Framgångsrik rekrytering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framgångsrik rekrytering"

Transkript

1 Framgångsrik rekrytering

2 ST, Produktion: STs informationsenhet. Andra upplagan. Tryck: NRS Tryckeri AB, november Upplaga: ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. E-post: Tfn: Fax: Webbplats: Ange artikelnr 1129.

3 Framgångsrik rekrytering Ju fler vi är, desto starkare blir vi. Många medlemmar på en arbetsplats gör oss till en viktig part i det lokala fackliga arbetet. Våra synpunkter får en tyngd som inte kan ignoreras av arbetsgivaren. Ett starkt förbund attraherar nya medlemmar, och fler medlemmar gör oss till ett starkare förbund. Det har under en längre tid sagts att statliga verksamheter minskar. Det är dock inte hela sanningen. Tvärtom är det så att statliga verksamheter nyanställer mellan och personer varje år. Genom ett aktivt fackligt arbete kan ST attrahera dem som nyanställs. Det blir extra viktigt eftersom en stor andel av STs nuvarande medlemmar går i pension. Därför måste ST stärka rekryteringsarbetet så att vi behåller vår fackliga styrka och representativitet. För att behålla förbundets nuvarande storlek måste vi rekrytera omkring nya medlemmar varje år framöver. Det kan vi lyckas med om vi arbetar metodiskt, konsekvent och uthålligt, och om vi är många som deltar i rekryteringsarbetet. Till syvende och sist gäller det att vi tar kontakt med alla nyanställda, berättar om vår verksamhet och ställer frågan: Vill du bli medlem i ST? Vi måste samtidigt ta väl hand om de medlemmar som redan finns i vår organisation. STs bästa rekryterare är faktiskt nöjda medlemmar på arbetsplatsen. Medlemmar som berättar positivt om STs ideologi, aktiviteter och resultat för andra som av olika anledningar inte är medlemmar i vårt förbund. Det här materialet är tänkt som ett hjälpmedel i rekryteringsarbetet. Lycka till! Annette Carnhede Förbundsordförande 1

4 Innehåll Den fackliga idén 3 STs idé 3 Ansvar för rekryteringsarbetet 4 Ditt arbete som rekryteringsansvarig 4 Kartlägg och planera 6 Steg för steg Så här rekryterar du en nyanställd 9 Följ upp och utvärdera 19 Gör ST synligt på arbetsplatsen 21 Medlemsansökan Så här gör du 22 Förslag till brev Grattis Du har valts ut till intervju! 24 Förslag till brev Grattis till ditt nya jobb! 25 Formulär Information om nyanställd 26 Mer information 27 Så här kontaktar du oss 28 2

5 Den fackliga idén Grunden för fackligt arbete är att vinna människor för en idé inte vinna en argumentation. Den fackliga idén utgår från att vad en inte klarar ensam kan många klara tillsammans. Det är en idé om solidaritet och ömsesidighet, om gemensamt agerande, om samverkan genom att enskilda individer går samman. Allt med målet att förbättra varje enskild arbetstagares villkor och öka inflytandet över det egna arbetet och den egna arbetsplatsen. Att vara fackligt ansluten innebär att ansluta sig till värderingar som är grunden i allt fackligt arbete den fackliga gemenskapen och solidariteten. Det är detta fackliga kitt som är förutsättningen för allt fackligt arbete. Det finns grundläggande intressemotsättningar mellan arbetsgivare och anställda, som bara kan lösas genom ett kollektivt organiserat handlande från de anställdas sida. Enskilda lösningar utan fackliga aspekter löser i bästa fall problemen för enstaka personer eller flyttar i värsta fall över problemen på andra. Det finns också stor risk att den enskilde lämnas till arbetsgivarens godtycke. Med solidaritet menas att medlemmarna ställer upp och stöttar varandra för att bland annat förbättra arbetsvillkoren och påverka utvecklingen av verksamheten. Det gäller även om det fackliga arbetet vid en viss tidpunkt enbart rör en mindre del av medlemmarna eller ibland medlemmar i en annan facklig organisation. STs idé ST är fackförbundet för alla som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. STs motto är En arbetsplats en fackförening. Alla är välkomna som medlemmar, oberoende av utbildning, befattning och arbetsuppgifter. Det ger styrka, gemenskap och ökar sammanhållningen. STs medlemmar representerar en mängd olika yrken och bakgrunder. De flesta arbetar inom statliga verksamheter, till exempel på myndigheter, i affärsverk, på högskolor och universitet, i statligt ägda bolag eller i statligt finansierade stiftelser. Vi har också medlemmar som arbetar i privata företag. Det är viktigt att understryka att ST är det enda fackförbund inom de statliga verksamheterna som med sanning kan hävda att man företräder alla anställda. Det finns ingen facklig organisation på de statliga verksamheternas område som har samma bredd som ST. 3

6 Ansvar för rekryteringsarbetet En levande diskussion om de fackliga grundvärderingarna är alltid en viktig del av det fackliga arbetet. Det fackliga innehållet måste ständigt återvinnas och utvecklas. Men då måste vi stå på en stabil grund och den grunden utgörs av en bra och väl fungerande medlemsrekrytering. Hela styrelsens ansvar Rekrytering är hela styrelsens ansvar. Styrelsen ska inom sig utse en rekryteringsansvarig som har till uppgift att arbeta med det praktiska rekryteringsarbetet av nya medlemmar och att regelbundet följa medlemsutvecklingen. Styrelsen och den rekryteringsansvarige har ett gemensamt ansvar för dessa frågor. Rekrytering ska alltid vara en stående punkt på dagordningen vid styrelsesammanträdena. Styrelsen har även ett gemensamt ansvar för att utarbeta lämpliga rekryteringsrutiner. Tänk på att nya medlemmar kan ha olika intressen och att villkoren för det fackliga arbetet kontinuerligt förändras genom samhällsutvecklingen. Rekryteringsrutinerna måste analyseras och utvärderas regelbundet så att de känns aktuella och kan användas effektivt. Ditt arbete som rekryteringsansvarig Vem är du? För att kunna rekrytera medlemmar är det viktigt att du först gjort klart för dig varför du själv är med i facket, varför du är fackligt aktiv och varför du är organiserad i just ST. Det är bra om du har en klar bild över hur den lokala fackliga organisationen ser ut på din arbetsplats, vilka uppgifter den har och var ni står i viktiga frågor. Det underlättar om du har denna helhetssyn när du möter blivande medlemmar. Det är av stor vikt att du som är rekryteringsansvarig känner dig tillfreds med ditt uppdrag och har en vilja att förmedla fördelarna med att vara med i ST. Du bör ha ett stort intresse för andra människor och vara lyhörd för vad de tycker är viktigt i arbetslivet. Du har lätt för att skapa förtroende i dina möten med andra och är en god representant för förbundet. 4

7 Vem ska du rekrytera? Som rekryteringsansvarig har du många olika grupper att bevaka. Tänk därför på att anpassa din information till den person eller den grupp som du möter. Det är viktigt att du hela tiden har STs synsätt i tankarna. Alla är välkomna i ST oberoende av utbildning, befattning och arbetsuppgifter. Då kan vi nå fram till En arbetsplats en fackförening. I första hand ska du rekrytera dem som nyanställs på arbetsplatsen. Men det är även viktigt att tala med dem som är oorganiserade och dem som redan är medlemmar i andra fackförbund. Tänk på att även visstids-, projekt- och vikariatsanställda har rätt till medlemskap. Ta också kontakt med tillfälligt anställda, till exempel praktikanter, och berätta om ST. På sikt kanske de blir anställda på arbetsplatsen och kan då erbjudas medlemskap. Bjud in dessa till informationsmöten om ST och ge dem gärna kontinuerligt facklig information. Ta alltid personlig kontakt med den som begär utträde ur förbundet. Försök att ta reda på orsaken till att hon/han vill lämna förbundet och försök att få henne/honom att stanna kvar som ST-medlem. Lika rekryterar lika Tänk på att lika rekryterar lika och att du kan ta hjälp i rekryteringsarbetet av ST-medlemmar på arbetsplatsen. Det är större chans att lyckas med rekryteringen om till exempel en jurist pratar med en jurist, en assistent med en assistent och en handläggare med en handläggare. 5

8 Kartlägg och planera En viktig uppgift för dig som är rekryteringsansvarig är att kartlägga möjligheterna till rekrytering på arbetsplatsen och att planera rekryteringsarbetet. Använd gärna checklistan nedan i ditt planeringsarbete. På förtroendevaldasidan på STs webbplats finns tips, statistik med mera som gäller rekrytering. Gör en kartläggning Kartlägg följande för att ta reda på vilka möjligheter som finns till rekrytering på arbetsplatsen: Antal anställda? Organiserade i ST? Organiserade i konkurrerande fackförbund? Felorganiserade? (organiserade i fackförbund som inte har rätt att teckna kollektivavtal) Oorganiserade? Vilken organisationsgrad har ST? (det vill säga hur många procent av de anställda är med i ST) Vilken representativitet har ST? (det vill säga om, och i vilken omfattning, det finns ST-medlemmar inom alla yrkeskategorier på arbetsplatsen). Inom vilka yrkeskategorier finns STs medlemmar? Vilka yrkeskategorier saknas eller minskar? Medlemmar som lämnat ST? Varför? Vart tog de vägen? Nyanställningar på gång? Kommande pensionsavgångar? Finns det planer på organisationsförändringar, omstruktureringar eller omlokaliseringar? Hämta in uppgifter från arbetsgivaren eller från förhandlingsunderlag. Kontakta STs kansli som kan ta fram statistik för arbetsplatsen eller besök förtroendevaldasidan på STs webbplats. Rapportera resultaten från kartläggningen till styrelsen. 6

9 Analysera STs konkurrenter Vilka är STs konkurrenter på arbetsplatsen? Vad är konkurrenterna bra på? Vad är de mindre bra på? Vad är ST bra på? Vad är ST mindre bra på? Rapportera resultaten från konkurrentanalysen till styrelsen. Håll dig uppdaterad om hur konkurrenterna bedriver sitt fackliga arbete. Sätt upp konkreta mål och gör en handlingsplan Utgå från resultaten från kartläggningen och sätt mål för hur många och vilka ni ska rekrytera. Tidsätt målen. När ska ni ha uppnått resultat? Sätt upp delmål/etappmål på vägen. Målen ska vara realistiska, konkreta, mätbara och ska leda till handling. Diskutera och besluta i styrelsen. Utarbeta rekryteringsrutiner och gör en aktivitetsplan Hur ska ni arbeta för att rekrytera olika grupper? Vilken/vilka metoder ska användas? Ta gärna kontakt med rekryteringsansvariga i andra ST-avdelningar för att få idéer och lära av andras erfarenheter. Skapa ett nätverk. Besök rekryteringssidorna på förtroendevaldasidan på STs webbplats. Skriv ned rekryteringsrutiner. När det gäller nyanställningar kan ni till exempel besluta att följa de elva stegen som beskrivs längre fram i den här broschyren. Diskutera och besluta i styrelsen. Planera och skriv ned vad som ska göras, av vem och när. När ni fördelar arbetet, tänk då på att lika rekryterar lika. Om det behövs pengar för att genomföra aktiviteter bör detta diskuteras och beslutas i styrelsen. Kom ihåg att informera arbetsplatsombuden om nyanställningar och rekryteringsaktiviteter. 7

10 1. Bevaka nyanställningar 2. Gör ST synligt i platsannonsen 3. Delta i urvalsarbetet 4. Ta kontakt 5. Delta i anställningsintervjuer 6. Bevaka anställningsbeslut 7. Gratulera 8. Hälsa välkommen och erbjud medlemskap 9. Delta i arbetsplatsintroduktionen 10. Följ upp 11. Sammanfatta

11 Steg för steg Så här rekryterar du en nyanställd A och O i en framgångsrik medlemsrekrytering är att etablera tidiga och personliga kontakter och att följa upp dem. Det bästa och kanske enklaste sättet att rekrytera medlemmar är vid nyanställning. Här beskrivs en steg för steg-metod som du kan använda när du rekryterar nyanställda på din arbetsplats. Om du ser rekryteringsarbetet som en process med en början och ett slut och steg som du ska genomföra däremellan blir det lättare att arbeta. Om du arbetar metodiskt, konsekvent och uthålligt och följer alla steg så ökar chansen att du lyckas med rekryteringen. Självklart kan stegen behöva anpassas efter just din arbetsplats. Tänk på att det är styrelsen gemensamt som ansvarar för rekryteringen. Du som är rekryteringsansvarig kan ta hjälp i arbetet av övriga i styrelsen och av de arbetsplatsombud som finns på arbetsplatsen. Ta också vara på den kunskap som finns hos en redan anställd medlem med liknande arbetsuppgifter som den nyanställde. Du kan be honom eller henne att bli facklig fadder under introduktionstiden på arbetsplatsen. Det är viktigt att alla steg genomförs, att det är tydligt vem som ska göra vad och att ni bestämmer inom vilken tid olika steg ska vara genomförda. Du som är rekryteringsansvarig är huvudansvarig för hela processen men kan utse delansvariga för olika steg. De delansvariga bör rapportera till dig efter utfört uppdrag så att du har överblick över vad som har gjorts och i vilket steg ni befinner er i rekryteringsprocessen. 1. Bevaka planerade nyanställningar 2. Se till att ST syns i platsannonsen 3. Delta i urvalsarbetet 4. Kontakta de som blir kallade till anställningsintervju 5. Delta i anställningsintervjuer 6. Bevaka anställningsbeslutet 7. Gratulera den som fick jobbet 8. Hälsa välkommen till arbetsplatsen och genomför ett rekryteringssamtal 9. Delta i arbetsplatsens introduktion för nyanställda 10. Genomför ett uppföljningssamtal 11. Sammanfatta genomförda åtgärder 9

12 Gör Tria-kollen. Kolla om den som söker ett jobb eller som just nyanställts är medlem i Tria (studerandesamarbetet som vi driver tillsammans med HTF och SKTF). Ring eller mejla till Ange personnummer, telefonnummer, mobilnummer, föroch efternamn eller e-postadress till den du vill kolla. 1. Bevaka planerade nyanställningar Samarbeta med personalavdelningen/arbetsgivaren och bevaka vilka nyanställningar som planeras. Delta i arbetsplatsens arbete med budget och bemanningsplan. Delta i utformningen av kraven på befattningen. Bevaka ST-medlemmars företrädesrätt till återanställning. Informera arbetsplatsombuden om nyanställningar. Ansvarig: Klart när: 2. Se till att ST syns i platsannonsen Se till att kontaktperson för ST finns med i platsannonsen. Kontaktpersonen bör läsa på om den utlysta tjänsten, kolla aktuellt löneläge och vara tillgänglig för att kunna besvara frågor under den tid som annonsen är aktuell. Kontaktpersonen kan gärna vara arbetsplatsombudet eller en blivande kollega som är ST-medlem. Det ger närhet och lokalkännedom. Ansvarig: Klart när: 3. Delta i urvalsarbetet Delta i arbetet med att välja ut vilka som ska kallas till anställningsintervju. Stäm av mot de krav som ställts i annonsen. Bevaka särskilt om det finns Triamedlemmar bland de sökande eller interna sökande som är ST-medlemmar. Ansvarig: Klart när: 10

13 Med vänlig hälsning Anna Andersson ST inom Vägverket Direkttelefon: Kort om ST 4. Kontakta de som blir kallade till anställningsintervju Skicka brev till, mejla eller ring upp de som har blivit kallade till anställningsintervju. Tala om att ST kan hjälpa till med att ge upplysningar om löneläge och anställningsvillkor vid arbetsplatsen och erbjuder stöd vid den första lönesättningen. Be att få återkomma om du får frågor som du inte kan svara på. Tydliggör att ST är facket på arbetsplatsen. Ett förslag till brev finns längre bak i den här broschyren. Du kan också ladda hem det från förtroendevaldasidan på STs webbplats. Brevet kan du sedan anpassa med egna uppgifter. Bifoga gärna STs broschyr Frågeguide till det attraktiva arbetet när du skickar brevet. I den finns tips inför anställningsintervjun. ST inom Vägverket Grattis Du har valts ut till intervju! Du är en av dem som valts ut till intervju för arbetet som projektledare vid Vägverket. Jag är facklig företrädare för ST inom Vägverket. Jag ställer gärna upp och svarar på de frågor som du kanske har inför intervjun. Det kan till exempel gälla frågor om anställningsvillkor, löneläge eller något annat som gäller anställningen. Jag hoppas på så sätt kunna bidra till att du känner dig bättre förberedd inför intervjun. Jag skickar med ett exemplar av vår broschyr Frågeguide till det attraktiva arbetet och hoppas att den kan vara till nytta. Som sagt, hör gärna av dig till mig så svarar jag på dina frågor! E-post: ST är fackförbundet för oss som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. STs omkring medlemmar representerar en mängd olika yrken och bakgrunder. De flesta arbetar inom statliga verksamheter, till exempel på myndigheter, i affärsverk, på försäkringskassor, på högskolor och universitet, i statligt ägda bolag eller i statligt finansierade stiftelser. Vi har också medlemmar som arbetar i privata företag. Vår grundidé är att samla alla på samma arbetsplats i en fackförening. Alla är välkomna som medlemmar, oberoende av utbildning, befattning och arbetsuppgifter. Det ger styrka, gemenskap och ökar sammanhållningen. Våra hjärtefrågor är: lön och andra anställningsvillkor, utveckling och inflytande i arbetet, jämställdhet och mångfald, arbetsmiljö, trygghet och internationell solidaritet. ST är partipolitiskt obundet. Läs mer om oss på Ansvarig: Klart när: 11

