde... 50 39 Ekonomisk månadsrapport... 51 40 Ekonomisk rapport tertial 1 2014...

Läs mer

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-09-28 85 Meddelanden 86 Anmälan om delegationsbeslut 87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 88 Delårsrapport 2010:2 per 31 augusti och

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

Nils-Erik Nilsson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom tom 97 Ulla Jons, sekreterare

Nils-Erik Nilsson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom tom 97 Ulla Jons, sekreterare Sammanträdesdatum Sida 1-16 Plats och tid S:t Mikaelsskolan, Konferensrummet, kl 09.00-11.00 Beslutande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande Anders Björklund

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-23 1 [7] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.50 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M),

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-23 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT. Maggie Robertsson (M) tjg. Anneli Holmén (MP) 82-86, 88

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-23 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT. Maggie Robertsson (M) tjg. Anneli Holmén (MP) 82-86, 88 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00-15:35 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats Rodret Ledamöter Erik Söderberg (FP) ordförande Carola Granell (S) vice ordförande Katja Nikula (S) Linda-Maria Hermansson (C)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2007-03-01

Sammanträdesdatum 2007-03-01 Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Fullmäktigesalen, Stadshuset klockan 08.00-12:00 Pia Tysklind (s) Johanna Franson (s) tjg ers Björn-Ole Adamsson ( stp) Rita

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, plan 4, kl 13.00-15.00 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S)

Läs mer

Fakta om friskolor Maj 2014

Fakta om friskolor Maj 2014 Fakta om friskolor Maj 2014 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet elever

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-11:45 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Holger Jonasson

Läs mer

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP)

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP) Barn- och utbildningsnämnden 1 (6) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 9 april 2014, klockan 16.00 18.00 ande Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14,

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun Beslut Svenljunga kommun Beslut efter tillsyn i Svenljunga kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE Datum 2015-04-13 Sida 1(1) Barn- och utbildningsförvaltningen Therese Dahl, therese.dahl@uppvidinge.se Barn- och utbildningsnämnden kallas härmed till sammanträde onsdagen den 29 april 2015 i

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Fakta om friskolor Februari 2015

Fakta om friskolor Februari 2015 Fakta om friskolor Februari 2015 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 DIDAKTUS LÄSÅR 13/14 Didaktus har sitt huvudmannasäte i Göteborg och ingår i en grupp av gymnasieskolor tillsammans med LBS Kreativa Gymnasiet och Designgymnasiet.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-02-16 Sida 1(20) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s)

Läs mer

Therese Gustafsson (fp) och Annika Holmstrand (c) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 12-24 Sandra Norsell

Therese Gustafsson (fp) och Annika Holmstrand (c) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 12-24 Sandra Norsell 1(18) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 14.00 17.10 Beslutande Ledamöter Ulla-Britt Svensson (s) ordförande Torgny Sjögren (s) Lena Svensson (s) Siv Ögren (s) Karl-Erik

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15 Ärendeförteckning Sid. 98 Föregående protokoll... 2 99 Ekonomisk rapport, Dnr BUN/2010:23... 3 100 Delårsrapport, Dnr BUN/2010:23... 4 101 Omställningsplan 2009-2012, Dnr BUN/2010:128... 5 102 Sommarskola,

Läs mer

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP)

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP) Plats och tid Timrå kommun 14:00 Protokoll 1 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-01-17 1 (10) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 17 januari 2013, kl. 08.30-11.00 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef Catarina

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17)

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet Kl. 13:00-16:10 Beslutande Maria Hedin (S) ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande Mikael Andersson (S) Katja Larsson

Läs mer

Agneta Malm, verksamhetsområdeschef Johanna Lindhe, verksamhetscontroller Eva Nilsson, sekreterare

Agneta Malm, verksamhetsområdeschef Johanna Lindhe, verksamhetscontroller Eva Nilsson, sekreterare 1(10) Plats och tid Klockarskogsskolan, biblioteket klockan 13.00-16.20 Beslutande Mats Ernstsson, ordförande Ingmar Bernthsson, vice ordförande Lars-Anton Ivarsson (M) (tjänstgör för Pontus Plantman)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-20 Innehållsförteckning Ärende 83 Ekonomisk månadsrapport... 97 84 Schablonfördelning av medel för nyanlända barn och elever... 98 85 Sammanträdestider 2013... 100 86 Ansökan om godkännande av

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen BUN 2013.0138 Handläggare: Lotta Frisk, Personalavdelningen Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen Antal anställda Barn- och utbildningsförvaltningen hade 714 tillsvidareanställda personer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Bildningscentrum Facetten, kl.13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Dahl, S Astrid-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-20 Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-20 Barn- och utbildningsnämnden 1/4 Midgårds samlingssal Stadshuset, 2014-11-20 kl 08:00-16:25 Avbrott för lunch 12:17-13:17 130 138 Beslutande Per-Erik Thurén (S) Ordförande Johan Liljegrahn (M)Vice ordförande Anette Söderstedt (S)

Läs mer

Astrid Karlsson-Björkman

Astrid Karlsson-Björkman 2012-05-15 1 (17) Plats Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 15 maj 2012, kl 13.00-15.45 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-02-07 1 (12) Plats och tid Vidåkersskolan Vingåker, torsdagen den 7 februari 2013 kl. 16.00-18.15 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Henrik Brunnmyra (S) tjänstg ers Robert Skoglund

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 BARN- OCH BILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 Beslutande Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Ola Ekblom (FP) Övriga Anneli Svensson,

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Per-Arne Häll, facklig företrädare, föredragningen, 34-36 Kerstin Hellman, sekreterare

Per-Arne Häll, facklig företrädare, föredragningen, 34-36 Kerstin Hellman, sekreterare 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda sammanträdesrum Ljungås kl 16.30-19.00 Beslutande Ingamaj Wallertz Olsson (m), ordförande Agneta Lindberg (c) Henrik Hermansson (c) Klas-Göran Olsson (s) Per Johansson

Läs mer

Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 1 december 2009, kl 08:30-13:40

Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 1 december 2009, kl 08:30-13:40 Plats och tid ande Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 1 december 2009, kl 08:30-13:40 Pär-Ove Lindqvist (M) ordf Bengt Evertsson ( ) v. ordf Bente Ekström (C) Arnold Bengtsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22)

Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22) Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22) Plats och tid Hjortviken konferens, måndagen den 19 mars 2007, kl. 16.00-19.15 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c) ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-06-10 1. Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 08:00-11.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-06-10 1. Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 08:00-11. Marung-Saiens Kommun SammanträdesprotokoH 2016-06-10 1 Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 08:00-11.00 Beslutande Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Maria

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers f Laila Andrén (S) Tina Carlson (V),

Läs mer

Gymnasienämnden 2005-03-14 1 (9)

Gymnasienämnden 2005-03-14 1 (9) Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 15.00-19.15 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Leif Höglund (s), tjänstgörande

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer