PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015"

Transkript

1 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen Enligt 6 kap. 8 Skollagen (2010:800) ska huvudmannen se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. I 3 kap. 16 Diskrimineringslagen (2008:567) framgår det att likabehandlingsplanen ska upprättas varje år. Planen ska innehålla en översikt över de åtgärder som behövs för att dels främja barn och elevers lika rättigheter möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning, dels för att förebygga och förhindra trakasserier.

2 Innehåll GRUNDUPPGIFTER...2 VISION...2 ANSVARSOMRÅDEN...2 DEFINITION AV BEGREPP...2 UTVÄRDERING AV FÖREGÅENDE ÅRS PLAN...3 DELAKTIGHET OCH FÖRANKRING...5 KARTLÄGGNING...5 Etnisk tillhörighet...6 Religion...6 Kön/sexuell läggning...6 Funktionsnedsättning...7 Sammanfattning...7 FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER...7 Religion...7 Etnisk tillhörighet eller bakgrund...8 Funktionsnedsättning...8 Sociala medier...9 FRÄMJANDE INSATSER...9 Inkludering...9 Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning...10 Funktionsnedsättning...10 Genus, kön och sexuell läggning...11 Annan kränkande behandling...11 STRUKTUR FÖR AKUTA ÄRENDEN...12 Utredning...12 Åtgärder...13 Uppföljning och utvärdering...13 Dokumentation...13 PLANERINGSHJULET...14 Bilagor

3 GRUNDUPPGIFTER Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling på Stålhamraskolan gäller för läsåret 2014/2015. Stålhamraskolan är en F-6 skola som ligger i området Saltskog i Södertälje. Skolan har både förskoleklasser, grundskola, grundsärskola och träningsklasser, finska klasser samt en liten klass för barn med kommunikations- och samspelsvårigheter. På skolan går cirka 410 barn. Skolan är Olweuscertifierad. VISION Vi följer och säkerställer varje elevs lärande. ANSVARSOMRÅDEN Rektor ansvarar för att en plan mot diskriminering och annan kränkande behandling upprättas varje år. Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling utvärderas under maj och juni En ny plan för läsåret 2015/2016 upprättas i augusti Utvärderingen görs med hjälp av Olweusenkäten, skolans kompletterande elevenkäter samt utvärdering i arbetslagen, elevrådet, föräldrarådet med hjälp av gensvarsprotokoll. Ansvariga för arbetet med Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling är Stålhamraskolans Likabehandlingsgrupp. Likabehandlingsgruppen består av skolsköterska, kurator, två specialpedagoger, en fritidspedagog, fem övriga pedagoger och rektor. Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling redovisas i SKA (Södertälje kommuns Systematiska Kvalitets Arbete). DEFINITION AV BEGREPP Diskrimineringsgrunderna: kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder. Direkt diskriminering: en elev missgynnas genom att behandlas sämre än andra i en jämförbar situation och att detta kan kopplas till någon av diskrimineringsgrunderna. Indirekt diskriminering: det sker när skolan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev p.g.a. 2

4 diskrimineringsgrunderna. Enbart personal kan göra sig skyldiga till diskriminering, då endast personer som har någon form av makt kan diskriminera. Trakasserier: är uppträdande som kränker en elevs värdighet och som har samband med någon diskrimineringsgrund. Både skolpersonal och elever kan göra sig skyldiga till trakasserier. Det är trakasserier även när en elev kränks p.g.a. en förälders eller syskons sexuella läggning, funktionshinder med mera. Kränkande behandling: är uppträdande som kränker en elevs värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Det kan vara att retas, mobba, frysa ut någon, knuffas eller att rycka någon i håret. Både skolpersonal och elever kan göra sig skyldiga till kränkande behandling. UTVÄRDERING AV FÖREGÅENDE ÅRS PLAN Likabehandlingsgruppen har analyserat både genomförande, utvärderingsmetoder, arbetssätt och tidsplan genom diskussioner i gruppen Under läsåret 2013/2014 har likabehandlingsgruppen haft mer kontinuerliga möten än tidigare, mötena har planerats i början av läsåret och fördes in i kalendariet. Vi har även haft en hel planeringsdag för gruppen. Tack vare de kompletterande enkätfrågorna samt Olweusfrågorna har vi hållit likabehandlingsfrågorna levande under hela året. Omarbetningen av Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling har gett ökad tydlighet, vilket också personalens utvärdering visat. Arbetslagen har blivit mer involverade i Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling genom att de fått utvärdera den utifrån fyra olika perspektiv (gensvarsprotokoll, se bilaga). Ett schema för fotbollsplanen har upprättats och utvärderats av eleverna med gensvarsprotokoll. De flesta var positiva till schemat, men önskade att alla vuxna vet vad som gäller och att de hjälper till om det uppstår konflikter. Vad vi har kommit fram till är att arbetet med planen mot diskriminering och annan kränkande behandling är väldigt omfattande och behöver en kontinuerlig plats i verksamheten. Vi behöver skapa rutiner kring när och hur vi ska arbeta med planen i hela organisationen så att alla kan bli delaktiga t ex under arbetslagsmöten, APT, pedagogiska forum och studiedagar. Vi behöver hitta forum för hela personalgruppen där vi kan fokusera helt på frågorna i planen mot diskriminering och annan kränkande behandling genom diskussioner och praktiska övningar. 3

5 Vi behöver bli bättre på att involvera eleverna i framtagandet av planen tex genom klassråd och elevråd och även ge föräldrarna en större möjlighet att bidra med sina synpunkter genom att t ex arbeta med planen under föräldrarådet. Föräldrarådet har tagit del av planen, men hade inte tid för diskussion vilket vi i framtiden bör prioritera. Vi kan också konstatera att allt som det står att vi ska genomföra i planen mot diskriminering och annan kränkande behandling har vi inte lyckats genomföra. Det är viktigt att vi blir mycket bättre på att planera vårt arbete, med hjälp av planeringshjulet, samt bli bättre på att följa upp och analysera det vi faktiskt gör. Planen har utvärderats i arbetslagen där varje arbetslag fått varsin del att utvärdera. De har fyllt i ett svarsprotokoll. Där framkom att: En del upplevde planeringshjulet svårt att förstå fullt ut. Planeringshjulet saknar datum och årtal. Skolutvecklingsgruppen Olweus arbete med att ta fram normkritiska frågor som underlag till samtal i klasserna har inte färdigställts. Samarbetet med modersmålslärarna har inte gått vidare enligt planerna. Ett visst samarbete mellan grundskolan och grundsärskolan på elevens val har skett, men det finns en del svårigheter i förhållande till olika behov av struktur. Samma sak gäller för samarbeten på fritids. Uppstarten av det normkritiska arbetet på skolan har ägt rum och vi ser ett behov av en tydligare plan för kommande år. Det finns ett behov av tydligare struktur kring uppföljning av kränkningar. Den kan bli mer tillgänglig för föräldrar med andra modersmål än svenska. Planen kan vara ett bra diskussionsunderlag för ett föräldramöte. Frågorna i skolans enkät bör formuleras tydligare. Man vill fortsätta att regelbundet diskutera dessa frågor i klasserna. Förslag att någon/några från likabehandlingsgruppen cirkulerar i klasserna och har klassamtal tillsammans med lärarna. Förslag att som pedagog leka med sina elever (och ha en tanke bakom leken). Förslag att man kan jobba i olika teman, till exempel religion och ha dramaövningar, ser filmer och gör andra konkreta övningar, i syfte att stärka oss i hur vi bemöter barn och vuxna som har andra religioner. För att förankra planen hos elever och föräldrar föreslås att föräldrar och barn får ett kontrakt som de skriver på, då följs reglerna bättre. Skicka hem trivselregler till föräldrar vid terminsstart. 4

6 DELAKTIGHET OCH FÖRANKRING Elever deltar i enkäter och andra kartläggningsmetoder som t ex diskussioner vid klassmöten. All personal går igenom Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling vid läsårets början i arbetslagen. Läget i klasserna samt på hela skolan i stort diskuteras kontinuerligt vid klassmöten. Analys av och diskussion kring kartläggningens resultat genomförs i skolans likabehandlingsgrupp. Klasserna arbetar med planen under sina klassrådsmöten och elevrådsrepresentanterna för vidare klassernas åsikter och synpunkter till elevrådet för vidare diskussioner. Ledningsgruppen arbetar med planen under ledningsgruppsmöten. Arbetslagen arbetar med planen under arbetslagsmöten. Vi bjuder in kommunens utvecklare för likabehandling som föreläsare för att ge personalen inspiration för fortsatt arbete. Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling gås igenom på föräldramöten, publiceras på skolans hemsida och information skickas hem till alla föräldrar. Skolans trivselregler skickas hem till föräldrar. KARTLÄGGNING Stålhamraskolan arbetar enligt Olweus antimobbningsprogram. Olweus använder en enkät som varje år, under vårterminen, kartlägger vad elever i årskurs 3-6 har för åsikter kring mobbning på skolan. Enkäten består av 50 frågor som berör hur eleverna trivs i skolan, om de har känt sig utsatta för mobbning, på vilket sätt, av vilka, men även om de själva utsatt någon för mobbning och hur de upplever vuxnas stöd. 213 elever i årskurs 3-6 har svarat på Olweusenkäten vilket är viktigt att ha i åtanke då alla elever inte är representerade. Utöver Olweusenkäten har skolan utformat egna frågor som komplement, genom anonym handuppräckning (där eleverna bland annat fått svara genom att blunda/lägga ner huvudet på bänken och räcka upp handen)men även diskutera i klassrummet, dessa frågor har majoriteten av klasser i skolan arbetat med. Olweusprogrammet använder mobbning som begrepp där vi på Stålhamraskolan använder begreppet kränkning, detta för att en elev inte ska behöva bli utsatt mer än en gång för att det ska vara allvarligt och att vi som skola ska agera. Vi har tidigare inte haft med ålder som diskrimineringsgrund och därför finns det perspektivet inte med i kartläggningen. 5

7 Enligt Olweusenkäten trivs 181 elever på Stålhamraskolan, men 7 elever svarar att de inte har någon kompis i skolan. 169 elever (79,3%) svarade att de inte blivit mobbade de senaste månaderna. Föregående år var den siffran 77,9%, alltså har det skett en viss förbättring i den generella upplevelsen bland eleverna. 36 elever har de senaste månaderna blivit utsatta för mobbning via internet eller mobiltelefon, det har skett en ökning sedan 2013 då det var 26 elever som svarade ja på samma fråga. Det har skett en minskning i antal elever som är rädda för att bli mobbade i skolan sedan 2013 med knappt 1%. Antalet elever som anser att kompisar som blir mobbade får vad de förtjänar har ökat med 4% däremot har det skett en viss minskning (1,6%) av antalet elever som kan tänka sig att vara med och mobba någon. Likt 2013 är det drygt 40% av eleverna som upplever att vuxna på skolan ibland, någon enstaka gång eller nästan aldrig gör något för att stoppa att en elev blir kränkt. Etnisk tillhörighet 33 elever uppgav på Olweusenkäten att de någon gång eller ett par gånger per månad har blivit mobbad för sin hudfärg eller bakgrund. 1 elev har uppgett att detta skett varje vecka. Religion 35 elever uppgav på skolans egen undersökning att de någon gång har känt sig utsatta på grund av sin religion, generellt sett är det fördelat med ett par enstaka elever per klass. 2 elever på skolan säger att det spelar roll vilken religion de tillhör. Stålhamraskolans elever är splittrade kring frågan om alla måste ha en religion eller inte, men många svarar att det mest är föräldrarna som bestämmer vilken religion en tillhör. Bland eleverna i femman och sexan kan vi se att det finns en diskussion kring möjligheter att byta religion och en problematisering kring barns möjligheter att bestämma själva. Kön/sexuell läggning 9% av eleverna på Stålhamraskolan tycker inte att alla har samma rättigheter oavsett kön. 85% anser att alla kan bli kära i vem som helst. Däremot framkom det inte huruvida eleverna tänker att vem som helst innebär att det är vilken person som helst oavsett kön, läggning eller bakgrund eller om eleverna har en egen bild av vilka personer som "hör ihop". Dessutom var det några elever som svarade att det är föräldrarna som bestämmer vem de får bli kära i. Detta framkom i skolans kompletterande undersökning. 6

8 Funktionsnedsättning 20% av eleverna på Stålhamraskolan tror, enligt skolans kompletterande undersökning, att barn med funktionsnedsättning inte trivs bra i skolan. Mer än 30% av eleverna vet att någon på skolan blivit retad för sin funktionsnedsättning. Kartläggningen visar dock inte om eleverna syftar på dolda eller synliga funktionsnedsättningar eller både och. Sammanfattning Utifrån den kartläggning som har gjorts grundat på Olweusenkäten och Stålhamraskolans kompletterande frågor och diskussioner kan vi identifiera några områden där vi behöver sätta in förebyggande åtgärder. Det är utsatthet på grund av religion, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning och utsatthet på internet och/eller telefon. FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER Religion Nuläge: 16 % av eleverna har uppgett att de någon gång känt sig utsatta på grund av religion. Mål: Inga elever ska känna sig utsatta på grund av sin religiösa tillhörighet Åtgärd: Vi ska kritiskt granska skolans befintliga traditioner kring högtider och se över alternativa möjligheter för att inkludera alla oavsett religiös tillhörighet. Vi ska börja uppmärksamma högtider från fler religioner än endast kristendom. Samla in övningar och material som pedagoger kan använda för att arbeta med i helgrupp. Tidsplan: Likabehandlingsgruppen förbereder frågor kring skolans traditioner till arbetslagen i november. Efter återkoppling från arbetslagen granskar Likabehandlingsgruppen underlaget och föreslår alternativa möjligheter för att inkludera alla oavsett religiös tillhörighet i januari. I januari ska klasserna börja arbeta med att undersöka vilka traditioner som eleverna i skolan firar och tillsammans bestämma hur de kan uppmärksamma dem. I november påbörjas arbetet med att samla in övningar och material som hjälp till pedagogerna. 7

9 Ansvarig för genomförande: Likabehandlingsgruppen samt arbetslagen. Uppföljning: Vid utvärderingen i klasserna och arbetslagen under slutet av VT Etnisk tillhörighet eller bakgrund Nuläge: 33 elever uppgav att de någon gång eller ett par gånger per månad har blivit mobbad för sin hudfärg eller bakgrund Mål: Inga elever ska känna sig utsatta på grund av sin hudfärg eller bakgrund Åtgärd: Samla in övningar och material som pedagoger kan använda för att arbeta med i helgrupp. Förhoppningsvis kan detta bifogas kommunens Verktygslåda. Lärarna ska arbeta med övningar och diskussion kring allas lika värde, olikheter/likheter och respekt. Tidsplan: Arbetet med att samla in övningar och material påbörjas i november. Pågående under året och materialet inkluderas i den ordinarie undervisningen. Ansvarig: Likabehandlingsgruppen och arbetslagen. Uppföljning: Vid utvärderingen i klasserna och arbetslagen under slutet av VT Funktionsnedsättning Nuläge: 20 % av eleverna svarar att man inte trivs på skolan om man har funktionsnedsättning. Ungefär 30 % känner till någon som blivit retad för sin funktionsnedsättning. Mål: Inga elever ska bli retad på grund av sin funktionsnedsättning och att alla elever på Stålhamraskolan ska få kunskap om olika funktionsnedsättningar. Åtgärd: Pedagoger från särskolan går in i grundskolans klasser och för samtal om funktiosnedsättningar som förekommer inom särskolan. Bjuda in föreläsare med egna erfarenheter av funktionsnedsättning skolans elever. Utreda möjligheten till kompetensutveckling för personal i seriesamtal och sociala berättelser. 8

10 Tidsplan: Planeringen sker under HT 2014 med deadline 17 december, arbetet sker under VT Ansvarig för genomförande: Likabehandlingsgruppen Uppföljning: Vid utvärderingen av planen under slutet av VT Sociala medier Nuläge: 17% har blivit utsatta för obehagliga eller sårande meddelanden, samtal eller annat på mobiltelefon eller internet. Mål: Ingen elev ska bli utsatt på sociala medier på så sätt att det går ut över elevens skolsituation. Åtgärd: Eleverna i mellanstadiet ska få en säker på nätet -utbildning där de får diskutera hur de kan använda internet på ett tryggt sätt för alla. Tidsplan: Arbetet påbörjas under HT 2014 och fortlöper fram till mars Ansvarig för genomförandet: Kurator Uppföljning: Vid utvärdering av planen under slutet av VT FRÄMJANDE INSATSER Inkludering Mål: Stålhamraskolans verksamhet ska vara inkluderande. Aktiviteter: På klassmöten reflektera över normer och demokratiska värderingar utifrån teman som Olweusgruppen ansvarar för att ta fram. Planen för normkritiskt arbete fokuserar på utbildning och stöd till personalen för att skapa en trygghet i att föra samtal med ett normkritiskt perspektiv med eleverna. Regelbundna elevråd där bland annat läget på skolan lyfts och diskuteras. Susanna Ödman ansvarar för elevrådet på mellanstadiet och Liselott Odelius på lågstadiet. Alla klasslärare sitter med sin klass i matsalen varje dag under barnens lunch. Elevens val där elever från olika klasser (från både grund- och grundsärskolan) samarbetar över årskurserna. Rastvärdsverksamhet. Likabehandlingsgruppen besöker elevrådet och presenterar Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Fotbollsplansschema. 9

11 Diskutera en gemensam planering för elevernas första vecka på läsåret utifrån ett gruppstärkande perspektiv. Tidsplan: De flesta av dessa aktiviteter sker kontinuerligt under hela läsåret förutom Likabehandlingsgruppens besök som är vid ett tillfälle samt planering av gruppstärkande perspektiv som sker under slutet av VT Ansvarig för genomförande: Klasslärare, lärare ansvariga för elevråd, Olweusgruppen, ledningsgruppen och Likabehandlingsgruppen. Uppföljning: Genom en enkät och diskussion i elevrådet och i personalgruppen som genomförs i maj. Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Mål: Ingen ska känna sig utsatt för diskriminering eller trakasserier på grund av etnisk tillhörighet, religion, annan trosuppfattning eller kulturell tillhörighet. Aktiviteter: Erbjuda tolkhjälp till föräldrar vid behov. Erbjuda specialkost med hänsyn tagen till religion. Schemalagda klassmöten där samtal förs om allas lika värde. Normkritiskt perspektiv i undervisningen. Tidsplan: De flesta av dessa aktiviteter sker kontinuerligt under hela läsåret. Ansvarig för genomförande: Skolans personal. Uppföljning: Vid revideringen av planen mot diskriminering och annan kränkande behandling i maj. Funktionsnedsättning Mål: Alla elever ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett funktionsnedsättning. Aktiviteter: Erbjuda alla elever lika möjligheter för deltagande i vår verksamhet oavsett funktionsnedsättning, både synliga och icke synliga. Samarbetsgrupper mellan grundsärskolan och grundskolan vid t.ex. elevens val. 10

12 Gemensamma aktiviteter grundsärskolan grundskolan under fritidstid. Gemensamma lokaler och klassrum bredvid varandra grundsärskola och grundskola. Använda varandras kompetens när det gäller funktionsnedsättning. Inom ramen för den normkritiska planen arbeta med språket vi använder på skolan för att inkludera alla. Tidsplan: Dessa aktiviteter sker kontinuerligt under hela läsåret. Ansvarig för genomförande: Skolans personal. Uppföljning: Vid revideringen av planen mot diskriminering och annan kränkande behandling i maj. Kön och sexuell läggning Mål: Alla ska känna, och ha, respekt och förståelse oavsett könsidentitet och/eller sexualitet. Aktiviteter: Frågorna integreras i skolans undervisning, man kan t ex arbeta med Huset, läsa relevant litteratur, se filmer och arbeta med värderingsövningar. På ett medvetet sätt skapa möjlighet till lek ur ett jämställdhetsperspektiv för eleverna (t ex uppmuntra till lek utanför traditionella könsroller). Inom ramen för den normkritiska planen arbeta med språket vi använder på skolan för att inkludera alla. Tidsplan: Dessa aktiviteter sker kontinuerligt under hela läsåret. Ansvarig för genomförande: Skolans personal. Uppföljning: Vid revideringen av planen mot diskriminering och annan kränkande behandling i maj. Annan kränkande behandling Mål: Inga elever känna sig utsatta för kränkande behandling. Aktiviteter: Arbeta kontinuerligt med den psykosociala miljön på skolan för att alla ska få ett respektfullt bemötande. Detta sker i varje möte som förs på skolan. 11

13 Klassmöten varannan vecka och Olweus-klassmöten varannan vecka. Om en elev blir utsatt för upprepad kränkning ska det behandlas enligt åtgärdstrappan (se bilaga). Följa upp anmälningar om kränkningar systematiskt enligt Olweus. På skolan finns Olweusgruppen som ansvarar för att skolan följer Olweusprogrammet och utvecklar det för att fylla Stålhamraskolans specifika behov. Tidsplan: Dessa aktiviteter sker kontinuerligt under hela läsåret. Ansvarig för genomförande: Rektor och skolans personal. Uppföljning: Vid revideringen av planen mot diskriminering och annan kränkande behandling i maj. STRUKTUR FÖR AKUTA ÄRENDEN Rutiner för utredning, agerande och dokumentation Skolan är sedan VT 2013 Olweus certifierad och arbetar enligt Olweusprogrammet sedan Utredning Vid misstanke om att kränkning, diskriminering eller trakasserier har inträffat ska uppgifterna utredas utan tidsfördröjning. Vid s.k. Olweussamtal, som förs om sådan misstanke framkommit, ska alltid två vuxna på skolan vara närvarande. Utredningen ska Ta hänsyn till den utsatte och övriga inblandade. Belysa vad som har inträffat och ska omfatta både den utsatte och den/de som utövat kränkningen, diskrimineringen eller trakasserierna. En bedömning bör göras vid varje enskild händelse utifrån följande aspekter: Hur allvarlig är kränkningen? Bör föräldrar kopplas in? Bör EHT kopplas in? Bör det polisanmälas? Bör det anmälas till socialtjänsten? Behöver skolan ta in hjälp utifrån? Vid allvarliga kränkningar bör utredningen resultera i ett individuellt åtgärdsprogram för både den utsatte och den/de som utsätter. Åtgärdsprogrammet ska beskriva nuläget, målsättningen, vilka åtgärder som vidtas och vem som ansvarar för genomförande, uppföljning och utvärdering. 12

14 Åtgärder Information ska ges till vårdnadshavare till barn/elever som är inblandade (den kränkte och den/de som kränkt) utan tidsfördröjning. Ska utgå från utredningen av vad som skett vid den enskilda händelsen och bör som regel omfatta såväl den utsatte som den/de som utövat kränkningen. Ska avhjälpa akuta händelser och finna mer långsiktiga lösningar. Ska även vidtas i syfte att förändra förhållanden på grupp- och skolnivå utifrån den enskilda händelsen när det är befogat. Om skolan inte själv klarar upp en händelse ska hjälp sökas utifrån. I första hand resurscentrum och/eller respektive verksamhetschef. Åtgärdstrappan, se bilaga Rektor ansvarar för att utredning görs om personal misstänks för kränkning av barn/elev. Stödsamtal till den kränkte och den som kränker kan behövas. Uppföljning och utvärdering Uppföljningen beror på ärendets allvar. Planering av uppföljning sker vid första samtalet med utsatt och utsättande, uppföljningen ska ske inom 14 dagar. Det är viktigt att alla inblandade kommer till tals vid uppföljningen. Uppföljningen ska inledas med ett samtal med den som varit utsatt. Uppföljning med övriga inblandade. Hur har det gått? Utvärdering av utredningsarbetet, åtgärderna och dokumentationen ska göras utan tidsfördröjning. Frågor bör ställas: Vad gjorde skolan bra? Vad ska förbättras? Har de vidtagna åtgärderna nått avsett resultat? Dokumentation Varje kränkning och misstanke om detsamma ska utredas och dokumenteras på särskild blankett Elev känner sig utsatt för kränkning. Blanketten lämnas till kuratorn som kommunicerar med rektorn. Blankett för uppföljning ska sedan fyllas i. Rektor skickar blanketten till kommunens utvecklare för likabehandling (Vivi Havia). Uppföljning av varje händelse ska dokumenteras. Dokumentationen ska innehålla beskrivning av kränkning och misstanke om kränkning, utredningen, åtgärderna, uppföljningen. Kontaktuppgifter till personal som elever/barn/föräldrar kan vända sig till finns på skolans hemsida. 13

15 PLANERINGSHJULET Augusti 2014: Avsluta utvärdering av förra årets plan. Rastvärdsschema färdigt. September 2014: Plan för rastverksamheten färdig. Oktober 2014: Utvärdering av förra årets plan redovisas i SKA. Upprätta ny plan mot diskriminering och annan kränkande behandling. November 2014: Klasslärarna går igenom Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling tillsammans med eleverna. Arbete med Olweusfrågan genomförs på klassmöte. 1/11 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling skickas till kommunansvarig. Plan för normkritiskt arbete för läsåret upprättas. Påbörja genomförandet av säker på nätet -utbildning för mellanstadiet. Likabehandlingsgruppen presenterar planen mot diskriminering och annan kränkande behandling för rektor, ledningsgruppen och elevrådet. Likabehandlingsplanen delas ut till all personal. Personal får information om Verktygslådan (kommunens kunskapsbas för arbete med dessa frågor). Information om var planen finns tillgänglig skickas hem till föräldrar. Förbereda frågor till arbetslagen kring skolans traditioner. En förenklad version av Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling görs för att använda till elever och föräldrar. December 2014: Arbete med Olweusfrågan genomförs på klassmöte. Plan för genomförande av åtgärder inom området funktionsnedsättning ska färdigställas 17/12. Genomförandet av säker på nätet -utbildning för mellanstadiet fortsätter. Januari 2015: Arbete med Olweusfrågan genomförs på klassmöte. Varje klass undersöker vilka högtider och traditioner som firas av eleverna på skolan. Genomförandet av säker på nätet -utbildning för mellanstadiet fortsätter. 14

16 Likabehandlingsgruppen ska sammanställa arbetslagens information om skolans traditioner och ger förslag på hur alla elever kan inkluderas i firandet. De första rastaktiviteterna genomförs. Uppföljning och diskussion kring arbetet utifrån planen mot diskriminering och annan kränkande behandling sker i arbetslagen. Planering av årets kartläggning. Februari 2015: Arbete med Olweusfrågan genomförs på klassmöte. Genomförandet av säker på nätet -utbildning för mellanstadiet fortsätter. Utvärdering av rastverksamheten. Mars 2015: Arbete med Olweusfrågan genomförs på klassmöte. Genomförandet av säker på nätet -utbildning för mellanstadiet fortsätter. Genomförande av Olweusenkäten. Uppföljning av Skolutvecklingsgruppen Olweus arbete med Olweusfrågorna. April 2015: Arbete med Olweusfrågan genomförs på klassmöte. Maj 2015: Arbete med Olweusfrågan genomförs på klassmöte. Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling utvärderas av elever och personal. Utvärderingen av Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling påbörjas i likabehandlingsgruppen. Juni 2015: Kartläggningen ska färdigställas inför nästa års plan. Planering inför upprättandet av plan för diskriminering och annan kränkande behandling 2015/2016. Augusti 2015: Ny plan upprättas under uppstartsveckan. 15

17 Bilagor STÅLHAMRASKOLANS TRIVSELREGLER Stålhamraskolans regler är till för allas trivsel, trygghet och säkerhet och gäller alla som vistas på skolan. Arbete med uppdatering pågår under hösten Regel 1-4 (Olweusprogrammet) Vi ska inte mobba eller kränka andra. Vi ska bemöta varandra med vårdat språk, hänsynsfullt och respektfullt. Vi ska hjälpa elever som blir mobbade. Vi ska vara tillsammans också med elever som lätt blir ensamma. Om vi vet att någon blir mobbad, ska vi tala om det för klassföreståndaren (eller annan vuxen) och föräldrarna. Övriga regler Vi slänger skräp i papperskorgar både ute och inne. Vi lämnar alltid ytterkläder, även mössa och keps, utanför skolans undervisningslokaler och matsal. Vi vistas utomhus på rasterna. Godis, tuggummi, halstabletter är inte tillåtna på skolan. Av säkerhetsskäl får elev inte lämna skolans område utan tillåtelse från ansvarig personal. På grund av olycksrisken får du inte kasta snöboll, cykla, åka skateboard, sparkcykel eller rullskridskor på skolans område. Du får endast använda skolans datorer under närvaro av skolans personal. Du får endast filma/fotografera med skolans utrustning under ledning av skolans personal. Om eleven måste ha med sig mobilen till skolan ska denna lämnas in till klassläraren under hela skoldagen. Var rädd om dina egna, andras och skolans tillhörigheter. Du kan bli ersättningsskyldig för saker som du slarvar bort, skadar eller förstör. Skolan ersätter inte vid förlust av, eller skada på, personliga värdesaker, mobiler mm. Till privata fester sköts inbjudningar utanför skolan. Undantag: om du bjuder in hela klassen. Vi förväntar oss att våra elever följer och respekterar Stålhamraskolans regler, och vi hoppas på föräldrarnas aktiva stöd i vår strävan att upprätthålla vårt regel- och normsystem som syftar till att befrämja elevernas trivsel, trygghet och säkerhet. ÅTGÄRDSTRAPPAN, om regler inte följs. 1. Muntlig tillsägelse av skolans personal. 2. Vid upprepning samtal med elev och förälder. 3. Tas upp i arbetslaget. 4. Tas upp på EHT. 5. Vid fortsatt upprepning samtal med skolledningen 6. Vi behov skrivs åtgärdsprogram tillsammans med elev och förälder. 7. Utvärdering och uppföljning av åtgärdsprogram. 8. Kontakt med socialtjänsten. 16

18 GENSVARSPROTOKOLL? Vad är bra? Vad är konkret? Vad saknas? Vad förstår jag inte? Vad är konstigt? Tips och idéer för att utvecklas. Vad behöver jag göra för att gå vidare? 17

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan

Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan Bildningsförvaltningen Grundsärskolan Reviderad 2016 02 15 Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2 (11) Innehållsförteckning: Regelverk

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Västerskolans mål. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2016/2017.

Västerskolans mål. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2016/2017. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2016/2017. Västerskolans mål Vår skola ska präglas av respekt för människans olikheter. Ingen elev eller vuxen ska fysiskt eller psykiskt utsättas

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan Januari 2014 Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan ht 2013/vt 2014 Vår vision: På Sjöstugan ska alla barn och vuxna trivas och känna sig trygga, få vara engagerad och bemötas med respekt.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret Utbildningsförvaltningen Sida 1 (5) 2015-06-02 I och med att vi arbetar i Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret 2015-2016 Verksamheter som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Skogomeskolan Skogomeskolans fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Grunduppgifter: Skogomeskolan Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola och fritidshem Ansvarig

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola/Skolbarnomsorg Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen 1 Likabehandlingsplanen 1. Inledning 1.1 Verksamhetens ställningstagande 1.2 Till dig som vårdnadshavare 2. Syfte och åtgärder 2.1 Syftet med lagen 2.2 Aktiva åtgärder 2.3 Ansvarsfördelning 2.4 Förankring

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Ahla skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ahla skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ahla skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen F-3, Fritids Läsår 2014-2015 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-3, Fritids

Läs mer

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekonomiprogrammet Läsår 15/16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Målsättning, vision och kärnvärden

Målsättning, vision och kärnvärden Målsättning, vision och kärnvärden På Skanör Falsterbo Montessoriskola är visionen att utbilda morgondagens världsmedborgare. All personal på skolan arbetar aktivt för att förhindra varje form av diskriminering

Läs mer

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-3 och fritidshem Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Hjoggböleskolan Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola F-5 och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Johanna Norlund Planen

Läs mer

Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen grundar sig på bestämmelser i 14a kap. skollagen (1985:1100), diskrimineringslagen (2008:567) och och

Läs mer

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, förskoleklasser, grundskola Läsår 2014/2015 1 Grunduppgifter Ansvariga för planen:

Läs mer

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Bildning, fritid och kultur Innehåll Policy för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Skogstorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skogstorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skogstorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 2014-12-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6 och fritidshemmet Läsår: 2014/2015 Planen gäller till 2015-11-30 Vetlanda

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stamgärde skola F-6 2016-17 Revideras v. 44 2017 Inledning Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska skolan upprätta en Likabehandlingsplan medan det i

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Molla förskoleklass, grundskola och fritidshem

LIKABEHANDLINGSPLAN Molla förskoleklass, grundskola och fritidshem Bakgrund LIKABEHANDLINGSPLAN 2016-2017 Molla förskoleklass, grundskola och fritidshem Planen grundar sig på diskrimineringslagen 2 kap. 5, 6, 7 och Skollagen 6 kap. Både diskrimineringslagen och 6 kapitlet

Läs mer

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola, fritidshem a för planen Rektor Vår vision Mo Skola ska genomsyras

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2016-2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Rektor

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling RUDSÄNGENS FÖRSKOLA Smörblomman/Diamanten november 2012- november 2013 1. Vision

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Fågelbo och fritidshemmet Smultronstället 24 januari 2013 Plan mot diskriminering och kränkande behandling förskolan Fågelbo och fritidshemmet

Läs mer

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.)

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) s fritidshem Läsåret 2015/16 Vision På är atmosfären sådan att alla barn och vuxna känner trygghet, trivsel och respekt för varandra.

Läs mer

Likabehandlingsplan 2008/2009. Bollebygdskolan 7-9

Likabehandlingsplan 2008/2009. Bollebygdskolan 7-9 Likabehandlingsplan Bollebygdskolan 7-9 BOLLEBYGDS KOMMUN 1. Inledning Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin individualitet. Likabehandlingsplanen

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING.

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2013/2014 Strandvägsskolan Träningsskolan Regnbågen Ingela Dullum Rektor 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola Likabehandlingsplan Skurholmens förskola 2016-2017 Vad säger lagen? Skollagen Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i både diskrimineringslagen och skollagen.

Läs mer

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår: 2017-2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015 Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt 2014- okt 2015 Varför en likabehandlingsplan? Det finns två lagar som styr en skolas likabehandlingsarbete, skollagen och diskrimineringslagen. Syftet med

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016-2017 Vision På förskolan ska inget barn eller vuxen bli/känna sig diskriminerad eller bli utsatt för kränkande behandling. Alla barn och all personal

Läs mer

Likabehandlingsplan Fritidshemmet Jupiter

Likabehandlingsplan Fritidshemmet Jupiter Likabehandlingsplan Fritidshemmet Jupiter Läsåret 2015/2016 2(5) 3(5) Vision och mål På vår skola ska ingen elev bli utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan form av kränkande behandling. All

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola LIKABEHANDLINGSPLAN Bjurtjärns Skola 2011-2012 1. Inledning Likabehandlingsplanen handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rätten till likabehandling

Läs mer

Åkersskolan och Åkersskolans fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Åkersskolan och Åkersskolans fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Åkersskolan och Åkersskolans fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, Grundsärskola F-7 och fritidshem Läsår Vt-2015/Ht-2015 1/8

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2013-2014 Vår vision Vilhelm Mobergsgymnasiet är en liten skola där man inte är anonym och där alla känner sig trygga. Vi visar

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Reviderad 2014-09-30 Vår vision på Örjansskolan årskurs 6-9 Vårt arbete mot diskriminering, mobbing och kränkande behandling utgår från 14: e kap

Läs mer

Likabehandlingsplan för Stora Bållebergets förskola 2016/2017

Likabehandlingsplan för Stora Bållebergets förskola 2016/2017 Likabehandlingsplan för Stora Bållebergets förskola 2016/2017 1. Bakgrund 1.1. Lagrum Likabehandlingsplanen för Stora Bållebergets förskola tar sin grund i skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567)

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Runnerydsskolan

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Runnerydsskolan Datum 2012-01-09 Handläggare Kjell Wikstrand Rektor Runnerydsskolan Direkttelefon 0380-517932 E-postadress kjell.wikstrand@nassjo.se Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Runnerydsskolan Planen

Läs mer

Bottnarydsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Åk 4-6 2014/2015

Bottnarydsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Åk 4-6 2014/2015 Bottnarydsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Åk 4-6 2014/2015 Innehållsförteckning Grunduppgifter... 3 Utvärdering...4 Främjande insatser... 5 Kartläggning... 6 Förebyggande åtgärder...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gustaviskolans förskoleklass, skola 1 5 och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gustaviskolans förskoleklass, skola 1 5 och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gustaviskolans förskoleklass, skola 1 5 och fritidshem Innehåll Inledning... 3 Definitioner... 3 Vår vision... 4 Långsiktiga mål för det främjande

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Frötuna skola. Likabehandlingsplan Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för skola och fritidshem.

Frötuna skola. Likabehandlingsplan Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för skola och fritidshem. Frötuna skola Likabehandlingsplan 2013-2014 Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för skola och fritidshem. 1 Innehåll Frötuna skolas vision... 2 Vad står begreppen för?...

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling BÅSTADS KOMMUN Västra Karups skola, förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling Läsåret 2013-2014 Västra Karups Skola,

Läs mer

Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016 Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN, HAMMARNS FÖRSKOLA läsåret 2015/2016 Vår vision på Hammarns förskola är att vi ska vara en arbetsplats för barn och vuxna

Läs mer

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Förskolechef Vår vision: På vår förskola

Läs mer

Likabehandlingsplan för Järntorgsskolan

Likabehandlingsplan för Järntorgsskolan Likabehandlingsplan för Järntorgsskolan Vi är alla olika och har olika behov och förutsättningar. Vi har samma regler för alla och samma mål men vägen dit ser olika ut. Likabehandlingsplanen innebär inte

Läs mer

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslås att Verksamheten i skolan

Läs mer

Likabehandlingsplan. Knappen SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN

Likabehandlingsplan. Knappen SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Likabehandlingsplan Knappen 2014 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning Vision..2 Kartläggning/nulägesanalys.2 Förankring av likabehandlingsplanen..4 Åtgärder.5 kompetensutveckling.6

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Smedstorps skola och Hjärtats fritidshem

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Smedstorps skola och Hjärtats fritidshem Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Smedstorps skola och Hjärtats fritidshem Barn och utbildning Smedstorp Läsåret 2013/2014 1. LAGSTIFTNING OCH DEFINITION AV BEGREPP Lagstiftning Sedan

Läs mer

Grindstuskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-3 samt fritidsavdelning

Grindstuskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-3 samt fritidsavdelning Grindstuskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-3 samt fritidsavdelning Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2016/2017. Förskolan Fågelbo och fritidshemmet Smultronstället

Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2016/2017. Förskolan Fågelbo och fritidshemmet Smultronstället Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2016/2017 Förskolan Fågelbo och fritidshemmet Smultronstället 2(5) 1. Vision På förskolan Fågelbo och fritidshemmet Smultronstället strävar vi efter

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Yllestad förskola Läsåret 2012/2013

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Yllestad förskola Läsåret 2012/2013 20120921 Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Yllestad förskola Läsåret 2012/2013 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Lagar och förordningar: Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Vångens förskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1 Vision 2 Bakgrund och syfte 3 Likabehandling 4 Diskrimineringslagen 5 Kommunikation

Läs mer

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola förskoleklass åk 1-2 och fritidshem Läsår: 2016-2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 POLICY 1(8) Ekhagsskolan Johanna M Carlsson Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem 2 Vår målsättning är att alla elever skall