14 Beställ visitkort via förtroendevaldasidan på STs webbplats. 5. Delta i anställningsintervjuer Ta först ställning till om ST ska delta i arbetsgivarens intervju eller ordna en egen. När du deltar i anställningsintervjuer är din medverkan ett bidrag till att rätt person rekryteras. Din medverkan kan också vara avgörande för rekryteringen till ST. Den som deltar i intervjun är vid detta tillfälle den som ger ST ett ansikte. Presentera dig själv och ställ sedan relevanta frågor utifrån de krav som ställts i annonsen och vad befattningen innebär. Här nedan finns exempel på några generella frågor. Lämna ett visitkort och uppmuntra den intervjuade till att ta kontakt med ST efter intervjun om det dyker upp något som hon eller han vill fråga om. Information om dig och ST Presentera dig och ST. Informera om den lokala fackliga verksamheten. Informera om löneläget på arbetsplatsen och för den sökta befattningen men observera att det inte ska ske någon löneförhandling vid intervjun. Exempel på frågor till den som intervjuas Vad fick dig att söka just det här jobbet? Utbildning och erfarenhet? Intresse för utveckling? Starka och svaga sidor? Fritidsintressen? Föreningserfarenhet? Ansvarig: Klart när: 12

15 6. Bevaka anställningsbeslutet Håll kontakt med personalavdelningen/arbetsgivaren inför anställningsbeslutet. Bevaka att rätt person anställs i förhållande till kraven i annonsen. Ta kontakt med den person som erbjuds anställningen. Visa att ST bryr sig och erbjud stöd i samband med lönesättningen. Ta reda på personens löneanspråk. Arbeta för att ingångslönen sätts så högt som möjligt. Bevaka anställningsavtalet: anställningstyp, innehåll, varaktighet, precisering av anställningsförmåner etc. Se till att den nyanställda får en skriftlig anställningsbekräftelse. Enligt STs lönepolitiska mål ska alla nyanställda få stöd av ST (det lokala facket) vid den första lönesättningen. Ansvarig: Klart när: 7. Gratulera den som fick jobbet Skicka ett grattisbrev till den person som fick jobbet. Ett förslag till brev finns längre bak i den här broschyren. Du kan också ladda hem det från förtroendevaldasidan på STs webbplats. Brevet kan du sedan anpassa med egna uppgifter. Bifoga STs centrala rekryteringsbroschyr, som också innehåller en medlemsansökan, när du skickar brevet. ST inom Vägverket Grattis till ditt nya jobb! Till dig som ska börja jobba som projektledare vid Vägverket. Jag är facklig företrädare för ST inom Vägverket och vill på det här sättet gratulera dig till ditt nya jobb. Jag hoppas att du kommer att trivas hos oss! Samtidigt vill jag passa på att ge dig lite information om STs verksamhet. Jag bifogar vårt informationsmaterial, som också innehåller en medlemsansökan. Jag kommer att kontakta dig inom den närmaste tiden för att berätta mer om den verksamhet som vi bedriver, vad ett medlemskap i ST innebär och vilka förmåner som vi erbjuder. Om du har frågor är du välkommen att kontakta mig. Med vänlig hälsning Anna Andersson ST inom Vägverket Direkttelefon: E-post: Kort om ST ST är fackförbundet för oss som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. STs omkring medlemmar representerar en mängd olika yrken och bakgrunder. De flesta arbetar inom statliga verksamheter, till exempel på myndigheter, i affärsverk, på försäkringskassor, på högskolor och universitet, i statligt ägda bolag eller i statligt finansierade stiftelser. Vi har också medlemmar som arbetar i privata företag. Vår grundidé är att samla alla på samma arbetsplats i en fackförening. Alla är välkomna som medlemmar, oberoende av utbildning, befattning och arbetsuppgifter. Det ger styrka, gemenskap och ökar sammanhållningen. Våra hjärtefrågor är: lön och andra anställningsvillkor, utveckling och inflytande i arbetet, jämställdhet och mångfald, arbetsmiljö, trygghet och internationell solidaritet. ST är partipolitiskt obundet. Läs mer om oss på Ansvarig: Klart när: 8. Hälsa välkommen till arbetsplatsen och genomför ett rekryteringssamtal Följ upp grattisbrevet med ett personligt besök då du erbjuder medlemskap. Kolla upp före besöket om den nyanställda är med i Tria (se tipset på sid 10). Om så är fallet har du en given ingång till det kommande samtalet. Välkomna den nyanställda till arbetsplatsen och till ST. Ät lunch eller fika tillsammans. Presentera dig själv och ST. På nästa sida finns förslag på information som du bör förmedla och frågor som du kan ställa. Kom ihåg att lyssna också. Försök ta reda på vad som är viktigt för den du talar med.» Enligt STs servicemål ska en nyanställd välkomnas av det lokala facket inom en vecka. Varje nyanställd ska erbjudas med - lemskap i ST genom personlig kontakt. 13

16 Gör en välkomstmapp. Den kan till exempel innehålla STs centrala rekryteringsbroschyr, kortet Därför väljer jag ST och lokalt material, till exempel vilka frågor ni driver på arbetsplatsen, hur ni jobbar lokalt, kontaktpersoner etc. Tryckta mappar och ST-prylar finns att beställa via ST Butiken. Om den nyanställda är Tria-medlem är hon/han redan att betrakta som medlem i ST, men det gäller att få studerandemedlemskapet i Tria att övergå till ett vanligt medlemskap i ST. Tänk på att även Tria-medlemmar måste fylla i en medlemsansökan. Tipsa om att det är enkelt att bli medlem via STs webbplats Informera om hur övergången går till om den nyanställda är med i ett annat fackförbund. Tala om att du gärna svarar på frågor och att det bara är att komma förbi eller ringa eller mejla i framtiden. Lämna över STs centrala rekryteringsbroschyr (även om du tidigare har skickat över den tillsammans med grattisbrevet ) och kanske ett visitkort och en ST-pryl. Om ni har gjort en egen välkomstmapp är det lämpligt att lämna över den i samband med rekryteringssamtalet. Sätt målet att den nyanställda ska bli medlem i ST. Information som du bör förmedla vid rekryteringssamtalet Informera om hur ST arbetar lokalt och vilka frågor ni driver. Ge exempel på fackliga insatser på den egna arbetsplatsen. Berätta om vad ST erbjuder (utgå ifrån den nyanställdas intressen): Information, förhandlingshjälp, juridisk service, råd och stöd från lokala facket och STs kansli. Rabatt på medlemsavgiften de första sex månaderna. A-kassa. Medlemstidningen ST Press. Medlemstjänsten ST Direkt. Webbplats med särskilda medlemssidor. Medlemsutbildningar. Tillgång till informationsmaterial och ST-produkter via ST Förlag och ST Butiken. Förmåner och rabatter, till exempel förmånliga medlemsförsäkringar och medlemslån, rabatt på bensin, semesterboende och böcker. Exempel på frågor Vad tycker du är viktigt i jobbet? Vad vill du påverka? Vilken facklig fråga tycker du är viktigast? Vad vill du ha ut av ditt fackliga medlemskap? Planera för ett uppföljningssamtal. Avsluta samtalet med att säga att du kommer att höra av dig igen inom en viss tid om den nyanställda vill tänka på saken. Ansvarig: Klart när: 14

17 9. Delta i arbetsplatsens introduktion för nyanställda Delta i den introduktionsutbildning som arbetsgivaren genomför för nyanställda. Om sådan inte finns, bjud in till eget introduktionsmöte. Presentera STs grundläggande idéer och värderingar. Berätta om hur ST jobbar lokalt och vilka frågor ni driver. Tala om hur man får kontakt med ST på arbetsplatsen. Förberedelser Tänk i förväg igenom vad du vill ha sagt och vilken struktur du vill ha på presentationen. Presentera sedan ST på ditt sätt, med dina egna ord. Fundera också på vilket material du ska använda. Inledning Presentera dig själv, vad du heter, vad du arbetar med och vilket ditt fackliga uppdrag är. Skriv upp ditt namn och det telefonnummer där du och styrelsen kan nås, liksom e-postadress, fax och webbadress. Du bör också nämna att ST har ett kansli och regionkontor med ombudsmän och allmän medlemsservice dit medlemmen kan vända sig, att medlemstjänsten ST Direkt finns och att ST har en egen a-kassa. Skriv upp telefonnummer och eventuella telefontider.» Under kongressperioden prioriterar ST följande frågor: Lönepolitik Ledarskap Jämställdhet Mångfald 15