Läs mer

Likabehandlingsplan för Ilsbo förskola 2016/2017

Likabehandlingsplan för Ilsbo förskola 2016/2017 Likabehandlingsplan för Ilsbo förskola 2016/2017 1. Bakgrund 1.1. Lagrum Likabehandlingsplanen för Ilsbo förskola tar sin grund i skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2016-2017 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Introduktionsprogrammen a för planen Bitr. rektor är ytterst ansvarig för planen.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Barnens förskola 2016-2017 Innehållsförteckning 1 Vision 2 Bakgrund och syfte 3 Likabehandling 4 Diskrimineringslagen 5 Kommunikation

Läs mer

Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleklass- åk 6, fritids a för planen Rektor Elisabeth Sterner/ bit

Läs mer

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärrs förskolas Vision: Ett lustfullt lärande i trygg miljö Kärrs förskolas Mål: En förskola fri från kränkningar där alla

Läs mer

Gyttorpskolans fritidshems likabehandlingsplan

Gyttorpskolans fritidshems likabehandlingsplan Bildningsförvaltningen Gyttorpskolans fritidshems likabehandlingsplan Gyttorps fritidshem Både barn och personal på Gyttorpskolans fritidshem jobbar med och ingår i skolans alla aktiviteter. Därför är

Läs mer

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRSUNDA FÖRSKOLA 20130101-20131231 Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Förskoleklass Grundskola 1-5 Fritidshem Fritidsklubb 1 Innehåll: 1. Inledning. 2. Vision 2013/2014. 3. Mål

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling och diskriminering för Ljungfälle grundsärskola och fritidshem Läsåret

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling och diskriminering för Ljungfälle grundsärskola och fritidshem Läsåret Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling och diskriminering för Ljungfälle grundsärskola och fritidshem Läsåret 2015-2016 Annika Sandberg, rektor 0470-43690 1 Innehållsförteckning Sid 1. Vår

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 PRAKTISKA KIRUNA Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 1 Innehållsförteckning 1. Inledning & Syfte... 3 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 3 3. Vision mot kränkande behandling... 3 4. Delaktighet...

Läs mer

Likabehandlingsplan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Frödinge Skola Likabehandlingsplan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Grundskola och förskoleklass, läsåret 2016-2017 Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Fritidshemmet Jupiter

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Fritidshemmet Jupiter Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Fritidshemmet Jupiter Läsåret 2016/2017 2(5) 3(5) Vision och mål På vår skola ska ingen elev bli utsatt för diskriminering, trakasserier eller

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING.

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING För år 2013-14 Förskolan Berguven Britt-Marie Bundsen ansvarig förskolechef 1 Innehållsförteckning

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

Uppdaterad

Uppdaterad Trygghetsplan -En plan mot diskriminering och kränkande behandling Bobygda skola läsåret 2015-2016 Uppdaterad 2015-10-25 Trygghetsplanen plan mot diskriminering och kränkande behandling På vår skola ska

Läs mer

Musik Förskolan Fridhemsgatan 11. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Musik Förskolan Fridhemsgatan 11. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Musik Förskolan Fridhemsgatan 11 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Vår vision: Vår målsättning är att med barnen i fokus erbjuda en trygg, lustfylld och lärorik verksamhet. För

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Bodestorpsskolan, Karlshamns kommun LÅ 16/17

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Bodestorpsskolan, Karlshamns kommun LÅ 16/17 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Bodestorpsskolan, Karlshamns kommun LÅ 16/17 2016-10-19 1 Vision Vi vill skapa en god arbetsmiljö där alla elever och all personal ska känna sig trygga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Rättviks kommuns förskolor och pedagogisk omsorg Vision På förskolan förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. HT 2015/VT 2016 /Sundlerhälsan 2015-06-12 1 Innehållsförteckning Värdegrund...3 Varför behövs en plan mot diskriminering och kränkande...3 behandling?...3

Läs mer

Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola åk 1-9

Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola åk 1-9 Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola åk 1-9 År: 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundsärskola

Läs mer

Bodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Bodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kerstin Henningsson, 0554-193 36 kerstin.henningsson@kil.se 2016-06-13 Bodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 INLEDNING I skollagen och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Läroverket Upprättad Juni 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Likabehandlingsplan/ årlig plan för Sandviks förskolor

Likabehandlingsplan/ årlig plan för Sandviks förskolor Likabehandlingsplan/ årlig plan för Sandviks förskolor 2010-2011 Diskrimineringslag (2008:567) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Timmersvansens Förskola. Plan Mot Diskriminering och Kränkande Behandling 2014/2015

Timmersvansens Förskola. Plan Mot Diskriminering och Kränkande Behandling 2014/2015 Timmersvansens Förskola Plan Mot Diskriminering och Kränkande Behandling 2014/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LAGSTIFTNING...3 CENTRALA BEGREPP...5 ANSVARSFÖRDELNING...7 MÅL...7 FRÄMJANDE ARBETE...7 FÖREBYGGANDE

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Vision På förskolan skall inget barn eller vuxen känna sig diskriminerade eller bli utsatt för kränkande

Läs mer

Skolledningens ställningstagande

Skolledningens ställningstagande Likabehandlingsplan Ankan 2013/2014 Skolledningens ställningstagande Denna likabehandlingsplan bygger på skollagen och diskrimineringslagen. Lagarna förtydligar förskolans ansvar att arbeta mot all form

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Ucklumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ucklumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ucklumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola F-3 och Fritidshem Läsår 15/16 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling och diskriminering för Ljungfälle grundsärskola och fritidshem Läsåret

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling och diskriminering för Ljungfälle grundsärskola och fritidshem Läsåret Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling och diskriminering för Ljungfälle grundsärskola och fritidshem Läsåret 2016-2017 Annika Sandberg, rektor 0470-43690 1 Innehållsförteckning Sid 1. Vår

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015-2016

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015-2016 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015-2016 Bullerbyns förskola Innehållsförteckning Skolledningens ställningstagande... 2 Vision... 2 Lagutrymmen /Definitioner av begrepp... 2 Utvärdera

Läs mer