18 Förslag till information att förmedla vid introduktionen Tydliga värderingar I ST är de grundläggande fackliga värderingarna viktiga. Vi arbetar aktivt för demokrati, rättvisa, humanism och solidaritet. ST arbetar också internationellt för att stärka fackligt arbete i länder där mänskliga och fackliga fri- och rättigheter inte är självklara. Därför väljer jag ST Dela ut kortet Därför väljer jag ST till potentiella medlemmar. Det beskriver kortfattat varför det är en bra idé att vara medlem i ST. Beställ kortet kostnadsfritt från ST Förlag. Viktiga frågor Bättre arbetsvillkor är vårt viktigaste mål. Det gäller främst lön och andra anställningsvillkor, rätten till utveckling och inflytande i arbetet, gott ledarskap och god arbetsmiljö. ST kämpar också för jämställdhet och ökad mångfald och motverkar alla former av diskriminering. En arbetsplats en fackförening STs motto är En arbetsplats en fackförening. Alla är välkomna som medlemmar, oberoende av utbildning, befattning och arbetsuppgifter. Det ger styrka, gemenskap och ökar sammanhållningen. Helhetssyn på arbetet Goda arbetsvillkor förutsätter både individuell utveckling och utveckling av verksamheten. ST arbetar för att medlemmen dels ska få större inflytande över sitt eget arbete, dels kunna påverka det som händer på arbetsplatsen. Medlemmarna styr Medlemmarnas behov och önskemål styr det fackliga arbetet. Verksamheten formas och drivs av medlemmarna tillsammans. Alla uppmuntras att delta och påverka vilka frågor som ska prioriteras. På arbetsplatsen där möjligheterna att påverka är störst finns arbetsplatsombud som medlemmarna själva har valt. Samarbete ger styrka För ST är samarbete viktigt både inom den egna organisationen och med andra. Det ger kraft i förhandlingar, opinionsbildning och internationellt arbete. 16 Kompetens och erfarenhet ST vet hur det är att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. Vi har lång erfarenhet och expertkunskap om de frågor som är viktiga för medlemmen och verksamheten. Det gör att ST kan påverka arbetsgivaren och genomdriva förändringar.»

19 Partipolitiskt obundet ST är inte kopplat till något politiskt parti. När ST tar ställning i politiska frågor är det utifrån medlemmarnas perspektiv och intressen. Arbetsplatsnivån är tyngdpunkten i det fackliga arbetet Visa hur STs organisation är uppbyggd, med avdelning, sektion, klubb och arbetsplatsombud. Det här gör det lokala facket i praktiken Det lokala facket leds av en styrelse som medlemmarna själva har valt. Det lokala facket gör bland annat följande: ordnar medlemsmöten och informella möten samt ger ut information. Kan även ha referensgrupper, nätverk och yrkesträffar. löneförhandlar (berätta om lönepolicyn, STs och arbetsgivarens. Berätta om hur ST förhandlar centralt, lokalt, förankring. Samtal om lön.) medverkar kring anställningsvillkor har inflytande i arbetet arbetar för kompetensutveckling bevakar medlemmarnas intressen satsar på arbetsmiljön samarbetar med arbetsgivaren och andra fackförbund på arbetsplatsen Exemplifiera med aktuella frågor som är viktiga för de anställda. Var finns styrelsen? Hur kommer man i kontakt med den? Lämna namn, telefonnummer, e-postadresser och webbadress. Det finns en utbildning för medlemmar som handlar om hur man genomför ett samtal om lön. Studier och studieansvarig på arbetsplatsen Det finns många bra studiecirklar och utbildningar för medlemmar och förtroendevalda. Medlemsavgiften Berätta om systemet med medlemsavgift, storleken (rabatt de första sex månaderna), avgift till a-kassan, att avgifterna är avdragsgilla i deklarationen och vad pengarna går till.» 17

20 Enligt STs servicemål ska en ny medlem välkomnas av det lokala facket inom 14 dagar. Förbundet STs omkring medlemmar representerar en mängd olika yrken och bakgrunder. De flesta arbetar inom statliga verksamheter, till exempel på myndigheter, i affärsverk, på högskolor och universitet, i statligt ägda bolag eller i statligt finansierade stiftelser. Det finns också ST-medlemmar som arbetar i privata företag. TCO ST är ett av medlemsförbunden i TCO, som representerar 1,2 miljoner tjänstemän. I TCOs medlemsförbund finns totalt fler akademiker än inom SACO-förbunden. TCO arbetar med övergripande samhällsfrågor och opinionsbildning. Några exempel är bildskärms- och mobiltelefonmärkning samt kampanjen Jobb Familj. Ansvarig: Klart när: 10. Genomför ett uppföljningssamtal Ta kontakt med den nyanställda vid ett personligt besök och följ upp för att se om hon/han har blivit medlem i ST. Försök att ta reda på skälen till varför/ varför inte som den nyanställda har blivit/inte har blivit medlem. Observera att detta steg ibland kan komma innan steg 9 eftersom en del arbetsplatser bara genomför introduktionsutbildning några gånger per år. Välkomna den som har blivit ST-medlem! Hjälp vid behov den som vill bli medlem men som ännu inte har fyllt i medlemsansökan. Ansvarig: Klart när: 18

21 11. Sammanfatta genomförda åtgärder Sammanfatta genomförda åtgärder genom att fylla i formuläret Information om nyanställd. På så sätt vet alla vad som har gjorts. Formuläret finns längre bak i den här broschyren. Du kan också ladda hem det från förtroendevaldasidan på STs webbplats. Ansvarig: Klart när: Följ upp och utvärdera Följ upp och utvärdera rekryteringsarbetet och rekryteringsrutinerna regelbundet. Hur många nya medlemmar har ni rekryterat? Nådde ni era mål? Varför? Varför inte? Vad fungerade och vad fungerade inte? Varför? Vilka argument använde de som blev medlemmar/inte blev medlemmar och hur bemötte ni argumenten? Skapa en argumentsamling och använd den i det fortsatta arbetet. Är det något ni behöver ändra för att lyckas bättre i framtiden? Dra slutsatser och rapportera till styrelsen. Besluta i styrelsen om eventuella ändringar i rekryteringsrutinerna. Dela med er av era erfarenheter till andra inom ST. Använd rekryteringssidan på STs webbplats eller kontakta STs tidning för förtroendevalda ST Rapport om ni har ett bra rekryteringstips. 19

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Framgångsrik organisering. Arbetsplatsklubb

Framgångsrik organisering. Arbetsplatsklubb Framgångsrik organisering Arbetsplatsklubb Framgångsrik organisering för arbetsplatsklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter,

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Framgångsrik organisering

Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering för arbetsplatsklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter, men också för

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011 Webbtidning för medlemmar i Nummer 0-0 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan -6 Posten

Läs mer

ST har lämnat yrkanden

ST har lämnat yrkanden VÄ NYTT Information till ST- Försäkringskassans medlemmar i Västra Götaland/Halland Nr 5/2010 2010-06-18 ST har lämnat yrkanden ST.s förhandlingsorganisation har nu lämnat över sina krav till arbetsgivarverket

Läs mer

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket Tryck: Tabergs Media

Läs mer

Grundbok för försäkringsinformatörer

Grundbok för försäkringsinformatörer Ditt uppdrag som försäkringsinformatör Grundbok för försäkringsinformatörer 2013 Ditt uppdrag som försäkringsinformatör Landsorganisationen i Sverige 2013 Produktion: Bilda Förlag & Idé Illustratör: Olle

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

unionen.se/klubbar/spf

unionen.se/klubbar/spf Systembolagets Personalförening Handbok för Förtroendevalda Ett informationsmaterial från SPF unionen.se/klubbar/spf Version 15,september 2010 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Att synas och bli flera. En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar

Att synas och bli flera. En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar Att synas och bli flera En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar 1 Att synas och bli flera Det går bra nu. Sacoförbunden växer och får kontinuerligt fler medlemmar.

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Innehållsförteckning. Undervisningsmaterialets olika delar Att undervisa i arbetslivsinformation

Innehållsförteckning. Undervisningsmaterialets olika delar Att undervisa i arbetslivsinformation Lärarhandledning Innehållsförteckning 2 Inledning sid 3 Undervisningsmaterialets olika delar sid 4 Att undervisa i arbetslivsinformation sid 5 Filmen sid 6 Casebeskrivningar sid 7 Förhandlingsspelet sid

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER! 4:2013 GULDNAPPEN Är din arbetsplats föräldravänlig? Gränslöst arbetsliv Höstens kampanjtema Unionen + Farmaciförbundet = sant Från den 1 januari 2014 DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer